Raport.

AGORA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody netto ze sprzeda?y 1 165 479 1 198 432 274 573 273 883 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -73 036 16 682 -17 206 3 812 Zysk (strata) brutto -75 216 195 -17 720 45 Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominuj?cej -83 541 -16 637 -19 681 -3 802 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 77 262 96 994 18 202 22 167 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -41 232 -28 691 -9 714 -6 557 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -67 029 -49 269 -15 791 -11 260 Zmiana ?rodk?w pieni??nych i ekwiwalent?w -30 999 19 034 -7 303 4 350 Aktywa razem 1 395 888 1 569 382 334 673 354 743 Zobowi?zania d?ugoterminowe 106 369 128 389 25 503 29 021 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 274 836 323 675 65 894 73 163 Kapita? w?asny akcjonariuszy jednostki dominuj?cej 995 618 1 097 123 238 706 247 993 Kapita? zak?adowy 47 665 47 665 11 428 10 774 ?rednia wa?ona liczba akcji (w szt.) 47 421 764 47 665 426 47 421 764 47 665 426 Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadaj?cy/(-a) na jedn? akcj? (w z? / EURO) -1,76 -0,35 -0,42 -0,08 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? zwyk?? (w z? / EUR) 20,99 23,02 5,03 5,20

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI 2017
  str.
  Nasza odpowiedzialność
  2-10
  
  Słowo wstępu
  2
  
  Nasze podejście
  3
  
  Kluczowe obszary wpływu. Szanse i ryzyka
  4-6
  
  Dialog z interesariuszami
  7-8
  
  Rola mediów
  9-10
  Miejsce pracy i prawa człowieka
  11-32
  
  Podejście do zarządzania
  11-16
  
  Nasi pracownicy
  17-20
  
  Miejsce pracy
  21-23
  
  Programy dla pracowników
  24-27
  
  Poszanowanie praw człowieka
  28-30
  
  Różnorodność w miejscu pracy
  31-32
  Etyka i przeciwdziałanie nadużyciom
  33-37
  
  Podejście do zarządzania
  33
  
  Etyka reklamy
  34
  
  Etyka dziennikarska
  35
  
  Zapobieganie korupcji i nadużyciom
  36
  
  Prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych
  37
  Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców
  38-43
  
  Podejście do zarządzania
  38
  
  Łańcuch dostaw i nasz wpływ
  39
  
  Relacje z kontrahentami
  39
  
  Relacje z klientami
  40-41
  
  Standardy obsługi klientów
  42
  
  Dobre praktyki
  43
  Wpływ społeczny i środowiskowy 44-57
  
  Podejście do zarządzania – wpływ społeczny
  44-45
  
  Zaangażowanie społeczne
  46-48
  Aneks – dobre praktyki Grupy Agora
  89-103
  
  Podejście do zarządzania – wpływ środowiskowy
  49-50
  
  Wpływ i oddziaływanie na środowisko
  51-55
  
  Dobre praktyki środowiskowe
  56-57
  Ład korporacyjny
  58-68
  
  Podejście do zarządzania
  58-59
  
  Struktura firmy
  60-64
  
  Transparentność
  65
  
  RESPECT Index
  66
  
  Zarządzanie ryzykiem
  67
  
  Dodatkowe informacje
  68
  Grupa Agora
  69-82
  
  Nasza działalność
  69-76
  
  Wizja i Misja. Wartości
  77
  
  Cele strategiczne
  78-79
  
  Kluczowe wyniki finansowe
  80
  
  Nagrody Grupy Agora
  81
  
  Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne
  82
  O Raporcie:
  83-87
  
  Informacje o Raporcie
  83
  
  Indeks GRI
  84-87
  Kontakt
  88  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 2
  SŁOWO WSTĘPU [G4-1] [G4-18] Szanowni Państwo,
  prezentujemy „Raport Odpowiedzialności Grupy Agora za 2 017 rok”, który zawiera najistotniejsze informacje oraz wskaźniki niefinansowe związane z naszą działalno ścią we
  wszystkich obszarach biznesowych. Raport jest wypełni eniem przez Grupę Agora obowiązku wynikającego z Dyrektyw y 2014/95/UE oraz wyrazem naszej transparentności.
  Czujemy się odpowiedzialni za nasz wpływ na otoczenie i chcemy tworzyć wartość dla społeczeństwa, dlatego stawi amy na: rozwój oparty na odpowiedzialności, budowanie
  trwałych relacji z otoczeniem i różnorodność w myśl za sady „Codziennie odpowiedzialni”.
  Dzięki raportowi mogą Państwo jeszcze lepiej poznać na szą działalność, szczególnie w obszarach: miejsce pracy i prawa człowieka, etyka i przeciwdziałanie nadużyci om,
  odpowiedzialność wobec klientów i dostawców, wpływ spo łeczny i środowiskowy oraz ład korporacyjny. Kontekst zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu
  został zaprezentowany z uwzględnieniem naszych interesariu szy.
  W 2017 roku Agora S.A. zadebiutowała w RESPECT Index , czyli indeksie spółek odpowiedzialnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To dla nas ogromne
  wyróżnienie, ale również mobilizacja do dalszej pracy. 2018 będzie rokiem ogłoszenia nowej strategii biznesowe j Grupy Agora, ale też rokiem nowych wyzwań w zakresie
  naszej odpowiedzialności. Pracujemy nad kodeksem etyk i zbierającym nasze wewnętrzne zasady i regulacje, konty nuujemy nasze liczne działania społeczne, edukacyjne,
  kulturowe i charytatywne oraz programy skierowane do pr acowników.
  Zdajemy sobie sprawę, jak ważne w dzisiejszych czasac h jest zaufanie, dlatego niniejszy raport oparliśmy o międzynarodowe Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI-G4),
  które służą organizacjom do przygotowania wyważonego , porównywalnego, dokładnego, przejrzystego i wiarygodnego opracowania informacji.
  Mam nadzieję, że nasz raport spotka się z Państwa zai nteresowaniem.
  Zapraszam do lektury i podzielenia się z nami swoimi o piniami!
  Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory S.A.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 3
  NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  Naszą odpowiedzialność rozumiemy jako nasz wpływ na otoczenie i tworzenie wartości dla społeczeństwa
  NASZE PODEJŚCIE [G4-19]
  CODZIENNIE ODPOWIEDZIALNI
  ⇒ ROZWÓJ
  ⇒ RELACJE
  ⇒ RÓŻNORODNOŚĆ
  Rozwój opieramy na odpowiedzialności Budujemy trwałe relacje z otoczeniem Cenimy różnoro
  dność w społeczeństwie i w miejscu pracy
  
  Odpowiedzialnie rozwijamy naszą działalność. Dbamy
  o transparentność.
  
  Wyróżniamy się wysokimi standardami etyki
  i uczciwie realizujemy zobowiązania.
  
  Docieramy z naszymi produktami i usługami
  z obszaru mediów, rozrywki i reklamy do szerokiego grona różnorodnych odbiorców.
  
  Nasi pracownicy mogą rozwijać swoje kompetencje i
  zdobywać nowe doświadczenia.
  
  Naszą ambicją jest bycie firmą pierwszego wyboru dla naszych odbiorców, partnerów
  biznesowych i pracowników. Chcemy
  to osiągnąć dzięki budowaniu zaufania
  w codziennych relacjach.
  
  Tworzymy miejsce pracy sprzyjające różnorodności,
  oparte na szacunku i otwartości.
  
  Inicjujemy i włączamy się w partnerstwa na rzecz
  rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju.
  
  Prowadzimy dialog z interesariuszami
  i budujemy trwałe relacje z otoczeniem.
  
  Odwaga i innowacyjność to zasady, którymi kierujemy się w naszych działaniach biznesowych
  i społecznych.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 4
  KLUCZOWE OBSZARY WPŁYWU [G4-2] [G4-19] [G4-20] Grupa Agora zdefiniowała kluczowe obszary wpływu na otoczenie zewnętrzne. Zostały one szczegółowo opisane w poszczególnych częściach Raportu odpowiedzialn ości Grupy Agora.
  WYBRANE WYDARZENIA ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GR UPY AGORA W 2017 R.
  Główne obszary wpływu Grupy Agora
  miejsce pracy
  i przestrzeganie praw człowieka
  etyka
  i przeciwdziałanie nadużyciom
  odpowiedzialność
  wobec klientów i dostawców
  wpływ społeczny
  wpływ środowiskowy
  ład korporacyjny
  wpływ gospodarczy
  8 marca
  Grupa Agora zostaje sygnatariuszem
  Karty Różnorodności w Polsce
  31 marca
  Grupa Agora przedstawia
  oświadczenie
  dotyczące danych
  niefinansowych za 2016 r.
  31 marca
  19 dobrych praktyk Grupy Agora
  znajduje się w
  „Raporcie Dobrych
  Praktyk.
  Odpowiedzialny
  biznes w Polsce”
  1 czerwca
  Agora przystępuje do akcji „Dwie
  godziny dla rodziny”
  wrzesień
  pierwszy dialog społeczny z
  pracownikami na
  temat raportowania
  październik
  rozpoczynają się prace nad
  Kodeksem etyki Agory
  18 grudnia
  Grupa Agora
  debiutuje w XI
  edycji RESPECT
  Index – Indeksie
  Spółek
  Odpowiedzialnych


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 5
  CELE GRUPY AGORA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU NA 2017 R. W 2017 r. w Oświadczeniu na temat danych niefinansowych przedstawiliśmy cele związane z odpowiedzialnością Grupy Agora. Realizacja tych celów opisana jest w poszczególnych częściach Raportu Grupy Agora. Poniżej znajduje się ich podsumowanie:
  Obszar
  Cel
  Stopień realizacji
  Uwagi
  Ekonomia
  Analiza trendów rynkowych oraz monitoring wyników ekonomicznych Grupy Agora w kontekście założonych celów strategicznych.
  ***
  Zobacz więcej –> O Grupie
  Środowisko
  Kontynuacja działań środowiskowych, audyt środowisk owy w siedzibie głównej.
  ***
  Zobacz więcej –> Wpływ środowiskowy
  Pracownicy
  Działania mające na celu podnoszenie świadomości i wiedzy wśród pracowników na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Podpisanie Karty Różnorodności.
  ***
  Zobacz więcej –> Miejsce pracy i prawa człowieka
  Etyka
  Usystematyzowanie regulacji, procedur i polityk ant ykorupcyjnych oraz przeciwdziałających nadużyciom w postaci Kodeksu Etyki wraz z mechanizmami monitorującymi.
  **
  W 2017 r. rozpoczęły się prace nad Kodeksem etyki A gory. Powstała analiza wewnętrznych regulacji oraz polityk. Został powołan y Komitet ds. etyki. Przygotowano i zrealizowano badanie wśród pracownik ów. W prace włączony jest zarząd, który na bieżąco przyjmuje relacje z zakończeniem kolejnych etapów prac i uczestniczy w ustalaniu kolejności. Zobacz więcej –> Etyka i przeciwdziałanie nadużyciom
  Produkty i usługi
  Monitoring kwestii związanych z komunikacją marketi ngową, zgodnością z regulacjami oraz ochroną danych osobowych klientów.
  ***
  Zobacz więcej –> Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców
  Społeczeństwo
  Podnoszenia efektywności działań społecznych. Rozszerzenie zaangażowania w projekty społeczne ini cjowane w ramach Grupy Agora na większą liczbę mediów i marek Grupy.
  ***
  Zobacz więcej –> Wpływ społeczny
  Stopień realizacji: *** - pełny; ** - w trakcie realizacji; * - brak podjętych działań
  CELE GRUPY AGORA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU N A 2018 R.
  Zarządzanie:
  • przygotowanie dokumentu
  określającego strategiczne
  kierunki odpowiedzialności
  Grupy Agora.
  Raportowanie:
  • zakończenie prac nad raportem społecznym i jego
  publikacja. Dialogiem z
  interesariuszami w kolejnym
  procesie raportowania.
  Etyka i przeciwdziałanie nadużyciom:
  • wdrożenie Kodeksu etyki oraz mechanizmu zgłaszania
  nieprawidłowości w Grupie
  Agora.
  Miejsce pracy:
  • wprowadzenie systemowych szkoleń związanych z
  przeciwdziałaniem
  dyskryminacji i mobbingowi.
  Środowisko:
  • przygotowanie i wdrożenie polityki środowiskowej dla
  Grupy Agora.
  Odpowiedzialność za produkty i usługi:
  • przygotowanie spójnych zasad dialogu z
  interesariuszami.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 6
  RYZYKA NIEFINANSOWE [G4-2] [G4-14] [G4-19] [G4-45] [G4-46] [G4-M] Grupa Agora systematycznie przeprowadza monitoring i ocenę ryzyk związanych z bieżącą działalnością. W poniższym zestawieniu przedstawione są ryzyka nief inansowe obejmujące: ryzyko ekonomiczne, prawne i ekonomiczn e, ryzyko pracownicze, ryzyko związane z łańcuchem dostaw i relacją z klientami, ryzyko środowiskowe, ryzyko działalności medialnej, ryzyko związane z prawami człowieka, ryzyko związane z korupcją i nadużyciami, ryzyko związane z działalnością społeczną. Odpowie dzi na te ryzyka są zawarte w poszczególnych częściach Raportu odpow iedzialności Grupy Agora 2017. Ryzyko ekonomiczne, prawne i ekonomiczne Grupa Agora aktywnie śledzi i analizuje trendy rynk owe oraz swoje otoczenie zewnętrzne. Główne ryzyka w ty m obszarze to: · ryzyko makroekonomiczne związane z koniunkturą
  gospodarczą, popytem na produkty i usługi,
  · sezonowość wydatków reklamowych i przychodów
  z działalności kinowej,
  · zmiany struktury rynku reklamowego, · globalne trendy w sposobie konsumpcji mediów, · ryzyko zmian preferencji konsumentów i
  reklamodawców,
  · ryzyko związane z prowadzeniem działalności
  koncesjonowanej (telewizja, radio),
  · ryzyko działania niezgodnie z prawem,
  wewnętrznymi regulacjami,
  · ryzyko finansowe (walutowe, zmian stóp
  procentowych),
  · ryzyko gwałtowanych zmian legislacyjnych. Ryzyko pracownicze
  Kwestie pracownicze są jednym z najważniejszych
  obszarów odpowiedzialności Grupy Agora. Firma
  prowadzi działania zmierzające do zminimalizowania
  następujących ryzyk: ·
  ryzyko utraty kluczowych pracowników i ważnych
  kompetencji,
  · ryzyko wysokiej rotacji pracowników (koszty
  rekrutacji nowych pracowników),
  · ryzyko nierównego traktowania pracowników (pod
  względem wynagrodzeń, dostępu do szkoleń,
  awansu etc.),
  · ryzyko sporów zbiorowych z pracownikami oraz
  konfliktu na linii pracodawca-pracownik.
  Ryzyko związane z łańcuchem dostaw i relacją z klientami Główne obszary odpowiedzialności za produkt w Grupi e Agora dotyczą kwestii komunikacji marketingowej, procedur reklamacji, a także ochrony prywatności klientów oraz ich danych osobowych. Najistotniejsze ryzyka to: · ryzyko naruszenia prawa lub regulacji, np. wyciek
  danych czy nieuprawnione wykorzystanie danych i treści. Niesie to ze sobą ryzyko reputacyjne oraz finansowe (kary, grzywny),
  · ryzyko związane z odpowiedzialnością w całym
  łańcuchu dostaw.
  Ryzyko środowiskowe
  Ze względu na specyfikę działalności, głównie usług owej,
  kwestie środowiskowe nie są kluczowymi obszarami
  ryzyka Grupy Agora. Firma bierze pod uwagę ryzyka
  związane ze swoją działalnością, przede wszystkim w
  ramach prowadzonej działalności poligraficznej, kin owej,
  reklamy zewnętrznej oraz administracji budynkami.
  Główne ryzyka to:
  · ryzyko operacyjne związane z bieżącą
  działalnością i negatywnym oddziaływaniem
  na środowisko,
  · wyższe koszty prowadzenia działalności.
  Ryzyko działalności medialnej
  We współczesnym świecie kluczową rolę informacyjną i
  opiniotwórczą pełnią media. Wszystkim zmianom
  społecznym i gospodarczym towarzyszy transformacja
  środków masowego przekazu oraz dynamiczny rozwój
  mediów społecznościowych.
  Wyzwania branży medialnej: kwestie manipulacji
  komunikatem („post-prawdy”), wiarygodność źródeł,
  niezależność, transparentność, rzetelność. Ryzyka związane z działalnością medialną : brak transparentności, utrata zaufania publicznego. Ryzyka związane z działalnością koncesjonowaną: utrata koncesji lub kary.
  Ryzyko związane z prawami człowieka Kwestia przestrzegania praw człowieka jest normowan a w Grupie Agora wewnętrznymi rozwiązaniami: politykami, zasadami, regulaminami. Podlega ona stałemu monitoringowi. Zidentyfikowane ryzyka dotyczą: · zachowań niepożądanych związanych z miejscem
  pracy (dyskryminacja, mobbing),
  · naruszenia swobody zrzeszania się i zawierania
  układów zbiorowych,
  · rażącego nieprzestrzegania praw człowieka wśród
  dostawców Grupy Agora. Ryzyko związane z korupcją i nadużyciami
  Zarządzanie ryzykiem nadużyć jest jednym z ważniejs
  zych
  obszarów odpowiedzialności firmy. W tym obszarze
  najistotniejsze ryzyka to:
  · ryzyko konfliktu interesów,
  · ryzyko nadużyć w relacjach z partnerami
  biznesowymi i dostawcami,
  · ryzyko zachowań korupcyjnych (również wśród
  dostawców i partnerów biznesowych).
  Ryzyko związane z działalnością społeczną Wpływ na społeczności lokalne we wszystkich lokalizacjach działalności Grupy Agora oraz zaangażowanie w projekty społeczne, kulturowe, sportowe i charytatywne to kluczowe kwestie w obsza rze społecznej odpowiedzialności firmy. Ze względu na intensywność zaangażowania społecznego możliwe są d o zidentyfikowania: · ryzyko braku transparentności w ramach
  przyznawania środków,
  · ryzyko braku należytej staranności przy wyborze
  partnera społecznego,
  · ryzyko konfliktu interesów, · ryzyko uzyskania rezultatów niewspółmiernych do
  wydatkowanych środków.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 7
  DIALOG Z INTERESARIUSZAMI [G4-24] [G4-25][G4-26] [G4-27] Interesariusze Grupy Agora to wszystkie strony zainteresowane działalnością firmy, na które mamy wpływ . W procesie mapowania interesariuszy zostały wyodrębnione najważniejsze grupy
  wraz ze wskazaniem form zaangażowania oraz prowadze nia dialogu.
  Grupa Agora dąży do systematycznego kontaktu ze wsz ystkimi interesariuszami, np. w formie: odpowiadania na pytania, opinie, wątpliwości. Dzięki prowadzonej komunikacji Agora poznaje
  oczekiwania interesariuszy oraz buduje trwałe relac je z otoczeniem. Istotnym wyzwaniem w procesie dial ogu jest cykliczność oraz sformalizowanie narzędzi, m.in. wprowadzenie regularnych
  badań klientów.
  Grupa
  Agora Pracownicy i
  współpracownicy,
  stażyści, praktykanci
  Akcjonariusze
  Otoczenie giełdowe
  • Giełda Papierów Wartościowych
  • Domy maklerskie
  Klienci i odbiorcy
  (czytelnicy słuchacze, widzowie,
  internauci)
  Klienci biznesowi i instytucjonalni
  Partnerzy biznesowi - dostawcy
  Konkurencja.
  Otoczenie biznesowe
  Media branżowe
  Administracja publiczna,
  regulatorzy i
  legislatorzy
  Społeczeństwo obywatelskie i
  społeczności lokalne
  Cykliczne spotkania z Zarządem (możliwość zadawania pytań do zarządu,
  transmisja on-line) Badanie opinii pracowników (raportowanie, kodeks et yki), warsztaty Adres e- mailowy do kontaktu w sprawach wątpliwości związanych z tematem
  etyki Szkolenia, spotkania dla pracowników (w tym „Witamy w Agorze”) Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości związanych z niepożądanymi
  zachowaniami Intranet, e-mailing wewnętrzny Rada pracownicza, związki zawodowe, przedstawiciele pracowników Media społecznościowe
  
  Raporty bieżące i okresowe
  
  Strona korporacyjna
  
  Newslettery
  
  Cykliczne spotkania, konferencje dedykowane anality kom,
  inwestorom oraz Investor Day dla analityków
  
  Investor feedback – ankieta skierowana do inwestor ów
  
  Udział w konferencjach zewnętrznych, spotkaniach
  indywidualnych
  
  Dedykowany kontakt e-mailowy, telefoniczny oraz pop rzez
  stronę www.
  
  Twitter 
  Ogólny kontakt do przekazywania uwag, sugestii
  
  Badania czytelników (np.: „Powiedz nam, co myślisz o nim i o nas
  – Świat, którym żyjemy - ankieta dla czytelników w „Gazecie
  Wyborczej”, i na Wyborcza.pl)
  
  Cykliczne badania użytkowników serwisów Grupy Agora (m.in.
  użytkowników Gazeta.pl)
  
  Testy nowych produktów i usług
  
  Spotkania dla klientów, partnerów biznesowych (śnia dania
  branżowe)
  
  Kontakt e-mailowy, telefoniczny, w tym Biuro Obsług i Klienta
  
  Dyżury reporterskie (w mediach)
  
  Media społecznościowe
  
  Spotkania dla klientów, partnerów biznesowych (śnia dania
  branżowe)
  
  Inicjatywy branżowe
  
  Zaangażowanie w projekty i inicjatywy zewnętrzne
  
  Udział w konferencjach, wydarzeniach
  
  Konsultacje publiczne
  
  Informacje prasowe
  
  Newslettery
  
  Wypowiedzi w mediach, opinie, komentarze
  
  Strona korporacyjna
  
  Wspólne działania i inicjatywy Spotkania, konferencje Udział w zewnętrznych inicjatywach Działania Fundacji Agory, Fundacji „Akademia Integr acji. Praca.
  Edukacja. Sport Media społecznościowe
  
  Spotkania dla klientów, partnerów biznesowych (śnia dania
  branżowe)
  
  Inicjatywy branżowe
  
  Zaangażowanie w projekty i inicjatywy zewnętrzne
  
  Udział w konferencjach, wydarzeniach
  
  Konsultacje publiczne


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 8
  Benefity i
  świadczenia
  pozapłacowe dla
  pracowników
  Szkolenia i rozwój
  zawodowy
  Wynagrodzenie
  Etyka w relacjach
  z klientami i
  kontrahentami
  Komunikacja
  marketingowa
  (etyka reklamy)
  DIALOG W PROCESIE RAPORTOWANIA [G4-18] [G4-19] [G4-20] [G4-21] [G4-24] [G4-25][G4-26] [G4-27] CEL: Celem badania było zidentyfikowanie istotnych dla pracowników całej Grupy Agora aspektów niefinansowy ch, czyli takich które w ich opinii powinny zostać
  zaprezentowane w raporcie niefinansowym Grupy Agora za 2017 r. Badanie było częścią dialogu z interesariuszami prowadzonego w ramach procesu raportowania , zgodnie
  z międzynarodowymi Wytycznymi GRI G4.
  O BADANIU: Pracownicy otrzymali zaproszenie do wypełnienia an onimowej ankiety w formie elektronicznej (metoda CA WI), za pomocą zewnętrznego serwisu. Zbieranie
  danych odbywało się w okresie: 7-25 września 2017 r .
  RESPONDENCI: Adresatami badania byli wszyscy pracownicy Grupy A gora, odpowiedzi udzieliło 361 osób. Ankieta została zaś wyświetlona ponad tysiąc razy . Średni staż
  pracy respondentów wyniósł 8,5 roku, wśród osób wypełniających ankietę 54% to kobiety, zaś 46% to mężczyźni.
  Najważniejsze obszary wskazane przez pracowników to : miejsce pracy i kwestie związane z etyką oraz odpowiedzialnością za produkty i usługi . Najczęściej w
  odpowiedziach pojawiały się następujące kwestie:
  Dialog w procesie raportowania polegał również na z ebraniu opinii inwestorów w ramach feedbacku inwest orskiego, a także analizie oczekiwań pozostałych interesariuszy
  na podstawie dostępnych informacji. Dzięki zebranym odpowiedziom, Grupa Agora przygotow ała Raport odpowiedzialności za 2017 r., biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia: Miejsce pracy
  
  Benefity i świadczenia pozapłacowe dla pracowników
  
  Szkolenia i rozwój zawodowy
  
  Wynagrodzenie
  
  Zmiany w zatrudnieniu Prawa człowieka
  
  Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
  
  Możliwości wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości
  
  Edukacja i komunikacja na temat praw człowieka
  Odpowiedzialność za produkty i usługi
  
  Komunikacja marketingowa (etyka reklamy)
  
  Prywatność klienta i bezpieczeństwo danych osobowyc h
  
  Zgodność z regulacjami
  Środowisko
  
  Edukacja ekologiczna i środowiskowa
  
  Zarządzanie odpadami
  
  Zużycie energii
  Etyka
  
  Etyka w relacjach z klientami i kontrahentami
  
  Możliwości wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości
  
  Uczciwa konkurencja Społeczeństwo
  
  Działalność kulturalna
  
  Działalność społeczna i obywatelska
  
  Działalność charytatywna
  
  Działalność edukacyjna
  
  Wpływ działalności na rozwój społeczny


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 9
  ROLA MEDIÓW [G4-DMA-M] [G4-M3]
  [G4-M6] [G4-M7]
  Działalność mediów Grupy Agora opiera się na wartościach i zasadach zgodnych z przyjętymi kodeksami, przede wszystkim zaś z wewnętrznymi wytycznymi: „Kar tą Agory” i
  „Kodeksem Dziennikarskim”. -> więcej w części: Etyka i przeciwdziałanie nadużyciom. Media Grupy Agora traktują niezależność jako jedną z najważniejszych wartości, obok dbałości o jakość i rzetelność przygotowywanych materiałów. Starają s ię one rozwijać wśród odbiorców umiejętność korzystania z mediów or az krytycznego myślenia. Media Agory stoją na straży wiarygodności publikowanych informacji i rzetelności. Równocześnie dziennikarze i pracownicy Grupy Agora czynnie włączają się w akcje społeczne oraz inicjują szereg działań, kampanii i inicjatyw, które angażują lokalne społeczności i poruszają ważne problemy społeczne.
  Jerzy B. Wójcik, wydawca „Gazety Wyborczej”
  Od początku „Gazety Wyborczej” mamy ten sam cel
  – chcemy informować Polaków o ważnych
  sprawach, zwracać uwagę na to, co naszym
  zdaniem ma znaczenie, dzielić się poglądami,
  spierać. Pomóc ogarnąć świat. Być z czytelnikami na
  co dzień w najwygodniejszej dla nich formie –
  papierowej czy elektronicznej.
  Czasy się zmieniają i sposób robienia gazet także,
  ale rola dziennikarza w nowoczesnym
  świecie niewiele się różni od tej sprzed 50 czy więcej
  lat. Blogerzy i użytkownicy, którzy opisują to, co
  widzą, nie zastąpią go. To dziennikarz sprawdza
  fakty, dociera do źródła, analizuje i porównuje, a redakcja i wydawca biorą odpowiedzialność za to,
  co publikuje. Oczywiście, dziennikarze i redaktorzy w
  świecie nowoczesnych platform i technologii muszą
  z jednej strony wiedzieć, co ich czytelnicy lubią i co
  jest im potrzebne. Z drugiej – muszą mieć odwagę
  pójść wbrew danym i statystykom. Dobry dziennikarz wie, kiedy powinien to zrobić. Nasi to
  wiedzą. Kamila Ceran, redaktor naczelna Radia TOK FM
  Radio TOK FM tłumaczy słuchaczom świat, procesy w nim zachodzące oraz powody, dla których akurat tak się dzieje. TOK FM to równocześnie miejsce dyskusji – uważamy, że tylko wtedy, gdy wychodzimy poza strefę własnego komfortu i własnych przekonań, możemy naprawdę czegoś się dowiedzieć i nauczyć. Dlatego od lat organizujemy serie otwartych debat: na żywo i z czynnym udziałem publiczności. Były to między innymi debaty przedwyborcze, na temat szkolnictwa, rynku pracy czy imigracji. W ten sposób chcemy wzmacniać zaangażowanie społeczne naszych słuchaczy, przybliżać im problemy różnych grupy społecznych oraz pomóc w znalezieniu rozwiązań tych problemów. Nasze hasło – „Posłuchaj, aby zrozumieć” – odnosimy do wszystkich sfer życia: edukacji, rozwoju zawodowego, rodziny, życia społecznego oraz kulturalnego.
  Paweł Stremski, dyrektor programowy Grupy
  Gazeta.pl
  Gazeta.pl jako nowoczesne medium stara się być elementem codziennego rytuału aktywnych użytkowników internetu - towarzyszyć im w różnych momentach dnia na różnych platformach, informując, doradzając, inspirując i zapewniając rozrywkę. W dobie rozproszonych informacji i mediów społecznościowych, relacja z czytelnikami i ich zaufanie do medium znaczą więcej niż kiedykolwiek. Dlatego głos czytelników - w formie listów i komentarzy - stawiamy często na równi z opiniami naszych czołowych dziennikarzy: Rafała Hirscha, Grzegorza Sroczyńskiego czy Pawła Wilkowicza. Jednocześnie promujemy pozytywnych bohaterów z różnych dziedzin życia społecznego i postawy, które zmieniają rzeczywistość na lepsze, a także pozwalają wspólnie przeżywać pozytywne emocje. Razem z naszymi użytkownikami aktywnie kibicujemy fantastycznym polskim paraolimpijczykom, wspieramy Greenpeace w akcji ratowania pszczół i co roku gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
  Poznaj dobre praktyki
  -> Zaangażowanie społeczne  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 10
  DOBRE PRAKTYKI W 2017 r. Grupa Agora inicjowała projekty, które realizowały cele z zakresu odpowiedzialności mediów: niezależnością, różnorodnością, edukacją odbiorców w zakresie
  korzystania z mediów i angażowaniem w tworzone treś ci.
  „Pryvit” – pierwsza bezpłatna gazeta dla Ukraińców we Wrocławiu
  „Gazeta Wyborcza” stara się przełamywać stereotypy na temat Ukraińców. W
  Polsce często postrzegani są jako tania siła robocz a. Jednak wbrew temu, co się
  wydaje, przybysze z Ukrainy pracują nie tylko na bu dowach czy w sklepach, ale są
  również cenionymi specjalistami, np. z branży IT.
  Według dostępnych szacunków już co dziesiąty mieszk aniec Wrocławia pochodzi z
  Ukrainy. Stąd pomysł, by wydać gazetę dla tych osób w ich ojczystym języku -
  „pryvit” po ukraińsku oznacza „cześć”. Artykuły do wydania przygotowali
  dziennikarze „Gazety Wyborczej” i sami Ukraińcy. 1 8 października 2017 r. ukazał
  się pierwszy, pilotażowy numer gazety „Pryvit Wrocł aw”.
  Wśród ukraińskich autorów „Pryvit” są osoby, które mieszkają we Wrocławiu już
  kilka lat, ale też osoby, które przyjechały zaledwi e parę miesięcy temu. Dzielą się
  one z czytelnikami swoimi doświadczeniami – podpowi adają m.in. jak
  zalegalizować pobyt, znaleźć mieszkanie, pracę czy zapisać dziecko do szkoły.
  Piszą też o swoich pierwszych wrażeniach w mieście i problemach na jakie można
  się natknąć zaraz po przyjeździe. Wydawcy zależy, aby dzięki gazecie „Pryvit Wrocław”
  Ukraińcy lepiej poznali
  Wrocław, dowiedzieli się, jak korzystać z miasta i imprez w nim organizowanych, a
  przez to szybciej integrowali się z Polakami. W ten sposób Agora wspiera
  budowanie różnorodnego społeczeństwa.
  Gazeta „Pryvit Wrocław” jest dostępna za darmo w mi ejscach, które często
  odwiedzają Ukraińcy, np. w siedzibie Fundacji Ukrai na, cerkwi prawosławnej,
  urzędach, uczelniach, ale też w restauracjach, któr e prowadzą Ukraińcy. Lista
  miejsc, w których można dostać „Pryvit”, znajduje s ię na
  http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/0,0.html
  Pilotażowe wydanie ukazało się w 2017 r. w nakładzi e 10 tys. egz. Gazeta liczyła
  16 stron. Wydawnictwo będzie kontynuowana.
  Więcej: Wroclaw.Wyborcza.pl http://pryvit.pl/
  Przegląd newsów tworzonych wyłącznie przez
  kobiety – dziennikarki i redaktorki ze wszystkich, nie tylko największych krajów Europy.
  Serwis informacyjny i narzędzie przedstawiające
  i analizujące fakty oraz dane w przystępnej
  formie, którego misją jest kształtowanie postaw
  obywatelskich, i zachęcanie do samostanowienia.
  Aplikacja do nagrywania i przesyłania wypowiedzi i komentarzy, której celem jest kształtowanie postaw obywatelskich oraz budowanie
  zaangażowania w ważnej sprawie.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 11
  MIEJSCE PRACY I PRAWA CZŁOWIEKA
  Tworzymy atmosferę i kulturę organizacyjną, które zapewniają równe traktowanie i poszanowanie praw czł owieka!
  PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA [G4-DMA-LA] [G4-27][G4-56] Dla naszych pracowników chcemy, by Agora była atrakcyjnym miejscem pracy, w którym pracownicy mog ą się rozwijać. Chcemy też zapewnić pracownikom otwarte na
  różnorodność miejsce pracy, w którym naczelnymi zas adami są: równe traktowanie, respektowanie praw człowieka oraz szacunek.
  Dzięki kompetencjom i doświadczeniu naszych pracownikó w możemy realizować cele strategiczne oraz rozwijać dzia łalność. Zaangażowanie pracowników pozwala na inicjowanie działań społecznych, edukacyjnych i kulturowych oraz wpływa na sukces finansowy Grupy Agora.
  Istotność aspektów niefinansowych w
  kategorii Miejsce pracy zidentyfikowana w procesie dialogu:
  Więcej: Dialog z interesariuszami


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 12
  Podejście do kwestii pracowniczych ma w Grupie Agora wielowymiarowy charakter. Składają się na nie m.in.: wewnętrzne regulacje w formie polityk i regulaminów. Są to również działania podejmowane przez pracodawcę, które mają na celu budowania przyjaznego, otwartego i dającego możliwości rozwoju miejsca pracy.
  W Grupie Agora w zakresie stosunku pracy obowiązują następujące regulacje: 
  Regulamin pracy
  Regulamin pracy jest dokumentem wewnętrznym obowiązującym w każdej spółce Grupy Agora spełniającej wymogi prawn e (Agora, Agora TC, Agora Poligrafia,
  Adpol, AMS, Doradztwo Mediowe, Grupa Radiowa Agory, GoldenLine, Helios, Inforadio, Trader.com (Polska), Yieldbird, Optimizers) jako niezależny dokument .
  Reguluje on organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Przepisy obowiązują wszystkich bez wz ględu
  na zajmowane stanowisko, rodzaj umowy o pracę czy w ymiar czasu pracy. Zakres regulaminu pracy obejmuje m.in. takie obszary jak: organizacja pracy, czas i
  miejsce pracy, ochrona kobiet w ciąży, zatrudnianie młodocianych oraz obowiązki w zakresie bezpieczeńs twa i higieny pracy.
  -> Więcej: Miejsce pracy
  
  Regulamin tworzenia Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Regulamin tworzenia Funduszu Świadczeń Socjalnych o kreśla zasady tworzenia takiego funduszu, zasady jego gospodarowania, uprawnienia i warunki do
  otrzymywania świadczeń z jego środków. Jest on wewnętrznym dokumentem, który obowiązuje w każdej spółce Grupy Agora spełniającej wymogi prawn e (Agora,
  Agora TC, Agora Poligrafia, Adpol, AMS, Doradztwo M ediowe, Grupa Radiowa Agory, GoldenLine, Helios, Inforadio, NEXT FILM, Trader.com (Polska), Yieldbird,
  Optimizers).
  Wspólny Fundusz Socjalny
  Spółki: Agora, Agora TC, Agora Poligrafia, Doradztw o Mediowe, Grupa Radiowa Agory, Inforadio, NEXT FIL M, Trader.com (Polska), Yieldbird, Optimizers podpisały
  porozumienie o Wspólnym Funduszu Socjalnym .
  Regulamin korzystania z systemu kafeteryjnego MyBen efit oraz świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady korzystania z internetowego systemu
  kafeteryjnego MyBenefit oraz zasady opłacania dostę pnych w nim świadczeń przez użytkowników systemu, p rzy wykorzystaniu środków porozumiewania się na
  odległość. -> Więcej: Programy dla pracowników  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 13
  
  Regulamin wynagradzania pracowników
  Regulamin wynagradzania wraz z załącznikami określa warunki wynagradzania wszystkich pracowników bez w zględu na rodzaj umowy o pracę i zajmowane
  stanowisko.
  Zgodnie z jego zasadami pracownikowi przysługuje wy nagrodzenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej prac y i posiadanych kwalifikacji.
  Regulamin jest dokumentem wewnętrznym obowiązującym w każdej spółce Grupy Agora spełniającej wymogi prawn e (Agora, Agora TC, Agora Poligrafia, Adpol,
  AMS, Doradztwo Mediowe, Grupa Radiowa Agory, Golden Line, Helios, Inforadio, Trader.com (Polska), Yieldbird, Optimizers) jako niezależny dokument .
  -> Więcej: Miejsce pracy
  
  Polityka wynagradzania kluczowych menadżerów Grupy Agora
  Celem polityki jest stworzenie atrakcyjnych warunkó w pracy tak, aby przyciągnąć i zatrzymać wykwalifikowanych pracowników, którzy mają kluczowe znaczenie dla
  realizacji strategii spółki i jej długoterminowego rozwoju.
  Agora dba o to, aby system wynagradzania był dopaso wany do warunków rynkowych i sytuacji finansowej firmy, a zarazem konkurencyjny.
  · Zapoznaj się z treścią polityki https://www.agora.pl/polityka-wynagradzania-kluczow ych-menadzerow-grupy-agora-2
  -> Więcej: Miejsce pracy
  
  Polityka różnorodności realizowana w Grupie Agora
  Celem Grupy Agora jest stworzenie kultury organizac yjnej gwarantującej wzajemne wspieranie się wszystk ich pracowników w codziennych obowiązkach. Działani a
  promujące różnorodność wewnątrz organizacji pomagaj ą tworzyć zróżnicowany, ale sprawnie współpracujący zespół.
  Polityka różnorodności opiera się na przełamywaniu barier: wieku, płci, stanu zdrowia, etc. – przyświeca jej zasada, że potencjał zawodowy pracowników wy nika z
  ich kompetencji.
  · Zapoznaj się z treścią polityki https://www.agora.pl /polityka-roznorodnosci-2
  -> Więcej: Różnorodność w miejscu pracy


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 14
  
  Polityka w zakresie ochrony pracowników przed dyskr yminacją i mobbingiem
  Celem polityki jest stworzenie miejsca pracy wolneg o od dyskryminacji i mobbingu pracowników. Agora ja ko pracodawca zapewnia każdemu prawo do pracy w
  profesjonalnym środowisku, gwarantującym równość sz ans i nie dopuszczającym praktyk dyskryminacyjnych. Szacunek dla każdego członka zespołu i jego rozwoju
  jest dla firmy najwyższą wartością. Zgodnie z polit yką w Grupie Agora funkcjonuje specjalna komórka, d o której każdy z pracowników może bez obaw zgłosić
  ewentualne przypadki nadużyć.
  Agora S.A. jest jedną z pierwszych spółek, w której powstała polityka przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy. Jej pierwsza wersja weszła w
  życie już w 2003 r. Niektóre spółki Grupy Agora (Ad pol, AMS, Helios, Yieldbird) przyjęły politykę w tym zakresie zgodnie z polityką Agory S.A. Pozostałe spółki (Agora
  Poligrafia, Agora TC, GoldenLine, Grupa Radiowa Ago ry (GRA), Doradztwo Mediowe, Inforadio, NEXT FILM, Trader.com (Polska), Optimizers) opierają swoje
  podejście w tym zakresie na zasadach regulaminu pra cy oraz ogólnych wytcznych, kierując się polityką Agora S.A.
  Pracownicy Agory S.A. biorący udział w szkoleniach „Witamy w Agorze” są informowani o polityce.
  -> Więcej: Poszanowanie praw człowieka
  
  Polityka szkoleniowa – Agora S.A.
  Polityka szkoleniowa opiera się na świadomości znac zenia ludzi w organizacji. Szkolenia są źródłem wiedzy i umiejętności, pozwalają skutecznie wdrażać zm iany i
  doskonalić procesy. W polityce tej określone są zas ady istotne przy projektowaniu i realizowaniu szkoleń. Takie podejście pozwala na maksymalne wykorzyst anie
  tych narzędzi do osiągniecia celów biznesowych, roz woju pracowników i zachowania synergii między proje ktami szkoleniowymi realizowanymi w firmie. Polityka
  jest dokumentem wewnętrznym. W pozostałych spółkach Grupy Agora formalnie nie wp rowadzono dokumentu określającego politykę szkoleniową, jej zasady są ujęte w regulaminach pracy oraz w
  ogólnych zasadach związanych z miejscem pracy. -> Więcej: Miejsce pracy
  
  Porozumienie w sprawie warunków stosowania teleprac y w Agorze S.A.
  Porozumienie w sprawie warunków stosowania teleprac y w Agorze S.A. zawarte w Warszawie w dniu 6 lipca 2016 r. ustala warunki zatrudnienia pracowników w
  formie telepracy. Dokument ma charakter wewnętrzny.
  W pozostałych spółkach Grupy Agora nie został wypra cowany taki dokument. Każda ze spółek określa wewnę trznie zasady telepracy i pracy zdalnej, m.in. na
  postawie regulaminu pracy i innych obowiązujących z asad.
  -> Więcej: Miejsce pracy  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 15
  
  Rozmowy rozwojowe
  Od 2017 r. zamiast dotychczasowej oceny rocznej pra cowników wprowadzone zostały rozmowy rozwojowe. Dla pracowników i przełożonych przygotowane zostały
  zasady, które regulowane są w następujących dokumen tach wewnętrznych:
  
  Instrukcja prowadzenia rozmów rozwojowych,
  
  Arkusz Rozmowy Rozwojowej 2016,
  
  Procedura odwoławcza dot. oceny celów i zadań.
  Zadaniem dokumentów jest wskazanie, jakie są cele r ozmów rozwojowych, jak powinny one przebiegać oraz w jaki sposób pracownik może się od nich odwołać.
  Rozmowy rozwojowe są prowadzone w spółkach: Agora, Agora TC, Agora Poligrafia, Adpol, AMS, Doradztwo Mediowe, Grupa Radiowa Agory, NEXT FILM, Inforadio,
  Trader.com (Polska), Yieldbird, Optimizers.
  W GoldenLine nie istnieje polityka ani regulacja w zakresie oceny rocznej. Regułą są oceny i rozmowy p odsumowujące, które odbywają się w cyklach kwartaln ych, a
  narzędziem wspierającym takie rozmowy jest dokument tzw. „JWG” (Ja w GoldenLine).
  W spółce Helios nie są prowadzone rozmowy roczne.
  -> Więcej: Miejsce pracy
  
  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
  Grupa Agora wypełnia wszelkie wymogi prawne i forma lne oraz podejmuje uporządkowane działania w celu zapobiegania wypadkom oraz urazom w miejscu pracy.
  Zadaniem wewnętrznych szkoleń w tym obszarze jest z apobieganie wystąpieniu wypadków oraz urazów w miej scu pracy, a także usystematyzowanie podejścia do
  bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Wypracowane zostały:
  ·
  Instruktaż ogólny i pierwsza pomoc (określa obowiąz ki i uprawnienia pracodawcy w zakresie bezpieczeńst wa i higieny pracy),
  ·
  Zarządzenia dotyczące: szkoleń pracowników, wypadkó w przy pracy, badań lekarskich, Komisji BHP, Odzieży Roboczej, Instrukcji BHP, okularów
  korygujących, prac wzbronionych,
  ·
  Instrukcje BHP,
  ·
  Oceny ryzyka zawodowego.
  -> Więcej: Miejsce pracy  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 16
  
  Karta Różnorodności
  8 marca 2017 r. Grupa Agora została Sygnatariuszem Karty Różnorodności jako pierwsza grupa medialna w Polsce.
  Dołączyliśmy do grona pracodawców z całej Europy dz iałających na rzecz różnorodności w miejscu pracy.
  Zobowiązaliśmy się do wdrażania zasad zarządzania r óżnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania wśród wszystkich in teresariuszy
  organizacji.
  PRZECZYTAJ KARTĘ RÓŻNORODNOŚCI
  -> Więcej: Różnorodność w miejscu pracy  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 17
  NASI PRACOWNICY [G4-9] [G4-10] [G4-LA1] [G4-LA3] ZATRUDNIENIE W GRUPIE AGORA
  3026 pracowników w 2017 r. (stan na koniec roku)
  1
  Zatrudnienie etatowe w Grupie na koniec grudnia 201 7 r. wyniosło 2 847 pełnych etatów i zmniejszyło się o 131 etatów w porównaniu z końcem grudnia 2016 r . Spadek ten
  wynika z niższego zatrudnienia spółce Agora S.A. w konsekwencji procesu zwolnień grupowych, który obją ł głównie Segment Prasa.
  STRUKTURA ZATRUDNIENIA
  Udział kobiet i mężczyzn w gronie pracowników, jak również wśród osób na stanowiskach kierowniczych je st równy. Struktura zatrudnienia w porównaniu do ubiegłego
  roku zmieniła się minimalnie, biorąc pod uwagę płeć oraz wiek.
  51,7% kobiety 48,3% mężczyźni
  Struktura zatrudnienia Grupy Agora w podziale na pł eć:
  Kobiety
  Mężczyźni
  2016
  2017
  2016
  2017
  50,8%*
  51,7%
  49,2%*
  48,3%
  Struktura zatrudnienia Grupy Agora w podziale na wi ek i płeć:
  Wiek
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  2017
  2017
  2016*
  Wiek ≤ 29
  18,
  8%
  15,
  6%
  17,3%
  15,2%
  Wiek 30-50
  70,
  4%
  71,0%
  70,6%
  70,4%
  Wiek 51 ≤
  10,8%
  13,4%
  12,1%
  14,4%
  *brak danych ze spółki GoldenLine
  1 Wskaźniki zawarte w części Miejsce pracy i prawa człowieka zostały obliczone na podstawie łącznej liczby prac owników, zgodnie z przyjętą przez GUS definicją oso by zatrudnionej. Składają się na nią osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, na kontraktach
  menedżerskich oraz w ramach uchwały o powołaniu, z wyłączeniem osób na urlopach bezpłatnych, rehabilitacyjnych i wychowawczych oraz samozatrudnionych i z agencji pracy tymczasowej. Do łącznej liczby pracowników nie są włączeni pracownicy zatrudnieni na
  umowę o dzieło, na umowę zlecenie oraz na umowę o s taż finansowaną z Urzędu Pracy. Skonsolidowane dane ujęte w ramach wskaźników dotyczą spółki Agora S.A. oraz spółek: Agora Poligrafia Sp. z o.o., Agora TC Sp. z o.o., AMS S.A., Adpol Sp. z o.o., Grupa Radiowa
  Agory (GRA) sp. z o.o, Doradztwo Mediowe Sp. z o.o. , Inforadio Sp. z o.o., GoldenLine Sp. z o.o., Helios S.A., NEXT FILM Sp. z o.o., Trader.com (Polska) S p. z o.o., Optimizers Sp. z o.o., Yieldbird Sp. z o.o., chyba, że wskazane jest inaczej.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 18
  Struktura zatrudnienia w podziale na płeć i region pracy jest porównywalna do ogólnej struktury zatrud nienia. Różnice w poszczególnych regionach (woj. wielkopolskie, woj.
  łódzkie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. śląskie) wyn ikają z lokalizacji w tych województwach działów IT i technicznych, w których większość pracowników to mężczyźni.
  Struktura zatrudnienia Grupy Agora w podziale na pł eć i region pracy w 2017 r.
  Województwo
  Kobiety
  Mężczyźni
  Województwo
  Kobiety
  Mężczyźni
  dolnośląskie
  58,7%
  41,3%
  podkarpackie
  43,3%
  56,7%
  kujawsko - pomorskie
  61,1%
  38,9%
  podlaskie
  53,1%
  46,9%
  lubelskie
  50,0%
  50,0%
  pomorskie
  55,8%
  44,2%
  lubuskie
  48,1%
  51,9%
  śląskie
  36,1%
  63,9%
  łódzkie
  63,6%
  36,4%
  świętokrzyskie
  54,8%
  45,2%
  małopolskie
  59,7%
  40,3%
  warmińsko - mazurskie
  25,0%
  75,0%
  mazowieckie
  55,0%
  45,0%
  wielkopolskie
  27,5%
  72,5%
  opolskie
  54,2%
  45,8%
  zachodniopomorskie
  58,7%
  41,3%
  OGÓŁEM
  51,7%
  48,3%
  Siedziba Grupy Agora zlokalizowana jest w Polsce i Grupa głównie tutaj prowadzi swoją działalność. Zde cydowaną większość pracowników stanowią osoby z pol skim
  obywatelstwem.
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Procent obcokrajowców w stosunku do liczby wszystki ch pracowników w Grupie Agora
  1%
  0,3%
  0,1%  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 19
  Wybrane wskaźniki dotyczące zatrudnienia w spółkach Grupy Agora zatrudniających powyżej 120 pracowników.
  AGORA S.A.
  1 821 – pracownicy Agory S.A. (stan na 31.12.2017 r.)
  Struktura zatrudnienia Agory S.A. w podziale na płe ć i wiek w 2017 r.:
  Kobiety
  Mężczyźni
  52,2% 47,8%
  Wiek
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Wiek ≤ 29
  17,5%
  12,5%
  15,1%
  Wiek 30-50
  68,7%
  71,5%
  70,1%
  Wiek 51 ≤
  13,8%
  16,0%
  14,8%
  HELIOS S.A.
  Struktura zatrudnienia Helios S.A. w podziale na pł eć i wiek w 2017 r.:
  Kobiety
  Mężczyźni
  49,7%
  50,3%
  Wiek
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Wiek ≤ 29
  27,3%
  34,3%
  30,8%
  Wiek 30-50
  68,7%
  58,4%
  63,6%
  Wiek 51 ≤
  4,0%
  7,3%
  5,6%
  AMS S.A.
  Struktura zatrudnienia AMS S.A. w podziale na płeć i wiek w 2017 r.:
  Kobiety
  Mężczyźni
  54,7% 45,3%
  Wiek
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Wiek ≤ 29
  5,1%
  3,7%
  4,5%
  Wiek 30-50
  80,6%
  72,8%
  77,1%
  Wiek 51 ≤
  14,3%
  23,5%
  18,4%
  Grupa Radiowa Agory (GRA)
  Struktura zatrudnienia GRA w podziale na płeć i wie k w 2017 r.:
  Kobiety
  Mężczyźni
  45,9% 54,1%
  Wiek
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Wiek ≤ 29
  16,1%
  18,2%
  17,2%
  Wiek 30-50
  82,1%
  77,3%
  79,5%
  Wiek 51 ≤
  1,8%
  4,5%
  3,3%  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 20
  ZMIANY W ZATRUDNIENIU Znacząca większość pracowników zatrudniona jest na umowy na czas nieokreślony, na pełny etat. Umowy na niepełny etat są ponad dwukrotnie częstsze w przypadku
  kobiet, ze względu na godzenie ról zawodowych i pry watnych.
  97,4% pracowników zatrudnionych jest na pełen etat 87,5% pracowników ma umowę na czas nieokreślony
  Struktura zatrudnienia Grupy Agora ze względu na ro dzaj i typ umowy w podziale na płeć w 2017 r.:
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Rodzaj umowy na okres próbny
  1,4%
  1,7%
  1,6%
  na czas określony
  10,4%
  8,2%
  9,3%
  na czas nieokreślony
  86,0%
  89,1%
  87,5%
  na zastępstwo
  2,2%
  1,0%
  1,6%
  Typ umowy stałej
  na pełny etat
  96,3%
  98,5%
  97,4%
  na niepełny etat
  3,7%
  1,5%
  2,6%
  Relatywnie wysoki wskaźnik odejść pracowników w gru pie wiekowej poniżej 30. roku życia jest głównie związany z postawami tych osób: mobilnością, wyższą s kłonnością
  do zmiany miejsca pracy, chęcią zdobycia nowych doś wiadczeń oraz zmierzenia się z wyzwaniami w innej organizacji.
  Wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rota cji pracowników w podziale na grupy wiekowe i płeć w 2017 r.
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Wiek
  -->
  ≤ 29
  30
  -50
  51

  ≤ 29
  30
  -50
  51

  Procent nowo zatrudnionych pracowników
  47,8%
  11,8%
  2,4%
  40,6%
  7,4%
  2,6%
  14,9%
  Procent odejść pracowników
  16,7%
  8,7%
  7,7%
  20,5%
  8,5%
  4,6%
  10,0%
  10,0% rotacja wśród wszystkich pracowników Grupy Agora z atrudnionych na umowę o pracę Wskaźniki te mogą być zaburzone przez zwolnienia gr upowe, które zostały przeprowadzone w Agorze S.A. w 2016 r. Zostały one opisane w Oświadczeniu niefinansowym Grupy Agora za 2016 r.
  78% pracowników powróciło do pracy po wykorzystaniu ur lopu
  macierzyńskiego/tacierzyńskiego
  Wskaźnik retencji, pokazujący ile osób pozostało w firmie przez 12 miesięcy po
  powrocie z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego, wynosi dla ogółu pracowników
  92,9%, co świadczy o szczególnej ochronie osób powr acających do pracy po
  urlopach rodzicielskich.
  Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnieni a po urlopie rodzicielskim (macierzyńskim lub tacierzyńskim) w podziale na płeć w Grupie Agora* w 2017 r.
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Odsetek powrotów do pracy
  78,3%
  77,4%
  78,0%
  Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim
  93,5%
  91,3%
  92,9%
  *brak danych ze spółki GoldenLine


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 21
  MIEJSCE PRACY [G4-DMA-LA] [G4-51] [G4-LA6] [G4-LA9] [G4-LA11]
  Nasi pracownicy mogą rozwijać swoje kompetencje i zdoby wać nowe doświadczenie. WYNAGRODZENIA W Grupie Agora funkcjonują różne systemy motywacyjn e (np. gotówkowe plany motywacyjne, systemy motywac yjne w działach sprzedaży, plany motywacyjne dla członków zarządu, itp.).
  Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w 2017 r. wzrosły o 1,4%
  do kwoty 327,6 mln zł. To głównie wpływ wyższych ko sztów wynagrodzeń i
  świadczeń na rzecz pracowników odnotowanych w segme ncie Film i Książka, a
  związanych ze wzrostem minimalnej stawki za godzinę pracy od początku 2017 r.
  oraz większej liczby kin sieci Helios. Niewielki wz rost kosztów wynagrodzeń i
  świadczeń na rzecz pracowników został odnotowany w segmencie Internet. To
  głównie efekt zmiany części umów cywilno-prawnych n a umowy o pracę. W
  pozostałych segmentach operacyjnych Grupy koszty wy nagrodzeń i świadczeń na
  rzecz pracowników były niższe w stosunku 2016 r. Ic h spadek w segmencie Prasa
  wynika m.in. ze zwolnień grupowych realizowanych w 2016 r. w Agorze S.A. Niższe koszty wynagrodzeń i świadczeń w segmencie R
  adio to głównie efekt
  niższych kosztów kursów, szkoleń i konferencji oraz niższych kosztów umów
  cywilno-prawnych, przy wyższych kosztach planów mot ywacyjnych oraz
  elementów zmiennych wynagrodzeń. Z kolei zmniejszen ie kosztów wynagrodzeń i
  świadczeń na rzecz pracowników w Segmencie Reklama Z ewnętrzna jest głównie
  konsekwencją niższego zmiennego elementu wynagrodze ń w rezultacie niższej niż
  w 2016 r. realizacji zakładanych celów sprzedażowyc h. Czynnikiem istotnie
  wpływającym na wysokość tych kosztów były również n iższe niż w 2016 r. koszty
  rezerwy na plany motywacyjne realizowane w Grupie
  .
  2016
  2017
  Zmiana r/r
  Suma wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników G rupy Agora 323,2 mln zł
  327,6 mln zł
  1,4%
  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
  Grupa Agora wypełnia wszelkie wymogi prawne i forma lne oraz podejmuje uporządkowane działania w celu zapobiegania wystąpieniu wypadków oraz urazów w miej scu
  pracy. Grupa Agora podjęła działania w zakresie usy stematyzowania podejścia do bezpieczeństwa i higien y pracy. Zdefiniowane zostały ogólne zasady z obszaru BHP
  adresowane do wszystkich pracowników oraz wymagania proceduralne z obszaru BHP.
  Określone zostały też obszary dotyczące: szkoleń pr acowników, wypadków przy pracy, badań lekarskich, K omisji BHP, Odzieży Roboczej, Instrukcji BHP, okularów
  korygujących, prac wzbronionych. Grupa przygotowała również oceny ryzyka zawodowego.
  Regularnie monitorowana jest liczba wypadków.
  W firmie prowadzony jest rejestr wypadków na poziom ie Grupy i oddzielnie dla każdej spółki. Zdefiniowany został również sposób rejestrowania i zgłaszania danych
  dotyczących wypadków przy pracy oraz wypadków w dro dze do pracy. Pracownicy są szkoleni z zakresu BHP zgodnie z obowiązującymi regulacjami.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 22
  Rodzaj urazów oraz wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą, z podziałem n a płeć w
  2017 r. w Grupie Agora:
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy o
  gółem
  Liczba wypadków lekkich przy pracy
  2
  11
  13
  Liczba wypadków ciężkich przy pracy
  0
  0
  0
  Liczba wypadków śmiertelnych przy pracy
  0
  0
  0
  Wypadkow
  ość
  1,3
  7,6
  4,4
  Absencja chorobowa
  *
  12,0
  4,7
  8,7
  *brak danych ze spółki GoldenLine
  Wypadkowość określa iloraz liczby poszkodowanych w wypadkach pr zy pracy i łącznej liczby pracowników na koniec raportowanego okresu przemnożony przez 1000.
  Absencja chorobowa to stosunek łącznej liczby dni absencji chorobowej i poziomu zatrudnienia na koniec roku finansowego (źródło: Statystyczna Karta Wypadków GUS Z-KW). SZKOLENIA I ROZWÓJ ZAWODOWY ORAZ OCENA PRACOWNICZA SZKOLENIA WEWNĘTRZNE
  0,18 – średnia liczba godzin szkoleniowych (dotyczy tyl ko szkoleń wewnętrznych) w 2017 r. przypadająca na jednego pracownika*
  Szkolenia prowadzone w 2017 r. można podzielić na 3 kategorie:
  
  menedżerskie (tytuły szkoleń: „Niezbędnik menedżera ”, „Coachingowy styl zarządzania”, „Delegowanie zadań i prowadzenie zebrań”, „Warsztaty menedżerskie”),
  
  wprowadzające („Witamy w Agorze”, „Nawigator”),
  
  rozwijające umiejętności osobiste („Komunikacja i a sertywność”).
  W szkoleniach mogli uczestniczyć wszyscy pracownicy wszystkich spółek Grupy.
  219 osób ogółem skorzystało ze szkoleń wewnętrznych organiz owanych w Agorze, zajęły one 33 dni szkoleniowe* 118 osób wzięło udział w szkoleniach menedżerskich i rozwij ających umiejętności osobiste, zajęły one 24 dni szkoleniowe* 101 osób wzięło udział w szkoleniach wprowadzających, zajęł y one 9 dni szkoleniowych* *brak danych ze spółki GoldenLine
  Szkolenia w pionie Internet
  Rozbudowany system szkoleniowy został wdrożony w pionie Internet. W 2017 r. w szkoleniach rozwojowych i merytorycznych wzięło udział 400 pracowników segmentu
  Internet. Wśród prowadzonych warsztatów, można wymi enić m.in.: 
  warsztaty dla menedżerów: „Jak budować wzmacniać i utrzymywać zaangażowanie pracowników”,
  
  warsztaty dla pracowników: „Komunikacja, narzędzia asertywne i style myślenia FRIS”,
  
  praktyczne warsztaty dla sprzedaży, marketingu, pro jektów specjalnych „Efektywna i skuteczna prezentac ja sprzedażowa”,
  
  warsztaty Design Thinking dla kluczowych osób pracu jących nad rozwojem produktu,
  
  FRIS - Kwestionariusze indywidualne i zespołowe war sztaty dla teamów menadżerskich,
  
  szkolenia merytoryczne dla IT.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 23
  COACHING WEWNĘTRZNY W 2017 r. została wprowadzona nowa metoda rozwoju z awodowego pracowników – coaching wewnętrzny. Spotka nia prowadzone były przez certyfikowanych coachów ICC. W indywidualnych sesjach uczestnicy pracowali nad rozwojem swoich kompetencji menedżerskich. Spot kania są kontynuowane w 2018 r.
  9 osób wzięło udział w 38 dwugodzinnych sesjach
  OCENA PRACOWNICZA Pracownicy Grupy Agora podlegają regularnym i sform alizowanym ocenom jakości pracy w ramach oceny prac y (zadań) i oceny kompetencji (raz w roku). Od 2017 r.
  przełożeni spotykają się z pracownikami na rozmowac h rozwojowych, w których uwaga jest przeniesiona na przyszłe zadania, ale też część spotkania jest dedykowana
  podsumowaniu realizowanych zadań. W pionie Internet wdrożono zostały indywidualne plany rozwojowe dla kluczowych pracowników.
  Odsetek pracowników Grupy Agora* podlegającym oceno m w podziale na kategorię zatrudnienia w 2017 r.
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy o
  gółem
  Pracownicy na stanowiskach kierowniczych i wyższych
  43,5%
  46,9%
  45,2%
  Pracownicy na stanowiskach niższych niż kierownicze
  71,4%
  82,5%
  76,8%
  Odsetek pracowników podlegającym ocenom
  65,4%
  74,6%
  69,8%
  *dane bez Helios S.A., w których nie prowadzone są oceny pracownicze
  Ankieta satysfakcji pracowników w pionie Internet
  W 4. kwartale 2016 r. zapoczątkowane zostało badani a ankietowe satysfakcji skierowane do wszystkich pracowników pionu Internet i spółki Trader.com (Polsk a). Ankieta
  jest anonimowa, składa się z 20 ocenianych stwierdz eń oraz 4 pytań otwartych. W 2017 r. w ankiecie wzięło udział 227 osób, zebrano 1200 odpowiedzi na pyt ania otwarte.
  Ogólne wyniki prezentowane są na spotkaniu segmentu Internet oraz szczegółowo – menadżerom w poszczególnych obszarach. Na podstawie przeanalizowanych wyników
  podejmowane są konkretne działania naprawcze w posz czególnych obszarach i w całym pionie.
  W segmencie Internet przeprowadzane jest co roku badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników oraz ankiety i wywiady z pracownikami odchodzącymi z fir my.
  BUDOWANIE WIZERUNKU PRACODAWCY Strona Kariera.agora.pl oraz działania w mediach sp ołecznościowych (LinkedIn, GoldenLine) to obok strony korporacyjnej Agora.pl główne kanały komunikacji z przyszłymi pracownikami. Na stronie Kariera.agora.p l można znaleźć najważniejsze informacje o firmie, ciekawostki dla kandydatów oraz oferty pracy na konkretnych stanowiskach z możliwością aplikowan ia na nie wprost ze strony. 
  NAGRODA
  Agora otrzymała w 2017 r. wyróżnienie w kategorii N ajlepsze Materiały Rekrutacyjne w ramach Employer Branding Stars. Nagr odzona została wideorekrutacja „Bez zbędnych słów” prowadzona do działu handlowego w Poznaniu. Projekt powstał przy współpracy działu pracowniczego z poznańskim oddziałem „Gazety Wyborczej”. Dzięki niemu do zespo łu sprzedaży dołączyła nowa pracownica.
  LINK
  
  WITAMY W AGORZE
  Każdy nowy pracownik Agory S.A. pierwszego dnia pra cy jest zapraszany do udziału w całodniowym szkoleniu wprowadzającym „Witamy w Agorze”. Oprócz podstawowych informacji o firmie, zasadach BHP, bez pieczeństwie danych i zasadach korzystania ze sprzętu komputerowego. Uczestnicy poznają też aspekty działania Agory jako odpowiedzialnej firmy. Dzięki procesowi adaptacji pracownik dowiaduje się najważniejszych informacji, może w ci ągu jednego dnia poznać najważniejsze zasady, regulacje, a także informacje dotyczące kultury organizacyjnej, firmowych zwyczajów i tradycji. Podczas szkolenia prezentowane są m.in. zasady przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, kodeks obsługi klientów czy wewnętrzne regulacje. Oprócz prezentacji, pracownicy otrzymują również ro zbudowany materiał na temat odpowiedzialnego biznesu.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 24
  PROGRAMY DLA PRACOWNIKÓW [G4-LA2]
  Dążymy do tego, aby pracownicy mogli zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz prowadz ić zdrowy tryb życia.
  ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW Pracownicy Grupy Agora (spółek: Agora, Agora TC, Ag ora Poligrafia, Doradztwo Mediowe, Grupa Radiowa Ag ory, Inforadio, NEXT FILM, Trader.com (Polska), Yieldbird, Optimizers) mogą korzystać z platformy MyBenefit, n a której cyklicznie przyznawane są punkty, które można wymienić na świadczenia. Liczba przyznanych pun któw zależy od sytuacji materialnej pracowników. Pracownicy mog ą wybrać z szerokiej oferty: zniżek na wypoczynek w Polsce i wycieczek zagranicznych, biletów do kina, na koncerty, do teatrów, na imprezy kulturalne, wydarzenia sport owe – mecze czy widowiska oraz spośród oferty usług z zakresu sportu i rekreacji, usług i kolonii dla dzieci, wizyt w SPA lub promocji w sklepach. W ofercie jest również Kar ta MultiSport.
  93% pracowników skorzystało z Systemu MyBenefit*
  2016
  2017
  % pracowników skorzystało z Systemu MyBenefit* +80%
  +93%
  *dane bez Helios, AMS, Adpol i GoldenLine Pracownicy Grupy Agora mogą również kupować bilety na wszystkie filmy w kinach Helios w całej Polsce dla siebie i dla osoby towarzyszącej w cenach biletów ulgowych. ZAWODY SPORTOWE Od 2016 r. w Agorze S.A. funkcjonuje fundusz biegowy. Można z niego otrzymać zwrot za opłatę startową w zawodach biegowych, głównie w maratonach i półmara tonach lub innych niestandardowych biegach na dystansach d ługich. Fundusz obejmuje również zwroty opłat startowych w biegach narciarskich na długich dystansach. Ideą funduszu jest wspieranie jak największej liczby biegaczy. Każdy pracownik ma określony limit dofinanso wania dostępny w ciągu roku.
  2016
  2017
  Liczba pracowników, którzy skorzystali z funduszu biegowego – Agora S.A. 20
  35
  AMS SPORTS TEAM
  W 2017 r. zawodnicy AMS Sports Team wzięli udział w takich imprezach sportowych jak klasyczne biegi – półmaratony, maratony, sztafety, biegi
  charytatywne, jak również ekstremalnych zawodach Sp artan Race i Runmaggedon. Zespół AMS Sports Team li czył w 2017 r. 32 osoby, z funduszu
  sportowego AMS skorzystało 15 sportowców.
  VII Rodzinne Mistrzostwa Agory w Biegach odbyły się 22 października 2017 r. w Warszawie. Wyd arzenie było bezpłatne dla pracowników Grupy Agora i
  ich rodzin. W zawodach wystartowało 20 osób dorosły ch i 13 dzieci.
  Zawody sportowe w Agorze cieszą się rosnącym zainte resowaniem – m.in. w 2017 r. w Agora Mundial wzięło udział 18 drużyn i prawie 200 zawodników, w tym po raz
  pierwszy w rozgrywkach uczestniczyła drużyna kobiec a.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 25
  Zawody narciarskie Jajo Agory
  Turniej piłki nożnej Agora Mundial
  Turniej tenisowy Agora Open
  Regaty Agora Cup
  250 osób wzięło udział w 2017 r. w zawodach sportowych
  Pracownicy biorą udział również w zewnętrznych zawo dach sportowych. Podczas zawodów EKIDEN, odbywający ch się w dniach 13-14 maja 2017 r., w sztafecie -
  reprezentacji „Gazety Wyborczej” wzięło udział 6 za wodników. W klasyfikacji generalnej na 707 drużyn z całej Polski zajęliśmy 82. miejsce, w kategorii sztafet firmowych (tu
  były brane pod uwagę 247 zespoły) - 22. miejsce.
  ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Świadczenia zapewniane wszystkim pracownikom w spół kach Grupy Agora
  objętych Wspólnym Funduszem Socjalnym (Agora, Agora TC, Agora Poligrafia,
  Doradztwo Mediowe, Grupa Radiowa Agory, Inforadio, NEXT FILM, Trader.com
  (Polska), Yieldbird, Optimizers): · dodatkowe świadczenia socjalne skierowane do pracow ników, którzy znaleźli
  się w trudnej sytuacji życiowej,
  · dostęp do platformy benefitowej i częściowa refunda cja kosztów karnetów
  sportowych,
  · częściowa refundacja kosztów wydarzeń sportowych (w tym biegowych),
  · pożyczki mieszkaniowe.
  W ramach dodatkowych świadczeń wszyscy pracownicy m
  ogą skorzystać z opieki
  medycznej, a także z oferty ubezpieczenia grupowego przygotowanego dla Agory.
  Pracownicy Grupy Agora mogą korzystać ze specjalnej oferty zniżek na:
  o wydarzenia kulturalne współorganizowane przez Grupę Agora,
  o prenumeratę cyfrową „Gazety Wyborczej”,
  o prenumeratę czasopism,
  o bilety do sieci kin Helios,
  o ofertę księgarni Kulturalnysklep.pl oraz Publio.pl.
  Dla pracownikom w GoldenLine oferowane są: · dodatkowa opieka medyczna,
  · dostęp do platformy benefitowej i karnetów sportowy ch,
  · tzw. owocowe środy (owoce dostępne w kuchni dla pra cowników),
  · sala gier PlayStation
  · nowoczesne biuro (wirtualny spacer tutaj).  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 26
  WORK-LIFE BALANCE Pracownicy poszczególnych spółek Grupy Agora, w porozumieniu z przełożonymi, mogą skorzystać z możliwości pracy zdalnej, jak również elastycznych godzin pracy. W siedzibie głównej Agory przy ul. Czerskiej 8/10 w W arszawie do dyspozycji pracowników jest stołówka ze śniadaniami, obiadami i kolacjami, kawiarnia Gazeta Cafe, basen, siłownia i sauna, a także wydzielone specjalnie miejsce na zostawienie roweru oraz parkingi dla samoch odów. Firma wspiera również rodziny z dziećmi. Rodzice mo gą otrzymać od Agory zasiłek w związku z urodzeniem dziecka. Firma może partycypować również w wydatka ch związanych z edukacją dzieci swoich pracowników, m.in. wypłacając ekwiwalenty wyprawki szkolnej czy dofinansowując tzw. zielone szkoły. Możliwa jest również refundacja wydatków na kolonie dzieci i koszty pobytu w przedszkolach, żłobkach czy koszty zatrudnienia opiekunki do dzieci.
  DOBRA PRAKTYKA: „Dwie godziny dla rodziny” W 2017 r. Agora dołączyła do akcji „Dwie godziny dl a rodziny” Fundacji Humanites - Sztuka Wychowania, której hasłem przewodnim było
  „Gotowanie na rodzinnym planie”. 1 czerwca 2017 r., czyli w Dniu Dziecka, każdy pracownik mógł skorzystać z wyjątkowej możliwości
  skrócenia swojego dnia pracy o dwie godziny i spędz enia tego czasu z bliskimi.
  Dodatkowo, zespół wideo Gazeta.pl przygotował kilka pomysłów na wspólne, rodzinne spędzanie czasu: prz epis Haps na dziecinnie prosty
  posiłek z grilla oraz poradnik Myk!, jak przygotowa ć przenośną kuchnię na plaży. Filmy były dostępne r ównież na Facebooku, w ten sposób
  bardzo szeroko promując akcję. Pracownicy Agory mog li wziąć udział w specjalnym konkursie, do czego zachęcał w e-mailach wewnętrznych zarząd spółki, zaś w intranecie
  można było znaleźć inspiracje, quiz i filmiki propa gujące work-life balance. Zostały one wyświetlone p rawie 300 tys. razy.
  http://haps.gazeta.pl/haps/10,151123,21890102,dziec innie-prosty-grill-na-plazy.html
  http://myk.gazeta.pl/myk/10,155781,21889615,przenos na-kuchnia-na-plazy-to-proste-z-tym-mykiem-na-plazowego.html
  DOBRA PRAKTYKA
  AGORA „PRACODAWCĄ PRZYJAZNYM CZYTAJĄCYM” 2053 -> liczba pobrań e-booków, dokonanych przez pracownik ów Grupy Agora w ramach akcji „Darmowe e-booki” Agora jako jedna z pierwszych firm w Polsce dołączyła do akcji „CzytajPL” i otrzymała tytuł „Pracodawca przyjazny czytającym”. Spółka aktywnie promuje czytelnictwo nie tylko w sp ołeczeństwie, ale również wśród pracowników, którzy mogą skorzystać z rabatu na: e-booki, audiobooki i prasę w księgarni internetowe j Publio.pl, na książki w księgarni internetowej Kulturalnysklep.pl oraz kolekcje Wydawnictwa Agora w Gazeta Cafe, a także zniżki na prenumeratę cyfrową „Gazety Wyborczej”, a także prenumeratę czasopism publikowanych przez Agora S.A.
  Darmowe e-booki na wakacje i na święta W 2017 r. dwukrotnie – przed wakacjami i w okresie świątecznym – pracownicy Grupy Agora mogli bezpłatn ie pobrać e-booki ze strony sklepu Publio.pl w ramach promocji czytelnictwa.
  „Przeczytana? Wymień się!”
  200 -> liczba przekazanych książek
  Inicjatywa wymiany przeczytanych książek z dotychcz asowych jednorazowych działań przerodziła się w cyk liczną akcję. Pracownicy Grupy Agora z siedziby przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie każdego dnia mogą przynieść lub za brać książki z regału, który na stałe został umiejscowiony w siedzibie firmy. Raz na kwartał część zbiorów przekazywana jest do P okoju pacjenta w Instytucie – Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz do domów Samotnej Matki i Noclegowni dla Bezdomnych.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 27
  DOBRA PRAKTYKA
  PRACOWNICY AGORY ODDAJĄ KREW
  12 litrów – tyle krwi oddali pracownicy Agory podczas honoro wej akcji oddawania krwi
  11 lipca 2017 r. Agora wspólnie z Regionalnym Centr um Krwiodawstwa zorganizowała akcję oddawania krwi w swojej warszawskiej siedzibie
  przy ul. Czerskiej 8/10. Prawie 100 osób wyraziło c hęć oddania krwi w tej słusznej sprawie, spośród ni ch zarejestrowanych zostało 53
  ochotników, a ostatecznie po szczegółowych badaniac h 27 osób zakwalifikowało się do honorowego oddania krwi. Dzięki temu do
  potrzebujących trafiło aż 12 litrów krwi.
  Zarówno akcja, jak i samo oddawanie krwi, były tema tem kampanii promocyjnej wśród pracowników. Każdy d awca otrzymał oprócz
  tradycyjnej czekolady także kupon zniżkowy na lunch do firmowej stołówki oraz talon na zdrowy sok lub koktajl do wykorzystania w Gazeta
  Cafe. SYSTEM PRACY ZDALNEJ W PIONIE CZASOPISMA AGORY
  98,5% osób korzystających z pracy zdalnej w Pionie Czasop isma ocenia ją pozytywnie lub neutralnie
  Praca zdalna w pionie Czasopisma Agory jest systemo wo wdrażana od 2016 r. i obejmuje stopniowo kolejne zespoły.
  Zmiana ta jest po części odpowiedzią na potrzeby pr acowników i coraz powszechniejszym standardem na ry nku. Jej
  największą zaletą wymienianą przez pracowników jest wygoda. Pracownik zatrudniony w domu w elastycznyc h godzinach
  pracy ma większą możliwość dopasowania warunków pra cy do własnych potrzeb, co może znacząco przyczynić się do jego
  efektywności.
  W 2017 r. Agora przeprowadziła ankietę wśród pracow ników pionu Czasopisma na temat oceny pracy zdalnej. Z tej formy
  organizacji pracy korzysta aż 81,5% pracowników. Wś ród nich 98,5% osób przyznało, że zmiana nie miała negatywnego
  wpływu ani na ich pracę ani na pracę ich zespołu, z aś połowa oceniła zmianę pozytywnie.
  Przestrzenie biurowe m.in. w pionie Czasopisma w wa rszawskiej siedzibie oraz w poznańskim oddziale zostały
  zaaranżowane według koncepcji elastycznego miejsca pracy - ABW (ang. activity-based working ).  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 28
  POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA [G4-DMA-LA] [G4-DMA-HR] [G4-11] [G4-58] [G4-LA16] [G4-HR2] [G4-HR3] [G4-HR12]
  PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI W MIEJSC U PRACY
  Polityka w zakresie ochrony pracowników przed dyskr yminacją i mobbingiem -> Więcej: PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA [G4-DMA-LA]
  Agora jest miejscem pracy wolnym od dyskryminacji i mobbingu pracowników.
  
  Każdy przypadek lub wątpliwość związana z możliwośc
  ią łamania zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji i mobbingowi powinny być zgłaszane pracodawcy na
  zasadach określonych w w Polityce w zakresie ochron y pracowników przed dyskryminacją i mobbingiem.
  szacunku
  tolerancji
  poszanowania godności osobistej
  Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu bezpośrednia lub pośrednia ,
  w szczególności ze względu na:
  płeć , wiek , niepełnosprawność , rasę , religię , narodowość , przekonania
  polityczne , przynależność związkową , pochodzenie etniczne , wyznanie ,
  orientację seksualną , a także ze względu na zatrudnienie na czas
  określony albo w niepełnym wymiarze czasu pracy
  – jest niedopuszczalna .
  Wszystkie decyzje pracodawcy , a w szczególności te dotyczące:
   zatrudniania,
   awansowania,
   kierowania na szkolenia podnoszące kwalifikacje,
   kształtowania wynagrodzenia
  są motywowane przede wszystkim obiektywną oceną wyników pracy, umiejętności
  i kompetencji oraz doświadczenia zawodowego .
  Relacje pomiędzy
  Agorą i osobami zatrudnionymi, współpracującymi, od bywającymi staż czy praktyki oparte są na zasad
  ach:
  Jako pracodawca zobowiązujemy
  osoby zatrudnione, współpracujące, odbywające staż czy praktykę
  do przestrzegania zasady
  niedyskryminacji
  oraz
  powstrzymywania się od zachowań noszących znamiona mobbingu wobec swoich: współpracowników i podwładnych, a takż e kierowania się zasadą
  poszanowania godności w tych relacjach.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 29
  MECHANIZMY SKARGOWE DOTYCZĄCE PRAKTYK ZATRUDNIANIA
  27 listopada 2017 r. na jednym z serwisów internetowych został opublikowany
  tekst, w którym jednemu z pracowników firmy zarzuco no dopuszczanie się
  zachowań niepożądanych. Tego samego dnia spółka uru chomiła procedurę
  wyjaśniającą w tej sprawie. Opublikowane zostało ró wnież „Stanowisko redakcji
  naczelnej Gazety Wyborczej ws. zarzutów", pracownik zaś - również na własny
  wniosek – został tego samego dnia zawieszony w obow iązkach służbowych.
  Zgodnie z Polityką Agory S.A. w zakresie ochrony pr acowników przed
  dyskryminacją i mobbingiem, została powołana Komisj a, której celem było
  rzetelne zbadanie sprawy oraz zapewnienie ochrony o sobom biorącym udział w
  postępowaniu.
  19 grudnia 2017 r. komisja zakończyła swoje prace. Przedstawiciele Komisji
  zaprezentowali zarządowi spółki raport ze swoich us taleń oraz rekomendację
  odnośnie dalszych działań, w tym podjęcia niezbędny ch kroków prawnych. Z
  uwagi na poszanowanie prywatności pracowników i wsp ółpracowników, których
  ta sprawa dotyczy, spółka postanowiła nie podawać w ięcej informacji na ten
  temat. Z tego też względu zarówno prace, jak i rapo rt Komisji objęte zostały
  klauzulą poufności.
  Komisja zarekomendowała zarządowi spółki m.in. bezz włoczne rozwiązanie
  stosunku pracy z jednym z jej pracowników.
  „Sprawa uwrażliwiła cały zespół Agory na kwestie niewł aściwych zachowań i
  sprawiła, że wszyscy przypomnieliśmy sobie procedury po stępowania w takich
  przypadkach, także poprzez uczestnictwo w specjalnych szkoleniach. Dział
  pracowniczy Agory przygotowuje systemowy plan warszt atów na ten temat
  skierowanych do wszystkich pracowników spółki.” Oświadczenie zarządu z dn. 21.12.2017 r. Spotkanie z ekspertem ds. przeciwdziałania mobbingo
  wi i dyskryminacji
  4 grudnia 2017 r. odbyły się dwa spotkania z niezal eżnym ekspertem do spraw
  przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi: dla ws zystkich pracowników oraz
  osób zarządzających zespołami. Ich celem było przyp omnienie wszystkim
  pracownikom oraz osobom zarządzającym zespołami o t ym, jakie zachowania są
  niewłaściwe w miejscu pracy oraz jak się przed nimi bronić i jak reagować w
  sytuacji, gdy np. ktoś jest świadkiem takiej sytuac ji. Spotkania były transmitowane
  online do oddziałów spółki.
  Zapis wideo oraz materiały ze spotkania są nadal do stępne dla wszystkich
  pracowników w intranecie.
  W obu spotkaniach wzięło udział ponad 150 osób, pon ad 100 osób obejrzało
  transmisję.
  Warsztaty – Masz MOC – reaguj!
  W grudniu 2017 r. rozpoczęła się komunikacja, zaś o d stycznia 2018 r. odbywały
  się warsztaty „Masz MOC – reaguj!” Ich celem było r ozwijanie umiejętności
  reagowania w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Dostęp do nich mieli
  wszyscy chętni pracownicy. Były one zorganizowane i poprowadzone przez
  wewnętrzne trenerki z działu pracowniczego.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 30
  REPREZENTACJA PRACOWNIKÓW. WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ [G4-11] [G4-24] [G4-26] [G4-27] [G4-DMA-LA] W Grupie Agora działają następujące instytucje reprezentujące pracowników: rada pracowników, związek z awodowy oraz instytucja przedstawiciela pracowników. Wszystkie trzy instytucje są zapraszane do konsultacji w kluczowych kwestiach pracowniczych. Rada pracowników działa na podstawie Ustawy o informowaniu pracowni ków i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz porozumienia zawartego między radą a zarządem firmy. Wybory do rady są powszechne, a kadencja rad y trwa 4 lata. Rada pracowników reprezentuje interesy pracowników oraz jest formalnym ogniwem łączącym pracowników z zarządem jako grono doradcze i konsultacyjne. Rada pracowników funkcjonuje w spółkach: Agora, Ago ra Poligrafia i Grupa Radiowa Agory. Informacje o radzie pracowników i jej składzie znajdują się w intranecie. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Agora S.A. i Inforadio Sp. z.o.o. działa przy spółkach: Agora, Inforadio , Agora Pol igrafia, AMS oraz Grupa Radiowa Agory od 12 grudnia 2011 r. Zgodnie z wymogami prawa zarz ądy spółek, przy których funkcjonują związki zawodowe, przeprowadzają konsultacje lub odpowiednio uzga dniają określone prawem decyzje z przedstawicielami związku zawodowego.
  W pozostałych spółkach, zgodnie z wymogami prawnymi , istnieje instytucja przedstawiciela pracowników.
  W Grupie Agora nie występują umowy zbiorowe między pracodawcą a pracownikami.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 31
  RÓŻNORODNOŚĆ W MIEJSCU PRACY [G4-DMA-LA] [G4-DMA-HR] [G4- LA12] [G4-LA13]
  Tworzymy miejsce pracy sprzyjające różnorodności, oparte na szacunku i otwartości.
  Polityka różnorodności realizowana w Grupie Agora -> Więcej: PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA [G4-DMA-LA]
  Różnorodność i otwartość to wartości będące integra lną częścią działań biznesowych Agory i jej polityki zatrudniania. Pracownicy Grupy Agora to osoby
  pochodzące z różnych środowisk i kultur, wykazujące się różnymi umiejętnościami i talentami, reprezentujące różne punkty widzenia oraz mające różne doświ adczenia
  życiowe i zawodowe.
  Potencjał zawodowy pracowników firmy wynika z ich k ompetencji. W firmie tworzony jest zróżnicowany, ale sprawnie współpracujący zespół.
  Jako sygnatariusz Karty Różnorodności firma zobowi ązała się do:
  · tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności, · wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrzorganizacyj nych rozwiązań w celu rozwoju polityki równego traktowania, · wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowan ia i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, · wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego oraz antymobbingowego, a także cyklicznej edukacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, · prowadzenia dialogu z osobami zatrudnionymi na tema t przyjętej polityki zarządzania różnorodnością, · corocznego raportowania na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów, · promowania i upowszechniania zarządzania różnorodno ścią w Polsce.
  Firma realizuje te zobowiązania na różnych płaszczy znach, ich efekty opisane są w ramach niniejszego raportu.
  WIĘCEJ: STRUKTURA ZATRUDNIENIA


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 32
  RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS
  Skład ciał zarządzających, kadry kierowniczej oraz kadry pracowniczej w podziale na kategorie według p łci, wieku, wykształcenia.
  Skład kadry pracowniczej w Grupie Agora w podziale na kategorię zatrudnienia, wiek i płeć
  Pracownicy na stanowiskach kierowniczych i wyższych
  Pracownicy na stanowiskach niższych niż kierownicze
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Wiek
  ≤ 29
  6,2%
  3,7%
  5,0%
  22,2%
  19,1%
  20,7%
  Wiek 30
  -50
  82,
  3%
  75,8%
  79,1%
  67,2%
  69,6%
  68,3%
  Wiek 51

  11,5%
  20,
  5%
  16,0%
  10,6%
  11,3%
  11,0%
  Pracownicy o
  gółem
  50,9%
  49,1%
  51,8%
  48,2%
  Skład kadry pracowniczej w Grupie Agora w podziale na kategorię zatrudnienia, płeć oraz wykształcenie
  Pracownicy na stanowiskach kierowniczych i wyższych
  Pracownicy na stanowiskach niższych niż kierownicze
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Podstawowe
  0,0%
  0,0%
  0,0%
  0,1%
  0,2%
  0,1%
  Średnie
  18,9%
  28,8%
  23,8%
  27,5%
  46,6%
  36,7%
  Wyższe
  81,1%
  71,2%
  76,2%
  72,4%
  53,2%
  63,2%
  Pracownicy ogółem
  50,9%
  49,1%
  51,8%
  48,2%
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy o
  gółem
  Procent pracowników z
  niepełnosprawnościami
  2,5%
  3,9%
  3,2%
  Jednym z celów polityki różnorodności jest równość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Firma dąży do spra wiedliwego i równego traktowania pracowników bez wz ględu na
  płeć.
  Stosunek wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Grupie A gora* do średniego wynagrodzenia ogółu pracowników
  Stosunek do średniego
  wynagrodzenia zasadniczego
  pracowników ogółem
  Stosunek do średniego
  wynagrodzenia wypłacanego
  pracowników ogółem
  Średnie wynagrodzenie kobiet
  y
  92,5%
  95,7%
  Średnie
  wynagrodzenie m
  ężczyźni
  107,5%
  104,6%
  *z wyłączeniem GoldenLine


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 33
  ETYKA I PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM
  Dbamy o najwyższe standardy etyczne w naszej firmie, działamy zgodnie z prawem, naszymi wewnętrznymi r egulacjami oraz zewnętrznymi kodeksami,
  które przyjęliśmy. PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA [G4-DMA-SO] [G4-15] [G4-16 ] [G4-56] [G4-M3] [G4-DMA-PR] Działamy zgodnie z prawem, naszymi wewnętrznymi regulacjami oraz zewnętrznymi kodeksami, które przyjęliśmy. Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą być
  odczytane jako godzące w firmę i jej imię, w tym: k orupcja, oferowanie oraz przyjmowanie korzyści i pr ezentów oraz wszelkie nadużycia.
  W ramach naszej pracy dokładamy wszelkich starań, a by wykluczyć konflikt interesów i przypadki ujawniania informacji poufnych, a także przestrzegamy regu ł kontaktu z
  mediami zewnętrznymi. Przyjęliśmy następujące kodeksy zewnętrzne jako obo wiązujące w firmie:
  
  Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy
  
  Kodeks Etyki Reklamy
  
  Karta Etyczna Mediów
  Samoregulacje branżowe związane są w szczególności z odpowiedzialnością Grupy Agora w ramach jej główn ej działalności: medialnej oraz reklamowej. Grupa Agora dokłada wszelkich starań, aby powyższe zasady były realizowane zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy. Grupa przestrzega również „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, co zostało opisane w części dotyczącej ładu korporacyjnego. Wewnętrzne kodeksy etyczne obowiązujące w Grupie Ag ora:
  
  Karta Agory
  
  Kodeks Dziennikarski
  
  Kodeks Dziennikarza
  Rozwinięciem branżowego systemu wartości są wewnętr zne kodeksy Grupy Agora, dotyczące przede wszystkim profesji dziennikarskiej („Kodeks Dziennikarski” i „Kodeks Dziennikarza”). To wewnętrzne dekalogi pracy dzienn ikarzy i wydawców zatrudnionych w mediach Grupy Ago ra. Karta Agory jest rozwinięciem kluczowych wartości Grupy Agora sformułowanym na kształt kodeksu etycznego. W Agora S.A. zostały wdrożone dodatkowo:
  
  Zasady selekcji reklam i ogłoszeń przyjmowanych do publikacji w „Gazecie Wyborczej”, magazynach: „Wyso kie Obcasy. Extra”, „Książki. Magazyn do czytania”
  oraz w wydawnictwach cyfrowych (aplikacjach) i serwisach internetowych grupy Wyborcza.pl.
  Jest to dokument, który podsumowuje obowiązujące pr zepisy prawa i wewnętrzne regulacje Agory S.A. dotyczące selekcji reklam i ogłoszeń publikowanych lub emitowanych w naszych wydawnictwach. Uzupełnieniem dokumentu są procedury i zasady określające poszczególne aspekty działalności reklamowej, np.: wytyczne w sprawie zakazu reklamy gier hazardowych, publikacji ogłoszeń wyborczych czy inne ma stronach interneto wych.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 34
  ETYKA REKLAMY [G4-DMA-PR] [G4-M3] W przypadku Grupy Agora etyka reklamy jest związana zarówno z rolą reklamodawcy, jak również w ydawcy mediów, dlatego kwestia ta ma ogromne znacze nie dla całej
  naszej działalności.
  Z należytą starannością dbamy o to, aby reklamy prz ez nas emitowane były zgodne z obowiązującym prawem (m.in. z zakazami reklamy, dotyczącymi np. gier hazardowych,
  napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) oraz dob rymi obyczajami. Każde ogłoszenie czy reklama powinny być zgodne pod względem treści i formy z prawem,
  dobrym obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji oraz z normami wiążącymi nas jako wydawcę:
   Kodeksem Etyki Reklamy,
   Kodeksem Dobrych Praktyk Wydawców Prasy.
  Kodeks etyki reklamy jest obowiązującym powszechnie standardem komunika cji marketingowej w Polsce. Agora jest sygnatariuszem
  Kodeksu etyki reklamy. Stanowi on zbiór zasad, jaki mi powinni kierować się przedsiębiorcy, w tym zwłas zcza reklamodawcy oraz inne
  osoby prawne, fizyczne i jednostki organizacyjne ni e mające osobowości prawnej, zajmujące się działaln ością w zakresie reklamy. Kodeks
  opiera się na powszechnie przyjętych zasadach etyki i dobrych praktykach rynkowych, w szczególności standardach etyki biznesu, normach etycznych w komuni kacji
  marketingowej rekomendowanych przez The European Ad vertising Standards Alliance (EASA). Kodeks jest zbiorem norm, który nie zastępuje przepisów prawa, al e
  nakłada dodatkowe obowiązki i ograniczenia, niezale żnie od przepisów prawnych. Na jego straży stoi Rada Reklamy. https://www.radareklamy.pl/kodeks-etyki- reklamy
  Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy (Kodeks Wydaw ców)
  Został wprowadzony przez Izbę Wydawców Prasy (IWP). Jest to zbiór norm o charakterze wewnętrznego aktu samokontroli środowiska wydawców zrzeszonych w IWP, a także innych wydawców, którzy do niego przystąpią w kolejnych latach. Głównym celem dokumentu jest ochrona interesów czytelników oraz konkurentów przed nieuczciwymi praktykami rynk owymi naruszającymi szeroko rozumiane dobre praktyk i. Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy
  DOBRA PRAKTYKA – Agora jako pierwszy wydawca w Pols ce ze standardem ads.txt W 2017 r. w serwisach internetowych Agory został wdrożony standard ads.txt, zapewniający większą transparentność wykorzystania
  powierzchni reklamowych wydawcy.
  Rozwiązanie ads.txt, opracowane przez IAB Tech Lab, jest odpowiedzią na dwa problemy coraz częściej występujące w ekosystemie reklamy
  programatycznej: podszywanie się pod znane domeny ( tzw. domain spoofing ) oraz nieuczciwą odsprzedaż powierzchni reklamowej w
  programatycznych aukcjach otwartych. Dzięki plikom ads.txt wydawcy mogą wzmocnić ochronę swojej marki przed nieznanymi źródłami
  reklamy programatycznej, a reklamodawcy zyskują pew ność, że kupują oryginalne powierzchnie reklamowe.
  Ta realizacja jest przykładem odpowiedzialności wyd awcy internetowego, jest też przykładem realizacja zaleceń IAB w tym zakresie.
  Pliki ads.txt zostały zaimplementowane na powierzch niach reklamowych serwisów Gazeta.pl i Wyborcza.pl. Wdrożenia dokonał Yieldbird, spółka z Grupy Agora zajmująca
  się zarządzaniem powierzchnią reklamową i optymaliz acją przychodów z reklamy programatycznej.
  O potrzebie implementacji plików ads.txt Yieldbird informuje wszystkich pozostałych wydawców, z którym i współpracuje. Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu wz macniany
  jest standard i budowa zaufania do reklamy programa tycznej. Więcej


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 35
  ETYKA DZIENNIKARSKA [G4-56] [G4-DMA-M] [G4-M3]
  Jesteśmy firmą o długoletnich tradycjach dziennikarskich, dlatego etyka dziennikarska oraz etyka mediów mają dla nas szczególne znaczenie. Wolność słowa, niezależność, a
  także wiarygodność to zasady, którymi się kierujemy w naszej codziennej pracy. Jesteśmy odważni i odpo wiedzialni.
  Wszelkie treści, które tworzymy, są oparte na rzete lnym i prawdziwym przekazie. Istotne są dla nas wia rygodne źródła oraz transparentność działania. Jako Agora
  S.A. przestrzegamy zasad Karty Etycznej Mediów.
  Jako wiodący koncern medialny w Polsce jesteśmy świ adomi naszej odpowiedzialności oraz wpływu i oddziaływania na otoczenie, a także roli mediów w życiu człowieka i
  społeczeństwa obywatelskiego. Wolność słowa, prawa człowieka, wartości demokratyczne oraz zrównoważony rozwój społeczeństwa są dla nas podstawami naszej
  działalności medialnej i edukacyjnej. Rozwijamy wśr ód naszych odbiorców umiejętności korzystania z med iów oraz krytyczne myślenie, stoimy na straży pluralizmu
  poglądów.
  Karta Etyczna Mediów określa 7 zasad:
  1. ZASADA PRAWDY – co znaczy, że dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy dokładają wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą,
  sumienne i bez zniekształceń relacjonują fakty w ich właściwym kontekście, a w razie rozpowszechnienia błędnej informacji niezwłocznie dokonują sprostowania.
  2. ZASADA OBIEKTYWIZMU – co znaczy, że autor przedstawia rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów, rzetelnie relacjonuje różne punkty widzenia. 3. ZASADA ODDZIELENIA INFORMACJI OD KOMENTARZA – co zn aczy, że wypowiedź ma umożliwiać odbiorcy odróżnienie faktów od opinii i poglądów. 4. ZASADA UCZCIWOŚCI – to znaczy działanie w zgodzie z w łasnym sumieniem i dobrem odbiorcy, nieuleganie wpływom, nieprzekupność, odmowę działania niezgodnego z
  przekonaniami.
  5. ZASADA SZACUNKU I TOLERANCJI – czyli poszanowania l udzkiej godności, praw, dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia. 6. ZASADA PIERWSZEŃSTWA DOBRA ODBIORCY – co znaczy, że podstawowe prawa czytelników, widzów i słuchaczy są nadrzędne wobec redakcji, dziennikarzy, wydawców,
  producentów i nadawców.
  7. ZASADA WOLNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI – co znaczy, że wolność mediów nakłada na dziennikarzy, wydawców, producentów, nadawców odpowiedzialność za treść i
  formę przekazu oraz wynikające z nich konsekwencje.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 36
  ZAPOBIEGANIE KORUPCJI I NADUŻYCIOM [G4-DMA-SO]
  Priorytetem firmy jest działanie zgodnie z prawem i należytą starannością oraz zapobieganie sytuacjom, które mogłyby doprowadzić do korupcji, łapownictwa oraz
  nadużyć.
  W 2017 r. w Grupie nie został wdrożony dokument, kt óry zawierałby zapisy dotyczące przeciwdziałania korupcji i wszelkim nieprawidłowościom w miejscu prac y, nie zostały
  też wdrożone kompleksowe rozwiązania w obszarze ryz yka nadużyć. Jednak zasady te leżą u podstaw naszej działalności, dlatego w 2017 r. zapoczątkowany został proces
  przygotowania i wdrożenia Kodeksu etyki Agory, w kt órym zawarte będą również powyższe tematy. Kodeks e tyki Agory ma zostać wprowadzony w pierwszej połowie
  2018 r. PRACE NAD KODEKSEM ETYKI W AGORZE [G4-24] [G4-26] [G 4-27] [G4-DMA-SO] Prace nad kodeksem etyki w Agorze zostały zainicjowane w 3. kw. 2017 r., a w grudniu 2017 r. zostało
  przeprowadzone wśród pracowników Agory S.A. badanie ankietowe dotyczące ważnych tematów, które
  powinny znaleźć się w Kodeksie etyki Agory. Kodeks etyki to dokument, który ma zebrać oraz uzup ełnić dotychczasowe wewnętrzne i zewnętrzne regulac je w tym zakresie, a przede wszystkim wskazać, jakie postawy i zasady postępowania są w Agorze mile widzi ane i oczekiwane, a jakie nasza firma uznaje za błędne lub niedopuszczalne. Na system etyki składać się równ ież będzie: procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrona sygnalistów , polityka prezentowa oraz komunikacja i edukacja.
  W ramach procesu powołany został Komitet ds. etyki stworzony z pracowników Agory, który się regularnie
  spotyka w swoim gronie, powstał również adres mailo wy: [email protected] a także specjalne miejsce w intranecie zawierające informacje na ten temat. Na poszczególnych etapach prac angażowani będą: pracownicy, menedżerowie, zarząd. Będą oni zapraszani do dialogu oraz konsultacji, a także do udziału w warsztatach i szkoleniach.
  W procesie dialogu pracownicy Agory zostali zapytan i o wartości, które są im bliskie Najczęściej wymienianymi
  były:
  
  niezależność,
  
  otwartość,
  
  tolerancja.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 37
  PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH [G4-DMA-PR] Na poziomie poszczególnych spółek Grupa Agora posiada politykę i procedury składające się na system zarządzania ochroną danych osobowych i prywatnością. Polityki
  wdrożone są na poziomie poszczególnych spółek.
  W Grupie Agora w 2017 r. odbył się przegląd systemó w bezpieczeństwa oraz zainicjowano prace nad wdrożeniem zabezpieczeń w systemach informatycznych i
  biznesowych związanych z wymaganiami prawnymi wynik ającymi z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.
  
  Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Agorze S .A.
  Bezpieczeństwo prywatności klientów i ich danych je st w Agorze S.A. szczególnie istotną kwestią. Dlatego też w Spółce przyjęta została „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych”, a także „Strategia Bezpieczeństw a” „Polityka Bezpieczeństwa” i „Polityki Bezpieczeństwa Informacji”. Celem „Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych” oraz powstałych na jej bazie procedur i instrukcji jest wyznaczenie zasad, których wypełnienie zapewni zgodnie z regulacjami prawnymi przetwarzanie danych osobowych w Agora S.A. Celem „Polityki Bezpieczeństwa Informacji” oraz dokumentów z niej wynikających jest wyznaczenie zasad, których spełnienie zapewni właściwy poziom bezpieczeństwa gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informac ji w Agorze S.A. a także zgodność działań podejmowanych w obszarze ochrony i nformacji z regulacjami prawnymi. W odniesieniu do portali i aplikacji mobilnych Agory S.A. wprowadzone zostały: „Zasady korzystania z serwisów internetowy ch Agory S.A.”, „Polityka prywatności” oraz „Polityka Prywatności w zakresie aplikacji mobilnych” oraz wewnętrzne regulaminy i zasady. -> więcej na ten temat w części Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców. W celu zapewnienia realizacji zapisów wszystkich ty ch polityk zostali powołani Inspektorzy ds. bezpieczeństwa oraz Komitet ds. bez pieczeństwa danych osobowych. Temat bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności jest również obecny na szkoleniach dla pracowników – Witamy w Agorze.
  
  Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Helios S .A.
  Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych określa za sady w zakresie
  zarządzania procesami przetwarzania danych osobowyc h oraz ich
  bezpieczeństwa w Helios S.A. Nadrzędną zasadą jest ochrona danych przed
  nieuprawnionym dostępem, a także przestrzeganie prz episów prawa i
  wewnętrznych zasad związanych z przetwarzaniem dany ch osobowych. Ochronie
  podlegają zarówno dane osobowe w systemach informat ycznych, jak i w formie
  papierowej. Dokument o obowiązkach pracowników, obo wiązkach firmy oraz
  nadzorem nad realizacją założeń polityki.
  
  Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w AMS S.A.
  Celem Polityki Bezpieczeństwa AMS S.A. jest zapewni enie ochrony danych
  osobowych przed wszelakiego rodzaju zagrożeniami, t ak wewnętrznymi,
  jak i zewnętrznymi, świadomymi i nieświadomymi.
  
  Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Yieldbir d
  Polityka Bezpieczeństwa Yieldbird stanowi zestaw pr aw, reguł i
  praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarząd zania, ochrony i
  dystrybucji danych w spółce.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 38
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW I DOSTAWCÓW
  Budujemy trwałe relacje z otoczeniem
  PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA [G4-24] [G4-26] [G4-27] [G 4-DMA-SO] [G4-DMA-PR] [G4-DMA-M]
  Dbamy o partnerskie relacje z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi, organizacjami społecznymi , instytucjami i wszystkimi interesariuszami Grupy Agora.
  Prowadzimy z nimi dialog, wysłuchujemy opinii i odp owiadamy na potrzeby tych grup.
  ·
  Naszym celem jest świadczenie najwyższej jakości us ług, z których klient będzie czerpał satysfakcję,
  ·
  Zależy nam na budowaniu dobrych i długotrwałych kon taktów z klientami,
  ·
  Naszą naczelną zasadą w kontaktach z klientami jest uczciwość i postępowanie zgodne z najwyższymi stan dardami etyki.
  Grupa Agora ma różnorodną ofertę usług i produktów. Jej poszczególne biznesy obejmują m.in. wydawanie prasy, tworzenie i prowadzenie portali internetowych, serwisów i aplikacji mobilnych, działalność radiową, kinową i telewizyjną, produkcję i dystrybucję filmów, działalność reklamową i poligraficzną. Wewnętrzne i zew nętrzne regulacje (kodeksy, dobre praktyki, regulaminy), które obowiązują w firmie zapewniają klientom i odbiorcom wysok ą jakość usług i produktów oraz odzwierciedlają podejście Grupy w tym zakresie.
   Relacje z dostawcami i partnerami biznesowymi
  Grupa Agora nie wypracowała jednego formalnego doku mentu określającego zasady współpracy z partnerami biznesowymi, kontrahentami oraz dostawcami ze wzglę du na
  rozproszoną i różnorodną działalność biznesów i pos zczególnych spółek.
  Wdrożone zostały procedury przetargowe, zasady post ępowania przy zawieraniu umów między Agorą a innymi podmiotami oraz inne regulacje określające zasady
  współpracy.
   Relacje z klientami
  W Agorze S.A. funkcjonuje wiele dokumentów określaj ących relacje z klientami – mają one zarówno charakter zewnętrzny, jak również wewnętrzny. Są to:
  1) Kodeks dobrych praktyk w obsłudze Klienta
  2) Zewnętrzne regulaminy, zasady ogólne zamieszczenia reklam i ogłoszeń
  3) Procedury pracy z klientami
  4) Procedury reklamacji
  Zobacz więcej -> Standardy obsługi Klienta


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 39
  ŁAŃCUCH DOSTAW I NASZ WPŁYW [G4-12] [G4-24] [G4-26] [G4-27]
  RELACJE Z KONTRAHENTAMI [G4-12] [G4-13] [G4-26] [G4- 27] Nasze relacje z interesariuszami opieramy na uczciwości i partnerstwie. Zobowiązujemy się do odpowiedz ialnej i rzetelnej realizacji umów i zobowiązań, zgodnie z obowiązującym prawem.
  Wskaźniki efektywności
  2017
  2016
  r/r
  
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocent owane i
  zazwyczaj rozliczane w terminach 14 - 60 dniowych.
  
  Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń s ą
  nieoprocentowane i rozliczane miesięcznie zgodnie z
  terminem płatności.
  
  Zobowiązania krótkoterminowe zawierają zobowiązania w
  stosunku do jednostek powiązanych.
  szybkość obrotu zapasów
  15 dni
  13 dni 15,4%
  szybkość obrotu należności
  61 dni
  63 dni (3,2%)
  szybkość obrotu zobowiązań
  42 dni
  43 dni (2,3%)
  W 2017 r. nie odnotowano istotnych zmian w zakresie łańcucha dostaw.
  Dostawcy towarów i usług
  Producenci papieru
  Dostawcy energii, prądu, wody
  Usługi transportowe. Kolportaż
  Dystrybucja filmowa
  Dostawcy produktów do barów i
  kawiarnii Helios S.A.
  Obsługa techniczna
  Główni partnerzy biznesowi
  Reklamodawcy
  Zleceniodawcy
  Duże firmy
  MŚP
  Domy mediowe i agencje reklamowe
  Administracja publiczna i
  samorządowa
  Klienci
  Odbiorcy i użytkownicy
  Czytelnicy
  Słuchacze
  Widzowie
  Internauci
  Indywidualni klienci
  Klienci biznesowi
  Instytucje publiczne
  wpływ społeczny
  wpływ
  środowiskowy
  wpływ
  ekonomiczny  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 40
  RELACJE Z KLIENTAMI [G4-24] [G4-26] [G4-27] [G4-DMA-PR] Bierzemy odpowiedzialność za oferowane przez nas produkty i usługi. Nasza komunikacja marketingowa oraz zasady korzystania z naszych produktów i usług są transparentne.
  Ochrona prywatności i danych osobowych klienta Dbamy o prywatność naszych klientów i ich danych. B ezpieczeństwo danych
  osobowych jest dla nas szczególną kwestią. Przestrz egamy regulacji prawnych
  oraz wewnętrznych strategii i polityk, które chroni ą przed sytuacjami, w których
  może dość do naruszeń. Przestrzegamy branżowych sta ndardów dotyczących
  komunikacji z klientami. Wewnętrzne regulacje: Strategia Bezpieczeństwa Agora S.A.
   Polityka Bezpieczeństwa Agora S.A.
   Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Agora S.A.
   Polityka Bezpieczeństwa w HELIOS S.A. oraz Instrukc ja zarządzania
  systemami informatycznymi służącymi do przetwarzani a danych
  osobowych w HELIOS S.A.
  Główne dokumenty dostępne dla użytkowników:
   Ochrona prywatności użytkowników serwisów interneto wych Agory SA
  http://pomoc.gazeta.pl/pomoc/1,154322,8856779,Ochro na_prywatnosci.
  html
   Polityka Prywatności w zakresie aplikacji mobilnych
  http://pomoc.gazeta.pl/pomoc/1,154322,13569772,Poli tyka_Prywatnosci
  _w_zakresie_aplikacji_mobilnych.html
   Regulamin Użytkownika Serwisów Internetowych Agory
  http://pomoc.gazeta.pl/pomoc/1,154322,11261764,Regu lamin_uzytkow
  nika_Serwisow_Internetowych_Agory.html
   Zasady korzystania z aplikacji Czasopism na nośniku z systemem iOS i
  Android
  http://pomoc.gazeta.pl/pomoc/1,154322,14943254,Zasa dy_korzystania_
  z_aplikacji_Czasopisma_na_nosniki.html
   Zasady korzystania z aplikacji Gazeta Wyborcza na no śnikach z
  systemem iOS i Android
  http://pomoc.gazeta.pl/pomoc/1,154322,14449363,Zasa dy_korzystania_
  z_aplikacji_Gazeta_Wyborcza_na.html
   Regulamin użytkownika „Gazety Wyborczej”
  http://wyborcza.pl/1,76842,17859124,Regulamin_uzytk ownika__Gazety_
  Wyborczej_.html
   Regulamin Ogólne zasady udostępniania treści
  http://newslettery.gazeta.pl/newslettery/1,94882,13 791543,Regulamin_
  Ogolne_zasady_udostepniania_tresci.html
   Polityka prywatności w sieci kin Helios S.A.
  http://www.helios.pl/polityka_prywatnosci_www/
   Czytaj też PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH (LINK)
  Kanały komunikacji z klientami w serwisach Agory:
  Strona https://www.agora.pl/kontakt
  Kontakt telefoniczny, e-mailowy, kontakt przez soci al media
  Centrum Pomocy Użytkownika portalu Gazeta.pl:
  [email protected]
  Kontakt dla prenumeratorów „Gazety Wyborczej”:
  [email protected]  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 41
  HELIOS S.A.
  Zasady regulujące e-sprzedaż w sieci kin Helios sformułowane są w:
   -> Regulaminie e-sprzedaży w sieci kin Helios S.A.: http://www.helios.pl/regulamin_sprzedazy/ -> Regulaminie e-sprzedaży za pomocą aplikacji mobi lnej: http://www.helios.pl/regulamin_sprzedazy_w_ap likacji_mobilnej
  Regulaminy określają zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu/aplikacji przez kupującego, w tym zakupu biletów na seanse, dokonywania zwrotu ceny u iszczonej za
  pośrednictwem serwisu/aplikacji oraz zasady reklama cji. TANDEM MEDIA
  Tandem Media (Doradztwo Mediowe) czyli broker rekla my radiowej i kinowej również reguluje kwestie związane z obsługą klientów, reklamacjami oraz ogóle zasady korzystania ze swojego serwisu internetowego:
   Regulamin serwisu internetowego Tandem Media: http://tandemmedia.pl/wp-content/uploads/2017/03/Ta ndemMedia_Regulamin.pdf
  System obsługi reklamacji w Agorze S.A. Zasady reklamacji, sposoby składania reklamacji, w tym zobowiązanie do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 24 godzin (obowiązuje w dni robocze), opisane są w:
   Zasadach ogólnych zamieszczania reklam i ogłoszeń w wydawnictwach Agory S.A.: http://bi.gazeta.pl/im/8/21574/m21574578,ZASADY-OG OLNE-2017.pdf Zasadach ogólnych zamieszczania reklam serwisach int ernetowych Agory S.A.: http://bi.gazeta.pl/im/8/21954/m21954708,ZASADY-OG OLNE-WYBORCZA- PL.pdf Ogólnych zasadach zamieszczania reklam w portalu Ga zeta.pl http://reklama.gazeta.pl/wp-content/uploads/2015/10 /zasady_GAZETA_PL.pdf
  W Agorze S.A. dla działów sprzedaży i obsługi klientów przygotowane zostały procedury dotyczące rozpatrywania reklamacji wraz z załącznikami. Prowadzony jest również
  rejestr reklamacji, na którego podstawie powstają c ykliczne raporty.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 42
  STANDARDY OBSŁUGI KLIENTÓW [G4-DMA-PR] [G4-24] [G4-26] [G4-27] W komunikacji z klientami biznesowymi oraz indywidualnymi odbiorcami: czytelnikami, użytkownikami, słuchaczami i widzami przestrzegamy „Kodeksu Dobrych Praktyk w Obsłudze Klienta” oraz wewnętrznych regulaminów i procedur, w tym ty ch dotyczących reklamacji. Działamy zgodnie z przyjętymi zewnętrznymi kodeksami branżowymi („Kodeksem Dobrych Praktyk Wydawców Prasy”, „Kodeks em Etyki Reklamy”, „Kartą Etyczną Mediów”).
  
  Kodeks Dobrych Praktyk w Obsłudze Klienta, Czytelni ka i Użytkownika
  Kodeks ma na celu usprawnienie kontaktów pomiędzy p racownikami Grupy Agora a klientami, czytelnikami i użytkownikami, a jednocześnie uspójnienie działań i
  zapewnienie skuteczności. W załączniku do Kodeksu z najduje się szczegółowe omówienie konkretnych zasad , m.in. jak właściwie prowadzić korespondencję e-mailową, a jak telefoniczną i poprzez media społecznościowe. BADANIA CZYTELNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW
  
  BADANIA UŻYTKOWNIKÓW GAZETA.PL
  Portal Gazeta.pl cyklicznie prowadzi badania wśród swoich użytkowników, pytając ich o opinie i sugestie. Główne wnioski są wykorzystywane do ulepszania p racy serwisu.
  Okazjonalnie zaś przygotowywane są testy użytkownik ów oraz badania tematyczne, np. zaangażowania użytk owników social media.
  
  ŚWIAT, KTÓRYM ŻYJEMY – POWIEDZ NAM, CO O NIM MYŚLIS Z I O NAS. BADANIA CZYTELNIKÓW „GAZETY WYBORCZEJ” I UŻYTKOWNIKÓW WYBORCZA.PL
  28. urodziny „Gazety Wyborczej” były dobrą okazją do podsumowań, dlatego redakcja g azety przygotowała
  ankietę, w której zapytała czytelników, co sądzą o „Gazecie Wyborczej” oraz o świecie, w którym żyjemy . Ankieta
  była anonimowa, można było wypełnić jej papierową w ersję dostępną w wydaniu z 27-28 maja 2017 r. i przesłać
  do „Gazety Wyborczej” lub odpowiedzieć na nią inter netowo. Ważna była każda odpowiedź i każda uwaga.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 43
  DOBRE PRAKTYKI [G4-DMA-PR] [G4-24] [G4-26] [G4-27] [G4-M6] [G4-M7] BIURA REKLAMY GRUPY AGORA WYRÓŻNIONE ZA JAKOŚĆ OBSŁU GI
  W raporcie „Biura Reklamy 2017" przygotowanym przez
  branżowy magazyn „Media&Marketing Polska” zespoły
  sprzedaży AMS i „Gazety Wyborczej" zostały uznane z a
  najlepsze biura reklamy w swoich kategoriach.
  Biuro reklamy AMS wygrało w kategorii zespołów sprz edaży
  reklamy zewnętrznej już po raz ósmy
  „AMS jest niekwestionowanym liderem w badaniu biur reklamy (…) działa bardzo dobrze nie tylko pod względem biznesowym, ale także stara się edukować swoich klientów” – nap isali
  autorzy raportu „Media&Marketing Polska”. Respondenci wskazali zespół AMS jako wyróżniający się przede wszystkim ofertą atrakcyjnych formatów i rozwiązań technologicznych. W opinii klientów, handlowcy AMS działają elastyczn ie i sprawnie w sytuacji zmiany w trakcie kampanii, potrafią doradzić i zaoferować ciekawe rozwiązania, a także są otwarci na negocjacje. Spot AMS: https://www.youtube.com/watch?v=Q855Q3_mD94&feature =youtu.be
  Zespół sprzedaży „Gazety Wyborczej” najlepszym w kat egorii dzienniki Zespół sprzedaży „Gazety Wyborczej" wyraźnie poprawił swój zeszłoroczny wynik. Jak podkreślili twórcy raportu - „prasa codzienna wchodzi w zupełnie nowy etap i wygląda na to, że Agora rozumie, na czym polegają z miany”. W badaniu klienci „Gazety Wyborczej" docenili szczególnie to, że prac ownicy zespołu sprzedaży potrafią doradzić i zaoferować ciekawe rozwiązania, można mieć do nich zaufanie, a także działają szybko, sprawnie i są elastyczni. Aż w sześciu kategoriach oceny biuro reklamy „Gazety Wyborczej" osiągnęło wynik wy ższy od średniej. Zespół Tandem Media wyróżniony za reklamę radiową i kinową W tegorocznej edycji raportu „Media&Marketing Polska” Tandem Media, broker reklamy radiowej i kinowej Agory został doceniony zarówno wśród biur reklamy radiowej, jak i kinowej. Klienci „radiowi" mają zaufanie do zespołu, który działa elastycznie i sprawnie, a także wyczerpująco odpowi ada na briefy. Klienci „kinowi" jako główne zalety zespołu wskazali przede wszystkim jego otwartość na negocjacje oraz szybkość odpowiedzi na zapytania.
  Magazyn „Media&Marketing Polska" co roku publikuje raport „Biura Reklamy". Oceny zespołów sprzedaży mediów dokonuje w nim panel specjalistów pracowników domów mediowych. Noty przyznawane są m.in. w kategoriach: ogólna ocena biur reklamy, elastyczność i sprawność w sytuacji zmiany w trakcie kampanii, otwartość na negocjacje cenowe, oferowane atrakcyjne formaty i rozwiązania. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 5-12 październi ka 2017 r. przez Kantar Millward Brown.
  NOWE ZASADY KOMENTOWANIA ARTYKUŁÓW W SERWISIE WYBOR CZA.PL
  W 2017 r. serwis Wyborcza.pl zmienił zasady komento wania treści, aby
  skuteczniej walczyć z mową nienawiści, rozpowszechn ianiem nieprawdziwych
  informacji oraz brakiem odpowiedzialności za wypowi edzi publikowane
  anonimowo w internecie.
  Od połowy sierpnia 2017 r. tylko zalogowani prenume ratorzy Wyborcza.pl mogą
  komentować artykuły i brać udział w merytorycznych dyskusjach prowadzonych
  w serwisie.
  Strefa komentarzy na Wyborcza.pl jest miejscem, gdz ie odbywają się ciekawe
  rozmowy na temat konkretnego tekstu, a prenumerator zy Wyborcza.pl często wnoszą do dyskusji bardzo ciekawe i nowe
  spojrzenie na interesujące ich tematy.
  Z obserwacji zachowań czytelniczych
  prenumeratorów treści w serwisie Wyborcza.pl wynika
  , że dużo częściej niż reszta
  użytkowników czytają artykuły w całości i częściej są skłonni do dzielenia się tymi
  artykułami ze znajomymi. Obserwacje przynoszą cieka we informacje, które zespół
  „Gazety Wyborczej” wykorzystuje, planując kolejne d ziałania redakcyjne
  i promocyjne.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 44
  WPŁYW SPOŁECZNY I ŚRODOWISKOWY
  
  Budujemy trwałe relacje z otoczeniem
  WPŁYW SPOŁECZNY
  PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA [G4-DMA-SO] [G4-EC7-M] [G4 -DMA-M] [G4-24] [G4-26] [G4-27]
  We wrześniu 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ, przyję ło 17 „Celów Zrównoważonego Rozwoju” (Sustainable D evelopment Goals, SDGs), obejmujących między innymi:
  zdrowie i dobrobyt ludzi, osiągalne i czyste źródła energii, innowacje i infrastrukturę, zrównoważone miasta i społeczności oraz działania na rzecz ochrony klimatu. Cele
  mają zostać zrealizowane do 2030 wspólnie – przez p aństwa, przedsiębiorstwa i społeczeństwa na całym świecie. Grupa Agora w swoich działaniach przyczynia się do
  realizacji powyższych Celów.
  Naszymi działaniami przyczyniliśmy się do realizacj i i promocji takich Celów Zrównoważonego Rozwoju (S DGs), jak:
  Firma bierze odpowiedzialność za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo oraz środowisko, przyczy nia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia
  społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania swoich intere sariuszy. Działania społeczne Grupy Agora są zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi
  normami postępowania oraz zintegrowane z działaniam i organizacji i praktykowane w jej relacjach z interesariuszami.
  Nasze zaangażowanie ma wymiar:
  społeczny
  edukacyjny
  kulturowy
  charytatywny


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 45
  W Grupie Agora w zakresie wpływu społecznego obowiązują następujące regulacja:
  
  Polityka działań społeczno-sponsoringowych w Grupie Agora została przyjęta przez zarząd spółki w 2016 r., co było wyrazem jej strategicznego podejścia do
  społecznej odpowiedzialności biznesu.
  W Polityce zostały postawione cele:
  o edukacja, rozwój indywidualny i społeczny,
  o kształtowanie postaw obywatelskich i dbałość o praw a człowieka,
  o promocja kultury i powszechnego dostępu do niej,
  o promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
  o troska o środowisko naturalne,
  o troska o innych wyrażająca się w akcjach charytatyw nych i pomocowych.
  Działania społeczno-sponsoringowe Grupy Agora są wy razem jej społecznej odpowiedzialności oraz troski o losy regionów, w których funkcjonuje Grupa jako m iejsc, w
  których warto mieszkać, pracować i realizować plany . Działania te mają też na celu budowanie pozytywne go wizerunku Grupy i jej marek jako podmiotów przyj aznych
  ludziom oraz zaangażowanych w życie społeczności.
  
  Zapoznaj się z treścią polityki
  https://www.agora.pl/polityka-dzialan-spoleczno-spo nsoringowych-w-nbsp-grupie-agora
  Ze względu na działalność spółki Agora S.A. w zakre sie publikacji ogłoszeń charytatywnych powstała:
  
  Procedura przyjmowania i zamieszczania ogłoszeń cha rytatywnych na łamach „Gazety Wyborczej” i jej doda tków, w serwisach internetowych oraz
  czasopismach określa zasady klasyfikacji, weryfikacji i publikac ji takich ogłoszeń.
  Inicjatywy realizowane przez Spółkę w obszarze zaan gażowania społecznego i rozwoju społeczności lokaln ej wzmacniają jej relacje ze społecznościami lokalnymi, pozwalają
  na poruszanie ważnych problemów społecznych dzięki dotarciu do szerokiego grona odbiorców, poprawiają naszą reputację oraz jej pozytywny odbiór wśród interesariuszy
  (m.in. klientów, społeczności lokalnych, organizacj i społecznych) we wszystkich naszych lokalizacjach.
  Wdrożona „Polityka działań społeczno-sponsoringowyc h” przyniosła nam wymierne korzyści: wzmocnienie po zycji lidera wśród mediów w zakresie zaangażowania w
  bieżące tematy społeczne oraz zaangażowanie i satys fakcję wśród pracowników ze względu na udział w dzi ałaniach społecznych.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 46
  ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE [G4-DMA-SO] [G4-EC7-M] [G4-DMA-M] [G4-24] [G4-26] [G4-27] W 2017 r. Grupa Agora kontynuowała długoletnie działania w ramach filarów: społecznego, edukacyjnego, kulturalnego oraz charytatywnego, jednocześnie zaś inicjowała
  nowe. Wśród nich znalazły się projekty ogólnopolski e, ale również regionalne.
  NASZE ZAANGAŻOWANIE [zobacz załącznik: Dobre Praktyki Grupy Agora w 2017 r.]:
  CHARYTATYWNE 22 tys. zł tyle udało się zebrać mediom Grupy Agora w ramach 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: 12. edycja akcji charytatywnej „Gazety Wyborczej” z okazji Dnia Dziecka
  106 tys. zł zebrała katowicka „Gazeta Wyborcza” w licytacji 13 krzeseł na rzecz Fundacji ISKIERKA 200 tys. zł kwota uzyskana w 14. akcji wrocławskiej „Gazety Wyborczej” Fabryka Świętego Mikołaja 297 tys. zł przekazały radiostacje Grupy Agora w ramach akcji „Odbudowujemy wieś Wysoka Zaborska” 45 studentów objęto stypendiami w wysokości 153 780 zł w programie Agrafka Agory Fundacji Agory
  EDUKACYJNE 2 500 seansów odbyło się w 2017 r. w całej Polsce w sieci kin Helios w ramach cyklu „Kino na temat” i „Kino na temat Junior” 120 szkół wzięło udział w konkursie „Matematyka w twoim życiu”, który był częścią akcji „Gazety Wyborczej” – „Matematyka się liczy” 16 rok szkolny działa już Szkoła z klasą 2.0, w który angażuje się Fundacja Agory i „Gazeta Wyborcza”
  KULTURALNE
  2196 pokazów
  i prawie 50 polskich filmów obejrzeli widzowie w sieci kin Helios w 2017 r. podczas projektu „Kultura dostępna” 8. edycja nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego dla najlepszych reportaży i tłumaczy reportaży Centrum Premier Czerska 8/10 – spotkania z twórcami, o których się mówi, i dziełami, które się przeżywa 18. edycji Galerii Plakatu AMS za nami. W 2017 r. tematem była „Rzeczpospolita = Rzecz wspólna” 1655 opowieści nadesłano do konkursu Akademia Opowieści
  8 miast gościło specjalne przystanki AMS przygotowane na 110. rocznicę śmierci Wyspiańskiego 23 kwietnia w Dniu Książki i Praw Autorskich zainaugurowano akcję Przystanek: Literatura AMS
  SPOŁECZNE 67% badanych użytkowników Gazeta.pl zetknęło się z informacją o akcji „Adoptuj pszczołę” na tym portalu 78,2 lat wynosi średnia długość życia w Polsce. Akcja społeczna „Gazety Wyborczej” DŁUGOwieczni skierowana jest do seniorów 292 tys. egzemplarzy to nakład Gazety Wyborczej z „Kopertą życia” 9 miast gościło Debatę „Usłysz Swoją Szkołę” Radia TOK FM
  4. edycja akcji Pracownia Miast „Gazety Wyborczej” została zainaugurowana w Sandomierzu pod hasłem „Miasto w roli głównej” 8. edycja Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk 80 spotkań lokalnych „Wyborcza na żywo”, w której wzięło udział prawie 7 tys. widzów 207 projektów zgłoszonych do konkursu na stypendium „Bilet za horyzont” w ramach projektu „Gazety Wyborczej” – Jutronauci 10 miast gościło projekt Miasto Idei na Śląsku w 2017 r 200 osób uczestniczyło w warsztatach w ramach akcji Śląskie bez smogu 23 tys. razy został film „Kiedy zobaczyłem Cię po raz pierwszy” zespołu wideo Gazeta.pl 21 dziennikarek z 13 redakcji tworzy NewsMavens.com – pierwszy europejski serwis tworzony wyłącznie przez kobiety 8 mln emisji wszystkich odcinków programu zespołu wideo Gazeta.pl „Next Time” 1200 bibliotek otrzymało „Paczkę Literacką” czyli pakiet książek i audiobooków od Wydawnictwa Agora „Powstańcy 1944” tytuł filmu edukacyjnego zespołu wideo Gazeta.pl przygotowany na 63. rocznicę Powstania Warszawskiego 70 seniorów uczestniczyło w warsztatach w ramach Tygodnia Seniora w Poznaniu


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 47
  FUNDACJA AGORY [G4-DMA-SO] [G4-EC7-M] [G4-DMA-M]
  Fundacja Agora powstała w październiku 2004 r. Od 2005 r. ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). W ostatnich latach Fundacja Agory koncentruje się na współorganizowaniu i finansowaniu akcji społecznych prowadzonych wspólnych z „Gazet ą Wyborczą” oraz zajmuje się działalnością charytatywną. Akcje społeczne są finansowe z 1% odpisu podatkowego. W 2017 r., podobnie jak w latach poprzednich, Funda cja Agory dotowała także wydawanie kwartalnika „Zeszyty Literackie” i Fundację Nagrody Literackiej Nike. Nagroda NIKE jest przyznawana dla najlepszej książki roku od 1997 r. Działania Fundacji Agory w 2017 r. w ramach 1%: W 2017 r. kontynuowana była zbiórka 1 proc. z przez naczeniem na rzecz osób starszych i inne akcje społeczne. Głównym celem tej akcji było wsparcie dla osób starszych i rodzin, które się nimi opiekują. W pierwszej edycji projektu "Wolontariat lokalny " w akcji społecznej „Pomóż swoim rodzicom” wspólnie z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku odbył się nabór do sieci lokalnego wolontariatu.
  Koordynatorzy zostali przygotowani w ramach szkolen ia dającego wiedzę niezbędną do poszukiwania wolont ariuszy i koordynowania ich pracy. Zaś koordynatorzy lokalnych centrów wolontariatu zapewniliśmy i zapewnimy szkol enia, warsztaty i narzędzia niezbędne do budowania sieci wolontariuszy. Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać do rekrutacji na adres: [email protected] Jesienią Fundacja Agory włączyła się do projektu or ganizowanego przez Fundację Hospicyjną, w którym se tki ochotników w całej Polsce przebrało się, aby wesprzeć osoby, które opiekują się swoimi ciężko chorymi bliskimi w domach. Superbohaterowie byli widoczni również w m ediach społecznościowych (z hashtagiem #amożety). Kulminacją akcji, w piątek 24 listopada 2017 r., w hali głównej Dworca Centralnego w Warszawie, było s potkanie przebranych superbohaterów oraz prezentacj a spotu: „Opiekun rodzinny nie musi być sam”. https://www.youtube.com/watch?v=iwQp5jlir0E Pozostałe działania Fundacji w 2017 r.
  · „Szkoła z Klasą 2.0”
  · „Z pomocą dla ukraińskich studentów i wolnych mediów Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej”
  Fundacja w dalszym ciągu wspierała system szkoleń i konferencji organizowanych na rzecz demokratyzacji mediów ukraińskich i z innych krajów wschodnich.
  fundacjaagory.pl  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 48
  FUNDACJA „AKADEMIA INTEGRACJI. PRACA. EDUKACJA. SPORT” [G4-DMA-SO] [G4-DMA-M]
  Fundacja została powołana do życia przez AMS S.A. i jest kontynuacją projektu „AMS dla Integracji”. Skupia się na szeroko pojętych
  problemach i zagadnieniach związanych z życiem, akt ywnością i rolą społeczną osób niepełnosprawnych, ze szczególnym
  naciskiem na pracę, edukację i sport. Pomysłodawcam i i pracownikami Fundacji są szermierze na wózkach, wybitni sportowcy,
  paraolimpijczycy, wielokrotni medaliści MŚ i ME, kt órzy wraz z innymi pracownikami AMS są wolontariusz ami Fundacji.
  Cele, które stawia sobie Fundacja:
  · uwrażliwienie na drugiego człowieka
  · pomoc w integracji osób niepełno- i pełnosprawnych
  · aktywizacja osób niepełnosprawnych ze szczególnym n aciskiem na pracę, edukację i sport
  Działania podjęte w 2017 r:
  · 100 spotkań, 8500 osób
  Szermiercze pokazy integracyjno-edukacyjne Pasja In tegracja Bezpieczeństwo dla uczniów w szkołach.
  Pokazy szermiercze mają na celu przekonanie odbiorc ów do spojrzenia na osoby niepełnosprawne bez narzu canych i utrwalonych w społeczeństwie krzywdzących
  stereotypów. Dodatkowymi aspektami przekazywanymi n a spotkaniach są kwestie bezpieczeństwa, empatii, integracji i walki o siebie. Pokazy są prowadzone przez
  paraolimpijczyków, ludzi pełnych pasji i aktywnych społecznie. Dotarcie do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i przekonanie ich do próby zmienienia swoj ej postawy
  życiowej z roszczeniowego na walkę o siebie i swoją sprawność.
  · 168 uczestników 6 obozów
  Obozy rehabilitacyjne – szermiercze dla dzieci i mł odzieży niepełnosprawnej.
  W 2017 r. odbyło się sześć obozów: Rusinowicach (tr zy), Wołominie, Warszawie, Ostrówku. Ich uczestnika mi były dzieci z siedmiu województw.
  Obozy mają na celu usprawnienie i zwiększenie kondy cji psych – fizycznej u uczestników. Pracują z nimi ściśle wyselekcjonowanie trenerzy z ogromnym doświ adczeniem
  sportowo – życiowym wspomagani przez wolontariuszy, którzy uczą się podejścia do osób niepełnosprawnych z problemami przystosowania się do życia.
  · 30 osób w sekcji szermierczej
  Prowadzenie sekcji szermierczej dla dzieci pełnospr awnych oraz niepełnosprawnych ma na celu:
  -
  propagowanie aktywnego trybu życia osób pełnosprawn ych i niepełnosprawnych;
  -
  integrację osób niepełnosprawnych z resztą społecze ństwa;
  -
  wyszkolenie zawodników oraz rehabilitację społeczną i fizyczną osób niepełnosprawnych.
  · 101 uczestników turnieju szermierczego
  W 2017 r. w Wołominie odbył się turniej szermierczy . Jego celem było propagowanie aktywnego trybu życi a osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, a także integracja
  osób wykluczonych społecznie i promocja szermierki jako dyscypliny olimpijskiej i paraolimpijskiej.
  W turnieju wzięły udział dzieci i młodzież w wieku od 9 do 19 lat. www.akademiaintegracji.pl


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 49
  WPŁYW ŚRODOWISKOWY
  PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA [G4-DMA-EN] [G4-26] [G4-27]
  Kwestie związane z odpowiedzialnością Grupy Agora z a środowisko naturalne są skupione wokół tych obszarów działalności Grupy, w których określić można znaczący
  wpływ na środowisko. Z tego względu, a także z powo du różnorodnej działalności, wpływ środowiskowy zostanie wykazany w podziale na główne obszary działalności
  dotyczące: poligrafii, działalności kinowej, działa lności operatora systemu reklamy zewnętrznej oraz a dministracji budynkami (zasady „zielonego biura”).
  Istotność aspektów niefinansowych w kategorii Środo wisko zidentyfikowana w procesie dialogu:
  Grupa Agora zidentyfikowała najistotniejsze obszary wpływu dzia łalności bezpośredniej na środowisko naturalne zgod nie z prowadzoną działalnością – są to:
  W Grupie Agora nie powstał jeden dokument w postaci polityki środowiskowej obowiązujący na poziomie całej Grupy. Spowodowane jest to rozproszoną działalnością spółek, a także różną intensywnością wpływu na środowisko.
  zużycie energii elektrycznej
  i cieplnej
  pobór wody i zużycie ścieków
  zarządzanie odpadami
  zużycie materiałówi surowców
  dobre praktyki i działalność edukacyjna
  Więcej: Dialog z interesariuszami


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 50
  Spółki Agora S.A. oraz Agora Poligrafia opracowały i stosują dokument określający podejście do zarządz ania obszarem ich wpływu na środowisko naturalne w Segmencie Druk:
  
  Polityka zintegrowanego systemu zarzadzania w druka rniach Grupy Agora: Główne założenia polityki w zakresie środowiska dotyczą: o
  spełnienia wymagań przepisów prawnych dotyczących ś rodowiska,
  o
  kreowania bezpiecznych oraz prośrodowiskowych posta w i zachowań poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich współudział i zaangażowanie w działania na rzecz środowiska naturalnego oraz segregację powstających odpadów w celu zapewnienia ic h odzysku lub bezpiecznego unieszkodliwiania,
  o
  zmniejszenia zużycia naturalnych zasobów Ziemi popr zez: kontrolowanie racjonalnego zużycia wody, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie strat technologicznych, a w szczególno ści strat papieru.
  Polityka obowiązuje w Grupie Agora od 2009 r. Główne cele środowiskowe, które zostały postawione na 2017 r. dotyczyły: o
  efektywnej gospodarki materiałowej, w tym utrzymani a dotychczasowego poziomu zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu, a także zużycia wody ogólnej.
  o
  -> Więcej: Nasz wpływ i oddziaływanie na środowisko
  
  Systemy zarządzania
  W Segmencie Druk do 4 grudnia 2017 r. funkcjonował Zintegrowany System Zarządzania, oparty na Normie ISO 9001:2008 dotyczącej zarządzania jakością, Normie ISO 14001:2004 dotyczącej zarządzania środowiskoweg o oraz Normie OHSAS 18001:2007 dotyczącej zarządzan ia BHP. 4 grudnia 2017 r. został przeprowadzony audyt BSI dotyczący zgodności z normą ISO 9001. W tym czasie G rupa Agora podjęła decyzję o wycofaniu się z ubiegania się o płatne akredytacje na ISO 14001 oraz OHSAS 18001 ze względu na kondycję finansową segmentu. Od 4 grudnia 2017 r. funkcjonuje System Zarządzania Jakością oparty na Normie ISO 9001:2008. Obecnie trwają prace zmierzające do ponownej certyfikacji zgodnie z wymaganiami nowej Normy ISO 9001:2015.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 51
  WPŁYW I ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO [G4-DMA-EN] [G4-EN1] [G4-EN2] [G4-EN3] [G4-EN6] [G4-EN8] [G4-EN19] [G4-EN22] [G4-EN23] [G4-EN28]
  DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
  Drukarnie Grupy Agora, które znajdują się w: Pile, Tychach i Warszawie, wyposażone są w maszyny zwojow e do drukowania gazet. Dodatkowo drukarnie w Warszawie i Pile
  wyposażone są w maszyny do druku czasopism i akcyde nsów. Spółki Agora S.A. i Agora Poligrafia określiły cele w zakresie ograniczania zużycia surowców, materiał ów, energii i wody oraz podjęły działania służące monitorowaniu przyjętych celów. W ramach ciągłego doskonalenia drukarnie podjęły kroki na rzecz zmniejszenia zużycia zasobów i surowców poprzez:
  1) zmniejszenie zużycia energii elektryczne i cieplnej , 2) racjonalne zużycie wody, 3) zmniejszenie strat technologicznych, a w szczególno ści strat papieru.
  Zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz pobór wody w drukarniach Grupy Agora w 2017 r. oraz różnic a zużycia r/r.
  2016
  2017
  r/r
  Energia elektryczna [MWh]
  25 711
  22 239
  13,5%
  Zużycie gazu ziemnego* [m3/rok]
  796 890
  605 046
  24,1%
  Energia cieplna [GJ]
  24 315
  23 852
  1,9%
  Dane pochodzą z faktur. Współczynnik przeliczenia na GJ 1MWh=3,6GJ. *Dane dotyczą wyłącznie Agora S.A.
  11 817 [Mg] – wartość zaoszczędzonej emisji CO
  2 w 2017 r. w ramach kilkuletniego programu działań wdrożonych w Segmencie Druk [G4-EN19]
  1 538 [Mg] – wzrost wartości zaoszczędzonej emisji CO
  2 r/r [G4-EN19]
  POBÓR WODY I ZUŻYCIE ŚCIEKÓW
  [m3]
  2016
  2017
  r/r
  Pobór wody z sieci miejskiej oraz zużycie ścieków
  15 875
  11 904
  25,0%
  ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I SUROWCÓW
  51,2% średni udział materiałów pochodzących w 100% z rec yclingu (makulatury) użytych do produkcji w 2017 r.
  Procent wykorzystywanych materiałów, które stanowią przetworzone materiały początkowe
  2016
  2017
  r/r
  Tychy
  58,6%
  62,2%
   3,6 pkt%
  Piła
  58,3%
  50,5%
  7,8 pkt%
  Warszawa
  58,2%
  42,7%
  15,5 pkt%
  OGÓŁEM
  58,3%
  51,2%
  7,1pkt%


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 52
  Straty technologiczne papieru
  [Mg]
  2016
  2017
  r/r
  Piła
  2 245
  1 836
  18,2%
  Tychy
  1 499
  1 318
  12,1%
  Warszawa
  1 656
  1 652
  0,2%
  OGÓŁEM
  5 400
  4 806
  11,0%
  593,8 [Mg]
  wyniósł spadek ilości wytworzonej makulatury w 201 7 r. w porównaniu do ub. roku [G4-EN28].
  Straty papieru zostały wyliczone na podstawie ilośc i sprzedawanej makulatury. Wartość ta jest łatwo id entyfikowana i weryfikowana w trakcie audytu na pod stawie dokumentów (Karty
  przekazania odpadów).
  DZIAŁALNOŚĆ KINOWA W latach 2013-2016 r. w wybranych obiektach sieci Helios dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzono audyt energetyczny, zainstalowano system VEMS do sterowania wentylacją i klimatyzacją w oparciu o system kasowy (frekwencję), wymieniono oświetlenie żarowe i j arzeniowe na LED-owe oraz zastosowano lampy LED-owe z czujnik ami PIR w pomieszczeniach i korytarzach o małym natężeniu ruchu. System VEMS wprowadzany jest systematycznie do nowy ch obiektów kinowych Heliosa, dzięki czemu działa obecnie we wszystkich lokalizacjach.
  1826,3 Mg/rok redukcja emisji CO
  2 w 2017 r.* [G4-EN19]
  * na podst. Raportu porównawczego z realizacji prze dsięwzięcia. Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego, Helios S.A.
  Frekwencja w sieci kin Helios w 2017 r. była najwyż sza w historii (w tym okresie sprzedano ponad 12 ml n biletów, czyli o blisko 13% więcej niż rok wcześniej), jednak zużycie energii elektrycznej oraz pobór wody i zużycie ście ków zmniejszyło się.
  Zużycie energii elektrycznej
  [MWh]
  2016
  2017
  r/r
  Zużycie energii elektrycznej 19 671
  19 426
  
  1,2%
  Dane na podstawie faktur z dnia 20.01.2017 r. dotyc
  zą 37 kin sieci Helios. Do wskaźnika nie zostały wliczone następujące obiekty otwarte w 2016 r. i 2017 r.: Helios Poznań, Helios Przemyśl,
  Helios Gdańsk Metropolia, Helios Tomaszów Mazowieck i, Helios Wołomin, Helios Krosno, Helios Stalowa Wola (ze względu na niemożliwość porównania danych w tym okresie).
  Pobór wody i zużycie ścieków
  [m3]
  2016
  2017
  r/r
  Pobór wody/zużycie ścieków 58 369
  53 915
  7,6%
  Dane na podstawie faktur z dnia 20.01.2017 r. dotyc
  zą 37 kin sieci Helios. Do wskaźnika nie zostały wliczone następujące obiekty otwarte w 2016 r. i 2017 r.: Helios Poznań, Helios Przemyśl,
  Helios Gdańsk Metropolia, Helios Tomaszów Mazowieck i, Helios Wołomin, Helios Krosno, Helios Stalowa Wola (ze względu na niemożliwość porównania danych w tym okresie).


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 53
  REKLAMA ZEWNĘTRZNA
  Cele środowiskowe, które postawiła sobie spółka AMS S.A. operująca s ystemem reklamy zewnętrznej, to
   zmniejszenie poboru energii w drodze stosowania ene rgooszczędnych technologii (LED); systemowe zarządzanie włączaniem i wyłączaniem oświ etlenia nośników; rozwijanie instalacji oświetleniowych w oparciu o o gniwa fotowoltaiczne.
  Realizacja tych celów możliwa jest dzięki:
   sukcesywnej wymianie jarzeniowego podświetlenia noś ników na energooszczędne podświetlenia LEDowe, wprowadzaniu technologii LED do każdego nowego nośn ika, wprowadzaniu na rynek nośników reklamowych (słupów reklamowych) z podświetleniem opartym na energii pochodzącej z OZE (panele fotowoltaiczne)
  ZUŻYCIE ENERGII AMS monitoruje zużycie energii na nośnikach reklamo wych i prowadzi prace zmierzające do poprawy jakośc i oświetlenia (podświetlenia) nośników, a tym samym minimalizowania oddziaływania na środowisko.
  2016
  2017
  r/r
  Liczba powierzchni reklamowych*
  24 052
  25 041
  4,1%
  Zużycie energii do oświetlenia nośników reklamowych
  i wiat
  [MWh/rok]
  6 057
  6 005
  0,9%
  Dane dotyczą: nośników reklamowych i wiat podświetl
  onych z oświetlenia ulicznego i od koncernów energetycznych. * bez małoformatowych nośników reklamowyc h należących do grupy
  AMS zainstalowanych na wiatach przystankowych i w m etrze warszawskim (dot. danych do 2017 r.) oraz powierzchni reklamowych na autobusach i tramwajach.
  W 2015 r. AMS wprowadził nowy system oświetlenia no śników, co wpłynęło na obniżenie poziomu poboru energii elektrycznej w kolejnych latach. W 2017 r. mimo rosnącej liczby podświetlanych paneli ekspozyc yjnych w wiatach przystankowych i słupach reklamowych, poziom zużycia energii nie wzrósł i był na poziomie zużycia z 2015 r. Ten wynik to efekt stosowania na szeroką skalę przez AMS technologii LED oraz wprowadzania do bieżącej p raktyki paneli fotowoltaicznych. Jednocześnie zwiększona została liczba punktów poboru: z oświetlenia ulicznego, w związku z realizacją bud owy i konstrukcji 1580
  nowych wiat przystankowych dla Warszawy z gablotami Premium Citylight oraz wiat Premium w innych miejscach Polski (w Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu oraz na Śląsku),
   ze względu na projekt Dynamic Backlight (sekwencja strefowego
  podświetlenia nośnika, która pozwala uzyskać efekt ruchu, nieosiągalny na
  statycznym plakacie, z możliwością całodobowego pod świetlenia przekazu reklamowego).
  AMS sukcesywnie zmniejsza pobór energii, w szczególności dzięki systematycznej wymianie lamp i świetlówek na bardziej energooszczędne. W 2017 r. zwiększono zastosowanie oświetlenia typu LED:
   do 32% (o 2 pkt%) podświetlanych nośników wielkofor matowych typu
  backlight,
   do 65% (o 15 pkt%) w kasetonach reklamowych w wiat ach, przy
  rozbudowie systemu oraz w związku z projektem wymia ny wiat na konstrukcje wyposażone w gabloty Premium Citylight,
   do 100% (o 20 pkt%) w słupach reklamowych (w tym z panelami
  fotowoltaicznymi),
  Zrealizowano również nowy projekt z zakresu wprowad zenia oświetlenia LED zasilanego fotowoltaiką dla billboardów o powierzchni 18 mkw.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 54
  ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI
  W budynku przy ul. Czerskiej 8/10 mieszczą się siedziby spółek Agora S.A. oraz Agora TC, AMS, Adpol, G rupa Radiowa Agory (GRA), Doradztwo Mediowe, Infora dio, część działów spółki Helios, NEXT FILM, Trader.com (Polska), Optimizers, Yieldbird. Helios ma swoją siedzibę główną w Łodzi, przy Al. Kościuszki 17. Siedziba GoldenLine mieści się zaś przy ul. Kolejowej 5/7 w Warszawie. Agora S.A. ma swoje oddziały w 21 miastach, w który ch pracują również pracownicy spółek zależnych. Są to głównie wynajmowane lokale, które znajdują się w e współdzielonym budynku, w związku z powyższym kwest ie związane z działaniami prośrodowiskowymi są uzależnione od decyzji administratorów nieruchomości. U trudnia to również monitorowanie wskaźników dotyczących m.i n. poboru wody i zużycia ścieków oraz kubatury odpadów. Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa Ago ra S.A., wrzesień 2017 r. Z „Raportu z audytu energetycznego przedsiębiorstwa Agora S.A.” przeprowadzonego we wrześniu 2017 r., wynika, że 74% łącznego zużycia energii przez przedsiębiorstwo stanowi energia elektryczna. Z tego też względu w niniejszym raporcie przedstawiony zostanie głównie aspekt zużycia energii elektrycznej. Omówiony zostanie również pobór wody i zużycie ścieków oraz zarządzanie odpadami – jako aspekty wskazane w proc esie dialogu z interesariuszami. W „Raporcie z audytu energetycznego przedsiębiorstwa Agora S.A.” wymienione są aktualne przedsięwzięcia i technologie służące p oprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. We wnioskach raport u wskazano, że podejmowane przez spółkę działania wskazują na wysoki stopień optymalizacji energetycznej.
  Są to: 1. Kompensacja mocy biernej. 2. Wykorzystanie LED-owych źródeł światła. 3. Odzysk ciepła z instalacji sprężonego powietrza. 4. Strefowe wyłączanie sprężonego powietrza. 5. Strefowe wyłączanie oświetlenia. 6. System zarządzania budynkiem (BMS – w budynku pr zy ul. Czerskiej) –
  zarządzanie budynkiem celem osiągnięcia optymalizacji w pracy urządzeń grzewczych/chłodniczych/wentylacyjnych.
  7. Freecooling – obieg free coolingu w ramach chłod zenia powietrza wewnątrz budynku. 8. Zastosowanie agregatów chłodniczych ze zmienną prędkością obrotową (VSD). 9. Zastosowanie sprężarek ze zmienną prędkością obrotową (VSD).
  Zużycie energii elektrycznej w budynkach Grupy Agora
  [MWh]
  2016
  2017
  r/r
  Zużycie energii elektrycznej
  11 766
  11 289
  4,1%
  Dane dotyczą 23 lokalizacji Grupy Agora: Białystok,
  Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gor zów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań,
  Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Wrocław oraz Warsz awa (siedziba przy ul. Czerskiej 8/10 oraz siedziba GoldenLine przy ul. Kolejowej 5/7) oraz siedziba H elios S.A. w Łodzi przy Al.
  Kościuszki 17. Brak danych z Zielonej Góry (opłaty za energię wliczone są w czynsz). Dane dot. budynku przy Al. Kościuszki 17 w Łodzi: rozliczenia za styczeń-listopad 2017 r. oraz estymacja za
  grudzień 2017 r. Pobór wody oraz zużycie ścieków
  [m3]
  2016
  2017
  r/r
  Pobór wody/zużycie ścieków
  25 425
  23 968
   5,7%
  Dane dotyczą 13 lokalizacji Grupy Agora: Bielsko-Bi
  ała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Kielce, Kraków , Opole, Poznań, Szczecin, Wrocław oraz Warszawa (s iedziba przy ul. Czerskiej 8/10
  oraz siedziba GoldenLine przy ul. Kolejowej 5/7) or az siedziba Helios S.A. w Łodzi przy Al. Kościuszki 17. W pozostałych 11 lokalizacjach brak danych.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 55
  ZARZĄDZANIE ODPADAMI
  Spółki Grupy Agora w odniesieniu do 100% wytwarzanych przez siebie odpadów zawarły umowy zobowiązujące odbiorców do poddania ich odzyskowi lub
  unieszkodliwieniu. Każda ze spółek w Grupie Agora p rowadzi program gospodarki odpadami i zgodnie z wym ogami prawnymi i sprawozdawczymi przekazuje informa cje na
  ten temat do odpowiednich urzędów. We wszystkich spółkach i drukarniach Grupy Agora od pady komunalne są segregowane i podlegają selektywn ej zbiórce odpadów, zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym, Spółka nie monitoruje wagi tych odpadów. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne przekazywane są odpowiednim podmiotom zewnętrznym zajmującym się ut ylizacją. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny materiałów technologicznych waga odpadó w rok do roku jest mniejsza, w przypadku magazynu w Błoniach wzrost kubatury odpadów spowodowany był wzrostem li czby książek (zarówno wydanych jak i sprzedanych) w 2017 r. Waga odpadów wytworzonych w lokalizacjach Grupy Ago ra
  [Mg]
  2016
  2017
  r/r
  Drukarnie
  drukarniach Grupy Agora (Agora S.A. oraz Agora Poligrafia)
  Waga odpadów niebezpiecznych
  65
  59,4
  8,6%
  Waga odpadów innych niż niebezpieczne
  6149
  5 321,8
  13,5%
  Magazyn Wydawnictwa Agora w Błoniach
  Papier i tektura
  90,28
  99
   9,7%
  Opakowania z tworzyw sztucznych
  4,75
  -
  -
  Budynek przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie
  Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 5,304
  4,170
  21,4%
  Odpady opakowaniowe
  2,960
  3,000
  1,4%
  Na podstawie umowy z odbiorcami odpadów. Ze względu fakt, że odpady z kin odbierane są albo
  bezpośrednio przez gminę, albo poprzez galerię hand lową, w której kino funkcjonuje Helios S.A. nie zbiera informacji dotyczących wagi odpadów. Część kin posiada własne zagęszczarki do odpadów minimalizujące ich kubaturę. Sieć kin Helios posiada sieciową umowę z zakładem utylizacji odpadów, obejmującą bezpłatny odbiór od kin zużyteg o sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu AGD i RTV, akumulatorów, odpadów wielkogabarytowych elektrycznych i elektronicznych oraz elementów usuniętych z tych urządzeń.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 56
  DOBRE PRAKTYKI ROZWIĄZANIA PROŚRODOWISKOWE W DRUKARNIACH GRUPY AGORA W drukarniach Grupy Agora został zainstalowany obieg wody lodowej z wykorzystaniem chłodnic powietrzny ch umożliwiających wykorzystanie zewnętrznej temperatury jako czynnika chłodu, co przyniosło znaczące oszczędności energii elektrycznej. Dodatkowo, we wszystkich drukarniach zainstalowano odzysk ciepła odpadowego ze sprężarek powietrza, dzięki temu ciepło odpadowe wykorzystywane jest do ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do centralnego ogrzewania. W drukarniach zainstalowano strefowe wyłączniki ośw ietlenia, które pozwalają na oświetlenie tylko pracujących urządzeń. Tradycyjne jarzeniowe źródła świa tła sukcesywnie są wymieniane na źródła światła LED. Analogicznie do strefowych wyłączników oświetlenia, sprężone powietrze jest dostarczane tylko i wyłącznie do stref, w których pracują urządzenia. W 2017 r. w drukarni w Tychach rozpoczęto wymianę c entral klimatyzacyjnych na nowoczesne z zastosowaniem falowników w napędzie, co ma prowadzić do oszczę dności w energii elektrycznej. Używane jest tam również proekologiczne rozwiązanie do produkcji form drukowyc h, składające się z wysokowydajnej naświetlarki Advantage N-DL XXT oraz urządzenia czyszcząco-gumującego Attiro VH S. Inwestycja umożliwiła tyskiej drukarni z Grupy Agora znaczącą redukcję zużycia wody oraz odpadów po wstających podczas obróbki chemicznej. W efekcie możliwe jest też obniżenie kosztów związanych z całym procesem p rodukcyjnym i jednoczesne zwiększenie jego wydajnoś ci. W Warszawie zlikwidowano wózki gazowe, co przyczyni ło się do zmniejszenia zużycia gazu propan-butan, a co za tym idzie – również zmniejszenia emisji CO
  2.
  162 – o tyle spadła liczba butli z gazem zużytych w dru karniach Agory S.A. w 2017 r. w porównaniu do 2016 r.
  AMS I „GODZINA DLA ZIEMI” W 2017 r. AMS kolejny raz wziął udział w międzynaro dowej akcji „Godzina dla Ziemi”, która odbywa się w każdą ostatnią sobotę marca, począwszy od 2007 r. i polega na
  wyłączeniu świateł na całą godzinę zarówno przez zw ykłych ludzi, jak również firmy i instytucje
  25 marca 2017 r. o godz. 20:30 zostały wyłączone św iatła w backlightach (w tym w Dynamic Backlight) w całej Polsce. Łącznie akcja objęła ponad 1000 nośników.
  Jednocześnie firma chciała przypomnieć klientom, że ma w ofercie inteligentny system nośników, w który m można sterować oświetleniem (włączać i wyłączać), a tym
  samym kreatywnie wykorzystywać ten element w kampan iach komercyjnych. Dzięki monitoringowi systemu w czasie rzeczywistym możliwa jest również sprawna naprawa
  potencjalnych usterek.
  Cała akcja miała też skłonić mieszkańców miast do r efleksji nad zmianami klimatu.
  https://www.youtube.com/watch?v=_D1bUoLwlwc&feature =youtu.be „CZYSTE I WYGODNE BIURO” Administracja budynku Agory przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie przygotowała dla swoich pracowników sp ecjalny informator pod hasłem: „Czyste i wygodne biuro”. Postawione w nim cele dla całego zespołu to m.in.:
  
  dbałość o atmosferę we wspólnej, wygodnej i estetyc znej przestrzeni,
  
  usprawnienie właściwego dostępu serwisu sprzątające go do podłogi, biurek itp., a przez to optymalizacja pracochłonności, a zatem także kosztów usług sprz ątania,
  
  czyste i zdrowe powietrze w budynku – redukcja kurz u, bakterii, alergenów,
  
  szybkie zgłaszanie potrzeby pomocy obsługi budynku.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 57
  Informacje na temat utrzymania czystości stanowiska pracy i jego bezpośredniego otoczenia oraz segregacji odpadów były przesyłane w przyjaznej formie gra fik w e- mailach kierowanych do wszystkich pracowników oraz umieszczane w przestrzeni biurowej (na specjalnych ramkach). Dzięki akcji pracownicy mogli poznać i utrwalić zasady dotyczące pracy biurowej, w tym związane z recy klingiem, ponieważ od 2015 r. w budynku wprowadzony został system segregacji śmieci zgodny z gospodarką odpadami dzielnicy Mokotów, z dodatkową frakcją zbiórki makulatury. KRANÓWKA DO PICIA W 2016 r. w budynku Agory przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie administracja całkowicie zrezygnowała z zakupu wody do picia w plastikowych baniakach i prz eprowadziła akcję zachęcającą pracowników do picia wody z kranu . Dzięki regularnym badaniom Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie potw ierdza, że woda z kranu jest czysta i bezpieczna dla zdrowia. Dodatkowo Agora regularnie bada wodę pitną zbieraną w zbiornikach wodnych, potwierdzając jej jakość i zdatność do picia.
  RECYCLING ŻYCZLIWOŚCI Podczas spotkania zarządu z pracownikami w listopad zie 2017 r. cały zespół Grupy Agora został zaproszony do udziału w akcji „Recykling życzliwości”. Akcja została zainicjowana przy okazji likwidacji papierowego archiwum „Gazety Wyborczej ”. Uzyskane w ten sposób środki wsparły szczytny cel, który został wybrany w głosowaniu pracowników. Najwięcej głosów otrzymała Fundac ja Agory.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 58
  ŁAD KORPORACYJNY
  Transparentność i przejrzystość to naczelne zasady naszej komunikacji.
  PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA [G4-DMA-SO] Jako spółka giełdowa zobowiązani jesteśmy do przestrzegania licznych regulacji w zakresie przekazywania informacji o firmie i jej działalności. Zapewniamy wszystkim
  interesariuszom równy dostęp do informacji, rozwija jąc różne nowoczesne narzędzia komunikacji.
  Z należytą starannością dbamy o poufność informacji i ich właściwy obieg wewnątrz organizacji, dlatego zasady ładu korporacyjnego oraz raportowania wypełn iamy
  zgodnie z wymogami regulatora. Agora S.A. jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w indeksach: WI G, sWIG80, WIG-MEDIA oraz RESPECT Index (od 18.12.2017 r.) na rynku podstawowym, w systemie ciągłym w sektorze Media. Pierwsze notowanie spółki miało miejsce 20 kwietnia 1999 r.
  Jako spółka publiczna przestrzegamy wszystkich zasa d i regulacji związanych z obowiązkiem informacyjnym.
  Wewnętrzne regulacje w Grupie Agora:
  
  Zasady postępowania z informacjami stanowiącymi taj emnicę służbową
  
  Procedura obiegu informacji o szczególnym znaczeniu w Agorze S.A.
  Dbamy o równy dostęp do informacji, dlatego wszelki e dane, które można zakwalifikować do poniższych ka tegorii:
  · informacja poufna,
  · informacja stanowiąca tajemnicę służbową,
  · informacja mająca szczególne znaczenie,
  · informacja związana z wynikami finansowymi i wynika mi poszczególnych przedsięwzięć,
  · informacja związana ze strategią działań, zmianami organizacyjnymi, planami motywacyjnymi i sprawami k adrowymi, nowymi produktami lub usługami, innymi
  sprawami korporacyjnymi,
  podlegają ochronie i mogą zostać upublicznione wyłą cznie w specjalnym trybie, który określa „Procedura obiegu informacji o szczególnym znaczeni u w Agorze S.A.”.
  Niedozwolone jest przekazywanie do publicznej wiado mości oraz ujawnianie osobom trzecim i dzielenie się powyższymi informacjami w jakiejkolwiek formie pr zez
  pracowników i współpracowników, którzy nie są do te go upoważnieni.
  W odniesieniu do wszystkich członków zespołu Grupy Agora wykluczamy konflikt interesów oraz wszelkie działania, które mogłyby naruszyć klauzulę konkurencyjności.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 59
  Wewnętrzne regulacje w Grupie Agora:
  
  Terminy publikacji raportów okresowych Agora S.A.
  
  Okresy zamknięte Agora S.A.
  
  Regulamin dokonywania transakcji giełdowych przez o soby, które z racji zajmowanego stanowiska posiadają dostęp do informacji poufnych
  
  Zasady dot. przekazywania informacji KNF i Agorze
  Naszą naczelną zasadą jest przejrzystość w relacjac h z rynkiem, a także w komunikacji z akcjonariuszam i i inwestorami oraz zapewnienie wszystkim niedyskryminującego
  dostępu do informacji w przystępnej formie. Z należ ytą starannością, terminowo i zgodnie z międzynarod owymi standardami raportowania przygotowujemy rapor ty
  bieżące oraz okresowe, raporty finansowe, sprawozda nia zarządu z działalności oraz raporty dotyczące informacji niefinansowych. Rozwijamy i usprawniamy n arzędzia
  komunikacji z interesariuszami.
  ZASADY KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ
  Konsekwentnie dbamy o spójność komunikacji oraz rów ny dostęp do informacji nt. spółki giełdowej, dlatego do kontaktów z mediami i komunikacji zewnętrznej (PR) w
  pierwszej kolejności wyznaczone są specjalne osoby, w tym dział komunikacji korporacyjnej. Pracownicy i współpracownicy firmy nie powinni kontaktować się z mediami i
  przekazywać informacji związanych z firmą, komentow ać biznesowych działań spółki, również w ramach prywatnych relacji.
  Politykę informacyjną firmy kształtują m.in. Ogólne zasady kontaktów z mediami dla pracowników i współpracowników Grupy Agora
  Zewnętrzne regulacje:
  
  Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
  Wypełniamy „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz międzynarodowe standardy, nieustannie dbamy o wysoki poziom ładu korporacyjnego.
  Przestrzegamy zasady ograniczonej komunikacji z ryn kiem kapitałowym w okresach zamkniętych, tj. przed publikacja wyników Grupy. Znamy i respektujemy regu laminy
  dotyczące obrotu instrumentami finansowymi Agory.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 60
  AKCJONARIAT [G4-7] [G4-9] [G4-34] STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA Zgodnie z formalnymi zawiadomieniami otrzymanymi od akcjonariuszy, w szczególności na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na dzień przekazania raportu rocznego za rok 2017 następujący akc jonariusze mogli
  wykonywać ponad 5 % głosów na walnym zgromadzeniu s półki:
  Spółka
  liczba akcji
  % kapitału
  Liczba głosów
  % głosów
  Agora
  -Holding Sp. z.o.o
  5 401 852
  11,33%
  22 528
  252
  34,77%
  Akcje A (uprzywilejowane)
  4 281 600
  8,98%
  21 408 000
  33,04%
  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. (OFE PZU Zł ota Jesień oraz DFE PZU) (1)
  7 594 611
  15,93%
  7 594 611
  11,72%
  w tym OFE PZU Złota Jesień
  7 585 661
  15,91%
  7 585 661
  11,71%
  Media Development Investment Fund, Inc.
  (2)
  5 350 000
  11,22%
  5 350 000
  8,26%
  Nationale
  -Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (3)
  4 493 055
  9,43%
  4 493 055
  6,93%
  Akcje skupione w ramach skupu akcji własnych
  1 084 595
  2.28%
  1 084 595
  1,67%
  Free float
  23 741 313
  49,81%
  23 741 313
  36,65%
  Kapitał zakładowy
  47 665 42
  6
  100%
  64 791 826
  100%
  Stan na 15 grudnia 2017
  (1) liczba akcji wg zawiadomienia akcjonariusza - stan na 27 grudnia 2012 r.; udziały w głosach i kapitale zakładowym zostały przeliczone przez Agorę S.A . po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego spółki. (2) zgodnie z formalnym zawiadomieniem otrzymanym w dniu 6 czerwca 2016 r. (3) zgodnie z formalnym zawiadomieniem otrzymanym w dniu 9 czerwca 2016 r.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 61
  STRUKTURA NADZORCZA [G4-34] [G4-38] [G4-39] [G4-40] [G4-41] [G4-M]  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 62
  WŁADZE SPÓŁKI [G4-34] [G4-M] [G4-38] [G4-39] [G4-40] [G4-41] [G4-DMA-LA] [G4-DMA-HR] [G4-LA12] WŁADZE SPÓŁKI
  ZARZĄD
  RADA NADZORCZA
  WALNE ZGROMADZENIE
  ZOBACZ WIĘCEJ
  ZOBACZ WIĘCEJ
  ZOBACZ WIĘCEJ
  Zarząd
  Agory S.A. może liczyć od trzech do sześciu
  osób. Prace prowadzi zgodnie ze statutem spółki ora z z przyjętym przez siebie regulaminem. Jego posiedzeni a odbywają się raz w tygodniu. Zarząd prowadzi sprawy spółki kolegialnie, natomias t jego członkowie osobiście zarządzają poszczególnymi obszarami działalności operacyjnej Grupy. Obecny skład zarządu Agory S.A.:
  
  Bartosz Hojka – prezes zarządu
  
  Tomasz Jagiełło - członek zarządu
  
  Agnieszka Sadowska - członek zarządu (od 1 marca 2017 r.)
  
  Anna Kryńska-Godlewska - członek zarządu (od 8 listopada 2017 r.)
  
  Grzegorz Kania - członek zarządu (od 8 listopada 2017 r.)
  W 2017 r. w zarządzie Agory S.A. zasiadali:
  
  Grzegorz Kossakowski – członek zarządu (do 5 września 2017 r.)
  
  Robert Musiał – członek zarządu ( do 28 lutego 2017 r.)
  Rada
  nadzor
  cza składa się z nie mniej niż pięciu i nie
  więcej niż sześciu członków. Zasady jej działania s ą szczegółowo uregulowane w statucie spółki. Zgodnie z postanowieniami statutu spółki co najmnie j połowa członków rady będzie spełniać wymogi niezależności określone w par. 20 ust.4. Obecnie 4 z 6 członków rady nadzorczej Agory S.A. spełnia te wymogi. Obecny skład rady nadzorczej Agory S.A.:
  
  Andrzej Szlęzak – Przewodniczący rady nadzorczej
  
  Wanda Rapaczynski – członek rady nadzorczej Dariusz Formela – członek rady nadzorczej
  
  Tomasz Sielicki – członek rady nadzorczej
  
  Andrzej Dobosz– członek rady nadzorczej
  
  Maciej Wiśniewski – członek rady nadzorczej (od 9 listopada 2017 r.)
  W 2017 r. w radzie nadzorczej Agory S.A. zasiadała:
  
  Anna Kryńska-Godlewska – członek rady nadzorczej (do 8 listopada 2017 r.)
  Komitet Audytu:
  
  Dariusz Formela – przewodniczący komitetu
  
  Tomasz Sielicki
  
  Maciej Wiśniewski
  Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń:
  
  Wanda Rapaczynski – przewodnicząca komisji
  
  Andrzej Dobosz
  
  Andrzej Szlęzak
  Walne zgromadzenie Agory ma kompetencje przewidziane przez Kodeks spółek handlowych dla walnych zgromadzeń spółek akcyjnych m.in. zatwierdz a sprawozdanie finansowe, decyduje o podziale zysku lub pokryciu straty, decyduje o udzieleniu absolutorium pozostałym członkom władz spółki. Zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy są opisane w szczegółowo w §§ 13 - 17 statutu Agory i regulaminie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. O terminach zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy Agora informuje zgodnie z przepisami prawa, tj. poprzez komunikat bieżący.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 63
  STRUKTURA PŁCI W ORGANACH NADZORUJĄCYCH I ZARZĄDZAJĄCY CH W AGORA S.A.
  MĘŻCZYŹNI KOBIETY Stan na koniec roku
  2017
  2016
  2017
  2016
  Zarząd
  3
  4
  2
  0
  Rada
  nadzorcza
  5
  4
  1
  2
  1 marca 2017 r. do zarządu Agory S.A. powołana została Agnieszka Sadowska, a 8 listopada 2017 r. Pani Anna Kryńska – Godlewska. Tym samym w zarządzie sp ółki zasiadają dwie kobiety.
  W zakresie rekomendacji dotyczącej wszechstronności i różnorodności
  zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn we władzac h spółek, zarząd spółki
  zwraca uwagę, że nie ma wpływu na skład głównych or ganów spółki.
  Jednocześnie, zgodnie z przyjętą polityką różnorodn ości w Grupie Agora, przy
  wyborze kandydatów na wszystkie stanowiska, które l eżą w kompetencji zarządu, w Spółce decydujące znaczenie odgrywają takie kryte
  ria jak wiedza,
  doświadczenie i umiejętności niezbędne do piastowan ia danej funkcji. Stosowanie
  tych zasad w odniesieniu do wszystkich pracowników spółki i Grupy zapewnia
  zdrowe funkcjonowanie organizacji i podejmowanie no wych wyzwań
  biznesowych.
  Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej określa s tatut spółki, inne
  obowiązujące przepisy prawa i inne regulacje, który m podlega spółka. Agora ma
  ograniczony wpływ na kształtowaniu składu organu na dzorującego jej działalność.
  Pomimo tego, 6-osoby skład Rady Nadzorczej w 2017 r . odzwierciedlał wszystkie
  idee leżące u podstaw polityki różnorodności.
  Procedura powoływania zarządu określona jest równie ż w Statucie Agory.
  Prawo do wskazania kandydatów na członka zarządu ma ją wyłącznie posiadacze
  akcji serii A. W opinii spółki przedstawiane przez n ich kandydatury brały pod
  uwagę jako decydujące kryterium przede wszystkim wy sokie kwalifikacje,
  doświadczenie zawodowe w głównych obszarach działal ności Grupy Agora oraz
  merytoryczne przygotowanie do pełnienia funkcji czł onka zarządu.
  Członkowie zarządu spółki posiadają uzupełniające s ię doświadczenie i
  kompetencje - są absolwentami uczelni: Szkoła Główn a Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet
  w Edynburgu, Politechnika
  Wrocławska, Francuski Instytut Zarządzania, Harvard Business School (kursy
  doszkalające), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu , Szkoła Biznesu
  Politechniki Warszawskiej. Warto podkreślić, że decydującym aspektem przy wyb orze władz spółki
  oraz jej kluczowych menedżerów jest zapewnienie wsz echstronności i
  różnorodności, szczególnie w obszarze doświadczenia zawodowego, wieku,
  kierunków wykształcenia oraz płci. Decydujące są tu przede wszystkim wysokie
  kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe i merytory czne przygotowanie
  do pełnienia określonej funkcji.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 64
  STRUKTURA ORGANIZACYJNA [G4-34] [G4-M] [G4-38]
  Film i książka
  Tomasz Jagiełło
  PIONY WSPOMAGAJ
  ĄCE I DZIA
  ŁY OGO
  ŁOZARZ
  ĄDOWE
  Reklama zewnętrzna
  Marek Kuzaka
  Prasa
  Bartosz Hojka
  Pion Gazeta Wyborcza
  Jerzy B. Wójcik
  Sprzedaż Korporacyjna
  Sławomir Jędrzejewski
  Dział Komunikacji Korporacyjnej
  Nina Graboś
  Dział Pracowniczy
  Barbara Grabowska
  Radio
  Maciej Strzelecki
  Pion: Finanse i Administracja
  Dorota Franczyk
  Pion: Nowe Przedsięwzięcia
  Anna Kryńska-Godlewska
  Dział Audytu Wewnętrznego
  Robert Owsiak
  Grupa Helios
  Tomasz Jagiełło
  Działalność filmowa
  Robert Kijak
  Dział Prawny
  Bartosz Romanowski
  Wydawnictwo Agora
  Małgorzata Skowrońska
  Internet
  Paweł Wujec
  Druk
  Krzysztof Izbrandt
  Działalność telewizyjna
  Agnieszka Sadowska
  Pion: Technologia
  Małgorzata Olszewska
  Pion Czasopisma
  Katarzyna Kolanowska
  Dział Big Data
  Luiza Pawela
  BARTOSZ
  HOJKA
  GRZEGORZ KANIA
  TOMASZ
  JAGIEŁŁO
  AGNIESZKA SADOWSKA
  ANNA KRYŃSKA-GODLEWSKA
  SEGMENTY I PIONY BIZNESOWE
  ZARZ
  ĄD


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 65
  TRANSPARENTNOŚĆ [G4-38] [G4-38] [G4-40] [G4-41] Agora docenia znaczenie zasad ładu korporacyjnego o raz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych w kontaktach z interesariuszami firmy. Dlatego też
  dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosow ane w codziennym funkcjonowaniu spółki.
  Agora dba o właściwą komunikację z inwestorami i ak cjonariuszami oraz prowadzi przejrzystą politykę informacyjną. Stosuje również dobre praktyki spółek g iełdowych -
  począwszy od wejścia w życie pierwszej edycji „Dobr ych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w 2002. 
  ŁAD KORPORACYJNY
  Agora S.A. przygotowuje Raport i oświadczenie o sto sowaniu zasad ładu korporacyjnego
  przez Agorę S.A. Znaleźć tam można m.in. informacje :
  · dotyczące wypełnienia przez Agorę dobrych praktyk s półek giełdowych,
  · o polityce informacyjnej i komunikacji z inwestoram i,
  · o dobrych praktykach stosowanych przez zarząd i czł onków rady nadzorczej
  Agory,
  · o walnym zgromadzeniu i relacjach z akcjonariuszami ,
  · na temat składu osobowego najważniejszych organów s półki i jego zmianach oraz
  zasadach na podstawie których funkcjonują organy za rządzające i nadzorujące
  spółki tj.: o zarząd,
  o rada nadzorcza,
  o komitet audytu i komisja ds. osobowych i wynagrodze ń działające przy
  radzie nadzorczej,
  · zasadach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do
  procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skons olidowanych sprawozdań
  finansowych
  · o polityce wynagrodzeń dla kluczowych menedżerów,
  · o polityce różnorodności w spółce,
  · o polityce działań społeczno-sponsoringowych w spół ce.
  Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korpo racyjnego przez Agorę S.A. w 2017 r. Zobacz Raport -> link.
  
  DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW
  „Dobre Praktyki” dotyczą 6 obszarów - są nimi:
  · Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami;
  · Zarząd i rada nadzorcza;
  · Systemy i funkcje wewnętrzne;
  · Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami;
  · Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powią zanymi;
  · Wynagrodzenia.
  Dokument zawierają: 20 rekomendacji („R) oraz 70 za sad szczegółowych („Z”).
  W 2017 r. spółka Agora spełniła wszystkie zasady „D obrych Praktyk”. Zobacz Raport -> link. AGORA W GRONIE NAJBARDZIEJ TRANSPARENTNYCH SPÓŁEK
  Tylko 10% spółek z grona firm raportujących spełnia jących Dobre Praktyki GPW
  deklaruje blisko całkowitą zgodność z „Dobrymi Prak tykami”*. Agora S.A. znalazła
  się w 2017 r. w wąskim gronie 4% (18 z 487) spółek, które spełniają wszystkie
  zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 201 6
  (według „Raportu
  Forum Rad Nadzorczych” przygotowanego przez firmę P wC).
  100%
  stopień zgodności działań Agory S.A. z „Dobrymi Pra ktykami”
  86% wynosi przeciętny stopień zgodności z Dobrymi P raktykami w Polsce*
  * Raport Forum Rad Nadzorczych”, PwC,  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 66
  RESPECT INDEX
  Agora S.A. znalazła się w składzie 11. edycji Indek su Spółek Odpowiedzialnych RESPECT Index, który zos tał ogłoszony przez Giełdę
  Papierów Wartościowych w Warszawie 14 grudnia 2017 r. Spółki notowane w tym indeksie oceniane są jako zarządzane w sposób
  odpowiedzialny i zrównoważony, wykazują dużą atrakc yjność inwestycyjną, a dodatkowo charakteryzuje je m.in. wysoka jakość
  raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Wyróżniają się również poziomem i kom pleksowością działań
  adresowanych do interesariuszy, które stanowią wyra z ich szeroko rozumianej odpowiedzialności.
  „To dla nas zaszczyt, że zostaliśmy wyróżnieni za pod ejście do kwestii środowiskowych, społecznych, etycznyc h oraz z obszaru ładu
  korporacyjnego i dołączyliśmy do elitarnego portfela 28 odpowiedzialnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
  Warszawie. Mamy nadzieję, że obecność Agory w RESPECT Index będzie również istotną referencją dla inwestorów, którzy doceniają
  wartość spółek odpowiedzialnych społecznie.” Bartosz Hojka, prezes Agory S.A.
  Obecność w RESPECT Index jest dowodem na staranne p odejście Agory do zagadnienia ESG (ang.
  enviromental, social and governance) do kwestii z z akresu:
   środowiska (zobacz więcej - LINK), odpowiedzialności społecznej (zobacz więcej - LINK) , zarządzania, ładu korporacyjnego (zobacz więcej - L INK).
  Nowy skład RESPECT Index obowiązuje od 18 grudnia 2 017 r. W 11. edycji Indeksu znalazło się 28 spółek, w tym 3 nowe.
  RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks s półek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2 009 r.,
  kiedy ogłoszono pierwszy skład indeksu. RESPECT Ind ex obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Wyniki notowań indeksu RESPECT pokazują, że spółki
  tworzące ten wskaźnik charakteryzują się wyższą sto pą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG. Od listopada 2009 r. do grudnia 2017 r., czyli w ciągu ośmiu lat istnienia
  indeksu, zwiększył on swoją wartość o 85%. W tym cz asie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 59%, a WIG20 zyskał 3,5%.
  Do RESPECT Index aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyl i wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG 80. Ostatecznie do indeksu trafiają firmy, które przechodzą
  trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i St owarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadzące w nie naganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe
  oraz swoje strony internetowe. Trzecim warunkiem je st odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środo wiska, społeczności i pracowników, które jest analizowane na podstawie ankiety
  weryfikowanej przez audytora projektu firmę Deloitt e. Zgodnie z obecną formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Udziały
  spółek w indeksie są określane na takich samych zas adach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych. Więcej informacji - www.odpowiedzialni.gpw.pl.
  11.
  28
  3
  edycja
  sp
  ółek
  debiutuj
  ące
  85%
  wzrost wartości RESPECT INDEX od
  1. edycji  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 67
  SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZY KIEM [G4-14] [G4-45] [G4-46] [G4-47] W Grupie Agora funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem.
  
  Polityka Zarządzania Ryzykiem

  W Grupie Agora została wprowadzona Polityka Zarządz ania Ryzykiem. Celem Polityki jest określenie zasad i ram procesu zarządzania ryzykiem, ustanowienie odpowiedzialności uczestników oraz zdefiniowanie po dstawowych pojęć z zakresu ryzyka. W Polityce zdefiniowane zostały: podział odpowiedzialności; harmono gram procesu zarządzania ryzykiem; kategorie ryzyka; raportowanie ryzyk: rejestr ryzyk i mapa ryzyka oraz akceptowalny poziom ryzyka.
  W Grupie funkcjonuje również Regulamin audytu wewnętrznego oraz rejestr ryzyk – mapa ryzyka .
  Główne elementy systemu kontroli wewnętrznej są skł adnikami procesów biznesowych Grupy Agora i obejmuj ą m.in.: 
  procedury oraz regulaminy dotyczące m.in.: delegowa nia uprawnień i autoryzacji decyzji, oceny projektów biznesowych, rejestrowania i przetwarzania transa kcji gospodarczych,
  
  procesy raportowania i kontroli transakcji oraz wyn ików poszczególnych obszarów działalności,
  
  kontrole w systemach informatycznych wspierające re alizowanie procesów biznesowych oraz monitorujące d ziałanie samych systemów.
  Kadra zarządzająca realizuje poszczególne zadania w ynikające z systemu kontroli wewnętrznej oraz stałe go nadzoru nad jego efektywnością w ramach zarządza nia poszczególnymi segmentami Grupy. W spółce funkcjonu je dział audytu wewnętrznego, którego zadaniem jest między innymi identyfikacja ryzyk z zakresu kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa oraz rekomendowanie za rządowi działań zmierzających do ich ograniczenia. Rada nadzorcza odbywa regularne spotkania z audytor em wewnętrznym spółki, na których omawia raporty z przeprowadzonych audytów dotyczące wybranych obszar ów działalności oraz działania podejmowane w celu ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk. W 2017 r. odbyło się 10 takich spotkań. W firmie odbywa się systematyczny przegląd obszarów działalności spółki w celu identyfikacji i ograniczenia potencjalnych ryzyk. Dla potrzeb procesu zarz ądzania ryzykiem Grupa Agora określa również poziom materialności an alizowanych ryzyk. W ramach spółki nie został wyodrębniony dział compl iance. Rolę tę pełni dedykowany sprawom korporacyjn ym zespół, który nadzorowany jest bezpośrednio przez Dyrektora Grupy Agora ds. Prawnych.
  Polityka zarządzania ryzykiem
  Grupy Agora
  Rejestr ryzyk - mapa ryzyk
  Regulamin audytu wewnętrznego
  System kontroli wewnętrznej
  Stały i wielostopniowy nadzór
  zarządu i kadry kierowniczej nad poszczególnymi segmentami biznesowymi
  Bieżąca ocena czynników ryzyka
  dla realizacji poszczególnych celów biznesowych wynikających z
  przyjętej przez zarząd strategii
  Bieżące zmiany w obowiązujących
  procedurach, które dokonywane są w odpowiedzi na identyfikowane ryzyka.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 68
  DODATKOWE INFORMACJE [G4-EN29] [G4-SO5] [G4-SO7] [G 4-SO8] [G4-PR7] [G4-PR9]
  INFORMACJE O NAŁOŻONYCH KARACH
  W 2017 r. Grupa Agora nie była obciążona karami ani sankcjami finansowymi z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.
  W 2017 r. nie stwierdzono uzasadnionych skarg dotyc zących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów. W 2017 r. nie odnotowano również kar z tytułu niezg odności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarcz ania i użytkowania produktów i usług.
  W 2017 r. nie stwierdzono znaczących kar za niezgod ności z regulacjami oraz dobrowolnie stosowanymi ko deksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdr owie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu ich życia, w podziale na rodzaj skutków. Grupa Agora nie sprzeda je produktów zakazanych lub wywołujących kontrowers je. W 2017 r. nie stwierdzono niezgodności z regulacjam i i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi k omunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu.
  W 2017 r. nie stwierdzono przypadków korupcji i nadużyć. W 2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej zosta ło wykryte nadużycie dotyczące pracownika w jednym z działów.
  Sprawa została skierowana na drogę postępowania kar nego ze wskazaniem na art. 286 par.1 oraz 284 par. 2 Kodeksu Karnego.
  W tym okresie nie podjęto również wobec Grupy Agora kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń za sad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich
  skutków.
  W 2017 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy prowadził postępowanie przeciwko Agorze S.A. w sprawie prowadzenia reklamy
  apteki ogólnodostępnej. Sprawa dotyczyła artykułu, który dostępny był w dniach 18-25.10.2016 r. na stronie Wyborcza.pl, opisującego otwarcie nowej apteki . W decyzji z 2
  marca 2017 r. Inspektorat umorzył część dotyczącą n akazu zaprzestania prowadzenia reklamy ogólnodostęp nej oraz nałożył na Agorę S.A. karę pieniężna w wysokości 300 zł
  za prowadzenie reklamy apteki ogólnodostępnej.
  W 2017 r. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w Warsz awie, decyzją z dn. 10 listopada 2017 r.. wymierzył Agorze S.A. karę pieniężną w wysokości 3 484,44 zł w związku z
  urządzaniem gry losowej audiotekstowej o nazwie „Jo lka w Dużym Formacie” w okresie 03.01.-01.03.2013 r ., bez wymaganego zezwolenia. Spółka odwołała się od tej
  decyzji.
  Ze względu na działalność prasową Grupy Agora prowa dzone są sprawy cywilne z powództw osób, zarzucających naruszenie ich dóbr osobistych w publikacjach prasowych.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 69
  Grupa Agora
  NASZA DZIAŁALNOŚĆ [G4-3] [G4-4] [G4-6] [G4-7] [G4-8] [G4-9] 
  Grupa Agora działa na polskim rynku medialnym od 1989 r. Jej przedsięwzięcia to komplementarne biznesy medialne, które łączy marka Agory oraz poszanowanie wspólnych wartoścczi.
  
  Agora S.A. powstała w 1989 r., a od 1999 r. jest no towana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej największym i przedsięwzięciami są m.in.:
  
  Helios S.A. – operator największej pod względem lic zby obiektów sieci kin w kraju i właściciel NEXT FILM – firmy za jmującej się dystrybucją i produkcją filmową takich popularnych filmów jak m.in. „Bogowie”, „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wis łockiej” czy „Pokot”,
  
  spółka AMS S.A. – lider polskiego rynku reklamy zew nętrznej,
  
  „Gazeta Wyborcza” – największy opiniotwórczy dzienn ik i lider transformacji cyfrowej prasy w Polsce.
  
  W swoim portfelu prasowym Agora ma również kilkanaś cie wyspecjalizowanych czasopism (m.in. „Avanti” „Logo”, „Cztery Kąty”).
  
  Działalność wydawnicza Agory obejmuje książki, albu my muzyczne oraz wydawnictwa filmowe. Agora prowadzi również księgar nie internetowe: Kulturalnysklep.pl oraz Publio.pl.
  
  Grupa Agora jest właścicielem trzech muzycznych sta cji radiowych: Radia Złote Przeboje, Radia Pogoda i Rock Radia oraz udzi ałowcem ponadregionalnego Radia TOK FM o wyjątkowej w skali kraju formule radia informacyjnego.
  
  Agora jest liczącym się graczem na rynku internetow ym. Jej serwisy należą do wiodących pod względem popularności w swoich katego riach. Wśród kilkudziesięciu marek internetowych spółki znajdują się m.in. portale Gazeta.pl, Sport.pl i Tokfm.pl, które są dostępne online oraz poprzez aplikacje mobilne. W Grupie Agora znajduje się również Yieldb ird - jedna z najszybciej rozwijających się polskich spółek zajmujących się reklamą programmatic.
  
  Grupa Agora to również trzy drukarnie, w których dr ukowane są zarówno wybrane tytuły wydawane przez spółkę, jak i innych wydawców.
  
  Agora jest również obecna na polskim rynku telewizy jnym poprzez kanał Stopklatka TV, który uruchomiła wspólnie z Kino Polska TV S.A.
  Działalność Grupy Agora podzielona jest na siedem o bszarów biznesowych:
  44
  kina sieci Helios
  11
  tytułów
  prasowych
  ponad 115 serwisów
  internetowych
  25 tys.
  powierzchni
  reklamowych AMS
  4 marki radiowe o rosnącej
  słuchalności
  3 drukarnie
  FILM I KSIĄŻKA
  Prasa
  Reklama
  zewnętrzna
  Radio
  Druk
  Film i książka
  Internet


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 70
  Helios - największy operator kin w Polsce pod wzglę dem liczby obiektów oraz miast, w których działają jego kina
  12,2 mln
  widzów kupiło bilety w kinach sieci Helios w 2017 r .
  13% r/r
  44 kina Helios są obecne w 38 miastach Polski:
  Lokalizacja Ekrany Miejsca Rzeszów Powstańców W-wy
  4
  1 202
  Szczecin CHR Kupiec 4 1 116 Olsztyn
  8
  1 927
  Radom 5 1 360
  Sosnowiec
  4
  1 217
  Gniezno 3 343
  Konin
  2
  594
  Bielsko Biała 7 1 547
  Gdańsk Alfa
  8
  1 712
  Kielce 7 1 614
  Opole
  6
  1 247
  Wrocław Magnolia 7 1 230
  Gorzów Wlkp
  5
  1 028
  Białystok Biała 8 1 705
  Białystok Alfa
  7
  1 291
  Dąbrowa Górnicza 5 841 Piła
  4
  591
  Płock 5 1 024
  Legnica
  5
  1 086
  Lubin 5 1 123
  Piotrków Tryb.
  5
  1 069
  Grudziądz 5 1 295
  Tczew
  4
  754
  Kędzierzyn-Koźle 4 857
  Szczecin Outlet Park
  7
  1 403
  Rzeszów Galeria Rzeszów 6 1 197
  Bełchatów
  4
  839
  Bydgoszcz 7 1 110
  Gdynia
  6
  1 236
  Nowy Sącz 5 1 095
  Kalisz
  7
  1 442
  Siedlce 5 1 033 Starachowice
  4
  637
  Jelenia Góra 5 900
  Łódź Sukcesja
  9
  1 980
  Białystok Galeria Jurowiecka 6 979
  Wrocław Aleja Bielany
  8
  1 378
  Poznań 8 1 561
  Przemyśl
  4
  578
  Gdańsk Metropolia 7 1 074
  Tomaszów Mazowiecki
  4
  754
  Wołomin 4 593
  Krosno
  4
  816
  Stalowa Wola 4 650
  RAZEM 241 49 028
  (stan na 31.12.2017 r.)
  Spółka Helios planuje uruchomienie kolejnych obiekt ów kinowych w: Gdańsku, Legionowie, Katowicach, Pab ianicach, Warszawie, Zabrzu, Piasecznie i Pile. Ich otwarcie jest planowane na okres 2018-2021 r.
  44 kina
  241 ekranów
  ponad 49 tys. miejsc
  3 nowe obiekty w 2017 r.:
  • Wołomin (woj. mazowieckie)
  • Krosno (woj. podkarpackie)
  • Stalowa Wola (woj. podkarpackie)


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 71
  „Sztuka kochania”
  1,8 mln widzów
  „Po prostu przyjaźń”
  0,6 mln widzów
  „Pokot”
  0,3 mln widzów
  „Tarapaty”
  0,3 mln widzów
  NEXT FILM – jeden z siedmiu największych dystrybuto rów filmowych w Polsce
  Od 1 kwietnia 2017 r. wszystkie przedsięwzięcia Gru py Agora związane z działalnością filmową są skupione w jednej strukturze organizacyjnej, tj. w spółce NEXT FILM.
  Wcześniej produkcją i koprodukcją zajmowała się ded ykowana komórka w Agorze, a dystrybucją – NEXT FILM .
  ponad 3 mln 251 tys. widzów obejrzało filmy wprowadzone przez spółkę NEX T FILM do polskich kin
  Nominacja do Oscara dla filmu „Twój Vincent”!
  „Twój Vincent” - malarska animacja, której polskim dystrybutorem jest NEXT FILM, została nominowana do Oscara w kategorii „Najlepszy
  pełnometrażowy film animowany”.
  Film Doroty Kobieli i Hugh Welchmana ma już na konc ie m.in. Europejską Nagrodę Filmową oraz nominacje do Złotego Globu i nagrody
  BAFTA. Oscary 2018 zostaną rozdane podczas uroczyst ej gali w niedzielę 4 marca 2018 r.
  WYDAWNICTWO AGORA
  Wydawnictwo Agora
  Wydawnictwo Agora w 2017 r.:
  
  1,4 mln sprzedanych egzemplarzy wydawnictw
  
  10 nowych wydań filmów (DVD, Blu-Ray)
  
  28 nowych wydań muzycznych
  
  56 nowych tytułów
  Księgarnie internetowe Agory
  28 tysięcy e-booków, prawie 3 tysięce audiobooków i 350 tytułów prasowych – oferta Publio.pl
  ponad 1 tys. książek, wydawnictw, płyt, filmów, pra sy i plakatów – oferta internetowej księgarni kulturalnysklep.pl


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 72
  PRASA
  „Gazeta Wyborcza” jest od lat największym opiniotwó rczym dziennikiem w Polsce
  6,5 mln użytkowników miesięcznie* serwisów internet owych
  2,6 mln czytelników** wydania papierowego „Gazety W yborczej” (miesięcznie)
  133 tysięcy aktywnych prenumerat cyfrowych
  „Gazeta Wyborcza” stanowi rzetelne źródło informacj i i ważną płaszczyznę debaty
  publicznej, dostarcza ciekawej rozrywki i zachęca d o aktywnego spędzania
  wolnego czasu. Jest ceniona i nagradzana za jakość dziennikarstwa,
  innowacyjność oraz zaangażowanie w sprawy społeczne .
  Codziennie dodatki lokalne wydawane są w 7 najwięks zych regionach:
  mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, małopolskim, po morskim, wielkopolskim i
  łódzkim. W pozostałych znaleźć można strony z lokal nymi informacjami. W
  piątkowym wydaniu „Gazety Wyborczej” ukazują się za ś magazyny poświęcone lokalnym sprawom z 20 największych polskich miast s
  ą nimi: Białystok, Bydgoszcz,
  Częstochowa, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź , Olsztyn, Opole, Płock,
  Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Trójmiasto , Wrocław, oraz Gorzów
  Wielkopolski-Zieloną Górę. W Warszawie zaś wydawana jest „Gazeta Stołeczna”. W każdym wydaniu „Gazety Wyborczej” można znaleźć o gólnopolski grzbiet, strony lokalne, a także tygodniki tematyczne: „Duży Format”, „Ale Historia”, „Mój biznes. Ludzie, praca, innowacje”, „Wyborcza TV”, „ Tylko Zdrowie”, „Co Jest Grane 24” oraz „Wysokie Obcasy”.
  Oferta wydawnicza „Gazety Wyborczej” to również mie sięcznik „Wysokie Obcasy Extra” oraz
  dwumiesięcznik „Książki. Magazyn do czytania”.
  W 2017 r. pojawił się również magazyn „Wysokie Obca sy. Praca” i dwutygodnik „Mój Spot”.
  Na rynku ukazują się również specjalne wydania m.in. „Wysokich Obcasów” poświęcone psychologii dzieci i dorosłych, „Tylko Zdrowia” dotyczące leczenia wybranych
  chorób, „Na Pamięć” - z łamigłówkami i krzyżówkami, „Ale Historii” - o wybitnych postaciach historycznych czy zbiory najlepszych reportaży „Dużego Format u”.
  *dane Gemius/PBI, średnia z okresu X-XII.2017r., real users, platforma total, łączna liczba użytkowników dla domen wyborcza.pl, wyborcza.biz,
  wysokieobcasy.pl, komunikaty.pl
  ** dane Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja Ka ntar Millward Brown, X-XII.2017r., N = 4 994, wskaź nik COB - "czy czytał w ciągu 30 dni".


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 73
  „Gazeta Wyborcza” jest liderem cyfryzacji prasy w Polsce – jako pier wszy polski tytuł wprowadziła system limitowanego d armowego dostępu do swoich treści i ofertę
  płatnej prenumeraty cyfrowej.
  Na koniec 2017 r. „Gazeta Wyborcza” miała już
  133
  tysięcy aktywnych prenumerat cyfrowych.
  SERWISY INTERNETOWE: Wyborcza.pl główny serwis „Gazety Wyborczej”, jej t ygodników tematycznych oraz lokalnych oddziałów z p onad 20 miast. Wyborcza.biz serwis z najważniejszymi wiadomościami gospodarczymi i finansowymi z kraju i zagranicy. Classic.wyborcza.pl archiwum „Gazety Wyborczej” Wysokieobcasy.pl serwis tygodnika „Wysokie Obcasy” i miesięcznika „Wysokie Obcasy Extra”. Sonar.wyborcza.pl nowoczesny serwis, który pokazuje świat i działania polityków w newsach, liczbach i na wykresach. NewsMavens.com serwis tworzony po angielsku wyłączn ie przez kobiety – przegląd wiadomości z całej Europy.
  Różnorodne portfolio czasopism
  Agora jest wydawcą czasopism i związanych z nimi se rwisów internetowych. Ich tematyka jest różnorodna – od wnętrzarskiej i budowlanej po kulinarną, poradnikową i shoppingową. Atrakcyjne teksty, dobrej jakości zdjęcia oraz zamieszczane w serwisach materiały multime dialne zapewniają popularność tych tytułów wśród czytelników i internautów.
  W 2017 r. zaprzestaliśmy wydawania tytułów: Dom&Wnę trza oraz Magnolia. Na początku 2018 r. zaś sprzedaliśmy tytuł „Świat Motocykli”. Szerokie portfolio tematyczne czasopism Agory pozwa la na budowanie atrakcyjnej oferty reklamowej, również we współpracy z innymi mediami Grupy Agora oraz realizowanie skutecznych kampanii promocyjnych. Dodatkowo, zespół reklamy czasopism rozwija ofertę działań okołowydawniczych i z zakresu custom publishin g. Więcej: agoracp.pl
  pierwsze w Polsce pismo
  shoppingowe
  jedyny miesięcznik dla mężczyzn o charakterze shoppingowo- lifestyle’owym
  jedno z najpopularniejszych
  czasopism wnętrzarskich
  ekskluzywne pismo o gotowaniu i dobrym jedzeniu
  miesięcznik wspierający rodziców w wychowaniu dzieci
  magazyn budowlany zawierający fachową wiedzę z zakresu
  budowy i modernizacji domu
  kwartalnik skierowany do osób,
  które na stałe opiekują się bliskimi


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 74
  INTERNET
  Gazeta.pl to jeden z najpopularniejszych polskich portali
  Gazeta.pl jest w czołówce największych polskich por tali internetowych, a jej serwisy należą do wiodących w swoich kategoriach tematycznych. Prezentują uż ytkownikom
  różnorodne treści, m.in. artykuły oraz autorskie ma teriały wideo - dostępne także poprzez aplikacje na urządzenia mobilne. Wśród serwisów grupy Gazeta.pl znajduje się też
  platforma kariery GoldenLine.pl oraz praktyczne wys zukiwarki ogłoszeń: rekrutacyjnych, z rynku nieruchomości czy motoryzacyjnego..
  Reklamodawcom grupa Gazeta.pl proponuje szereg komp leksowych i niestandardowych rozwiązań reklamowych, które zapewniają efektywne dotarcie do
  użytkowników sieci. W ofercie biura reklamy Gazeta. pl znajdują się m.in. wysokojakościowe rozwiązania content marketingowe oraz nowoczesne narzędzia
  content-2-commerce. Z kolei wydawcom zainteresowany m optymalizacją powierzchni reklamowych w modelu programmatic pomaga zespół firmy Yieldbird.
  blisko 16 mln internautów odwiedziło serwisy grupy Gazeta.pl w grudniu 2017 r. (użytkownicy – RU wg Ge mius PBI, grudzień 2017 r.
  Informacje i
  publicystyka
  • Gazeta.pl
  • Wiadomosci.Gazeta.pl
  • Next.Gazeta.pl
  • Weekend.Gazeta.pl
  Styl życia
  • Kobieta.Gazeta.pl
  • Zdrowie.Gazeta.pl
  • Podroze.Gazeta.pl
  • Avanti24.pl
  • eDziecko.pl
  • Ugotuj.to
  Sport
  • Sport.pl
  • MyFitness.pl
  • PolskaBiega.pl
  • Junior.Sport.pl
  Rozrywka
  • Quizy.gazeta.pl
  • Plotek.pl
  • Deser.pl
  Hobby
  • Moto.pl
  • Bryła.pl
  • Ladnyladny.pl
  Ogłoszenia:
  • GoldenLine.pl
  • GazetaPraca.pl
  • Jobile
  • Domiporta.pl
  • Nowyrp.pl
  • Autotrader.pl
  • Salonowe.pl
  • Komunikaty.pl
  • KupSprzedaj.pl
  Formaty wideo
  • Gazeta.pl NOW
  • Haps
  • Myk!
  • Ach!
  • Klips
  • Make Poland Great Again
  Serwisy
  społecznościowe
  • Forum.Gazeta.pl
  • Blox.pl
  Aplikacje mobilne • Gazeta.pl LIVE
  • Sport.pl LIVE
  • Avanti24
  • Plotek.pl
  • Moja Ciąża, Moje Dziecko
  • Quiz&Go


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 75
  Kampania na nośnikach
  Kampania w komunikacji
  miejskiej
  Miejski System Informacji Płatnej
  Oferta kampanii
  niestandardowej
  Citylight i Premium Citylight
  Billboard 12 i Billboard 18
  Backlight i Dynamic Backlight
  Cityscroll i Frontlight
  REKLAMA ZEWNĘTRZNA
  AMS to największa firma reklamy OOH w Polsce, dyspo nująca najszerszym portfolio nośników
  25 tys. powierzchni reklamowych
  30 miast w których obecne są meble miejskie AMS
  1580 nowoczesnych wiat przystankowych w Warszawie
  AMS działa w obszarze klasycznego i cyfrowego OOH:
  Rodzaje nośników:


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 76
  RADIO
  Marki radiowe Agory oferują informacje, rozrywkę i muzykę – w eterze i w internecie
  Działalność radiowa Grupy Agora to Radio TOK FM, Ra dio Złote Przeboje, Radio Pogoda i Rock Radio oraz platforma muzyczna Tuba.FM i portal informacyjny To kfm.pl.
  DRUK
  3 drukarnie w Warszawie, Tychach i Pile
  Usługi związane z działalnością poligraficzną Grupy Agora skupione są w ramach trzech drukarni w Warsz awie, w Tychach i w Pile wyposażonych w maszyny do druku gazet
  oraz czasopism i akcydensów.
  DZIAŁALNOŚĆ TELEWIZYJNA Od 2014 r. Agora jest współwłaścicielem kanału filmowo-serialowego Stopklatka
  TV (wspólnie z Kino Polska TV S.A.) 2.12. 2016 r. Agora uruchomiła kanał METRO na MUX-8
  , którego
  współwłaścicielem został Discovery Polska Sp. z o.o . 1.09. 2017 r. właścicielem
  wszystkich udziałów w kanale METRO została Discover y Polska Sp. z o.o.
  KULTURA, EDUKACJA, ROZRYWKA
  Agora jest organizatorem wielu interesujących wydar zeń muzycznych, rozrywkowych oraz edukacyjnych
  stacji
  27
  stacji
  7
  stacje
  4
  obszary
  miejskie
  23  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 77
  WIZJA I MISJA [G4-56] [G4-M] Celem nadrzędnym Grupy Agora jest rozwój na rynku m ediów w ramach zdefiniowanej misji, którą jest: dostarczanie odbiorcom – czytelnikom, słuchaczom i wid zom – wiarygodnej informacji i godziwej rozrywki, a partnerom biznesowym – skutecznych sposobów dotarcia do klientów.
  Na wszystkich płaszczyznach naszej działalności dbamy o profesjonalizm i odpowiedzialne zarządzanie, a także o transparentność i przejrzystość. Tolerancja,
  niezależność i rzetelność to wartości, które towarz yszą nam w codziennej pracy. Budujemy trwałe i siln e relacje z naszymi interesariuszami: czytelnikami,
  słuchaczami, widzami, klientami, kontrahentami, a t akże z pracownikami i akcjonariuszami.
  NASZE WARTOŚCI [G4-56] [G4-M] Kierujemy się wartościami, które leżą u podstaw nas zej firmy, i którym pozostajemy wierni mimo zmienia jących się warunków rynkowych oraz rozwoju Grupy Ag ora. Są
  nimi prawda, tolerancja, poszanowanie praw człowiek a i pomoc potrzebującym.
  Dla naszych odbiorców:
   chcemy utrzymać niezależność, ponieważ niezależna p rasa jest niezbędnym
  składnikiem życia publicznego i komunikacji między r ządzącymi a rządzonymi - chcemy,
  by „Gazeta Wyborcza" mówiła do czytelnika językiem z wykłej ludzkiej przyzwoitości,
   pragniemy, by czytelnik, który chce uchronić się pr zed inwazją nienawiści, mógł
  w „Gazecie Wyborczej" i jej języku znaleźć dla siebie azyl,
   chcemy, by „Gazeta Wyborcza" była pismem Polski dem okratycznej i rozsądnej,
  ciekawej świata i przedsiębiorczej, tolerancyjnej i o twartej,
   chcemy kreować media niezależne, otwarte, kierowane do szerokiego grona
  odbiorców, chcemy być odważni i rzetelni - w podejmowanych temata ch i w naszych działaniach,
   chcemy być z naszymi czytelnikami, słuchaczami, widz ami i przygotowywać dla nich
  codziennie: najnowsze informacje, artykuły, komenta rze, ciekawe i ważne treści,
  ale także dostarczać im rozrywkę na wysokim poziomie.
  Dla naszych klientów:
   naszym celem jest świadczenie najwyższej jakości us ług, z których klient będzie
  czerpał satysfakcję, zależy nam na budowaniu dobrych i długotrwałych konta któw z klientami,
   naszą naczelną zasadą w kontaktach z klientami jest u czciwość i postępowanie
  zgodne z najwyższymi standardami etyki.
  Dla naszych pracowników:
   chcemy być miejscem realizacji ambicji zawodowych,
   atrakcyjnym miejscem pracy, w którym pracownicy mog ą się rozwijać;
   chcemy też zapewnić pracownikom otwarte na różnorod ność miejsce pracy, w
  którym naczelnymi zasadami są: równe traktowanie or az szacunek.
  Dla naszych akcjonariuszy:
   chcemy budować długoterminową wartość spółki,
   naszą naczelną zasadą jest przejrzystość w relacjach z inwestorami,
   dbamy o równy dostęp do informacji o spółce wszystkich akcjonariuszy
  i inwestorów, w naszych kontaktach z akcjonariuszami kierujemy się zasadami międzynarodowego
  ładu korporacyjnego.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 78
  7,4
  (18,3) 18,7
  16,7
  (73,0)
  (3,2)
  15,9
  2013 2014 2015 2016 2017
  EBIT
  EBIT po eliminacji odpisów aktualizujących
  1 073,9 1 102,41 189,3
  1 198,4
  1 165,5
  2013 2014 2015 2016 2017
  REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH [G4-9] [G4-DMA-EC] [G4-EC1] Celem nadrzędnym Agory jest rozwój na rynku mediów w ramach zdefiniowanej misji. Jest nią dostarczanie odbiorcom: czytelnikom, słuchaczom i widzom wiaryg odnej informacji i godziwej rozrywki, a partnerom biznesowym - skutecznych sposobów dotarcia do klientów. Warunkiem niezbędnym do realizacji misji jest sukce s ekonomiczny, który wymaga wyższych przychodów i p oprawy rentowności.
  Główne cele strategiczne Grupy zostały opisane za p omocą kilku wskaźników ze względu na specyfikę dane go rynku oraz etap rozwoju poszczególnych biznesów. W
  przypadku transformacji cyfrowej cel strategiczny b ył wyrażany do tej pory liczbą aktywnych płatnych p renumerat. W przypadku działalności telewizyjnej głównym celem
  było zbudowanie pozycji poprzez stworzenie portfela kanałów telewizyjnych. Cele finansowe i zasięgowe określone zostały dla Stopklatki TV, która została uruchomiona w
  2014 r. W przypadku pozostałych działalności Grupy cele zostały wyrażone wskaźnikiem marży EBIT lub wy nikiem na poziomie EBIT. Większość celów strategicznych Grupy Agora powinna zostać zrealizowana do końca 2018 r. Postępy w ich osiąganiu są systematycznie monitorowane, a ich efekty prezentowane w rocznych sprawozdaniach zarządu. Prz edstawiciele spółki omawiają również postępy w realizacji celów strategicznych z różnymi grupami interesariuszy, m.in. pracownikami, akcjonariuszami, inwestorami or az przedstawicielami mediów.
  ŚREDNIOOKRESOWE PRIORYTETY GRUPY AGORA
  Wzrost przychodów Poprawa rentowno
  ś ci
  Wzrost przychodów
  Poprawa rentowności
  7,4
  (18,3) 18,7
  16,7
  (73,0)
  (3,2)
  15,9
  2013 2014 2015 2016 2017
  EBIT
  EBIT po eliminacji odpisów aktualizujących
  EBIT (mln PLN)
  Przychody (mln PLN)  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 79
  110,0
  15,9 21,2 54,9 100,0
  30.06. 2014 30.09.
  2014 31.12.
  2014 31.12.
  2015 31.12.
  2016 30.09.
  2017 31.12.
  2017
  Realizacja
  Plan
  77,0
  133,0
  SEGMENT
  Kategoria
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  Cel
  Kino i Film (1)
  Marża EBIT
  3,0%
  5,0%
  6,2%
  8,5%
  7,6%
  2018 -> 9,0%
  Internet
  EBIT (mln)
  17,2
  20,7
  24,2
  23,0
  (2,5)/ 19,3*
  2018 -> 34,0
  Druk
  EBIT (mln)
  (1,3)
  0,6
  2,3
  (7,7)
  (63,4) / (11,8)*
  2017 -> pozytywna rentowność
  na poziomie EBIT
  EBITDA (mln)
  15,0
  16,9
  18,1
  15,1
  8,9
  Reklama zewnętrzna
  Marża EBIT
  2,5%
  4,1%
  11,0%
  14,8%
  17,4%
  2017 -> 8,0-10,0%
  Radio
  Marża EBIT
  5,8%
  10,4%
  12,4%
  11,3%
  14,6%
  2017 -> 12,0-15,0%
  2 grudnia 2016 r. wystartował nowy kanał METRO na MUX-8 9 grudnia 2016 r. w wyniku umowy inwestycyjnej współwłaścicielem kan ału METRO zostało
  Discovery Polska Sp. z o.o., obejmując około 48,94% udziałów w spółce Green Content 21 sierpnia 2017 r. Agora otrzymała zawiadomienie od Discovery Polska S p. z o.o., o zamiarze
  wykonania opcji zakupu przez Discovery pozostałych 51,06% udziałów w spółce Green Content 1 września 2017 r. Discovery Polska Sp. z o.o. zostało właścicielem 10 0% udziałów w spółce
  Green Content
  Cel:
  110 tys.
   23 tys
  .
  4 kw. 2017 r.
  Poprawa
  rentowności pozostałych biznesów Grupy
  Cyfrowa transformacja działalności prasowej
  Zbudowanie pozycji na rynku telewizyjnym
  Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MS
  SF, 4kw.2013 i 4kw.2015 i 4kw.2016r. oraz 1
  -4kw.2017r.
  (1) Kino i Film obejmuje wyniki Grupy Helios oraz działalności filmowej w Agorze S.A. * Podane dane nie uwzględniają odpisów z tytułu utr aty wartości
  aktywów trwałych segmentów Internet i Druk
  Tys.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 80
  KLUCZOWE WYNIKI FINANSOWE [G4-9] [G4-17] [G4-DMA-EC] Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2017 r. obejmuje Agorę S.A. oraz 16 spółek zależnych prowadzących głównie działalność internetową, poligra ficzną,
  kinową, radiową oraz działalność w segmencie reklam y zewnętrznej. Ponadto, na dzień 31 grudnia 2017 r. Grupa posiadała udziały w jednostkach współkontrol owanych:
  Stopklatka S.A. i Online Technologies HR Sp. z o.o. oraz w jednostkach stowarzyszonych: Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. i Hash.fm Sp. z o.o.
  mln zł
  2017
  2016
  % zmiany r/r
  Przychody ze sprzedaży netto (1)
  1 165,5
  1 198,4
  (2,7%)
  Sprzedaż usług reklamowych
  547,3
  561,6
  (2,5%)
  Sprzedaż biletów do kin
  222,2
  194,2
  14,4%
  Sprzedaż wydawnictw
  134,3
  135,7
  (1,0%)
  Sprzedaż usług poligraficznych
  94,0
  147,7
  (36,4%)
  Sprzedaż barowa w kinach
  83,1
  72,3
  14,9%
  Pozostała sprzedaż
  84,6
  86,9
  (2,6%)
  Koszty operacyjne netto, w tym:
  (1 238,5)
  (1 181,7)
  4,8%
  Odpisy aktualizujące (2)
  (88,9)
  (1,1)
  7 981,8%
  Koszty operacyjne netto przed
  odpisami aktualizującymi
  *
  (1 149,6)
  (1 180,6)
  (2,6%)
  Wynik operacyjny
  - EBIT
  (73,0)
  16,7
  -
  marża EBIT (EBIT/Przychody)
  (6,3%)
  1,4%
  (7,7pkt%)
  EBIT przed odpisami
  aktualizującymi*
  15,9
  17,8
  (10,7%)
  EBITDA
  (3)
  118,9
  116,0
  2,5%
  marża EBITDA (EBITDA/Przychody)
  10,2%
  9,7%
  0,5pkt%
  Zysk/(s
  trata
  ) netto
  (79,3)
  (13,2)
  (500,8%)
  Zysk/(s
  trata
  ) netto
  przed
  odpisami aktualizującymi
  *
  9,6
  (12,
  1)
  -
  Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2017.
  (1) poszczególne pozycje przychodów ze sprzedaży, poza przychodami ze sprzedaży biletów i barowej w kinach oraz usług poligraficznych, zawierają przychody ze sprzedaży Wydawnictwa Agora i działalności filmowe j (funkcjonujących w
  ramach segmentu Film i Książka).
  (2) podane kwoty obejmują odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wart ości niematerialnych, w 2017 r. odpisy dotyczyły głównie wartości tytułu prasowego „Cztery Kąty” , war tości firmy Trader.com.
  (Polska) Sp. z o.o. oraz aktywów trwałych segmentu Druk;
  (3) wskaźnik „EBITDA” definiowany jest jako EBIT powięk szony o amortyzację i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niemateri alnych. Odpisy z tytułu utraty wartości są uwzględniane w wyliczeniu
  wskaźnika EBITDA począwszy od czwartego kwartału 20 17 r., dane porównawcze zostały odpowiednio przekształcone.
  * Podane kwoty nie obejmują odpisów aktualizującyc h z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, w 2017 r. odpisy dotyczyły głównie wartości tytułu prasowego Cztery Ką ty, wartości firmy
  Trader.com. (Polska) Sp. z o.o. oraz aktywów trwały ch segmentu Druk.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 81
  NAGRODY GRUPY AGORA [G4-M1] Pracownicy Grupy Agora byli w 2017 r. wielokrotnie nagradzani i doceniani w wielu konkursach i rankingach zdobyli laury indywidualnych oraz zespołowych, zarówno na
  szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Wśród tyc h nagród można znaleźć:
  NAGRODY DLA DZIENNIKARZY I FOTOREPORTERÓW: 
  Kryształowe Pióra
  
  Grand Press
  
  Nagroda im. Bohdana Tomaszewskiego
  
  Nagroda Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Pol ska
  
  Nagroda Dziennikarze dla klimatu
  
  Pióro Odpowiedzialności
  
  BZ WBK Press Foto
  
  Grand Press Photo
  
  Solidarity Award
  NAGRODY DLA NASZYCH INICJATYW, MEDIÓW, PROJEKTÓW I M AREK:
  
  INMA Global Media Awards („Gazeta Wyborcza”)
  
  Superbrands 2018 (Helios, „Gazeta Wyborcza”, „Czter y Kąty” i Radio Złote
  Przeboje)
  
  Nagroda Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Kato wicach (AMS)
  
  CEE Retail Award 2016 (Helios)
  
  Statuetka św. Jakuba (Olsztyn Green Festival)
  
  Najlepszy serwis dla biegaczy według dziennikarzy ( Polskabiega.pl)
  
  Mobile Trends Awards (Quiz & Go, Wyborcza.pl)
  
  GrandFront 2016 (nagrody główne: „Gazeta Wyborcza”, „Wysokie Obcasy”,
  wyróżnienia: „Wysokie Obcasy Extra”, „Duży Format” , „Kuchnia”)
  
  Yieldbird: finalista konkursu The Drum Digital Trad ing Awards w kategorii The
  Best Ad Ops Team, 21. miejsce w rankingu Deloitte T echnology Fast 50
  Central Europe
  NAGRODY FILMOWE:
  
  „Sztuka Kochania”: Festiwal Camerimage, 5 nominacji do Polskich Nagród
  Filmowych ORŁY 2018
  
  "Twój Vincent": Europejska Nagroda Filmowa, nominac ja do Złotych Globów,
  nominacja do Oscara, Bestseller Empiku, 5 nominacji do Polskich Nagród
  Filmowych ORŁY 2018, nominacja w plebiscycie MocArt y RMF FM
  
  „Pokot”: Srebrny Niedźwiedź na Festiwalu Filmowym w Berlinie, nagrody za
  reżyserię i charakteryzację na 42. Festiwalu Polski ch Filmów Fabularnych w
  Gdyni, 6 nominacji do Polskich Nagród Filmowych ORŁ Y 2018
  RANKING „BIURA REKLAMY” MAGAZYNU „MEDIA&MARKETING P OLSKA”:
  
  Tandem Media – lider rankingu w kategorii biur rekl amy kinowej oraz
  radiowej
  
  AMS – lider rankingu w kategorii biur reklamy outdo orowej
  
  Zespół sprzedaży reklam „Gazety Wyborczej” – 1. mie jsce wśród biur reklamy
  prasowej – dzienników  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 82
  DIGITAL NEWS INITIATIVE W 2017 r. następujące projekty mediów Agory uzyskał y dofinansowanie w ramach Digital News Initiative firmy Google:
  
  „Search the Radio” – innowacyjny projekt cyfrowy Ra dia TOK FM, który ma umożliwić digitalizację treści radiowych za pomocą samodoskonalącego się systemu
  transkrypcji.
  Realizowane zaś projekty, które otrzymały dofinanso wanie we wcześniejszych :
  
  „Mikrofon TOK FM” - nowatorski projekt Grupy Radiow ej Agory który wystartował 20 lutego 2017 r. jako platforma online i aplikacja pozwalająca słuchaczom na
  przekazywanie tematów i współtworzenie treści emito wanych w Radiu TOK FM dzięki nagraniu swoich wypowi edzi.
  
  Sonar.wyborcza.pl – innowacyjny projekt „Gazety Wyb orczej” i BIQdata.pl, który ma pomóc Polakom zrozumieć wpływ dużej i małej polityki na ich codzienne życie,
  w tym budżet domowy, edukację oraz służbę zdrowia.
  
  NewsMavens.com – przegląd publikacji medialnych two rzony wyłącznie przez kobiety, dziennikarki ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.
  ZAANGAŻOWANIE W INICJATYWY ZEWNĘTRZNE [G4-15] [G4-16] [G4-24] Grupa Agora chce aktywnie kształtować otoczenie, w którym na co dzień funkcjonuje. Dlatego też jej spółki są aktywnymi uczestnikami organizacji skupiając ych specjalistów
  z branż istotnych dla jej działalności. Główne orga nizacje, w pracach których uczestniczą przedstawici ele spółek Grupy to:
  
  POLSKIE: - Konfederacja Lewiatan,
  - Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
  - Izba Wydawców Prasy,
  - Związek Kontroli Dystrybucji Prasy,
  - Polskie Badania Internetu,
  - IAB Polska – Internet Advertising Bureau Polska,
  - IGRZ – Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej,
  - Stowarzyszenie Wydawców ReproPol,
  - Stowarzyszenie Kina Polskie,
  - Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina,
  - IAA Polska - Międzynarodowe Stowarzyszenie Rekla my, Polska,
  - ZPAV – Związek Producentów Audio Video,
  - KIPA – Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych,
  - Krajowa Izba Książki,
  - Koalicja Prezesi-Wolontariusze,
  - Karta Różnorodności (od 8.03.2017 r.).
  
  ZAGRANICZNE: - WAN - IFRA – World Association of Newspapers and News Publishers,
  - INMA – International Newsmedia Marketing Association,
  - EPC – European Publishers Council,
  - EGTA - European Group of Television Advertising,
  - UNIC - International Union of Cinemas,
  - EDJnet - Europejska Sieć Dziennikarstwa Danych.  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 83
  ustalenie
  aspektów,
  przygotowanie
  do procesu
  1.
  Przygotowanie
  zaproszenie
  pracowników
  oraz innych
  interesariuszy do
  dialogu na temat
  raportu
  2.
  Zaangażowanie
  określenie listy
  wskaźników oraz
  tematów, które -
  zostaną
  zaraportowane
  3.
  Definiowanie
  zebranie danych
  oraz informacji,
  które mają się
  znaleźć w
  raporcie
  4.
  Monitorowanie
  przygotowanie
  finalnej wersji
  raportu i
  komunikacja
  5.
  Raportowanie
  O RAPORCIE [G4-13] [G4-18] [G4-22] [G4-23] [G4-28]
  [G4-29] [G4-30] [G4-33] [G4-48] Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017 prezentuje nasze podejście do kwestii społecznych , środowiskowych i ekonomicznych, podsumowuje równi eż nasz wpływ na
  otoczenie oraz nasze zaangażowanie w 2017 roku.
  Raport Grupy Agora obejmuje spółkę Agora S.A. oraz spółki: Agora Poligrafia Sp. z
  o.o., Agora TC Sp. z o.o., AMS S.A., Adpol Sp. z o. o., Grupa Radiowa Agory (GRA)
  sp. z o.o, Doradztwo Mediowe Sp. z o.o., Inforadio Sp. z o.o., GoldenLine Sp. z
  o.o., Helios S.A., NEXT FILM Sp. z o.o., Trader.com (Polska) Sp. z o.o., Optimizers
  Sp. z o.o., Yieldbird Sp. z o.o. Raport odpowiedzialności Grupy Agora za 2017 r. jes t wypełnieniem obowiązku wynikającego z Dyrektywy 2014/95/UE* oraz Ustawy o rachunkowości**. Biegły rewident potwierdza wypełnienie przez firmę tego obowiązku. Został przygotowany zgodnie z międzynarodowymi Wyty cznymi Global Reporting Initiative (GRI G-4) oraz Suplementu Sektorowego – Media bez poddania zewnętrznej weryfikacji na poziomie podstawowym. Ra port w zakresie rachunkowości w oparciu o standard MSSF. Raport nawiązuje do następujących dokumentów, norm i standardów:
   Zasady ONZ Global Compact oraz SDGs, Norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej I SO 26000, Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie info rmacji
  niefinansowych (metodyka sprawozdawczości niefinansowej).
  
  Raport stanowi wyodrębnioną część rocznego sprawozd ania z działalności Grupy Agora za 2017 r. zatwierdzanego przez zarząd.
  Dokument ten nie podlega zewnętrznej weryfikacji, biegły rewident jedynie bada wypełnienie przez spółkę obowiązków raportowych. W procesie weryfikacji wewnętrznej Raportu wzięli udział przedstawiciele zarządu i dyrektorzy poszczególnych biznesów. W proces zaan gażowani byli również interesariusze (więcej na ten temat w części Nasza odpowiedzialność). W przygotowaniu raportu wzięli udział pracownicy G rupy Agora, proces koordynował dział komunikacji korporacyjnej.
  Raport dostępny jest na stronie internetowej oraz w wersji pdf, ma też swoją
  wersję w języku angielskim (do pobrania
  tutaj
  ).
  Równolegle powstał Raport odpowiedzialności Agory S .A. 2017 r., który
  poświęcony jest poświęcony wyłącznie spółce Agora S .A.
  Raport nie zawiera innych znaczących zmian dotycząc ych zakresu, zasięgu lub metod pomiaru w stosunku do raportu za poprzedni rok. W przypadku wybranych danych zostały one jednak przedstawione w skonsolid owanym zestawieniu rocznym.
  PROCES RAPORTOWANIA W GRUPIE AGORA:
  Raportowanie to proces, którego celem jest analiza oraz monitoring wpływu firmy na otoczenie, zgodnie z przyjętymi zasadami i wskaźnikami.
  *Dyrektywa
  Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE4 z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do
  ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednos tki oraz grupy.
  ** Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca Ust awę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 84
  INDEKS GRI G4 [G4-32] Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialne go biznesu i zrównoważonego rozwoju dla organizacji. Poniżej
  znajduje się tabela ze wskaźnikami i odniesieniem d o strony, na której znajduje się właściwy wskaźnik. Więcej o Wytycznych GRI-G4 tutaj: globalreporting. org
  WSKAŹNIK OPIS WSKAŹNIKA ODNOŚNIK
  STRATEGIA I ANALIZA
  G4
  -1
  Oświadczenie Prezesa
  zarząd
  u
  s. 2
  G4
  -2 [M]
  Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans
  s. 4; 6
  PROFIL ORGANIZACJI
  G4
  -3
  Nazwa organizacji
  s. 69
  G4
  -4
  Główne marki, usługi i / lub produkty
  s. 69
  -76
  G4
  -5
  Lokalizacja głównej siedziby
  s. 88
  G4
  -6
  Liczba krajów w których działa organizacja i nazwy tych krajów
  s. 69
  -76
  G4
  -7 [M]
  Forma własności i forma
  prawna organizacji
  s. 69
  -76
  G4
  -8
  Obsługiwane rynki
  s. 69
  -76
  G4
  -9
  Skala działalności
  s. 17;
  60; 69
  -76
  G4
  -10
  Liczba pracowników według regionów działalności, wi eku, płci oraz rodzaju umowy
  s. 17
  -20
  G4
  -11
  Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi
  s. 30
  G4
  -12
  Łańcuch dostaw
  s. 39
  G4
  -13
  Znaczące zmiany w raportowanym okresie w zakresie ł ańcucha dostaw
  s. 39
  ; 83
  ZAANGAŻOWANIE W INICJATYWY ZEWNĘTRZNE
  G4
  -14
  Zasada przezorności
  s. 6;
  60
  G4
  -15
  Lista zewnętrznych inicjatyw przyjętych przez organizację
  s. 33-35; 8
  2
  G4
  -16
  Członkostwo w stowarzyszeniach
  s. 33
  -35; 82
  ZIDENTYFIKOWANE ISTOTNE ASPEKTY ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM GRANICE
  G4
  -17
  Lista podmiotów ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym organizacji
  s. 80
  G4
  -18
  Proces definiowania treści
  raportu oraz granic aspektów
  s. 2; 8; 83
  G4
  -19
  Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu
  s. 3
  -6; 8
  G4
  -20
  Zakres i istotność zidentyfikowanych aspektów dla poszczególnych podmiotów biznesowych organizacji
  s. 4; 8
  G4
  -21
  Granice aspektu na zewnątrz organizacji
  s. 4; 8
  G4
  -22
  Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przycz yny korekt
  s. 83
  G4
  -23
  Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu
  s. 8
  3
  ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
  G4
  -24
  [M]
  Lista grup angażowanych
  interesariuszy
  s. 7; 8;
  30; 3
  6; 38-43; 4
  4-48; 8
  2
  G4
  -25
  Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy
  s. 7; 8  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 85
  G4
  -26
  Podejście organizacji do zaangażowania interesarius zy
  s. 7; 8;
  30; 36; 38
  -43; 44
  -48
  ; 49
  G4
  -27
  Kluczowe kwestie i
  zagadnienia poruszane przez interesariuszy
  s. 7; 8;
  30; 36; 38
  -43; 44
  -48; 49
  PROFIL RAPORTU
  G4
  -28
  Okres raportowania
  s. 83
  G4
  -29
  Data publikacji ostatniego raportu
  s. 83
  G4
  -30
  Cykl raportowania
  s. 83
  G4
  -31
  Dane kontaktowe
  s. 88
  G4
  -32
  Indeks GRI
  s. 84-87
  G4
  -33
  Zewnętrzna weryfikacja raportu
  s. 83
  ŁAD ORGANIZACYJNY
  SKŁAD I STRUKTURA ZARZĄDU
  G4
  -34
  Struktura nadzorcza organizacji
  s. 60
  -64
  G4
  -38
  Skład najwyższego organu nadzorczego organizacji
  s. 61; 62
  -64
  G4
  -39
  Określenie czy przewodniczący
  najwyższego organu nadzorczego jest również dyrekto rem zarządzającym
  s. 6
  1; 64
  G4
  -40
  Proces nominacji i wyboru członków najwyższego orga nu nadzorczego i komitetów
  s. 61; 6
  2-64
  G4
  -41
  Działania i procedury pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów
  członków najwyższego organu nadzorczego
  s. 62
  -64
  ROLA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM
  G4-45
  Rola najwyższego organu nadzorczego w zakresie identyfikacji i zarządzania wpływami i skutkami gospodarczymi, środowiskowymi i społecznymi oraz zagrożeniami i sz ansami z nimi związanymi
  s. 6; 67
  G4-46
  Rola najwyższego organu nadzorczego w przeglądzie s kuteczności procesów zarządzania ryzykiem w organizacji dotyczącym tematów gospodarczych, środowiskowych i społecznych.
  s. 6; 67
  ROLA W RAPORTOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
  G4-48
  Najwyższa komisja/komitet lub stanowisko, które dokonuje formalnego przeglądu i zatwierdza raport zrównoważonego rozwoju organizacji oraz zapewnia, ż e wszystkie istotne aspekty zostały w nim uwzględnione.
  s. 83
  ETYKA
  G4
  -56
  [M]
  Wartości, zasady,
  standardy i normy zachowania, takie jak kodeksy pos tępowania i kodeksy etyki organizacji
  s. 11;
  33
  -36; 77
  WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE
  - KATEGORIA EKONOMICZNA
  G4
  -DMA
  -EC
  Wyniki ekonomiczne
  s. 80
  G4-EC1
  Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzi
  elona
  s. 78-80
  G4
  -EC7 [M]
  Przeznaczanie przestrzeni reklamowej na ogłoszenia społeczne, charytatywne
  s. 4
  4-47
  WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE
  – KATEGORIA ŚRODOWISKOWA
  G4-DMA-EN
  [M]
  Materiały i surowce
  Energia
  Woda
  Emisje
  s. 44-57


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 86
  Produkty i usługi
  G4
  -EN2
  Procent
  wykorzystywanych materiałów, które stanowią przetwo rzone materiały początkowe
  s. 44
  -57
  G4
  -EN3
  Zużycie energii wewnątrz organizacji
  s. 44
  -57
  G4
  -EN6
  Zmniejszenie zużycia energii
  s. 44
  -57
  G4
  -EN8
  Całkowity pobór wody według źródła
  s. 44
  -57
  G4
  -EN10
  Procent
  oraz całkowita objętość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystywanej
  s. 44
  -57
  G4
  -EN19
  Redukcja emisji gazów cieplarnianych
  s. 44
  -57
  G4
  -EN22
  Całkowita objętość ścieków według jakości i miejsca przeznaczenia
  s. 44
  -57
  G4
  -EN23 [M]
  Całkowita waga odpadów
  według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z od padem
  s. 44
  -57
  G4
  -EN28
  Procent odzyskanych materiałów ze sprzedawanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału
  s. 44
  -57
  G4-EN29
  Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji
  pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji
  dotyczących ochrony środowiska
  s. 68
  WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE
  – KATEGORIA PRACOWNICZA
  G4
  -DMA
  -LA
  Zatrudnienie
  s. 11
  -32
  G4
  -LA1
  Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pr acowników oraz
  rotacji pracowników
  s. 17
  -20
  G4
  -LA2
  Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym
  s. 24
  -27
  G4
  -LA3
  Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnieni a po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim w podziale na płeć
  s. 17
  -20
  G4
  -DMA
  -LA
  Stosunki pomiędzy
  pracownikami a kadrą zarządzającą
  s. 30
  G4
  -DMA
  -LA
  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  s. 11
  -27
  G4
  -LA6
  Wskaźnik urazów, dni straconych i nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą
  s. 2
  2-27
  G4
  -DMA
  -LA
  Szkolenia i edukacja
  s. 11
  -32
  G4
  -LA9
  Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypada jąca na pracownika
  s. 21
  -27
  G4
  -LA10
  Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kszta łcenia ustawicznego
  s. 21
  -27
  G4
  -LA11
  Procent pracowników otrzymujących regularne oceny s woich wyników oraz
  informacje rozwoju zawodowego
  s. 21-27
  G4
  -DMA
  -LA
  Różnorodność i równość szans
  s. 11
  -32; 62
  -63
  G4-LA12
  Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależno ści do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
  s. 17-32; 62-63
  G4
  -LA13
  Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn
  s. 31-32
  G4-LA16
  Liczba skarg dotyczących praktyk zatrudnienia złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formaln ych mechanizmów skargowych
  s. 28-29
  WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE
  – KATEGORIA PRAWA CZŁOWIEKA
  G4
  -DMA
  -HR
  Niedyskryminowanie
  s. 11
  -32
  G4
  -HR2
  Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka
  s. 28
  -29
  G4-HR3
  Całkowita liczba przypadków dyskryminacji
  (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych środków
  naprawczych
  s. 28-29


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 87
  G4-HR12
  Liczba skarg dotyczących wpływu na poszanowanie pra w człowieka złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych
  s. 28-29
  G4
  -DMA
  -HR
  Wolność zrzeszania się i zawierania układów zbiorow ych
  s. 3
  0
  WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE
  – KATEGORIA SPOŁECZEŃSTWO
  G4
  -DMA
  -SO
  Społeczności lokalne
  s. 44
  -57; 89
  -103
  ZAPOBIEGANIE KORUPCJI
  G4
  -DMA
  -SO
  Zapobieganie
  korupcji
  s. 36
  G4
  -SO5
  Potwierdzone
  przypadki korupcji i podjęte działania
  s. 68
  ZACHOWANIA ANTYKONKURENCYJNE
  G4
  -DMA
  -SO
  Zachowania antykonkurencyjne
  s. 36; 58
  G4-SO7
  Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wol nej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki
  s. 68
  G4-SO8
  Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji p ozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i reg ulacjami
  s. 68
  WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE
  – KATEGORIA
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT
  G4
  -DMA
  -PR
  Odpowiedzialność za produkt
  s. 38
  -43
  G4-PR2
  Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacj ami oraz dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotycząc ymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu ich życia, w podziale na rodzaj
  skutków
  s. 68
  G4-PR4
  Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacj ami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi informacji i znakowania produktów i usług w podziale na rodzaj skutków
  s. 68
  G4-PR7 [M]
  Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacj ami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu, w podziale na rodzaj skutków
  s. 68
  G4
  -DMA
  -PR
  Prywatność klienta
  s. 3
  7; 40
  -43
  G4
  -PR8
  Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących na ruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów
  s. 68
  G4-PR9
  Kwota istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczania i użytkowania produktów i usług
  s. 68
  SUPLEMENT MEDIA
  G4
  -M1
  Istotne finansowanie i inne wsparcie ze źródeł poza rządowych
  s. 82
  G4-M3
  Działania podjęte w celu zapewnienia, aby działalno ść mediów była związana z wartościami (niezależność , jakość, wielość, różnorodność) oraz rezultaty tych działań
  s. 9-10; 33-35
  G4
  -M6
  Metody interakcji z odbiorcami i rezultaty
  s. 9
  -10;
  43
  G4
  -M7
  Działania podjęte w celu wzmocnienia kompetencji od biorców w kwestii umiejętności korzystania z mediów
  s. 9
  -10
  ; 43  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 88
  KONTAKT [G4-5] [G4-31] SIEDZIBA GŁÓWNA: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa Dział Komunikacji Korporacyjnej, [email protected]
  NINA GRABOŚ
  dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej
  tel. 22 555 60 36
  [email protected]
  MAGDALENA ANDREJCZUK
  specjalistka ds. raportowania danych niefinansowych
  tel. 507 095 211
  [email protected]


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 89
  ZAŁĄCZNIK DOBRE PRAKTYKI GRUPY AGORA 2017 R.
  DZIAŁANIA CHARYTATYWNE
  Media Grupy Agora wspierają WOŚP
  Co roku media i marki Grupy Agora angażują się w au kcje, zbiórkę pieniędzy, a
  przede wszystkim informowanie o działaniach WOŚP. W 2017 r. media Agory zebrały dla WOŚP łącznie 22 3 27,24 zł. 25. Finał
  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 9 s tycznia 2017 r. i zbierano tego
  w ramach fundusze dla oddziałów pediatrycznych w po lskich szpitalach i na rzecz
  zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. „Gazeta Wyborcza" była patronem medialnym 25. Finał u WOŚP, na łamach
  dziennika prowadzona była także kampania reklamowa WOŚP. W niektórych
  lokalnych redakcjach „Gazety Wyborczej oraz w dwóch rzeszowskich kinach Helios
  od końca grudnia do dnia Finału pracownicy Agory or az ich goście mogli wrzucać
  pieniądze do skarbonek WOŚP - w ten sposób pieniądz e zbierano w Łodzi,
  Olsztynie, Płocku, Rzeszowie, Toruniu, Gdańsku, War szawie i Wrocławiu. 15
  stycznia 2017 r. po godz. 20:00 „lokalne" komisje p rzeliczyły zawartość skarbonek
  - łącznie „Gazeta Wyborcza" zebrała 3 991,24 zł. Radio TOK FM prowadziło trzy aukcje na rzecz Orkies try - za 4 179 zł
  zlicytowano oryginalne kubki stacji z podpisami jej dziennikarzy, 1525 zł
  przekazała na rzecz WOŚP osoba, która wylicytowała miniaturową Nagrodę Radia
  TOK FM, a możliwość przygotowania z pomocą redakcji i przeczytania na antenie
  autorskiego radiowego serwisu informacyjnego został a zlicytowana za 7 400 zł. W
  sumie słuchacze Radia przekazali WOŚP aż 13 644 zł.
  Portal Gazeta.pl prowadził 6 aukcji, w których łącz nie udało się zebrać 4 692 zł.
  Licytowano m.in. piłkę i plakat z autografem Grzego rza Krychowiaka (1 570 zł),
  warsztat w studiu programu Haps (202,50 zł), wyciec zkę po warszawskiej siedzibie
  Agory (1 114,50 zł), trening personalny z MyFitness .pl (270 zł), reklamę na
  Gazeta.pl (1025 zł) oraz dzień w terenie z Tomaszem Golonko, reporterem portalu
  (510 zł). Radio Złote Przeboje zorganizowało akcję na Faceboo ku, w której dzięki
  „polubieniom" internautów przekazało na rzecz WOŚP 1000 zł, a Jarek Budnik,
  jeden z prowadzących stacji, został morsem. Poszczególne kina ogólnopolskiej sieci kin Helios t
  akże włączyły się do pomocy.
  Większość kin przekazała na licytacje całoroczne za proszenia i pojedyncze bilety
  na seanse, plakaty z autografami gwiazd, gadżety fi lmowe, a także tak oryginalne
  przedmioty, jak zabytkowy telewizor marki Helios (n a licytacji w Siedlcach). W
  niektórych kinach kwestowali wolontariusze Orkiestr y (m.in. w Poznaniu i w
  Tczewie), a w kilku miastach kina Helios gościły w niedzielę sztaby WOŚP (m.in. w
  Koninie).
  „Gazeta Wyborcza” charytatywnie z okazji Dnia Dzie cka
  1 czerwca 2017 r. razem z katowicko-bielskim wydani em „Gazety Wyborczej”
  można było kupić specjalną lnianą torbę-kolorowankę . Lniane torby „Niosę
  Dobro", o których na Śląsku mówi się „tasze", to za razem kolorowanki, które
  dzieci mogą pomalować mazakami. Dochód ze sprzedaży toreb wsparły
  działalność Domu Aniołów Stróżów – stowarzyszenia, które w Katowicach i
  Chorzowie prowadzi placówki dla dzieci i młodzieży z trudnych środowisk. Cały
  dochód ze sprzedaży toreb został przeznaczony na po moc, edukację i opiekę nad
  dziećmi oraz na program „Akademia Rozwoju Talentów" . Produkcję 3 tys. toreb
  sfinansował Urząd Miejski w Chorzowie. Partnerami a kcji byli „Gazeta Wyborcza",
  Urząd Miejski w Chorzowie oraz Stowarzyszenie Dom A niołów Stróżów.
  Z kolei 3 czerwca 2017 r. już po raz dwunasty ogóln opolskie wydanie „Gazety
  Wyborczej" z okazji Dnia Dziecka ukazało się ze spe cjalną charytatywną okładką –
  reklamą Toyoty. Dochód z akcji wsparł podopiecznych Fundacji z Pompą,
  działającej na rzecz wsparcia Oddziału Hematologii Dziecięcej gdańskiego
  Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, jego małych p odopiecznych oraz ich
  rodzin. Na Oddziale Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
  leczeni są pacjenci z całego Pomorza. Oprócz wsparc ia w walce z chorobą
  Fundacja z Pompą oferuje także pomoc psychologiczną dla dzieci z chorobą
  nowotworową i ich rodzin, współfinansuje rehabilita cję chorych dzieci oraz
  dofinansowuje rodziny w trudnej sytuacji materialne j.
  Partnerem akcji charytatywnej na rzecz Fundacji z P ompą była Toyota.
  Więcej: Katowice.Wyborcza.pl  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 90
  Krzesła dla ISKIERKI – akcja katowickiej „Gazety Wy borczej”
  Katowicka redakcja „Gazeta Wyborcza” prowadzi akcję charytatywną „Krzesła
  dla…”, w ramach której namawia znane osobistości ze świata kultury, sztuki,
  sportu i polityki do oddania starych, wysłużonych k rzeseł. Meble trafiają do
  artystów, którzy zamieniają je w dzieła sztuki. Prz edmioty są wystawiane na
  aukcji, a całkowity dochód przeznaczony jest na szc zytny cel.
  W 2017 r. w ramach akcji „Krzesła dla ISKIERKI” art yści zmienili krzesła znanych
  ludzi w dzieła sztuki. Krzesła podarowali m.in.: ak torka Krystyna Janda, trębacz
  jazzowy Tomasz Stańko, rajdowiec i przedsiębiorca R afał Sonik oraz piosenkarki:
  Natalia Przybysz i Natalia Grosiak. Wśród artystów, którzy wzięli stare meble „na
  warsztat”, znaleźli się m.in. Marcel Sławiński, sce nograf oscarowej „Idy",
  kostiumolożka Barbara Ptak i architekt Tomasz Konio r. 13 odrestaurowanych
  przez artystów krzeseł zostało zlicytowane podczas imprezy z okazji 45-lecia
  katowickiego Spodka za łączną kwotę 106 tys. zł. Zgromadzone środki wsparły fundację ISKIERKA, która opiekuje się pacjentami
  pediatrycznych oddziałów onkologicznych. Za przekaz ane środki udało się kupić:
  wirówkę laboratoryjną, łóżeczka niemowlęce wyposażo ne w wagę, wagi dla
  pacjentów oraz plazmery do oczyszczania powietrza w izolatkach, a także łóżka z
  kardiomonitorem i pompy infuzyjne. Dodatkowo zakupi one zostały leki ratujące
  zdrowie i życie dzieci. Pozostałe środki zostały p rzeznaczone na obóz rekreacyjny
  w Rewalu, gdzie 40 małych pacjentów wraz z rodzeńst wem i rodzicami spędziło
  tydzień wakacji. Więcej: Katowice.Wyborcza.pl
  Fabryka świętego Mikołaja
  Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia zespół wro cławskiej „Gazety
  Wyborczej” wspólnie z Fundacją Agory i Kinem Nowe H oryzonty przygotowuje
  prezenty dla najbardziej potrzebujących dzieci z Wr ocławia i okolic, a także
  wspiera wrocławskie instytucje i organizacje pozarz ądowe.
  Celem 14. edycji akcji „Fabryka św. Mikołaja” było zebranie funduszy
  na wyposażenie domu dla dorosłych osób niepełnospra wnych intelektualnie
  prowadzonego przez Stowarzyszenie Bonitum, akcji po dczas, której zebrano 200
  tys. zł. Dzięki nim organizatorzy ufundowali paczki z prezentami dla tysiąca dzieci z
  wrocławskich podstawówek. Fundusze wsparły również podopiecznych
  stowarzyszenia Bonitum, które w styczniu 2018 r. ot worzyło Środowiskowy Dom
  Samopomocy. Przez 14 lat, dzięki zaangażowaniu pracowników, spo
  nsorów i czytelników
  „Gazety Wyborczej Wrocław", w ramach „Fabryki św. M ikołaja” udało się zebrać
  w sumie niemal 2 mln zł., które – w postaci paczek – trafiły do 14 tys.
  najmłodszych dzieci z wrocławskich szkół oraz do wr ocławskich szpitali, fundacji i
  stowarzyszeń. Więcej: Wrocław.Wyborcza.pl
  „Odbudowujemy wieś Wysoka Zaborska” – akcja charytat ywna radiostacji Agory
  Grupa Radiowa Agory zorganizowała specjalną akcję c harytatywną, której
  celem było pozyskanie środków na wsparcie mieszkańc ów Wysokiej Zaborskiej. W
  tej pomorskiej miejscowości sierpniowe nawałnice w 2017 r. spowodowały
  ogromne spustoszenia, które dotknęły wszystkich mie szkańców wsi. Zniszczone
  zostały domy, budynki gospodarcze i niejednokrotnie cały dorobek życia
  poszkodowanych rodzin. Tuż po sierpniowych nawałnicach, które dotknęły m.i n. Gminę Brusy, we
  wrześniu 2017 r. w radiostacjach Grupy Radiowej Ago ry rozpoczęła się akcja
  charytatywna „Odbudowujemy wieś Wysoka Zaborska". R adio TOK FM, Radio
  Złote Przeboje, Radio Pogoda i Rock Radio prowadził y zbiórkę na rzecz rodzin
  poszkodowanych podczas nawałnic. Na swoich antenach zachęcały do wzięcia
  udziału w zbiórce funduszy, a także nadawały relacj e ze zniszczonych
  miejscowości. Dodatkowo została uruchomiona specjal na strona internetowa
  dedykowana zbiórce, na którą można było wejść za po średnictwem stron stacji
  radiowych Agory. Informacje na temat akcji były rów nież przekazywane na
  stronach stacji oraz na ich profilach w mediach spo łecznościowych.
  W ciągu 10 dni udało się zebrać 282 tys. zł na rzec z poszkodowanych rodzin - w
  zbiórce uczestniczyli słuchacze. Na konto Gminy Bru sy trafiło także 15 tys. zł -
  dochód ze specjalnego bloku reklamowego, który zost ał wyemitowany w stacjach
  radiowych Agory 14 września 2017 r. Pojawiły się w nim reklamy takich firm, jak
  m.in. Toyota Motor Poland, Tesco Polska i Honda Pol ska.
  W ramach akcji Grupa Radiowa Agory ufundowała równi eż kontener
  mieszkalny dla jednej z najbardziej poszkodowanych rodzin ze wsi Małe Gliśno w
  Gminie Brusy. Tymczasowy dom, który miał pomóc rodz inie przetrwać trzy
  miesiące, został zamontowany 11 września 2017 r. Wszystkie zebrane pieniądze zostały przekazane Gmin ie Brusy, na terenie
  której leży osada Wysoka Zaborska. Więcej: Rockradio.pl


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 91
  Agrafka Agory
  „Agrafka Agory" to partnerski Program Fundacji Agor y i Akademii Rozwoju
  Filantropii w Polsce realizowany od 2006 r. (dawnie j jako „Moje stypendium").
  Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących programy
  stypendialne oraz promocja tematyki stypendiów eduk acyjnych na terenach wsi i
  mniejszych miast (do około 100 tys. mieszkańców).
  Celem „Agrafki Agory” jest realizacja programu dota cji dla organizacji
  pozarządowych, prowadzących programy stypendialne o raz promocja tematyki
  stypendiów edukacyjnych. Granty są przeznaczone na dofinansowanie lokalnych
  konkursów stypendialnych dla studentów pochodzących z małych miejscowości.
  W ramach jedenastu edycji Programu „Agrafka Agory" przyznano 147 dotacji na
  realizację lokalnych programów stypendialnych na su mę ponad 1,2 mln zł.
  W 11. edycji Programu (w roku akademickim 2016/2017 ) dofinansowanie
  lokalnych konkursów stypendialnych z Fundacji Agory objęło 10 organizacji na
  łączną kwotę 68 400 zł. W sumie zaś przyznano stype ndia o łącznej kwocie 153
  780 zł, które otrzymało 45 najlepszych studentów.
  Stypendyści to młodzi ludzie, którzy reprezentują 2 4 uczelnie i studiują na 27
  kierunkach. Ich osiągnięcia są imponujące - od zwyc ięstw w ogólnopolskich
  konkursach, publikacji artykułów naukowych i monogr afii, poprzez aktywność
  społeczną i inwencję inżynierską w postaci zbudowan ia działającego
  zrobotyzowanego ramienia czy drukarki 3D.
  DZIAŁANIA EDUKACYJNE
  Kino na Temat Kino na Temat oraz Kino na Temat Junior to projekty edukacyjne skierowane
  odpowiednio do starszych uczniów oraz młodszych ucz niów i przedszkolaków,
  które odbywają się we wszystkich kinach sieci Helio s już od 2013 r..
  Seanse obu projektów specjalnych odbywają się w okr esie trwania roku
  szkolnego, z przerwą w trakcie wakacji - ich termin y są uzgadniane bezpośrednio z
  zainteresowanymi klasami, szkołami lub przedszkolam i. Na seanse obowiązuje
  cena biletu grupowego, szkolnego. W 2017 r. w ramach Kina na Temat i Kina na Temat Ju nior odbyło się przeszło
  2 500 seansów dla wszystkich grup wiekowych. Kino na Temat to cykl spotkań filmowych skierowanyc h do młodzieży z
  najstarszych klas szkół podstawowych oraz ponadpods tawowych, które poruszają
  problemy istotne dla młodzieży w okresie dorastania oraz rozpoczynających
  dorosłe życie. Starannie dobrany repertuar i intere sujące tematy spotkań
  stanowią podstawę do emocjonującej wymiany zdań. Os obny dobór filmów i
  tematów jest przygotowywany dla grup z 5-7 klas szk ół podstawowych, inny dla
  szkół ponadpodstawowych. Każde spotkanie tematyczne składa się z projekcji
  filmu oraz debaty młodzieży z udziałem zaproszonych gości: dziennikarzy i
  ekspertów w danej dziedzinie. Ważnym elementem spot kania jest głosowanie
  widzów związane z kluczowym pytaniem postawionym po dczas dyskusji. Tytuły
  filmowe cieszące się największym powodzeniem w 2017 r. to: „Twój Vincent”,
  „Maria Skłodowska-Curie” i „Goodbye Berlin”. Kino na Temat Junior to spotkania edukacyjne z film em i bajką dla
  przedszkolaków oraz młodszych uczniów szkół podstaw owych. Oglądanie filmu
  czy bajki połączone jest z zabawą. Przed każdym sea nsem odbywają się warsztaty
  i quizy z atrakcyjnymi nagrodami, które są skonstru owane przez edukatorów
  filmowych zgodnie z podstawą programową obowiązując ą w przedszkolach i
  młodszych klasach szkoły podstawowej. W tym roku sz kolnym po raz pierwszy
  wprowadzona została stała oferta dla przedszkolaków . Warstwę merytoryczną i
  dydaktyczną projektów koordynują edukatorzy filmowi .
  W 2017 r. najpopularniejszymi tytułami w cyklu Kino na Temat Junior były:
  „Tarapaty”, „Sing” oraz „Smerfy”, a w ofercie dla p rzedszkolaków - seria polskiej
  animacji: „Przytul mnie” oraz „Kacper i Emma jadą w góry”. Więcej: Helios.pl


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 92
  Matematyka się liczy
  Matematyka jest przydatna w każdej czynności w nasz ym życiu - codziennych
  zakupach, opłacaniu rachunków, zakładaniu kont bank owych, aktywnościach
  sportowych czy dbaniu o dietę i zdrowy tryb życia. Niewiele osób na etapie
  edukacji uświadamia sobie jej znaczenie w dorosłym życiu. Celem akcji
  „Matematyka się liczy” zrealizowanej przez „Gazetę Wyborczą” w partnerstwie z
  Fundacją mBank było udowodnienie, jak potrzebna i c iekawa jest matematyka.
  Akcja społeczna „Matematyka się liczy” rozpoczęła s ię wraz ze startem roku
  szkolnego 2017/2018. Organizatorzy chcieli w niej pokazać, jak ważną dziedziną
  w naszym życiu jest matematyka, a także udowodnić, że to, w jaki sposób
  opowiada się o królowej nauk i jej naucza, to podst awa sukcesu. Atrakcyjne i
  nowoczesne formy przekazu wzbudzające i pielęgnując e naturalną ciekawość
  wśród uczniów przekładają się często na późniejsze wybory i życie najmłodszych.
  W ramach akcji odbył się konkurs „Matematyka w twoi m życiu”, którym
  uczniowie szkół podstawowych przedstawiali, jak mat ematyka jest obecna w ich
  życiu codziennym bądź w życiu ich szkoły. Prace moż na było przesyłać w formie:
  filmów wideo, zdjęć, gier, rebusów lub innych preze ntacji. Do wygrania były
  granty finansowe dla szkół. Organizatorzy otrzymali rekordową liczbę zgłoszeń –
  udział w konkursie wzięło ponad 120 placówek. Wygra ła Szkoła Podstawowa nr 3
  im. Ignacego Łukasiewicza z Trzebini. Punktem kulminacyjnym projektu był 4. Festiwal Mate matyki, który odbył się
  18 listopada 2017 r. w siedzibie Agory. W ramach wy darzenia można było wziąć
  udział w 1 z 10 warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli, a także zwiedzić
  stoiska z robotami, grami logicznymi, zabawami. Fes tiwalowi przyświecało hasło:
  „Matematyka jest wszędzie, jest znakomitą przygodą! ”.
  Więcej: Wyborcza.pl/matematyka
  Szkoła z klasą 2.0
  Edukacja to jeden z najważniejszych elementów rozwo ju społecznego, a także
  zrównoważonego rozwoju. Współczesna szkoła stoi prz ed wieloma wyzwaniami i
  najważniejszym zadaniem -przygotowania dzieci i mło dzieży do kontynuacji nauki,
  pracy zawodowej oraz aktywności obywatelskiej. Akcja „Szkoła z klasą” ruszyła w 2002 r. z inicjat ywy „Gazety Wyborczej” i
  Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od 2015 r. rolę głó wnego organizatora akcji
  przejęła, specjalnie w tym celu powołana Fundacja S zkołą z Klasą. Akcja
  skierowana była do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jej zadaniem było wprowadzenie w polskich szkołach nowe
  go sposobu myślenia o
  oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną , efektywną edukację,
  podnoszenie jej poziomu, a także oddziaływanie na p oprawę kultury
  wychowawczej oraz ożywienie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą oraz
  środowiskiem lokalnym. Celem 16. edycji „Szkoły z Klasą 2.0” było wsparci e szkoły w trudnym procesie
  zmian, także tych wynikających z reformy edukacji. Wszystkie placówki biorące
  udział w programie, pracując z wykorzystaniem innow acyjnej metody design
  thinking, diagnozują potrzeby całej społeczności sz kolnej i projektują rozwiązania
  z myślą o ich odbiorcach. Projekty realizowane w sz kole nastawione są przede
  wszystkim na budowanie dobrych relacji, samodzielno ści, odpowiedzialności,
  umiejętności uczenia się i pasji do nauki. W edycji 2016/2017 „Szkoły z Klasą 2.0” wzięły udzi ał 203 szkoły, 194
  dyrektorów, 199 koordynatorów, 971 uczestników (nau czycieli i innych
  pracowników szkoły). Do edycji 2017/2018 zgłosiło s ię 95 szkół, 95 dyrektorów, 95
  koordynatorów, 642 uczestników (nauczycieli i innyc h pracowników szkoły). W
  konferencjach i wydarzeniach programu wzięło udział ponad 300 osób.
  Program „Szkoła z Klasą 2.0” prowadzony jest przez Fundację Szkoła z Klasą,
  Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-
  Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory. Więcej: Szkolazklasa20.pl  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 93
  DZIAŁANIA KULTURALNE
  Kultura Dostępna w sieci kin Helios
  Kultura Dostępna w Kinach to program, którego celem jest dotarcie z polską
  sztuką filmową do szerokiego grona odbiorców dzięki przystępnej cenie biletu
  oraz promocja polskiego kina. Dzięki cyklowi Kultur a Dostępna szerokie grono
  odbiorców może zapoznać się z polską sztuką filmową , jednocześnie zniwelowana
  została jedna z głównych barier w dostępie do kina, jaką jest wysoka cena biletów.
  W 2017 r. we wszystkich kinach Helios w całej Polsc e zaprezentowano blisko
  50 polskich filmów na 2 196 seansach, realizowanych co tydzień w czwartek.
  Widzowie mogli zobaczyć najbardziej cenione przez k rytyków oraz nagradzane
  na międzynarodowych festiwalach filmy polskiej prod ukcji, między innymi:
  „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, „ Powidoki”, „Po prostu
  przyjaźń”, „Maria Skłodowska-Curie”, „Volta”, „Poko t” i „Moje córki krowy”.
  Program Kultura Dostępna w Kinach jest częścią ogól nopolskiego projektu
  Kultura Dostępna, którego głównymi organizatorami są Narodowe Centrum
  Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nar odowego.
  Więcej: Helios.pl
  Nagroda Literacka Nike
  Nagroda Literacka Nike przyznawana jest od 1997 r. corocznie w październiku
  za najlepszą książkę poprzedniego roku. Jej celem j est promocja polskiej
  literatury, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powi eść. (w tym autobiografie,
  eseje, pamiętniki itp.) i humanistyka o wybitnych w artościach literackich.
  Zwycięzca otrzymuje 100 tys. zł i statuetkę, któryc h fundatorami są „Gazeta
  Wyborcza" i Fundacja Agory. Zwycięzca wyłaniany jest w trzyetapowym konkursie. Pierwszy etap
  to przyznanie przez jury 20 nominacji, które ogłasz ane są w maju, drugi to wybór
  siedmiu finalistów podawany do wiadomości we wrześn iu. Decyzję o przyznaniu
  nagrody jury podejmuje w dniu jej ogłoszenia i wręc zenia. Do tego momentu ani
  laureat, ani finaliści obecni na sali nie znają wyn iku konkursu.
  Nagrodę w głosowaniu przyznają również czytelnicy „ Gazety Wyborczej”.
  Laureatami dotychczasowych edycji byli:
  2017 – Cezary Łazarewicz za reportaż historyczny „Ż eby nie było śladów”
  2016 – Bronka Nowicka za tom „Nakarmić kamień”
  2015 – Olga Tokarczuk za powieść „Księgi Jakubowe”
  2014 – Karol Modzelewski za autobiografię „Zajeździ my kobyłę historii”
  2013 – Joanna Bator za powieść „Ciemno, prawie noc”
  2012 – Marek Bieńczyk za zbiór esejów „Książka twar zy”
  2011 – Marian Pilot za powieść „Pióropusz”
  2010 – Tadeusz Słobodzianek za dramat „Nasza klasa”
  2009 – Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki za tom poetycki „ Piosenka o zależnościach
  i uzależnieniach”
  2008 – Olga Tokarczuk za powieść „Bieguni”
  2007 – Wiesław Myśliwski za powieść „Traktat o łusk aniu fasoli”
  2006 – Dorota Masłowska za powieść „Paw królowej”
  2005 – Andrzej Stasiuk za powieść „Jadąc do Babadag ”
  2004 – Wojciech Kuczok za powieść „Gnój”
  2003 – Jarosław Marek Rymkiewicz za tom poetycki „Z achód słońca
  w Milanówku”
  2002 – Joanna Olczak-Ronikier za powieść „W ogrodzi e pamięci”
  2001 – Jerzy Pilch za powieść „Pod Mocnym Aniołem”
  2000 – Tadeusz Różewicz za tom poetycki „Matka odch odzi”
  1999 – Stanisław Barańczak za tom poetycki „Chirurg iczna precyzja”
  1998 – Czesław Miłosz za zbiór „Piesek przydrożny”
  1997 – Wiesław Myśliwski za powieść „Widnokrąg”
  Więcej: Nike.org.pl
  Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Lit eracki
  Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Lit eracki jest organizowana
  od 2010 r. przez „Gazetę Wyborczą” i Miasto st. War szawa. Przyznawana jest
  autorom najlepszej książki reporterskiej roku oraz najlepszego przekładu roku.
  Celem Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego jest wyró żnienie i promocja
  najwartościowszych książek reporterskich, które pod ejmują ważne problemy
  współczesności, zmuszają do refleksji, a także pogł ębiają wiedzę o świecie innych
  kultur. Jest również formą uhonorowania mieszkające go przez ponad 60 lat
  w Warszawie Ryszarda Kapuścińskiego, wybitnego repo rtera, dziennikarza,


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 94
  publicysty i poety, najczęściej – obok Stanisława L ema – tłumaczonego polskiego
  autora. Nagrodami co roku są: dla laureatów - autora książk i reporterskiej 50 tys. zł
  i 15 tys. zł dla tłumacza najlepszego przekładu rep ortażu literackiego roku, a dla
  finalistów - dyplom i fotografia autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego. Patronem
  honorowym Nagrody jest Alicja Kapuścińska.
  Nagroda ma międzynarodowy charakter, w dotychczasow ych edycjach
  większość laureatów była spoza Polski (w tym dwukro tnie, jeszcze przed
  przyznaniem literackiego Nobla - Swietłana Aleksije wicz), wyróżniani są też
  zagraniczni tłumacze. Organizacją i koordynacją prac jury kieruje Sekreta rz, którym od pierwszej
  edycji jest Bożena Dudko. Nagrodzie towarzyszy akcja edukacyjna, mająca na ce lu propagowanie
  twórczości Ryszarda Kapuścińskiego wśród uczniów wa rszawskich szkół. Młodzież
  co roku czyta inny utwór Kapuścińskiego, który staj e się inspiracją
  do przedstawienia własnej pracy.
  Laureatami nagrody byli dotychczas:
  2017 - Rana Dasgupta, „Delhi. Stolica ze złota i sn u”
  2016 - Paweł Piotr Reszka, „Diabeł i tabliczka czek olady”
  2015 - Swietłana Aleksijewicz, „Czasy secondhand. K oniec czerwonego
  człowieka”; Michał Olszewski, „Najlepsze buty na św iecie”
  2014 - Elisabeth Åsbrink, „W Lesie Wiedeńskim wciąż szumią drzewa”
  2013 - Ed Vulliamy, „Ameksyka”
  2012 - Liao Yiwu, „Prowadzący umarłych. Opowieści p rawdziwe. Chiny
  z perspektywy nizin społecznych”
  2011 - Swietłana Aleksijewicz, „Wojna nie ma w sobi e nic z kobiety”
  2010 - Jean Hatzfeld, „Strategia antylop”
  Nagrody za najlepsze tłumaczenie otrzymali dotychcz as:
  2017 - Barbara Kopeć-Umiastowska za „Delhi. Stolica ze złota i snu” Rana
  Dasgupty; Janusz Ochab za „Wojna umarła, niech żyje wojna. Bośniackie
  rozrachunki” Eda Vulliamy’ego; Marta Szafrańska-Bra ndt za „Głód” Martina
  Caparrósa
  2016 - nie przyznano
  2015 - Mariusz Kalinowski za książkę Görana Rosenbe rga „Krótki przystanek
  w drodze z Auschwitz” 2014 - Irena Kowadło-Przedmojska za książkę Elisabe
  th Asbrink „W Lesie
  Wiedeńskim wciąż szumią drzewa”
  2013 - Janusz Ochab za książkę Eda Vulliamy „Ameksy ka”
  2012 - Wen Huang i Agnieszka Pokojska za książkę Li ao Yiwu, „Prowadzący
  umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy nizin społecznych”
  2011 - Jerzy Czech za książkę Swietłany Aleksijewic z „Wojna nie ma w sobie nic
  z kobiety”
  2010 - Jacek Giszczak za książkę Jeana Hatzfelda „S trategia antylop”.
  Centrum Premier Czerska 8/10 Warszawska siedziba Agory przy ul. Czerskiej 8/10 w 2017 r. zmieniła się
  kilkukrotnie w Centrum Premier, czyli miejsce łączą ce twórców literatury, filmu,
  teatru, muzyki, gier komputerowych i mody z publicz nością. Centrum Premier
  Czerska 8/10 to cieszące się popularnością spotkani a z twórcami, o których się
  mówi i dziełami, które się przeżywa. Spotkania odby wają się w siedzibie Agory w
  Warszawie, ale można je również oglądać dzięki tran smisjom na żywo na
  Wyborcza.pl i w mediach społecznościowych. Dzięki dotychczas zorganizowanym spotkaniom z cyklu Centrum Premier
  Czerska 8/10 „Gazeta Wyborcza” mogła pokazać szerok iej publiczności ciekawe
  propozycje filmowe i wydawnictwa, które były pretek stem do rozmów z
  ciekawymi osobami ze świata kultury, sztuki i podró ży. W 2017 r. w 6 spotkaniach
  Centrum Premier Czerska 8/10 wzięło udział ok. 3 ty s. osób.
  Podczas pierwszego z nich Agnieszka Holland i Olga Tokarczuk opowiadały o
  filmie „Pokot”. Na kolejnym spotkaniu Elżbieta Dzik owska, Martyna
  Wojciechowska, Marek Kamiński i Aleksander Doba dys kutowali o fenomenie
  Tony’ego Halika z Mirosławem Wlekłym, autorem książ ki „Tu byłem. Tony Halik”.
  Tłumy przyciągnęła też Krystyna Janda – rozmowa z a ktorką krążyła wokół jej
  pamiętników. We wrześniu 2017 r. odbyła się premier a pierwszej w pełni
  autoryzowanej przez rodzinę biografii Anny Przybyls kiej „Ania” wydanej nakładem
  Wydawnictwa Agora. Podczas spotkania w Centrum Prem ier aktorkę wspominali
  jej bliscy oraz autorzy książki – Grzegorz Kubicki i Maciej Drzewicki. W
  październiku 2017 r. odbyło się spotkanie wokół fil mu „Twój Vincent”
  dystrybuowanego przez NEXT FILM. Podczas tego wydar zenia można było
  usłyszeć o tajnikach powstawania filmu, a jego gość mi specjalnymi byli reżyserzy
  filmu: Dorota Kobiela i Hugh Welchman, dubbingujący jedną z postaci Jerzy Stuhr
  oraz Robert Gulaczyk, odtwórca roli głównej.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 95
  Wstęp na wszystkie wydarzenia - po rejestracji – by ł bezpłatny. Każde
  wydarzenie dzięki transmisjom na Wyborcza.pl i w me dia społecznościowych
  oglądało kilkanaście tysięcy osób. W ramach Centrum Premier odbyło się też biletowane spotkanie z Danem
  Brownem. „Gazeta Wyborcza” prowadziła transmisję z tego wydarzenia na
  stronie Wyborcza.pl i na Facebooku.
  Spotkania z cyklu Centrum Premier Czerska 8/10 to okazja do bezpośredniego
  kontaktu czytelników „Gazety Wyborczej”, ale też in nych osób z ciekawymi
  twórcami, pasjonatami, ważnymi postaciami w życiu s połeczno-politycznym i
  kulturze, a także z redakcją i dziennikarzami. Wyda rzenia dają możliwość zadania
  pytań i odbycia interesujących rozmów, kupna książk i w promocyjnej cenie,
  zdobycia autografu ulubionego autora. Formuła spotkań jest wciąż rozwijana, m.in. dzięki internetowi i transmisjom
  online. W styczniu 2018 r. z gośćmi Centrum Premie r Czerska 8/10 spotkał się
  himalaista Wojciech Kurtyka oraz autorka jego pierw szej biografii Bernadette
  McDonald, natomiast w lutym 2018 r. odbyło się spot kanie z Anne Applebaum –
  historyczką i dziennikarką. Na kolejne miesiące pla nowana jest m. in. premiera
  sztuki pt. „Czekam na telefon”. Więcej: Wyborcza.pl/centrumpremier
  Galeria Plakatu AMS
  Galeria Plakatu AMS jest prawdopodobnie największym w Polsce konkursem
  dla młodych grafików na plakat o tematyce społeczne j. To projekt non-profit,
  którego celem jest rozbudzenie społecznego zaintere sowania reklamą
  zewnętrzną, promowanie polskiego, dobrze zaprojekto wanego plakatu oraz
  zbliżenie środowisk reklamowego i akademickiego.
  W organizowanym raz w roku otwartym konkursie na pl akat o tematyce
  społecznej i kulturalnej biorą udział przede wszyst kim studenci szkół
  artystycznych oraz młodzi graficy-projektanci. Nagr ody przyznaje jury, w skład
  którego wchodzą dyrektorzy kreatywni agencji reklam owych, nauczyciele
  akademiccy oraz profesjonalni projektanci. Zwycięskie prace prezentowane są przez cały rok w o gólnopolskich
  kampaniach na nośnikach reklamowych typu citylight należących do firmy AMS.
  Tematem 18. edycji konkursu Galerii Plakatu AMS był a „Rzeczpospolita = Rzecz
  wspólna”. Uczestnicy zgłosili niemal 500 projektów - obok plakatów o
  pozytywnym przesłaniu, afirmujących nasz kraj i jeg o osiągnięcia, pojawiło się też wiele odpowiedzi krytycznych, piętnujących ksenofob
  ię, egoizm czy nacjonalizm
  Polaków. Więcej: Galeriaplakatu.ams.com.pl
  Akademia Opowieści
  „Akademia Opowieści” jest inicjatywą reporterów zwi ązanych z tygodnikiem
  „Duży Format” „Gazety Wyborczej” oraz Ośrodka „Bram a Grodzka – Teatr NN”.
  Projekt powstał, aby namawiać czytelników „Gazety W yborczej” do opisania
  najważniejszej postaci w ich życiu i wspólnie stwor zyć portrety osób ważnych,
  choć powszechnie nieznanych. Na łamach „Dużego Form atu" i w specjalnym
  serwisie Wyborcza.pl/akademiaopowiesci redakcja opo wiadała o ludziach, którzy
  pozostawili po sobie wspaniały ślad - prezentowała bohaterów i uczyła o nich
  pisać. W ramach przedsięwzięcia odbyły się spotkania i war sztaty w 12 polskich
  miastach. Podczas tych wydarzeń dziennikarze Marius z Szczygieł, Michał Nogaś i
  Włodzimierz Nowak inspirowali czytelników do tworze nia portretów bliskich,
  rozmawiając ze znanymi pisarzami, muzykami, artysta mi, ale też lekarzami czy
  działaczami lokalnego samorządu. W rezultacie na ła mach „Dużego Formatu”
  ukazały się interesujące artykuły, a w serwisie Wyb orcza.pl/akademiaopowiesci publikowane były filmy i opowieści.
  Punktem kulminacyjnym projektu był konkurs pt. „Naj ważniejszy człowiek w
  moim życiu”, w ramach którego od stycznia do końca marca 2017 r. czytelnicy
  przesyłali portrety osób ważnych, choć powszechnie nieznanych. Kapituła
  konkursu, której przewodniczył redaktor Włodzimierz Nowak, a w skład której
  weszli: muzyk i reżyserka Maria Sadowska, pisarz Ja cek Dehnel, dziennikarka i
  reporterka Lidia Ostałowska i dyrektor Ośrodka „Br ama Grodzka – Teatr NN” w
  Lublinie Tomasz Pietrasiewicz, wybrała spośród 1655 opowieści 12
  najciekawszych i najlepiej napisanych historii. Nag rodą była publikacja w „Dużym
  Formacie”, a dodatkowo autorzy 3 najlepszych opowie ści otrzymali nagrody
  finansowe. Finał projektu miał miejsce podczas Gali Festiwalu Małych Opowieści
  organizowanej przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w ramach obchodów
  Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina 24 cz erwca 2017 r.
  Więcej: Wyborcza.pl/akademiaopowiesci  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 96
  Przystanek: Wyspiański
  W 110. rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego w ośmiu największych
  miastach Polski (Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Sz czecin, Gdańsk, Warszawa
  oraz Wrocław) pojawiły się wyjątkowe przystanki. Mo żna było na nich nie tylko
  podziwiać reprodukcje prac tego twórcy, ale również „poczuć” jego sztukę innymi
  zmysłami – AMS zaprosiło mieszkańców miast do obejr zenia dzieł, wysłuchania
  przewodnika i poczucia zapachu kwiatów z dzieł Wysp iańskiego.
  Specjalnie przygotowane przystanki AMS towarzyszyły wystawie „Wyspiański",
  którą można było oglądać w Muzeum Narodowym w Krako wie do 20 stycznia
  2018 r. Wystrój wiat został zaaranżowany fragmentam i dzieł Stanisława
  Wyspiańskiego. Dodatkowo, każda z nich była wyposaż ona w WiFi, po
  uruchomieniu którego na urządzeniach pojawiała się strona internetowa
  „Przystanek: Wyspiański", kierująca na stronę muzeu m z materiałami
  dedykowanymi wystawie. Dzięki wbudowanym w wiaty ur ządzeniom mp3 można
  było też wysłuchać przewodnika po wystawie, a na pr zystankach w Krakowie i
  Poznaniu – poczuć kwiatowy zapach nawiązujący do mo tywów pojawiających się
  często w polichromiach i witrażach artysty. Na każdym z przystanków umieszczono naklejki z info rmacjami o materiałach
  dostępnych do pobrania. Natomiast dzięki aplikacji „Szlak Stanisława
  Wyspiańskiego" można było poznać wiele ciekawostek z życia artysty. Aplikację
  można było pobrać na krakowskich przystankach AMS.
  Pomysłodawcą i mecenasem projektu był AMS - partner wystawy
  „Wyspiański" realizowanej przez Muzeum Narodowe w K rakowie.
  Kampania „Przystanek Wyspiański” dla Muzeum Narodow ego w Krakowie jest
  przykładem zaangażowania AMS w sprawy społeczne, ta k istotne dla firmy w
  myśleniu o biznesie. Działania pokazały też, że ofe rowanie klientom dobrze
  wkomponowanej w przestrzeń publiczną reklamy z tech nologicznymi
  rozwiązaniami wywołuje u odbiorców zainteresowanie prezentowanymi
  treściami, a w konsekwencji skłania ich do zaangażo wanej interakcji.
  Więcej: Ams.com.pl
  Przystanek: Literatura
  Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na ulicach Krakowa
  pojawiły się multimedialne Przystanki Literackie Mi asta Literatury UNESCO. Ich
  celem było przybliżenie podróżującym komunikacją mi ejską postaci ważnych
  pisarzy związanych z Krakowem. Pretekstem do organi zacji akcji były niezwykłe jubileusze: Rok Conrada, Rok Wyspiańskiego, Rok Awa
  ngardy Krakowskiej oraz
  zbliżające się obchody 100. urodzin Stanisława Lema . Dodatkowo projekt
  zainaugurowano 23 kwietnia 2017 r., czyli w czasie, kiedy na całym świecie
  obchodzony jest Dzień Książki i Praw Autorskich. Ja ko miejsca spotkań z literaturą
  zaproponowano skrzyżowania ważnych tras komunikacyj nych, węzły
  przesiadkowe i ulice Krakowa – od 2013 r. Miasta Li teratury UNESCO.
  Do projektu wybrano sześć krakowskich przystanków k omunikacji miejskiej
  (TAURON Arena, Kraków Wieczysta, Centrum Kongresowe ICE przy Centrum
  Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Osiedle Jagie llońskie w stronę Ronda
  Hipokratesa, Rondo Matecznego, Filharmonia Krakowsk a i Plac Inwalidów),
  zlokalizowanych przy największych węzłach przesiadk owych.
  Na jednym z nich Joseph Conrad spoglądał w bezkres afrykańskiej dżungli, dwa
  inne zdobiły tematy z prac Stanisława Wyspiańskiego , na kolejnym pojawiły się
  nawiązania do twórczości Stanisława Lema, a na jesz cze innych – motywy
  inspirowane Awangardą Krakowską i jej pismem „Zwro tnica".
  Projekty przystanków wykonali wybitni krakowscy art yści graficy, m.in.
  Przemek Dębowski, Mateusz Kołek i Tomasz Budzyń. Dz ięki wykorzystaniu
  narzędzia „Czytaj PL” w aplikacji Woblink, każda os oba korzystająca z przystanku
  mogła pobrać za darmo ebooki, audiobooki i materiał y multimedialne dostępne w
  ramach akcji. Nowoczesne rozwiązania oferowane prze z firmę AMS umożliwiły
  przygotowanie multimedialnych przystanków z wykorzy staniem efektu głębi i
  animacji na statycznym layoucie reklamowym. Akcję organizowały: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Muzeum
  Narodowe w Krakowie i firma AMS – Mecenas Kultury K rakowa. Przystanki w
  takiej formie były obecne na ulicach Krakowa do koń ca października 2017 r. i
  nieustannie uzupełniano je o nowe treści cyfrowe o raz literackie.
  Więcej: Ams.com.pl  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 97
  DZIAŁANIA SPOŁECZNE
  „Adoptuj pszczołę” – kampania Gazeta.pl skierowana do internautów i pracowników
  Po raz trzeci Gazeta.pl włączyła się do akcji Green peace „Adoptuj pszczołę”,
  dzięki której tysiące osób z całej Polski angażuje się w pomaganie pszczołom
  miodnym i dziko żyjącym, zaś Polska staje się kraje m coraz bardziej przyjaznym
  zapylaczom. Dzięki wirtualnym „adopcjom” każdy ma s zansę pomóc pszczołom.
  To największy w Polsce projekt crowdfundingowy pod względem liczby
  uczestników. W 2017 r. Gazeta.pl zaangażowała do ud ziału w nim internautów,
  ale też pracowników Agory. Od 4 października 2017 r. Gazeta.pl zachęcała swoic h użytkowników do
  pomocy pszczołom poprzez wirtualną adopcję owadów, a także poprowadziła
  relację na żywo ze zbiórki pieniędzy. Tego dnia zmi eniło się również logo portalu,
  w którym ponownie znalazła się pszczoła. Na stronie głównej Gazeta.pl pojawiły się artykuły na temat życia pszczół i
  poświęcony im materiał wideo Gazeta.pl NOW oraz spe cjalny quiz o tych
  pożytecznych owadach. Dodatkowo, specjalnie dla fan ów quizów, przez cały okres
  trwania akcji w grze mobilnej Quiz & Go była dostęp na plansza tematyczna
  poświęcona pszczołom. Powstał też film promocyjny p od hasłem: „Śpiewając
  ‘Pszczółkę Maję’ - pomagasz owadom” emitowany na Yo uTubie.
  Piąta edycja kampanii „Adoptuj pszczołę" to natural na kontynuacja
  dotychczasowych działań. Dzięki przeprowadzonej zbi órce powstanie m.in.
  Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających, a t akże kontynuowany
  będzie Wielki Spis Zapylaczy, czyli nowatorskie bad ania naukowe nad pszczołami
  miodnymi i dziko żyjącymi.
  Dodatkowo akcji towarzyszyła kampania wśród pracown ików Grupy Agora. Do
  udziału w akcji adopcji pszczół namawiały: zniżki w GazetaCafe na herbatę z
  pomarańczą, goździkami i miodem, a także specjalny konkurs, w którym
  pracownicy mieli za zadanie przesłać zdjęcie inspir owane pszczołami. Nagrodami
  były książki Wydawnictwa Agora, a z przesłanych fot ografii powstała galeria w
  firmowym intranecie. Dzięki działaniom Gazeta.pl zaadoptowanych zostało ok. 25 tys. pszczół
  (łącznie odnotowano 142 tys. adopcji), co daje ok. 50 tysięcy złotych. 67% badanych użytkowników Gazeta.pl zetknęło się z
  informacją o akcji na
  portalu. U większości z badanych akcja „Adoptuj Psz czołę” budziła dobre emocje,
  a na pytanie „Jakie odczucia budzi w Tobie akcja Ad optuj Pszczołę?” odpowiadali
  najczęściej: „smutno mi, że pszczoły giną”, „to waż ne”, „o tym trzeba pisać”,
  „szacunek”. 39% badanych uważało, że wspieranie akc ji zdecydowanie pasuje do
  Gazeta.pl, a w siedmiopunktowej skali średnia odpow iedź wynosiła 5,52. Spora
  część badanych, bo aż 62,39% uważa, że Gazeta.pl po winna działać na rzecz
  ochrony środowiska (na podstawie badania ankietoweg o osób odwiedzających
  portal Gazeta.pl w dniach 6-9.10.2017 r.). Więcej: Gazeta.pl
  DługoWIECZNI
  Przed polską gospodarką, społeczeństwem i rodzinami stoi wiele wyzwań.
  Dlatego w ramach akcji społecznej „DługoWIECZNI” „G azeta Wyborcza”
  poruszana najważniejsze tematy związane z seniorami i ich najbliższymi: zdrowie,
  społeczeństwo, aktywność fizyczna, polityka seniora lna, technologia, „srebrna”
  gospodarka, styl życia. Działania w ramach akcji ma ją pomóc osobom
  w podeszłym wieku, schorowanym i samotnym, które cz ęsto czują się
  niepotrzebne czy „odstawione na boczny tor”. Twórcy akcji „DługoWIECZNI” chcą, by starość stała się ważnym i stałym
  tematem debaty publicznej, a ludzie w jesieni życia mieli nie tylko należytą opiekę
  i poczucie bezpieczeństwa, ale także - na równi z m łodymi - szansę na realizację
  pasji i aktywności oraz możliwość korzystania z dób r kultury, np. kina i teatru.
  W 2017 r. akcja realizowana była m.in. poprzez: cyk l redakcyjny na stronach
  ogólnopolskich i lokalnych oraz w magazynach „Gazet y Wyborczej”, lokalny
  dodatek w całości poświęcony seniorom, a także spec jalny serwis internetowy
  Wyborcza.pl/Dlugowieczni. Dzięki realizacji akcji w zasięgu ogólnopolskim „Gazety
  Wyborczej” i jej dodatków udało się dotrzeć do wiel u osób w całej Polsce.
  W opublikowanych materiałach poruszono kwestie: syt uacji seniorów w Polsce
  na tle innych krajów, aktywności i wolontariatu sen iorów, „Koperty Życia”,
  integracji międzypokoleniowej, akcji „Apteka przyja zna seniorom” (a co za tym
  idzie - doradztwie w kupowaniu leków i minimalizacj i suplementacji). Powstał też
  poradnik dotyczący Domów Pomocy Społecznej. Partner em akcji w 2017 r. był
  m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Więcej: Wyborcza.pl/dlugowieczni


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 98
  Koperta życia w „Gazecie Wyborczej”
  „Koperta życia” to formularz z najważniejszymi dany mi osobowymi i
  medycznymi. W karcie należy uzupełnić informacje do tyczące jej właściciela –
  dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, prz ebyte choroby, zażywane
  leki i uczulenia - i włożyć ją do plastikowej koper ty, którą następnie wkłada się
  najczęściej do lodówki, na której umieszcza się spe cjalną naklejkę z napisem „TU
  JEST KOPERTA ŻYCIA”. „Koperta życia” ma za zadanie pomóc służbom medyczn ym, policyjnym czy
  strażackim w jak najszybszym dostarczeniu informacj i na temat osoby
  potrzebującej pomocy, zwłaszcza starszej, mieszkają cej samotnie. To pozornie
  proste rozwiązanie upowszechnione zostało w 1981 r. przez oddział Czerwonego
  Krzyża w Sacramento. W 2017 r. „Gazeta Wyborcza” po raz kolejny zaangażo wała się w temat
  związany z pomocą osobom starszym, dołączając „Kope rtę życia” do wydania
  dziennika w dn. 10 marca 2017 r. w ramach akcji sp ołecznej „DługoWIECZNI”. W
  wydaniu tygodnika „Gazety Wyborczej” „Tylko Zdrowie ” pojawiły się
  najważniejsze informacje dotyczące koperty - m.in. w jakim celu powstała i jak
  należy prawidłowo ją wypełnić. Dodatkowo w tym dniu na pierwszej stronie
  „Gazety Wyborczej” naklejony został memostick infor mujący o akcji, a do środka
  dodatku „Tylko Zdrowie” dołączona Karta Informacyjn a.
  Nakład „Gazety Wyborczej” z „Kopertą życia” wyniósł 292 tys. egzemplarzy.
  Wydanie było promowane w mediach. Partnerami projektu były Miasto Kraków oraz Wojewód ztwo Śląskie.
  Więcej: Wyborcza.pl „Usłysz swoją szkołę” – akcja Radia TOK FM
  „Usłysz swoją szkołę” to akcja Radia TOK FM obejmu jąca cykl debat
  poświęconych skutkom reformy edukacji. Spotkania zo stały zorganizowane w 9
  miastach: Białymstoku, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Gdańsku, Katowicach,
  Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie. Odbywały się od kwie tnia do czerwca 2017 r., w
  czwartki o godz. 18:00 i były prowadzone przez dzie nnikarkę Radia TOK FM Agatę
  Kowalską. Wstęp na wydarzenia był wolny - każdy móg ł przyjść, posłuchać, zadać
  pytanie. Wśród uczestników spotkań znaleźli się m.in. ucznio
  wie, rodzice, nauczyciele,
  urzędnicy samorządowi i przedstawiciele Ministerstw a Edukacji Narodowej.
  Debaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dodatko wo wydarzenia były
  transmitowane na żywo na antenie Radia TOK FM oraz na profilu stacji na
  Facebooku. Każdą debatę za pomocą mediów społecznościowych ogl ądało ponad 10 tys.
  osób, najpopularniejszą zaś 15 tys. osób. Wiadomośc i i relacji z każdego z miast
  można było posłuchać m.in. w „Informacjach Radia TO K FM”, programach „EKG -
  Ekonomia, Kapitał, Gospodarka” i „Godziny szczytu”, a także w innych
  programach stacji. Podcasty związane z akcją dostęp ne na stronie Tokfm.pl
  zostały odsłuchane około 40 tys. razy. Do udziału w dyskusji redakcja Radia TOK FM zachęca ła również swoich
  słuchaczy. Na adres [email protected] przesyłali oni in formacje o problemach, skargi,
  ciekawostki czy inne wypowiedzi związane z reformą edukacji. Swoimi
  przemyśleniami można było podzielić się także za po średnictwem aplikacji
  Mikrofon TOK FM.
  Organizacja otwartych spotkań i debat to dla sprawd zona formuła, w ramach
  której Radio TOK FM realizuje specjalne projekty. W cześniejsze akcje to: „Usłysz
  swoje miasto" – debaty z udziałem kandydatów na pre zydentów w 11 miastach
  przed wyborami samorządowymi we wrześniu 2014 r„ „U słysz swojego
  prezydenta” – cykl spotkań przed wyborami prezydenc kimi w 2015 r., „Usłysz
  swojego posła" –akcja, podczas której Sejm Radia TO K FM odwiedził 14 miast,
  dając słuchaczom możliwość wzięcia udziału w otwart ych debatach z kandydatami
  na posłów. W 2018 r. w planach jest kontynuacja debat - planow ane są m.in. spotkania z
  kandydatami na prezydentów miast w ramach projektu „Usłysz swoje miasto”.
  Więcej: Audycje.tokfm.pl
  Pracownia miast
  „Gazeta Wyborcza” jest obecna całej Polsce, dlatego tematyka lokalna jest dla
  redakcji bardzo ważna. „Pracownia miast” to akcja społeczna poświęcona wyz waniom, przed którymi
  stoją polskie miasta. Na warsztatach i konferencjac h podejmowane są tematy
  poprawy jakości życia w miastach. „Pracownia miast” to także przestrzeń do
  dialogu pomiędzy mieszkańcami, samorządowcami, społ ecznikami,
  przedstawicielami rządu, świata biznesu i kultury.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 99
  W ciągu 4 lat odbyło się już ponad 30 spotkań w 18 miastach w różnych
  regionach Polski, a w konferencjach wzięło udział ł ącznie ok. 5000 osób.
  Przeprowadzono również ponad 50 warsztatów dla włod arzy miast i wybranych
  specjalistów, które zaowocowały praktycznymi rozwią zaniami problemów miast.
  Konferencja w Rzeszowie zorganizowana 29 marca 2017 r. podsumowała 3.
  edycję akcji - głównie cykl spotkań zorganizowanych w 2016 r. w 9 miastach.
  Tematem przewodnim edycji były innowacje i ekologia . W wydarzeniu wzięli
  udział eksperci z takich miast, jak: nagrodzone tyt ułem Zielonej Stolicy Europy
  2018 Nijmegen (Holandia) - planista miejski Paul Go edknegt opowiadał m.in. o
  działaniach proekologicznych w tym mieście, kojarzo ny z innowacjami i
  przedsiębiorczością Tel Awiw (Izrael) - o rozwiązan iach i pozycjonowaniu miasta
  jako globalnej marki mówił Gilad Uziely z Urzędu Mi asta, Amsterdam (Holandia), z
  którego Marc de Wit z Circle Economy opowiadał o do brych praktykach
  gospodarki obiegowej z miast holenderskich, Wiedeń (Austria), z którego
  zaprezentowano wideomateriały dotyczące rozwiązań s mart city, a także Bruksela
  (Belgia) i Glasgow (Wielka Brytania).
  Formuła wydarzenia sprzyjała dyskusji i networkingo wi pomiędzy polskimi i
  zagranicznymi gośćmi. 4. edycja „Pracowni miast” została zainaugurowana w kwietniu 2017 r.
  podczas konferencji w Sandomierzu pod hasłem „Miast o w roli głównej”.
  Głównymi tematami spotkania były: promocja miast po przez film i media
  społecznościowe oraz wykorzystanie nowoczesnych tec hnologii do promocji
  miast. Dodatkowo odbyły się warsztaty dla włodarzy miast, dzięki którym mogli
  oni w praktyczny sposób i w mniejszych grupach zdob yć wiedzę na temat
  nowoczesnych metod promocji i wykorzystania filmu o raz produkcji filmowych do
  promocji miasta.
  Więcej: Wyborcza.pl/pracowniamiast Nagroda Radia TOK FM im. Anny Laszuk
  Radio TOK FM od 2011 r. przyznaje Nagrodę Radia TOK FM im. Anny Laszuk. Jej
  laureatami są osoby, instytucje lub organizacje, wy różniające się odważnymi,
  niekonwencjonalnymi, niezwykłymi działaniami, dzieł ami lub wypowiedziami,
  które w ciągu minionego roku miały istotny wpływ na świadomość społeczną lub
  zmieniły polską rzeczywistość. Patronką wyróżnienia jest Anna Laszuk, przedwcześni e zmarła dziennikarka
  stacji, która wyróżniała się odwagą w przełamywaniu stereotypów, zaangażowaniem i pasją w podejmowaniu walki o prawa
  człowieka, szczególnie
  prawa kobiet i mniejszości. Nominacje do nagrody zgłaszają zarówno słuchacze, j ak i goście stacji, zaś
  wyboru nominowanych dokonuje redakcja Radia TOK FM spośród zgłoszonych
  propozycji. Zwycięzcę wskazuje kapituła, której czł onkami w 2017 r. byli: rzecznik
  praw obywatelskich dr Adam Bodnar (ubiegłoroczny la ureat), redaktor naczelna
  Radia TOK FM Kamila Ceran i jej zastępca ds. progra mowych - Piotr Zorć, architekt
  Robert Konieczny, prezes Polskiego Towarzystwa Ekon omicznego prof. Elżbieta
  Mączyńska, ekspertka w dziedzinie psychologii polit ycznej, retoryki i języka
  polityki dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, reżyserka film owa, wokalistka i kompozytorka
  Maria Sadowska, socjolog prof. Tomasz Szlendak, his toryk i krytyk literatury prof.
  Piotr Śliwiński, autor filmów animowanych i wykłado wca łódzkiej PWSFTviT dr
  Mariusz Wilczyński, a także dziennikarze Radia TOK FM: Piotr Kraśko, Dorota
  Warakomska, Dominika Wielowieyska, Jan Wróbel i Jac ek Żakowski.
  W 2016 r. jury przyznało nagrodę Ogólnopolskiemu St rajkowi Kobiet.
  Statuetkę projektu Borisa Kudlički w imieniu uczest niczek Czarnego Protestu
  odebrały nauczycielki z Zabrza: Katarzyna Gwóźdź, E wa Wnorowska, Katarzyna
  Jaskulska i Małgorzata Rybak, które stanęły przed k omisją dyscyplinarną za to, że
  pracowały ubrane na czarno, solidaryzując się w ten sposób z Czarnym Protestem.
  Wśród nominowanych byli: Polski Alarm Smogowy, Pawe ł Machcewicz i Muzeum
  II Wojny Światowej oraz Jan Śpiewak i stowarzyszeni e Miasto Jest Nasze.
  Dotychczas laureatami nagrody byli: Adam Bodnar i K oalicja Organizacji
  Pozarządowych, Robert Biedroń, płk. Krzysztof Olkow icz, Fundacja Panoptykon i
  Katarzyna Szymielewicz, Danuta Wałęsa oraz Michał B oni.
  Więcej: Nagroda.tokfm.pl
  Wyborcza na żywo
  Spotkania z cyklu „Wyborcza na żywo” odbywają się o d 2016 r. w Warszawie,
  19 lokalnych redakcjach „Gazety Wyborczej” oraz kaw iarniach czy teatrach w
  innych polskich miastach. Podczas spotkań ich uczes tnicy rozmawiają o
  wydarzeniach, zjawiskach społecznych, ale również o lokalnych sprawach
  mieszkańców i kulturze. W wydarzeniach z cyklu „Wyborcza na żywo” w miastac h związanych z
  siedzibami lokalnymi „Gazety Wyborczej” gośćmi byli dotychczas m.in. Barbara
  Nowacka, Adam Bodnar, Jerzy Bralczyk, Robert Biedro ń, Janusz Głowacki, Jan
  Klata, Jan Miodek, Andrzej Rzepliński, Filip Spring er, Ziemowit Szczerek, Lech


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 100
  Wałęsa, Ludwika i Henryk Wujcowie, Adam Wajrak i wi elu innych publicystów,
  działaczy lokalnych, polityków i artystów. W 2017 r. w blisko 80 lokalnych spotkaniach „Wyborc za na żywo” wzięło udział
  prawie 7 tys. osób.
  Jutronauci
  „Gazeta Wyborcza” rozpoczęła nowatorski projekt, w którym przedstawiła
  (poprzez artykuły, materiały multimedialne oraz wyd arzenia) sylwetki osób
  prezentujących otwarte, nowoczesne i inteligentne p ostawy – jutronautów. To
  osoby nastawione na zmienianie świata, ze znaczącym i osiągnięciami i
  potencjałem do dalszego rozwijania się. Mogą prowad zić różnorodny profil
  działalności – to projektanci, naukowcy, biznesmeni , filantropi.
  Częścią projektu jest także stypendium „Bilet za ho ryzont”, przyznawane
  osobom i przedsięwzięciom wybranym przez 7 mentorów (w ramach 7 kategorii) i
  członków jury. Nagrody związane są z wykorzystaniem wiedzy, doświadczenia,
  czasu i uwagi mentorów.
  Na projekt „Jutronauci” realizowany przez „Gazetę W yborczą” w partnerstwie
  z Kulczyk Investments składały się: · cykl redakcyjny: sylwetki wybranych jutronautów (26 postaci) przedstawiane
  były co tydzień w „Gazecie Wyborczej” oraz w specja lnej sekcji poświęconej
  projektowi na Wyborcza.pl/jutronauci. Dodatkowo pre zentowano multireportaże
  i rozmowy wideo, · wydarzenie otwierające projekt z udziałem 5 jutrona utów, którzy opowiedzieli
  o tym, co i dlaczego robią oraz kto pomógł im osiąg nąć sukces, co napędza ich do
  działania (21 września 2017 r. w siedzibie Agory), · 3 spotkania na żywo z wybranymi z osobami, z możliw ością zadawania pytań
  na bieżąco przez uczestników, które odbyły się w 20 17 r.: 6 października w
  Katowicach, 19 października w Warszawie i 6 listopa da we Wrocławiu,
  · Stypendium „Bilet za horyzont” .
  Finałem projektu „Jutronauci 2017” było wydarzenie opierające się o panele
  dyskusyjne z udziałem jutronautów i gości specjalny ch (m.in. Anja Rubik, Tomasz
  Bagiński, Ela Madej, dr Kamil Kulesza), podczas któ rego zostali ogłoszeni laureaci
  stypendium „Bilet za horyzont”. Uczestnicy mogli ta kże poczuć przyszłość na
  własnej skórze w strefie Expo: testując roboty, int eligentne urządzenia i inne
  przedmioty. Odbyły się również warsztaty dla najmło dszych oraz dla dorosłych,
  podczas których uczestnicy prototypowali rozwiązani a dla przyszłości. W czasie 4 miesięcy trwania projektu „Gazeta Wyborc
  za” przedstawiła 26
  sylwetek jutronautów, zorganizowano 5 spotkań na ży wo, w których uczestniczyło
  1 tys. osób, a relacje z nich śledziło 468 tys. int ernautów. Do konkursu na
  stypendium „Bilet za horyzont” zgłoszono 207 projek tów.
  Więcej: Wyborcza.pl/Jutronauci
  Miasta Idei na Śląsku
  Projekt Miasta Idei to próba zwrócenia uwagi na pro cesy, jakie zachodzą w
  miastach, na ich problemy, ale przede wszystkim - w yszukiwanie takich kierunków
  rozwoju miast, aby stały się one atrakcyjne dla mie szkańców.
  Podczas cyklicznych spotkań w miastach wykorzystywa ne były kreatywność i
  entuzjazm uczestników, zwłaszcza mieszkańców, aktyw istów miejskich i
  organizacji pozarządowych, które przy wsparciu eksp ertów i decydentów
  wypracowują konkretne rozwiązania później realizowa ne.
  Spotkania w ramach projektu Miasta Idei podzielone były na 2 grupy:
  warsztaty, podczas których uczestnicy (mieszkańcy, aktywiści miejscy oraz radni)
  przy wsparciu wyspecjalizowanych trenerów analizowa li sytuację i pracowali nad
  rozwiązaniami, oraz otwarte dla publiczności panele dyskusyjne, podczas których
  eksperci rozmawiali o tym, w jakim kierunku powinno zmierzać miasto na
  podstawie wypracowanych wniosków z wcześniejszych w arsztatów.
  W 2017 r. spotkania pod hasłem Miasta Idei zorganiz owane zostały w woj.
  śląskim w: Gliwicach, Jaworznie, Mikołowie, Zabrzu, Sosnowcu, Parku Rozrywki
  Legendia (Chorzów), Raciborzu, Świętochłowicach, Kł obucku i Parku Śląskim.
  W 2017 r. powstał kwartalnik „Miasta Idei”, którego celem jest skuteczne
  śledzenie procesów, które zachodzą w miastach regio nu śląskiego, ciekawie o nich
  opowiadać i inspirować przykładami, Pierwszy numer pisma, który ukazał się 31
  marca 2017 r., opowiadał o budowaniu metropolii. To największe wyzwanie, jakie
  czeka miasta konurbacji katowickiej. W drugim numer ze kwartalnika można było
  znaleźć odpowiedź, jak spędzić czas wolny w miastac h na Śląsku. Wrześniowy
  numer dotyczył komunikacji i wiążącej się z nią cor az mocniej elektromobilności
  oraz tego, jakie zmiany w transporcie publicznym or az indywidualnym czekają
  Górnośląski Okręg Metropolitarny. Grudniowy numer b ył poświęcony tematyce
  zarządzania miastem i rewitalizacji. W ciągu prawie dwóch lat na Śląsku odbyło 25 spotka ń. W warsztatach
  uczestniczyło prawie 580 społeczników i aktywistów miejskich. Do udziału w


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 101
  debatach zaproszono 150 ekspertów. Panelom dyskusyj nym przysłuchiwało się
  prawie 4 tys. osób. Więcej: Wyborcza.pl
  Śląskie bez smogu!
  Katowicka „Gazeta Wyborcza" wspólnie z Urzędem Mars załkowskim
  Województwa Śląskiego zorganizowała akcję „Śląskie bez smogu!". Polegała ona
  m.in. na informowaniu mieszkańców całego regionu o nowej uchwale
  antysmogowej. Najważniejsza była jednak partycypacj a społeczna, czyli
  zaproszenie do rozmowy i działania wszystkich miesz kańców, którym zależy na
  poprawie jakości powietrza. Władze województwa chci ały poznać ich pomysły na
  edukację i podnoszenie świadomości społecznej w tym zakresie.
  „Śląskie bez smogu!” jest częścią akcji „Oddychać p o ludzku", która ma na celu
  zwiększenie świadomości Polaków oraz wskazywanie na jlepszych sposobów na
  walkę ze smogiem. Jej pomysłodawcą jest „Gazeta Wyb orcza".
  Więcej: Wyborcza.pl/oddychacpoludzku.
  W ramach akcji w 4 subregionach województwa śląskie go zorganizowano
  warsztaty z mieszkańcami, konferencję dla mieszkańc ów, a także zamknięte
  warsztaty w Urzędzie Marszałkowskim dla liderów gru p z warsztatów w
  subregionach oraz pracowników U rzędu. Celem spotkań było wygenerowanie pomysłów na projek ty edukacyjne,
  informacyjne czy promocyjne, które pomogą mieszkańc om Śląska zmierzyć się z
  tematem smogu. Do udziału w warsztatach zaproszono osoby zaangażow ane w temat ochrony
  środowiska, a spośród uczestników warsztatów zostal i wybrani subregionalni
  liderzy, którzy zaprezentowali samorządowcom 8 najc iekawszych projektów
  wypracowanych na warsztatach i mających szanse na r ealizację.
  Warsztaty w ramach akcji „Śląskie bez smogu!” odbył y się w: Katowicach – pod
  hasłem „Szkoda zdrowia. Jak nie dać się smogowi", R ybniku - pod hasłem
  „Klimatyczna edukacja. Dlaczego warto uczyć, jak db ać o czyste powietrze",
  Częstochowie - pod hasłem „Zielona jazda. Dlaczego warto stawiać na ekologiczny
  transport" i w Żywcu - pod hasłem „Kopciuchy na cel owniku. Dlaczego warto
  mądrze palić w piecu". W warsztatach udział wzięło prawie 200 osób.
  Podsumowaniem działań była konferencja z udziałem w ładz województwa,
  naukowców i ekspertów, która odbyła się 15 listopad a 2017 r.
  Więcej: Katowice.Wyborcza.pl
  Kiedy zobaczyłem Cię po raz pierwszy
  Dzień Ojca to dobra okazja do poruszenia kwestii wy zwań związanych z
  ojcostwem. Co czuje mężczyzna, który widzi swoje dz iecko po raz pierwszy? Burzę
  endorfin, zastrzyk radości, strach? Z okazji Dnia O jca Gazeta.pl poprosiła znanych
  ojców o podzielenie się z użytkownikami swoimi wspo mnieniami z momentu
  narodzin dzieci. W ten sposób powstał niezwykły mat eriał wideo.
  Dział Lifestyle oraz dział Wideo portalu Gazeta.pl przygotowały specjalny
  materiał wideo z okazji Dnia Ojca, w którym znani o jcowie opowiadali o
  pierwszych chwilach ze swoimi dziećmi i o tym, co d la nich znaczy bycie tatą.
  Aktor, raper, projektant, bokser wagi ciężkiej. Co ich łączy? Na pozór niewiele,
  a w rzeczywistości bardzo dużo. Wszyscy są ojcami i każdy z nich potwierdza, że
  moment narodzin dziecka jest jednym z najważniejszy ch i najpiękniejszych w życiu
  mężczyzny. Aktor Marcin Perchuć (tata Zosi i Stasia ), projektant Tomasz Pągowski
  (tata Oskara, Nataniela i Vincenta), bokser wagi ci ężkiej Przemysław Saleta (tata
  Nicole i Nadii) oraz raper Tomasz Kleyff - CNE (tat a Hani) opowiedzieli redakcji
  Gazeta.pl co czuli, kiedy urodziły się ich dzieci. Wideo pod tytułem „Kiedy zobaczyłem cię po raz pier wszy...” zostało
  opublikowane na stronie głównej Gazeta.pl, w serwis ie dla rodziców eDziecko.pl
  oraz na profilu portalu na Facebooku, gdzie tylko w ciągu pierwszej godziny
  zostało wyświetlone ponad 23 tys. razy. W sumie spe cjalny materiał promowany
  tylko jednego dnia zanotował 80 tys. emisji na port alu. Więcej: eDziecko.pl
  NewsMavens.com – pierwszy europejski serwis tworzon y wyłącznie przez kobiety
  Kobiety stanowią tylko ok. 27% wyższej kadry menedż erskiej w europejskich
  newsroomach, co wpływa na to, jak opowiadana jest h istoria dzisiejszej Europy. Z
  drugiej strony w mediach dominują informacje z Euro py Zachodniej (Wielkiej
  Brytanii, Francji, Niemiec) - do Europejczyków nie docierają ważne wiadomości z
  innych krajów. Dlatego też powstał serwis, którego celem jest prezentacja
  bieżących wydarzeń z każdego europejskiego kraju, z niedostatecznie
  reprezentowanej, kobiecej perspektywy. NewsMavens.com to projekt zainicjowany przez „Wysok ie Obcasy" i „Gazetę
  Wyborczą", który wygrał dofinansowanie w ramach pro gramu Google DNI. Serwis
  miał swoją oficjalną premierę 16 października 2017 r.


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 102
  NewsMavens.com to wyjątkowy przegląd najciekawszych i najważniejszych
  tekstów wybranych przez „kuratorki" z mediów newso wych w Europie. Serwis
  działa dzięki współpracy wydawców i dziennikarek ni ezależnych – pod koniec
  2017 r. pracowało w nim 21 dziennikarek z 13 tytułó w, m.in. z irlandzkiego „The
  Irish Times”, austriackiego „Der Standard", słowack iego „Dennika N" oraz
  włoskiego „MicroMega”. Każda z nich wybiera i opisu je w języku angielskim
  najważniejsze jej zdaniem publikacje ze swojego kra ju i regionu, dając odbiorcom
  NewsMavens.com unikalne, kobiece spojrzenie na wyda rzenia w Europie,
  zwłaszcza te spoza głównego nurtu, dotyczące mniejs zych państw członkowskich
  UE. Codziennie na NewsMavens.com pojawia się od 5 do 8 publikacji. Kuratorki
  piszące dla serwisu mają pełną dowolność w kwestii doboru materiałów
  prezentowanych na stronie – swój wybór krótko uzasa dniają, przedstawiając tło
  danej sprawy i lokalny wydźwięk tematu. Oprócz uzas adnienia, publikacje w
  serwisie zawierają podsumowanie materiału z danego medium oraz link do
  oryginału wraz z przyciskiem Google Translate pozwa lającym zapoznać się
  przetłumaczoną wersją.
  Co tydzień zaś serwis dodatkowo oferuje podsumowani e newsów z danego
  tygodnia opatrzone komentarzem redakcyjnym.
  Codziennie wysyłany jest newsletter, który zawiera podsumowanie
  najważniejszych wiadomości. NewsMavens.com obecny j est też na Facebooku,
  Twitterze i Instragramie. Więcej: Newsmavens.com Odpowiedzialny „Next Time” – czyli ludzie sukcesu o swojej drodze na szczyt
  Polskie firmy potrzebują silnych wzorców, z których mogą czerpać idee
  przywództwa, odpowiedzialności, sprawnego zarządzan ia. Na portalu Gazeta.pl –
  jednym z największych w Polsce – cyklicznie, co ty dzień pokazywane są i
  promowane dobre praktyki w biznesie. Do każdego odc inka „Next Time”
  przygotowanego przez zespół działu wideo i redakcję serwisu Next zapraszani są
  praktycy biznesu, którzy opowiadają m.in. o tym, ja k zaczynali swoją działalność
  biznesową, jak zarządzają ludźmi, jak inwestują i c zym jest dla nich
  odpowiedzialność. „Next Time” to format wideo przygotowywany przez re dakcje serwisu
  biznesowego Next.Gazeta.pl oraz dział wideo Gazeta. pl.
  W cyklu „Next Time” przedstawiani są ludzie sukcesu , którzy opowiadają, jakie
  rady napisaliby na karteczce i przykleili na biurk u samym sobie sprzed lat - jakich błędów mogliby dzięki temu uniknąć, co zrobiliby le
  piej, czego się nauczyli i teraz
  mogą podzielić się doświadczeniem z innymi. Dzięki pasjonującym rozmowom
  internauci dowiadują się nie tylko smaczków z ich h istorii biznesowej, ale także
  mogą lepiej poznać bohaterów wideo jako ludzi. Do t ej pory zespół „Next Time” o
  prowadzeniu biznesu w sposób odpowiedzialny rozmawi ał m.in. z Andrzejem
  Bliklem, Zbigniewem Grycanem, Piotrem Voelkelem, Ma rtą Dymek i Emilianem
  Kamińskim. Każdy odcinek w wyjątkowy sposób pokazu je, jak pasja oraz
  zaangażowanie, a przede wszystkim - podejście do pr owadzenia biznesu,
  ukształtowały firmy zakładane przez te osoby. Gości e dzielą się swoimi sukcesami
  i porażkami, mówią o pierwszych doświadczeniach, ob awach oraz swojej wizji
  biznesu, są zaangażowani w powstawanie odcinków. Cykl „Next Time” cieszy się bardzo dobrym odbiorem społecznym,
  pozytywnymi komentarzami, poleceniami oraz wierną g rupę odbiorców. Rośnie
  jego opiniotwórczość, coraz częściej media powołują się na wypowiedzi gości.
  Równolegle do każdego odcinka przygotowywane są dod atkowe publikacje
  redakcji Gazeta.pl, które rozwijają poruszane w mat eriałach wideo zagadnienia (w
  ramach Next Plus). Więcej: Next.Gazeta.pl
  „Paczka literacka” Wydawnictwa Agora i FRSI
  „Paczka literacka” to inicjatywa Wydawnictwa Agora i Fundacji Rozwoju
  Społeczeństwa Informacyjnego, której celem jest pop ularyzacja czytelnictwa w
  Polsce. FRSI od wielu lat wspiera rozwój bibliotek publicznych, zaś Wydawnictwo
  Agora od 15 lat jest uznanym wydawcą, przede wszyst kim pozycji z dziedziny
  literatury faktu, ale także literatury pięknej, kla sycznej, biografii oraz
  audiobooków. W partnerskim projekcie oba podmioty s tworzyły wyjątkowy
  program dla bibliotek.
  Do akcji Wydawnictwa Agora oraz FRSI zaproszone zos tały wszystkie biblioteki
  publiczne w Polsce. Każda biblioteka, która zgłosił a się do 18 sierpnia 2017 r.,
  mogła otrzymać bezpłatny pakiet zawierający 21 ksią żek oraz dwa audiobooki.
  Wśród książek znalazły się np.: „Reporterka” Jacka Antczaka i Hanny Krall, „Nie
  wierzę w życie pozaradiowe” Marka Niedźwieckiego cz y „Laska nebeska”
  Mariusza Szczygła. Żeby otrzymać pakiet, wystarczyło wypełnić krótki, elektroniczny formularz
  oraz zaznaczyć, ile pakietów zamawia biblioteka. W ramach akcji zachęcano też biblioteki do organizo wania wydarzeń
  promujących czytelnictwo, np. spotkań dyskusyjnych klubów książki czy innych


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 103
  wydarzeń tematycznych oraz konkursów na najlepszą r ecenzję, a także do
  promocji akcji w internecie. 23 sierpnia 2017 r. na stronie www.biblioteki.org z ostała opublikowana lista placówek, które następnie we wrześniu otrzymały pak iety książek.
  Dodatkowo odbył się konkurs dla bibliotek - placówk i, które dołączyły do akcji,
  przesyłały multimedialną relację ze spotkania promu jącego czytelnictwo, podczas
  którego została wykorzystana wybrana książka z „Pac zki literackiej”. Nagrodą była
  wizyta jednego z autorów Wydawnictwa Agora (Michała Rusinka, Adama Wajraka,
  Krystyny Przybylskiej oraz autorów biografii jej có rki: Grzegorza Kubickiego i
  Macieja Drzewickiego) w bibliotece i spotkanie z cz ytelnikami.
  Więcej: Biblioteki.org
  Powstańcy 1944
  W 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego reda kcja Gazeta.pl po raz
  drugi oddała głos osobom, które uczestniczyły w wyd arzeniach z 1944 r.
  Zapoczątkowany w zeszłym roku projekt „Powstanie ‘4 4” został uzupełniony o
  kolejny wyjątkowy materiał wideo. We wtorek, 1 sierpnia 2017 r. Gazeta.pl po raz kole jny uczciła rocznicę
  wybuchu Powstania Warszawskiego wyjątkowym wideo z udziałem Powstańców.
  Poruszający materiał „Powstańcy 1944” był dostępny m.in. na stronie głównej
  portalu, na Facebooku, YouTubie, a także w specjaln ym serwisie
  Powstanie44.Gazeta.pl. Podczas tworzenia materiału zespół wideo Gazeta.pl zapytał Powstańców o to,
  co najlepiej zapamiętali z 63 dni walk - o najważni ejsze momenty, emocje i
  uczucia, a także o codzienne życie w czasie wojny. Ich historie mówią same za
  siebie – Powstańcy opowiadają m.in. o pierwszym pap ierosie wypalonym nie dla
  zabawy, ale żeby nie czuć okropnego głodu, pierwszy m zabitym człowieku czy
  strachu odczuwanym podczas walki na barykadach. Projekt ma charakter niekomercyjny – portal zdecydo wał się na jego realizację,
  aby oddać hołd świadkom tamtych wydarzeń. Dodatkowo 1 sierpnia 2017 r. materiał był wyświetla ny w kinach sieci Helios i
  Gutek Film, na ekranach AMS w warszawskich tramwaja ch oraz na ekranach
  Screen Network. Projekt był także promowany na ante nie Radia TOK FM.
  Przez 63 dni fragmenty nagrań z udziałem Powstańców były publikowane na
  stronie głównej Gazeta.pl, a także na Facebooku. Ma teriał „Powstańcy 1944” był też wyświetlany na telebimie tuż przed startem 27.
  Biegu Powstania
  Warszawskiego. Więcej: Powstanie44.Gazeta.pl
  Tydzień Seniora w Poznaniu
  Według badań miasta, w Poznaniu mieszka aktualnie p onad 143 tys. osób w
  wieku powyżej 60 lat. Miasto przystąpiło do ogólnoś wiatowej sieci Światowej
  Organizacji Zdrowia Miast Przyjaznych Starzeniu ora z prowadzi liczne programy
  integrujące seniorów i ułatwiające im życie w mieśc ie, m.in. Poznań Viva Senior.
  Poznańska redakcja „Gazety Wyborczej” od 2015 r. re alizuje projekt „Tydzień
  Seniora”, przybliżający problemy i tematykę seniora lną w Poznaniu i całej
  Wielkopolsce. „Tydzień Seniora” wpisuje się w działania Miasta Po znań, które skupia się na
  budowaniu kompleksowej polityki senioralnej. Na łamach wydań papierowych „Gazety Wyborczej” i na Poznan.Wyborcza.pl
  po raz trzeci ukazał się cykl tekstów o seniorach i osobach starszych,
  zorganizowane zostały też warsztaty dla seniorów – m.in. kulinarne i fotografii
  smartfonem. Od 30 września 2017 r., czyli Dnia Osób Starszych, przez tydzień „Gazeta
  Wyborcza Poznań” poświęcała specjalną uwagę sprawom seniorów. Redakcja
  przygotowała szereg materiałów – m.in. o tym, jak ż yje się osobom starszym w
  mieście, czego oczekują, jaka jest dla nich oferta kulturalna, sportowa, zdrowotna
  czy edukacyjna. Każdego dnia w wydaniu papierowym i internetowym można było
  zapoznać się z jednym z tych tematów – np. w ponied ziałek 2 października 2017 r.
  w poznańskiej „Gazecie Wyborczej” ukazał się materi ał „Kultura dla seniora w
  Poznaniu. Od herbatki z artystami po warsztaty łącz ące pokolenia”.
  W 2017 r. po raz pierwszy odbył się również specjal ny cykl warsztatów i imprez
  skierowanych do seniorów, który uzupełniał tematykę publikacji. Odbyły się m.in.
  spotkanie z dietetykiem, wspólne zwiedzanie wystawy „Frida Kahlo i Diego
  Riviera. Polski kontekst” w CK Zamek, zajęcia jogi dla seniorów, warsztaty
  kulinarne i warsztaty fotografii smartfonem z fotor eporterem Łukaszem
  Cynalewskim. Więcej: Poznan.Wyborcza.pl


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 1
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane
  sprawozdanie
  finansowe
  na 31 grudnia
  2017 r. i za rok
  zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  8 marca 2018 r.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 2
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  SPIS TREŚCI
  Skonsolidowany bilans 3
  Skonsolidowany rachunek zysków i strat 5
  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 6
  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 7
  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 9
  Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1 1  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 3
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31 GRUDNIA 2017 R.
  31 grudnia 31 grudnia
  Nota
  2017 r. 2016 r.
  Aktywa
  Aktywa trwałe:
  Wartości niematerialne 3 437 942 462 781
  Rzeczowe aktywa trwałe 4 513 965 627 510
  Długoterminowe aktywa finansowe 5 83 83
  Inwestycje rozliczane metodą praw własności 6 7 847 21 417
  Należności długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 7 14 937 14 287
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 16 537 13 374
  991 311 1 139 452
  Aktywa obrotowe:
  Zapasy 8 34 792 33 829
  Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 9 243 806 254 354
  Należności z tytułu podatku dochodowego 200 836
  Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 92 834 80 032
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 19 198 50 197
  390 830 419 248
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 4 13 747 10 682
  404 577 429 930
  Aktywa razem 1 395 888 1 569 382
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 4
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31 GRUDNIA 2017 R. (C.D.)
  31 grudnia 31 grudnia
  Nota
  2017 r. 2016 r.
  Pasywa
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej:
  Kapitał zakładowy 12 47 665 47 665
  Akcje własne 12 (21 744) -
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości
  nominalnej
  147 192 147 192
  Zyski/(straty) z lat ubiegłych i roku bieżącego 13 822 505 902 266
  995 618 1 097 123
  Udziały niekontrolujące 19 065 20 195
  Kapitał własny 1 014 683 1 117 318
  Zobowiązania długoterminowe:
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 12 328 23 768
  Długoterminowe kredyty i pożyczki 14 56 108 71 931
  Pozostałe zobowiązania finansowe 16 30 605 24 707
  Rezerwa na świadczenia emerytalne 17 2 804 2 745
  Rezerwy na zobowiązania 18 539 696
  Rozliczenia międzyokresowe i pozostałe zobowiązania 19 3 985 4 542
  106 369 128 389
  Zobowiązania krótkoterminowe:
  Rezerwa na świadczenia emerytalne 17 298 228
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 20 140 381 160 881
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 7 039 14 114
  Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 14 29 169 38 988
  Pozostałe zobowiązania finansowe 16 - 9 818
  Rezerwy na zobowiązania 18 3 296 7 541
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 94 653 92 105
  274 836 323 675
  Pasywa razem 1 395 888 1 569 382
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 5
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK ZAKOŃ CZONY
  31 GRUDNIA 2017 R.
  Nota
  2017 r. 2016 r.
  Przychody ze sprzedaży 21
  1 165 479 1 198 432
  Koszt własny sprzedaży 22 (814 665) (849 236)
  Zysk brutto na sprzedaży 350 814 349 196
  Koszty sprzedaży 22 (206 142) (226 123)
  Koszty ogólnego zarządu 22 (131 440) (125 186)
  Pozostałe przychody operacyjne 23 14 334 29 841
  Pozostałe koszty operacyjne 24 (100 602) (11 046)
  Zysk /(strata) z działalności operacyjnej (73 036) 16 682
  Przychody finansowe 28 13 386 3 653
  Koszty finansowe 29 (10 839) (18 671)
  Udział w zyskach/(stratach) netto jednostek rozliczanych
  metodą praw własności
  (4 727) (1 469)
  Zysk/(strata) brutto (75 216) 195
  Podatek dochodowy 30 (4 077) (13 379)
  Strata netto (79 293) (13 184)
  Przypadający/a na:
  Akcjonariuszy jednostki dominującej (83 541) (16 637)
  Udziały niekontrolujące 4 248 3 453
  (79 293) (13 184)
  Podstawowy/rozwodniony zysk/(strata) przypadający/a na
  jedną akcję (w zł) 31
  (1,76) (0,35)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 6
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA ROK
  ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 R.
  2017 r. 2016 r.
  Strata netto za okres (79 293) (13 184)
  Inne całkowite dochody/(straty):
  Pozycje, które nie zostaną przeniesione do rachunku zysków i
  strat
  Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu okreś lonych
  świadczeń
  264 (3)
  Podatek dochodowy (51) 1
  213 (2)
  Pozycje, które mogą być przeniesione do rachunku zy sków i
  strat
  Inne całkowite dochody/(straty) ogółem, za okres 213 (2)
  Całkowite dochody/(straty) ogółem za okres (79 080) (13 186)
  Przypadające na:
  Akcjonariuszy jednostki dominującej (83 327) (16 639)
  Udziały niekontrolujące 4 247 3 453
  (79 080) (13 186)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  7
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 R.
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
  Kapitał
  zakładowy
  Akcje
  własne Kapitał
  zapasowy ze sprzedaży
  akcji powyżej wartości
  nominalnej Zyski/(straty)
  z lat
  ubiegłych i roku
  bieżącego Razem Udziały
  niekontrolujące
  Kapitał własny razem
  Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2017 r. Stan na 31 grudnia 2016 r.
  47 665
  -
  147 192
  902 266
  1 097 123
  20 195
  1 117 318
  Całkowite dochody za okres sprawozdawczy Zysk/(strata) netto okresu -
  -
  -
  (83 541)
  (83 541)
  4 248
  (79 293)
  Inne całkowite dochody ogółem -
  -
  -
  214
  214
  (1)
  213
  Całkowite dochody ogółem za okres -
  -
  -
  (83 327)
  (83 327)
  4 247
  (79 080)
  Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Dopłaty od i wypłaty do właścicieli Koszty płatności w formie papierów wartościowych (n ota 27)
  -
  -
  -
  -
  -
  604
  604
  Dywidendy spółek zależnych -
  -
  -
  -
  -
  (2 534)
  (2 534)
  Skup akcji własnych w celu umorzenia (nota 12) -
  (21 744)
  -
  -
  (21 744)
  -
  (21 744)
  Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem -
  (21 744)
  -
  -
  (21 744)
  (1 930)
  (23 674)
  Zmiany w udziale własnościowym w jednostkach podporządkowanych Nabycie udziałów niekontrolujących -
  -
  -
  3 579
  3 579
  (3 579)
  -
  Dodatkowe zaangażowanie udziałowców niekontrolujących -
  -
  -
  (13)
  (13)
  97
  84
  Sprzedaż spółki zależnej (nota 32) -
  -
  -
  -
  -
  35
  35
  Zmiany w udziale własnościowym w jednostkach
  podporządkowanych ogółem -
  -
  -
  3 566
  3 566
  (3 447)
  119
  Transakcje z właścicielami ogółem -
  (21 744)
  -
  3 566
  (18 178)
  (5 377)
  (23 555)
  Stan na 31 grudnia 2017 r.
  47 665
  (21 744)
  147 192
  822 505
  995 618
  19 065
  1 014 683
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  8
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 R. (C.D.)
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
  Kapitał
  zakładowy Akcje
  własne Kapitał
  zapasowy ze
  sprzedaży akcji powyżej
  wartości
  nominalnej Zyski/(straty)
  z lat ubiegłych i roku
  bieżącego Razem Udziały
  niekontrolujące Kapitał własny
  razem
  Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2016 r. Stan na 31 grudnia 2015 r.
  47 665
  -
  147 192
  958 629
  1 153 486
  16 699
  1 170 185
  Całkowite dochody za okres sprawozdawczy Zysk/(strata) netto okresu -
  -
  -
  (16 637)
  (16 637)
  3 453
  (13 184)
  Inne całkowite dochody ogółem -
  -
  -
  (2)
  (2)
  -
  (2)
  Całkowite dochody ogółem za okres -
  -
  -
  (16 639)
  (16 639)
  3 453
  (13 186)
  Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Dopłaty od i wypłaty do właścicieli Dywidendy uchwalone -
  -
  -
  (35 749)
  (35 749)
  -
  (35 749)
  Dywidendy spółek zależnych -
  -
  -
  -
  -
  (852)
  (852)
  Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem -
  -
  -
  (35 749)
  (35 749)
  (852)
  (36 601)
  Zmiany w udziale własnościowym w jednostkach podporządkowanych Nabycie udziałów niekontrolujących -
  -
  -
  822
  822
  (1 240)
  (418)
  Nabycie jednostki zależnej -
  -
  -
  -
  -
  2 035
  2 035
  Ujęcie zobowiązania z tytułu opcji put przyznanych
  udziałowcom niekontrolującym -
  -
  -
  (1 760)
  (1 760)
  -
  (1 760)
  Dodatkowe zaangażowania udziałowców
  niekontrolujących -
  -
  -
  (98)
  (98)
  100
  2
  Pozostałe -
  -
  -
  (2 939)
  (2 939)
  -
  (2 939)
  Zmiany w udziale własnościowym w jednostkach
  podporządkowanych ogółem -
  -
  -
  (3 975)
  (3 975)
  895
  (3 080)
  Transakcje z właścicielami ogółem -
  -
  -
  (39 724)
  (39 724)
  43
  (39 681)
  Stan na 31 grudnia 2016 r.
  47 665
  -
  147 192
  902 266
  1 097 123
  20 195
  1 117 318
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 9
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA R OK ZAKOŃCZONY
  31 GRUDNIA 2017 R.
  Nota
  2017 r. 2016 r.
  Działalność operacyjna
  Zysk/(strata) brutto (75 216) 195
  Korekty o pozycje:
  Udział w (zyskach)/stratach netto jednostek rozliczanych
  metodą praw własności
  4 727 1 469
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 80 523 77 857
  Amortyzacja wartości niematerialnych 22 484 20 331
  (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych - 33
  Odsetki, netto 3 017 3 270
  (Zysk)/strata z tytułu działalności inwestycyjnej 74 965 (6 362)
  Nabycie aktywów programowych - (3 012)
  Zmiana stanu rezerw (4 273) 5 519
  Zmiana stanu zapasów (963) (4 797)
  Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń
  międzyokresowych
  3 095 25 246
  Zmiana stanu zobowiązań (21 450) (6 634)
  Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych 2 430 (3 801)
  (Zyski)/straty z tytułu nabycia/zbycia spółki zależ nej 32 129 (7 169)
  Zmiana wyceny opcji put 34 5 898 7 136
  Inne korekty 1 613 10
  Przepływy środków pieniężnych brutto 96 979 109 291
  Podatek dochodowy zapłacony (19 717) (12 297)
  Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
  operacyjnej
  77 262 96 994
  Działalność inwestycyjna
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości
  niematerialnych
  24 077 26 403
  Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych,
  stowarzyszonych i współkontrolowanych 32
  18 987 3 896
  Dywidendy otrzymane - 360
  Spłata udzielonych pożyczek 1 040 3 600
  Wpływy z tytułu odsetek 1 142 1 251
  Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów
  wartościowych
  124 702 141 478
  Pozostałe wpływy (1) - 18 645
  Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wa rtości
  niematerialne
  (70 016) (88 920)
  Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych,
  stowarzyszonych i współkontrolowanych
  - (6 204)
  Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych (141 000) (129 000)
  Udzielone pożyczki (164) (200)
  Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
  inwestycyjnej
  (41 232) (28 691)


  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 10
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA R OK ZAKOŃCZONY
  31 GRUDNIA 2017 R. (C.D.)
  2017 r. 2016 r.
  Nota
  Działalność finansowa
  Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 32 412 37 675
  Wpływy z tytułu cash poolingu - 6 645
  Pozostałe wpływy 84 248
  Nabycie akcji własnych (21 744) -
  Nabycie udziałów niekontrolujących (3 185) (5 486)
  Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominu jącej - (35 749)
  Dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym (2 534) (852)
  Spłata kredytów i pożyczek (41 723) (29 805)
  Wydatki z tytułu cash poolingu (9 804) -
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (16 506) (17 541)
  Odsetki zapłacone (3 321) (3 755)
  Pozostałe (708) (649)
  Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
  finansowej
  (67 029) (49 269)
  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (30 999) 19 034
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Na początek okresu obrotowego 50 197 31 163
  Na koniec okresu obrotowego 19 198 50 197
  (1) pozostałe wpływy w 2016 r. dotyczyły zwrotu spółce AMS S.A. części kaucji pieniężnych związanych z
  zabezpieczeniem umowy koncesji na budowę i moderniz ację wiat przystankowych w Warszawie oraz środków
  pieniężnych związanych z zapisem na akcje spółki St opklatka S.A., które zostały zwrócone spółce Agora S.A. w dniu
  21 stycznia 2016 r.
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 11
  NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  NA 31 GRUDNIA 2017 R. I ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNI A 2017 R.
  1. INFORMACJE OGÓLNE
  (a) Działalność podstawowa
  Podstawowym przedmiotem działalności Agory S.A. z s iedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 („Spółka”), jest
  działalność wydawnicza (obejmująca Gazetę Wyborczą, czasopisma, wydawnictwa periodyczne oraz książkowe ) oraz
  działalność internetowa. Ponadto, Grupa Agora („Grupa”) jest obecna w segmencie kin poprzez spółkę zależną Helios
  S.A. oraz w segmencie reklamy zewnętrznej poprzez s półkę zależną AMS S.A. Dodatkowo, Grupa kontroluje 4 spółki
  radiowe oraz prowadzi działalność poligraficzną w drukarniach należących bezpośrednio do Spółki i spółki zależnej
  Agora Poligrafia Sp. z o.o. Grupa angażuje się również w projekty z zakresu koprodukcji i produkcji filmowej poprzez
  spółkę Next Film Sp. z o.o. oraz jest obecna w segm encie telewizyjnym poprzez udziały w spółce Stopkla tka S.A. W
  dniu 1 września 2017 r. Agora S.A. zbyła udziały w spółce Green Content Sp. z o.o., która w dniu 2 gru dnia 2016 r.
  rozpoczęła nadawanie programu telewizyjnego METRO.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. grupę kapitałową Agory stanowiły: spółka dominująca Agora S.A. oraz 16 spółek zależnych.
  Dodatkowo Grupa posiada udziały w 2 spółkach współk ontrolowanych: Stopklatka S.A. i Online Technologies HR Sp. z
  o.o. oraz w 2 spółkach stowarzyszonych: Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. oraz Hash.fm Sp. z o.o.
  Grupa prowadzi działalność we wszystkich głównych m iastach Polski.
  (b) Siedziba jednostki dominującej
  ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
  (c) Rejestracja jednostki dominującej w Krajowym Rejes trze Sądowym
  Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego
  Numer rejestru: KRS 0000059944
  (d) Rejestracja jednostki dominującej w Urzędzie Skarbo wym i Wojewódzkim Urzędzie
  Statystycznym
  NIP: 526-030-56-44
  REGON: 011559486
  (e) Zarząd jednostki dominującej
  W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem fin ansowym w skład Zarządu jednostki dominującej wchodzili:
  Bartosz Hojka Prezes Zarządu przez cały rok
  Grzegorz Kossakowski Członek Zarządu do 5 września 2017 r
  Tomasz Jagiełło Członek Zarządu przez cały rok
  Robert Musiał Członek Zarządu do 28 lutego 2017 r.
  Agnieszka Sadowska Członek Zarządu od 1 marca 2017 r.
  Anna Kryńska-Godlewska Członek Zarządu od 8 listopa da 2017 r.
  Grzegorz Kania Członek Zarządu od 8 listopada 2017 r.
  (f) Rada Nadzorcza jednostki dominującej
  W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:
  Andrzej Szlęzak Przewodniczący Rady Nadzorczej prz ez cały rok
  Tomasz Sielicki Członek Rady Nadzorczej przez cał y rok


  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 12
  Wanda Rapaczynski Członek Rady Nadzorczej przez cały rok
  Dariusz Formela Członek Rady Nadzorczej przez cały rok
  Andrzej Dobosz Członek Rady Nadzorczej przez cały rok
  Anna Kryńska – Godlewska Członek Rady Nadzorczej do 8 listopada 2017 r.
  Maciej Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej od 9 listopada 2017 r.
  (g) Informacja o sprawozdaniu finansowym
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwi erdzone do publikacji przez Zarząd Agory S.A. w dniu
  8 marca 2018 r.
  2. ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
  (a) Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zos tało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowy ch
  Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) obo wiązującymi na dzień bilansowy, które zostały zatwierdzone
  przez Unię Europejską.
  Informacja na temat standardów i interpretacji, któ re zostały opublikowane, a które wejdą w życie po d niu
  bilansowym, jak również oczekujących na zatwierdzen ie przez Unię Europejską, została przedstawiona w punkcie (ae).
  (b) Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w walucie złoty polski, która jest walutą funkcjonalną
  jednostki dominującej, spółek zależnych, współkontr olowanych i stowarzyszonych. Wszystkie wartości, o ile nie jest to
  wskazane inaczej, zostały przeliczone i są podane w tysiącach złotych polskich (tys. zł). Skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosz tu historycznego, z wyjątkiem instrumentów finansow ych, które
  są wyceniane według wartości godziwej.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporz ądzone przy założeniu kontynuowania działalności
  gospodarczej przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności
  wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności .
  Zasady rachunkowości są jednolite w ramach Grupy Ka pitałowej.
  Przygotowując skonsolidowane sprawozdanie finansowe , Grupa stosowała te same zasady rachunkowości, co opisane
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na 31 gru dnia 2016 r., poza zmianami opisanymi poniżej.
  Dla sprawozdań finansowych Grupy za rok obrotowy ro zpoczynający się z dniem 1 stycznia 2017 r. efektywne są
  następujące zmiany do istniejących standardów, któr e zostały zatwierdzone przez Unię Europejską:
  1) Zmiany do MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych - Inicjatywa dotycząca ujawnień;
  2) Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy - Ujmowanie aktywów z tytułu poda tku odroczonego od niezrealizowanych
  strat.
  Zastosowanie zmian do MSR 7 skutkowało wprowadzenie m dodatkowych ujawnień dotyczących zmian zobowiązań
  związanych z działalnościa finansową, które zostały przedstawione w nocie 34 pkt. 5.
  Spółka wprowadziła również skrócone nazwy dla dwóch pozycji w rachunku zysków i strat tzn.: z „Przychody ze
  sprzedaży produktów, towarów i materiałów” na „Przy chody ze sprzedaży” oraz z „Koszty sprzedanych produktów ,
  towarów i materiałów” na „Koszt własny sprzedaży”. Zakres transakcji prezentowanych w tych pozycjach nie uległ
  zmianie.  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 13
  (c) Zasady konsolidacji
  (i) Jednostki zależne
  Jednostkami zależnymi są jednostki kontrolowane prz ez Grupę. Kontrola występuje w sytuacji kiedy Grupa z tytułu
  swojego zaangażowania w jednostkę, podlega ekspozyc ji na zmienne wyniki finansowe lub gdy ma prawa do
  zmiennych wyników finansowych i jednocześnie ma moż liwość wywierania wpływu na wysokość tych wyników
  finansowych poprzez sprawowanie władzy nad tą jedno stką. Grupa posiada władzę nad jednostką, w której dokonano
  inwestycji, w przypadku gdy dysponuje aktualnymi pr awami dającymi jej możliwość bieżącego kierowania istotnymi
  działaniami, tj. działaniami, które znacząco wpływa ją na wyniki finansowe tej jednostki.
  Do rozliczenia zakupu jednostek zależnych stosowana jest metoda nabycia. Jednostki zależne podlegają konsolidacji
  w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez G rupę, a przestają podlegać konsolidacji od dnia ustania kontroli.
  Ewentualną zapłatę warunkową, która ma być przekaza na przez Grupę ujmuje się w wartości godziwej na dzień
  nabycia. Późniejsze zmiany wartości godziwej zapłat y warunkowej ujmuje się w rachunku zysków i strat. Zmiany
  udziałów niekontrolujących, które nie skutkują utra tą kontroli nad jednostką zależną są ujmowane jako transakcje
  kapitałowe.
  (ii) Jednostki współkontrolowane i stowarzyszone
  Jednostka stowarzyszona to jednostka, na którą Grup a wywiera znaczący wpływ, ale nie sprawuje nad nią kontroli.
  Jednostka współkontrolowana to jednostka, nad którą Grupa sprawuje współkontrolę razem z innymi wspóln ikami lub
  akcjonariuszami na podstawie statutu, umowy spółki lub innej umowy. Skonsolidowane sprawozdania finans owe
  zawierają udział Grupy w wynikach jednostek współko ntrolowanych i stowarzyszonych od momentu uzyskania
  współkontroli lub znaczącego wpływu na jednostkę do dnia kiedy współkontrola lub znaczący wpływ ustaje. Inwestycje
  Grupy w jednostki współkontrolowane i stowarzyszone są ujmowane metodą praw własności. Udział w jednos tkach
  współkontrolowanych i stowarzyszonych jest początko wo wykazywany w cenie nabycia, a następnie korygowa ny
  odpowiednio o następujące po jego nabyciu zmiany wa rtości przypadającego na danego wspólnika udziału w
  aktywach netto współkontrolowanego lub stowarzyszon ego podmiotu. Udział Grupy w stratach jednostek
  współkontrolowanych i stowarzyszonej jest ujmowany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym do wysoko ści
  inwestycji, chyba że Grupa jest prawnie lub zwyczaj owo zobligowana do dokonania płatności w imieniu je dnostki
  stowarzyszonej lub współkontrolowanej.
  (iii) Transakcje podlegające eliminacji
  Wzajemne rozliczenia, transakcje oraz niezrealizowa ne zyski bądź straty podlegają eliminacji. Niezrealizowane zyski
  bądź straty z transakcji z jednostkami stowarzyszon ymi i współkontrolowanymi są eliminowane do wysokoś ci udziału
  Grupy w jednostkach stowarzyszonych i współkontrolo wanych, w korespondencji z udziałem Grupy w jednost kach
  stowarzyszonych i współkontrolowanych.
  (iv) Opcje put przyznane udziałom niekontrolującym
  W przypadku, gdy zawarta przez Grupę z udziałowcami /akcjonariuszami niekontrolującymi umowa dotycząca
  warunkowego zobowiązania do nabycia posiadanych prz ez nich udziałów/akcji ("opcja put") spełnia definicję
  zobowiązania finansowego zgodnie z MSR 32 Instrumenty finansowe: Prezentacja i jednocześnie
  akcjonariusze/udziałowcy niekontrolujący objęci „op cjami put” utrzymali swoje prawa do korzyści ekonom icznych
  związanych z posiadanymi udziałami/akcjami, Grupa u jmuje wynikające z tej umowy zobowiązanie finansowe w
  skonsolidowanym bilansie (pozycja: pozostałe zobowi ązania finansowe) w wysokości oszacowanej, zdyskont owanej
  wartości wykupu i pomniejsza pozycję pozostałych ka pitałów (pozycja skonsolidowanego bilansu: Zyski/(straty) z lat
  ubiegłych i roku bieżącego). W kolejnych okresach s prawozdawczych Grupa ujmuje zmiany wartości tego
  zobowiązania w rachunku zysków i strat.
  (d) Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe są ujmowane według cen nabyc ia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę
  bądź modernizację po pomniejszeniu o dotychczas dok onane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu utraty ich
  wartości (zasada z punktu w).


  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 14
  Cena nabycia obejmuje kwotę wydatków poniesionych z tytułu nabycia, rozbudowy i/lub modernizacji oraz koszty
  finansowania zewnętrznego.
  Rzeczowe aktywa trwałe są amortyzowane metodą linio wą w okresie przewidywanego użytkowania danego śro dka
  trwałego. Przewidywany okres użytkowania wynosi zaz wyczaj:
  Prawo wieczystego użytkowania gruntów 86 - 97 la t
  Budynki i budowle 3 - 40 lat
  Maszyny i urządzenia 2 - 20 lat
  Środki transportu 3 - 8 lat
  Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 2 - 20 lat
  Grunty nie są amortyzowane.
  Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują u lepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego
  są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. W przeciwnym wypadku są kapitalizowane.
  Części składowe rzeczowych aktywów trwałych o różny m okresie ekonomicznego użytkowania są ujmowane odr ębnie
  i amortyzowane przez swój okres ekonomicznego użytk owania.
  (e) Wartości niematerialne
  Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodar czej jest początkowo ujmowana według ceny nabycia s tanowiącej
  nadwyżkę kosztu połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej w wartości godziwej netto
  możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych przejmowanej jednostki. Po
  początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana w edług ceny nabycia pomniejszonej o łączne dotychczas
  dokonane odpisy aktualizujące z tytułu utraty warto ści (zasada z punktu w). Wartość firmy poddawana je st weryfikacji
  pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie lub częściej – w przypadku gdy zaistniały zdarzenia bądź zaszły
  zmiany wskazujące na ewentualną utratę jej wartości bilansowej.
  W przypadku spółek wycenianych metodą praw własnośc i, wartość firmy jest zawarta w wartości netto inwestycji w
  spółkach stowarzyszonych i współkontrolowanych.
  Pozostałe wartości niematerialne (za wyjątkiem pra w związanych z wydawaniem czasopism) są ujmowane we dług cen
  nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie po pomniejszeniu o dotychczas dokonane odpisy amor tyzacyjne
  a także odpisy z tytułu utraty ich wartości (zasada z punktu w).
  Pozostałe wartości niematerialne są amortyzowane we dług metody liniowej w okresie ich przewidywanego
  użytkowania, za wyjątkiem niektórych projektów spec jalnych związanych z prawami do dystrybucji i koprodukcji
  filmów i gier komputerowych, w przypadku których ok res realizacji korzyści ekonomicznych może istotnie odbiegać od
  metody liniowej, a sposób realizacji korzyści ekono micznych w poszczególnych okresach można wiarygodni e ustalić na
  podstawie uzyskiwanych przychodów i można wykazać, że przychód i konsumowanie korzyści ekonomicznych
  związanych ze składnikiem wartości niematerialnych są ze sobą ściśle powiązane.
  Przewidywany okres użytkowania wartości niematerial nych (za wyjątkiem praw związanych z wydawaniem cza sopism)
  wynosi zazwyczaj od 2 do 20 lat.
  Prawa związane z wydawaniem czasopism mają nieokreś lony okres użytkowania i w związku z tym nie są
  amortyzowane. Przesłankami ustalenia takiego okresu użytkowania była pozycja rynkowa wydawanych czasop ism oraz
  brak prawnych i rynkowych ograniczeń co do okresu i ch wydawania. Prawa te poddawane są weryfikacji pod kątem
  utraty wartości corocznie lub częściej – w przypadk u gdy zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany wskaz ujące na utratę
  ich wartości bilansowej (zasada z punktu w).
  Wydatki dotyczące wartości niematerialnych, które n ie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu ich użytkowania
  są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. W przeciwnym wypadku są kapitalizowane.
  Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakres ie obejmują koszty wytworzenia oprogramowania i aplikacji
  internetowych, w tym koszty świadczeń pracowniczych , dające się bezpośrednio przyporządkować do etapu prac
  rozwojowych danego projektu. Na etapie prac rozwojo wych oraz po ich zakończeniu wartości niematerialne
  wytworzone we własnym zakresie podlegają analizie p od kątem występowania przesłanek utraty wartości zgodnie z
  zasadami opisanymi w punkcie w.


  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 15
  (f) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w banku, w kasie, środki pieniężne w drod ze oraz lokaty
  krótkoterminowe.
  (g) Pochodne instrumenty finansowe
  Instrumenty pochodne są ujmowane i wyceniane na dzi eń bilansowy w wartości godziwej. Grupa nie stosuje
  rachunkowości zabezpieczeń i wszelkie zmiany wartoś ci godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat.
  W przypadku umowy zawierającej wbudowany instrument pochodny, Grupa ocenia czy charakter wbudowanego
  instrumentu oraz ryzyko z nim związane jest ściśle powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykie m z niej
  wynikającym oraz czy umowa zwierająca wbudowany ins trument finansowy i umowę zasadniczą jest wyceniana
  według wartości godziwej (zmiany w wartości godziwe j ujmowane są w rachunku zysków i strat). Grupa ocenia
  również czy odrębny instrument, którego charakterys tyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu
  pochodnego, spełniałby definicję instrumentu pochod nego. Wbudowane instrumenty pochodne związane z umo wami
  denominowanymi w walutach obcych powszechnie stosow anymi na rynku krajowym dla tego typu umów nie są
  wydzielane z umowy zasadniczej. Jeżeli wbudowany in strument finansowy nie jest ściśle powiązany z charakterem
  umowy zasadniczej i ryzykiem z niej wynikającym i o dpowiada cechom instrumentu pochodnego, to wbudowan y
  instrument pochodny wykazuje się w księgach rachunk owych odrębnie od umowy zasadniczej i wycenia w war tości
  godziwej. Zmiany w wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat.
  (h) Pożyczki
  Do pożyczek zalicza się aktywa finansowe powstałe n a skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków
  pieniężnych, o ustalonych lub możliwych do ustaleni a płatnościach, z wyjątkiem aktywów finansowych
  przeznaczonych do sprzedaży w krótkim terminie. Do pożyczek zalicza się pożyczki udzielone jednostkom
  stowarzyszonym, innym jednostkom nie podlegającym k onsolidacji oraz transakcje na bonach skarbowych typu “buy
  sell back”. Pożyczki udzielone są wyceniane według zamortyzowanego kosztu, po pomniejszeniu o odpisy z tytułu
  utraty wartości. Na koniec każdego okresu sprawozda wczego Grupa ocenia czy istnieją obiektywne dowody
  świadczące o utracie wartości przez składnik aktywó w finansowych. Kwotę odpisu aktualizującego stanowi różnica
  między wartością bilansową składnika aktywów finans owych, a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych
  przepływów pieniężnych zdyskontowanych z zastosowan iem efektywnej stopy procentowej. Zmiany odpisu z tytułu
  utraty wartości są ujmowane w rachunu zysków i stra t. Odsetki naliczone ujmowane są w przychodach finansowych w
  okresie, którego dotyczą.
  (i) Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej prze z wynik finansowy
  Do krótkoterminowych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane są
  aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicz nych wynikających z krótkoterminowych zmian cen.
  Krótkoterminowe aktywa finansowe są ujmowane począt kowo w cenie nabycia i wyceniane na dzień bilansowy w
  wartości godziwej. Zyski lub straty z wyceny aktywó w finansowych są ujmowane w rachunku zysków i strat , w
  przychodach lub kosztach finansowych.
  (j) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, które
  zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nie zostały zaliczone do innej kategorii aktywów finansowych.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są wprowadza ne do ksiąg w cenie nabycia i wyceniane na dzień bilansowy w
  wartości godziwej. Niezrealizowane zyski i straty u względnia się w kapitale z aktualizacji wyceny. W p rzypadku
  oprocentowanych instrumentów dłużnych zaliczanych d o tej kategorii odsetki wyliczone są metodą efektywnej stopy
  procentowej oraz odnoszone do rachunku zysków i str at.
  (k) Usunięcie z bilansu instrumentów finansowych
  Aktywa finansowe są usuwane z bilansu, gdy wygasły prawa do otrzymania przepływów pieniężnych wynikaj ące z tych
  aktywów lub gdy Grupa przeniosła prawa do otrzymani a przepływów pieniężnych na stronę trzecią i jednocześnie
  przekazała zasadniczo całe ryzyko i korzyści z tytu łu ich własności.
  Zobowiązania finansowe są usuwane z bilansu, gdy ob owiązek określony w umowie został wypełniony, umorz ony lub
  wygasł.


  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 16
  (l) Transakcje w walutach obcych
  Walutą funkcjonalną (wyceny) i walutą prezentacji s prawozdania finansowego spółki Agora S.A., jej spółek zależnych i
  stowarzyszonych jest polski złoty (zł). Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w k sięgach
  rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiedn io po kursie:
   faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z c harakteru operacji – w przypadku operacji sprzedaży
  lub kupna walut lub operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
   średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Nar odowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w
  przypadku pozostałych operacji.
  Zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku przelicz enia na dzień bilansowy aktywów i zobowiązań wyrażo nych w
  walutach obcych lub w wyniku rozliczenia należności lub zobowiązania wyrażonego w walucie obcej są ksi ęgowane
  jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysk ów i strat. Na dzień bilansowy Grupa wycenia wyrażone w
  walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obow iązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej
  waluty przez Narodowy Bank Polski.
  (m) Należności
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe n ależności wykazuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu,
  z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość nale żności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego
  na wszystkie należności, których ściągalność jest w ątpliwa, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kos ztów
  operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
  (n) Zapasy
  Zapasy wyceniane są według rzeczywistych cen ich na bycia lub kosztów ich wytworzenia nie wyższych od cen
  sprzedaży netto. Cena sprzedaży netto stanowi możli wą do uzyskania w dniu bilansowym cenę sprzedaży be z
  należnego podatku od towarów i usług pomniejszoną o rabaty i upusty oraz o koszty związane z przystosowaniem
  zapasów do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku. Zapasy obejmują towary, materiały, produkty gotowe i
  produkcję w toku, w tym koszt wytworzenia własnej p rodukcji filmowej.
  Wartość rozchodu zapasów ustala się według zasady c en rzeczywistych dla farb i papieru oraz zasady “pierwsze weszło
  – pierwsze wyszło” dla pozostałych materiałów, towa rów i produktów gotowych.
  (o) Kapitały własne
  (i) Kapitał zakładowy
  Kapitał zakładowy jednostki dominującej jest kapita łem zakładowym Grupy i wykazywany jest w wartości n ominalnej
  zarejestrowanych akcji, wynikającej ze statutu Spół ki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
  (ii) Akcje własne nabyte w celu umorzenia
  Nabyte akcje własne ujmuje się w cenie zakupu, powi ększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio
  przypisane do nabycia. Zakup i umorzenie akcji włas nych jest prezentowany jako zmiana w kapitale własn ym.
  Zakupione akcje własne są ujmowane w pozycji „akcje własne” i prezentowane jako pomniejszenie kapitałów
  własnych.
  (iii) Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartośc i nominalnej powstał z przeprowadzonej w 1999 r. em isji akcji i
  jest pomniejszony o koszty emisji (z uwzględnieniem wpływu podatku dochodowego).
  (iv) Zyski/(straty) z lat ubiegłych i roku bieżącego
  Zyski/(straty) z lat ubiegłych i roku bieżącego stanowią zakumulowane zyski / straty, w tym kapitał z apasowy tworzony
  z podziału zysków z lat ubiegłych. Zawierają one ró wnież równowartość kosztów płatności w formie papie rów
  wartościowych rozpoznanych zgodnie z zasadami stand ardu MSSF 2 w ramach planów motywacyjnych opartych o
  akcje Agory S.A., których realizacja zakończyła się w pierwszym półroczu 2013 r., początkowe ujęcie zo bowiązań z


  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 17
  tytułu opcji put przyznanych udziałowcom niekontrol ującym oraz zyski i straty aktuarialne rozpoznane zgodnie z
  zasadami opisanymi w punkcie (r).
  (p) Podatek dochodowy
  Podatek wykazany w rachunku zysków i strat składa s ię z części bieżącej i odroczonej. Podatek dochodowy dotyczący
  pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym jes t ujmowany bezpośrednio w kapitale własnym, a nie w rachunku
  zysków i strat.
  Bieżące obciążenie podatkiem dochodowym jest nalicz ane zgodnie z przepisami podatkowymi.
  Podatek odroczony jest ustalany dla wszystkich różn ic przejściowych (różnic pomiędzy wartością podatkową i
  księgową składników aktywów i zobowiązań) oraz stra ty podatkowej do rozliczenia, z wyjątkiem:
  (i) sytuacji, gdy aktywa lub rezerwa na podatek odroczo ny powstaje w wyniku początkowego ujęcia składnika
  aktywów bądź zobowiązania w wyniku transakcji niest anowiącej połączenia jednostek gospodarczych i transakcja ta w
  chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik fi nansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę
  podatkową, oraz
  (ii) różnic przejściowych wynikających z inwestycji w je dnostkach zależnych lub stowarzyszonych gdy terminy
  odwracania się różnic przejściowych podlegają kontr oli i gdy jest prawdopodobne, że w dającej się prze widzieć
  przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwrócen iu.
  Różnice przejściowe powstają głównie w konsekwencji różnicy w amortyzacji podatkowej i rachunkowej oraz różnic
  czasowych w rozpoznaniu przychodów lub kosztów dla celów podatkowych i rachunkowych. Aktywa z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego i rezerwy na podate k odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek
  podatkowych, które według przewidywań będą obowiązy wać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany
  lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę staw ki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień
  bilansowy.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne,
  że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, któ ry pozwoli wykorzystać ujemne różnice przejściowe lub straty
  podatkowe do rozliczenia. Wartość bilansowa składni ka aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest
  weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stoso wnemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdop odobne
  osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczająceg o do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika
  aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Grupa kompensuje dla celów prezentacyjnych aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego n a
  poziomie spółek.
  (q) Rezerwy
  Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży ob owiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze
  zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wy pełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypł ywu
  środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz mo żna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego
  zobowiązania. W przypadku, gdy wpływ wartości pieni ądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana
  poprzez zdyskontowanie prognozowanych przepływów pi eniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy
  dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynko we wartości pieniądza w czasie oraz ewentualne ryzyka związane
  z danym zobowiązaniem.
  Rezerwa z tytułu restrukturyzacji jest tworzona, gd y Grupa zatwierdziła szczegółowy i formalny plan re strukturyzacji
  oraz proces restrukturyzacji został rozpoczęty lub został ogłoszony publicznie. Nie tworzy się rezerw na przyszłe koszty.
  (r) Świadczenia emerytalne
  Grupa wpłaca składki na państwowy program emerytaln y o zdefiniowanych składkach. Program rządowy finansowany
  jest na zasadzie „płatności bieżących”, tzn. Grupa ma obowiązek opłacać składki jedynie wówczas gdy st aną się
  wymagalne, a w przypadku gdy przestanie zatrudniać osoby objęte tym systemem nie będzie zobowiązana do wypłaty
  żadnych dodatkowych świadczeń poza tymi, które przy sługiwały jej pracownikom w przeszłości. Składki na program
  emerytalny o zdefiniowanych składkach obciążają rac hunek zysków i strat w okresie, którego dotyczą.


  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 18
  Pracownicy spółek Grupy mają prawo do odpraw emeryt alnych. Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w
  momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw em erytalnych jest określona w kodeksie pracy. Grupa nie
  wydziela aktywów, które w przyszłości służyłyby ure gulowaniu zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych. Grupa
  tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu od praw emerytalnych w celu przyporządkowania kosztów do
  okresu, którego dotyczą. Kwotę zobowiązań Grupy z t ytułu świadczeń emerytalnych stanowi bieżąca wartoś ć korzyści,
  jakie pracownicy Grupy otrzymają z chwilą przejścia na emeryturę w związku z zatrudnieniem w spółkach Grupy w
  bieżącym i poprzednich okresach. Wartość zobowiązan ia jest szacowana przez uprawnionego aktuariusza w oparciu o
  metodę prognozowanych uprawnień jednostkowych. Zmia na wartości zobowiązania jest ujmowana w rachunku
  zysków i strat, za wyjątkiem zysków/strat aktuarial nych, które są ujmowane w innych całkowitych dochod ach.
  (s) Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki
  W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty b ankowe i pożyczki są ujmowane w wartości godziwej,
  pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredyt u lub pożyczki. Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty i
  pożyczki są wyceniane według zamortyzowanej ceny na bycia, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy
  procentowej.
  (t) Dotacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych i war tości niematerialnych
  Dotacje na sfinansowanie zakupu lub wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
  rozpoznaje się, jeżeli istnieje uzasadniona pewność , że dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zosta ną wszystkie
  związane z nią warunki. Dotacje są ujmowane w warto ści godziwej w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe
  przychodów”. Wartość otrzymanych dotacji jest odnos zona do rachunku zysków i strat jako pozostałe przychody
  operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych od rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
  sfinansowanych z otrzymanej dotacji.
  (u) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zo bowiązania
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania są ujmowane wg zamortyzowanego kosztu.
  (v) Ujmowanie przychodów
  Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskan e kwoty ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów lub usług
  (pomniejszone o zwroty, rabaty i upusty). Przychody ze sprzedaży wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o
  należny podatek od towarów i usług (VAT).
  (i) Sprzedaż towarów i produktów
  Przychody są ujmowane jeżeli znaczące ryzyko i korz yści wynikające z prawa własności do towarów i prod uktów
  zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodó w można ustalić w wiarygodny sposób.
  (ii) Świadczenie usług
  Przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych są ujmowane w momencie wykonania usługi.
  (iii) Odsetki
  Przychody z tytułu odsetek są ujmowane w okresie, k tórego dotyczą (z uwzględnieniem metody efektywnej stopy
  procentowej).
  (iv) Dywidendy
  Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akc jonariuszy do ich otrzymania.


  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 19
  (w) Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
  Na każdy dzień bilansowy aktywa spółek wchodzących w skład Grupy, za wyjątkiem zapasów (zasada z punktu n)
  i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ( zasada z punktu p), dla których należy stosować inne procedury
  wyceny, są analizowane pod kątem występowania przes łanek utraty ich wartości. W przypadku istnienia takiej
  przesłanki, Grupa dokonuje oszacowania wartości odz yskiwalnej (wartość wyższa z dwóch: wartości godziw ej
  pomniejszonej o koszty sprzedaży oraz wartości użyt kowej). Za wartość użytkową uznaje się sumę zdyskon towanych
  przyszłych korzyści ekonomicznych, które przyniesie dany składnik aktywów.
  W przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną, uznaje się
  utratę jego wartości i dokonuje odpisu aktualizując ego jego wartość do poziomu wartości odzyskiwalnej. Odpisy
  aktualizujące dokonuje się w ciężar rachunku zysków i strat.
  Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia czy wystąpiły przesłanki wskazujące, że dokonany w poprzednich o kresach
  sprawozdawczych odpis aktualizujący jest zbędny lub też za wysoki. W takim przypadku odpis lub jego cz ęść jest
  odwracany i wartość danego aktywa jest przywracana do wysokości, jaką miałoby ono gdyby nie dokonano w cześniej
  odpisu aktualizującego wartość (przy uwzględnieniu umorzenia). Odwrócenie odpisu aktualizującego ujmow ane jest w
  rachunku zysków i strat.
  Odpisy aktualizujące wartość bilansową wartości fir my nie są odwracane.
  (x) Leasing operacyjny
  Umowy leasingowe, przy których znaczna część ryzyk i korzyści wynikających z posiadania składników aktywów
  pozostaje udziałem leasingodawcy, stanowią leasing operacyjny. Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są
  jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniow ą przez okres trwania leasingu. Wszelkie upusty w opłatach
  leasingowych są ujmowane w rachunku zysków i strat jako część całkowitego obciążenia z tytułu opłat leasingowych.
  (y) Leasing finansowy
  Umowy leasingowe, w ramach których Grupa ponosi pra ktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie
  korzyści wynikające z posiadania składników aktywów klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego. Aktywa
  posiadane przez Grupę na mocy umów leasingu finanso wego są wykazywane początkowo w wartości godziwej l ub
  wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, w zależności od tego która z tych kwot jest niższa. Wartość
  początkowa aktywów używanych na podstawie umów leas ingu finansowego jest następnie pomniejszana o odpisy
  amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. W przypadku braku wystarczającej pewności, że leas ingobiorca
  uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu , dany składnik aktywów używany na mocy umów leasin gu
  finansowego jest amortyzowany przez okres ekonomicz nej użyteczności nie dłuższy niż okres leasingu. W pozostałych
  przypadkach Spółka stosuje okresy amortyzacji rzecz owych aktywów trwałych opisane w (punkcie d).
  Opłaty leasingowe są rozdzielane na część kapitałow ą i odsetkową przy użyciu stałej wewnętrznej stopy zwrotu, część
  odsetkowa obciąża rachunek zysków i strat przez okr es trwania umowy.
  (z) Koszty finansowania zewnętrznego
  Koszty finansowania zewnętrznego są ujmowane w rach unku zysków i strat przy użyciu efektywnej stopy procentowej
  w okresie, którego dotyczą, z wyjątkiem sytuacji ki edy można je bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub
  wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, któr y wymaga znacznego czasu na przygotowanie do
  zamierzonego sposobu użytkowania lub sprzedaży. W t ym przypadku koszty są aktywowane.
  (aa) Plany motywacyjne oparte o instrumenty finansowe
  W Grupie realizowane są plany motywacyjne oparte o instrumenty finansowe, których dotyczy standard MSSF 2
  Płatności w formie akcji . W ramach planu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki opisanego w nocie 27 jednego z
  komponentów tego planu (związanego z aprecjacją cen y akcji Spółki) dotyczy standard MSSF 2 w zakresie zasad
  ujmowania „planów opartych o kurs akcji i rozliczan ych w środkach pieniężnych”. W ramach powyższego pl anu
  członkowie Zarządu Spółki są uprawnieni do ewentual nej premii z tytułu realizacji Celu Wzrostu Wartości Akcji.
  Zobowiązanie z tytułu premii z tytułu realizacji Ce lu Wzrostu Wartości Akcji, oszacowywane i aktualizo wane jest przy
  wykorzystaniu modelu dwumianowego (model Cox, Ross, Rubinstein), biorącego pod uwagę m.in.: bieżącą wysokość
  kursu akcji Agory S.A. (na dzień bilansowy, którego dotyczy sprawozdanie finansowe) oraz zmienność kur su akcji Spółki
  z okresu ostatniego roku przed dniem bilansowym. Wa rtość ta ujmowana jest jako koszty wynagrodzeń w rachunku
  zysków i strat proporcjonalnie przez cały okres roz liczenia planu, w korespondencji z rozliczeniami mi ędzyokresowymi.
  Zmiany wartości tego zobowiązania odnoszone są w ko szty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników.


  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 20
  Ponadto, począwszy od trzeciego kwartału 2017 r. up rawnieni pracownicy spółki zależnej Yieldbird Sp. z o.o.
  uczestniczą w programie motywacyjnym opartym o udzi ały tej spółki, który jest rozliczany w instrumentach
  kapitałowych. Wartość godziwa przyznanych udziałów została oszacowana na dzień przyznania i jest ujmowana w
  kosztach wynagrodzeń Grupy przez okres nabywania up rawnień w korespondencji ze zwiększeniem kapitału własnego
  Grupy przypisanego do udziałów niekontrolujących.
  (ab) Dywidendy wypłacone
  Zobowiązanie z tytułu wypłaty dywidendy jest rozpoz nawane w momencie podjęcia uchwały Walnego Zgromadz enia
  Akcjonariuszy zatwierdzającej wypłatę dywidendy.
  (ac) Jednostki powiązane
  Na potrzeby sprawozdania finansowego do jednostek p owiązanych zalicza się: znaczących akcjonariuszy/udziałowców,
  spółki zależne, współkontrolowane i stowarzyszone, członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółki dominują cej i spółek
  wchodzących w skład Grupy, ich najbliższe rodziny o raz podmioty przez nich kontrolowane.
  (ad) Ujmowanie korzyści z tytułu działania w specj alnej strefie ekonomicznej (SSE)
  Jedna ze spółek Grupy (Agora Poligrafia Sp. z o.o.) działała w specjalnej strefie ekonomicznej do dnia 8 sierpnia 2016 r.
  Dochody uzyskiwane z działalności w SSE były zwolni one z podatku dochodowego do wysokości określonej
  w przepisach dotyczących SSE. Przyszłe korzyści eko nomiczne z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego traktowane
  były jako ulga inwestycyjna i ujmowane, przez analo gię, w oparciu o MSR 12 jako aktywa z tytułu podatk u
  odroczonego (według zasad określonych w punkcie p).
  (ae) Nowe standardy rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji
  Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF)
  Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych standardów i interpretacji, któr e zostały już
  opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejsk ą lub przewidziane są do zatwierdzenia w najbliższej przyszłości,
  a które wejdą w życie po dniu bilansowym.
  Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię E uropejską:
  1) MSSF 15 Przychody z umów z klientami (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r.
  oraz później)
  Standard ten zawiera zasady, które zastąpią większo ść szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania pr zychodów
  istniejących obecnie w MSSF. Zgodnie z nowym standa rdem jednostki będą stosować pięciostopniowy model, aby
  określić moment ujęcia przychodów oraz ich wysokość . Model ten zakłada, że przychody powinny być ujęte wówczas,
  gdy (lub w stopniu, w jakim) jednostka przekazuje k lientowi kontrolę nad towarami lub usługami, oraz w kwocie, do
  jakiej jednostka oczekuje być uprawniona. Zależnie od spełnienia określonych kryteriów, przychody są r ozkładane w
  czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez j ednostkę, lub ujmowane jednorazowo, w momencie, gdy
  kontrola nad dobrami lub usługami jest przeniesiona na klienta. Standard zawiera również nowe wymogi d otyczące
  ujawnień, zarówno ilościowych jak i jakościowych, m ających na celu umożliwienie użytkownikom sprawozda ń
  finansowych zrozumienie charakteru, kwoty, momentu ujęcia i niepewności odnośnie przychodów i przepływów
  pieniężnych wynikających z umów z klientami.
  Grupa przeprowadziła proces oceny wpływu zastosowan ia założeń nowego standardu na skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe, w szczególności w odniesien iu do kontraktów wieloelementowych, umów licencyjny ch,
  bonusów handlowych oraz usług realizowanych z udzia łem podwykonawców. Na podstawie przeprowadzonej analizy
  Grupa ocenia, że w momencie początkowego zastosowan ia standard MSSF 15 nie będzie miał istotnego wpływu na
  moment ujęcia, wysokość oraz rodzaj przychodów prez entowanych w sprawozdaniach finansowych. Jednocześn ie
  Grupa ocenia, że nowy standard wpłynie na sposób pr ezentacji niektórych pozycji bilansowych oraz zwiększy zakres
  ujawnień w sprawozdaniach finansowych zgodnie z wym aganiami standardu. W zakresie bilansu nastąpi zmiana
  prezentacji rezerwy na zwroty, która zostanie przek lasyfikowana z pozycji „Należności krótkoterminowe i rozliczenia
  międzyokresowe” do pozycji „Zobowiązania z tytułu d ostaw i usług oraz pozostałe”. W obecnej polityce
  rachunkowości rezerwa na zwroty (o wartości 9 795 t ys. zł na dzień 31 grudnia 2017 r.) zmniejsza saldo należności z
  tytułu dostaw i usług. Powyższa zmiana spowoduje wz rost sumy bilansowej Grupy. Ponadto, Grupa planuje
  przeklasyfikowanie salda biernych rozliczeń międzyo kresowych kosztów z pozycji „Rozliczenia międzyokre sowe”do
  pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe”. Po wdrożeniu nowego standardu obecna po zycja
  pasywów „Rozliczenia międzyokresowe” będzie obejmow ać wyłącznie przychody przyszłych okresów wynikające z


  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 21
  umów z klientami. Powyższa zmiana ma charakter prez entacyjny w ramach pozycji zobowiązań i nie wpłynie na sumę
  bilansową Grupy. Przybliżony zakres kwotowy tej zmi any wynika z wartości ujawnionych w nocie 19 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  2) MSSF 9 Instrumenty finansowe (2014) (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających s ię 1 stycznia 2018 r.
  oraz później)
  Nowy standard zastępuje wytyczne zawarte w MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena na temat
  klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, w tym wy tyczne dotyczące utraty wartości. Jedną z istotnych zmian jest
  zmiana kategorii klasyfikacji aktywów finansowych. W momencie początkowego ujęcia aktywa finansowe będ ą
  klasyfikowane do jednej z trzech kategorii:
  - aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
  - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej pr zez wynik finansowy; lub
  - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej p rzez inne całkowite dochody.
  W zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finanso wych oraz wyłączania aktywów finansowych i zobowiąz ań
  finansowych nowy standard zachowuje prawie wszystki e dotychczasowe wymogi MSR 39. W zakresie szacunku utraty
  wartości aktywów finansowych MSSF 9 zastępuje model „straty poniesionej” zawarty w MSR 39 modelem „straty
  oczekiwanej”, co oznacza, że zdarzenie powodujące p owstanie straty nie musiałoby poprzedzać jej rozpoznania i
  utworzenia odpisu.
  W zakresie standardu MSSF 9 Spółka ocenia, że zasto sowanie nowych wytycznych nie wpłynie istotnie na s posób
  wyceny instrumentów finansowych. W szczególności, G rupa nie oczekuje zmian w klasyfikacji aktywów finansowych,
  które skutkowałyby zmianą metody ich wyceny. W zakr esie oceny ryzyka kredytowego Grupa dokonała analizy
  dotychczasowej metodologii tworzenia odpisów na nal eżności, która uwzględnia podejście indywidualne oraz
  podejście wskaźnikowe w oparciu o historyczne staty styki spłacalności i ocenia, że na moment pierwszego
  zastosowania standardu wartość należności nie ulegn ie istotnej zmianie.
  3) MSSF 16 Leasing (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. oraz później)
  MSSF 16 zastępuje MSR 17 Leasing oraz związane z ty m standardem interpretacje. W odniesieniu do leasingobiorców
  nowy standard eliminuje występujące obecnie rozróżn ienie pomiędzy leasingiem finansowym i operacyjnym. Ujęcie
  leasingu operacyjnego w bilansie spowoduje rozpozna nie nowego składnika aktywów – prawa do użytkowania
  przedmiotu leasingu – oraz nowego zobowiązania – zo bowiązania do dokonania płatności z tytułu leasingu. Prawa do
  użytkowania aktywów w leasingu podlegać będą amorty zacji, natomiast od zobowiązania naliczane będą odsetki.
  Ujęcie umów leasingu u leasingodawcy w większości p rzypadków pozostanie niezmienione w związku z utrzymanym
  podziałem na umowy leasingu operacyjnego oraz finan sowego.
  Grupa rozpoczęła proces oceny wpływu zastosowania n owego standardu na skonsolidowane sprawozdanie fina nsowe.
  Na podstawie wstępnej analizy Grupa ocenia, iż częś ć umów leasingu operacyjnego (m.in. dotyczących umó w najmu
  powierzchni biurowych oraz lokalizacji pod nośniki reklamy zewnętrznej i kina sieci Helios), może zost ać
  zakwalifikowana do umów leasingu w rozumieniu MSSF 16. W rezultacie, w momencie początkowego zastosowania, tj.
  w okresie rozpoczynającym się 1 stycznia 2019 r., m oże nastąpić zwiększenie wartości aktywów oraz zobo wiązań w
  bilansie oraz zwiększenie kosztów amortyzacji i kos ztów odsetek w rachunku zysków i strat, przy jednoc zesnym
  zmniejszeniu kosztów z tytułu czynszów. Przy czym n ależy mieć na uwadze, że obecnie opłaty z tytułu leasingu
  operacyjnego są rozliczane liniowo zgodnie z MSR 17 , natomiast w wyniku zmian spowodowanych przyjęciem MSSF 16
  oczekuje się, że o ile aktywa z tytułu najmu będą r ównież rozliczane liniowo poprzez odpisy amortyzacy jne, to koszty
  odsetek od zobowiązań będą rozliczane efektywną sto pą procentową, co spowoduje zwiększenie obciążeń w
  początkowych okresach po zawarciu umowy i zmniejsza nie się ich wraz z upływem czasu. W 2018 r. analiza wpływu
  MSSF 16 będzie kontynuowana, w szczególności w odni esieniu do umów, z których wynikają przyszłe minimalne opłaty
  z tytułu leasingu operacyjnego ujawnione w nocie 37 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  4) Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
  r. oraz później)
  Zmiany dotyczą zakresu stosowania standardu MSSF 4 po wejściu w życie standardu MSSF 9.
  Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na skonsolido wane sprawozdanie finansowe.


  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 22
  5) Zmiany do MSSF – Ulepszenia 2014-2016 (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r.
  oraz później, za wyjątkiem zmian do MSSF 12, które obowiązują w stosunku do okresów rocznych rozpoczyn ających się
  1 stycznia 2017 r. lub później)
  Doroczne zmiany do standardów zawierające zmiany do 3 standardów (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28).
  Grupa nie oczekuje, aby zmiany miały wpływ na skons olidowane sprawozdanie finansowe.
  Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzen ie przez Unię Europejską:
  1) Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz do MSR 28 Inwestycje w jednostkach
  stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach - Sprzedaż lub Przekazanie Aktywów Pomiędzy Inwestore m a Spółką
  Stowarzyszoną lub Wspólnym Przedsięwzięciem (obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2016 r. oraz później, przy czym Komisja Europejska podjęła decyzję o odroczeniu zatwierdzenia tych zmi an na czas
  nieokreślony)
  Zmiany usuwają istniejącą niespójność między wymaga niami MSSF 10 oraz MSR 28 w kwestii ujmowania utrat y
  kontroli nad spółką zależną, która wnoszona jest do spółki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięci a w zakresie
  rozpoznania zysku lub straty na utracie kontroli na d jednostką zależną i wymagają ujęcia całości zysku lub straty w
  przypadku, gdy przeniesione aktywa spełniają defini cję przedsięwzięcia w rozumieniu MSSF 3 Połączenia Jednostek
  Gospodarczych .
  Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na skonsolido wane sprawozdanie finansowe.
  2) Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
  r. oraz później)
  Zmiany doprecyzowują sposób ujęcia niektórych trans akcji płatności w formie akcji i zawierają wymogi w zakresie
  ujmowania:
  - wpływu warunków nabycia uprawnień oraz warunków i nnych niż warunki nabycia uprawnień na wycenę transakcji
  płatności na bazie akcji rozliczanych w środkach pi eniężnych;
  - transakcji na bazie akcji z cechami rozliczenia n etto z uwzględnieniem obowiązków wynikających z wym ogów
  podatkowych; oraz
  - wpływu modyfikacji warunków transakcji na bazie a kcji, które zmieniają klasyfikację tych transakcji z rozliczanych w
  środkach pieniężnych na rozliczane w instrumentach kapitałowych.
  Grupa nie oczekuje, aby zmiany miały wpływ na skons olidowane sprawozdanie finansowe.
  3) Interpretacja KIMSF 22 Transakcje w obcej walucie oraz zaliczki (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2018 r. oraz później)
  Intepretacja KIMSF 22 zawiera wytyczne w zakresie k ursu wymiany walut, którego należy użyć do ujmowani a
  transakcji w obcej walucie, w przypadku gdy płatnoś ć jest dokonana lub otrzymana wcześniej w formie za liczki, oraz
  wyjaśnia, że datą tych transakcji jest dzień począt kowego ujęcia rozliczeń międzyokresowych czynnych l ub
  przychodów przyszłych okresów związanych z zaliczką . W przypadku transakcji, w których następuje szereg płatności,
  dokonanych lub otrzymanych, dla każdej takiej trans akcji jest ustalana osobna data transakcji.
  Powyższa intepretacja nie będzie miała wpływu na sk onsolidowane sprawozdanie finansowe. Do ujęcia zaliczek w
  walucie obcej Grupa stosuje podejście zgodne z powy ższą interpretacją.
  4) Zmiany do MSR 40 Nieruchomości Inwestycyjne (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2018 r. oraz później)
  Zmiany zawierają wyjaśnienia dotyczące zasad klasyf ikacji nieruchomości do nieruchomości inwestycyjnych.
  Przeniesienie do lub z nieruchomości inwestycyjnych powinno nastąpić tylko w przypadku zmiany sposobu
  wykorzystania nieruchomości i wraz ze zmianą sposob u wykorzystania nieruchomości powinna nastąpić ocen a czy
  nieruchomość kwalifikuje się jako nieruchomość inwe stycyjna.
  Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na skonsolido wane sprawozdanie finansowe.


  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 23
  5) MSSF 17 Umowy Ubezpieczeniowe (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 r. oraz
  później)
  Standard MSSF 17 zastępuje przejściowy standard MSS F 4 Umowy Ubezpieczeniowe i zawiera zasady ujmowani a,
  wyceny, prezentacji oraz ujawnień dla umów ubezpiec zeniowych będących w jego zakresie.
  Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na skonsolido wane sprawozdanie finansowe.
  6) Interpretacja KIMSF 23 Niepewność Związana z Ujęciem Podatku Dochodowego (obowiązuje dla okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. oraz późnie j)
  Intepretacja KIMSF 23 wyjaśnia ujęcie podatku docho dowego, w przypadku gdy nie ma pewności, czy zastos owane
  przez jednostkę podejście podatkowe zostanie zaakce ptowane przez organy podatkowe. W przypadku gdy jes t
  prawdopodobne, że organy podatkowe zaakceptują zast osowane podejście podatkowe, należy ująć podatki w
  sprawozdaniu finansowym spójnie z zeznaniami podatk owymi bez odzwierciedlenia niepewności w ujęciu podatku
  bieżącego i odroczonego. W przeciwnym wypadku podst awę opodatkowania (lub stratę podatkowa), wartości
  podatkowe oraz niewykorzystane straty podatkowe nal eży ująć w kwocie, która w lepszy sposób odzwierciedli
  rozstrzygnięcie niepewności, przy wykorzystaniu met ody jednego najbardziej prawdopodobnego wyniku lub metody
  wartości oczekiwanej (sumy ważonych prawdopodobieńs twem możliwych rozwiązań). Przy ocenie
  prawdpodobieństwa akceptacji jednostka powinna zało żyć, że organy podatkowe dokonają weryfikacji niepewnego
  ujęcia podatkowego oraz mają pełną wiedzę o tym zag adnieniu.
  Grupa nie oczekuje, aby zmiany miały wpływ na skons olidowane sprawozdanie finansowe.
  7) Zmiany do MSSF 9 Instrumenty Finansowe (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019
  r. oraz później)
  Zmiany zezwalają, aby aktywa finansowe z opcją prze dpłaty za wynagrodzeniem ujemnym wyceniać w
  zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej prze z inne całkowite dochody zamiast w wartości godziwej przez
  wynik finansowy, jeśli te aktywa finansowe zgodnie z warunkami umownymi są instrumentami o przepływach
  pieniężnych stanowiących jedynie spłatę nierozliczo nej kwoty nominalnej i odsetek oraz spełniają pozos tałe wymogi
  MSSF 9.
  Grupa nie oczekuje, aby zmiany miały wpływ na skons olidowane sprawozdanie finansowe.
  8) Zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspól nych przedsięwzięciach (obowiązuje dla
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 20 19 r. oraz później)
  Zmiany wyjaśniają że jednostki ujmują inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsię wzięciach,
  dla których nie jest stosowana metoda praw własnośc i, zgodnie z wymogami MSSF 9 Instrumenty Finansowe.
  Grupa nie oczekuje, aby zmiany miały wpływ na skons olidowane sprawozdanie finansowe.
  9) Zmiany do MSSF – Ulepszenia 2015-2017 (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r.
  oraz później)
  Doroczne zmiany do standardów zawierające zmiany do 4 standardów (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23).
  Grupa nie oczekuje, aby zmiany miały wpływ na skons olidowane sprawozdanie finansowe.
  10) Zmiany do MSR 19 Świadczenia Pracownicze (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2019 r. oraz później)
  Zmiany wymagają od jednostki wykorzystania aktualny ch założeń w przypadku zmiany, ograniczenia lub rozliczenia
  planu, aby ustalić koszty bieżącego zatrudnienia or az odsetki netto dla pozostałego okresu sprawozdawc zego od
  momentu zmiany planu.
  Grupa nie oczekuje, aby zmiany miały wpływ na skons olidowane sprawozdanie finansowe.


  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  24
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
  Prawa związane z wydawaniem czasopism Wartość firmy
  Koncesje,
  patenty, licencje
  Pozostałe Wartości
  niematerialne
  wytworzone we własnym zakresie Razem
  Wartość brutto na 1 stycznia 2017 r.
  58 380
  382 582
  228 826
  40 009
  5 733
  715 530
  Zwiększenia -
  -
  23 588
  6 698
  2 718
  33 004
  Zakup -
  -
  20 047
  5 570
  -
  25 617
  Rozliczenie z inwestycji -
  -
  3 607
  1 077
  -
  4 684
  Wytworzenie we własnym zakresie -
  -
  -
  -
  2 718
  2 718
  Reklasyfikacje -
  -
  (66)
  51
  -
  (15)
  Zmniejszenia (3 000)
  -
  (3 865)
  (255)
  -
  (7 120)
  Sprzedaż (3 000)
  -
  -
  -
  -
  (3 000)
  Likwidacja -
  -
  (3 865)
  -
  -
  (3 865)
  Sprzedaż spółki zależnej (nota 32) -
  -
  -
  (255)
  -
  (255)
  Wartość brutto na 31 grudnia 2017 r.
  55 380
  382 582
  248 549
  46 452
  8 451
  741 414  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  25
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE – C.D.
  Prawa związane z wydawaniem czasopism Wartość
  firmy
  Koncesje,
  patenty, licencje
  Pozostałe Wartości
  niematerialne
  wytworzone we własnym zakresie Razem
  Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na 1 stycznia 2017 r.
  35 022
  63 265
  129 677
  23 892
  893
  252 749
  Odpis amortyzacyjny za okres -
  -
  18 463
  2 651
  1 370
  22 484
  Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
  (nota 40) 10 994
  23 483
  103
  73
  366
  35 019
  Sprzedaż (3 000)
  -
  -
  -
  -
  (3 000)
  Likwidacja -
  -
  (3 599)
  -
  -
  (3 599)
  Reklasyfikacje -
  -
  (169)
  154
  -
  (15)
  Sprzedaż spółki zależnej (nota 32) -
  -
  -
  (166)
  -
  (166)
  Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na 31 grudnia 2017 r.
  43 016
  86 748
  144 475
  26 604
  2 629
  303 472
  Wartość netto
  Na 1 stycznia 2017 r. 23 358
  319 317
  99 149
  16 117
  4 840
  462 781
  Na 31 grudnia 2017 r. 12 364
  295 834
  104 074
  19 848
  5 822
  437 942  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  26
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE – C.D.
  Prawa związane z wydawaniem czasopism Wartość firmy
  Koncesje,
  patenty, licencje
  Aktywa
  programowe Pozostałe Wartości
  niematerialne
  wytworzone we własnym zakresie Razem
  Wartość brutto na 1 stycznia 2016 r.
  58 380
  382 582
  217 548
  -
  24 056
  -
  682 566
  Zwiększenia -
  -
  26 667
  3 933
  17 832
  5 733
  54 165
  Zakup -
  -
  20 727
  3 933
  72
  -
  24 732
  Rozliczenie z inwestycji -
  -
  1 460
  -
  1 300
  -
  2 760
  Wytworzenie we własnym zakresie -
  -
  -
  -
  -
  3 865
  3 865
  Nabyte wraz z zakupem spółki zależnej -
  -
  4 480
  -
  16 460
  -
  20 940
  Reklasyfikacje -
  -
  -
  -
  -
  1 868
  1 868
  Zmniejszenia -
  -
  (15 389)
  (3 933)
  (1 879)
  -
  (21 201)
  Sprzedaż -
  -
  (104)
  -
  -
  -
  (104)
  Likwidacja -
  -
  (155)
  -
  (1 859)
  -
  (2 014)
  Reklasyfikacje -
  -
  (1 550)
  -
  -
  -
  (1 550)
  Sprzedaż spółki zależnej -
  -
  (13 580)
  (3 933)
  (20)
  -
  (17 533)
  Wartość brutto na 31 grudnia 2016 r.
  58 380
  382 582
  228 826
  -
  40 009
  5 733
  715 530  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  27
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE – C.D.
  Prawa
  związane z
  wydawaniem czasopism Wartość firmy
  Koncesje,
  patenty, licencje
  Aktywa
  programowe Pozostałe Wartości
  niematerialne
  wytworzone we własnym zakresie Razem
  Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości
  na 1 stycznia 2016 r.
  35 022
  63 265
  114 112
  -
  22 103
  -
  234 502
  Odpis amortyzacyjny za okres -
  -
  16 556
  -
  3 254
  521
  20 331
  Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości -
  -
  64
  -
  39
  57
  160
  Sprzedaż -
  -
  (104)
  -
  -
  -
  (104)
  Likwidacja -
  -
  (155)
  -
  (1 503)
  -
  (1 658)
  Reklasyfikacje -
  -
  (315)
  -
  -
  315
  -
  Sprzedaż spółki zależnej -
  -
  (481)
  -
  (1)
  -
  (482)
  Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości
  na 31 grudnia 2016 r.
  35 022
  63 265
  129 677
  -
  23 892
  893
  252 749
  Wartość netto
  Na 1 stycznia 2016 r. 23 358
  319 317
  103 436
  -
  1 953
  -
  448 064
  Na 31 grudnia 2016 r. 23 358
  319 317
  99 149
  -
  16 117
  4 840
  462 781
  Amortyzacja wartości niematerialnych została ujęta w “koszcie własnym sprzedaży”, “kosztach sprzedaży” oraz “kosztach ogólnego zarządu”. Odpis z tytułu utraty wartości jest ujmowany
  w “pozostałych kosztach operacyjnych” w rachunku zy sków i strat. Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości jest ujmowane w “pozostałych przychodach oper acyjnych” w rachunku
  zysków i strat.
  Pozostałe wartości niematerialne o wartości księgow ej 13 tys. zł ( 2016 r.: 60 tys. zł) stanowią zabezpieczenie kredytów spółki Helios S.A.


  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  28
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  4. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  Grunty Prawo
  wieczystego
  użytkowania gruntów Budynki i
  budowle Urządzenia
  techniczne i maszyny Środki
  transportu
  Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe
  aktywa
  trwałe w
  budowie Razem
  Wartość brutto na 1 stycznia 2017 r.
  25 480
  13 602
  539 404
  864 836
  8 077
  211 044
  39 826
  1 702 269
  Zwiększenia -
  -
  6 953
  15 212
  1 557
  5 291
  57 381
  86 394
  Zakup -
  -
  237
  7 984
  1 394
  557
  56 150
  66 322
  Rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych
  w budowie -
  -
  6 710
  7 228
  163
  4 710
  -
  18 811
  Inne -
  -
  6
  -
  -
  24
  1 231
  1 261
  Zmniejszenia -
  (160)
  (8 326)
  (13 698)
  (1 433)
  (4 428)
  (58 861)
  (86 907)
  Sprzedaż -
  -
  (1 281)
  (10 976)
  (1 352)
  (2 017)
  (34 567)
  (50 193)
  Likwidacja -
  -
  (1 236)
  (2 657)
  (81)
  (2 411)
  (289)
  (6 674)
  Sprzedane wraz ze sprzedażą spółki zależnej
  (nota 32) -
  -
  -
  (5)
  -
  -
  -
  (5)
  Rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych
  w budowie -
  -
  -
  -
  -
  -
  (23 495)
  (23 495)
  Przeklasyfikowane do aktywów trwałych
  przeznaczonych do sprzedaży (nota 4c) -
  (160)
  (5 809)
  (60)
  -
  -
  -
  (6 030)
  Inne -
  -
  -
  -
  -
  -
  (510)
  (510)
  Wartość brutto na 31 grudnia 2017 r.
  25 480
  13 442
  538 031
  866 350
  8 201
  211 907
  38 346
  1 701 757  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  29
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  4. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE – C.D.
  Grunty Prawo
  wieczystego
  użytkowania gruntów
  Budynki i budowle
  Urządzenia techniczne i maszyny Środki
  transportu
  Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe
  aktywa
  trwałe w budowie Razem
  Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na 1 stycznia 2017 r.
  -
  7 632
  231 040
  674 767
  5 371
  152 717
  3 232
  1 074 759
  Odpis amortyzacyjny za okres -
  79
  20 638
  46 079
  880
  12 847
  -
  80 523
  Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (nota 40) -
  -
  4 620
  46 986
  676
  688
  1 017
  53 987
  Odwrócenie odpisu aktualizującego -
  -
  (44)
  -
  -
  (66)
  (4)
  (114)
  Sprzedaż -
  -
  (1 263)
  (9 059)
  (1 166)
  (1 899)
  -
  (13 387)
  Likwidacja -
  -
  (1 148)
  (2 646)
  (10)
  (1 197)
  (6)
  (5 007)
  Sprzedane wraz ze sprzedażą spółki zależnej
  (nota 32) -
  -
  -
  (5)
  -
  -
  -
  (5)
  Przeklasyfikowane do aktywów trwałych
  przeznaczonych do sprzedaży (nota 4c) -
  (41)
  (2 874)
  (50)
  -
  -
  -
  (2 965)
  Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na 31 grudnia 2017 r.
  -
  7 670
  250 969
  756 072
  5 751
  163 090
  4 239
  1 187 792
  Wartość netto
  Na 1 stycznia 2017 r. 25 480
  5 970
  308 364
  190 069
  2 706
  58 327
  36 594
  627 510
  Na 31 grudnia 2017 r. 25 480
  5 772
  287 061
  110 278
  2 450
  48 817
  34 107
  513 965  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  30
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  4. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE – C.D.
  Grunty Prawo
  wieczystego
  użytkowania gruntów Budynki i
  budowle Urządzenia
  techniczne i maszyny Środki
  transportu
  Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe
  aktywa
  trwałe w
  budowie Razem
  Wartość brutto na 1 stycznia 2016 r.
  25 480
  27 818
  542 518
  846 428
  8 634
  211 220
  33 897
  1 695 995
  Zwiększenia -
  -
  13 666
  28 048
  1 313
  5 878
  81 472
  130 377
  Zakup -
  -
  197
  12 095
  1 078
  692
  79 674
  93 736
  Rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych
  w budowie -
  -
  13 477
  15 783
  126
  4 789
  -
  34 175
  Nabyte wraz z zakupem spółki zależnej -
  -
  -
  155
  -
  380
  -
  535
  Reklasyfikacje -
  -
  (9)
  -
  -
  -
  9
  -
  Inne -
  -
  1
  15
  109
  17
  1 789
  1 931
  Zmniejszenia -
  (14 216)
  (16 780)
  (9 640)
  (1 870)
  (6 054)
  (75 543)
  (124 102)
  Sprzedaż -
  (375)
  (15 595)
  (5 068)
  (1 870)
  (2 246)
  (36 066)
  (61 220)
  Likwidacja -
  -
  (1 185)
  (4 164)
  -
  (3 792)
  (1 000)
  (10 141)
  Sprzedane wraz ze sprzedażą spółki zależnej -
  -
  -
  (209)
  -
  (16)
  (397)
  (622)
  Reklasyfikacje -
  -
  -
  -
  -
  -
  (318)
  (318)
  Rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych
  w budowie -
  -
  -
  -
  -
  -
  (36 935)
  (36 935)
  Przeklasyfikowane do aktywów trwałych
  przeznaczonych do sprzedaży -
  (13 841)
  -
  -
  -
  -
  -
  (13 841)
  Inne -
  -
  -
  (199)
  -
  -
  (827)
  (1 026)
  Wartość brutto na 31 grudnia 2016 r.
  25 480
  13 602
  539 404
  864 836
  8 077
  211 044
  39 826
  1 702 269  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  31
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  4. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE – C.D
  .
  Grunty Prawo
  wieczystego
  użytkowania gruntów
  Budynki i budowle Urządzenia
  techniczne i maszyny Środki
  transportu Pozostałe
  rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe
  aktywa
  trwałe w
  budowie Razem
  Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na 1 stycznia 2016 r.
  -
  10 810
  225 044
  638 665
  6 300
  142 962
  2 525
  1 026 306
  Odpis amortyzacyjny za okres -
  191
  19 319
  44 577
  774
  12 996
  -
  77 857
  Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości -
  -
  -
  -
  -
  130
  848
  978
  Odwrócenie odpisu aktualizującego -
  -
  -
  -
  -
  -
  (28)
  (28)
  Sprzedaż -
  (210)
  (12 330)
  (4 701)
  (1 703)
  (1 206)
  -
  (20 150)
  Likwidacja -
  -
  (993)
  (3 608)
  -
  (2 165)
  (200)
  (6 966)
  Sprzedane wraz ze sprzedażą spółki zależnej -
  -
  -
  (7)
  -
  -
  -
  (7)
  Przeklasyfikowane do aktywów trwałych
  przeznaczonych do sprzedaży -
  (3 159)
  -
  -
  -
  -
  -
  (3 159)
  Inne -
  -
  -
  (159)
  -
  -
  87
  (72)
  Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na 31 grudnia 2016 r.
  -
  7 632
  231 040
  674 767
  5 371
  152 717
  3 232
  1 074 759
  Wartość netto
  Na 1 stycznia 2016 r. 25 480
  17 008
  317 474
  207 763
  2 334
  68 258
  31 372
  669 689
  Na 31 grudnia 2016 r. 25 480
  5 970
  308 364
  190 069
  2 706
  58 327
  36 594
  627 510
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych została uję ta w “koszcie własnym sprzedaży”, “kosztach sprzedaży” oraz “kosztach ogólnego zarządu”. Odpis z tytułu utraty wartości został
  ujęty w “pozostałych kosztach operacyjnych” w rachu nku zysków i strat. Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości zostało ujęte w “pozostałych przychodac h operacyjnych” w rachunku
  zysków i strat.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 32
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  4. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE – C.D.
  a) Zabezpieczenia na aktywach
  Rzeczowe aktywa trwałe przedstawione w tabeli poniż ej stanowią zabezpieczenie linii kredytowej i umów
  leasingowych Agory S.A. oraz zabezpieczeń kredytów i umów leasingowych spółki Helios S.A. (opisanych w nocie 14).
  Lp. Nazwa
  Wartość netto
  na 31 grudnia 2017 r.
  1 Prawo wieczystego użytkowania gruntów 4 281
  2 Grunty 10 496
  3 Budynki i budowle 132 264
  4 Urządzenia techniczne i maszyny 38 712
  5 Środki transportu 408
  6 Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 9 326
  Razem 195 487
  b) Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego
  Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych użytkowanych przez Grupę na podstawie umów leasingu
  finansowego przedstawiono w tabeli poniżej.
  31 grudnia
  2017 r.
  31 grudnia
  2016 r.
  Urządzenia techniczne i maszyny
  31 993 46 583
  Środki transportu 408 520
  Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 8 344 15 992
  Rzeczowe aktywa trwałe używane na podstawie umów l easingu 40 745 63 095
  Rzeczowe aktywa trwałe nabytych w drodze leasingu finansowego w trakcie
  roku
  122 13 923
  Informacje na temat warunków umów leasingowych zost ały zawarte w nocie 14 skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.
  c) Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzed aży na dzień bilansowy
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. aktywa trwałe o wartośc i bilansowej 13 747 tys. zł (na 31 grudnia 2016 r.: 10 682 tys. zł)
  zostały zaprezentowane jako przeznaczone do sprzeda ży i obejmują prawo wieczystego użytkowania gruntów
  zlokalizowane przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie oraz nieruchomości zlokalizowane przy ul. Tkackiej 7/8 i
  Wełniarskiej 19/20 w Gdańsku. W informacji o segmen tach operacyjnych prezentowanej w nocie 21 powyższe aktywa
  są ujęte w pozycjach uzgadniających.
  Grupa podjęła już aktywne działania mające na celu doprowadzenie do sprzedaży powyższych aktywów. Zarz ąd Spółki
  oczekuje, że sprzedaż tych aktywów zostanie zrealiz owana w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bi lansowego i
  ocenia, że ich wartość godziwa pomniejszona o koszt y sprzedaży jest wyższa od wartości bilansowej.
  W raporcie bieżącym z dnia 7 grudnia 2017 r., Zarząd Agory S.A. poinformował, w nawiązaniu do rap ortów bieżących
  33/2016 oraz 25/2017, że na mocy Zmiany do Umowy Wa runkowej z dnia 7 grudnia 2017 r. sprzedaż prawa
  użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomośc i gruntowej o łącznej powierzchni 6270 mkw. w Warszawie,
  położonej przy ulicy Czerniakowskiej 85/87 („Nieruc homość”) nastąpi do końca lutego 2018 r., a nie jak wcześniej
  informowano do końca 2017 r. Zawarta w dniu 7 grudn ia 2017 r. Zmiana do Umowy Warunkowej zawartej w dn iu 27
  października 2017 r. nie wpłynęła na charakter Umow y Warunkowej, która pozostała umową sprzedaży o sku tkach
  zobowiązujących, zawartą pod warunkiem nieskorzysta nia przez Prezydenta m.st. Warszawy z prawa pierwok upu  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 33
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości („Warun ek"). W dniu 26 lutego 2018 r., w związku ze spełnieniem się
  warunku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, Sp ółka podpisała umowę przeniesienia prawa użytkowania
  wieczystego powyższej nieruchomości. Łączna wartoś ć transakcji wyniosła 19,0 mln zł netto, a jej pozytywny wpływ
  na wynik operacyjny Grupy Agora wyniesie 8,3 mln zł w pierwszym kwartale 2018 r.
  W raporcie bieżącym z dnia 22 stycznia 2018 r. Zarząd Agory S.A. poinformował o zawarciu warunkow ej umowy
  sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dwóch nieru chomości gruntowych zlokalizowanych w Gdańsku, wraz
  z prawem własności budynku. Szczegółowe informacje zawarte są w nocie 42.
  d) Sprzedaż nieruchomości w Łodzi
  W dniu 27 października 2016 r . Agora S.A. zawarła warunkową umowę sprzedaży praw a użytkowania wieczystego
  dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni około 4, 2 tys. m2 w Łodzi, wraz z prawem własności budynków
  posadowionych na jednej z nich, w tym zabytkowego b udynku biurowego o powierzchni zabudowy około 1 tys.
  m2 (dalej łącznie jako „Nieruchomość”). Umowa zosta ła zawarta pod warunkiem, że Prezydent miasta Łodzi nie
  wykona prawa pierwokupu do Nieruchomości, przysługu jącego Gminie Miasta Łódź.
  Decyzja o sprzedaży Nieruchomości wynikała z faktu, iż Spółka nie wykorzystywała efektywnie całej powierzchni
  Nieruchomości na działalność operacyjną, a optymaln ym rozwiązaniem był najem powierzchni biurowej dost osowanej
  do aktualnej skali działalności Spółki w Łodzi. Wra z z warunkową umową sprzedaży zawarta została warun kowa
  umowa najmu powierzchni biurowej, na mocy której Ag ora S.A., na zasadach rynkowych, wynajęła od kupującego na
  okres 5 lat powierzchnię biurową znajdującą się w N ieruchomości.
  W dniu 2 grudnia 2016 r. Zarząd Agory S.A. powziął informację, iż Prezydent miasta Łodzi nie wykona prawa
  pierwokupu do Nieruchomości, przysługującego Gminie Miasta Łódź. W związku z tym w dniu 8 grudnia 2016 r.
  zawarta została umowa przeniesienia praw do Nieruch omości.
  Cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 9 700 tys. zł netto, a wpływ tej transakcji na pozostałe przychody operacyjne
  Grupy z tytułu zysku na zbyciu niefinansowych aktyw ów trwałych w czwartym kwartale 2016 r. wyniósł 5 9 91 tys. zł.
  e) Zakontraktowane nakłady inwestycyjne
  Zakontraktowane nakłady inwestycyjne zostały przeds tawione w nocie 35.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 34
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  5. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  Długoterminowe aktywa finansowe zawierają udziały i pożyczki w spółkach nieobjętych konsolidacją.
  2017 r. 2016 r.
  Stan na początek okresu 83 98
  Udziały 83 83
  Udzielone pożyczki - 15
  Zwiększenia - -
  Zmniejszenia - (15)
  Udzielone pożyczki - (15)
  - reklasyfikacje - (15)
  Stan na koniec okresu
  83 83
  Udziały 83 83
  6. INWESTYCJE W SPÓŁKACH STOWARZYSZONYCH I WSPÓŁKONTRO LOWANYCH
  Inwestycje w spółkach stowarzyszonych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności.
  2017 r. 2016 r.
  Inwestycje w spółki stowarzyszone 939 930
  Inwestycje w spółki współkontrolowane 6 908 20 487
  Inwestycje w spółkach stowarzyszonych i współkontr olowanych 7 847 21 417
  Stan na początek okresu 21 417 19 938
  Zwiększenia - 14 604
  Ujęcie początkowe udziałów w spółce - 14 604
  Zmniejszenia (13 570) (13 125)
  Udział w stratach netto (4 727) (1 469)
  Wycena udziałów na dzień przejęcia kontroli - (5 536)
  Reklasyfikacja do jednostek zależnych na dzień przejęcia kontroli - (5 760)
  Sprzedaż udziałów (nota 32) (8 843) -
  Dywidendy otrzymane - (360)
  Stan na koniec okresu 7 847 21 417
  Skrócone informacje finansowe dotyczące spółek wyce nianych metodą praw własności znajdują się w nocie 38.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 35
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  7. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRES OWE
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Rozliczenia międzyokresowe
  2 871 2 238
  Pozostałe 12 066 12 049
  Należności długoterminowe i rozliczenia międzyokre sowe 14 937 14 287
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. Grupa posiadała należności z tytułu złożonych przez spółkę AMS S.A. kaucji pieniężnych w
  łącznej wysokości 21,6 mln zł (2016 r.: 21,6 mln zł ) stanowiących zabezpieczenie gwarancji bankowych u dzielonych w
  związku z realizacją umowy koncesji na budowę i mod ernizację wiat przystankowych w Warszawie. Na dzień 31
  grudnia 2017 r. część należności z tytułu tych kauc ji w wysokości 10,8 mln zł (2016 r.: 10,8 mln zł) jest prezentowana w
  bilansie w należnościach długoterminowych.
  8. ZAPASY
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Materiały
  23 132 25 345
  Produkcja w toku 7 822 288
  Produkty gotowe 1 245 4 422
  Towary 2 593 3 774
  34 792 33 829
  Odpis aktualizujący wartość 8 958 8 591
  Zapasy, wartość brutto 43 750 42 420
  Produkty gotowe oraz produkcja w toku zawierają głó wnie koszty związane z własną produkcją filmową i wydawniczą.
  Wartość zapasów ujęta jako koszt w rachunku zysków i strat wynosiła 139 850 tys. zł (2016 r.: 191 300 tys. zł) i jest
  prezentowana w pozycji „koszt własny sprzedaży”.
  Odpis z tytułu utraty wartości oraz odwrócenie odpi su z tytułu utraty wartości zostały ujęte w „koszcie własnym
  sprzedaży” w rachunku zysków i strat (2017 r. utwor zenie odpisu w kwocie netto 1 810 tys. zł, w 2016 r.: utworzenie
  odpisu w kwocie netto 1 448 tys. zł).
  9. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKR ESOWE
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Należności z tytułu dostaw i usług
  182 023 184 760
  Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń spo łecznych
  i podobne
  9 382 10 821
  Rozliczenia międzyokresowe 7 684 9 083
  Pozostałe 44 717 49 690
  243 806 254 354
  Odpisy aktualizujące wartość należności 14 766 16 711
  Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokr esowe brutto 258 572 271 065
  Pozostałe należności zawierają m. in. pożyczki udzielone pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  w kwocie 15 307 tys. zł ( 2016 r.: 17 058 tys. zł). Pożyczki udzielane są na okres do dziesięciu lat i są spłacane w ratach
  miesięcznych. Oprocentowanie pożyczek jest stałe i nie przekracza 2%. Pozostałe należności zawierają również  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 36
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  krótkoterminową część kaucji pieniężnych złożonych przez spółkę AMS S.A. (opisanych w nocie 7) oraz należności ze
  sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
  Należności krótkoterminowe zawierają należności od jednostek powiązanych – szczegóły znajdują się w nocie 39.
  Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocento wane, a termin płatności wynosi zazwyczaj od 7 do 4 0 dni.
  Odpisy aktualizujące są ujmowane w pozycji “pozosta łe koszty operacyjne”, natomiast odwrócenie odpisów
  aktualizujących w pozycji “pozostałe przychody oper acyjne”.
  Wiekowanie należności z tytułu dostaw i usług – net to
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Należności nieprzeterminowane
  116 446 116 783
  Należności przeterminowane do 1 miesiąca 41 129 48 587
  Należności przeterminowane powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 21 526 16 421
  Należności przeterminowane powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 648 1 468
  Należności przeterminowane powyżej 6 miesięcy do 1 roku 939 1 061
  Należności przeterminowane powyżej 1 roku 335 440
  182 023 184 760
  Odpisy aktualizujące wartość należności krótkotermi nowych
  2017 r. 2016 r.
  Stan na początek okresu 16 711 18 499
  Zwiększenia 3 955 4 457
  Rozwiązania (2 345) (1 407)
  Wykorzystania (3 555) (4 838)
  Stan na koniec okresu 14 766 16 711
  10. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
  91 783 73 989
  Pożyczki udzielone 1 051 6 043
  92 834 80 032
  Pożyczki udzielone dotyczą głównie transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawionymi w nocie 39.
  11. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
  18 596 25 417
  Lokaty bankowe 272 24 578
  Pozostałe 330 202
  19 198 50 197  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 37
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Pozycja „środki pieniężne i ich ekwiwalenty” zawier a środki pieniężne zdeponowane na wyodrębnionym rac hunku
  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 778 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 9 458 tys. zł).
  12. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  Kapitał zarejestrowany na 31 grudnia 2017 r.
  Seria
  Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania
  Liczba akcji Wartość
  nominalna Sposób pokrycia kapitału
  A uprzywilejowane co do głosu
  4 281 600 4 282 zamiana udziałów na akcje
  BiD zwykłe brak 43 383 826 43 383
  zamiana udziałów na akcje, emisja akcji
  47 665 426 47 665
  Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł.
  Wysokość uprzywilejowania akcji serii A wynosi 5 gł osów na akcję.
  Wszystkie akcje wyemitowane są w pełni opłacone.
  Program Nabywania Akcji Własnych Agory S.A.
  W dniu 21 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie Akcjon ariuszy podjęło uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu
  Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich późniejszego umorzenia, a także ogólnych warunków tego
  procesu oraz utworzenia celowego kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia
  w wysokości 23 833 tys. zł.
  Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpoczęło się w dniu 2 października 2017 r., a zakończyło
  w dniu 6 października 2017 r. Rozliczenie wszystkich transakcji odbyło się w dniu 10 października 2017 r. Spółka nabyła
  łącznie 1 084 595 akcji własnych w ramach realizacj i Programu Nabywania Akcji Własnych. Nabyte akcje b yły akcjami
  na okaziciela notowanymi na Giełdzie Papierów Warto ściowych w Warszawie, o wartości nominalnej 1,0 zł każda
  akcja, które (na dzień 10 października 2017 r.) łącznie stanowiły 2,28% kapitału zakładowego Spółki or az łącznie
  odpowiadały 1 084 595 głosów na walnym zgromadzeni u Spółki, co stanowiło 1,67% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki ("Nabyte Akcje"). Cena zakupu w ynosiła 20,0 zł za jedną Nabytą Akcję oraz 21 692 tys. zł łącznie
  za wszystkie Nabyte Akcje. Łączna cena zakupu akcji wraz z kosztami transakcyjnymi wynosiła 21 744 tys . zł.
  Zakup Nabytych Akcji nastąpił poza rynkiem regulowa nym, za pośrednictwem podmiotu Millenium Dom Makler ski S.A.
  w następstwie rozliczenia oferty zakupu akcji Agory S.A. ogłoszonej przez Spółkę w dniu 26 września 20 17 r. Łączna
  liczba akcji na okaziciela zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty wyniosła 29 13 1 971 akcji.
  Akcjonariusze nie zgłosili akcji imiennych do sprzedaży. Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji na okaziciela
  zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w rama ch Programu Nabywania Akcji Własnych przekroczyła ł ączną
  liczbę akcji, którą Spółka zamierzała nabyć w ramach Oferty z puli akcji na okaziciela (tj. 1 084 595 akcji), liczba akcji
  nabytych od poszczególnych akcjonariuszy została ob liczona przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych
  w punkcie 10 Oferty. Średnia stopa redukcji w puli akcji na okaziciela wyniosła 96,3%.
  Przed nabyciem Akcji Nabytych w ramach Programu Nab ywania Akcji Własnych Spółka nie posiadała żadnych akcji
  własnych. Obecnie Spółka posiada jedynie Nabyte Akcje.
  Zgodnie z prawem Spółka nie wykonuje praw udziałowy ch z akcji własnych. Spółka planuje umorzyć skupione akcje na
  najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 38
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  13. ZYSKI/(STRATY) Z LAT UBIEGŁYCH
  Dywidendy
  Zyski z lat ubiegłych mogą zostać wypłacone akcjon ariuszom zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowy ch oraz
  zasadami polityki dywidendowej ogłoszonej przez Ago rę S.A.
  Ramowa polityka dywidendowa ogłoszona przez Agorę S .A. w dniu 14 lutego 2005 r. zakłada, w zależności od oceny
  perspektyw Spółki oraz warunków rynkowych, zwrot na dwyżki wolnych środków akcjonariuszom w postaci corocznej
  dywidendy oraz nabywanie własnych akcji w celu umor zenia.
  Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2017 r. stratę netto Agory S.A. za rok
  obrotowy 2016, która wyniosła 52 754 tys. zł, posta nowiono pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
  Ponadto, w dniu 21 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzen ie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie upoważnienia
  Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich późniejszego umorzenia. Program nabywania akcji
  własnych został opisany w nocie 12.
  14. DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY I POŻYCZKI
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Długoterminowe kredyty bankowe
  35 304 41 731
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 20 804 30 200
  Długoterminowe kredyty i pożyczki 56 108 71 931
  Krótkoterminowe kredyty bankowe 19 723 22 556
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 9 446 16 432
  Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 29 169 38 988
  Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
  Terminy spłaty:
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  powyżej 1 roku do 3 lat
  33 927 34 939
  powyżej 3 do 5 lat 1 377 6 792
  Zobowiązania długoterminowe, razem 35 304 41 731
  Na podstawie Umowy o Limit Kredytowy („Umowa”) zawa rtej z bankiem DNB Bank Polska S. A. w dniu 25 maja 2017 r.
  Agora S.A. otrzymała kredyt nieodnawialny w wysokoś ci 25 000 tys. zł przeznaczony na spłatę zadłużenia z tytułu
  kredytu terminowego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. , który podlega spłacie w 12 ratach kwartalnych począwszy od 1
  lipca 2018 r. Ponadto, Spółka dysponuje otwartym li mitem kredytowym w rachunku bieżącym do kwoty 75 00 0 tys. zł
  („Overdraft 1”), który może być wykorzystany w okre sie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy m.in. w ce lu
  finansowania bądź refinansowania akwizycji, wydatkó w inwestycyjnych oraz kapitału obrotowego a po upły wie 12
  miesięcy od dnia zawarcia Umowy podlega automatyczn ej konwersji na kredyt nieodnawialny spłacany w ratach
  kwartalnych. Spółka dysponuje również otwartym limi tem kredytowym w rachunku bieżącym do kwoty 35 000 tys. zł
  („Overdraft 2”), który może być wykorzystany w okre sie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy w celu finansowania
  kapitału obrotowego oraz innych celów korporacyjnyc h Grupyi m.in. w systemie cash poolingu.
  Zgodnie z postanowieniami Umowy Limit Kredytowy jes t zabezpieczony m.in. oświadczeniem o dobrowolnym
  poddaniu się egzekucji przez Spółkę, hipoteką umowną, ustanowioną na rzecz Banku na nieruchomościach p ołożonych
  w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, na których to nieruchomościach przysługuje Spółce prawo użytkowan ia
  wieczystego oraz prawo własności położonego na nich budynku oraz przelewem praw z polisy ubezpieczenio wej na
  powyższej nieruchomości.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 39
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Dodatkowo Agora S.A. zobowiązała się do utrzymywani a w okresie kredytowym określonych parametrów i
  wskaźników finansowych dotyczących jej działalności na uzgodnionym z Bankiem poziomie. Jednocześnie Sp ółka
  zobowiązała się, że w określonym w Umowie terminie przeniesie do Banku istotną część obsługi transakcyjnej.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. Agora S.A. posiada zadł użenie z tytułu wykorzystanego kredytu nieodnawialn ego w
  wysokości 25 002 tys. zł oraz z tytułu kredytu w ra chunku bieżącym w wysokości 4 471 tys. zł.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r., zadłużenie zewnętrzne spółki Helios S.A. z tytułu kredytów bankowych i zobowiązań z
  tytułu leasingu finansowego wynosiło 52 846 tys. zł i składały się na nie:
  - kredyty bankowe w łącznej wysokości 22 780 tys. z ł (z tego 14 524 tys. zł jest prezentowane w zobowiązaniach
  długoterminowych),
  - zobowiązania z tytułu leasingu finansowego wysoko ści 30 066 tys. zł (z tego 20 664 tys. zł jest prezentowane w
  zobowiązaniach długoterminowych) – dotyczą one głów nie wyposażenia kin oraz samochodów.
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Przyszłe minimalne opłaty leasingowe
  32 734 50 871
  Niezrealizowane koszty finansowe (2 484) (4 239)
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego netto, razem 30 250 46 632
  Wiekowanie zobowiązań z tytułu leasingu finansoweg o netto
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  do 1 roku
  9 446 16 432
  powyżej 1 do 5 lat 20 800 28 182
  powyżej 5 lat 4 2 018
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego netto, razem 30 250 46 632
  Wiekowanie przyszłych minimalnych opłat leasingowy ch
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  do 1 roku
  10 528 18 198
  powyżej 1 do 5 lat 22 202 30 607
  powyżej 5 lat 4 2 066
  Przyszłe minimalne opłaty leasingowe, razem 32 734 50 871  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Strona
  40
  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Wierzyciel Kwota wg umowy Kwota pozostała do spł aty Warunki
  oprocentowania
  Termin spłaty wg umowy Zabezpieczenia Inne
  31 grudnia
  31 grudnia
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  2017 r. 2016 r. długo
  terminowe
  krótko
  terminowe
  długo
  terminowe
  krótko
  terminowe
  Zobowiązania z tytułu kredytów DNB Bank Polska
  S. A. 135 000
  -
  20 780
  8 693
  -
  -
  WIBOR 1 M
  lub 3 M
  + marża banku
  kredyt
  nieodnawialny -
  kwartalnie 12 rat
  od 01.07.2018
  do 1.04.2021;
  kredyt w
  rachunku
  bieżącym z
  okresem
  dostępności do
  24 maja 2018 r. Hipoteki na nieruchomościach położonych
  w Warszawie (obejmujące prawo
  wieczystego użytkowania gruntów oraz
  prawo własności do położonych na nich
  budynkach), cesja praw z polis
  ubezpieczeniowych, pełnomocnictwa do
  rachunków bankowych
  linia kredytowa dla
  Agory S.A. (podział
  na: kredyt
  nieodnawialny i
  dostępny do
  wykorzystania
  kredyt w rachunku
  bieżącym)
  Bank Pekao S.A. -
  135 000
  -
  -
  19 231
  5 769
  WIBOR 1 M
  lub 3 M
  + marża banku
  kredyt spłacony
  w całości w 2017
  r.
  Hipoteki na nieruchomościach położonych
  w Warszawie (obejmujące prawo
  wieczystego użytkowania gruntów oraz
  prawo własności do położonych na nich
  budynkach), cesja praw z polis
  ubezpieczeniowych, pełnomocnictwa do
  rachunków bankowych linia kredytowa dla
  Agory S.A. (podział
  na dostępny do
  wykorzystania
  kredyt terminowy
  oraz kredyt w
  rachunku
  bieżącym)
  Bank Zachodni
  WBK S.A.
  26 220
  26 220
  4 693
  3 850
  8 258
  5 670
  1M WIBOR +
  marża banku
  spłaty w ratach
  miesięcznych do
  24.06.2024 r. Hipoteka na nieruchomościach
  położonych w Białymstoku, Radomiu i w
  Sosnowcu, Opolu. Zastaw rejestrowy na
  wyposażeniu kina. Cesja praw z polisy
  ubezpieczeniowej nieruchomości. Weksel
  in blanco. Oświadczenie patronackie
  złożone przez Agorę S.A. Umowa
  podporządkowania pożyczki od Agory S.A.
  kredyt
  inwestycyjny
  udzielony Helios
  S.A.  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Strona
  41
  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Wierzyciel Kwota wg umowy Kwota pozostała do spł aty Warunki
  oprocentowania
  Termin spłaty wg umowy Zabezpieczenia Inne
  31 grudnia
  31 grudnia
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  2017 r. 2016 r. długo
  terminowe
  krótko
  terminowe
  długo
  terminowe
  krótko
  terminowe
  Raiffeisen Bank
  Polska S.A. 64 200
  64 200
  9 625
  4 303
  13 931
  6 233
  1M WIBOR +
  marża banku
  spłaty w ratach
  miesięcznych do
  29.10.2021 r. Zastaw rejestrowy na wyposażeniu kin.
  Cesja praw z polis ubezpieczeniowych.
  Pełnomocnictwo dla Banku do
  regulowania zobowiązań Kredytobiorcy z
  umowy kredytowej w ciężar rachunku
  bieżącego. Weksel in blanco wraz z
  deklaracją wekslową. Pełnomocnictwo do
  rachunku bankowego i innych rachunków
  prowadzonych przez Bank. Hipoteka na
  nieruchomościach w Opolu, Białymstoku,
  Sosnowcu i Radomiu. Cesja wierzytelności
  z umowy ubezpieczenia. Cesja
  wierzytelności z kontraktu, zgodnie z
  odrębną umową o przelew wierzytelności
  zawartą pomiędzy Kredytobiorcą a
  Bankiem. kredyt
  inwestycyjny
  udzielony Helios
  S.A.
  Raiffeisen Bank
  Polska S.A. 1 500
  1 500
  207
  103
  310
  103
  1M WIBOR +
  marża banku
  spłaty w ratach
  miesięcznych do
  31.12.2020 r. Hipoteka na nieruchomości w Opolu.
  Zastaw rejestrowy na wyposażeniu kin.
  Cesja praw z polis ubezpieczeniowych.
  Pełnomocnictwo dla Banku do
  regulowania zobowiązań Kredytobiorcy z
  umowy kredytowej w ciężar rachunku
  bieżącego. Weksel in blanco wraz z
  deklaracją wekslową. kredyt
  rewolwingowy
  udzielony Helios
  S.A.
  Alior Bank S.A. 1 952
  1 952
  -
  -
  -
  305
  3 M WIBOR +
  marża banku
  spłaty w ratach
  miesięcznych do
  30.06.2017 r. Pełnomocnictwo do dysponowania
  środkami na rachunkach bankowych
  prowadzonych przez Bank. Hipoteka na
  nieruchomości położonej w Radomiu. kredyt
  inwestycyjny
  udzielony Helios
  S.A.
  mBank SA 8 000
  8 000
  -
  2 775
  -
  4 475
  WIBOR ON +
  marża banku
  Kredyt w
  rachunku
  dostępny do
  27.11.2018 r. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji kredyt w rach
  unku
  bieżącym AMS S.A.  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Strona
  42
  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Wierzyciel Kwota wg umowy Kwota pozostała do spł aty Warunki
  oprocentowania
  Termin spłaty wg umowy Zabezpieczenia Inne
  31 grudnia
  31 grudnia
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  2017 r. 2016 r. długo
  terminowe
  krótko
  terminowe
  długo
  terminowe
  krótko
  terminowe
  Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego RCI Leasing Polska
  Sp. z o.o. 232
  110
  140
  43
  75
  20
  marża
  leasingodawcy
  spłata w ratach
  do 2022 r. weksel in blanco, przedmiot leasingu
  (samochody) umowa leasingowa
  zawarta przez
  Agorę S.A.
  BZ WBK LEASING
  S.A. (w poprzednim
  roku również
  umowy z BZ WBK
  Lease S.A.) 40 178
  49 572
  17 083
  6 295
  23 430
  7 886
  1M WIBOR +
  marża
  leasingodawcy
  spłata w ratach
  do 2023 r. Weksel in blanco, sprzęt leasingowany
  (projektory 3D,wyposażenie kin, barów) umowa leasingowa
  zawarta przez
  Helios S.A.
  mLeasing Sp. z
  o.o. -
  2 233
  -
  -
  -
  282
  1M WIBOR +
  marża
  leasingodawcy
  spłata w ratach
  do 2017 r. Weksel własny korzystającego, sprzęt
  leasingowany (samochody, wyposażenie
  kin) umowa leasingowa
  zawarta przez
  Helios S.A.
  Europejski
  Fundusz
  Leasingowy S.A. 1 887
  22 088
  -
  346
  346
  5 078
  1M WIBOR +
  marża
  leasingodawcy
  spłata w ratach
  do 2018 r. Weksel in blanco, sprzęt leasingowany
  (wyposażenie kin, barów) umowa leasingowa
  zawarta przez
  Helios S.A.
  SG Equipment
  Leasing Polska Sp.
  z o.o. 452
  452
  89
  78
  174
  74
  1M WIBOR +
  marża
  leasingodawcy
  spłata w ratach
  do 2020 r. Weksel in blanco, sprzęt leasingowany
  (wyposażenie kina w Legnicy), kaucja 10%
  kwoty finansowania umowa leasingowa
  zawarta przez
  Helios S.A.
  ING Lease Sp. z
  o.o.
  11 184
  11 184
  93
  1 722
  1 819
  2 172
  1M WIBOR +
  marża
  leasingodawcy
  spłata w ratach
  do 2021 r. Weksel in blanco, sprzęt leasingowany
  (sprzęt projekcyjny, wyposażenie kina) umowa leasingowa
  zawarta przez
  Helios S.A.
  PKO Leasing S.A.
  (w roku
  poprzednim
  Raiffeisen Leasing
  Polska S.A.) 6 343
  6 343
  3 399
  961
  4 356
  921
  1M WIBOR +
  marża
  leasingodawcy
  spłata w ratach
  do 2022 r. Weksel in blanco, sprzęt leasingowany
  (sprzęt projekcyjny, wyposażenie kina) umowa leasingowa
  zawarta przez
  Helios S.A.
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Strona
  43
  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej) 15. AKTYWA I REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHO DOWEGO Podatek odroczony został wyliczony według ustawowej stawki podatkowej 19% i 15% ( 2016 r.: 19%). Stawka podatkowa 15% dotyczy spółek zależnych IM 40 Sp. z o.o. oraz
  Optimizers Sp. z o.o., które w 2017 r. uzystały sta tus małego podatnika CIT. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Wartość na 1 stycznia 2017 r.
  Zmiany odniesione do rachunku
  zysków i strat
  Zmiany odniesione do innych całkowitych dochodów
  Zmiany związane ze zbyciem spółki zależnej
  Wartość na 31 grudnia 2017 r.
  Bierne rozliczenia międzyokresowe i zobowiązania
  (koszty naliczane memoriałowo)
  15 665
  539
  -
  -
  16 204
  Aktywa i zobowiązania finansowe
  45
  (30)
  -
  15
  Pozycje walutowe (niezrealizowane różnice kursowe)
  -
  25
  -
  -
  25
  Zobowiązania z tytułu odsetek
  66
  22
  -
  -
  88
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  11 253
  (1 508)
  -
  -
  9 745
  Rezerwy na zobowiązania
  1 832
  (868)
  (51)
  -
  913
  Różnica między amortyzacją podatkową i rachunkową
  1 853
  3 439
  -
  (47)
  5 245
  Zapasy objęte odpisem aktualizującym
  1 739
  124
  -
  -
  1 863
  Należności objęte odpisem aktualizującym
  897
  (76)
  -
  -
  821
  Straty podatkowe
  348
  (173)
  -
  -
  175
  Pozostałe
  2
  (2)
  -
  -
  -
  33 700
  1 492
  (51)
  (47)
  35 094
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Różnica między amortyzacją podatkową i rachunkową
  39 166
  (11 092)
  -
  -
  28 074
  Aktywa i zobowiązania finansowe
  1 409
  (1 141)
  -
  -
  268
  Pozycje walutowe (niezrealizowane różnice kursowe)
  11
  (11)
  -
  -
  -
  Należności z tytułu odsetek
  91
  (63)
  -
  -
  28
  Leasing finansowy
  3 139
  (885)
  -
  -
  2 254
  Pozostałe
  278
  (17)
  -
  -
  261
  44 094
  (13 209)
  -
  -
  30 885
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Strona
  44
  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Wartość na
  1 stycznia 2016 r. Zmiany odniesione do rachunku
  zysków i strat
  Zmiany odniesione do innych całkowitych dochodów
  Zmiany związane
  z nabyciem spółki zależnej
  Zmiany związane
  ze zbyciem spółki zależnej
  Wartość na
  31 grudnia 2016 r.
  Bierne rozliczenia międzyokresowe i
  zobowiązania (koszty naliczane memoriałowo) 16 563
  (883)
  -
  -
  (15)
  15 665
  Aktywa i zobowiązania finansowe
  124
  (79)
  -
  -
  -
  45
  Pozycje walutowe (niezrealizowane różnice
  kursowe) 32
  (21)
  -
  -
  (11)
  -
  Zobowiązania z tytułu odsetek
  270
  (140)
  -
  -
  (64)
  66
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 9 432
  1 821
  -
  -
  -
  11 253
  Rezerwy na zobowiązania 792
  1 039
  1
  -
  -
  1 832
  Różnica między amortyzacją podatkową i
  rachunkową 2 061
  (208)
  -
  -
  -
  1 853
  Zapasy objęte odpisem aktualizującym
  1 562
  177
  -
  -
  -
  1 739
  Należności objęte odpisem aktualizującym 880
  17
  -
  -
  -
  897
  Straty podatkowe 16
  976
  -
  -
  (644)
  348
  Pozostałe -
  2
  -
  -
  -
  2
  31 732
  2 701
  1
  -
  (734)
  33 700
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Różnica między amortyzacją podatkową i
  rachunkową 39 932
  (4 057)
  -
  3 561
  (270)
  39 166
  Aktywa i zobowiązania finansowe
  199
  1 210
  -
  -
  -
  1 409
  Pozycje walutowe (niezrealizowane różnice
  kursowe) 2
  10
  -
  -
  (1)
  11
  Zobowiązania z tytułu odsetek
  (65)
  157
  -
  -
  (1)
  91
  Leasing finansowy 3 444
  (305)
  -
  -
  -
  3 139
  Pozostałe 359
  (81)
  -
  -
  -
  278
  43 871
  (3 066)
  -
  3 561
  (272)
  44 094
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 45
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch odowego
  31 grudnia
  2017 r.
  Przed kompensatą kompensata
  wartość
  bilansowa
  Aktywa 35 094
  (18 557) 16 537
  Rezerwa 30 885 (18 557) 12 328
  Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31 grudnia
  2016 r.
  Przed kompensatą kompensata
  wartość
  bilansowa
  Aktywa 33 700
  (20 326) 13 374
  Rezerwa 44 094 (20 326) 23 768
  Nierozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku d ochodowego
  Grupa nie rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu strat podatkowych z powo du
  niepewności co do osiągnięcia przyszłych zysków pod atkowych w okresie najbliższych pięciu lat podatkowych, w
  których możliwe jest ich rozliczenie. Wartość strat podatkowych do rozliczenia, od których nie rozpozn ano aktywa z
  tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz daty ic h wygaśnięcia przedstawia tabela poniżej:
  31 grudnia
  2017 r.
  31 grudnia 2016 r. Data
  wygaśnięcia
  Nierozliczone straty podatkowe
  119 449 71 619 do 2024 r.*
  Pozostałe ujemne różnice przejściowe - 8 nieokreślona
  * z uzwględnieniem 3-letniego okresu istnienia Poda tkowej Grupy Kapitałowej („PGK”), podczas którego r ozliczanie strat
  podatkowych Spółki powstałych przed utworzeniem PGK ulega zawieszeniu.
  Podatkowa Grupa Kapitałowa
  W dnia 21 grudnia 2017 r. Zarząd Agory S.A. podjął uchwałę o zamiarze utworz enia Podatkowej Grupy Kapitałowej
  („PGK”), w skład której weszły Agora oraz następujące spółki zależne: Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o., Agora TC Sp. z
  o.o., Trader.com (Polska) Sp. z o.o., Helios S.A., AMS S.A., Yieldbird Sp. z o.o. oraz Plan A Sp. z o. o.
  W dniu 15 lutego 2018 r. Zarząd Agory S.A. otrzymał decyzję Naczelnika Drug iego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego
  w Warszawie o dokonaniu rejestracji umowy o utworze niu PGK.
  PGK zostanie utworzona z dniem 1 marca 2018 r., a k ażdy następny rok podatkowy będzie się pokrywał z rokiem
  kalendarzowym. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2020 r.
  W umowie o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, Agora została wskazana jako spółka reprezentująca PGK w
  zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordyn acji
  podatkowej.
  Spółka szacuje, że utworzenie PGK może spowodować p rzewidziane przepisami prawa obniżenie zobowiązania
  podatkowego PGK o około 5 mln zł w każdym roku funkcjonowania PGK.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 46
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  16. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
  2017 r. 2016 r.
  Długoterminowe
  Zobowiązania z tytułu opcji put 30 605 24 707
  30 605 24 707
  Krótkoterminowe
  Zobowiązanie z tytułu cash poolingu - 9 818
  - 9 818
  Zobowiązania z tytułu opcji put dotyczą oszacowanej wartości wykupu opcji put przyznanych akcjonariuszom i
  udziałowcom niekontrolującym.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. ich wartość wyniosła:
  - dla akcjonariuszy niekontrolujących Helios S.A.: 29 020 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 23 195 tys. zł),
  - dla udziałowców niekontrolujących Goldenline Sp. z o.o.: 1 585 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 1 512 tys. zł).
  Na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe o wartości 9 818 tys. zł obejmowały
  zobowiązania Agory S.A. wobec spółki współkontrolow anej Green Content Sp. z o.o. wynikające z rozliczeń w ramach
  systemu cash poolingu funkcjonującego w Grupie Agor a.
  17. REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE
  Zgodnie z kodeksem pracy pracownicy mają prawo do o dprawy z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego. Kwota
  zobowiązania na 31 grudnia 2017 r. wynosi 3 102 tys . zł (31 grudnia 2016 r.: 2 973 tys. zł), w tym część
  długoterminowa 2 804 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 2 745 tys. zł).
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Strona
  47
  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  18. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
  Rezerwa na
  reorganizację Rezerwa na
  odsetki, kary i podobne Rezerwa na
  koszty związane z umowami
  rodzącymi
  obciążenia Rezerwa na koszty
  wynagrodzeń i odprawy dla
  byłych członków Zarządu Rezerwa na
  sprawy sporne Pozostałe Razem Wartość na 1 stycznia 2017 r.
  5 730
  1 327
  927
  -
  154
  99
  8 237
  Zwiększenia -
  752
  -
  1 320
  13
  425
  2 510
  Utworzenie rezerwy -
  752
  -
  1 320
  13
  425
  2 510
  Zmniejszenia (5 713)
  -
  (232)
  (844)
  (25)
  (98)
  (6 912)
  Wykorzystanie rezerwy (5 564)
  -
  -
  (844)
  -
  -
  (6 408)
  Rozwiązanie rezerwy (149)
  -
  (232)
  -
  (25)
  (98)
  (504)
  Wartość na 31 grudnia 2017 r.
  17
  2 079
  695
  476
  142
  426
  3 835
  Część długoterminowa
  -
  -
  464
  75
  -
  -
  539
  Część krótkoterminowa
  17
  2 079
  231
  401
  142
  426
  3 296  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 48
  (i) Rezerwa na reorganizację
  W czwartym kwartale 2016 r., w związku z ogłoszenie m zwolnienia grupowego w Agora S.A., utworzono reze rwę na
  koszty związane z tym procesem w wysokości 6 906 ty s. zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. rezerwa pozostała do
  wykorzystania wynosiła 17 tys. zł.
  (ii) Rezerwa na odsetki, kary i podobne
  Rezerwa na odsetki, kary i podobne zawiera głównie kary za użytkowanie nośników w pasie drogi przez spółki grupy
  AMS.
  (iii) Rezerwa na koszty związane z umowami rodzącymi obci ążenia
  Rezerwa na koszty związane z umowami rodzącymi obciążenia została utworzona przez spółkę zależną Helios S.A. w
  związku z analizą rozliczenia długoterminowej umowy najmu powierzchni dotyczącej jednego z kin należących do sieci
  Helios.
  (iv) Rezerwa na sprawy sporne
  Grupa jest stroną pozwaną w postępowaniach sądowych . Na dzień 31 grudnia 2017 r. Grupa dokonała oszacowania
  ryzyka wypłaty odszkodowań z tytułu toczących się s praw w postępowaniach sądowych. Szacunku wartości
  odszkodowań, które zostaną najprawdopodobniej wypła cone dokonano po konsultacji z prawnikami Grupy w oparciu
  o obecny status spraw i zebrane materiały dowodowe. Dodatkowo, spółki Grupy są stronami sądowych spraw
  spornych o łącznej wartości 2 410 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 3 080 tys. zł), w przypadku których Zarząd ocenia
  prawdopodobieństwo przegranej jako mniejsze niż 50% . Stanowią one zobowiązania warunkowe.
  19. DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZ YOKRESOWE
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Długoterminowe
  Przychody przyszłych okresów 1 398 1 517
  - subwencje na sfinansowanie zakupu rzeczowych aktywów
  trwałych
  40 18
  - pozostałe 1 358 1 499
  Pozostałe zobowiazania długoterminowe 2 587 3 025
  - z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwał ych 1 351 1 624
  - pozostałe 1 236 1 401
  3 985 4 542
  Krótkoterminowe Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 78 193 74 157
  - na niewykorzystane urlopy 9 509 9 747
  - na koszty systemu motywacyjnego 9 445 9 761
  - rezerwa na Plany Motywacyjne (nota 27) 2 013 1 457
  - na płace 9 239 9 269
  - z tytułu niezafakturowanych kosztów 47 987 43 923
  Przychody przyszłych okresów 16 460 17 948
  - subwencje na sfinansowanie zakupu rzeczowych aktywów
  trwałych
  135 103
  - przedpłaty na ogłoszenia, kampanie reklamowe i prenumeraty 7 677 7 126
  - sprzedaż kuponów do kin 5 209 4 997
  - koszty sądowe 456 553
  - pozostałe (1) 2 983 5 169
  94 653 92 105
  (1) Wartość na 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 201 6 r. zawiera m. in. otrzymaną zaliczkę dotyczącą sprzedaży
  nieruchomości przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie w wysokości 2 500 tys. zł.


  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 49
  20. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  85 155 93 611
  Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i podobne 15 902 26 249
  Pozostałe 15 853 14 197
  Fundusze specjalne 23 471 26 824
  140 381 160 881
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocent owane i zazwyczaj rozliczane w terminach 14 - 60 dn iowych.
  Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń s ą nieoprocentowane i rozliczane miesięcznie zgodnie z terminem
  płatności.
  Zobowiązania krótkoterminowe zawierają zobowiązania w stosunku do jednostek powiązanych – szczegóły znajdują
  się w nocie 39.
  21. PRZYCHODY I INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJ NYCH
  (a) Informacje dotyczące segmentów operacyjnych
  Zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansow ym ujmowane są
  informacje o segmentach w oparciu o elementy składo we Grupy, które zarządzający monitorują w zakresie
  podejmowania decyzji operacyjnych. Segmenty operacy jne to elementy składowe Grupy, dla których dostępna jest
  oddzielna informacja finansowa, regularnie oceniana przez osoby podejmujące kluczowe decyzje odnośnie alokacji
  zasobów i oceniające działalność Grupy.
  Dla celów zarządczych, Grupa została podzielona na segmenty w oparciu o wytwarzane produkty i świadczo ne usługi.
  Działalność Grupy podzielona jest na sześć głównych segmentów sprawozdawczych. Są to:
  1) segment Film i Książka obejmuje działalność Grupy w zakresie zarządzania obiektami kinowymi w ramach spółki
  Helios S.A. oraz dystrybucji i produkcji filmów w r amach Next Film Sp. z o.o. oraz Next Script Sp. z o .o., jak również
  działalność pionu Projektów Specjalnych Agory S.A. (m.in. Wydawnictwo Agora oraz produkcja filmowa do 31 marca
  2017 r.),
  2) segment Prasa obejmuje działalność Grupy dotyczącą wydawania dzie nnika Gazeta Wyborcza (do połowy
  października 2016 r. wydawany był również bezpłatny dziennik Metrocafe.pl ), wydań specjalnych magazynów Gazety
  Wyborczej oraz czasopism w ramach pionu Czasopisma,
  3) segment Reklama Zewnętrzna obejmuje działalność spółek grupy AMS, które oferu ją usługi reklamowe na różnego
  rodzaju nośnikach reklamy zewnętrznej,
  4) segment Internet obejmuje funkcjonowanie Grupy w zakresie oferowania produktów i usług internetowych oraz
  multimedialnych, na co składa się działalność pionu Internet Agory S.A., Trader.com (Polska) Sp. z o.o., Yieldbird Sp. z
  o.o., Sir Local Sp. z o.o. (do 31 marca 2017 r.), G oldenLine Sp. z o.o. oraz Optimizers Sp. z o.o.,
  5) segment Radio obejmuje działalność Grupy w zakresie funkcjonowan ia radiostacji lokalnych oraz
  ponadregionalnego Radia TOK FM, w jego skład wchodz i również pion Radio w Agorze S.A.,
  6) segment Druk obejmuje funkcjonowanie Grupy w zakresie działalno ści poligraficznej prowadzonej przez pion Druku
  Agory S.A. i spółkę Agora Poligrafia Sp. z o.o.
  Zasady rachunkowości segmentów operacyjnych są taki e same jak zasady rachunkowości Grupy Agora, poza kwestiami
  opisanymi poniżej.
  Dla celów zarządczych dane dla danego segmentu są k onsolidowane pro-forma. Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki
  operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji do tyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz
  wyników działalności. Koszty operacyjne segmentu Pr asa związane z produkcją Gazety Wyborczej rozliczane są na
  zasadzie alokacji kosztów z segmentu Druk. Począwsz y od pierwszego kwartału 2017 r. koszty produkcji są rozliczane


  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 50
  poprzez alokację kosztów usług druku według cennika ustalonego na zasadach rynkowych. W latach ubiegłych koszty
  produkcji były rozliczane poprzez alokację kosztów bezpośrednich i pośrednich (w tym kosztów amortyzac ji)
  związanych z produkcją. Prezentacja danych porównaw czych za analogiczne okresy została odpowiednio
  przekształcona. Ocena działalności poszczególnych s egmentów jest dokonywana do poziomu zysku/straty na
  działalności operacyjnej.
  Wyniki operacyjne poszczególnych segmentów nie zawi erają:
  a) przychodów i pełnych kosztów promocji realizowanej bez wcześniejszej rezerwacji pomiędzy segmentami
  Grupy Agora; jedyne koszty, które są prezentowane t o bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach
  reklamy zewnętrznej - są one alokowane z segmentu R eklama Zewnętrzna do pozostałych segmentów,
  b) amortyzacji konsolidacyjnej (opis poniżej).
  Finansowanie Grupy (łącznie z kosztami i przychodam i finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowa ne na
  poziomie Grupy i nie podlegają alokacji. Ceny trans akcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmen tami
  operacyjnymi są ustalane na zasadach rynkowych, pod obnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.
  Pozycje uzgadniające zawierają dane nieujęte w poszczególnych segmentac h, m.in. pozostałe przychody i koszty
  pionów wspomagających (scentralizowane funkcje tech nologiczne, administracyjno-finansowe, zarządzania zasobami
  ludzkimi itp.) i Zarządu Agory S.A., a także Agorę TC Sp. z o.o., wyłączenia konsolidacyjne oraz inne korekty
  uzgadniające dane prezentowane w raportach zarządcz ych do skonsolidowanych danych finansowych Grupy. W
  przypadku inwestycji w spółki wyceniane metodą praw własności pozycje uzgadniające obejmują inwestycję w spółkę
  Stopklatka S.A. oraz w spółkę Green Content Sp. z o .o. (do 31 sierpnia 2017 r.).
  Amortyzacja operacyjna obejmuje amortyzację wartośc i niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  przypisanych bezpośrednio do danego segmentu. Amort yzacja konsolidacyjna obejmuje korekty konsolidacyjne
  dotyczące m.in. wartości niematerialnych oraz zwięk szeń rzeczowych aktywów trwałych rozpoznanych bezpo średnio
  na konsolidacji.
  Odpisy aktualizujące oraz odwrócenie odpisów aktual izujących dotyczą odpisów prezentowanych w pozostał ych
  kosztach i przychodach operacyjnych.
  Wartość inwestycji w spółki stowarzyszone i współko ntrolowane wyceniane metodą praw własności obejmuje wartość
  zakupionych udziałów skorygowaną o udział w wynikac h netto tych spółek ustalony metodą praw własności.
  Prezentowane dane za rok 2017 r. i za rok 2016 r. d otyczą Online Technologies HR Sp. z o.o., Instytut Badań Outdooru
  IBO Sp. z o.o., Stopklatka S.A., Hash.fm Sp. z o.o. oraz Green Content Sp. z o.o. (od 1 grudnia 2016 r . do 31 sierpnia
  2017 r.).
  Nakłady inwestycyjne to wydatki określone na podsta wie zaksięgowanych w danym okresie sprawozdawczym f aktur
  dotyczących zakupu rzeczowych aktywów trwałych i wa rtości niematerialnych. W przypadku segmentu Film i Książka
  kwota nakładów inwestycyjnych nie zawiera wydatków poniesionych na wyposażenie kin w zakresie, w jakim są one
  odsprzedawane właścicielom nieruchomości, w których zlokalizowano kina.
  Grupa nie raportuje segmentów w ujęciu geograficzny m, gdyż prowadzi działalność głównie na terenie Polski.
  Strona
  51
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  (a) Informacje dotyczące segmentów operacyjnych, c.d.
  Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2017 r.
  Film i książka
  Prasa
  Reklama
  zewnętrzna Internet
  Radio
  Druk
  Pozycje
  uzgadniające
  Razem
  Sprzedaż klientom
  zewnętrznym 398 453
  225 648
  161 470
  163 209
  110 034
  100 117
  6 548
  1 165 479
  Sprzedaż do innych segmentów (2) 17 776
  9 865
  1 572
  5 393
  3 957
  1 592
  (40 155)
  -
  Przychody ogółem 416 229
  235 513
  163 042
  168 602
  113 991
  101 709
  (33 607)
  1 165 479
  Koszty ogółem (1), (2), (3), (4) (386 482)
  (235 615)
  (134 785)
  (171 132)
  (97 336)
  (165 064)
  (48 101)
  (1 238 515)
  Zysk / (strata) operacyjny (a) (1) 29 747
  (102)
  28 257
  (2 530)
  16 655
  (63 355)
  (81 708)
  (73 036)
  Koszty i przychody finansowe 2 547
  2 547
  Udział w zyskach/(stratach) netto
  jednostek wycenianych metodą praw własności (3) -
  -
  -
  56
  -
  -
  (4 783)
  (4 727)
  Podatek dochodowy (4 077)
  (4 077)
  Strata netto (79 293)
  (1) na poziomie segmentów nie zawiera amortyzacji konsolidacyjnej, która jest uwzględniona w pozycjach uzgadniających;
  (2) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów promocji realizowanej bez wcześniejszej rezerwacji pomiędzy segmentami Grupy Agora; jedyne ko szty, które są
  prezentowane to bezpośrednie koszty zmienne kampani i na nośnikach reklamy zewnętrznej - są one alokowane z segmentu Reklama Zewnętrzna do pozostałych seg mentów;
  (3) pozycje uzgadniające zawierają dane nieujęte w poszczególnych segmentach, m.in. koszty operacyjne oraz wynik na pozostałej działalności operacyjnej pionów wspomagających
  (scentralizowane funkcje technologiczne, administra cyjno-finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi itp. ) oraz Zarządu Agory S.A. i Agorę TC Sp. z o.o. (93 122 tys. zł), wyłączenia
  konsolidacyjne oraz inne korekty uzgadniające dane prezentowane w raportach zarządczych do skonsolidow anych danych finansowych Grupy Agora. W przypadku i nwestycji w spółki
  wyceniane metodą praw własności pozycje uzgadniając e obejmują inwestycję w spółkę Stopklatka S.A. oraz w spółkę Green Content Sp. z o.o. (do 31 sierpnia 2017 r.);
  ( 4) podane kwoty zawierają odpisy aktualizujące z ty tułu utraty wartości przedstawione w tabeli poniżej.  Strona
  52
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  (a) Informacje dotyczące segmentów operacyjnych, c.d.
  Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2017 r.
  Film i książka
  Prasa
  Reklama
  zewnętrzna Internet
  Radio
  Druk
  Pozycje
  uzgadniające
  Razem
  Amortyzacja operacyjna (34 679)
  (1 758)
  (17 783)
  (4 625)
  (3 406)
  (20 735)
  (17 022)
  (100 008)
  Amortyzacja konsolidacyjna (1) (517)
  -
  -
  (2 736)
  -
  -
  254
  (2 999)
  Odpisy aktualizujące (520)
  (14 399)
  (2 896)
  (22 517)
  (487)
  (51 756)
  (1 100)
  (93 675)
  w tym aktywa trwałe (4) (20)
  (13 193)
  (1 694)
  (21 754)
  -
  (51 580)
  (765)
  (89 006)
  Odwrócenie odpisów aktualizujących 372
  450
  380
  787
  193
  273
  4
  2 459
  w tym aktywa trwałe -
  -
  114
  -
  -
  -
  -
  114
  Koszty płatności w formie papierów
  wartościowych -
  -
  -
  (604)
  -
  -
  -
  (604)
  Nakłady inwestycyjne (2) 16 386
  622
  19 380
  4 159
  8 173
  1 452
  6 874
  57 046
  Stan na 31 grudnia 2017 r.
  Film i książka Prasa Reklama
  zewnętrzna Internet Radio Druk Pozycje
  uzgadniające (3) Razem
  Rzeczowe aktywa trwałe i wartości
  niematerialne 263 899
  58 114
  273 421
  42 506
  86 553
  84 287
  156 874
  965 654
  Inwestycje w spółki stowarzyszone i
  współkontrolowane wyceniane metodą
  praw własności -
  -
  -
  1 898
  -
  -
  5 949
  7 847
  (1) nie jest uwzględniona na poziomie zysku / (stra ty) operacyjnej poszczególnych segmentów;
  (2) na podstawie zaksięgowanych w danym okresie fak tur;
  (3) pozycje uzgadniające zawierają głównie wartość siedziby Spółki (103 957 tys. zł) oraz pozostałe rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne pionó w wspomagających Agory S.A. i
  Agory TC Sp. z o.o., nieujęte w poszczególnych segm entach oraz korekty konsolidacyjne. W przypadku inw estycji w spółki wyceniane metodą praw własności po zycje uzgadniające
  obejmują inwestycję w spółkę Stopklatka S.A., w poz ycjach uzgadniających zawarte są również aktywa trw ałe, które na dzień 31 grudnia 2017 r. zostały zaprezentowane w bilansie
  jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży zgodni e z opisem przedstawionym w nocie 4c;
  (4) podane kwoty obejmują odpisy aktualizujące z ty tułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, które w 2017 r. dotyczyły głównie wartości tytułu
  prasowego „Cztery Kąty” w segmencie Prasa , wartośc i firmy Trader.com. (Polska) Sp. z o.o. w segmencie Internet oraz aktywów trwałych segmentu Druk.
  Strona
  53
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  (a) Informacje dotyczące segmentów operacyjnych, c.d.
  Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2016 r.
  Film i książka
  Prasa
  Reklama
  zewnętrzna Internet
  Radio
  Druk
  Pozycje
  uzgadniające
  Razem
  Sprzedaż klientom
  zewnętrznym 345 992
  256 693
  165 856
  161 844
  107 975
  153 910
  6 162
  1 198 432
  Sprzedaż do innych segmentów (2) 17 986
  11 202
  2 182
  6 040
  5 436
  1 598
  (44 444)
  -
  Przychody ogółem 363 978
  267 895
  168 038
  167 884
  113 411
  155 508
  (38 282)
  1 198 432
  Koszty ogółem (1), (2), (3) (337 012)
  (270 738)
  (143 097)
  (144 902)
  (100 625)
  (163 186)
  (22 190)
  (1 181 750)
  Zysk / (strata) operacyjny (a) (1) 26 966
  (2 843)
  24 941
  22 982
  12 786
  (7 678)
  (60 472)
  16 682
  Koszty i przychody finansowe (15 018)
  (15 018)
  Udział w zyskach/(stratach) netto
  jednostek wycenianych metodą praw własności (3) -
  232
  (1 701)
  (1 469)
  Podatek dochodowy (13 379)
  (13 379)
  Strata netto (13 184)
  (1) na poziomie segmentów nie zawiera amortyzacji konsolidacyjnej, która jest uwzględniona w pozycjach uzgadniających;
  (2) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów promocji realizowanej bez wcześniejszej rezerwacji pomiędzy segmentami Grupy Agora; jedyne ko szty, które są
  prezentowane to bezpośrednie koszty zmienne kampani i na nośnikach reklamy zewnętrznej - są one alokowane z segmentu Reklama Zewnętrzna do pozostałych seg mentów;
  (3) pozycje uzgadniające zawierają dane nieujęte w poszczególnych segmentach, m.in. koszty operacyjne oraz wynik na pozostałej działalności operacyjnej pionów wspomagających
  (scentralizowane funkcje technologiczne, administra cyjno-finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi itp. ), Zarządu Agory S.A. oraz spółki Agora TC Sp. z o.o. (81 653 tys. zł), jak
  również działalność spółki Green Content Sp. z o.o. (do 30 listopada 2016 r.), wyłączenia konsolidacyjne oraz inne korekty uzgadniające dane prezentowane w raportach zarządczych
  do skonsolidowanych danych finansowych Grupy Agora. W przypadku inwestycji w spółki wyceniane metodą praw własności pozycje uzgadniające obejmują inwestycję w spółkę
  Stopklatka S.A. oraz w spółkę Green Content Sp. z o .o. (od 1 grudnia 2016 r.).
  Strona
  54
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  (a) Informacje dotyczące segmentów operacyjnych, c.d.
  Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2016 r.
  Film i książka (3)
  Prasa
  Reklama
  zewnętrzna Internet
  Radio
  Druk
  Pozycje
  uzgadniające
  Razem
  Amortyzacja operacyjna (30 333)
  (1 901)
  (15 828)
  (4 891)
  (3 146)
  (22 777)
  (16 313)
  (95 189)
  Amortyzacja konsolidacyjna (1) (517)
  -
  -
  (2 736)
  -
  -
  254
  (2 999)
  Odpisy aktualizujące (562)
  (1 339)
  (2 062)
  (1 408)
  (501)
  (212)
  (1 272)
  (7 356)
  w tym aktywa trwałe (32)
  (22)
  (978)
  (56)
  (14)
  -
  (35)
  (1 137)
  Odwrócenie odpisów aktualizujących 27
  755
  86
  254
  164
  139
  9
  1 434
  w tym aktywa trwałe -
  -
  28
  -
  -
  -
  -
  28
  Koszty związane ze zwolnieniem
  grupowym -
  (5 831)
  -
  (442)
  -
  (163)
  (470)
  (6 906)
  Nakłady inwestycyjne (2) 31 942
  1 420
  24 736
  6 146
  3 660
  4 154
  11 700
  83 758
  Stan na 31 grudnia 2016 r.
  Film i książka
  Prasa
  Reklama
  zewnętrzna Internet
  Radio
  Druk Pozycje
  uzgadniające (4) Razem
  Rzeczowe aktywa trwałe i wartości
  niematerialne 280 238
  72 230
  275 855
  67 670
  81 786
  157 644
  165 550
  1 100 973
  Inwestycje w spółki stowarzyszone i
  współkontrolowane wyceniane
  metodą praw własności -
  -
  -
  1 842
  -
  -
  19 575
  21 417
  (1) nie jest uwzględniona na poziomie zysku / (stra ty) operacyjnej poszczególnych segmentów;
  (2) na podstawie zaksięgowanych w danym okresie fak tur;
  (3) kwota nakładów inwestycyjnych zawiera również w artość rzeczowych aktywów trwałych w leasingu w kwo cie 13 813 tys. zł;
  (4) pozycje uzgadniające zawierają głównie wartość siedziby Spółki (108 993 tys. zł) oraz pozostałe rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne pionó w wspomagających Agory S.A. i
  Agory TC Sp. z o.o., nieujęte w poszczególnych segm entach oraz korekty konsolidacyjne. W przypadku inw estycji w spółki wyceniane metodą praw własności po zycje uzgadniające
  obejmują inwestycję w spółkę Stopklatka S.A. oraz w spółkę Green Content Sp. z o.o., w pozycjach uzgadniających zawarte są również aktywa trwałe, które n a dzień 31 grudnia 2016 r.
  zostały zaprezentowane w bilansie jako aktywa trwał e przeznaczone do sprzedaży zgodnie z opisem przeds tawionym w nocie 4c.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 55
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  (b) Przychody
  2017 r. 2016 r.
  Przychody ze sprzedaży usług reklamowych
  547 294 561 621
  Przychody ze sprzedaży biletów do kin 222 213 194 173
  Przychody ze sprzedaży wydawnictw 134 261 135 689
  Przychody ze sprzedaży towarów 101 667 92 389
  Przychody ze sprzedaży usług poligraficznych 94 020 147 730
  Pozostała sprzedaż 66 024 66 830
  1 165 479 1 198 432
  Przychody ze sprzedaży zawierają sprzedaż barterow ą w wysokości 38 392 tys. zł (2016 r.: 39 421 tys. zł).
  22. KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW
  2017 r. 2016 r.
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (nota 4)
  80 523 77 857
  Amortyzacja wartości niematerialnych (nota 3) 22 484 20 331
  Zużycie materiałów i energii oraz wartość sprzedan ych towarów
  i materiałów 170 816 221 043
  Reklama i reprezentacja 74 693 83 490
  Czynsze z tytułu wynajmu powierzchni i rzeczowych aktywów
  trwałych 63 496 59 169
  Czynsze z tytułu wynajmu powierzchni pod nośniki r eklamy
  zewnętrznej 41 213 47 288
  Podatki i opłaty 7 872 11 251
  Pozostałe usługi obce 363 461 349 954
  Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracownikó w (nota 25) 327 648 330 143
  Razem koszty według rodzajów 1 152 206 1 200 526
  Zmiana stanu produktów 239 277
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed nostki (198) (258)
  Razem koszty operacyjne 1 152 247 1 200 545
  Koszty sprzedaży (206 142) (226 123)
  Koszty ogólnego zarządu (131 440) (125 186)
  Razem koszt własny sprzedaży 814 665 849 236
  23. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
  2017 r. 2016 r.
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (1)
  2 225 7 792
  Dotacje 5 056 2 497
  Odwrócenie odpisu aktualizującego należności 2 345 1 407
  Odwrócenie odpisu aktualizującego niefinansowe akt ywa trwałe 114 28
  Rozwiązanie rezerw 356 600
  Otrzymane darowizny 319 248
  Odpisane zobowiązania 577 1 258
  Zysk na zbyciu spółki zależnej (2) - 10 478
  Zysk na okazyjnym nabyciu (3) - 2 228
  Pozostałe 3 342 3 305
  14 334 29 841
  (1) w 2016 roku zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych zawiera między innymi zysk ze sprzedaży
  nieruchomości w Łodzi (nota 4d);
  (2) dotyczy zysku ze zbycia części udziałów w spółce G reen Content Sp. z o.o. w czwartym kwartale 2016 r. ;  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 56
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  (3) dotyczy rozliczenia transakcji przejęcia kontroli nad spółką zależną GoldenLine Sp. z o.o. w pierwszy m kwartale
  2016 r.
  24. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
  2017 r. 2016 r.
  Odpisy aktualizujące należności
  3 955 4 457
  Odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe (n ota 3 i 4) 89 006 1 137
  Darowizny 761 736
  Utworzenie rezerw 2 510 146
  Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych w tym demon taż nośników 1 002 1 320
  Pozostałe 3 368 3 250
  100 602 11 046
  25. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZEŃ NA RZECZ PRACOWNIKÓ W
  2017 r. 2016 r.
  Wynagrodzenia
  277 057 273 141
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 50 591 50 096
  Koszty związane ze zwolnieniem grupowym (nota 18) - 6 906
  327 648 330 143
  Średnia wielkość zatrudnienia 2 882 3 013
  Średnia wielkość zatrudnienia dotyczy pracowników z atrudnionych w Agorze S.A. i w spółkach zależnych o bjętych
  konsolidacją (nota 38).
  26. WYNAGRODZENIA WYPŁACONE CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NA DZORCZEJ
  System wynagrodzeń dla członków Zarządu Agory funkcjonuje w oparciu o trzy elementy - część stałą (wynagrodzenie
  zasadnicze), część zmienną (plany motywacyjne i pre mie uznaniowe) oraz świadczeń pozapłacowych, któryc h zakres
  ustala Rada Nadzorcza.
  Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu za okres p ełnienia funkcji członka Zarządu przedstawia tabela poniżej:
  2017 r.
  wynagrodzenie stałe wynagrodzenie
  zmienne pozostałe
  świadczenia
  Zarząd
  Bartosz Hojka 1 643 804 836 3
  Tomasz Jagiełło 745 240 505 -
  Agnieszka Sadowska (1) 560 283 272 5
  Grzegorz Kania (2) 90 90 - -
  Anna Kryńska - Godlewska (2) 90 90 - -
  Grzegorz Kossakowski (3) 908 400 505 3
  Robert Musiał (4) 606 100 505 1
  4 642 2 007 2 623 12
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 57
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  2016 r.
  wynagrodzenie stałe wynagrodzenie
  zmienne (w tym
  Trzyletni Plan
  Motywacyjny) pozostałe
  świadczenia
  Zarząd
  Bartosz Hojka 2 612 804 1 807 1
  Grzegorz Kossakowski 2 148 600 1 547 1
  Robert Musiał 2 085 594 1 487 4
  Tomasz Jagiełło 1 727 240 1 487 -
  8 572 2 238 6 328 6
  (1) Agnieszka Sadowska została powołana do Zarządu Spó łki w dniu 1 marca 2017 r.
  (2) Anna Kryńska – Godlewska i Grzegorz Kania zostali p owołani do Zarządu Spółki w dniu 8 listopada 2017 r.
  (3) Grzegorz Kossakowski pełnił funkcję członka Zarząd u Spółki do dnia 5 września 2017 r.
  (4) Robert Musiał pełnił funkcję członka Zarządu Spółk i do dnia 28 lutego 2017 r.
  Tomasz Jagiełło uzyskał dodatkowo wynagrodzenie z t ytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Helios S.A. w
  wysokości 356 tys. zł (w 2016 r.: 356 tys. zł) a Ag nieszka Sadowska z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki
  Stopklatka S.A. w wysokości 253 tys. zł. Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywal i żadnych
  wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współkontrolowanych i stowarzy szonych.
  Wpływ na koszty wynagrodzeń planu motywacyjnego dla członków Zarządu opartego o instrumenty finansowe został
  przedstawiony w nocie 27.
  Informacja o zobowiązaniach wobec byłych członków Z arządu została przedstawiona w nocie 18.
  Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej ob ejmowało wynagrodzenie stałe i zostało przedstawione w
  tabeli poniżej: Rada Nadzorcza
  2017 r. 2016 r.
  Andrzej Szlęzak
  108 108
  Wanda Rapaczynski 72 72
  Tomasz Sielicki 72 72
  Dariusz Formela 72 72
  Sławomir S. Sikora (1) - 35
  Paweł Mazur (1) - 35
  Anna Kryńska - Godlewska (2) 62 37
  Andrzej Dobosz 72 37
  Maciej Wiśniewski (3) 10 -
  468 468
  (1) Sławomir S. Sikora i Paweł Mazur pełnili funkcję cz łonków Rady Nadzorczej do 23 czerwca 2016 r.;
  (2) Anna Kryńska – Godlewska pełniła funkcję członka R ady Nadzorczej do 8 listopada 2017 r.;
  (3) Maciej Wiśniewski pełni funkcję członka Rady Nadzor czej od 9 listopada 2017 r.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 58
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  27. PLANY MOTYWACYJNE OPARTE O INSTRUMENTY FINANSOWE
  a) Plan Motywacyjny dla członków Zarządu na lata 20 16-2017
  Począwszy od drugiego kwartału 2016 r. członkowie Zarządu Spółki uczestniczą w programie motywacyjnym („Plan
  Motywacyjny”) uprawniającym do otrzymania Premii Ro cznej składającej się z dwóch komponentów, których
  podstawowy opis został przedstawiony poniżej:
  (i) stopień realizacji celu odnoszącego się do w yniku EBITDA Grupy Agora („Cel EBITDA”). Cel EBITDA określony został
  jako wartość wyniku EBITDA (stanowiącego sumę zysku /straty z działalności operacyjnej i amortyzacji) do
  osiągnięcia w danym roku obrotowym ustalona przez R adę Nadzorczą. Wartość potencjalnej premii w tym
  elemencie Planu Motywacyjnego jest zależna od stopn ia realizacji Celu EBITDA i będzie określona w oparciu o
  zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora za dany rok obrotowy;
  (ii) stopień aprecjacji ceny giełdowej akcji Spółk i („Cel Wzrostu Wartości Akcji”). Wartość potencjal nej premii w tym
  elemencie Planu Motywacyjnego jest zależna od stopn ia aprecjacji kursu akcji w przyszłości. Stopień aprecjacji
  kursu akcji wyliczany jest jako różnica między śred nią kursu akcji Spółki w pierwszym kwartale roku ob rotowego
  następującego po roku obrotowym, za który premia je st obliczana („Średnia Cena Akcji IQ”) a średnią z kursów
  akcji Spółki w czwartym kwartale poprzedniego roku obrotowego w stosunku do roku obrotowego, za który
  premia jest obliczana („Średnia Cena Akcji IVQ”). W przypadku gdyby Średnia Cena Akcji IQ była niższa niż Średnia
  Cena Akcji IVQ, Cel Wzrostu Wartości Akcji uznaje s ię za niezrealizowany i premia w tym elemencie Plan u
  Motywacyjnego nie zostanie przyznana.
  Przyznanie premii z Planu Motywacyjnego uzależnione jest również od spełnienia warunku o charakterze
  nierynkowym, polegającego na pozostawaniu uprawnion ego pracownika w Zarządzie Spółki w okresie obrotowym,
  którego premia dotyczy.
  Zasady, cele, korekty i warunki rozliczenia nowego Planu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki zos tały
  określone w uchwale Rady Nadzorczej.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r., wartość rezerwy na pre mię z tytułu realizacji Celu EBITDA została oszacowana w oparciu o
  najlepszy szacunek przewidywanej wartości realizacj i Celu EBITDA w 2017 r. i odniesiona w rachunek zysków i strat.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r., wartość rezerwy na pre mię z tytułu realizacji Celu Wzrostu Wartości Akcji została
  oszacowana przy wykorzystaniu modelu dwumianowego ( model Cox, Ross, Rubinstein ), biorącego pod uwagę m.in.:
  bieżącą wysokość kursu akcji Spółki (na dzień bilan sowy, którego dotyczy sprawozdanie finansowe) oraz zmienność
  kursu akcji Spółki z okresu 12 miesięcy poprzedzają cych dzień bilansowy, na który jest sporządzane spr awozdanie
  finansowe. Wartość ta została odniesiona w rachunek zysków i strat proporcjonalnie do okresu rozliczenia tego
  elementu Planu Motywacyjnego.
  Podstawowe parametry modelu dwumianowego służącego kalkulacji wartości godziwej potencjalnej premii z tytułu
  realizacji Celu Wzrostu Wartości Akcji zostały prze dstawione w tabeli poniżej:
  kurs akcji Agory S.A. na dzień bilansowy, którego d otyczy sprawozdanie
  finansowe zł 14,44
  zmienność kursu akcji Agory S.A. w okresie ostatnic h dwunastu miesięcy % 29,65
  Średnia Cena Akcji IVQ zł 11,13
  stopa wolna od ryzyka % 1,19-1,52
  (w terminach zapadalności)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 59
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Wpływ Planu Motywacyjnego na skonsolidowane sprawoz danie finansowe Grupy Agora przedstawiono w tabeli
  poniżej:
  2017 r. 2016 r.
  Rachunek zysków i strat - zwiększenie kosztów wynag rodzeń i świadczeń
  na rzecz pracowników*
  3 052 1 457
  Rachunek zysków i strat – podatek odroczony (580) (277)
  Zobowiązania: rozliczenia międzyokresowe - stan na koniec okresu 2 013 1 457
  Aktywo z tytułu podatku odroczonego - stan na konie c okresu 382 277
  *
  łączna kwota kosztu w okresie obrotowym obejmuje ko szty planu za rok 2017 oraz część kosztu elementu kursowego
  planu za rok 2016, który został rozliczony w maju 2 017 r.
  Łączny koszt Planu Motywacyjnego związany z udziałe m w tym programie członków Zarządu Agory S.A.:
  2017 r. 2016 r.
  Bartosz Hojka
  1 103 521
  Tomasz Jagiełło 631 312
  Agnieszka Sadowska (1) 423 -
  Grzegorz Kania (2) 62 -
  Anna Kryńska - Godlewska (2) 62 -
  Grzegorz Kossakowski (3) 495 312
  Robert Musiał (4) 276 312
  3 052 1 457
  (1) Agnieszka Sadowska zostala powołana do Zarządu Spó łki w dniu 1 marca 2017 r.
  (2) Anna Kryńska – Godlewska i Grzegorz Kania zostali p owołani do Zarządu Spółki w dniu 8 listopada 2017 r.
  (3) Grzegorz Kossakowski pełnił funkcję członka Zarząd u Spółki do dnia 5 września 2017 r.
  (4) Robert Musiał pełnił funkcję członka Zarządu Spółk i do dnia 28 lutego 2017 r.
  b) Plan motywacyjny oparty o udziały spółki zależne j rozliczany w instrumentach
  kapitałowych
  Począwszy od trzeciego kwartału 2017 r. uprawnieni pracownicy spółki zależnej Yieldbird Sp. z o.o. uczestniczą w
  programie motywacyjnym rozliczanym w instrumentach kapitałowych. W ramach planu motywacyjnego wybrani
  pracownicy są uprawnieni do objęcia udziałów w spół ce. Przyznanie udziałów zostało uzależnione od spełnienia
  warunku o charakterze nierynkowym, polegającym na o bowiązku świadczenia pracy przez ustalony okres nabywania
  uprawnień.
  Zasady, cele i warunki rozliczenia planu motywacyjn ego zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Agory S.A. z dnia 12
  lipca 2017 r.
  Wartość godziwa przyznanych udziałów jest ujmowana w kosztach wynagrodzeń spółki przez okres nabywania
  uprawnień w korespondencji ze zwiększeniem jej kapi tału własnego.
  Wartość godziwa przyznanych udziałów została oszaco wana na dzień przyznania przy użyciu modelu wyceny opartego
  o zdyskontowane przepływy pieniężne spółki przy zas tosowaniu stopy dyskonta na poziomie 9,8% i założen iu, że
  pracownicy objęci planem są uprawnieni do wypłaty d ywidendy w okresie nabywania uprawnień.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 60
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Dodatkowe informacje na temat planu motywacyjnego z ostały przedstawione w tabeli poniżej :
  Plan motywacyjny oparty o udziały spółki
  zależnej
  Łączna liczba przyznanych udziałów 75 szt.
  Oszacowana wartość godziwa jednego udziału na dzień przyznania 44,63 tys. zł
  Okres nabywania uprawnień
  Transza 1 (25 udziałów) lipiec 2017 – czerwiec 2019
  Transza 2 (25 udziałów) lipiec 2017 – czerwiec 2020
  Transza 3 (25 udziałów) lipiec 2017 – czerwiec 2021
  Wpływ planu motywacyjnego na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora przedstawiono w tabeli
  poniżej:
  2017 r.
  Rachunek zysków i strat - koszty świadczeń na rzec z pracowników
  604
  Kapitał własny - udziały niekontrolujące 604
  28. PRZYCHODY FINANSOWE
  2017 r. 2016 r.
  Odsetki z tytułu udzielonych pożyczek i podobne
  165 196
  Pozostałe odsetki i przychody z krótkoterminowych aktywów
  finansowych 2 790 2 735
  Zysk ze zbycia finansowych aktywów trwałych (1) 10 158 -
  Odwrócenie odpisów aktualizujących aktywa finansow e 249 386
  Wycena opcji put - 297
  Pozostałe 24 39
  13 386 3 653
  (1) dotyczy sprzedaży udziałów w spółce współkontrolowanej Green Content Sp. z o.o. (nota 32).
  29. KOSZTY FINANSOWE
  2017 r. 2016 r.
  Odsetki, prowizje i inne koszty od kredytów, pożyc zek i leasingu
  4 150 3 900
  Pozostałe odsetki 372 1 444
  Wycena udziałów na dzień przejęcia kontroli - 5 537
  Wycena opcji put 5 898 7 432
  Straty z tytułu różnic kursowych 418 201
  Pozostałe 1 157
  10 839 18 671  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 61
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  30. PODATEK DOCHODOWY
  Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat
  2017 r. 2016 r.
  Podatek bieżący
  Bieżące obciążenie podatkowe (19 100) (19 362)
  Korekty ujęte w sprawozdaniu danego okresu, dotyczą ce
  podatku bieżącego za poprzednie okresy
  322 216
  (18 778) (19 146)
  Podatek odroczony Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odw rócenia się
  różnic przejściowych
  14 873 4 592
  Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu rozliczenia str aty podatkowej (162) (16)
  Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania strat y podatkowej - 348
  Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu różnicy przejściowej
  poprzedniego okresu
  - 843
  Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu korekty podatku od straty
  podatkowej
  (10) -
  14 701 5 767
  Razem podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat (4 077) (13 379)
  Podatek dochodowy ujęty w innych całkowitych dochodach
  2017 r. 2016 r.
  Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu okr eślonych świadczeń (51) 1
  Razem podatek dochodowy ujety w innych całkowityc h dochodach (51) 1
  Należności oraz zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego zostaną zrealizowane w ciągu roku od dnia
  bilansowego.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 62
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  PODATEK DOCHODOWY OD ZYSKU BRUTTO GRUPY RÓŻNI SIĘ O D TEORETYCZNEJ KWOTY
  WYNIKAJĄCEJ Z ZASTOSOWANIA STAWKI PODATKOWEJ OBOWIĄ ZUJĄCEJ W POLSCE 19% JAK
  PRZEDSTAWIONO PONIŻEJ:
  2017 r. 2016 r.
  Zysk brutto
  (75 216) 195
  Podatek według ustawowej stawki podatkowej 19% (201 6 r.: 19%) 14 291 (499)
  Udział w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych i
  współkontrolowanych
  (898) (279)
  Pozostałe przychody nie podlegające opodatkowaniu 777 712
  Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania p rzychodu (4 587) (4 459)
  Odpis aktualizujący wartość firmy (4 044) -
  Różnice przejściowe, na których nie rozpoznano poda tku odroczonego - 40
  Wykorzystanie strat podatkowych, na których nie rozpoznano aktywa z
  tytułu podatku odroczonego
  13 -
  Straty podatkowe, od których nie rozpoznano aktywa z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego
  (10 929) (9 898)
  Rozpoznanie odroczonego podatku dochodowego od różn ic
  przejściowych z poprzedniego okresu
  - 843
  Korekta podatku odroczonego przy zbyciu spółki wspó łkontrolowanej 1 268 -
  Inne 32 161
  Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszą cej 5,4%
  (2016 r.: 6861%)
  (4 077) (13 379)
  31. ZYSK/(STRATA) PRZYPADAJĄCY/(-A) NA JEDNĄ AKCJĘ
  Zysk/(strata) podstawowy/a przypadający/(-a) na jed ną akcję oblicza się poprzez podzielenie wyniku net to
  przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominując ej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji
  występujących w ciągu okresu sprawozdawczego, tj. 4 7 421 764 (w 2016 r.: 47 665 426 ).
  Średnia ważona liczba akcji:
  2017 r. 2016 r.
  Stan na początek okresu
  47 665 426 47 665 426
  Wpływ skupu akcji własnych (243 662) -
  Stan na koniec okresu 47 421 764 47 665 426
  Nie występują czynniki powodujące rozwodnienie zysk u/(straty) przypadającego/(-ej) na jedną akcję.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 63
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  32. ZAKUP, SPRZEDAŻ I POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYC H
   Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Sir Local Sp. z o.o.
  W dniu 21 kwietnia 2017 r. Agora S.A. podpisała umowę sprzedaży 2 110 udziałó w w kapitale zakładowym spółki Sir
  Local Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 105,5 tys. zł na rzecz mniejszościowego
  udziałowca tej spółki za kwotę 10 tys. zł. Przejści e własności udziałów nastąpiło z dniem 24 kwietnia 2017 r. W wyniku
  tej transakcji Agora S.A. przestała być wspólnikiem spółki.
  W dniu 12 grudnia 2017 r. spółka Agora S.A. otrzymała od wspólnika spółki Sir Local Sp. z o.o. („Wspólnik”) zgłoszenie
  o sprzedaży przez niego udziałów tej spółki inwesto rowi zewnętrznemu. Zgodnie z warunkami umowy o sprz edaży
  udziałów z dnia 21 kwietnia 2017 r. zawartej między Agora S.A. i Wspólnikiem („Umowa”) powyższa transa kcja
  skutkowała obowiązkiem Wspólnika do zapłaty spółce Agora S.A. ceny dodatkowej za sprzedaż udziałów Sir Local Sp. z
  o.o. Zgodnie z zapisami Umowy, Agora S.A. otrzymała od Wspólnika wpłatę w dniu 3 stycznia 2018 r. tytułem „ceny
  dodatkowej, umowa sprzedaży udziałów Sir Local Sp. z o.o.” w wysokości 30 tys. zł.
  Informacja dotycząca zbytych aktywów netto oraz ust alonego zysku ze sprzedaży spółki została przedstawiona w tabeli
  poniżej:
  tys. zł
  Wartość
  bilansowa na dzień zbycia
  Aktywa
  Wartości niematerialne (89)
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (47)
  Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe (64)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (23)
  (223)
  Zobowiązania
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 89
  Zbywane aktywa netto (134)
  Zapłata otrzymana w środkach pieniężnych* 40
  Udziały niekontrolujące (35)
  Strata ze zbycia spółki zależnej** (129)
  * w tym 30 tys. zł wpłynęło po dniu bilansowym;
  ** ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych Grupy Agora.
   Sprzedaż udziałów w spółce współkontrolowanej Green Content Sp. z o.o.
  W dniu 1 września 2017 r. Zarząd Agory S.A. otrzymał zawiadomienie o wykonan iu przez Discovery Polska Sp. z o.o.
  opcji zakupu 51,06% udziałów w spółce Green Content Sp. z o.o. Zarząd Agory poinformował jednocześnie o
  zaksięgowaniu na rachunku bankowym Spółki kwoty 19 000 tys. zł jako ceny sprzedaży udziałów w Green Content. W
  rezultacie wykonania opcji, Discovery Polska Sp. z o.o. zostało z dniem 1 września 2017 r. właścicielem 100% udziałów
  w spółce Green Content Sp z o.o., a Agora przestała być wspólnikiem spółki.
  Grupa Agora odnotowała przychody finansowe z tytułu zbycia udziałów w spółce współkontrolowanej w wysokości
  10 158 tys. zł, a wpływ transakcji na wynik netto G rupy wyniósł 11 426 tys. zł.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 64
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
   Pozostałe zmiany w spółkach
  W dniu 2 marca 2017 r . Agora S.A. sprzedała spółce Agora TC Sp. z o.o. z a kwotę 18 tys. zł udziały w spółkach: (i) 400
  udziałów w spółce Joy Media Sp. z o.o. o wartości n ominalnej 20 tys. zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej
  spółki, (ii) 400 udziałów w spółce PTA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 20 tys. zł, stanowiących 100% kapitału
  zakładowego tej spółki, (iii) 1 100 udziałów TV Zon e Sp. z o.o. o wartości nominalnej 55 tys. zł, stanowiących 100%
  kapitału zakładowego tej spółki. Na skutek powyższe j transakcji Agora TC Sp. z o.o. została jedynym wspólnikiem tych
  spółek.
  W dniu 13 marca 2017 r . Agora TC Sp. z o.o. sprzedała spółce Next Film Sp . z o.o. za kwotę 4 500 zł udziały w spółce
  Joy Media Sp. z o.o. o wartości nominalnej 20 tys. zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spół ki. Na skutek
  powyższej transakcji Next Film Sp. z o.o. została j edynym wspólnikiem tej spółki.
  W dniu 13 kwietnia 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Joy Media Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie
  podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 20 tys. zł do kwoty 240 tys. zł poprzez ustanowienie 4 400 nowych
  udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łączne j wartości nominalnej 220 tys. zł. Na skutek tej transakcji, Next Film
  Sp. z o.o. posiadała 4 800 udziałów w spółce Joy Me dia Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki
  oraz dających prawo do 4 800 głosów stanowiących 10 0% głosów na zgromadzeniu wspólników. W dniu 25 kwi etnia
  2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Joy Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w
  sprawie kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 240 tys. zł do kwoty 320 tys. zł poprzez
  ustanowienie 1 600 nowych udziałów o wartości nomin alnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 80 tys. zł.
  Nowoutworzone udziały zostały objęte przez dwóch no wych wspólników, każdy po 800 udziałów. Powyższa zm iana
  została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Kra jowego
  Rejestru Sądowego w dniu 29 maja 2017 r. W tym samy m dniu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zar ejestrował zmianę umowy spółki Joy Media Sp. z o.o. w
  zakresie zmiany firmy, pod którą spółka działa na N ext Script Sp. z o.o. Next Film Sp. z o.o. obecnie posiada 4 800
  udziałów w kapitale zakładowym Next Script Sp. z o. o., stanowiących 75,0% kapitału zakładowego tej spółki oraz
  dających prawo do 4 800 głosów stanowiących 75,0% g łosów na zgromadzeniu wspólników.
  W dniu 29 maja 2017 r . spółki Agora TC Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) , PTA Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”), TV
  Zone Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 2”) złożyły w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI II Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wnioski o z mianę danych w rejestrze przedsiębiorców w zakresie
  połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spół ek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki
  Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Pr zejmującą. W dniu 30 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy d la m.st.
  Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Kraj owego Rejestru Sądowego zarejestrował powyższą zmia nę.
  W dniu 21 lipca 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Next F ilm Sp. z o.o. („Next Film”) podjęło
  uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Next Fi lm poprzez utworzenie 500 nowych udziałów o wartośc i
  nominalnej 1 000 zł każdy i łącznej wartości nomina lnej 500 tys. zł. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólni ków Next Film
  postanowiło przeznaczyć nowo utworzone udziały do o bjęcia przez dotychczasowego wspólnika spółki, tj. spółki Helios
  S.A., który objął 500 nowo utworzonych udziałów w z amian za wkład pieniężny w kwocie 8 000 tys. zł, z czego 500 tys.
  zł zostało przeznaczone na pokrycie kapitału zakład owego Next Film, zaś kwota 7 500 tys. zł została ujęta jako agio i
  zasiliła kapitał zapasowy spółki. W dniu 14 listopa da 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Ł odzi
  zarejestrował powyższą zmianę w rejestrze przedsięb iorców Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie wysokoś ć
  kapitału zakładowego spółki Next Film Sp. z o.o. wy nosi 1 000 tys. zł i dzieli się na 1 000 udziałów o wartości
  nominalnej 1 000 zł każdy, z czego Helios S.A. posi ada 1 000 udziałów w kapitale zakładowym spółki, st anowiących 100
  % udziału w kapitale zakładowym i 100 % głosów na z gromadzeniu wspólników.
  W dniu 9 sierpnia 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Yieldb ird Sp. z o.o. („Yieldbird”) podjęło
  uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez utworzenie 75 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł
  każdy i łącznej wartości nominalnej 3 750 zł. Nadzw yczajne zgromadzenie wspólników Yieldbird Sp. z o.o . postanowiło
  przeznaczyć nowo utworzone udziały do objęcia przez trzech mniejszościowych wspólników Yieldbird, w ten sposób,
  że dwóch wspólników objęło po 30 udziałów każdy, a jeden wspólnik objął 15 udziałów. W dniu 11 października 2017
  r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, zar ejestrował powyższą zmianę w rejestrze przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie wysokość kapit ału zakładowego spółki wynosi 47 550 zł i dzieli się na 951  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 65
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, z czego Agora S.A. posiada 738 udziałów w kapitale zakłado wym spółki,
  stanowiących 77,60% udziału w kapitale zakładowym i 77,60% głosów na zgromadzeniu wspólników.
  W dniu 14 grudnia 2017 r. spółka Agora S.A., jako jedyny wspólnik, zawiązał a spółkę Plan A Sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie. W dniu 21 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy d la m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu ww. spół ki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  Agora S.A. posiada obecnie 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki Plan A Sp. z o.o., o wartości 50 zł każdy, które
  zostały objęte przez Agorę S.A. w zamian za wkład p ieniężny w kwocie 5 000 zł. Posiadane przez Agorę S.A. udziały
  dają jej 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 10 0% głosów na zgromadzeniu wspólników.
   Wezwanie do odkupu akcji w spółce zależnej
  W dniu 29 marca 2016 r. akcjonariusz mniejszościowy („Akcjonariusz Mniejszościowy”) Helios S.A. posiadający 320 400
  akcji tej spółki, stanowiących 2,77% kapitału zakła dowego („Akcje”), skierował do Helios S.A. żądanie w trybie art. 418
  (1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") dotyczą ce zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy i um ieszczenia
  w porządku obrad tego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie Akcji („Wezwanie”).
  Na skutek: (i) złożonego Wezwania, (ii) kolejnych ż ądań zgłoszonych w trybie art. 418(1) KSH przez Akc jonariusza
  Mniejszościowego oraz innych akcjonariuszy mniejszo ściowych Helios S.A., którzy nabyli część Akcji od Akcjonariusza
  Mniejszościowego oraz (iii) uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Helios S.A. z 10 maja 2016 r. or az 13 czerwca
  2016 r. w Helios S.A. toczą się obecnie dwie proced ury odkupu („sell out”) (na podstawie art. 418(1) KSH) oraz jedna
  procedura wykupu („squeeze out”) (na podstawie art. 418 KSH), zmierzające do nabycia przez dwóch akcjonariuszy
  Helios S.A, w tym Agorę S.A., Akcji będących w posi adaniu Akcjonariusza Mniejszościowego oraz innych a kcjonariuszy
  mniejszościowych.
  i. Odkup akcji (sell out)
  W ramach realizacji odkupu Akcji, do dnia 30 czerwc a 2016 r. Agora S.A. przelała na rzecz Helios S.A. kwotę 2 938 tys.
  zł tytułem zapłaty ceny odkupu, obliczonej zgodnie z art. 418(1) § 6 KSH. Na dzień 31 grudnia 2016 r., Grupa Agora
  ujęła w swoim bilansie zobowiązanie do odkupu Akcji akcjonariuszy mniejszościowych Helios S.A. w łącznej kwocie 3
  185 tys. zł. Kwota ta obejmowała kwotę 2 938 tys. z ł. przelaną przez Agorę S.A. na rzecz Helios S.A. (drugostronnie
  ujętą w kapitałach własnych Grupy w pozycji zyski/( straty) z lat ubiegłych i roku bieżącego) oraz łączną kwotę przelaną
  przez drugiego akcjonariusza Helios S.A. w ramach r ealizacji procedur odkupu.
  W wykonaniu procedury odkupu, w dniu 2 czerwca 2017 r. kwota w wysokości 3 171 tys. zł. została przelana przez
  Helios S.A. na rzecz Akcjonariusza Mniejszościowego tytułem odkupu 318 930 akcji. Również w dniu 2 cze rwca
  2017 r. dokonano przekazania kwot w łącznej wysokoś ci 14 tys. zł na rzecz pozostałych akcjonariuszy
  mniejszościowych tytułem odkupu łącznie 1 460 akcji . W wyniku tych transakcji Grupa wypełniła zobowiąz anie do
  wykupu akcji, które było ujęte w bilansie Grupy.
  W wyniku powyższego Agora S.A. zwiększyła wielkość posiadanego pakietu akcji w spółce Helios S.A. z 10 277 800 akcji
  do 10 573 352 akcji tj. o 295 552 akcji. Agora S.A. posiada obecnie 91,44% akcji Helios S.A.
  Akcjonariusze, których akcje są przedmiotem odkupu w procedurach odkupu, nie zgodzili się na cenę odkupu akcji
  wyliczoną zgodnie z treścią art. 418(1) § 6 KSH i n a podstawie art. 418(1) § 7 KSH zawnioskowali do są du rejestrowego
  o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu ustalenia c eny odkupywanych akcji przez Sąd.
  Ostateczna wycena Akcji będących przedmiotem odkupó w zostanie ustalona przez sąd rejestrowy właściwy dla
  siedziby Helios S.A. na podstawie opinii biegłego w yznaczonego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedz iby Helios S.A.
  Ewentualna zmiana wyceny będzie skutkowała korektą ceny odkupywanych akcji. Na dzień publikacji niniejszego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Helios S. A. nie otrzymał jeszcze postanowienia o wyznaczeniu biegłego.
  ii. Przymusowy wykup (squeeze out)
  Procedura przymusowego wykupu, która weszła w życie 14 lipca 2016 r. jest realizowana w stosunku do 10 akcji.
  Posiadacz tych akcji nie odpowiedział na wezwanie S półki ogłoszone w przepisanym trybie w Monitorze Są dowym i  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 66
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Gospodarczym wzywające akcjonariuszy mniejszościowy ch posiadających powyższe akcje Spółki do złożenia
  dokumentu akcji w Spółce, w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania, pod rygorem
  unieważnienia akcji po tym terminie. W związku z po wyższym Zarząd Helios S.A. w dniu 7 kwietnia 2017 r. podjął
  uchwałę o unieważnieniu w/w akcji, o czym ogłosił w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 maja 201 7 r.
  Obecnie toczy się procedura wyceny akcji przez wyzn aczonego przez Sąd biegłego rewidenta.
  Do dnia publikacji niniejszego skonsolidowanego spr awozdania finansowego procedury przymusowego odkupu oraz
  wykupu akcji nie zostały zakończone.
  W dniu 10 stycznia 2018 r. doręczony został spółce Helios S.A., pozew złożony przez Akcjonariusza Mnie jszościowego o
  uchylenie uchwał nr 2/2016 oraz 24/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2016 r. w
  sprawie: (i) przyjęcia porządku obrad (nr 2/2016), (ii) przymusowego wykupu akcji należących do akcjon ariuszy
  mniejszościowych (nr 24/2016). Spółka złożyła odpow iedź na pozew, wnosząc o oddalenie powództwa, jako
  bezzasadnego.
  33. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM
  Grupa jest narażona na następujące rodzaje ryzyka w ynikające z korzystania z instrumentów finansowych:
   ryzyko kredytowe,
   ryzyko płynności,
   ryzyko rynkowe.
  Nota przedstawia informacje na temat ekspozycji Gru py na dany rodzaj ryzyka, cele, zasady oraz procedury pomiaru i
  zarządzania ryzykiem przyjęte przez Grupę, jak też informacje o zarządzaniu kapitałem przez Grupę. W i nnych
  częściach skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiono wymagane informacje liczbowe.
  Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem
  Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie zasad zarządzania ryzykiem w Grupie Agora oraz nadzór n ad ich
  przestrzeganiem. W Grupie obowiązuje Polityka Zarzą dzania Ryzykiem, która celem jest określenie zasad i ram procesu
  zarządzania ryzykiem oraz ustanowienie odpowiedzial ności uczestników tego procesu.
  Zasady zarządzania ryzykiem przez Grupę mają na cel u identyfikację i analizę ryzyk, na które Grupa jest narażona,
  określenie odpowiednich limitów i kontroli, jak też monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowania do nieg o limitów.
  Zasady zarządzania ryzykiem i systemy podlegają reg ularnym przeglądom w celu uwzględnienia zmiany waru nków
  rynkowych i zmian w działalności Grupy.
  Komitet Audytu sprawuje nadzór nad wykonywanym prze z kierownictwo monitorowaniem zgodności z zasadami i
  procedurami zarządzania ryzykiem przez Grupę, jak t eż dokonuje przeglądów, czy zasady i procedury zarz ądzania
  ryzykiem są odpowiednie w odniesieniu do ryzyk na j akie narażona jest Grupa. Komórką wspomagającą Komi tet
  Audytu w wykonywaniu nadzoru jest Audyt Wewnętrzny, który regularnie lub w trybie ad hoc sprawdza działanie
  procedur i mechanizmów kontroli zarządzania ryzykie m. Wyniki pracy Audytu Wewnętrznego w tym zakresie są
  przekazywane Komitetowi Audytu.
  Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Grupę w sytuacji, kiedy klient lub druga strona
  kontraktu o instrument finansowy nie spełni obowiąz ków wynikających z umowy. Ryzyko kredytowe związane jest
  przede wszystkim z należnościami, udzielonymi pożyc zkami oraz inwestycjami w papiery wartościowe.
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  Narażenie Grupy na ryzyko kredytowe wynika głównie z indywidualnych cech każdego klienta. Największymi
  odbiorcami produktów i usług (pod względem wielkośc i transakcji) są kolporterzy prasy oraz reklamodawcy (spółki nie
  są powiązane z Agorą S.A.). W związku z tym, że udz iał wartości transakcji z żadnym odbiorcą nie przekroczył 10%
  przychodów ze sprzedaży ogółem, nie występuje istot na koncentracja odbiorców. W konsekwencji, ryzyko k redytowe
  Spółki jest ograniczone ze względu na dużą liczbę i dywersyfikację klientów.
  Grupa tworzy odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości, które odpowiadają szacunkowej wartości pon iesionych
  strat na należnościach z tytułu dostaw i usług, poz ostałych należnościach oraz na inwestycjach. Główny mi składnikami  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 67
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  odpisu jest część obejmująca specyficzne straty zwi ązane z narażeniem na znaczące pojedyncze ryzyko or az część
  obejmująca łączne straty ustalone dla grup podobnyc h aktywów w związku ze stratami już poniesionymi, które jeszcze
  nie zostały zidentyfikowane. Odpis obejmujący łączn e straty ustala się na podstawie historycznej statystyki płatności
  dla podobnych aktywów finansowych.
  W oparciu o dane historyczne dotyczące płatności, G rupa nie tworzy odpisu aktualizującego dla należności od klientów
  powiązanych, dla należności przeterminowanych do 90 dni oraz dla należności barterowych; około 90% salda, które
  zawiera również należności od największego odbiorcy , odnosi się do klientów, którzy mają pozytywną historię
  płatności.
  Analiza wiekowa należności, które są przeterminowan e na dzień bilansowy, została przedstawiona w nocie 9.
  Inwestycje
  Grupa ogranicza ryzyko kredytowe poprzez dywersyfik ację inwestycji w fundusze inwestycyjne, które lokują środki w
  różne klasy aktywów dłużnych. Grupa nie nabywa bezp ośrednio papierów wartościowych, inwestując wyłącznie
  poprzez fundusze inwestycyjne. Jednocześnie inwesty cje dokonywane są w płynne papiery wartościowe.
  Zabezpieczenia
  Maksymalna kwota narażona na ryzyko kredytowe odpow iada wartości bilansowej posiadanych instrumentów
  finansowych.
  Informacja na temat posiadanych zabezpieczeń został a przedstawiona w nocie 34.
  Ryzyko płynności
  Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudnoś ci w spełnieniu przez Grupę obowiązków związanych z e
  zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w d rodze wydania środków pieniężnych lub innych aktywó w
  finansowych. Zarządzanie płynnością przez Grupę pol ega na zapewnianiu, w możliwie najwyższym stopniu, aby Grupa
  zawsze posiadała płynność wystarczającą do regulowa nia wymaganych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i
  kryzysowej sytuacji, bez narażania na niedopuszczal ne straty lub podważenie reputacji Grupy.
  Grupa ma zapewnione środki pieniężne płatne na żąda nie w kwocie wystarczającej do pokrycia oczekiwanych
  wydatków operacyjnych, w tym na obsługę zobowiązań finansowych. Ponadto, na dzień 31 grudnia 2017 r. Grupa
  utrzymywała linię kredytową w DNB Bank Polska S. A. (opisaną w nocie 14).
  Ponadto, w Grupie funkcjonuje umowa systemu zarządz ania środkami pieniężnymi w grupie rachunków (tzw. umowa
  cash poolingu). Umowa została zawarta w dniu 25 maj a 2017 r. pomiędzy bankiem DNB Bank Polska Spółka A kcyjna z
  jednej strony a Agorą S.A. i wybranymi spółkami zależnymi z Grupy z drugiej strony. Przedmiotem umowy cash
  poolingu jest optymalizacja płynności finansowej i możliwie najbardziej efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi
  podmiotów uczestniczących w systemie cash poolingu. Agora S.A. pełni rolę uczestnika koordynującego w ramach
  systemu. W ramach umowy Agora S.A. może korzystać z e środków zgromadzonych przez innych uczestników systemu
  cash poolingu do wysokości 80 000 tys. zł. Wzajemne rozliczenia między Agorą S.A. i jej spółkami zależnymi wynikające
  z umowy cash poolingu podlegają eliminacji w sprawo zdaniu skonsolidowanym Grupy Agora.
  Umowne terminy wymagalności w przypadku zobowiązań handlowych są opisane w nocie 20, a dotyczące kredytu
  bankowego w nocie 14. Przyszłe szacowane przepływy pieniężne wynikające ze zobowiązań finansowych
  przedstawiono w nocie 34.
  Ryzyko rynkowe
  Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowy ch, takich jak kursy walutowe, stopy procentowe i ceny akcji
  będą wpływać na wyniki Grupy, lub na wartość posiad anych instrumentów finansowych. Celem zarządzania r yzykiem
  rynkowym jest utrzymanie i kontrolowanie stopnia na rażenia Grupy na ryzyko rynkowe w granicach przyjętych
  parametrów, przy jednoczesnym dążeniu do optymaliza cji stopy zwrotu.
  Ryzyko walutowe
  Ryzyko walutowe wynika głównie ze sprzedaży usług d ruku i usług reklamowych klientom zagranicznym, zakupów
  papieru do druku kontraktowanych w EURO, zakupów in westycyjnych oraz z umów na wynajem lokalizacji, które w
  części są również denominowane w walutach obcych, g łównie w EURO i USD.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 68
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty denominowane w w alutach obcych stanowiły na dzień bilansowy równowartość
  2 199 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 1 653 tys. zł), głównie w EURO i USD.
  Należności denominowane w walutach obcych stanowiły na dzień bilansowy równowartość 7 087 tys. zł (31 grudnia
  2016 r.: 6 263 tys. zł), głównie w EURO, USD i GBP.
  Zobowiązania denominowane w walutach obcych stanowi ły na dzień bilansowy równowartość 1 991 tys. zł (31 grudnia
  2016 r.: 3 010 tys. zł), głównie w EURO i USD.
  Grupa nie zabezpiecza ryzyka walutowego poprzez zaw ieranie długoterminowych transakcji zabezpieczających ryzyko
  kursowe, ale nie wyklucza zawierania terminowych ko ntraktów walutowych na okres do 6 miesięcy.
  Agora S.A. nie była w 2017 r. zaangażowana w opcje walutowe, ani żadne inne instrumenty pochodne o ch arakterze
  zabezpieczającym lub spekulacyjnym.
  Ryzyko stopy procentowej
  Grupa lokuje wolne środki pieniężne w krótkotermino we depozyty lub krótkoterminowe aktywa finansowe o zmiennej
  stopie procentowej. Wszystkie tego typu inwestycje mają zapadalność do jednego roku.
  Dodatkowo, Grupa jest stroną kredytów bankowych ora z umów leasingu finansowego o zmiennej stopie procentowej
  opartych na WIBOR 1M lub 3M.
  Analiza wrażliwości
  a) Ryzyko stopy procentowej
  Grupa posiada szereg instrumentów finansowych (w ty m: lokaty bankowe, kredyty i pożyczki), których wartość
  godziwa oraz przyszłe przepływy środków pieniężnych związane z nimi mogą ulegać wahaniom ze względu na zmiany
  rynkowych stóp procentowych. Przy założeniu wzrostu /spadku stóp procentowych o 1 pkt%, wpływ zmiany wa rtości
  godziwej instrumentów finansowych według stanu na d zień 31 grudnia 2017 r. szacowany jest na poziomie
  spadku/wzrostu wyniku netto Grupy o 527 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2016 r. r.: 525 tys. zł).
  b) Ryzyko walutowe
  Grupa posiada szereg instrumentów finansowych (w ty m: lokaty bankowe, należności i zobowiązania), których wartość
  godziwa oraz przyszłe przepływy środków pieniężnych związane z nimi mogą ulegać wahaniom ze względu na zmiany
  kursów wymiany walut. Przy założeniu wzmocnienia/os łabienia się złotego o 10%, wartość godziwa instrumentów
  finansowych lub wysokość przyszłych przepływów z ni mi związanych będzie podlegać wahaniom, na które Gr upa jest
  narażona na dzień 31 grudnia 2017 r. i których wpły w szacowany jest na poziomie wzrostu/spadku wyniku netto o
  591 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2016 r.: 391 ty s. zł).
  Zarządzanie kapitałem
  Polityka Zarządu polega na utrzymywaniu solidnej po dstawy kapitałowej tak, aby zachować zaufanie inwes torów,
  kredytodawców oraz rynku, jak też zapewnić przyszły rozwój działalności gospodarczej. Nadrzędnym celem Zarządu
  jest rozwój Grupy i na ten cel Grupa chce przede ws zystkim przeznaczać środki budując długoterminową w artość dla
  akcjonariuszy poprzez akwizycje i uruchamiając nowe projekty. Zarząd monitoruje poziom wskaźnika zwrot u z kapitału
  oraz poziom dywidendy przypadającej na akcje zwykłe . Każdorazowo, decyzja o wypłacie dywidendy i wykup ie akcji
  własnych w celu umorzenia jest poprzedzona analizam i sytuacji finansowej Spółki w kontekście jej bieżących potrzeb
  rozwojowych i inwestycyjnych, struktury jej bilansu , a także ceny jej akcji na giełdzie i podlega uchwaleniu przez Walne
  Zgromadzenie.
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie było zmian zasad zarządzania kapitałem.
  Zarząd dąży do utrzymania równowagi pomiędzy wyższą stopą zwrotu możliwą do osiągnięcia przy wyższym poziomie
  zadłużenia i korzyściami oraz bezpieczeństwem osiąg anym przy solidnym kapitale.
  Spółka oraz żadna z jej spółek zależnych nie podleg ają zewnętrznie ustalonym wymogom kapitałowym.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 69
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  34. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
  1) Dane ogólne o instrumentach finansowych
  Krótkoterminowe
  papiery
  wartościowe
  Lokaty bankowe Pożyczki udzielone Kredyty
  a) Kwalifikacja Jednostki
  uczestnictwa -
  aktywa finansowe
  wyceniane w
  wartości godziwej
  przez wynik
  finansowy Pożyczki i
  należności
  Pożyczki i
  należności Zobowiązanie
  finansowe
  b) Zakres i charakter
  instrumentu Inwestycje
  krótkoterminowe o
  niskim ryzyku Inwestycje
  krótkoterminowe
  o niskim ryzyku Pożyczki długo – i
  krótkoterminowe
  Kredyty bankowe
  c) Wartość bilansowa
  instrumentu 2017 r.:
  91 783 tys. zł
  2016 r.:
  73 989 tys. zł 2017 r.:
  272 tys. zł
  2016 r.:
  24 578 tys. zł 2017 r.:
  1 051 tys. zł
  2016 r.:
  6 043 tys. zł 2017 r.:
  55 027 tys. zł
  2016 r.:
  64 287 tys. zł
  d) Wartość instrumentu w
  walucie obcej, jeżeli dotyczy
  N/D N/D N/D N/D
  e) Cel nabycia lub wystawienia Lokowanie wolnych środków Lokowanie
  wolnych środków Wsparcie
  finansowe dla
  podmiotów
  powiązanych i
  współpracujących
  z Grupą Kredyty
  inwestycyjne
  Kredyty w rachunku
  bieżącym
  f) Kwota (wielkość) będąca
  podstawą obliczenia przyszłych
  płatności
  Wartość aktywów Suma lokat Wartość
  nominalna Wartość nominalna
  g) Suma i termin przyszłych
  przychodów lub płatności
  kasowych Odsetki zależne od
  czasu trwania
  Odsetki zależne od
  czasu trwania Odsetki zależne od
  terminu spłaty Kredyty - odsetki
  płatne miesięcznie
  h) Termin ustalenia cen, termin
  zapadalności, wygaśnięcia lub
  wykonania instrumentu Instrumenty płynne Instrumenty
  płynne typu
  overnight lub do 3
  miesięcy Zgodnie z
  umowami
  Terminy wszystkich
  zobowiązań z tytułu
  kredytów opisano w
  nocie 14
  i) Możliwość wcześniejszego
  rozliczenia Dowolna Dowolna Istnieje Istnieje
  j) Cena lub przedział cen
  realizacji instrumentu Wg wartości
  rynkowej Wg wartości
  nominalnej i
  odsetek Wg wartości
  nominalnej i
  odsetek Wg wartości
  nominalnej i odsetek
  k) Możliwość wymiany lub
  zamiany na inny składnik
  aktywów lub pasywów Brak Brak Brak Brak  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 70
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Krótkoterminowe
  papiery
  wartościowe
  Lokaty bankowe Pożyczki udzielone Kredyty
  l) Ustalona stopa lub kwota
  odsetek, dywidendy lub innych
  przychodów oraz termin ich
  płatności Zgodnie z wyceną,
  wycena oparta o
  instrumenty rynku
  pieniężnego.
  Termin płatności w
  momencie
  zakończenia na
  podstawie decyzji
  Grupy WIBID minus
  marża banku
  Termin płatności w
  momencie
  zakończenia lokaty
  WIBOR + marża
  Termin spłaty –
  okresowo wg
  umowy lub w
  momencie spłaty
  kapitału pożyczki Kredyty bankowe -
  WIBOR + marża
  banku
  Termin spłaty –
  miesięcznie
  m) Zabezpieczenie związane z
  instrumentem, przyjęte lub
  złożone
  Brak Brak Brak Zakres zabezpieczeń
  opisano w nocie 14
  n) Inne warunki towarzyszące
  danemu instrumentowi Brak Brak Brak Naruszenie Umowy
  Kredytowej
  następuje po
  złamaniu każdego ze
  wskaźników:
  Wskaźnik Obsługi
  Zadłużenia oraz
  Wskaźnik Zadłużenia
  Netto
  o) Rodzaj ryzyka związanego z
  instrumentem Stopy procentowej,
  kredytowe instytucji
  finansowej Stopy
  procentowej,
  kredytowe
  instytucji
  finansowej Stopy
  procentowej,
  kredytowe
  pożyczkobiorców
  Stopy procentowej
  p) Wartość godziwa instrumentu Równa wartości
  bilansowej
  Zbliżona do
  wartości
  bilansowej Zbliżona do
  wartości
  bilansowej Zbliżona do wartości
  bilansowej
  q) Metoda ustalenia wartości
  godziwej
  Notowania rynkowe Zdyskontowane
  przepływy
  pieniężne Zdyskontowane
  przepływy
  pieniężne Zdyskontowane
  przepływy pieniężne
  Ryzyko stopy procentowej
  r) Opis ryzyka stopy procentowej Wynikające ze
  zmiennej stopy
  procentowej Wynikające ze
  zmiennej stopy
  procentowej Wynikające ze
  zmiennej stopy
  procentowej Wynikające ze
  zmiennej stopy
  procentowej
  s) Termin zapadalności lub
  wcześniej przypadający termin
  przeszacowania Patrz punkt h) Patrz punkt h) Patrz punkt h) Patrz
  punkt h)
  t) Efektywna stopa
  procentowa Bliska
  nominalnej Bliska nominalnej Bliska
  nominalnej Bliska nominalnej
  Ryzyko kredytowe
  u) Opis ryzyka kredytowego Ryzyko wypłacalności
  instytucji finansowej Ryzyko
  wypłacalności
  banku Ryzyko
  wypłacalności
  pożyczkobiorców
  Brak
  w) Maksymalna kwota straty Kwota ulokowana Kwota ul
  okowana
  minus środki z BFG Kwota
  ulokowana N/D
  Informacje o należnościach handlowych są zawarte w
  nocie 9, o zobowiązaniach handlowych w nocie 20.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 71
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  2) Dane szczegółowe o instrumentach finansowych
  2017 r. 2016 r.
  Przychody z tytułu odsetek od aktywów finansowych
  Lokaty bankowe 207 178
  Krótkoterminowe papiery wartościowe (certyfikaty inwestycyjne) 2 258 1 441
  Pożyczki udzielone 165 196
  Inne 308 383
  Koszty z tytułu odsetek i prowizji od zobowiązań finansowych Kredyty bankowe (2 552) (2 101)
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (1 598) (1 799)
  Cash pooling (29) (14)
  Inne (118) (454)
  3) Hierarchia instrumentów finansowych wyceniany ch w wartości godziwej
  Grupa stosuje następującą hierarchię dla celów ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych
  wycenianych w wartości godziwej - w podziale na met ody wyceny:
  - poziom 1: ceny notowane na aktywnym rynku (niek orygowane) dla identycznych aktywów lub zobowiązań;
  - poziom 2: metody wyceny, w których wszelkie dane mające istotny wpływ na szacowaną wartość godziwą s ą
  obserwowalnymi, bezpośrednio lub pośrednio, danymi rynkowymi;
  - poziom 3: metody wyceny, w których dane wejściow e mające istotny wpływ na szacowaną wartość godziwą nie są
  oparte na obserwowalnych danych rynkowych.
  Poniższa tabela przedstawia instrumenty finansowe w yceniane w wartości godziwej na dzień bilansowy:
  31 grudnia
  2017 r. Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 91 783 - 91 783 -
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 91 783 - 91 783 -
  Zobowiązania z tytułu opcji put 30 605 - - 30 605
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziw ej 30 605 - - 30 605
  31 grudnia
  2016 r. Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
  73 989 - 73 989 -
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 73 989 - 73 989 -
  Zobowiązania z tytułu opcji put 24 707 - - 24 707
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziw
  ej 24 707 - - 24 707
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 72
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Poniższa tabela przedstawia uzgodnienie pomiędzy bi lansem otwarcia a bilansem zamknięcia dla instrumen tów
  finansowych z 3 poziomu hierarchii:
  31 grudnia
  2017 r.
  31 grudnia 2016 r.
  Stan na początek okresu 24 707 20 879
  Zwiększenia wynikające z początkowego ujęcia - 1 760
  Zmiany z tytułu wyceny ujęte w rachunku zysków i strat 5 898 7 136
  - w przychodach finasowych - 296
  - w kosztach finansowych (5 898) (7 432)
  Realizacja opcji put (1) - (791)
  Rozliczenie płatności warunkowej (2) - (4 277)
  Stan na koniec okresu 30 605 24 707
  (1) w 2016 r. dotyczy zrealizowanego w dniu 4 sierp nia 2016 r. wezwania do nabycia 0,38% akcji spółki Helios S.A. od
  akcjonariusza niekontrolującego tej spółki dokonane na podstawie zapisów umowy opcyjnej z dnia 31 sier pnia
  2010 r.;
  (2) w 2016 r. dotyczy zrealizowanego w dniu 3 sierp nia 2016 r. wezwania do zapłaty ceny dodatkowej od byłego
  akcjonariusza niekontrolującego spółki Helios S.A. dokonane na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 11
  grudnia 2014 r.
  Do kluczowych założeń, których zmiana w największym stopniu wpływa na oszacowanie wartości godziwej
  instrumentów finansowych z 3 poziomu hierarchii nal eżą: prognozowana wysokość wyniku operacyjnego EBIT w
  okresie wynikającym z warunków opcji put oraz stopa dyskontowa. W czwartym kwartale 2017 r. Agora S.A. oraz
  akcjonariusze niekontrolujący Helios S.A. podpisali aneksy do umów opcyjnych z dnia 30 marca 2010 r. i z dnia 29
  października 2010 r. Zgodnie z podpisanymi aneksami w formule opcyjnej, która stanowi podstawę do osza cowania
  przyszłej ceny realizacji opcji put, dotychczasowy mnożnik wyniku EBITDA został zastąpiony mnożnikiem wyniku EBIT.
  Powyższa zmiana została uwzględniona przy wycenie z obowiązania z tytułu opcji put na dzień bilansowy.
  W odniesieniu do wartości opcji put, przyznanej akc jonariuszom niekontrolującym spółki Helios S.A., wzrost
  prognozowanego wyniku EBIT w okresie wynikającym z warunków opcji put o 10% spowodowałby wzrost
  zobowiązania wobec akcjonariuszy niekontrolujących o około 3 280 tys. zł, natomiast wzrost stopy dyskontowej
  o 1 pkt% spowodowałby spadek tego zobowiązania o ok oło 1 450 tys zł.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 73
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  4) Przepływy pieniężne wynikające z zobowiązań fina nsowych
  Poniżej zaprezentowano przyszłe szacowane i niezdys kontowane przepływy pieniężne wynikające z zobowiąz ań
  finansowych na podstawie umownych terminów płatnośc i obowiązujących na dzień bilansowy:
  31 grudnia 2017 r.
  Przepływy
  pieniężne
  wynikające
  z umów
  do 6 m-cy
  powyżej 6
  do 12 m-cy
  powyżej 1
  do 2 lat
  powyżej 2
  do 5 lat
  powyżej 5
  lat
  Kredyty bankowe
  57 893 12 141 8 794 16 931 20 027 -
  Zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowego 32 734 5 804 4 724 8 221 13 981 4
  Zobowiązania z tytułu dostaw i
  usług 85 155 85 155 - - - -
  Zobowiązania z tytułu opcji put 44 036 - - 1 760 - 42 276
  Zobowiązania z tytułu nabycia
  niefinansowych aktywów
  trwałych
  15 691 13 743 361 375 1 212 -
  Razem 235 509 116 843 13 879 27 287 35 220 42 280
  31 grudnia 2016 r.
  Przepływy
  pieniężne
  wynikające z umów
  do 6 m-cy
  powyżej 6
  do 12 m-cy
  powyżej 1 do 2 lat powyżej 2
  do 5 lat powyżej 5
  lat
  Kredyty bankowe 68 247
  13 583 10 565 17 796 26 303 -
  Zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowego 50 871 9 359 8 839 10 534 20 073 2 066
  Zobowiązania z tytułu dostaw i
  usług 93 611 93 611 - - - -
  Zobowiązania z tytułu cash
  poolingu 9 818 9 818 - - - -
  Zobowiązania z tytułu opcji put
  33 545 - - - 1 760 31 785
  Zobowiązania z tytułu nabycia
  niefinansowych aktywów
  trwałych 11 860
  9 565 346 361 1 169 419
  Razem 267 952 135 936 19 750 28 691 49 305 34 270
  5) Zmiany zobowiązań wynikające z działalności fina
  nsowej
  Poniżej zaprezentowano zmiany zobowiązań wynikające z działalności finansowej w podziale na zmiany wynikające z
  przepływów pieniężnych oraz zmiany o charakterze ni egotówkowym:
  Przepływy pieniężne Zmiany niegotówkowe
  31 grudnia
  2016 Kapitał
  Odsetki i
  prowizje Nabycie
  rzeczowych aktywów
  trwałych w leasingu
  Naliczone
  odsetki i
  prowizje
  31 grudnia
  2017
  Kredyty bankowe 64 287 (9 311) (2 388) - 2 439 55 027
  Leasing finansowy 46 632 (16 506) (1 598) 122 1 600 30 250
  Cash pooling 9 818 (9 804) (43) - 29 -
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 74
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  35. ZAKONTRAKTOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE
  Na dzień bilansowy zakontraktowane nakłady inwestyc yjne dotyczące rzeczowych aktywów trwałych wynoszą
  29 538 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 25 236 tys. zł) a dotyczące wartości niematerialnych wynoszą 1 280 tys. zł
  (31 grudnia 2016 r.: 846 tys. zł).
  Zakontraktowane nakłady inwestycyjne obejmują równi eż przyszłe zobowiązania wynikające z podpisanych umów
  związanych z realizacją umowy koncesji na budowę i eksploatację 1 580 wiat przystankowych w Warszawie oraz 600
  wiat przystankowych w Krakowie. Proces inwestycyjny w Warszawie rozpoczął się w 2014 r. i zakończy się w 2018 r.
  Łączny szacowany koszt budowy wiat w Warszawie to o koło 80 mln zł . Proces inwestycyjny w Krakowie rozpoczął się w
  2015 r. i potrwa 10 lat.
  Ponadto, zgodnie z ogłoszonymi w marcu 2014 r. średnioterminowymi planami rozwoju Grupy, spółka zależn a Helios
  S.A. zaplanowała zwiększenie liczby obiektów w siec i kinowej. Zgodnie z ogłoszonymi planami od marca 2 014 r. do
  końca 2018 r. spółka Helios może na to przeznaczyć do około 80 mln zł. W latach 2014 – 2017 liczba now ych obiektów,
  o które powiększyła się sieć Helios wyniosła 14.
  36. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, UDZIELONE PORĘCZENIA I INNE ZABEZPIECZENIA
  Na 31 grudnia 2017 r. stan zobowiązań warunkowych, udzielonych poręczeń i innych zabezpieczeń, z których nie
  powstaną zobowiązania inne niż wymienione poniżej p rzedstawiał się następująco:
  Kwota
  Beneficjent Dłużnik główny
  Okres
  ważności do
  31
  grudnia 2017 31
  grudnia 2016 Zakres
  zabezpieczenia
  Poręczenia udzielone przez Agorę S.A.
  Bank Pekao S.A.
  Pracownicy Agory
  05.02.2018 - 30.10.2020
  233 307 kredyty na zakup sprzętu
  fotograficznego
  Bank Pekao S.A.
  Doradztwo Mediowe
  Sp. z o.o. 30.06.2017
  - 14 400 umowa cash poolingu
  Bank Pekao S.A.
  Optimizers Sp. z o.o. 30.06.2017 - 1 200 umowa cash poolingu
  Bank Pekao S.A.
  Optimizers Sp. z o.o. 25.09.2017 - 375 karty kredytowe
  Bank Pekao S.A.
  Green Content Sp. z
  o.o. 25.09.2017
  - 375 karty kredytowe
  Poręczenia udzielone przez AMS S.A.
  Tejbrant Polska
  Sp. z o.o. Adpol Sp. z o.o.
  30.06.2017
  -
  3 000 umowa na dostawę i
  montaż wiat
  przystankowych
  Poręczenia udzielone przez Adpol Sp. z o.o.
  mBank S.A. AMS S.A.
  2.03.2020 -
  24.04.2020 32 400
  32 400 gwarancje bankowe
  dotyczące umowy na budowę wiat
  przystankowych w Warszawie
  Weksle wystawione przez AMS S.A. i Adpol Sp. z o.o.
  Gmina Miasto
  Szczecin AMS S.A.
  czas
  nieokreślony
  90 90 umowy czynszu pod
  nośniki reklamowe
  mBank S.A. AMS S.A.
  8.09.2018 -
  30.11.2019 53
  1 844 wierzytelności banku z
  tytułu gwarancji bankowych  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 75
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Kwota
  Beneficjent Dłużnik główny
  Okres
  ważności do
  31
  grudnia 2017 31
  grudnia 2016 Zakres
  zabezpieczenia
  Zarząd Dróg
  Miejskich
  Warszawa
  Adpol Sp. z o.o.
  01.01.2022
  200
  200 umowa dot. budowy i
  eksploatacji obiektów MSI
  Łączna wartość istniejących zobowiązań warunkowych, udzielonych poręczeń i innych zabezpieczeń jest mniejsza od
  równowartości 10% kapitałów własnych.
  Dodatkowo, Helios S.A. wystawił weksle in blanco ja ko zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umów kred ytowych i
  leasingów finansowych oraz gwarancji czynszowych.
  Ponadto, spółka AMS S.A. złożyła w banku kaucje pie niężne stanowiące zabezpieczenie gwarancji bankowych
  udzielonych w związku z realizacją umowy koncesji n a budowę i modernizację wiat przystankowych w Warsz awie. W
  trzecim kwartale 2016 r. spółka AMS S.A. zrealizowa ła warunki uprawniające do obniżenia kwoty złożonyc h kaucji i
  środki pieniężne w wysokości 8,0 mln zł zostały spó łce zwrócone. W związku z tym, należność z tytułu z łożonych kaucji
  na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 21,6 mln zł (z t ego 10,8 mln zł jest prezentowane w należnościach
  długoterminowych).
  Informacja na temat zobowiązań warunkowych dotycząc ych spraw spornych została zawarta w nocie 18.
  Koszty demontażu nośników reklamowych
  Większość umów dzierżawy, na mocy których AMS S.A. uzyskuje prawo do zamontowania nośnika reklamowego na
  danej lokalizacji zawiera zobowiązanie do jego usun ięcia i przywrócenia danej lokalizacji do stanu poprzedzającego
  montaż. Umowy te zawierane są zazwyczaj na czas okr eślony, krótszy od okresu użytkowania danego nośnika. Pomimo
  istnienia stosownych zapisów umownych, konieczność poniesienia wydatków na demontaż nośnika będzie wyn ikiem
  przyszłych decyzji stron podjętych na koniec okresu obowiązywania umowy. Z doświadczeń spółki AMS S.A. wynika, że
  w większości przypadków strony umów dzierżawy decyd ują się na ich przedłużenie na kolejny okres i wówczas AMS
  S.A. nie ponosi kosztów demontażu. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, AMS S.A. przyjął zasadę rozpoznawania
  wydatków związanych z demontażami z chwilą ich poni esienia lub w momencie podjęcia decyzji o realizacji programu
  restrukturyzacji sieci nośników, obejmującego demon taże. Wartość kosztów demontażu nośników poniesiony ch w
  2017 r. wynosiła 393 tys. zł, zaś w 2016 r. wynos iła 673 tys. zł.
  37. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODPISANYCH UMÓW NAJ MU
  Przyszłe zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingowych wynikających z umów nieodwołalnej dzierż awy lub
  najmu (lokalizacje pod nośniki reklamy zewnętrznej, kina sieci Helios, pomieszczenia itp.) przedstawiają się
  następująco:
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Do 1 roku
  86 764 90 572
  Od 1 do 5 lat 221 461 236 113
  Więcej niż 5 lat 204 989 265 731
  Razem 513 214 592 416
  Powyższe kwoty zawierają podatek VAT, który Grupa b ędzie mogła odzyskać. Łączna wartość minimalnych opłat
  leasingowych netto denominowanych w EURO wynosi 83 793 tys. EUR ( 2016 r.: 91 345 tys. EUR).
  Roczne płatności Grupy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów wynoszą 1 320 tys. zł ( 2016 r .: 1 357 tys. zł).
  Koszty opłat z tytułu leasingu operacyjnego (związa ne z wynajmem powierzchni pod nośniki reklamy zewnę trznej, kina
  sieci Helios, pomieszczenia itp.) przedstawione są w nocie 22.
  Strona
  76
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  38. GRUPA KAPITAŁOWA AGORY S.A. Podstawowe informacje o spółkach wchodzących w skła d Grupy Kapitałowej Agory S.A. przedstawiono w tabelach poniżej:
  31 grudnia 2017 r.
  % posiadanych akcji/udziałów (efektywnie) Aktywa Zobowiązania
  Przychody
  Wynik netto Pozostałe
  całkowite dochody
  Spółki zależne objęte konsolidacją (1) trwałe obrotowe
  długo -
  terminowe
  krótko -
  terminowe
  1 Agora Poligrafia Sp. z o.o., Tychy
  100,0%
  38 086
  10 133
  77
  24 173
  42 956
  (16 433)
  (3)
  2 AMS S.A., Warszawa
  100,0%
  197 672
  103 721
  7 926
  85 052
  165 582
  25 309
  29
  3 IM 40 Sp. z o.o., Warszawa (2)
  72,0%
  503
  2 760
  -
  262
  3 722
  1 424
  -
  4 Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. (GRA) Sp. z o.o. ,
  Warszawa
  100,0%
  60 555
  15 788
  118
  9 742
  48 088
  8 310
  (6)
  5 Adpol Sp. z o.o., Warszawa (3)
  100,0%
  12 997
  45 273
  28
  2 541
  20 840
  1 184
  4
  6 Inforadio Sp. z o.o., Warszawa (2)
  66,1%
  3 125
  7 189
  1 380
  1 341
  14 647
  3 049
  (3)
  7 Agora TC Sp. z o.o., Warszawa
  100,0%
  204
  1 640
  26
  675
  6 985
  394
  (2)
  8 Doradztwo Mediowe Sp. z o.o., Warszawa (2)
  100,0%
  3 293
  28 403
  96
  27 668
  107 961
  3 880
  (3)
  9 Trader.com (Polska) Sp. z o.o., Warszawa
  100,0%
  952
  2 490
  122
  899
  10 470
  864
  (1)
  10 Helios S.A., Łódź
  91,4%
  226 824
  32 354
  40 422
  75 288
  352 989
  19 832
  (14)
  11 Next Film Sp. z o.o., Warszawa (4)
  91,4%
  2 651
  13 513
  5
  3 968
  31 584
  1 745
  -
  12 Yieldbird Sp. z o.o. , Warszawa
  77,6%
  2 519
  14 032
  4
  9 707
  68 773
  4 041
  -
  13 Next Script (dawniej Joy Media) Sp. z o.o.,
  Warszawa (5)
  68,6%
  -
  292
  -
  -
  -
  (15)
  -
  14 Optimizers Sp. z o.o., Warszawa
  100,0%
  42
  515
  7
  590
  2 503
  (361)
  -
  15 Goldenline Sp. z o.o., Warszawa
  92,7%
  3 359
  5 506
  296
  4 833
  18 625
  531
  -
  16 Plan A Sp. z o.o., Warszawa (6)
  100,0%
  -
  5
  -
  -
  -
  -
  -
  (1) przedstawione dane stanowią kwoty przed eliminacjam i transakcji wewnątrzgrupowych;
  (2) pośrednio przez GRA Sp. z o.o.;
  (3) pośrednio przez AMS S.A.;
  (4) pośrednio przez Helios S.A., w dniu 22 lutego 2018 r. spółka zmieniła swoją siedzibę z Łodzi na Warsza wę;
  (5) pośrednio przez Next Film Sp. z o.o.;
  (6) spółka utworzona w dniu 14 grudnia 2017 r.
  Strona
  77
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  31 grudnia 2016 r.
  % posiadanych akcji/udziałów (efektywnie) Aktywa Zobowiązania
  Przychody
  Wynik netto
  Pozostałe
  całkowite dochody
  Spółki zależne objęte konsolidacją (1) trwałe
  obrotowe
  długo -
  terminowe
  krótko -
  terminowe
  1 Agora Poligrafia Sp. z o.o., Tychy 100,0%
  56 859
  15 879
  64
  32 268
  63 261
  511
  6
  2
  AMS S.A., Warszawa 100,0%
  197 528
  112 588
  15 758
  84 577
  172 245
  26 705
  (29)
  3
  IM 40 Sp. z o.o., Warszawa (2) 72,0%
  590
  2 640
  -
  359
  3 868
  1 294
  -
  4 Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. (GRA) Sp. z o.o.,
  Warszawa 100,0%
  55 174
  20 527
  96
  9 462
  51 204
  6 653
  (7)
  5
  Adpol Sp. z o.o., Warszawa (3) 100,0%
  20 623
  37 717
  29
  3 123
  22 370
  673
  (1)
  6
  Inforadio Sp. z o.o., Warszawa (2) 66,1%
  3 549
  4 514
  1 647
  1 576
  10 732
  293
  (1)
  7
  Agora TC Sp. z o.o., Warszawa 100,0%
  231
  2 999
  21
  1 481
  7 538
  981
  (2)
  8
  Doradztwo Mediowe Sp. z o.o., Warszawa (2) 100,0%
  3 426
  37 772
  79
  41 063
  108 214
  3 290
  4
  9 Trader.com (Polska) Sp. z o.o., Warszawa 100,0%
  1 208
  1 790
  131
  1 310
  10 822
  759
  4
  10
  Helios S.A., Łódź 88,9%
  235 164
  54 107
  64 833
  84 384
  311 626
  25 108
  12
  11
  Next Film Sp. z o.o., Łódź (4) 88,9%
  371
  4 555
  -
  2 413
  8 076
  (1 352)
  -
  12
  Yieldbird Sp. z o.o. (dawniej AdTaily Sp. z o.o.),
  Warszawa (5) 84,3%
  1 933
  13 241
  4
  9 999
  44 385
  2 981
  -
  13
  Sport4People Sp. z o.o. w likwidacji, Kraków
  100,0%
  -
  -
  -
  -
  68
  (43)
  -
  14
  Sir Local Sp. z o.o., Warszawa 78,4%
  383
  81
  -
  65
  419
  (253)
  -
  15
  TV Zone Sp. Z o.o., Warszawa
  100,0%
  -
  11
  -
  -
  -
  (13)
  -
  16
  Joy Media Sp. z o.o., Warszawa 100,0%
  -
  7
  -
  -
  -
  (10)
  -
  17
  PTA Sp. z o.o., Warszawa 100,0%
  -
  7
  -
  -
  -
  (10)
  -
  18
  Optimizers Sp. z o.o., Warszawa (6) 100,0%
  57
  851
  8
  582
  2 974
  (124)
  -
  19
  Goldenline Sp. z o.o., Warszawa 92,7%
  3 335
  6 146
  565
  5 709
  19 861
  757
  -
  (1) przedstawione dane stanowią kwoty przed eliminacjam i transakcji wewnątrzgrupowych;
  (2) pośrednio przez GRA Sp. z o.o.;
  (3) pośrednio przez AMS S.A.;
  (4) pośrednio przez Helios S.A.;
  (5) zmiana nazwy spółki z Adtaily Sp. z o.o. na Yieldbi rd Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rej estrze Sądowym w dniu 28 grudnia 2016 r.;
  (6) spółka utworzona w marcu 2016 r.  Strona
  78
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  38. GRUPA KAPITAŁOWA AGORY S.A. - C.D.
  31 grudnia 2017 r.
  Spółki współkontrolowane i stowarzyszone
  wyceniane metodą praw własności (1) % posiadanych
  akcji/udziałów (efektywnie) Aktywa Zobowiązania
  Przychody
  Wynik netto Pozostałe
  całkowite dochody
  trwałe
  obrotowe
  długo -
  terminowe
  krótko -
  terminowe
  1 Online Technologies HR Sp. z o.o., Szczecin
  46,2%
  972
  419
  -
  602
  2 782
  102
  -
  2 Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o., Warszawa (2), (3)
  40,0%
  130
  2 847
  -
  2 641
  10 470
  1 214
  -
  3 Stopklatka S.A., Warszawa
  41,1%
  16 943
  5 711
  6 408
  8 293
  28 096
  (992)
  -
  4 Hash.fm Sp. z o.o., Warszawa
  49,5%
  38
  1 741
  -
  1 084
  3 853
  18
  -
  5 Green Content Sp. z o.o., Warszawa (4)
  0,0%
  -
  -
  -
  -
  3 886
  (8 569)
  -
  31 grudnia 2016 r.
  % posiadanych akcji/udziałów (efektywnie) Aktywa Zobowiązania
  Przychody
  Wynik netto Pozostałe
  całkowite dochody
  Spółki współkontrolowane i stowarzyszone
  wyceniane metodą praw własności (1) trwałe
  obrotowe
  długo -
  terminowe
  krótko -
  terminowe
  1 Online Technologies HR Sp. z o.o., Szczecin 46,2%
  940
  207
  -
  460
  1 497
  157
  -
  2 Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o.,
  Warszawa (2), (5) 40,0%
  8 356
  739
  -
  9 975
  13
  (529)
  -
  3
  Stopklatka S.A., Warszawa 41,1%
  21 021
  9 406
  7 805
  13 678
  29 845
  (766)
  -
  4
  Hash.fm Sp. z o.o., Warszawa 49,5%
  2
  1 000
  -
  325
  2 835
  324
  -
  5
  Green Content Sp. z o.o., Warszawa (6) 51,1%
  20 841
  13 370
  11 305
  7 497
  321
  (2 716)
  -
  (1)
  dane jednostkowe spółek po uwzględnieniu korekt kon solidacyjnych;
  (2) pośrednio przez AMS S.A.;
  (3) w 2017 r. Grupa nie ujęła udziału w zysku spółki w związku z rozliczeniem nieujętych strat z lat ubiegłych oraz eliminacji udziału Grupy w transakcji spr zedaży aktywów z jednostki
  stowarzyszonej do jej znaczącego inwestora;
  (4) w dniu 1 września 2017 r. nastąpiło zbycie udziałów w spółce, dane dotyczące rachunku zysku i strat obejmują okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 r.;
  (5) w 2016 r. Grupa nie ujęła udziału w stracie Spółki, ponieważ Grupa nie była zobowiązana do pokrycia te j straty;
  (6) spółka wyceniana metodą praw własności od 1 grudnia 2016 r., dane dotyczące rachunku zysku i strat obejmują okres za grudzień 2016 r.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 79
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  38. GRUPA KAPITAŁOWA AGORY S.A. - C.D.
  Spółki Stopklatka S.A. i Online Technologies HR Sp. z o.o. są klasyfikowane jako podmioty współkontrol owane,
  ponieważ na podstawie zawartych umów inwestycyjnych i obowiązujących umów spółek decyzje dotyczące istotnych
  działań w tych podmiotach wymagają jednogłośnej zgo dy obu głównych inwestorów dzielących kontrolę.
  Dodatkowe informacje dotyczące spółki współkontrolo wanej Stopklatka S.A. przedstawiono poniżej:
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  1 555 3 645
  Zobowiązania finansowe 9 740 13 002
  Koszty amortyzacji (9 698) (9 141)
  Przychody odsetkowe 7 17
  Koszty odsetkowe (88) (159)
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania finansowe (inne niż zobowiązania handlowe i pozostałe) dotyczyły
  zobowiązań krótkoterminowych z tytułu pożyczek w wy sokości 2 044 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 4 133 tys. zł) i
  zobowiązań z tytułu nabycia koncesji telewizyjnej o wartości bilansowej 7 696 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 8 869 tys. zł),
  z tego część długoterminowa wynosiła 1 288 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 7 696 tys. zł).
  Spółka Stopklatka S.A. jest notowana na ASO NewConn ect (alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez
  Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie). Na pods tawie kursu zamknięcia akcji na dzień bilansowy, wynoszącego
  7,45 zł za akcję, wartość godziwa inwestycji w sp ółkę wynosiła 34 242 tys. zł. zł (31 grudnia 2016 r.: 45 962 tys. zł).
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. zgodnie z postanowienia mi umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia akcji spółki
  Stopklatka S.A. Grupa posiada zobowiązanie umowne d o udzielenia spółce dodatkowego finansowania do wysokości
  1 593 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 1 593 tys. zł).
  Dodatkowe informacje dotyczące spółki współkontrolo wanej Green Content Sp. z o.o. przedstawiono poniżej:
  31 grudnia 2017 r. (1) 31 grudnia 2016 r. (2)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 61
  Zobowiązania finansowe - 12 880
  Koszty amortyzacji (6 515) (694)
  Przychody odsetkowe 29 -
  Koszty odsetkowe (51) (35)
  Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat 2 006 636
  (1) w dniu 1 września 2017 r. nastąpiło zbycie udziałów w spółce, dane dotyczące rachunku zysku i stra t obejmują
  okres do 31 sierpnia 2017 r.;
  (2) spółka wyceniana metodą praw własności od 1 gru dnia 2016 r., dane dotyczące rachunku zysku i strat obejmują
  okres za grudzień 2016 r.
  Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania finansowe (inne niż zobowiązania handlowe i pozostałe) dotyczyły
  zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w wysokośc i 320 tys. zł (z tego część długoterminowa wynosiła 153 tys. zł)
  oraz zobowiązań z tytułu nabycia koncesji telewizyj nej, których wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 r.
  wynosiła 12 560 tys. zł (z tego część długoterminow a wynosiła 11 152 tys. zł).
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 80
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Informacje o wartości udziałów niekontrolujących w spółkach zależnych zostały przedstawione w tabeli poniżej:
  31 grudnia 2017 r.
  Spółka
  Procent udziałów
  posiadanych przez
  udziałowców
  niekontrolujących
  na dzień 31 grudnia
  2017 r.
  Skumulowana
  wartość
  udziałów
  niekontrolującyc
  h na dzień 31
  grudnia 2017 r.
  Zysk/(strata)
  netto
  przypadający/a
  na udziały
  niekontrolujące
  w 2017 r.
  Inne całkowite
  dochody
  przypadające na
  udziały
  niekontrolujące
  w 2017 r.
  Dywidendy
  wypłacone
  udziałowcom
  niekontrolujący
  m w 2017 r.
  IM 40 Sp. z o.o. 28,0% 840 398 - 362
  Inforadio Sp. z o.o. 33,9% 2 576 1 034 (1) 99
  Helios S.A. 8,6% 12 669 1 960 - 1 405
  Next Film Sp. z o.o. 8,6% 273 194 - -
  Yieldbird Sp. z o.o. 15,7% 1 368 732 - 668
  Next Script (dawniej Joy
  Media) Sp. z o.o. 31,4% 90 (2) -
  Sir Local Sp. z o.o. 0,0% 0 (8) - -
  Goldenline Sp. z o.o. 7,3% 1 249 (60) - -
  Razem 19 065 4 248 (1) 2 534
  31 grudnia 2016 r.
  Spółka
  Procent udziałów
  posiadanych przez udziałowców
  niekontrolujących
  na dzień 31 grudnia 2016 r.
  Skumulowana wartość
  udziałów
  niekontrolującyc h na dzień 31
  grudnia 2016 r.
  Zysk/(strata) netto
  przypadający/a na udziały
  niekontrolujące w 2016 r. Inne całkowite
  dochody
  przypadające na udziały
  niekontrolujące w 2016 r. Dywidendy
  wypłacone
  udziałowcom
  niekontrolujący m w 2016 r.
  IM 40 Sp. z o.o. 28,0% 804 361 - 422
  Inforadio Sp. z o.o. 33,9% 1 642 99 - 325
  Helios S.A.
  11,1% 15 579 2 796 - -
  Next Film Sp. z o.o. 11,1% 193 (150) - -
  Yieldbird Sp. z o.o. 15,7% 695 465 - 104
  Sir Local Sp. z o.o.
  21,6% (27) (54) - -
  Goldenline Sp. z o.o.
  7,3% 1 309 (65) - -
  Razem 20 195 3 453 - 852
  Wpływ transakcji z udziałowcami niekontrolującymi n a kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki
  dominującej został przedstawiony w tabeli poniżej:
  31 grudnia
  2017 r. 31 grudnia
  2016 r.
  Zmiana kapitału własnego przypadająca na akcjonari uszy jednostki
  dominującej wynikająca z:
  - nabycia dodatkowych udziałów od udziałowców nie
  kontrolujących (1) 3 579 160
  - podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej - 662
  - objęcie udziałów przez udziałowców niekontrolujących (13) (98)
  Wpływ netto na kapitał własny przypadający na akcj onariuszy jednostki
  dominującej 3 566 724
  (1) zmiana w 2017 r. dotyczy rozliczenia nabycia ak
  cji od akcjonariuszy niekontrolujących spółki Helios S.A. w ramach
  procedury odkupu akcji opisanej w nocie 32.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 81
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  39. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI
  Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty inwestycji i rozrachunków z podmiotami powiązanymi:
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Jednostki współkontrolowane
  Udziały lub akcje 6 908 20 487
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe 1 022 2 066
  Należności z tytułu dostaw i usług 149 895
  Zobowiązania z tytułu cash poolingu - 9 818
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 104 204
  Pozostałe zobowiązania 125 110
  Jednostki stowarzyszone Udziały lub akcje
  939 930
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe 30 3 963
  Należności z tytułu dostaw i usług 31 21
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 1
  Pozostałe zobowiązania 961 -
  Znaczący inwestor Należności z tytułu dostaw i usług
  - 5
  Zarząd Spółki
  Należności
  3 3
  Zobowiązania z tytułu opcji put (1) 24 440 19 440
  Zarządy spółek wchodzących w skład Grupy Należności
  12 70
  Zobowiązania z tytułu opcji put (1) 3 290 2 698
  Pozostałe zobowiązania 7 1
  (1) dotyczy opcji put związanych z akcjami spółki H elios S.A.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 82
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi:
  2017 r. 2016 r.
  Jednostki współkontrolowane
  Przychody ze sprzedaży 1 976 1 536
  Zakupy produktów, towarów i materiałów (807) (912)
  Pozostałe koszty operacyjne (1) -
  Przychody finansowe z tytułu odsetek od pożyczek u dzielonych 43 82
  Koszty finansowe (29) (14)
  Jednostki stowarzyszone
  Przychody ze sprzedaży
  38 89
  Zakupy produktów, towarów i materiałów (158) (110)
  Przychody finansowe z tytułu odsetek od pożyczek u dzielonych 122 114
  Dywidendy otrzymane - 360
  Znaczący inwestor Przychody ze sprzedaży
  53 63
  Pozostałe przychody operacyjne 300 162
  Zarząd Spółki Przychody ze sprzedaży
  2 2
  Koszty finansowe - wycena opcji put (1) (5 000) (6 172)
  Zarządy spółek wchodzących w skład Grupy Przychody ze sprzedaży
  2 2
  Koszty finansowe - wycena opcji put (1)
  (592) (855)
  (1) dotyczy opcji put związanych z akcjami spółki H elios S.A.
  W ramach Grupy Agora występują głównie następujące transakcje:
   świadczenie usług reklamowych i poligraficznych,
   dzierżawa maszyn, urządzeń, pomieszczeń, oraz innyc h środków trwałych,
   świadczenie usług typu: prawne, finansowe, administ racyjne, pośrednictwa handlowego, udostępniania wyn ików
  badań rynkowych, usługi o charakterze outsourcingu,
   udzielanie i spłata pożyczek oraz koszty / przychod y związane z obsługą tych pożyczek,
   wypłaty dywidendy,
   rozliczenia z tytułu cash poolingu.
  Powyższe transakcje z podmiotami powiązanymi są zaw ierane na warunkach rynkowych w ramach normalnej
  działalności prowadzonej przez podmioty Grupy Agora .
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 83
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  40. OSZACOWANIA I PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DO SPORZĄDZENIA SP RAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Oszacowania i przyjęte założenia podlegają ciągłej weryfikacji i są oparte o dane historyczne oraz najlepszą wiedzę
  Grupa na dzień dokonania oszacowania. Grupa dokonuj e oszacowań i założeń dotyczących przyszłości. Wyniki tych
  oszacowań nie są z reguły równe rzeczywistym wyniko m. Oszacowania i założenia, które w największym stopniu mogą
  oddziaływać na wartość bilansową aktywów i zobowiąz ań dotyczą wartości firmy, wartości niematerialnych o
  nieokreślonym okresie użytkowania (prawa związane z wydawaniem czasopism) oraz aktywów trwałych związa nych z
  działalnością segmentu Druk w związku z postępujący m spadkiem przychodów ze sprzedaży usług poligrafic znych w
  technologii coldset, w której specjalizują się druk arnie Grupy Agora. W celu określenia wartości odzys kiwalnych
  powyższych aktywów oszacowano wartość użytkową odpo wiednich ośrodków wypracowujących środki pieniężne na
  podstawie długoterminowych projekcji przepływów pie niężnych.
  Grupa zwraca uwagę, że wielkość przychodów uwzględn iona w projekcjach przepływów pieniężnych jest uzależniona
  m. in. od ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce oraz w Europie. Przychody te rosną w okresach ożyw ienia
  gospodarczego, a podczas spowolnienia koniunktury g ospodarczej ulegają ograniczeniu. Zmiany takich czynników, jak
  m.in. dynamika PKB, stopa bezrobocia, wysokość wyna grodzeń czy poziom konsumpcji, wpływają na siłę nabywczą
  klientów Grupy oraz konsumentów jej produktów i usł ug. Koniunktura gospodarcza w Polsce jest również wrażliwa na
  sytuację polityczną w kraju oraz towarzyszące jej o becnie ryzyko gwałtownych zmian legislacyjnych, któ rych pełnego
  wpływu na warunki prowadzenia działalności gospodar czej nie jesteśmy w stanie obecnie przewidzieć. Ponadto,
  przychody reklamowe zależą również od pozycji na ry nku czytelniczym, słuchalności i oglądalności. Ze względu na
  proces strukturalnych zmian zachodzących w sposobie konsumpcji mediów, rynek zmienia się dynamicznie i jedne
  segmenty mogą zyskiwać, a inne tracić swoją pozycję na tym rynku. Nie ma pewności, że pozycja Grupy w
  poszczególnych segmentach mediów nie ulegnie zmiani e. Na szacunek wartości odzyskiwalnej aktywów istotny wpływ
  ma również przyjęta stopa dyskontowa oraz przyjęta stopa wzrostu po okresie szczegółowych prognoz finansowych w
  tzw. okresie rezydualnym.
  Grupa zidentyfikowała dwa kluczowe założenia, który ch zmiana w największym stopniu wpływa na oszacowan ie
  wartości odzyskiwalnej analizowanych aktywów:
  1) realna stopa zmiany przepływów pieniężnych do do starczycieli kapitału i długu ("free cash flow to firm") po okresie
  szczegółowych prognoz finansowych w tzw. okresie re zydualnym, oraz
  2) stopa dyskontowa (przed opodatkowaniem).
  Podstawowe informacje o zastosowanej metodzie wycen y i przyjętych założeniach znajdują się w tabeli poniżej:
  Wartość firmy
  związana z
  działalnością
  w Trader.com
  (Polska) -
  Internet
  Wartość firmy
  i prawa
  związane z
  wydawaniem
  określonych
  czasopism
  Wartość
  firmy
  związana z
  działalnością
  radiową
  Wartość firmy
  związana z
  działalnością
  w segmencie
  reklamy
  zewnętrznej
  Wartość
  firmy
  związana z
  działalnością
  na rynku
  kinowym
  Wartość firmy
  przypisana do
  działalności w
  segmencie
  prasowym
  Aktywa
  trwałe
  związane z
  działalnością
  segmentu
  Druk
  Wartość
  księgowa na
  dzień
  31.12.2017 r.
  2 461 tys. zł 12 542 tys. zł 63 667 tys. zł 140 944 tys. zł 39 096 tys. zł 43 375 tys. zł 84 287 tys. zł
  Przyjęte
  założenia Projekcje finansowe oraz projekcje rynku na lata na
  stępne szacowane w oparciu o najlepszą wiedzę o ryn ku,
  dostępne dane rynkowe oraz dotychczasowe doświadcze nia
  Okres
  projekcji
  szczegółowej
  5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 10 lat  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 84
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Lata: Realna stopa zmiany przepływów pieniężnych do dosta
  rczycieli kapitału i długu ("free cash flow to firm") w
  okresie projekcji szczegółowej dla lat (przed opoda tkowaniem)
  2018 (21%) (29%) (46%) (1%) 10% (75%) (56%)
  2019 61% (10%) 105% (11%) (9%) 52% (40%)
  2020 12% 10% (27%) (28%) (5%) 11% (16%)
  2021 (11%) 1% 9% 20% 4% 6% (19%)
  2022 15% (13%) 3% 47% (9%) 3% (32%)
  Stopa dyskontowa dla lat (przed opodatkowaniem)
  2018-2022 7,0% 8,2% 6,2% 6,9% 8,1% 9,3% 7,0%
  Przyjęta realna długoterminowa stopa wzrostu po okr
  esie prognozy
  0,5% 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% (2,1%) *
  * w przypadku projekcji finansowej dla działalności segmentu Druk przyjęto 10-letni okres prognozy sz czegółowej oraz
  oszacowano wartość rezydualną aktywów na zakończeni e okresu projekcji.
  W wyniku przeprowadzonych testów dokonane zostały o dpisy z tytułu utraty wartości w odniesieniu do wartości firmy
  Trader.com (Polska) Sp. z.o.o. w wysokości 21 285 t ys. zł, w odniesieniu do wartości tytułu prasowego „Cztery Kąty” w
  wysokości 13 192 tys. zł (w tym 2 198 tys. zł dotyc zy wartości firmy związanej z nabytymi tytułami cza sopism) oraz w
  odniesieniu do aktywów trwałych segmentu Druk w wys okości 51 580 tys. zł (z tego 51 529 tys. zł dotyczy rzeczowych
  aktywów trwałych, a pozostałe 51 tys. zł dotyczy wa rtości niematerialnych). Niekorzystna zmiana kluczowych założeń
  powodowałaby konieczność dokonania dodatkowych odpi sów w odniesieniu do powyższych aktywów.
  W 2016 r. nie wystąpiły odpisy z tytułu utraty wart ości dotyczące aktywów wymienionych w tabeli powyże j.
  Do kluczowych oszacowań i założeń, które w najwięks zym stopniu mogą oddziaływać na wartości ujęte w
  sprawozdaniu finansowym Grupy, należy również ujęci e aktywów z tytułu podatku odroczonego od nierozliczonych
  strat podatkowych z lat ubiegłych. Informacje na t emat tych założeń i osądów zostały przedstawione w nocie 15.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 85
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  41. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELI CZENIEM NA EURO
  w tys. zł w tys. EURO
  2017 r. 2016 r. 2017 r. 2016 r.
  Przychody ze sprzedaży 1 165 479 1 198 432 274 573 273 883
  Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (73 036) 16 682 (17 206) 3 812
  Zysk/(strata) brutto (75 216) 195 (17 720) 45
  Strata netto przypadająca na akcjonariuszy
  jednostki dominującej (83 541) (16 637) (19 681) (3 802)
  Przepływy środków pieniężnych netto
  z działalności operacyjnej 77 262 96 994 18 202 22 167
  Przepływy środków pieniężnych netto
  z działalności inwestycyjnej (41 232) (28 691) (9 714) (6 557)
  Przepływy środków pieniężnych netto
  z działalności finansowej (67 029) (49 269) (15 791) (11 260)
  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów (30 999) 19 034 (7 303) 4 350
  Aktywa razem 1 395 888 1 569 382 334 673 354 743
  Zobowiązania długoterminowe 106 369 128 389 25 503 29 021
  Zobowiązania krótkoterminowe 274 836 323 675 65 894 73 163
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
  jednostki dominującej 995 618 1 097 123 238 706 247 993
  Kapitał zakładowy 47 665 47 665 11 428 10 774
  Średnia ważona liczba akcji 47 421 764 47 665 426 47 421 764 47 665 426
  Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata)
  przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (1,76) (0,35) (0,42) (0,08)
  Wartość księgowa na jedną akcję
  (w zł / EURO) 20,99 23,02 5,03 5,20
  Wybrane dane finansowe prezentowane w niniejszym sp rawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w
  następujący sposób:
   Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rach unku przepływów pieniężnych za 2017 r. (2016 r.)
  przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytm etyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca cz terech kwartałów. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,2447 zł
  (1 EURO = 4,3757 zł).
   Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kurs u ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień
  bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2017 r. 1 EURO = 4,1709 zł, na 31 grudnia 2016 r. 1 EURO = 4,4240 zł.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 86
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  42. WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM
   Sprzedaż nieruchomości
  W dniu 22 stycznia 2018 r. Spółka poinformowała o zawarciu warunkowej umowy s przedaży prawa użytkowania
  wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni około 347 m2 zlokalizowanych przy ul.
  Wełniarskiej 19/20 oraz ul. Tkackiej 7/8 w Gdańsku, wraz z prawem własności budynku administracyjno-mi eszkalnego
  posadowionego na nich o powierzchni netto około 1 508 m2.
  W dniu 20 lutego 2018 r. Spółka zawarła aneks do powyższej przedwstępnej um owy sprzedaży. Na mocy podpisanego
  aneksu zmieniony został termin zawarcia ostatecznej Umowy sprzedaży. Pierwotnie podpisanie powyższej U mowy
  zostało zaplanowane do dnia 20 lutego 2018 r. Nowy termin zawarcia ostatecznej umowy został wyznaczony do dnia
  27 lutego 2018 r.
  W dniu 27 lutego 2018 r. Spółka podpisała umowę sprzedaży powyższych nieruc homości. Decyzja o sprzedaży
  nieruchomości wynikała z faktu, iż Spółka nie wykor zystuje efektywnie całej powierzchni nieruchomości na działalność
  operacyjną. W opinii Spółki optymalnym rozwiązaniem będzie najem powierzchni biurowej dostosowanej do aktualnej
  skali działalności Spółki w Gdańsku. Łączna cena sp rzedaży Nieruchomości wyniosła 8,65 mln zł netto, a pozytywny
  wpływ tej transakcji na wynik operacyjny Grupy Agor a w pierwszym kwartale 2018 r. wyniesie ok. 5,6 mln zł.
  Ponadto, w dniu 26 lutego 2018 r. , w związku ze spełnieniem się warunku sprzedaży pr awa użytkowania wieczystego,
  Spółka podpisała umowę przeniesienia prawa użytkowa nia wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o
  łącznej powierzchni 6 270 mkw., położonej przy ulic y Czerniakowskiej 85/87 w Warszawie. Łączna wartoś ć transakcji
  wyniosła 19,0 mln zł netto, a jej pozytywny wpływ n a wynik operacyjny Grupy Agora wyniesie 8,3 mln zł w pierwszym
  kwartale 2018 r.
   Zwolnienie grupowe w segmencie Druk
  W dniu 7 lutego 2018 r. Zarząd Agory S.A. poinformował o:
  (i) zawarciu przez Spółkę, w dniu 7 lutego 2018 rok u, trójstronnego porozumienia ("Porozumienie") ze z wiązkiem
  zawodowym działającym przy Spółce (które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003
  roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow nikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
  pracowników) oraz z radą pracowników Spółki (które stanowi porozumienie w trybie przepisów Ustawy z dn ia 7
  kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji),
  (ii) podjęciu przez zarząd Spółki, w dniu 7 lutego 2018 r., uchwały o przeprowadzeniu zwolnienia grupo wego
  w segmencie Druk w Grupie Agora na zasadach określonych w zawartym Porozumieniu.
  Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresi e od 15 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r. i obejmie do 53
  pracowników segmentu Druk w Grupie Agora, co stanow i około 16,3% wszystkich zatrudnionych w tym segmencie.
  Na mocy Porozumienia zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących Spółkę
  przepisów prawa. Do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczona zostanie dodatkowa rekompensata
  w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracow nicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi
  obejmującymi m.in. wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz przekwalifikowaniu. Części pracowników, którzy pozostaną
  zatrudnieni w segmencie Druk podwyższone zostanie w ynagrodzenie zasadnicze w związku między innymi ze
  zmienionym zakresem obowiązków. Spółka, zgodnie z wymogami prawa, przekaże stosowne informacje, w tym treść
  zawartego Porozumienia Powiatowemu Urzędowi Pracy.
  Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupow ych, która obciąży wynik Grupy Agora w pierwszym kwartale
  2018 r. wyniesie około 1,6 mln zł. Grupa Agora szacuje, że oszczędności z tytułu restrukturyzacji w skali roku mogą
  wynieść około 2,0 - 2,5 mln zł.
  Spółka przekaże ostateczne kwoty kosztów i oszczędn ości z tytułu przeprowadzenia zwolnienia grupowego wraz
  z komentarzem zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2018 r.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 87
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Przyczyną planowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, jest postępujący spadek
  przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych w technologii coldset, w której specjalizują się drukarnie Grupy Agora.
  Trend ten wynika w dużej mierze z kondycji rynku pr asowego w Polsce, którego uczestnicy są głównymi na bywcami
  usług realizowanych w tej technologii. Zlecenia od klientów z innych branż, w tym realizowane w techno logii heatset,
  mają istotnie mniejszy udział w przychodach z dział alności poligraficznej Grupy - ze względu na ograniczenia
  infrastrukturalne nie były i nie są one w stanie skompensować utraty przychodów związanych z drukiem c oldset.
  Biorąc pod uwagę obecną kondycję rynku prasowego, n egatywne prognozy dotyczące perspektyw jego dalszego
  rozwoju oraz postępującą cyfryzację mediów, nie jest możliwe zahamowanie trendu spadkowego w działalno ści
  poligraficznej w technologii coldset. Zarząd Spółki uznał, iż niezbędne jest podjęcie zdecydowanych dz iałań
  restrukturyzacyjnych, które mają na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania drukarni oraz zoptymalizo wanie
  procesów operacyjnych tak, aby ograniczyć negatywny wpływ spadających wolumenów druku na kondycję fina nsową
  segmentu Druk, m.in. poprzez dopasowanie struktury zatrudnienia do aktualnego wolumenu świadczonych us ług
  produkcyjnych.
   Podatkowa Grupa Kapitałowa
  W dniu 15 lutego 2018 r. Zarząd Agory S.A. otrzymał decyzję z dnia 15 luteg o 2018 r. wydaną przez Naczelnika
  Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawi e o dokonaniu rejestracji umowy o utworzeniu Podatkowej
  Grupy Kapitałowej Agora („PGK”), w skład której wej dą: Agora S.A. oraz następujące spółki zależne: Grupa Radiowa
  Agory Sp. z o.o., Agora TC Sp. z o.o., Trader.com ( Polska) Sp. z o.o., Helios S.A., AMS S.A., Yieldbird Sp. z o.o. oraz Plan
  A Sp. z o.o.
  W umowie o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, Agora została wskazana jako spółka reprezentująca PGK w
  zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordyn acji
  podatkowej.
  PGK zostanie utworzona z dniem 1 marca 2018 r., a k ażdy następny rok podatkowy będzie się pokrywał z rokiem
  kalendarzowym. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2020 r.
  Spółka szacuje, że utworzenie podatkowej grupy kapi tałowej może spowodować przewidziane przepisami pra wa
  obniżenie zobowiązania podatkowego PGK o około 5 ml n zł w każdym roku funkcjonowania PGK.
   Działalność gastronomiczna w spółce zależnej
  W dniu 6 marca 2018 r. Helios S.A., spółka zależna Agory, zawarła umowę i nwestycyjną z dwoma inwestorami
  indywidualnymi – Piotrem Grajewskim oraz Piotrem Ko mórem. Przedmiotem umowy jest zawiązanie nowej spół ki i
  współpraca stron w jej ramach. Celem nowoutworzonej spółki będzie opracowanie koncepcji, stworzenie,
  prowadzenie oraz rozwijanie (głównie poprzez budowę marek własnych) sieci około 45 punktów gastronomicznych,
  które będą zlokalizowane w Polsce, w centrach handlowych lub jako samodzielne lokale.
  Przy zawiązaniu spółki Helios objął 90% udziałów w spółce (odpowiadających 90% ogólnej liczby głosów n a
  zgromadzeniu wspólników) i zainwestuje w nią 5 mln zł. Helios przewiduje, że jego łączna wartość inwestycji w spółkę
  nie przekroczy 10 mln zł. Inwestorzy indywidualni o bejmą łącznie 10% udziałów w spółce (po 5% każdy). Umowa
  przewiduje możliwość zwiększenia udziału inwestorów indywidualnych do 30% łącznie, pod warunkiem spełn ienia
  przez spółkę ustalonych celów finansowych.
  Na datę publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółka nie została jeszcze wp isana do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 88
  GRUPA AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
   Pozostałe informacje
  W dniu 28 lutego 2018 r. spółka Agora S.A., jako jedyny wspólnik, zawiązała spółkę Agora Finanse Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie i objęła 100 udziałów w kapitale zakład owym spółki o wartości 50 zł każdy, w zamian za wkład pieniężny
  w kwocie 5 000 zł. Posiadane przez Agorę S.A. udziały dają jej 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów
  na zgromadzeniu wspólników.
  W dniu 7 marca 2018 r. spółka Agora S.A. podpisała list intencyjny ze spó łką Kino Polska TV S.A. („Kino Polska”)
  dotyczący potencjalnego kupna przez Kino Polska cał ości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka S.A.
  („Transakcja”). Zgodnie z treścią podpisanego listu intencyjnego Agora i Kino Polska będą prowadziły n egocjacje
  dotyczące zasad i warunków przeprowadzenia rozważan ej Transakcji. List intencyjny nie stanowi wiążącego
  zobowiązania Agora i Kino Polska do przeprowadzenia Transakcji. List Intencyjny obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Strona 1
  GRUPA AGORA
  Sprawozdanie
  Zarządu z
  działalności Grupy
  Agora S.A.
  za rok 2017
  do
  skonsolidowanego
  sprawozdania
  finansowego
  8 marca 2018 r.  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Strona 2
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  SPIS TREŚCI
  GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GR UPY AGORA S.A. ZA ROK 2017 DO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO........................... .................................................................................... 6
  I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYN IKI FINANSOWE GRUPY [1] .......................................... 6
  II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA RO ZWOJU GRUPY ............................................................. 9
  1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE ............................ ........................................................................................................... 9
  1.1. Rynek reklamy [3] .................................................. ................................................... ..................................... 9
  1.2. Sprzedaż egzemplarzowa dzienników [4] ........ ............................................................................................ 10
  1.3. Frekwencja w kinach [10] ..................... ....................................................................................................... 10
  2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE ............................ ....................................................................................................... 11
  2.1. Przychody .................................... ................................................................................................................ 11
  2.2. Koszty operacyjne ............................ ............................................................................................................ 13
  3. PERSPEKTYWY .................................... ................................................................................................................ 15
  3.1. Przychody .................................... ................................................................................................................ 16
  3.1.1 Rynek reklamy [3] ........................... ...................................................................................................... 16
  3.1.2 Sprzedaż prasy .............................. ........................................................................................................ 16
  3.1.3. Sprzedaż biletów ........................... ....................................................................................................... 16
  3.2 Koszty operacyjne ............................. ............................................................................................................ 16
  3.2.1 Koszty usług obcych ......................... ..................................................................................................... 16
  3.2.2 Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracownikó w .............................................................................. 17
  3.2.3 Koszty marketingu i promocji ................ ............................................................................................... 17
  3.2.4 Koszty materiałów i energii ................. .................................................................................................. 17
  4. KIERUNKI ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA .... ................................................................................. 17
  5. INFORMACJE O AKTUALNEJ I PRZEWIDYWANEJ SYTUACJI FINANSOWEJ .......................................................... 17
  III. WYNIKI FINANSOWE ............................. ................................................................................................................ 18
  1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY AGORA ........... ...................................................................................... 18
  2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY AGORA ............ ........................................................................................ 18
  2.1. Podstawowe produkty, towary i usługi Grupy Ago ra .................................................................................. 20
  2.2. Wyniki wg głównych segmentów Grupy Agora za 20 17 r. [1] ..................................................................... 20
  2.3. Przychody i rynki zbytu ...................... .......................................................................................................... 21
  2.4. Rynki zaopatrzenia............................ ........................................................................................................... 21
  2.5. Przychody i koszty finansowe ................. ..................................................................................................... 21
  3. BILANS GRUPY AGORA ............................. .......................................................................................................... 22
  3.1. Aktywa trwałe ................................ .............................................................................................................. 22
  3.2. Aktywa obrotowe .............................. .......................................................................................................... 22
  3.3. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe ........ ........................................................................................... 22
  3.4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe ....... ........................................................................................... 23
  4. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY AGORA ...... ................................................................................. 23
  4.1. Działalność operacyjna ....................... ......................................................................................................... 24
  4.2. Działalność inwestycyjna ..................... ........................................................................................................ 24
  4.3. Działalność finansowa ........................ ......................................................................................................... 24
  5. WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE [5] ................ ............................................................................................. 24
  IV. WYNIKI OPERACYJNE - GŁÓWNE SEGMENTY GRUPY AGORA .............................................................................. 25
  IV.A. FILM I KSIĄŻKA [1] .......................... ............................................................................................................... 25
  1. Przychody [3] .................................. ................................................................................................................... 26
  2. Koszty ......................................... ........................................................................................................................ 26
  3. Nowe inicjatywy ................................ ................................................................................................................. 27
  IV.B. PRASA [1] ................................... ........................................................................................................................ 29
  1. Przychody ...................................... ..................................................................................................................... 30
  1.1. Przychody ze sprzedaży wydawnictw ........... .............................................................................................. 30
  1.1.1. Sprzedaż egzemplarzowa i czytelnictwo Gazet y Wyborczej [4] .......................................................... 30
  1.1.2. Sprzedaż egzemplarzowa czasopism ........... ........................................................................................ 30
  1.2. Sprzedaż reklam [3] .......................... ........................................................................................................... 31  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Strona 3
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  1.2.1. Przychody reklamowe Gazety Wyborczej ............................................................................................ 31
  1.2.2 Przychody reklamowe czasopism ............... .......................................................................................... 31
  2. Koszty ......................................... ........................................................................................................................ 32
  3. Nowe Inicjatywy................................. ................................................................................................................ 32
  IV.C. REKLAMA ZEWNĘTRZNA (GRUPA AMS) .............. .............................................................................................. 34
  1. Przychody [8] .................................. ................................................................................................................... 34
  2. Koszty ......................................... ........................................................................................................................ 35
  3. Nowe inicjatywy ................................ ................................................................................................................. 35
  IV.D. INTERNET [1] , [6] .......................... .................................................................................................................... 37
  1. Przychody ...................................... ..................................................................................................................... 37
  2. Koszty ......................................... ........................................................................................................................ 38
  3. Istotne informacje o działalności internetowej . ................................................................................................ 38
  4. Nowe inicjatywy ................................ ................................................................................................................. 38
  IV.E. RADIO ....................................... ......................................................................................................................... 40
  1. Przychody [3] .................................. ................................................................................................................... 40
  2. Koszty ......................................... ........................................................................................................................ 41
  3. Udziały w słuchalności [9] ..................... ............................................................................................................. 41
  4. Nowe inicjatywy ................................ ................................................................................................................. 41
  IV.F. DRUK [1] .................................... ......................................................................................................................... 42
  1. Przychody ...................................... ..................................................................................................................... 42
  2. Koszty ......................................... ........................................................................................................................ 42
  3. Proces restrukturyzacji ........................ .............................................................................................................. 43
  PRZYPISY .......................................... ...................................................................................................................... 44
  V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ....................... ........................................................................................................ 47
  V.A. INFORMACJE O UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚ CI EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ, W TYM
  ZNANYCH GRUPIE UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARI USZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH
  UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI .......... ........................................................................................... 47
  1. Informacje o umowach znaczących dla działalności emitenta .......................................................................... 47
  V.B. INFORMACJE O STRUKTURZE, ORGANIZACJI, POWIĄZAN IACH ORAZ INWESTYCJACH KAPITAŁOWYCH
  EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ A TAKŻE STRUKTURZE AKC JONARIATU .............................................................. 49
  1. Struktura powiązań kapitałowych emitenta z jedno stkami podporządkowanymi ............................................ 49
  2. Zmiany w strukturze i organizacji grupy kapitało wej ......................................................................................... 50
  3. Przynależność do branżowych organizacji krajowyc h i zagranicznych .............................................................. 53
  4. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne ........ ................................................................................................. 53
  5. Zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki ........ ................................................................................................... 54
  V.C. INNE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ................ ................................................................................................... 56
  1. Informacje o transakcjach zawartych przez Emiten ta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami
  powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe ....... ..................................................................................... 56
  2. Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządz ającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku
  rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska .................................................................................... 56
  3. Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści ZarzĄdu i rady nadzorczej emitenta oraz osób zarządzających i
  nadzorujących spółKi od niego zależne ............. .............................................................................................. 56
  4. Stan posiadania akcji Agory S.A. oraz akcji i ud ziałów w podmiotach powiązanych Agory S.A. przez
  członków Zarządów ................................. ........................................................................................................ 57
  4.1. Akcje w Agorze S.A. .......................... ........................................................................................................... 57
  4.2. Akcje i udziały w jednostkach powiązanych .... ............................................................................................ 57
  5. Stan posiadania akcji Agory S.A. oraz akcji i ud ziałów w podmiotach powiązanych Agory S.A. przez
  członków Rad Nadzorczych........................... ................................................................................................... 58
  5.1. Akcje w Agorze S.A. .......................... ........................................................................................................... 58
  5.2. Udziały w jednostkach powiązanych ............ ............................................................................................... 58
  6. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przed siębiorstwem Emitenta i jego grupą kapitałową. ........ 58  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Strona 4
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  7. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w 2017 r. umowach dotyczących kredytów i pożyczek oraz
  gwarancjach i poręczeniach otrzymanych przez Agorę S.A. oraz Spółki od niej zależne ................................. 58
  8. Informacje o udzielonych pożyczkach, poręczeniac h i gwarancjach oraz pozycjach pozabilansowych w
  2017 r. ........................................... ................................................................................................................... 59
  9. Informacje o systemie kontroli programów akcji p racowniczych ...................................................................... 59
  10. Informacje o wyborze i umowach z podmiotem upra wnionym do badania sprawozdań finansowych .......... 59
  11. Informacja o instrumentach finansowych ....................................................................................................... 60
  12. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycy jnych .................................................................................. 60
  13. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń .... ................................................................................................ 60
  14. Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności za 2017 r. z określeniem stopnia
  ich wpływu ........................................ ............................................................................................................... 65
  15. Postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzyte lności emitenta lub jednostki od niego zależnej,
  których wartość w jednym postępowaniu lub łącznie w e wszystkich postępowaniach stanowiłaby co
  najmniej 10% kapitałów własnych emitenta .......... ......................................................................................... 65
  16. Informacje o nabyciu akcji własnych ........... .................................................................................................... 6 5
  17. Oddziały posiadane przez spółkę i spółki od nie j zależne ................................................................................ 66
  18. Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji prognoz finansowych ....................................................................... 67
  19. Emisja papierów wartościowych.................. .................................................................................................... 6 7
  20. Pozostałe informacje .......................... ............................................................................................................. 67
  VI. OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU K ORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ S.A. W 2017 R. ..... 74
  1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym podlegała spółka w 2017 roku ...................................................... 74
  2. Wskazanie postanowień ładu korporacyjnego, które ni e były przez Emitenta stosowane, wraz ze
  wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny niez astosowania powyższych postanowień oraz w jaki
  sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danego postanowienia lub jakie
  kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezast osowania danego postanowienia w przyszłości ............ 74
  3. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek gi ełdowych ......................................................................... 74
  3.1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestor ami ................................................................................... 74
  3.2. Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych i członków rad nadzorczych ......................... 75
  3.3. Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszam i ....................................................................................... 76
  4. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i je go zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i
  sposobu ich wykonywania ........................... .................................................................................................... 7 7
  5. Skład osobowy i jego zmiany oraz zasady działani a organów zarządzających i nadzorujących Spółki ora z ich
  komitetów. ........................................ .............................................................................................................. 78
  5.1. Zarząd ....................................... ................................................................................................................... 78
  5.2. Rada Nadzorcza ............................... ............................................................................................................ 81
  5.3 Komitet i komisja działające w ramach Rady Nadz orczej ............................................................................. 83
  (i) Komitet Audytu: .............................. .......................................................................................................... 83
  (ii) Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń: ......... ......................................................................................... 84
  6. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzają cych oraz uprawnienia osób zarządzających,
  w szczególności prawo do podjęcia decyzji o wykupie lub emisji akcji ........................................................... 85
  6.1. Powoływanie .................................. ............................................................................................................. 85
  6.2. Odwoływanie .................................. ............................................................................................................. 85
  6.3. Uprawnienia osób zarządzających .............. ................................................................................................. 86
  7. Wskazanie akcjonariuszy posiadających znaczne pa kiety akcji ......................................................................... 86
  8. Posiadacze papierów wartościowych, które dają sp ecjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Emitent a 86
  9. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własno ści papierów wartościowych Emitenta ........................... 87
  10. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu ........ ............................................................................................. 87
  11. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce sys temów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
  w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań fi nansowych i skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych ....................................... .............................................................................................................. 88
  12. Zasady zmiany statutu Agory S.A. .............. ...................................................................................................... 89
  13. Polityka wynagrodzeń .......................... ............................................................................................................ 89
  14. Polityka różnorodności ........................ ............................................................................................................ 93
  15. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikając ych z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze
  dla byłych osób zarządzających, nadzorujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi
  emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu ...................................................... 95
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Strona 5
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  16. Polityka działań społeczno-sponsoringowych .................................................................................................. 95
  VII. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ......................... .......................................................................................................... 98
  1. Oświadczenie odnośnie przyjętych zasad rachunkowośc i ............................................................................... 98
  2. Oświadczenie odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  dokonującego badania rocznego skonsolidowanego spra wozdania finansowego ......................................... 98
  3. Raport na temat informacji niefinansowych ......... .......................................................................................... 98  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Strona 6
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  GRUPA AGORA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
  Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY AGORA S.A. ZA ROK 2017
  DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  PRZYCHODY 1 165,5 MLN ZŁ,
  EBITDA 118,9 MLN ZŁ,
  MARŻA EBITDA 10.2%
  STRATA NETTO (79,3 MLN ZŁ),
  GOTÓWKA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 77,3 MLN ZŁ
  Wszystkie dane (jeżeli nie zostanie wskazane inacze j) obejmują 2017 r., zaś porównania mówią o dynamic e w
  stosunku do 2016 r. Źródła danych zostały przedstaw ione na końcu części IV niniejszego Sprawozdania Zarządu.
  I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYN IKI FINANSOWE GRUPY
  [1]
   W czwartym kwartale 2017 r. przychody Grupy Agora ( „Grupa”) wyniosły 330,4 mln zł i były niższe o 2,9% w
  porównaniu do czwartego kwartału 2016 r. Segmentami , które odnotowały wzrost przychodów, były: Film i
  Książka oraz Internet. Wpływy w segmencie Film i Ks iążka zwiększyły się o 10,0% i wyniosły 122,7 mln zł.
  Najbardziej - o 8,8% - wzrosły przychody ze sprzeda ży biletów do kin, które stanowiły 66,6 mln zł. Wyższe były
  również wpływy ze sprzedaży barowej, które wyniosły 24,7 mln zł, oraz wpływy ze sprzedaży reklam w kinach w
  kwocie 11,7 mln zł. Segment odnotował również wyższ e wpływy z działalności filmowej, które wyniosły
  4,6 mln zł, oraz z działalności Wydawnictwa w kwoci e 12,2 mln zł. Przychody segmentu Internet wzrosły w
  czwartym kwartale 2017 r. i wyniosły 52,6 mln zł. W płynęły na to głównie wyższe wpływy ze sprzedaży re klamy
  internetowej, m.in. dzięki dynamicznemu rozwojowi d ziałalności spółki Yieldbird. Przychody w segmencie
  Reklamy Zewnętrznej były na poziomie zbliżonym do t ych osiągniętych w czwartym kwartale 2016 r. Zmniejszyły
  się natomiast wpływy w pozostałych segmentach opera cyjnych Grupy. Ich największy spadek - do kwoty 18,7 mln
  zł - miał miejsce w segmencie Druk. Czynnikami, któ re zaważyły na poziomie przychodów tego obszaru, by ły
  ograniczenie wolumenu produkcji wynikające m.in. z zakończenia współpracy z niektórymi klientami oraz wzrost
  udziału druku na papierze dostarczonym przez klient ów. Do kwoty 61,9 mln zł zmniejszyły się wpływy seg mentu
  Prasa, co było związane z kontynuacją negatywnych t rendów rynkowych oraz zaprzestaniem wydawania
  wybranych tytułów prasowych. Jednocześnie Gazeta Wyborcza z sukcesem rozwijała sprzedaż prenumeraty
  cyfrowej dziennika. Na koniec grudnia 2017 r. liczb a prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej wyniosła blisko
  133 tys. i była wyższa aż o 23 tys. (tj. blisko 21, 0%) w stosunku do końca września 2017 r. Przychody segmentu
  Radio wyniosły 36,1 mln zł. Na ich poziom wpłynęły głównie niższe przychody ze sprzedaży czasu antenow ego w
  stacjach należących do Grupy Radiowej Agory oraz ni ższe wpływy ze świadczonej usługi produkcji materiałów
  wideo.
   W 2017 r. przychody Grupy zmniejszyły się do kwoty 1 165,5 mln zł. Pozytywnie na poziom przychodów Gru py
  wpłynęły wyższe o 14,3% przychody segmentu Film i K siążka, które wyniosły 416,2 mln zł. To głównie rezultat
  wzrostu o 14,0% wpływów ze sprzedaży biletów do kin - do kwoty 222,4 mln zł oraz istotnie wyższych wpływów z
  działalności filmowej Grupy, które stanowiły 28,1 m ln zł. Wyższe były również wpływy z działalności barowej,
  które wyniosły 83,1 mln zł, oraz przychody ze sprze daży reklam w kinach w wysokości 35,1 mln zł. Wzros t
  przychodów - do kwoty 168,6 mln zł - miał również miejsce w segmencie Internet, przede wszystkim z uw agi na
  wyższe wpływy ze sprzedaży usług reklamowych oraz z e sprzedaży ogłoszeń w wortalach. W segmencie Radio
  przychody zwiększyły się do kwoty 114,0 mln zł. To zasługa wyższych przychodów ze świadczonej usługi  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 7
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  pośrednictwa dla kin oraz wyższych wpływów ze sprzedaży czasu antenowego w radiostacjach należących do
  Grupy Radiowej Agory. Największy wpływ na poziom pr zychodów Grupy Agora w 2017 r. miały niższe wpływy w
  segmentach Druk oraz Prasa, które wyniosły odpowied nio 101,7 mln zł oraz 235,5 mln zł. Jednocześnie warto
  podkreślić kolejny sukces transformacji cyfrowej w segmencie Prasa. Liczba prenumerat cyfrowych Gazety
  Wyborczej wyniosła blisko 133 tys. Niższe wpływy odnotował r ównież segment Reklama Zewnętrzna (spadek o
  3,0% do kwoty 163,0 mln zł), głównie ze względu na zaprzestanie współpracy z metrem warszawskim oraz
  Wydawnictwo Agora.
   Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości akty wów w oparciu o m.in. długoterminowe prognozy finan sowe
  poszczególnych segmentów Grupy. Analizy przeprowadz one przez Spółkę wykazały konieczność dokonania
  odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. N ajwiększe z nich miały miejsce w segmencie Druk (51,6 mln
  zł), w segmencie Prasa (13,2 mln zł, głównie wartoś ć tytułu prasowego Cztery Kąty) oraz w segmencie Internet
  (21,8 mln zł, głównie wartości firmy Trader.com. (P olska) Sp. z o.o.). Wpływ odpisów aktualizujących n a
  skonsolidowany wynik operacyjny Grupy za czwarty kw artał 2017 r. wyniósł łącznie 88,9 mln zł. Zgodnie z
  raportem bieżącym 1/2018 opublikowanym przez Spółkę 4 stycznia 2018 r. Agora dokonała również przeglądu
  okresów użytkowania wybranych aktywów trwałych Grup y, co skutkowało jednorazowymi wyższymi odpisami
  amortyzacyjnymi w segmencie Film i Książka oraz w k osztach ogólnych Agory S.A. w wysokości 4,8 mln zł.
  Powyższe odpisy mają charakter jednorazowy i niepie niężny, i nie wpłyną na sytuację płynnościową Spółki i
  Grupy ani na jej zamierzenia inwestycyjne.
   Wartość odpisów, o których mowa powyżej, istotnie w płynęła na wzrost poziomu kosztów operacyjnych Grup y
  Agora zarówno w czwartym kwartale, jak i w całym 20 17 r. Warto zwrócić uwagę, iż bez uwzględniania wartości
  odpisów zaksięgowanych w czwartym kwartale 2017 r., poziom kosztów operacyjnych Grupy Agora w ostatnim
  kwartale 2017 r. byłby na zbliżonym poziomie do teg o odnotowanego w analogicznym okresie 2016 r., a w całym
  2017 r. byłby istotnie niższy.
   Ze względu na wysokość odpisów aktualizujących wart ość aktywów dokonanych w czwartym kwartale 2017 r.
  koszty operacyjne Grupy wzrosły do 404,6 mln zł. Ko szty odpisów obciążyły wyniki segmentów operacyjnyc h
  Druk, Internet oraz Prasa. W czwartym kwartale 2017 r. koszty operacyjne w segmencie Druk wzrosły do 74,5
  mln zł, z czego 51,6 mln zł stanowiły odpisy aktual izujące wartość aktywów. Pozostałe pozycje kosztowe w tym
  segmencie zostały istotnie ograniczone w rezultacie niższego wolumenu produkcji wynikającego m.in. z
  zakończenia współpracy z niektórymi klientami oraz wzrostu udziału druku na papierze dostarczonym prze z
  klientów drukarni. W segmencie Internet koszty oper acyjne wyniosły 64,7 mln zł, z czego 21,8 mln zł to koszty
  odpisów aktualizujących. Segment ten odnotował równ ież wyższe niż w czwartym kwartale 2016 r. koszty
  reprezentacji i reklamy oraz usług obcych. W segmen cie Prasa koszty operacyjne wyniosły 70,1 mln zł i pomimo
  kosztów odpisu aktualizującego w wysokości 13,2 mln zł były niższe niż w czwartym kwartale 2016 r.
  Ograniczenie to wynikało głównie ze zmniejszenia wy datków na reprezentację i reklamę, jak i z działań
  restrukturyzacyjnych wprowadzonych w 2016 r. Wzrost kosztów operacyjnych w segmencie Film i Książka o
  14,3% do kwoty 114,5 mln zł to głównie efekt rozwoj u sieci kin Helios, wyższej frekwencji kinowej, wzrostu
  kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracownikó w oraz skrócenia okresu amortyzacji wybranych
  projektorów kinowych. W segmencie Reklama Zewnętrz na koszty operacyjne zmniejszyły się o 6,5% i stanowiły
  39,1 mln zł, przede wszystkim za sprawą niższych ko sztów utrzymania systemu. W segmencie Radio koszty
  operacyjne zmniejszyły się o 7,8% do 27,1 mln zł, g łównie ze względu na niższe koszty reprezentacji i reklamy
  oraz usług obcych.
   W 2017 r. koszty operacyjne Grupy Agora wyniosły 1 238,5 mln zł i były wyższe o 56,8 mln zł niż w 2016 r.
  głównie ze względu na koszty odpisów aktualizującyc h w kwocie 88,9 mln zł, które obciążyły wyniki Grupy w
  czwartym kwartale 2017 r. Gdyby nie uwzględnić wpły wu kosztów odpisów, całkowite koszty operacyjne Gru py
  Agora byłyby istotnie niższe niż w 2016 r. Koszty odpisów aktualizujących obciążyły głównie wyniki seg mentów
  operacyjnych Druk, Internet oraz Prasa. Gdyby wyeli minować wpływ kosztów odpisów aktualizujących warto ść
  aktywów w segmencie Prasa, koszty operacyjne tego s egmentu byłyby istotnie niższe niż w 2016 r. W
  omawianym okresie niższe o 22,0% były koszty materiałów, energii, towarów i usług poligraficznych, które
  wyniosły 57,8 mln zł. Wynika to z niższego wolumenu druku Gazety Wyborczej oraz wprowadzonych zmian w
  strukturze produktu, a także zaprzestania wydawania wybranych tytułów prasowych. Drugim istotnym
  czynnikiem, który wpłynął na ograniczenie kosztów w 2017 r. w segmencie Prasa, było zmniejszenie wydatków na
  reprezentację i reklamę o 33,7% do kwoty 29,9 mln z ł. W omawianym czasie niższe były również pozostałe
  pozycje kosztów w tym segmencie. Również w przypadk u segmentu Druk koszty operacyjne w 2017 r. byłyby
  istotnie niższe niż w 2016 r., gdyby wyeliminować w pływ odpisu aktualizującego wartość aktywów
  zaksięgowanego w czwartym kwartale 2017 r. W 2017 r. koszty materiałów, energii i usług produkcyjnych w  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 8
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  segmencie Druk zmniejszyły się o 40,2% do kwoty 64,0 mln zł. Ten spadek wiązał się z niższym wolumenem
  produkcji w drukarniach Grupy Agora, który wynikał z zaprzestania współpracy z niektórymi klientami, niższego
  wolumenu zamówień oraz wyższego udziału druku na pa pierze dostarczonym przez klientów. W segmencie
  Internet - oprócz kosztów odpisów - istotny wpływ na wzrost poziomu kosztów operacyjnych miały wyższe koszty
  reprezentacji i reklamy oraz usług obcych. Niższe koszty operacyjne odnotowane zostały w segmencie Rek lama
  Zewnętrzna – spadek o 5,9% do 134,7 mln zł. To głów nie efekt niższych kosztów utrzymania systemu oraz
  kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. W 2017 r. także segment Radio odnotował niższe
  koszty operacyjne – zmniejszyły się one o 3,3% do kwoty 97,3 mln zł. Wpłynęły na to przede wszystkim n iższe
  koszty usług obcych oraz reprezentacji i reklamy. S egmentem, który odnotował istotny wzrost kosztów
  operacyjnych o 14,7% - do kwoty 386,5 mln zł - był segment Film i Książka. Główną przyczyną tak istotnego
  wzrostu poziomu kosztów operacyjnych w tym segmenci e był rozwój sieci kin Helios oraz wyższa frekwencja w
  kinach. Segment odnotował najwyższy wzrost - o 20,8 % do kwoty 191,9 mln zł - w pozycji usługi obce. Było to
  związane m.in. z wyższymi kosztami czynszów w sieci kin Helios w związku z większą liczbą obiektów, wyższymi
  odpłatnościami za kopie filmowe oraz wyższymi odpła tnościami dla producentów filmowych. O 31,6% - do k woty
  51,6 mln zł - wzrosły koszty wynagrodzeń i świadcze ń na rzecz pracowników. Miało to związek z wyższą
  minimalną stawką płacy za godzinę wprowadzoną od stycznia 2017 r. oraz z większą liczbą zatrudnionych osób w
  związku z rozwojem sieci kin Helios.
   W czwartym kwartale 2017 r. EBITDA Grupy zmniejszył a się do kwoty 43,1 mln zł, natomiast w całym 2017 r. była
  ona wyższa o 2,5% niż w 2016 r. i wyniosła 118,9 ml n zł. Od czwartego kwartału 2017 r. wskaźnik EBITD A, który
  definiowany był przez Spółkę do tej pory jako EBIT powiększony o amortyzację nie zawiera kosztów odpis ów z
  tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.
   Ze względu na koszty odpisów aktualizujących wartoś ć aktywów, które obciążyły wyniki Grupy Agora w czw artym
  kwartale 2017 r. kwotą 88,9 mln zł, Grupa odnotował a stratę na poziomie EBIT, wynoszącą 74,2 mln zł w
  czwartym kwartale 2017 r. oraz 73,0 mln zł w 2017 r. Strata netto Grupy w czwartym kwartale 2017 r. stanowiła
  72,3 mln zł, a w całym 2017 r. 79,3 mln zł. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki domin ującej
  wyniosła 73,5 mln zł w czwartym kwartale 2017 r. i 83,5 mln zł w całym 2017 r.
   Zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r. na wynik netto G rupy Agora wpłynęło szereg zdarzeń o charakterze
  jednorazowym. W 2016 r. istotnymi wydarzeniami, które pozytywnie wpłynęły na wyniki Grupy Agora, były: zysk
  ze zbycia części udziałów w spółce zależnej (Green Content Sp. z o.o.) oraz efekt rozliczenia transakcji przejęcia
  kontroli w spółce GoldenLine Sp. z o.o. Dodatkowo p ozytywnie na wynik Grupy Agora wpłynęło zbycie
  nieruchomości w Łodzi. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miała natomiast rezerwa na zwolnienie grupowe w
  Agorze S.A. Natomiast w 2017 r. najistotniejszym czynnikiem, który negatywnie wpłynął na wyniki Grupy, były
  odpisy aktualizujące wartość aktywów w wysokości 88,9 mln zł. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy miał zaś zysk
  ze zbycia pozostałych udziałów w spółce Green Content Sp. z o.o.
   Na koniec grudnia 2017 r. Grupa dysponowała środkam i pieniężnymi i krótkoterminowymi aktywami
  finansowymi w łącznej wysokości 111,0 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysoko ści 19,2
  mln zł (kasa, rachunki i lokaty bankowe) oraz 91,8 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery
  wartościowe. Dodatkowo, na dzień 31 grudnia 2017 r. Grupa posiadała należności z tytułu złożonych przez spółkę
  AMS S.A. kaucji pieniężnych w wysokości 21,6 mln zł , stanowiących zabezpieczenie gwarancji bankowych
  udzielonych w związku z realizacją umowy koncesji n a budowę i modernizację wiat przystankowych w Warsz awie
  (z tego 10,8 mln zł jest prezentowane w należnościa ch długoterminowych).
   Na koniec grudnia 2017 r. zadłużenie kredytowe Grup y wyniosło 85,3 mln zł (w tym zadłużenie zewnętrzne spółki
  Helios S.A. obejmujące kredyty bankowe i zobowiązan ia z tytułu leasingu finansowego w wysokości 52,8 mln zł).
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 9
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA RO ZWOJU GRUPY
  1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
  1.1. Rynek reklamy [3]
  Według szacunków Agory S.A. („Spółka”, „Agora”), op artych na dostępnych źródłach danych, w czwartym kwartale
  2017 r. wartość wydatków reklamowych ogółem w Polsce wyni osła około 2,7 mld zł i wzrosła o 5,0% w stosunku do
  czwartego kwartału 2016 r.
  Tab.1
  IV kwartał
  2015
  I kwartał 2016
  II kwartał 2016
  III kwartał 2016
  IV kwartał 2016
  I kwartał 2017
  II kwartał 2017
  III kwartał 2017
  IV kwartał
  2017
  Zmiana
  wartości
  rynku
  reklamy
  r/r 4,5% 5,0% 3,0% 1,5% 3,5% 2,0% 0,5% 0,5%
  5,0%
  W czwartym kwartale 2017 r. reklamodawcy zwiększyli
  wydatki reklamowe w większości segmentów rynku. By ły one
  wyższe w internecie, telewizji, reklamie zewnętrzne j oraz w kinie. Mniejsze wydatki na reklamę miały natomiast
  miejsce w prasie oraz w radiu. Dane dotyczące szacu nków dynamiki zmian wartości wydatków reklamowych w
  poszczególnych mediach zaprezentowano w tabeli poni żej:
  Tab. 2
  Wydatki na
  reklamę
  ogółem Internet Telewizja
  Reklama
  zewnętrzna Kino Radio Czasopisma Dzienniki
  5,0% 9,5% 5,5% 5,5% 3,5% (1,5%) (8,0%) (9,5%)
  Udział poszczególnych segmentów rynku w wydatkach n a reklamę ogółem w czwartym kwartale 2017 r.
  przedstawiono w tabeli poniżej: Tab. 3
  Udział w
  wydatkach
  na reklamę
  ogółem Telewizja Internet Radio Reklama zewnętrzna Czasop
  isma Dzienniki Kino
  100,0% 48,5% 30,0% 7,0% 5,5% 5,0% 2,0% 2,0%
  W 2017 r. wartość wydatków reklamowych ogółem w Pol sce wyniosła około 8,8 mld zł i wzrosła o ponad 2,0% w
  stosunku do 2016 r. W tym czasie reklamodawcy ogran iczyli swoje wydatki na reklamę w prasie i na nośnikach
  reklamy zewnętrznej. Wzrosły natomiast wydatki na r eklamę w Internecie, kinie oraz w telewizji. W radiu wartość
  wydatków na reklamę radiu była na tym samym poziomi e co w 2016 r. Dane dotyczące szacunków dynamiki zmian
  wartości wydatków reklamowych w poszczególnych medi ach zaprezentowano w tabeli poniżej:
  Tab. 4
  Wydatki na
  reklamę ogółem Internet Kino Telewizja Radio Reklama
  zewnętrzna Czasopisma Dzienniki
  2,0% 8,0% 4,5% 1,5% 0,0% (1,5%) (9,0%) (14,5%)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 10
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Udział poszczególnych segmentów rynku w wydatkach na reklamę ogółem w 2017 r. przedstawiono w tabeli poniżej:
  Tab. 5
  Udział w
  wydatkach na
  reklamę ogółem
  Telewizja Internet Radio Reklama
  zewnętrzna Czasopisma Dzienniki Kino
  100,0% 47,0% 31,5% 7,0% 5,5% 5,0% 2,5% 1,5%
  1.2. Sprzedaż egzemplarzowa dzienników [4]
  W czwartym kwartale 2017 r. rozpowszechnianie płatn
  e razem dzienników w Polsce zmniejszyło się o 11,0%.
  Największe spadki miały miejsce w segmencie dzienników regionalnych.
  W 2017 r. rozpowszechnianie płatne razem dzienników w Polsce zmniejszyło się o 11,4 %. Największe spadki miały
  miejsce w segmencie dzienników regionalnych.
  1.3. Frekwencja w kinach [10]
  Liczba biletów sprzedanych w polskich kinach w czwa rtym kwartale 2017 r. wzrosła o 5,0% w porównaniu z
  czwartym kwartałem 2016 r. i wyniosła ponad 16,3 mln biletów.
  Liczba biletów sprzedanych w polskich kinach w 201 7 r. wzrosła o 8,8% w porównaniu z 2016 r. i wynios ła blisko
  56,6 mln biletów.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 11
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
  2.1. Przychody
  Tab. 6
  w mln zł
  IV kwartał
  2017 Udział % IV kwartał 2016
  Udział % % zmiany 2017 do 2016
  Przychody ze sprzedaży netto (1) 330,4 100,0% 340,3 100,0% (2,9%)
  Sprzedaż usług reklamowych 167,6 50,7% 166,2 48,8% 0,8%
  Sprzedaż biletów do kin 66,6 20,2% 60,4 17,7% 10,3%
  Sprzedaż wydawnictw 34,5 10,4% 35,7 10,5% (3,4%)
  Sprzedaż usług poligraficznych 16,7 5,1% 35,1 10,3% (52,4%)
  Sprzedaż barowa w kinach 24,7 7,5% 22,3 6,6% 10,8%
  Pozostała sprzedaż 20,3 6,1% 20,6 6,1% (1,5%)
  w mln zł I-IV kwartał
  2017 Udział % I-IV kwartał 2016
  Udział % % zmiany 2017 do 2016
  Przychody ze sprzedaży netto (1) 1 165,5 100,0% 1 198,4 100,0% (2,7%)
  Sprzedaż usług reklamowych 547,3 47,0% 561,6 46,9% (2,5%)
  Sprzedaż biletów do kin 222,2 19,1% 194,2 16,2% 14,4%
  Sprzedaż wydawnictw 134,3 11,5% 135,7 11,3% (1,0%)
  Sprzedaż usług poligraficznych 94,0 8,1% 147,7 12,3% (36,4%)
  Sprzedaż barowa w kinach 83,1 7,1% 72,3 6,0% 14,9%
  Pozostała sprzedaż 84,6 7,2% 86,9 7,3% (2,6%)
  (1) poszczególne pozycje przychodów ze sprzedaży, poza przychodami ze sprzedaży biletów i barowej w kinach oraz
  usług poligraficznych, zawierają przychody ze sprze daży Wydawnictwa Agora i działalności filmowej
  (funkcjonujących w ramach segmentu Film i Książka), opisane szczegółowo w części IV.A niniejszego
  Sprawozdania Zarządu.
  W czwartym kwartale 2017 r. całkowite przychody Grupy wyniosły 330,4 mln zł i były niższe o 2,9% w stosu nku do
  wpływów odnotowanych w czwartym kwartale 2016 r.
  W czwartym kwartale 2017 r. wpływy ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora wzrosły o 0,8% w porównaniu z
  analogicznym okresem 2016 r. i wyniosły 167,6 mln z ł. Były one niższe w segmentach Prasa oraz Radio. Warto
  zauważyć, że w przypadku segmentu Prasa na dynamikę przychodów ze sprzedaży usług reklamowych segmentu,
  oprócz trendów rynkowych, wpłynęła rezygnacja z wyd awania wybranych tytułów prasowych, w tym głównie
  bezpłatnego dziennika Metrocafe.pl. Wzrost przychodów ze sprzedaży usług reklamowych nastąpił natomiast w
  segmentach Internet oraz Film i Książka. Natomiast przychody ze sprzedaży reklam w segmencie Reklamy
  Zewnętrznej były na tym samym poziomie, co w analog icznym okresie 2016 r.
  W czwartym kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o 10,3% i wyniosły 66,6
  mln zł. W omawianym okresie w kinach sieci Helios z akupiono blisko 3,6 mln biletów, czyli o 8,0% więcej niż w
  czwartym kwartale 2016 r. W tym samym czasie liczba biletów sprzedanych w polskich kinach wyniosła ponad 16,3
  mln i wzrosła o 5,0% [10].
  W czwartym kwartale 2017 r. wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 34,5 mln zł i zmniejszyła się
  o 3,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. To głównie efekt niższych przychodów ze sprzedaży
  wydawnictw papierowych w segmencie Prasa, przy wyżs zych wpływach z prenumeraty treści w serwisie Wyborcza.pl
  oraz wydań specjalnych magazynów Gazety Wyborczej. Liczba prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej wzrosła w  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 12
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  czwartym kwartale ze 110 tys. do blisko 133 tys. Wyższe wpływy ze sprzedaży publikacji odnotowało ró wnież
  Wydawnictwo Agora.
  Przychody ze sprzedaży barowej w kinach wzrosły o 10,8% do kwoty 24,7 mln zł. To wpływ wyższej frekwencji w
  kinach oraz wyższych niż w analogicznym okresie 201 6 r. średnich cen w barach kinowych.
  W czwartym kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży usług poligraficznych Grupy Agora były niższe niż w
  analogicznym okresie 2016 r. i stanowiły 16,7 mln z ł. To głównie efekt zakończenia współpracy z niektórymi
  klientami, mniejszego wolumenu zamówień oraz większ ego udziału usług druku na papierze dostarczonym przez
  klientów drukarni.
  Przychody z pozostałej sprzedaży wyniosły 20,3 mln zł i były na zbliżonym poziomie do tych odnotowanych w
  czwartym kwartale 2016 r. W analogicznym okresie 20 16 r. pozytywnie na tą wartość wpłynęły przychody związane z
  grą Wiedźmin 3: Dziki Gon i dodatkami do niej oraz z wystawą Titanic. The Exhibition.
  W 2017 r. całkowite przychody Grupy wyniosły 1 165,5 mln zł i były o 2,7% niższe od ty ch odnotowanych w 2016 r.
  W 2017 r. wpływy ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora zmniejszyły się o 2,5% i wyniosły 547, 3 mln zł. Były
  one niższe w segmentach Prasa oraz Reklama Zewnętrz na. Największy spadek przychodów reklamowych został
  odnotowany w segmencie Prasa, m.in. ze względu na k ondycję rynku reklamy prasowej oraz zaprzestanie
  wydawania wybranych tytułów prasowych, w tym główni e bezpłatnego dziennika Metrocafe.pl. W segmencie Radio
  całkowite przychody ze sprzedaży usług reklamowych były wyższe niż w 2016 r., niższe były wpływy ze sprzedaży
  radiowych usług reklamowych. Wzrost wpływów reklamo wych był natomiast widoczny w segmentach Film i Książka
  oraz Internet.
  W 2017 r. przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o 14,4% i wyniosły 222,2 mln zł. W
  omawianym okresie w kinach sieci Helios zakupiono b lisko 12,2 mln biletów, czyli o blisko 13,0% więcej niż w 2016 r.
  W tym samym czasie liczba biletów sprzedanych do ki n w Polsce wyniosła blisko 56,6 mln i wzrosła o 8,8% [10] .
  W 2017 r. wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 134,3 mln zł i była o 1,0% niższa niż w 2 016 r.
  Czynnikami, które wpłynęły na poziom przychodów ze sprzedaży wydawnictw Grupy, były m.in. utrzymujący się
  trend spadkowy dotyczący sprzedaży egzemplarzowej p rasy drukowanej, równoważony częściowo wyższymi niż rok
  wcześniej wpływami ze sprzedaży wydawnictw publikow anych w ramach Wydawnictwa Agora, sprzedaży
  prenumerat treści w serwisie Wyborcza.pl oraz wydań specjalnych magazynów Gazety Wyborczej. Liczba
  prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej wyniosła blisko 133 tys..
  W 2017 r. przychody ze sprzedaży usług poligraficznych w Grupie wyniosły 94,0 mln zł i były niższe o 36,4 % od tych
  odnotowanych w 2016 r. To głównie rezultat zakończe nia współpracy z niektórymi klientami, niższego wolumenu
  zamówień oraz rosnącego udziału usług druku realizo wanych na papierze dostarczonym przez klientów druk arni.
  Przychody ze sprzedaży barowej w kinach w 2017 r. wzrosły o 14,9% do kwoty 83,1 mln zł. To wpływ wyższej
  frekwencji w kinach oraz wyższych niż w 2016 r. śre dnich cen w barach kinowych.
  Przychody z pozostałej sprzedaży wyniosły 84,6 mln zł i były niższe o 2,6% od tych odnotowanych w 2016 r. To
  głównie efekt dodatkowych wpływów odnotowanych w 20 16 r., a związanych z grą Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz
  wystawą Titanic. The Exhibition .  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 13
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  2.2. Koszty operacyjne
  Tab. 7
  w mln zł
  IV kwartał
  2017 Udział % IV kwartał 2016
  Udział % % zmiany 2017 do 2016
  Koszty operacyjne netto, w tym: (404,6) 100,0% (315,6) 100,0% 28,2%
  Usługi obce (122,4) 30,3% (119,2) 37,8% 2,7%
  Wynagrodzenia i świadczenia (87,2) 21,6% (86,4) 27,4% 0,9%
  Zużycie materiałów i energii oraz wartość
  sprzedanych towarów i materiałów (39,8) 9,8% (56,2) 17,8% (29,2%)
  Amortyzacja (1) (28,4) 7,0% (24,4) 7,7% 16,4%
  Reprezentacja i reklama (22,5) 5,6% (25,4) 8,0% (11,4%)
  Koszty związane ze zwolnieniem
  grupowym (2) - - (6,9) 2,2% -
  Odpisy aktualizujące (3) (88,9) 22,0% (0,7) 0,2% 12 600,0%
  w mln zł I-IV kwartał
  2017 Udział % I-IV kwartał 2016
  Udział % % zmiany 2017 do 2016
  Koszty operacyjne netto, w tym: (1 238,5) 100,0% (1 181,7) 100,0% 4,8%
  Usługi obce (430,8) 34,8% (424,1) 35,9% 1,6%
  Wynagrodzenia i świadczenia (327,6) 26,5% (323,2) 27,4% 1,4%
  Zużycie materiałów i energii oraz wartość
  sprzedanych towarów i materiałów (170,9) 13,8% (221,1) 18,7% (22,7%)
  Amortyzacja (1) (103,0) 8,3% (98,2) 8,3% 4,9%
  Reprezentacja i reklama (74,7) 6,0% (83,5) 7,1% (10,5%)
  Koszty związane ze zwolnieniem
  grupowym (2) - - (6,9) 0,6% -
  Odpisy aktualizujące (3) (88,9) 7,2% (1,1) 0,1% 7 981,8%
  (1) w czwartym kwartale 2017 r. Grupa Agora dokonała pr zeglądu okresów użytkowania wybranych aktywów
  trwałych Grupy, co skutkowało jednorazowymi wyższym i odpisami amortyzacyjnymi w segmencie Film i Książka
  oraz w kosztach ogólnych Agory S.A. w łącznej wysok ości 4,8 mln zł;
  (2) dotyczy kosztów zwolnienia grupowego przeprowadzone go w spółce Agora S.A. w czwartym kwartale 2016 r.;
  (3) podane kwoty obejmują odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wart ości
  niematerialnych; w 2017 r. odpisy dotyczyły głównie wartości aktywów trwałych segmentu Druk, wartości firmy
  Trader.com. (Polska) Sp. z o.o. oraz tytułu prasow ego Cztery Kąty.
  Koszty operacyjne netto Grupy Agora w czwartym kwartale 2017 r. wzrosły o 28,2% i stanowiły 404,6 mln zł. Istotny
  wpływ na ich poziom miały odpisy aktualizujące wart ość aktywów, które obciążyły wyniki Grupy kwotą 88, 9 mln zł.
  Gdyby wyeliminować wpływ kosztów odpisów, koszty op eracyjne Grupy w czwartym kwartale 2017 r. byłyby na
  zbliżonym poziomie do tych odnotowanych w analogicz nym okresie 2016 r.
  Największą pozycję kosztów stanowiły koszty usług obcych, które były wyższe o 2,7% i wyniosły 122,4 mln zł. T o
  m.in. efekt wyższych kosztów zakupu kopii filmowych do kin sieci Helios związany ze wzrostem przychodów ze
  sprzedaży biletów, wyższych kosztów usług konsultin gowych i audytorskich oraz wyższych kosztów wynagro dzeń dla  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 14
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  producentów filmowych. Niższe były natomiast koszty usług produkcyjnych oraz koszty czynszów pod powie rzchnie
  dla nośników reklamowych.
  Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników zwiększyły się w czwartym kwartale 2017 r. o 0,9% do
  kwoty 87,2 mln zł. Największy wzrost kosztów wynagr odzeń i świadczeń na rzecz pracowników miał miejsce w
  segmencie Film i Książka, co było związane ze zmian ą wysokości minimalnego wynagrodzenia za godzinę pr acy
  wprowadzoną na początku 2017 r. oraz ze wzrostem za trudnienia w kinach sieci Helios w związku z otwarciami
  kolejnych obiektów. Koszty te zostały ograniczone w segmentach Prasa, Internet, Druk oraz Radio. W seg mencie
  Reklama Zewnętrzna pozostały one na tym samym pozio mie co w czwartym kwartale 2016 r.
  Zatrudnienie etatowe w Grupie na koniec grudnia 2017 r. wyniosło 2 847 etatów i zmniejszyło się o 131 etatów w
  porównaniu z końcem grudnia 2016 r. (liczba ta uwzg lędnia również etaty zredukowane w ramach procesu z wolnień
  grupowych, których koszty obciążyły wynik Grupy w c zwartym kwartale 2016 r.). Spadek ten wynika główni e z
  niższego zatrudnienia w segmentach Prasa i Druk ora z w pionach wspomagających.
  Spadek kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów odnotowany w
  porównaniu z czwartym kwartałem 2016 r. wynika głów nie z niższego wolumenu zamówień usług poligraficznych w
  segmencie Druk, z niższego wolumenu druku głównych wydawnictw prasowych publikowanych w Grupie Agora o raz
  decyzji o zaprzestaniu wydawania wybranych tytułów.
  Koszty reprezentacji i reklamy Grupy zmniejszyły się w czwartym kwartale 2017 r. o 11,4% do kwoty 22,5 mln zł.
  Wpłynął na to ich spadek w segmentach Prasa, Film i Książka oraz Radio. W segmencie Reklama Zewnętrzna były one
  na tym samym poziomie co w czwartym kwartale 2016 r . Ich wzrost nastąpił jedynie w segmencie Internet.
  W 2017 r. koszty operacyjne Grupy Agora wyniosły 1 238,5 mln zł i były wyższe o 4,8% niż w 2016 r. Największy
  wpływ na poziom kosztów operacyjnych Grupy w tym ok resie miały odpisy aktualizujące wartość aktywów
  odnotowane w czwartym kwartale 2017 r. Gdyby wyelim inować wartość tych odpisów, koszty operacyjne Grupy
  byłyby niższe niż te odnotowane w 2016 r.
  W 2017 r. koszty usług obcych wzrosły o 1,6% do kwoty 430,8 mln zł. Do wzrostu t ej pozycji kosztowej przyczyniły
  się głównie segmenty Film i Książka oraz Internet. W segmencie Film i Książka wzrost ten wynika z wyżs zych
  odpłatności za kopie filmowe w związku z większą li czbą sprzedanych biletów, rozliczeń z producentami filmowymi w
  związku z działalnością filmową Grupy oraz z większ ej liczby kin w sieci Helios, co wpłynęło na wyższe koszty
  czynszów za wynajem powierzchni w galeriach handlow ych. Wzrost kosztów usług obcych w segmencie Internet
  związany był głównie ze świadczoną usługą sprzedaży reklam na powierzchniach innych wydawców interneto wych,
  był on równoważony przychodami z tego tytułu, oraz z wyższymi kosztami usług marketingowych.
  Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w 2017 r. wzrosły o 1,4% do kwoty 327,6 mln zł. To głównie
  wpływ wyższych kosztów wynagrodzeń i świadczeń na r zecz pracowników odnotowanych w segmencie Film i
  Książka, a związanych ze wzrostem minimalnej stawki za godzinę od początku 2017 r. oraz z większą liczbą kin sieci
  Helios. Niewielki wzrost kosztów wynagrodzeń i świa dczeń na rzecz pracowników został odnotowany w segm encie
  Internet. W pozostałych segmentach operacyjnych Gru py koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników
  były niższe w stosunku do 2016 r.
  Istotny spadek kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów - o 22,7% do
  kwoty 170,9 mln zł - wynika głównie z niższego wolumenu produkcji w segm encie Druk oraz z niższego wolumenu
  głównych wydawnictw prasowych publikowanych w Grupi e Agora.
  W omawianym okresie niższe były również koszty reprezentacji i reklamy, które wyniosły 74,7 mln zł. To głównie
  efekt ich ograniczenia w segmentach Prasa, Radio or az Film i Książka. Wzrost tych kosztów nastąpił natomiast w
  segmentach Internet oraz Reklama Zewnętrzna.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 15
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  3. PERSPEKTYWY
  W dniu 26 lutego 2018 r. Spółka poinformowała o zawarciu umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
  niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej p owierzchni 6270 mkw. w Warszawie, położonej przy ul icy
  Czerniakowskiej 85/87 („Nieruchomość”).
  Łączna wartość transakcji to 19,0 mln zł netto, a jej pozytywny wpływ na wynik operacyjny (EBIT) Agora S.A. i Grupy
  Agora to 8,3 mln zł w pierwszym kwartale 2018 r.
  W dniu 27 lutego 2018 r. Spółka poinformowała o pod pisaniu umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczyste go
  dwóch nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni około 347 m2 zlokalizowanych przy ul. Wełniarskiej 19/20
  oraz ul. Tkackiej 7/8 w Gdańsku, wraz z prawem włas ności budynku administracyjno-mieszkalnego posadowi onego
  na nich o powierzchni netto około 1 508 m2 (dalej łącznie jako "Nieruchomość").
  Łączna cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 8,65 m ln zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik
  operacyjny Grupy Agora w pierwszym kwartale 2018 r. wyniesie ok. 5,6 mln zł.
  Decyzja o sprzedaży powyższych nieruchomości wynika ła z faktu, iż Spółka nie wykorzystywała efektywnie tych
  nieruchomości na działalność operacyjną.
  W dniu 7 lutego 2018 r. Spółka zawarła porozumienie ze związkiem zawodowym oraz z radą pracowników na mocy,
  którego Grupa Agora zwolni do 53 pracowników zatrud nionych w segmencie Druk (co stanowi 16,3% wszystkich
  zatrudnionych w tym segmencie - w tym 1,9% zatrudni onych w Agora S.A. oraz 17,1% zatrudnionych w spółce Agora
  Poligrafia Sp. z o.o., na dzień 1 lutego 2018 r.), w okresie od 15 lutego do 16 marca 2018 r. Szacowan y koszty rezerwy
  związanej z procesem zwolnienia grupowego wyniesie około 1,6 mln zł i obciąży wynik Grupy Agora w pierwszym
  kwartale 2018 r. Szacowane oszczędności z tytułu pr ocesu restrukturyzacji wyniosą w skali roku około 2,0-2,5 mln zł.
  Ostateczne kwoty zostaną podane w raporcie za pierw szy kwartał 2018 r.
  Przyczyną planowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, jest postępujący spadek
  przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych w technologii coldset, w której specjalizują się drukarnie Grupy
  Agora. Trend ten wynika w dużej mierze z kondycji r ynku prasowego w Polsce, którego uczestnicy są głów nymi
  nabywcami usług realizowanych w tej technologii. W 2017 r. istotny wpływ na spadek przychodów z tej działalności
  miały decyzje części klientów spoza branży prasowej o rezygnacji z druku materiałów promocyjnych w tec hnologii
  coldset na rzecz druku w innej technologii. Zlecenia od klientów z innych branż, w tym realizowane w t echnologii
  heatset, mają istotnie mniejszy udział w przychodach z działalności poligraficznej Grupy - ze względu na ograniczenia
  infrastrukturalne nie były i nie są one w stanie skompensować utraty przychodów związanych z drukiem c oldset.
  Dlatego też Zarząd Spółki uznał, iż niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych , które mają
  na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania drukarn i oraz zoptymalizowanie procesów operacyjnych tak, aby
  ograniczyć negatywny wpływ spadających wolumenów dr uku na kondycję finansową segmentu Druk, m.in. poprzez
  dopasowanie struktury zatrudnienia do aktualnego wolumenu świadczonych usług produkcyjnych.
  W dniu 20 grudnia 2017 r. spółka zależna Agory S.A. – Helios S.A. – podpisała list intencyjny z dwoma osobami
  fizycznymi w celu założenia spółki zajmującej się rozwijaniem i prowadzeniem sieci lokali gastronomic znych m.in.
  w segmencie „fast casual”.
  Warunkiem zawarcia umowy inwestycyjnej jest uzgodni enie szczegółowych zasad współpracy i prowadzenia nowo
  powołanej spółki oraz uzyskanie zgody Urzędu Ochron y Konkurencji i Konsumentów. W dniu 15 lutego 2018 r.
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyd ał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej
  na utworzeniu przez Helios S.A. z siedzibą w Łodzi (spółkę zależną Agory) wraz z dwiema osobami fizycz nymi
  wspólnego przedsiębiorcy joint venture, na zasadach określonych we wniosku zgłoszeniowym.
  W dniu 6 marca 2018 r. Helios zawarł umowę inwestyc yjną z dwoma inwestorami indywidualnymi – Piotrem
  Grajewskim oraz Piotrem Komórem, której przedmiotem było założenie nowej spółki i współpraca stron w jej
  ramach. Celem Spółki jest opracowanie koncepcji, s tworzenie, prowadzenie oraz rozwijanie (głównie pop rzez
  budowę marek własnych) sieci około 45 punktów gastr onomicznych, które będą zlokalizowane w Polsce, w centrach
  handlowych lub jako samodzielne lokale.
  Helios obejmie 90% udziałów w Spółce (odpowiadający ch 90% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników) i
  zainwestuje w nią 5 mln zł. Łączna wartość inwestyc ji Heliosa w nową spółkę nie przekroczy 10 mln zł. Inwestorzy
  Indywidualni obejmą łącznie 10% udziałów w Spółce ( po 5% każdy). Umowa Inwestycyjna przewiduje
  możliwość  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 16
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  zwiększenia udziału inwestorów indywidualnych do 30% łącznie, pod warunkiem spełnienia przez Spółkę ustalonych
  celów finansowych.
  Inwestorzy indywidualni są ekspertami z branży gast ronomicznej. Będą oni pełnić funkcje w zarządzie Sp ółki i
  odpowiadać za prowadzenie jej działalności operacyj nej. Helios będzie współpracował ze Spółką i wspierał jej rozwój.
  3.1. Przychody
  3.1.1 Rynek reklamy [3]
  Rynek reklamy w Polsce w czwartym kwartale 2017 r. wzrósł o 5,0%. Reklamodawcy wydali w tym czasie na
  promowanie swoich produktów i usług około 2,65 mld zł. W całym 2017 r. wartość wydatków na reklamę wzrosła o
  2,0% do kwoty około 8,8 mld zł.
  Według szacunków Spółki, w 2018 r. wartość wydatków na reklamę w Polsce powinna wzrosnąć od 2 do 4% w
  porównaniu z 2017 r. Dane o szacowanych dynamikach zmian wartości wydatków reklamowych ogółem oraz w
  poszczególnych mediach zaprezentowano w tabeli poni żej:
  Tab. 8
  Wydatki na
  reklamę ogółem Telewizja Internet Czasopisma Radio Reklama
  zewnętrzna Dzienniki Kino
  2 - 4% 1-3% 7-10% (9%)-(7%) 1-3% 1-3% (12%)-(10%)
  4-6%
  3.1.2 Sprzedaż prasy
  W 2018 r. utrzymają się negatywne trendy dotyczące spadku sprzedaży egzemplarzowej dzienników i czasop ism w
  formie drukowanej, jednak ich dynamika nie powinna być wyższa niż w latach poprzednich. Spółka systematycznie
  dokonuje przeglądu portfela tytułów prasowych. W pa ździerniku 2017 r. Spółka podjęła decyzję o zaprzestaniu
  wydawania dwóch tytułów: Dom&Wnętrze oraz Magnolia. Natomiast na początku 2018 r. sprzedała prawa do
  wydawania tytuł Świat motocykli spółce założonej przez pracownika redakcji pisma. Konsekwencje tych decyzji będą
  widoczne w poziomie przychodów generowanych przez p ion Czasopisma Agory. Jednocześnie Spółka pracuje nad
  rozwojem sprzedaży wydawnictw w formie cyfrowej. Na koniec grudnia 2017 r. liczba płatnych prenumerat
  cyfrowych Gazety Wyborczej wyniosła blisko 133 tys.
  3.1.3. Sprzedaż biletów
  Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na frekwenc ję w polskich kinach jest repertuar, zamożność polskiego
  społeczeństwa oraz odległość do kina. Z dostępnych informacji wynika, że liczba sprzedanych biletów w polskich
  kinach w 2017 r. wyniosła blisko 56,6 mln, co oznac za wzrost o 8,8% w porównaniu z 2016 r. [10]. Dostępny
  repertuar filmów na 2018 r. pozwala sądzić, że w całym 2018 r. frekwencja będzi e na zbliżonym poziomie do tej
  odnotowanej w 2017 r.
  3.2 Koszty operacyjne
  Po wyeliminowaniu wpływu kosztów odpisu aktualizują cego, który obciążył wyniki Grupy Agora w czwartym
  kwartale 2017 r. całkowite koszty operacyjne Grupy Agora w 2018 r. powinny być istotnie niższe od tych
  odnotowanych w 2017 r. Wpływ na to będzie miał m.in . istotnie niższy poziom amortyzacji oraz niższe koszty
  materiałów i energii. Na poziom kosztów operacyjnyc h Grupy wpłynąć może działalność gastronomiczna, kt órą
  Grupa planuje rozpocząć już w 2018 r.
  3.2.1 Koszty usług obcych
  Koszty usług obcych w 2018 r. zależeć będą w dużej mierze od kosztów dzierżawy powierzchni reklamowych -
  szczególnie w segmencie Internet, kosztów odpłatnoś ci za kopie filmowe powiązanych bezpośrednio z pozi omem
  przychodów ze sprzedaży biletów oraz kursu wymiany EUR do PLN. Na wzrost tej pozycji kosztowej dodatkowo
  wpłyną: otwarcie nowych obiektów kinowych w 2018 r. , koszty odpłatności dla producentów filmowych w związku z
  prowadzoną działalnością dystrybucji filmów i reali zacja innych projektów rozwojowych.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 17
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  3.2.2 Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników
  Według szacunków Spółki w 2018 r. koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników będą na nieznacznie
  wyższym poziomie niż w 2017 r. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wzrosną w segmencie Film i
  Książka, głównie ze względu na rozwój sieci kin Hel ios i otwieranie nowych obiektów kinowych. Wzrost k osztów
  wynagrodzeń i świadczeń został zaplanowany również w segmentach Radio oraz Internet. Natomiast na ograniczenie
  tej pozycji kosztowej będzie wpływać nadal proces z wolnienia grupowego przeprowadzony w Agorze S.A. w 2016 r.
  (głównie w segmencie Prasa) oraz rezygnacja z wydaw ania wybranych tytułów prasowych Spółki. Dodatkowo, w
  lutym 2018 r. Spółka ogłosiła proces zwolnień grupo wych w segmencie Druk. W związku z tym, w pierwszym
  kwartale 2018 r. wyniki Grupy Agora zostaną obciążo ne rezerwą w wysokości około 1,6 mln zł. Szacowane
  oszczędności z tytułu działań restrukturyzacyjnych wyniosłą około 2,0 – 2,5 mln zł w skali roku.
  3.2.3 Koszty marketingu i promocji
  W 2018 r. Grupa Agora planuje realizację kolejnych działań rozwojowych, z którymi wiąże się aktywność promocyjna.
  Poziom tych wydatków jest uzależniony od dynamiki z mian zachodzących w poszczególnych mediach, liczby
  uruchamianych projektów rozwojowych, a także rynkow ej aktywności konkurencji. Biorąc powyższe czynniki pod
  uwagę, Spółka szacuje, iż koszty reprezentacji i re klamy mogą wzrosnąć w 2018 r.
  3.2.4 Koszty materiałów i energii
  W opinii Spółki w 2018 r. ta pozycja kosztowa będzi e kształtowana przez podobne trendy rynkowe jak w 2 017 r.
  Największy wpływ na jej wysokość ma działalność pol igraficzna prowadzona w ramach Grupy, a w szczególn ości
  koszty materiałów produkcyjnych, wolumen produkcji oraz kurs wymiany EUR do PLN. Spółka szacuje, że ze względu
  na ograniczenie wolumenu tytułów drukowanych, warto ść tej pozycji kosztowej będzie niższa w 2018 r.
  4. KIERUNKI ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
  Celem nadrzędnym Spółki pozostaje rozwój na rynku rozrywki i mediów. Grupa Agora chce go realizować poprzez
  wzrost przychodów oraz poprawę rentowności zgodnie z ogłoszonymi w marcu 2014 r. średnioterminowymi planami
  rozwoju. Kluczem do osiągnięcia tych celów w najbli ższych latach jest realizacja kilku najważniejszych zadań, wśród
  których jako najważniejsze Spółka określiła cyfrową transformację działalności prasowej oraz poprawę r entowności
  pozostałych biznesów Grupy.
  Od 2014 r. Grupa Agora z sukcesem realizuje cyfrową transformację działalności prasowej. Na koniec 2017 r. liczba
  prenumerat cyfrowych w serwisie Wyborcza.pl wyniosł a blisko 133 tys., Jednocześnie, Spółka optymalizuje
  działalność w obszarach związanych z wydaniem dzien nika w formie papierowej.
  Agora systematycznie rozwija swoje biznesy pozapras owe. W sferze działalności kinowej celem Grupy jest
  rozbudowa sieci kin Helios oraz zwiększenie skali d ziałalności filmowej. W 2017 r. sieć kin Helios powiększyła się o
  trzy kolejne kina i na koniec 2017 r. liczyła już 4 4 nowoczesne obiekty. Na rynku reklamy zewnętrznej Agora chce
  umocnić swoją pozycję w segmencie nośników premium. Systematycznie realizowany plan wzmacniania swoje j
  pozycji w tym segmencie przyniósł w 2017 r. istotną poprawę wyników operacyjnych AMS S.A. Priorytetem dla
  działalności internetowej Grupy jest dalsza dywersy fikacja źródeł przychodów oraz poprawa wyników oper acyjnych.
  Celem Grupy w zakresie działalności radiowej jest z większenie zasięgu technicznego obecnie działającyc h stacji. W
  kwestii kosztów operacyjnych Grupa systematycznie p odejmuje inicjatywy optymalizacyjne związane z kosztami
  wspólnych usług i infrastruktury, które mają na cel u uproszczenie i ujednolicenie procesów wewnątrz Gr upy.
  W 2018 r. Grupa Agora planuje rozpocząć działalnośc i na całkiem nowym rynku i rozwinąć wspólnie z part nerami
  sieć restauracji. Pierwsza restauracja powinna zost ać uruchomiona w drugiej połowie 2018 r., a w ciągu czterech lat
  Grupa planuje otworzyć około 45 lokali.
  5. INFORMACJE O AKTUALNEJ I PRZEWIDYWANEJ SYTUACJI FINANSOWEJ
  Zdaniem Zarządu Agora S.A. sytuacja finansowa Grupy jest stabilna i nie jest zagrożona utratą płynności finansowej.
  Szczegółowy opis sytuacji finansowej i wyników fina nsowych Grupy został przedstawiony w rozdziale III niniejszego
  Sprawozdania Zarządu.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 18
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  III. WYNIKI FINANSOWE
  1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY AGORA
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2017 r. obejmuje konsolidację Agory S.A. oraz 16 spółek
  zależnych prowadzących głównie działalność internet ową, poligraficzną, kinową, radiową oraz działalność w
  segmencie reklamy zewnętrznej. Ponadto, na dzień 31 grudnia 2017 r. Grupa posiadała udziały w jednostkach
  współkontrolowanych: Stopklatka S.A. i Online Techn ologies HR Sp. z o.o. oraz w jednostkach stowarzyszonych:
  Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. i Hash.fm Sp . z o.o.
  Szczegółowa lista spółek wchodzących w skład Grupy Agora znajduje się w punkcie V.B.1 niniejszego Sprawozdania
  Zarządu, a przeliczenie wybranych danych finansowyc h na EURO znajduje się w nocie 41 do skonsolidowane go
  sprawozdania finansowego Grupy za rok 2017.
  2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY AGORA
  Tab. 9
  w mln zł
  IV
  kwartał
  2017
  IV
  kwartał 2016
  % zmiany 2017 do 2016
  I-IV
  kwartał
  2017
  I-IV
  kwartał 2016
  % zmiany 2017 do 2016
  Przychody ze sprzedaży netto (1) 330,4 340,3 (2,9%) 1 165,5 1 198,4 (2,7%)
  Sprzedaż usług reklamowych 167,6 166,2 0,8% 547,3 561,6 (2,5%)
  Sprzedaż biletów do kin 66,6 60,4 10,3% 222,2 194,2 14,4%
  Sprzedaż wydawnictw 34,5 35,7 (3,4%) 134,3 135,7 (1,0%)
  Sprzedaż usług poligraficznych 16,7 35,1 (52,4%) 94,0 147,7 (36,4%)
  Sprzedaż barowa w kinach 24,7 22,3 10,8% 83,1 72,3 14,9%
  Pozostała sprzedaż 20,3 20,6 (1,5%) 84,6 86,9 (2,6%)
  Koszty operacyjne netto, w tym: (404,6) (315,6) 28,2% (1 238,5) (1 181,7) 4,8%
  Usługi obce (122,4) (119,2) 2,7% (430,8) (424,1) 1,6%
  Wynagrodzenia i świadczenia (87,2) (86,4) 0,9% (327,6) (323,2) 1,4%
  Zużycie materiałów i energii oraz
  wartość sprzedanych towarów i
  materiałów
  (39,8) (56,2) (29,2%) (170,9) (221,1) (22,7%)
  Amortyzacja (2) (28,4) (24,4) 16,4% (103,0) (98,2) 4,9%
  Reprezentacja i reklama (22,5) (25,4) (11,4%) (74,7) (83,5) (10,5%)
  Koszty związane ze zwolnieniem
  grupowym (3) - (6,9) - - (6,9) -
  Zysk ze zbycia spółki zależnej (4) - 10,5 - - 10,5 -
  Zysk na okazyjnym nabyciu (5) - - - - 2,2 -
  Odpisy aktualizujące (6) (88,9) (0,7) 12 600,0% (88,9) (1,1) 7 981,8%
  Wynik operacyjny - EBIT (74,2) 24,7 - (73,0) 16,7 -
  Przychody i koszty finansowe netto, w
  tym:
  (6,3) (8,5) (25,9%) 2,5 (15,0) -
  Przychody z krótkoterminowych
  inwestycji
  0,8 0,3 166,7% 2,5 1,6 56,3%
  Koszty kredytów, pożyczek oraz
  leasingu finansowego
  (1,0) (1,1) (9,1%) (4,0) (3,9) 2,6%
  Zysk ze zbycia udziałów (7) - - - 10,2 - -
  Wycena udziałów na dzień przejęcia
  kontroli (5)
  - - - - (5,5) -
  Aktualizacja wyceny opcji put (8) (5,9) (7,1) (16,9%) (5,9) (7,1) (16,9%)  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 19
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  w mln zł
  IV
  kwartał
  2017
  IV
  kwartał 2016
  % zmiany 2017 do 2016
  I-IV
  kwartał
  2017
  I-IV
  kwartał 2016
  % zmiany 2017 do 2016
  Udział w jednostkach rozliczanych
  metodą praw własności 0,3 (1,4) - (4,7) (1,5) (213,3%)
  Zysk/(strata) brutto (80,2) 14,8 - (75,2) 0,2 -
  Podatek dochodowy 7,9 (3,1) - (4,1) (13,4) (69,4%)
  Zysk/(strata) netto (72,3) 11,7 - (79,3) (13,2) (500,8%)
  Przypadający/a na:
  Akcjonariuszy jednostki dominującej (73,5) 10,2 - (83,5) (16,6) (403,0%)
  Udziały niekontrolujące 1,2 1,5 (20,0%) 4,2 3,4 23,5%
  marża EBIT (EBIT/Przychody) (22,5%) 7,3% (29,8pkt %) (6,3%) 1,4% (7,7pkt %)
  EBITDA (9) 43,1 49,8 (13,5%) 118,9 116,0 2,5%
  marża EBITDA (EBITDA/Przychody) 13,0% 14,6% (1,6pkt %) 10,2% 9,7% 0,5pkt %
  (1) poszczególne pozycje przychodów ze sprzedaży, poza przychodami ze sprzedaży biletów i barowej w kinach oraz
  usług poligraficznych, zawierają przychody ze sprze daży Wydawnictwa Agora i działalności filmowej
  (funkcjonujących w ramach segmentu Film i Książka), opisane szczegółowo w części IV.A Sprawozdania Zar ządu;
  (2) w czwartym kwartale 2017 r. Grupa Agora dokonała pr zeglądu okresów użytkowania wybranych aktywów
  trwałych Grupy, co skutkowało jednorazowymi wyższym i odpisami amortyzacyjnymi w segmencie Film i Książka
  oraz w kosztach ogólnych Agory S.A. w łącznej wysok ości 4,8 mln zł;
  (3) dotyczy kosztów zwolnienia grupowego przeprowadzone go w spółce Agora S.A. w czwartym kwartale 2016 r.;
  (4) dotyczy zysku ze zbycia części udziałów w spółce Gr een Content Sp. z o.o. w czwartym kwartale 2016 r.;
  (5) pozycje zysk na okazyjnym nabyciu i wycena udziałów na dzień przejęcia kontroli są związane z transakcją
  przejęcia kontroli nad spółką zależną GoldenLine Sp . z o.o. w pierwszym kwartale 2016 r.;
  (6) podane kwoty obejmują odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wart ości
  niematerialnych; w 2017 r. odpisy dotyczyły głównie wartości aktywów trwałych segmentu Druk, wartości firmy
  Trader.com. (Polska) Sp. z o.o. oraz tytułu prasowe go Cztery Kąty.
  (7) pozycja zysk ze zbycia udziałów obejmuje zysk ze sp rzedaży pozostałych udziałów spółki Green Content S p. z o.o.
  w związku z wykonaniem opcji zakupu udziałów przez Discovery Polska Sp. z o.o. w dniu 1 września 2017 r.;
  (8) dotyczy aktualizacji wyceny zobowiązań z tytułu opc ji put przyznanych akcjonariuszom/udziałowcom
  niekontrolującym Helios S.A. oraz GoldenLine Sp. z o.o., dodatkowe informacje dotyczące wyceny zobowią zań z
  tytułu opcji put są zawarte w nocie 34 do skonsolid owanego sprawozdania finansowego;
  (9) wskaźnik „EBITDA” definiowany jest jako EBIT powięk szony o amortyzację i odpisy z tytułu utraty wartości
  rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialn ych. Odpisy z tytułu utraty wartości są uwzględniane w
  wyliczeniu wskaźnika EBITDA począwszy od czwartego kwartału 2017 r., dane porównawcze zostały odpowied nio
  przekształcone. Definicje wskaźników finansowych zostały szczegółow o omówione w Przypisach do części IV
  niniejszego Sprawozdania Zarządu.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 20
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  2.1. Podstawowe produkty, towary i usługi Grupy Ago ra
  Podstawowe produkty, towary i usługi Grupy oraz ich określenie ilościowe zostały zaprezentowane i omówione
  w części IV niniejszego sprawozdania („Wyniki opera cyjne – główne segmenty Grupy Agora”). Tabela poniż ej
  przedstawia udział procentowy w przychodach ogółem Grupy Agora.
  Tab. 10
  w mln zł
  2017 Udział % 2016 Udział % % zmiany 2017 do 2016
  Przychody ze sprzedaży netto (1) 1 165,5 100,0% 1 198,4 100,0% (2,7%)
  Sprzedaż usług reklamowych 547,3 47,0% 561,6 46,9% (2,5%)
  Sprzedaż biletów do kin 222,2 19,1% 194,2 16,2% 14,4%
  Sprzedaż wydawnictw 134,3 11,5% 135,7 11,3% (1,0%)
  Sprzedaż usług poligraficznych 94,0 8,1% 147,7 12,3% (36,4%)
  Sprzedaż barowa w kinach 83,1 7,1% 72,3 6,0% 14,9%
  Pozostała sprzedaż 84,6 7,2% 86,9 7,3% (2,6%)
  (1) poszczególne pozycje przychodów ze sprzedaży, p oza przychodami ze sprzedaży biletów i barowej w ki nach oraz
  usług poligraficznych, zawierają przychody ze sprze daży Wydawnictwa Agora i działalności filmowej
  (funkcjonujących w ramach segmentu Film i Książka), opisane szczegółowo w części IV.A Sprawozdania Zar ządu.
  2.2. Wyniki wg głównych segmentów Grupy Agora za 20 17 r. [1]
  Podstawowe produkty i usługi oraz przychody i koszty operacyjne Grupy zostały zaprezentowane i omówion e
  w części IV niniejszego Sprawozdania Zarządu („Wyni ki operacyjne – główne segmenty Grupy Agora”).
  Tab. 11
  w mln zł
  Film i
  Książka Prasa
  Reklama
  zewnętrzna
  Internet Radio Druk Pozycje
  uzgadniające
  (3)
  Razem
  (dane
  skonsoli-
  dowane)
  2017
  Przychody ze sprzedaży
  (1) 416,2 235,5 163,0 168,6 114,0 101,7 (33,5) 1 165,5
  Udział %
  35,7% 20,2% 14,0% 14,5% 9,8% 8,7% (2,9%) 100,0%
  Koszty operacyjne,
  netto (1) (386,5) (235,6) (134,7) (171,1) (97,3) (165,1) (48,2) (1 238,5)
  EBIT
  29,7 (0,1) 28,3 (2,5) 16,7 (63,4) (81,7) (73,0)
  Przychody i koszty
  finansowe
  2,5
  Udział w jednostkach wycenianych
  metodą praw własności
  (4,7)
  Podatek dochodowy (4,1)
  Strata netto
  (79,3)
  Przypadająca na:
  Akcjonariuszy jednostki dominującej (83,5)
  Udziały niekontrolujące 4,2
  EBITDA 64,4 14,9 47,7 23,9 20,1 8,9 (61,0) 118,9
  Nakłady inwestycyjne (2) (16,4) (0,6) (19,4) (4,2) (8,2) (1,5) (6,7) (57,0)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 21
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (1) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kos ztów promocji realizowanej bez wcześniejszej rezerwacji
  pomiędzy segmentami Grupy; jedyne koszty, które są prezentowane, to bezpośrednie koszty zmienne kampan ii na
  nośnikach reklamy zewnętrznej - są one alokowane z segmentu Reklama Zewnętrzna do pozostałych segmentó w;
  (2) na podstawie zaksięgowanych w danym okresie faktur;
  (3) pozycje uzgadniające zawierają dane nieujęte w posz czególnych segmentach, m.in. pozostałe przychody i koszty
  pionów wspomagających (scentralizowane funkcje tech nologiczne, administracyjno-finansowe, zarządzania
  zasobami ludzkimi itp.) oraz Zarządu Agory S.A., a także spółkę Agora TC Sp. z o.o., wyłączenia konsol idacyjne
  oraz inne korekty uzgadniające dane prezentowane w raportach zarządczych do skonsolidowanych danych
  finansowych Grupy.
  2.3. Przychody i rynki zbytu
  Ponad 90,0% przychodów ogółem Grupy pochodzi ze spr zedaży na rynku krajowym. Sprzedaż na rynkach
  zagranicznych realizowana jest głównie poprzez sprz edaż usług druku i usług reklamowych dla klientów
  zagranicznych oraz sprzedaż wydawnictw (w tym prenu meraty zagranicznej).
  Grupa nie jest uzależniona od jednego odbiorcy ofer owanych przez nią produktów i usług. Największymi o dbiorcami
  produktów i usług dostarczanych w ramach działalnoś ci Grupy są kolporterzy prasy oraz spółka Google (podmioty te
  nie są powiązane z Agorą S.A.). Udział wartości tra nsakcji netto z żadnym odbiorcą nie przekroczył w 2 017 r. 10,0%
  przychodów ze sprzedaży Grupy.
  2.4. Rynki zaopatrzenia
  Grupa nie jest uzależniona od jednego dostawcy towa rów i usług. Istotnymi pozycjami w kosztach operacyjnych są
  zakup papieru i usług druku oraz zakup kopii filmow ych. Grupa kupuje papier na potrzeby działalności poligraficznej i
  druku tytułów własnych od kilku dostawców. Udział w artości transakcji netto z żadnym dostawcą nie przekroczył
  w 2017 r. 10,0% przychodów ze sprzedaży Grupy.
  2.5. Przychody i koszty finansowe
  Na wynik na działalności finansowej Grupy w 2017 r. wpływ miał głównie zysk ze sprzedaży udziałów spół ki Green
  Content Sp. z o.o. oraz aktualizacja wyceny zobowią zań z tytułu opcji put przyznanych akcjonariuszom i udziałowcom
  niekontrolującym spółek zależnych. Ponadto, na dzia łalność finansową Grupy wpłynęły przychody z lokowa nia
  posiadanych środków pieniężnych oraz koszty prowizj i i odsetek związane z kredytami bankowymi i zobowiązaniami
  z tytułu leasingu finansowego. W 2016 r. na koszty finansowe Grupy wpłynął dodatkowo efekt wyceny do w artości
  godziwej udziałów posiadanych w spółce GoldenLine S p. z o.o. na dzień przejęcia nad nią kontroli.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 22
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  3. BILANS GRUPY AGORA
  Tab.12
  w mln zł
  31.12.2017 30.09.2017 % zmiany do 30.09.2017 31.12.2016 % zmiany do 31.12.2016
  Aktywa trwałe 991,3 1 080,3 (8,2%) 1 139,5 (13,0%)
  udział w sumie bilansowej 71,0% 74,0% (3,0pkt %) 72,6% (1,6pkt %)
  Aktywa obrotowe 404,6 380,5 6,3% 429,9 (5,9%)
  udział w sumie bilansowej 29,0% 26,0% 3,0pkt % 27,4% 1,6pkt %
  RAZEM AKTYWA 1 395,9 1 460,8 (4,4%) 1 569,4 (11,1%)
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki
  dominującej 995,6 1 090,6 (8,7%) 1 097,1 (9,3%)
  udział w sumie bilansowej 71,3% 74,7% (3,4pkt %) 69,9% 1,4pkt %
  Udziały niekontrolujące 19,1 18,2 4,9% 20,2 (5,4%)
  udział w sumie bilansowej 1,4% 1,2% 0,2pkt % 1,3% 0,1pkt %
  Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 106,4 120,1 (11,4%) 128,4 (17,1%)
  udział w sumie bilansowej 7,6% 8,2% (0,6pkt %) 8,2% (0,6pkt %)
  Zobowiązania i rezerwy
  krótkoterminowe 274,8 231,9 18,5% 323,7 (15,1%)
  udział w sumie bilansowej 19,7% 15,9% 3,8pkt % 20,6% (0,9pkt %)
  RAZEM PASYWA 1 395,9 1 460,8 (4,4%) 1 569,4 (11,1%)
  3.1. Aktywa trwałe
  Na spadek wartości aktywów trwałych, w porównaniu d o 30 września 2017 r. oraz do 31 grudnia 2016 r., wpłynęły
  głównie odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu u traty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartoś ci
  niematerialnych, które zostały częściowo skompensow ane nowymi nakładami inwestycyjnymi.
  3.2. Aktywa obrotowe
  Na wzrost wartości aktywów obrotowych, w stosunku d o 30 września 2017 r., wpłynęło głównie zwiększenie
  należności krótkoterminowych i krótkoterminowych ak tywów finansowych, które zostało częściowo
  skompensowane zmniejszeniem stanu środków pieniężny ch i ich ekwiwalentów (m. in. w związku z
  przeprowadzeniem skupu akcji własnych).
  Na spadek wartości aktywów obrotowych, w stosunku d o 31 grudnia 2016 r., wpłynęło głównie zmniejszenie stanu
  środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (m. in. w zw iązku z przeprowadzeniem skupu akcji własnych w czw artym
  kwartale 2017 r.) oraz zmniejszenie należności krót koterminowych, które zostało częściowo skompensowan e
  wzrostem krótkoterminowych aktywów finansowych.
  3.3. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
  Na spadek salda zobowiązań i rezerw długoterminowyc h, w stosunku do 30 września 2017 r. oraz do 31 grudnia
  2016 r., wpłynęła głównie niższa rezerwa z tytułu p odatku odroczonego oraz zmniejszenie zobowiązań z t ytułu
  kredytów i leasingu finansowego, które zostały częś ciowo skompensowane wzrostem zobowiązań z tytułu op cji put.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 23
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  3.4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
  Na wzrost salda zobowiązań i rezerw krótkoterminowych, w stosunku do 30 września 2017 r., wpłynęło głównie
  zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych z tytułu d ostaw i usług oraz zakupu rzeczowych aktywów trwały ch, jak
  również zwiększenie rozliczeń międzyokresowych bier nych kosztów.
  Na spadek salda zobowiązań i rezerw krótkoterminowy ch, w stosunku do 31 grudnia 2016 r., wpłynęło głównie
  zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług ora z podatków. Ponadto, zmniejszyły się zobowiązania f inansowe z
  tytułu kredytów i leasingu finansowego oraz cash po olingu, jak również rezerwy na zobowiązania (w zwią zku z
  wykorzystaniem rezerwy na zwolnienie grupowe).
  4. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY AGORA
  Tab. 13
  w mln zł
  IV
  kwartał
  2017
  IV
  kwartał
  2016
  % zmiany 2017 do 2016
  I-IV
  kwartał
  2017
  I-IV
  kwartał
  2016
  % zmiany 2017 do 2016
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 33,0 60,9 (45,8%) 77,3 97,0 (20,3%)
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (26,5) (36,3) (27,0%) (41,2) (28,7) 43,6%
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (34,0) 0,9 - (67,0) (49,3) 35,9%
  Razem przepływy pieniężne netto (27,5) 25,5 - (30,9) 19,0 -
  Środki pieniężne na koniec okresu 19,2 50,2 (61,8%) 19,2 50,2 (61,8%)
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. Grupa dysponowała środk ami pieniężnymi w wysokości 111,0 mln zł, na które składały
  się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 19,2 mln zł (kasa, rachunki i lokaty bankowe) oraz 91,8 mln zł
  zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe . Dodatkowo, na dzień 31 grudnia 2017 r. Grupa posiadała
  należności z tytułu złożonych przez spółkę AMS S.A. kaucji pieniężnych w wysokości 21,6 mln zł, stanow iących
  zabezpieczenie gwarancji bankowych udzielonych w zw iązku z realizacją umowy koncesji na budowę i modernizację
  wiat przystankowych w Warszawie (z tego 10,8 mln zł jest prezentowane w należnościach długoterminowych ).
  Agora S.A. nie była w 2017 r. zaangażowana w opcje walutowe ani żadne inne instrumenty pochodne o char akterze
  spekulacyjnym.
  Na podstawie Umowy o Limit Kredytowy („Umowa”) zawa rtej z bankiem DNB Bank Polska S. A. w dniu 25 maja
  2017 r. Agora S.A. otrzymała kredyt nieodnawialny w wysokości 25,0 mln zł przeznaczony na spłatę zadłużenia z
  tytułu kredytu terminowego w Banku Polska Kasa Opie ki S.A., który podlega spłacie w 12 ratach kwartalnych
  począwszy od 1 lipca 2018 r. Ponadto, Spółka dyspon uje otwartym limitem kredytowym w rachunku bieżącym do
  kwoty 75,0 mln zł („Overdraft 1”), który może być w ykorzystany w okresie 12 miesięcy od dnia podpisani a Umowy,
  m.in. w celu finansowania bądź refinansowania akwiz ycji, wydatków inwestycyjnych oraz kapitału obrotowego, a po
  upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy podlega automatycznej konwersji na kredyt nieodnawialny spłacany w
  ratach kwartalnych. Spółka dysponuje również otwart ym limitem kredytowym w rachunku bieżącym do kwoty 35,0
  mln zł („Overdraft 2”), który może być wykorzystany w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy w c elu
  finansowania kapitału obrotowego oraz innych celów korporacyjnych Spółki, m.in. w systemie cash poolingu.
  Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarz ądu, biorąc pod uwagę posiadane środki własne, funk cjonujący
  w Grupie system cash poolingu oraz dostępne limity kredytowe, Grupa nie przewiduje wystąpienia problem ów z
  płynnością finansową w związku z realizacją zamierz eń inwestycyjnych (w tym inwestycji kapitałowych).
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 24
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  4.1. Działalność operacyjna
  Na zmniejszenie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w 2017 r. w porównaniu do roku ubieg łego
  wpłynęły głównie zmiany w kapitale obrotowym Grupy. W 2017 r. Grupa odnotowała większe wypływy z tytułu
  spłaty zobowiązań i wykorzystania rezerw oraz mniejsze wpływy z tytułu spłaty należności.
  4.2. Działalność inwestycyjna
  Ujemne przepływy pieniężne netto z działalności inw estycyjnej w 2017 r. to przede wszystkim efekt wyda tków
  inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne oraz wypływów netto na nabycie
  krótkoterminowych papierów wartościowych. Powyższe wydatki zostały częściowo skompensowane wpływami ze
  sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wpływami ze sprzedaży udziałów spółki Green Content Sp. z o.o.
  4.3. Działalność finansowa
  Ujemne przepływy pieniężne netto z działalności fin ansowej w 2017 r. wynikały głównie z przeprowadzone go skupu
  akcji własnych, wypływów netto z tytułu kredytów or az spłat zobowiązań z tytułu leasingu finansowego i cash
  poolingu.
  5. WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE [5]
  Tab. 14
  IV
  kwartał
  2017
  IV
  kwartał 2016
  % zmiany 2017 do 2016
  I-IV
  kwartał
  2017
  I-IV
  kwartał 2016
  % zmiany 2017 do 2016
  Wskaźniki rentowności
  rentowność sprzedaży netto (22,2%) 3,0% (25,2pkt %) (7,2%) (1,4%) (5,8pkt %)
  rentowność sprzedaży brutto 33,8% 31,7% 2,1pkt % 30,1% 29,1% 1,0pkt %
  rentowność kapitału własnego (28,2%) 3,7% (31,9pkt %) (8,0%) (1,5%) (6,5pkt %)
  Wskaźniki efektywności
  szybkość obrotu zapasów 13 dni 14 dni (7,1%) 15 dni 13 dni 15,4%
  szybkość obrotu należności 48 dni 51 dni (5,9%) 61 dni 63 dni (3,2%)
  szybkość obrotu zobowiązań (2) 34 dni 35 dni (2,9%) 42 dni 43 dni (2,3%)
  Wskaźnik płynności
  wskaźnik płynności 1,5 1,3 15,4% 1,5 1,3 15,4%
  Wskaźniki finansowania
  stopa zadłużenia (1) - - - - - -
  wskaźnik pokrycia odsetek (101,3) 28,6 - (21,7) 4,9 -
  kasowy wskaźnik pokrycia odsetek 14,6 38,0 (61,6%) 2,2 2,4 (8,3%)
  (1) na dzień 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. wy stępowała nadwyżka gotówki i aktywów finansowych
  o wysokim stopniu płynności nad zadłużeniem z tytuł u kredytów i pożyczek;
  (2) wartość wskaźnika szybkości obrotu zobowiązań w okr esie porównawczym uległa zmianie w związku ze zmian ą
  w definicji tego wskaźnika przedstawioną w Przypisa ch do części IV niniejszego Sprawozdania Zarządu.
  Definicje wskaźników finansowych [5] zostały omówione na końcu części IV niniejszego Sp rawozdania Zarządu
  („ Wyniki operacyjne - główne segmenty Grupy Agora”).
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 25
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  IV. WYNIKI OPERACYJNE - GŁÓWNE SEGMENTY GRUPY AGORA
  IV.A. FILM I KSIĄŻKA [1]
  Segment Film i Książka zawiera skonsolidowane pro-forma dane spółek: Helios S.A., NEXT FILM Sp. z o.o. i Next Script
  Sp. z o.o. (tworzących grupę Helios) oraz działalno ść Wydawnictwa Agora. Od 1 kwietnia 2017 r. za całą działalność
  Grupy Agora związaną z produkcją filmów i ich dystr ybucją odpowiada spółka NEXT FILM.
  Tab. 15
  w mln zł
  IV
  kwartał
  2017
  IV
  kwartał
  2016
  % zmiany 2017 do 2016
  I-IV
  kwartał
  2017
  I-IV
  kwartał
  2016
  % zmiany 2017 do 2016
  Łączne przychody, w tym: 122,7 111,5 10,0% 416,2 364,0 14,3%
  Przychody ze sprzedaży biletów do kina 66,6 61,2 8,8% 222,4 195,1 14,0%
  Przychody ze sprzedaży barowej 24,7 22,3 10,8% 83,1 72,3 14,9%
  Przychody ze sprzedaży reklam w kinach (1) 11,7 10,6 10,4% 35,1 30,2 16,2%
  Przychody z działalności filmowej (1), (2) 4,6 3,3 39,4% 28,1 8,5 230,6%
  Przychody z działalności Wydawnictwa 12,2 10,9 11,9% 36,5 45,6 (20,0%)
  Razem koszty operacyjne, w tym: (114,5) (100,2) 14,3% (386,5) (337,0) 14,7%
  Usługi obce (3) (54,6) (48,8) 11,9% (191,9) (158,8) 20,8%
  Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz
  pracowników (3) (14,8) (12,8) 15,6% (51,6) (39,2) 31,6%
  Zużycie materiałów i energii oraz wartość
  sprzedanych towarów i materiałów (3) (9,4) (9,3) 1,1% (34,9) (31,8) 9,7%
  Amortyzacja (3) (10,3) (7,4) 39,2% (34,0) (29,6) 14,9%
  Reprezentacja i reklama (1), (3) (8,6) (10,2) (15,7%) (26,5) (26,7) (0,7%)
  Koszty operacyjne z działalności
  Wydawnictwa (4) (11,4) (10,7) 6,5% (35,3) (45,7) (22,8%)
  EBIT 8,2 11,3 (27,4%) 29,7 27,0 10,0%
  marża EBIT 6,7% 10,1% (3,4pkt %) 7,1% 7,4% (0,3pkt %)
  EBITDA (4) 18,6 18,8 (1,1%) 64,4 57,3 12,4%
  marża EBITDA 15,2% 16,9% (1,7pkt %) 15,5% 15,7% (0,2pkt %)
  (1) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kos ztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi
  działalnościami Grupy Agora (jedynie bezpośrednie k oszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętr znej),
  jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniej szej rezerwacji;
  (2) podane kwoty obejmują głównie przychody z tytułu ko produkcji oraz dystrybucji filmów;
  (3) podane kwoty nie uwzględniają kosztów Wydawnictwa A gora; w czwartym kwartale 2017 r. wysokość
  amortyzacji została powiększona jednorazowo o kwotę 2,7 mln zł w związku ze skróceniem okresu amortyzacji
  części projektorów kinowych.
  (4) podane kwoty uwzględniają koszty amortyzacji Wydawn ictwa Agora, które w całym 2017 r. wyniosły 0,7 mln zł,
  a w samym czwartym kwartale 2017 r. 0,1 mln zł (w a nalogicznym okresie ubiegłego roku odpowiednio 0,7 mln
  zł oraz 0,1 mln zł).
  W czwartym kwartale 2017 r. wynik operacyjny segmen tu Film i Książka na poziomie EBIT wyniósł 8,2 mln zł, a na
  poziomie EBITDA 18,6 mln zł. W 2017 r. wynik segmen tu na poziomie EBIT był wyższy o 10,0% niż w 2016 r. i wyniósł
  29,7 mln zł. Jednocześnie wynik segmentu na poziomi e EBITDA wzrósł o 12,4% i wyniósł 64,4 mln zł. Porównując
  dane segmentu z analogicznymi okresami 2016 r., nal eży zwrócić uwagę, że wpływ zarówno na poziom przyc hodów,
  jak i wynik operacyjny segmentu na poziomie EBIT i EBITDA w 2016 r. miały m.in. wpływy ze sprzedaży gr y Wiedźmin
  3: Dziki Gon i dodatków do niej oraz wystawa Titanic, The Exhibition.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 26
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  1. PRZYCHODY [3]
  W czwartym kwartale 2017 r. przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 10,0% do kwoty 122,7 mln zł.
  W tym czasie największy wpływ na wzrost przychodów segmentu miały wyższe przychody ze sprzedaży biletów w
  kinach sieci Helios, które wyniosły 66,6 mln zł i były wyższe o 8,8% w porównaniu do czwartego kwartał u 2016 r. Do
  tego wzrostu przyczyniła się wyższa o 8,0% liczba widzów w kinach sieci Helios, która przełożyła się na 3,6 mln
  sprzedanych biletów. Dodatkowym czynnikiem wpływają cym pozytywnie na wartość przychodów ze sprzedaży
  biletów w kinach sieci Helios była wyższa średnia cena biletów na seanse kinowe. Wyższe o 10,8% w stos unku do
  czwartego kwartału 2016 r. były także wpływy ze sprzedaży barowej, które wyniosły 24,7 mln zł.
  Łączne przychody segmentu Film i Książka z tytułu k oprodukcji i dystrybucji filmowej w czwartym kwarta le 2017 r.
  wyniosły 4,6 mln zł i były wyższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2016 r. W czwartym k wartale
  2017 r. NEXT FILM wprowadził do kin nominowaną do O scara w kategorii film animowany polsko-brytyjską
  produkcję Twój Vincent . Jednocześnie w kinach wciąż były wyświetlane obra zy wprowadzone na duży ekran we
  wcześniejszych okresach. Segment Film i Książka odnotował również przychody z tytułu koprodukcji filmów, które
  miały premierę we wcześniejszych okresach - głównie Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej w związku z
  dystrybucją w różnych kanałach oraz Tarapaty w związku z dystrybucją w kinach.
  W czwartym kwartale 2017 r. przychody Wydawnictwa A gora wyniosły 12,2 mln zł i były o 11,9% wyższe w stosunku
  do analogicznego okresu roku ubiegłego.
  Wydawnictwo Agora wydało premierowo w czwartym kwar tale 2017 r. 12 książek i 8 wydawnictw muzycznych.
  Dodatkowo, Wydawnictwo Agora prowadziło sprzedaż tytułów wydanych przez innych wydawców. W sumie do
  sprzedaży wprowadzono 35 książek oraz wydawnictw muzycznych i filmowych. W rezultacie w omawianym okresie
  Wydawnictwo sprzedało około 0,5 mln książek i książ ek z płytami CD i DVD. Wśród najlepiej sprzedających się
  wydawnictw książkowych znalazła się biografia Anny Przybylskiej - Ania.
  W 2017 r. przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 14,3% do kwoty 416,2 mln zł.
  W tym czasie największy wpływ na wzrost przychodów segmentu miały wyższe przychody ze sprzedaży biletów w
  kinach sieci Helios, które wyniosły 222,4 mln zł i wzrosły o 14,0% w porównaniu do 2016 r. Do tego wyn iku
  pozytywnie przyczyniła się rosnąca o 13,0% - do blisko 12,2 mln - liczba widzów, którzy zakupili bilety w kinach sieci
  Helios oraz wyższa średnia cena biletów. Rosnąca li czba osób odwiedzających kina sieci wpłynęła równie ż na wzrost
  o 14,9% przychodów ze sprzedaży barowej, które wyni osły 83,1 mln zł.
  Łączne przychody segmentu Film i Książka z tytułu koprodukcji i dystrybucji filmowej w 2017 r. wyniosły 28,1 mln zł i
  były istotnie wyższe od przychodów uzyskanych w 201 6 r. W 2017 r. NEXT FILM wprowadził do kin polskie produkcje:
  Po prostu przyjaźń, Sztuka Kochania. Historia Micha liny Wisłockiej, Pokot i Tarapaty oraz nominowaną do Oscara w
  kategorii film animowany polsko-brytyjską produkcję Twój Vincent . Filmy te przyciągnęły do kin istotnie więcej
  widzów niż te wprowadzone przez spółkę do kin w 201 6 r. Jednocześnie w kinach wciąż były wyświetlane obrazy
  wprowadzone na duży ekran we wcześniejszych okresac h. Segment Film i Książka odnotował również przychody z
  tytułu koprodukcji filmów: Sztuka kochania. Historii Michaliny Wisłockiej i Karbala w związku z dystrybucją tych
  tytułów w różnych kanałach oraz Tarapaty w związku z dystrybucją w kinach.
  W 2017 r. przychody Wydawnictwa Agora wyniosły 36,5 mln zł i były o 20,0% niższe niż w 2016 r. Istotny wpływ na
  ich poziom w 2016 r. miały wpływy ze sprzedaży gry Wiedźmin 3: Dziki Gon i dodatków do niej, a także inne projekty
  realizowane w ramach pionu m.in. wystawa Titanic, the Exhibition .
  Wydawnictwo Agora wydało premierowo w 2017 r. 56 ks iążek, 28 wydawnictw muzycznych i 10 wydawnictw
  filmowych. Dodatkowo, Wydawnictwo Agora prowadziło sprzedaż tytułów wydanych przez innych wydawców. W
  sumie do sprzedaży wprowadzono 136 książek oraz wyd awnictw muzycznych i filmowych. W rezultacie w
  omawianym okresie Wydawnictwo Agora sprzedało około 1,4 mln książek i książek z płytami CD i DVD. Wśród
  najlepiej sprzedających się wydawnictw książkowych znalazła się Sztuka kochania Michaliny Wisłockiej oraz biografia
  Anny Przybylskiej - Ania.
  2. KOSZTY
  W czwartym kwartale 2017 r. koszty operacyjne segme ntu Film i Książka były o 14,3% wyższe w porównaniu z
  analogicznym okresem w 2016 r. i wyniosły 114,5 mln zł.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 27
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Na wzrost kosztów operacyjnych segmentu w czwartym kwartale 2017 r. wpłynęły głównie wyższe o 11,9% koszty
  usług obcych, które wyniosły 54,6 mln zł, oraz wyżs ze o 15,6% koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz
  pracowników, które wyniosły 14,8 mln zł. Wzrost kos ztów usług obcych związany jest z wyższymi kosztami zakupu
  kopii filmowych, co jest konsekwencją wyższej frekw encji w kinach sieci Helios. Przełożyło się to na wzrost
  przychodów ze sprzedaży biletów oraz sprzedaży w ba rach kinowych. Na wyższy poziom kosztów usług obcyc h
  wpłynęły również wyższe odpłatności dla producentów filmów w związku z wyższą frekwencją w kinach w czwartym
  kwartale 2017 r. na filmach dystrybuowanych przez N ext Film oraz wyższe koszty czynszów, co było związane z
  rozwojem sieci kin Helios – w czwartym kwartale 201 7 r. sieć ta liczyła o trzy kina więcej niż w czwartym kwartale
  2016 r. (kino w Wołominie uruchomiono w lutym 2017 r., kino w Krośnie rozpoczęło działalność pod koniec września
  2017 r., a kino w Stalowej Woli w grudniu 2017 r.). Wzrost wysokości amortyzacji to z jednej strony ef ekt rozwoju
  sieci kin Helios, a z drugiej jednorazowego skróce nia okresu amortyzacji wybranych projektorów kinowy ch w
  czwartym kwartale 2017 r. W tym czasie Helios zawią zał również wyższą niż w poprzednich okresach rezerwę z
  tytułu odpłatności na rzecz organizacji zarządzania zbiorowego prawami autorskimi.
  Wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pra cowników do kwoty 14,8 mln zł to głównie efekt wzrostu
  minimalnej stawki za godzinę pracy oraz zwiększoneg o zatrudnienia w związku z większą liczbą kin sieci Helios.
  Ograniczenie kosztów reprezentacji i reklamy o 15,7 % do kwoty 8,6 mln zł to efekt mniejszej intensywności działań
  spółki NEXT FILM w obszarze dystrybucji filmowej w czwartym kwartale 2017 r. Wzrost o 6,5% kosztów ope racyjnych
  działalności Wydawnictwa Agora do kwoty 11,4 mln zł wiązał się z wyższą sprzedażą i koniecznością dodruku
  popularnych wydawnictw książkowych oraz związanych z tym wyższych tantiem dla autorów.
  W 2017 r. koszty operacyjne segmentu Film i Książka wzrosły o 14,7% do kwoty 386,5 mln zł.
  Na wzrost kosztów operacyjnych segmentu w 2017 r. w płynęły głównie wyższe o 20,8% koszty usług obcych w
  wysokości 191,9 mln zł oraz wyższe o 31,6% koszty w ynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, które wyniosły
  51,6 mln zł. Wzrost kosztów usług obcych związany j est głównie z wyższymi odpłatnościami dla producent ów filmów
  w związku z wyższą frekwencją w kinach w 2017 r. na filmach dystrybuowanych przez Next Film oraz wyższymi
  kosztami zakupu kopii filmowych, co jest konsekwenc ją wyższej frekwencji w kinach sieci Helios. Przełożyło się to na
  wzrost przychodów ze sprzedaży biletów w kinach sie ci Helios. Kolejnym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu
  kosztów usług obcych, były wyższe koszty czynszów w kinach sieci Helios – w 2017 r. sieć kin Helios liczyła o trzy kina
  więcej niż w 2016 r. (kino w Wołominie uruchomiono w lutym 2017 r., kino w Krośnie rozpoczęło działalność pod
  koniec września 2017 r., a kino w Stalowej Woli w g rudniu 2017 r.), ponadto cztery kina otwarte w czwartym
  kwartale 2016 działały już cały 2017 r. Wzrost kosz tów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników to głównie
  efekt wzrostu minimalnej stawki za godzinę pracy or az zwiększonego zatrudnienia w związku z większą liczbą kin
  sieci Helios.
  Wzrost kosztów zużycia materiałów i energii oraz wa rtości sprzedanych towarów i materiałów o 9,7% do k woty 34,9
  mln zł związany był ze zwiększeniem liczby obiektów w sieci kin Helios oraz z wyższą sprzedażą w barach kinowych.
  Większa liczba obiektów w sieci kin Helios oraz skr ócenie okresu amortyzacji wybranych projektorów kin owych
  przyczyniły się do wzrostu amortyzacji w segmencie.
  Niższe o 22,8% były natomiast koszty operacyjne dzi ałalności Wydawnictwa Agora, które wyniosły 35,3 ml n zł. W
  analogicznym okresie roku ubiegłego istotny wpływ n a poziom kosztów Wydawnictwa Agora miało rozliczeni e z
  producentem gry Wiedźmin 3: Dziki Gon związane z grą i dodatkami do niej oraz inne proj ekty realizowane w
  ramach pionu m.in. wystawa Titanic, the Exhibition.
  3. NOWE INICJATYWY
  W 2017 r. Helios otworzył kolejne 3 obiekty: w Woło minie (woj. mazowieckie) oraz w Krośnie i Stalowej Woli (woj.
  podkarpackie). Tym samym sieć dysponuje już 44 kina mi - łącznie 241 ekranami i ponad 49 tys. miejsc, pozostając
  największym operatorem kin w Polsce pod względem li czby obiektów oraz miast, w których działają jej kina. Spółka
  Helios podpisała również umowy na uruchomienie kole jnych obiektów kinowych w 3 miastach: Legionowie,
  Pabianicach i Zabrzu. Ich otwarcie jest planowane na 2018 r. i 2020 r.
  W sierpniu 2017 r. sieć kin Helios jako jedyna w Po lsce zaprosiła fanów Gry o tron - jednego z najpopularniejszych
  seriali na świecie - do obejrzenia finałowego odcin ka 7. sezonu na wielkim ekranie. Specjalne, bezpłat ne pokazy
  odbyły się w 42 kinach w całej Polsce i zgromadziły liczną publiczność. Helios kontynuuje współpracę ze stacjami
  telewizyjnymi - w kolejnych miesiącach odbyły się specjalne pokazy premierowych odcinków 2. sezonu ser iali Belfer
  oraz Wataha , a także 5. sezonu serialu Wikingowie.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 28
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Natomiast w grudniu 2017 r. sieć Helios po raz czwarty włączyła się w ogólnopolskie Święto Kina, czyli akcję, której
  celem jest popularyzowanie kinematografii, kultury chodzenia do kina oraz oglądania filmów na dużym ek ranie.
  Od 1 kwietnia 2017 r. wszystkie przedsięwzięcia Gru py Agora związane z działalnością filmową są skupione w jednej
  strukturze organizacyjnej, tj. w spółce NEXT FILM. Dotychczas za koprodukcję i produkcję filmów odpowi adał pion
  Projekty Specjalne w Agorze, a za dystrybucję - NEX T FILM.
  W pierwszym kwartale 2017 r. swoją premierę miała p rodukcja własna Agory – film Po prostu przyjaźń. W tym
  samym czasie do kin trafiły również dwa filmy, któr ych koproducentem była Agora: Sztuka kochania. Historia
  Michaliny Wisłockiej oraz Pokot. Z kolei w trzecim kwartale 2017 r. NEXT FILM wpro wadził do kin tytuł Tarapaty,
  który odnotował rekordowy wynik otwarcia polskiego filmu familijnego, a w czwartym kwartale - odnoszący sukcesy
  na całym świecie film Twój Vincent, czyli pierwszą w historii pełnometrażową animację malarsk ą.
  2017 był najlepszym rokiem w historii spółki NEXT F ILM. Filmy wprowadzone przez nią do kin obejrzało p onad 3 mln
  251 tys. widzów. Tym samym NEXT FILM znalazł się w gronie siedmiu największych dystrybutorów filmowych w
  Polsce.
  W pierwszym kwartale 2017 r. premierę na DVD miał s erial kryminalny Belfer, a w trzecim kwartale - Pokot, film
  Agnieszki Holland. We wrześniu 2017 r. do księgarń nakładem Wydawnictwa Agora trafiła m.in. niezwykle popularna
  książka Ania, biografia Anny Przybylskiej.
  We wrześniu 2017 r. swoją premierę miała nowa aplik acja Publio.pl przygotowana dla klientów Orange
  posiadających urządzenia z systemem Android. Dzięki mobilnej aplikacji Czytelnia Orange mają oni dostęp do pełnej
  oferty Publio.pl, czyli 28 tysięcy e-booków, prawie 3 tysięcy audiobooków i 350 tytułów prasowych, a t akże do
  atrakcyjnych promocji oferowanych przez księgarnię.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 29
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  IV.B. PRASA [1]
  Segment Prasa obejmuje skonsolidowane pro-forma dane dotyczące Gazety Wyborczej oraz pionu Czasopisma.
  Tab. 16
  w mln zł
  IV
  kwartał
  2017
  IV
  kwartał
  2016
  % zmiany 2017 do 2016
  I-IV
  kwartał
  2017
  I-IV
  kwartał
  2016
  % zmiany 2017 do 2016
  Łączne przychody, w tym: 61,9 68,5 (9,6%) 235,5 267,9 (12,1%)
  Przychody ze sprzedaży wydawnictw 27,1 29,8 (9,1%) 112,3 122,8 (8,6%)
  w tym Gazeta Wyborcza 22,8 25,6 (10,9%) 92,9 102,1 (9,0%)
  w tym Czasopisma 2,5 2,9 (13,8%) 11,3 14,3 (21,0%)
  Przychody ze sprzedaży reklam (1), (2) 33,7 37,0 (8,9%) 118,5 138,0 (14,1%)
  w tym Gazeta Wyborcza 19,4 23,3 (16,7%) 68,5 82,4 (16,9%)
  w tym Czasopisma 6,3 7,2 (12,5%) 24,5 24,6 (0,4%)
  w tym Metrocafe.pl (3) - 0,9 - - 11,8 -
  Razem koszty operacyjne, w tym (4): (70,1) (70,3) (0,3%) (235,6) (270,7) (13,0%)
  Materiały, energia, towary i usługi
  poligraficzne (14,4) (17,4) (17,2%) (57,8) (74,1) (22,0%)
  Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz
  pracowników (26,7) (27,2) (1,8%) (105,7) (110,3) (4,2%)
  Amortyzacja (0,5) (0,4) 25,0% (1,8) (1,9) (5,3%)
  Reprezentacja i reklama (1), (5) (7,8) (11,0) (29,1%) (29,9) (45,1) (33,7%)
  Koszty związane ze zwolnieniem
  grupowym - (5,8) - - (5,8) -
  Odpisy aktualizujące (6) (13,2) - - (13,2) - -
  EBIT (8,2) (1,8) (355,6%) (0,1) (2,8) 96,4%
  marża EBIT (13,2%) (2,6%) (10,6pkt %) 0,0 (1,0%) 1,0pkt %
  EBITDA 5,5 (1,4) - 14,9 (0,9) -
  marża EBITDA 8,9% (2,0%) 10,9pkt % 6,3% (0,3%) 6,6pkt %
  (1) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi segmen tami
  Grupy (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest
  realizowana bez wcześniejszej rezerwacji;
  (2) podane kwoty zawierają wpływy z reklamy interne towej na serwisach Wyborcza.pl, Wyborcza.biz,
  Wysokieobcasy.pl oraz serwisach lokalnych. W 2016 r . część wpływów z reklamy internetowej była alokowa na do
  pionu Internet;
  (3) w dniu 14 października 2016 r. Agora zaprzestał a wydawania bezpłatnego dziennika Metrocafe.pl;
  (4) od 2017 r. koszty operacyjne segmentu związane z produkcją Gazety Wyborczej rozliczane są poprzez alokację
  według ustalonego cennika, a nie jak w latach ubieg łych, poprzez alokację kosztów bezpośrednich i pośrednich (w
  tym kosztów amortyzacji) związanych z ich produkcją . Prezentacja danych porównywalnych za analogiczne okresy
  została odpowiednio przekształcona;
  (5) podane kwoty zawierają m.in. koszty produkcji i promocji gadżetów dołączanych do Gazety Wyborczej i
  czasopism;
  (6) podane kwoty zawierają odpisy z tytułu utraty w artości aktywów trwałych segmentu (w tym głównie wa rtość
  tytułu prasowego Cztery Kąty).
  W czwartym kwartale 2017 r. koszty operacyjne segme ntu obciążone zostały kosztami odpisów z tytułu utraty
  wartości aktywów trwałych segmentu (w tym głównie w artość tytułu prasowego Cztery Kąty) w wysokości 13,2 mln
  zł. W rezultacie segment Prasa odnotował wyższą str atę na poziomie EBIT w porównaniu z analogicznym ok resem
  2016 r. [1]. Jednocześnie wynik operacyjny na poziomie EBITDA był znacząco wyższy niż w analogicznym okresie
  2016 r. i wyniósł 5,5 mln zł. To efekt działań rest rukturyzacyjnych wprowadzonych w segmencie w 2016 r ., które  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 30
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  objęły m.in. zmiany w strukturze produktu, proces zwolnienia grupowego, zmniejszenie nakładów tytułów
  prasowych oraz decyzję o zaprzestaniu wydawania wyb ranych tytułów.
  W 2017 r. wynik segmentu na poziomie EBIT i EBITDA był istotnie lepszy niż w 2016 r. Wynik operacyjny na poziomie
  EBIT, pomimo obciążenia kosztami odpisów z tytułu u traty wartości aktywów trwałych segmentu (w tym głó wnie
  wartość tytułu prasowego Cztery Kąty), odnotował poprawę w stosunku do 2016 r. Wynik op eracyjny na poziomie
  EBITDA wzrósł do 14,9 mln zł [1]. To efekt działań restrukturyzacyjnych wprowadzony ch w segmencie w 2016 r.
  1. PRZYCHODY
  W czwartym kwartale 2017 r. łączne przychody segmen tu Prasa wyniosły 61,9 mln zł i były niższe o 9,6% w stosunku
  do czwartego kwartału 2016 r. Na spadek wpływów seg mentu wpłynęły m.in. niższe o 8,9% przychody ze sprzedaży
  reklam, związane z niższymi przychodami zarówno w Gazecie Wyborczej jak i w czasopismach Agory, oraz
  zaprzestaniem wydawania bezpłatnego dziennika Metrocafe.pl (w połowie października 2016 r.).
  W czwartym kwartale 2017 r. zmniejszyły się również wpływy ze sprzedaży wydawnictw segmentu do 27,1 ml n zł.
  Jest to głównie efekt spadku sprzedaży egzemplarzow ej prasy drukowanej. Jednocześnie segment odnotował
  istotnie wyższe wpływy z prenumeraty treści serwisu Wyborcza.pl, których liczba w czwartym kwartale 20 17 r.
  wzrosła aż o 23 tys. w porównaniu z końcem września 2017 r. Wyższe były również przychody ze sprzedaży wydań
  specjalnych magazynów Gazety Wyborczej (Psychologia Extra, Tylko Zdrowie Extra) oraz produktów w ofercie
  dwucenowej.
  W 2017 r. łączne przychody segmentu Prasa wyniosły 235,5 mln zł i były niższe o 12,1% w stosunku do tych
  odnotowanych w 2016 r. Na spadek wpływów segmentu w płynęły m.in. niższe o 14,1% przychody ze sprzedaży
  reklam, związane z niższymi przychodami w Gazecie Wyborczej oraz zaprzestaniem wydawania bezpłatnego
  dziennika Metrocafe.pl (w połowie października 2016 r.).
  W 2017 r. zmniejszyły się również wpływy ze sprzeda ży wydawnictw segmentu do 112,3 mln zł. Jest to głównie efekt
  spadku sprzedaży egzemplarzowej wydawnictw w formie drukowanej. Wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży
  wydawnictw Gazety Wyborczej miała mniejsza liczba wydań dwucenowych dziennika. Jednocześnie segment
  odnotował istotnie wyższe wpływy z prenumeraty treś ci serwisu Wyborcza.pl oraz ze sprzedaży wydań specjalnych
  magazynów Gazety Wyborczej ( głównie Psychologia Extra, Tylko Zdrowie Extra) .
  1.1. Przychody ze sprzedaży wydawnictw
  1.1.1. Sprzedaż egzemplarzowa i czytelnictwo Gazety Wyborczej [4]
  W czwartym kwartale 2017 r. Gazeta Wyborcza utrzymała pozycję lidera wśród dzienników opiniotw órczych. Średnie
  rozpowszechnianie płatne Gazety Wyborczej wyniosło 117 tys. egzemplarzy i zmniejszyło się o 2 2,4% w stosunku do
  analogicznego okresu 2016 r. W tym okresie wpływy z e sprzedaży Gazety Wyborczej zmniejszyły się o 10,9% w
  stosunku do czwartego kwartału 2016 r. W omawianym okresie tygodniowy zasięg czytelniczy Gazety Wyborczej
  (według wskaźnika CCS) wyniósł 4,9% (1,5 mln czytel ników). Jednocześnie warto zauważyć, że na koniec g rudnia
  2017 r. liczba płatnych prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej wyniosła blisko 133 tys. i wzrosła aż o 23 tys. w
  porównaniu z końcem września 2017 r. Istotny wzrost wartości przychodów z tego tytułu miał pozytywny wpływ na
  poziom przychodów ze sprzedaży wydawnictw dziennika .
  W 2017 r. Gazeta Wyborcza utrzymała pozycję lidera wśród dzienników opiniotw órczych. Średnie
  rozpowszechnianie płatne Gazety Wyborczej wyniosło 124 tys. egzemplarzy i zmniejszyło się o 2 2,0% w stosunku do
  2016 r. W tym okresie wpływy ze sprzedaży Gazety Wyborczej zmniejszyły się o 9,0% w stosunku do 2016 r. W
  omawianym okresie tygodniowy zasięg czytelniczy Gazety Wyborczej (według wskaźnika CCS) wyniósł 5,3% (1,6 mln
  czytelników), co zapewniło jej drugie miejsce wśród dzienników ogólnopolskich. Jednocześnie warto zauw ażyć, że na
  koniec grudnia 2017 r. liczba płatnych prenumerat c yfrowych Gazety Wyborczej wyniosła blisko 133 tys., a istotny
  wzrost wartości przychodów z tego tytułu miał pozyt ywny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży wydawn ictw
  dziennika.
  1.1.2. Sprzedaż egzemplarzowa czasopism
  W czwartym kwartale 2017 r. przychody pionu Czasopi sma ze sprzedaży wydawnictw były o 13,8% niższe. Średnie
  rozpowszechnianie płatne miesięczników Agory wynios ło 191,7 tys. egz. i zmniejszyło się o 28,3% w stosunku do
  czwartego kwartału 2016 r. Negatywny wpływ na dynam ikę przychodów w czwartym kwartale 2017 r. miały nie tylko  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 31
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  trendy na rynku prasy drukowanej, ale również częściowa rezygnacja wydawcy z dystrybucji e-wydań w zwi ązku z
  dynamicznym rozwojem serwisów internetowych czasopi sm i zaprzestaniem wydawania miesięcznika Pogoda na
  życie wraz z końcem 2016 r. Dodatkowo na początku listop ada 2017 r. podjęto decyzję o zamknięciu 2 tytułów (Dom
  i Wnętrze oraz Magnolia ), co miało bezpośredni wpływ na wielkość nakładu o statnich dwóch numerów każdego
  tytułu.
  W 2017 r. przychody pionu Czasopisma ze sprzedaży w ydawnictw były o 21,0% niższe niż w 2016 r. W tym czasie
  średnie rozpowszechnianie płatne miesięczników Agor y wyniosło 214,5 tys. egz. i zmniejszyło się o 29,4% w stosunku
  do 2016 r. Jest to efekt częściowej rezygnacji wyda wcy z dystrybucji e-wydań w związku z dynamicznym r ozwojem
  serwisów internetowych czasopism, a także zaprzesta niem wydawania tytułu Pogoda na życie oraz rezygnacji z kilku
  wydań specjalnych w różnych tytułach.
  1.2. Sprzedaż reklam [3]
  1.2.1. Przychody reklamowe Gazety Wyborczej
  W czwartym kwartale 2017 r. przychody netto Gazety Wyborczej z całej działalności reklamowej (zawierającej
  ogłoszenia wymiarowe, drobne i inserty) wyniosły 19 ,4 mln zł i były o 16,7% niższe niż w czwartym kwartale 2016 r.
  W 2017 r. przychody netto Gazety Wyborczej z całej działalności reklamowej (zawierającej ogło szenia wymiarowe,
  drobne i inserty) wyniosły 68,5 mln zł i były o 16, 9% niższe niż 2016 r.
  W czwartym kwartale 2017 r. wydatki na reklamę w dz iennikach w Polsce zmniejszyły się o 9,5%. W omawianym
  okresie spadek wydatków na reklamę wymiarową w Gaze cie Wyborczej wyniósł około 13,0%, a jej szacowany udział
  w tych wydatkach zmniejszył się o prawie 1,5pkt% w stosunku do czwartego kwartału 2016 r. i wyniósł 30,5%.
  W czwartym kwartale 2017 r. udział Gazety Wyborczej w wydatkach na reklamę w dziennikach ogólnopolskic h
  wyniósł około 40,0% i nie zmienił się w stosunku do czwartego kwartału 2016 r. W tym okresie Gazeta Wy borcza
  zwiększyła swój udział w wydatkach na reklamę w dzi ennikach stołecznych o prawie 7,0pkt%. Udział Gazety
  Wyborczej w wydatkach na reklamę w dziennikach loka lnych (pozawarszawskich) zmniejszył się o ponad 1,5pkt% w
  stosunku do analogicznego okresu 2016 r.
  W 2017 r. wydatki na reklamę w dziennikach w Polsce zmniejszyły się o około 14,5%. W omawianym okresie spadek
  wydatków na reklamę wymiarową w Gazecie Wyborczej w yniósł 16,5%, a jej szacowany udział w tych wydatkach
  zmniejszył się o ponad 0,5pkt% w stosunku do 2016 r . i wyniósł ponad 31,0%.
  W 2017 r. udział Gazety Wyborczej w wydatkach na re klamę w dziennikach ogólnopolskich wyniósł około 41,0% i
  wzrósł o prawie 0,5pkt% w stosunku do 2016 r. W tym okresie Gazeta Wyborcza zwiększyła swój udział w wydatkach
  na reklamę w dziennikach stołecznych o prawie 16,5p kt%. Udział Gazety Wyborczej w wydatkach na reklamę w
  dziennikach lokalnych (pozawarszawskich) zmniejszył się o ponad 1,0pkt% w stosunku do 2016 r.
  Należy zauważyć, że szacunki dotyczące udziałów w w ydatkach na reklamę mogą być obarczone błędem, co j est
  związane ze znaczącą presją rabatową ze strony ogło szeniodawców. Wraz z uzyskiwaniem dokładniejszych i nformacji
  rynkowych w kolejnych kwartałach Spółka może skoryg ować szacunki dotyczące tych udziałów.
  1.2.2 Przychody reklamowe czasopism
  W czwartym kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży reklam w czasopismach Agory zmniejszyły o 12,5% do kwoty
  6,3 mln zł. W tym samym czasie rynkowy spadek wydat ków na reklamę w czasopismach wyniósł 8,0%. Udział
  czasopism Agory w wydatkach reklamowych w magazynac h ogólnopolskich wyniósł 4,0% (według danych
  cennikowych) [7], natomiast w wydatkach reklamowych w miesięcznikac h sięgnął 7,8% (według danych
  cennikowych) [7].
  W 2017 r. przychody ze sprzedaży reklam w czasopism ach Agory zmniejszyły się o 0,4% do kwoty 24,5 mln zł. W tym
  samym czasie rynkowy spadek wydatków na reklamę w c zasopismach wyniósł około 9,0%. Udział czasopism Agory w
  wydatkach reklamowych w magazynach ogólnopolskich w yniósł 4,0% (według danych cennikowych) [7], natomiast w
  wydatkach reklamowych w miesięcznikach osiągnął 8,1 % (według danych cennikowych) [7].
  Spadek przychodów ze sprzedaży reklam w czasopismac h Agory zarówno w czwartym kwartale, jak i w całym 2017 r.
  to głównie efekt niższych przychodów w wydaniach pa pierowych tytułów prasowych. W obu omawianych okres ach
  segment odnotował dynamiczny wzrost przychodów rekl amowych z serwisów internetowych czasopism Agory  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 32
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (zarówno w segmencie lifestyle, jak i wnętrzarsko-budowlanym) oraz wzrost wpływów z projektów realizow anych w
  ramach działalności custom publishing.
  2. KOSZTY
  W czwartym kwartale 2017 r. koszty operacyjne segme ntu zmniejszyły się o 0,3% do kwoty 70,1 mln zł. Warto
  zauważyć, że istotny wpływ na ich poziom w czwartym kwartale 2017 r. miały koszty odpisów z tytułu utraty wartości
  aktywów trwałych segmentu (w tym głównie wartość ty tułu prasowego Cztery Kąty), które obciążyły wynik
  segmentu kwotą 13,2 mln zł.
  Pozostałe pozycje kosztowe zostały istotnie ogranic zone lub były na zbliżonym poziomie do tych odnotow anych w
  czwartym kwartale 2016 r. Największy wpływ na ograniczenie kosztów operacyjnych segmentu miały niższe o 29,1%
  koszty reprezentacji i reklamy, które wyniosły 7,8 mln zł. Do ograniczenia wydatków na reprezentację i reklamę
  doszło zarówno w Gazecie Wyborczej, jak i w czasopismach Agory. Drugim czynnikiem, któ ry miał pozytywny wpływ
  na poziom kosztów operacyjnych segmentu były niższe o 17,2% koszty materiałów, energii, towarów i usług
  poligraficznych dzięki niższemu wolumenowi druku Gazety Wyborczej oraz czasopism Agory, a także zaprzestaniu
  wydawania wybranych tytułów prasowych w 2016 r. ( Metrocafe.pl, Pogoda na życie ).
  W 2017 r. koszty operacyjne segmentu zostały obciąż one kosztami odpisów z tytułu utraty wartości aktywów
  trwałych segmentu (w tym głównie wartość tytułu prasowego Cztery Kąty ) w wysokości 13,2 mln zł. Pomimo tego
  koszty operacyjne segmentu zmniejszyły się o 13,0% do kwoty 235,6 mln zł. Wpływ na to miały głównie ni ższe o
  22,0% koszty materiałów, energii, towarów i usług p oligraficznych dzięki niższemu wolumenowi druku Gazety
  Wyborczej oraz czasopism Agory, a także zaprzestaniu wydawan ia wybranych tytułów prasowych w 2016 r.
  (Metrocafe.pl , Pogoda na życie ).
  Drugim czynnikiem, który istotnie wpłynął na obniże nie kosztów operacyjnych segmentu, były niższe o 33 ,7% koszty
  reprezentacji i reklamy. Do ich ograniczenia doszło zarówno w Gazecie Wyborczej, jak i w czasopismach Agory.
  Zmniejszyły się również koszty wynagrodzeń i świadc zeń na rzecz pracowników (o 4,2% do 105,7 mln zł), głównie ze
  względu na zwolnienie grupowe zrealizowane w segmen cie w czwartym kwartale 2016 r.
  3. NOWE INICJATYWY
  Gazeta Wyborcza nawiązała w 2017 r. współpracę z kilkoma zagranicz nymi mediami, poszerzając swoje źródła
  informacji i kompetencje technologiczne, a także do starczając odbiorcom jeszcze więcej ciekawych treśc i.
  Została m.in. partnerem francusko-niemieckiej telewizji Arte, niemieckiej telewizji RBB, europejskiego portalu
  newsowego EURACTIV i firmy Google. Nawiązała też ws półpracę z prestiżowym The Wall Street Journal, dzięki której
  od października 2017 r. polscy czytelnicy mogą wyku pić dostęp do cyfrowych treści tego dziennika, a na łamach
  Gazety Wyborczej i na Wyborcza.pl publikowane są w polskim tłumacze niu najciekawsze artykuły z WSJ.
  W 2017 r. zespół Gazety Wyborczej dalej rozwijał ofertę cyfrową dziennika - wiosną s woją premierę miała nowa
  odsłona aplikacji mobilnej Gazety Wyborczej, która umożliwia, m.in. personalizację treści i za chowanie wybranych
  artykułów na później. W sierpniu 2017 r. serwis Wyb orcza.pl zmienił zasady komentowania treści - obecnie tylko
  prenumeratorzy Wyborcza.pl mogą komentować artykuły i brać udział w merytorycznych dyskusjach prowadzonych
  w serwisie. W październiku ruszyły dwa projekty zre alizowane przez redakcję Gazety Wyborczej dzięki wsparciu
  Digital News Initiative firmy Google. Pierwszym z n ich jest Sonar.Wyborcza.pl - nowoczesny serwis, któ ry pokazuje
  świat i działania polityków w newsach, liczbach i n a wykresach. Przygotowały go wspólnie Gazeta Wyborcza
  i Wyborcza.pl z Laboratorium EE. Drugim projektem d ofinansowanym w ramach programu Digital News Initia tive
  jest zainicjowany przez Wysokie Obcasy i Gazetę Wyborczą NewsMavens.com. To anglojęzyczny serwis z treściam i
  informacyjnymi selekcjonowanymi wyłącznie przez kob iety z europejskich newsroomów - kilkanaście dziennikarek
  tworzy przegląd najistotniejszych z ich perspektywy artykułów z opiniotwórczych tytułów. Również w paź dzierniku
  2017 r. uruchomiono usługę dopisywania płatności za prenumeratę cyfrową „Gazety Wyborczej” do rachunku
  telefonicznego i specjalną ofertę dla klientów sieci T-Mobile. Z kolei na początku grudnia br. w serwi sie Wyborcza.pl
  ukazało się pierwsze wydanie Wyborcza Classic, czyli internetowego magazynu tworzonego z archiwa lnych tekstów
  Gazety Wyborczej. Dodatkowo uruchomione zostało nowe, wygodne w obs łudze internetowe archiwum Gazety
  Wyborczej.
  W 2017 r. zespół Gazety Wyborczej przygotował także cieszące się dużą popularnością wydania specjalne swoich
  magazynów – m.in.: Psychologia Extra, Tylko Zdrowie Extra, Duży Format , Ale Historia Extra, Wysokie Obcasy – IT
  Girls. Swoją premierę miały też nowe tytuły stworzone pr zez zespół Gazety Wyborczej – Wysokie Obcasy Praca ,  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 33
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  magazyn o pracy, pasji, życiu, psychologii, nauce i technologiach, będący kontynuacją wydanego w maju 2017 r.
  wydania IT Girls.
  Również zespół pionu Czasopisma tworzył nowe propoz ycje dla swoich odbiorców. W październiku 2017 r. ukazał się
  pierwszy numer pisma Opiekun, skierowanego do osób, które na stałe opiekują się bliskimi. W wydaniu mogą oni
  znaleźć niezbędne informacje oraz praktyczne porady . N a rynku pojawiły się też numery specjalne magazynów Agory
  np. pisma Kuchnia – Kuchnia na cały rok i Kolekcja dla smakosza , Avanti – Fit & Beauty czy Dziecko – Dziecko &
  Psychologia . Natomiast wraz z grudniowym wydaniem Avanti w listopadzie 2017 r. zadebiutowała innowacyjna
  aplikacja miesięcznika, która umożliwia skanowanie stron pisma i odnalezienie wybranych rzeczy w sklep ach
  internetowych producentów, a następnie szybkie i wygodne zakupy online. Aplikacja Avanti, dostępna w sklepach
  Google Play i App Store, to wyjątkowe rozwiązanie ł ączące świat pisma i internetowych zakupów.
  Od lutego 2017 r. organizowane są spotkania z cyklu Centrum Premier Czerska 8/10 poświęcone twórcom i dziełom z
  dziedziny literatury, filmu, teatru, muzyki, gier komputerowych lub mody. Do końca roku odbyły się roz mowy: o
  filmach Pokot i Twój Vincent , biograficznych książkach Ania - o Annie Przybylskiej i Tu byłem. Tony Halik - o Tonym
  Haliku, a także spotkanie z Krystyną Jandą poświęco ne jej pamiętnikom. Wyjątkowym gościem Centrum Pre mier
  Czerska 8/10 był Dan Brown, jeden z najpopularniejszych pisarzy na świecie – bilety na to wydarzenie zostały
  całkowicie wyprzedane.
  W maju 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się druga edycja European VR Congress -
  największej w Polsce platformy wymiany wiedzy na te mat technologii wirtualnej rzeczywistości, której
  organizatorem była Agora.
  W czerwcu 2017 r. miał miejsce Co Jest Grane 24 Festival - miejski festiwal kulturalny zorganizowany przez redakcję
  Co Jest Grane 24, a w sierpniu - kolejna edycja Olsztyn Green Festi val organizowanego przez Agorę i miasto Olsztyn.
  Co roku oba te wydarzenia przyciągają coraz więcej fanów, co ma pozytywny wpływ na poziom przychodów
  segmentu.
  Natomiast w dniach 10-12 listopada 2017 r. w Warszawie odbyły się siódme już Europejskie Targi Muzyczne Co Jest
  Grane 24. Na wydarzenie, na które zostali zaproszen ie przedstawiciele branży muzycznej oraz fani muzyk i, składały
  się: 3 dni koncertów, strefa wystawiennicza, atrakcje dla dzieci, konferencja muzyczna, kino festiwalowe i spotkania
  z artystami.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 34
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  IV.C. REKLAMA ZEWNĘTRZNA (GRUPA AMS)
  Segment Reklama Zewnętrzna zawiera skonsolidowane pro-forma dane spółek: AMS S.A. oraz Adpol Sp. z o.o.,
  wchodzących w skład grupy AMS. Tab. 17
  w mln zł
  IV
  kwartał
  2017
  IV
  kwartał 2016
  % zmiany 2017 do 2016
  I-IV
  kwartał
  2017
  I-IV
  kwartał 2016
  % zmiany 2017 do 2016
  Łączne przychody, w tym: 48,3 48,4 (0,2%) 163,0 168,0 (3,0%)
  Przychody ze sprzedaży reklam (1) 47,8 47,8 - 160,8 165,6 (2,9%)
  Razem koszty operacyjne, w tym: (39,1) (41,8) (6,5%) (134,7) (143,1) (5,9%)
  Koszty utrzymania systemu (1) (13,6) (15,5) (12,3%) (53,8) (59,6) (9,7%)
  Koszty realizacji kampanii (1) (7,2) (7,1) 1,4% (24,9) (25,1) (0,8%)
  Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz
  pracowników (6,3) (6,3) - (21,5) (22,5) (4,4%)
  Reprezentacja i reklama (1,0) (1,0) - (4,4) (4,3) 2,3%
  Amortyzacja (4,6) (4,2) 9,5% (17,8) (15,9) 11,9%
  Odpisy aktualizujące (3) (1,6) (0,7) 128,6% (1,6) (1,0) 60,0%
  EBIT 9,2 6,6 39,4% 28,3 24,9 13,7%
  marża EBIT 19,0% 13,6% 5,4pkt % 17,4% 14,8% 2,6pkt %
  EBITDA 15,4 11,5 33,9% 47,7 41,8 14,1%
  marża EBITDA 31,9% 23,8% 8,1pkt % 29,3% 24,9% 4,4pkt %
  Liczba powierzchni reklamowych (2) 25 041 24 052 4,1% 25 041 24 052 4,1%
  (1) podane kwoty nie zawierają przychodów i kosztów (be zpośrednich zmiennych) promocji innych działalności Grupy
  Agora na nośnikach grupy AMS, jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji;
  (2) bez małoformatowych nośników reklamowych należących do grupy AMS zainstalowanych na wiatach
  przystankowych oraz powierzchni reklamowych na auto busach i tramwajach;
  (3) podane kwoty zawierają odpisy z tytułu utraty warto ści aktywów trwałych segmentu.
  W czwartym kwartale 2017 r. wyniki operacyjne segme ntu Reklama Zewnętrzna były istotnie wyższe niż w
  analogicznym okresie 2016 r. To głównie zasługa ogr aniczenia kosztów operacyjnych, co przełożyło się na wzrost
  wyniku operacyjnego segmentu na poziomie EBIT o 39 ,4% do kwoty 9,2 mln zł. Segment poprawił także wynik na
  poziomie EBITDA, który wzrósł do 15,4 mln zł, a mar ża EBITDA wzrosła do 31,9%.
  W całym 2017 r., dzięki ograniczeniu kosztów operac yjnych, wynik operacyjny segmentu na poziomie EBIT wzrósł do
  kwoty 28,3 mln zł, a na poziomie EBITDA o 14,1% do 47,7 mln zł. W 2017 r. marża EBITDA segmentu wzros ła do
  29,3%.
  1. PRZYCHODY [8]
  W czwartym kwartale 2017 r. wartość wydatków na rek lamę zewnętrzną, według raportu IGRZ, zwiększyła się o
  ponad 5,5% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. [8]. W całym 2017 r. wydatki na rynku reklamy zewnętrzn ej
  były o ponad 1,5% niższe niż w 2016 r.
  Wartość przychodów ze sprzedaży reklam segmentu Rek lama Zewnętrzna w czwartym kwartale 2017 r. pozostała na
  tym samym poziomie, co w czwartym kwartale 2016 r. Pozytywny wpływ na dynamikę przychodów AMS miały
  wydatki reklamodawców na nośniki Premium Citylight oraz reklamę na środkach komunikacji miejskiej. Negatywnie
  na poziom przychodów ze sprzedaży reklam segmentu w płynęło zaprzestanie współpracy z metrem warszawskim.
  W całym 2017 r. spadek przychodów ze sprzedaży rekl am grupy AMS był nieznacznie wyższy od spadku wydat ków na
  rynku reklamy zewnętrznej raportowanego przez IGRZ i wyniósł 2,9%. Istotny wpływ na dynamikę przychodów
  reklamowych AMS miało zaprzestanie działalności rek lamowej w wagonach metra w Warszawie.
  Szacowany udział grupy AMS w monitorowanych przez I GRZ wydatkach na reklamę zewnętrzną w czwartym
  kwartale 2017 r. wyniósł ponad 36,0%, a w całym 201 7 r. prawie 35,5% [8].  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 35
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  2. KOSZTY
  W czwartym kwartale 2017 r. koszty operacyjne segmentu zostały ograniczone o 6,5% do kwoty 39,1 mln zł, przede
  wszystkim za sprawą niższych kosztów utrzymania sys temu.
  Redukcja kosztów utrzymania systemu o 12,3% to głów nie efekt zakończenia współpracy z metrem warszawskim w
  zakresie reklamy na nośnikach w wagonach metra oraz zmiany w strukturze portfela nośników.
  Wzrost kosztów realizacji kampanii o 1,4% jest poch odną wyższych przychodów z realizacji kampanii rekl amowych
  na środkach komunikacji miejskiej. Wynika on bezpoś rednio z zakupu większej liczby powierzchni reklamowych na
  autobusach.
  Wzrost kosztów amortyzacji jest głównie efektem dzi ałań inwestycyjnych związanych z realizacją umów ko ncesji na
  budowę i eksploatację wiat przystankowych w Warszaw ie oraz w Krakowie.
  Wyższa wartość odpisów aktualizujących w stosunku d o analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z wyższych
  jednorazowych odpisów aktualizujących wartość eleme ntów konstrukcyjnych do nośników w magazynie oraz
  nośników reklamowych przeznaczonych do demontażu.
  W całym 2017 r. koszty operacyjne segmentu zostały ograniczone o 5,9% do kwoty 134,7 mln zł, głównie za sprawą
  niższych kosztów utrzymania systemu, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz kosztów realizacji
  kampanii.
  Ograniczenie kosztów utrzymania systemu o 9,7% w 20 17 r. to efekt zakończenia współpracy metrem warszawskim
  w zakresie reklamy na nośnikach w wagonach metra or az zmiany w strukturze kosztów operacyjnych AMS. W
  wyniku realizacji umów koncesji na budowę i eksploa tację wiat przystankowych wzrosły koszty amortyzacji, a
  zredukowane zostały koszty czynszów.
  Koszty realizacji kampanii zmniejszyły się o 0,8% w efekcie spadku wolumenu realizowanych usług druku plakatów
  oraz niższych kosztów wyklejania plakatów w efekcie realizacji mniejszej liczby zamówień.
  Zmniejszenie kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rze cz pracowników o 4,4% w 2017 r. jest głównie konsekwencją
  niższego zmiennego elementu wynagrodzeń w rezultaci e niższej niż w 2016 r. realizacji zakładanych celów
  sprzedażowych. Czynnikiem istotnie wpływającym na w ysokość tych kosztów były również niższe niż w 2016 r. koszty
  rezerwy na plany motywacyjne realizowane w Grupie.
  Wydatki na reprezentację i reklamę były wyższe o 2, 3% w porównaniu do 2016 r., głównie za sprawą wyższ ych
  łącznych kosztów kampanii patronacko - komercyjnych .
  Wyższa wartość odpisów aktualizujących w 2017 r. wy nika z wyższych jednorazowych odpisów aktualizujących
  wartość elementów konstrukcyjnych do nośników w mag azynie oraz nośników reklamowych przeznaczonych do
  demontażu.
  3. NOWE INICJATYWY
  W 2017 r. AMS kontynuował prace związane z rozwojem nośników Premium Citylight zintegrowanych z wiatami
  przystankowymi. W pierwszej połowie roku AMS przedł użył umowę na obsługę 250 wiat przystankowych we
  Wrocławiu przez kolejne trzy lata. W czwartym kwart ale 2017 r. oddano do eksploatacji ponad 180 wiat
  przystankowych w Warszawie i Krakowie, w tym nowo opracowane wiaty stylowe w ścisłym centrum Krakowa.
  Dodatkowo w listopadzie 2017 r. miała miejsce oficjalna prezentacja nowego modelu wiat przystankowych dla
  Poznania przygotowanych przez AMS we współpracy władzami miejskimi.
  Warto też przypomnieć, że inwestycja „Budowa i eksp loatacja wiat przystankowych w Warszawie” znalazła się
  w gronie dziesięciu najlepszych przedsięwzięć, które powstały dzięki współpracy podmiotów publicznych
  i prywatnych (PPP), nagrodzonych w konkursie Top In westycje Komunalne 2017 na Europejskim Kongresie
  Gospodarczym.
  W 2017 r. AMS wprowadził nowe, systemowe rozwiązanie, oferując klientom outdoorowy GIF - Dynamic Backlight,
  na którym sekwencja strefowego podświetlenia nośnik a pozwala uzyskać efekt animacji, nieosiągalny dotąd na
  statycznym plakacie. AMS kontynuował również innowa cyjne wykorzystanie wiat przystankowych, realizując m.in.
  niezwykłe kampanie „Przystanek: Literatura” i „Przystanek: Wyspiański” łączące reklamę i technologię. W specjalnie
  przygotowanych wiatach można było m.in. skorzystać z wifi do pobrania materiałów informacyjnych, dzięki
  wbudowanym w wiaty urządzeniom mp3 usłyszeć ciekawe treści, a nawet poczuć kwiatowy zapach nawiązujący  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 36
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  do motywów pojawiających się często w dziełach Wyspiańskiego. Realizowane były także kolejne kampanie
  reklamowe z kreatywnym użyciem nośników, m.in. gablot citylight wykorzystanych do bezpośredniej prezentacji
  produktów i usług na wzór witryn sklepowych. AMS zaoferował też klientom nowe narzędzie ułatwiające planowanie
  kampanii na środkach transportu publicznego – AMS C ityTracker. Jakość oferowanych usług oraz innowacyjność
  proponowanych rozwiązań reklamowych ósmy raz z rzęd u zapewniły AMS pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu
  biur sprzedaży przygotowanym przez branżowy magazyn Media i Marketing Polska .  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 37
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  IV.D. INTERNET [1] , [6]
  Segment Internet zawiera skonsolidowane pro-forma dane pionu Internet Agory S.A., Trader.com (Polska) Sp. z o.o.,
  Yieldbird Sp. z o.o., Sport4People Sp. z o.o. (do 3 1 grudnia 2016 r.), Sir Local Sp. z o.o. (do 31 mar ca 2017 r.),
  GoldenLine Sp. z o.o. oraz Optimizers Sp. z o.o.
  Tab. 18
  w mln zł
  IV
  kwartał
  2017
  IV
  kwartał
  2016
  % zmiany 2017 do 2016
  I-IV
  kwartał
  2017
  I-IV
  kwartał
  2016
  % zmiany 2017 do 2016
  Łączne przychody, w tym: 52,6 49,5 6,3% 168,6 167,9 0,4%
  Przychody ze sprzedaży reklam
  internetowych (1), (2) 44,9 41,2 9,0% 137,7 135,2 1,8%
  Przychody ze sprzedaży ogłoszeń w
  wortalach 3,2 3,2 - 13,9 13,0 6,9%
  Razem koszty operacyjne, w tym: (64,7) (41,2) 57,0% (171,1) (144,9) 18,1%
  Usługi obce (21,3) (19,6) 8,7% (70,7) (64,0) 10,5%
  Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz
  pracowników (13,6) (13,8) (1,4%) (52,8) (52,4) 0,8%
  Amortyzacja (1,1) (1,1) - (4,6) (4,9) (6,1%)
  Reprezentacja i reklama (1) (6,2) (4,2) 47,6% (17,5) (15,5) 12,9%
  Koszty związane ze zwolnieniem
  grupowym - (0,4) - - (0,4) -
  Odpisy aktualizujące (3) (21,8) - - (21,8) - -
  EBIT (12,1) 8,3 - (2,5) 23,0 -
  marża EBIT (23,0%) 16,8% (39,8pkt %) (1,5%) 13,7% (15,2pkt %)
  EBITDA 10,8 9,4 14,9% 23,9 27,9 (14,3%)
  marża EBITDA 20,5% 19,0% 1,5pkt % 14,2% 16,6% (2,4pkt %)
  (1) podane kwoty nie zawierają pełnych kosztów i przych odów z wzajemnej promocji pomiędzy różnymi
  działalnościami Grupy Agora (jedynie bezpośrednie k oszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętr znej),
  jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniej szej rezerwacji. Dane uwzględniają również eliminac ję
  wzajemnej sprzedaży pomiędzy pionem Internet, Trade r.com (Polska) Sp. z o.o., Yieldbird Sp. z o.o., Sport4People
  Sp. z o.o., Sir Local Sp. z o.o., Goldenline Sp. z o.o. oraz Optimizers Sp. z o.o.;
  (2) w 2016 r. podane kwoty zawierają alokowane wpływy z części reklamy internetowej w serwisach Wyborcza.pl,
  Wyborcza.biz, Wysokieobcasy.pl oraz w serwisach lok alnych. Od 2017 r. wpływy te nie są alokowane do pionu
  Internet;
  (3) podane kwoty zawierają odpisy z tytułu utraty warto ści aktywów trwałych segmentu (w tym głównie wartoś ć
  firmy Trader.com. (Polska) Sp. z o.o.).
  W czwartym kwartale 2017 r. segment Internet odnot ował stratę na poziomie wyniku EBIT w wysokości 12,1 mln zł.
  Czynnikiem, który miał istotny wpływ na wynik segme ntu, były koszty związane z odpisem aktualizującym wartości
  niematerialne (w tym głównie wartość firmy Trader. com (Polska) Sp. z o.o). Wartość tych odpisów wpłynęła również
  na odnotowaną w 2017 r., przez segment Internet str atę operacyjną na poziomie EBIT w wysokości 2,5 mln zł.
  Wynik segmentu na poziomie EBITDA wyniósł w czwarty m kwartale 2017 r. 10,8 mln zł [1] i był wyższy niż w
  analogicznym okresie 2016 r., a w całym 2017 r. wyn ik ten sięgnął 23,9 mln zł [1].
  1. PRZYCHODY
  W czwartym kwartale 2017 r. całkowite przychody seg mentu Internet wzrosły o 6,3% i wyniosły 52,6 mln zł. Na
  wzrost przychodów segmentu wpłynęły głównie wyższe o 9,0% wpływy z reklam internetowych osiągnięte m. in.
  przez spółkę Yieldbird oraz sieć marketingu afiliac yjnego. W całym 2017 r. całkowite przychody segmen tu Internet
  wzrosły o 0,4% i wyniosły 168,6 mln zł. Na wzrost p rzychodów złożyły się wyższe o 1,8% wpływy z reklam  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 38
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  internetowych osiągnięte m.in. przez spółkę Yieldbird i sieć marketingu afiliacyjnego oraz wyższe przychody z
  ogłoszeń internetowych w serwisach rekrutacyjnych.
  2. KOSZTY
  W czwartym kwartale 2017 r. koszty operacyjne segme ntu Internet zwiększyły się o 57,0% do kwoty 64,7 mln zł. W
  całym 2017 r. koszty operacyjne segmentu wzrosły o 18,1% do kwoty 171,1 mln zł. Istotny wpływ na wzrost kosztów
  operacyjnych segmentu miały jednorazowe zdarzenia r ozpoznane w czwartym kwartale 2017 r. związane z
  aktualizacją wartości niematerialnych (m.in. wartoś ć firmy związana z nabyciem spółki Trader.com (Pols ka) Sp. z o.o.)
  w wysokości 21,8 mln zł.
  Koszty usług obcych wzrosły w czwartym kwartale 201 7 r. o 8,7% do kwoty 21,3 mln zł. Największy wpływ na
  zwiększenie tych wydatków miały wyższe koszty dzier żawy powierzchni reklamowych odnotowane przez spółk ę
  Yieldbird oraz sieć marketingu afiliacyjnego w pion ie Internet Agory. Koszty te związane były bezpośre dnio z
  wyższymi przychodami reklamowymi. Ponadto na wzrost usług obcych wpłynęły wyższe koszty usług
  komputerowych m.in. w spółkach Goldenline i Yieldbi rd. W całym 2017 r. koszty usług obcych wzrosły o 10,5% i
  wyniosły 70,7 mln zł. Podobnie jak w czwartym kwart ale 2017 r., największy wpływ na ich wzrost miało zwiększenie
  kosztów dzierżawy powierzchni reklamowych przez spó łkę Yieldbird oraz sieć marketingu afiliacyjnego w pionie
  Internet Agory. Ponadto na wzrost kosztów usług obc ych wpłynęły wyższe wydatki na usługi marketingowe w
  portalu Gazeta.pl oraz koszty związane z rozszerzan iem działalności przez spółkę Yieldbird.
  Wydatki na reklamę i reprezentację w czwartym kwart ale 2017 r. wzrosły do kwoty 6,2 mln zł. Były one związane
  głównie z nakładami ponoszonymi na marketing serwi sów portalu Gazeta.pl oraz serwisu ogłoszeniowego
  Domiporta. Wzrost tej pozycji kosztowej w czwartym kwartale 2017 r. przyczynił się do wzrostu kosztów na
  reprezentację i reklamę w 2017 r.
  W czwartym kwartale 2017 r. koszty wynagrodzeń i św iadczeń na rzecz pracowników zmniejszyły się o 1,4%, m.in. z
  uwagi na spadek kosztów szkoleń w pionie Internet A gory oraz niższe zatrudnienie w spółkach Trader.com (Polska) i
  Optimizers. W całym 2017 r. koszty wynagrodzeń i św iadczeń na rzecz pracowników wzrosły o 0,8%. Decydu jący
  wpływ na wzrost poziomu kosztów wynagrodzeń i świad czeń na rzecz pracowników w segmencie miał wzrost tych
  kosztów w spółce Yieldbird.
  3. ISTOTNE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI INTERNETOWEJ
  W grudniu 2017 r. łączny zasięg serwisów grupy Gaze ta.pl, wśród polskich internautów wyniósł 57,8%, a liczba
  użytkowników osiągnęła poziom 15,9 mln. Wykonali on i 633 mln odsłon i spędzili na stronach grupy Gazeta.pl
  średnio 53 minuty [6].
  W grudniu 2017 r. przez urządzenia mobilne z serwis ów grupy Gazeta.pl skorzystało 10,8 mln internautów (zasięg
  39,4%), co dało grupie Gazeta.pl siódme miejsce na rynku wg badania Gemius PBI. Liczba odsłon wykonany ch z
  urządzeń mobilnych wyniosła 360,4 mln, a odsetek od słon mobilnych w serwisach grupy Gazeta.pl wyniósł 56,9% i
  był najwyższy wśród polskich portali horyzontalnych [6] .
  Serwisy tworzone w ramach grupy Gazeta.pl zajmują w ysokie pozycje w rankingach tematycznych. Według danych
  Gemius PBI za grudzień 2017 r ., serwisy grupy Gazeta.pl są wiceliderami w kategorii Informacje lokalne i regionalne
  oraz zajmują trzecie miejsca w kategoriach Sport (m.in. Sport.pl), Dzieci, rodzina (eDziecko.pl ), Diety, odchudzanie,
  fitness ( Myfitness.pl ).
  W grudniu 2017 r. stronę główną Gazeta.pl odwiedził o 3,0 mln użytkowników, czyli aż o 25,0% więcej niż w grudniu
  2016 r. (wg badania Gemius PBI).
  4. NOWE INICJATYWY
  Zespół Gazeta.pl przygotował w 2017 r. nowe formaty i serwisy internetowe. W pierwszym kwartale redakcja
  Next.Gazeta.pl uruchomiła magazynowy format poświęc ony biznesowi i ludziom sukcesu - Next+. W trzecim
  kwartale 2017 r., po sukcesie formatów social video o gotowaniu – Haps!, i z pomysłowym DIY - Myk!, Ga zeta.pl
  uruchomiła NaZdrowie, mobilne wideo skupione na wyj aśnianiu popularnych wśród internautów mitów związanych
  z medycyną, szeroko pojętym zdrowiem, farmaceutykam i i stylem życia. Od czerwca 2017 r. format Gazeta.pl NOW,
  tworzony z myślą o użytkownikach mediów społecznośc iowych, zyskał nową identyfikację wizualną i stały,
  dedykowany obszar na stronie głównej portalu Gazeta .pl. Trader.com (Polska), wydawca serwisu ogłoszeniowego
  branży nieruchomości Domiporta.pl, uruchomił w sier pniu 2017 r. serwis z ogłoszeniami z rynku pierwotnego pod  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 39
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  nazwą Nowyrp.pl. Użytkownicy znajdą w nim oferty mieszkań i domów z inwestycji deweloperskich, a także
  skorzystają z porad ekspertów. Od września 2017 r. ofertę grupy Gazeta.pl w kategorii parenting (najbardziej
  mobilny serwis dla rodziców w polskim internecie - eDziecko.pl, największe forum parentingowe, profile na
  Facebooku, aplikacje dla rodziców - Moja Ciąża i Mo je Dziecko) uzupełnia serwis Gazeta.pl Junior. To strona
  skierowana do rodziców starszych dzieci - w wieku p rzedszkolnym i szkolnym, na której można znaleźć m. in.
  informacje z zakresu psychologii, medycyny, odżywia nia czy prawidłowego rozwoju dzieci. W serwisie dos tępne są
  też produkcje wideo, m.in. Haps Kids oraz nowy form at wideo Tato, powiedz , czyli komediowy miniserial
  internetowy. Zaś od września do grudnia 2017 r. na stronie głównej Gazeta.pl co poniedziałek emitowany był
  program Make Poland Great Again , współtworzony przez duet Make Life Harder - kome diowy night-show
  informacyjny prezentujący satyryczne spojrzenie na politykę i bieżące wydarzenia. Dodatkowo w listopad zie 2017 r.
  w serwisach tematycznych grupy Gazeta.pl wprowadzon y został nowy sposób wyświetlania fotostory - krótkich
  artykułów z dużą liczbą zdjęć, dotychczas publikowa nych w formie tzw. slajdów. Teraz można obejrzeć ws zystkie
  zdjęcia w ramach jednej odsłony, co zapewnia większ y komfort użytkowników i lepszą widoczność reklam.
  W pierwszym kwartale 2017 r. miała miejsce kampania wizerunkowa portalu Gazeta.pl pod hasłem Dzień dobry
  emocje , która podkreśliła najmocniejszą stronę Gazeta.pl - angażujące treści w odpowiednim kontekście. To pi erwsza
  tak duża kampania reklamowa zrealizowana przez segm ent Internet w ostatnich 10 latach. Intensywną kampanię
  marketingową prowadził również serwis Sport.pl. Amb asadorami marki w 2017 r. zostali Joanna Jędrzejczyk –
  mistrzyni świata MMA oraz reprezentant Polski w pił ce nożnej Kamil Grosicki.
  W ramach rozszerzania portfolio usług dla reklamoda wców Gazeta.pl wprowadziła ofertę content marketing ową i
  natywną One Day Special, umożliwiającą świętowanie dowolnego dnia w roku na stronach Gazeta.pl z
  wykorzystaniem dedykowanego serwisu. W 2017 r. Agor a jako pierwszy wydawca w Polsce dołączyła też do sieci
  Facebook Audience Network. Reklamy sieci emitowane są na stronach mobilnych Gazeta.pl i Wyborcza.pl z
  zachowaniem tych samych zasad targetowania, pomiaru i emisji, które obowiązują na Facebooku. Facebook
  Audience Network to sieć reklamowa umożliwiająca ro zszerzenie zasięgu kampanii i dotarcie do użytkowników
  Facebooka także poza tą platformą - w aplikacjach m obilnych i witrynach na różnych urządzeniach. Dodatkowo
  dzięki zespołowi Yieldbird od października 2017 r. serwisy internetowe Agory spełniają standard ads.tx t, zapewniając
  większą transparentność wykorzystania powierzchni r eklamowych wydawcy. To odpowiedź na problemy
  występujące w ekosystemie programmatic, związane z nieuczciwymi praktykami reklamowymi oraz realizacja
  zaleceń IAB w tym zakresie.
  Co istotne, w 2017 r. intensywnie rozwijała się spó łka Yieldbird z Grupy Agora specjalizująca się w optymalizacji
  przychodów z reklamy programatycznej, która działa w ponad 30 krajach świata. Została ona m.in. główny m
  partnerem odpowiedzialnym za reklamę programatyczną spółki Celltick, międzynarodowej firmy zajmującej się
  marketingiem mobilnym, rozpoczęła współpracę z Nyhe ter24 Group - jednym z najszybciej rozwijających się
  szwedzkich wydawców cyfrowych oraz z Brainly - jedn ym z największych na świecie startupów edukacyjnych, który
  oferuje wyjątkową platformę do wymiany wiedzy uczni om z 35 krajów. Od listopada 2017 r. Yieldbird udostępnia
  wydawcom coraz więcej możliwości monetyzacji powier zchni reklamowych przy wykorzystaniu formatów wideo .
  Rosnąca skala działalności międzynarodowej i idący za nią znaczący wzrost przychodów spółki Yieldbird spotkały się
  z uznaniem ekspertów. W kwietniu 2017 r. Yieldbird, jako jedyna firma z Polski, został finalistą konkursu The Drum
  Digital Trading Awards w kategorii The Best Ad Ops Team za projekt obsługi kampanii reklamowych oraz m onetyzacji
  powierzchni dla MailOnline, cyfrowego wydania Daily Mail, a w listopadzie 2017 r. Yieldbird znalazł się w p restiżowej
  18. edycji rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe - spółka zadebiutowała w zestawieniu na 21. miejsc u.
  W pierwszej połowie 2017 r. działająca na rynku rek rutacyjnym spółka Goldenline uruchomiła usługę Jobi le, która
  wspiera rekruterów w pozyskiwaniu najlepszych kandy datów do pracy na rynku. W ramach usługi dociera si ę
  zarówno do pasywnych kandydatów, jak i tych aktywni e poszukujących nowej pracy. Jobile zapewnia krótszy i
  efektywniejszy proces rekrutacji dopasowanych kandy datów. W ramach usługi pracodawca otrzymuje komplek sowe
  wsparcie w stworzeniu odpowiedniej oferty pracy, pu blikację ogłoszenia w serwisie GoldenLine.pl, realizację direct
  search spośród ponad 2,5 mln profili zawodowych zał ożonych na GoldenLine.pl, selekcję nadesłanych CV oraz
  informację zwrotną od kandydatów, którzy nie zdecydowali się wziąć udziału w procesie, wraz z wyjaśnieniem
  powodów.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 40
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  IV.E. RADIO
  Segment Radio zawiera skonsolidowane pro-forma dane pionu radiowego w Agorze S.A., wszystkich radiostacji
  lokalnych i stacji ponadregionalnej Radio TOK FM, w chodzących w skład Grupy Agora, czyli: 23 stacji lokalnych
  nadających pod marką Radio Złote Przeboje, 4 stacji lokalnych nadających pod marką Rock Radio (od 1 ma rca 2016
  r.; w 2015 r. i w okresie styczeń - luty 2016 r. po d marką Rock Radio nadawało 7 stacji lokalnych), 7 stacji lokalnych
  nadających pod marką Radio Pogoda (7 stacji od 1 ma rca 2016 r.) oraz ponadregionalnej stacji Radio TOK FM
  obejmującej 23 obszary miejskie (w lipcu 2016 r. Ra dio TOK FM rozpoczęło nadawanie w Bydgoszczy i Rzes zowie, a w
  lipcu 2017 r. w Tarnowskich Górach).
  Tab. 19
  w mln zł
  IV
  kwartał
  2017
  IV
  kwartał 2016
  % zmiany 2017 do 2016
  I-IV
  kwartał
  2017
  I-IV
  kwartał 2016
  % zmiany 2017 do 2016
  Łączne przychody, w tym: 36,1 37,2 (3,0%) 114,0 113,4 0,5%
  Przychody ze sprzedaży reklamy
  radiowej (1), (2) 28,3 29,6 (4,4%) 94,1 95,1 (1,1%)
  Razem koszty operacyjne, w tym: (2) (27,1) (29,4) (7,8%) (97,3) (100,6) (3,3%)
  Usługi obce (12,0) (12,8) (6,3%) (42,4) (44,0) (3,6%)
  Wynagrodzenia i świadczenia na
  rzecz pracowników (8,7) (8,9) (2,2%) (31,5) (31,8) (0,9%)
  Amortyzacja (0,8) (0,8) - (3,4) (3,1) 9,7%
  Reprezentacja i reklama (2) (3,8) (4,8) (20,8%) (13,3) (14,6) (8,9%)
  EBIT 9,0 7,8 15,4% 16,7 12,8 30,5%
  marża EBIT 24,9% 21,0% 3,9pkt % 14,6% 11,3% 3,3pkt %
  EBITDA 9,8 8,6 14,0% 20,1 15,9 26,4%
  marża EBITDA 27,1% 23,1% 4,0pkt % 17,6% 14,0% 3,6pkt %
  (1) przychody ze sprzedaży reklam obejmują sprzedaż własnego i obcego czasu antenowego związaną ze
  świadczonymi usługami pośrednictwa;
  (2) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi
  działalnościami Grupy (jedynie bezpośredni e koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewn ętrznej), jeżeli
  taka promocja jest realizowana bez wcześnie jszej rezerwacji.
  W czwartym kwartale 2017 r., głównie dzięki ogranic zeniu kosztów operacyjnych, segment Radio istotnie poprawił
  wyniki operacyjne zarówno na poziomie EBIT, jak i E BITDA. Wyniosły one odpowiednio 9,0 mln zł oraz 9,8 mln zł.
  W całym 2017 r. dzięki wzrostowi przychodów i ogran iczeniu kosztów, segment Radio osiągnął bardzo dobre wyniki
  operacyjne na poziomie EBIT i EBITDA, które były zn acząco wyższe niż w 2016 r. i wyniosły odpowiednio 16,7 mln zł i
  20,1 mln zł.
  1. PRZYCHODY [3]
  Przychody segmentu Radio w czwartym kwartale 2017 r . były niższe o 3,0% w porównaniu do analogicznego okresu
  2016 r. i wyniosły 36,1 mln zł. Wpływ na ich spadek miały przede wszystkim niższe przychody ze sprzeda ży czasu
  antenowego w stacjach należących do Grupy Radiowej Agory oraz niższe przychody z produkcji wideo. Niższe były
  wpływy ze świadczonych usług pośrednictwa w sprzeda ży, poza przychodami reklamowymi ze świadczonej usługi
  pośrednictwa dla kin sieci Helios. W czwartym kwart ale 2017 r. rynkowe wydatki na reklamę radiową zmni ejszyły się
  o 1,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r.
  W 2017 r. przychody segmentu Radio wzrosły o 0,5% w porównaniu z 2016 r. i wyniosły 114,0 mln zł. Na wzrost
  przychodów segmentu wpływ miały przede wszystkim wy ższe przychody ze świadczonej usługi pośrednictwa dla kin
  sieci Helios oraz wyższe przychody ze sprzedaży cza su antenowego w stacjach należących do Grupy Radiow ej Agory.
  W omawianym okresie niższe były natomiast wpływy z pośrednictwa w sprzedaży czasu antenowego w stacjach
  innych nadawców oraz przychody z produkcji wideo. W 2017 r. rynkowe wydatki na reklamę radiową były na
  zbliżonym poziomie do tych odnotowanych w 2016 r.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 41
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  2. KOSZTY
  W czwartym kwartale 2017 r. koszty operacyjne segmentu zmniejszyły się o 7,8% do kwoty 27,1 mln zł
  w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Ten spa dek to głównie efekt niższych kosztów reprezentacji i reklamy
  ze względu na niższe niż w czwartym kwartale 2016 r . nakłady poniesione na promocję Radia Pogoda oraz niższe
  wydatki w obszarze sprzedaży. W omawianym okresie w yższe były natomiast nakłady na promocję Radia TOK FM.
  Koszty usług obcych zostały ograniczone o 6,3% do k woty 12,0 mln zł. Na spadek ten wpłynęły głównie ni ższe koszty
  badań marketingowych. W omawianym okresie wyższe by ły natomiast koszty związane ze świadczeniem usług
  pośrednictwa w sprzedaży reklam dla sieci kin Helio s. Pozycja usługi obce obejmuje, oprócz kosztów poś rednictwa
  sprzedaży reklam w stacjach innych nadawców oraz w kinach sieci Helios, m.in.: koszty czynszów i opłat
  dzierżawnych, usług produkcyjnych, a także opłaty o peratorskie.
  Spadek kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pra cowników w czwartym kwartale 2017 r. – o 2,2% do kw oty 8,7
  mln zł – to głównie rezultat niższych kosztów kursó w, szkoleń i konferencji. W omawianym okresie wyższ e były
  natomiast koszty planów motywacyjnych oraz element zmienny wynagrodzeń.
  W 2017 r. koszty operacyjne segmentu zmniejszyły si ę o 3,3% do kwoty 97,3 mln zł. Ten spadek to główni e efekt
  ograniczenia kosztów usług obcych, reklamy i reprez entacji oraz wynagrodzeń i świadczeń na rzecz praco wników.
  Koszty usług obcych ograniczono o 3,6% do kwoty 42, 4 mln zł. Na spadek ten wpłynęły głównie niższe koszty zakupu
  czasu antenowego w stacjach należących do innych na dawców w związku ze świadczoną usługą pośrednictwa w
  zakupie reklamy, a także niższe koszty badań market ingowych. W omawianym okresie wyższe były natomiast koszty
  związane ze świadczeniem usług pośrednictwa w sprze daży dla sieci kin Helios. Pozycja usługi obce obejmuje, oprócz
  kosztów pośrednictwa sprzedaży reklam w stacjach in nych nadawców oraz w kinach sieci Helios, m.in.: koszty
  czynszów i opłat dzierżawnych, usług produkcyjnych, a także opłaty operatorskie.
  Ograniczenie o 8,9% do kwoty 13,3 mln zł kosztów re klamy i reprezentacji w 2017 r. to głównie rezultat niższych
  nakładów poniesionych na promocję Radia Złote Przeb oje oraz Radia Pogoda.
  W 2017 r. niższe o 0,9% były również koszty wynagro dzeń i świadczeń na rzecz pracowników, które wynios ły 31,5
  mln zł. To głównie efekt niższych kosztów kursów, s zkoleń i konferencji oraz niższych kosztów umów cyw ilno-
  prawnych. W omawianym okresie wyższe były natomiast koszty planów motywacyjnych oraz element zmienny
  wynagrodzeń.
  3. UDZIAŁY W SŁUCHALNOŚCI [9]
  Tab. 20
  Udział % w słuchalności
  IV kwartał
  2017
  zmiana
  w pkt% r/r
  I-IV kwartał
  2017
  zmiana
  w pkt% r/r
  Stacje muzyczne Grupy Agora (Rock Radio,
  Złote Przeboje oraz Radio Pogoda) 4,3% 0,4pkt% 4,1% 0,1pkt%
  Radio informacyjne TOK FM 2,0% (0,4pkt%) 2,2% 0,2pkt%
  4. NOWE INICJATYWY
  W 2017 r. Grupa Radiowa Agory wygrała przetarg Kraj owej Rady Radiofonii i Telewizji na częstotliwość radiową w
  Gdańsku. Po otrzymaniu koncesji w grudniu 2017 r. G RA planuje uruchomienie w tym mieście Radia Pogoda w
  pierwszym kwartale 2018 r. Natomiast na początku li pca 2017 r. nadawanie rozpoczęła stacja Radia TOK F M w
  Tarnowskich Górach. Radio TOK FM to pierwsze radio informacyjne w Polsce, które nadaje obecnie w 23 obszarach
  miejskich. W okresie czerwiec – listopad 2017 r. st acja, po raz pierwszy w historii, była najchętniej słuchaną
  rozgłośnią radiową w Warszawie, zgodnie z danymi z raportu Radio Track, przygotowanego przez Kantar Mi llward
  Brown.
  W pierwszym kwartale 2017 r. uruchomiony został now atorski projekt Grupy Radiowej - aplikacja Mikrofon TOK FM,
  w której słuchacze Radia TOK FM mogą nagrać i wysła ć do radia swój komentarz w wersji audio. Aplikację, która
  powstała ze wsparciem Google Digital News Initiativ e Innovation Fund, można pobrać ze sklepów Google P lay oraz
  AppStore. Dofinansowanie z funduszu Google DNI wygr ał także – w grudniu 2017 r. - innowacyjny projekt cyfrowy
  Radia TOK FM Search the Radio . Prototypowe rozwiązanie ma umożliwić digitalizacj ę treści radiowych za pomocą
  samodoskonalącego się systemu transkrypcji.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 42
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  IV.F. DRUK [1]
  Segment Druk zawiera skonsolidowane pro-forma dane Pionu Druk Agory S.A. oraz Agory Poligrafii Sp. z o.o.
  Tab. 21
  w mln zł
  IV
  kwartał
  2017
  IV
  kwartał 2016
  % zmiany 2017 do 2016
  I-IV
  kwartał
  2017
  I-IV
  kwartał 2016
  % zmiany 2017 do 2016
  Łączne przychody, w tym: 18,7 37,0 (49,5%) 101,7 155,5 (34,6%)
  Przychody ze sprzedaży usług
  poligraficznych (1) 16,7 35,1 (52,4%) 94,0 147,7 (36,4%)
  Razem koszty operacyjne (2), w tym: (74,5) (39,7) 87,7% (165,1) (163,2) 1,2%
  Materiały, energia i usługi
  produkcyjne (10,7) (25,7) (58,4%) (64,0) (107,1) (40,2%)
  Wynagrodzenia i świadczenia na
  rzecz pracowników (5,4) (5,6) (3,6%) (20,8) (21,5) (3,3%)
  Amortyzacja (4,7) (5,5) (14,5%) (20,7) (22,8) (9,2%)
  Koszty związane ze zwolnieniem
  grupowym - (0,2) - - (0,2) -
  Odpisy aktualizujące (3) (51,6) - - (51,6) - -
  EBIT (55,8) (2,7) (1 966,7%) (63,4) (7,7) (723,4%)
  marża EBIT (298,4%) (7,3%) (291,1pkt %) (62,3%) (5,0%) (57,3pkt %)
  EBITDA 0,5 2,8 (82,1%) 8,9 15,1 (41,1%)
  marża EBITDA 2,7% 7,6% (4,9pkt %) 8,8% 9,7% (0,9pkt %)
  (1) przychody uzyskiwane ze świadczenia usług na rz ecz klientów zewnętrznych;
  (2) od 2017 r. koszty operacyjne segmentu związane z produkcją Gazety Wyborczej rozliczane są poprzez alokację
  według ustalonego cennika, a nie jak w latach ubieg łych poprzez alokację kosztów bezpośrednich i pośrednich (w tym
  kosztów amortyzacji) związanych z ich produkcją. Pr ezentacja danych porównywalnych za analogiczne okre sy została
  odpowiednio przekształcona;
  (3) podane kwoty zawierają odpisy z tytułu utraty w artości aktywów trwałych segmentu.
  Zarówno w czwartym kwartale 2017 r., jak i w całym 2017 r. wynik operacyjny segmentu na poziomie EBIT został
  obciążony kosztami odpisów aktualizujących w wysoko ści 51,6 mln zł. W rezultacie strata operacyjna segmentu na
  poziomie EBIT wyniosła w czwartym kwartale 2017 r. 55,8 mln zł, a w całym 2017 r. 63,4 mln zł.
  Ze względu na zmniejszający się wolumen produkcji w czwartym kwartale 2017 r. wynik operacyjny segment u na
  poziomie EBITDA wyniósł 0,5 mln zł, a w całym 2017 r. 8,9 mln zł [1].
  1. PRZYCHODY
  W czwartym kwartale 2017 r. przychody segmentu ze s przedaży usług poligraficznych zmniejszyły się do kwoty 16,7
  mln zł, a w całym 2017 r. do 94,0 mln zł. Główną pr zyczyną tego spadku były niższe wolumeny produkcji, głównie w
  technologii coldset wynikające m.in. z zakończenia współpracy z niektórymi klientami oraz istotnie wyż szego niż w
  analogicznym okresie 2016 r. udziału druku na papie rze dostarczonym przez klientów drukarni, w szczegó lności w
  przypadku druku w technologii heatset.
  2. KOSZTY
  W czwartym kwartale 2017 r. koszty operacyjne segme ntu Druk były istotnie wyższe niż w analogicznym okresie
  2016 r. i wyniosły 74,5 mln zł. Głównym czynnikiem, który wpłynął na poziom kosztów operacyjnych segme ntu, był
  odpis aktualizujący wartość aktywów segmentu w wyso kości 51,6 mln zł. Koszty tego odpisu miały również
  negatywny wpływ na poziom kosztów segmentu w całym 2017 r. Zarówno w czwartym kwartale 2017 r., jak i w
  całym 2017 r. istotnie zmniejszyły się koszty mater iałów, energii i usług poligraficznych, głównie ze względu na niższy
  wolumen produkcji, głównie w technologii coldset or az istotnie wyższy udział druku na papierze powierzonym przez
  klientów.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 43
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  3. PROCES RESTRUKTURYZACJI
  W dniu 7 lutego 2018 r., Zarząd Spółki Agora S.A. zawarł porozumienie z organizacją związkową oraz rad ą
  pracowników w sprawie zwolnień grupowych w segmenci e Druk w Grupie Agora. Przyczyną planowanych działań
  restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, jes t postępujący spadek przychodów ze sprzedaży usług
  poligraficznych w technologii coldset, w której specjalizują się drukarnie Grupy Agora. Trend ten wyni ka w dużej
  mierze z kondycji rynku prasowego w Polsce, którego uczestnicy są głównymi nabywcami usług realizowany ch w tej
  technologii. W 2017 r. istotny wpływ na spadek przychodów z tej działalności miały decyzje części klientów spoza
  branży prasowej o rezygnacji z druku materiałów pro mocyjnych w technologii coldset na rzecz druku w in nej
  technologii. Zlecenia od klientów z innych branż, w tym realizowane w technologii heatset, mają istotn ie mniejszy
  udział w przychodach z działalności poligraficznej Grupy - ze względu na ograniczenia infrastrukturaln e nie były i nie
  są one w stanie skompensować utraty przychodów zwią zanych z drukiem coldset.
  Dlatego też Zarząd Spółki uznał, iż niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych , które mają
  na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania drukarn i oraz zoptymalizowanie procesów operacyjnych tak, aby
  ograniczyć negatywny wpływ spadających wolumenów dr uku na kondycję finansową segmentu Druk, m.in. poprzez
  dopasowanie struktury zatrudnienia do aktualnego wolumenu świadczonych usług produkcyjnych.
  Zgodnie z porozumiem zawartym ze związkiem zawodowy m oraz radą pracowników zwolnienia obejmą do 53
  pracowników zatrudnionych w segmencie Druk w Grupie Agora (co stanowi 16,3% wszystkich zatrudnionych w tym
  segmencie - w tym 1,9% zatrudnionych w Agora S.A. o raz 17,1% zatrudnionych w spółce Agora Poligrafia Sp. z o.o.,
  na dzień 1 lutego 2018 r.), w okresie od 15 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r. Szacowany koszty rezerw y związanej z
  procesem zwolnienia grupowego wyniesie około 1,6 ml n zł i obciąży wynik Grupy Agora w pierwszym kwartale
  2018 r. Szacowane oszczędności z tytułu procesu res trukturyzacji wyniosą w skali roku około 2,0-2,5 mln zł.
  Ostateczne kwoty zostaną podane w raporcie za pierw szy kwartał 2018 r.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 44
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  PRZYPISY
  [1] Wskaźnik „EBIT” stanowi zysk/(stratę) z działalności operacyjnej definiowaną jako zysk/ (strata) n etto określone
  zgodnie z MSSF z wyłączeniem przychodów i kosztów f inansowych, udziału w zyskach/(stratach) netto jednostek
  rozliczanych metodą praw własności oraz podatku doc hodowego.
  Wskaźnik „EBITDA” definiowany jest jako EBIT powię kszony o amortyzację i odpisy z tytułu utraty wartości
  rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialn ych*.
  *odpisy z tytułu utraty wartości są uwzględniane w wyliczeniu wskaźnika EBITDA począwszy od czwartego kwartału
  2017 r., dane porównawcze zostały odpowiednio przek ształcone.
  W opinii Zarządu EBITDA stanowi przydatny uzupełnia jący wskaźnik finansowy, odzwierciedlający rentowność Grupy i
  jej poszczególnych segmentów operacyjnych. Zarząd z wraca uwagę, że EBIT i EBITDA nie są wskaźnikami określonymi
  w MSSF i nie mają ujednoliconego standardu. W związ ku z tym ich wyliczenie i prezentacja przez Grupę mogą być
  odmienne, niż stosowane przez inne spółki.
  EBIT i EBITDA dla segmentów Prasa, Internet, Film i Książka oraz Druk wyliczane są po kosztach bezpośr ednio
  przypisanych do danego segmentu operacyjnego Grupy, bez alokacji kosztów ogólnofirmowych Spółki (np. kosztów
  Zarządu, większości kosztów pionów wspomagających S półki), które są zawarte w pozycjach uzgadniających.
  Ponadto, EBIT na poziomie poszczególnych segmentów operacyjnych nie zawiera amortyzacji konsolidacyjnej
  opisanej w nocie 21 do skonsolidowanego sprawozdani a finansowego.
  [2] Dane dotyczące sprzedaży biletów w kinach należ ących do sieci Helios są danymi księgowymi, raportowanymi
  zgodnie z pełnymi okresami kalendarzowymi.
  [3] Dane dotyczą reklam i ogłoszeń w sześciu mediac h (prasa, radio, telewizja, reklama zewnętrzna, internet, kino).
  W niniejszym sprawozdaniu Agora skorygowała dane do tyczące wydatków na reklamę w dziennikach w czwartym
  kwartale 2016 r. oraz w pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2017 r., a ponadto dane dotyczące wydatkó w na
  reklamę w telewizji w pierwszym i drugim kwartale 2 016 r. oraz w trzecim kwartale 2017 r., w Internecie w
  pierwszym, drugim, trzecim i w czwartym kwartale 2 016 r. oraz w pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2017 r oraz
  wydatki na reklamę kinową w pierwszym, drugim i tr zecim kwartale 2017 r.
  O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, prezentowane w treści niniejszego komentarza dane dotyczące poz iomu
  rynkowych wydatków na reklamę w prasie i radiu są s zacowane przez Agorę z uwzględnieniem poziomu średn iego
  rabatu i podawane są w cenach bieżących. Z tego wzg lędu, biorąc pod uwagę presję rabatową i wyprzedaż przez
  media czasów/powierzchni reklamowej, dane te mogą b yć obarczone pewnymi błędami, które mogą być korygowane
  na bieżąco. Dane dla prasy dotyczą jedynie ogłoszeń wymiarowych, z pominięciem insertów, ogłoszeń drob nych
  i nekrologów. Jako podstawę do szacunków użyto wyda tków cennikowych z następujących źródeł: monitoring Kantar
  Media, monitoring Agory S.A.
  Wydatki na reklamę w telewizji, kinie i w interneci e oparte są na wstępnych szacunkach domu mediowego Starcom;
  szacunki rynku telewizyjnego obejmują kwoty związane z emisją regularnej reklamy oraz wskazań sponsorskich wraz
  z lokowaniem produktu, nie zawierają natomiast kwot związanych z telezakupami lub innymi formami promo cji.
  Szacunki rynku internetowego obejmują, oprócz wydat ków na reklamę graficzną (display), także wydatki na reklamy
  w wyszukiwarkach (Search Engine Marketing), e-mail marketing oraz wydatki na reklamę wideo.
  Szacunki rynku reklamy zewnętrznej pochodzą z danyc h Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej [8].
  Spółka zwraca uwagę, iż wszystkie szacunki dotycząc e udziałów w wydatkach na reklamę mogą być obarczon e
  błędem, co jest związane ze znaczącą presją rabatow ą ze strony reklamodawców oraz z brakiem wiarygodny ch
  danych na temat przeciętnej rynkowej wartości udzie lanych rabatów. Wraz z uzyskiwaniem dokładniejszych
  informacji rynkowych w kolejnych kwartałach Spółka może skorygować szacunki dotyczące wydatków w
  poszczególnych mediach.
  [4] Dane dotyczące liczby rozpowszechnianych egzemp larzy dzienników prezentowane są według informacji Związku
  Kontroli i Dystrybucji Prasy (ZKDP). Używane w nini ejszym komentarzu pojęcie „sprzedaż" oznacza
  „rozpowszechnianie płatne razem" z deklaracji skład anych przez wydawców do Związku Kontroli i Dystrybu cji Prasy.
  Natomiast „średni dzienny nakład" jest tożsamy ze „ średnim nakładem jednorazowym" również zawartym w
  deklaracji dla ZKDP.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 45
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Dane o czytelnictwie dzienników pochodzą z Polskich Badań Czytelnictwa - badania realizowanego przez f irmę
  MillwardBrown na losowej, ogólnopolskiej próbie Pol aków powyżej 15. roku życia. Użyto wskaźnika CCS -
  Czytelnictwa Cyklu Sezonowego, informującego o odse tku respondentów deklarujących czytanie przynajmniej
  jednego wydania tytułu w ciągu 7 dni poprzedzającyc h badanie. Wielkość próby ogólnopolskiej: październik-grudzień
  2017 r. N = 4 994, styczeń-grudzień 2017 r. N = 19 964.
  [5] Definicje wskaźników:
  Rentowność sprzedaży
  netto = Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy jed
  nostki dominującej
  Przychody ze sprzedaży
  Rentowność sprzedaży
  brutto = Zysk/strata brutto ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży
  Rentowność kapitału = Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy jed
  nostki dominującej
  (Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej na początek okresu + Kapitał własny
  akcjonariuszy jednostki dominującej na koniec okres u)
  / 2 /(4 dla danych kwartalnych)
  Szybkość obrotu należności =
  (Należności z tytułu dostaw i usług brutto na począ tek okresu
  + Należności z tytułu dostaw i usług brutto na koni ec okresu) / 2
  Przychody ze sprzedaży /liczba dni
  Szybkość obrotu
  zobowiązań* = (Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na początek i
  na koniec okresu + rozliczenia
  międzyokresowe z tytułu niezafakturowanych kosztów na początek i na koniec okresu) / 2
  (Koszt własny sprzedaży + koszty sprzedaży + koszty ogólnego zarządu) / liczba dni
  Szybkość obrotu zapasów = (Zapasy na początek okresu + Zapasy na koniec okres
  u) / 2
  Koszt własny sprzedaży / liczba dni
  Wskaźnik płynności I = Aktywa obrotowe
  Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
  Stopa zadłużenia = Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe z tyt
  ułu kredytów i pożyczek – środki
  pieniężne i inne aktywa pieniężne – aktywa finansow e o wysokim stopniu płynności
  Suma pasywów
  Wskaźnik pokrycia
  odsetek = Zysk/strata na działalności operacyjnej
  Koszty odsetek
  Kasowy wskaźnik pokrycia
  odsetek = Wolne przepływy pieniężne**
  Koszty odsetek
  * począwszy od drugiego kwartału 2017 r. w liczniku wskaźnika szybkości obrotu zobowiązań uwzględniono
  rozliczenia międzyokresowe z tytułu niezafakturowan ych kosztów a w mianowniku koszt sprzedaży i koszty ogólnego
  zarządu, wartości porównawcze wskaźnika zostały odp owiednio przekształcone;  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 46
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  ** Wolne przepływy pieniężne = Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej + Wydatki
  inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości n iematerialne.
  [6] Dane dotyczące liczby użytkowników (real users) , odsłon oraz czasu spędzonego przez użytkowników p ochodzą z
  badania Gemius PBI. Dane obejmują użytkowników w wi eku 7 lub więcej lat, łączących się z serwerów znajdujących
  się na terenie Polski i dotyczą domen przypisanych do Agory SA w prowadzonym przez Gemius SA Rejestrze
  Usługodawców i Grup Usługodawców. Dane o serwisach Grupy Gazeta.pl audytowane są przez Gemius SA.
  Od maja 2016 r. obowiązuje nowa metodologia badania Gemius PBI i tym samym wyniki nie są porównywalne z
  okresami poprzednimi. Wg nowych zasad dane są prezentowane dla platform PC i mobile, a także raportowany jest
  łączny zasięg (platformy desktop + mobile). Zmianie uległ także m.in. sposób ważenia danych oraz defin icje
  wskaźników.
  Dane platformy mobile odzwierciedlają zarówno ruch przez www, jak i - od grudnia 2016 r. - poprzez aplikacje
  mobilne (Gazeta.pl LIVE, Sport.PL LIVE, Moje Dzieck o, Moja Ciąża, Tuba.fm, aplikacja Gazeta Wyborcza, Clou).
  [7] Dane dotyczące średniego rozpowszechniania pła tnego miesięczników są danymi własnymi wydawcy. Dan e
  cennikowe dotyczące czasopism pochodzą z monitoringu Kantar Media; reklama komercyjna brandowa, reklam a
  modułowa oraz teksty promocyjne; pominięto tytuły s pecjalistyczne; uwzględniono 108 miesięczników i 77
  czasopisma o innej periodyczności; razem 185 czasop ism w okresie: październik-grudzień 2017 r. oraz 117
  miesięczników i 75 czasopisma o innej periodyczności; razem 192 czasopisma w okresie: styczeń-grudzień 2017 r.
  [8] Źródło: raport IGRZ o sytuacji reklamy OOH w Po lsce opracowany przez Izbę Gospodarczą Reklamy Zewn ętrznej
  we współpracy z firmą Starlink.
  [9] Dane o udziałach w słuchalności pochodzą z bada nia RadioTrack, przeprowadzanego przez firmę Millwa rdBrown
  SMG/KRC (wszystkich miejsc słuchania, wszystkich dn i słuchania i wszystkich kwadransów) w całej populacji i grupie
  wiekowej 15+ za październik-grudzień: próba dla 201 6 r.: 21 023; dla 2017 r.: 20 840; za okres styczeń-grudzień:
  próba dla 2016 r.: 83 751; dla 2017 r.: 83 366.
  [10] Dane dotyczące sprzedaży biletów są szacunkam i grupy Helios sporządzanymi w oparciu o dane Boxoffice.pl na
  podstawie danych przekazywanych od dystrybutorów ko pii filmowych. Sprzedaż biletów do kin raportowana jest w
  okresach, które nie są tożsame z kalendarzowym mies iącem, kwartałem czy rokiem. Liczba sprzedanych biletów w
  danym okresie mierzona jest począwszy od pierwszego piątku danego miesiąca, kwartału czy roku do pierwszego
  czwartku przypadającego w następnym miesiącu, kwart ale czy roku raportowym.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 47
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
  V.A. INFORMACJE O UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚ CI EMITENTA I GRUPY
  KAPITAŁOWEJ, W TYM ZNANYCH GRUPIE UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY
  AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB
  KOOPERACJI
  1. INFORMACJE O UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
   Zawarcie przez Spółkę Umowy o Limit Kredytowy z ban kiem DNB Polska S.A.
  W raporcie bieżącym z dnia 25 maja 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 25 maja 2017 r. Spółka
  zawarła Umowę o Limit Kredytowy („Umowa”) z bankiem DNB Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank”).
  Na mocy podpisanej Umowy Spółka dysponuje limitem k redytowym („Limit Kredytowy”) do wysokości
  135.000.000,00 zł dostępnym w następującej formie:
  − Kredyt nieodnawialny 1 do kwoty 25 000 000,00 zł (przeznaczony na spłatę wielocelowego limitu kredytowego
  udostępnionego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. n a mocy Umowy kredytowej nr 2014/137/DDF o Wielocelo wy
  Limit Kredytowy z dnia 28 maja 2014 r., wraz z późniejszymi zmianami); Kredyt nieodnawialny 1 podlega spłacie w 12
  równych kwartalnych ratach kapitałowych. Spłata pie rwszej raty nastąpi w pierwszym dniu kwartału
  kalendarzowego następującego po 12 miesiącach od daty wykorzystania Kredytu,
  − Overdra` 2, czyli limit kredytowy w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 35 000 000,00 zł, który m oże być
  wykorzystany w celu finansowania kapitału obrotowego oraz innych celów korporacyjnych Spółki z wykorzystaniem
  tzw. cash poolingu. Termin jego wykorzystania to 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy,
  − Overdra` 1, czyli limit kredytowy w rachunku bież ącym do maksymalnej kwoty 75 000 000,00 zł, który m oże być
  wykorzystany m.in. w celu finansowania bądź refinansowania akwizycji, wydatków inwestycyjnych oraz kap itału
  obrotowego. Termin jego wykorzystania to 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. W przypadku wykorzystan ia
  całości lub części tej kwoty w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy może ona na wniosek Spółki u lec
  konwersji na Kredyt nieodnawialny 2 do maksymalnej kwoty 75 000 000,00 zł. Po upływie 12 miesięcy od dnia
  zawarcia Umowy, całość kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym zostanie automatycznie
  skonwertowana przez Bank na Kredyt nieodnawialny 2. Każda transza wykorzystanego kredytu nieodnawialnego
  podlega spłacie w 12 równych kwartalnych ratach kapitałowych. Spłata pierwszej raty nastąpi w pierwszym dniu
  kwartału kalendarzowego przypadającego po drugiej r ocznicy podpisania Umowy.
  Zgodnie z postanowieniami Umowy Limit Kredytowy jes t zabezpieczony m.in. oświadczeniem o dobrowolnym
  poddaniu się egzekucji przez Spółkę, hipoteką umowną, ustanowioną na rzecz Banku na nieruchomościach
  położonych w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, na których to nieruchomościach przysługuje Spółce prawo
  użytkowania wieczystego oraz prawo własności położo nego na nich budynku oraz przelewem praw z polisy
  ubezpieczeniowej na powyższej nieruchomości.
  Dodatkowo Spółka zobowiązała się do utrzymywania w okresie kredytowym określonych parametrów i wskaźników
  finansowych dotyczących jej działalności na uzgodnionym z Bankiem poziomie. Jednocześnie Spółka zobowi ązała się,
  że w określonym w Umowie terminie przeniesie do Banku istotną część obsługi transakcyjnej.
  Limit Kredytowy oprocentowany jest stawką WIBOR dla jednomiesięcznych albo trzymiesięcznych depozytów w PLN
  powiększoną o marżę Banku. W przypadku niespłacenia w terminie określonym w Umowie części lub całości
  wierzytelności Banku obciąży on Spółkę odsetkami w wysokości stopy bazowej powiększonej o 3,85pkt%. Po za tym
  w Umowie nie występują postanowienia dotyczące kar umownych.
  Jednocześnie Spółka i wybrane spółki z jej grupy kapitałowej zawarły z Bankiem umowę tzw. cash pooling u. W
  ramach tej umowy Spółka może korzystać z sublimitu do wysokości 80 000 000,00 zł ze środków zgromadzon ych
  przez innych uczestników systemu cash poolingu.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 48
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
   Utworzenie przez Spółkę podatkowej grupy kapitałowe j.
  W raporcie bieżącym z dnia 21 grudnia 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, iż w dniu 21 grudn ia 2017 r. podjął
  uchwałę o zamiarze utworzenia podatkowej grupy kapi tałowej („PGK”), w skład której weszły Agora oraz
  następujące spółki zależne: Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o., Agora TC Sp. z o.o., Trader.com (Polska) Sp. z o.o., Helios
  S.A., AMS S.A., Yieldbird Sp. z o.o. oraz Plan A Sp. z o.o.
  Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej wymagało sp ełnienia szeregu wymogów formalnych, w tym zebrania
  szeregu zgód korporacyjnych oraz rejestracji wniosku o utworzenie podatkowej grupy kapitałowej przez N aczelnika
  właściwego Urzędu Skarbowego.
  W umowie o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora została wskazana jako spółka reprezentująca PGK w
  zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordyn acji
  podatkowej. Umowa o utworzeniu PGK została zawarta na okres do 31 grudnia 2020 r.
  Spółka szacuje, że wdrożenie projektu utworzenia po datkowej grupy kapitałowej może spowodować przewidz iane
  przepisami prawa obniżenie zobowiązania podatkowego PGK o około 5 mln zł w każdym roku funkcjonowania PGK.
  W raporcie bieżącym z dnia 16 lutego 2018 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, iż w dniu 15 luteg o 2018 r. otrzymał
  decyzję z dnia 15 lutego 2018 r. wydaną przez Nacze lnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w
  Warszawie o dokonaniu rejestracji umowy o utworzeni u Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora, w skład której
  weszły: Agora S.A. oraz następujące spółki zależne: Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o., Agora TC Sp. z o.o ., Trader.com
  (Polska) Sp. z o.o., Helios S.A., AMS S.A., Yieldbi rd Sp. z o.o. oraz Plan A Sp. z o.o.
  PGK została utworzona z dniem 1 marca 2018 r., a ka żdy następny rok podatkowy, aż do 31 grudnia 2020 r ., będzie
  się pokrywał z rokiem kalendarzowym.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 49
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  V.B. INFORMACJE O STRUKTURZE, ORGANIZACJI, POWIĄZAN IACH ORAZ
  INWESTYCJACH KAPITAŁOWYCH EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ A TAKŻE
  STRUKTURZE AKCJONARIATU
  1. STRUKTURA POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z JEDNO STKAMI
  PODPORZĄDKOWANYMI
  Wykaz spółek, w których Agora S.A. posiada akcje lu b udziały (w sposób bezpośredni lub pośredni), przedstawiono w
  tabeli poniżej: Tab. 22
  % posiadanych akcji / udziałów
  (efektywnie)
  31 grudnia
  2017
  31 grudnia
  2016
  Spółki zależne konsolidowane
  1 Agora Poligrafia Sp. z o.o., Tychy
  100,0% 100,0%
  2 Agora TC Sp. z o.o., Warszawa
  100,0% 100,0%
  3 AMS S.A., Warszawa
  100,0% 100,0%
  4 Adpol Sp. z o.o., Warszawa (1)
  100,0% 100,0%
  5 Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. (GRA), Warszawa
  100,0% 100,0%
  6 Doradztwo Mediowe Sp. z o.o., Warszawa (2)
  100,0% 100,0%
  7 IM 40 Sp. z o.o., Warszawa (2)
  72,0% 72,0%
  8 Inforadio Sp. z o.o., Warszawa (2)
  66,1% 66,1%
  9 Helios S.A. , Łódź (5)
  91,4% 88,9%
  10 Next Film Sp. z o.o., Warszawa (3)
  91,4% 88,9%
  11 Next Script Sp. z o.o. (dawniej Joy Media Sp. z o.o.), Warszawa (4), (6)
  68,6% 100,0%
  12 Trader.com (Polska) Sp. z o.o., Warszawa
  100,0% 100,0%
  13 Optimizers Sp. z o.o., Warszawa
  100,0% 100,0%
  14 Yieldbird Sp. z o.o., Warszawa (7)
  77,6% 84,3%
  15 GoldenLine Sp. z o.o., Warszawa
  92,7% 92,7%
  16 Sir Local Sp. z o.o., Warszawa (8)
  - 78,4%
  17 Sport4People Sp. z o.o. w likwidacji, Kraków (9)
  - 100,0%
  18 TV Zone Sp. z o.o., Warszawa (10)
  - 100,0%
  19 PTA Sp. z o.o., Warszawa (10)
  - 100,0%
  20 Plan A Sp. z o.o., Warszawa (11)
  100,0% -
  Jednostki współkontrolowane i stowarzyszone wycenia
  ne metodą praw
  własności
  21 Green Content Sp. z o.o., Warszawa (12)
  - 51,1%
  22 Stopklatka S.A., Warszawa
  41,1% 41,1%
  23 Online Technologies HR Sp. z o.o., Szczecin
  46,2% 46,2%
  24 Hash.fm Sp. z o.o., Warszawa
  49,5% 49,5%
  25 Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o., Warszawa (1)
  40,0% 40,0%
  Spółki nie objęte konsolidacją i wyceną metodą praw własności
  26 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o., Warszawa
  15,8% 15,8%
  (1) pośrednio przez AMS S.A.;
  (2) pośrednio przez GRA Sp. z o.o.;
  (3) pośrednio przez Helios S.A., w dniu 22 lutego 2 018 r. spółka zmieniła swoją siedzibę z Łodzi na Wa rszawę;
  (4) pośrednio przez Next Film Sp. z o.o.;
  (5) nabycie akcji od akcjonariuszy niekontrolującyc h w ramach procedury odkupu akcji;  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 50
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (6) nabycie udziałów przez Next Film Sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów przez udziałowców niekont rolujących,
  ponadto, w dniu 29 maja 2017 r. została zarejestrow ana zmiana nazwy z Joy Media Sp. z o.o. na Next Scr ipt Sp. z
  o.o.;
  (7) podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów przez udziałowców niekontrolujących;
  (8) sprzedaż udziałów w spółce w dniu 21 kwietnia 2 017 r.;
  (9) wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców K rajowego Rejestru Sądowego nastąpiło w dniu 16 lute go 2017 r.;
  (10) połączenie spółek ze spółką Agora TC Sp. z o.o . w dniu 30 czerwca 2017 r.;
  (11) utworzenie spółki w dniu 14 grudnia 2017 r.;
  (12) sprzedaż udziałów w spółce w dniu 1 września 2 017 r.
  2. ZMIANY W STRUKTURZE I ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁO WEJ
  W dniu 2 marca 2017 r. Agora S.A. sprzedała Agorze TC Sp. z o.o. z siedzi bą w Warszawie za kwotę 18 tys. zł
  następujące udziały: (i) 400 udziałów w spółce Joy Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o łącznej w artości
  nominalnej 20 tys. zł, stanowiących 100% kapitału z akładowego tej spółki, (ii) 400 udziałów w spółce PTA Sp. z o.o. z
  siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 20 tys. zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki,
  (iii) 1 100 udziałów TV Zone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 55 tys. z ł, stanowiących
  100% kapitału zakładowego tej spółki. Na skutek pow yższej transakcji Agora TC Sp. z o.o. została jedynym
  wspólnikiem tych spółek.
  W dniu 13 marca 2017 r. Agora TC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sprzeda ła spółce Next Film Sp. z o.o. z siedzibą w
  Łodzi za kwotę 4 500 zł udziały w spółce Joy Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej
  20 tys. zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Na skutek powyższej transakcji Next Film Sp. z o.o.
  została jedynym wspólnikiem tej spółki.
  W dniu 13 kwietnia 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Joy Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 20 tys. zł do kwoty 240 tys. zł poprzez
  ustanowienie 4 400 nowych udziałów o wartości nomin alnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 220 tys. zł. Po
  zarejestrowaniu powyższej zmiany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, Next Film Sp. z o.o. p osiada 4 800 udziałów w spółce Joy Media Sp. z o.o. ,
  stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki o raz dających prawo do 4 800 głosów stanowiących 100 %
  głosów na zgromadzeniu wspólników. W dniu 25 kwietn ia 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki
  Joy Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie kolejnego podwyższenia kapitału
  zakładowego spółki z kwoty 240 tys. zł do kwoty 320 tys. zł poprzez ustanowienie 1 600 nowych udziałów o wartości
  nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalne j 80 tys. zł. Nowo utworzone udziały zostały przeznaczone dwóm
  nowym wspólnikom, po 800 udziałów każdemu. Powyższa zmiana została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla
  m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarcz y Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 maja 2017 r . W
  tym samym dniu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wa rszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego zarejestrował zmianę umowy spółki Joy Medi a Sp. z o.o. w zakresie zmiany firmy, pod którą spółka działa
  na Next Script Sp. z o.o. Next Film Sp. z o.o. obec nie posiada 4 800 udziałów w kapitale zakładowym Ne xt Script Sp. z
  o.o., stanowiących 75,0% kapitału zakładowego tej s półki oraz dających prawo do 4 800 głosów stanowiąc ych 75,0%
  głosów na zgromadzeniu wspólników.
  W dniu 21 kwietnia 2017 r. Agora S.A. podpisała umowę sprzedaży 2 110 udziałó w w kapitale zakładowym spółki Sir
  Local Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalne j 105,5 tys. zł
  na rzecz mniejszościowego wspólnika tej spółki za k wotę 10 tys. zł. Przejście własności udziałów nastąpiło z dniem 24
  kwietnia 2017 r., tym samym Agora S.A. nie posiada żadnych udziałów w spółce Sir Local Sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie.
  W dniu 29 maja 2017 r. spółki Agora TC Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”), PTA Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”)
  oraz TV Zone Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 2”) zł ożyły w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warsz awie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wni oski o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców w
  związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 K odeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego
  majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą. W dniu 30 czerwca 2017 r. Sąd  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 51
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował
  powyższą zmianę.
  W dniu 21 lipca 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Next F ilm Sp. z o.o. („Next Film”) podjęło
  uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Next Fi lm poprzez utworzenie 500 nowych udziałów o wartośc i
  nominalnej 1 000 zł każdy i łącznej wartości nomina lnej 500 tys. zł. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólni ków Next
  Film postanowiło przeznaczyć nowo utworzone udziały do objęcia przez dotychczasowego wspólnika spółki, tj. spółki
  Helios S.A., który objął 500 nowo utworzonych udzia łów w zamian za wkład pieniężny w kwocie 8 000 tys. zł, z czego
  500 tys. zł zostało przeznaczone na pokrycie kapita łu zakładowego Next Film, zaś kwota 7 500 tys. zł z ostała ujęta
  jako agio i zasiliła kapitał zapasowy spółki. W dni u 14 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śró dmieścia w Łodzi
  zarejestrował powyższą zmianę w rejestrze przedsięb iorców Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie wysokoś ć
  kapitału zakładowego spółki Next Film Sp. z o.o. wy nosi 1 000 tys. zł i dzieli się na 1 000 udziałów o wartości
  nominalnej 1 000 zł każdy, z czego Helios S.A. posi ada 1 000 udziałów w kapitale zakładowym spółki, st anowiących
  100 % udziału w kapitale zakładowym i 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników.
  W dniu 9 sierpnia 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Yieldb ird Sp. z o.o. („Yieldbird”) podjęło
  uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez utworzenie 75 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł
  każdy i łącznej wartości nominalnej 3 750 zł. Nadzw yczajne zgromadzenie wspólników Yieldbird Sp. z o.o.
  postanowiło przeznaczyć nowo utworzone udziały do o bjęcia trzem mniejszościowym wspólnikom Yieldbird, z czego
  dwóm wspólnikom po 30 udziałów, a jednemu wspólniko wi 15 udziałów. W dniu 11 października 2017 r. Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, zarejestro wał powyższą zmianę w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego. Obecnie wysokość kapitału zakład owego spółki wynosi 47 550 zł i dzieli się na 951 udziałów o
  wartości nominalnej 50 zł każdy, z czego Agora S.A. posiada 738 udziałów w kapitale zakładowym spółki,
  stanowiących 77,60% udziału w kapitale zakładowym i 77,60% głosów na zgromadzeniu wspólników. Podwyższ enie
  kapitału jest powiązane z planem motywacyjnym opart ym o udziały Yieldbird, który został opisany w nocie 27 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  W raporcie bieżącym z dnia 21 sierpnia 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że otrzymał zawiad omienie od
  Discovery Polska sp. z o.o. ("Discovery") o zamiarz e wykonania opcji zakupu przez Discovery pozostałyc h 51,06%
  udziałów w spółce Green Content Sp. z o.o. ("Green Content") od Spółki w dniu 1 września 2017 r. W rap orcie
  bieżącym z dnia 1 września 2017 r. Zarząd Agory S.A . poinformował, że otrzymał zawiadomienia o wykonan iu opcji
  zakupu przez Discovery 51,06% udziałów w Green Cont ent. Zarząd Agory S.A. poinformował jednocześnie o
  zaksięgowaniu na rachunku bankowym Spółki kwoty 19 000 140 zł (dziewiętnaście milionów sto czterdzieści złotych)
  jako ceny sprzedaży udziałów w Green Content. W rez ultacie wykonania opcji, Discovery Polska Sp. z o.o. zostało z
  dniem 1 września 2017 r. właścicielem 100% udziałów w spółce Green Content Sp. z o.o., a Agora S.A. przestała być
  udziałowcem Green Content. Pozytywny wpływ powyższe j transakcji na przychody finansowe i jednostkowy wynik
  netto Agory S.A. wyniósł 11,1 mln zł. Grupa Agora o dnotowała przychody finansowe z tytułu zbycia udzia łów w
  spółce współkontrolowanej w wysokości 10,2 mln zł, a pozytywny wpływ transakcji na skonsolidowany wyni k netto
  Grupy wyniósł 11,4 mln zł.
  W dniu 12 grudnia 2017 r. spółka Agora S.A. otrzymała od wspólnika spółki Sir Local Sp. z o.o. („Wspólnik”)
  zgłoszenie o sprzedaży przez niego udziałów tej spó łki inwestorowi zewnętrznemu. Zgodnie z warunkami u mowy
  sprzedaży udziałów z dnia 21 kwietnia 2017 r. zawar tej między Agora S.A. i Wspólnikiem („Umowa”) powyż sza
  transakcja skutkowała obowiązkiem Wspólnika do zapł aty spółce Agora S.A. ceny dodatkowej za sprzedaż udziałów
  Sir Local Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami Umowy, Agor a S.A. otrzymała od Wspólnika wpłatę w dniu 3 stycz nia 2018 r.
  tytułem „ceny dodatkowej, umowa sprzedaży udziałów Sir Local Sp. z o.o.” w wysokości 30 tys. zł.
  W dniu 14 grudnia 2017 r. spółka Agora S.A., jako jedyny wspólnik, zawiązał a spółkę Plan A Sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie. W dniu 21 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy d la m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu ww. spół ki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego. Agora S.A. posiada obecnie 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki Plan A Sp. z o.o., o wartości 50 zł
  każdy, które zostały objęte przez Agorę S.A. w zami an za wkład pieniężny w kwocie 5 000 zł. Posiadane przez Agorę
  S.A. udziały dają jej 100% udziału w kapitale zakła dowym oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
  W dniu 25 stycznia 2018 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Optimi zers Sp. z o.o. („Optimizers”)
  podjęło uchwałę o zakończeniu dotychczasowej działa lności operacyjnej Optimizers, w tym w szczególności na  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 52
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  niepodejmowaniu nowych aktywności biznesowych w ramach dotychczasowej działalności operacyjnej Optimizers.
  Powyższa uchwała nie stanowi uchwały o rozwiązaniu Optimizers, o której mowa w art. 270 pkt 2) Kodeksu spółek
  handlowych.
  W dniu 28 lutego 2018 r. spółka Agora S.A., jako jedyny wspólnik, zawiązała spółkę Agora Finanse Sp. z o.o. z
  siedzibą w Warszawie i objęła 100 udziałów w kapita le zakładowym spółki o wartości 50 zł każdy, w zamian za wkład
  pieniężny w kwocie 5 000 zł. Posiadane przez Agorę S.A. udziały dają jej 100% udziału w kapitale zakładowym oraz
  100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
   Wezwanie do przymusowego odkupu akcji w spółce zale żnej
  W dniu 29 marca 2016 r. akcjonariusz mniejszościowy („Akcjonariusz Mniejszościowy”) Helios S.A. posiadający 320
  400 akcji tej spółki, stanowiących 2,77% kapitału z akładowego („Akcje”), skierował do Helios S.A. żąda nie w trybie
  art. 418 (1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH" ) dotyczące zwołania walnego zgromadzenia akcjonari uszy i
  umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia spr awy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie Akcji
  („Wezwanie”).
  Na skutek: (i) złożonego Wezwania, (ii) kolejnych ż ądań zgłoszonych w trybie art. 418(1) KSH przez Akc jonariusza
  Mniejszościowego oraz innych akcjonariuszy mniejszo ściowych Helios S.A., którzy nabyli część Akcji od Akcjonariusza
  Mniejszościowego oraz (iii) uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Helios S.A. z 10 maja 2016 r. or az 13
  czerwca 2016 r. w Helios S.A. toczą się obecnie dwi e procedury odkupu („sell out”) (na podstawie art. 418(1) KSH)
  oraz jedna procedura wykupu („squeeze out”) (na pod stawie art. 418 KSH), zmierzające do nabycia przez dwóch
  akcjonariuszy Helios S.A, w tym Agorę S.A., Akcji b ędących w posiadaniu Akcjonariusza Mniejszościowego oraz
  innych akcjonariuszy mniejszościowych.
  i. Odkup akcji (sell out)
  W ramach realizacji odkupu Akcji, do dnia 30 czerwc a 2016 r. Agora S.A. przelała na rzecz Helios S.A. kwotę 2 938 tys.
  zł tytułem zapłaty ceny odkupu, obliczonej zgodnie z art. 418(1) § 6 KSH. Na dzień 31 grudnia 2016 r., Grupa Agora
  ujęła w swoim bilansie zobowiązanie do odkupu Akcji akcjonariuszy mniejszościowych Helios S.A. w łącznej kwocie 3
  185 tys. zł. Kwota ta obejmowała kwotę 2 938 tys. z ł. przelaną przez Agorę S.A. na rzecz Helios S.A. (drugostronnie
  ujętą w kapitałach własnych Grupy w pozycji zyski/( straty) z lat ubiegłych i roku bieżącego) oraz łączną kwotę
  przelaną przez drugiego akcjonariusza Helios S.A. w ramach realizacji procedur odkupu.
  W wykonaniu procedury odkupu, w dniu 2 czerwca 2017 r. kwota w wysokości 3 171 tys. zł. została przelana przez
  Helios S.A. na rzecz Akcjonariusza Mniejszościowego tytułem odkupu 318 930 akcji. Również w dniu 2 cze rwca
  2017 r. dokonano przekazania kwot w łącznej wysokoś ci 14 tys. zł na rzecz pozostałych akcjonariuszy
  mniejszościowych tytułem odkupu łącznie 1 460 akcji . W wyniku tych transakcji Grupa wypełniła zobowiąz anie do
  wykupu akcji, które było ujęte w bilansie Grupy.
  W wyniku powyższego Agora S.A. zwiększyła wielkość posiadanego pakietu akcji w spółce Helios S.A. z 10 277 800
  akcji do 10 573 352 akcji tj. o 295 552 akcji. Agor a S.A. posiada obecnie 91,44% akcji Helios S.A.
  Akcjonariusze, których akcje są przedmiotem odkupu w procedurach odkupu, nie zgodzili się na cenę odkupu akcji
  wyliczoną zgodnie z treścią art. 418(1) § 6 KSH i n a podstawie art. 418(1) § 7 KSH zawnioskowali do są du
  rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta w cel u ustalenia ceny odkupywanych akcji przez Sąd.
  Ostateczna wycena Akcji będących przedmiotem odkupó w zostanie ustalona przez sąd rejestrowy właściwy dla
  siedziby Helios S.A. na podstawie opinii biegłego w yznaczonego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedz iby Helios
  S.A. Ewentualna zmiana wyceny będzie skutkowała kor ektą ceny odkupywanych akcji. Na dzień publikacji niniejszego
  raportu Helios S.A. nie otrzymał jeszcze postanowie nia o wyznaczeniu biegłego.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 53
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  ii. Przymusowy wykup (squeeze out)
  Procedura przymusowego wykupu, która weszła w życie 14 lipca 2016 r. jest realizowana w stosunku do 10 akcji.
  Posiadacz tych akcji nie odpowiedział na wezwanie S półki ogłoszone w przepisanym trybie w Monitorze Są dowym i
  Gospodarczym wzywające akcjonariuszy mniejszościowy ch posiadających powyższe akcje Spółki do złożenia
  dokumentu akcji w Spółce, w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania, pod rygorem
  unieważnienia akcji po tym terminie. W związku z po wyższym Zarząd Helios S.A. w dniu 7 kwietnia 2017 r. podjął
  uchwałę o unieważnieniu w/w akcji, o czym ogłosił w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 maja 201 7 r.
  Obecnie toczy się procedura wyceny akcji przez wyzn aczonego przez Sąd biegłego rewidenta.
  Do dnia publikacji niniejszego raportu procedury pr zymusowego odkupu oraz wykupu akcji nie zostały zak ończone.
  W dniu 10 stycznia 2018 r. doręczony został spółce Helios S.A., pozew złożony przez Akcjonariusza Mnie jszościowego
  o uchylenie uchwał nr 2/2016 oraz 24/2016 Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 20 16 r. w
  sprawie: (i) przyjęcia porządku obrad (nr 2/2016), (ii) przymusowego wykupu akcji należących do akcjon ariuszy
  mniejszościowych (nr 24/2016). Spółka złożyła odpow iedź na pozew, wnosząc o oddalenie powództwa, jako
  bezzasadnego.
  3. PRZYNALEŻNOŚĆ DO BRANŻOWYCH ORGANIZACJI KRAJOWYC H I ZAGRANICZNYCH
  Grupa chce aktywnie kształtować otoczenie, w którym na co dzień funkcjonuje. Dlatego też jej spółki są aktywnymi
  uczestnikami organizacji skupiających specjalistów z branż istotnych dla jej działalności. Główne orga nizacje, w
  pracach których uczestniczą przedstawiciele spółek Grupy:
  - polskie: - PKPP Lewiatan,
  - Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
  - Izba Wydawców Prasy,
  - Związek Kontroli Dystrybucji Prasy,
  - Polskie Badania Internetu,
  - IAB Polska – Internet Advertising Bureau Polska,
  - IGRZ – Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej,
  - Stowarzyszenie Wydawców ReproPol,
  - Stowarzyszenie Kina Polskie,
  - Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina,
  - IAA Polska - Międzynarodowe Stowarzyszenie Rekla my, Polska,
  - ZPAV – Związek Producentów Audio Video,
  - KIPA – Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych,
  - Krajowa Izba Książki.
  - zagraniczne: - INMA – International Newsmedia Marketing Association,
  - EPC – European Publishers Council,
  - EGTA - European Group of Television Advertising,
  - UNIC - International Union of Cinemas.
  Ponadto Spółka prowadzi działalność charytatywną i społeczną m.in. poprzez Fundację Agory.
  4. GŁÓWNE INWESTYCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
  Wartość netto wartości niematerialnych Grupy (prawa związane z wydawaniem czasopism, wartość firmy, ko ncesje,
  licencje, patenty i pozostałe) zmniejszyła się w 20 17 r. o 24,8 mln zł (w tym wartość brutto zwiększył a się o 25,9 mln
  zł, wartość umorzenia i odpisów z tytułu utraty war tości zwiększyła się o 50,7 mln zł). Szczegółowe informacje
  dotyczące wartości niematerialnych znajdują się w n ocie 3 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego .
  Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych Grupy zmn iejszyła się w 2017 r. o 110,5 mln zł (w tym wartość brutto
  zwiększyła się o 5,5 mln zł, wartość umorzenia i od pisów z tytułu utraty wartości zwiększyła się o 116,0 mln zł).  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 54
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Szczegółowe informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych znajdują się w nocie 4 do skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego.
  W 2017 r. Grupa nabyła dodatkowe akcje w spółce Hel ios S.A. w ramach procedury przymusowego odkupu akc ji
  opisanej w punkcie V.B.2 niniejszego Sprawozdania Z arządu.
  Wartość inwestycji kapitałowych (inwestycje w akcje i udziały w spółkach, dopłaty do kapitału i pożyczki)
  dokonanych poza Grupą Agora (w spółki wyłączone z k onsolidacji i wyceny metodą praw własności) nie uległa
  zmianie w 2017 r. Szczegółowe informacje na ten tem at zawiera nota 5 do skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.
  W 2017 r. inwestycje Grupy zostały sfinansowane ze środków własnych. Kredyt nieodnawialny w kwocie 25 mln zł
  wykorzystany przez Agorę S.A. w banku DNB Bank Pols ka S.A. był przeznaczony na spłatę istniejącego zadłużenia z
  tytułu wielocelowego limitu kredytowego w Banku Pol ska Kasa Opieki S.A.
  W 2017 r. Grupa inwestowała poza grupą kapitałową, lokując nadwyżkę środków pieniężnych głównie w
  krótkoterminowe papiery wartościowe i w krótkotermi nowe lokaty bankowe. Łączna kwota tych inwestycji wyniosła
  na koniec 2017 r. 92,1 mln zł. Ponadto, na dzień 31 grudnia 2017 r. Grupa posiadała należność z tytułu kaucji
  pieniężnej w wysokości 21,6 mln zł, która została z łożona w banku przez spółkę zależną AMS S.A. w zwią zku z
  zabezpieczeniem umowy koncesji na budowę i eksploat ację wiat przystankowych w Warszawie.
  5. ZMIANY W STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI
  Zgodnie z formalnymi zawiadomieniami otrzymanymi od akcjonariuszy, w szczególności na podstawie art. 69 Ustawy
  z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i waru nkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publ icznych, na dzień przekazania raportu rocznego za rok 2016
  następujący akcjonariusze mogli wykonywać ponad 5 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki:
  Tab. 23
  liczba akcji % udział w
  kapitale
  zakładowym liczba głosów
  na WZ % udział w
  liczbie głosów na WZ
  Agora-Holding Sp. z o.o.
  (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem
  z dnia 24 września 2015 r. )
  5 401 852 11,33 22 528 252 34,77
  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
  (Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień
  oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU)
  (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z dnia 27
  grudnia 2012 r.) (1)
  7 594 611 15,93 7 594 611 11,72
  w tym:
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota
  Jesień (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z
  dnia 27 grudnia 2012 r.) (1)
  7 585 661 15,91 7 585 661 11,71
  Media Development Investment Fund, Inc.
  (MDIF Media Holdings I, LLC)
  (zgodnie z formalnym zawiadomieniem
  otrzymanym w dniu 6 czerwca 2016 r.)
  5 350 000 11,22 5 350 000 8,26
  Nationale – Nederlanden Powszechne
  Towarzystwo Emerytalne S.A. (Nationale –
  Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz
  Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz
  Emerytalny) (zgodnie z ostatnim
  zawiadomieniem z dnia 9 czerwca 2016 r.)
  4 493 055 9,43 4 493 055 6,93
  Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne
  S.A. (Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny)
  (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z dnia 7
  grudnia 2015 r.)
  3 283 154 6,89 3 283 154 5,07  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 55
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (1) liczba akcji wg zawiadomienia akcjonariusza – stan na 27 grudnia 2012 r.; udziały w głosach i kapitale
  zakładowym Agory S.A. zostały przeliczone przez Spółkę po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
   Istotne zmiany struktury akcjonariatu
  W raporcie bieżącym z dnia 15 grudnia 2017 r ., Zarząd Agory S.A. poinformował, iż 15 grudnia 20 17 r. wpłynęło do
  Spółki zawiadomienie od Aegon Powszechne Towarzystw o Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul.
  Wołoska 5, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzi e Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wyd ział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028767, reprezentującą Aegon Otwarty
  Fundusz Emerytalny, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warsza wie
  VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 13, o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 5,0% głosów.
  Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku transakcj i zbycia zawartej w dniu 12 grudnia 2017 r. i rozliczonej w
  dniu 14 grudnia 2017 r. zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5,0% głosów.
  Zgodnie z treścią zawiadomienia, według stanu na dz ień 14 grudnia 2017 r. Aegon Powszechne Towarzystwo
  Emerytalne S.A. posiadał 2 849 788 akcji Spółki, co stanowiło 5,979% udziału w kapitale zakładowym, or az 2 849 788
  głosów z posiadanych akcji, stanowiących 4,398% ogó lnej liczby głosów.
  Przed zbyciem akcji Aegon Otwarty Fundusz Emerytaln y posiadał 3 324 036 akcji Agory, co stanowiło 6,974% udziału
  w kapitale zakładowym, oraz 3 324 036 głosów z posi adanych akcji, stanowiących 5,130% ogólnej liczby głosów.
  Zgodnie z formalnymi zawiadomieniami otrzymanymi od akcjonariuszy, w szczególności na podstawie art. 69 Ustawy
  z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i waru nkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na dzień przekazania niniejszego raportu rocznego
  następujący akcjonariusze mogą wykonywać ponad 5,0% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:
  Tab. 24
  liczba akcji % udział w
  kapitale
  zakładowym liczba głosów
  na WZ % udział w
  liczbie głosów na WZ
  Agora-Holding Sp. z o.o.
  (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem
  z dnia 24 września 2015 r. )
  5 401 852 11,33 22 528 252 34,77
  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
  (Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień
  oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU)
  (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z dnia 27
  grudnia 2012 r.)(1)
  7 594 611 15,93 7 594 611 11,72
  w tym:
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota
  Jesień (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z
  dnia 27 grudnia 2012 r.)(1)
  7 585 661 15,91 7 585 661 11,71
  Media Development Investment Fund, Inc.
  (MDIF Media Holdings I, LLC)
  (zgodnie z formalnym zawiadomieniem
  otrzymanym w dniu 6 czerwca 2016 r.)
  5 350 000 11,22 5 350 000 8,26
  Nationale – Nederlanden Powszechne
  Towarzystwo Emerytalne S.A. (Nationale –
  Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz
  Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz
  Emerytalny) (zgodnie z ostatnim
  zawiadomieniem z dnia 9 czerwca 2016 r.)
  4 493 055 9,43 4 493 055 6,93
  (1) liczba akcji wg zawiadomienia akcjonariusza – stan na 27 grudnia 2012 r.; udziały w głosach i kapitale
  zakładowym Agory S.A. zostały przeliczone przez Spółkę po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 56
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Zarząd Agory S.A. nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmian y w
  proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
  V.C. INNE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
  1. INFORMACJE O TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITEN TA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO
  ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKAC H NIŻ RYNKOWE
  W ramach Grupy Agora występują głównie następujące transakcje:
   świadczenie usług reklamowych i poligraficznych,
   dzierżawa maszyn, urządzeń, pomieszczeń oraz innych środków trwałych,
   świadczenie usług typu: prawne, finansowe, administ racyjne, pośrednictwa handlowego, udostępniania
  wyników badań rynkowych, usługi o charakterze outso urcingu,
   udzielanie i spłata pożyczek oraz koszty / przychod y związane z obsługą tych pożyczek,
   wypłaty dywidend,
   rozliczenia z tytułu cash poolingu.
  Powyższe transakcje z podmiotami powiązanymi są zaw ierane na warunkach rynkowych w ramach normalnej
  działalności prowadzonej przez podmioty Grupy Agora . Szczegółowe informacje o transakcjach z podmiotam i
  powiązanymi znajdują się w nocie 39 skonsolidowaneg o sprawozdania finansowego.
  2. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZ AJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE
  REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO
  STANOWISKA
  Obowiązujące umowy o pracę zawarte z członkami Zarz ądu Agory S.A. przewidują, że w okresie 18 miesięcy od dnia:
  (i) w którym ze statutu Agory S.A. zostanie usunięt e uprawnienie akcjonariuszy akcji serii A do wskazy wania
  kandydatów do Zarządu tej Spółki,
  (ii) w którym jeden podmiot lub grupa podmiotów dzi ałających w porozumieniu przekroczy próg 50,0% ogól nej liczby
  głosów na Walnym Zgromadzeniu Agory S.A.,
  (iii) w którym Rada Nadzorcza Spółki zostanie powoł ana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w tryb ie
  określonym w art. 385 § 3-9 KSH, w przypadku wypowi edzenia umowy o pracę przez Spółkę, członek Zarządu Agory
  S.A. otrzyma odprawę w wysokości sumy następujących składników:
  (i) kwoty będącej równowartością dwunastokrotności mies ięcznego wynagrodzenia zasadniczego
  przysługującego członkowi Zarządu Agory S.A. za mie siąc poprzedzający miesiąc, w którym członek Zarządu
  Agory S.A. otrzyma wypowiedzenie,
  (ii) kwoty będącej równowartością premii rocznej za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym umowa o
  pracę uległa rozwiązaniu.
  Odprawa, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie prz ysługuje w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn
  wskazanych w przepisach art. 52 § 1 Kodeksu pracy.
  3. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD I KORZYŚCI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EMITENTA
  ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI OD NIEGO ZALEŻNE
  Wynagrodzenia wypłacone przez Agorę S.A. członkom Zarządu w 2017 r. wynosiły 4 642 tys. zł (2016 r.: 8 572 tys. zł).
  Kwota ta obejmuje wynagrodzenia oraz premie wypłaco ne za okres pełnienia funkcji członka Zarządu.
  Wynagrodzenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej w 2017 r. wynosiły 468 tys. zł (2016 r.: 468 tys. zł).
  Tomasz Jagiełło uzyskał dodatkowo wynagrodzenie z t ytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Helios S.A. w
  wysokości 356 tys. zł (w 2016 r.: 356 tys. zł), a A gnieszka Sadowska z tytułu pełnienia funkcji członk a zarządu spółki
  Stopklatka S.A. w wysokości 253 tys. zł. Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywal i żadnych
  wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współkontrolowanych i stowarzy szonych.
  Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń członk ów Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. znajdują się w nocie
  26 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 57
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Informacja o zobowiązaniach wobec byłych członków Z arządu została przedstawiona w nocie 18 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  W 2017 r. wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji osób wchodzących w skład organów zarządzających i
  nadzorujących spółki zależne w Grupie Agora wyniosł y 5 648 tys. zł (w 2016 r. 5 912 tys. zł).
  W Grupie Agora realizowane były również dwa plany m otywacyjne oparty o instrumenty finansowe, w których
  uczestniczyli członkowie Zarządu Agory S.A. oraz cz łonkowie zarządu spółki zależnej Yieldbird Sp. z o.o. Szczegółowe
  informacje na temat tych planów znajdują się w noci e 27 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, członkom zarządó w i rad nadzorczych spółek Grupy nie przysługiwały inne od
  opisanych wyżej wynagrodzenia, nagrody ani korzyści , wypłacone, należne lub potencjalnie należne z tytułu
  pełnionych funkcji.
  4. STAN POSIADANIA AKCJI AGORY S.A. ORAZ AKCJI I UD ZIAŁÓW W PODMIOTACH
  POWIĄZANYCH AGORY S.A. PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDÓW
  Członkowie zarządów jednostek zależnych Agory S.A. ani też Zarządu Agory S.A. nie posiadali udziałów ani akcji w
  Spółce oraz jednostkach powiązanych ze Spółką, z wy jątkiem udziałów i akcji opisanych poniżej.
  4.1. Akcje w Agorze S.A.
  Tab. 25
  stan na 31.12.2017
  (liczba akcji) Wartość nominalna (zł)
  Bartosz Hojka 2 900 2 900
  Tomasz Jagiełło
  Grzegorz Kania 0
  0 0
  0
  Anna Kryńska – Godlewska 0 0
  Agnieszka Sadowska 0 0
  4.2. Akcje i udziały w jednostkach powiązanych
  Stan posiadania akcji i udziałów w spółkach zależny
  ch i stowarzyszonych przez członków zarządów spółek zależnych i
  stowarzyszonych wobec Agory S.A. na 31 grudnia 2017 r. przestawia tabela poniżej.
  Tab. 26
  stan na 31.12.2017
  (liczba akcji/udziałów) wartość nominalna (zł)
  Członkowie Zarządu Agora S.A. posiadający udziały w
  spółce Agora – Holding Sp. z o.o.
  Bartosz Hojka 1 10 427,84
  Członkowie Zarządu Helios S.A. posiadający akcje w
  spółce Helios S.A.
  Tomasz Jagiełło 833 838 83 383
  Katarzyna Borkowska 68 264 6 826
  Grzegorz Komorowski 44 000 4 400
  Członkowie Zarządu Yieldbird Sp. z o.o. posiadający
  udziały w spółce Yieldbird Sp. z o.o.
  Marcin Ekiert 105 5 250
  Bartłomiej Chmiel 48 2 400
  Członkowie Zarządu Hash.fm Sp. z o.o. posiadający u
  działy w spółce Hash.fm Sp. z o.o.
  Konrad Traczyk 4 600 230 000
  Członkowie Zarządu IM 40 sp. z o.o. posiadający udziały w spółce IM 40 Sp. z o.o.
  Jan Chojnacki 933 93 300  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 58
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  5. STAN POSIADANIA AKCJI AGORY S.A. ORAZ AKCJI I UD ZIAŁÓW W PODMIOTACH
  POWIĄZANYCH AGORY S.A. PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZY CH
  Członkowie rad nadzorczych podmiotów powiązanych z Agorą S.A. ani też Rady Nadzorczej Agory S.A. nie posiadali
  udziałów ani akcji w podmiotach powiązanych ze Spół ką, z wyjątkiem wskazanych poniżej.
  5.1. Akcje w Agorze S.A.
  Stan posiadania akcji Agory S.A. przez członków Rad y Nadzorczej Spółki został opisany poniżej.
  Tab. 27
  stan na 31.12.2017
  (liczba akcji) Wartość nominalna
  (zł)
  Andrzej Szlęzak 0 0
  Wanda Rapaczynski 882 990 882 990
  Dariusz Formela 0 0
  Tomasz Sielicki 33 33
  Andrzej Dobosz
  Maciej Wiśniewski 0
  0 0
  0
  Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali żadnych up rawnień do akcji (opcji).
  5.2. Udziały w jednostkach powiązanych
  Tab. 28
  stan na 31.12.2017
  (liczba akcji/udziałów) Wartość nominalna (zł)
  Członkowie Rady Nadzorczej Agora S.A. posiadający u
  działy w spółce Agora – Holding Sp. z o.o.
  Wanda Rapaczynski 1 10 427,84
  Członkowie Rady Nadzorczej Online Technologies sp.
  z o.o. posiadający udziały w spółce Online Technologies
  Sp. z o.o.
  Małgorzata Grudzińska 54 4 320
  6. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZED SIĘBIORSTWEM EMITENTA I
  JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ.
  W 2017 r. nastąpiły istotne zmiany w składzie Zarzą du Agory S.A., które miały wpływ na sposób zarządza nia
  przedsiębiorstwem. W trakcie roku zmieniła się pona d połowa składu Zarządu Spółki, a jego skład został poszerzony
  o dodatkowego członka Zarządu, nadzorującego wszyst kie nowe inwestycje, w które angażuje się Grupa Agora. W
  związku z nowym składem Zarządu Agory S.A. zmienił się również podział obszarów, za które odpowiadają
  poszczególni członkowie Zarządu Spółki.
  7. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W 2 017 R. UMOWACH
  DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ GWARANCJACH I PORĘCZENIACH
  OTRZYMANYCH PRZEZ AGORĘ S.A. ORAZ SPÓŁKI OD NIEJ ZA LEŻNE
  W 2017 r. Agorze S.A. ani żadnej ze spółek od niej zależnych nie została wypowiedziana żadna umowa kre dytu ani
  pożyczki, ani sama Spółka oraz spółki od niej zależ ne takich umów nie wypowiedziały.
  a) Agora S.A.
  Agora S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadała do stępną linię kredytową w banku DNB Bank Polska S. A . na
  podstawie umowy zawartej w dniu 25 maja 2017 r.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 59
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Tab. 29
  Kredytodawca
  Kwota linii
  kredytowej Waluta Oprocentowanie
  (%) Data umowy Data wymagalności
  DNB Bank
  Polska S. A.
  135,0 mln PLN
  WIBOR 1M lub 3M + marża
  banku 25 maj 2017
  kredyt nieodnawialny - 12 rat kwartalnych od
  01.07.2018 do 1.04.2021; kredyt w rachunku
  bieżącym - okres dostępności do 24 maja
  2018 r.
  Dodatkowe informacje na temat umowy z DNB Bank Pols ka S. A. zostały przedstawione w punkcie V.A.1 niniejszego
  Sprawozdania Zarządu.
  b) spółki zależne
  W 2017 r. spółka Helios S.A. otrzymała gwarancje do brego wykonania umów na łączną kwotę 153 tys. zł z terminami
  ważności kończącymi się w okresie od 18 lutego 2019 r. do 15 marca 2020 r.
  Nowe umowy kredytowe w spółkach zależnych nie wystą piły. Szczegółowe informacje na temat warunków
  istniejących umów kredytowych, w tym wysokość kwot pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2017 r., znajdują
  się w nocie 14 do skonsolidowanego sprawozdania fin ansowego.
  8. INFORMACJE O UDZIELONYCH POŻYCZKACH, PORĘCZENIAC H I GWARANCJACH ORAZ
  POZYCJACH POZABILANSOWYCH W 2017 R.
  Informacja o pożyczkach udzielonych przez Agorę S.A . lub spółki od niej zależne w 2017 r. znajduje się w tabeli
  poniżej:
  Tab. 30
  Lp. Pożyczkobiorca Pożyczkodawca
  Kwota
  pożyczki
  (w tys.) Waluta Oprocentowanie
  (%) Data umowy Data
  wymagalności
  1 Instytut Badań
  Outdooru IBO Sp.
  z o.o. AMS S.A.
  124 PLN Wibor 3M+1,5% 05.11.2013* do dnia 31
  grudnia 2017 r. obie pożyczki zostały
  spłacone
  2 Instytut Badań
  Outdooru IBO Sp.
  z o.o. AMS S.A.
  40 PLN Wibor 3M+2% 04.10.2017
  * kwota pożyczki obejmuje transzę wypłaconą w 2017 r.
  Szczegółowe informacje na temat zobowiązaniach poza bilansowych (w tym udzielonych poręczeń i wystawionych
  weksli) znajdują się w nocie 36 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  9. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI P RACOWNICZYCH
  W 2017 r. w Spółce i Grupie Agora nie istniał program akcji pracowniczych.
  10. INFORMACJE O WYBORZE I UMOWACH Z PODMIOTEM UPRA WNIONYM DO BADANIA
  SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  W dniu 30 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki dokon ała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawoz dań
  finansowych. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej oraz zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, spółka KPMG Audyt
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka koma ndytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 4A,  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 60
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 3546, została wybr ana
  na biegłego rewidenta Spółki, który zbada sprawozdania finansowe za rok 2017, 2018 i 2019.
  Informacje o umowach i wartościach umów zawartych z podmiotem uprawnionym do badania znajdują się w tabeli
  poniżej (kwoty netto w tys. zł):
  Tab. 31
  w tys. zł
  Rok obrotowy
  kończący się
  31 grudnia 2017 r. Rok obrotowy
  kończący się
  31 grudnia 2016 r.
  Badanie rocznego sprawozdania finansowego (1) 121,2 102,6
  Inne usługi poświadczające, w tym przegląd
  sprawozdania finansowego (1)
  80,8
  68,4
  (1) Wynagrodzenia obejmują kwoty wypłacone i należne za profesjonalne usługi związane z badaniem oraz
  przeglądem jednostkowego oraz skonsolidowanego spra wozdania finansowego jednostki dominującej za dany
  rok (dane 2017 r. według trzyletniej umowy z dnia 2 4 lipca 2017r., dane 2016 r. według trzyletniej umowy z
  dnia 26 czerwca 2014 r.)
  11. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
  Informacje o instrumentach finansowych w zakresie:
   ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty
  płynności finansowej, na jakie narażona jest Grupa, oraz
   przyjętych przez Grupę celach i metodach zarządzani a ryzykiem finansowym
  przedstawiono w notach 33 i 34 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  12. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCY JNYCH
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, biorąc pod uwagę posiadane środki własne, funkcjonujący w G rupie
  system cash poolingu oraz dostępny limit kredytowy, Grupa nie przewiduje wystąpienia problemów z płynn ością
  finansową w związku z realizacją zamierzeń inwestyc yjnych (w tym inwestycji kapitałowych).
  13. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ
   Ryzyko makroekonomiczne
  Wielkość przychodów Grupy jest uzależniona od ogóln ej koniunktury gospodarczej w Polsce oraz w Europie.
  Przychody te rosną w okresach ożywienia gospodarczego, a podczas spowolnienia koniunktury gospodarczej ulegają
  ograniczeniu. Zmiany takich czynników, jak m.in. dy namika PKB, stopa bezrobocia, wysokość wynagrodzeń czy
  poziom konsumpcji, wpływają na siłę nabywczą klientów Grupy oraz konsumentów jej produktów i usług. S kłonność
  do wydatków konsumpcyjnych kształtuje również wysok ość budżetów reklamowych klientów Grupy. Szacujemy, iż w
  2017 r. reklamodawcy wydali na reklamę o 2,0% więcej niż rok wcześniej. Wydatki reklamowe wzrosły w większości
  segmentów rynku reklamowego. Ograniczenia wydatków reklamowych miały miejsce jedynie w prasie oraz w
  reklamie zewnętrznej. Należy pamiętać, że wartość wpływów reklamowych zależy nie tylko od wolumenu rek lam i
  ogłoszeń, ale również od cen uzyskiwanych przez med ia, co jeszcze bardziej utrudnia oszacowanie wartości
  wydatków na poszczególnych rynkach reklamowych. Kon iunktura gospodarcza w Polsce jest wrażliwa na sytuację
  polityczną w kraju oraz towarzyszące jej obecnie ryzyko gwałtownych zmian legislacyjnych, których pełn ego wpływu
  na warunki prowadzenia działalności gospodarczej nie jesteśmy w stanie obecnie przewidzieć.
   Sezonowość wydatków reklamowych
  Przychody Grupy ze sprzedaży charakteryzują się sez onowością. W pierwszym i trzecim kwartale przychody
  reklamowe są zwykle niższe od tych uzyskiwanych w d rugim i czwartym kwartale danego roku obrotowego.
  Przychody z działalności kinowej charakteryzują się sezonowością w ten sposób, że przychody w drugim i trzecim
  kwartale są zwykle niższe niż notowane w pierwszym i czwartym kwartale danego roku.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 61
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
   Struktura rynku reklamowego i pozycja poszczególnyc h mediów na rynku czytelnictwa, oglądalności i
  słuchalności
  Przychody reklamowe Grupy generowane są przez nastę pujące media: dzienniki, spółkę z rynku reklamy
  zewnętrznej, radiostacje, czasopisma, działalność i nternetową i kina. W wyniku zmian strukturalnych za chodzących
  w mediach oraz ich konwergencji, media znajdujące s ię w portfelu Grupy konkurują o wpływy reklamowe ni e tylko z
  konkurentami ze swoich segmentów, ale również z nad awcami telewizyjnymi, którzy stanowili blisko połowę rynku
  reklamowego (47,0%) w 2017 r. Kolejnym dużym segmen tem rynku reklamowego, z udziałem na poziomie 31,5%,
  był internet. Wydatki na reklamę w czasopismach i d ziennikach stanowiły odpowiednio 5,0% oraz 2,5% wsz ystkich
  wydatków reklamowych. W 2017 r. z wykorzystaniem no śników reklamy zewnętrznej zrealizowano 5,5% wszystkich
  wydatków reklamowych, natomiast wydatki na reklamę radiową stanowiły 7,0% wydatków reklamowych. Udział
  wydatków reklamowych w kinach wyniósł 1,5% całkowit ych wydatków na reklamę w Polsce. Obserwując dynami ki
  udziałów poszczególnych mediów w rynku reklamowym o raz biorąc pod uwagę szacunki Spółki dotyczące wartości
  rynku reklamy w 2018 r., trzeba pamiętać, że istnie je ryzyko, iż udziały poszczególnych mediów w łączn ym rynku
  reklamy będą się zmieniać, co może mieć wpływ na po zycję Grupy i jej przychody.
  Dodatkowo, w wyniku zmian opisywanych powyżej oraz konsolidacji na rynku reklamy, nasila się konkurencja
  pomiędzy poszczególnymi mediami, co może mieć wpływ na przychody reklamowe Grupy. Ponadto, w związku ze
  zmianami zachodzącymi w mediach oraz rozwojem techn ologicznym nie ma pewności, że Grupa będzie w stanie we
  właściwym stopniu i czasie reagować na powyższe zm iany, co może mieć negatywny wpływ na jej pozycję i wyniki.
  Przychody reklamowe zależą również od pozycji na ry nku czytelniczym, słuchalności i oglądalności. Ze względu na
  proces strukturalnych zmian zachodzących w sposobie konsumpcji mediów, rynek zmienia się dynamicznie i jedne
  segmenty mogą zyskiwać, a inne tracić swoją pozycję na tym rynku. Nie ma pewności, że pozycja Grupy w
  poszczególnych segmentach mediów nie ulegnie zmiani e.
  Gwałtownie wprowadzane zmiany legislacyjne regulują ce określone obszary działalności gospodarczej mogą wpłynąć
  nie tylko na sytuację makroekonomiczną w Polsce, al e także na skłonność i sposób wydatkowania budżetów
  reklamowych przez reklamodawców, wśród których znaj dują się również spółki z udziałem Skarbu Państwa.
   Prasa
  Rynek prasy płatnej doświadcza obecnie globalnego t rendu spadku sprzedaży egzemplarzowej oraz ogranicz ania
  wydatków reklamowych. Tytuły prasowe wydawane przez Grupę, podobnie jak konkurencyjne tytuły prasowe, nie są
  odporne na zmiany zachodzące na rynku. Następuje ró wnież migracja ogłoszeń drobnych z prasy do internetu.
  Dynamika powyższych procesów może mieć negatywny wp ływ na sprzedaż egzemplarzy prasy i osiągane przez
  Grupę przychody. Jednocześnie Grupa prowadzi cyfryzację swoich treści z wykorzystaniem mierzonego paywalla w
  serwisach internetowych związanych z Gazetą Wyborczą. Na koniec 2017 r. liczba płatnych aktywnych subskry pcji
  cyfrowych wyniosła blisko 133 tys.. Obecnie Spółka koncentruje swoje działania na zwiększeniu średnieg o przychodu
  z każdej prenumeraty i wpływów z reklamy w serwisac h związanych z Gazetą Wyborczą . Trudno jest ocenić, czy cele
  te uda się Spółce zrealizować, biorąc pod uwagę duż ą konkurencję na rynku internetowym.
   Dystrybucja prasy
  Głównym kanałem dystrybucji prasy, z którego korzys tają wszyscy wydawcy prasy w Polsce, są sieci punktów
  sprzedaży gazet zlokalizowane w miejscach o dużym n atężeniu ruchu. Rynek dystrybucji w Polsce jest silnie
  skoncentrowany – dwóch największych dystrybutorów m a ponad 80% udział w kolportażu prasy. Dlatego istotne
  problemy finansowe lub operacyjne któregokolwiek z dwóch największych kolporterów mogą mieć negatywny
  wpływ na sprzedaż oraz wyniki Grupy.
   Internet
  Polski rynek internetowych usług reklamowych jest n iezwykle konkurencyjny, a liczba użytkowników internetu nie
  rośnie już tak szybko. Działalność internetowa jest w dużej mierze uzależniona od postępu technologicz nego i liczby
  użytkowników, a utrzymanie silnej pozycji na tym ry nku jest możliwe dzięki inwestycjom w nowoczesne i
  innowacyjne rozwiązania technologiczne. Rozwój tego medium determinuje również dostępna infrastruktura .
  Wzrasta liczba podmiotów korzystających z połączeń internetowych przy użyciu technologii mobilnej. Zarówno
  zmiany w sposobie użytkowania internetu, jak i wzro st prędkości połączeń mogą wpływać na dynamikę rozw oju  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 62
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  poszczególnych segmentów rynku reklamy internetowej. Grupa w tym segmencie konkuruje zarówno z podmiot ami
  lokalnymi jak i międzynarodowymi. Na tak konkurency jnym rynku nie ma pewności, że pozycja Grupy pod wz ględem
  oglądalności w tym segmencie rynku oraz wpływy z in ternetowych usług reklamowych nie ulegną zmianie.
  Dodatkowo, rynek reklamy internetowej ulega istotny m przekształceniom. Coraz większą popularnością cieszy się
  reklama w wyszukiwarkach oraz w mediach społecznośc iowych. Tym samym rośnie również rola i znaczenie
  globalnych platform typu Facebook i Google, które s ą największymi beneficjentami wzrostu na rynku rekl amy
  internetowej w Polsce. Głównym źródłem przychodów i nternetowych Grupy jest reklama graficzna. Coraz większe
  znaczenie zyskują reklama programmatic, wideo oraz reklama mobilna. Silna pozycja na szybko zmieniającym się
  rynku reklamy internetowej wymaga inwestycji w zaaw ansowane rozwiązania technologiczne. Nie ma pewnośc i, że
  Grupa zdoła konkurować w tej dziedzinie z graczami krajowymi i międzynarodowymi o dużym zapleczu finan sowym.
   Odpowiedzialność za publikowane treści
  Prowadzona przez Grupę działalność opiera się w wie lu aspektach na publikowaniu treści: dziennikarzy, pisarzy,
  publicystów czy użytkowników forów internetowych. T o może wiązać się z odpowiedzialnością lub
  współodpowiedzialnością wydawcy za rozpowszechnianie informacji sprzecznych z prawem, w tym naruszających
  dobra osobiste. Nie można wykluczyć sytuacji, w których Grupa mogłaby nieumyślnie naruszyć takie prawa i w
  efekcie pod jej adresem mogłyby zostać wysunięte roszczenia z tego tytułu, w wyniku których mogłaby wystąpić
  konieczność zapłacenia stosownych odszkodowań.
   Reklama zewnętrzna
  Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce jest bardzo konk urencyjny. AMS S.A. konkuruje na tym rynku zarówno z
  polskimi spółkami, jak i dużymi międzynarodowymi koncernami. Ponadto, działalność na rynku reklamy zewnętrznej
  obarczona jest dużym ryzykiem prawnym związanym z m ożliwością zmian prawa, także podatkowego i zasad
  korzystania z przestrzeni publicznej. Wprowadzanie ograniczeń w prowadzeniu działalności reklamowej w
  aglomeracjach miejskich, a także zmiana wykładni prawa może mieć wpływ na wysokość opłat i podatków i
  potencjalnych kar związanych z prowadzoną działalnością, co może wpłynąć na wynik Grupy.
  W dniu 11 września 2015 r. weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
  ochrony krajobrazu. Na mocy jej przepisów, samorząd y lokalne nabyły uprawnienia do regulowania obecnoś ci
  reklamy wizualnej i małej architektury w przestrzeni publicznej oraz pobieraniu stosownych opłat. Trud no ocenić
  obecnie jaki wpływ i w którym momencie wprowadzenie nowej regulacji będzie miało na wyniki Grupy Agora. Do
  dnia publikacji niniejszego raportu trzy samorządy podjęły uchwały w sprawie poboru opłat wynikających z
  powyższej Ustawy, co nie miało wpływu na wynik AMS S.A.
  W 2014 r. rozpoczął się proces inwestycyjny związan y z budową 1 580 wiat w Warszawie. Na dzień publika cji
  niniejszego raportu pozostało do wybudowania 21 wia t, dla których spółka pozyskuje obecnie odpowiednie
  zezwolenia administracyjne umożliwiające budowę. Zakończenie budowy wiat i rozliczenie procesu inwestycyjnego
  wiat z Koncesjodawcą przewidziane jest w drugim kwa rtale 2018 r.
   Kino
  Spółka Helios otwiera nowe obiekty kinowe w centrac h handlowo-rozrywkowych. Dalszy rozwój sieci zależny jest od
  tempa budowy takich obiektów w polskich miastach or az skutecznego konkurowania z pozostałymi operatorami
  kinowymi na polskim rynku o powierzchnie w danym ce ntrum handlowym. Zarówno tempo rozwoju infrastruktu ry w
  polskich miastach, jak i kondycja rynku nieruchomoś ci (m.in. wysokość cen najmu), mogą wpływać na wyni ki
  osiągane przez kina.
  Wyniki działalności kinowej są uzależnione od dostę pnego repertuaru. Brak atrakcyjnej oferty filmowej, brak
  umiejętności promowania filmów lub ich słaba jakość mogą mieć negatywny wpływ na frekwencję w kinach.
  Dodatkowo, zła koniunktura gospodarcza może przełoż yć się na ograniczania wydatków przez konsumentów n a
  rozrywkę, co może przyczynić się do spadku sprzedaż y biletów oraz mniejszej skłonności do zakupu napojów i
  przekąsek w barach kinowych.
  Dodatkowo, wprowadzony od marca 2018 r. zakaz handl u w wybrane niedziele może przełożyć się na ograniczenie
  działalności przez wybrane centra handlowe i w efek cie spadek przychodów z działalności kinowej Grupy. Ponadto ta
  regulacja prawna może zmienić dotychczasową polityk ę ustalania wysokości czynszów w poszczególnych centrach
  handlowych, w szczególności w tych otwartych po 1 m arca 2018 r. Może to wpłynąć negatywnie na wyniki osiągane
  przez kina zlokalizowane w tych centrach handlowych . Trzeba też pamiętać, że operatorzy kinowi konkurują z innymi
  technologiami odtwarzania filmów m.in. w internecie .  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 63
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
   Ryzyko związane z prowadzeniem działalności koncesj onowanej
  Grupa Agora od lat działa na rynku radiowym, a dzięki nabyciu udziałów w spółce Stopklatka S.A. w 2014 r., także w
  ograniczonym zakresie na rynku telewizyjnym.
  Działalność radiowa i telewizyjna w Polsce podlega koncesjonowaniu, a zapisy koncesyjne określają zakr es i formy
  prowadzonej działalności w okresie, na który nadawc a radiowy lub telewizyjny otrzymuje koncesję.
  Istnieje więc ryzyko, że zapotrzebowanie słuchaczy i widzów na dany format może maleć, a zapisy konces yjne mogą
  w znacznym stopniu ograniczyć możliwość dostosowani a się Grupy do zapotrzebowania odbiorców na dany format
  radiowy czy telewizyjny.
  Dodatkowo trwają obecnie konsultacje zainicjowane p rzez KRRiT dotyczące m.in. prowadzenia działalności w
  obszarze koncesjonowanym. Trudno jest przewidzieć, jaki będzie ich rezultat i jaki będą one miały wpływ na wyniki
  oraz działalność Spółki i Grupy.
  Ponadto istnieje ryzyko, że ewentualne niewypełnian ie postanowień koncesji lub przepisów, w szczególno ści w
  zakresie treści programowych lub trwałe zaprzestani e emisji programu, mogą spowodować sankcje ze stron y KRRiT.
  Nie można wykluczyć ryzyka, że KRRiT odmówi ponowne go przyznania koncesji po okresie, na jaki zostały one
  pierwotnie wydane, lub też że warunki ponownie wyda nych koncesji (albo umów związanych z koncesją) będą z
  punktu widzenia Grupy mniej korzystne niż w ramach obecnie posiadanych koncesji.
   Radiostacje
  Rynek reklamy radiowej w Polsce jest bardzo konkure ncyjny. Radiostacje Grupy Agora walczą o wyniki słuchalności i
  przychody z reklam z innymi stacjami radiowymi, w t ym stacjami o zasięgu ogólnopolskim, a także z innymi mediami:
  telewizją, prasą, internetem i reklamą zewnętrzną. Dla słuchalności stacji muzycznych olbrzymie znacze nie ma
  format stacji. Nie ma pewności, czy obecna pozycja radiostacji Grupy na rynku słuchalności nie ulegnie zmianie.
  Konkurując na rynku reklamowym, poszczególne radios tacje, w tym należące do różnych grup medialnych, tworzą
  pakiety reklamowe, których popularność wśród reklam odawców może istotnie wpływać na pozycję rynkową
  poszczególnych radiostacji w rynku reklamowym.
  Dodatkowo należy pamiętać, że radiostacje w coraz w iększym stopniu walczą o uwagę słuchacza z innymi m ediami,
  w tym w szczególności z Internetem.
   Działalność telewizyjna
  Dzięki nabyciu 41,04% udziałów w spółce Stopklatka S.A. w dniu 12 marca 2014 r. Grupa Agora jest obecn a również
  na rynku telewizyjnym. Konkuruje na nim zarówno z i stniejącymi nadawcami telewizyjnymi, jak i potencjalnymi
  nowymi uczestnikami rynku. Wśród
  konkurentów Stopklatka TV są więksi nadawcy, z lepiej rozpoznawalną marką
  oraz większymi środkami finansowymi. Konkurencję dl a kanału stanowią również inne media, w tym np. internet,
  oraz rosnąca popularność serwisów VOD i platform um ożliwiających oglądanie materiałów wideo w internecie.
  W 2017 r. Agora S.A. zbyła udział w Green Content S p. z o.o. (nadawca telewizji METRO) i przestała być udziałowcem
  tej spółki.
   Działalność filmowa
  Dystrybucja i koprodukcja filmowa mają charakter pr ojektowy, co może wpłynąć na dużą zmienność wyników z tej
  działalności i prowadzić do okresowego zaburzania r ezultatów osiąganych przez Grupę. Większość nakładó w
  związana w szczególności z koprodukcją filmową pono szona jest dużo wcześniej zanim pojawią się przychody z tego
  źródła. Stopień wpływu tej działalności na wyniki G rupy zależy także od popularności jaką zdobędzie da ny film.
   Ryzyko roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej
  Prowadzona przez Grupę działalność opiera się w zna cznej mierze na korzystaniu z praw własności intelektualnej i
  zawartych umowach licencyjnych. W przekonaniu Grupy nie narusza ona w swojej działalności praw własności
  intelektualnej osób trzecich. Nie można jednak wykl uczyć sytuacji, w których Grupa mogłaby nieumyślnie naruszyć
  takie prawa. W efekcie pod adresem Grupy mogłyby zo stać wysunięte roszczenia z tego tytułu, w wyniku których
  mogłaby wystąpić konieczność zapłacenia stosownych odszkodowań.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 64
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
   Ryzyko zmienności przepisów prawa, w szczególności regulujących działalność Grupy
  W związku z faktem, że regulacje prawne ulegają w P olsce częstym zmianom, mogą one mieć negatywny wpły w na
  działalność Grupy oraz pociągać za sobą ryzyko w pr owadzeniu działalności gospodarczej. W szczególności na
  aktywność Grupy mogą mieć wpływ zmiany prawa regulu jącego wykonywaną działalność, w tym wprowadzające
  zmiany w zasadach przetwarzania danych osobowych, z apisach Ustawy o radiofonii i telewizji oraz przepisów
  wykonawczych do tej ustawy, Ustawy o prawie autorsk im i prawach pokrewnych, zmiana aktów regulujących
  działalność rynku kapitałowego w Polsce, a także za sady prowadzenia działalności handlowej w Polsce. N owe
  regulacje prawne mogą potencjalnie stwarzać pewne r yzyko związane z problemami interpretacyjnymi, brakiem
  praktyki orzeczniczej, niekorzystnymi interpretacja mi przyjmowanymi przez sądy lub organy administracj i publicznej.
  Dodatkowo, przepisy podatkowe w Polsce charakteryzu je się dużą zmiennością. Ewentualne zmiany dotyczące
  opodatkowania działalności gospodarczej, zarówno w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług,
  jak też innych podatków, mogą wpłynąć negatywnie na działalność i poziom wyników Grupy.
  Grupa narażona jest również na ryzyko związane z mo żliwością zmian interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  wydawanych przez organy podatkowe, mających wpływ n a działalność operacyjną oraz wyniki finansowe.
   Testy na utratę wartości aktywów
  Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finan sowej Grupa przeprowadza testy na utratę
  wartości aktywów. W przeszłości oraz w bieżącym okr esie, w kilku przypadkach, gdy wyniki testów były negatywne,
  Spółka dokonywała stosownych odpisów, które obciąża ły rachunek zysków i strat (jednostkowy i/lub
  skonsolidowany). Nie ma pewności, że wyniki testów na utratę wartości aktywów przeprowadzone w przyszł ości
  dadzą pozytywne rezultaty.
   Ryzyko walutowe
  Osiągane przez Grupę przychody są wyrażone w złotyc h polskich. Część kosztów operacyjnych Grupy związana
  głównie z działalnością kinową, usługami i materiał ami produkcyjnymi oraz usługami IT, powiązana jest z kursami
  wymiany walut obcych. Wahania kursów wymiany walut mogą mieć wpływ m.in. na poziom kosztów i osiągane przez
  Grupę wyniki.
   Ryzyko stóp procentowych
  Zmiany stóp procentowych mogą wpływać na koszty fin ansowe Grupy związane z kosztem obsługi zadłużenia Grupy.
   Ryzyko utraty kluczowych pracowników
  Sukcesy osiągane przez Grupę zależą m.in. od zaanga żowania i umiejętności kluczowych pracowników. Kadr a
  menadżerska zatrudniona w Agorze w istotnym stopniu przyczyniła się zarówno do rozwoju Grupy, jak i skutecznej
  optymalizacji jej procesów operacyjnych. Utrata lub brak możliwości znalezienia wykwalifikowanej kadry na
  kluczowe stanowiska może mieć istotny negatywny wpł yw na działalność operacyjną lub dalsze perspektywy
  rozwoju Grupy. Ze względu na konkurencję o wysoko w ykwalifikowany personel, Grupa nie ma pewności czy będzie
  w stanie zatrzymać wszystkich kluczowych pracownikó w.
   Ryzyko sporów zbiorowych z pracownikami
  W dniu 12 grudnia 2011 r. została utworzona Organiz acja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” AGORA S.A. i
  INFORADIO SP. Z.O.O („OM”), która działa przy Agorz e S.A., Inforadiu Sp. z o.o., Agorze Poligrafii Sp. z o.o., AMS S.A.,
  Trader.com (Polska) Sp. z o.o. oraz Grupie Radiowej Agory Sp. z o.o. Zgodnie z wymogami prawa zarządy spółek, przy
  których funkcjonują związki zawodowe, przeprowadzaj ą konsultacje lub odpowiednio uzgadniają określone prawem
  decyzje z OM.
  Grupa stara się utrzymywać dobre relacje ze swoimi pracownikami i na bieżąco rozwiązywać wszelkie zaistniałe
  problemy. Nie można jednak wykluczyć ryzyka sporów zbiorowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
   Ryzyko związane z funkcjonowaniem w ramach podatkow ej grupy kapitałowej (PGK)
  Funkcjonowanie w ramach PGK nakłada na Agorę S.A. o bowiązek utrzymania co najmniej 75% udziałów w spółkach
  zależnych wchodzących w skład PGK, przez okres trwa nia PGK. Biorąc pod uwagę zmiany w otoczeniu rynkow ym  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 65
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  oraz realizację strategii Grupy Agora, może zaistnieć konieczność dokonania zmian w strukturze właścic ielskiej, co -
  w przypadku zmniejszenia wysokości wspomnianych udz iałów w którejkolwiek ze spółek poniżej progu 75%, będzie
  skutkować wsteczną utratą statusu PGK. Wiąże się t o z utratą oszczędności podatkowych, wzrostem koszt ów
  zamknięcia roku podatkowego oraz koniecznością spor ządzenia dodatkowej dokumentacji cen transferowych.
  Dodatkowo, funkcjonowanie w ramach PGK nakłada na o rganizację cały szereg wymogów ustawowych, jak np.
  uzyskiwanie co najmniej 2% poziomu rentowności poda tkowej PGK. Na podstawie prognoz finansowych
  przygotowanych na dzień utworzenia PGK, Spółka oczekuje, że wszystkie wymogi ustawowe zostaną spełnione przez
  cały okres trwania PGK. Biorąc pod uwagę, że przysz łe wyniki finansowe spółek wchodzących w skład PGK
  uzależnione są od szeregu czynników, z których części Spółka nie jest w stanie obecnie przewidzieć lub wiarygodnie
  oszacować, nie ma pewności, czy przez cały okres fu nkcjonowania PGK grupa ośmiu spółek, tworzących PGK , będzie
  w stanie zrealizować wymogi związane z utrzymaniem wyżej opisanego progu rentowności, z tym, że
  niezrealizowanie warunku rentowności nie spowoduje wstecznej utraty korzyści wynikających z PGK.
   Ryzyko związane z działalnością poligraficzną
  Zmiany w sposobie konsumpcji mediów, a w szczególno ści popularność mediów cyfrowych sprawiają, że zmniejsza
  się zapotrzebowanie na usługi poligraficzne, co ma m.in. odzwierciedlenie w spadającym wolumenie zamów ień i
  spadku przychodów. Nadpodaż mocy produkcyjnych oraz silna presja cenowa na rynku usług poligraficznych mogą
  skutkować dalszym odpływem klientów oraz spadkiem p rzychodów drukarni należących do Grupy Agora. Drukarnie
  Grupy specjalizują się w usługach druku realizowanych w technologii coldset. Głównymi odbiorcami ich s ą wydawcy
  dzienników, tygodników oraz sieci handlowe. Drukują one również wydawaną przez Agorę S.A. Gazetę
  Wyborczą. Drukarnie Grupy Agora oferują również usługi druku w technologii heatset. Stanowią one jednak mniejszy
  udział w całości produkcji poligraficznej Grupy Agora i mogą nie być w stanie skompensować spadków zwi ązanych z
  produkcją w technologii coldset.
  14. CZYNNIKI I NIETYPOWE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI ZA
  2017 R. Z OKREŚLENIEM STOPNIA ICH WPŁYWU
  Pozytywny wpływ na wyniki Grupy Agora w 2017 r. mia ła realizacja opcji zakupu przez Discovery Polska Sp. z o.o.
  51,06% udziałów w spółce Green Content Sp. z o.o. w dniu 1 września 2017 r. W rezultacie wykonania opcji
  Discovery Polska Sp. z o.o. zostało właścicielem 10 0,0% udziałów w spółce Green Content Sp. z o.o., a Agora
  przestała być udziałowcem Green Content. Wpływ powy ższej transakcji na wynik netto Agory S.A. i Grupy Agora
  wyniósł odpowiednio 11,1 mln zł i 11,4 mln zł.
  Natomiast w 2017 r. najistotniejszym czynnikiem, kt óry negatywnie wpłynął na wyniki Grupy, były odpisy
  aktualizujące wartość aktywów w wysokości 88,9 mln zł, które obciążyły wyniki Grupy Agora w czwartym kwartale
  2017 r. Dotknęły one głównie segmentu Druk, Internet oraz Prasa.
  W czwartym kwartale 2017 r. Grupa Agora dokonała ró wnież przeglądu okresów użytkowania wybranych aktyw ów
  trwałych, co skutkowało jednorazowymi wyższymi odpi sami amortyzacyjnymi w segmencie Film i Książka oraz w
  kosztach ogólnych Agory S.A. łącznie w wysokości 4, 8 mln zł.
  15. POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTE LNOŚCI EMITENTA LUB
  JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ W JEDN YM POSTĘPOWANIU LUB
  ŁĄCZNIE WE WSZYSTKICH POSTĘPOWANIACH STANOWIŁABY CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW
  WŁASNYCH EMITENTA
  W 2017 r. nie toczyły się postępowania wobec Agory S.A. lub jednostki od niej zależnej, które dotyczyłyby ich
  zobowiązań lub wierzytelności, których wartość w je dnym postępowaniu lub łącznie we wszystkich postępo waniach
  stanowiłaby co najmniej 10,0% kapitałów własnych Sp ółki.
  16. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH
  W raporcie bieżącym z dnia 26 września 2017 r. Zarząd Agory S.A. ogłosił ofertę zakupu nie więcej niż 1 191 635
  (słownie: jednego miliona stu dziewięćdziesięciu je den tysięcy sześciuset trzydziestu pięciu) akcji Spółki,
  stanowiących na dzień ogłoszenia oferty łącznie nie więcej niż 2,50% kapitału zakładowego Spółki („Ofe rta").  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 66
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Oferta została ogłoszona w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych na zasadach określon ych w
  uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół ki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu
  nabywania akcji własnych Spółki („Uchwała”). Treść Uchwały została opublikowana w formie raportu bieżą cego nr
  10/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
  Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w Ofercie byli wszyscy akcjonariusze Spółki. W ramach Oferty Spółka
  mogła nabyć nie więcej niż 1 084 595 (słownie: jede n milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt
  pięć) akcji na okaziciela notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz nie więcej ni ż 107 040
  (słownie: sto siedem tysięcy czterdzieści) akcji imiennych, które w dniu ogłoszenia Oferty stanowiły o dpowiednio nie
  więcej niż 2,28% oraz nie więcej niż 0,22% kapitału zakładowego Spółki. Oferowana cena zakupu jednej a kcji
  wyniosła 20,00 zł i była jednolita dla akcji imiennych i akcji na okaziciela. Zgodnie z Uchwałą, Spółk a przeznaczyła na
  nabywanie akcji w ramach Oferty maksymalnie do 23 8 32 713 zł (słownie: dwudziestu trzech milionów ośmiuset
  trzydziestu dwóch tysięcy siedmiuset trzynastu złotych).
  Na podstawie Uchwały, Spółka została upoważniona do nabycia, w ramach jednej lub więcej ofert, nie więcej niż
  1 537 594 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieśc i siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje, które
  stanowiły nie więcej niż 3,23% kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie do nabywania akcji własnych z ostało
  udzielone Zarządowi Spółki na okres do dnia 31 grudnia 2017 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków
  finansowych kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację programu skupu akcji (wraz z kosztami ich
  nabycia), tj. 23 832 713 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące siedem set trzynaście
  złotych). Biorąc pod uwagę, iż Uchwała przewidywała cenę minimalną i maksymalną nabycia akcji Spółki n a,
  odpowiednio, 15,50 zł oraz 20,00 zł za jedną akcję, natomiast ostateczna cena nabycia akcji została us talona na
  20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), ostateczna liczba nabywanych w Ofercie akcji została ustalona na 1 191 635
  akcji Spółki, tak aby łączna cena przeznaczona na n abycie akcji mieściła się w kwocie kapitału rezerwowego
  przeznaczonego na realizację programu skupu akcji własnych.
  Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpoczęło się w dniu 2 października 2017 r ., a
  zakończyło w dniu 6 października 2017 r. Rozliczenie wszystkich transakcji odbyło się w dniu 10 października 2017 r.
  Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozlic zeniu Oferty był Millennium Dom Maklerski S.A. Szczegółowe
  informacje dotyczące zasad przeprowadzenia skupu ak cji własnych i procedury odpowiedzi znajdowały się w Ofercie,
  która została opublikowana na stronie Spółki www.ag ora.pl.
  W raporcie bieżącym z dnia 10 października 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 10 paźd ziernika
  2017 r. Spółka nabyła łącznie 1 084 595 akcji własnych w ramach realizacji Programu Nabywania Akcji Wł asnych.
  Nabyte akcje były akcjami na okaziciela notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o w artości
  nominalnej 1,0 zł każda akcja, które (na datę 10 października 2017 r.) łącznie stanowiły 2,28% kapitału zakładowego
  Spółki oraz łącznie odpowiadały 1 084 595 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,67% ogó lnej
  liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Nabyte Akcje"). Cena zakupu wynosiła 20,0 zł za jedną Nabytą Akcję
  oraz 21 691 900 zł łącznie za wszystkie Nabyte Akcje.
  Łączna liczba akcji na okaziciela zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty wyniosł a 29 131 971
  akcji. Akcjonariusze nie zgłosili akcji imiennych do sprzedaży.
  Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji na okazi ciela zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach
  Programu Nabywania Akcji Własnych przekroczyła łącz ną liczbę akcji, którą Spółka zamierzała nabyć w ramach
  Oferty z puli akcji na okaziciela (tj. 1 084 595 akcji), liczba akcji nabytych od poszczególnych akcjo nariuszy została
  obliczona przy zastosowaniu zasad redukcji szczegół owo opisanych w punkcie 10 Oferty. Średnia stopa re dukcji w
  puli akcji na okaziciela wyniosła 96,3%.
  Przed nabyciem Akcji Nabytych w ramach Programu Nab ywania Akcji Własnych Spółka nie posiadała żadnych akcji
  własnych. Obecnie Spółka posiada jedynie Akcje Nabyte.
  Zgodnie z prawem Spółka nie wykonuje praw udziałowy ch z akcji własnych. Spółka planuje umorzyć skupione akcje
  na najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu.
  17. ODDZIAŁY POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ I SPÓŁKI OD NIE J ZALEŻNE
  Agora S.A. posiada 19 oddziałów oraz zakład główny w Warszawie. Pozostałe spółki z Grupy nie posiadają oddziałów.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 67
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  18. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH
  Zarząd Agory S.A. nie publikował wcześniej prognoz wyników finansowych i dlatego raport nie zawiera st anowiska
  Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania takich pr ognoz ani różnic pomiędzy wynikami finansowymi a ic h
  prognozami.
  19. EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
  Spółka nie emitowała papierów wartościowych w 2017 r.
  20. POZOSTAŁE INFORMACJE
   Istotne wydarzenia dla działalności Spółki
  W raporcie bieżącym z dnia 17 lutego 2017 r . Zarząd Agora S.A. poinformował, iż w dniu 17 lute go 2017 r. Spółka
  otrzymała od Członka Zarządu Pana Roberta Musiała o świadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu
  Spółki, ze skutkiem na dzień 28 lutego 2017 r. Powo dem rezygnacji były przyczyny osobiste i inne plany zawodowe.
  W raporcie bieżącym z dnia 1 marca 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że stosownie do pos tanowień par. 28
  ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd powołał w drodze kooptacji do swojego grona Panią Agnieszkę Sadowską. W Zarządzie
  Agory S.A. nadzoruje ona segmenty Internet i Druk, piony Technologia i Czasopisma, dział Big data oraz działalność
  telewizyjną. Zgodnie z zapisami par. 28 ust. 3 Stat utu Spółki, Zarząd Spółki był zobowiązany na najbli ższym
  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki umieścić w po rządku obrad punkt dotyczący zatwierdzenia powołania
  nowego członka Zarządu w drodze kooptacji i przedstawić stosowny projekt uchwały.
  W raporcie bieżącym z dnia 5 września 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 5 wrześni a 2017 r. Spółka
  otrzymała oświadczenie Pana Grzegorza Kossakowskieg o o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Agory S.A.
  obecnej kadencji ze skutkiem na dzień złożenia tego oświadczenia oraz o rezygnacji z kandydowania do Z arządu
  Spółki na następną kadencję.
  W raporcie bieżącym z dnia 9 listopada 2017 r. Zarząd Agory SA poinformował, że członkowie Rady N adzorczej, na
  podstawie postanowień § 21 ust. 4 statutu Spółki, na już zakończonym posiedzeniu, w dniu 9 listopada 2 017 r.
  powołali w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorcz ej pana Macieja Wiśniewskiego. Powołanie pana Macie ja
  Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej związane było z rezygnacją z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki
  Pani Anny Kryńskiej–Godlewskej.
  W raporcie bieżącym z dnia 20 grudnia 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, iż Helios S.A., spó łka zależna Agory,
  podpisała w dniu 20 grudnia 2017 r. list intencyjny z dwoma osobami fizycznymi w celu założenia spółki zajmującej
  się rozwijaniem i prowadzeniem sieci lokali gastronomicznych m.in. w segmencie „fast casual”.
  Jako warunek zawarcia umowy inwestycyjnej wskazane zostało uzgodnienie szczegółowych zasad współpracy i
  prowadzenia nowo powołanej spółki oraz uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentó w.
  Wartość inwestycji nie jest kwotą znaczącą z perspektywy Agory ani jej spółki zależnej Helios S.A., może jednak
  oznaczać rozpoczęcie przez podmiot z grupy kapitało wej Agory działalności w nowym segmencie rynku.
  Jednocześnie Spółka poinformowała, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron.
  W raporcie bieżącym z dnia 15 lutego 2018 r. Zarząd Agory S.A. poinformował o wydaniu w dniu 15 lutego 2018
  roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji, polegając ej na
  utworzeniu przez Helios S.A. z siedzibą w Łodzi wraz z dwiema osobami fizycznymi, wspólnego przedsiębi orcy joint
  venture, na zasadach określonych we wniosku zgłosze niowym i opisanych w raporcie bieżącym z dnia 20 grudnia
  2017 r.
  Uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację oraz uzgodnienie szczegółowych zasad współpracy i prowad zenia
  nowo powołanej spółki było warunkiem zawarcia umowy inwestycyjnej i powołania spółki zajmującej się
  rozwijaniem i prowadzeniem sieci lokali gastronomicznych, m.in. w segmencie „fast casual”.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 68
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  W raporcie bieżącym z dnia 6 mara 2018 r. Zarząd Agory S.A. poinformował o zawarciu w dniu 6 marca 2018 r.
  umowy inwestycyjnej przez Helios S.A., spółkę zależną Agory, z dwoma inwestorami indywidualnymi – Piot rem
  Grajewskim oraz Piotrem Komórem. Przedmiotem umowy jest zawiązanie nowej spółki i współpraca stron w jej
  ramach. Celem nowoutworzonej spółki będzie opracowa nie koncepcji, stworzenie, prowadzenie oraz rozwijanie
  (głównie poprzez budowę marek własnych) sieci około 45 punktów gastronomicznych, które będą zlokalizowane w
  Polsce, w centrach handlowych lub jako samodzielne lokale.
  Przy zawiązaniu spółki Helios objął 90% udziałów w spółce (odpowiadających 90% ogólnej liczby głosów n a
  zgromadzeniu wspólników) i zainwestuje w nią 5 mln zł. Helios przewiduje, że jego łączna wartość inwestycji w
  spółkę nie przekroczy 10 mln zł. Inwestorzy indywid ualni obejmą łącznie 10% udziałów w spółce (po 5% k ażdy).
  Umowa przewiduje możliwość zwiększenia udziału Inwe storów Indywidualnych do 30% łącznie, pod warunkiem
  spełnienia przez spółkę ustalonych celów finansowych.
  Na datę publikacji niniejszego raportu spółka nie została jeszcze wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego.
  W raporcie bieżącym z dnia 7 mara 2018 r. Zarząd Agory S.A. poinformował o podpisaniu przez Spółkę w dniu 7
  marca 2018 listu intencyjnego ze spółką Kino Polska TV S.A. („Kino Polska”) dotyczącego potencjalnego kupna przez
  Kino Polska całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka S.A. („Transakcja”).
  Zgodnie z treścią podpisanego listu intencyjnego Ag ora i Kino Polska będą prowadziły negocjacje dotycz ące zasad i
  warunków przeprowadzenia rozważanej Transakcji.
  List intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania Agora i Kino Polska do przeprowadzenia Transakcji. List
  Intencyjny obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.
   Kierunki rozwoju Grupy Agory, średniookresowe prior ytety Grupy Agora
  W raporcie bieżącym z dnia 9 stycznia 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował iż na koniec grudni a 2016 r. liczba
  prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej wyniosła blisko 100 tys., co oznacza wyższą niż za planowana realizację
  jednego z celów strategicznych Spółki. Średniotermi nowe plany rozwoju Grupy Agora przewidywały iż na k oniec
  2016 r. liczba płatnych prenumerat cyfrowych dziennika wyniesie 90 tys. Cel wyznaczony liczbą prenumer at
  cyfrowych Gazety Wyborczej związany jest z transformacją modelu biznesowego d ziałalności prasowej Spółki.
  Liczba prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej wzrosła o około 30% w stosunku do danych odnotowan ych na
  koniec grudnia 2015 r. (ponad 77 tys. prenumerat cyfrowych).
  W raporcie bieżącym z dnia 20 października 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, iż liczba prenumerat
  cyfrowych Gazety Wyborczej wyniosła blisko 110 tys., co oznacza szybszą niż z aplanowana realizację jednego z celów
  strategicznych Spółki. Średnioterminowe plany rozwo ju Grupy Agora przewidywały iż liczba płatnych prenumerat
  cyfrowych dziennika wyniesie około 110 tys. na koniec 2017 r. W ostatnich miesiącach Spółka poprawiła również
  poziom monetyzacji treści cyfrowych Gazety Wyborczej, co było również jednym z celów strategicznych dl a
  segmentu Prasa. Cel wyznaczony liczbą prenumerat cy frowych Gazety Wyborczej związany jest z transformacją
  modelu biznesowego działalności prasowej Spółki.
   Rekomendacja Zarządu Agory S.A. w sprawie niewypłac enia dywidendy i dystrybucji zysków z lat ubiegłych.
  W raporcie bieżącym z dnia 11 maja 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 11 maja 2017 r. podjęta
  została Uchwała Zarządu Spółki w sprawie rekomendow ania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niewypłacen ia
  dywidendy. Zarząd zaproponował pokrycie straty nett o za rok obrotowy 2016 w wysokości 52 754 372,37 zł z
  kapitału zapasowego Spółki.
  Jednocześnie Zarząd Spółki podjął decyzję o zarekom endowaniu Walnemu Zgromadzeniu dystrybucji do
  akcjonariuszy zysków zatrzymanych z lat ubiegłych p oprzez sfinansowanie do końca 2017 r. procesu skupu akcji
  własnych do maksymalnej łącznej kwoty 23 832 713 zł , przy cenie nabycia kształtującej się w przedziale 15,50 zł –
  20,00 zł za akcję.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 69
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Powyższy wniosek uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki.
   Walne Zgromadzenia Agory S.A.
  W raporcie bieżącym z dnia 26 maja 2017 r., Zarząd Agory S.A. poinformował o zwołaniu na dzień 21 czerwca
  2017 r. na godz. 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadz enia Akcjonariuszy Agory S.A. („Walne Zgromadzenie”).
  W raporcie bieżącym z dnia 26 maja 2017 r. opublikowane zostały projekty uchwał podlegające p rzedłożeniu
  Walnemu Zgromadzeniu.
  W raporcie bieżącym z dnia 21 czerwca 2017 r. Zarząd Agory S.A. przekazał do publicznej wiadomoś ci treść uchwał
  podjętych przez Walne Zgromadzenie, w tym uchwał do tyczących: (i) zatwierdzenia powołania do składu Zarządu
  Spółki Pani Agnieszki Magdaleny Sadowskiej, które n astąpiło w drodze kooptacji w dniu 1 marca 2017 r., (ii)
  upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji włas nych Spółki w celu ich późniejszego umorzenia, a także
  podanie ogólnych warunków tego procesu, (iii) utwor zenia celowego kapitału rezerwowego przeznaczonego na
  nabycie akcji własnych w celu umorzenia.
  W raporcie bieżącym z dnia 21 czerwca 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że na Walnym Zgrom adzeniu w
  dniu 21 czerwca 2017 r. następujący akcjonariusze posiadali ponad 5,0% liczby głosów na tym zgromadzen iu:
  - Agora - Holding Sp. z o.o.: 22 528 252 głosy, tj. 4 9,32% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i
  34,77% ogólnej liczby głosów.
  - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień": 7 80 0 000 głosów, tj. 17,07% głosów na tym Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu i 12,04% ogólnej liczby głosów.
  - MDIF Media Holdings I, LL: 5 355 645 głosów tj. 11, 72% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i
  8,27% ogólnej liczby głosów.
  - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4 000 000 głosów tj. 8,76% głosów na tym Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu i 6,17% ogólnej liczby głosów.
  - Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny: 3 556 548 głosów tj. 7,79% głosów na tym Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu i 5,49% ogólnej liczby głosów.
  W raporcie bieżącym z dnia 5 września 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 5 wrześn ia 2017 r.
  otrzymał od spółki Agora-Holding Sp. z o.o., będącej akcjonariuszem Spółki posiadającym 100,0% uprzywi lejowanych
  akcji serii A, wniosek o zwołanie w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej do końca 2017 r., Nadzwy czajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki. Jednocześnie Agora-Hol ding Sp. z o.o. przekazała informację o zamiarze zgłoszenia
  kandydatur na członków Zarządu Spółki: Pani Anny Kr yńskiej-Godlewskiej i Pana Grzegorza Kani.
  Jednocześnie, Zarząd Agory S.A. poinformował, że otrzymał informację od Przewodniczącego Rady Nadzorcz ej Spółki
  o zamiarze powołania w drodze kooptacji Pana Macieja Wiśniewskiego do Rady Nadzorczej Spółki, po złożeniu przez
  Panią Annę Kryńską-Godlewską rezygnacji z zasiadani a w Radzie Nadzorczej Spółki.
  W raporcie bieżącym z dnia 13 października 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował o zwołaniu na dzień 8 listopada
  2017 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgrom adzenia Akcjonariuszy Agory S.A. („Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie”).
  W raporcie bieżącym z dnia 13 października 2017 r. opublikowane zostały projekty uchwał podlegające
  przedłożeniu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
  W raporcie bieżącym z dnia 24 października 2017 r. Zarząd Agory S.A. przekazał do publicznej wiadomości
  zgłoszenie przez Agorę Holding Sp. z o.o. kandydatur Pani Anny Kryńskiej-Godlewskiej i Pana Grzegorza Kani na
  członków Zarządu Agory S.A. Agora-Holding Sp. z o.o ., jest akcjonariuszem Spółki posiadającym 100%
  uprzywilejowanych akcji serii A, które dają uprawnienie m.in. do zgłaszania kandydatur na członków zar ządu Spółki.
  W raporcie bieżącym z dnia 24 października 2017 r. Zarząd Agory S.A. przekazał do publicznej wiadomoś ci, że do
  Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Anny Kryńskiej – Go dlewskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej Agory S.A., ze
  skutkiem na chwilę zamknięcia Nadzwyczajnego Walneg o Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 listopada 2017 r.
  W raporcie bieżącym z dnia 8 listopada 2017 r. Zarząd Agory S.A. przekazał do publicznej wiadomośc i treść uchwał  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 70
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, tj. powołanie do Zarządu Spółki Pani Anny Kryńskiej –
  Godlewskiej i Pana Grzegorza Kani.
  W raporcie bieżącym z dnia 8 listopada 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że na Nadzwyczajny m Walnym
  Zgromadzeniu w dniu 8 listopada 2017 r. następujący akcjonariusze posiadali ponad 5,0% liczby głosów na tym
  zgromadzeniu:
  - Agora - Holding Sp. z o.o.: 22.528.252 głosy, tj. 4 9,98% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzen iu i
  34,77% ogólnej liczby głosów,
  - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień": 7.50 0.000 głosów, tj. 16,64% głosów na tym Nadzwyczajny m
  Walnym Zgromadzeniu i 11,58% ogólnej liczby głosów,
  - MDIF Media Holdings I, LL: 5.355.645 głosów tj. 11, 88% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i
  8,27% ogólnej liczby głosów,
  - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4 .000.000 głosów tj. 8,87% głosów na tym
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 6,17% ogólnej liczby głosów,
  - Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny: 3.424.136 głosów tj. 7,60% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu i 5,28% ogólnej liczby głosów.
   Sprzedaż nieruchomości
  W raporcie bieżącym z dnia 27 października 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 27 paźdz iernika
  2017 r. Spółka zawarła przyrzeczoną warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej
  nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 6270 mkw. w Warszawie, położonej przy ulicy Czerniakowsk iej
  85/87 (odpowiednio: „Nieruchomość" oraz „Umowa Waru nkowa").
  Umowa Warunkowa miała charakter umowy sprzedaży o s kutkach zobowiązujących, zawartej pod warunkiem
  nieskorzystania przez Prezydenta m.st. Warszawy z p rawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
  Nieruchomości („Warunek"). W razie spełnienia się W arunku zostanie zawarta przez Spółkę umowa rozporzą dzająca
  prawem użytkowania wieczystego Nieruchomością („Umo wa Przenosząca”).
  W raporcie bieżącym z dnia 7 grudnia 2017 r., Zarząd Agory S.A. poinformował, w nawiązaniu do rap ortów
  bieżących 33/2016 oraz 25/2017, że na mocy Zmiany d o Umowy Warunkowej z dnia 7 grudnia 2017 r. sprzeda ż
  prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruc homości gruntowej o łącznej powierzchni 6270 mkw. w
  Warszawie, położonej przy ulicy Czerniakowskiej 85/ 87 nastąpi do końca lutego 2018 r., a nie jak wcześ niej
  informowano do końca 2017 r.
  Zawarta w dniu 7 grudnia 2017 r. Zmiana do Umowy Wa runkowej zawartej w dniu 27 października 2017 r. nie
  wpływała na charakter Umowy Warunkowej, która pozos tała umową sprzedaży o skutkach zobowiązujących,
  zawartą pod warunkiem nieskorzystania przez Prezyde nta m.st. Warszawy z prawa pierwokupu prawa użytkow ania
  wieczystego Nieruchomości.
  W raporcie bieżącym z dnia 26 lutego 2018 r ., Zarząd Agory S.A. poinformował, że w związku ze spełnieniem się
  warunku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Spó łka podpisała w dniu 26 lutego 2018 r. umowę przeniesienia
  prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruc homości gruntowej o łącznej powierzchni 6270 mkw. w
  Warszawie, położonej przy ulicy Czerniakowskiej 85/ 87.
  Łączna wartość transakcji to 19,0 mln zł netto, a j ej pozytywny wpływ na wynik operacyjny (EBIT) Agora S.A. i Grupy
  Agora to 8,3 mln zł w pierwszym kwartale 2018 r.
  W raporcie bieżącym z dnia 22 stycznia 2018 r ., Zarząd Agory S.A. poinformował, iż w dniu 22 sty cznia 2018 r.
  Spółka zawarła warunkową umowę sprzedaży prawa użyt kowania wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych o
  łącznej powierzchni około 347 m2 zlokalizowanych pr zy ul. Wełniarskiej 19/20 oraz ul. Tkackiej 7/8 w Gdańsku, wraz
  z prawem własności budynku administracyjno-mieszkal nego posadowionego na nich o powierzchni netto około 1508
  m2 (dalej łącznie jako "Nieruchomość").  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 71
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Decyzja o sprzedaży Nieruchomości wynikała z faktu, iż Spółka nie wykorzystywała efektywnie całej powierzchni
  Nieruchomości na działalność operacyjną. W opinii S półki optymalnym rozwiązaniem będzie najem powierzc hni
  biurowej dostosowanej do aktualnej skali działalnoś ci Spółki w Gdańsku.
  W raporcie bieżącym z dnia 20 lutego 2018 r ., Zarząd Agory S.A. poinformował, iż w dniu 20 lut ego 2018 r. Spółka
  zawarła aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży praw a użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości
  gruntowych o łącznej powierzchni około 347 m2 zloka lizowanych przy ul. Wełniarskiej 19/20 oraz ul. Tkackiej 7/8 w
  Gdańsku, wraz z prawem własności budynku administra cyjno-mieszkalnego posadowionego na nich o powierzchni
  netto około 1508 m2.
  Na mocy podpisanego aneksu zmieniony został termin zawarcia ostatecznej Umowy sprzedaży. Pierwotnie
  podpisanie powyższej Umowy zostało zaplanowane do d nia 20 lutego 2018 r. Nowy termin zawarcia ostatecznej
  umowy został wyznaczony do dnia 27 lutego 2018 r.
  W raporcie bieżącym z dnia 27 lutego 2018 r., Zarzą d Agory S.A. poinformował, iż w dniu 27 lutego 2018 r. Spółka
  podpisała Umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczys tego dwóch nieruchomości gruntowych o łącznej
  powierzchni około 347 m2 zlokalizowanych przy ul. W ełniarskiej 19/20 oraz ul. Tkackiej 7/8 w Gdańsku, wraz z
  prawem własności budynku administracyjno-mieszkalne go posadowionego na nich o powierzchni netto około 1 508
  m2.
  Łączna cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 8,65 m ln zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik
  operacyjny Grupy Agora w pierwszym kwartale 2018 r. wyniesie ok. 5,6 mln zł.
   Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Agory S.A .
  W raporcie bieżącym z dnia 19 września 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że Spółce zostało doręczone
  zawiadomienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, w
  przedmiocie wpisu w dniu 23 sierpnia 2017 r. hipoteki na przysługującym Agorze S.A. prawie użytkowania
  wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, ul. Czerska 8/10 oraz przysługującym Spółce prawie własności
  budynku położonego na tej nieruchomości. Na dzień 3 1 sierpnia 2017 r. wartość ewidencyjna netto powyższych
  aktywów wyniosła 105 634 769,67. Wartość ustanowion ej hipoteki to 202 500 000,00 zł.
  Hipoteka została ustanowiona na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Umowy o Limit Kredytowy („Umowa ") z
  bankiem DNB Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank"), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/20 17 z
  dnia 25 maja 2017 r. Umowa dotyczyła limitu kredytowego do wysokości 135 000 000,00 zł.
  Hipoteka zabezpiecza spłatę wierzytelności Banku ob ejmujące m.in. kapitał, odsetki od kapitału, odsetki za
  opóźnienie w spłacie kredytu, prowizje i opłaty od kredytu przewidziane i określone w Umowie.
  Jednocześnie Spółka poinformowała, iż spłaciła w ca łości wszystkie zobowiązania z tytułu dotychczasowego
  Wielocelowego Limitu Kredytowego wraz z prowizją, odsetkami i innymi należnościami na rzecz Banku Polska Kasa
  Opieki S.A. na podstawie umowy zawartej w dniu 28 m aja 2014 r. Spółka rozpoczęła postępowanie zmierzające do
  wykreślenia hipoteki umownej ustanowionej na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. obciążającej wyżej wymienione
  aktywa.
  W raporcie bieżącym z dnia 2 listopada 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, iż Spółce zostało doręczone
  zawiadomienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, w
  przedmiocie wykreślenia w dniu 26 października 2017 r. hipoteki umownej ustanowionej na przysługującym Agorze
  S.A. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości p ołożonej w Warszawie, ul. Czerska 8/10 oraz przysługującym
  Spółce prawie własności budynku położonego na tej n ieruchomości na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. na
  podstawie umowy zawartej w dniu 28 maja 2014 r. o Wielocelowy Limit Kredytowy.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 72
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
   Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzeni e MAR
  W raporcie bieżącym z dnia 11 października 2017 r. Zarząd Agory S.A., wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust.
  3 Rozporządzenia MAR poinformował, iż dnia 11 paźdz iernika 2017 roku do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia w
  trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
   Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań f inansowych
  W raporcie bieżącym z dnia 30 marca 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 30 marca 2017 r. Rada
  Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnion ego do badania sprawozdań finansowych. Na mocy uchw ały
  Rady Nadzorczej oraz zgodnie z postanowieniami stat utu Spółki, spółka KPMG Audyt Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 4A, wpisana na listę
  podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finans owych z numerem 3546, została wybrana na biegłego
  rewidenta Spółki, który zbada sprawozdania finansowe za rok 2017, 2018 i 2019.
   Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.
  W raporcie bieżącym z dnia 28 listopada 2017 r . Zarząd Agory S.A. poinformował o terminach przeka zywania w roku
  obrotowym 2018 skonsolidowanych raportów okresowych .
  Jednocześnie Spółka poinformowała, że nie będzie: ( i) publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku
  z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawier ały kwartalną informację finansową, (ii) publikowała
  jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie
  zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania
  sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową, (iii) publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za
  czwarty kwartał 2017 r. oraz za drugi kwartał 2018 r.
   Informacja o przeprowadzanych testach na utratę war tości aktywów.
  W raporcie bieżącym z dnia 4 stycznia 2018 r., Zarząd Agory S.A. poinformował iż zgodnie z wymoga mi
  Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finans owej Grupa Agora ("Grupa") była w trakcie
  przeprowadzania testów na utratę wartości aktywów w oparciu o m.in. długoterminowe prognozy finansowe
  poszczególnych segmentów Grupy.
  Prowadzone analizy wykazują prawdopodobieństwo koni eczności dokonania odpisów aktualizacyjnych wartości
  aktywów trwałych w segmencie Druk, wartości tytułu prasowego „Cztery Kąty” oraz wartości firmy Trader.com.
  (Polska) Sp. z o.o., których wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny Grupy za czwarty kwartał 2017 r. mógł
  wynieść łącznie około 70-90 mln zł, według wstępnych szacunków, możliwych do dokonania na dzień 4 styc znia
  2018 r.
  Dodatkowo, Spółka przeprowadziła przegląd okresów użytkowania wybranych aktywów trwałych Grupy Agora, co
  mogło skutkować wyższymi odpisami amortyzacyjnymi, które obniżą wynik operacyjny Grupy w czwartym kwartale
  2017 r. o około 5 mln zł.
  Ostateczna wartość odpisów aktualizacyjnych wyniosła 88,9 mln zł i została podana przez Spółkę wraz z publikacją
  sprawozdań finansowych za 2017 r.
   Procedura konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrud nienia w segmencie Druk w Grupie Agora
  W raporcie bieżącym z dnia 1 lutego 2018 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 1 lutego 2018 r., zgodnie z
  postanowieniami Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
  stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury konsultacji w
  sprawie zwolnień grupowych ze związkiem zawodowym d ziałającym przy Spółce. Dodatkowo, w związku z Ustawą z
  dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, konsultacje prowadzone
  były również z radą pracowników Spółki.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 73
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Przyczyną planowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, jest postępujący spadek
  przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych w technologii coldset, w której specjalizują się drukarnie Grupy
  Agora. Trend ten wynika w dużej mierze z kondycji r ynku prasowego w Polsce, którego uczestnicy są głów nymi
  nabywcami usług realizowanych w tej technologii. Zlecenia od klientów z innych branż, w tym realizowan e w
  technologii heatset, mają istotnie mniejszy udział w przychodach z działalności poligraficznej Grupy - ze względu na
  ograniczenia infrastrukturalne nie były i nie są on e w stanie skompensować utraty przychodów związanyc h z
  drukiem coldset.
  Biorąc pod uwagę obecną kondycję rynku prasowego, negatywne prognozy dotyczące perspektyw jego dalszego
  rozwoju oraz postępującą cyfryzację mediów, nie jest możliwe zahamowanie trendu spadkowego w działalno ści
  poligraficznej w technologii coldset. Zarząd Spółki uznał, iż niezbędne jest podjęcie zdecydowanych dz iałań
  restrukturyzacyjnych, które mają na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania drukarni oraz zoptymalizo wanie
  procesów operacyjnych tak, aby ograniczyć negatywny wpływ spadających wolumenów druku na kondycję
  finansową segmentu Druk, m.in. poprzez dopasowanie struktury zatrudnienia do aktualnego wolumenu
  świadczonych usług produkcyjnych.
  Zamiarem Zarządu Agory S.A. było przeprowadzenie zwolnień do 53 pracowników zatrudnionych w segmencie Druk
  w Grupie Agora (co stanowiło 16,3% wszystkich zatrudnionych w tym segmencie - w tym 1,9% zatrudnionych w
  Agora S.A. oraz 17,1% zatrudnionych w spółce Agora Poligrafia Sp. z o.o., na dzień 1 lutego 2018 r.), w okresie od 21
  lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r.
  Spółka przeprowadzi te zmiany z dbałością o pracown ików, oferując im szereg działań osłonowych i wspierających.
  Zarząd Spółki w dniu 1 lutego 2018 r. zwrócił się d o związku zawodowego działającego przy Spółce i rad y
  pracowników Spółki o przystąpienie do konsultacji w powyższej sprawie oraz powiadomił właściwy urząd p racy o
  zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Spółc e.
  W raporcie bieżącym z dnia 7 lutego 2018 r. Zarząd Agory S.A., w nawiązaniu do raportu bieżące go Nr 3/2018 z dnia
  1 lutego r., poinformował o:
  (i) zawarciu przez Spółkę, w dniu 7 lutego 2018 rok u, trójstronnego porozumienia ("Porozumienie") ze z wiązkiem
  zawodowym działającym przy Spółce (które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca
  2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z p racownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
  pracowników) oraz z radą pracowników Spółki (które stanowi porozumienie w trybie przepisów Ustawy z dn ia 7
  kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji),
  (ii) podjęciu przez zarząd Spółki, w dniu 7 lutego 2018 r., uchwały o przeprowadzeniu zwolnienia grupo wego w
  segmencie Druk w Grupie Agora na zasadach określonych w zawartym Porozumieniu.
  Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresi e od 15 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r. i obejmie do 53
  pracowników segmentu Druk w Grupie Agora, co stanow i około 16,3% wszystkich zatrudnionych w tym segmencie.
  Na mocy Porozumienia zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących
  Spółkę przepisów prawa. Do odprawy wynikającej z pr zepisów prawa, doliczona zostanie dodatkowa rekompe nsata
  w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracow nicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi
  obejmującymi m.in. wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz przekwalifikowaniu. Części pracowników, którzy pozostaną
  zatrudnieni w segmencie Druk podwyższone zostanie w ynagrodzenie zasadnicze w związku między innymi ze
  zmienionym zakresem obowiązków. Spółka, zgodnie z wymogami prawa, przekaże stosowne informacje, w tym treść
  zawartego Porozumienia Powiatowemu Urzędowi Pracy.
  Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupow ych, która obciąży wynik Grupy Agora w pierwszym kwartale
  2018 r. wyniesie około 1,6 mln zł. Grupa Agora szacuje, że oszczędności z tytułu restrukturyzacji w skali roku mogą
  wynieść około 2,0 - 2,5 mln zł.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 74
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  VI. OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU K ORPORACYJNEGO PRZEZ
  AGORĘ S.A. W 2017 R.
  Niniejsze Oświadczenie i Raport o stosowaniu Ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2017 r. zostało sporządzone
  na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Minis tra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitent ów papierów wartościowych oraz warunków uznawania z a
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa p aństwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U.
  2014, poz. 133 z późn. zm.)
  1. ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRYM PODLEGAŁA S PÓŁKA W 2017 ROKU
  W 2017 r. Agora S.A. podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre praktyki spółe k
  notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”). Dobre P raktyki zostały przyjęte uchwałą Rady GPW nr 26/1413/2015
  z dnia 13 października 2015 roku. Zarząd Spółki dok łada należytej staranności w celu przestrzegania zasad Dobrych
  Praktyk. Dobre praktyki są dostępne publicznie na s tronie internetowej GPW (https://www.gpw.pl/dobre-p raktyki).
  2. WSKAZANIE POSTANOWIEŃ ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NI E BYŁY PRZEZ EMITENTA
  STOSOWANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚ CI I PRZYCZYNY
  NIEZASTOSOWANIA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ ORAZ W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA ZAMIERZA
  USUNĄĆ EWENTUALNE SKUTKI NIEZASTOSOWANIA DANEGO POS TANOWIENIA LUB JAKIE
  KROKI ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO NIEZAST OSOWANIA DANEGO
  POSTANOWIENIA W PRZYSZŁOŚCI
  W 2017 r. Spółka stosowała wszystkie postanowienia Dobrych Praktyk. Rekomendacja dotycząca zapewnienia
  akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadz eniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  (IV.R.2) w zakresie zapewnienia akcjonariuszom dwus tronnej komunikacji, przy wykorzystaniu środków kom unikacji
  elektronicznej, w czasie rzeczywistym, w ramach któ rej akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego
  zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejs ce obrad, była realizowana poprzez kontakt za pomoc ą
  dedykowanego adresu email.
  3. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK GI EŁDOWYCH
  3.1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestor ami
  W zakresie prowadzonej polityki informacyjnej Spółka stosuje się do zaleceń rekomendacji poprzez zapew nienie
  wszystkim zainteresowanym łatwego i niedyskryminującego nikogo dostępu do informacji za pomocą różnorodnych
  narzędzi komunikacji.
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza w niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu,
  informacje wymagane przepisami prawa i zasadami szc zegółowymi Dobrych Praktyk oraz inne dokumenty
  korporacyjne mające na celu jak najszersze przybliżenie zainteresowanym profilu działalności Spółki. M imo, że akcje
  Agory S.A. nie są zakwalifikowane do indeksu WIG20 i mWIG40, Spółka udostępnia wszystkie powyższe info rmacje i
  dokumenty również w języku angielskim.
  Dodatkowo Spółka prowadzi mobilną wersję serwisu re lacji inwestorskich oraz biura prasowego Agory, a także konto
  Spółki w serwisie Twitter, umożliwiając tym samym b ieżący dostęp do informacji. Spółka zapewnia bezpośredni oraz
  imienny kontakt z pracownikami działu relacji inwes torskich oraz przedstawicielami Zarządu Spółki. Spółka oferuje
  także newsletter korporacyjny, który umożliwia otrz ymywanie wybranych bieżących informacji korporacyjn ych lub
  prasowych. Dodatkowo, Spółka prowadzi mailing branż owy z raportami dotyczącymi poszczególnych segmentó w
  mediów. Spółka zamieszcza również na swojej stronie raporty dotyczące przestrzegania przez nią zasad ładu
  korporacyjnego oraz informacje o zasadzie dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania spraw ozdań
  finansowych. Na początku 2018 r. Spółka uruchomiła nową wersję serwisu korporacyjnego.
  W przypadku, gdy Spółka poweźmie wiedzę o rozpowsze chnianiu w mediach nieprawdziwych informacji, które mogą
  istotnie wpłynąć na jej ocenę lub wizerunek, Zarząd Spółki niezwłocznie po powzięciu takiej wiedzy pod ejmuje  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 75
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  decyzję, w jaki sposób najskuteczniej zareagować na tego typu informacje – poprzez zamieszczenie oświa dczenia na
  stronie korporacyjnej Spółki czy stosując inne, wyb rane rozwiązania, jeżeli charakter informacji i okoliczności
  publikacji takich informacji dają podstawy uznać przyjęcie takiego rozwiązania za bardziej właściwe.
  Spółka dokłada wszelkich starań, aby sporządzić i o publikować raporty okresowe w możliwie najkrótszym czasie po
  zakończeniu okresu sprawozdawczego, biorąc pod uwag ę złożoność struktury kapitałowej Spółki. Zarząd Agory S.A.
  spotyka się cyklicznie z przedstawicielami rynku kapitałowego oraz mediów na spotkaniach po publikacji wyników
  kwartalnych. Spotkania te są również transmitowane przez internet tak, aby umożliwić wszystkim, którzy nie mogli
  stawić się osobiście, zarówno śledzenie ich przebiegu, jak i zadawanie pytań drogą mailową.
  3.2. Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych i członków rad nadzorczych
  Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki w swoim działaniu kierują się interesem Spółki. W skład Zarządu i Rady Nadzorczej
  powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifik acje i doświadczenie.
  Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członków Zarządu. Spół ka
  publikuje na swojej stronie korporacyjnej podział o dpowiedzialności za poszczególne obszary działalnoś ci spółki
  pomiędzy poszczególnych członków Zarządu. W ramach podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu
  w 2017 r. jeden z nich pełnił jednocześnie funkcję prezesa zarządu spółki zależnej Helios S.A., wchodz ącej w skład
  segmentu biznesowego bezpośrednio przez niego nadzo rowanego. Drugi członek zarządu pełnił jednocześnie funkcję
  członka zarządu spółki zależnej Stopklatka S.A., kt óra z ramienia Agory S.A. była przez niego nadzorow ana. W opinii
  Zarządu wspiera to skuteczną realizację planu rozwo ju zarówno tych spółek, jak i całego przedsiębiorstwa emitenta.
  Rada Nadzorcza Spółki nie ma wpływu na dobór kandyd atów do Zarządu Spółki. Prawo zgłaszania kandydatów na
  członków Zarządu należy do akcjonariuszy posiadając ych akcje serii A, natomiast wyboru członków Zarząd u
  dokonuje Walne Zgromadzenie (z zastrzeżeniem możliw ości kooptacji członków Zarządu zgodnie z postanowieniami
  Statutu). Niemniej jednak, oceniając pracę poszczeg ólnych członków Zarządu po zakończeniu każdego roku
  obrotowego, Rada Nadzorcza rozmawia z każdym z czło nków Zarządu o ich planach dotyczących dalszego pełnienia
  swojej funkcji tak, żeby dążyć do zapewnienia efekt ywnego funkcjonowania Zarządu.
  Przedstawiciele Rady Nadzorczej Agory reprezentują różne obszary wiedzy i długoletnie doświadczenie zawodowe,
  co pozwala im patrzeć na zagadnienia związane z fun kcjonowaniem Spółki i Grupy z szerszej perspektywy.
  Przedstawiciele Rady Nadzorczej są w stanie poświęc ić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obow iązków.
  W przypadku rezygnacji lub niemożności sprawowania czynności przez członka Rady Nadzorczej, Spółka niezwłocznie
  podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej, z tym
  zastrzeżeniem, że członkowie Rady Nadzorczej są pow oływani przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z wymogam i
  Dobrych Praktyk, co najmniej dwóch członków Rady Na dzorczej spełnia wymogi niezależności.
  Członkowie Rady Nadzorczej Spółki na bieżąco otrzym ują wszelkie niezbędne informacje o sprawach dotyczących
  funkcjonowania Spółki i Grupy. Dodatkowo, Spółka za pewnia Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z
  profesjonalnych, niezależnych usług doradczych (uwz ględniając sytuację finansową Spółki), które w ocenie Rady
  mogą być niezbędne do sprawowania przez nią efektyw nego nadzoru w Spółce.
  Rada Nadzorcza Agory nie odstąpiła od realizacji ża dnej z Dobrych Praktyk stosowanych przez członków r ad
  nadzorczych. W ramach swoich obowiązków sporządza ona zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny
  systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem , compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Powy ższa
  ocena obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrol ne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansow ego i
  działalności operacyjnej. Ocena ta jest publikowana przez Spółkę wraz ze wszystkimi materiałami związa nymi z
  walnym zgromadzeniem na stronie korporacyjnej Spółk i.
  Jednocześnie Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje s prawy, które są przedmiotem obrad walnego zgromadze nia.
  Przedstawiciele Rady Nadzorczej zawsze uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwi ającym
  im udzielenie, w dopuszczalnym przez przepisy obowi ązującego prawa zakresie, odpowiedzi na ewentualne pytania
  ze strony akcjonariuszy. W 2017 r. podczas obrad Wa lnego Zgromadzenia Radę Nadzorczą reprezentował jej
  przewodniczący Pan Andrzej Szlęzak.
  Rada co roku przygotowuje również sprawozdanie ze s wojej działalności w danym roku obrotowym. Rada przedstawi
  również sprawozdanie ze swojej działalności w 2017 r., które obejmie informacje na temat: składu Rady i jej
  Komitetów, spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności, liczby posiedzeń Rady i jej Komitetów w  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 76
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  raportowanym okresie oraz dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza przedstawi również
  swoją ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowią zków informacyjnych dotyczących stosowania ładu
  korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy or az przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowy ch, jak również ocenę racjonalności prowadzonej przez
  Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub i nnej o zbliżonym charakterze albo informację o brak u takiej
  polityki.
  W przypadku powiązań członka Rady Nadzorczej z akcj onariuszem dysponującym więcej niż 5% ogólnej liczby głosów
  informuje on Zarząd Spółki oraz pozostałych członkó w Rady Nadzorczej o tym fakcie. Podobnie dzieje się w
  przypadku konfliktu interesów lub możliwości jego p owstania.
  3.3. Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszam i
  Obecnie papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są przedmiotem obrotu jedynie na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie, stąd też wszyscy akcjonariusze Spółki nabywają swoje prawa zgodnie z polskim system
  prawnym w jednakowych terminach. Wszyscy akcjonariu sze Spółki, w zakresie transakcji i umów zawieranych przez
  Spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powi ązanymi, są traktowani jednakowo w takich samych sy tuacjach.
  W przypadku wprowadzania zmian w regulaminie walneg o zgromadzenia, Spółka stara się to czynić z należytym
  wyprzedzeniem tak, aby umożliwić wszystkim akcjonar iuszom wykonywanie ich praw, jak również Spółka dok łada
  starań, aby zmiany w regulaminie walnego zgromadzen ia obowiązywały najwcześniej od następnego walnego
  zgromadzenia.
  Spółka dokłada również wszelkich starań (w tym ustalenie miejsca i terminu walnego zgromadzenia), aby zapewnić
  jak najszerszemu gronu akcjonariuszy możliwość ucze stniczenia w walnym zgromadzeniu. Spółka informuje
  niezwłocznie o wszelkich zmianach dotyczących organizacji walnego zgromadzenia, w tym o tych zgłoszonych do
  porządku obrad walnego zgromadzenia. Agora umożliwi a również udział w walnym zgromadzeniu Spółki
  przedstawicielom mediów.
  Spółka dąży do odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie (biorąc pod uwagę
  również organizację działalności Grupy Agora) po pu blikacji raportu rocznego, z uwzględnieniem właściwych
  przepisów prawa. W dniu 21 czerwca 2017 r. Walne Zg romadzenie Spółki, zwołane na wniosek Zarządu, obradowało
  w jej siedzibie w Warszawie, a wszystkie dokumenty związane z jego organizacją i przebiegiem, w tym zapis
  transmisji wideo, znalazły się na stronie korporacy jnej Spółki. Jego przebieg był zgodny z przepisami kodeksu spółek
  handlowych oraz regulaminem Walnego Zgromadzenia. C złonkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident
  obecni w toku obrad, byli gotowi do udzielania wyja śnień w zakresie swoich kompetencji i przepisów pra wa. Pytania
  ze strony akcjonariuszy zadawane w trakcie przebieg u walnego zgromadzenia i udzielane na nie odpowiedz i są
  dostępne dla wszystkich dzięki transmitowaniu przeb iegu walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  Dodatkowo, gdy pojawia się taka potrzeba, Spółka sp orządza listę pytań zadawanych przed i w trakcie walnego
  zgromadzenia oraz odpowiedzi udzielonych na te pyta nia. Odpowiedzi na pytania udzielają obecni na walnym
  zgromadzeniu przedstawiciele Zarządu oraz Rady Nadz orczej Spółki.
  Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół ki w 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian w
  regulaminie walnego Zgromadzenia oraz Statucie Spół ki.
  Walne Zgromadzenie zatwierdziło roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok
  obrotowy 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalno ści Spółki w roku obrotowym 2016.
  Walne Zgromadzenie ustaliło liczbę członków Rady Na dzorczej kadencji rozpoczynającej się wraz z jego
  zakończeniem na 6 osób, powołując do składu Rady Na dzorczej: Dariusza Formelę, Tomasza Sielickiego, Wandę
  Rapaczyński, Andrzeja Szlęzaka, Annę Marię Kryńską- Godlewską oraz Andrzeja Dobosza.
  W 2017 r. Walne Zgromadzenie zatwierdziło powołanie do składu Zarządu Agnieszki Sadowskiej, które nastąpiło
  w drodze kooptacji, w dniu 1 marca 2017 r
  W 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło równ ież uchwałę w sprawie pokrycia straty netto z kapitału
  zapasowego Spółki oraz upoważniło Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich późniejszego
  umorzenia. Walne Zgromadzenie wydzieliło w tym celu z kapitału zapasowego kwotę 23.832.713 zł na fundusz
  rezerwowy utworzony w celu realizacji skupu akcji w łasnych.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 77
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  8 listopada 2017 r. odbyło się również Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zostało ono zwołane na wniosek
  Zarządu, obradowało w siedzibie głównej Spółki w Wa rszawie, a wszystkie dokumenty związane z jego organizacją i
  przebiegiem, w tym zapis transmisji wideo, znalazły się na stronie korporacyjnej Spółki. Jego przebieg był zgodny z
  przepisami kodeksu spółek handlowych oraz regulamin em Walnego Zgromadzenia.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu zarządu Agory Annę Kryńską-Godlewską oraz Grzegorza
  Kanię na wspólną kadencję, która wygaśnie z dniem o dbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawo zdanie
  finansowe za 2017 rok.
  Od kilku lat Spółka prowadzi transmisję obrad walne go zgromadzenia w czasie rzeczywistym zarówno w jęz yku
  polskim, jak i angielskim. W trakcie obydwu walnych zgromadzeń zorganizowanych w 2017 r. Spółka zapewn iła
  akcjonariuszom możliwość dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej z wykorzystaniem dedykowanego adresu e-mail. Ze względu na istotne nakłady finansowe i
  technologiczne oraz potencjalne wątpliwości prawne, Spółka nie umożliwia wykonywania, osobiście lub pr zez
  pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzen ia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Spółka dąży do przestrzegania wszystkich zasad szcz egółowych dotyczących walnego zgromadzenia i relacj i z
  akcjonariuszami wskazanych w Dobrych Praktykach.
  4. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JE GO ZASADNICZYCH UPRAWNIEŃ
  ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA
  Walne Zgromadzenie Agory („WZ”) działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Agory.
  Paragraf 16 ust. 2 Statutu przewiduje możliwość uch walenia przez WZ Regulaminu Walnego Zgromadzenia
  określającego zasady jego funkcjonowania. Uchwaleni e, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej
  ważności trzech czwartych głosów oddanych. Regulami n WZ znajduje się pod adresem URL:
  https://www.agora.pl/media/Dokumenty/Regulamin_waln ego_zgromadzenia.pdf. WZ zwoływane jest zgodnie z
  przepisami kodeksu spółek handlowych.
  O ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statut u nie stanowią inaczej, uchwały WZ podejmowane są
  bezwzględną większością głosów oddanych. Zgodnie z §15 ust. 2 Statutu, uchwały dotyczące połączenia Spółki z
  innym podmiotem, innych form konsolidacji, jakie są lub będą dopuszczone przez przepisy prawa, podział u Spółki, a
  także ustalania zasad wynagradzania członków Rady N adzorczej, w tym także osobnego wynagrodzenia dla
  członków, którzy zostali oddelegowani do stałego in dywidualnego wykonywania nadzoru, podejmowane są
  większością trzech czwartych głosów oddanych. Więks zości trzech czwartych głosów oddanych w obecności
  akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 50% kap itału zakładowego Spółki wymagają dla swojej ważnoś ci
  uchwały dotyczące usunięcia spraw spod obrad walneg o zgromadzenia, które wcześniej objęte były porządkiem
  dziennym. Natomiast gdy o usunięcie spraw z porządk u dziennego wnosi Zarząd Spółki, uchwała wymaga
  bezwzględnej większości głosów oddanych. Uchwały WZ nie wymaga nabycie oraz zbycie nieruchomości,
  użytkowania wieczystego, a także udziału w nierucho mości.
  Zgodnie z §15 ust. 4 Statutu, usunięcie spraw umies zczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia na ż ądanie
  zgłoszone na podstawie art. 400 lub art. 401 Kodeks u spółek handlowych przez akcjonariusza reprezentuj ącego co
  najmniej taką część kapitału, jaka jest wskazana w tych przepisach, wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie
  żądanie. Podjęcie uchwały dotyczącej odpowiedzialno ści akcjonariusza wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu wymaga
  większości trzech czwartych głosów oddanych w obecn ości akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50%
  wszystkich akcji Spółki uprawniających do głosowani a przy podjęciu takiej uchwały.
  Według §17 ust. 1 Statutu żaden akcjonariusz nie mo że wykonywać więcej niż 20% ogólnej liczby głosów n a walnym
  zgromadzeniu, przy czym przy ustalaniu obowiązków n abywców znacznych pakietów akcji, przewidzianych w
  Ustawie o ofercie publicznej, takie ograniczenie pr awa głosu nie istnieje. Wspomnianego ograniczenia p rawa głosu
  nie stosuje się również do:
   akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje s erii A,
   akcjonariusza, który - posiadając akcje uprawniając e do nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na wa lnym
  zgromadzeniu - ogłosił zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej wezwanie do zapisywania się na sprzedaż
  lub zamianę wszystkich akcji Spółki i w ramach taki ego wezwania nabył akcje uprawniające, łącznie z do tychczas
  posiadanymi przez niego akcjami Spółki, do wykonywa nia co najmniej 75% ogólnej liczby głosów na walnym  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 78
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  zgromadzeniu. Przy obliczaniu udziałów akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, o
  których mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, że wspomniane (20-procentowe) ograniczenie prawa głos u nie
  istnieje.
  Zgodnie z §17 ust. 5 Statutu udział głosów podmiotó w zagranicznych i podmiotów kontrolowanych przez po dmioty
  zagraniczne na Walnym Zgromadzeniu nie może przekro czyć 49%. Ograniczenie to nie ma zastosowania w
  odniesieniu do podmiotów mających siedzibę lub miej sce zamieszkania w państwie członkowskim Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego.
  Przy podejmowaniu uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu publicznego na każdą akcję, bez względu na jej
  uprzywilejowanie, przypada jeden głos.
  Zgodnie z §7 ust. 1 Statutu, poza akcjami imiennymi serii A, na kapitał zakładowy Spółki składają się akcje zwykłe serii
  BiD, imienne i na okaziciela. Akcje imienne serii A uprzywilejowane są w ten sposób, przy uwzględnieni u wyżej
  wspomnianych zastrzeżeń, że każda z nich uprawnia d o pięciu głosów na walnym zgromadzeniu.
  Zgodnie z §11 ust. 1 Statutu zbycie lub zamiana upr zywilejowanych akcji serii A na akcje na okaziciela wymaga
  pisemnej zgody właścicieli co najmniej 50% uprzywil ejowanych akcji serii A wpisanych do księgi akcyjnej w dniu
  złożenia wniosku o wyrażenie zgody na zbycie lub za mianę uprzywilejowanych akcji serii A na akcje na okaziciela. W
  ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, Zarząd jes t obowiązany doręczyć odpis wniosku każdemu z właśc icieli
  uprzywilejowanych akcji serii A, którzy są uprawnie ni do wyrażenia zgody, na adres akcjonariusza wpisa ny w księdze
  akcyjnej.
  Kandydatów na członków Rady Nadzorczej mają prawo z głaszać akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje
  serii A lub akcjonariusze, którzy na ostatnim walny m zgromadzeniu, przed zgłoszeniem kandydatur, udoku mentowali
  prawo do nie mniej niż 5% głosów i posiadają w chwi li zgłoszenia kandydatur nie mniej niż 5% kapitału zakładowego
  Spółki (§ 21 ust. 1 lit. a Statutu). W przypadku zł ożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej poz ostali
  członkowie organu mogą w drodze kooptacji powołać n owego członka, który swoje czynności będzie sprawować do
  czasu wyboru członka Rady Nadzorczej przez walne zg romadzenie, nie dłużej jednak niż do upływu wspólnej kadencji
  Rady Nadzorczej. Odwołanie (usunięcie) członka Rady Nadzorczej przed upływem wspólnej kadencji Rady Na dzorczej
  może nastąpić uchwałą walnego zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że do czasu
  ustania przywilejów akcji serii A, za przyjęciem ta kiej uchwały oddanych zostanie 80% głosów przypadaj ących na
  wszystkie uprzywilejowane akcje serii A.
  Informacje na temat uprawnień walnego zgromadzenia i praw akcjonariuszy odnośnie powoływania i odwoływania
  członków Zarządu są zawarte w dalszej części niniej szego dokumentu.
  Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest n iedopuszczalna.
  Prawa akcjonariuszy Spółki, w tym prawa akcjonarius zy mniejszościowych, wykonywane są w zakresie i w s posób
  zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych.
  Realizując zasadę przejrzystości, efektywnej polity ki informacyjnej oraz starając się zapewnić wszystk im
  akcjonariuszom równy dostęp do informacji o Spółce, Agora S.A. prowadzi transmisję obrad Walnego Zgrom adzenia
  przez internet, w języku polskim i angielskim.
  W obradach walnego zgromadzenia Spółki uczestniczą zawsze przedstawiciele Zarządu, Rady Nadzorczej oraz
  biegłego rewidenta Spółki.
  5. SKŁAD OSOBOWY I JEGO ZMIANY ORAZ ZASADY DZIAŁANI A ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I
  NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW.
  5.1. Zarząd
  Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy kodeksu s półek handlowych oraz Statutu. Zgodnie ze Statutem, Zarząd
  składa się z od trzech do sześciu członków, których dokładną liczbę określają akcjonariusze posiadający większość
  uprzywilejowanych akcji serii A, a po ustaniu przyw ilejów w stosunku do tych akcji, Rada Nadzorcza (§ 28 Statutu).
  Kadencja Zarządu trwa 5 lat (§29 ust. 1 Statutu). R ada Nadzorcza w konsultacji z Prezesem Zarządu usta la
  wynagrodzenie oraz inne świadczenia dla Członków Za rządu. Zgodnie z §27 Statutu Spółki, Zarząd kieruje
  działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnąt rz. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane
  z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone do komp etencji innych władz Spółki. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 79
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  większością głosów (§34 ust. 1 Statutu). Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków maj ątkowych
  Spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważniony jest każdy Członek Zarządu jednoosobowo. Organizacj ę i sposób
  działania Zarządu określa szczegółowo regulamin org anizacji i pracy Zarządu.
  Zgodnie z §35 Statutu, członków Zarządu obejmuje za kaz konkurencji. W szczególności nie mogą oni zajmować się
  interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestni czyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik,
  akcjonariusz lub członek władz. Zakaz ten nie obejm uje uczestnictwa Członków Zarządu w organach nadzor czych i
  zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka jest bezpośrednio lub pośrednio powiązana
  kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 1% papierów wartościowych spółek publicznych prowa dzących
  działalność konkurencyjną.
  Na dzień przedstawienia niniejszego Sprawozdania Z arządu, w skład Zarządu Spółki wchodzą:
  - Bartosz Hojka – Prezes Zarządu,
  - Tomasz Jagiełło - Członek Zarządu,
  - Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu (od dnia 1 m arca 2017 r.),
  - Anna Kryńska-Godlewska - Członek Zarządu (od dnia 8 listopada 2017 r.),
  - Grzegorz Kania - Członek Zarządu (od dnia 8 listo pada 2017 r.).
  Bartosz Hojka
  Członek Zarządu Spółki od 28 czerwca 2013 r. Od 12 marca 2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Agory.
  Nadzoruje segmenty Radio i Prasa, pion Sprzedaży Ko rporacyjnej oraz działy Pracowniczy i Komunikacji
  Korporacyjnej. Zasiada w radach nadzorczych Helios S.A., AMS S.A., Yieldbird Sp. z o.o., Goldenline Sp. z o.o.
  i Stopklatka S.A.
  Od samego początku swojej kariery zawodowej związan y był z mediami elektronicznymi, m.in. jako redaktor w
  katowickim radiu TOP oraz w ośrodku regionalnym TVP w Katowicach. Pracę w Agorze rozpoczął w 1998 r.
  na stanowisku dyrektora programowego śląskiego radi a Karolina. Następnie, jako dyrektor programu i promocji
  wszystkich stacji należących do Grupy Radiowej Agor y sp. z o.o. (GRA), był m.in. odpowiedzialny za wprowadzenie
  na rynek marki Radio Złote Przeboje. W latach 2005 - 2013 członek zarządu i dyrektor zarządzający GRA, obejmującej
  Radio Złote Przeboje, Rock Radio, Radio Pogoda oraz Radio TOK FM, którego GRA jest większościowym udzi ałowcem.
  Przeprowadził restrukturyzację, która zaowocowała s kokową poprawą rentowności segmentu radiowego. Pod jego
  kierownictwem Radio TOK FM stało się jednym z najba rdziej opiniotwórczych mediów w Polsce, GRA zwiększyła
  skalę swojej działalności oraz rozwinęła pod marką Tuba.FM innowacyjną ofertę w internecie, na urządze niach
  mobilnych i w SMART TV. Ponadto GRA założyła Doradz two Mediowe - lidera rynku pośrednictwa reklamowego
  w radiu, obejmującego obecnie zespół Tandem Media.
  Bartosz Hojka jest członkiem Rady Digital News Init iative (DNI) Fund - funduszu założonego przez firmę Google, w
  ramach którego wydawcy z całej Europy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów rozwijających wysokiej
  jakości dziennikarstwo dzięki technologii i innowac jom.
  Urodzony w 1974 r., absolwent dziennikarstwa na Uni wersytecie Śląskim. Od 2010 r. wykładowca na Wydzia le Radia
  i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.
  Tomasz Jagiełło
  Członek zarządu Agory od 28 czerwca 2013 r. Nadzoru je spółki Helios i NEXT FILM, Wydawnictwo Agora, a także dział
  Prawny Agory. Zasiada w radach nadzorczych spółek A MS S.A. i Stopklatka S.A.
  Tomasz Jagiełło jest założycielem i prezesem zarząd u spółki Helios S.A., największego operatora sieci kin w Polsce
  pod względem liczby obiektów. Współtwórca sukcesu s półki, od początku odpowiedzialny za jej rozwój i strategię.
  Reprezentował spółkę podczas transakcji nabycia w 2 007 r. sieci 5 kin Kinoplex oraz podczas transakcji nabycia
  większościowego pakietu akcji spółki przez Agorę S. A. w 2010 r. Był jednym z pomysłodawców powołania f irmy NEXT
  FILM Sp. z o.o., dzięki której Helios poszerzył swo ją działalność o dystrybucję filmową.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 80
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Kina Polskie, przez kilka lat był też członkiem Rady Polskiego Instytutu
  Sztuki Filmowej.
  Urodzony w 1967 r., absolwent Wydziału Prawa Uniwer sytetu Łódzkiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu
  w Edynburgu.
  Agnieszka Sadowska
  Wchodzi w skład zarządu Agory od 1 marca 2017 r. Na dzoruje segmenty Internet, Druk i Reklama Zewnętrzna, pion
  Czasopisma, dział Big Data oraz działalność telewiz yjną.
  Agnieszka Sadowska jest związana z Agorą od 1999 r. Swoją karierę rozpoczęła jako analityk finansowy, pracowała
  również w dziale Nowe Przedsięwzięcia, odpowiadając ym za przejęcia i inwestycje w Grupie Agora, a także była
  kierownikiem działu Controlling & Business Developm ent.
  W latach 2010 - 2013 była dyrektorem zarządzającym platformy internetowej Publio.pl, zajmującej się sprzedażą e-
  booków i audiobooków. Stworzyła koncepcję oraz nadz orowała powstanie i działalność serwisu, który po roku od
  startu znalazł się w czołówce księgarni internetowy ch z publikacjami elektronicznymi.
  Agnieszka Sadowska od listopada 2013 r. z sukcesem kieruje rozwojem działalności telewizyjnej w Grupie Agora, w
  tym współpracą z Kino Polska TV S.A. przy rozwijani u kanału filmowego Stopklatka TV. Jest Członkiem Za rządu spółki
  Stopklatka S.A. Współtworzyła sukces spółki, która w niecałe 3 lata od uruchomienia osiągnęła rentowno ść.
  Jednocześnie w ramach struktur Agory S.A. odpowiada ła za skuteczne przeprowadzenie Spółki przez proces
  koncesyjny i pozyskanie koncesji na nadawanie nazie mnego kanału telewizyjnego METRO w ramach multiplek su 8
  (MUX-8). Od 2016 r. była Prezesem Zarządu spółki Gr een Content Sp. z o.o., która uzyskała koncesję na nadawanie
  kanału METRO. Stacja została uruchomiona 2 grudnia 2016 r. i od początku nadawania uzyskiwała najlepsze wyniki
  spośród wszystkich kanałów telewizyjnych w ofercie MUX-8. Agnieszka Sadowska współuczestniczyła równie ż
  w procesie pozyskania przez Agorę inwestora strateg icznego do rozwoju kanału METRO, a następnie w sprz edaży
  kanału spółce Discovery Polska.
  Urodzona w 1974 r., absolwentka kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławi u. W
  1999 r. uzyskała tytuł MBA w Szkole Biznesu Politec hniki Warszawskiej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu
  zarządzania i finansów, w tym ACCA, uzyskując statu s ACCA member.
  Anna Kryńska-Godlewska
  Od 8 listopada 2017 r. wchodzi w skład zarządu Agor y. Nadzoruje działalność pionu Nowe Przedsięwzięcia .
  Anna Kryńska-Godlewska jest menadżerem z ponad dwud ziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania
  inwestycjami kapitałowymi. Ponad 20 lat pracowała d la Media Development Investment Fund, gdzie przez o statnie 9
  lat pełniła funkcję członka zarządu i dyrektor inwe stycyjnej odpowiedzialnej za inwestycje funduszu w sektorze
  mediów w Europie, Azji, Afryce oraz w Ameryce Połud niowej. Wcześniej była związana m.in. z Fidea Management,
  firmą zarządzającą X NFI, CIECH S.A. oraz z Bankiem Handlowym w Warszawie. Od 23 czerwca 2016 r. do 8 listopada
  2017 r. zasiadała w Radzie Nadzorczej Agory S.A.
  Urodzona w 1972 r., jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Banko wości
  oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. Ukończyła kursy doszkalające m.in. w Harvard Business School.
  Grzegorz Kania
  Od 8 listopada 2017 r. wchodzi w skład zarządu Agor y. Nadzoruje piony Finanse i Administracja oraz Technologie,
  a także dział Audytu Wewnętrznego.
  Grzegorz Kania to specjalista w dziedzinie zarządza nia finansami z blisko dwudziestoletnim doświadczen iem
  w międzynarodowych firmach. Karierę rozpoczął w Pri cewaterhouseCoopers, specjalizując się w usługach doradztwa
  i audytu dla podmiotów z sektora nowych technologii , mediów i rozrywki. W latach 2003-2008 pełnił funk cję
  zastępcy dyrektora finansowego UPC Polska. W latach 2008-2011 kierował finansami w skandynawskiej Grup ie
  Kapitałowej BLStream (obecnie Intive), będącej dost arczycielem aplikacji mobilnych i innych rozwiązań
  informatycznych. Od 2012 r. pełnił funkcję CFO w Ri ngier Axel Springer Polska, a od 2014 r. - w Grupie Onet-RAS
  Polska.
  Urodzony w 1973 r., absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od 2001 r. jest
  członkiem ACCA.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 81
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  5.2. Rada Nadzorcza
  Rada Nadzorcza Spółki działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Zgodnie z §1 8 ust. 1
  Statutu, Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mni ej niż sześciu i nie więcej niż dziesięciu członków powoływanych
  przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem pozostały ch postanowień Statutu. Liczbę członków Rady Nadzorczej
  ustala Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Rady Na dzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady
  Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie zastępcę prze wodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje (§18 ust. 2
  Statutu).
  Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. W związku z powyższym, kadencja
  poprzedniej Rady Nadzorczej wygasła z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego
  sprawozdanie finansowe za 2015 r. tj. w dniu 23 czerwca 2016 r. Jednocześnie w tym samym dniu Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało skład obecnej Rady Nadzorczej, której kadencja wygaśnie z dniem
  odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r.
  Zgodnie z §20 ust. 4 Statutu, co najmniej dwóch czł onków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni. Obe cnie w
  Radzie Nadzorczej Spółki większość członków Rady Na dzorczej ma status niezależnych członków. Większość
  członków Rady Nadzorczej spełnia również wymogi nie zależności określone w Dobrych Praktykach. Do szczególnych
  kompetencji Rady Nadzorczej Agory należy m. in. oce na sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozdania finansowego Spółki, ocena wniosków Zar ządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
  ustalanie, w porozumieniu z Prezesem Zarządu, wynag rodzenia członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta i
  wyrażanie zgody na warunki istotnych transakcji Spó łki z podmiotami powiązanymi oraz inne kwestie prze widziane
  przez przepisy prawa i postanowienia Statutu. Zgodn ie z §23 ust. 8 Statutu, posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane
  są przynajmniej raz na kwartał. Przewodniczący zwoł uje także posiedzenia Rady Nadzorczej na żądanie Za rządu
  Spółki, wyrażone w formie uchwały, lub na żądanie k ażdego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Na dzorczej
  mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezp ośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób
  umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestnic zących w nim członków. Za miejsce posiedzenia
  przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków bezpośr edniego porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce
  pobytu prowadzącego posiedzenie.
  Zgodnie z §23 ust. 5 Statutu, uchwały Rady Nadzorcz ej zapadają bezwzględną większością głosów przy obe cności co
  najmniej ponad połowy członków Rady Nadzorczej, z z astrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu
  przewidujących inną większość i kworum.
  Na dzień przedstawienia niniejszego Sprawozdania Za rządu w skład Rady Nadzorczej Spółki (kadencja obec na)
  wchodzą:
  - Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Andrzej Dobosz – Członek Rady Nadzorczej,
  - Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej,
  - Wanda Rapaczynski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej,
  - Maciej Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej (od 9 listopada 2017 r.).
  Na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonari uszy Spółki, tj. 21 czerwca 2017 r., w skład Rady Nadzorczej
  Spółki (kadencja poprzednia) wchodzili:
  - Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Andrzej Dobosz – Członek Rady Nadzorczej,
  - Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej,
  - Anna Kryńska – Godlewska – Członek Rady Nadzorcze j,
  - Wanda Rapaczynski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 82
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  dr hab. Andrzej Szlęzak
  Partner kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & S zlęzak (SK&S). Pracę w SK&S rozpoczął krótko po jej powstaniu
  w 1991 r. W 1993 r. został w niej partnerem, zaś w 1996 r. starszym partnerem. W ramach działalności w SK&S
  uczestniczył w obsłudze prawnej szeregu transakcji prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacji wielu sektorów
  przemysłu polskiego i bankowości, nadzorował liczne projekty z obszaru fuzji i przejęć, brał udział w projektach typu
  greenfield, sporządzał liczne projekty dokumentacji transakcyjnej oraz był autorem wielu ekspertyz pra wnych
  z obszaru prawa cywilnego i handlowego. Jest arbitr em Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarc zej
  w Warszawie i wiceprzewodniczącym jego Rady Arbitra żowej; był wielokrotnie powoływany jako arbiter w sporach
  prowadzonych przed Międzynarodowym Trybunałem Arbit rażowym ICC w Paryżu.
  Andrzej Szlęzak uzyskał stopień magistra filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym i magistra pr awa na Wydziale
  Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1979-81 odbył aplikację sędziowską w Sądzie
  Wojewódzkim w Poznaniu. Od 1979 r. był pracownikiem naukowym Instytutu Prawa Cywilnego UAM, w którym
  obronił pracę doktorską oraz rozprawę habilitacyjną z zakresu prawa cywilnego. W 1994 r. powołany zost ał na
  stanowisko profesora UAM, na którym pozostawał do m omentu odejścia z Wydziału Prawa w 1996 r. Dr hab. A.
  Szlęzak był stypendystą wielu zagranicznych uczelni , w tym uniwersytetów w Oxfordzie i Michigan. Obecn ie dr hab.
  A. Szlęzak jest profesorem Uniwersytetu SWPS w Wars zawie. To autor licznych publikacji, w tym obcojęzycznych,
  z dziedziny prawa cywilnego i handlowego.
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało Andrzeja S zlęzaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agory S.A. W
  ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Andrzej Szlęzak j est członkiem Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń.
  Jeśli chodzi o niezależność członków Rady Nadzorcze j oraz Komitety działające przy Radzie Nadzorczej – kwestie te
  zostały omówione w oddzielnej sekcji raportu.
  Andrzej Dobosz
  Polski krytyk literacki, felietonista, aktor niepro fesjonalny. Był członkiem Klubu Krzywego Koła, Zwią zku Literatów
  Polskich i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Je st członkiem Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Hi storyków
  Sztuki I Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Autor t akich publikacji, jak „Z różnych półek”, „Pustelnik z Krakowskiego
  Przedmieścia”, „Ogrody i śmietniki”, „Generał w bib liotece”.
  Studiował polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim.
  W ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Andrzej Dobosz jest członkiem Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń.
  Dariusz Formela
  Od 2012 r. prezes zarządu Gobarto S.A. (wcześniej P KM DUDA S.A.) odpowiedzialny za opracowanie i wdroż enie
  strategii tej spółki. W latach 2009 - 2012 pełnił f unkcję członka zarządu PKM DUDA S.A. oraz prezesa z arządu spółki
  CM Makton S.A. W latach 1998 - 2008 był związany z grupą kapitałową ORLEN, gdzie pełnił również funkcję członka
  zarządu spółki PKN ORLEN i Możejki Nafta, odpowiedz ialnego m.in. za nadzór nad spółkami z grupy kapitałowej i
  integrację posiadanych aktywów kapitałowych. Odpowi adał za opracowanie i wdrożenie planu restrukturyzacji w
  grupie kapitałowej ORLEN. Obecnie Dariusz Formela z asiada w Komitecie Audytu spółki Avia Solutions Group S.A.
  Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Uzyskał również dyplom MBA
  University of Bradford i WSPIZ im. Leona Koźmińskie go.
  W ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Dariusz Formela jest przewodniczącym Komitetu Audytu.
  Wanda Rapaczynski
  Związana z Agorą niemal od początku jej istnienia, w latach 1998-2007 oraz w okresie od 28 czerwca 201 3 r. do 12
  marca 2014 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu. Pod jej przywództwem Agora wyrosła na jedną z największ ych i
  najbardziej znanych spółek medialnych w Europie Śro dkowo-Wschodniej. Po zaprzestaniu pełnienia funkcji Prezesa
  Zarządu w 2007 r. pozostała z nią związana jako dor adca rady nadzorczej Spółki do momentu jej powołani a do składu
  organu nadzorczego. W latach 2009 - 2013 członek ra dy nadzorczej Spółki. Reprezentowała Agorę w European
  Publishers Council i w Polskiej Konfederacji Pracod awców Prywatnych LEWIATAN, gdzie pełniła funkcję cz łonka rady
  głównej oraz członka rady nadzorczej Polskiego Zwią zku Pracodawców Prywatnych Mediów i Reklamy.
  W latach 1984-1992 kierowała działem rozwoju nowych produktów w Citibank NA w Nowym Jorku. Wcześniej p rzez
  dwa lata była dyrektorem projektu badawczego na wyd ziale psychologii Yale University, a w latach 1977-1979  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 83
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  pracownikiem naukowym Educational Testing Service w Princeton, New Jersey. Karierę zawodową zaczynała jako
  wykładowca psychologii na uniwersytetach w Nowym Jo rku i Connecticut.
  Od 2008 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Adecco S. A., szwajcarskiej spółki giełdowej o międzynarodowym zasięgu,
  zajmującej się działalnością rekrutacyjną. Pełni w niej funkcję przewodniczącej Komitetu Corporate Gov ernance.
  Przez wiele lat zasiadała w Radzie Central European University w Budapeszcie, gdzie kierowała Komisją ds. Audytu.
  Była wieloletnim członkiem International Advisory C ouncil w Brookings Institution w Waszyngtonie. Od 2 002 r.
  należy do Polskiej Grupy w Trilateral Commission.
  W 1977 r. otrzymała tytuł doktora psychologii City University of New York. Absolwentka Yale University , School of
  Organization and Management, gdzie w 1984 r. uzyska ła tytuł Master of Private & Public Management.
  W ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Wanda Rapaczyns ki jest członkiem Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń.
  Tomasz Sielicki
  Tomasz Sielicki pracował w Sygnity S.A. (dawniej Co mputerLand S.A.) od momentu powstania spółki w 1991 r. Od
  1992 do 2005 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a n astępnie przez 2 lata pełnił funkcję Prezydenta Grupy Sygnity
  (dawniej Grupy ComputerLand). Jest powszechnie uzna wany za twórcę sukcesu firmy. Od 2007 r. do 2017 r.
  wchodził w skład Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
  Jest członkiem m.in. Rady Fundacji Rozwoju Społecze ństwa Informacyjnego, Rady Fundacji Gessel dla Muze um
  Narodowego w Warszawie, Trilateral Commission, Rady Fundacji Wspólna Droga, Rady Programowej Akademii
  Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława Pagi oraz Ra dy Instytutu Spraw Publicznych, a także członkiem zarządu
  Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
  W ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Tomasz Sielicki jest członkiem Komitetu Audytu..
  Maciej Wiśniewski
  Maciej Wiśniewski ma dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami oraz funduszami
  inwestycyjnymi. Z sukcesem założył, rozwinął i sprz edał Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które
  było jednym z pierwszych na polskim rynku prywatnyc h towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wcześniej był
  związany z BZ WBK AIB Asset Management i LG Bank. K arierę zawodową rozpoczynał w Raiffeisen Capital i w Banku
  Millennium.
  Jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości w S zkole Głównej Handlowej oraz Finansów w London Busi ness
  School.
  W ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Maciej Wiśniews ki jest członkiem Komitetu Audytu.
  5.3 Komitet i komisja działające w ramach Rady Nadz orczej
  W ramach Rady Nadzorczej działają: Komitet Audytu oraz Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń, powołane n a
  podstawie Statutu Spółki, które pełnią funkcje dora dcze dla Rady Nadzorczej. Kompetencje i tryb działa nia Komitetu
  Audytu oraz Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń zos tały określone regulaminami tych ciał przyjętych uchwałami
  Rady Nadzorczej. Na dzień przedstawienia niniejszeg o Raportu skład komitetu i komisji kształtuje się w następujący
  sposób:
  (i) Komitet Audytu:
  - Dariusz Formela – przewodniczący Komitetu Audytu ,
  - Tomasz Sielicki,
  - Maciej Wiśniewski.
  Do kompetencji Komitetu Audytu należy sprawowanie c zynności nadzorczych w zakresie monitorowania
  sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Agora or az czynności rewizji finansowej, sprawowanie czynności
  nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontr oli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania
  ryzykiem oraz sprawowanie czynności nadzorczych w z akresie monitorowania niezależności audytorów
  zewnętrznych.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 84
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Komitet Audytu w celu realizacji przyznanych kompetencji może żądać przedłożenia przez Spółkę określonej
  informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnych do
  wykonywania czynności Komitetu Audytu oraz badać do kumenty Spółki.
  Komitet Audytu odbywa posiedzenia, w miarę potrzeb, co najmniej cztery razy w roku.
  Posiedzenia Komitetu Audytu są zwoływane przez jego przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek
  członka Komitetu Audytu, a także na wniosek Zarządu , wewnętrznego lub zewnętrznego audytora. Posiedzen ia
  Komitetu Audytu mogą zostać zwołane także przez Prz ewodniczącego Rady Nadzorczej.
  Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej swoje w nioski, stanowiska i rekomendacje w terminie umożliwiającym
  podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań, jak również roczne i półroczne sprawozdania ze swo jej
  działalności w danym roku obrotowym oraz ocenę sytu acji Spółki w obszarach będących w zakresie jego
  kompetencji.
  Na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 201 7 r. oraz zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, KPMG
  Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółk a komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inf lanckiej
  4A, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do bada nia sprawozdań finansowych z numerem 3546, została
  wybrana na biegłego rewidenta Spółki, który zbada sprawozdania finansowe za rok 2017, 2018 i 2019.
  W grudniu 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła w formie uchwały „Politykę wyboru firmy audytorskiej do badania
  sprawozdań finansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałow ej Agora S.A.” oraz „Procedurę wyboru firmy audytorskiej w
  Agora S.A. i Grupie Kapitałowej Agora S.A.”Obowiązek przyjęcia powyższych dokumentów wynikał z Ustawy z dnia 11
  maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.
  (ii) Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń:
  - Wanda Rapaczynski - przewodnicząca Komisji ds. Os obowych i Wynagrodzeń,
  - Andrzej Dobosz,
  - Andrzej Szlęzak.
  Zgodnie z Regulaminem Komisji ds. Osobowych i Wynag rodzeń do jej zadań należy okresowa ocena zasad
  wynagradzania członków Zarządu i przekazywanie Radz ie Nadzorczej odpowiednich rekomendacji w tym zakre sie,
  sporządzanie rekomendacji co do wysokości wynagrodz eń oraz przyznawanie dodatkowych świadczeń dla
  poszczególnych członków Zarządu w celu ich rozpatrz enia przez Radę Nadzorczą.
  Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń, przekazując Ra dzie Nadzorczej powyższe rekomendacje, powinna okre ślać
  wszystkie formy wynagrodzenia, w szczególności wyna grodzenie stałe, system wynagradzania za wyniki oraz
  odprawy. Dodatkowo do kompetencji Komisji ds. Osobo wych i Wynagrodzeń należy doradzanie Radzie Nadzorczej w
  zakresie kryteriów wyboru i procedur powoływania cz łonków Zarządu w przypadkach przewidzianych w Statu cie
  Spółki, doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie pro cedur umożliwiających zapewnienie właściwej sukcesj i członków
  Zarządu w przypadkach przewidzianych w Statucie Spó łki.
  Posiedzenia Komisji ds. Osobowych i wynagrodzeń odb ywają się tak często, jak jest to niezbędne dla jej
  prawidłowego funkcjonowania, co najmniej raz w roku .
  Posiedzenia Komisji są zwoływane przez jej Przewodn iczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji,
  członka Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu Spółki. Posiedzenia Komisji mogą zostać zwołane także prze z
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  Komisja przedkłada Radzie Nadzorczej swoje wnioski, stanowiska i rekomendacje w terminie umożliwiający m
  podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań oraz coroczne sprawozdanie ze swojej działalności w danym
  roku obrotowym oraz ocenę sytuacji Spółki w obszara ch będących w zakresie jej kompetencji.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 85
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  6. ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄ CYCH ORAZ UPRAWNIENIA
  OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘ CIA DECYZJI O WYKUPIE LUB
  EMISJI AKCJI
  6.1. Powoływanie
  Zgodnie z § 28 Statutu Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem powołania dodatkow ych
  członków Zarządu w drodze kooptacji.
  Z zastrzeżeniem sytuacji, w której następuje koopta cja dodatkowych członków Zarządu, Zarząd składa się z od trzech
  do sześciu członków, przy czym dokładna liczba czło nków określana jest przez akcjonariuszy posiadający ch większość
  uprzywilejowanych akcji serii A, a po ustaniu przyw ilejów wszystkich akcji serii A - przez Radę Nadzorczą.
  W toku kadencji Zarząd może w drodze kooptacji powo łać nie więcej niż dwóch dodatkowych członków; kooptacja
  dodatkowych członków następuje uchwałą Zarządu. W p rzypadku powołania członka Zarządu w drodze kooptacji,
  Zarząd jest obowiązany na najbliższym zwyczajnym wa lnym zgromadzeniu umieścić w porządku obrad punkt
  dotyczący zatwierdzenia powołania nowego członka Za rządu w drodze kooptacji i przedstawić stosowny projekt
  uchwały. Jeżeli walne zgromadzenie nie zatwierdzi p owołania nowego członka Zarządu w drodze kooptacji, mandat
  tego członka Zarządu wygasa z momentem zakończenia tego walnego zgromadzenia.
  Zgodnie ze Statutem członkami Zarządu muszą być w w iększości obywatele polscy zamieszkali w Polsce.
  Zgodnie z § 30 Statutu Agory S.A. kandydatów na czł onków Zarządu mają prawo zgłaszać wyłącznie akcjona riusze
  posiadający uprzywilejowane akcje serii A, a po ust aniu przywilejów w stosunku do wszystkich tych akcj i Rada
  Nadzorcza.
  W przypadku, gdy osoby uprawnione do określenia lic zby członków Zarządu i zgłoszenia kandydatów na członków
  Zarządu nie skorzystają z jednego albo obydwu z tyc h uprawnień, wówczas uprawnienie, z którego nie sko rzystano,
  przysługiwać będzie odpowiednio: dla określenia lic zby członków Zarządu - Walnemu Zgromadzeniu, a w pr zypadku
  zgłaszania kandydatów - każdemu akcjonariuszowi w t rakcie Walnego Zgromadzenia.
  6.2. Odwoływanie
  Zgodnie z § 31 Statutu odwołanie (usunięcie) poszcz ególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upły wem
  kadencji może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Wa lnego Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów, z
  zastrzeżeniem że do czasu ustania przywilejów akcji serii A, za przyjęciem takiej uchwały oddanych zostanie 80%
  głosów przypadających na wszystkie uprzywilejowane akcje serii A. Uchwała o odwołaniu (usunięciu) członków
  Zarządu powinna określać przyczyny, z powodu któryc h odwołanie następuje.
  Członkowie Zarządu powołani w drodze kooptacji mogą być odwołani w sposób przewidziany powyżej, albo uchwałą
  Zarządu, przy czym osoby zainteresowane nie mogą gł osować w tej sprawie.
  W przypadku odwołania części członków Zarządu lub w ygaśnięcia mandatu z innych przyczyn w toku kadencji,
  wybory uzupełniające będą przeprowadzone dopiero wó wczas, gdy liczba członków Zarządu sprawujących swoje
  funkcje wyniesie mniej niż trzy osoby lub gdy wymóg , by większość w składzie Zarządu stanowili obywatele polscy
  zamieszkali w Polsce, przestanie być spełniany.
  Jeżeli liczba członków Zarządu będzie niższa od wym aganej zgodnie z ustępem poprzedzającym, Zarząd zob owiązany
  będzie bezzwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zgrom adzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
  Wybory uzupełniające mogą odbyć się także w trakcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zgodnie z
  obowiązującymi przepisami termin jego odbycia powin ien nastąpić w nieodległym czasie, a zwołanie
  nadzwyczajnego Zgromadzenia byłoby w takim przypadk u niecelowe.
  Przy wyborach uzupełniających stosować się będzie z asady obowiązujące przy powoływaniu członków Zarząd u na
  pełną jego kadencję.
  Zgodnie z § 33 ust. 1 Statutu członkowie Zarządu mo gą wybrać ze swego składu prezesa lub osoby pełniąc e inne
  funkcje.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 86
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  6.3. Uprawnienia osób zarządzających
  Zgodnie z § 27 Statutu Spółki, Zarząd Spółki kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
  Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżon e do
  kompetencji innych władz Spółki.
  Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcj i pozostaje w gestii Walnego Zgromadzenia Spółki.
  7. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH ZNACZNE PA KIETY AKCJI
  Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, na dzień przekazywania niniejszego Sprawozdania Zarządu następujący
  akcjonariusze mogli wykonywać ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki:
  liczba akcji % udział w
  kapitale
  zakładowym liczba głosów
  na WZ % udział w
  liczbie głosów
  na WZ
  Agora-Holding Sp. z o.o.
  (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem
  z dnia 24 września 2015 r. )
  5 401 852 11,33 22 528 252 34,77
  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
  (Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień
  oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU)
  (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z dnia 27
  grudnia 2012 r.)(1)
  7 594 611 15,93 7 594 611 11,72
  w tym:
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota
  Jesień (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z
  dnia 27 grudnia 2012 r.)(1)
  7 585 661 15,91 7 585 661 11,71
  Media Development Investment Fund, Inc.
  (MDIF Media Holdings I, LLC)
  (zgodnie z formalnym zawiadomieniem
  otrzymanym w dniu 6 czerwca 2016 r.)
  5 350 000 11,22 5 350 000 8,26
  Nationale – Nederlanden Powszechne
  Towarzystwo Emerytalne S.A. (Nationale –
  Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz
  Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz
  Emerytalny) (zgodnie z ostatnim
  zawiadomieniem z dnia 9 czerwca 2016 r.)
  4 493 055 9,43 4 493 055 6,93
  (1) liczba akcji wg zawiadomienia akcjonariusza – stan na 27 grudnia 2012 r.; udziały w głosach i kapitale
  zakładowym Agory S.A. zostały przeliczone przez Spółkę po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
  Zarząd Agory S.A. nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmian y w
  proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
  8. POSIADACZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SP ECJALNE UPRAWNIENIA
  KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA
  Akcje serii A
  Jedynym posiadaczem akcji serii A jest Agora Holdin g Sp. z o.o. Do przedmiotowych akcji przypisany jest szereg
  przywilejów, odnoszących się przede wszystkich do p rawa głosu, ustalania liczby członków Zarządu, możliwości
  przedstawiania kandydatów na członków Zarządu i Rad y Nadzorczej, odwoływania ich, a także udzielanie zgody na  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 87
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  zbycie akcji serii A bądź zamianę ich na akcje na okaziciela. Każda z akcji serii A uprawnia do 5 głosów na Walnym
  Zgromadzeniu, jak również ograniczenie w wykonywani u prawa głosu (zgodnie z którym żaden akcjonariusz nie
  może wykonywać więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - przewidziane w § 17 ust. 1) nie
  ma zastosowania do akcjonariuszy posiadających uprz ywilejowane akcje serii A.
  Akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje ser ii A mają wyłączne prawo zgłaszania kandydatów na c złonków
  Zarządu oraz znajdują się wśród ograniczonej liczby podmiotów posiadających wyłączne prawo zgłaszania
  kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Agora S.A. Akcjonariusze posiadający większość uprzywilejowanych
  akcji serii A mogą także określać dokładną liczbę członków Zarządu.
  Kolejne uprawnienie łączące się z posiadaniem akcji serii A dotyczy odwoływania członków Zarządu i Rad y
  Nadzorczej przed upływem ich kadencji. Może ono nas tąpić w drodze podjęcia uchwały przez Walne Zgromad zenie.
  Wymagana jest wtedy zwykła większość głosów, z zast rzeżeniem, że do czasu ustania przywilejów akcji serii A, za
  przyjęciem takiej uchwały oddanych musi zostać 80% głosów przypadających na wszystkie uprzywilejowane akcje
  serii A.
  W Statucie Spółki Agora S.A. znajduje się zastrzeże nie, iż żaden akcjonariusz nie może wykonywać więce j niż 20%
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przy ustalaniu obowiązków nabywców znacznych
  pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o publiczny m obrocie papierami wartościowymi takie ograniczeni e prawa
  głosu nie istnieje. Powyższego ograniczenia prawa g łosu nie stosuje się również do akcjonariuszy posiadających
  uprzywilejowane akcje serii A.
  Przy podejmowaniu uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu publicznego na każdą akcję, bez względu na jej
  uprzywilejowanie, przypada jeden głos.
  9. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNO ŚCI PAPIERÓW
  WARTOŚCIOWYCH EMITENTA
  Zgodnie ze Statutem Agory S.A. zbycie lub zamiana a kcji serii A na akcje na okaziciela wymaga pisemnej zgody
  właścicieli co najmniej 50% uprzywilejowanych akcji serii A wpisanych do księgi akcyjnej w dniu złożenia wniosku o
  wyrażenie takiej zgody. Procedura wnioskowania o po wyższą zgodę i jej udzielanie są przewidziane w Statucie.
  Ponadto, sprzedaż uprzywilejowanych akcji serii A m oże być dokonana jedynie za cenę nie wyższą od ich wartości
  nominalnej.
  10. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU
  Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, żaden akc jonariusz nie może wykonywać więcej niż 20% ogólnej liczby
  głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przy ustalaniu obowi ązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych
  w Ustawie o ofercie publicznej takie ograniczenie p rawa głosu nie istnieje. Ograniczenie prawa głosu, o którym
  mowa w zdaniu powyżej, nie stosuje się do:
  a) akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcj e serii A;
  b) akcjonariusza, który - posiadając akcje uprawnia jące do nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu - ogłosił zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej wezwanie do zapisywania się na sprzedaż
  lub zamianę wszystkich akcji Spółki i w ramach taki ego wezwania nabył akcje uprawniające, łącznie z do tychczas
  posiadanymi przez niego akcjami Spółki, do wykonywa nia co najmniej 75% ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu. Przy obliczaniu udziałów akcjonariusz a w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, o których
  mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, że ogranic zenie prawa głosu przewidziane w § 17 ust. 1 Statutu Spółki
  nie istnieje.
  Dla potrzeb powyższego ograniczenia wykonywania pra wa głosu oraz wyjątku od tego ograniczenia przewidzianego
  w punkcie b) powyżej, wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za wykonywanie prawa głosu
  przez podmiot dominujący w rozumieniu Ustawy o ofer cie publicznej.
  Udział głosów podmiotów zagranicznych i podmiotów k ontrolowanych przez podmioty zagraniczne na Walnym
  Zgromadzeniu nie może przekroczyć 49%. Ograniczenie to nie ma zastosowania w odniesieniu do podmiotów
  mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państw ie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego .
  Przy podejmowaniu uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu publicznego na każdą akcję, bez względu na jej
  uprzywilejowanie, przypada jeden głos.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 88
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  11. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYS TEMÓW KONTROLI
  WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA
  SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDA Ń FINANSOWYCH
  Zarządy spółek z Grupy są odpowiedzialne za systemy kontroli wewnętrznej funkcjonujące w poszczególnych
  spółkach i skuteczność ich funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów ok resowych
  przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z
  późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżącyc h i okresowych przekazywanych przez emitentów papie rów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
  niebędącego państwem członkowskim.
  Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania spra wozdań finansowych i raportów okresowych w
  poszczególnych spółkach Grupy sprawuje odpowiednio Dyrektor Finansowy spółki dominującej bądź dyrektor
  finansowy/zarząd odpowiedniej spółki. Za organizację prac związanych z przygotowaniem rocznych i śródr ocznych
  sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest dział Sp rawozdawczości Finansowej, funkcjonujący w pionie
  finansowo-administracyjnym Spółki oraz działy finansowo – księgowe poszczególnych spółek Grupy. Spółka na
  bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i reg ulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów
  sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.
  Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg, wśród członków Zar ządu Spółki dominującej oraz kadry kierowniczej Grupy
  dystrybuowane są raporty z informacją zarządczą ana lizujące kluczowe dane finansowe i wskaźniki operacyjne
  segmentów biznesowych. W trybie miesięcznym organiz owane są również spotkania Zarządu z kadrą kierowniczą, w
  celu omówienia wyników Spółki i Grupy w podziale na poszczególne segmenty oraz piony.
  Dane finansowe będące podstawą jednostkowych i skon solidowanych sprawozdań finansowych oraz raportów
  okresowych pochodzą z systemów księgowo-finansowych, w których rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką
  rachunkową Spółki i Grupy (zatwierdzoną przez Zarzą d) opartą na Międzynarodowych Standardach
  Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdania wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  (dawniej: Międzynarodowych Standardów Rachunkowości) Spółka przygotowuje od 1992 r.
  Sporządzone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy są przekazywane członkowi
  zarządu nadzorującemu pion Finanse i Administracja oraz Dyrektorowi Finansowemu do wstępnej weryfikacj i, a
  następnie Zarządowi do ostatecznej weryfikacji. Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe pr zed ich
  publikacją przekazywane są również do członków Komitetu Audytu.
  Przynajmniej raz na kwartał odbywają się posiedzenia Rady Nadzorczej, w trakcie których, w zależności od zapytań
  przedstawianych przez członków Rady Nadzorczej, Zar ząd udziela informacji dotyczących kluczowych danych
  finansowych i wskaźników operacyjnych segmentów biznesowych.
  Skonsolidowane i jednostkowe roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają odpowiednio niezależn emu
  badaniu oraz przeglądowi przez biegłego rewidenta Spółki. Wyniki badania i przeglądu prezentowane są przez
  biegłego rewidenta członkowi zarządu nadzorującemu pion Finanse i Administracja, kierownictwu pionu
  finansowego (w tym Dyrektorowi Finansowemu) oraz publikowane w raporcie biegłego rewidenta.
  Wnioski z badania i przeglądu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawiane są
  Komitetowi Audytu. Przedstawiciele Komitetu Audytu analizują wyniki badania i przeglądu na zamkniętych
  posiedzeniach z biegłym rewidentem Spółki, także bez udziału Zarządu Spółki.
  Biegły rewident dodatkowo przekazuje Komitetowi Aud ytu rekomendacje dotyczące usprawnień systemu kontr oli
  wewnętrznej w Spółce i Grupie, które zostały zidentyfikowane podczas audytu sprawozdań finansowych.
  Dodatkowo w Spółce funkcjonuje Dział Audytu Wewnętr znego, którego jednym z głównych zadań jest identyfikacja
  ryzyk i słabości kontroli wewnętrznej. Komitet Audy tu na swoich posiedzeniach omawia wyniki pracy Audy tu
  Wewnętrznego z jego dyrektorem, także bez udziału Zarządu Spółki.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 89
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Otrzymane rekomendacje biegłego rewidenta i Audytu Wewnętrznego są omawiane przez Komitet Audytu z
  Zarządem Spółki.
  12. ZASADY ZMIANY STATUTU AGORY S.A.
  Statut Agory S.A. nie zawiera postanowień odmiennych od przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie zmiany
  Statutu Spółki.
  13. POLITYKA WYNAGRODZEŃ
  W zakresie rekomendacji dotyczącej polityki wynagra dzania w Spółce, zasady ustalania wynagrodzeń praco wników
  Spółki, z wyjątkiem członków Zarządu i Rady Nadzorc zej, ustalane są zgodnie z wewnętrznymi regulaminam i
  wynagradzania. Z kolei wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, zgodnie z przyjętą w 2015 r. polityką wynagradzania
  kluczowych menadżerów w Grupie Agora, ustalane są przez Radę Nadzorczą w oparciu o rekomendację Komis ji ds.
  Osobowych i Wynagrodzeń, działającej w ramach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustala cele oraz kryteria
  premiowania dla poszczególnych członków Zarządu za dany rok obrotowy oraz w dłuższym terminie. Raport z jej
  stosowania znajduje się w dalszej części dokumentu.
  Obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń bezpośre dnio wspiera realizację średnioterminowych planów rozwoju
  Grupy Agora.
  System wynagradzania funkcjonujący w Spółce opiera się na wynagrodzeniu stałym oraz wynagrodzeniu zmie nnym,
  wynikającym planów motywacyjnych oraz premii uznani owych.
  Polityka wynagradzania w Grupie Agora różnicuje poz iom wynagradzania w zależności od zajmowanego stano wiska,
  efektów pracy i posiadanych kompetencji. Dzięki czę ści zmiennej zapewnia elastyczność i dostosowanie d o potrzeb
  pracodawcy.
  Przełożenie, poprzez plan motywacyjny, celów ściśle powiązanych ze średnioterminowymi planami rozwoju Grupy
  Agora na kadrę menadżerską, a także dalej na pracow ników, zapewnia efektywne wsparcie przedsięwzięć
  biznesowych Agory.
  Motywacyjny system wynagrodzeń dla pracowników i ka dry menadżerskiej składa się z części stałej (wynagrodzenie
  zasadnicze), części zmiennej (obejmującej premie ro czne i nagrody uznaniowe) oraz świadczeń pozapłacow ych.
  Wynagrodzenie zasadnicze w Spółce i spółkach z Grup y Agora jest powiązane z potencjałem, kompetencjami i
  wynikami realizacji celów pracownika.
  Celem systemu jest motywowanie pracowników do osiąg ania wysokich wyników w pracy poprzez realizację
  wyznaczonych celów indywidualnych i ocenę postaw, a dla kadry menadżerskiej ma stanowić narzędzie do
  motywowania pracowników. W ramach systemu premiowan ia dokonuje się oceny rocznej pracownika oraz
  podsumowuje się całokształt pracy pracownika za dan y rok premiowy, wskazuje obszary będące mocnymi str onami
  pracownika oraz te, które wymagają dalszego rozwoju . Ocena roczna obejmuje ocenę poziomu realizacji celów
  indywidualnych i postaw w skali całego roku, jak ró wnież ocenę całokształtu pracy pracownika w danym r oku
  premiowym i jest podstawą do wyliczenia wartości pr emii.
  Agora zapewnia pracownikom także świadczenia pozapł acowe, takie jak współfinansowanie opieki medycznej,
  system kafeteryjny czy samochód służbowy. Pracownic y mają także możliwość skorzystania z pożyczek
  pracowniczych m.in. na cele mieszkaniowe, a także s ą beneficjentami świadczeń z Zakładowego Funduszu Ś wiadczeń
  Socjalnych.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 90
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Polityka wynagrodzeń dla członków zarządu Agory S.A.
  Zgodnie ze Statutem, ustalenie warunków umów oraz w ysokości wynagrodzeń Prezesa Zarządu oraz pozostałych
  członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorc zej Agory, przy czym ustalenie warunków umów oraz
  wysokości wynagrodzeń pozostałych członków Zarządu dokonywane jest w konsultacji z Prezesem Zarządu.
  System wynagrodzeń dla członków Zarządu Agory funkc jonuje w oparciu o trzy elementy - część stałą
  (wynagrodzenie zasadnicze), część zmienną (system m otywacyjny oraz premię uznaniową) oraz świadczeń
  pozapłacowych, których zakres ustala Rada Nadzorcza .
  Wynagrodzenia członków zarządu wypłacone w 2017 r. (w tys. zł)
  Członek zarządu Suma Wynagrodzenie
  zasadnicze Wynagrodzenie
  zmienne Pozostałe
  świadczenia
  Bartosz Hojka 1 643 804 836 3
  Tomasz Jagiełło 745 240 505 -
  Agnieszka Sadowska (1) 560 283 272 5
  Grzegorz Kania (2) 90 90 - -
  Anna Kryńska-Godlewska (2) 90 90 - -
  Grzegorz Kossakowski (3) 908 400 505 3
  Robert Musiał (4) 606 100 505 1
  (1) Agnieszka Sadowska została powołana do Zarządu Spół ki w dniu 1 marca 2017 r.
  (2) Anna Kryńska – Godlewska i Grzegorz Kania zostali p owołani do Zarządu Spółki w dniu 8 listopada 2017 r.
  (3) Grzegorz Kossakowski pełnił funkcję członka Zarządu Spółki do dnia 5 września 2017 r.
  (4) Robert Musiał pełnił funkcję członka Zarządu Spółki do dnia 28 lutego 2017 r.
  Wynagrodzenia wypłacone przez Agorę S.A. członkom Z arządu w 2017 r. wynosiły 4 642 tys zł, przy czym kwota ta
  obejmuje również wypłaty z tytułu premii motywacyjn ych.
  Tomasz Jagiełło uzyskał dodatkowo wynagrodzenie z t ytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Helios S.A. w
  wysokości 356 tys. zł (w 2016 r.: 356 tys. zł), a A gnieszka Sadowska z tytułu pełnienia funkcji członk a zarządu spółki
  Stopklatka S.A. w wysokości 253 tys. zł. Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywal i żadnych
  wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współkontrolowanych i stowarzy szonych.
  Czterech z pięciu członków Zarządu w 2017 r. dyspon owało samochodami służbowymi nabytymi przez Spółkę.
  Tomasz Jagiełło dysponował samochodem służbowym zak upionym przez spółkę Helios S.A.
  W Grupie Agora realizowane były również dwa plany m otywacyjne oparte o instrumenty finansowe, w których
  uczestniczyli członkowie Zarządu Agory S.A. oraz cz łonkowie zarządu spółki zależnej Yieldbird Sp. z o.o. Szczegółowe
  informacje na temat tych planów znajdują się w noci e 27 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  W 2017 r. nie wystąpiły istotne zmiany w sposobie w ynagradzania członków zarządu Spółki.
  W 2017 r. wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji osób wchodzących w skład organów zarządzających i
  nadzorujących spółki zależne w Grupie Agora wyniosł y 5 648 tys. zł (w 2016 r. 5 912 tys. zł).
  Członkowie Zarządu Agory S.A. są również objęci opi eką medyczną na takich samych zasadach jak pozostal i
  pracownicy Spółki.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 91
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Wynagrodzenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej w 2017 r. (w tys. zł)
  Członek Rady Nadzorczej Wynagrodzenie zasadnicze
  Andrzej Szlęzak (przewodniczący Rady Nadzorczej) 10 8
  Wanda Rapaczynski 72
  Tomasz Sielicki 72
  Dariusz Formela 72
  Anna Kryńska - Godlewska (1) 62
  Andrzej Dobosz 72
  Maciej Wiśniewski (2) 10
  (1) Anna Kryńska – Godlewska pełniła funkcję członka R ady Nadzorczej do 8 listopada 2017 r.;
  (2) Maciej Wiśniewski pełni funkcję członka Rady Nadzor czej od 9 listopada 2017 r.
  Łącznie wynagrodzenia te wyniosły 468 tys. zł (2016 r.: 468 tys. zł).
  Warunki umów o pracę członków zarządu Agory S.A.
  Obowiązujące umowy o pracę zawarte z członkami Zarz ądu Agory S.A. przewidują, że w okresie 18 miesięcy od dnia:
  (i) w którym ze statutu Agory S.A. zostanie usunię te uprawnienie akcjonariuszy akcji serii A do wskazywania
  kandydatów do Zarządu tej Spółki,
  (ii) w którym jeden podmiot lub grupa podmiotów dz iałających w porozumieniu przekroczy próg 50% ogólnej
  liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Agory S.A.,
  (iii) w którym Rada Nadzorcza Spółki zostanie powo łana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w trybie
  określonym w art. 385 § 3-9 KSH, w przypadku wypowi edzenia umowy o pracę przez Spółkę, członek
  Zarządu Agory S.A. otrzyma odprawę w wysokości sumy następujących składników:
  (i) kwoty będącej równowartością dwunastokrotności mies ięcznego wynagrodzenia zasadniczego
  przysługującego członkowi Zarządu Agory S.A. za mie siąc poprzedzający miesiąc, w którym członek Zarządu
  Agory S.A. otrzyma wypowiedzenie,
  (ii) kwoty będącej równowartością premii rocznej za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym umowa o
  pracę uległa rozwiązaniu.
  Odprawa, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie prz ysługuje w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn
  wskazanych w przepisach art. 52 § 1 Kodeksu pracy.
  Zasady ustalania wartości Planu Motywacyjnego na la ta 2016-2017
  Począwszy od drugiego kwartału 2016 r. członkowie Z arządu Spółki uczestniczą w programie motywacyjnym („Plan
  Motywacyjny”) uprawniającym do otrzymania Premii Ro cznej składającej się z dwóch komponentów, których
  podstawowy opis został przedstawiony poniżej:
  (i) stopień realizacji celu odnoszącego się do w yniku EBITDA Grupy Agora („Cel EBITDA”). Cel EBITDA określony
  został jako wartość wyniku EBITDA (stanowiącego sum ę zysku/straty z działalności operacyjnej i amortyzacji) do
  osiągnięcia w danym roku obrotowym ustalona przez R adę Nadzorczą. Wartość potencjalnej premii w tym
  elemencie Planu Motywacyjnego jest zależna od stopn ia realizacji Celu EBITDA i będzie określona w oparciu o
  zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora za dany rok obrotowy;
  (ii) stopień aprecjacji ceny giełdowej akcji Spółk i („Cel Wzrostu Wartości Akcji”). Wartość potencjal nej premii w tym
  elemencie Planu Motywacyjnego jest zależna od stopn ia aprecjacji kursu akcji w przyszłości. Stopień aprecjacji
  kursu akcji wyliczany jest jako różnica między śred nią kursu akcji Spółki w pierwszym kwartale roku ob rotowego  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 92
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  następującego po roku obrotowym, za który premia jest obliczana („Średnia Cena Akcji IQ”) a średnią z kursów
  akcji Spółki w czwartym kwartale poprzedniego roku obrotowego w stosunku do roku obrotowego, za który
  premia jest obliczana („Średnia Cena Akcji IVQ”). W przypadku gdyby Średnia Cena Akcji IQ była niższa niż
  Średnia Cena Akcji IVQ, Cel Wzrostu Wartości Akcji uznaje się za niezrealizowany i premia w tym elemen cie
  Planu Motywacyjnego nie zostanie przyznana.
  Przyznanie premii z Planu Motywacyjnego uzależnione jest również od spełnienia warunku o charakterze
  nierynkowym, polegającego na pozostawaniu uprawnion ego pracownika w Zarządzie Spółki w okresie obrotowym,
  którego premia dotyczy.
  Zasady, cele, korekty i warunki rozliczenia nowego Planu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki zos tały
  określone w uchwale Rady Nadzorczej.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r., wartość rezerwy na pre mię z tytułu realizacji Celu EBITDA została oszacowana w oparciu
  o najlepszy szacunek przewidywanej wartości realiza cji Celu EBITDA w 2017 r. i odniesiona w rachunek z ysków i
  strat.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r., wartość rezerwy na pre mię z tytułu realizacji Celu Wzrostu Wartości Akcji została
  oszacowana przy wykorzystaniu modelu dwumianowego ( model Cox, Ross, Rubinstein ), biorącego pod uwagę m.in.:
  bieżącą wysokość kursu akcji Spółki (na dzień bilan sowy, którego dotyczy sprawozdanie finansowe) oraz zmienność
  kursu akcji Spółki z okresu 12 miesięcy poprzedzają cych dzień bilansowy, na który jest sporządzane spr awozdanie
  finansowe. Wartość ta została odniesiona w rachunek zysków i strat proporcjonalnie do okresu rozliczenia tego
  elementu Planu Motywacyjnego.
  Podstawowe parametry modelu dwumianowego służącego kalkulacji wartości godziwej potencjalnej premii z tytułu
  realizacji Celu Wzrostu Wartości Akcji zostały prze dstawione w tabeli poniżej:
  kurs akcji Agory S.A. na dzień bilansowy, którego d otyczy sprawozdanie
  finansowe zł 14,44
  zmienność kursu akcji Agory S.A. w okresie ostatnic h dwunastu miesięcy % 29,65
  Średnia Cena Akcji IVQ zł 11,13
  stopa wolna od ryzyka % 1,19-1,52
  (w terminach zapadalności)
  Wpływ Planu Motywacyjnego na jednostkowe sprawozdan ie finansowe Agory S.A. przedstawiono w tabeli
  poniżej:
  2017 r. 2016 r.
  Rachunek zysków i strat - zwiększenie kosztów wynag rodzeń i świadczeń
  na rzecz pracowników*
  3 052 1 457
  Rachunek zysków i strat – podatek odroczony (580) (277)
  Zobowiązania: rozliczenia międzyokresowe - stan na koniec okresu 2 013 1 457
  Aktywo z tytułu podatku odroczonego - stan na konie c okresu 382 277
  * łączna kwota kosztu w 2017 r. obejmuje koszty planu za 2017 r. oraz część kosztu elementu kursowego planu za 2016 r., który
  został rozliczony w maju 2017 r.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 93
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Łączny koszt Planu Motywacyjnego związany z udziałem w tym programie członków Zarządu Agory S.A.:
  2017 r. 2016 r.
  Bartosz Hojka
  1 103 521
  Tomasz Jagiełło 631 312
  Agnieszka Sadowska (1) 423 -
  Grzegorz Kania (2) 62 -
  Anna Kryńska - Godlewska (2) 62 -
  Grzegorz Kossakowski (3) 495 312
  Robert Musiał (4) 276 312
  3 052 1 457
  (1) Agnieszka Sadowska została powołana do Zarządu Spół ki w dniu 1 marca 2017 r.
  (2) Anna Kryńska – Godlewska i Grzegorz Kania zostali powołani do Zarządu Spółki w dniu 8 listopada 2017 r.
  (3) Grzegorz Kossakowski pełnił funkcję członka Zarząd u Spółki do dnia 5 września 2017 r.
  (4) Robert Musiał pełnił funkcję członka Zarządu Spółk i do dnia 28 lutego 2017 r.
  14. POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI
  W zakresie rekomendacji dotyczącej wszechstronności i różnorodności zrównoważonego udziału kobiet i mę żczyzn
  we władzach spółek, Zarząd Spółki zwraca uwagę, że nie ma wpływu na skład głównych organów Spółki. Kan dydatów
  na członków Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać akc jonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A lub
  akcjonariusze, którzy na ostatnim walnym zgromadzen iu, przed zgłoszeniem kandydatur, udokumentowali prawo do
  nie mniej niż 5% głosów i posiadają w chwili zgłosz enia kandydatur nie mniej niż 5% kapitału zakładowe go Spółki (§
  21 ust. 1 lit. a Statutu). Zgodnie z § 30 Statutu A gory S.A. kandydatów na członków Zarządu mają prawo zgłaszać
  wyłącznie akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A, a po ustaniu przywilejów w stosunku do
  wszystkich tych akcji, Rada Nadzorcza. W przypadku, gdy osoby uprawnione do określenia liczby członków Zarządu i
  zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu nie skorz ystają z jednego albo obydwu z tych uprawnień, wówc zas
  uprawnienie, z którego nie skorzystano, przysługiwa ć będzie odpowiednio: dla określenia liczby członków Zarządu -
  Walnemu Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszania kand ydatów - każdemu akcjonariuszowi w trakcie Walnego
  Zgromadzenia.
  Jednocześnie, Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że zgodnie z przyjętą w grudniu 2015 r. polityką różno rodności w
  Grupie Agora, przy wyborze kandydatów na wszystkie stanowiska, które leżą w kompetencji Zarządu, w Spółce
  decydujące znaczenie odgrywają takie kryteria jak w iedza, doświadczenie i umiejętności niezbędne do piastowania
  danej funkcji. Stosowanie tych zasad w odniesieniu do wszystkich pracowników Spółki i Grupy zapewnia z drowe
  funkcjonowanie organizacji i podejmowanie nowych wy zwań biznesowych.
  Różnorodność i otwartość to wartości będące integra lną częścią zarówno działań biznesowych Spółki, jak i jej polityki
  zatrudniania. U podłoża polityki różnorodności real izowanej w Agora S.A. znajduje się Karta Agory, któ ra powstała
  wraz z „Gazetą Wyborczą” i Spółką.
  Agora S.A. jako pracodawca kieruje się zasadami rów nego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim formom
  dyskryminacji, wierząc, że przynosi to realne korzy ści i wspiera rozwój oraz innowacyjność Agory S.A. Jednym z celów
  polityki różnorodności realizowanej w Agorze S.A. j est podkreślenie otwartości organizacji na różnorod ność, która
  zwiększa efektywność pracy, buduje zaufanie oraz pr zeciwdziała dyskryminacji. Praktyka różnorodności ma na celu
  również w pełni wykorzystać potencjał pracowników, ich różnorodnych umiejętności, doświadczeń i talentów
  w atmosferze szacunku, wsparcia i pracy zespołowej.
  Agora jako pracodawca tworzy atmosferę pracy, w któ rej pracownicy czują się szanowani i mają poczucie, że mogą w
  pełni realizować swój potencjał zawodowy. Agora two rzy kulturę dialogu, otwartości, tolerancji i pracy zespołowej.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 94
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  W Agora S.A. w 2016 r. została wprowadzona polityka różnorodności, która dotyczy wszystkich pracowników. Jej
  celem jest konsekwentne tworzenie miejsca pracy wol nego od dyskryminacji bez względu na przyczyny, a
  jednocześnie zatrudniającego najlepszych specjalist ów, którzy współtworzą sukces spółki. Agora S.A. j est
  pracodawcą, który dba o rozwój zespołu poprzez szko lenia wewnętrzne i zewnętrzne. Polityka różnorodności Agora
  S.A. opiera się na przełamywaniu takich barier, ja k wiek, płeć czy stan zdrowia i przyświeca jej zasada, że potencjał
  zawodowy pracowników wynika z ich kompetencji. Spół ka chce w ten sposób jak najlepiej wspierać realizację swojej
  strategii, a odbiorcom swoich produktów i usług ofe rować je na najwyższym poziomie.
  Rada Nadzorcza
  Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej określa s tatut spółki, inne obowiązujące przepisy prawa i inne
  regulacje, którym podlega Spółka. Spółka ma ogranic zony wpływ na kształtowaniu składu organu nadzorują cego jej
  działalność.
  Pomimo tego, obecny, 6-osoby skład Rady Nadzorczej w 2017 r. odzwierciedlał wszystkie idee leżące u podstaw
  polityki różnorodności.
  Zarząd
  Procedura powoływania Zarządu określona jest równie ż w Statucie Spółki. Prawo do wskazania kandydatów na
  członka zarządu mają wyłącznie posiadacze akcji ser ii A. W opinii Spółki przedstawiane przez nich kandydatury brały
  pod uwagę jako decydujące kryterium przede wszystki m wysokie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe w gł ównych
  obszarach działalności Grupy Agora oraz merytoryczn e przygotowanie do pełnienia funkcji członka zarządu.
  Członkowie Zarządu Spółki posiadają uzupełniające s ię doświadczenie i kompetencje - są absolwentami uc zelni:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ślą ski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Edynburgu,
  Politechnika Wrocławska, Francuski Instytut Zarządz ania, Harvard Business School (kursy doszkalające), Uniwersytet
  Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Biznesu Politechni ki Warszawskiej.
  Warto podkreślić, że decydującym aspektem przy wybo rze władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów jest
  zapewnienie wszechstronności i różnorodności, szcze gólnie w obszarze doświadczenia zawodowego, wieku,
  kierunków wykształcenia oraz płci. Decydujące są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz doświad czenie
  zawodowe i merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji.
  Struktura płci w organach nadzorujących i zarządzaj ących w Agora S.A.
  Mężczyźni Kobiety
  Stan na koniec roku 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2016 r.
  Zarząd 3 4 2 0
  Rada Nadzorcza 5 4 1 2
  1 marca 2017 r. do Zarządu Agora S.A. powołana zost ała Agnieszka Sadowska, a od 8 listopada 2017 r. Anna Kryńska
  – Godlewska. Tym samym w Zarządzie Spółki zasiadaj ą dwie kobiety.
  Organy administrujące
  Organy administrujące w Grupie Agora to pracownicy, którzy zajmują stanowiska kierownicze. Polityka
  różnorodności odnośnie organów administrujących pol ega na stworzeniu miejsca pracy wolnego od dyskryminacji ze
  względu na płeć, wiek, pochodzenie, stan zdrowia, w ykształcenie, przekonania polityczne lub religijne, w którym
  kompetencje i doświadczenie są podstawą kultury org anizacyjnej. Realizacja tego podejścia widoczna jest w
  różnorodności zespołów w całej Grupie. Jednym z klu czowych aspektów dotyczących różnorodności ze wzglę du na  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 95
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  zbliżoną liczbę pracowników i pracownic (kobiety stanowiły na dzień 31.12.2017 r. w całej Grupie 51,7%
  pracowników, mężczyźni zaś 48,3%) jest równość płci . Struktura płci w organach administrujących wskazuje, że cel
  ten jest osiągnięty.
  Struktura płci w organach administrujących (stanowi ska kierownicze) w Grupie Agora (stan na 31.12.2017 ).
  % w ramach Grupy Agora
  Kobiety
  Mężczyźni
  Grupa Agora 50,9% 49,1%
  W dniu 8 marca 2017 r. Spółka jako pierwsza grupa m edialna w Polsce podpisała również Kartę Różnorodności,
  dołączając do europejskiej inicjatywy mającej na ce lu upowszechnianie różnorodności w miejscu pracy.
  15. INFORMACJE O WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄC YCH Z EMERYTUR I
  ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE DLA BYŁYCH OSÓB ZA RZĄDZAJĄCYCH,
  NADZORUJĄCYCH ORAZ O ZOBOWIĄZANIACH ZACIĄGNIĘTYCH W ZWIĄZKU Z TYMI
  EMERYTURAMI, ZE WSKAZANIEM KWOTY OGÓŁEM DLA KAŻDEJ KATEGORII ORGANU
  Emitent nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób
  zarządzających, nadzorujących lub byłych członków o rganów administrujących.
  16. POLITYKA DZIAŁAŃ SPOŁECZNO-SPONSORINGOWYCH
  Polityka działań społeczno-sponsoringowych w Grupie Agora została przyjęta przez Zarząd w 2016 r. jako
  wyraz strategicznego podejścia do społecznej odpowi edzialności biznesu. W 2017 r. Spółka kontynuowała
  długoletnie działania w ramach filarów: społecznego , edukacyjnego, kulturalnego oraz charytatywnego, jednocześnie
  inicjowała też nowe projekty. Wśród nich znalazły s ię działania ogólnopolskie i regionalne, realizowane zarówno
  przez Agorę S.A. (w tym „Gazetę Wyborczą” oraz jej oddziały z całej Polski, portal Gazeta.pl i jego serwisy,
  Wydawnictwo Agora), jak również Radio TOK FM i radi ostacje Agory, sieć kin Helios, spółkę z rynku reklamy
  zewnętrznej AMS i Fundację Agory. W ramach działań społecznych Agora realizuje długofalowe kampanie na rzecz senio rów, społeczeństwa
  obywatelskiego oraz zrównoważonego rozwoju miast, a ngażuje się też w tematy środowiskowe. Akcja
  DługoWIECZNI już po raz kolejny poruszała temat osób starszych, m.in. dzięki specjalnemu dodatkowi dostępnemu z
  „Gazetą Wyborczą” – Kopercie życia oraz w związku z obchodami Tygodnia Seniora w Poznaniu . Z obywatelskiego
  punktu widzenia istotne były dyskusje z ważnymi osobistościami składające się na cykl spotk ań Wyborcza na żywo,
  odbywających się w całej Polsce. W ub. r. w blisko 80 lokalnych spotkaniach zorganizowanych w ramach t ego
  projektu wzięło udział prawie 7 tys. osób. Radio TO K FM cyklicznie przygotowuje debaty związane z ważn ym
  tematem społecznym - w 2017 r. formuła Usłysz… poświęcona była reformie edukacji. Dodatkowo Radio TOK FM już
  po raz 7. przyznało swoją Nagrodę im. Anny Laszuk dla postaci, organizacji lub instytucji mającej wyjątko wy wpływ
  na rzeczywistość. Prowadzone od wielu lat działania na rzecz rozwoju miast i ich społeczności w 2017 r . były
  skupione w ogólnopolskiej akcji Pracownia miast oraz w regionalnych wydarzeniach: Miasta Idei na Śląsku oraz
  Śląskie bez smogu! Ta ostatnia kampania dodatkowo była związana z akc ją społeczną Oddychać po ludzku . W
  obszarze środowiskowym warto wyróżnić działania por talu Gazeta.pl, który już trzeci raz zaangażował się w
  kampanię Greenpeace Adoptuj pszczołę. Dodatkowo w 2017 r. Agora zainicjowała nowe projekty społeczn e
  skierowane do różnych grup interesariuszy. Wrocławs ki oddział „Gazety Wyborczej” wydał bezpłatną gazetę dla
  Ukraińców „Pryvit”, zaś zespół wideo Gazeta.pl przygotował społecznie zaangażowane filmy: „Kiedy zobaczyłem Cię
  po raz pierwszy” - związany z Dniem Ojca oraz „ Powstańcy 1944” - upamiętniający uczestników Powstania
  Warszawskiego, a także rozmowy z przedsiębiorcami n a tematy społeczne w ramach cyklu Next.Gazeta.pl pod
  tytułem „Next Time”.
  Wydawnictwo Agora i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wspólnie z
  bibliotekami popularyzowały czytelnictwo w ramach a kcji „Paczka literacka” . Natomiast nowatorski projekt „Gazety
  Wyborczej” „ Jutronauci” wielowymiarowo wspierał szerzenie innowacyjnych po staw. W artykułach, materiałach
  wideo, na spotkaniach i konferencjach wizjonerzy i badacze opowiadali o swoich wynalazkach, pomysłach i planach,  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 96
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  a do programu stypendialnego „Bilet za horyzont” przyszli jutronauci zgłosili 207 projektów. Ważną dyskusję na
  temat różnorodności w medialnych newsroomach oraz o becności w mediach informacji z mniejszych krajów Unii
  Europejskiej zainicjował NewsMavens.com – pierwszy europejski serwis tworzony wyłącznie przez kobiety.
  Pionierski projekt zyskał dofinansowanie Google DNI oraz zaangażował już 21 dziennikarek z 13 redakcji.
  Kluczowym tematem podejmowanym w ramach społecznej odpowiedzialności Agory jest edukacja, a wśród
  realizowanych działań znajdują się m.in. projekty s kierowane do szkół, nauczycieli i rodziców oraz ucz niów. Wsparcie
  placówek oświatowych w trudnym procesie zmian było celem 16. edycji akcji Szkoła z Klasą 2.0. Do projektu
  prowadzonego przez Fundację Szkoła z Klasą, Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”, przy wsparciu
  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji A gory, zgłosiło się 95 szkół oraz 642 nauczycieli i innych
  pracowników szkoły. Podobnym projektem edukacyjnym była akcja Matematyka się liczy , którą realizowała „Gazeta
  Wyborcza” wspólnie z Fundacją mBanku. Oprócz konkur su dla szkół odbyły się też: konferencja edukacyjna,
  warsztaty oraz targi, a dodatkowo powstały specjaln e materiały informacyjne oraz serwis Wyborcza.pl/ma tematyka.
  Swoje działania edukacyjne rozwija również sieć kin Helios. Kino na temat i Kino na temat Junior to cykle spotkań
  filmowych, w których młodzi widzowie mają możliwość dyskusji na ważne tematy poprzedzonej seansem
  interesującego tytułu. Najmłodsi, oprócz udziału w pokazie, mogą uczestniczyć w grach i zabawach
  ogólnorozwojowych. W 2017 odbyło się przeszło 2,5 t ys. seansów w całej Polsce.
  Media Grupy Agora angażują się również w działania związane z promowaniem i upowszechnianiem
  kultury . Przykładem takich długoletnich projektów są przyz nawane nagrody literackie (Nagroda NIKE, Nagroda im.
  Ryszarda Kapuścińskiego ), warszawskie festiwale i wydarzenia ( Co Jest Grane Festival, Europejskie Targi Muzyczne
  Co Jest Grane 24 ) oraz Olsztyn Green Festival . Istotne są też nagrody kulturalne przyznawane w w ielu redakcjach
  lokalnych „Gazety Wyborczej”, np. Wdechy w Warszawi e, Nagroda WARTO we Wrocławiu oraz katowicka Cegła z
  Gazety - Nagroda im. Janoscha. Od 1998 r. przyznawa na jest Nagroda NIKE dla książki roku. Fundatorami tej nagrody
  oraz działalności Fundacji NIKE są Agora oraz Funda cja Agory. Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego , organizowana
  od 2010 r. przez „Gazetę Wyborczą” i Miasto st. War szawa, to wyróżnienie przyznawane autorom najlepsze j książki
  reporterskiej roku i najlepszego przekładu roku. Do datkowymi działaniami związanymi z tą nagrodą są ak cje
  edukacyjne propagujące twórczość Ryszarda Kapuścińs kiego wśród uczniów warszawskich szkół. Od 14 lat tygodnik
  „Gazety Wyborczej” „Co Jest Grane 24” organizuje wa rszawskie nagrody kulturalne „Wdechy”. W Warszawie
  odbywają się też dwa duże wydarzenia kulturowo-muzy czne: letni Co Jest Grane Festival , oraz jesienne Europejskie
  Targi Muzyczne Co Jest Grane 24 , zaś w Olsztynie odbywa się Olsztyn Green Festival. Działania Grupy Agora dotyczą
  również promocji polskiego kina. Kultura Dostępna w Kinach jest częścią wieloletniego programu organizowanego
  przez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Ku ltury i Dziedzictwa Narodowego w całym kraju. Dzięki cyklowi
  szerokie grono odbiorców może zapoznać się z polską sztuką filmową. W 2017 r. w ramach cyklu w kinach sieci
  Helios odbyło się blisko 2,2 tys. seansów prawie 50 polskich filmów. Od 18 lat AMS zaprasza też młodyc h grafików do
  tworzenia plakatów o tematyce społecznej. Galeria Plakatu AMS jest prawdopodobnie największym w Polsce
  konkursem tego typu. W 2017 r. uczestnicy zgłosili niemal 500 projektów na temat „Rzeczpospolita = Rze cz
  wspólna”. Zwycięskie prace można przez rok oglądać w całej Polsce na citylightach należących do AMS. Wśród
  nowych inicjatyw kulturalnych AMS znalazły się dzia łania związane z promocją polskiej literatury, dlatego m.in.
  powstały specjalne przystanki tematyczne: „Przystanek: Literatura” oraz „Przystanek: Wyspiański”. W 2017 r. roku
  „Gazeta Wyborcza” zainicjowała również cykliczne sp otkania z twórcami, o których się mówi i dziełami, które się
  przeżywa. W 6 spotkaniach pod hasłem Centrum Premier Czerska 8/10 wzięło udział ok. 3 tys. osób, zaś kilkanaście
  tysięcy oglądało je dzięki transmisjom na Wyborcza. pl i w media społecznościowych. Wśród gości zaś był y takie
  osoby, jak: Agnieszka Holland, Olga Tokarczuk, Elżb ieta Dzikowska, Martyna Wojciechowska, Marek Kamińs ki,
  Aleksander Doba, Krystyna Janda czy twórcy filmu „T wój Vincent”, a także Dan Brown. W 2017 r. swoją pi erwszą
  edycję miał projekt Akademia Opowieści , którego celem było zachęcenie czytelników „Gazety Wyborczej” do
  opisania najważniejszej postaci w ich życiu. Inicjatywa reporterów związanych z „Dużym Formatem” oraz Ośrodka
  „Brama Grodzka – Teatr NN” polegała na spotkaniach i warsztatach w 12 polskich miastach. Towarzyszyły im
  artykuły i materiały publikowane w „Dużym Formacie” oraz w serwisie Wyborcza.pl/akademiaopowiesci, a także
  konkurs i konferencja podsumowujące cały projekt. W konkursie pt. „Najważniejszy człowiek w moim życiu”
  czytelnicy nadesłali 1655 opowieści o osobach ważny ch, choć nieznanych powszechnie.
  Ostatnim z filarów działalności społecznej Agory są działania charytatywne, w które angażują się również
  pracownicy Spółki. Jako przykład wymienić można dłu goletnie zaangażowanie „Gazety Wyborczej” w akcje
  charytatywne z okazji Dnia Dziecka , a także działania podejmowane w ramach Fabryki świętego Mikołaja we
  Wrocławiu oraz akcji Krzesła dla ISKIERKI w Katowicach. Dodatkowo w ramach wyrównywania szan s już od wielu lat
  Fundacja Agory wspólnie z Akademią Rozwoju Filantro pii prowadzi program Agrafka Agory. Pracownicy, czytelnicy,
  słuchacze, widzowie oraz klienci Grupy Agora co rok u angażują się w aukcje i zbiórki na rzecz Wielkiej Orkiestry
  Świątecznej Pomocy. W 2017 r. udało się zebrać łącznie ponad 22 tys. zł , a „Gazeta Wyborcza” była patronem  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 97
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  medialnym 25. Finału WOŚP. W lokalnych redakcjach dziennika i kinach Helios zbierano pieniądze do skarbonek, w
  kinach organizowane były też sztaby WOŚP. Aukcje zo rganizowały: Radio TOK FM, portal Gazeta.pl, a także Radio
  Złote Przeboje i sieć kin Helios. W 2017 r. radiost acje Grupy Agora zaangażowały się też w specjalną a kcję
  charytatywną „Odbudowujemy wieś Wysoka Zaborska” , mającą wspomóc tych, którzy ucierpieli w sierpnio wej
  nawałnicy. Łącznie udało się zebrać 282 tys. zł na rzecz poszkodowanych rodzin, a na konto Gminy Brusy trafiło
  dodatkowo 15 tys. zł ze sprzedaży specjalnego blok u reklamowego. Grupa Radiowa Agory ufundowała równi eż
  kontener mieszkalny dla jednej z najbardziej poszko dowanych rodzin.
  Wyrazem priorytetowego podejścia do kwestii społecz nych w Spółce jest zaangażowanie pracowników w
  różnego rodzaju działania pro bono. W ramach akcji „Przeczytana – wymień się” przekazane przez pracown ików
  książki trafiają m.in. do domów samotnej matki i sz pitali. W 2017 r. pracownicy Agory wzięli udział w akcji
  honorowego oddawania krwi, w której udało się zebra ć 5 litrów krwi. Uczestniczyli też w plebiscycie „Recykling
  życzliwości”, w którym wybrali organizację, na rzec z której Spółka przekazała środki ze sprzedaży papi erowego
  archiwum „Gazety Wyborczej”. Akcje i projekty realizowane w ramach obszaru zaang ażowania społecznego w pełni odzwierciedlają cele
  zawarte w Polityce działań społeczno-sponsoringowych w Grupie Agora – są nimi: edukacja, rozwój indywidualny i
  społeczny, kształtowanie postaw obywatelskich i dba łość o prawa człowieka, promocja kultury i powszech nego
  dostępu do niej, promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, troska o środowisko naturalne oraz o innych wyrażające
  się w akcjach charytatywnych i pomocowych.
  W opinii Agory realizacja Polityki działań społeczno-sponsoringowych jest zgodna z interesem Spółki oraz jej
  interesariuszy, w tym akcjonariuszy, ponieważ tworz y wartość firmy, przyczynia się do rozwoju społecznego i jest
  wyrazem odpowiedzialności Spółki za jej wpływ na ot oczenie.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 98
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora S.A . za rok 2017 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  VII. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
  1. OŚWIADCZENIE ODNOŚNIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚC I
  Zarząd Agory potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, roczne skonsolidowane sprawozdanie finans owe i dane
  porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązu jącymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w
  sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątko wą i finansową Grupy Kapitałowej emitenta oraz jej wynik
  finansowy.
  Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za wiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy
  Kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
  2. OŚWIADCZENIE ODNOŚNIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
  SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DOKONUJĄCEGO BADANIA ROCZNEG O
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Zarząd Agory potwierdza, że podmiot uprawniony do b adania sprawozdań finansowych dokonujący badania
  rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot
  ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego s prawozdania finansowego spełniali warunki do wyraże nia
  bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z
  obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
  3. RAPORT NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
  Wypełniając wymogi Ustawy o Rachunkowości Spółka pr zedstawia odrębne skonsolidowane sprawozdanie Grupy
  Agora oraz odrębne jednostkowe sprawozdanie Agory S.A. na temat informacji niefinansowych za 2017 r.
  Raporty niefinansowe skonsolidowane i jednostkowe z ostały sporządzone według międzynarodowych standard ów
  raportowania Global Reporting Initiative (GRI G4).
  Zgodnie z art. 49b pkt 9 Ustawy o Rachunkowości raporty niefinansowe skonsolidowane i jednostkowe są d ostępne
  na stronie internetowej Spółki www.agora.pl (pod ad resem: https://www.agora.pl/raportCSR-2017) w polsk iej i
  angielskiej wersji językowej.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Agora SA
ISIN:PLAGORA00067
NIP:526-030-56-44
EKD: 22.10 wydawanie gazet
Adres: ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa
Telefon:+48 22 5556000
www:www.agora.pl
Kalendarium raportów
2020-05-15Raport za I kwartał
2020-08-14Raport półroczny
2020-11-17Raport za III kwartał
Komentarze o spółce AGORA
2020-04-02 08-04-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649