Raport.

AIRWAY MEDIX SA (15/2018) Zawarcie umowy z mBank S.A.

Zarząd Airway Medix (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 roku Emitent zawarł z mBank S.A. (Bank) umowę dyskonta wierzytelności z regresem (Umowa) na podstawie, której Bank nabędzie od Emitenta wierzytelności handlowe przysługujące Emitentowi od Kontrahenta, (Kontrahent) jako klauzule odszkodowawcze z tytułu umowy dotyczącej sprzedaży technologii zamkniętego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych (Wierzytelność) tj. wierzytelności w wysokości 15% Pierwszej Transzy Ceny sprzedaży ww. technologii. Zaangażowanie Banku z tytułu nabycia Wierzytelności nie przekroczy kwoty 0,945 mln EUR, co stanowi równowartość ok. 4,027 mln PLN. Okres wykorzystania limitu, w którym Emitent uprawniony będzie do przedstawienia Wierzytelności do nabycia upływa z dniem 28 września 2018 roku. Limit ma charakter nieodnawialny. Umowa została zawarta do końca kwietnia 2019 roku a ryzyko niewypłacalności Kontrahenta ponosi Emitent.
Z tytułu nabycia Wierzytelności Bankowi przysługuje wynagrodzenie oparte na odsetkach dyskontowych bazujących na stopie bazowej EURIBOR powiększonej o marżę Banku.
Spłata należności względem Banku nastąpi w kwietniu 2019 r.
Zabezpieczeniem spłaty należności Banku jest weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową.
Skorzystanie z przewidzianej w Umowie instytucji dyskonta wierzytelności poprzedzone zostanie spełnieniem okoliczności o charakterze formalno-prawnym obejmujących w szczególności konieczność uzyskania zgody Kontrahenta na dokonanie cesji wierzytelności.
Pozostałe warunki Umowy, w tym dotyczące możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Airway Medix SA
ISIN:PLAIRWY00017
NIP:5252568205
EKD: 35.20 produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
Adres: ul. Słomińskiego 15 lok. 509 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 3983902
www:www.airwaymedix.pl
Kalendarium raportów
2019-09-20Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce AIRWAY MEDIX
2019-06-25 07-06-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649