Raport.

AIRWAY MEDIX SA (21/2017) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

Zarząd spółki Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w związku z otrzymanym w dniu 13 września 2017 r. zapytaniem akcjonariusza dotyczącym projektów Spółki, Emitent przedstawia poniżej informacje udzielone w dniu dzisiejszym akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
1. W jakim terminie można się spodziewać finalizacji transakcji dot. dwóch kolejnych technologii - systemu do czyszczenia jamy ustnej (ang. oral care) ("OC") oraz systemu do regulacji i utrzymywania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej (ang. cuff presure regulator) ("CPR").
Odpowiedź Spółki: Oceniając stan procesu komercjalizacji technologii OC oraz CPR, a także biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte przy komercjalizacji pierwszej technologii (CSS - zamknięty system czyszczenia rurki intubacyjnej), Zarząd Spółki spodziewa się finalizacji procesu sprzedaży technologii OC i CPR w okresie najbliższych 12-24 miesięcy. Zarząd Spółki pragnie jednocześnie podkreślić, że naturalną cechą negocjacji biznesowych jest trudność oszacowania czasu ich trwania. Jeśli natomiast chodzi o proces monetyzacji wymienionych technologii, to postępuje on zgodnie z przyjętymi harmonogramami i budżetami. O wszelkich istotnych potencjalnych zmianach co do możliwych terminów finalizacji zakładanych transakcji sprzedaży dwóch kolejnych technologii Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował akcjonariuszy.
2. Czy Spółka planuje w jakiś sposób podzielić się zyskiem uzyskanym ze sprzedaży technologii zamkniętego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych (ang. closed suction catheter airway maintenance system) z akcjonariuszami?
Odpowiedź Spółki: Obecna polityka Emitenta zakłada dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami na zasadach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadać niezbędne środki pieniężne w tym zakresie. Zarząd Spółki nie wyklucza przy tym możliwości przeprowadzenia przez Spółkę tzw. procesu buy-back, tj. złożenia akcjonariuszom Spółki oferty zakupu akcji, co wymaga uzyskania stosownej zgody Rady Nadzorczej. W dniu 13 września 2017 roku Rada Nadzorcza Airway Medix S.A. odmówiła zgody na rozpoczęcie programu skupu akcji własnych z uwagi na brak możliwości sfinansowania wynagrodzenia należnego akcjonariuszom zbywanych akcji z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. Uzasadniając swoją decyzję, Rada Nadzorcza wskazała, że z uwagi na bieżący brak zdolności dywidendowej i precyzyjne w tym zakresie przepisy kodeksu spółek handlowych, rozpoczęcie skupu akcji własnych w 2017 lub 2018 roku wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego i nieuzasadnionym ekonomicznie oraz wątpliwym prawnie nabyciem przez Spółkę akcji z odroczonym o co najmniej rok terminem płatności. Jednocześnie Rada Nadzorcza zarekomendowała, aby Zarząd podjął niezbędne kroki umożliwiające dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, po wypracowaniu przez Spółkę i wykazaniu w sprawozdaniu finansowym za lata 2017 i 2018 zysku, który będzie mógł być przeznaczony do podziału. Zarząd Spółki zamierza na bieżąco monitorować możliwości dzielenia się spodziewaną nadwyżką kapitałową i wypracowanymi zyskami, zarówno w formie procesu buy-back, jak również w formie wypłaty dywidendy. Wpływ do Spółki pierwszej, największej transzy płatności ze sprzedaży technologii CSS (prawie 23 mln PLN przy obecnym kursie EUR/PLN) spodziewany jest w pierwszych dniach października br., a kolejne transze rozłożone są w czasie, zgodnie z warunkami umowy, opisanej w raporcie bieżącym Spółki nr 19/2017..
3. Czy obecna wycena spółki na GPW odzwierciedla wartość zbudowaną przez spółkę?
Odpowiedź Spółki: Zarząd Spółki co do zasady nie komentuje wyceny Spółki na rynku giełdowym i decyzji transakcyjnych akcjonariuszy. Jednakże widzimy niespotykany dysonans między sukcesem biznesowym, jakim była podpisana umowa sprzedaży pierwszej technologii Spółki, tj. systemu CSS, do notowanego na giełdzie w Nowym Jorku, globalnego lidera branżowego, a zachowaniem kursu akcji Airway Medix SA w ostatnich tygodniach. W ocenie Zarządu obecna wycena Spółki nie odzwierciedla wartości zbudowanej przez Spółkę i jest wysoce niedoszacowana przez uczestników rynku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Airway Medix SA
ISIN:PLAIRWY00017
NIP:5252568205
EKD: 35.20 produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
Adres: ul. Słomińskiego 15 lok. 509 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 3983902
www:www.airwaymedix.pl
Kalendarium raportów
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce AIRWAY MEDIX
2019-05-22 18-05-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649