Raport.

AGORA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody netto ze sprzeda?y 492 520 576 059 116 032 131 650 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -117 153 -77 185 -27 600 -17 639 Zysk (strata) brutto -77 409 -56 491 -18 237 -12 910 Zysk (strata) netto -68 122 -52 754 -16 049 -12 056 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -34 875 -39 270 -8 216 -8 975 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 60 886 63 766 14 344 14 573 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -28 577 -24 214 -6 732 -5 534 Zmiana ?rodk?w pieni??nych i ekwiwalent?w -2 566 282 -605 64 Aktywa razem 998 586 1 115 231 239 417 252 087 Zobowi?zania d?ugoterminowe 23 675 30 147 5 676 6 814 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 142 299 162 814 34 117 36 802 Kapita? w?asny 832 612 922 270 199 624 208 470 Kapita? zak?adowy 47 665 47 665 11 428 10 774 ?rednia wa?ona liczba akcji (w szt.) 47 421 764 47 665 426 47 421 764 47 665 426 Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadaj?cy/(-a) na jedn? akcj? (w z? / EURO) -1,44 -1,11 -0,34 -0,25 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? zwyk?? (w z? / EUR) 17,56 19,35 4,21 4,37

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI 2017
  str.
  Nasza odpowiedzialność
  2-10
  
  Słowo wstępu
  2
  
  Nasze podejście
  3
  
  Kluczowe obszary wpływu. Szanse i ryzyka
  4-6
  
  Dialog z interesariuszami
  7-8
  
  Rola mediów
  9-10
  Miejsce pracy i prawa człowieka
  11-30
  
  Podejście do zarządzania
  11-15
  
  Nasi pracownicy
  16-18
  
  Miejsce pracy
  19-21
  
  Programy dla pracowników
  22-25
  
  Poszanowanie praw człowieka
  26-28
  
  Różnorodność w miejscu pracy
  29-30
  Etyka i przeciwdziałanie nadużyciom
  31-35
  
  Podejście do zarządzania
  31
  
  Etyka reklamy
  32
  
  Etyka dziennikarska
  33
  
  Zapobieganie korupcji i nadużyciom
  34
  
  Prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych
  35
  Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców
  36-40
  
  Podejście do zarządzania
  36
  
  Łańcuch dostaw i nasz wpływ
  37
  
  Relacje z kontrahentami
  37
  
  Relacje z klientami
  38-39
  
  Standardy obsługi klientów
  39
  
  Dobre praktyki
  40
  Wpływ społeczny i środowiskowy 41-50
  
  Podejście do zarządzania – wpływ społeczny
  41-42
  
  Zaangażowanie społeczne
  43-44
  Aneks – dobre praktyki Agory S.A.
  77-88
  
  Podejście do zarządzania – wpływ środowiskowy
  45-46
  
  Wpływ i oddziaływanie na środowisko
  47-49
  
  Dobre praktyki środowiskowe
  50
  Ład korporacyjny
  51-61
  
  Podejście do zarządzania
  51-52
  
  Struktura firmy
  53-57
  
  Transparentność
  58
  
  RESPECT Index
  59
  
  Zarządzanie ryzykiem
  60
  
  Dodatkowe informacje
  61
  Agora S.A.
  62-70
  
  Nasza działalność
  62-65
  
  Wizja i Misja. Wartości
  66
  
  Cele strategiczne
  67-68
  
  Nagrody Agory S.A.
  69
  
  Kluczowe wyniki finansowe
  69
  
  Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne
  70
  O Raporcie:
  71-75
  
  Informacje o Raporcie
  71
  
  Indeks GRI
  72-75
  Kontakt
  76  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 2
  SŁOWO WSTĘPU [G4-1] [G4-18] Szanowni Państwo,
  prezentujemy „Raport Odpowiedzialności Agory S.A. za 20 17 rok”, który zawiera najistotniejsze informacje oraz wskaźniki niefinansowe związane z naszą działalnośc ią we
  wszystkich obszarach biznesowych. Raport jest wypełnien iem przez Agorę obowiązku wynikającego z Dyrektywy 201 4/95/UE oraz wyrazem naszej transparentności.
  Czujemy się odpowiedzialni za nasz wpływ na otoczenie i chcemy tworzyć wartość dla społeczeństwa, dlatego stawi amy na: rozwój oparty na odpowiedzialności, budowanie
  trwałych relacji z otoczeniem i różnorodność w myśl za sady „Codziennie odpowiedzialni”.
  Dzięki raportowi mogą Państwo jeszcze lepiej poznać na szą działalność, szczególnie w obszarach: miejsce pracy i prawa człowieka, etyka i przeciwdziałanie nadużyci om,
  odpowiedzialność wobec klientów i dostawców, wpływ spo łeczny i środowiskowy oraz ład korporacyjny. Kontekst zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu
  został zaprezentowany z uwzględnieniem naszych interesariu szy.
  W 2017 roku Agora S.A. zadebiutowała w RESPECT Index , czyli indeksie spółek odpowiedzialnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To dla nas ogromne
  wyróżnienie, ale również mobilizacja do dalszej pracy. 2018 będzie rokiem ogłoszenia nowej strategii biznesowe j Agory, ale też rokiem nowych wyzwań w zakresie naszej
  odpowiedzialności. Pracujemy nad kodeksem etyki zbierają cym nasze wewnętrzne zasady i regulacje, kontynuujemy nasze liczne działania społeczne, edukacyjne, kulturowe i
  charytatywne oraz programy skierowane do pracowników.
  Zdajemy sobie sprawę, jak ważne w dzisiejszych czasac h jest zaufanie, dlatego niniejszy raport oparliśmy o międzynarodowe Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI-G4),
  które służą organizacjom do przygotowania wyważonego , porównywalnego, dokładnego, przejrzystego i wiarygodnego opracowania informacji.
  Mam nadzieję, że nasz raport spotka się z Państwa zai nteresowaniem.
  Zapraszam do lektury i podzielenia się z nami swoimi o piniami!
  Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory S.A.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 3
  NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  Odpowiedzialność rozumiemy jako nasz wpływ na otoczenie i tworzenie wartości dla społeczeństwa
  NASZE PODEJŚCIE [G4-19]
  Codziennie odpowiedzialni
  ⇒ ROZWÓJ
  ⇒ RELACJE
  ⇒ RÓŻNORODNOŚĆ
  Rozwój opieramy na odpowiedzialności Budujemy trwałe relacje z otoczeniem Cenimy różnoro
  dność w społeczeństwie i w miejscu pracy
  
  Odpowiedzialnie rozwijamy naszą działalność.
  Dbamy o transparentność.
  
  Wyróżniamy się wysokimi standardami etyki
  i uczciwie realizujemy zobowiązania.
  
  Docieramy z naszymi produktami i usługami
  z obszaru mediów, rozrywki i reklamy do szerokiego grona różnorodnych odbiorców.
  
  Nasi pracownicy mogą rozwijać swoje
  kompetencje i zdobywać nowe doświadczenia.
  
  Naszą ambicją jest bycie firmą pierwszego wyboru dla naszych odbiorców, partnerów
  biznesowych i pracowników. Chcemy
  to osiągnąć dzięki budowaniu zaufania
  w codziennych relacjach.
  
  Tworzymy miejsce pracy sprzyjające różnorodności,
  oparte na szacunku i otwartości.
  
  Inicjujemy i włączamy się w partnerstwa na rzecz
  rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju.
  
  Prowadzimy dialog z interesariuszami
  i budujemy trwałe relacje z otoczeniem.
  
  Odwaga i innowacyjność to zasady, którymi kierujemy się w naszych działaniach biznesowych
  i społecznych.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 4
  KLUCZOWE OBSZARY WPŁYWU [G4-2] [G4-19] [G4-20] [G4-21] Agora zdefiniowała kluczowe obszary wpływu na otoczenie zewnętrzne. Zostały one szczegółowo opisane w poszczególnych częściach Raportu odpowiedzialności.
  WYBRANE WYDARZENIA ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGO RY W 2017 R.
  Główne obszary wpływu Agory S.A.
  miejsce pracy
  i przestrzeganie praw człowieka
  etyka
  i przeciwdziałanie nadużyciom
  odpowiedzialność
  wobec klientów i dostawców
  wpływ społeczny
  wpływ środowiskowy
  ład korporacyjny
  wpływ gospodarczy
  8 marca
  Grupa Agora zostaje sygnatariuszem
  Karty
  Różnorodności w
  Polsce
  31 marca
  Grupa Agora przedstawia
  oświadczenie
  dotyczące danych
  niefinansowych za 2016 r.
  31 marca
  19 dobrych praktyk Grupy Agora
  znajduje się w
  „Raporcie Dobrych
  Praktyk.
  Odpowiedzialny
  biznes w Polsce”
  1 czerwca
  Agora przystępuje do akcji „Dwie
  godziny dla rodziny”
  wrzesień
  pierwszy dialog społeczny z
  pracownikami na
  temat raportowania
  październik
  rozpoczynają się prace nad
  Kodeksem etyki Agory
  18 grudnia
  Grupa Agora
  debiutuje w XI
  edycji RESPECT
  Index – Indeksie
  Spółek
  Odpowiedzialnych


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 5
  CELE GRUPY AGORA (W TYM AGORY S.A.) DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU NA 2017 R. W 2017 r. w Oświadczeniu na temat danych niefinansowych przedstawiliśmy cele związane z odpowiedzialnością Grupy Agora. Realizacja tych celów opisana jest w poszczególnych częściach Raportu. Poniżej znajduje się ich podsumowanie:
  Obszar
  Cel
  Stopień realizacji
  Uwagi
  Ekonomia
  Analiza trendów rynkowych oraz monitoring wyników e konomicznych Grupy Agora w kontekście założonych celów strategicznych.
  ***
  Zobacz więcej –> O Grupie
  Środowisko
  Kontynuacja działań środowiskowych, audyt środowisk owy w siedzibie głównej.
  ***
  Zobacz więcej –> Wpływ środowiskowy
  Pracownicy
  Działania mające na celu podnoszenie świadomości i wiedzy wśród pracowników na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Podpisanie Karty Różnorodności.
  ***
  Zobacz więcej –> Miejsce pracy i prawa człowieka
  Etyka
  Usystematyzowanie regulacji, procedur i polityk antykorupcyjnych oraz przeciwdziałających nadużyciom w postaci Kodeksu Et yki wraz z mechanizmami monitorującymi.
  **
  W 2017 r. rozpoczęły się prace nad Kodeksem etyki A gory. Powstała analiza wewnętrznych regulacji oraz polityk. Został powołan y Komitet ds. etyki. Przygotowano i zrealizowano badanie wśród pracowników. W prace włączony jest zarząd, który na bieżąco przyjmuje relacje z zakończeniem kolejnych etapów prac i uczestniczy w ustalaniu kolejności. Zobacz więcej –> Etyka i przeciwdziałanie nadużyciom
  Produkty i usługi
  Monitoring kwestii związanych z komunikacją marketi ngową, zgodnością z regulacjami oraz ochroną danych osobowych klientó w.
  ***
  Zobacz więcej –> Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców
  Społeczeństwo
  Podnoszenia efektywności działań społecznych. Rozszerzenie zaangażowania w projekty społeczne ini cjowane w ramach Grupy Agora na większą liczbę mediów i marek Grupy.
  ***
  Zobacz więcej –> Wpływ społeczny
  Stopień realizacji: *** - pełny; ** - w tra kcie realizacji; * - brak podjętych działań
  CELE GRUPY AGORA (W TYM AGORA S.A.) DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU NA 2018 R.
  Zarządzanie:
  • przygotowanie dokumentu
  określającego strategiczne
  kierunki odpowiedzialności
  Grupy Agora.
  Raportowanie:
  • zakończenie prac nad raportem społecznym i jego
  publikacja. Dialogiem z
  interesariuszami w kolejnym
  procesie raportowania.
  Etyka i przeciwdziałanie nadużyciom:
  • wdrożenie Kodeksu etyki oraz mechanizmu zgłaszania
  nieprawidłowości w Grupie
  Agora.
  Miejsce pracy:
  • wprowadzenie systemowych szkoleń związanych z
  przeciwdziałaniem
  dyskryminacji i mobbingowi.
  Środowisko:
  • przygotowanie i wdrożenie polityki środowiskowej dla
  Grupy Agora.
  Odpowiedzialność za produkty i usługi:
  • przygotowanie spójnych zasad dialogu z
  interesariuszami.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 6
  RYZYKA NIEFINANSOWE [G4-2] [G4-14] [G4-19] [G4-45] [G4-46] [G4-M] Grupa Agora (w tym Agora S.A.) systematycznie przeprowadza monitoring i ocenę ryzyk związanych z bieżącą działalnością. W poniższym zestawieniu przedstawione są ryzyka niefinansowe obejmujące: ryzyko ekonomiczne i prawne, ryzyko pracownicze, ryzyko związane z łańcuchem dostaw i relacją z klientami, ryzyko środowiskowe, ryzyko działalności medialnej, ryzyko związane z prawami człowieka, ryzyko związane z korupcją i naduż yciami, ryzyko związane z działalnością społeczną. Odpowiedzi na te ryzyka są zawarte w poszczególnych częściach Raport u odpowiedzialności. Ryzyko ekonomiczne, prawne i ekonomiczne Grupa Agora aktywnie śledzi i analizuje trendy rynk owe oraz swoje otoczenie zewnętrzne. Główne ryzyka w ty m obszarze to: · ryzyko makroekonomiczne związane z koniunkturą
  gospodarczą, popytem na produkty i usługi,
  · zmiany struktury rynku reklamowego, · globalne trendy w sposobie konsumpcji mediów, · ryzyko zmian preferencji konsumentów i
  reklamodawców,
  · ryzyko działania niezgodnie z prawem,
  wewnętrznymi regulacjami,
  · ryzyko finansowe (walutowe, zmian stóp
  procentowych),
  · ryzyko gwałtowanych zmian legislacyjnych. Ryzyko pracownicze
  Kwestie pracownicze są jednym z najważniejszych
  obszarów odpowiedzialności Agory S.A. Firma prowadz
  i
  działania zmierzające do zminimalizowania następują cych
  ryzyk: · ryzyko utraty kluczowych pracowników i ważnych
  kompetencji,
  · ryzyko wysokiej rotacji pracowników (koszty
  rekrutacji nowych pracowników),
  · ryzyko nierównego traktowania pracowników (pod
  względem wynagrodzeń, dostępu do szkoleń,
  awansu etc.),
  · ryzyko sporów zbiorowych z pracownikami oraz
  konfliktu na linii pracodawca-pracownik.
  Ryzyko związane z łańcuchem dostaw i relacją z klientami Główne obszary odpowiedzialności za produkt w Agorz e S.A. dotyczą kwestii komunikacji marketingowej, procedur reklamacji, a także ochrony prywatności klientów oraz ich danych osobowych. Najistotniejsze ryzyka to: · ryzyko naruszenia prawa lub regulacji, np. wyciek
  danych czy nieuprawnione wykorzystanie danych i treści. Niesie to ze sobą ryzyko reputacyjne oraz finansowe (kary, grzywny),
  · ryzyko związane z odpowiedzialnością w całym
  łańcuchu dostaw.
  Ryzyko środowiskowe
  Ze względu na specyfikę działalności, głównie usług owej,
  kwestie środowiskowe nie są kluczowymi obszarami
  ryzyka Agory S.A. Firma bierze pod uwagę ryzyka
  związane ze swoją działalnością, przede wszystkim w
  ramach prowadzonej działalności poligraficznej oraz
  administracji budynkami. Główne ryzyka to:
  · ryzyko operacyjne związane z bieżącą
  działalnością i negatywnym oddziaływaniem
  na środowisko,
  · wyższe koszty prowadzenia działalności.
  Ryzyko działalności medialnej
  We współczesnym świecie kluczową rolę informacyjną i
  opiniotwórczą pełnią media. Wszystkim zmianom
  społecznym i gospodarczym towarzyszy transformacja
  środków masowego przekazu oraz dynamiczny rozwój
  mediów społecznościowych.
  Wyzwania branży medialnej: kwestie manipulacji
  komunikatem („post-prawdy”), wiarygodność źródeł,
  niezależność, transparentność, rzetelność. Ryzyka związane z działalnością medialną : brak transparentności, utrata zaufania publicznego.
  Ryzyko związane z prawami człowieka Kwestia przestrzegania praw człowieka jest normowan a w Agorze S.A. wewnętrznymi rozwiązaniami: politykami, zasadami, regulaminami. Podlega ona stałemu monitoringowi. Zidentyfikowane ryzyka dotyczą: · zachowań niepożądanych związanych z miejscem
  pracy (dyskryminacja, mobbing),
  · naruszenia swobody zrzeszania się i zawierania
  układów zbiorowych,
  · rażącego nieprzestrzegania praw człowieka wśród
  dostawców Agory S.A. Ryzyko związane z korupcją i nadużyciami
  Zarządzanie ryzykiem nadużyć jest jednym z ważniejs
  zych
  obszarów odpowiedzialności firmy. W tym obszarze
  najistotniejsze ryzyka to:
  · ryzyko konfliktu interesów,
  · ryzyko nadużyć w relacjach z partnerami
  biznesowymi i dostawcami,
  · ryzyko zachowań korupcyjnych (również wśród
  dostawców i partnerów biznesowych).
  Ryzyko związane z działalnością społeczną Wpływ na społeczności lokalne we wszystkich lokalizacjach działalności Agory S.A. oraz zaangażo wanie w projekty społeczne, kulturowe, sportowe i charytatywne to kluczowe kwestie w obszarze społecz nej odpowiedzialności firmy. Ze względu na intensywność zaangażowania społecznego możliwe są do zidentyfikowania: · ryzyko braku transparentności w ramach
  przyznawania środków,
  · ryzyko braku należytej staranności przy wyborze
  partnera społecznego,
  · ryzyko konfliktu interesów, · ryzyko uzyskania rezultatów niewspółmiernych do
  wydatkowanych środków.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 7
  DIALOG Z INTERESARIUSZAMI [G4-24] [G4-25][G4-26] [G4-27] Interesariusze Agory to wszystkie strony zainteresowane działalnością firmy, na które mamy wpływ. W pr ocesie mapowania interesariuszy zostały wyodrębnion e najważniejsze grupy wraz ze
  wskazaniem form zaangażowania oraz prowadzenia dial ogu.
  Agora dąży do systematycznego kontaktu ze wszystkim i interesariuszami, np. w formie: odpowiadania na pytania, opinie, wątpliwości. Dzięki prowadzonej komunikacji Agora poznaje
  oczekiwania interesariuszy oraz buduje trwałe relac je z otoczeniem. Istotnym wyzwaniem w procesie dial ogu jest cykliczność oraz sformalizowanie narzędzi, m.in. wprowadzenie regularnych
  badań klientów.
  Agora
  S.A. Pracownicy i
  współpracownicy,
  stażyści, praktykanci
  Akcjonariusze
  Otoczenie giełdowe
  • Giełda Papierów Wartościowych
  • Domy maklerskie
  Klienci i odbiorcy
  (czytelnicy słuchacze, widzowie,
  internauci)
  Klienci biznesowi i instytucjonalni
  Partnerzy biznesowi - dostawcy
  Konkurencja.
  Otoczenie biznesowe
  Media branżowe
  Administracja publiczna,
  regulatorzy i
  legislatorzy
  Społeczeństwo obywatelskie i
  społeczności lokalne
  
  Cykliczne spotkania z Zarządem (możliwość zadawania pytań do zarządu,
  transmisja on-line)
  
  Badanie wśród pracowników (raportowanie, kodeks ety ki), warsztaty
  
  Adres e- mailowy do kontaktu w sprawach wątpliwości związanych z tematem
  etyki
  
  Szkolenia, spotkania dla pracowników (w tym „Witamy w Agorze”)
  
  Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości związanych z niepożądanymi
  zachowaniami
  
  Intranet, e-mailing wewnętrzny
  
  Rada pracownicza, związki zawodowe, przedstawiciele pracowników
  
  Media społecznościowe
  
  Raporty bieżące i okresowe
  
  Strona korporacyjna
  
  Newslettery
  
  Cykliczne spotkania, konferencje dedykowane anality kom,
  inwestorom oraz Investor Day dla analityków
  
  Investor feedback – ankieta skierowana do inwestoró w
  
  Udział w konferencjach zewnętrznych, spotkaniach
  indywidualnych
  
  Dedykowany kontakt e-mailowy, telefoniczny oraz pop rzez
  stronę www.
  
  Twitter
  
  Ogólny kontakt do przekazywania uwag, sugestii
  
  Badania czytelników (np.: „Powiesz nam, co myślisz o nim i o nas
  – Świat, którym żyjemy - ankieta dla czytelników w „Gazecie
  Wyborczej”, i na Wyborcza.pl)
  
  Cykliczne badania użytkowników serwisów Agory (m.i n.
  użytkowników Gazeta.pl)
  
  Testy nowych produktów i usług
  
  Spotkania dla klientów, partnerów biznesowych (śnia dania
  branżowe)
  
  Kontakt e-mailowy, telefoniczny, w tym Biuro Obsług i Klienta
  
  Dyżury reporterskie (w mediach)
  
  Media społecznościowe
  
  Spotkania dla klientów, partnerów biznesowych (śnia dania
  branżowe)
  
  Inicjatywy branżowe (zob. Inicjatywy zewnętrzne)
  
  Zaangażowanie w projekty i inicjatywy zewnętrzne (z ob.
  Inicjatywy zewnętrzne)
  
  Udział w konferencjach, wydarzeniach
  
  Konsultacje publiczne
  
  Informacje prasowe
  
  Newslettery
  
  Wypowiedzi w mediach, opinie, komentarze
  
  Strona korporacyjna
  
  Wspólne działania i partnerstwa
  
  Spotkania, konferencje
  
  Zaangażowanie w projekty i inicjatywy zewnętrzne (z ob. Inicjatywy
  zewnętrzne)
  
  Działania Fundacji Agory
  
  Media społecznościowe
  
  Spotkania dla klientów, partnerów biznesowych (śnia dania
  branżowe)
  
  Inicjatywy branżowe
  
  Zaangażowanie w projekty i inicjatywy zewnętrzne (z ob.
  Inicjatywy zewnętrzne)
  
  Udział w konferencjach, wydarzeniach
  
  Konsultacje publiczne


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 8
  Benefity i
  świadczenia
  pozapłacowe dla
  pracowników
  Szkolenia i rozwój
  zawodowy
  Wynagrodzenie
  Etyka w relacjach
  z klientami i
  kontrahentami
  Komunikacja
  marketingowa
  (etyka reklamy)
  DIALOG W PROCESIE RAPORTOWANIA [G4-18] [G4-19] [G4-20] [G4-21] [G4-24] [G4-25][G4-26] [G4-27] CEL: Celem badania było zidentyfikowanie istotnych dla pracowników całej Grupy Agora (w tym Agory S.A.) as pektów niefinansowych, czyli takich które w ich opinii powinny
  zostać zaprezentowane w raporcie niefinansowym Grup y Agora i Agory S.A. za 2017 r. Badanie było częścią dialogu z interesariuszami prowadzonego w ramach procesu
  raportowania, zgodnie z międzynarodowymi Wytycznymi GRI G4.
  O BADANIU: Pracownicy otrzymali zaproszenie do wypełnienia an onimowej ankiety w formie elektronicznej (metoda CA WI), za pomocą zewnętrznego serwisu. Zbieranie
  danych odbywało się w okresie: 7-25 września 2017 r .
  RESPONDENCI: Adresatami badania byli wszyscy pracownicy Grupy A gora (w tym Agory S.A.), odpowiedzi udzieliło 361 osób. Ankieta została zaś wyświetlona ponad tysiąc
  razy. Średni staż pracy respondentów wyniósł 8,5 roku, wśród osób wypełniających ankietę 54% to kobiety, zaś 46% to mężczyźni.
  Najważniejsze obszary wskazane przez pracowników to : miejsce pracy i kwestie związane z etyką oraz odpowiedzialnością za produkty i usługi . Najczęściej w
  odpowiedziach pojawiały się następujące kwestie:
  Dialog w procesie raportowania polegał również na z ebraniu opinii inwestorów w ramach feedbacku inwest orskiego, a także analizie oczekiwań pozostałych interesariuszy
  na podstawie dostępnych informacji.
  Dzięki zebranym odpowiedziom, Agora przygotowała Ra port odpowiedzialności za 2017 r., biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia:
  Miejsce pracy
  
  Benefity i świadczenia pozapłacowe dla pracowników
  
  Szkolenia i rozwój zawodowy
  
  Wynagrodzenie
  
  Zmiany w zatrudnieniu Prawa człowieka
  
  Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
  
  Możliwości wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości
  
  Edukacja i komunikacja na temat praw człowieka
  Odpowiedzialność za produkty i usługi
  
  Komunikacja marketingowa (etyka reklamy)
  
  Prywatność klienta i bezpieczeństwo danych osobowyc h
  
  Zgodność z regulacjami
  Środowisko
  
  Edukacja ekologiczna i środowiskowa
  
  Zarządzanie odpadami
  
  Zużycie energii
  Etyka
  
  Etyka w relacjach z klientami i kontrahentami
  
  Możliwości wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości
  
  Uczciwa konkurencja Społeczeństwo
  
  Działalność kulturalna
  
  Działalność społeczna i obywatelska
  
  Działalność charytatywna
  
  Działalność edukacyjna
  
  Wpływ działalności na rozwój społeczny


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 9
  ROLA MEDIÓW [G4-DMA-M] [G4-M3] [G4-M6] [G4-M7] Działalność mediów Agory opiera się na wartościach i zasadach zgodnych z przyjętymi kodeksami, przede wszystkim zaś z wewnętrznymi wytycznymi: „Kartą Ago ry” i
  „Kodeksem Dziennikarskim”. -> więcej w części: Etyka i przeciwdziałanie nadużyciom. Media Agory traktują niezależność jako jedną z najw ażniejszych wartości, obok dbałości o jakość i rzetelność przygotowywanych materiałów. Starają się one rozwijać wśród odbiorców umiejętność korzystania z mediów oraz kry tycznego myślenia. Media Agory stoją na straży wiarygodności publikowanych informacji i rzetelności. Równocześnie dziennikarze i pracownicy Agory czynnie włączają si ę w akcje społeczne oraz inicjują szereg działań, kampanii i inicjatyw, które angażują lokalne społecz ności i poruszają ważne problemy społeczne. Jerzy B. Wójcik, wydawca „Gazety Wyborczej”
  Od początku „Gazety Wyborczej” mamy ten sam cel – chcem y informować
  Polaków o ważnych sprawach, zwracać uwagę na to, co naszym zdaniem ma
  znaczenie, dzielić się poglądami, spierać. Pomóc ogarną ć świat. Być z czytelnikami
  na co dzień w najwygodniejszej dla nich formie – papi erowej czy elektronicznej.
  Czasy się zmieniają i sposób robienia gazet także, ale rola dziennikarza
  w nowoczesnym świecie niewiele się różni od tej sprzed 50 czy więcej lat. Blogerzy
  i użytkownicy, którzy opisują to, co widzą, nie zast ąpią go. To dziennikarz
  sprawdza fakty, dociera do źródła, analizuje i porówn uje, a redakcja i wydawca
  biorą odpowiedzialność za to, co publikuje. Oczywiści e, dziennikarze i redaktorzy
  w świecie nowoczesnych platform i technologii muszą z jednej strony wiedzieć, co
  ich czytelnicy lubią i co jest im potrzebne. Z drugiej – muszą mieć odwagę pójść
  wbrew danym i statystykom. Dobry dziennikarz wie, ki edy powinien to zrobić. Nasi
  to wiedzą.
  Paweł Stremski, dyrektor programowy grupy Gazeta.pl Gazeta.pl jako nowoczesne medium stara się być elementem codziennego rytuału aktywnych użytkowników internetu - towarzyszyć im w różnych momentach dnia na różnych platformach, informując, doradzając, ins pirując i zapewniając rozrywkę. W dobie rozproszonych informacji i mediów społeczności owych, relacja z czytelnikami i ich zaufanie do medium znaczą więcej niż kiedykolwiek. Dlatego głos czytelników - w formie listów i komentarzy - stawiamy często na równi z opiniami naszych czołowych dziennikarzy: Rafała Hirs cha, Grzegorza Sroczyńskiego czy Pawła Wilkowicza. Jednocześnie promujemy pozytywnych bohaterów z różnych dziedzin życia społecznego i postawy, które zmieniają rzeczywistość na lepsze, a także pozwalają wspólnie przeżywać pozytywne emocje. Razem z naszymi użytkownikami aktywnie kibicuj emy fantastycznym polskim paraolimpijczykom, wspieramy Greenpeace w akcji ratowania pszczół i co roku gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
  Poznaj dobre praktyki
  -> Zaangażowanie społeczne


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 10
  DOBRE PRAKTYKI
  W 2017 r. Agora inicjowała projekty, które realizowały cele z zakresu odpowiedzialności mediów: niezależnością, różnorodnością, edukacją odbiorców w zakr esie
  korzystania z mediów i angażowaniem w tworzone treś ci. „Pryvit” – pierwsza bezpłatna gazeta dla Ukraińców we Wrocławiu
  „Gazeta Wyborcza” stara się przełamywać stereotypy na temat Ukraińców. W
  Polsce często postrzegani są jako tania siła robocz a. Jednak wbrew temu, co się
  wydaje, przybysze z Ukrainy pracują nie tylko na bu dowach czy w sklepach, ale są
  również cenionymi specjalistami, np. z branży IT.
  Według dostępnych szacunków już co dziesiąty mieszk aniec Wrocławia pochodzi z
  Ukrainy. Stąd pomysł, by wydać gazetę dla tych osób w ich ojczystym języku -
  „pryvit” po ukraińsku oznacza „cześć”. Artykuły do wydania przygotowali
  dziennikarze „Gazety Wyborczej” i sami Ukraińcy. 1 8 października 2017 r. ukazał
  się pierwszy, pilotażowy numer gazety „Pryvit Wrocł aw”.
  Wśród ukraińskich autorów „Pryvit” są osoby, które mieszkają we Wrocławiu już
  kilka lat, ale też osoby, które przyjechały zaledwi e parę miesięcy temu. Dzielą się
  one z czytelnikami swoimi doświadczeniami – podpowi adają m.in. jak
  zalegalizować pobyt, znaleźć mieszkanie, pracę czy zapisać dziecko do szkoły.
  Piszą też o swoich pierwszych wrażeniach w mieście i problemach na jakie można
  się natknąć zaraz po przyjeździe. Wydawcy zależy, aby dzięki gazecie „Pryvit Wrocław”
  Ukraińcy lepiej poznali
  Wrocław, dowiedzieli się, jak korzystać z miasta i imprez w nim organizowanych, a
  przez to szybciej integrowali się z Polakami. W ten sposób Agora wspiera
  budowanie różnorodnego społeczeństwa.
  Gazeta „Pryvit Wrocław” jest dostępna za darmo w mi ejscach, które często
  odwiedzają Ukraińcy, np. w siedzibie Fundacji Ukrai na, cerkwi prawosławnej,
  urzędach, uczelniach, ale też w restauracjach, któr e prowadzą Ukraińcy. Lista
  miejsc, w których można dostać „Pryvit”, znajduje s ię na
  http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/0,0.html
  Pilotażowe wydanie ukazało się w 2017 r. w nakładzi e 10 tys. egz. Gazeta liczyła
  16 stron. Wydawnictwo będzie kontynuowana.
  Więcej: Wroclaw.Wyborcza.pl
  Przegląd newsów tworzonych wyłącznie przez
  kobiety – dziennikarki i redaktorki
  ze wszystkich, nie tylko największych krajów
  Europy.
  Serwis informacyjny i narzędzie przedstawiające i analizujące fakty oraz dane
  w przystępnej formie, którego misją
  jest kształtowanie postaw obywatelskich,
  i zachęcanie do samostanowienia.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 11
  MIEJSCE PRACY I PRAWA CZŁOWIEKA
  Tworzymy atmosferę i kulturę organizacyjną, które zapewniają równe traktowanie i poszanowanie praw czł owieka!
  PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA [G4-DMA-LA] [G4-27][G4-56] Dla naszych pracowników chcemy, by Agora była atrakcyjnym miejscem pracy, w którym pracownicy mog ą się rozwijać. Chcemy też zapewnić pracownikom otwarte na
  różnorodność miejsce pracy, w którym naczelnymi zas adami są: równe traktowanie, respektowanie praw człowieka oraz szacunek.
  Dzięki kompetencjom i doświadczeniu naszych pracownikó w możemy realizować cele strategiczne oraz rozwijać dzia łalność. Zaangażowanie pracowników pozwala na inicjowanie działań społecznych, edukacyjnych i kulturowych oraz wpływa na sukces finansowy Agory S.A.
  Istotność aspektów
  niefinansowych w kategorii Miejsce pracy zidentyfik owana w procesie dialogu:
  Więcej: Dialog z interesariuszami


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 12
  Podejście do kwestii pracowniczych ma w Agorze S.A. wielowymiarowy charakter. Składają się na nie m.in.: wewnętrzne regulacje w formie polityk i regulaminów. Są to również działania podejmowane przez pracodawcę, któ re mają na celu budowania przyjaznego, otwartego i dającego możliwości rozwoju miejsca pracy.
  W Agorze S.A. w zakresie stosunku pracy obowiązują następujące regulacje: 
  Regulamin pracy
  Regulamin pracy jest dokumentem wewnętrznym obowiązującym jako niezależny dokument . Reguluje on organizację i porządek w procesie pra cy oraz związane z
  tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Prz episy obowiązują wszystkich bez względu na zajmowan e stanowisko, rodzaj umowy o pracę czy wymiar czasu
  pracy. Zakres regulaminu pracy obejmuje m.in. takie obszary jak: organizacja pracy, czas i miejsce pracy, ochrona kobiet w ciąży, zatrudnianie młodociany ch oraz
  obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy .
  -> Więcej: Miejsce pracy
  
  Regulamin tworzenia Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Regulamin tworzenia Funduszu Świadczeń Socjalnych o kreśla zasady tworzenia takiego funduszu, zasady jego gospodarowania, uprawnienia i warunki do
  otrzymywania świadczeń z jego środków. Jest on wewnętrznym dokumentem.
  Regulamin korzystania z systemu kafeteryjnego MyBen efit oraz świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady korzystania z internetowego systemu
  kafeteryjnego MyBenefit oraz zasady opłacania dostę pnych w nim świadczeń przez użytkowników systemu, p rzy wykorzystaniu środków porozumiewania się na
  odległość. -> Więcej: Programy dla pracowników
  
  Regulamin wynagradzania pracowników
  Regulamin wynagradzania wraz z załącznikami określa warunki wynagradzania wszystkich pracowników bez w zględu na rodzaj umowy o pracę i zajmowane
  stanowisko.
  Zgodnie z jego zasadami pracownikowi przysługuje wy nagrodzenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej prac y i posiadanych kwalifikacji.
  Regulamin jest dokumentem wewnętrznym.
  -> Więcej: Miejsce pracy  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 13
  
  Polityka wynagradzania kluczowych menadżerów Grupy Agora i Agory S.A.
  Celem polityki wprowadzonej na poziomie całej Grupy Agora, obowiązującej również w spółce Agora S.A. jest stworzenie atrakcyjnych warunków pracy tak, aby
  przyciągnąć i zatrzymać wykwalifikowanych pracownik ów, którzy mają kluczowe znaczenie dla realizacji strategii spółki i jej długoterminowego rozwoju.
  Agora dba o to, aby system wynagradzania był dopaso wany do warunków rynkowych i sytuacji finansowej firmy, a zarazem konkurencyjny.
  · Zapoznaj się z treścią polityki
  https://www.agora.pl/polityka-wynagradzania-kluczow ych-menadzerow-grupy-agora-2
  -> Więcej: Miejsce pracy
  
  Polityka różnorodności realizowana w Grupie Agora i w Agorze S.A.
  Celem polityki wprowadzonej na poziomie całej Grupy Agora, obowiązującej również w spółce Agora S.A. jest stworzenie kultury organizacyjnej gwarantującej
  wzajemne wspieranie się wszystkich pracowników w co dziennych obowiązkach. Działania promujące różnorodność wewnątrz organizacji pomagają tworzyć
  zróżnicowany, ale sprawnie współpracujący zespół.
  Polityka różnorodności opiera się na przełamywaniu barier: wieku, płci, stanu zdrowia, etc. – przyświeca jej zasada, że potencjał zawodowy pracowników wy nika z
  ich kompetencji.
  · Zapoznaj się z treścią polityki
  https://www.agora.pl/polityka-roznorodnosci-2
  -> Więcej: Różnorodność w miejscu pracy
  
  Polityka w zakresie ochrony pracowników przed dyskr yminacją i mobbingiem
  Celem polityki jest stworzenie miejsca pracy wolneg o od dyskryminacji i mobbingu pracowników. Agora ja ko pracodawca zapewnia każdemu prawo do pracy w
  profesjonalnym środowisku, gwarantującym równość sz ans i nie dopuszczającym praktyk dyskryminacyjnych. Szacunek dla każdego członka zespołu i jego rozwoju
  jest dla firmy najwyższą wartością. Zgodnie z polit yką w Agorze S.A. funkcjonuje specjalna komórka, do której każdy z pracowników może bez obaw zgłosić
  ewentualne przypadki nadużyć.
  Agora S.A. jest jedną z pierwszych spółek, w której powstała polityka przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy. Jej pierwsza wersja weszła w
  życie już w 2003 r.
  Pracownicy Agory S.A. biorący udział w szkoleniach „Witamy w Agorze” są informowani o polityce.
  -> Więcej: Poszanowanie praw człowieka


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 14
  
  Polityka szkoleniowa – Agora S.A.
  Polityka szkoleniowa opiera się na świadomości znac zenia ludzi w organizacji. Szkolenia są źródłem wiedzy i umiejętności, pozwalają skutecznie wdrażać zm iany i
  doskonalić procesy. W polityce tej określone są zas ady istotne przy projektowaniu i realizowaniu szkoleń. Takie podejście pozwala na maksymalne wykorzyst anie
  tych narzędzi do osiągniecia celów biznesowych, roz woju pracowników i zachowania synergii między proje ktami szkoleniowymi realizowanymi w firmie. Polityka
  jest dokumentem wewnętrznym.
  -> Więcej: Miejsce pracy
  
  Porozumienie w sprawie warunków stosowania teleprac y w Agorze S.A.
  Porozumienie w sprawie warunków stosowania teleprac y w Agorze S.A. zawarte w Warszawie w dniu 6 lipca 2016 r. ustala warunki zatrudnienia pracowników w
  formie telepracy. Dokument ma charakter wewnętrzny.
  -> Więcej: Miejsce pracy
  
  Rozmowy rozwojowe
  Od 2017 r. zamiast dotychczasowej oceny rocznej pra cowników wprowadzone zostały rozmowy rozwojowe. Dla pracowników i przełożonych przygotowane zostały
  zasady, które regulowane są w następujących dokumen tach wewnętrznych:
  
  Instrukcja prowadzenia rozmów rozwojowych,
  
  Arkusz Rozmowy Rozwojowej 2016,
  
  Procedura odwoławcza dot. oceny celów i zadań.
  Zadaniem dokumentów jest wskazanie, jakie są cele r ozmów rozwojowych, jak powinny one przebiegać oraz w jaki sposób pracownik może się od nich odwołać.
  -> Więcej: Miejsce pracy  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 15
  
  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
  Agora S.A. wypełnia wszelkie wymogi prawne i formal ne oraz podejmuje uporządkowane działania w celu za pobiegania wypadkom oraz urazom w miejscu pracy.
  Zadaniem wewnętrznych szkoleń w tym obszarze jest z apobieganie wystąpieniu wypadków oraz urazów w miej scu pracy, a także usystematyzowanie podejścia do
  bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Wypracowane zostały:
  ·
  Instruktaż ogólny i pierwsza pomoc (określa obowiąz ki i uprawnienia pracodawcy w zakresie bezpieczeńst wa i higieny pracy),
  ·
  Zarządzenia dotyczące: szkoleń pracowników, wypadkó w przy pracy, badań lekarskich, Komisji BHP, Odzieży Roboczej, Instrukcji BHP, okularów
  korygujących, prac wzbronionych,
  ·
  Instrukcje BHP,
  ·
  Oceny ryzyka zawodowego.
  -> Więcej: Miejsce pracy
  
  Karta Różnorodności
  8 marca 2017 r. Grupa Agora (w skład której wchodzi Agora S.A.) została Sygnatariuszem Karty Różnorodności jako pierwsza
  grupa medialna w Polsce.
  Dołączyliśmy do grona pracodawców z całej Europy dz iałających na rzecz różnorodności w miejscu pracy.
  Zobowiązaliśmy się do wdrażania zasad zarządzania r óżnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i
  upowszechniania wśród wszystkich interesariuszy org anizacji.
  PRZECZYTAJ KARTĘ RÓŻNORODNOŚCI
  -> Więcej: Różnorodność w miejscu pracy


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 16
  NASI PRACOWNICY [G4-6] [G4-8] [G4-9] [G4-10] [G4-LA1] [G4-LA3] [G4-LA12] ZATRUDNIENIE W AGORZE S.A.
  1 821 – pracownicy Agory S.A. (stan na 31.12.2017 r.)
  1
  Zatrudnienie etatowe w Agorze S.A. na koniec grudni a 2017 r. wyniosło 1 719 pełnych etatów i zmniejszyło się o 120 etatów w porównaniu z końcem grudnia 2 016 r.
  Spadek ten wynika z przeprowadzonego na przełomie 2 016 i 2017 r. procesu zwolnień grupowych w Segmencie Prasa.
  Struktura zatrudnienia
  Udział kobiet i mężczyzn w gronie pracowników, jak również wśród osób na stanowiskach kierowniczych je st równy. Struktura zatrudnienia w porównaniu do ubiegłego
  roku zmieniła się minimalnie, biorąc pod uwagę płeć oraz wiek.
  Struktura zatrudnienia Agory S.A. w podziale na płe ć w 2017 r.:
  Kobiety
  Mężczyźni
  52,2% 47,8%
  Struktura zatrudnienia Agory S.A. w podziale na wiek i płeć w 2017 r.:
  Wiek
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Wiek ≤ 29
  17,5%
  12,5%
  15,1%
  Wiek 30-50
  68,7%
  71,5%
  70,1%
  Wiek 51 ≤
  13,8%
  16,0%
  14,8%
  1 Wskaźniki zawarte w części Miejsce pracy i prawa człowieka zostały obliczone na podstawie łącznej liczby prac owników, zgodnie z przyjętą przez GUS definicją oso by zatrudnionej. Składają się na nią osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, na kontraktach
  menedżerskich oraz w ramach uchwały o powołaniu, z wyłączeniem osób na urlopach bezpłatnych, rehabilitacyjnych i wychowawczych oraz samozatrudnionych i z agencji pracy tymczasowej. Do łącznej liczby pracowników nie są włączeni pracownicy zatrudnieni na
  umowę o dzieło, na umowę zlecenie oraz na umowę o s taż finansowaną z Urzędu Pracy.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 17
  Struktura zatrudnienia w podziale na płeć i region pracy jest porównywalna do ogólnej struktury zatrud nienia. Różnice w poszczególnych województwach wyni kają z
  lokalnych uwarunkowań, np. obecności działów IT i t echnicznych, w których większość pracowników to męż czyźni.
  Struktura zatrudnienia Agory S.A. w podziale na płeć i region pracy w 2017 r.
  Województwo
  Kobiety
  Mężczyźni
  Województwo
  Kobiety
  Mężczyźni
  dolnośląskie
  70,2%
  29,8%
  podkarpackie
  66,7%
  33,3%
  kujawsko - pomorskie
  60,7%
  39,3% podlaskie 58,3% 41,7%
  lubelskie
  0,0%
  100,0%
  pomorskie
  51,4%
  48,6%
  lubuskie
  47,8%
  52,2% śląskie 52,5% 47,5%
  łódzkie
  56,6%
  43,4%
  świętokrzyskie
  41,7%
  58,3%
  małopolskie
  55,0%
  45,0% warmińsko - mazurskie 28,6% 71,4%
  mazowieckie
  55,0%
  45,0%
  wielkopolskie
  21,4%
  78,6%
  opolskie
  50,0%
  50,0% zachodniopomorskie 64,7% 35,3%
  Pracownicy Ogółem
  52,2%
  47,8%
  Siedziba Agory S.A. zlokalizowana jest w Polsce i S półka głównie tutaj prowadzi swoją działalność. Zde cydowaną większość pracowników stanowią osoby z pol skim
  obywatelstwem.
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Procent obcokrajowców w stosunku do liczby wszystki ch pracowników w Agorze S.A.
  0,3%
  0,0%
  0,2%  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 18
  ZMIANY W ZATRUDNIENIU Znacząca większość pracowników zatrudniona jest na umowy na czas nieokreślony, na pełny etat.
  Umowy na niepełny etat są ponad dwukrotnie częstsze w przypadku kobiet, ze względu na godzenie ról zawodowych i prywatnych.
  97,1% pracowników zatrudnionych jest na pełen etat 90,0% pracowników ma umowę na czas nieokreślony
  Struktura zatrudnienia w Agorze S.A. ze względu na rodzaj i typ umowy w podziale na płeć w 2017 r.:
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Rodzaj umowy
  na okres próbny
  1,1%
  0,9%
  1,0%
  na czas określony
  9,5%
  6,1%
  7,9%
  na czas nieokreślony
  88,1%
  92,1%
  90,0%
  na zastępstwo
  1,3%
  0,9%
  1,1%
  Typ umowy stałej
  na pełny etat
  96,1%
  98,2%
  97,1%
  na niepełny etat
  3,9%
  1,8%
  2,9%
  Relatywnie wysoki wskaźnik odejść pracowników w gru pie wiekowej poniżej 30. roku życia jest głównie związany z postawami tych osób: mobilnością, wyższą s kłonnością
  do zmiany miejsca pracy, chęcią zdobycia nowych doś wiadczeń oraz zmierzenia się z wyzwaniami w innej organizacji.
  Wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rota cji pracowników w podziale na grupy wiekowe i płeć w 2017 r.
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Wiek
  -->
  ≤ 29
  30
  -50
  51

  ≤ 29
  30
  -50
  51

  Procent nowo zatrudnionych pracowników
  54,8%
  11,2%
  1,5%
  42,2%
  7,1%
  1,4%
  14,2%
  Procent odejść pracowników
  24,1%
  12,2%
  9,9%
  30,3%
  11,7%
  4,3%
  13,5%
  13,5% rotacja wśród wszystkich pracowników Agory S.A. za trudnionych na umowę o pracę
  Wskaźniki te mogą być zaburzone przez zwolnienia gr upowe, które zostały przeprowadzone w 2016 r. Zosta ły one opisane w Oświadczeniu niefinansowym Grupy A gora za 2016 r.
  90,9% pracowników powróciło do pracy po wykorzystaniu ur lopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego
  Wskaźnik retencji, pokazujący ile osób pozostało w firmie przez 12 miesięcy po powrocie z urlopu macie rzyńskiego/tacierzyńskiego, wynosi dla ogółu pracow ników 90,7%,
  co świadczy o szczególnej ochronie osób powracający ch do pracy po urlopach rodzicielskich.
  Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnieni a po urlopie rodzicielskim (macierzyńskim lub tacierzyńskim) w podziale na płeć w Agorze S.A. w 2017 r .
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Odsetek powrotów do pracy
  92,8%
  83,3%
  90,9%
  Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim
  91,4%
  88,9%
  90,7%  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 19
  MIEJSCE PRACY [G4-DMA-LA] [G4-10] [G4-11] [G4-51] [G4-LA6] [G4-LA9] [G4-LA11]
  Nasi pracownicy mogą rozwijać swoje kompetencje i zdoby wać nowe doświadczenie.
  WYNAGRODZENIA W Agorze S.A. funkcjonują różne systemy motywacyjne (np. gotówkowe plany motywacyjne, systemy motywacy jne w działach sprzedaży, plany motywacyjne dla członków zarządu, itp.). Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Agory S.A. w 2017 r. zmniejszyły s ię o 2,9%. Wpływ na to miało głównie ich ograniczen ie w segmencie Prasa, choć były one również niższe w segmencie Internet.
  2016
  2017
  Zmiana r/r
  Suma wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Agory S.A. 207,0 mln zł
  201,0 mln zł ↓2,9%
  Polityka wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego i kadry kierowniczej -> Więcej: Ład korporacyjny BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
  Agora S.A. wypełnia wszelkie wymogi prawne i formal ne oraz podejmuje uporządkowane działania w celu za pobiegania wystąpieniu wypadków oraz urazów w miejs cu
  pracy. Agora S.A. podjęła działania w zakresie usys tematyzowania podejścia do bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdefiniowane zostały ogólne zasady z obszaru BHP
  adresowane do wszystkich pracowników oraz wymagania proceduralne z obszaru BHP. Określone zostały też obszary dotyczące: szkoleń pracowników, wypadków pr zy
  pracy, badań lekarskich, Komisji BHP, Odzieży Roboc zej, Instrukcji BHP, okularów korygujących, prac wzbronionych. Spółka przygotowała również oceny ryzyk a
  zawodowego. Regularnie monitorowana jest liczba wyp adków.
  W firmie prowadzony jest rejestr wypadków. W firmie prowadzony jest rejestr wypadków na poziomie Grupy i oddzielnie dla każdej spółki. Zdefiniowany został również
  sposób rejestrowania i zgłaszania danych dotyczącyc h wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pra cy. Pracownicy są szkoleni z zakresu BHP zgodnie z
  obowiązującymi regulacjami.
  Rodzaj urazów oraz wskaźnik urazów, chorób zawodowy ch, dni straconych i nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą, z podziałem n a płeć w
  2017 r.:
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Liczba wypadków lekkich przy pracy
  1
  7
  8
  Liczba wypadków ciężkich przy pracy
  0
  0
  0
  Liczba wypadków śmiertelnych przy pracy
  0
  0
  0
  Wypadkowość
  1,3
  7,6
  4,4
  Absencja chorobowa *
  12,0
  4,7
  8,7
  Wypadkowość określa iloraz liczby poszkodowanych w wypadkach pr zy pracy i łącznej liczby pracowników na koniec raportowanego okresu przemnożony przez 1000.
  Absencja chorobowa to stosunek łącznej liczby dni absencji chorobowej i poziomu zatrudnienia na koniec roku finansowego (źródło: Statystyczna Karta Wypadków GUS Z-KW).


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 20
  SZKOLENIA I ROZWÓJ ZAWODOWY ORAZ OCENA PRACOWNICZA SZKOLENIA WEWNĘTRZNE Szkolenia prowadzone w 2017 r. można podzielić na 3 kategorie:
  
  menedżerskie (tytuły szkoleń: „Niezbędnik menedżera ”, „Coachingowy styl zarządzania”, „Delegowanie zadań i prowadzenie zebrań”, „Warsztaty menedżerskie”) ,
  
  wprowadzające („Witamy w Agorze”, „Nawigator”),
  
  rozwijające umiejętności osobiste („Komunikacja i a sertywność”).
  W szkoleniach mogli uczestniczyć wszyscy pracownicy . Brak danych dotyczących szkoleń wyłącznie w spółce Agora S.A., ze względu na raportowanie liczby uczestników na poziomie całej Grupy Agora (zobacz dane w Raporcie Odpowiedzialności Grupy Agora 2017 r.)
  Dodatkowo pracownicy mogą skorzystać z częściowej lub pełnej refundacji kosztów nauki w szkołach wyższych i/lub nauki języków obcych.
  SZKOLENIA W PIONIE INTERNET
  Rozbudowany system szkoleniowy został wdrożony w pi onie Internet. W 2017 r. w szkoleniach rozwojowych i merytorycznych wzięło udział 400 pracowników segmentu
  Internet. Wśród prowadzonych warsztatów, można wymi enić m.in.: 
  warsztaty dla menedżerów: „Jak budować wzmacniać i utrzymywać zaangażowanie pracowników”,
  
  warsztaty dla pracowników: „Komunikacja, narzędzia asertywne i style myślenia FRIS”,
  
  praktyczne warsztaty dla sprzedaży, marketingu, pro jektów specjalnych „Efektywna i skuteczna prezentac ja sprzedażowa”,
  
  warsztaty Design Thinking dla kluczowych osób pracu jących nad rozwojem produktu,
  
  FRIS - Kwestionariusze indywidualne i zespołowe war sztaty dla teamów menadżerskich,
  
  szkolenia merytoryczne dla IT.
  W segmencie przeprowadzane jest co roku badanie zaa ngażowania i satysfakcji pracowników oraz ankiety i wywiady z pracownikami odchodzącymi z firmy. COACHING WEWNĘTRZNY W 2017 r. została wprowadzona nowa metoda rozwoju z awodowego pracowników – coaching wewnętrzny. Spotka nia prowadzone były przez certyfikowanych coachów ICC. W indywidualnych sesjach uczestnicy pracowali nad rozwojem swoich kompetencji menedżerskich. Spot kania są kontynuowane w 2018 r. OCENA PRACOWNICZA Pracownicy Agory S.A. podlegają regularnym i sformalizowanym ocenom jakości pracy w ramach oceny pracy (zadań) i oceny kompetencji (raz w roku). Od 2017 r.
  przełożeni spotykają się z pracownikami na rozmowac h rozwojowych, w których uwaga jest przeniesiona na przyszłe zadania, ale też część spotkania jest dedykowana
  podsumowaniu realizowanych zadań.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 21
  Odsetek pracowników Agory S.A. podlegającym ocenom w podziale na kategorię zatrudnienia w 2017 r.
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Pracownicy na stanowiskach kierowniczych i wyższych
  53,5%
  60,3%
  56,8%
  Pracownicy na stanowiskach niższych niż kierownicze
  89,3%
  95,2%
  94,4%
  Odsetek pracowników podlegającym ocenom
  81,3%
  87,5%
  85,9%
  W pionie Internet wdrożono zostały indywidualne pla ny rozwojowe dla kluczowych pracowników.
  ANKIETA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW W PIONIE INTERNET
  W 4. kwartale 2016 r. zapoczątkowane zostało badani a ankietowe satysfakcji skierowane do wszystkich pracowników pionu Internet i spółki Trader.com (Polsk a). Ankieta
  jest anonimowa, składa się z 20 ocenianych stwierdz eń oraz 4 pytań otwartych. W 2017 r. w ankiecie wzięło udział 227 osób, zebrano 1200 odpowiedzi na pyt ania otwarte –
  ze względu na przeprowadzenie ankiety zarówno w spó łce Agora S.A., jak i Trader.com (Polska) brak danych dotyczących udziału pracowników Agory S.A.
  Ogólne wyniki prezentowane są na spotkaniu segmentu Internet oraz szczegółowo – menadżerom w poszczególnych obszarach. Na podstawie przeanalizowanych wyników
  podejmowane są konkretne działania naprawcze w posz czególnych obszarach i w całym pionie.
  BUDOWANIE WIZERUNKU PRACODAWCY Strona Kariera.agora.pl oraz działania w mediach sp ołecznościowych (LinkedIn, GoldenLine) to obok strony korporacyjnej Agora.pl główne kanały komunikacji z przyszłymi pracownikami. Na stronie Kariera.agora.pl można znaleźć najważnie jsze informacje o firmie, ciekawostki dla kandydatów oraz oferty pracy na kon kretnych stanowiskach z możliwością aplikowania na nie wprost ze strony. 
  NAGRODA
  Agora otrzymała w 2017 r. wyróżnienie w kategorii N ajlepsze Materiały Rekrutacyjne w ramach Employer Branding Stars. Nagr odzona została wideorekrutacja „Bez zbędnych słów” prowadzona do działu handlowego w Poznaniu. Projekt powstał przy współpracy działu pracowniczego z poznańskim oddziałem „Gazety Wyborczej”. Dzięki niemu do zespo łu sprzedaży dołączyła nowa pracownica. FILM
  
  WITAMY W AGORZE
  Każdy nowy pracownik Agory S.A. pierwszego dnia pra cy jest zapraszany do udziału w całodniowym szkoleniu wprowadzającym „Witamy w Agorze”. Oprócz podstawowych informacji o firmie, zasadach BHP, bez pieczeństwie danych i zasadach korzystania ze sprzętu komputerowego. Uczestnicy poznają też aspekty działania Agory jako odpowiedzialnej firmy. Dzięki procesowi adaptacji pracownik dowiaduje się najważniejszych informacji, może w ci ągu jednego dnia poznać najważniejsze zasady, regulacje, a także informacje dotyczące kultury organizacyjnej, firmowych zwyczajów i tradycji. Podczas szkolenia prezentowane są m.in. zasady przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, kodeks obsługi klientów czy wewnętrzne regulacje. Oprócz prezentacji, pracownicy otrzymują również ro zbudowany materiał na temat odpowiedzialnego biznesu.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 22
  PROGRAMY DLA PRACOWNIKÓW [G4-LA2]
  Dążymy do tego, aby pracownicy mogli zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz prowadz ić zdrowy tryb życia.
  ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW Pracownicy Agory S.A. mogą korzystać z platformy My Benefit, na której cyklicznie przyznawane są punkty, które można wymienić na świadczenia. Liczba przyz nanych punktów zależy od sytuacji materialnej pracowników. Pracownicy mogą wybrać z szerokiej oferty: zniżek na wypoczynek w Polsce i wycieczek zagranicznych, b iletów do kina, na koncerty, do teatrów, na imprezy kulturalne, wydarzenia sportowe – mecze czy widowiska oraz s pośród oferty usług z zakresu sportu i rekreacji, usług i kolonii dla dzieci, wizyt w SPA lub promocji w sklepach. W ofer cie jest również Karta MultiSport.
  91,5% pracowników skorzystało z Systemu MyBenefit
  2016
  2017
  % pracowników skorzystało z Systemu MyBenefit +82,1%
  +91,5%
  Pracownicy Agory S.A. mogą również kupować bilety na wszystkie filmy w kinach Helios w całej Polsce dla siebie i dla osoby towarzyszącej w cenach biletów ulgowych. ZAWODY SPORTOWE Od 2016 r. w Agorze S.A. funkcjonuje fundusz biegowy. Można z niego otrzymać zwrot za opłatę startową w zawodach biegowych, głównie w maratonach i półmara tonach lub innych niestandardowych biegach na dystansach d ługich. Fundusz obejmuje również zwroty opłat startowych w biegach narciarskich na długich dystansach. Ideą funduszu jest wspieranie jak największej liczby biegaczy. Każdy pracownik ma określony limit dofinanso wania dostępny w ciągu roku.
  2016
  2017
  Liczba pracowników, którzy skorzystali z funduszu biegowego – Agora S.A. 20
  35
  VII Rodzinne Mistrzostwa Agory w Biegach odbyły się 22 października 2017 r. w Warszawie. Wyd arzenie było bezpłatne dla pracowników Grupy Agora (w tym Agory S.A.) i
  ich rodzin. W zawodach wystartowało 20 osób dorosły ch i 13 dzieci.
  Zawody sportowe w Agorze cieszą się rosnącym zainte resowaniem – m.in. w 2017 r. w Agora Mundial wzięło udział 18 drużyn i prawie 200 zawodników, w tym po raz
  pierwszy w rozgrywkach uczestniczyła drużyna kobiec a.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 23
  Zawody narciarskie Jajo Agory
  Turniej piłki nożnej Agora Mundial
  Turniej tenisowy Agora Open
  Regaty Agora Cup
  250 osób wzięło udział w 2017 r. w zawodach sportowych
  Pracownicy biorą udział również w zewnętrznych zawo dach sportowych. Podczas zawodów EKIDEN, odbywający ch się w dniach 13-14 maja 2017 r., w sztafecie -
  reprezentacji „Gazety Wyborczej” wzięło udział 6 za wodników. W klasyfikacji generalnej na 707 drużyn z całej Polski zajęliśmy 82. miejsce, w kategorii sztafet firmowych (tu
  były brane pod uwagę 247 zespoły) - 22. miejsce.
  ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
  Świadczenia zapewniane wszystkim pracownikom w Agor ze S.A.
  · dodatkowe świadczenia socjalne skierowane do pracow ników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej,
  · dostęp do platformy benefitowej i częściowa refunda cja kosztów karnetów sportowych,
  · częściowa refundacja kosztów wydarzeń sportowych (w tym biegowych),
  · pożyczki mieszkaniowe.
  W ramach dodatkowych świadczeń wszyscy pracownicy m ogą skorzystać z opieki medycznej, a także z oferty ubezpieczenia grupowego przygotowanego dla Agory.
  Pracownicy Agory S.A. mogą korzystać ze specjalnej oferty zniżek na:
  o wydarzenia kulturalne współorganizowane przez Grupę Agora i Agorę S.A.,
  o prenumeratę cyfrową „Gazety Wyborczej”,
  o prenumeratę czasopism,
  o bilety do sieci kin Helios,
  o ofertę księgarni Kulturalnysklep.pl oraz Publio.pl.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 24
  WORK-LIFE BALANCE Pracownicy Agory S.A. w porozumieniu z przełożonymi, mogą skorzystać z możliwości pracy zdalnej, jak również elastycznych godzin pracy. W siedzibie główn ej Agory przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie do dyspozycji pracow ników jest stołówka ze śniadaniami, obiadami i kolacjami, kawiarnia Gazeta Cafe, basen, siłownia i sauna, a także wydzielone specjalnie miejsce na zostawienie roweru oraz parkingi dla samochodów. Firma wspiera również rodziny z dziećmi. Rodzice mo gą otrzymać od Agory zasiłek w związku z urodzeniem dziecka. Firma może partycypować również w wydatka ch związanych z edukacją dzieci swoich pracowników, m.in. wypłacając ekwiwalenty wyprawki szkolnej czy dofinansowując tzw. zielone szkoły. Możliwa jest również refundacja wydatków na kolonie dzieci i koszty pobytu w przedszkolach, żłobkach czy koszty zatrudnienia opiekunki do dzieci.
  DOBRA PRAKTYKA: „Dwie godziny dla rodziny” W 2017 r. Agora dołączyła do akcji „Dwie godziny dl a rodziny” Fundacji Humanites - Sztuka Wychowania, której hasłem przewodnim było
  „Gotowanie na rodzinnym planie”. 1 czerwca 2017 r., czyli w Dniu Dziecka, każdy pracownik mógł skorzystać z wyjątkowej możliwości
  skrócenia swojego dnia pracy o dwie godziny i spędz enia tego czasu z bliskimi.
  Dodatkowo, zespół wideo Gazeta.pl przygotował kilka pomysłów na wspólne, rodzinne spędzanie czasu: przepis Haps na dziecinnie prosty
  posiłek z grilla oraz poradnik Myk!, jak przygotowa ć przenośną kuchnię na plaży. Filmy były dostępne r ównież na Facebooku, w ten sposób
  bardzo szeroko promując akcję. Pracownicy Agory mog li wziąć udział w specjalnym konkursie, do czego zachęcał w e-mailach wewnętrznych zarząd spółki, zaś w intranecie
  można było znaleźć inspiracje, quiz i filmiki propa gujące work-life balance. Zostały one wyświetlone p rawie 300 tys. razy.
  http://haps.gazeta.pl/haps/10,151123,21890102,dziec innie-prosty-grill-na-plazy.html
  http://myk.gazeta.pl/myk/10,155781,21889615,przenos na-kuchnia-na-plazy-to-proste-z-tym-mykiem-na-plazowego.html
  DOBRA PRAKTYKA: Agora „Pracodawcą przyjaznym czytaj ącym”
  2053 -> liczba pobrań e-booków, dokonanych przez pracownik ów Grupy Agora w ramach akcji „Darmowe e-booki”*
  Agora jako jedna z pierwszych firm w Polsce dołączyła do akcji „CzytajPL” i otrzymała tytuł „Pracodawca przyjazny czytającym”. Spółka aktywnie promuje czytelnictwo nie tylko w sp ołeczeństwie, ale również wśród pracowników, którzy mogą skorzystać z rabatu na: e-booki, audiobooki i prasę w księgarni internetowe j Publio.pl, na książki w księgarni internetowej Kulturalnysklep.pl oraz kolekcje Wydawnictwa Agora w Gazeta Cafe, a także zniżki na prenumeratę cyfrową „Gazety Wyborczej”, a także prenumeratę czasopism publikowanych przez Agora S.A. Darmowe e-booki na wakacje i na święta
  W 2017 r. dwukrotnie – przed wakacjami i w okresie świątecznym – pracownicy Grupy Agora mogli bezpłatn ie pobrać e-booki ze strony sklepu Publio.pl w ramach promocji czytelnictwa.
  „Przeczytana? Wymień się!”
  200 -> liczba przekazanych książek*
  Inicjatywa wymiany przeczytanych książek z dotychcz asowych jednorazowych działań przerodziła się w cyk liczną akcję. Pracownicy Grupy Agora z siedziby przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie każdego dnia mogą przynieść lub za brać książki z regału, który na stałe został umiejscowiony w siedzibie firmy. Raz na kwartał część zbiorów przekazywana jest do P okoju pacjenta w Instytucie – Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz do domów Samotnej Matki i Noclegowni dla Bezdomnych.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 25
  DOBRA PRAKTYKA
  PRACOWNICY AGORY ODDAJĄ KREW
  12 litrów – tyle krwi oddali pracownicy Agory podczas honoro wej akcji oddawania krwi*
  11 lipca 2017 r. Agora wspólnie z Regionalnym Centr um Krwiodawstwa zorganizowała akcję oddawania krwi w swojej warszawskiej siedzibie
  przy ul. Czerskiej 8/10. Prawie 100 osób wyraziło c hęć oddania krwi w tej słusznej sprawie, spośród ni ch zarejestrowanych zostało 53
  ochotników, a ostatecznie po szczegółowych badaniac h 27 osób zakwalifikowało się do honorowego oddania krwi. Dzięki temu do
  potrzebujących trafiło aż 12 litrów krwi.
  Zarówno akcja, jak i samo oddawanie krwi, były tema tem kampanii promocyjnej wśród pracowników. Każdy d awca otrzymał oprócz
  tradycyjnej czekolady także kupon zniżkowy na lunch do firmowej stołówki oraz talon na zdrowy sok lub koktajl do wykorzystania w Gazeta
  Cafe.
  *Dane dot. Grupy Agora, w tym Agory S.A. SYSTEM PRACY ZDALNEJ W PIONIE CZASOPISMA AGORY
  98,5% osób korzystających z pracy zdalnej w Pionie Czasop isma ocenia ją pozytywnie lub neutralnie
  Praca zdalna w pionie Czasopisma Agory jest systemo wo wdrażana od 2016 r. i obejmuje stopniowo kolejne zespoły.
  Zmiana ta jest po części odpowiedzią na potrzeby pr acowników i coraz powszechniejszym standardem na ry nku. Jej
  największą zaletą wymienianą przez pracowników jest wygoda. Pracownik zatrudniony w domu w elastycznyc h godzinach
  pracy ma większą możliwość dopasowania warunków pra cy do własnych potrzeb, co może znacząco przyczynić się do jego
  efektywności.
  W 2017 r. Agora przeprowadziła ankietę wśród pracow ników pionu Czasopisma na temat oceny pracy zdalnej. Z tej formy
  organizacji pracy korzysta aż 81,5% pracowników. Wś ród nich 98,5% osób przyznało, że zmiana nie miała negatywnego
  wpływu ani na ich pracę ani na pracę ich zespołu, z aś połowa oceniła zmianę pozytywnie.
  Przestrzenie biurowe m.in. w pionie Czasopisma w wa rszawskiej siedzibie oraz w poznańskim oddziale zostały
  zaaranżowane według koncepcji elastycznego miejsca pracy - ABW (ang. activity-based working ).  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 26
  POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA [G4-DMA-LA] [G4-DMA-HR] [G4-11] [G4-58] [G4-LA16] [G4-HR2] [G4-HR3] [G4-HR12] PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI W MIEJSC U PRACY
  Polityka w zakresie ochrony pracowników przed dyskryminacją i mobbingiem -> Więcej: PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA [G4-DMA-LA]
  Agora jest miejscem pracy wolnym od dyskryminacji i mobbingu pracowników.
  
  Każdy przypadek lub wątpliwość związana z możliwośc
  ią łamania zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji i mobbingowi powinny być zgłaszane pracodawcy na
  zasadach określonych w Polityce w zakresie ochrony pracowników przed dyskryminacją i mobbingiem.
  szacunku
  tolerancji
  poszanowania godności osobistej
  Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu bezpośrednia lub pośrednia ,
  w szczególności ze względu na:
  płeć , wiek , niepełnosprawność , rasę , religię , narodowość , przekonania
  polityczne , przynależność związkową , pochodzenie etniczne , wyznanie ,
  orientację seksualną , a także ze względu na zatrudnienie na czas
  określony albo w niepełnym wymiarze czasu pracy
  – jest niedopuszczalna .
  Wszystkie decyzje pracodawcy , a w szczególności te dotyczące:
   zatrudniania,
   awansowania,
   kierowania na szkolenia podnoszące kwalifikacje,
   kształtowania wynagrodzenia
  są motywowane przede wszystkim obiektywną oceną wyników pracy, umiejętności
  i kompetencji oraz doświadczenia zawodowego .
  Relacje pomiędzy Agorą i osobami zatrudnionymi,
  współpracującymi, odbywającymi staż czy praktyki op arte są na zasad
  ach:
  Jako pracodawca zobowiązujemy
  osoby zatrudnione, współpracujące, odbywające staż czy praktykę
  do przestrzegania zasady
  niedyskryminacji
  oraz
  powstrzymywania się od zachowań noszących znamiona mobbingu wobec swoich: współpracowników i podwładnych, a takż e kierowania się zasadą
  poszanowania godności w tych relacjach.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 27
  MECHANIZMY SKARGOWE DOTYCZĄCE PRAKTYK ZATRUDNIANIA
  27 listopada 2017 r. na jednym z serwisów internetowych został opublikowany
  tekst, w którym jednemu z pracowników firmy zarzuco no dopuszczanie się
  zachowań niepożądanych. Tego samego dnia spółka uru chomiła procedurę
  wyjaśniającą w tej sprawie. Opublikowane zostało ró wnież „Stanowisko redakcji
  naczelnej Gazety Wyborczej ws. zarzutów", pracownik zaś - również na własny
  wniosek – został tego samego dnia zawieszony w obow iązkach służbowych.
  Zgodnie z Polityką Agory S.A. w zakresie ochrony pr acowników przed
  dyskryminacją i mobbingiem, została powołana Komisj a, której celem było
  rzetelne zbadanie sprawy oraz zapewnienie ochrony o sobom biorącym udział w
  postępowaniu.
  19 grudnia 2017 r. komisja zakończyła swoje prace. Przedstawiciele Komisji
  zaprezentowali zarządowi spółki raport ze swoich us taleń oraz rekomendację
  odnośnie dalszych działań, w tym podjęcia niezbędny ch kroków prawnych. Z
  uwagi na poszanowanie prywatności pracowników i wsp ółpracowników, których
  ta sprawa dotyczy, spółka postanowiła nie podawać w ięcej informacji na ten
  temat. Z tego też względu zarówno prace, jak i rapo rt Komisji objęte zostały
  klauzulą poufności.
  Komisja zarekomendowała zarządowi spółki m.in. bezz włoczne rozwiązanie
  stosunku pracy z jednym z jej pracowników.
  „Sprawa uwrażliwiła cały zespół Agory na kwestie niewł aściwych zachowań i
  sprawiła, że wszyscy przypomnieliśmy sobie procedury po stępowania w takich
  przypadkach, także poprzez uczestnictwo w specjalnych szkoleniach. Dział
  pracowniczy Agory przygotowuje systemowy plan warszt atów na ten temat
  skierowanych do wszystkich pracowników spółki.” Oświadczenie zarządu z dn. 21.12.2017 r. SPOTKANIE Z EKSPERTEM DS. PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI
  I DYSKRYMINACJI
  4 grudnia 2017 r. odbyły się dwa spotkania z niezal eżnym ekspertem do spraw
  przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi: dla ws zystkich pracowników oraz
  osób zarządzających zespołami. Ich celem było przyp omnienie wszystkim
  pracownikom oraz osobom zarządzającym zespołami o t ym, jakie zachowania są
  niewłaściwe w miejscu pracy oraz jak się przed nimi bronić i jak reagować w
  sytuacji, gdy np. ktoś jest świadkiem takiej sytuac ji. Spotkania były transmitowane
  online do oddziałów spółki.
  Zapis wideo oraz materiały ze spotkania są nadal do stępne dla wszystkich
  pracowników w intranecie.
  W obu spotkaniach wzięło udział ponad 150 osób, pon ad 100 osób obejrzało
  transmisję.
  Warsztaty – Masz MOC – reaguj!
  W grudniu 2017 r. rozpoczęła się komunikacja, zaś o d stycznia 2018 r. odbywały
  się warsztaty „Masz MOC – reaguj!” Ich celem było r ozwijanie umiejętności
  reagowania w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Dostęp do nich mieli
  wszyscy chętni pracownicy. Były one zorganizowane i poprowadzone przez
  wewnętrzne trenerki z działu pracowniczego.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 28
  REPREZENTACJA PRACOWNIKÓW. WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ [G4-11] [G4-24] [G4-26] [G4-DMA-LA] W Agorze S.A. rada pracowników oraz związek zawodowy są zapraszane do konsultacji w kluczowych kwestiach pracowniczych. Rada pracowników działa na podstawie Ustawy o informowaniu pracowni ków i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz Porozumienia zawartego między radą a zarządem firmy. Wybory do rady są powszechne, a kadencja rad y trwa 4 lata. Rada Pracowników reprezentuje interesy pracowników oraz jest formalnym ogniwem łączącym pracowników z zarządem jako grono doradcze i konsultacyjne. Informacje o radzie pracowników i jej składzie znajdują się w intranecie. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Agora S.A. i Inforadio Sp. z.o.o. działa od 12 grudnia 2011 r. Zgodnie z wymogami pr awa zarządy spółek, przy których funkcjonują związki zawodowe, przeprowadzają konsul tacje lub odpowiednio uzgadniają określone prawem decyzje z przedstawicielami związku zawodowego.
  W Agorze S.A. nie występują umowy zbiorowe między p racodawcą a pracownikami.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 29
  RÓŻNORODNOŚĆ W MIEJSCU PRACY [G4-DMA-LA] [G4-DMA-HR] [G4- LA12] [G4-LA13]
  Tworzymy miejsce pracy sprzyjające różnorodności, oparte na szacunku i otwartości.
  Polityka różnorodności realizowana w Grupie Agora i Agorze S.A. -> Więcej: PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA [G4-DMA-LA]
  Różnorodność i otwartość to wartości będące integra lną częścią działań biznesowych Agory i jej polityki zatrudniania. Pracownicy Agory S.A. to osoby poch odzące z
  różnych środowisk i kultur, wykazujące się różnymi umiejętnościami i talentami, reprezentujące różne punkty widzenia oraz mające różne doświadczenia życi owe i
  zawodowe.
  Potencjał zawodowy pracowników firmy wynika z ich k ompetencji. W firmie tworzony jest zróżnicowany, ale sprawnie współpracujący zespół.
  Jako sygnatariusz Karty Różnorodności firma zobowią zała się do:
  · tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności, · wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrzorganizacyj nych rozwiązań w celu rozwoju polityki równego traktowania, · wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowan ia i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, · wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego oraz antymobbingowego, a także cyklicznej edukacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, · prowadzenia dialogu z osobami zatrudnionymi na tema t przyjętej polityki zarządzania różnorodnością, · corocznego raportowania na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów, · promowania i upowszechniania zarządzania różnorodno ścią w Polsce.
  Firma realizuje te zobowiązania na różnych płaszczyznach, ich efekty opisane są w ramach niniejszego raportu.
  WIĘCEJ: STRUKTURA ZATRUDNIENIA


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 30
  RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS Skład ciał zarządzających, kadry kierowniczej oraz kadry pracowniczej w podziale na kategorie według p łci, wieku, wykształcenia.
  Skład kadry pracowniczej w Agorze S.A. w podziale n a kategorię zatrudnienia, wiek i płeć
  Pracownicy na stanowiskach kierowniczych i wyżs
  zych
  Pracownicy na stanowiskach niższych niż kierownicze
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Wiek ≤ 29
  8,9%
  5,0%
  7,0%
  19,9%
  14,7%
  17,5%
  Wiek 30-50
  77,5%
  73,9%
  75,7%
  66,3%
  70,8%
  68,4%
  Wiek 51 ≤
  13,6%
  21,1%
  17,3%
  13,8%
  14,5%
  14,1%
  Pracownicy ogółem
  51,7%
  48,3%
  52,4%
  47,6%
  Skład kadry pracowniczej w Agorze S.A. w podziale n a kategorię zatrudnienia, płeć oraz wykształcenie
  Pracownicy na stanowiskach kierowniczych i wyższych
  Pracownicy na stanowiskach niższych
  niż kierownicze
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Podstawowe
  0,0%
  0,0%
  0,0%
  0,0%
  0,3%
  0,1%
  Średnie
  20,2%
  28,1%
  24,0%
  29,5%
  44,3%
  36,6%
  Wyższe
  79,8%
  71,9%
  76,0%
  70,5%
  55,4%
  63,3%
  Pracownicy ogółem
  51,7%
  48,3%
  52,4%
  47,6%
  Kobiety
  Mężczyźni
  Pracownicy ogółem
  Procent pracowników z niepełnosprawnościami
  0,6%
  0,9%
  0,8%
  Jednym z celów polityki różnorodności jest równość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Firma dąży do spra wiedliwego i równego traktowania pracowników bez wz ględu na
  płeć.
  Stosunek wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Agorze S .A. do średniego wynagrodzenia ogółu pracowników
  Stosunek do średniego
  wynagrodzenia zasadniczego
  pracowników ogółem
  Stosunek do średniego
  wynagrodzenia wypłacanego
  pracowników ogółem
  Średnie wynagrodzenie
  – kobiety
  92,5%
  94,5%
  Średnie wynagrodzenie
  – mężczyźni
  108,0%
  106,1%  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 31
  ETYKA I PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM
  Dbamy o najwyższe standardy etyczne w naszej firmie, działamy zgodnie z prawem, naszymi wewnętrznymi r egulacjami oraz zewnętrznymi kodeksami,
  które przyjęliśmy. PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA [G4-DMA-SO] [G4-15] [G4-16 ] [G4-56] [G4-M3] [G4-DMA-PR] Działamy zgodnie z prawem, naszymi wewnętrznymi regulacjami oraz zewnętrznymi kodeksami, które przyjęliśmy. Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą być
  odczytane jako godzące w firmę i jej imię, w tym: k orupcja, oferowanie oraz przyjmowanie korzyści i pr ezentów oraz wszelkie nadużycia.
  W ramach naszej pracy dokładamy wszelkich starań, a by wykluczyć konflikt interesów i przypadki ujawniania informacji poufnych, a także przestrzegamy regu ł kontaktu z
  mediami zewnętrznymi. Przyjęliśmy następujące kodeksy zewnętrzne jako obo wiązujące w firmie:
  
  Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy
  
  Kodeks Etyki Reklamy
  
  Karta Etyczna Mediów
  Samoregulacje branżowe związane są w szczególności z odpowiedzialnością Agory S.A. w ramach jej głównej działalności: medialnej oraz reklamowej. Agora S.A. dokłada wszelkich starań, aby powyższe zasady były realizow ane zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy. Grupa p rzestrzega również „Dobrych Praktyk Spółek Notowany ch na GPW 2016”, co zostało opisane w części dotyczącej ładu korporacyjnego. Wewnętrzne kodeksy etyczne obowiązujące w Agorze S. A.:
  
  Karta Agory
  
  Kodeks Dziennikarski
  
  Kodeks Dziennikarza
  Rozwinięciem branżowego systemu wartości są wewnętr zne kodeksy Agory, dotyczące przede wszystkim profesji dziennikarskiej („Kodeks Dziennikarski” i „Kodeks Dziennikarza”). To wewnętrzne dekalogi pracy dzienn ikarzy i wydawców zatrudnionych w mediach Agory. Ka rta Agory jest rozwinięciem kluczowych wartości Agory sformułowanym na kształt kodeksu etycznego. W Agora S.A. zostały wdrożone dodatkowo:
  
  Zasady selekcji reklam i ogłoszeń przyjmowanych do publikacji w „Gazecie Wyborczej”, magazynach: „Wyso kie Obcasy. Extra”, „Książki. Magazyn do czytania”
  oraz w wydawnictwach cyfrowych (aplikacjach) i serwisach internetowych grupy Wyborcza.pl.
  Jest to dokument, który podsumowuje obowiązujące pr zepisy prawa i wewnętrzne regulacje Agory S.A. dotyczące selekcji reklam i ogłoszeń publikowanych lub emitowanych w naszych wydawnictwach. Uzupełnieniem dokumentu są procedury i zasady określające poszczególne aspekty działalności reklamowej, np.: wytyczne w sprawie zakazu reklamy gier hazardowych, publikacji ogłoszeń wyborczych czy inne ma stronach interneto wych.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 32
  ETYKA REKLAMY [G4-DMA-PR] [G4-M3] W przypadku Agory S.A. etyka reklamy jest związana zarówno z rolą reklamodawcy, jak również w ydawcy mediów, dlatego kwestia ta ma ogromne znacze nie dla całej
  naszej działalności.
  Z należytą starannością dbamy o to, aby reklamy prz ez nas emitowane były zgodne z obowiązującym prawem (m.in. z zakazami reklamy, dotyczącymi np. gier hazardowych,
  napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) oraz dob rymi obyczajami. Każde ogłoszenie czy reklama powinny być zgodne pod względem treści i formy z prawem,
  dobrym obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji oraz z normami wiążącymi nas jako wydawcę:
   Kodeksem Etyki Reklamy,
   Kodeksem Dobrych Praktyk Wydawców Prasy.
  Kodeks etyki reklamy jest obowiązującym powszechnie standardem komunika cji marketingowej w Polsce. Agora jest sygnatariuszem
  Kodeksu etyki reklamy. Stanowi on zbiór zasad, jaki mi powinni kierować się przedsiębiorcy, w tym zwłas zcza reklamodawcy oraz inne
  osoby prawne, fizyczne i jednostki organizacyjne ni e mające osobowości prawnej, zajmujące się działaln ością w zakresie reklamy. Kodeks
  opiera się na powszechnie przyjętych zasadach etyki i dobrych praktykach rynkowych, w szczególności standardach etyki biznesu, normach etycznych w komuni kacji
  marketingowej rekomendowanych przez The European Ad vertising Standards Alliance (EASA). Kodeks jest zbiorem norm, który nie zastępuje przepisów prawa, al e
  nakłada dodatkowe obowiązki i ograniczenia, niezale żnie od przepisów prawnych. Na jego straży stoi Rada Reklamy. https://www.radareklamy.pl/kodeks-etyki- reklamy
  Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy (Kodeks Wydaw ców)
  Został wprowadzony przez Izbę Wydawców Prasy (IWP). Jest to zbiór norm o charakterze wewnętrznego aktu samokontroli środowiska wydawców zrzeszonych w IWP, a także innych wydawców, którzy do niego przystąpią w kolejnych latach. Głównym celem dokumentu jest ochrona interesów czytelników oraz konkurentów przed nieuczciwymi pra ktykami rynkowymi naruszającymi szeroko rozumiane d obre praktyki. Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy
  DOBRA PRAKTYKA AGORA JAKO PIERWSZY WYDAWCA W POLSCE ZE STANDARDEM AD S.TXT W 2017 r. w serwisach internetowych Agory został wdrożony standard ads.txt, zapewniający większą transparentność wykorzystania powierzchni reklamowych wydawcy.
  Rozwiązanie ads.txt, opracowane przez IAB Tech Lab, jest odpowiedzią na dwa problemy coraz częściej występujące w ekosystemie reklamy programatycznej: po dszywanie
  się pod znane domeny (tzw. domain spoofing) oraz nieuczciwą odsprzedaż powierzchni reklamowej w programatycznych aukcjach otwartych. Dzięki plikom ads.txt
  wydawcy mogą wzmocnić ochronę swojej marki przed ni eznanymi źródłami reklamy programatycznej, a reklamodawcy zyskują pewność, że
  kupują oryginalne powierzchnie reklamowe.
  Ta realizacja jest przykładem odpowiedzialności wyd awcy internetowego, jest też przykładem realizacja zaleceń IAB w tym zakresie.
  Pliki ads.txt zostały zaimplementowane na powierzch niach reklamowych serwisów Gazeta.pl i Wyborcza.pl. Wdrożenia dokonał Yieldbird,
  spółka z Grupy Agora zajmująca się zarządzaniem pow ierzchnią reklamową i optymalizacją przychodów z reklamy programatycznej. Więcej  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 33
  ETYKA DZIENNIKARSKA [G4-56] [G4-DMA-M] [G4-M3]
  Jesteśmy firmą o długoletnich tradycjach dziennikarskich, dlatego etyka dziennikarska oraz etyka mediów mają dla nas szczególne znaczenie. Wolność słowa, niezależność, a
  także wiarygodność to zasady, którymi się kierujemy w naszej codziennej pracy. Jesteśmy odważni i odpo wiedzialni.
  Wszelkie treści, które tworzymy, są oparte na rzete lnym i prawdziwym przekazie. Istotne są dla nas wia rygodne źródła oraz transparentność działania. Jako Agora
  S.A. przestrzegamy zasad Karty Etycznej Mediów.
  Jako wiodący koncern medialny w Polsce jesteśmy świ adomi naszej odpowiedzialności oraz wpływu i oddziaływania na otoczenie, a także roli mediów w życiu człowieka i
  społeczeństwa obywatelskiego. Wolność słowa, prawa człowieka, wartości demokratyczne oraz zrównoważony rozwój społeczeństwa są dla nas podstawami naszej
  działalności medialnej i edukacyjnej. Rozwijamy wśr ód naszych odbiorców umiejętności korzystania z med iów oraz krytyczne myślenie, stoimy na straży pluralizmu
  poglądów.
  Karta Etyczna Mediów określa 7 zasad:
  1. ZASADA PRAWDY – co znaczy, że dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy dokładają wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą,
  sumienne i bez zniekształceń relacjonują fakty w ich właściwym kontekście, a w razie rozpowszechnienia błędnej informacji niezwłocznie dokonują sprostowania.
  2. ZASADA OBIEKTYWIZMU – co znaczy, że autor przedstawia rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów, rzetelnie relacjonuje różne punkty widzenia. 3. ZASADA ODDZIELENIA INFORMACJI OD KOMENTARZA – co zn aczy, że wypowiedź ma umożliwiać odbiorcy odróżnienie faktów od opinii i poglądów. 4. ZASADA UCZCIWOŚCI – to znaczy działanie w zgodzie z w łasnym sumieniem i dobrem odbiorcy, nieuleganie wpływom, nieprzekupność, odmowę działania niezgodnego z
  przekonaniami.
  5. ZASADA SZACUNKU I TOLERANCJI – czyli poszanowania l udzkiej godności, praw, dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia. 6. ZASADA PIERWSZEŃSTWA DOBRA ODBIORCY – co znaczy, że podstawowe prawa czytelników, widzów i słuchaczy są nadrzędne wobec redakcji, dziennikarzy, wydawców,
  producentów i nadawców.
  7. ZASADA WOLNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI – co znaczy, że wolność mediów nakłada na dziennikarzy, wydawców, producentów, nadawców odpowiedzialność za treść i
  formę przekazu oraz wynikające z nich konsekwencje.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 34
  ZAPOBIEGANIE KORUPCJI I NADUŻYCIOM [G4-DMA-SO]
  Priorytetem firmy jest działanie zgodnie z prawem i należytą starannością oraz zapobieganie sytuacjom, które mogłyby doprowadzić do korupcji, łapownictwa oraz
  nadużyć.
  W 2017 r. w Agorze S.A. nie został wdrożony dokumen t, który zawierałby zapisy dotyczące przeciwdziałania korupcji i wszelkim nieprawidłowościom w miejscu pracy, nie
  zostały też wdrożone kompleksowe rozwiązania w obsz arze ryzyka nadużyć. Jednak zasady te leżą u podstaw naszej działalności, dlatego w 2017 r. zapoczątkowany został
  proces przygotowania i wdrożenia Kodeksu etyki Agor y, w którym zawarte będą również powyższe tematy. K odeks etyki Agory ma zostać wprowadzony w pierwszej
  połowie 2018 r. PRACE NAD KODEKSEM ETYKI W AGORZE [G4-24] [G4-26] [G 4-27] [G4-DMA-SO]
  Prace nad kodeksem etyki w Agorze zostały zainicjowane w 3. kw. 2017 r., a w grudniu 2017 r. zostało
  przeprowadzone wśród pracowników Agory S.A. badanie ankietowe dotyczące ważnych tematów, które
  powinny znaleźć się w Kodeksie etyki Agory. Kodeks etyki to dokument, który ma zebrać oraz uzup ełnić dotychczasowe wewnętrzne i zewnętrzne regulac je w tym zakresie, a przede wszystkim wskazać, jakie postawy i zasady postępowania są w Agorze mile widzi ane i oczekiwane, a jakie nasza firma uznaje za błędne lub niedopuszczalne. Na system etyki składać się równ ież będzie: procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrona sygnalistów , polityka prezentowa oraz komunikacja i edukacja.
  W ramach procesu powołany został Komitet ds. etyki stworzony z pracowników Agory, który się regularnie
  spotyka w swoim gronie, powstał również adres mailo wy: [email protected] a także specjalne miejsce w intranecie zawierające informacje na ten temat. Na poszczególnych etapach prac angażowani będą: pracownicy, menedżerowie, zarząd. Będą oni zapraszani do dialogu oraz konsultacji, a także do udziału w warsztatach i szkoleniach.
  W procesie dialogu pracownicy Agory zostali zapytan i o wartości, które są im bliskie Najczęściej wymienianymi
  były:
  
  niezależność,
  
  otwartość,
  
  tolerancja.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 35
  PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH [G4-DMA-PR] Agora S.A. posiada politykę i procedury składające się na system zarządzania ochroną danych osobowych i prywatnością. W Agorze S.A. w 2017 r. odbył się przegląd
  systemów bezpieczeństwa oraz zainicjowano prace nad wdrożeniem zabezpieczeń w systemach informatycznyc h i biznesowych związanych z wymaganiami prawnymi
  wynikającymi z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie D anych Osobowych.
  
  Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Agorze S .A.
  Bezpieczeństwo prywatności klientów i ich danych je st w Agorze S.A. szczególnie istotną kwestią. Dlatego też w Spółce przyjęta została „Polityka Bezpiecz eństwa
  Danych Osobowych”, a także „Strategia Bezpieczeństw a” „Polityka Bezpieczeństwa” i „Polityki Bezpieczeństwa Informacji”. Celem „Polityki Bezpieczeństwa Da nych Osobowych” oraz powstałych na jej bazie procedur i instrukcji jest wyznaczenie zasad, których wypełnienie zapewni zgodnie z regulacjami prawnymi przetwar zanie danych osobowych w Agora S.A. Celem „Polityki Bezpieczeńst wa Informacji” oraz dokumentów z niej wynikających jest wyznaczenie zasad, których spełnienie zapewni właściwy poziom bezpieczeństwa gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji w Agorze S.A. a także zgodność działań podejmowanych w obszarze ochrony infor macji z regulacjami prawnymi. W odniesieniu do portali i aplikacji mobilnych Agory S.A. wprowadzone zostały: „Zasady korzystania z serwisów internetowych Agory S .A.”, „Polityka prywatności” oraz „Polityka Prywatności w zakresie aplikacji mobilnych” oraz wewnętrzne regulaminy i z asady. -> więcej na ten temat w części Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców. W celu zapewnienia realizacji zapisów wszystkich ty ch polityk zostali powołani Inspektorzy ds. bezpieczeństwa oraz Komitet ds. bezpieczeństwa danych osob owych. Temat bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności jest również obecny na szkoleniach dla pracowników – Witamy w Agorze.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 36
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW I DOSTAWCÓW
  Budujemy trwałe relacje z otoczeniem
  PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA [G4-24] [G4-26] [G4-27] [G 4-DMA-SO] [G4-DMA-PR] [G4-DMA-M]
  Dbamy o partnerskie relacje z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi, organizacjami społecznymi , instytucjami i wszystkimi interesariuszami Agory S.A.
  Prowadzimy z nimi dialog, wysłuchujemy opinii i odp owiadamy na potrzeby tych grup.
  ·
  Naszym celem jest świadczenie najwyższej jakości us ług, z których klient będzie czerpał satysfakcję,
  ·
  Zależy nam na budowaniu dobrych i długotrwałych kon taktów z klientami,
  ·
  Naszą naczelną zasadą w kontaktach z klientami jest uczciwość i postępowanie zgodne z najwyższymi stan dardami etyki.
  Agora S.A. ma różnorodną ofertę usług i produktów. Jej poszczególne biznesy obejmują m.in. wydawanie p rasy, tworzenie i prowadzenie portali internetowych, serwisów i aplikacji mobilnych oraz działalność poligraficzną. Wewnętrzne i zewnętrzne regulacje (kodeksy, dobre praktyki, regulaminy), które obowiązują w firmie zapewniają klientom i odbiorcom wysoką jakość usług i produktów oraz odzwierciedlają podejście Agory w tym zakresie.
   Relacje z dostawcami i partnerami biznesowymi
  Agora S.A. nie wypracowała jednego formalnego dokum entu określającego zasady współpracy z partnerami biznesowymi, kontrahentami oraz dostawcami ze względ u na
  rozproszoną i różnorodną działalność biznesów i pos zczególnych spółek.
  Wdrożone zostały procedury przetargowe, zasady post ępowania przy zawieraniu umów między Agorą a innymi podmiotami oraz inne regulacje określające zasady
  współpracy.
   Relacje z klientami
  W Agorze S.A. funkcjonuje wiele dokumentów określaj ących relacje z klientami – mają one zarówno charakter zewnętrzny, jak również wewnętrzny. Są to:
  1) Kodeks dobrych praktyk w obsłudze Klienta
  2) Zewnętrzne regulaminy, zasady ogólne zamieszczenia reklam i ogłoszeń
  3) Procedury pracy z klientami
  4) Procedury reklamacji
  Zobacz więcej -> Standardy obsługi Klienta


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 37
  ŁAŃCUCH DOSTAW I NASZ WPŁYW [G4-12] [G4-24] [G4-26] [G4-27]
  RELACJE Z KONTRAHENTAMI [G4-12] [G4-13] [G4-26] [G4- 27] Nasze relacje z interesariuszami opieramy na uczciwości i partnerstwie. Zobowiązujemy się do odpowiedz ialnej i rzetelnej realizacji umów i zobowiązań, zgodnie z obowiązującym prawem.
  Wskaźniki efektywności
  2017
  2016
  r/r
  
  Zobowiązania z tytułu dostaw i
  usług są
  nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach 14 -
  60 dniowych.
  
  Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń s ą
  nieoprocentowane i rozliczane miesięcznie zgodnie z
  terminem płatności.
  
  Zobowiązania krótkoterminowe zawierają zobowiązania w stosunku do jednostek powiązanych.
  szybkość obrotu zapasów
  22 dni
  18 dni 22,2%
  szybkość obrotu należności
  79 dni
  78 dni 1,3%
  szybkość obrotu zobowiązań
  36 dni
  38 dni (5,3%)
  W 2017 r. nie odnotowano istotnych zmian w zakresie łańcucha dostaw.
  Dostawcy towarów i usług
  Producenci papieru
  Dostawcy energii, prądu, wody
  Usługi transportowe. Kolportaż
  Obsługa techniczna
  Główni partnerzy biznesowi
  Reklamodawcy
  Zleceniodawcy
  Duże firmy
  MŚP
  Domy mediowe i agencje
  reklamowe
  Administracja publiczna i
  samorządowa
  Klienci
  Odbiorcy
  Użytkownicy
  Czytelnicy
  Słuchacze
  Internauci
  Indywidualni klienci
  Klienci biznesowi
  Instytucje publiczne
  wpływ społeczny
  wpływ
  środowiskowy
  wpływ
  ekonomiczny  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 38
  RELACJE Z KLIENTAMI [G4-24] [G4-26] [G4-27] [G4-DMA-PR] Bierzemy odpowiedzialność za oferowane przez nas produkty i usługi. Nasza komunikacja marketingowa oraz zasady korzystania z naszych produktów i usług są transparentne. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA Dbamy o prywatność naszych klientów i ich danych. B ezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas szczególną kwestią. Przestrzegamy regulacji prawnych oraz
  wewnętrznych strategii i polityk, które chronią prz ed sytuacjami, w których może dość do naruszeń. Prz estrzegamy branżowych standardów dotyczących komuni kacji z
  klientami. Wewnętrzne regulacje: Strategia Bezpieczeństwa Agora S.A.
   Polityka Bezpieczeństwa Agora S.A.
   Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Agora S.A.
  Główne dokumenty dostępne dla użytkowników:
   Ochrona prywatności użytkowników serwisów interneto wych Agory
  S.A.
  http://pomoc.gazeta.pl/pomoc/1,154322,8856779,Ochro na_prywatnosci.
  html
   Polityka Prywatności w zakresie aplikacji mobilnych
  http://pomoc.gazeta.pl/pomoc/1,154322,13569772,Poli tyka_Prywatnosci
  _w_zakresie_aplikacji_mobilnych.html
   Regulamin Użytkownika Serwisów Internetowych Agory
  http://pomoc.gazeta.pl/pomoc/1,154322,11261764,Regu lamin_uzytkow
  nika_Serwisow_Internetowych_Agory.html
   Zasady korzystania z aplikacji Czasopism na nośniku z systemem iOS i
  Android
  http://pomoc.gazeta.pl/pomoc/1,154322,14943254,Zasa dy_korzystania_
  z_aplikacji_Czasopisma_na_nosniki.html
   Zasady korzystania z aplikacji Gazeta Wyborcza na no śnikach z
  systemem iOS i Android
  http://pomoc.gazeta.pl/pomoc/1,154322,14449363,Zasa dy_korzystania_
  z_aplikacji_Gazeta_Wyborcza_na.html
   Regulamin użytkownika „Gazety Wyborczej”
  http://wyborcza.pl/1,76842,17859124,Regulamin_uzytk ownika__Gazety_
  Wyborczej_.html
   Regulamin Ogólne zasady udostępniania treści
  http://newslettery.gazeta.pl/newslettery/1,94882,13 791543,Regulamin_
  Ogolne_zasady_udostepniania_tresci.html
   Czytaj też PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH (LINK)
  Kanały komunikacji z klientami w serwisach Agory:
  Strona https://www.agora.pl/kontakt
  Kontakt telefoniczny, e-mailowy, kontakt przez soci al media
  Centrum Pomocy Użytkownika portalu Gazeta.pl:
  [email protected]
  Kontakt dla prenumeratorów „Gazety Wyborczej”:
  [email protected]  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 39
  SYSTEM OBSŁUGI REKLAMACJI W AGORZE S.A. Zasady reklamacji, sposoby składania reklamacji, w tym zobowiązanie do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 24 godzin (obowiązuje w dni robocze), opisane są w:
   Zasadach ogólnych zamieszczania reklam i ogłoszeń w wydawnictwach Agory S.A.: http://bi.gazeta.pl/im/8/21574/m21574578,ZASADY-OG OLNE-2017.pdf Zasadach ogólnych zamieszczania reklam serwisach int ernetowych Agory S.A.: http://bi.gazeta.pl/im/8/21954/m21954708,ZASADY-OG OLNE-WYBORCZA- PL.pdf Ogólnych zasadach zamieszczania reklam w portalu Ga zeta.pl http://reklama.gazeta.pl/wp-content/uploads/2015/10 /zasady_GAZETA_PL.pdf
  W Agorze S.A. dla działów sprzedaży i obsługi klientów przygotowane zostały procedury dotyczące rozpatrywania reklamacji wraz z załącznikami. Prowadzony jest również
  rejestr reklamacji, na którego podstawie powstają c ykliczne raporty.
  STANDARDY OBSŁUGI KLIENTÓW [G4-DMA-PR] [G4-24] [G4 -26] [G4-27] W komunikacji z klientami biznesowymi oraz indywidualnymi odbiorcami: czytelnikami, użytkownikami, słuchaczami i widzami przestrzegamy „Kodeksu Dobrych Praktyk w Obsłudze Klienta” oraz wewnętrznych regulaminów i procedur, w tym ty ch dotyczących reklamacji. Działamy zgodnie z przyjętymi zewnętrznymi kodeksami branżowymi („Kodeksem Dobrych Praktyk Wydawców Prasy”, „Kodeks em Etyki Reklamy”, „Kartą Etyczną Mediów”).
  
  Kodeks Dobrych Praktyk w Obsłudze Klienta, Czytelni ka i Użytkownika
  Kodeks ma na celu usprawnienie kontaktów pomiędzy p racownikami Agory a klientami, czytelnikami i użytkownikami, a jednocześnie uspójnienie działań i
  zapewnienie skuteczności. W załączniku do Kodeksu z najduje się szczegółowe omówienie konkretnych zasad , m.in. jak właściwie prowadzić korespondencję e-mailową, a jak telefoniczną i poprzez media społecznościowe. BADANIA CZYTELNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW
  
  BADANIA UŻYTKOWNIKÓW GAZETA.PL
  Portal Gazeta.pl cyklicznie prowadzi badania wśród swoich użytkowników, pytając ich o opinie i sugestie. Główne wnioski są wykorzystywane do ulepszania p racy serwisu.
  Okazjonalnie zaś przygotowywane są testy użytkownik ów oraz badania tematyczne, np. zaangażowania użytk owników social media.
  
  ŚWIAT, KTÓRYM ŻYJEMY – POWIEDZ NAM, CO O NIM MYŚLISZ. BADANIA CZYTELNIKÓW „GAZETY WYBORCZEJ” I UŻYTKOWNIKÓW WYBORCZA.PL
  28. urodziny „Gazety Wyborczej” były dobrą okazją do podsumowań, dlatego redakcja g azety przygotowała
  ankietę, w której zapytała czytelników, co sądzą o „Gazecie Wyborczej” oraz o świecie, w którym żyjemy . Ankieta
  była anonimowa, można było wypełnić jej papierową w ersję dostępną w wydaniu z 27-28 maja 2017 r. i przesłać
  do „Gazety Wyborczej” lub odpowiedzieć na nią inter netowo. Ważna była każda odpowiedź i każda uwaga.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 40
  DOBRE PRAKTYKI [G4-DMA-PR] [G4-24] [G4-26] [G4-27] [G4-M6] [G4-M7] BIURA REKLAMY „GAZETY WYBORCZEJ” WYRÓŻNIONE ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI
  W raporcie „Biura Reklamy 2017" przygotowanym przez branżowy magazyn „Media&Market ing Polska” zespół sprzedaży „Gazety Wyborczej" został
  uznany za najlepsze biura reklamy w kategorii dzien niki
  Zespół sprzedaży „Gazety Wyborczej" wyraźnie popra wił swój zeszłoroczny wynik. Jak podkreślili twórcy raportu - „prasa codzienna wchodzi w zupełnie nowy etap i wygląda na to, że Agora rozumie, na czy m polegają zmiany”. W badaniu klienci „Gazety Wybor czej" docenili szczególnie to, że pracownicy zespołu sprzedaży potrafią doradzić i zaoferować ciekawe rozwiązania, można mieć do nich zaufanie, a t akże działają szybko, sprawnie i są elastyczni. Aż w sześciu kategoriach oceny biuro reklamy „Gazety W yborczej" osiągnęło wynik wyższy od średniej.
  Magazyn „Media&Marketing Polska" co roku publikuje raport „Biura Reklamy". Oceny zespołów sprzedaży mediów dokonuje w nim panel specjalistów pracowników domów mediowych. Noty przyznawane są m.in. w kategoriach: ogólna ocena biur reklamy, elastyczność i sprawność w sytuacji zmiany w trakcie kampanii, otwartość na negocjacje cenowe, oferowane atrakcyjne formaty i rozwiązania. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 5-12 październi ka 2017 r. przez Kantar Millward Brown.
  NOWE ZASADY KOMENTOWANIA ARTYKUŁÓW W SERWISIE WYBOR CZA.PL
  W 2017 r. serwis Wyborcza.pl zmienił zasady komento wania treści, aby
  skuteczniej walczyć z mową nienawiści, rozpowszechn ianiem nieprawdziwych
  informacji oraz brakiem odpowiedzialności za wypowi edzi publikowane
  anonimowo w internecie.
  Od połowy sierpnia 2017 r. tylko zalogowani prenume ratorzy Wyborcza.pl mogą
  komentować artykuły i brać udział w merytorycznych dyskusjach prowadzonych
  w serwisie.
  Strefa komentarzy na Wyborcza.pl jest miejscem, gdz ie odbywają się ciekawe
  rozmowy na temat konkretnego tekstu, a prenumerator zy Wyborcza.pl często
  wnoszą do dyskusji bardzo ciekawe i nowe spojrzenie na interesujące ich tematy.
  Z obserwacji zachowań czytelniczych prenumeratorów treści w serwisie Wyborcza.pl wynika, że dużo
  częściej niż reszta użytkowników
  czytają artykuły w całości i częściej
  są skłonni do dzielenia się tymi
  artykułami ze znajomymi.
  Obserwacje przynoszą ciekawe
  informacje, które zespół „Gazety
  Wyborczej” wykorzystuje, planując
  kolejne działania redakcyjne
  i promocyjne.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 41
  WPŁYW SPOŁECZNY I ŚRODOWISKOWY
  
  Budujemy trwałe relacje z otoczeniem
  WPŁYW SPOŁECZNY
  PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA [G4-DMA-SO] [G4-EC7-M] [G4 -DMA-M] [G4-24] [G4-26] [G4-27]
  We wrześniu 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ, przyję ło 17 „Celów Zrównoważonego Rozwoju” (Sustainable D evelopment Goals, SDGs), obejmujących między innymi:
  zdrowie i dobrobyt ludzi, osiągalne i czyste źródła energii, innowacje i infrastrukturę, zrównoważone miasta i społeczności oraz działania na rzecz ochrony klimatu. Cele
  mają zostać zrealizowane do 2030 wspólnie – przez p aństwa, przedsiębiorstwa i społeczeństwa na całym świecie. Agora S.A. w swoich działaniach przyczynia się do realizacji
  powyższych Celów.
  Naszymi działaniami przyczyniliśmy się do realizacj i i promocji takich Celów Zrównoważonego Rozwoju (S DGs), jak:
  Firma bierze odpowiedzialność za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo oraz środowisko, przyczy nia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia
  społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania swoich intere sariuszy. Działania społeczne Agory S.A. są zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami
  postępowania oraz zintegrowane z działaniami organi zacji i praktykowane w jej relacjach z interesariuszami.
  Nasze zaangażowanie ma wymiar:
  społeczny
  edukacyjny
  kulturowy
  charytatywny


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 42
  W Agorze S.A. w zakresie wpływu społecznego obowiązują następujące regulacja:
  
  Polityka działań społeczno-sponsoringowych w Grupie Agora i w Agorze S.A. została przyjęta przez zarząd spółki w 2016 r., co było wyrazem jej strategicznego
  podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu.
  W Polityce zostały postawione cele:
  o edukacja, rozwój indywidualny i społeczny,
  o kształtowanie postaw obywatelskich i dbałość o praw a człowieka,
  o promocja kultury i powszechnego dostępu do niej,
  o promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
  o troska o środowisko naturalne,
  o troska o innych wyrażająca się w akcjach charytatyw nych i pomocowych.
  Działania społeczno-sponsoringowe Agory S.A. są wyr azem jej społecznej odpowiedzialności oraz troski o losy regionów, w których funkcjonuje spółka jako m iejsc, w których
  warto mieszkać, pracować i realizować plany. Działa nia te mają też na celu budowanie pozytywnego wizer unku spółki i jej marek jako podmiotów przyjaznych ludziom oraz
  zaangażowanych w życie społeczności.
  
  Zapoznaj się z treścią polityki
  https://www.agora.pl/polityka-dzialan-spoleczno-spo nsoringowych-w-nbsp-grupie-agora
  Ze względu na działalność spółki Agora S.A. w zakres ie publikacji ogłoszeń charytatywnych powstała:
  
  Procedura przyjmowania i zamieszczania ogłoszeń cha rytatywnych na łamach „Gazety Wyborczej” i jej dodatków, w serwisach internetowych oraz
  czasopismach określa zasady klasyfikacji, weryfikacji i publika cji takich ogłoszeń.
  Inicjatywy realizowane przez Spółkę w obszarze zaan gażowania społecznego i rozwoju społeczności lokaln ej wzmacniają jej relacje ze społecznościami lokalnymi, pozwalają
  na poruszanie ważnych problemów społecznych dzięki dotarciu do szerokiego grona odbiorców, poprawiają naszą reputację oraz jej pozytywny odbiór wśród interesariuszy
  (m.in. klientów, społeczności lokalnych, organizacj i społecznych) we wszystkich naszych lokalizacjach.
  Wdrożona „Polityka działań społeczno-sponsoringowyc h” przyniosła nam wymierne korzyści: wzmocnienie po zycji lidera wśród mediów w zakresie zaangażowania w
  bieżące tematy społeczne oraz zaangażowanie i satys fakcję wśród pracowników ze względu na udział w dzi ałaniach społecznych.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 43
  ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE [G4-DMA-SO] [G4-EC7-M] [G4-DMA-M] [G4-24] [G4-26] [G4-27] W 2017 r. Agora kontynuowała długoletnie działania w ramach filarów: społecznego, edukacyjnego, kulturalnego oraz charytatywnego, jednocześnie zaś inicjowała nowe.
  Wśród nich znalazły się projekty ogólnopolskie, ale również regionalne.
  NASZE ZAANGAŻOWANIE – MAPA WPŁYWU [zobacz załącznik: D obre Praktyki Agory S.A. w 2017 r.]
  CHARYTATYWNE 22 tys. zł tyle udało się zebrać mediom Agory (w tym Agorze S.A.) w ramach 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: 12. edycja akcji charytatywnej „Gazety Wyborczej” z okazji Dnia Dziecka
  106 tys. zł zebrała katowicka „Gazeta Wyborcza” w licytacji 13 krzeseł na rzecz Fundacji ISKIERKA 200 tys. zł kwota uzyskana w 14. akcji wrocławskiej „Gazety Wyborczej” Fabryka Świętego Mikołaja 45 studentów objęto stypendiami w wysokości 153 780 zł w programie Agrafka Agory Fundacji Agory
  EDUKACYJNE 120 szkół wzięło udział w konkursie „Matematyka w twoim życiu”, który był częścią akcji „Gazety Wyborczej” – „Matematyka się liczy” 16 rok szkolny działa już Szkoła z klasą 2.0, w który angażuje się Fundacja Agory i „Gazeta Wyborcza” KULTURALNE
  8. edycja nagrody im.
  Ryszarda Kapuścińskiego dla najlepszych reportaży i tłumaczy reportaży Centrum Premier Czerska 8/10 – spotkania z twórcami, o których się mówi, i dziełami, które się przeżywa 1655 opowieści nadesłano do konkursu Akademia Opowieści
  SPOŁECZNE 67% badanych użytkowników Gazeta.pl zetknęło się z informacją o akcji „Adoptuj pszczołę” na tym portalu 78,2 lat wynosi średnia długość życia w Polsce. Akcja społeczna „Gazety Wyborczej” DŁUGOwieczni skierowana jest do seniorów 292 tys. egzemplarzy to nakład Gazety Wyborczej z „Kopertą życia” 4. edycja akcji Pracownia Miast „Gazety Wyborczej” została zainaugurowana w Sandomierzu pod hasłem „Miasto w roli głównej” 80 spotkań lokalnych „Wyborcza na żywo”, w której wzięło udział prawie 7 tys. widzów
  207 projektów zgłoszonych do konkursu na stypendium „Bilet za horyzont” w ramach projektu „Gazety Wyborczej” – Jutronauci 10 miast gościło projekt Miasto Idei na Śląsku w 2017 r 200 osób uczestniczyło w warsztatach w ramach akcji Śląskie bez smogu 23 tys. razy został film „Kiedy zobaczyłem Cię po raz pierwszy” zespołu wideo Gazeta.pl 21 dziennikarek z 13 redakcji tworzy NewsMavens.com – pierwszy europejski serwis tworzony wyłącznie przez kobiety 8 mln emisji wszystkich odcinków programu zespołu wideo Gazeta.pl „Next Time” 1200 bibliotek otrzymało „Paczkę Literacką” czyli pakiet książek i audiobooków od Wydawnictwa Agora „Powstańcy 1944” tytuł filmu edukacyjnego zespołu wideo Gazeta.pl przygotowany na 63. rocznicę Powstania Warszawskiego 70 seniorów uczestniczyło w warsztatach w ramach Tygodnia Seniora w Poznaniu  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 44
  FUNDACJA AGORY [G4-DMA-SO] [G4-EC7-M] [G4-DMA-M]
  Fundacja Agora powstała w październiku 2004 r. Od 2005 r. ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). W ostatnich latach Fundacja Agory koncentruje się na współorganizowaniu i finansowaniu akcji społecznych prowadzonych wspólnych z „Gazet ą Wyborczą” oraz zajmuje się działalnością charytatywną. Akcje społeczne są finansowe z 1% odpisu podatkowego. W 2017 r., podobnie jak w latach poprzednich, Funda cja Agory dotowała także wydawanie kwartalnika „Zeszyty Literackie” i Fundację Nagrody Literackiej Nike. Nagroda NIKE jest przyznawana dla najlepszej książki roku od 1997 r. Działania Fundacji Agory w 2017 r. w ramach 1%: W 2017 r. kontynuowana była zbiórka 1 proc. z przez naczeniem na rzecz osób starszych i inne akcje społeczne. Głównym celem tej akcji było wsparcie dla osób starszych i rodzin, które się nimi opiekują. W pierwszej edycji projektu "Wolontariat lokalny " w akcji społecznej „Pomóż swoim rodzicom” wspólnie z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku odbył się nabór do sieci lokalnego wolontariatu.
  Koordynatorzy zostali przygotowani w ramach szkolen ia dającego wiedzę niezbędną do poszukiwania wolont ariuszy i koordynowania ich pracy. Zaś koordynatorzy lokalnych centrów wolontariatu zapewniliśmy i zapewnimy szkol enia, warsztaty i narzędzia niezbędne do budowania sieci wolontariuszy. Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać do rekrutacji na adres: [email protected] Jesienią Fundacja Agory włączyła się do projektu or ganizowanego przez Fundację Hospicyjną, w którym se tki ochotników w całej Polsce przebrało się, aby wesprzeć osoby, które opiekują się swoimi ciężko chorymi bliskimi w domach. Superbohaterowie byli widoczni również w m ediach społecznościowych (z hashtagiem #amożety). Kulminacją akcji, w piątek 24 listopada 2017 r., w hali głównej Dworca Centralnego w Warszawie, było s potkanie przebranych superbohaterów oraz prezentacj a spotu: „Opiekun rodzinny nie musi być sam”. https://www.youtube.com/watch?v=iwQp5jlir0E Pozostałe działania Fundacji w 2017 r.
  · „Szkoła z Klasą 2.0”
  · „Z pomocą dla ukraińskich studentów i wolnych mediów Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej”
  Fundacja w dalszym ciągu wspierała system szkoleń i konferencji organizowanych na rzecz demokratyzacji mediów ukraińskich i z innych krajów wschodnich.
  fundacjaagory.pl


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 45
  WPŁYW ŚRODOWISKOWY
  PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA [G4-DMA-EN] [G4-26] [G4-27]
  Kwestie związane z odpowiedzialnością Agory za środ owisko naturalne są skupione wokół tych obszarów dz iałalności Agory, w których określić można znaczący wpływ na
  środowisko. Z tego względu, a także z powodu różnor odnej działalności, wpływ środowiskowy zostanie wykazany w podziale na główne obszary działalności dotyczące:
  poligrafii oraz administracji budynkami (zasady „zi elonego biura”).
  Istotność aspektów niefinansowych w kategorii Środo wisko zidentyfikowana w procesie dialogu:
  Agora S.A. zidentyfikowała najistotniejsze obszary wpływu dzia łalności bezpośredniej na środowisko naturalne zgod nie z prowadzoną działalnością – są to:
  zużycie energii elektrycznej
  i cieplnej
  pobór wody i zużycie ścieków
  zarządzanie odpadami
  zużycie materiałówi surowców
  dobre praktyki i działalność edukacyjna
  Więcej: Dialog z interesariuszami


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 46
  Spółka Agora S.A. opracowała i stosuje dokument określający podejście do zarządzania obszarem ich wpływu na środowisko naturalne w Segmencie Druk:
  
  Polityka zintegrowanego systemu zarzadzania w druka rniach Agory S.A.: Główne założenia polityki w zakresie środowiska dotyczą: o
  spełnienia wymagań przepisów prawnych dotyczących ś rodowiska,
  o
  kreowania bezpiecznych oraz prośrodowiskowych posta w i zachowań poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich współudział i zaangażowanie w działania na rzecz środowiska naturalnego oraz segregację powstających odpadów w celu zapewnienia ic h odzysku lub bezpiecznego unieszkodliwiania,
  o
  zmniejszenia zużycia naturalnych zasobów Ziemi popr zez: kontrolowanie racjonalnego zużycia wody, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie strat technologicznych, a w szczególno ści strat papieru.
  Polityka obowiązuje od 2009 r. Główne cele środowiskowe, które zostały postawione na 2017 r. dotyczyły: o
  efektywnej gospodarki materiałowej, w tym utrzymani a dotychczasowego poziomu zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu, a także zużycia wody ogólnej.
  o
  -> Więcej: Nasz wpływ i oddziaływanie na środowisko
  
  Systemy zarządzania
  W Segmencie Druk do 4 grudnia 2017 r. funkcjonował Zintegrowany System Zarządzania, oparty na Normie ISO 9001:2008 dotyczącej zarządzania jakością, Normie ISO 14001:2004 dotyczącej zarządzania środowiskowego or az Normie OHSAS 18001:2007 dotyczącej zarządzania BHP. 4 grudnia 2017 r. został przeprowadzony audyt BSI dotyczący zgodności z normą ISO 9001. W tym czasie A gora podjęła decyzję o wycofaniu się z ubiegania się o płatne akredytacje na ISO 14001 oraz OHSAS 18001 ze względ u na kondycję finansową segmentu. Od 4 grudnia 2017 r. funkcjonuje System Zarządzania Jakością oparty na Normie ISO 9001:2008. Obecnie trwają prace zmierzające do ponownej certyfikacji zgodnie z wymaganiami nowej Normy ISO 9001:2015.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 47
  WPŁYW I ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO [G4-DMA-EN] [G4-EN1] [G4-EN2] [G4-EN3] [G4-EN6] [G4-EN8] [G4-EN19] [G4-EN22] [G4-EN23] [G4-EN28] [G4-EN29]
  DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
  Drukarnie Agory S.A. znajdują się w: Pile i Warszawie, wyposażone są w maszyny zwojowe do drukowania g azet oraz maszyny do druku czasopism i akcydensów. Spółka Agora S.A. określiła cele w zakresie ograniczania zużycia surowców, materiałów, energii i wody oraz podjęły działania służące monitorowaniu przyję tych celów. W ramach ciągłego doskonalenia drukarnie podjęły kr oki na rzecz zmniejszenia zużycia zasobów i surowców poprzez:
  1) zmniejszenie zużycia energii elektryczne i cieplnej , 2) racjonalne zużycie wody, 3) zmniejszenie strat technologicznych, a w szczególno ści strat papieru.
  Zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz pobór wody w drukarniach Agory S.A. w 2017 r. oraz różnica zużycia r/r.
  2016
  2017
  r/r
  Energia elektryczna [MWh]
  18 805
  15 962
   15,1%
  Zużycie gazu ziemnego* [m3/rok]
  796 890
  605 046
   24,1%
  Energia cieplna [GJ]
  14 709
  14 799
   0,6%
  Dane pochodzą z faktur. Współczynnik przeliczenia n
  a GJ 1MWh=3,6GJ..
  8 519 [Mg] – wartość zaoszczędzonej emisji CO
  2 w 2017 r. w ramach kilkuletniego programu działań wdrożonych w drukarniach Agory
  POBÓR WODY I ZUŻYCIE ŚCIEKÓW
  [m3]
  2016
  2017
  r/r
  Pobór wody z sieci miejskiej oraz zużycie ścieków
  9 168
  5 690
   37,9%
  ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I SUROWCÓW
  51,2% średni udział materiałów pochodzących w 100% z rec yclingu (makulatury) użytych do produkcji w 2017 r.
  Procent wykorzystywanych materiałów, które stanowią przetworzone materiały początkowe
  2016
  2017
  r/r
  Piła
  58,3%
  50,5%
   7,8 pkt%
  Warszawa
  58,2%
  42,7%
  15,5 pkt%
  OGÓŁEM
  58,3%
  45,9%
   12,4 pkt%  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 48
  Straty technologiczne papieru
  2016
  2017
  r/r
  Piła
  2 245
  1 836
   18,2%
  Warszawa
  1 656
  1 652
   0,2%
  OGÓŁEM
  3 901
  3 488
   10,6%
  412,6 [Mg]
  wyniósł spadek ilości wytworzonej makulatury w 201 7 r. w porównaniu do ub. roku [G4-EN28].
  Straty papieru zostały wyliczone na podstawie ilości sprzedawanej makulatury. Wartość ta jest łatwo identyf ikowana i weryfikowana w trakcie audytu na podstawie
  dokumentów (Karty przekazania odpadów).
  ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI
  Siedziba Agory S.A. mieści się w budynku przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie, ze względu na to, że w b udynku siedzibę mają również inne spółki z Grupy Ag ora (Agora TC, AMS, Adpol, Grupa Radiowa Agory (GRA), Doradztwo Me diowe, Inforadio, część działów spółki Helios, NEXT FILM, Trader.com (Polska), Optimizers, Yieldbird) dane dotyczące zużycia energii i wody oraz odpadów dotyc zą zagregowanych wyników. Agora S.A. ma swoje oddziały w 21 miastach, w który ch pracują również pracownicy spółek zależnych. Są to głównie wynajmowane lokale, które znajdują się w e współdzielonym budynku, w związku z powyższym kwest ie związane z działaniami prośrodowiskowymi są uzależnione od decyzji administratorów nieruchomości. U trudnia to również monitorowanie wskaźników dotyczących m.i n. poboru wody i zużycia ścieków oraz kubatury odpadów. Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa Ago ra S.A., wrzesień 2017 r. Z „Raportu z audytu energetycznego przedsiębiorstwa Agora S.A.” przeprowadzonego we wrześniu 2017 r., wynika, że 74% łącznego zużycia energii przez przedsiębiorstwo stanowi energia elektryczna. Z tego też względu w n iniejszym raporcie przedstawiony zostanie głównie aspekt zużycia energii elektrycznej. Omówiony zostanie również pobór wody i zużycie ścieków oraz zarządzanie odpadami – jako aspekty wskazane w procesie dialogu z interesariuszami. W „Raporcie z audytu energetycznego przedsiębiorstw a Agora S.A.” wymienione są aktualne przedsięwzięcia i technologie służące poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. We wnioskach raportu wskazano, że podejmowane przez spółkę działania wskazują na wysoki stopień optymalizacji energetycznej. Są to: 1. Kompensacja mocy biernej. 2. Wykorzystanie LED-owych źródeł światła. 3. Odzysk ciepła z instalacji sprężonego powietrza. 4. Strefowe wyłączanie sprężonego powietrza. 5. Strefowe wyłączanie oświetlenia. 6. System zarządzania budynkiem (BMS – w budynku pr zy ul. Czerskiej) –
  zarządzanie budynkiem celem osiągnięcia optymalizacji w pracy urządzeń grzewczych/chłodniczych/wentylacyjnych.
  7. Freecooling – obieg free coolingu w ramach chłod zenia powietrza
  wewnątrz budynku.
  8. Zastosowanie agregatów chłodniczych ze zmienną prędkością obrotową
  (VSD).
  9. Zastosowanie sprężarek ze zmienną prędkością obr otową (VSD).  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 49
  Zużycie energii elektrycznej w budynkach Agory S.A.
  [MWh]
  2016
  2017
  r/r
  Zużycie energii elektrycznej
  11 728
  11 259
  4,0%
  Dane dotyczą 21 lokalizacji Agory S.A.: Białystok,
  Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gorz ów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań,
  Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Wrocław oraz Warsz awa (siedziba przy ul. Czerskiej 8/10 ). Brak danych z Zielonej Góry (opłaty za energię wliczone są w czynsz).
  Pobór wody oraz zużycie ścieków w budynkach Agory S .A.
  [m3]
  2016
  2017
  r/r
  Pobór wody/zużycie ścieków
  26 315
  23 760
  9,7%
  Dane dotyczą 11 lokalizacji Agory S.A.: Bielsko-Bia
  ła, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Kielce, Kraków, Opole, Poznań, Szczecin, Wrocław oraz Warszawa (si edziba przy ul. Czerskiej 8/10). W
  pozostałych 11 lokalizacjach brak danych.
  ZARZĄDZANIE ODPADAMI
  Spółka Agora S.A. w odniesieniu do 100% wytwarzanyc h przez siebie odpadów
  zawarły umowy zobowiązujące odbiorców do poddania i ch odzyskowi lub
  unieszkodliwieniu. Spółka prowadzi program gospodar ki odpadami i zgodnie z
  wymogami prawnymi i sprawozdawczymi przekazuje info rmacje na ten temat do
  odpowiednich urzędów. We spółce Agora S.A. odpady komunalne są segregowan e i podlegają selektywnej zbiórce odpadów, zgodnie z lokalnym systemem gospod arowania odpadami
  komunalnymi. W związku z tym, Spółka nie monitoruje wagi tych odpadów. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne przekazywane są odpowiednim podmiotom zewnętrznym zajmującym się utylizacją. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny materiałów technologicznych waga odpadów rok do roku jest mnie jsza, w przypadku magazynu w Błoniach wzrost kubatury odpadów spowodowany był wzrostem liczby książek (zarówno wydanych jak i sprzedanych) w 2017 r.
  Waga odpadów wytworzonych w lokalizacjach Agory S.A .
  [Mg]
  2016
  2017
  r/r
  Drukarnie Agory S.A.
  Waga odpadów niebezpiecznych
  49,0
  44,9
  8,4%
  Waga odpadów innych niż niebezpieczne
  4402,0
  3 835,9
  12,9%
  Magazyn Wydawnictwa Agora w Błoniach
  Papier i tektura
  90,28
  99
   9,7%
  Opakowania z tworzyw sztucznych
  4,75
  -
  -
  Budynek przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie
  Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 5,304
  4,170
  21,4%
  Odpady opakowaniowe
  2,960
  3,000
  1,4%
  Na podstawie umowy z odbiorcami odpadów.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 50
  DOBRE PRAKTYKI ROZWIĄZANIA PROŚRODOWISKOWE W DRUKARNIACH AGORY W drukarniach Agory S.A. został zainstalowany obieg wody lodowej z wykorzystaniem chłodnic powietrznych umożliwiającyc h wykorzystanie zewnętrznej temperatury jako czynnika chłodu, co przyniosło znaczące oszczędności energii elektrycznej. Dodatkowo, we wszystkich drukarniach zainstalowano odzysk ciepła odpadowego ze sprężarek powietrza, dzięki temu ciepło odpadowe wykorzystywane jest do ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do centralnego ogrzewania.
  W drukarniach zainstalowano strefowe wyłączniki ośw ietlenia, które pozwalają na oświetlenie tylko pracujących urządzeń. Tradycyjne jarzeniowe źródła światła sukcesywnie są wymieniane są na źródła światła LED. Analogicznie do strefowych wyłączników oświetlenia, sprężone powietrze jest do starczane tylko i wyłącznie do stref, w których pracują urządzenia. W Warszawie zlikwidowano wózki gazowe, co przyczyni ło się do zmniejszenia zużycia gazu propan-butan, a co za tym idzie – również zmniejszenia emisji CO
  2.
  162 – o tyle spadła liczba butli z gazem zużytych w dru karniach Agory S.A. w 2017 r. w porównaniu do 2016 r.
  „CZYSTE I WYGODNE BIURO” Administracja budynku Agory przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie przygotowała dla swoich pracowników specjalny informator pod has łem: „Czyste i wygodne biuro”. Postawione w nim cele dla całego zespołu to m.in.:
  
  dbałość o atmosferę we wspólnej,
  wygodnej i estetycznej przestrzeni,
  
  usprawnienie właściwego dostępu
  serwisu sprzątającego do podłogi, biurek itp., a przez to optymalizacja pracochłonności, a zatem także kosztów usług sprzątania,
  
  czyste i zdrowe powietrze w budynku –
  redukcja kurzu, bakterii, alergenów,
  
  szybkie zgłaszanie potrzeby pomocy
  obsługi budynku.
  Informacje na temat utrzymania czystości stanowiska pracy i jego bezpośredniego otoczenia oraz segregacji odpadów były przesyłane w przyjaznej formie grafik w e-mailach kierowanych do wszystkich pracowników ora z umieszczane w przestrzeni biurowej (na specjalnych ramkach). Dzięki akcji pracownicy mogli poznać i utrwalić zasady dotyczące pracy biurowej, w tym związane z recyklingiem, ponieważ od 2015 r. w budynku wprowadzony został system segregacji śmieci zgodny z gospodarką odpadami dzielnicy Mokotów, z dodatkową frakcją zbiórki makulatury. KRANÓWKA DO PICIA
  W 2016 r. w budynku Agory przy ul. Czerskiej 8/10 w
  Warszawie administracja całkowicie zrezygnowała z zakupu wody do picia w pl astikowych baniakach i przeprowadziła akcję zachęcającą pracowników do picia wody z kranu. Dzięki regularnym badaniom Miejskie Przedsiębiorstwo Wodoc iągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie potwierdza, że woda z kranu jest czysta i bezpieczna dla zdrowia. Dodatkowo Agora regularnie bada wodę pitną zbieraną w zbiornikach wodnych, potwierdzając jej jakość i zdatność do picia.
  RECYCLING ŻYCZLIWOŚCI
  Podczas spotkania zarządu z pracownikami w listopadzie 2017 r. cały zespół Grupy Agora (w tym Agora S.A.) został zaproszony do udziału w akcji „Recykling życzliwości”. Akcja została zainicjowana przy okazji likwidacji
  papierowego archiwum „Gazety Wyborczej”. Uzyskane w ten sposób środki wsparły szczytny cel, który został wybrany w głosowaniu pracowników. Najwięcej głosów otrzymała Fundacja Agory.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 51
  ŁAD KORPORACYJNY
  Transparentność i przejrzystość to naczelne zasady naszej komunikacji.
  PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA [G4-DMA-SO]
  Jako spółka giełdowa zobowiązani jesteśmy do przest rzegania licznych regulacji w zakresie przekazywania informacji o firmie i jej działalności. Zapewniamy wszystkim
  interesariuszom równy dostęp do informacji, rozwija jąc różne nowoczesne narzędzia komunikacji.
  Z należytą starannością dbamy o poufność informacji i ich właściwy obieg wewnątrz organizacji, dlatego zasady ładu korporacyjnego oraz raportowania wypełn iamy
  zgodnie z wymogami regulatora. Agora S.A. jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w indeksach: WI G, sWIG80, WIG-MEDIA oraz RESPECT Index (od 18.12.2017 r.) na rynku podstawowym, w systemie ciągłym w sektorze Media. Pierwsze notowanie spółki miało miejsce 20 kwietnia 1999 r.
  Jako spółka publiczna przestrzegamy wszystkich zasa d i regulacji związanych z obowiązkiem informacyjnym.
  Wewnętrzne regulacje w Agorze S.A.:
  
  Zasady postępowania z informacjami stanowiącymi taj emnicę służbową
  
  Procedura obiegu informacji o szczególnym znaczeniu w Agorze S.A.
  Dbamy o równy dostęp do informacji, dlatego wszelki e dane, które można zakwalifikować do poniższych ka tegorii:
  · informacja poufna,
  · informacja stanowiąca tajemnicę służbową,
  · informacja mająca szczególne znaczenie,
  · informacja związana z wynikami finansowymi i wynika mi poszczególnych przedsięwzięć,
  · informacja związana ze strategią działań, zmianami organizacyjnymi, planami motywacyjnymi i sprawami k adrowymi, nowymi produktami lub usługami, innymi
  sprawami korporacyjnymi,
  podlegają ochronie i mogą zostać upublicznione wyłą cznie w specjalnym trybie, który określa „Procedura obiegu informacji o szczególnym znaczeni u w Agorze S.A.”.
  Niedozwolone jest przekazywanie do publicznej wiado mości oraz ujawnianie osobom trzecim i dzielenie się powyższymi informacjami w jakiejkolwiek formie pr zez
  pracowników i współpracowników, którzy nie są do te go upoważnieni.
  W odniesieniu do wszystkich członków zespołu Agory S.A. wykluczamy konflikt interesów oraz wszelkie działania, które mogłyby naruszyć klauzulę konkurency jności.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 52
  Wewnętrzne regulacje w Agorze S.A.:
  
  Terminy publikacji raportów okresowych Agora S.A.
  
  Okresy zamknięte Agora S.A.
  
  Regulamin dokonywania transakcji giełdowych przez o soby, które z racji zajmowanego stanowiska posiadają dostęp do informacji poufnych
  
  Zasady dot. przekazywania informacji KNF i Agorze
  Naszą naczelną zasadą jest przejrzystość w relacjac h z rynkiem, a także w komunikacji z akcjonariuszam i i inwestorami oraz zapewnienie wszystkim niedyskr yminującego
  dostępu do informacji w przystępnej formie. Z należ ytą starannością, terminowo i zgodnie z międzynarod owymi standardami raportowania przygotowujemy rapor ty
  bieżące oraz okresowe, raporty finansowe, sprawozda nia zarządu z działalności oraz raporty dotyczące informacji niefinansowych. Rozwijamy i usprawniamy n arzędzia
  komunikacji z interesariuszami.
  ZASADY KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ
  Konsekwentnie dbamy o spójność komunikacji oraz rów ny dostęp do informacji nt. spółki giełdowej, dlatego do kontaktów z mediami i komunikacji zewnętrznej (PR) w
  pierwszej kolejności wyznaczone są specjalne osoby, w tym dział komunikacji korporacyjnej. Pracownicy i współpracownicy firmy nie powinni kontaktować się z mediami i
  przekazywać informacji związanych z firmą, komentow ać biznesowych działań spółki, również w ramach prywatnych relacji.
  Politykę informacyjną firmy kształtują m.in. Ogólne zasady kontaktów z mediami dla pracowników i współpracowników Grupy Agora i Agora S.A.
  Zewnętrzne regulacje:
  
  Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
  Wypełniamy „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz międzynarodowe standardy, nieustannie dbamy o wysoki poziom ładu korporacyjnego.
  Przestrzegamy zasady ograniczonej komunikacji z ryn kiem kapitałowym w okresach zamkniętych, tj. przed publikacja wyników Grupy i Spółki. Znamy i respektujemy
  regulaminy dotyczące obrotu instrumentami finansowy mi Agory.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 53
  AKCJONARIAT [G4-7] [G4-9] [G4-34] STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA Zgodnie z formalnymi zawiadomieniami otrzymanymi od akcjonariuszy, w szczególności na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na dzień przekazania raportu rocznego za rok 2017 następujący akc jonariusze mogli
  wykonywać ponad 5 % głosów na walnym zgromadzeniu s półki: Spółka
  liczba akcji
  % kapitału
  Liczba głosów
  % głosów
  Agora
  -Holding Sp. z.o.o
  5 401 852
  11,33%
  22
  528 252
  34,77%
  Akcje A (uprzywilejowane)
  4 281 600
  8,98%
  21 408 000
  33,04%
  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. (OFE PZU Zł ota Jesień oraz DFE PZU) (1)
  7 594 611
  15,93%
  7 594 611
  11,72%
  w tym OFE PZU Złota Jesień
  7 585 661
  15,91%
  7 585 661
  11,71%
  Media Development Investment Fund, Inc.
  (2)
  5 350 000
  11,22%
  5 350 000
  8,26%
  Nationale
  -Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (3)
  4 493 055
  9,43%
  4 493 055
  6,93%
  Akcje skupione w ramach skupu akcji własnych
  1 084 595
  2.28%
  1 084 595
  1,67%
  Free float
  23 741 313
  49,81%
  23 741 313
  36,65%
  Kapitał zakładowy
  47 665 42
  6
  100%
  64 791 826
  100%
  Stan na 15 grudnia 2017
  (1) liczba akcji wg zawiadomienia akcjonariusza - stan na 27 grudnia 2012 r.; udziały w głosach i kapitale zakładowym zostały przeliczone przez Agorę S.A . po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki. (2) zgodnie z formalnym zawiadomieniem otrzymanym w dniu 6 czerwca 2016 r. (3) zgodnie z formalnym zawiadomieniem otrzymanym w dniu 9 czerwca 2016 r.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 54
  STRUKTURA NADZORCZA [G4-34] [G4-38] [G4-39] [G4-40] [G4-41] [G4-M]


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 55
  WŁADZE SPÓŁKI [G4-34] [G4-M] [G4-38] [G4-39] [G4-40] [G4-41] [G4-DMA-LA] [G4-DMA-HR] [G4-LA12] WŁADZE SPÓŁKI
  ZARZĄD
  RADA NADZORCZA
  WALNE ZGROMADZENIE
  ZOBACZ WIĘCEJ
  ZOBACZ WIĘCEJ
  ZOBACZ WIĘCEJ
  Zarząd
  Agory S.A. może liczyć od trzech do sześciu
  osób. Prace prowadzi zgodnie ze statutem spółki ora z z przyjętym przez siebie regulaminem. Jego posiedzeni a odbywają się raz w tygodniu. Zarząd prowadzi sprawy spółki kolegialnie, natomias t jego członkowie osobiście zarządzają poszczególnymi obszarami działalności operacyjnej Grupy. Obecny skład zarządu Agory S.A.:
  
  Bartosz Hojka – prezes zarządu
  
  Tomasz Jagiełło - członek zarządu
  
  Agnieszka Sadowska - członek zarządu (od 1 marca 2017 r.)
  
  Anna Kryńska-Godlewska - członek zarządu (od 8 listopada 2017 r.)
  
  Grzegorz Kania - członek zarządu (od 8 listopada 2017 r.)
  W 2017 r. w zarządzie Agory S.A. zasiadali:
  
  Grzegorz Kossakowski – członek zarządu (do 5 września 2017 r.)
  
  Robert Musiał – członek zarządu ( do 28 lutego 2017 r.)
  Rada nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż sześciu członków. Zasady jej działania s ą szczegółowo uregulowane w statucie spółki. Zgodnie z postanowieniami statutu spółki co najmnie j połowa członków rady będzie spełniać wymogi niezależności określone w par. 20 ust.4. Obecnie 4 z 6 członków rady nadzorczej Agory S.A. spełnia te wymogi. Obecny skład rady nadzorczej Agory S.A.:
  
  Andrzej Szlęzak – Przewodniczący rady nadzorczej
  
  Wanda Rapaczynski – członek rady nadzorczej Dariusz Formela – członek rady nadzorczej
  
  Tomasz Sielicki – członek rady nadzorczej
  
  Andrzej Dobosz– członek rady nadzorczej
  
  Maciej Wiśniewski – członek rady nadzorczej (od 9 listopada 2017 r.)
  W 2017 r. w radzie nadzorczej Agory S.A. zasiadała:
  
  Anna Kryńska-Godlewska – członek rady nadzorczej (do 8 listopada 2017 r.)
  Komitet Audytu:
  
  Dariusz Formela – przewodniczący komitetu
  
  Tomasz Sielicki
  
  Maciej Wiśniewski
  Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń:
  
  Wanda Rapaczynski – przewodnicząca komisji
  
  Andrzej Dobosz
  
  Andrzej Szlęzak
  Walne zgromadzenie Agory ma kompetencje przewidziane przez Kodeks spółek handlowych dla walnych zgromadzeń spółek akcyjnych m.in. zatwierdz a sprawozdanie finansowe, decyduje o podziale zysku lub pokryciu straty, decyduje o udzieleniu absolutorium pozostałym członkom władz spółki. Zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy są opisane w szczegółowo w §§ 13 - 17 statutu Agory i regulaminie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. O terminach zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy Agora informuje zgodnie z przepisami prawa, tj. poprzez komunikat bieżący
  .


  Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 56
  STRUKTURA PŁCI W ORGANACH NADZORUJĄCYCH I ZARZĄDZAJĄCYCH W AGORA S.A.
  MĘŻCZYŹNI KOBIETY Stan na koniec roku
  2017
  2016
  2017
  2016
  Zarząd
  3
  4
  2
  0
  Rada nadzorcza
  5
  4
  1
  2
  1 marca 2017 r. do zarządu Agory S.A. powołana została Agnieszka Sadowska, a 8 listopada 2017 r. Pani Anna Kryńska – Godlewska. Tym samym w zarządzie sp ółki zasiadają dwie kobiety.
  W zakresie rekomendacji dotyczącej wszechstronności i różnorodności
  zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn we władzac h spółek, zarząd spółki
  zwraca uwagę, że nie ma wpływu na skład głównych or ganów spółki.
  Jednocześnie, zgodnie z przyjętą polityką różnorodn ości w Grupie Agora, przy
  wyborze kandydatów na wszystkie stanowiska, które l eżą w kompetencji zarządu, w Spółce decydujące znaczenie odgrywają takie kryte
  ria jak wiedza,
  doświadczenie i umiejętności niezbędne do piastowan ia danej funkcji. Stosowanie
  tych zasad w odniesieniu do wszystkich pracowników spółki i Grupy zapewnia
  zdrowe funkcjonowanie organizacji i podejmowanie no wych wyzwań
  biznesowych.
  Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej określa s tatut spółki, inne
  obowiązujące przepisy prawa i inne regulacje, który m podlega spółka. Agora ma
  ograniczony wpływ na kształtowaniu składu organu na dzorującego jej działalność.
  Pomimo tego, 6-osoby skład Rady Nadzorczej w 2017 r . odzwierciedlał wszystkie
  idee leżące u podstaw polityki różnorodności.
  Procedura powoływania zarządu określona jest równie ż w Statucie Agory.
  Prawo do wskazania kandydatów na członka zarządu ma ją wyłącznie posiadacze
  akcji serii A. W opinii spółki przedstawiane przez nich kandydatury brały pod
  uwagę jako decydujące kryterium przede wszystkim wy sokie kwalifikacje,
  doświadczenie zawodowe w głównych obszarach działal ności Grupy Agora oraz
  merytoryczne przygotowanie do pełnienia funkcji czł onka zarządu. Członkowie zarządu spółki posiadają uzupełniające s
  ię doświadczenie i
  kompetencje - są absolwentami uczelni: Szkoła Główn a Handlowa w Warszawie,
  Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Edynburgu, Politechnika
  Wrocławska, Francuski Instytut Zarządzania, Harvard Business School (kursy
  doszkalające), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu , Szkoła Biznesu
  Politechniki Warszawskiej. Warto podkreślić, że decydującym aspektem przy wyb orze władz spółki
  oraz jej kluczowych menedżerów jest zapewnienie wsz echstronności i
  różnorodności, szczególnie w obszarze doświadczenia zawodowego, wieku,
  kierunków wykształcenia oraz płci. Decydujące są tu przede wszystkim wysokie
  kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe i merytory czne przygotowanie
  do pełnienia określonej funkcji.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 57
  STRUKTURA ORGANIZACYJNA [G4-34] [G4-M] [G4-38]
  Reklama zewnętrzna
  Marek Kuzaka
  Prasa
  Bartosz Hojka
  Pion Gazeta Wyborcza Jerzy B. Wójcik
  Sprzedaż Korporacyjna
  Sławomir Jędrzejewski
  Dział Komunikacji Korporacyjnej
  Nina Graboś
  Dział Pracowniczy
  Barbara Grabowska
  Radio
  Maciej Strzelecki
  Pion: Finanse i Administracja
  Dorota Franczyk
  Pion: Nowe Przedsięwzięcia
  Anna Kryńska-Godlewska
  Dział Audytu Wewnętrznego
  Robert Owsiak
  Grupa Helios
  Tomasz Jagiełło
  Działalność filmowa
  Robert Kijak
  Dział Prawny
  Bartosz Romanowski
  Wydawnictwo Agora
  Małgorzata Skowrońska
  Internet
  Paweł Wujec
  Druk
  Krzysztof Izbrandt
  Działalność telewizyjna
  Agnieszka Sadowska
  Pion: Technologia
  Małgorzata Olszewska
  Pion Czasopisma
  Katarzyna Kolanowska
  Dział Big Data
  Luiza Pawela
  BARTOSZ
  HOJKA
  GRZEGORZ KANIA
  TOMASZ
  JAGIEŁŁO
  AGNIESZKA SADOWSKA
  ANNA KRYŃSKA-GODLEWSKA
  SEGMENTY I PIONY BIZNESOWE
  ZARZ
  ĄD


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 58
  TRANSPARENTNOŚĆ [G4-38] [G4-38] [G4-40] [G4-41]
  Agora docenia znaczenie zasad ładu korporacyjnego oraz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych w kontaktach z interesariuszami firmy. Dlatego też
  dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosow ane w codziennym funkcjonowaniu spółki.
  Agora dba o właściwą komunikację z inwestorami i ak cjonariuszami oraz prowadzi przejrzystą politykę informacyjną. Stosuje również dobre praktyki spółek g iełdowych -
  począwszy od wejścia w życie pierwszej edycji „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w 2002.
  
  ŁAD KORPORACYJNY
  
  DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW
  Agora S.A. przygotowuje Raport i oświadczenie o sto sowaniu zasad ładu
  korporacyjnego przez Agorę S.A. Znaleźć tam można m .in. informacje:
  · dotyczące wypełnienia przez Agorę dobrych praktyk s półek giełdowych,
  · o polityce informacyjnej i komunikacji z inwestoram i,
  · o dobrych praktykach stosowanych przez zarząd i czł onków rady nadzorczej
  Agory,
  · o walnym zgromadzeniu i relacjach z akcjonariuszami ,
  · na temat składu osobowego najważniejszych organów s półki i jego zmianach oraz
  zasadach na podstawie których funkcjonują organy za rządzające i nadzorujące
  Spółki, tj.: o zarząd,
  o rada nadzorcza,
  o komitet audytu i komisja ds. osobowych i wynagrodze ń działające przy
  radzie nadzorczej,
  · zasadach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do
  procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skons olidowanych sprawozdań
  finansowych
  · o polityce wynagrodzeń dla kluczowych menedżerów,
  · o polityce różnorodności w spółce,
  · o polityce działań społeczno-sponsoringowych w spół ce.
  Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korpo racyjnego przez Agorę S.A. w 2017 r. Zobacz Raport -> link.
  „Dobre Praktyki” dotyczą 6 obszarów - są nimi:
  · Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami;
  · Zarząd i rada nadzorcza;
  · Systemy i funkcje wewnętrzne;
  · Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami;
  · Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powią zanymi;
  · Wynagrodzenia.
  Dokument zawierają: 20 rekomendacji („R) oraz 70 za sad szczegółowych („Z”).
  W 2017 r. spółka Agora spełniła wszystkie zasady „D obrych Praktyk”. Zobacz Raport -> link.
  AGORA W GRONIE NAJBARDZIEJ TRANSPARENTNYCH SPÓŁEK
  Tylko 10% spółek z grona firm raportujących spełnia jących Dobre Praktyki GPW
  deklaruje blisko całkowitą zgodność z „Dobrymi Prak tykami”*. Agora S.A. znalazła
  się w 2017 r. w wąskim gronie 4% (18 z 487) spółek, które spełniają wszystkie
  zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 201 6 (według „Raportu Forum Rad Nadzorczych” przygotowanego przez firmę P wC). 100%
  stopień zgodności działań Agory S.A. z „Dobrymi Praktykami”
  86% wynosi przeciętny stopień zgodności z Dobrymi P raktykami w Polsce*
  * Raport Forum Rad Nadzorczych”, PwC,
  https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/rady-nadzorcz e-2017.html


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 59
  RESPECT INDEX
  Agora S.A. znalazła się w składzie 11. edycji Indek su Spółek Odpowiedzialnych RESPECT Index, który zos tał ogłoszony przez Giełdę
  Papierów Wartościowych w Warszawie 14 grudnia 2017 r. Spółki notowane w tym indeksie oceniane są jako zarządzane w sposób
  odpowiedzialny i zrównoważony, wykazują dużą atrakc yjność inwestycyjną, a dodatkowo charakteryzuje je m.in. wysoka jakość
  raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Wyróżniają się również poziomem i kom pleksowością działań
  adresowanych do interesariuszy, które stanowią wyra z ich szeroko rozumianej odpowiedzialności.
  „To dla nas zaszczyt, że zostaliśmy wyróżnieni za pod ejście do kwestii środowiskowych, społecznych, etycznyc h oraz z obszaru ładu
  korporacyjnego i dołączyliśmy do elitarnego portfela 28 odpowiedzialnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
  Warszawie. Mamy nadzieję, że obecność Agory w RESPECT Index będzie również istotną referencją dla inwestorów, którzy doceniają
  wartość spółek odpowiedzialnych społecznie.” Bartosz Hojka, prezes Agory S.A.
  Obecność w RESPECT Index jest dowodem na staranne p odejście Agory do zagadnienia ESG (ang.
  enviromental, social and governance) do kwestii z z akresu:
   środowiska (zobacz więcej - LINK), odpowiedzialności społecznej (zobacz więcej - LINK) , zarządzania, ładu korporacyjnego (zobacz więcej - L INK).
  Nowy skład RESPECT Index obowiązuje od 18 grudnia 2 017 r. W 11. edycji Indeksu znalazło się 28 spółek, w tym 3 nowe.
  RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks s półek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2 009 r.,
  kiedy ogłoszono pierwszy skład indeksu. RESPECT Ind ex obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Wyniki notowań indeksu RESPECT pokazują, że spółki
  tworzące ten wskaźnik charakteryzują się wyższą sto pą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG. Od listopada 2009 r. do grudnia 2017 r., czyli w ciągu ośmiu lat istnienia
  indeksu, zwiększył on swoją wartość o 85%. W tym cz asie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 59%, a WIG20 zyskał 3,5%.
  Do RESPECT Index aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyl i wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG 80. Ostatecznie do indeksu trafiają firmy, które przechodzą
  trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i St owarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadzące w nie naganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe
  oraz swoje strony internetowe. Trzecim warunkiem je st odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środo wiska, społeczności i pracowników, które jest analizowane na podstawie ankiety
  weryfikowanej przez audytora projektu firmę Deloitt e. Zgodnie z obecną formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Udziały
  spółek w indeksie są określane na takich samych zas adach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych. Więcej informacji - www.odpowiedzialni.gpw.pl.
  11.
  28
  3
  edycja
  sp
  ółek
  debiutuj
  ące
  85%
  wzrost wartości RESPECT INDEX od
  1. edycji  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 60
  SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM [G4-14] [G4-45] [G4-46] [G4-47] W Grupie Agora i Agorze S.A. funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem.
  
  Polityka Zarządzania Ryzykiem

  W Grupie Agora i Agorze S.A. została wprowadzona Po lityka Zarządzania Ryzykiem. Celem Polityki jest określenie zasad i ram procesu zarządzania ryzykiem, ustanowienie odpowiedzialności uczestników oraz zde finiowanie podstawowych pojęć z zakresu ryzyka. W Polityce zdefiniowane zostały: podział odpowiedzialności; harmonogram procesu zarządzania ryzykiem; kategorie ryzyka; raportowanie ryzyk: rejestr ryzyk i mapa ryzyka oraz akceptowalny poziom ryzyka.
  W Grupie funkcjonuje również Regulamin audytu wewnętrznego oraz rejestr ryzyk – mapa ryzyka .
  Główne elementy systemu kontroli wewnętrznej są skł adnikami procesów biznesowych Grupy Agora i spółki Agora S.A. i obejmują m.in.: 
  procedury oraz regulaminy dotyczące m.in.: delegowa nia uprawnień i autoryzacji decyzji, oceny projektów biznesowych, rejestrowania i przetwarzania transa kcji gospodarczych,
  
  procesy raportowania i kontroli transakcji oraz wyn ików poszczególnych obszarów działalności,
  
  kontrole w systemach informatycznych wspierające re alizowanie procesów biznesowych oraz monitorujące d ziałanie samych systemów.
  Kadra zarządzająca realizuje poszczególne zadania w ynikające z systemu kontroli wewnętrznej oraz stałe go nadzoru nad jego efektywnością w ramach zarządza nia poszczególnymi segmentami Grupy Agora i Spółki Agora S.A. W spółce funkcjonuje dział audytu wewnętrznego, którego zadaniem jest między innymi identyfikacja ryzyk z zakresu kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa oraz rekomendowanie zarządowi działań zmierzających do i ch ograniczenia. Rada nadzorcza odbywa regularne spotkania z audytor em wewnętrznym spółki, na których omawia raporty z przeprowadzonych audytów dotyczące wybranych obszar ów działalności oraz działania podejmowane w celu ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk. W 2017 r. odbyło się 10 takich spotkań. W firmie odbywa się systematyczny przegląd obszarów działalności spółki w celu identyfikacji i ograniczenia potencjalnych ryzyk. Dla potrzeb procesu zarz ądzania ryzykiem Grupa Agora i Agora S.A. określają również poziom m aterialności analizowanych ryzyk. W ramach spółki nie został wyodrębniony dział compl iance. Rolę tę pełni dedykowany sprawom korporacyjn ym zespół, który nadzorowany jest bezpośrednio przez Dyrektora Grupy Agora ds. Prawnych.
  Polityka zarządzania ryzykiem
  Grupy Agora i Agory S.A.
  Rejestr ryzyk - mapa ryzyk
  Regulamin audytu wewnętrznego
  System kontroli wewnętrznej
  Stały i wielostopniowy nadzór
  zarządu i kadry kierowniczej nad poszczególnymi segmentami biznesowymi
  Bieżąca ocena czynników ryzyka
  dla realizacji poszczególnych celów biznesowych wynikających z
  przyjętej przez zarząd strategii
  Bieżące zmiany w obowiązujących
  procedurach, które dokonywane są w odpowiedzi na identyfikowane ryzyka.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 61
  DODATKOWE INFORMACJE [G4-EN29] [G4-SO5] [G4-SO7] [G4-SO8] [G4-PR7] [G4-PR9]
  INFORMACJE O NAŁOŻONYCH KARACH
  W 2017 r. Agora S.A. nie była obciążona karami ani sankcjami finansowymi z tytułu nieprzestrzegania pr awa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.
  W 2017 r. nie stwierdzono uzasadnionych skarg dotyc zących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów. W 2017 r. nie odnotowano również kar z tytułu niezg odności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarcz ania i użytkowania produktów i usług.
  W 2017 r. nie stwierdzono znaczących kar za niezgod ności z regulacjami oraz dobrowolnie stosowanymi ko deksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdr owie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu ich życia, w podziale na rodzaj skutków. Agora S.A. nie sprzedaje produktów zakazanych lub wywołujących kontrowersj e. W 2017 r. nie stwierdzono niezgodności z regulacjam i i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi k omunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu.
  W 2017 r. nie stwierdzono przypadków korupcji i nadużyć. W 2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej zosta ło wykryte nadużycie dotyczące pracownika w jednym z działów.
  Sprawa została skierowana na drogę postępowania kar nego ze wskazaniem na art. 286 par.1 oraz 284 par. 2 Kodeksu Karnego.
  W tym okresie nie podjęto również wobec Agory S.A. kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zas ad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich
  skutków.
  W 2017 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy prowadził postępowanie przeciwko Agorze S.A. w sprawie prowadzenia reklamy
  apteki ogólnodostępnej. Sprawa dotyczyła artykułu, który dostępny był w dniach 18-25.10.2016 r. na stronie Wyborcza.pl, opisującego otwarcie nowej apteki . W decyzji z 2
  marca 2017 r. Inspektorat umorzył część dotyczącą n akazu zaprzestania prowadzenia reklamy ogólnodostęp nej oraz nałożył na Agorę S.A. karę pieniężna w wysokości 300 zł
  za prowadzenie reklamy apteki ogólnodostępnej.
  W 2017 r. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w Warsz awie, decyzją z dn. 10 listopada 2017 r.. wymierzył Agorze S.A. karę pieniężną w wysokości 3 484,44 zł w związku z
  urządzaniem gry losowej audiotekstowej o nazwie „Jo lka w Dużym Formacie” w okresie 03.01. -01.03.2013 r., bez wymaganego zezwolenia. Spółka odwołała się od tej
  decyzji.
  Ze względu na działalność prasową Agory S.A. prowad zone są sprawy cywilne z powództw osób, zarzucający ch naruszenie ich dóbr osobistych w publikacjach prasowych.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 62
  AGORA S.A.
  NASZA DZIAŁALNOŚĆ [G4-3] [G4-4] [G4-6] [G4-7] [G4-8] [G4-9] 
  Agora S.A. działa na polskim rynku medialnym od 198 9 r. Jej przedsięwzięcia to komplementarne biznesy medialne, które łączy marka Agory oraz poszanowanie wspólnych wartości.
  
  Agora S.A. powstała w 1989 r., a od 1999 r. jest no towana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszaw ie. Jej największymi przedsięwzięciem są „Gazeta Wyborcza” – największy opiniotwórczy dziennik i lider transformacji cyfrowej prasy w Polsce oraz działalność int ernetowa skupiona wokół serwisu Gazeta.pl
  
  W swoim portfelu prasowym oprócz „Gazety Wyborczej” Agora ma również kilkanaście wyspecjalizowanych czasopism (m.in. „Avanti” „Logo”, „Cztery Kąty”).
  
  Działalność wydawnicza Agory obejmuje książki, albu my muzyczne oraz wydawnictwa filmowe. Agora prowadz i również księgarnie internetowe: Kulturalnysklep.pl oraz Publio.pl.
  
  Serwisy internetowe spółki należą do wiodących pod względem popularności w swoich kategoriach. Wśród k ilkudziesięciu marek internetowych spółki znajdują się m.in. portale Gazeta.pl, Sport.pl, które są dostępne online oraz poprzez aplikacje mobilne.
  
  Pion Druk w Agorze S.A. to dwie drukarnie: w Warsza wie i Pile, w których drukowane są zarówno wybrane tytuły wydawane przez spółkę, jak i innych wydawców .
  PRASA
  „Gazeta Wyborcza” jest od lat największym opiniotwórczym dziennikiem w Polsce
  6,5 mln użytkowników miesięcznie* serwisów internet owych
  2,6 mln czytelników** wydania papierowego „Gazety W yborczej” (miesięcznie)
  133 tysięcy aktywnych prenumerat cyfrowych
  „Gazeta Wyborcza” stanowi rzetelne źródło informacj i i ważną płaszczyznę debaty publicznej, dostarcza ciekawej rozrywki i zachęca do aktywnego spędzania wolnego
  czasu. Jest ceniona i nagradzana za jakość dziennik arstwa, innowacyjność oraz zaangażowanie w sprawy s połeczne.
  Codziennie dodatki lokalne wydawane są w 7 najwięks zych regionach: mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, małopolskim, pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. W
  pozostałych znaleźć można strony z lokalnymi inform acjami. W piątkowym wydaniu „Gazety Wyborczej” ukaz ują się zaś magazyny poświęcone lokalnym sprawom z 20
  największych polskich miast są nimi: Białystok, Byd goszcz, Częstochowa, Katowice, Kielce, Kraków, Lubl in, Łódź, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin,
  Toruń, Trójmiasto, Wrocław, oraz Gorzów Wielkopolsk i-Zieloną Górę. W Warszawie zaś wydawana jest „Gaze ta Stołeczna”. W każdym wydaniu „Gazety Wyborczej” można znaleźć o gólnopolski grzbiet, strony lokalne, a także tygodniki tematyczne: „Duży Format”, „Ale Historia”, „Mój biznes. Ludzie, praca, innowacje”, „Wyborcza TV”, „Tylko Zdrowie”, „Gazeta Co Jest Grane 24” oraz „Wysokie Obc asy”.
  *dane Gemius/PBI, średnia z okresu X-XII.2017r., real users, platforma total, łączna liczba użytkowników dla domen wyborcza.pl, wyborcza.biz,
  wysokieobcasy.pl, komunikaty.pl
  ** dane Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja Ka ntar Millward Brown, X-XII.2017r., N = 4 994, wskaź nik COB - "czy czytał w ciągu 30 dni".


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 63
  Oferta wydawnicza „Gazety Wyborczej” to również mie sięcznik „Wysokie Obcasy Extra” oraz dwumiesięcznik „Książki. Magazyn do czytania”. W 2017 r. pojawił się również magazyn „Wysokie Obca sy. Praca” i dwutygodnik „Mój Spot”.
  Na rynku ukazują się również specjalne wydania m.in. „Wysokich Obcasów” poświęcone psychologii dzieci i dorosłych, „Tylko
  Zdrowia” dotyczące leczenia wybranych chorób, „Na P amięć” - z łamigłówkami i krzyżówkami, „Ale Historii” - o wybitnych
  postaciach historycznych czy zbiory najlepszych rep ortaży „Dużego Formatu”.
  „Gazeta Wyborcza” jest liderem cyfryzacji prasy w Polsce – jako pier wszy polski tytuł wprowadziła system limitowanego d armowego dostępu do swoich treści i ofertę
  płatnej prenumeraty cyfrowej.
  Na koniec 2017 r. „Gazeta Wyborcza” miała już
  133
  tysięcy aktywnych prenumerat cyfrowych.
  SERWISY INTERNETOWE: Wyborcza.pl główny serwis „Gazety Wyborczej”, jej t ygodników tematycznych oraz lokalnych oddziałów z p onad 20 miast. Wyborcza.biz serwis z najważniejszymi wiadomościami gospodarczymi i finansowymi z kraju i zagranicy. Classic.wyborcza.pl archiwum „Gazety Wyborczej” Wysokieobcasy.pl serwis tygodnika „Wysokie Obcasy” i miesięcznika „Wysokie Obcasy Extra”. Sonar.wyborcza.pl nowoczesny serwis, który pokazuje świat i działania polityków w newsach, liczbach i na wykresach. NewsMavens.com serwis tworzony po angielsku wyłączn ie przez kobiety – przegląd wiadomości z całej Europy.
  Różnorodne portfolio czasopism
  Agora jest wydawcą czasopism i związanych z nimi se rwisów internetowych. Ich tematyka jest różnorodna – od wnętrzarskiej i budowlanej po kulinarną, poradnikową i shoppingową. Atrakcyjne teksty, dobrej jakości zdjęcia oraz zamieszczane w serwisach materiały multime dialne zapewniają popularność tych tytułów wśród czytelników i internautów.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 64
  W 2017 r. zaprzestaliśmy wydawania tytułów: Dom&Wnętrza oraz Magnolia. Na początku 2018 r. zaś sprzedaliśmy tytuł „Świat Motocykli”. Szerokie portfolio tematyczne czasopism Agory pozwa la na budowanie atrakcyjnej oferty reklamowej, również we współpracy z innymi mediami Agora oraz realizowanie skutecznych kampanii promocyjnych. Dodatkowo, zespó ł reklamy czasopism rozwija ofertę działań okołowydawniczych i z zakresu custom publishing. Więcej: agoracp.pl
  WYDAWNICTWO AGORA Wydawnictwo Agora
  Wydawnictwo Agora w 2017 r.:
  
  1,4 mln sprzedanych egzemplarzy wydawnictw
  
  10 nowych wydań filmów (DVD, Blu-Ray)
  
  28 nowych wydań muzycznych
  
  56 nowych tytułów
  Księgarnie internetowe Agory
  28 tysięcy e-booków, prawie 3 tysięce audiobooków i 350 tytułów prasowych – oferta Publio.pl
  ponad 1 tys. książek, wydawnictw, płyt, filmów, pra sy i plakatów – oferta internetowej księgarni kulturalnysklep.pl
  INTERNET
  Gazeta.pl to jeden z najpopularniejszych polskich portali
  Gazeta.pl jest w czołówce największych polskich por tali internetowych, a jej serwisy należą do wiodących w swoich kategoriach tematycznych. Prezentują uż ytkownikom
  różnorodne treści, m.in. artykuły oraz autorskie ma teriały wideo - dostępne także poprzez aplikacje na urządzenia mobilne. Wśród serwisów grupy Gazeta.pl znajduje się też
  platforma kariery GoldenLine.pl oraz praktyczne wys zukiwarki ogłoszeń: rekrutacyjnych, z rynku nieruchomości czy motoryzacyjnego.
  Reklamodawcom grupa Gazeta.pl proponuje szereg komp leksowych i niestandardowych rozwiązań reklamowych, które zapewniają efektywne dotarcie do użytkowników
  sieci. W ofercie biura reklamy Gazeta.pl znajdują s ię m.in. wysokojakościowe rozwiązania content marke tingowe oraz nowoczesne narzędzia content-2-commerc e.
  pierwsze w Polsce pismo shoppingowe
  jedyny miesięcznik dla mężczyzn o charakterze shoppingowo- lifestyle’owym
  jedno z najpopularniejszych
  czasopism wnętrzarskich
  ekskluzywne pismo o gotowaniu i dobrym jedzeniu
  miesięcznik wspierający rodziców w wychowaniu dzieci
  magazyn budowlany zawierający fachową wiedzę z zakresu
  budowy i modernizacji domu
  kwartalnik skierowany do osób,
  które na stałe opiekują się bliskimi  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 65
  blisko 16 mln internautów odwiedziło serwisy grupy Gazeta.pl w grudniu 2017 r. (użytkownicy – RU wg Ge mius PBI, grudzień 2017 r.
  DRUK
  2 drukarnie w Warszawie i Pile
  Usługi związane z działalnością poligraficzną Agory S.A. skupione są w ramach dwóch drukarni w Warszaw ie i w Pile wyposażonych w maszyny do druku gazet oraz
  czasopism i akcydensów.
  KULTURA, EDUKACJA, ROZRYWKA
  Agora jest organizatorem wielu interesujących wydarzeń muzycznych, rozrywkowych oraz edukacyjnych
  Informacje i
  publicystyka
  • Gazeta.pl
  • Wiadomosci.Gazeta.pl
  • Next.Gazeta.pl
  • Weekend.Gazeta.pl
  Styl życia
  • Kobieta.Gazeta.pl
  • Zdrowie.Gazeta.pl
  • Podroze.Gazeta.pl
  • Avanti24.pl
  • eDziecko.pl
  • Ugotuj.to
  Sport
  • Sport.pl
  • MyFitness.pl
  • PolskaBiega.pl
  • Junior.Sport.pl
  Rozrywka
  • Quizy.gazeta.pl
  • Plotek.pl
  • Deser.pl
  Hobby
  • Moto.pl
  • Bryła.pl
  • Ladnyladny.pl
  Ogłoszenia:
  • GoldenLine.pl
  • GazetaPraca.pl
  • Jobile
  • Domiporta.pl
  • Nowyrp.pl
  • Autotrader.pl
  • Salonowe.pl
  • Komunikaty.pl
  • KupSprzedaj.pl
  Formaty wideo
  • WideoNews
  • Gazeta.pl NOW
  • Haps
  • Myk!
  • Ach!
  • Klips
  • Make Poland Great Again
  Serwisy
  społecznościowe
  • Forum.Gazeta.pl
  • Blox.pl
  Aplikacje mobilne • Gazeta.pl LIVE
  • Sport.pl LIVE
  • Avanti24
  • Plotek.pl
  • Moja Ciąża, Moje Dziecko
  • Quiz&Go


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 66
  WIZJA I MISJA [G4-56] [G4-M] Celem nadrzędnym Grupy Agora jest rozwój na rynku mediów w ramach zdefiniowanej misji, którą jest: dostarczanie odbiorcom – czytelnikom, słuchaczom i wid zom – wiarygodnej informacji i godziwej rozrywki, a partnerom biznesowym – skutecznych sposobów dotarcia do klientów.. Na wszystkich płaszczyznach naszej działalności dbamy o profesjonalizm i odpowiedzialne zarządzanie, a także o transparentność i przejrzystość. Tolerancja,
  niezależność i rzetelność to wartości, które towarz yszą nam w codziennej pracy. Budujemy trwałe i siln e relacje z naszymi interesariuszami: czytelnikami, słuchaczami,
  widzami, klientami, kontrahentami, a także z pracow nikami i akcjonariuszami. NASZE WARTOŚCI [G4-56] [G4-M] Kierujemy się wartościami, które leżą u podstaw naszej firmy, i którym pozostajemy wierni mimo zmienia jących się warunków rynkowych oraz rozwoju naszej f irmy. Są
  nimi prawda, tolerancja, poszanowanie praw człowiek a i pomoc potrzebującym.
  Dla naszych odbiorców:
   chcemy utrzymać niezależność, ponieważ niezależna p rasa jest niezbędnym
  składnikiem życia publicznego i komunikacji między r ządzącymi a rządzonymi - chcemy,
  by „Gazeta Wyborcza" mówiła do czytelnika językiem z wykłej ludzkiej przyzwoitości,
   pragniemy, by czytelnik, który chce uchronić się pr zed inwazją nienawiści, mógł
  w „Gazecie Wyborczej" i jej języku znaleźć dla siebie azyl,
   chcemy, by „Gazeta Wyborcza" była pismem Polski dem okratycznej i rozsądnej,
  ciekawej świata i przedsiębiorczej, tolerancyjnej i o twartej,
   chcemy kreować media niezależne, otwarte, kierowane do szerokiego grona
  odbiorców, chcemy być odważni i rzetelni - w podejmowanych temata ch i w naszych działaniach,
   chcemy być z naszymi czytelnikami, słuchaczami, widz ami i przygotowywać dla nich
  codziennie: najnowsze informacje, artykuły, komenta rze, ciekawe i ważne treści,
  ale także dostarczać im rozrywkę na wysokim poziomie.
  Dla naszych klientów:
   naszym celem jest świadczenie najwyższej jakości us ług, z których klient będzie
  czerpał satysfakcję, zależy nam na budowaniu dobrych i długotrwałych konta któw z klientami,
   naszą naczelną zasadą w kontaktach z klientami jest u czciwość i postępowanie
  zgodne z najwyższymi standardami etyki.
  Dla naszych pracowników:
   chcemy być miejscem realizacji ambicji zawodowych,
   atrakcyjnym miejscem pracy, w którym pracownicy mog ą się rozwijać;
   chcemy też zapewnić pracownikom otwarte na różnorod ność miejsce pracy, w
  którym naczelnymi zasadami są: równe traktowanie or az szacunek.
  Dla naszych akcjonariuszy:
   chcemy budować długoterminową wartość spółki,
   naszą naczelną zasadą jest przejrzystość w relacjach z inwestorami,
   dbamy o równy dostęp do informacji o spółce wszystkich akcjonariuszy
  i inwestorów, w naszych kontaktach z akcjonariuszami kierujemy się zasadami międzynarodowego
  ładu korporacyjnego.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 67
  1 073,91 102,41 189,3
  1 198,4
  1 165,5
  2013 2014 2015 2016 2017
  REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH [G4-9] [G4-DMA-EC] [G4-EC1] Celem nadrzędnym Agory jest rozwój na rynku mediów w ramach zdefiniowanej misji. Jest nią dostarczanie odbiorcom: czytelnikom, słuchaczom i widzom wiaryg odnej informacji i godziwej rozrywki, a partnerom biznesowym - skutecznych sposobów dotarcia do klientów. Warunkiem niezbędnym do realizacji misji jest sukce s ekonomiczny, który wymaga wyższych przychodów i p oprawy rentowności.
  Główne cele strategiczne Grupy zostały opisane za p omocą kilku wskaźników ze względu na specyfikę dane go rynku oraz etap rozwoju poszczególnych biznesów. W
  przypadku transformacji cyfrowej cel strategiczny b ył wyrażany do tej pory liczbą aktywnych płatnych p renumerat. W przypadku działalności telewizyjnej głównym celem
  było zbudowanie pozycji poprzez stworzenie portfela kanałów telewizyjnych. Cele finansowe i zasięgowe określone zostały dla Stopklatki TV, która została uruchomiona w
  2014 r. W przypadku pozostałych działalności Grupy cele zostały wyrażone wskaźnikiem marży EBIT lub wy nikiem na poziomie EBIT. Większość celów strategicznych Grupy Agora powinna zostać zrealizowana do końca 2018 r. Postępy w ich osiąganiu są systematycznie monitorowane, a ich efekty prezentowane w rocznych sprawozdaniach zarządu. Prz edstawiciele spółki omawiają również postępy w realizacji celów strategicznych z różnymi grupami interesariuszy, m.in. pracownikami, akcjonariuszami, inwestorami or az przedstawicielami mediów.
  ŚREDNIOOKRESOWE PRIORYTETY GRUPY AGORA
  Wzrost przychodów Poprawa rentowno
  ści
  Wzrost przychodów
  Poprawa rentowności
  EBIT (mln PLN)
  Przychody (mln PLN)
  7,4
  (18,3) 18,7
  16,7
  (73,0)
  (3,2)
  15,9
  2013 2014 2015 2016 2017
  EBIT
  EBIT po eliminacji odpisów aktualizujących
  7,4 (18,3) 18,7
  16,7
  (73,0)
  (3,2)
  15,9
  2013 2014 2015 2016 2017
  EBIT
  EBIT po eliminacji odpisów aktualizujących


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 68
  15,921,2 54,9
  100,0
  30.06.
  2014 30.09.
  2014 31.12.
  2014 31.12.
  2015 31.12.
  2016 30.09.
  2017 31.12.
  2017
  Realizacja
  Plan
  77,0 110,0
  133,0
  SEGMENT
  Kategoria
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  Cel
  Kino i Film (1)
  Marża EBIT
  3%
  5%
  6,2%
  8,5%
  7,6%
  2018 -> 9,0%
  Internet
  EBIT (mln)
  17,2
  20,7
  24,2
  23,0
  (2,5)/ 19,3*
  2018 -> 34,0
  Druk
  EBIT (mln)
  (1,3)
  0,6
  2,3
  (7,7)
  (63,4) / (11,8)*
  2017 -> pozytywna rentowność
  na poziomie EBIT
  EBITDA (mln)
  15,0
  16,9
  18,1
  15,1
  8,9
  Reklama zewnętrzna
  Marża EBIT
  2,5%
  4,1%
  11,0%
  14,8%
  17,4%
  2017 -> 8,0-10,0%
  Radio
  Marża EBIT
  5,8%
  10,4%
  12,4%
  11,3%
  14,6%
  2017 -> 12,0-15,0%
  2 grudnia 2016 r. wystartował nowy kanał METRO na MUX-8 9 grudnia 2016 r. w wyniku umowy inwestycyjnej współwłaścicielem kan ału METRO zostało
  Discovery Polska Sp. z o.o., obejmując około 48,94% udziałów w spółce Green Content 21 sierpnia 2017 r. Agora otrzymała zawiadomienie od Discovery Polska S p. z o.o., o zamiarze
  wykonania opcji zakupu przez Discovery pozostałych 51,06% udziałów w spółce Green Content 1 września 2017 r. Discovery Polska Sp. z o.o. zostało właścicielem 10 0% udziałów w spółce
  Green Content
  Cel:
  110 tys.
   23 tys
  . 4 kw. 2017 r.
  Poprawa rentowności pozostałych biznesów Grupy
  Cyfrowa transformacja działalności prasowej
  Zbudowanie pozycji na rynku telewizyjnym
  Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MS SF, 4kw.2013 i 4kw.2015 i 4kw.2016r. oraz 1-4kw.2017r.
  (1) Kino i Film obejmuje wyniki Grupy Helios oraz d ziałalności filmowej w Agorze S.A.
  * Podane dane nie uwzględniają odpisów z tytułu utr aty wartości aktywów trwałych segmentów Internet i Druk Tys.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 69
  KLUCZOWE WYNIKI FINANSOWE [G4-9] [G4-17] [G4-DMA-EC]
  WYNIKI FINANSOWE AGORY S.A. mln zł
  2017
  2016
  % zmiany r/r
  Przychody ze sprzedaży netto (1)
  492,5 576,1 (14,5%)
  Sprzedaż usług reklamowych
  207,0 236,3 (12,4%)
  Sprzedaż wydawnictw 138,7 141,7 (2,1%)
  Sprzedaż usług poligraficznych 82,1 134,2 (38,8%)
  Pozostała sprzedaż (2) 64,7 63,9 1,3%
  Koszty operacyjne netto, w tym: (609,7) (653,3) (6,7%)
  Odpisy aktualizujące (3)
  (50,6) (0,1) 34 789,8%
  Wynik operacyjny - EBIT (117,2) (77,2) (51,8%)
  marża EBIT (EBIT/Przychody)
  (23,8%) (13,4%) (10,4pkt %)
  EBIT
  bez odpisów
  *
  (66,6)
  (77,0)
  13,6%
  EBITDA
  (28,8) (37,9) 23,9%
  marża EBITDA (EBITDA/Przychody)
  (5,8%) (6,6%) 0,8pkt %
  Zysk/(strata) netto (68,1) (52,8) (29,0%)
  Zysk/(strata) netto bez odpisów*
  (17,5) (52,6) 66,7%
  Źródło: jednostkowe sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2017; (1) poszczególne pozycje przychodów ze sprzedaży, poza przychodami ze sprzedaży usług poligraficznych, zawierają przychody ze sprzedaży Wydawnictwa Agory (w tym kolekcji
  wydawniczych);
  (2) zawiera przychody z sublicencji udzielonej przez Ag orę S.A. spółce zależnej wchodzącej w skład Grupy A gora na dystrybucję filmów;
  (3) podane kwoty obejmują odpisy aktualizujące udziały w spółkach zależnych (opisane w nocie 37 do jednostkowego sprawozdania finansowego).
  * Podane kwoty nie obejmują odpisów aktualizującyc h z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, w 2017 r. odpisy dotyczyły głównie wartości tytułu prasowego „Cztery K ąty”, wartości firmy oraz
  aktywów trwałych segmentu Druk.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 70
  NAGRODY AGORY S.A. [G4-M1] Pracownicy Agory S.A. byli w 2017 r. wielokrotnie nagradzani i doceniani w wielu konkursach i rankinga ch zdobyli laury indywidualnych oraz zespołowych, z arówno na
  szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Wśród tyc h nagród można znaleźć:
  Nagrody dla dziennikarzy i fotoreporterów: 
  Grand Press
  
  Nagroda im. Bohdana Tomaszewskiego
  
  Nagroda Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Pol ska
  
  Pióro Odpowiedzialności
  
  BZ WBK Press Foto
  
  Grand Press Photo
  
  Solidarity Award
  Nagrody dla naszych inicjatyw, mediów, projektów i marek:
  
  INMA Global Media Awards („Gazeta Wyborcza”)
  
  Superbrands 2018 (Helios, „Gazeta Wyborcza”, „Czter y Kąty”)
  
  Statuetka św. Jakuba (Olsztyn Green Festival)
  
  Najlepszy serwis dla biegaczy według dziennikarzy ( Polskabiega.pl)
  
  Mobile Trends Awards (Quiz & Go, Wyborcza.pl)
  
  GrandFront 2016 (nagrody główne: „Gazeta Wyborcza”, „Wysokie Obcasy”,
  wyróżnienia: „Wysokie Obcasy Extra”, „Duży Format” , „Kuchnia”)
  Ranking „Biura Reklamy” magazynu „Media&Marketing P
  olska”:
  
  Zespół sprzedaży reklam „Gazety Wyborczej” – 1. mie jsce wśród biur reklamy
  prasowej – dzienników
  Digital News Initiative
  W 2017 r. w ramach Digital News Initiative firmy Go ogle realizowane były
  projekty, które otrzymały dofinansowanie we wcześni ejszych : 
  Sonar.wyborcza.pl – innowacyjny projekt „Gazety Wyb orczej” i
  BIQdata.pl, który ma pomóc Polakom zrozumieć wpływ dużej i małej
  polityki na ich codzienne życie, w tym budżet domow y, edukację oraz
  służbę zdrowia.
  
  NewsMavens.com – przegląd publikacji medialnych two rzony wyłącznie
  przez kobiety, dziennikarki ze wszystkich krajów Un ii Europejskiej.
  
  ZAANGAŻOWANIE W INICJATYWY ZEWNĘTRZNE [G4-15] [G4-16] [G4-24]
  Agora S.A. chce aktywnie kształtować otoczenie, w którym na co dzień funkcjonuje. Dlatego też jej spółki są aktywnymi uczestnikami organizacji skupiający ch specjalistów z
  branż istotnych dla jej działalności. Główne organi zacje, w pracach których uczestniczą przedstawiciel e spółki to:
  - polskie: - Konfederacja Lewiatan,
  - Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
  - Izba Wydawców Prasy,
  - Związek Kontroli Dystrybucji Prasy,
  - Polskie Badania Internetu,
  - IAB Polska – Internet Advertising Bureau Polska,
  - Stowarzyszenie Wydawców ReproPol, - IAA Polska - Międzynarodowe Stowarzyszenie Rekla
  my, Polska,
  - Krajowa Izba Książki,
  - Karta Różnorodności (od 8.03.2017 r.).
  - zagraniczne: - WAN - IFRA – World Association of Newspapers and News Publishers,
  - INMA – International Newsmedia Marketing Association,
  - EPC – European Publishers Council,
  - EDJnet - Europejska Sieć Dziennikarstwa Danych.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 71
  ustalenie
  aspektów,
  przygotowanie
  do procesu
  1.
  Przygotowanie
  zaproszenie
  pracowników
  oraz innych
  interesariuszy do
  dialogu na temat
  raportu
  2.
  Zaangażowanie
  określenie listy
  wskaźników oraz
  tematów, które -
  zostaną
  zaraportowane
  3.
  Definiowanie
  zebranie danych
  oraz informacji,
  które mają się
  znaleźć w
  raporcie
  4.
  Monitorowanie
  przygotowanie
  finalnej wersji
  raportu i
  komunikacja
  5.
  Raportowanie
  O RAPORCIE [G4-13] [G4-18] [G4-22] [G4-23] [G4-28]
  [G4-29] [G4-30] [G4-33] [G4-48] Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017 prezentuje nasze podejście do kwestii społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, podsumowuje równie ż nasz wpływ na
  otoczenie oraz nasze zaangażowanie w 2017 roku.
  Raport dotyczy spółki Agora S.A., chyba, że wskazan o inaczej.
  Raport odpowiedzialności Agory S.A. za 2017 r. jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z Dyrektywy 2014/95/UE* oraz Ustawy o rachunkowości**. Biegły rewident potwierdza wypełnienie przez firmę tego obowiązku. Został przygotowany zgodnie z międzynarodowymi Wyty cznymi Global Reporting Initiative (GRI G-4) oraz Suplementu Sektorowego – Media bez poddania zewnętrznej weryfikacji na poziomie podstawowym. Ra port w zakresie rachunkowości w oparciu o standard MSSF. Raport nawiązuje do następujących dokumentów, norm i standardów:
   Zasady ONZ Global Compact oraz SDGs, Norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej I SO 26000, Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie info rmacji
  niefinansowych (metodyka sprawozdawczości niefinansowej).
  Raport stanowi wyodrębnioną część rocznego sprawozd ania z działalności Agory S.A. za 2017 r. zatwierdzanego przez Zarząd. Dokument ten nie podlega zewnętrznej weryfikacji, biegły rewident jedynie bada wypełnienie przez spółkę obowiązków raportowych. W procesie weryfikacji wewnętrznej Raportu wzięli udział przedstawiciele zarządu i dyrektorzy poszczególnych biznesów. W proces zaan gażowani byli również interesariusze (więcej na ten temat w części Nasza odpowiedzialność. W przygotowaniu raportu wzięli udział pracownicy A gory S.A., proces koordynował Dział Komunikacji Korporacyjnej.
  Raport dostępny jest na stronie internetowej oraz w wersji pdf, ma też swoją
  wersję w języku angielskim (do pobrania
  tutaj
  ).
  Równolegle powstał Raport odpowiedzialności Grupy A gora 2017 r., który jest
  poświęcony działaniom całej grupy kapitałowej w skł ad, której wchodzi Agora S.A.
  PROCES RAPORTOWANIA W AGORZE S.A.
  Raportowanie to proces, którego celem jest analiza oraz monitoring wpływu firmy na otoczenie, zgodnie z przyjętymi zasadami i wskaźnikami.
  *Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/ UE4 z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania inform acji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. ** Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca Ust awę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 72
  INDEKS GRI G4 [G4-32] Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialne go biznesu i zrównoważonego rozwoju dla organizacji. Poniżej
  znajduje się tabela ze wskaźnikami i odniesieniem d o strony, na której znajduje się właściwy wskaźnik.
  Więcej o Wytycznych GRI-G4 tutaj: globalreporting.o rg
  WSKAŹNIK OPIS WSKAŹNIKA ODNOŚNIK
  STRATEGIA I ANALIZA
  G4-1 Oświadczenie Prezesa Zarządu
  s. 2
  G4-2 [M] Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans
  s. 4; 6
  PROFIL ORGANIZACJI
  G4-3 Nazwa organizacji
  s. 62
  G4-4 Główne marki, usługi i / lub produkty
  s. 62-65
  G4-5 Lokalizacja głównej siedziby
  s. 76
  G4-6 Liczba krajów w których działa organizacja i nazwy tych krajów
  s. 62-65
  G4-7 [M] Forma własności i forma prawna organizacji
  s. 62-65
  G4-8 Obsługiwane rynki
  s. 62-65
  G4-9 Skala działalności
  s. 16; 53, 62-65
  G4-10 Liczba pracowników według regionów działalności, wi eku, płci oraz rodzaju umowy
  s. 16-19
  G4-11 Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi
  s. 28
  G4-12 Łańcuch dostaw
  s. 37
  G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie w zakresie ł ańcucha dostaw
  s. 37, 71
  ZAANGAŻOWANIE W INICJATYWY ZEWNĘTRZNE
  G4-14 Zasada przezorności
  s. 6; 60
  G4-15 Lista zewnętrznych inicjatyw przyjętych przez organ izację
  s. 31-33; 70
  G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach
  s. 31-33; 70
  ZIDENTYFIKOWANE ISTOTNE ASPEKTY ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM GRANICE
  G4-17 Lista podmiotów ujętych w skonsolidowanym sprawozda niu finansowym organizacji
  s. 69
  G4-18 Proces definiowania treści raportu oraz granic aspe któw s. 2; 8; 71
  G4-19 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiow ania zawartości raportu
  s. 3- 6; 8
  G4-20 Zakres i istotność zidentyfikowanych aspektów dla p oszczególnych podmiotów biznesowych organizacji
  s. 4; 8
  G4-21 Granice aspektu na zewnątrz organizacji
  s. 4; 8
  G4-22 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przycz yny korekt
  s. 71
  G4-23 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu
  s. 71
  ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
  G4-24 [M] Lista grup angażowanych interesariuszy
  s. 7; 8; 28; 34; 36-40; 41-43; 70; 77-88
  G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy
  s. 7; 8


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 73
  G4-26 Podejście organizacji do zaangażowania interesarius zy
  s. 7; 8; 28; 34; 36-40; 41-43; 45-46
  G4-27 Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszane przez inte resariuszy
  s. 7- 8; 11; 34; 36-40; 41-43; 45-46
  PROFIL RAPORTU
  G4-28 Okres raportowania
  s. 71
  G4-29 Data publikacji ostatniego raportu
  s. 71
  G4-30 Cykl raportowania
  s. 71
  G4-31 Dane kontaktowe
  s. 76
  G4-32 Indeks GRI
  s. 72-75
  G4-33 Zewnętrzna weryfikacja raportu
  s. 71
  ŁAD ORGANIZACYJNY
  SKŁAD I STRUKTURA ZARZĄDU
  G4-34 Struktura nadzorcza organizacji
  s. 53-57
  G4-38 Skład najwyższego organu nadzorczego organizacji
  s. 54-58
  G4-39 Określenie czy przewodniczący najwyższego organu na dzorczego jest również dyrektorem zarządzającym
  s. 54-57
  G4-40 Proces nominacji i wyboru członków najwyższego orga nu nadzorczego i komitetów
  s. 54-58
  G4-41 Działania i procedury pozwalające na uniknięcie kon fliktu interesów członków najwyższego organu nadzor czego
  s. 54-58
  ROLA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM
  G4-45 Rola najwyższego organu nadzorczego w zakresie iden
  tyfikacji i zarządzania wpływami i skutkami gospodarczymi,
  środowiskowymi i społecznymi oraz zagrożeniami i sz ansami z nimi związanymi
  s. 6; 60
  G4-46 Rola najwyższego organu nadzorczego w przeglądzie s
  kuteczności procesów zarządzania ryzykiem w organizacji dotyczącym
  tematów gospodarczych, środowiskowych i społecznych .
  s. 6; 60
  ROLA W RAPORTOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
  G4-48 Najwyższa komisja/komitet lub stanowisko, które dok
  onuje formalnego przeglądu i zatwierdza raport zrównoważonego rozwoju
  organizacji oraz zapewnia, że wszystkie istotne asp ekty zostały w nim uwzględnione.
  s. 71
  ETYKA
  G4-56 [M] Wartości, zasady, standardy i normy zachowania, tak ie jak kodeksy postępowania i kodeksy etyki organizacji
  s. 11; 31; 33; 66
  WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE - KATEGORIA EKONOMICZNA
  G4-DMA-EC Wyniki ekonomiczne
  s. 67-69
  G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzi elona s. 67-69
  G4-EC7 [M] Przeznaczanie przestrzeni reklamowej na ogłoszenia społeczne, charytatywne
  s. 41
  WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE – KATEGORIA ŚRODOWISKOWA
  G4-DMA-EN
  [M] Materiały i surowce
  Energia
  Woda
  Emisje
  Produkty i usługi
  s. 45-50
  G4-EN2 Procent wykorzystywanych materiałów, które stanowią przetworzone materiały początkowe s. 47-50
  G4-EN3 Zużycie energii wewnątrz organizacji
  s. 47-50


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 74
  G4-EN6 Zmniejszenie zużycia energii
  s. 47-50
  G4-EN8 Całkowity pobór wody według źródła
  s. 47-50
  G4-EN10 Procent oraz całkowita objętość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystywanej
  s. 47-50
  G4-EN19 Redukcja emisji gazów cieplarnianych
  s. 47-50
  G4-EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i miejsca przeznaczenia
  s. 47-50
  G4-EN23 [M] Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz m etody postępowania z odpadem
  s. 47-50
  G4-EN28 Procent odzyskanych materiałów ze sprzedawanych pro duktów i ich opakowań, według kategorii materiału
  s. 47-50
  G4-EN29 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji p
  ozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i r egulacji dotyczących
  ochrony środowiska
  s. 61
  WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE – KATEGORIA PRACOWNICZA
  G4-DMA-LA Zatrudnienie
  s. 11-30
  G4-LA1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pr acowników oraz rotacji pracowników s. 16-18
  G4-LA2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym
  s. 20-25
  G4-LA3 Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnieni a po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim w podziale na płeć
  s. 16-18
  G4-DMA-LA Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą
  s. 28
  G4-DMA-LA Bezpieczeństwo i higiena pracy
  s. 19
  G4-LA6 Wskaźnik urazów, dni straconych i nieobecności w pr acy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą
  s. 19
  G4-DMA-LA Szkolenia i edukacja
  s. 11-15; 20-21
  G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypada jąca na pracownika
  s. 20-21
  G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kszta łcenia ustawicznego
  s. 20-21
  G4-LA11 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny s woich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego
  s. 20-21
  G4-DMA-LA Różnorodność i równość szans
  s. 11-30; 55-57
  G4-LA12 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w po
  dziale na kategorie według płci, wieku, przynależno ści do mniejszości oraz
  innych wskaźników różnorodności
  s. 11-30; 55-57
  G4-LA13 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn
  s. 29-30
  G4-LA16 Liczba skarg dotyczących praktyk zatrudnienia złożo
  nych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formaln ych mechanizmów
  skargowych
  s. 29-30
  WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE – KATEGORIA PRAWA CZŁOWIEKA
  G4-DMA-HR Niedyskryminowanie
  s. 11-30
  G4-HR2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka s. 26-27
  G4-HR3 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydent ów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych środ ków naprawczych
  s. 26-27
  G4-HR12 Liczba skarg dotyczących wpływu na poszanowanie pra
  w człowieka złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach
  formalnych mechanizmów skargowych
  s. 26-27
  G4-DMA-HR Wolność zrzeszania się i zawierania układów zbiorow ych
  s. 28
  WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE – KATEGORIA SPOŁECZEŃSTWO
  G4-DMA-SO Społeczności lokalne
  s. 41-44; 77-80
  ZAPOBIEGANIE KORUPCJI
  G4-DMA-SO Zapobieganie korupcji
  s. 31-35
  G4-SO5 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania
  s. 61


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 75
  ZACHOWANIA ANTYKONKURENCYJNE
  G4-DMA-SO Zachowania antykonkurencyjne
  s. 36-40
  G4-SO7 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków
  prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wol nej konkurencji,
  praktyk monopolistycznych oraz ich skutki
  s. 61
  G4-SO8 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji p ozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i reg ulacjami
  s. 61
  WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE – KATEGORIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT
  G4-DMA-PR Odpowiedzialność za produkt
  s. 31-35; 36-40
  G4-PR2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacj
  ami oraz dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotycząc ymi wpływu
  produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na ka żdym etapie cyklu ich życia, w podziale na rodzaj skutków s. 61
  G4-PR4 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacj
  ami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi informacji i
  znakowania produktów i usług w podziale na rodzaj s kutków
  s. 61
  G4-PR7 [M] Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacj
  ami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji
  marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu , w podziale na rodzaj skutków
  s. 61
  G4-DMA-PR Prywatność klienta
  s. 35; 36-40
  G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących na ruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów
  s. 61
  G4-PR9 Kwota istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczania i użytkowania produktów i usług
  s. 61
  SUPLEMENT MEDIA
  G4-M1 Istotne finansowanie i inne wsparcie ze źródeł poza rządowych
  s. 70
  G4-M3 Działania podjęte w celu zapewnienia, aby działalno
  ść mediów była związana z wartościami (niezależność , jakość, wielość,
  różnorodność) oraz rezultaty tych działań s. 9-10; 31-34
  G4-M6 Metody interakcji z odbiorcami i rezultaty
  s. 9-10; 40
  G4-M7 Działania podjęte w celu wzmocnienia kompetencji od biorców w kwestii umiejętności korzystania z mediów
  s. 9-10; 40  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 76
  KONTAKT [G4-5] [G4-31] SIEDZIBA GŁÓWNA: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa Dział Komunikacji Korporacyjnej, [email protected]
  NINA GRABOŚ
  dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej
  tel. 22 555 60 36
  [email protected]
  MAGDALENA ANDREJCZUK
  specjalistka ds. raportowania danych niefinansowych
  tel. 507 095 211
  [email protected]


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 77
  ZAŁĄCZNIK DOBRE PRAKTYKI GRUPY AGORA 2017 R.
  DZIAŁANIA CHARYTATYWNE
  Media Grupy Agora wspierają WOŚP
  Co roku media i marki Grupy Agora angażują się w aukcje, zbiórkę pieniędzy, a
  przede wszystkim informowanie o działaniach WOŚP.
  W 2017 r. media Agory zebrały dla WOŚP łącznie 22 3 27,24 zł. 25. Finał Wielkiej
  Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 9 stycznia 2 017 r. i zbierano tego w
  ramach fundusze dla oddziałów pediatrycznych w pols kich szpitalach i na rzecz
  zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.
  „Gazeta Wyborcza" była patronem medialnym 25. Finał u WOŚP, na łamach
  dziennika prowadzona była także kampania reklamowa WOŚP. W niektórych
  lokalnych redakcjach „Gazety Wyborczej oraz w dwóch rzeszowskich kinach Helios
  od końca grudnia do dnia Finału pracownicy Agory or az ich goście mogli wrzucać
  pieniądze do skarbonek WOŚP - w ten sposób pieniądz e zbierano w Łodzi,
  Olsztynie, Płocku, Rzeszowie, Toruniu, Gdańsku, War szawie i Wrocławiu. 15
  stycznia 2017 r. po godz. 20:00 „lokalne" komisje p rzeliczyły zawartość skarbonek
  - łącznie „Gazeta Wyborcza" zebrała 3 991,24 zł.
  Portal Gazeta.pl prowadził 6 aukcji, w których łącz nie udało się zebrać 4 692 zł.
  Licytowano m.in. piłkę i plakat z autografem Grzego rza Krychowiaka (1 570 zł),
  warsztat w studiu programu Haps (202,50 zł), wyciec zkę po warszawskiej siedzibie
  Agory (1 114,50 zł), trening personalny z MyFitness .pl (270 zł), reklamę na
  Gazeta.pl (1025 zł) oraz dzień w terenie z Tomaszem Golonko, reporterem portalu
  (510 zł). „Gazeta Wyborcza” charytatywnie z okazji Dnia Dziec ka
  1 czerwca 2017 r. razem z katowicko-bielskim wydani em „Gazety Wyborczej”
  można było kupić specjalną lnianą torbę-kolorowankę . Lniane torby „Niosę
  Dobro", o których na Śląsku mówi się „tasze", to za razem kolorowanki, które
  dzieci mogą pomalować mazakami. Dochód ze sprzedaży toreb wsparły
  działalność Domu Aniołów Stróżów – stowarzyszenia, które w Katowicach i
  Chorzowie prowadzi placówki dla dzieci i młodzieży z trudnych środowisk. Cały
  dochód ze sprzedaży toreb został przeznaczony na po moc, edukację i opiekę nad dziećmi oraz na program „Akademia Rozwoju Talentów"
  . Produkcję 3 tys. toreb
  sfinansował Urząd Miejski w Chorzowie. Partnerami a kcji byli „Gazeta Wyborcza",
  Urząd Miejski w Chorzowie oraz Stowarzyszenie Dom A niołów Stróżów.
  Z kolei 3 czerwca 2017 r. już po raz dwunasty ogóln opolskie wydanie „Gazety
  Wyborczej" z okazji Dnia Dziecka ukazało się ze spe cjalną charytatywną okładką –
  reklamą Toyoty. Dochód z akcji wsparł podopiecznych Fundacji z Pompą,
  działającej na rzecz wsparcia Oddziału Hematologii Dziecięcej gdańskiego
  Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, jego małych p odopiecznych oraz ich
  rodzin.
  Na Oddziale Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
  leczeni są pacjenci z całego Pomorza. Oprócz wsparc ia w walce z chorobą
  Fundacja z Pompą oferuje także pomoc psychologiczną dla dzieci z chorobą
  nowotworową i ich rodzin, współfinansuje rehabilita cję chorych dzieci oraz
  dofinansowuje rodziny w trudnej sytuacji materialne j.
  Partnerem akcji charytatywnej na rzecz Fundacji z P ompą była Toyota.
  Więcej: Katowice.Wyborcza.pl
  Krzesła dla ISKIERKI – akcja katowickiej „Gazety Wy borczej”
  Katowicka redakcja „Gazeta Wyborcza” prowadzi akcję charytatywną „Krzesła
  dla…”, w ramach której namawia znane osobistości ze świata kultury, sztuki,
  sportu i polityki do oddania starych, wysłużonych k rzeseł. Meble trafiają do
  artystów, którzy zamieniają je w dzieła sztuki. Prz edmioty są wystawiane na
  aukcji, a całkowity dochód przeznaczony jest na szc zytny cel.
  W 2017 r. w ramach akcji „Krzesła dla ISKIERKI” art yści zmienili krzesła znanych
  ludzi w dzieła sztuki. Krzesła podarowali m.in.: ak torka Krystyna Janda, trębacz
  jazzowy Tomasz Stańko, rajdowiec i przedsiębiorca R afał Sonik oraz piosenkarki:
  Natalia Przybysz i Natalia Grosiak. Wśród artystów, którzy wzięli stare meble „na
  warsztat”, znaleźli się m.in. Marcel Sławiński, sce nograf oscarowej „Idy",
  kostiumolożka Barbara Ptak i architekt Tomasz Konio r. 13 odrestaurowanych
  przez artystów krzeseł zostało zlicytowane podczas imprezy z okazji 45-lecia
  katowickiego Spodka za łączną kwotę 106 tys. zł.
  Zgromadzone środki wsparły fundację ISKIERKA, która opiekuje się pacjentami
  pediatrycznych oddziałów onkologicznych. Za przekaz ane środki udało się kupić:
  wirówkę laboratoryjną, łóżeczka niemowlęce wyposażo ne w wagę, wagi dla


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 78
  pacjentów oraz plazmery do oczyszczania powietrza w izolatkach, a także łóżka z
  kardiomonitorem i pompy infuzyjne. Dodatkowo zakupi one zostały leki ratujące
  zdrowie i życie dzieci. Pozostałe środki zostały p rzeznaczone na obóz rekreacyjny
  w Rewalu, gdzie 40 małych pacjentów wraz z rodzeńst wem i rodzicami spędziło
  tydzień wakacji.
  Więcej: Katowice.Wyborcza.pl Fabryka świętego Mikołaja
  Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia zespół wr ocławskiej „Gazety
  Wyborczej” wspólnie z Fundacją Agory i Kinem Nowe H oryzonty przygotowuje
  prezenty dla najbardziej potrzebujących dzieci z Wr ocławia i okolic, a także
  wspiera wrocławskie instytucje i organizacje pozarz ądowe.
  Celem 14. edycji akcji „Fabryka św. Mikołaja” było zebranie funduszy
  na wyposażenie domu dla dorosłych osób niepełnospra wnych intelektualnie
  prowadzonego przez Stowarzyszenie Bonitum, akcji po dczas, której zebrano 200
  tys. zł. Dzięki nim organizatorzy ufundowali paczki z prezentami dla tysiąca dzieci z
  wrocławskich podstawówek. Fundusze wsparły również podopiecznych
  stowarzyszenia Bonitum, które w styczniu 2018 r. ot worzyło Środowiskowy Dom
  Samopomocy.
  Przez 14 lat, dzięki zaangażowaniu pracowników, spo nsorów i czytelników
  „Gazety Wyborczej Wrocław", w ramach „Fabryki św. M ikołaja” udało się zebrać
  w sumie niemal 2 mln zł., które – w postaci paczek – trafiły do 14 tys.
  najmłodszych dzieci z wrocławskich szkół oraz do wr ocławskich szpitali, fundacji i
  stowarzyszeń.
  Więcej: Wrocław.Wyborcza.pl Agrafka Agory
  „Agrafka Agory" to partnerski Program Fundacji Agor y i Akademii Rozwoju
  Filantropii w Polsce realizowany od 2006 r. (dawnie j jako „Moje stypendium").
  Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących programy
  stypendialne oraz promocja tematyki stypendiów eduk acyjnych na terenach wsi i
  mniejszych miast (do około 100 tys. mieszkańców).
  Celem „Agrafki Agory” jest realizacja programu dota cji dla organizacji
  pozarządowych, prowadzących programy stypendialne o raz promocja tematyki
  stypendiów edukacyjnych. Granty są przeznaczone na dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych dla studentów pochodzących
  z małych miejscowości.
  W ramach jedenastu edycji Programu „Agrafka Agory" przyznano 147 dotacji na
  realizację lokalnych programów stypendialnych na su mę ponad 1,2 mln zł.
  W 11. edycji Programu (w roku akademickim 2016/2017 ) dofinansowanie
  lokalnych konkursów stypendialnych z Fundacji Agory objęło 10 organizacji na
  łączną kwotę 68 400 zł. W sumie zaś przyznano stype ndia o łącznej kwocie 153
  780 zł, które otrzymało 45 najlepszych studentów.
  Stypendyści to młodzi ludzie, którzy reprezentują 2 4 uczelnie i studiują na 27
  kierunkach. Ich osiągnięcia są imponujące - od zwyc ięstw w ogólnopolskich
  konkursach, publikacji artykułów naukowych i monogr afii, poprzez aktywność
  społeczną i inwencję inżynierską w postaci zbudowan ia działającego
  zrobotyzowanego ramienia czy drukarki 3D.  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 79
  DZIAŁANIA EDUKACYJNE
  Matematyka się liczy
  Matematyka jest przydatna w każdej czynności w naszym życiu - codziennych
  zakupach, opłacaniu rachunków, zakładaniu kont bank owych, aktywnościach
  sportowych czy dbaniu o dietę i zdrowy tryb życia. Niewiele osób na etapie
  edukacji uświadamia sobie jej znaczenie w dorosłym życiu. Celem akcji
  „Matematyka się liczy” zrealizowanej przez „Gazetę Wyborczą” w partnerstwie z
  Fundacją mBank było udowodnienie, jak potrzebna i c iekawa jest matematyka.
  Akcja społeczna „Matematyka się liczy” rozpoczęła s ię wraz ze startem roku
  szkolnego 2017/2018. Organizatorzy chcieli w niej pokazać, jak ważną dziedziną
  w naszym życiu jest matematyka, a także udowodnić, że to, w jaki sposób
  opowiada się o królowej nauk i jej naucza, to podst awa sukcesu. Atrakcyjne i
  nowoczesne formy przekazu wzbudzające i pielęgnując e naturalną ciekawość
  wśród uczniów przekładają się często na późniejsze wybory i życie najmłodszych.
  W ramach akcji odbył się konkurs „Matematyka w twoi m życiu”, którym
  uczniowie szkół podstawowych przedstawiali, jak mat ematyka jest obecna w ich
  życiu codziennym bądź w życiu ich szkoły. Prace moż na było przesyłać w formie:
  filmów wideo, zdjęć, gier, rebusów lub innych preze ntacji. Do wygrania były
  granty finansowe dla szkół. Organizatorzy otrzymali rekordową liczbę zgłoszeń –
  udział w konkursie wzięło ponad 120 placówek. Wygra ła Szkoła Podstawowa nr 3
  im. Ignacego Łukasiewicza z Trzebini.
  Punktem kulminacyjnym projektu był 4. Festiwal Mate matyki, który odbył się 18
  listopada 2017 r. w siedzibie Agory. W ramach wydar zenia można było wziąć
  udział w 1 z 10 warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli, a także zwiedzić
  stoiska z robotami, grami logicznymi, zabawami. Fes tiwalowi przyświecało hasło:
  „Matematyka jest wszędzie, jest znakomitą przygodą! ”.
  Więcej: Wyborcza.pl/matematyka
  Szkoła z klasą 2.0
  Edukacja to jeden z najważniejszych elementów rozwo ju społecznego, a także
  zrównoważonego rozwoju. Współczesna szkoła stoi prz ed wieloma wyzwaniami i
  najważniejszym zadaniem -przygotowania dzieci i mło dzieży do kontynuacji nauki,
  pracy zawodowej oraz aktywności obywatelskiej.
  Akcja „Szkoła z klasą” ruszyła w 2002 r. z inicjat ywy „Gazety Wyborczej” i
  Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od 2015 r. rolę głó wnego organizatora akcji
  przejęła, specjalnie w tym celu powołana Fundacja S zkołą z Klasą. Akcja
  skierowana była do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jej
  zadaniem było wprowadzenie w polskich szkołach nowe go sposobu myślenia o
  oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną , efektywną edukację,
  podnoszenie jej poziomu, a także oddziaływanie na p oprawę kultury
  wychowawczej oraz ożywienie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą oraz
  środowiskiem lokalnym.
  Celem 16. edycji „Szkoły z Klasą 2.0” było wsparci e szkoły w trudnym procesie
  zmian, także tych wynikających z reformy edukacji. Wszystkie placówki biorące
  udział w programie, pracując z wykorzystaniem innow acyjnej metody design
  thinking, diagnozują potrzeby całej społeczności sz kolnej i projektują rozwiązania
  z myślą o ich odbiorcach. Projekty realizowane w sz kole nastawione są przede
  wszystkim na budowanie dobrych relacji, samodzielno ści, odpowiedzialności,
  umiejętności uczenia się i pasji do nauki.
  W edycji 2016/2017 „Szkoły z Klasą 2.0” wzięły udzi ał 203 szkoły, 194 dyrektorów,
  199 koordynatorów, 971 uczestników (nauczycieli i i nnych pracowników szkoły).
  Do edycji 2017/2018 zgłosiło się 95 szkół, 95 dyrek torów, 95 koordynatorów, 642
  uczestników (nauczycieli i innych pracowników szkoł y). W konferencjach i
  wydarzeniach programu wzięło udział ponad 300 osób.
  Program „Szkoła z Klasą 2.0” prowadzony jest przez Fundację Szkoła z Klasą,
  Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-
  Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory.
  Więcej: Szkolazklasa20.pl


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 80
  DZIAŁANIA KULTURALNE
  Nagroda Literacka Nike
  Nagroda Literacka Nike przyznawana jest od 1997 r. corocznie w październiku za
  najlepszą książkę poprzedniego roku. Jej celem jest promocja polskiej literatury,
  ze szczególnym zwróceniem uwagi na powieść. (w tym autobiografie, eseje,
  pamiętniki itp.) i humanistyka o wybitnych wartości ach literackich.
  Zwycięzca otrzymuje 100 tys. zł i statuetkę, któryc h fundatorami są „Gazeta
  Wyborcza" i Fundacja Agory.
  Zwycięzca wyłaniany jest w trzyetapowym konkursie. Pierwszy etap to przyznanie
  przez jury 20 nominacji, które ogłaszane są w maju, drugi to wybór siedmiu
  finalistów podawany do wiadomości we wrześniu. Decy zję o przyznaniu nagrody
  jury podejmuje w dniu jej ogłoszenia i wręczenia. D o tego momentu ani laureat,
  ani finaliści obecni na sali nie znają wyniku konku rsu.
  Nagrodę w głosowaniu przyznają również czytelnicy „ Gazety Wyborczej”.
  Laureatami dotychczasowych edycji byli:
  2017 – Cezary Łazarewicz za reportaż historyczny „Ż eby nie było śladów”
  2016 – Bronka Nowicka za tom „Nakarmić kamień”
  2015 – Olga Tokarczuk za powieść „Księgi Jakubowe”
  2014 – Karol Modzelewski za autobiografię „Zajeździ my kobyłę historii”
  2013 – Joanna Bator za powieść „Ciemno, prawie noc”
  2012 – Marek Bieńczyk za zbiór esejów „Książka twar zy”
  2011 – Marian Pilot za powieść „Pióropusz”
  2010 – Tadeusz Słobodzianek za dramat „Nasza klasa”
  2009 – Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki za tom poetycki „ Piosenka o zależnościach
  i uzależnieniach”
  2008 – Olga Tokarczuk za powieść „Bieguni”
  2007 – Wiesław Myśliwski za powieść „Traktat o łusk aniu fasoli”
  2006 – Dorota Masłowska za powieść „Paw królowej”
  2005 – Andrzej Stasiuk za powieść „Jadąc do Babadag ”
  2004 – Wojciech Kuczok za powieść „Gnój”
  2003 – Jarosław Marek Rymkiewicz za tom poetycki „Z achód słońca
  w Milanówku”
  2002 – Joanna Olczak-Ronikier za powieść „W ogrodzi e pamięci”
  2001 – Jerzy Pilch za powieść „Pod Mocnym Aniołem” 2000 – Tadeusz Różewicz za tom poetycki „Matka odch
  odzi”
  1999 – Stanisław Barańczak za tom poetycki „Chirurg iczna precyzja”
  1998 – Czesław Miłosz za zbiór „Piesek przydrożny”
  1997 – Wiesław Myśliwski za powieść „Widnokrąg”
  Więcej: Nike.org.pl
  Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Lit eracki
  Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Lit eracki jest organizowana
  od 2010 r. przez „Gazetę Wyborczą” i Miasto st. War szawa. Przyznawana jest
  autorom najlepszej książki reporterskiej roku oraz najlepszego przekładu roku.
  Celem Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego jest wyró żnienie i promocja
  najwartościowszych książek reporterskich, które pod ejmują ważne problemy
  współczesności, zmuszają do refleksji, a także pogł ębiają wiedzę o świecie innych
  kultur. Jest również formą uhonorowania mieszkające go przez ponad 60 lat
  w Warszawie Ryszarda Kapuścińskiego, wybitnego repo rtera, dziennikarza,
  publicysty i poety, najczęściej – obok Stanisława L ema – tłumaczonego polskiego
  autora.
  Nagrodami co roku są: dla laureatów - autora książk i reporterskiej 50 tys. zł i 15
  tys. zł dla tłumacza najlepszego przekładu reportaż u literackiego roku, a dla
  finalistów - dyplom i fotografia autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego. Patronem
  honorowym Nagrody jest Alicja Kapuścińska.
  Nagroda ma międzynarodowy charakter, w dotychczasow ych edycjach większość
  laureatów była spoza Polski (w tym dwukrotnie, jesz cze przed przyznaniem
  literackiego Nobla - Swietłana Aleksijewicz), wyróż niani są też zagraniczni
  tłumacze.
  Organizacją i koordynacją prac jury kieruje Sekreta rz, którym od pierwszej edycji
  jest Bożena Dudko. Nagrodzie towarzyszy akcja edukacyjna, mająca na ce lu propagowanie twórczości
  Ryszarda Kapuścińskiego wśród uczniów warszawskich szkół. Młodzież co roku
  czyta inny utwór Kapuścińskiego, który staje się in spiracją do przedstawienia
  własnej pracy.
  Laureatami nagrody byli dotychczas:
  2017 - Rana Dasgupta, „Delhi. Stolica ze złota i sn u”
  2016 - Paweł Piotr Reszka, „Diabeł i tabliczka czek olady”


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 81
  2015 - Swietłana Aleksijewicz, „Czasy secondhand. Koniec czerwonego
  człowieka”; Michał Olszewski, „Najlepsze buty na św iecie”
  2014 - Elisabeth Åsbrink, „W Lesie Wiedeńskim wciąż szumią drzewa”
  2013 - Ed Vulliamy, „Ameksyka”
  2012 - Liao Yiwu, „Prowadzący umarłych. Opowieści p rawdziwe. Chiny
  z perspektywy nizin społecznych”
  2011 - Swietłana Aleksijewicz, „Wojna nie ma w sobi e nic z kobiety”
  2010 - Jean Hatzfeld, „Strategia antylop”
  Nagrody za najlepsze tłumaczenie otrzymali dotychcz as:
  2017 - Barbara Kopeć-Umiastowska za „Delhi. Stolica ze złota i snu” Rana
  Dasgupty; Janusz Ochab za „Wojna umarła, niech żyje wojna. Bośniackie
  rozrachunki” Eda Vulliamy’ego; Marta Szafrańska-Bra ndt za „Głód” Martina
  Caparrósa
  2016 - nie przyznano
  2015 - Mariusz Kalinowski za książkę Görana Rosenbe rga „Krótki przystanek
  w drodze z Auschwitz”
  2014 - Irena Kowadło-Przedmojska za książkę Elisabe th Asbrink „W Lesie
  Wiedeńskim wciąż szumią drzewa”
  2013 - Janusz Ochab za książkę Eda Vulliamy „Ameksy ka”
  2012 - Wen Huang i Agnieszka Pokojska za książkę Li ao Yiwu, „Prowadzący
  umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy nizin społecznych”
  2011 - Jerzy Czech za książkę Swietłany Aleksijewic z „Wojna nie ma w sobie nic
  z kobiety”
  2010 - Jacek Giszczak za książkę Jeana Hatzfelda „S trategia antylop”
  Centrum Premier Czerska 8/10
  Warszawska siedziba Agory przy ul. Czerskiej 8/10 w 2017 r. zmieniła się
  kilkukrotnie w Centrum Premier, czyli miejsce łączą ce twórców literatury, filmu,
  teatru, muzyki, gier komputerowych i mody z publicz nością. Centrum Premier
  Czerska 8/10 to cieszące się popularnością spotkani a z twórcami, o których się
  mówi i dziełami, które się przeżywa. Spotkania odby wają się w siedzibie Agory w
  Warszawie, ale można je również oglądać dzięki tran smisjom na żywo na
  Wyborcza.pl i w mediach społecznościowych. Dzięki dotychczas zorganizowanym spotkaniom z cyklu
  Centrum Premier Czerska
  8/10 „Gazeta Wyborcza” mogła pokazać szerokiej publ iczności ciekawe
  propozycje filmowe i wydawnictwa, które były pretek stem do rozmów z
  ciekawymi osobami ze świata kultury, sztuki i podró ży. W 2017 r. w 6 spotkaniach
  Centrum Premier Czerska 8/10 wzięło udział ok. 3 ty s. osób.
  Podczas pierwszego z nich Agnieszka Holland i Olga Tokarczuk opowiadały o filmie
  „Pokot”. Na kolejnym spotkaniu Elżbieta Dzikowska, Martyna Wojciechowska,
  Marek Kamiński i Aleksander Doba dyskutowali o feno menie Tony’ego Halika z
  Mirosławem Wlekłym, autorem książki „Tu byłem. Tony Halik”. Tłumy
  przyciągnęła też Krystyna Janda – rozmowa z aktorką krążyła wokół jej
  pamiętników. We wrześniu 2017 r. odbyła się premier a pierwszej w pełni
  autoryzowanej przez rodzinę biografii Anny Przybyls kiej „Ania” wydanej nakładem
  Wydawnictwa Agora. Podczas spotkania w Centrum Prem ier aktorkę wspominali
  jej bliscy oraz autorzy książki – Grzegorz Kubicki i Maciej Drzewicki. W
  październiku 2017 r. odbyło się spotkanie wokół fil mu „Twój Vincent”
  dystrybuowanego przez NEXT FILM. Podczas tego wydar zenia można było
  usłyszeć o tajnikach powstawania filmu, a jego gość mi specjalnymi byli reżyserzy
  filmu: Dorota Kobiela i Hugh Welchman, dubbingujący jedną z postaci Jerzy Stuhr
  oraz Robert Gulaczyk, odtwórca roli głównej.
  Wstęp na wszystkie wydarzenia - po rejestracji – by ł bezpłatny. Każde wydarzenie
  dzięki transmisjom na Wyborcza.pl i w media społecz nościowych oglądało
  kilkanaście tysięcy osób.
  W ramach Centrum Premier odbyło się też biletowane spotkanie z Danem
  Brownem. „Gazeta Wyborcza” prowadziła transmisję z tego wydarzenia na
  stronie Wyborcza.pl i na Facebooku.
  Spotkania z cyklu Centrum Premier Czerska 8/10 to okazja do bezpośredniego
  kontaktu czytelników „Gazety Wyborczej”, ale też in nych osób z ciekawymi
  twórcami, pasjonatami, ważnymi postaciami w życiu s połeczno-politycznym i
  kulturze, a także z redakcją i dziennikarzami. Wyda rzenia dają możliwość zadania
  pytań i odbycia interesujących rozmów, kupna książk i w promocyjnej cenie,
  zdobycia autografu ulubionego autora.
  Formuła spotkań jest wciąż rozwijana, m.in. dzięki internetowi i transmisjom
  online. W styczniu 2018 r. z gośćmi Centrum Premie r Czerska 8/10 spotkał się
  himalaista Wojciech Kurtyka oraz autorka jego pierw szej biografii Bernadette
  McDonald, natomiast w lutym 2018 r. odbyło się spot kanie z Anne Applebaum –


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 82
  historyczką i dziennikarką. Na kolejne miesiące planowana jest m. in. premiera
  sztuki pt. „Czekam na telefon”.
  Więcej: Wyborcza.pl/centrumpremier Akademia Opowieści
  „Akademia Opowieści” jest inicjatywą reporterów zwi ązanych z tygodnikiem
  „Duży Format” „Gazety Wyborczej” oraz Ośrodka „Bram a Grodzka – Teatr NN”.
  Projekt powstał, aby namawiać czytelników „Gazety W yborczej” do opisania
  najważniejszej postaci w ich życiu i wspólnie stwor zyć portrety osób ważnych,
  choć powszechnie nieznanych. Na łamach „Dużego Form atu" i w specjalnym
  serwisie Wyborcza.pl/akademiaopowiesci redakcja opo wiadała o ludziach, którzy
  pozostawili po sobie wspaniały ślad - prezentowała bohaterów i uczyła o nich
  pisać.
  W ramach przedsięwzięcia odbyły się spotkania i war sztaty w 12 polskich
  miastach. Podczas tych wydarzeń dziennikarze Marius z Szczygieł, Michał Nogaś i
  Włodzimierz Nowak inspirowali czytelników do tworze nia portretów bliskich,
  rozmawiając ze znanymi pisarzami, muzykami, artysta mi, ale też lekarzami czy
  działaczami lokalnego samorządu. W rezultacie na ła mach „Dużego Formatu”
  ukazały się interesujące artykuły, a w serwisie Wyb orcza.pl/akademiaopowiesci publikowane były filmy i opowieści.
  Punktem kulminacyjnym projektu był konkurs pt. „Naj ważniejszy człowiek w
  moim życiu”, w ramach którego od stycznia do końca marca 2017 r. czytelnicy
  przesyłali portrety osób ważnych, choć powszechnie nieznanych. Kapituła
  konkursu, której przewodniczył redaktor Włodzimierz Nowak, a w skład której
  weszli: muzyk i reżyserka Maria Sadowska, pisarz Ja cek Dehnel, dziennikarka i
  reporterka Lidia Ostałowska i dyrektor Ośrodka „Br ama Grodzka – Teatr NN” w
  Lublinie Tomasz Pietrasiewicz, wybrała spośród 1655 opowieści 12
  najciekawszych i najlepiej napisanych historii. Nag rodą była publikacja w „Dużym
  Formacie”, a dodatkowo autorzy 3 najlepszych opowie ści otrzymali nagrody
  finansowe.
  Finał projektu miał miejsce podczas Gali Festiwalu Małych Opowieści
  organizowanej przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w ramach obchodów
  Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina 24 cz erwca 2017 r.
  Więcej: Wyborcza.pl/akademiaopowiesci
  DZIAŁANIA SPOŁECZNE
  „Adoptuj pszczołę” – kampania Gazeta.pl skierowana do internautów i pracowników
  Po raz trzeci Gazeta.pl włączyła się do akcji Greenpeace „Adoptuj pszczołę”, dzięki
  której tysiące osób z całej Polski angażuje się w p omaganie pszczołom miodnym i
  dziko żyjącym, zaś Polska staje się krajem coraz ba rdziej przyjaznym zapylaczom.
  Dzięki wirtualnym „adopcjom” każdy ma szansę pomóc pszczołom. To największy
  w Polsce projekt crowdfundingowy pod względem liczb y uczestników. W 2017 r.
  Gazeta.pl zaangażowała do udziału w nim internautów , ale też pracowników
  Agory.
  Od 4 października 2017 r. Gazeta.pl zachęcała swoic h użytkowników do pomocy
  pszczołom poprzez wirtualną adopcję owadów, a także poprowadziła relację na
  żywo ze zbiórki pieniędzy. Tego dnia zmieniło się r ównież logo portalu, w którym
  ponownie znalazła się pszczoła.
  Na stronie głównej Gazeta.pl pojawiły się artykuły na temat życia pszczół i
  poświęcony im materiał wideo Gazeta.pl NOW oraz spe cjalny quiz o tych
  pożytecznych owadach. Dodatkowo, specjalnie dla fan ów quizów, przez cały okres
  trwania akcji w grze mobilnej Quiz & Go była dostęp na plansza tematyczna
  poświęcona pszczołom. Powstał też film promocyjny p od hasłem: „Śpiewając
  ‘Pszczółkę Maję’ - pomagasz owadom” emitowany na Yo uTubie.
  Piąta edycja kampanii „Adoptuj pszczołę" to natural na kontynuacja
  dotychczasowych działań. Dzięki przeprowadzonej zbi órce powstanie m.in.
  Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających, a t akże kontynuowany
  będzie Wielki Spis Zapylaczy, czyli nowatorskie bad ania naukowe nad pszczołami
  miodnymi i dziko żyjącymi.
  Dodatkowo akcji towarzyszyła kampania wśród pracown ików Grupy Agory. Do
  udziału w akcji adopcji pszczół namawiały: zniżki w GazetaCafe na herbatę z
  pomarańczą, goździkami i miodem, a także specjalny konkurs, w którym
  pracownicy mieli za zadanie przesłać zdjęcie inspir owane pszczołami. Nagrodami
  były książki Wydawnictwa Agora, a z przesłanych fot ografii powstała galeria w
  firmowym intranecie.
  Dzięki działaniom Gazeta.pl zaadoptowanych zostało ok. 25 tys. pszczół (łącznie
  odnotowano 142 tys. adopcji), co daje ok. 50 tysięc y złotych.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 83
  67% badanych użytkowników Gazeta.pl zetknęło się z informacją o akcji na
  portalu. U większości z badanych akcja „Adoptuj Psz czołę” budziła dobre emocje,
  a na pytanie „Jakie odczucia budzi w Tobie akcja Ad optuj Pszczołę?” odpowiadali
  najczęściej: „smutno mi, że pszczoły giną”, „to waż ne”, „o tym trzeba pisać”,
  „szacunek”. 39% badanych uważało, że wspieranie akc ji zdecydowanie pasuje do
  Gazeta.pl, a w siedmiopunktowej skali średnia odpow iedź wynosiła 5,52. Spora
  część badanych, bo aż 62,39% uważa, że Gazeta.pl po winna działać na rzecz
  ochrony środowiska (na podstawie badania ankietoweg o osób odwiedzających
  portal Gazeta.pl w dniach 6-9.10.2017 r.).
  Więcej: Gazeta.pl DługoWIECZNI
  Przed polską gospodarką, społeczeństwem i rodzinami stoi wiele wyzwań. Dlatego
  w ramach akcji społecznej „DługoWIECZNI” „Gazeta Wy borcza” poruszana
  najważniejsze tematy związane z seniorami i ich naj bliższymi: zdrowie,
  społeczeństwo, aktywność fizyczna, polityka seniora lna, technologia, „srebrna”
  gospodarka, styl życia. Działania w ramach akcji ma ją pomóc osobom
  w podeszłym wieku, schorowanym i samotnym, które cz ęsto czują się
  niepotrzebne czy „odstawione na boczny tor”.
  Twórcy akcji „DługoWIECZNI” chcą, by starość stała się ważnym i stałym tematem
  debaty publicznej, a ludzie w jesieni życia mieli n ie tylko należytą opiekę i
  poczucie bezpieczeństwa, ale także - na równi z mło dymi - szansę na realizację
  pasji i aktywności oraz możliwość korzystania z dób r kultury, np. kina i teatru.
  W 2017 r. akcja realizowana była m.in. poprzez: cyk l redakcyjny na stronach
  ogólnopolskich i lokalnych oraz w magazynach „Gazet y Wyborczej”, lokalny
  dodatek w całości poświęcony seniorom, a także spec jalny serwis internetowy
  Wyborcza.pl/Dlugowieczni. Dzięki realizacji akcji w zasięgu ogólnopolskim „Gazety
  Wyborczej” i jej dodatków udało się dotrzeć do wiel u osób w całej Polsce.
  W opublikowanych materiałach poruszono kwestie: syt uacji seniorów w Polsce na
  tle innych krajów, aktywności i wolontariatu senior ów, „Koperty Życia”, integracji
  międzypokoleniowej, akcji „Apteka przyjazna senioro m” (a co za tym idzie -
  doradztwie w kupowaniu leków i minimalizacji suplem entacji). Powstał też
  poradnik dotyczący Domów Pomocy Społecznej. Partner em akcji w 2017 r. był
  m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
  Więcej: Wyborcza.pl/dlugowieczni
  Koperta życia w „Gazecie Wyborczej”
  „Koperta życia” to formularz z najważniejszymi dany mi osobowymi i medycznymi.
  W karcie należy uzupełnić informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe,
  numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia - i
  włożyć ją do plastikowej koperty, którą następnie w kłada się najczęściej do
  lodówki, na której umieszcza się specjalną naklejkę z napisem „TU JEST KOPERTA
  ŻYCIA”.
  „Koperta życia” ma za zadanie pomóc służbom medyczn ym, policyjnym czy
  strażackim w jak najszybszym dostarczeniu informacj i na temat osoby
  potrzebującej pomocy, zwłaszcza starszej, mieszkają cej samotnie. To pozornie
  proste rozwiązanie upowszechnione zostało w 1981 r. przez oddział Czerwonego
  Krzyża w Sacramento.
  W 2017 r. „Gazeta Wyborcza” po raz kolejny zaangażo wała się w temat związany z
  pomocą osobom starszym, dołączając „Kopertę życia” do wydania dziennika w
  dn. 10 marca 2017 r. w ramach akcji społecznej „Dłu goWIECZNI”. W wydaniu
  tygodnika „Gazety Wyborczej” „Tylko Zdrowie” pojawi ły się najważniejsze
  informacje dotyczące koperty - m.in. w jakim celu p owstała i jak należy
  prawidłowo ją wypełnić. Dodatkowo w tym dniu na pie rwszej stronie „Gazety
  Wyborczej” naklejony został memostick informujący o akcji, a do środka dodatku
  „Tylko Zdrowie” dołączona Karta Informacyjna.
  Nakład „Gazety Wyborczej” z „Kopertą życia” wyniósł 292 tys. egzemplarzy.
  Wydanie było promowane w mediach.
  Partnerami projektu były Miasto Kraków oraz Wojewód ztwo Śląskie.
  Więcej: Wyborcza.pl Pracownia miast
  „Gazeta Wyborcza” jest obecna całej Polsce, dlatego tematyka lokalna jest dla
  redakcji bardzo ważna.
  „Pracownia miast” to akcja społeczna poświęcona wyz waniom, przed którymi
  stoją polskie miasta. Na warsztatach i konferencjac h podejmowane są tematy
  poprawy jakości życia w miastach. „Pracownia miast” to także przestrzeń do
  dialogu pomiędzy mieszkańcami, samorządowcami, społ ecznikami,
  przedstawicielami rządu, świata biznesu i kultury.
  W ciągu 4 lat odbyło się już ponad 30 spotkań w 18 miastach w różnych regionach
  Polski, a w konferencjach wzięło udział łącznie ok. 5000 osób. Przeprowadzono


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 84
  również ponad 50 warsztatów dla włodarzy miast i wybranych specjalistów, które
  zaowocowały praktycznymi rozwiązaniami problemów mi ast.
  Konferencja w Rzeszowie zorganizowana 29 marca 2017 r. podsumowała 3.
  edycję akcji - głównie cykl spotkań zorganizowanych w 2016 r. w 9 miastach.
  Tematem przewodnim edycji były innowacje i ekologia . W wydarzeniu wzięli
  udział eksperci z takich miast, jak: nagrodzone tyt ułem Zielonej Stolicy Europy
  2018 Nijmegen (Holandia) - planista miejski Paul Go edknegt opowiadał m.in. o
  działaniach proekologicznych w tym mieście, kojarzo ny z innowacjami i
  przedsiębiorczością Tel Awiw (Izrael) - o rozwiązan iach i pozycjonowaniu miasta
  jako globalnej marki mówił Gilad Uziely z Urzędu Mi asta, Amsterdam (Holandia), z
  którego Marc de Wit z Circle Economy opowiadał o do brych praktykach
  gospodarki obiegowej z miast holenderskich, Wiedeń (Austria), z którego
  zaprezentowano wideomateriały dotyczące rozwiązań s mart city, a także Bruksela
  (Belgia) i Glasgow (Wielka Brytania).
  Formuła wydarzenia sprzyjała dyskusji i networkingo wi pomiędzy polskimi i
  zagranicznymi gośćmi.
  4. edycja „Pracowni miast” została zainaugurowana w kwietniu 2017 r. podczas
  konferencji w Sandomierzu pod hasłem „Miasto w roli głównej”. Głównymi
  tematami spotkania były: promocja miast poprzez fil m i media społecznościowe
  oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii do prom ocji miast. Dodatkowo
  odbyły się warsztaty dla włodarzy miast, dzięki któ rym mogli oni w praktyczny
  sposób i w mniejszych grupach zdobyć wiedzę na tema t nowoczesnych metod
  promocji i wykorzystania filmu oraz produkcji filmo wych do promocji miasta.
  Więcej: Wyborcza.pl/pracowniamiast Wyborcza na żywo
  Spotkania z cyklu „Wyborcza na żywo” odbywają się o d 2016 r. w Warszawie, 19
  lokalnych redakcjach „Gazety Wyborczej” oraz kawiar niach czy teatrach w innych
  polskich miastach. Podczas spotkań ich uczestnicy r ozmawiają o wydarzeniach,
  zjawiskach społecznych, ale również o lokalnych spr awach mieszkańców i
  kulturze.
  W wydarzeniach z cyklu „Wyborcza na żywo” w miastac h związanych z siedzibami
  lokalnymi „Gazety Wyborczej” gośćmi byli dotychczas m.in. Barbara Nowacka,
  Adam Bodnar, Jerzy Bralczyk, Robert Biedroń, Janusz Głowacki, Jan Klata, Jan
  Miodek, Andrzej Rzepliński, Filip Springer, Ziemowi t Szczerek, Lech Wałęsa, Ludwika i Henryk Wujcowie, Adam Wajrak i wielu inny
  ch publicystów, działaczy
  lokalnych, polityków i artystów.
  W 2017 r. w blisko 80 lokalnych spotkaniach „Wyborc za na żywo” wzięło udział
  prawie 7 tys. osób.
  Jutronauci
  „Gazeta Wyborcza” rozpoczęła nowatorski projekt, w którym przedstawiła
  (poprzez artykuły, materiały multimedialne oraz wyd arzenia) sylwetki osób
  prezentujących otwarte, nowoczesne i inteligentne p ostawy – jutronautów. To
  osoby nastawione na zmienianie świata, ze znaczącym i osiągnięciami i
  potencjałem do dalszego rozwijania się. Mogą prowad zić różnorodny profil
  działalności – to projektanci, naukowcy, biznesmeni , filantropi.
  Częścią projektu jest także stypendium „Bilet za ho ryzont”, przyznawane osobom i
  przedsięwzięciom wybranym przez 7 mentorów (w ramac h 7 kategorii) i członków
  jury. Nagrody związane są z wykorzystaniem wiedzy, doświadczenia, czasu i uwagi
  mentorów.
  Na projekt „Jutronauci” realizowany przez „Gazetę W yborczą” w partnerstwie z
  Kulczyk Investments składały się:
  · cykl redakcyjny: sylwetki wybranych jutronautów (26 postaci)
  przedstawiane były co tydzień w „Gazecie Wyborczej” oraz w specjalnej
  sekcji poświęconej projektowi na Wyborcza.pl/jutron auci. Dodatkowo
  prezentowano multireportaże i rozmowy wideo,
  · wydarzenie otwierające projekt z udziałem 5 jutrona utów, którzy
  opowiedzieli o tym, co i dlaczego robią oraz kto po mógł im osiągnąć
  sukces, co napędza ich do działania (21 września 20 17 r. w siedzibie
  Agory),
  · 3 spotkania na żywo z wybranymi z osobami, z możliw ością zadawania
  pytań na bieżąco przez uczestników, które odbyły si ę w 2017 r.: 6
  października w Katowicach, 19 października w Warsza wie i 6 listopada we
  Wrocławiu,
  · Stypendium „Bilet za horyzont” .
  Finałem projektu „Jutronauci 2017” było wydarzenie opierające się o panele
  dyskusyjne z udziałem jutronautów i gości specjalny ch (m.in. Anja Rubik, Tomasz
  Bagiński, Ela Madej, dr Kamil Kulesza), podczas któ rego zostali ogłoszeni laureaci
  stypendium „Bilet za horyzont”. Uczestnicy mogli ta kże poczuć przyszłość na
  własnej skórze w strefie Expo: testując roboty, int eligentne urządzenia i inne


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 85
  przedmioty. Odbyły się również warsztaty dla najmłodszych oraz dla dorosłych,
  podczas których uczestnicy prototypowali rozwiązani a dla przyszłości.
  W czasie 4 miesięcy trwania projektu „Gazeta Wyborc za” przedstawiła 26
  sylwetek jutronautów, zorganizowano 5 spotkań na ży wo, w których uczestniczyło
  1 tys. osób, a relacje z nich śledziło 468 tys. int ernautów. Do konkursu na
  stypendium „Bilet za horyzont” zgłoszono 207 projek tów.
  Więcej: Wyborcza.pl/Jutronauci Miasta Idei na Śląsku
  Projekt Miasta Idei to próba zwrócenia uwagi na pro cesy, jakie zachodzą w
  miastach, na ich problemy, ale przede wszystkim - w yszukiwanie takich kierunków
  rozwoju miast, aby stały się one atrakcyjne dla mie szkańców.
  Podczas cyklicznych spotkań w miastach wykorzystywa ne były kreatywność i
  entuzjazm uczestników, zwłaszcza mieszkańców, aktyw istów miejskich i
  organizacji pozarządowych, które przy wsparciu eksp ertów i decydentów
  wypracowują konkretne rozwiązania później realizowa ne.
  Spotkania w ramach projektu Miasta Idei podzielone były na 2 grupy: warsztaty,
  podczas których uczestnicy (mieszkańcy, aktywiści m iejscy oraz radni) przy
  wsparciu wyspecjalizowanych trenerów analizowali sy tuację i pracowali nad
  rozwiązaniami, oraz otwarte dla publiczności panele dyskusyjne, podczas których
  eksperci rozmawiali o tym, w jakim kierunku powinno zmierzać miasto na
  podstawie wypracowanych wniosków z wcześniejszych w arsztatów.
  W 2017 r. spotkania pod hasłem Miasta Idei zorganiz owane zostały w woj. śląskim
  w: Gliwicach, Jaworznie, Mikołowie, Zabrzu, Sosnowc u, Parku Rozrywki Legendia
  (Chorzów), Raciborzu, Świętochłowicach, Kłobucku i Parku Śląskim.
  W 2017 r. powstał kwartalnik „Miasta Idei”, którego celem jest skuteczne
  śledzenie procesów, które zachodzą w miastach regio nu śląskiego, ciekawie o nich
  opowiadać i inspirować przykładami, Pierwszy numer pisma, który ukazał się 31
  marca 2017 r., opowiadał o budowaniu metropolii. To największe wyzwanie, jakie
  czeka miasta konurbacji katowickiej. W drugim numer ze kwartalnika można było
  znaleźć odpowiedź, jak spędzić czas wolny w miastac h na Śląsku. Wrześniowy
  numer dotyczył komunikacji i wiążącej się z nią cor az mocniej elektromobilności
  oraz tego, jakie zmiany w transporcie publicznym or az indywidualnym czekają
  Górnośląski Okręg Metropolitarny. Grudniowy numer b ył poświęcony tematyce
  zarządzania miastem i rewitalizacji. W ciągu prawie dwóch lat na Śląsku odbyło 25 spotka
  ń. W warsztatach
  uczestniczyło prawie 580 społeczników i aktywistów miejskich. Do udziału w
  debatach zaproszono 150 ekspertów. Panelom dyskusyj nym przysłuchiwało się
  prawie 4 tys. osób.
  Więcej: Wyborcza.pl
  Śląskie bez smogu!
  Katowicka „Gazeta Wyborcza" wspólnie z Urzędem Mars załkowskim
  Województwa Śląskiego zorganizowała akcję „Śląskie bez smogu!". Polegała ona
  m.in. na informowaniu mieszkańców całego regionu o nowej uchwale
  antysmogowej. Najważniejsza była jednak partycypacj a społeczna, czyli
  zaproszenie do rozmowy i działania wszystkich miesz kańców, którym zależy na
  poprawie jakości powietrza. Władze województwa chci ały poznać ich pomysły na
  edukację i podnoszenie świadomości społecznej w tym zakresie.
  „Śląskie bez smogu!” jest częścią akcji „Oddychać p o ludzku", która ma na celu
  zwiększenie świadomości Polaków oraz wskazywanie na jlepszych sposobów na
  walkę ze smogiem. Jej pomysłodawcą jest „Gazeta Wyb orcza".
  Więcej: Wyborcza.pl/oddychacpoludzku.
  W ramach akcji w 4 subregionach województwa śląskie go zorganizowano
  warsztaty z mieszkańcami, konferencję dla mieszkańc ów, a także zamknięte
  warsztaty w Urzędzie Marszałkowskim dla liderów gru p z warsztatów w
  subregionach oraz pracowników U rzędu.
  Celem spotkań było wygenerowanie pomysłów na projek ty edukacyjne,
  informacyjne czy promocyjne, które pomogą mieszkańc om Śląska zmierzyć się z
  tematem smogu.
  Do udziału w warsztatach zaproszono osoby zaangażow ane w temat ochrony
  środowiska, a spośród uczestników warsztatów zostal i wybrani subregionalni
  liderzy, którzy zaprezentowali samorządowcom 8 najc iekawszych projektów
  wypracowanych na warsztatach i mających szanse na r ealizację.
  Warsztaty w ramach akcji „Śląskie bez smogu!” odbył y się w: Katowicach – pod
  hasłem „Szkoda zdrowia. Jak nie dać się smogowi", R ybniku - pod hasłem
  „Klimatyczna edukacja. Dlaczego warto uczyć, jak db ać o czyste powietrze",
  Częstochowie - pod hasłem „Zielona jazda. Dlaczego warto stawiać na ekologiczny
  transport" i w Żywcu - pod hasłem „Kopciuchy na cel owniku. Dlaczego warto
  mądrze palić w piecu". W warsztatach udział wzięło prawie 200 osób.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 86
  Podsumowaniem działań była konferencja z udziałem władz województwa,
  naukowców i ekspertów, która odbyła się 15 listopad a 2017 r.
  Więcej: Katowice.Wyborcza.pl Kiedy zobaczyłem Cię po raz pierwszy
  Dzień Ojca to dobra okazja do poruszenia kwestii wy zwań związanych z
  ojcostwem. Co czuje mężczyzna, który widzi swoje dz iecko po raz pierwszy? Burzę
  endorfin, zastrzyk radości, strach? Z okazji Dnia O jca Gazeta.pl poprosiła znanych
  ojców o podzielenie się z użytkownikami swoimi wspo mnieniami z momentu
  narodzin dzieci. W ten sposób powstał niezwykły mat eriał wideo.
  Dział Lifestyle oraz dział Wideo portalu Gazeta.pl przygotowały specjalny materiał
  wideo z okazji Dnia Ojca, w którym znani ojcowie op owiadali o pierwszych
  chwilach ze swoimi dziećmi i o tym, co dla nich zna czy bycie tatą.
  Aktor, raper, projektant, bokser wagi ciężkiej. Co ich łączy? Na pozór niewiele, a w
  rzeczywistości bardzo dużo. Wszyscy są ojcami i każ dy z nich potwierdza, że
  moment narodzin dziecka jest jednym z najważniejszy ch i najpiękniejszych w życiu
  mężczyzny. Aktor Marcin Perchuć (tata Zosi i Stasia ), projektant Tomasz Pągowski
  (tata Oskara, Nataniela i Vincenta), bokser wagi ci ężkiej Przemysław Saleta (tata
  Nicole i Nadii) oraz raper Tomasz Kleyff - CNE (tat a Hani) opowiedzieli redakcji
  Gazeta.pl co czuli, kiedy urodziły się ich dzieci.
  Wideo pod tytułem „Kiedy zobaczyłem cię po raz pier wszy...” zostało
  opublikowane na stronie głównej Gazeta.pl, w serwis ie dla rodziców eDziecko.pl
  oraz na profilu portalu na Facebooku, gdzie tylko w ciągu pierwszej godziny
  zostało wyświetlone ponad 23 tys. razy. W sumie spe cjalny materiał promowany
  tylko jednego dnia zanotował 80 tys. emisji na port alu.
  Więcej: eDziecko.pl NewsMavens.com – pierwszy europejski serwis tworzon y wyłącznie przez kobiety
  Kobiety stanowią tylko ok. 27% wyższej kadry menedżerskiej w europejskich
  newsroomach, co wpływa na to, jak opowiadana jest h istoria dzisiejszej Europy. Z
  drugiej strony w mediach dominują informacje z Euro py Zachodniej (Wielkiej
  Brytanii, Francji, Niemiec) - do Europejczyków nie docierają ważne wiadomości z
  innych krajów. Dlatego też powstał serwis, którego celem jest prezentacja bieżących wydarzeń z każdego europejskiego kraju, z
  niedostatecznie
  reprezentowanej, kobiecej perspektywy.
  NewsMavens.com to projekt zainicjowany przez „Wysok ie Obcasy" i „Gazetę
  Wyborczą", który wygrał dofinansowanie w ramach pro gramu Google DNI. Serwis
  miał swoją oficjalną premierę 16 października 2017 r.
  NewsMavens.com to wyjątkowy przegląd najciekawszych i najważniejszych
  tekstów wybranych przez „kuratorki" z mediów newso wych w Europie. Serwis
  działa dzięki współpracy wydawców i dziennikarek ni ezależnych – pod koniec
  2017 r. pracowało w nim 21 dziennikarek z 13 tytułó w, m.in. z irlandzkiego „The
  Irish Times”, austriackiego „Der Standard", słowack iego „Dennika N" oraz
  włoskiego „MicroMega”. Każda z nich wybiera i opisu je w języku angielskim
  najważniejsze jej zdaniem publikacje ze swojego kra ju i regionu, dając odbiorcom
  NewsMavens.com unikalne, kobiece spojrzenie na wyda rzenia w Europie,
  zwłaszcza te spoza głównego nurtu, dotyczące mniejs zych państw członkowskich
  UE.
  Codziennie na NewsMavens.com pojawia się od 5 do 8 publikacji. Kuratorki
  piszące dla serwisu mają pełną dowolność w kwestii doboru materiałów
  prezentowanych na stronie – swój wybór krótko uzasa dniają, przedstawiając tło
  danej sprawy i lokalny wydźwięk tematu. Oprócz uzas adnienia, publikacje w
  serwisie zawierają podsumowanie materiału z danego medium oraz link do
  oryginału wraz z przyciskiem Google Translate pozwa lającym zapoznać się
  przetłumaczoną wersją.
  Co tydzień zaś serwis dodatkowo oferuje podsumowani e newsów z danego
  tygodnia opatrzone komentarzem redakcyjnym.
  Codziennie wysyłany jest newsletter, który zawiera podsumowanie
  najważniejszych wiadomości. NewsMavens.com obecny j est też na Facebooku,
  Twitterze i Instragramie.
  Więcej: Newsmavens.com
  Odpowiedzialny „Next Time” – czyli ludzie sukcesu o swojej drodze na szczyt
  Polskie firmy potrzebują silnych wzorców, z których mogą czerpać idee
  przywództwa, odpowiedzialności, sprawnego zarządzan ia. Na portalu Gazeta.pl –
  jednym z największych w Polsce – cyklicznie, co ty dzień pokazywane są i
  promowane dobre praktyki w biznesie. Do każdego odc inka „Next Time”
  przygotowanego przez zespół działu wideo i redakcję serwisu Next zapraszani są
  praktycy biznesu, którzy opowiadają m.in. o tym, ja k zaczynali swoją działalność


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 87
  biznesową, jak zarządzają ludźmi, jak inwestują i czym jest dla nich
  odpowiedzialność.
  „Next Time” to format wideo przygotowywany przez re dakcje serwisu
  biznesowego Next.Gazeta.pl oraz dział wideo Gazeta. pl.
  W cyklu „Next Time” przedstawiani są ludzie sukcesu , którzy opowiadają, jakie
  rady napisaliby na karteczce i przykleili na biurk u samym sobie sprzed lat - jakich
  błędów mogliby dzięki temu uniknąć, co zrobiliby le piej, czego się nauczyli i teraz
  mogą podzielić się doświadczeniem z innymi. Dzięki pasjonującym rozmowom
  internauci dowiadują się nie tylko smaczków z ich h istorii biznesowej, ale także
  mogą lepiej poznać bohaterów wideo jako ludzi. Do t ej pory zespół „Next Time” o
  prowadzeniu biznesu w sposób odpowiedzialny rozmawi ał m.in. z Andrzejem
  Bliklem, Zbigniewem Grycanem, Piotrem Voelkelem, Ma rtą Dymek i Emilianem
  Kamińskim. Każdy odcinek w wyjątkowy sposób pokazu je, jak pasja oraz
  zaangażowanie, a przede wszystkim - podejście do pr owadzenia biznesu,
  ukształtowały firmy zakładane przez te osoby. Gości e dzielą się swoimi sukcesami
  i porażkami, mówią o pierwszych doświadczeniach, ob awach oraz swojej wizji
  biznesu, są zaangażowani w powstawanie odcinków.
  Cykl „Next Time” cieszy się bardzo dobrym odbiorem społecznym, pozytywnymi
  komentarzami, poleceniami oraz wierną grupę odbiorc ów. Rośnie jego
  opiniotwórczość, coraz częściej media powołują się na wypowiedzi gości.
  Równolegle do każdego odcinka przygotowywane są dod atkowe publikacje
  redakcji Gazeta.pl, które rozwijają poruszane w mat eriałach wideo zagadnienia (w
  ramach Next Plus).
  Więcej: Next.Gazeta.pl „Paczka literacka” Wydawnictwa Agora i FRSI
  „Paczka literacka” to inicjatywa Wydawnictwa Agora i Fundacji Rozwoju
  Społeczeństwa Informacyjnego, której celem jest pop ularyzacja czytelnictwa w
  Polsce. FRSI od wielu lat wspiera rozwój bibliotek publicznych, zaś Wydawnictwo
  Agora od 15 lat jest uznanym wydawcą, przede wszyst kim pozycji z dziedziny
  literatury faktu, ale także literatury pięknej, kla sycznej, biografii oraz
  audiobooków. W partnerskim projekcie oba podmioty s tworzyły wyjątkowy
  program dla bibliotek.
  Do akcji Wydawnictwa Agora oraz FRSI zaproszone zos tały wszystkie biblioteki
  publiczne w Polsce. Każda biblioteka, która zgłosił a się do 18 sierpnia 2017 r.,
  mogła otrzymać bezpłatny pakiet zawierający 21 ksią żek oraz dwa audiobooki. Wśród książek znalazły się np.: „Reporterka” Jacka
  Antczaka i Hanny Krall, „Nie
  wierzę w życie pozaradiowe” Marka Niedźwieckiego cz y „Laska nebeska”
  Mariusza Szczygła.
  Żeby otrzymać pakiet, wystarczyło wypełnić krótki, elektroniczny formularz oraz
  zaznaczyć, ile pakietów zamawia biblioteka.
  W ramach akcji zachęcano też biblioteki do organizo wania wydarzeń promujących
  czytelnictwo, np. spotkań dyskusyjnych klubów książ ki czy innych wydarzeń
  tematycznych oraz konkursów na najlepszą recenzję, a także do promocji akcji w
  internecie.
  23 sierpnia 2017 r. na stronie www.biblioteki.org z ostała opublikowana lista
  placówek, które następnie we wrześniu otrzymały pakiety książek.
  Dodatkowo odbył się konkurs dla bibliotek - placówk i, które dołączyły do akcji,
  przesyłały multimedialną relację ze spotkania promu jącego czytelnictwo, podczas
  którego została wykorzystana wybrana książka z „Pac zki literackiej”. Nagrodą była
  wizyta jednego z autorów Wydawnictwa Agora (Michała Rusinka, Adama Wajraka,
  Krystyny Przybylskiej oraz autorów biografii jej có rki: Grzegorza Kubickiego i
  Macieja Drzewickiego) w bibliotece i spotkanie z cz ytelnikami.
  Więcej: Biblioteki.org Powstańcy 1944
  W 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego reda kcja Gazeta.pl po raz
  drugi oddała głos osobom, które uczestniczyły w wyd arzeniach z 1944 r.
  Zapoczątkowany w zeszłym roku projekt „Powstanie ‘4 4” został uzupełniony o
  kolejny wyjątkowy materiał wideo.
  We wtorek, 1 sierpnia 2017 r. Gazeta.pl po raz kole jny uczciła rocznicę wybuchu
  Powstania Warszawskiego wyjątkowym wideo z udziałem Powstańców.
  Poruszający materiał „Powstańcy 1944” był dostępny m.in. na stronie głównej
  portalu, na Facebooku, YouTubie, a także w specjaln ym serwisie
  Powstanie44.Gazeta.pl.
  Podczas tworzenia materiału zespół wideo Gazeta.pl zapytał Powstańców o to, co
  najlepiej zapamiętali z 63 dni walk - o najważniejs ze momenty, emocje i uczucia, a
  także o codzienne życie w czasie wojny. Ich histori e mówią same za siebie –
  Powstańcy opowiadają m.in. o pierwszym papierosie w ypalonym nie dla zabawy,
  ale żeby nie czuć okropnego głodu, pierwszym zabity m człowieku czy strachu
  odczuwanym podczas walki na barykadach.


  Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2017
  Wejdź na stronę
  www.agora.pl
  str. 88
  Projekt ma charakter niekomercyjny – portal zdecydował się na jego realizację,
  aby oddać hołd świadkom tamtych wydarzeń.
  Dodatkowo 1 sierpnia 2017 r. materiał był wyświetla ny w kinach sieci Helios i
  Gutek Film, na ekranach AMS w warszawskich tramwaja ch oraz na ekranach
  Screen Network. Projekt był także promowany na ante nie Radia TOK FM.
  Przez 63 dni fragmenty nagrań z udziałem Powstańców były publikowane na
  stronie głównej Gazeta.pl, a także na Facebooku. Ma teriał „Powstańcy 1944” był
  też wyświetlany na telebimie tuż przed startem 27. Biegu Powstania
  Warszawskiego.
  Więcej: Powstanie44.Gazeta.pl Tydzień Seniora w Poznaniu
  Według badań miasta, w Poznaniu mieszka aktualnie p onad 143 tys. osób w
  wieku powyżej 60 lat. Miasto przystąpiło do ogólnoś wiatowej sieci Światowej
  Organizacji Zdrowia Miast Przyjaznych Starzeniu ora z prowadzi liczne programy
  integrujące seniorów i ułatwiające im życie w mieśc ie, m.in. Poznań Viva Senior.
  Poznańska redakcja „Gazety Wyborczej” od 2015 r. re alizuje projekt „Tydzień
  Seniora”, przybliżający problemy i tematykę seniora lną w Poznaniu i całej
  Wielkopolsce.
  „Tydzień Seniora” wpisuje się w działania Miasta Po znań, które skupia się na
  budowaniu kompleksowej polityki senioralnej.
  Na łamach wydań papierowych „Gazety Wyborczej” i na Poznan.Wyborcza.pl po
  raz trzeci ukazał się cykl tekstów o seniorach i os obach starszych, zorganizowane
  zostały też warsztaty dla seniorów – m.in. kulinarn e i fotografii smartfonem.
  Od 30 września 2017 r., czyli Dnia Osób Starszych, przez tydzień „Gazeta
  Wyborcza Poznań” poświęcała specjalną uwagę sprawom seniorów. Redakcja
  przygotowała szereg materiałów – m.in. o tym, jak ż yje się osobom starszym w
  mieście, czego oczekują, jaka jest dla nich oferta kulturalna, sportowa, zdrowotna
  czy edukacyjna. Każdego dnia w wydaniu papierowym i internetowym można było
  zapoznać się z jednym z tych tematów – np. w ponied ziałek 2 października 2017 r.
  w poznańskiej „Gazecie Wyborczej” ukazał się materi ał „Kultura dla seniora w
  Poznaniu. Od herbatki z artystami po warsztaty łącz ące pokolenia”.
  W 2017 r. po raz pierwszy odbył się również specjal ny cykl warsztatów i imprez
  skierowanych do seniorów, który uzupełniał tematykę publikacji. Odbyły się m.in. spotkanie z dietetykiem, wspólne zwiedzanie wystawy
  „Frida Kahlo i Diego
  Riviera. Polski kontekst” w CK Zamek, zajęcia jogi dla seniorów, warsztaty
  kulinarne i warsztaty fotografii smartfonem z fotor eporterem Łukaszem
  Cynalewskim. Więcej informacji o tych wydarzeniach można było znaleźć na
  Poznan.Wyborcza.pl.
  Więcej: Poznan.Wyborcza.pl  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 1
  AGORA S.A.
  Jednostkowe
  sprawozdanie
  finansowe
  na 31 grudnia
  2017 r. i za rok
  zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  8 marca 2018 r.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 2
  SPIS TREŚCI
  Jednostkowy bilans 3
  Jednostkowy rachunek zysków i strat 5
  Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 6
  Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym 7
  Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych 9
  Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego 11  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 3
  JEDNOSTKOWY BILANS NA 31 GRUDNIA 2017 R.
  Nota
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Aktywa
  Aktywa trwałe:
  Wartości niematerialne 3 40 390 58 286
  Rzeczowe aktywa trwałe 4 181 947 244 373
  Długoterminowe aktywa finansowe 5 540 089 577 848
  Należności długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 6 539 353
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 831 -
  763 796 880 860
  Aktywa obrotowe:
  Zapasy 7
  20 041 21 353
  Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 8 120 756 152 490
  Należności z tytułu podatku dochodowego - 7
  Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 70 848 37 875
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 9 398 11 964
  221 043 223 689
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 4 13 747 10 682
  234 790 234 371
  Aktywa razem 998 586 1 115 231
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 4
  JEDNOSTKOWY BILANS NA 31 GRUDNIA 2017 R. (C.D.)
  Nota
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Pasywa
  Kapitał własny
  Kapitał zakładowy 11 47 665 47 665
  Akcje własne 11 (21 744) -
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości
  nominalnej
  147 192 147 192
  Pozostałe kapitały rezerwowe 122 164 119 867
  Zyski/(straty) z lat ubiegłych i roku bieżącego 12 537 335 607 546
  832 612 922 270
  Zobowiązania długoterminowe:
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15
  - 8 407
  Długoterminowe kredyty i pożyczki 13 20 920 19 306
  Rezerwa na świadczenia emerytalne 16 2 021 2 057
  Rezerwy na zobowiązania 17 75 -
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 579 286
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe 80 91
  23 675 30 147
  Zobowiązania krótkoterminowe:
  Rezerwa na świadczenia emerytalne 16
  216 187
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 19 68 070 81 150
  Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 13 8 736 5 789
  Pozostałe zobowiązania finansowe 14 26 668 27 715
  Rezerwy na zobowiązania 17 745 5 884
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 37 864 42 089
  142 299 162 814
  Pasywa razem 998 586 1 115 231
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego.  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 5
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK ZAKOŃCZO NY
  31 GRUDNIA 2017 R.
  Nota
  Rok Ro k
  2017 2016
  Przychody ze sprzedaży 20 492 520 576 059
  Koszt własny sprzedaży 21 (332 618) (404 265)
  Zysk brutto ze sprzedaży 159 902 171 794
  Koszty sprzedaży 21 (143 779) (174 754)
  Koszty ogólnego zarządu 21 (83 644) (79 313)
  Pozostałe przychody operacyjne 22 6 616 9 825
  Pozostałe koszty operacyjne 23 (56 248) (4 737)
  Strata z działalności operacyjnej (117 153) (77 185)
  Przychody finansowe 27 66 069 31 795
  Koszty finansowe 28 (26 325) (11 101)
  Strata brutto (77 409) (56 491)
  Podatek dochodowy 29 9 287 3 737
  Strata netto (68 122) (52 754)
  Podstawowa/rozwodniona strata przypadająca na jedną akcję
  (w zł) 30
  (1,44) (1,11)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 6
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA ROK ZAKOŃCZONY
  31 GRUDNIA 2017 R.
  Rok Rok
  2017 2016
  Strata netto (68 122) (52 754)
  Inne całkowite dochody / (straty):
  Pozycje, które nie zostaną przeniesione do rachunku zysków i
  strat
  Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu okreś lonych
  świadczeń
  257 15
  Podatek dochodowy (49) (3)
  208 12
  Pozycje, które mogą być przeniesione do rachunku zy sków i
  strat
  - -
  Inne całkowite dochody/ (straty) ogółem, za okres 208 12
  Całkowite dochody/(straty) ogółem za okres (67 914) (52 742)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o jednostkowego sprawozdania finansowego.


  AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  7
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM Z A ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 R.
  Kapitał
  zakładowy Akcje własne Kapitał zapasowy
  ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe Zyski/(straty) z
  lat ubiegłych i
  roku bieżącego Razem Rok zakończony 31 grudnia 2017 r.:
  Stan na 31 grudnia 2016 r.
  47 665
  -
  147 192
  119 867
  607 546
  922 270
  Całkowite dochody za okres sprawozdawczy
  Strata netto za okres -
  -
  -
  -
  (68 122)
  (68 122)
  Inne całkowite dochody ogółem -
  -
  -
  208
  -
  208
  Całkowite dochody ogółem za okres
  -
  -
  -
  208
  (68 122)
  (67 914)
  Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w
  kapitale własnym Dopłaty od i wypłaty do właścicieli
  Kapitał rezerwowy przeznaczony na skup akcji własnych -
  -
  -
  23 833
  (23 833)
  -
  Skup akcji własnych w celu umorzenia (nota 11) -
  (21 744)
  -
  (21 744)
  21 744
  (21 744)
  Całkowite dopłaty od i wypłaty do właścicieli
  -
  (21 744)
  -
  2 089
  (2 089)
  (21 744)
  Stan na 31 grudnia 2017 r.
  47 665
  (21 744)
  147 192
  122 164
  537 335
  832 612
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego.


  AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  8
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM Z A ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 R. (C.D.)
  Kapitał
  zakładowy Akcje własne Kapitał zapasowy
  ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe Zyski/(straty) z
  lat ubiegłych i
  roku bieżącego Razem Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.:
  Stan na 31 grudnia 2015 r.
  47 665
  -
  147 192
  119 855
  696 049
  1 010 761
  Całkowite dochody za okres sprawozdawczy
  Strata netto za okres -
  -
  -
  -
  (52 754)
  (52 754)
  Inne całkowite dochody ogółem
  -
  -
  -
  12
  -
  12
  Całkowite dochody ogółem za okres -
  -
  -
  12
  (52 754)
  (52 742)
  Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w
  kapitale własnym Dopłaty od i wypłaty do właścicieli
  Dywidendy uchwalone -
  -
  -
  -
  (35 749)
  (35 749)
  Całkowite dopłaty od i wypłaty do właścicieli -
  -
  -
  -
  (35 749)
  (35 749)
  Stan na 31 grudnia 2016 r.
  47 665
  -
  147 192
  119 867
  607 546
  922 270
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego.  [ w w w . a g o r a . p l ]
  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2 017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 9
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK ZAKOŃCZONY
  31 GRUDNIA 2017 R.
  Rok Rok
  Nota 2017 2016
  Działalność operacyjna
  Strata brutto (77 409) (56 491)
  Korekty o pozycje:
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 29 981 31 036
  Amortyzacja wartości niematerialnych 7 785 8 167
  Odsetki, netto 413 (249)
  (Zysk)/strata z tytułu działalności inwestycyjnej 62 956 864
  Przychody z tytułu dywidend (52 962) (26 677)
  Zmiana stanu rezerw (5 071) 5 764
  Zmiana stanu zapasów 1 312 (1 787)
  Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń
  międzyokresowych
  15 468 32 251
  Zmiana stanu zobowiązań (14 086) (22 058)
  Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych (3 932) (10 424)
  Inne korekty 670 334
  Przepływy środków pieniężnych brutto (34 875) (39 270)
  Podatek dochodowy (zapłacony)/zwrócony - -
  Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
  operacyjnej
  (34 875) (39 270)
  Działalność inwestycyjna
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości
  niematerialnych
  15 972 20 436
  Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych,
  stowarzyszonych i współkontrolowanych 35
  19 028 4 000
  Dywidendy otrzymane 53 990 25 649
  Spłata udzielonych pożyczek 3 500 12 700
  Wpływy z tytułu odsetek 981 1 558
  Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów
  wartościowych
  82 995 103 369
  Pozostałe wpływy (1) - 11 010
  Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wa rtości
  niematerialne
  (10 575) (19 924)
  Inwestycje w podmioty zależne, stowarzyszone i
  współkontrolowane
  (5) (27 032)
  Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych (105 000) (63 000)
  Udzielone pożyczki - (5 000)
  Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
  inwestycyjnej
  60 886 63 766
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2 017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 10
  Rok Rok
  Nota 2017 2016
  Działalność finansowa
  Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 32 412 25 000
  Wpływy z tytułu cash poolingu 25 344 20 967
  Nabycie akcji własnych (21 744) -
  Dywidendy wypłacone - (35 749)
  Spłata kredytów i pożyczek (27 972) (17 878)
  Wydatki z tytułu cash poolingu (35 344) (15 369)
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finanso wego (34) (14)
  Odsetki zapłacone (848) (803)
  Inne (391) (368)
  Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
  finansowej
  (28 577) (24 214)
  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 566) 282
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Na początek okresu obrotowego 11 964 11 682
  Na koniec okresu obrotowego 9 398 11 964
  (1) pozostałe wpływy w 2016 r. dotyczyły głównie śr odków pieniężnych związanych z zapisem na akcje spó łki
  Stopklatka S.A., które zostały Spółce zwrócone w dn iu 21 stycznia 2016 r.
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o jednostkowego sprawozdania finansowego.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 11
  NOTY DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  NA 31 GRUDNIA 2017 R. I ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNI A 2017 R.
  1. INFORMACJE OGÓLNE
  (a) Działalność podstawowa
  Podstawowym przedmiotem działalności Agory S.A. z s iedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 („Spółka”), jest
  działalność wydawnicza (obejmująca Gazetę Wyborczą, czasopisma, wydawnictwa periodyczne oraz książkowe ) oraz
  działalność internetowa. Ponadto, Spółka jest również obecna w segmencie kin poprzez spółkę zależną He lios S.A. oraz
  w segmencie reklamy zewnętrznej poprzez spółkę zale żną AMS S.A. Dodatkowo, Spółka kontroluje 4 spółki radiowe
  oraz prowadzi działalność poligraficzną w drukarniach należących bezpośrednio do Spółki i spółki zależ nej Agora
  Poligrafia Sp. z o.o. Spółka angażuje się również w projekty z zakresu koprodukcji i produkcji filmowe j poprzez spółkę
  Next Film Sp. z o.o. oraz jest obecna w segmencie t elewizyjnym poprzez udziały w spółce Stopklatka S.A . W dniu 1
  września 2017 r. Agora S.A. zbyła udziały w spółce Green Content Sp. z o.o., która w dniu 2 grudnia 20 16 r. rozpoczęła
  nadawanie programu telewizyjnego METRO.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. Agora S.A. kontrolowała 16 spółek zależnych, posiadała udziały w dwóch spó łkach
  współkontrolowanych: Stopklatka S.A. i Online Techn ologies HR Sp. z o.o. oraz posiadała udziały w dwóch spółkach
  stowarzyszonych: Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. (pośrednio przez spółkę AMS S.A.) oraz Hash.fm Sp. z o.o.
  Spółka prowadzi działalność we wszystkich głównych miastach Polski.
  (b) Siedziba
  ul. Czerska 8/10
  00-732 Warszawa
  (c) Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
  Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego
  Numer rejestru: KRS 0000059944
  (d) Rejestracja Spółki w Urzędzie Skarbowym i Wojew ódzkim Urzędzie Statystycznym
  NIP: 526-030-56-44
  REGON: 011559486
  (e) Zarząd
  W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym w skład Zarządu Agory S.A. wchodzili:
  Bartosz Hojka Prezes Zarządu przez cały rok
  Grzegorz Kossakowski Członek Zarządu do 5 września 2017 r
  Tomasz Jagiełło Członek Zarządu przez cały rok
  Robert Musiał Członek Zarządu do 28 lutego 2017 r.
  Agnieszka Sadowska Członek Zarządu od 1 marca 2017 r.
  Anna Kryńska-Godlewska Członek Zarządu od 8 listopa da 2017 r.
  Grzegorz Kania Członek Zarządu od 8 listopada 2017 r.
  (f) Rada Nadzorcza
  W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:
  Andrzej Szlęzak Przewodniczący Rady Nadzorczej przez cały rok
  Tomasz Sielicki Członek Rady Nadzorczej przez cał y rok
  Wanda Rapaczynski Członek Rady Nadzorczej przez cały rok
  Dariusz Formela Członek Rady Nadzorczej przez cały rok
  Andrzej Dobosz Członek Rady Nadzorczej przez cały rok
  Anna Kryńska – Godlewska Członek Rady Nadzorczej do 8 listopada 2017 r.
  Maciej Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej od 9 listopada 2017 r.  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 12
  (g) Informacja o sprawozdaniu finansowym
  Agora S.A. jest jednostką dominującą i sporządza ró wnież skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy K apitałowej
  Agora S.A. („Grupa”), które jest dostępne na stroni e internetowej
  www.agora.pl .
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierd zone do publikacji przez Zarząd Agory S.A. w dniu 8 marca
  2018 r.
  2. ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
  (a) Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe został o sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych
  Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), kt óre zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.
  Informacja na temat standardów i interpretacji, któ re zostały opublikowane, a które wejdą w życie po d niu
  bilansowym, jak również oczekujących na zatwierdzen ie przez Unię Europejską, została przedstawiona w punkcie (ae).
  (b) Podstawa sporządzenia jednostkowego sprawozdani a finansowego
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przedstawione w walucie złoty polski, która jest walutą funkcjonalną Spółki,
  a wszystkie wartości, o ile nie jest to wskazane in aczej, podane są w tysiącach złotych polskich (tys. zł). Jednostkowe
  sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem instrumentów
  finansowych, które są wyceniane według wartości god ziwej.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządz one przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
  przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
  przez nią działalności.
  Przygotowując jednostkowe sprawozdanie finansowe, S półka stosowała te same zasady rachunkowości, co opisane
  w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na 31 grudni a 2016 r., poza zmianami opisanymi poniżej.
  Dla sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy r ozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2017 r. efektywne są
  następujące zmiany do istniejących standardów, któr e zostały zatwierdzone przez Unię Europejską:
  1) Zmiany do MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych - Inicjatywa dotycząca ujawnień;
  2) Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy - Ujmowanie aktywów z tytułu poda tku odroczonego od niezrealizowanych
  strat.
  Zastosowanie zmian do MSR 7 skutkowało wprowadzenie m dodatkowych ujawnień dotyczących zmian zobowiązań
  związanych z działalnościa finansową, które zostały przedstawione w nocie 32 pkt. 5.
  Spółka wprowadziła również skrócone nazwy dla dwóch pozycji w rachunku zysków i strat tzn.: z „Przychody ze
  sprzedaży produktów, towarów i materiałów” na „Przy chody ze sprzedaży” oraz z „Koszty sprzedanych produktów ,
  towarów i materiałów” na „Koszt własny sprzedaży”. Zakres transakcji prezentowanych w tych pozycjach nie uległ
  zmianie.
  (c) Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe są ujmowane według cen nabyc ia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę
  bądź modernizację po pomniejszeniu o dotychczas dok onane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu utraty ich
  wartości (zasada z punktu w).
  Cena nabycia obejmuje kwotę wydatków poniesionych z tytułu nabycia, rozbudowy i/lub modernizacji oraz koszty
  finansowania zewnętrznego.
  Rzeczowe aktywa trwałe są amortyzowane metodą linio wą w okresie przewidywanego użytkowania danego śro dka
  trwałego. Przewidywany okres użytkowania wynosi zaz wyczaj:


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 13
  Prawo wieczystego użytkowania gruntów 86 - 97 lat
  Budynki i budowle 3 - 40 lat
  Maszyny i urządzenia 3 - 20 lat
  Środki transportu 3 - 7 lat
  Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 3 - 20 lat
  Grunty nie są amortyzowane.
  Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują u lepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego
  są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. W przeciwnym wypadku są kapitalizowane.
  Części składowe rzeczowych aktywów trwałych o różny m okresie ekonomicznego użytkowania są ujmowane odr ębnie
  i amortyzowane przez swój okres ekonomicznego użytk owania.
  (d) Wartości niematerialne
  Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodar czej stanowi nadwyżka ceny nabycia nad wartością go dziwą
  przejmowanych aktywów netto. Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia
  pomniejszonej o łączne dotychczas dokonane odpisy a ktualizujące z tytułu utraty wartości (zasada z punktu w).
  Wartość firmy poddawana jest weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie lub częściej – w
  przypadku gdy zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmia ny wskazujące na ewentualną utratę jej wartości bilansowej.
  Pozostałe wartości niematerialne (za wyjątkiem praw związanych z wydawaniem czasopism) są ujmowane wed ług cen
  nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie po pomniejszeniu o dotychczas dokonane odpisy amor tyzacyjne
  a także odpisy z tytułu utraty ich wartości (zasada z punktu w).
  Pozostałe wartości niematerialne są amortyzowane we dług metody liniowej w okresie ich przewidywanego
  użytkowania, za wyjątkiem niektórych projektów spec jalnych związanych z prawami do dystrybucji i koprodukcji
  filmów i gier komputerowych, w przypadku których ok res realizacji korzyści ekonomicznych może istotnie odbiegać od
  metody liniowej, a sposób realizacji korzyści ekono micznych w poszczególnych okresach można wiarygodni e ustalić na
  podstawie uzyskiwanych przychodów i można wykazać, że przychód i konsumowanie korzyści ekonomicznych
  związanych ze składnikiem wartości niematerialnych są ze sobą ściśle powiązane.
  Przewidywany okres użytkowania wartości niematerial nych (za wyjątkiem praw związanych z wydawaniem cza sopism)
  wynosi zazwyczaj od 2 do 15 lat.
  Prawa związane z wydawaniem czasopism mają nieokreś lony okres użytkowania i w związku z tym nie są
  amortyzowane. Przesłankami ustalenia takiego okresu użytkowania była pozycja rynkowa wydawanych czasop ism oraz
  brak prawnych i rynkowych ograniczeń co do okresu i ch wydawania. Prawa te poddawane są weryfikacji pod kątem
  utraty wartości corocznie lub częściej – w przypadk u gdy zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany wskaz ujące na utratę
  ich wartości bilansowej (zasada z punktu w).
  Wydatki dotyczące wartości niematerialnych, które n ie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu ich użytkowania
  są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. W przeciwnym wypadku są kapitalizowane.
  Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakres ie obejmują koszty wytworzenia oprogramowania i aplikacji
  internetowych, w tym koszty świadczeń pracowniczych , dające się bezpośrednio przyporządkować do etapu prac
  rozwojowych danego projektu. Na etapie prac rozwojo wych oraz po ich zakończeniu wartości niematerialne
  wytworzone we własnym zakresie podlegają analizie p od kątem występowania przesłanek utraty wartości zgodnie z
  zasadami opisanymi w punkcie w.
  (e) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w banku i w kasie, środki pieniężne w drodze oraz lokaty
  krótkoterminowe.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 14
  (f) Pochodne instrumenty finansowe
  Instrumenty pochodne są ujmowane i wyceniane na dzi eń bilansowy w wartości godziwej. Spółka nie stosuje
  rachunkowości zabezpieczeń i wszelkie zmiany wartoś ci godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat.
  W przypadku umowy zawierającej wbudowany instrument pochodny Spółka ocenia czy charakter wbudowanego
  instrumentu oraz ryzyko z nim związane są ściśle po wiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykiem z niej
  wynikającym oraz czy umowa zawierająca wbudowany in strument finansowy jest wyceniana według wartości godziwej
  (zmiany w wartości godziwej ujmowane w rachunku zys ków i strat). Spółka ocenia również czy odrębny instrument,
  którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowaneg o instrumentu pochodnego, spełniałby definicję
  instrumentu pochodnego. Wbudowane instrumenty pocho dne związane z umowami denominowanymi w walutach
  obcych powszechnie stosowanymi na rynku krajowym dl a tego typu umów nie są wydzielane z umowy zasadniczej.
  Jeżeli wbudowany instrument finansowy nie jest ściś le powiązany z charakterem umowy zasadniczej i ryzy kiem z niej
  wynikającym i odpowiada cechom instrumentu pochodne go, to wbudowany instrument pochodny wykazuje się w
  księgach rachunkowych odrębnie od umowy zasadniczej i wycenia w wartości godziwej. Zmiany w wartości godziwej
  ujmowane są w rachunku zysków i strat.
  (g) Pożyczki
  Do pożyczek zalicza się aktywa finansowe powstałe n a skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu
  środków pieniężnych, o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, z wyjątkiem aktywów finansowych
  przeznaczonych do sprzedaży w krótkim terminie. Do pożyczek zalicza się pożyczki udzielone jednostkom zależnym i
  stowarzyszonym i innym jednostkom oraz transakcje n a bonach skarbowych typu “buy sell back”. Pożyczki udzielone
  są wyceniane według zamortyzowanego kosztu, po pomn iejszeniu o odpisy z tytułu utraty wartości. Na koniec każdego
  okresu sprawozdawczego Spółka ocenia czy istnieją o biektywne dowody świadczące o utracie wartości prze z składnik
  aktywów finansowych. Kwotę odpisu aktualizującego s tanowi różnica między wartością bilansową składnika aktywów
  finansowych, a wartością bieżącą oszacowanych przys złych przepływów pieniężnych zdyskontowanych z
  zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Zmiany odpisu z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunu zysków
  i strat. Odsetki naliczone ujmowane są w przychodac h finansowych w okresie, którego dotyczą. Spółka tworzy odpisy
  aktualizujące wartość naliczonych wątpliwych odsete k w momencie ich naliczenia.
  (h) Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Do krótkoterminowych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane są
  aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicz nych wynikających z krótkoterminowych zmian cen.
  Krótkoterminowe aktywa finansowe są ujmowane począt kowo w cenie nabycia i wyceniane na dzień bilansowy w
  wartości godziwej. Zyski lub straty z wyceny aktywó w finansowych są ujmowane w rachunku zysków i strat ,
  w przychodach lub kosztach finansowych.
  (i) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, które
  zostały zakwalifikowane jako dostępne do sprzedaży lub nie zostały zaliczone do innej kategorii aktywów finansowych.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są wprowadzo ne do ksiąg w cenie nabycia i wyceniane na dzień bilansowy w
  wartości godziwej. Niezrealizowane zyski i straty u względnia się w kapitale z aktualizacji wyceny. W p rzypadku
  oprocentowanych instrumentów dłużnych zaliczanych d o tej kategorii odsetki wyliczone są metodą efektywnej stopy
  procentowej oraz odnoszone do rachunku zysków i str at.
  (j) Inwestycje w jednostki zależne, stowarzyszone i współkontrolowane
  Spółka wycenia inwestycje w jednostki zależne, stowarzyszone i współkontrolowane w cenie nabycia pomni ejszonej o
  odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  (k) Usunięcie z bilansu instrumentów finansowych
  Aktywa finansowe są usuwane z bilansu, gdy wygasły prawa do otrzymania przepływów pieniężnych wynikaj ące z tych
  aktywów lub gdy Spółka przeniosła prawa do otrzyman ia przepływów pieniężnych na stronę trzecią i jednocześnie
  przekazała zasadniczo całe ryzyko i korzyści z tytu łu ich własności.  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 15
  Zobowiązania finansowe są usuwane z bilansu, gdy ob owiązek określony w umowie został wypełniony, umorz ony lub
  wygasł.
  (l) Transakcje w walutach obcych
  Walutą funkcjonalną (wyceny) i walutą prezentacji s prawozdania finansowego Spółki jest złoty polski (zł). Wyrażone w
  walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w k sięgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia
  odpowiednio po kursie:
   faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z c harakteru operacji – w przypadku operacji sprzedaży
  lub kupna walut lub operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
   średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Na rodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień –
  w przypadku pozostałych operacji.
  Zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku przelicz enia na dzień bilansowy aktywów i zobowiązań wyrażo nych w
  walutach obcych lub w wyniku rozliczenia należności lub zobowiązania wyrażonego w walucie obcej są ksi ęgowane
  jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysk ów i strat. Na dzień bilansowy Spółka wycenia wyrażone w
  walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obow iązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym przez
  Narodowy Bank Polski.
  (m) Należności
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe n ależności wykazuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu, z
  zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należn ości aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego
  na wszystkie należności, których ściągalność jest w ątpliwa, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kos ztów
  operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
  (n) Zapasy
  Zapasy wyceniane są według rzeczywistych cen ich na bycia lub kosztów ich wytworzenia nie wyższych od cen
  sprzedaży netto. Cena sprzedaży netto stanowi możli wą do uzyskania w dniu bilansowym cenę sprzedaży be z
  należnego podatku od towarów i usług pomniejszoną o rabaty i upusty oraz o koszty związane z przystosowaniem
  zapasów do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku. Zapasy obejmują towary, materiały, produkty gotowe i
  produkcję w toku, w tym koszt wytworzenia własnej p rodukcji filmowej.
  Wartość rozchodu zapasów ustala się według zasady c en rzeczywistych dla farb i papieru oraz zasady “pierwsze weszło
  – pierwsze wyszło” dla pozostałych materiałów, towa rów i produktów gotowych.
  (o) Kapitały własne
  (i) Kapitał zakładowy
  Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartości nomina lnej zarejestrowanych akcji, wynikającej ze statutu Spółki i
  wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
  (ii) Akcje własne nabyte w celu umorzenia
  Nabyte akcje własne ujmuje się w cenie zakupu, powi ększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio
  przypisane do nabycia. Zakup i umorzenie akcji włas nych jest prezentowany jako zmiana w kapitale własn ym.
  Zakupione akcje własne są ujmowane w pozycji „akcje własne” i prezentowane jako pomniejszenie kapitałów
  własnych.
  (iii) Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej w artości nominalnej
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej powstał z przeprowadzonej w 1999 r. em isji akcji i
  jest pomniejszony o koszty emisji (z uwzględnieniem wpływu podatku dochodowego).  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 16
  (iv) Pozostałe kapitały rezerwowe
  Pozostałe kapitały rezerwowe zawierają głównie równ owartość kosztów płatności w formie papierów wartoś ciowych
  rozpoznanych zgodnie z zasadami standardu MSSF 2 w ramach planów motywacyjnych opartych o akcje Agory S.A.,
  których realizacja zakończyła się w pierwszym półro czu 2013 r. oraz zyski i straty aktuarialne rozpoznane zgodnie z
  zasadami opisanymi w punkcie (r).
  (v) Zyski/(straty) z lat ubiegłych i roku bieżące go
  Zyski/(straty) z lat ubiegłych i roku bieżącego stanowią zakumulowane zyski / straty, w tym kapitał za pasowy tworzony
  z podziału zysków z lat ubiegłych.
  (p) Podatek dochodowy
  Podatek wykazany w rachunku zysków i strat składa s ię z części bieżącej i odroczonej. Podatek dochodowy dotyczący
  pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym jes t ujmowany bezpośrednio w kapitale własnym, a nie w rachunku
  zysków i strat.
  Bieżące obciążenie podatkiem dochodowym jest nalicz ane zgodnie z przepisami podatkowymi.
  Podatek odroczony jest ustalany dla wszystkich różn ic przejściowych (różnic pomiędzy wartością podatkową i
  księgową składników aktywów i zobowiązań) oraz stra ty podatkowej do rozliczenia, z wyjątkiem:
  (i) sytuacji, gdy aktywa lub rezerwa na podatek odroczo ny powstaje w wyniku początkowego ujęcia składnika
  aktywów bądź zobowiązania w wyniku transakcji niest anowiącej połączenia jednostek gospodarczych i transakcja ta w
  chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik fi nansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę
  podatkową, oraz
  (ii) różnic przejściowych wynikających z inwestycji w je dnostkach zależnych lub stowarzyszonych gdy terminy
  odwracania się różnic przejściowych podlegają kontr oli i gdy jest prawdopodobne, że w dającej się prze widzieć
  przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwrócen iu.
  Różnice przejściowe powstają głównie w konsekwencji różnicy w amortyzacji podatkowej i rachunkowej oraz różnic
  czasowych w rozpoznaniu przychodów lub kosztów dla celów podatkowych i rachunkowych. Aktywa z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego i rezerwy na podate k odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek
  podatkowych, które według przewidywań będą obowiązy wać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany
  lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę staw ki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień
  bilansowy.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne,
  że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, któ ry pozwoli wykorzystać ujemne różnice przejściowe lub straty
  podatkowe do rozliczenia. Wartość bilansowa składni ka aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest
  weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stoso wnemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdop odobne
  osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczająceg o do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika
  aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Spółka kompensuje dla celów prezentacyjnych aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  (q) Rezerwy
  Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży ob owiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikają cy ze
  zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wy pełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypł ywu
  środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz mo żna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego
  zobowiązania. W przypadku, gdy wpływ wartości pieni ądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana
  poprzez zdyskontowanie prognozowanych przepływów pi eniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy
  dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynko we wartości pieniądza w czasie oraz ewentualne ryzyka związane
  z danym zobowiązaniem.
  Rezerwa z tytułu restrukturyzacji jest tworzona, gd y Spółka zatwierdziła szczegółowy i formalny plan r estrukturyzacji
  oraz proces restrukturyzacji został rozpoczęty lub został ogłoszony publicznie. Nie tworzy się rezerw na przyszłe koszty.  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 17
  (r) Świadczenia emerytalne
  Spółka wpłaca składki na państwowy program emerytal ny o zdefiniowanych składkach. Program rządowy finansowany
  jest na zasadzie „płatności bieżących”, tzn. Spółka ma obowiązek opłacać składki jedynie wówczas, gdy staną się
  wymagalne, a w przypadku gdy przestanie zatrudniać osoby objęte tym systemem nie będzie zobowiązana do wypłaty
  żadnych dodatkowych świadczeń poza tymi, które przy sługiwały jej pracownikom w przeszłości. Składki na program
  emerytalny o zdefiniowanych składkach obciążają rac hunek zysków i strat w okresie, którego dotyczą.
  Pracownicy Spółki mają prawo do odpraw emerytalnych . Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w
  momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw em erytalnych jest określona w kodeksie pracy. Spółka nie
  wydziela aktywów, które w przyszłości służyłyby ure gulowaniu zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych. Spółka
  tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu od praw emerytalnych w celu przyporządkowania kosztów do
  okresu, którego dotyczą. Kwotę zobowiązań Spółki z tytułu świadczeń emerytalnych stanowi bieżąca warto ść korzyści,
  jakie pracownicy Spółki otrzymają z chwilą przejści a na emeryturę w związku z zatrudnieniem w Spółce w bieżącym i
  poprzednich okresach. Wartość zobowiązania jest sza cowana przez uprawnionego aktuariusza w oparciu o m etodę
  prognozowanych uprawnień jednostkowych. Zmiana wart ości zobowiązania jest ujmowana w rachunku zysków i strat,
  za wyjątkiem zysków/strat aktuarialnych, które są u jmowane w innych całkowitych dochodach.
  (s) Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki
  W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty b ankowe i pożyczki są ujmowane w wartości godziwej,
  pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredyt u lub pożyczki. Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty i
  pożyczki są wyceniane według zamortyzowanego kosztu , przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
  (t) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostał e zobowiązania
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania są ujmowane wg zamortyzowanego kosztu.
  (u) Ujmowanie przychodów
  Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskan e kwoty ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów lub usług
  (pomniejszone o zwroty, rabaty i upusty). Przychody ze sprzedaży wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o
  należny podatek od towarów i usług (VAT).
  (i) Sprzedaż towarów i produktów
  Przychody są ujmowane jeżeli znaczące ryzyko i korz yści wynikające z prawa własności do towarów i prod uktów
  zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodó w można ustalić w wiarygodny sposób.
  (ii) Świadczenie usług
  Przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych są ujmowane w momencie wykonania usługi.
  (iii) Odsetki
  Przychody z tytułu odsetek są ujmowane w okresie, k tórego dotyczą (z uwzględnieniem metody efektywnej stopy
  procentowej).
  (iv) Dywidendy
  Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akc jonariuszy do ich otrzymania.
  (v) Informacje dotyczące segmentów operacyjnych
  Prezentacja wg segmentów operacyjnych została dokon ana zgodnie z podejściem zarządczym na poziomie Grupy
  Agora i jest zawarta w „Skonsolidowanym sprawozdani u finansowym na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31
  grudnia 2017 r.”


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 18
  (w) Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
  Na każdy dzień bilansowy aktywa Spółki, za wyjątkie m zapasów (zasada z punktu n) i aktywa z tytułu odr oczonego
  podatku dochodowego (zasada z punktu p), dla któryc h należy stosować inne procedury wyceny, są analizowane pod
  kątem występowania przesłanek utraty ich wartości. W przypadku istnienia takiej przesłanki, Spółka dokonuje
  oszacowania wartości odzyskiwalnej (wartość wyższa z dwóch: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży
  oraz wartości użytkowej). Za wartość użytkową uznaj e się sumę zdyskontowanych przyszłych korzyści ekon omicznych,
  które przyniesie dany składnik aktywów.
  W przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną, uznaje się
  utratę jego wartości i dokonuje odpisu aktualizując ego jego wartość do poziomu wartości odzyskiwalnej. Odpisy
  aktualizujące dokonuje się w ciężar rachunku zysków i strat.
  Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia czy wystąpił y przesłanki wskazujące, że dokonany w poprzednich okresach
  sprawozdawczych odpis aktualizujący jest zbędny lub też za wysoki. W takim przypadku odpis lub jego cz ęść jest
  odwracany i wartość danego aktywa jest przywracana do wysokości, jaką miałoby ono gdyby nie dokonano w cześniej
  odpisu aktualizującego wartość (przy uwzględnieniu umorzenia). Odwrócenie odpisu aktualizującego ujmow ane jest w
  rachunku zysków i strat.
  Odpisy aktualizujące wartość bilansową wartości fir my nie są odwracane.
  (x) Leasing operacyjny
  Umowy leasingowe, przy których znaczna część ryzyk i korzyści wynikających z posiadania składników aktywów
  pozostaje udziałem leasingodawcy, stanowią leasing operacyjny. Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są
  jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniow ą przez okres trwania leasingu. Wszelkie upusty w opłatach
  leasingowych są ujmowane w rachunku zysków i strat jako część całkowitego obciążenia z tytułu opłat leasingowych.
  (y) Leasing finansowy
  W księgach leasingobiorcy
  Umowy leasingowe, w ramach których Spółka ponosi pr aktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie
  korzyści wynikające z posiadania składników aktywów klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego. Aktywa
  posiadane przez Spółkę na mocy umów leasingu finans owego są wykazywane początkowo w wartości godziwej lub
  wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, w zależności od tego która z tych kwot jest niższa. Wartość
  początkowa aktywów używanych na podstawie umów leas ingu finansowego jest następnie pomniejszana o odpisy
  amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. W przypadku braku wystarczającej pewności, że leas ingobiorca
  uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu , dany składnik aktywów używany na mocy umów leasin gu
  finansowego jest amortyzowany przez okres ekonomicz nej użyteczności nie dłuższy niż okres leasingu. W pozostałych
  przypadkach Spółka stosuje okresy amortyzacji rzecz owych aktywów trwałych opisane w punkcie (c).
  Opłaty leasingowe są rozdzielane na część kapitałow ą i odsetkową przy użyciu stałej wewnętrznej stopy zwrotu, część
  odsetkowa obciąża rachunek zysków i strat przez okr es trwania umowy.
  W księgach leasingodawcy
  Umowy leasingowe, w ramach których Spółka przekazuj e praktycznie całość ryzyka oraz korzyści wynikających z
  posiadania składników aktywów klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego. Aktywa oddane w leasin g
  finansowy są wykazywane w wartości równej inwestycj i leasingowej netto. Opłaty leasingowe są rozdzielane na część
  kapitałową i odsetkową przy użyciu stałej wewnętrzn ej stopy zwrotu, część odsetkowa jest rozpoznawana jako
  przychody finansowe w rachunku zysków i strat.
  (z) Koszty finansowania zewnętrznego
  Koszty finansowania zewnętrznego są ujmowane w rach unku zysków i strat przy użyciu efektywnej stopy procentowej
  w okresie, którego dotyczą, z wyjątkiem sytuacji ki edy można je bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub
  wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, któr y wymaga znacznego czasu na przygotowanie do
  zamierzonego sposobu użytkowania lub sprzedaży. W t ym przypadku koszty są aktywowane.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 19
  (aa) Plany motywacyjne oparte o instrumenty finans owe
  W Spółce realizowane są plany motywacyjne opisane w nocie 26, w ramach których jednego z komponentów dotyczy
  standard MSSF 2 w zakresie zasad dotyczących „planó w opartych o kurs akcji i rozliczanych w środkach pieniężnych”,
  obejmujących m.in. prawa z tytułu aprecjacji cen ak cji. W ramach powyższych planów członkowie Zarządu Spółki są
  uprawnieni do ewentualnej premii z tytułu realizacj i Celu Wzrostu Wartości Akcji. Zobowiązanie z tytułu premii z tytułu
  realizacji Celu Wzrostu Wartości Akcji, oszacowywan e i aktualizowane jest przy wykorzystaniu modelu dw umianowego
  (model Cox, Ross, Rubinstein), biorącego pod uwagę m.in.: bieżącą wysokość kursu akcji Agory S.A. (na dzień
  bilansowy, którego dotyczy sprawozdanie finansowe) oraz zmienność kursu akcji Spółki z okresu ostatniego roku przed
  dniem bilansowym. Wartość ta ujmowana jest jako kos zty wynagrodzeń w rachunku zysków i strat proporcjonalnie
  przez cały okres rozliczenia planu w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi. Zmiany wartości tego
  zobowiązania odnoszone są w koszty wynagrodzeń i św iadczeń na rzecz pracowników.
  (ab) Dotacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
  Dotacje na sfinansowanie zakupu lub wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
  rozpoznaje się, jeżeli istnieje uzasadniona pewność , że dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zosta ną wszystkie
  związane z nią warunki. Dotacje są ujmowane w warto ści godziwej w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe
  przychodów”. Wartość otrzymanych dotacji jest odnos zona do rachunku zysków i strat jako pozostałe przychody
  operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych od rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
  sfinansowanych z otrzymanej dotacji.
  (ac) Dywidendy wypłacone
  Zobowiązanie z tytułu wypłaty dywidendy jest rozpoz nawane w momencie podjęcia uchwały Walnego Zgromadz enia
  Akcjonariuszy zatwierdzającej wypłatę dywidendy.
  (ad) Jednostki powiązane
  Na potrzeby jednostkowego sprawozdania finansowego do jednostek powiązanych zalicza się: znaczących
  akcjonariuszy, spółki zależne, współkontrolowane i stowarzyszone, członków Zarządu i Rady Nadzorczej A gory S.A., ich
  najbliższe rodziny oraz podmioty przez nich kontrol owane.
  (ae) Nowe standardy rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej
  Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF)
  Spółka nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych standardów i interpretacji, któ re zostały już
  opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejsk ą lub przewidziane są do zatwierdzenia w najbliższej przyszłości,
  a które wejdą w życie po dniu bilansowym.
  Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię E uropejską:
  1) MSSF 15 Przychody z umów z klientami (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r.
  oraz później)
  Standard ten zawiera zasady, które zastąpią większo ść szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania pr zychodów
  istniejących obecnie w MSSF. Zgodnie z nowym standa rdem jednostki będą stosować pięciostopniowy model, aby
  określić moment ujęcia przychodów oraz ich wysokość . Model ten zakłada, że przychody powinny być ujęte wówczas,
  gdy (lub w stopniu, w jakim) jednostka przekazuje k lientowi kontrolę nad towarami lub usługami, oraz w kwocie, do
  jakiej jednostka oczekuje być uprawniona. Zależnie od spełnienia określonych kryteriów, przychody są r ozkładane w
  czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez j ednostkę, lub ujmowane jednorazowo, w momencie, gdy
  kontrola nad dobrami lub usługami jest przeniesiona na klienta. Standard zawiera również nowe wymogi d otyczące
  ujawnień, zarówno ilościowych jak i jakościowych, m ających na celu umożliwienie użytkownikom sprawozda ń
  finansowych zrozumienie charakteru, kwoty, momentu ujęcia i niepewności odnośnie przychodów i przepływów
  pieniężnych wynikających z umów z klientami.
  Spółka przeprowadziła proces oceny wpływu zastosowa nia założeń nowego standardu na jednostkowe sprawoz danie
  finansowe, w szczególności w odniesieniu do kontrak tów wieloelementowych, umów licencyjnych, bonusów
  handlowych oraz usług realizowanych z udziałem podw ykonawców. Na podstawie przeprowadzonej analizy Spółka


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 20
  ocenia, że w momencie początkowego zastosowania sta ndard MSSF 15 nie będzie miał istotnego wpływu na moment
  ujęcia, wysokość oraz rodzaj przychodów prezentowan ych w sprawozdaniach finansowych. Jednocześnie Spółka
  ocenia, że nowy standard wpłynie na sposób prezenta cji niektórych pozycji bilansowych oraz zwiększy zakres ujawnień
  w sprawozdaniach finansowych zgodnie z wymaganiami standardu. W zakresie bilansu nastąpi zmiana prezentacji
  rezerwy na zwroty, która zostanie przeklasyfikowana z pozycji „Należności krótkoterminowe i rozliczenia
  międzyokresowe” do pozycji „Zobowiązania z tytułu d ostaw i usług oraz pozostałe”. W obecnej polityce
  rachunkowości rezerwa na zwroty (o wartości 9 795 t ys. zł na dzień 31 grudnia 2017 r.) zmniejsza saldo należności z
  tytułu dostaw i usług. Powyższa zmiana spowoduje wz rost sumy bilansowej Spółki. Ponadto, Spółka planuje
  przeklasyfikowanie salda biernych rozliczeń międzyo kresowych kosztów z pozycji „Rozliczenia międzyokre sowe”do
  pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe”. Po wdrożeniu nowego standardu obecna po zycja
  pasywów „Rozliczenia międzyokresowe” będzie obejmow ać wyłącznie przychody przyszłych okresów wynikające z
  umów z klientami. Powyższa zmiana ma charakter prez entacyjny w ramach pozycji zobowiązań i nie wpłynie na sumę
  bilansową Spółki. Przybliżony zakres kwotowy tej zm iany wynika z wartości ujawnionych w nocie 18 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego.
  2) MSSF 9 Instrumenty finansowe (2014) (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających s ię 1 stycznia 2018 r.
  oraz później)
  Nowy standard zastępuje wytyczne zawarte w MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena na temat
  klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, w tym wy tyczne dotyczące utraty wartości. Jedną z istotnych zmian jest
  zmiana kategorii klasyfikacji aktywów finansowych. W momencie początkowego ujęcia aktywa finansowe będ ą
  klasyfikowane do jednej z trzech kategorii:
  - aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
  - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej pr zez wynik finansowy; lub
  - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej p rzez inne całkowite dochody.
  W zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finanso wych oraz wyłączania aktywów finansowych i zobowiąz ań
  finansowych nowy standard zachowuje prawie wszystki e dotychczasowe wymogi MSR 39. W zakresie szacunku utraty
  wartości aktywów finansowych MSSF 9 zastępuje model „straty poniesionej” zawarty w MSR 39 modelem „straty
  oczekiwanej”, co oznacza, że zdarzenie powodujące p owstanie straty nie musiałoby poprzedzać jej rozpoznania i
  utworzenia odpisu.
  W zakresie standardu MSSF 9 Spółka ocenia, że zasto sowanie nowych wytycznych nie wpłynie istotnie na s posób
  wyceny instrumentów finansowych. W szczególności, S półka nie oczekuje zmian w klasyfikacji aktywów finansowych,
  które skutkowałyby zmianą metody ich wyceny. W zakr esie oceny ryzyka kredytowego Spółka dokonała analizy
  dotychczasowej metodologii tworzenia odpisów na nal eżności, która uwzględnia podejście indywidualne oraz
  podejście wskaźnikowe w oparciu o historyczne staty styki spłacalności i ocenia, że na moment pierwszego
  zastosowania standardu wartość należności nie ulegn ie istotnej zmianie.
  3) MSSF 16 Leasing (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. oraz później)
  MSSF 16 zastępuje MSR 17 Leasing oraz związane z ty m standardem interpretacje. W odniesieniu do leasingobiorców
  nowy standard eliminuje występujące obecnie rozróżn ienie pomiędzy leasingiem finansowym i operacyjnym. Ujęcie
  leasingu operacyjnego w bilansie spowoduje rozpozna nie nowego składnika aktywów – prawa do użytkowania
  przedmiotu leasingu – oraz nowego zobowiązania – zo bowiązania do dokonania płatności z tytułu leasingu. Prawa do
  użytkowania aktywów w leasingu podlegać będą amorty zacji, natomiast od zobowiązania naliczane będą odsetki.
  Ujęcie umów leasingu u leasingodawcy w większości p rzypadków pozostanie niezmienione w związku z utrzymanym
  podziałem na umowy leasingu operacyjnego oraz finan sowego.
  Spółka rozpoczęła proces oceny wpływu zastosowania nowego standardu na jednostkowe sprawozdanie finans owe.
  Na podstawie wstępnej analizy Spółka ocenia, iż czę ść umów leasingu operacyjnego, w tym w szczególnośc i umów
  najmu powierzchni biurowych, może zostać zakwalifik owana do umów leasingu w rozumieniu MSSF 16. W rezu ltacie,
  w momencie początkowego zastosowania, tj. w okresie rozpoczynającym się 1 stycznia 2019 r., może nastąpić
  zwiększenie wartości aktywów oraz zobowiązań w bila nsie oraz zwiększenie kosztów amortyzacji i kosztów odsetek w
  rachunku zysków i strat, przy jednoczesnym zmniejsz eniu kosztów z tytułu czynszów. Przy czym należy mi eć na
  uwadze, że obecnie opłaty z tytułu leasingu operacy jnego są rozliczane liniowo zgodnie z MSR 17, natom iast w wyniku
  zmian spowodowanych przyjęciem MSSF 16 oczekuje się , że o ile aktywa z tytułu najmu będą również rozliczane
  liniowo poprzez odpisy amortyzacyjne, to koszty ods etek od zobowiązań będą rozliczane efektywną stopą
  procentową, co spowoduje zwiększenie obciążeń w poc zątkowych okresach po zawarciu umowy i zmniejszanie się ich


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 21
  wraz z upływem czasu. W 2018 r. analiza wpływu MSSF 16 będzie kontynuowana, w szczególności w odniesieniu do
  umów, z których wynikają przyszłe minimalne opłaty z tytułu leasingu operacyjnego ujawnione w nocie 33 do
  jednostkowego sprawozdania finansowego.
  4) Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
  r. oraz później)
  Zmiany dotyczą zakresu stosowania standardu MSSF 4 po wejściu w życie standardu MSSF 9.
  Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na jednostkow e sprawozdanie finansowe.
  5) Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdaw czości Finansowej – Ulepszenia 2014-2016 (obowiązuje dla
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 20 18 r. oraz później, za wyjątkiem zmian do MSSF 12, które
  obowiązują w stosunku do okresów rocznych rozpoczyn ających się 1 stycznia 2017 r. lub później)
  Doroczne zmiany do standardów zawierające zmiany do 3 standardów (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28).
  Spółka nie oczekuje, aby zmiany miały wpływ na jedn ostkowe sprawozdanie finansowe.
  Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzen ie przez Unię Europejską:
  1) Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz do MSR 28 Inwestycje w jednostkach
  stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach - Sprzedaż lub Przekazanie Aktywów Pomiędzy Inwestore m a Spółką
  Stowarzyszoną lub Wspólnym Przedsięwzięciem (obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2016 r. oraz później, przy czym Komisja Europejska podjęła decyzję o odroczeniu zatwierdzenia tych zmi an na czas
  nieokreślony)
  Zmiany usuwają istniejącą niespójność między wymaga niami MSSF 10 oraz MSR 28 w kwestii ujmowania utrat y
  kontroli nad spółką zależną, która wnoszona jest do spółki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięci a w zakresie
  rozpoznania zysku lub straty na utracie kontroli na d jednostką zależną i wymagają ujęcia całości zysku lub straty w
  przypadku, gdy przeniesione aktywa spełniają defini cję przedsięwzięcia w rozumieniu MSSF 3 Połączenia Jednostek
  Gospodarczych .
  Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na jednostkow e sprawozdanie finansowe.
  2) Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
  r. oraz później)
  Zmiany doprecyzowują sposób ujęcia niektórych trans akcji płatności w formie akcji i zawierają wymogi w zakresie
  ujmowania:
  - wpływu warunków nabycia uprawnień oraz warunków i nnych niż warunki nabycia uprawnień na wycenę transakcji
  płatności na bazie akcji rozliczanych w środkach pi eniężnych;
  - transakcji na bazie akcji z cechami rozliczenia n etto z uwzględnieniem obowiązków wynikających z wym ogów
  podatkowych; oraz
  - wpływu modyfikacji warunków transakcji na bazie a kcji, które zmieniają klasyfikację tych transakcji z rozliczanych w
  środkach pieniężnych na rozliczane w instrumentach kapitałowych.
  Spółka nie oczekuje, aby zmiany miały wpływ na jedn ostkowe sprawozdanie finansowe.
  3) Interpretacja KIMSF 22 Transakcje w obcej walucie oraz zaliczki (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2018 r. oraz później)
  Intepretacja KIMSF 22 zawiera wytyczne w zakresie k ursu wymiany walut, którego należy użyć do ujmowani a
  transakcji w obcej walucie, w przypadku gdy płatnoś ć jest dokonana lub otrzymana wcześniej w formie za liczki, oraz
  wyjaśnia, że datą tych transakcji jest dzień począt kowego ujęcia rozliczeń międzyokresowych czynnych l ub
  przychodów przyszłych okresów związanych z zaliczką . W przypadku transakcji, w których następuje szereg płatności,
  dokonanych lub otrzymanych, dla każdej takiej trans akcji jest ustalana osobna data transakcji.
  Powyższa intepretacja nie będzie miała wpływu na je dnostkowe sprawozdanie finansowe. Do ujęcia zalicze k w walucie
  obcej Spółka stosuje podejście zgodne z powyższą in terpretacją.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 22
  4) Zmiany do MSR 40 Nieruchomości Inwestycyjne (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2018 r. oraz później)
  Zmiany zawierają wyjaśnienia dotyczące zasad klasyf ikacji nieruchomości do nieruchomości inwestycyjnych.
  Przeniesienie do lub z nieruchomości inwestycyjnych powinno nastąpić tylko w przypadku zmiany sposobu
  wykorzystania nieruchomości i wraz ze zmianą sposob u wykorzystania nieruchomości powinna nastąpić ocen a czy
  nieruchomość kwalifikuje się jako nieruchomość inwe stycyjna.
  Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na jednostkow e sprawozdanie finansowe.
  5) MSSF 17 Umowy Ubezpieczeniowe (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 r. oraz
  później)
  Standard MSSF 17 zastępuje przejściowy standard MSS F 4 Umowy Ubezpieczeniowe i zawiera zasady ujmowani a,
  wyceny, prezentacji oraz ujawnień dla umów ubezpiec zeniowych będących w jego zakresie.
  Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na jednostkow e sprawozdanie finansowe.
  6) Interpretacja KIMSF 23 Niepewność Związana z Ujęciem Podatku Dochodowego (obowiązuje dla okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. oraz późnie j)
  Intepretacja KIMSF 23 wyjaśnia ujęcie podatku docho dowego, w przypadku gdy nie ma pewności, czy zastos owane
  przez jednostkę podejście podatkowe zostanie zaakce ptowane przez organy podatkowe. W przypadku gdy jes t
  prawdopodobne, że organy podatkowe zaakceptują zast osowane podejście podatkowe, należy ująć podatki w
  sprawozdaniu finansowym spójnie z zeznaniami podatk owymi bez odzwierciedlenia niepewności w ujęciu podatku
  bieżącego i odroczonego. W przeciwnym wypadku podst awę opodatkowania (lub stratę podatkowa), wartości
  podatkowe oraz niewykorzystane straty podatkowe nal eży ująć w kwocie, która w lepszy sposób odzwierciedli
  rozstrzygnięcie niepewności, przy wykorzystaniu met ody jednego najbardziej prawdopodobnego wyniku lub metody
  wartości oczekiwanej (sumy ważonych prawdopodobieńs twem możliwych rozwiązań). Przy ocenie
  prawdpodobieństwa akceptacji jednostka powinna zało żyć, że organy podatkowe dokonają weryfikacji niepewnego
  ujęcia podatkowego oraz mają pełną wiedzę o tym zag adnieniu.
  Spółka nie oczekuje, aby zmiany miały wpływ na jedn ostkowe sprawozdanie finansowe.
  7) Zmiany do MSSF 9 Instrumenty Finansowe (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019
  r. oraz później)
  Zmiany zezwalają, aby aktywa finansowe z opcją prze dpłaty za wynagrodzeniem ujemnym wyceniać w
  zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej prze z inne całkowite dochody zamiast w wartości godziwej przez
  wynik finansowy, jeśli te aktywa finansowe zgodnie z warunkami umownymi są instrumentami o przepływach
  pieniężnych stanowiących jedynie spłatę nierozliczo nej kwoty nominalnej i odsetek oraz spełniają pozos tałe wymogi
  MSSF 9.
  Spółka nie oczekuje, aby zmiany miały wpływ na jedn ostkowe sprawozdanie finansowe.
  8) Zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspól nych przedsięwzięciach (obowiązuje dla
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 20 19 r. oraz później)
  Zmiany wyjaśniają że jednostki ujmują inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsię wzięciach,
  dla których nie jest stosowana metoda praw własnośc i, zgodnie z wymogami MSSF 9 Instrumenty Finansowe.
  Spółka nie oczekuje, aby zmiany miały wpływ na jedn ostkowe sprawozdanie finansowe.
  9) Zmiany do MSSF – Ulepszenia 2015-2017 (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r.
  oraz później)
  Doroczne zmiany do standardów zawierające zmiany do 4 standardów (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23).
  Spółka nie oczekuje, aby zmiany miały wpływ na jedn ostkowe sprawozdanie finansowe.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 23
  10) Zmiany do MSR 19 Świadczenia Pracownicze (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2019 r. oraz później)
  Zmiany wymagają od jednostki wykorzystania aktualny ch założeń w przypadku zmiany, ograniczenia lub rozliczenia
  planu, aby ustalić koszty bieżącego zatrudnienia or az odsetki netto dla pozostałego okresu sprawozdawc zego od
  momentu zmiany planu.
  Spółka nie oczekuje, aby zmiany miały wpływ na jedn ostkowe sprawozdanie finansowe.


  AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  24
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
  Prawa związane z wydawaniem czasopism Wartość firmy
  Koncesje, patenty i licencje Pozostałe Wytworzone we
  własnym zakresie Razem
  Wartość brutto na 1 stycznia 2017 r.
  58 380
  3 262
  110 134
  14 492
  4 910
  191 178
  Zwiększenia -
  -
  1 768
  850
  1 277
  3 895
  Zakup -
  -
  1 274
  -
  -
  1 274
  Rozliczenie z inwestycji -
  -
  494
  850
  -
  1 344
  Wytworzenie we własnym zakresie -
  -
  -
  -
  1 277
  1 277
  Zmniejszenia (3 000)
  -
  -
  (850)
  -
  (3 850)
  Sprzedaż (3 000)
  -
  -
  (850)
  -
  (3 850)
  Wartość brutto na 31 grudnia 2017 r.
  55 380
  3 262
  111 902
  14 492
  6 187
  191 223
  Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na 1 stycznia 2017 r.
  35 021
  843
  82 256
  13 880
  892
  132 892
  Odpis amortyzacyjny za okres -
  -
  5 647
  894
  1 244
  7 785
  Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
  (nota 37) 10 994
  2 198
  94
  70
  365
  13 721
  Sprzedaż (3 000)
  -
  -
  (565)
  -
  (3 565)
  Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na 31 grudnia 2017 r.
  43 015
  3 041
  87 997
  14 279
  2 501
  150 833
  Wartość netto
  Na 1 stycznia 2017 r. 23 359
  2 419
  27 878
  612
  4 018
  58 286
  Na 31 grudnia 2017 r. 12 365
  221
  23 905
  213
  3 686
  40 390  AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  25
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE – C.D.
  Prawa związane z wydawaniem czasopism Wartość firmy
  Koncesje, patenty, licencje Pozostałe Wytworzone we
  własnym zakresie Razem
  Wartość brutto na 1 stycznia 2016 r.
  58 380
  3 262
  109 275
  15 086
  -
  186 003
  Zwiększenia -
  -
  2 697
  1 302
  4 910
  8 909
  Zakup -
  -
  2 097
  2
  -
  2 099
  Rozliczenie z inwestycji -
  -
  600
  1 300
  -
  1 900
  Wytworzenie we własnym zakresie -
  -
  -
  -
  3 043
  3 043
  Reklasyfikacje -
  -
  -
  -
  1 867
  1 867
  Zmniejszenia -
  -
  (1 838)
  (1 896)
  -
  (3 734)
  Sprzedaż -
  -
  (104)
  -
  -
  (104)
  Likwidacja -
  -
  -
  (1 859)
  -
  (1 859)
  Reklasyfikacje -
  -
  (1 550)
  -
  -
  (1 550)
  Przekazane aportem -
  -
  (184)
  (37)
  -
  (221)
  Wartość brutto na 31 grudnia 2016 r.
  58 380
  3 262
  110 134
  14 492
  4 910
  191 178  AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  26
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE – C.D.
  Amortyzacja wartości niematerialnych została ujęta w “koszcie własnym sprzedaży”, “kosztach sprzedaży ” oraz “kosztach ogólnego zarządu”. Odpis z tytułu utraty wartości jest
  ujmowany w “pozostałych kosztach operacyjnych” w ra chunku zysków i strat. Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości jest ujmowane w “pozostałych przycho dach operacyjnych” w
  rachunku zysków i strat.
  Zakontraktowane nakłady inwestycyjne dotyczące wart ości niematerialnych zostały przedstawione w nocie 33.
  Prawa związane z
  wydawaniem czasopism Wartość firmy
  Koncesje, patenty, licencje Pozostałe Wytworzone we
  własnym zakresie Razem
  Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na 1 stycznia 2016 r.
  35 021
  843
  76 877
  13 627
  -
  126 368
  Odpis amortyzacyjny za okres -
  -
  5 886
  1 760
  521
  8 167
  Odpis aktualizujący z tytułu utraty
  wartości -
  -
  56
  33
  56
  145
  Sprzedaż -
  -
  (104)
  -
  -
  (104)
  Likwidacja -
  -
  -
  (1 503)
  -
  (1 503)
  Reklasyfikacje -
  -
  (315)
  -
  315
  -
  Przekazane aportem -
  -
  (144)
  (37)
  -
  (181)
  Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na 31 grudnia 2016 r.
  35 021
  843
  82 256
  13 880
  892
  132 892
  Wartość netto
  Na 1 stycznia 2016 r. 23 359
  2 419
  32 398
  1 459
  -
  59 635
  Na 31 grudnia 2016 r. 23 359
  2 419
  27 878
  612
  4 018
  58 286  AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  27
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  4. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  Grunty Prawo
  wieczystego
  użytkowania gruntów Budynki i
  budowle Urządzenia
  techniczne i maszyny Środki
  transportu Pozostałe
  rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe
  aktywa
  trwałe w
  budowie Razem Wartość brutto na 1 stycznia 2017 r.
  7 704
  13 794
  249 172
  519 215
  4 128
  20 246
  1 110
  815 369
  Zwiększenia -
  -
  595
  5 357
  1 231
  402
  2 445
  10 030
  Zakup -
  -
  2
  5 357
  1 231
  212
  2 445
  9 247
  Rozliczenie z inwestycji -
  -
  593
  -
  -
  190
  -
  783
  Zmniejszenia -
  (160)
  (6 108)
  (4 664)
  (887)
  (280)
  (2 447)
  (14 546)
  Sprzedaż -
  -
  -
  (3 034)
  (887)
  -
  (320)
  (4 241)
  Likwidacja -
  -
  (298)
  (1 570)
  -
  (280)
  -
  (2 148)
  Rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych w budowie -
  -
  -
  -
  -
  -
  (2 127)
  (2 127)
  Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych
  przeznaczonych do sprzedaży -
  (160)
  (5 810)
  (60)
  -
  -
  -
  (6 030)
  Wartość brutto na 31 grudnia 2017 r.
  7 704
  13 634
  243 659
  519 908
  4 472
  20 368
  1 108
  810 853  AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  28
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  4. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE – C.D.
  Grunty Prawo
  wieczystego
  użytkowania gruntów
  Budynki i budowle Urządzenia
  techniczne i maszyny Środki
  transportu Pozostałe
  rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe
  aktywa
  trwałe w
  budowie Razem
  Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na 1 stycznia 2017 r.
  -
  7 824
  101 894
  439 566
  3 285
  18 427
  -
  570 996
  Odpis amortyzacyjny za okres -
  79
  7 522
  21 722
  343
  315
  -
  29 981
  Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
  (nota 37) -
  -
  765
  35 493
  600
  12
  -
  36 870
  Sprzedaż -
  -
  -
  (3 032)
  (805)
  -
  -
  (3 837)
  Likwidacja -
  -
  (298)
  (1 561)
  -
  (280)
  -
  (2 139)
  Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych
  przeznaczonych do sprzedaży -
  (41)
  (2 874)
  (50)
  -
  -
  -
  (2 965)
  Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na 31 grudnia 2017 r.
  -
  7 862
  107 009
  492 138
  3 423
  18 474
  -
  628 906
  Wartość netto
  Na 1 stycznia 2017 r. 7 704
  5 970
  147 278
  79 649
  843
  1 819
  1 110
  244 373
  Na 31 grudnia 2017 r. 7 704
  5 772
  136 650
  27 770
  1 049
  1 894
  1 108
  181 947  AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  29
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  4. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE – C.D.
  Grunty Prawo
  wieczystego
  użytkowania gruntów Budynki i
  budowle Urządzenia
  techniczne i maszyny Środki
  transportu Pozostałe
  rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe
  aktywa
  trwałe w
  budowie Razem Wartość brutto na 1 stycznia 2016 r.
  7 704
  28 010
  263 424
  517 888
  4 025
  20 606
  2 064
  843 721
  Zwiększenia -
  -
  4
  8 223
  448
  247
  1 264
  10 186
  Zakup -
  -
  4
  8 223
  448
  247
  1 264
  10 186
  Zmniejszenia -
  (14 216)
  (14 256)
  (6 896)
  (345)
  (607)
  (2 218)
  (38 538)
  Sprzedaż -
  (375)
  (14 020)
  (4 511)
  (345)
  (86)
  -
  (19 337)
  Likwidacja -
  -
  (236)
  (2 184)
  -
  (521)
  -
  (2 941)
  Reklasyfikacje -
  -
  -
  -
  -
  -
  (318)
  (318)
  Rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych w
  budowie -
  -
  -
  -
  -
  -
  (1 900)
  (1 900)
  Przekazane aportem -
  -
  -
  (201)
  -
  -
  -
  (201)
  Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych
  przeznaczonych do sprzedaży -
  (13 841)
  -
  -
  -
  -
  -
  (13 841)
  Wartość brutto na 31 grudnia 2016 r.
  7 704
  13 794
  249 172
  519 215
  4 128
  20 246
  1 110
  815 369  AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  30
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  4. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE – C.D.
  Grunty Prawo
  wieczystego
  użytkowania gruntów Budynki i
  budowle Urządzenia
  techniczne i maszyny Środki
  transportu Pozostałe
  rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe
  aktywa
  trwałe w
  budowie Razem
  Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na 1 stycznia 2016 r.
  -
  11 001
  106 177
  422 734
  3 250
  18 708
  -
  561 870
  Odpis amortyzacyjny za okres -
  191
  6 722
  23 550
  280
  293
  -
  31 036
  Sprzedaż -
  (209)
  (10 768)
  (4 403)
  (245)
  (54)
  -
  (15 679)
  Likwidacja -
  -
  (237)
  (2 154)
  -
  (520)
  -
  (2 911)
  Przekazane aportem -
  -
  -
  (161)
  -
  -
  -
  (161)
  Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych
  przeznaczonych do sprzedaży -
  (3 159)
  -
  -
  -
  -
  -
  (3 159)
  Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na 31 grudnia 2016 r.
  -
  7 824
  101 894
  439 566
  3 285
  18 427
  -
  570 996
  Wartość netto
  Na 1 stycznia 2016 r. 7 704
  17 009
  157 247
  95 154
  775
  1 898
  2 064
  281 851
  Na 31 grudnia 2016 r. 7 704
  5 970
  147 278
  79 649
  843
  1 819
  1 110
  244 373
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych została ujęta w “koszcie własnym sprzedaży”, “kosztach sprzedaży” oraz “kosztach ogólnego zarządu”. Odpis z tytułu utraty wartości został
  ujęty w “pozostałych kosztach operacyjnych” w rachu nku zysków i strat. Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości zostało ujęte w “pozostałych przychodac h operacyjnych” w rachunku
  zysków i strat.
  W 2017 r. Spółka nabyła środki transportu na podsta wie umów leasingu finansowego o wartości 122 tys. zł ( w 2016 r.:110 tys. zł.) Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość netto środków
  trwałych w leasingu wynosiła 181 tys. zł. (na 31 g rudnia 2016 r.: 96 tys. zł).
  Informacje na temat warunków umów leasingowych zost ały opisane w nocie 13.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 31
  4. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE – C.D.
  a) Zabezpieczenia na aktywach
  Rzeczowe aktywa trwałe przedstawione w tabeli poniż ej stanowią zabezpieczenie lini kredytowej i umów leasingu
  finansowego opisanych w nocie 13.
  Nazwa
  Wartość netto
  na 31 grudnia 2017 r.
  Prawo wieczystego użytkowania gruntów 4 281
  Budynki i budowle 93 367
  Urządzenia techniczne i maszyny 6 309
  Środki transportu 181
  Razem 104 138
  b) Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzed aży na dzień bilansowy
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. aktywa trwałe o wartości bilansowej 13 747 tys. zł (na 31 grudnia 2016 r.: 10 682 tys. zł)
  zostały zaprezentowane jako przeznaczone do sprzeda ży i obejmują prawo wieczystego użytkowania gruntów
  zlokalizowane przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie oraz nieruchomości zlokalizowane przy ul. Tkackiej 7/8 i
  Wełniarskiej 19/20 w Gdańsku.
  Spółka podjęła już aktywne działania mające na celu doprowadzenie do sprzedaży powyższych aktywów. Zar ząd Spółki
  oczekuje, że sprzedaż tych aktywów zostanie zrealiz owana w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bi lansowego i
  ocenia, że ich wartość godziwa pomniejszona o koszt y sprzedaży jest wyższa od wartości bilansowej.
  W raporcie bieżącym z dnia 7 grudnia 2017 r., Zarząd Agory S.A. poinformował, w nawiązaniu do rap ortów bieżących
  33/2016 oraz 25/2017, że na mocy Zmiany do Umowy Wa runkowej z dnia 7 grudnia 2017 r. sprzedaż prawa
  użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomośc i gruntowej o łącznej powierzchni 6270 mkw. w Warszawie,
  położonej przy ulicy Czerniakowskiej 85/87 („Nieruc homość”) nastąpi do końca lutego 2018 r., a nie jak wcześniej
  informowano do końca 2017 r. Zawarta w dniu 7 grudn ia 2017 r. Zmiana do Umowy Warunkowej zawartej w dn iu 27
  października 2017 r. nie wpłynęła na charakter Umow y Warunkowej, która pozostała umową sprzedaży o sku tkach
  zobowiązujących, zawartą pod warunkiem nieskorzysta nia przez Prezydenta m.st. Warszawy z prawa pierwok upu
  prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości („Warun ek"). W dniu 26 lutego 2018 r., w związku ze spełnieniem się
  warunku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, Sp ółka podpisała umowę przeniesienia prawa użytkowania
  wieczystego powyższej nieruchomości. Łączna wartoś ć transakcji wyniosła 19,0 mln zł netto, a jej pozytywny wpływ
  na wynik operacyjny Agora S.A. wyniesie 8,3 mln zł w pierwszym kwartale 2018 r.
  W raporcie bieżącym z dnia 22 stycznia 2018 r. Zarząd Agory S.A. poinformował o zawarciu warunkow ej umowy
  sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dwóch nieru chomości gruntowych zlokalizowanych w Gdańsku, wraz
  z prawem własności budynku. Szczegółowe informacje zawarte są w nocie 39.
  c) Sprzedaż nieruchomości w Łodzi
  W dniu 27 października 2016 r . Agora S.A. zawarła warunkową umowę sprzedaży praw a użytkowania wieczystego
  dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni około 4, 2 tys. m2 w Łodzi, wraz z prawem własności budynków
  posadowionych na jednej z nich, w tym zabytkowego b udynku biurowego o powierzchni zabudowy około 1 tys.
  m2 (dalej łącznie jako „Nieruchomość”). Umowa zosta ła zawarta pod warunkiem, że Prezydent miasta Łodzi nie
  wykona prawa pierwokupu do Nieruchomości, przysługu jącego Gminie Miasta Łódź.
  Decyzja o sprzedaży Nieruchomości wynikała z faktu, iż Spółka nie wykorzystywała efektywnie całej powierzchni
  Nieruchomości na działalność operacyjną, a optymaln ym rozwiązaniem był najem powierzchni biurowej dost osowanej
  do aktualnej skali działalności Spółki w Łodzi. Wra z z warunkową umową sprzedaży zawarta została warun kowa
  umowa najmu powierzchni biurowej, na mocy której Ag ora S.A., na zasadach rynkowych, wynajęła od kupującego na
  okres 5 lat powierzchnię biurową znajdującą się w N ieruchomości.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 32
  W dniu 2 grudnia 2016 r. Zarząd Agory S.A. powziął informację, iż Prezydent miasta Łodzi nie wykona prawa
  pierwokupu do Nieruchomości, przysługującego Gminie Miasta Łódź. W związku z tym w dniu 8 grudnia 2016 r.
  zawarta została umowa przeniesienia praw do Nieruch omości.
  Cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 9 700 tys. zł netto, a wpływ tej transakcji na pozostałe przychody operacyjne
  Spółki w 2016 r. z tytułu zysku na zbyciu niefinans owych aktywów trwałych wyniósł 5 991 tys. zł.
  d) Zakontraktowane nakłady inwestycyjne
  Zakontraktowane nakłady inwestycyjne zostały przeds tawione w nocie 33.
  5. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  Długoterminowe aktywa finansowe zawierają głównie a kcje, udziały i pożyczki udzielone w spółkach powiązanych.
  2017 r. 2016 r.
  Stan na początek okresu 577 848 569 446
  Udziały i akcje 572 801 561 920
  Udzielone pożyczki 5 047 7 526
  Zwiększenia 185 26 318
  Udziały i akcje 5 23 255
  - zakup udziałów i akcji 5 12 685
  - podwyższenie kapitału w spółce - 10 570
  Udzielone pożyczki 180 3 063
  - udzielenie pożyczek - 2 000
  - naliczenie odsetek 180 263
  - odwrócenie odpisu aktualizującego - 800
  Zmniejszenia (37 944) (17 916)
  Udziały i akcje (32 717) (12 374)
  - sprzedaż udziałów i akcji (8 026) (2 172)
  - odpis aktualizujący (nota 37) (24 691) (9 837)
  - inne - (365)
  Udzielone pożyczki (5 227) (5 542)
  - spłata pożyczek (2 717) (4 742)
  - reklasyfikacje (2 510) (800)
  Stan na koniec okresu 540 089 577 848
  Udziały i akcje 540 089 572 801
  Udzielone pożyczki - 5 047
  Podstawowe informacje o spółkach zależnych, współk ontrolowanych i stowarzyszonych przedstawiono w noc ie 35.  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 33
  6. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRE SOWE
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Pozostałe należności długoterminowe
  406 334
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 133 19
  539 353
  7. ZAPASY
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Materiały
  15 644 15 548
  Produkcja w toku 3 290 288
  Produkty gotowe 913 4 402
  Towary 194 1 115
  20 041 21 353
  Odpis aktualizujący wartość 8 739 8 427
  Zapasy, wartość brutto 28 780 29 780
  Wartość zapasów ujęta jako koszt w rachunku zysków i strat wynosiła 81 082 tys. zł (2016 r.: 116 869 tys. zł) i jest
  prezentowana w pozycji „koszt własny sprzedaży”.
  Odpis z tytułu utraty wartości oraz odwrócenie odpi su z tytułu utraty wartości zostały ujęte w “koszcie własnym
  sprzedaży” w rachunku zysków i strat (w 2017 r. ut worzenie odpisu aktualizującego w kwocie netto 1 42 1 tys. zł., w
  2016 r.: 956 tys. zł).
  8. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRE SOWE
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Należności z tytułu dostaw i usług
  96 298 100 552
  Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i podobne 1 487 2 998
  Rozliczenia międzyokresowe 1 922 4 534
  Należności z tytułu dywidend (nota 36) - 1 028
  Pozostałe 21 049 43 378
  120 756 152 490
  Odpisy aktualizujące wartość należności 9 417 11 080
  Należności krótkoterminowe i rozliczenia
  międzyokresowe brutto 130 173 163 570
  Pozostałe należności zawierają pożyczki udzielone p racownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjaln ych w
  kwocie 14 048 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 15 822 tys. zł). Pożyczki udzielane są na okres do dziesięciu lat i są spłacane
  w ratach miesięcznych. Oprocentowanie pożyczek jest stałe i wynosi 2%.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostałe należności za wierają również pozostałą do spłaty krótkoterminową część
  należności z tytułu odsprzedaży maszyn drukarskich do spółki zależnej Agora Poligrafia Sp. z o.o. w wysokości 5 847
  tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 17 299 tys. zł).
  Należności krótkoterminowe zawierają należności od jednostek powiązanych – szczegóły znajdują się w nocie 36.
  Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocento wane, a termin płatności wynosi zazwyczaj od 7 do 4 0 dni.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 34
  Odpisy aktualizujące są ujmowane w pozycji “pozosta łe koszty operacyjne”, natomiast odwrócenie odpisów
  aktualizujących w pozycji “pozostałe przychody oper acyjne”.
  Wiekowanie należności z tytułu dostaw i usług – net to
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Należności nieprzeterminowane
  64 765 67 720
  Należności przeterminowane do 1 miesiąca 18 453 25 741
  Należności przeterminowane powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 11 815 5 809
  Należności przeterminowane powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 655 682
  Należności przeterminowane powyżej 6 miesięcy do 1 roku 482 411
  Należności przeterminowane powyżej 1 roku 128 189
  96 298 100 552
  Odpisy aktualizujące wartość należności krótkotermi nowych
  2017 r. 2016 r.
  Stan na początek okresu
  11 080 12 604
  Zwiększenia 2 054 2 458
  Rozwiązania (1 399) (980)
  Wykorzystania (2 318) (3 002)
  Stan na koniec okresu 9 417 11 080
  9. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
  47 667 25 126
  Pożyczki udzielone 3 531 2 066
  Należności z tytułu cash poolingu (nota 31) 19 650 10 683
  70 848 37 875
  Pożyczki udzielone dotyczą transakcji z jednostkami powiązanymi zgodnie z informacją przedstawioną w n ocie 36.
  10. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
  9 020 10 824
  Lokaty bankowe 271 1 039
  Inne 107 101
  9 398 11 964
  Pozycja „środki pieniężne w kasie i na rachunkach” zawiera środki pieniężne zdeponowane na wyodrębnion ym
  rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 351 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 8 896 tys. zł).  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 35
  11. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  Kapitał zarejestrowany
  Kapitał zarejestrowany na 31 grudnia 2017 r.
  Seria
  Rodzaj akcji Rodzaj
  uprzywilejowania Liczba akcji Wartość
  nominalna Sposób pokrycia kapitału
  A uprzywilejowane co do głosu 4 281 600
  4 282 zamiana udziałów na akcje
  BiD zwykłe brak 43 383 826 43 383 zamiana udziałów na akcje,
  emisja akcji
  47 665 426
  47 665
  Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł.
  Wysokość uprzywilejowania akcji serii A wynosi 5 gł osów na akcję.
  Wszystkie akcje wyemitowane są w pełni opłacone.
  Program Nabywania Akcji Własnych Agory S.A.
  W dniu 21 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie Akcjon ariuszy podjęło uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu
  Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich późniejszego umorzenia, a także ogólnych warunków tego
  procesu oraz utworzenia celowego kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia
  w wysokości 23 833 tys. zł.
  Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpoczęło się w dniu 2 października 2017 r., a zakończyło
  w dniu 6 października 2017 r. Rozliczenie wszystkich transakcji odbyło się w dniu 10 października 2017 r. Spółka nabyła
  łącznie 1 084 595 akcji własnych w ramach realizacj i Programu Nabywania Akcji Własnych. Nabyte akcje b yły akcjami
  na okaziciela notowanymi na Giełdzie Papierów Warto ściowych w Warszawie, o wartości nominalnej 1,0 zł każda
  akcja, które (na dzień 10 października 2017 r.) łącznie stanowiły 2,28% kapitału zakładowego Spółki or az łącznie
  odpowiadały 1 084 595 głosów na walnym zgromadzeni u Spółki, co stanowiło 1,67% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki ("Nabyte Akcje"). Cena zakupu w ynosiła 20,0 zł za jedną Nabytą Akcję oraz 21 692 tys. zł łącznie
  za wszystkie Nabyte Akcje. Łączna cena zakupu akcji wraz z kosztami transakcyjnymi wynosiła 21 744 tys . zł.
  Zakup Nabytych Akcji nastąpił poza rynkiem regulowa nym, za pośrednictwem podmiotu Millenium Dom Makler ski S.A.
  w następstwie rozliczenia oferty zakupu akcji Agory S.A. ogłoszonej przez Spółkę w dniu 26 września 20 17 r. Łączna
  liczba akcji na okaziciela zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty wyniosła 29 13 1 971 akcji.
  Akcjonariusze nie zgłosili akcji imiennych do sprzedaży. Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji na okaziciela
  zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w rama ch Programu Nabywania Akcji Własnych przekroczyła ł ączną
  liczbę akcji, którą Spółka zamierzała nabyć w ramach Oferty z puli akcji na okaziciela (tj. 1 084 595 akcji), liczba akcji
  nabytych od poszczególnych akcjonariuszy została ob liczona przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych
  w punkcie 10 Oferty. Średnia stopa redukcji w puli akcji na okaziciela wyniosła 96,3%.
  Przed nabyciem Akcji Nabytych w ramach Programu Nab ywania Akcji Własnych Spółka nie posiadała żadnych akcji
  własnych. Obecnie Spółka posiada jedynie Nabyte Akcje.
  Zgodnie z prawem Spółka nie wykonuje praw udziałowy ch z akcji własnych. Spółka planuje umorzyć skupione akcje na
  najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 36
  12. ZYSKI/(STRATY) Z LAT UBIEGŁYCH
  Dywidendy
  Zyski z lat ubiegłych mogą zostać wypłacone akcjona riuszom zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowyc h oraz
  zasadami polityki dywidendowej ogłoszonej przez Spó łkę.
  Ramowa polityka dywidendowa ogłoszona przez Spółkę w dniu 14 lutego 2005 r. zakłada, w zależności od oceny
  perspektyw Spółki oraz warunków rynkowych, zwrot na dwyżki wolnych środków akcjonariuszom w postaci corocznej
  dywidendy oraz nabywanie własnych akcji w celu umor zenia.
  Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2017 r. stratę netto Agory S.A. za rok
  obrotowy 2016, która wyniosła 52 754 tys. zł, Walne Zgromadzenie postanowiło pokryć z kapitału zapasow ego Spółki.
  Ponadto, w dniu 21 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzen ie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie upoważnienia
  Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich późniejszego umorzenia. Program nabywania akcji
  własnych został opisany w nocie 11.
  13. DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY I POŻYCZKI
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Długoterminowe kredyty bankowe
  20 780 19 231
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 140 75
  Długoterminowe kredyty i pożyczki 20 920 19 306
  Krótkoterminowe kredyty bankowe 8 693 5 769
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 43 20
  Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 8 736 5 789
  Zobowiązania z tytułu kredytów
  Terminy spłaty
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  powyżej 1 roku do 3 lat
  20 780 19 231
  Zobowiązania długoterminowe, razem 20 780 19 231
  Na podstawie Umowy o Limit Kredytowy („Umowa”) zawa rtej z bankiem DNB Bank Polska S. A. w dniu 25 maja 2017 r.
  Agora S.A. otrzymała kredyt nieodnawialny w wysokoś ci 25 000 tys. zł przeznaczony na spłatę zadłużenia z tytułu
  kredytu terminowego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. , który podlega spłacie w 12 ratach kwartalnych począwszy od 1
  lipca 2018 r. Ponadto, Spółka dysponuje otwartym li mitem kredytowym w rachunku bieżącym do kwoty 75 00 0 tys. zł
  („Overdraft 1”), który może być wykorzystany w okre sie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy m.in. w ce lu
  finansowania bądź refinansowania akwizycji, wydatkó w inwestycyjnych oraz kapitału obrotowego a po upły wie 12
  miesięcy od dnia zawarcia Umowy podlega automatyczn ej konwersji na kredyt nieodnawialny spłacany w ratach
  kwartalnych. Spółka dysponuje również otwartym limi tem kredytowym w rachunku bieżącym do kwoty 35 000 tys. zł
  („Overdraft 2”), który może być wykorzystany w okre sie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy w celu finansowania
  kapitału obrotowego oraz innych celów korporacyjnyc h Spółki m.in. w systemie cash poolingu.
  Zgodnie z postanowieniami Umowy Limit Kredytowy jes t zabezpieczony m.in. oświadczeniem o dobrowolnym
  poddaniu się egzekucji przez Spółkę, hipoteką umowną, ustanowioną na rzecz Banku na nieruchomościach p ołożonych
  w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, na których to nieruchomościach przysługuje Spółce prawo użytkowan ia


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 37
  wieczystego oraz prawo własności położonego na nich budynku oraz przelewem praw z polisy ubezpieczenio wej na
  powyższej nieruchomości.
  Dodatkowo Spółka zobowiązała się do utrzymywania w okresie kredytowym określonych parametrów i wskaźników
  finansowych dotyczących jej działalności na uzgodnionym z Bankiem poziomie. Jednocześnie Spółka zobowi ązała się,
  że w określonym w Umowie terminie przeniesie do Banku istotną część obsługi transakcyjnej.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka posiada zadłużen ie z tytułu wykorzystanego kredytu nieodnawialnego w wysokości
  25 002 tys. zł oraz z tytułu kredytu w rachunku bie żącym w wysokości 4 471 tys. zł.
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Przyszłe minimalne opłaty leasingowe
  205 108
  Niezrealizowane koszty finansowe (22) (13)
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego netto, razem 183 95
  Wiekowanie zobowiązań z tytułu leasingu finansoweg o netto
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  do 1 roku
  43 20
  powyżej 1 do 5 lat 140 75
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego netto, razem 183 95
  Wiekowanie przyszłych minimalnych opłat leasingowy ch
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  do 1 roku
  53 25
  powyżej 1 do 5 lat 152 83
  Przyszłe minimalne opłaty leasingowe, razem 205 108


  AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  Strona
  38
  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Wierzyciel Kwota wg umowy Kwota pozostała do s płaty Warunki
  oprocentowania
  Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia
  2016 r. 31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  długo
  terminowe
  krótko
  terminowe długo
  terminowe
  krótko
  terminowe
  Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek DNB Bank Polska
  S. A. 135 000
  -
  20 780
  8 693
  -
  -
  WIBOR 1 M
  lub 3 M
  + marża banku kredyt
  nieodnawialny -
  kwartalnie 12 rat
  od 01.07.2018 do
  1.04.2021; kredyt
  w rachunku
  bieżącym z
  okresem
  dostępności do 24
  maja 2018 r. Hipoteki na nieruchomościach
  położonych w Warszawie
  (obejmujące prawo
  wieczystego użytkowania
  gruntów oraz prawo własności
  do położonych na nich
  budynkach), cesja praw z polis
  ubezpieczeniowych,
  pełnomocnictwa do
  rachunków bankowych linia kredytowa dla
  Agory S.A. (podział
  na: kredyt
  nieodnawialny i
  dostępny do
  wykorzystania
  kredyt w rachunku
  bieżącym)
  Bank Pekao S.A.
  -
  135 000
  -
  -
  19 231
  5 769
  WIBOR 1 M
  lub 3 M
  + marża banku
  kredyt spłacony w
  całości w 2017 r.
  Hipoteki na nieruchomościach
  położonych w Warszawie
  (obejmujące prawo
  wieczystego użytkowania
  gruntów oraz prawo własności
  do położonych na nich
  budynkach), cesja praw z polis
  ubezpieczeniowych,
  pełnomocnictwa do
  rachunków bankowych linia kredytowa dla
  Agory S.A. (podział na
  dostępny do
  wykorzystania kredyt
  terminowy oraz
  kredyt w rachunku
  bieżącym)
  Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
  232
  110
  140
  43
  75
  20
  marża leasingodawcy
  spłata w ratach do 2022 r.
  weksel in blanco, przedmiot leasingu (samochody)
  umowa leasingowa zawarta przez Agorę S.A.  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 39
  14. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu cash poolingu 26 668 27 715
  26 668 27 715
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. i na dzień 31 grudnia 2 016 r. pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe
  obejmują zobowiązania Agory S.A. wobec spółek powią zanych wynikające z rozliczeń w ramach systemu cash poolingu
  funkcjonującego w Grupie Agora.
  15. AKTYWA I REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHO DOWEGO
  Podatek odroczony został wyliczony według ustawowej stawki podatkowej 19% (2016 r.: 19%).
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  2017 r. 2016 r.
  Stan na początek okresu
  16 063 16 275
  Bierne rozliczenie międzyokresowe i zobowiązania
  (koszty naliczane memoriałowo)
  6 738 8 895
  Aktywa i zobowiązania finansowe 45 124
  Pozycje walutowe (niezrealizowane różnice kursowe) - 2
  Zobowiązania z tytułu odsetek 8 5
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 5 716 4 795
  Rezerwy na zobowiązania 1 499 393
  Zapasy objęte odpisem aktualizującym 1 601 1 516
  Należności objęte odpisem aktualizującym 456 545
  Zmiany odniesione do rachunku zysków i strat
  (2 594) (169)
  Bierne rozliczenia międzyokresowe i zobowiązania
  (koszty naliczane memoriałowo)
  (843) (2 124)
  Aktywa i zobowiązania finansowe (45) (79)
  Pozycje walutowe (niezrealizowane różnice kursowe) 4 (2)
  Zobowiązania z tytułu odsetek 11 3
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów (817) 921
  Rezerwy na zobowiązania (896) 1 109
  Zapasy objęte odpisem aktualizującym 60 85
  Należności objęte odpisem aktualizującym (68) (82)
  Zmiany odniesione do innych całkowitych dochodów (49) (3)
  Rezerwy na zobowiązania (49) (3)


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 40
  Przekazane aportem
  - (40)
  Bierne rozliczenie międzyokresowe i zobowiązania
  (koszty naliczane memoriałowo)
  - (33)
  Należności objęte odpisem aktualizującym - (7)
  Stan na koniec okresu 13 420 16 063
  Bierne rozliczenie międzyokresowe i zobowiązania
  (koszty naliczane memoriałowo)
  5 895 6 738
  Aktywa i zobowiązania finansowe - 45
  Pozycje walutowe (niezrealizowane różnice kursowe) 4 -
  Zobowiązania z tytułu odsetek 19 8
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 4 899 5 716
  Rezerwy na zobowiązania 554 1 499
  Zapasy objęte odpisem aktualizującym 1 661 1 601
  Należności objęte odpisem aktualizującym 388 456
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  2017 r. 2016 r.
  Stan na początek okresu
  24 470 28 457
  Różnica między amortyzacją podatkową i rachunkową 24 264 28 122
  Pozycje walutowe (niezrealizowane różnice kursowe) 9 -
  Należności z tytułu odsetek 24 31
  Pozostałe 173 304
  Zmiany odniesione do rachunku zysków i strat
  (11 881) (3 972)
  Różnica między amortyzacją podatkową i rachunkową (11 834) (3 843)
  Aktywa i zobowiązania finansowe 98 -
  Pozycje walutowe (niezrealizowane różnice kursowe) (9) 9
  Należności z tytułu odsetek (18) (7)
  Pozostałe (118) (131)
  Przekazane aportem
  - (15)
  Różnica między amortyzacją podatkową i rachunkową - (15)
  Stan na koniec okresu
  12 589 24 470
  Różnica między amortyzacją podatkową i rachunkową 12 430 24 264
  Aktywa i zobowiązania finansowe 98 -
  Pozycje walutowe (niezrealizowane różnice kursowe) - 9
  Należności z tytułu odsetek 6 24
  Pozostałe 55 173
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Aktywa
  13 420 16 063
  Rezerwa (12 589) (24 470)
  Aktywa /(rezerwa) z tytułu podatku odroczonego net to 831 (8 407)  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 41
  Nierozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku d ochodowego
  Spółka nie rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu różnic przejściowych w ynikających
  z odpisów na inwestycje w spółki zależne z uwagi na długoterminowy charakter inwestycji w te spółki oraz z tytułu
  strat podatkowych z powodu niepewności co do osiągn ięcia przyszłych zysków podatkowych w okresie kolejnych
  pięciu lat podatkowych, w których możliwe jest ich rozliczenie. Wartość ujemnych różnic przejściowych, oraz strat
  podatkowych do rozliczenia, od których nie rozpozna no aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz daty
  ich wygaśnięcia przedstawia tabela poniżej:
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r. Data
  wygaśnięcia
  Nierozliczone straty podatkowe
  113 773 69 843 do 2024 r.*
  Ujemne różnice przejściowe związane z inwestycjami w
  spółki zależne 59 591 38 369 nieokreślona
  * z uzwględnieniem 3-letniego okresu istnienia Pod
  atkowej Grupy Kapitałowej („PGK”), podczas którego rozliczanie strat
  podatkowych Spółki powstałych przed utworzeniem PGK ulega zawieszeniu.
  Różnice przejściowe związane z inwestycjami w jedno stki zależne, od których nie utworzono
  rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Spółka nie rozpoznała rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczącej inwestycji w spółki zależne z
  uwagi na długoterminowy charakter inwestycji w te s półki oraz kontrolę nad odwracaniem i realizowaniem się różnic
  przejściowych dla celów podatkowych. Rezerwa ta wyn iosłaby 3 322 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 3 322 tys. zł).
  Podatkowa Grupa Kapitałowa
  W dnia 21 grudnia 2017 r. Zarząd Agory S.A. podjął uchwałę o zamiarze utworz enia Podatkowej Grupy Kapitałowej
  („PGK”), w skład której weszły Agora oraz następujące spółki zależne: Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o., Agora TC Sp. z
  o.o., Trader.com (Polska) Sp. z o.o., Helios S.A., AMS S.A., Yieldbird Sp. z o.o. oraz Plan A Sp. z o. o.
  W dniu 15 lutego 2018 r. Zarząd Agory S.A. otrzymał decyzję Naczelnika Drug iego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego
  w Warszawie o dokonaniu rejestracji umowy o utworze niu PGK.
  PGK zostanie utworzona z dniem 1 marca 2018 r., a k ażdy następny rok podatkowy będzie się pokrywał z rokiem
  kalendarzowym. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2020 r.
  W umowie o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, Agora została wskazana jako spółka reprezentująca PGK w
  zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordyn acji
  podatkowej.
  Spółka szacuje, że utworzenie PGK może spowodować p rzewidziane przepisami prawa obniżenie zobowiązania
  podatkowego PGK o około 5 mln zł w każdym roku funk cjonowania PGK.
  16. REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE
  Zgodnie z kodeksem pracy pracownicy mają prawo do o dprawy z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego. Kwota
  oszacowanej rezerwy na 31 grudnia 2017 r. wynosi 2 237 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 2 244 tys. zł), w tym część
  długoterminowa 2 021 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 2 057 tys. zł).  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 42
  17. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
  Rezerwa na
  reorganizację Rezerwa na koszty
  wynagrodzeń i odprawy dla
  byłych członków
  Zarządu Rezerwa na
  sprawy sporne Pozostałe Razem
  Stan na 1 stycznia 2017 r.
  5 730 - 154 - 5 884
  Zwiększenia rezerw - 1 320 13 185 1 518
  Wykorzystanie rezerw (5 564) (844) - - (6 408)
  Rozwiązanie rezerw (149) - (25) - (174)
  Stan na 31 grudnia 2017 r. 17 476 142 185 820
  Część długoterminowa - 75 - - 75
  Część krótkoterminowa 17 401 142 185 745
  Rezerwa na reorganizację
  W czwartym kwartale 2016 r., w związku z ogłoszenie m zwolnienia grupowego w Agora S.A., utworzono reze rwę na
  koszty związane z tym procesem w wysokości 6 906 ty s. zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. rezerwa pozostała do
  wykorzystania wynosiła 17 tys. zł.
  Rezerwa na sprawy sporne
  Spółka jest stroną pozwaną w postępowaniach sądowyc h. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka dokonała oszacowania
  ryzyka wypłaty odszkodowań z tytułu toczących się s praw w postępowaniach sądowych. Szacunku wartości
  odszkodowań, które zostaną najprawdopodobniej wypła cone dokonano po konsultacji z prawnikami Spółki w oparciu
  o obecny status spraw i zebrane materiały dowodowe.
  Dodatkowo, Spółka jest stroną sądowych spraw sporny ch w wysokości 1 210 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 1 880 tys. zł),
  w przypadku których Zarząd ocenia prawdopodobieństw o przegranej jako mniejsze niż 50%, które stanowią
  zobowiązania warunkowe.
  18. DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZY OKRESOWE
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Długoterminowe
  Przychody przyszłych okresów
  - subwencje na sfinansowanie zakupu
  środków trwałych
  40 18
  - pozostałe 539 268
  579 286
  Krótkoterminowe
  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 31 148 35 424
  - rezerwa na niewykorzystane urlopy 6 368 6 914
  - rezerwa na koszty systemu motywacyjnego 3 234 4 125
  - rezerwa na płace 4 318 4 184
  - rezerwa na Plany Motywacyjne (nota 26) 2 013 1 457
  - rezerwa z tytułu niezafakturowanych kosztów 15 215 18 744  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 43
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Przychody przyszłych okresów
  6 716 6 665
  - subwencje na sfinansowanie zakupu
  środków trwałych
  39 7
  - przedpłaty na ogłoszenia, kampanie
  reklamowe i prenumeraty
  3 494 3 179
  - koszty sądowe 220 313
  - pozostałe (1) 2 963 3 166
  37 864 42 089
  (1) Wartość na 31 grudnia 2017 r.i na 31 grudnia 2016 r. zawiera głównie otrzymaną zaliczkę dotyczącą sprzedaży
  nieruchomości przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie w wysokości 2 500 tys. zł.
  19. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  36 797 40 430
  Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i podobne 7 475 14 730
  Pozostałe 2 176 4 474
  Fundusze specjalne 21 622 21 516
  68 070 81 150
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocent owane i zazwyczaj rozliczane w terminach 14-60 dnio wych.
  Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń s ą nieoprocentowane i rozliczane miesięcznie zgodnie z terminem
  płatności.
  Zobowiązania krótkoterminowe zawierają zobowiązania w stosunku do jednostek powiązanych – szczegóły znajdują
  się w nocie 36.
  20. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
  2017 r. 2016 r.
  Przychody ze sprzedaży usług reklamowych
  206 974 236 332
  Przychody ze sprzedaży wydawnictw 138 731 141 741
  Przychody ze sprzedaży towarów 16 586 18 091
  Przychody ze sprzedaży usług poligraficznych 82 067 134 138
  Pozostała sprzedaż 48 162 45 757
  492 520 576 059
  Przychody ze sprzedaży zawierają sprzedaż barterową w wysokości 22 086 tys. zł (za 2016 r.: 30 790 tys. zł).  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 44
  21. KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW
  2017 r. 2016 r.
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (nota 4)
  29 981 31 036
  Amortyzacja wartości niematerialnych (nota 3) 7 785 8 167
  Zużycie materiałów i energii oraz wartość
  sprzedanych towarów i materiałów
  96 140 133 693
  Reklama i reprezentacja 53 560 71 435
  Czynsze z tytułu wynajmu powierzchni
  i rzeczowych aktywów trwałych
  5 728 5 289
  Podatki i opłaty 4 972 5 541
  Pozostałe usługi obce 160 812 189 220
  Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracownikó w (nota 24) 201 023 213 911
  Razem koszty według rodzajów 560 001 658 292
  Zmiana stanu produktów 238 298
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed nostki (198) (258)
  Razem koszty operacyjne 560 041 658 332
  Koszty sprzedaży (143 779) (174 754)
  Koszty ogólnego zarządu (83 644) (79 313)
  Razem koszt własny sprzedaży 332 618 404 265
  22. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
  2017 r. 2016 r.
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (1)
  351 6 331
  Dotacje 3 216 1 019
  Odwrócenie odpisu aktualizującego należności 1 399 980
  Rozwiązanie rezerw 25 272
  Otrzymane darowizny 306 248
  Odpisane zobowiązania 13 78
  Pozostałe 1 306 897
  6 616 9 825
  (1) W 2016 r. zysk ze zbycia niefinansowych aktywó w trwałych zawiera głównie zysk ze sprzedaży nieruc homości w
  Łodzi w wysokości 5 991 tys. zł. (nota 4c).
  23. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
  2017 r. 2016 r.
  Odpisy aktualizujące należności
  2 054 2 458
  Odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe (n ota 3 i 4) 50 591 145
  Darowizny 458 503
  Utworzenie rezerw 1 518 146
  Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych 9 386
  Pozostałe 1 618 1 099
  56 248 4 737  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 45
  24. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZEŃ NA RZECZ PRACOWNIKÓ W
  `
  2017 r. 2016 r.
  Wynagrodzenia
  170 148 176 373
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 30 875 30 632
  Koszty związane ze zwolnieniem grupowym (nota 17) - 6 906
  201 023 213 911
  Średnia wielkość zatrudnienia 1 755 1 888
  25. WYNAGRODZENIA WYPŁACONE CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NAD ZORCZEJ
  System wynagrodzeń dla członków Zarządu Agory funkcjonuje w oparciu o trzy elementy - część stałą (wynagrodzenie
  zasadnicze), część zmienną (plany motywacyjne i pre mie uznaniowe) oraz świadczeń pozapłacowych, któryc h zakres
  ustala Rada Nadzorcza.
  Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu za okres p ełnienia funkcji członka Zarządu przedstawia tabela poniżej:
  2017 r.
  wynagrodzenie stałe wynagrodzenie
  zmienne pozostałe
  świadczenia
  Zarząd
  Bartosz Hojka 1 643 804 836 3
  Tomasz Jagiełło 745 240 505 -
  Agnieszka Sadowska (1) 560 283 272 5
  Grzegorz Kania (2) 90 90 - -
  Anna Kryńska - Godlewska (2) 90 90 - -
  Grzegorz Kossakowski (3) 908 400 505 3
  Robert Musiał (4) 606 100 505 1
  4 642 2 007 2 623 12
  2016 r.
  wynagrodzenie stałe wynagrodzenie
  zmienne (w tym
  Trzyletni Plan
  Motywacyjny) pozostałe
  świadczenia
  Zarząd
  Bartosz Hojka 2 612 804 1 807 1
  Grzegorz Kossakowski 2 148 600 1 547 1
  Robert Musiał 2 085 594 1 487 4
  Tomasz Jagiełło 1 727 240 1 487 -
  8 572 2 238 6 328 6  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 46
  (1) Agnieszka Sadowska została powołana do Zarządu Spó łki w dniu 1 marca 2017 r.
  (2) Anna Kryńska – Godlewska i Grzegorz Kania zostali p owołani do Zarządu Spółki w dniu 8 listopada 2017 r.
  (3) Grzegorz Kossakowski pełnił funkcję członka Zarząd u Spółki do dnia 5 września 2017 r.
  (4) Robert Musiał pełnił funkcję członka Zarządu Spółk i do dnia 28 lutego 2017 r.
  Tomasz Jagiełło uzyskał dodatkowo wynagrodzenie z t ytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Helios S.A. w
  wysokości 356 tys. zł (w 2016 r.: 356 tys. zł) a Ag nieszka Sadowska z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki
  Stopklatka S.A. w wysokości 253 tys. zł. Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywal i żadnych
  wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współkontrolowanych i stowarzy szonych.
  Wpływ na koszty wynagrodzeń planu motywacyjnego dla członków Zarządu opartego o instrumenty finansowe został
  przedstawiony w nocie 26.
  Informacja o zobowiązaniach wobec byłych członków Z arządu została przedstawiona w nocie 17.
  Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej ob ejmowało wynagrodzenie stałe i zostało przedstawione w
  tabeli poniżej: Rada Nadzorcza
  2017 r. 2016 r.
  Andrzej Szlęzak
  108 108
  Wanda Rapaczynski 72 72
  Tomasz Sielicki 72 72
  Dariusz Formela 72 72
  Sławomir S. Sikora (1) - 35
  Paweł Mazur (1) - 35
  Anna Kryńska - Godlewska (2) 62 37
  Andrzej Dobosz 72 37
  Maciej Wiśniewski (3) 10 -
  468 468
  (1) Sławomir S. Sikora i Paweł Mazur pełnili funkcję cz łonków Rady Nadzorczej do 23 czerwca 2016 r.;
  (2) Anna Kryńska – Godlewska pełniła funkcję członka R ady Nadzorczej do 8 listopada 2017 r.;
  (3) Maciej Wiśniewski pełni funkcję członka Rady Nadzor czej od 9 listopada 2017 r.
  26. PLANY MOTYWACYJNE OPARTE O INSTRUMENTY FINANSOWE
  Plan Motywacyjny dla członków Zarządu na lata 2016 -2017
  Począwszy od drugiego kwartału 2016 r. członkowie Zarządu Spółki uczestniczą w programie motywacyjnym („Plan
  Motywacyjny”) uprawniającym do otrzymania Premii Ro cznej składającej się z dwóch komponentów, których
  podstawowy opis został przedstawiony poniżej:
  (i) stopień realizacji celu odnoszącego się do w yniku EBITDA Grupy Agora („Cel EBITDA”). Cel EBITDA określony został
  jako wartość wyniku EBITDA (stanowiącego sumę zysku /straty z działalności operacyjnej i amortyzacji) do
  osiągnięcia w danym roku obrotowym ustalona przez R adę Nadzorczą. Wartość potencjalnej premii w tym
  elemencie Planu Motywacyjnego jest zależna od stopn ia realizacji Celu EBITDA i będzie określona w oparciu o
  zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora za dany rok obrotowy;
  (ii) stopień aprecjacji ceny giełdowej akcji Spółk i („Cel Wzrostu Wartości Akcji”). Wartość potencjal nej premii w tym
  elemencie Planu Motywacyjnego jest zależna od stopn ia aprecjacji kursu akcji w przyszłości. Stopień aprecjacji
  kursu akcji wyliczany jest jako różnica między śred nią kursu akcji Spółki w pierwszym kwartale roku ob rotowego


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 47
  następującego po roku obrotowym, za który premia je st obliczana („Średnia Cena Akcji IQ”) a średnią z kursów
  akcji Spółki w czwartym kwartale poprzedniego roku obrotowego w stosunku do roku obrotowego, za który
  premia jest obliczana („Średnia Cena Akcji IVQ”). W przypadku gdyby Średnia Cena Akcji IQ była niższa niż Średnia
  Cena Akcji IVQ, Cel Wzrostu Wartości Akcji uznaje s ię za niezrealizowany i premia w tym elemencie Plan u
  Motywacyjnego nie zostanie przyznana.
  Przyznanie premii z Planu Motywacyjnego uzależnione jest również od spełnienia warunku o charakterze
  nierynkowym, polegającego na pozostawaniu uprawnion ego pracownika w Zarządzie Spółki w okresie obrotowym,
  którego premia dotyczy.
  Zasady, cele, korekty i warunki rozliczenia Planu M otywacyjnego dla członków Zarządu Spółki zostały ok reślone w
  uchwale Rady Nadzorczej.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r., wartość rezerwy na pre mię z tytułu realizacji Celu EBITDA została oszacowana w oparciu o
  najlepszy szacunek przewidywanej wartości realizacj i Celu EBITDA w 2017 r. i odniesiona w rachunek zysków i strat.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r., wartość rezerwy na pre mię z tytułu realizacji Celu Wzrostu Wartości Akcji została
  oszacowana przy wykorzystaniu modelu dwumianowego ( model Cox, Ross, Rubinstein ), biorącego pod uwagę m.in.:
  bieżącą wysokość kursu akcji Spółki (na dzień bilan sowy, którego dotyczy sprawozdanie finansowe) oraz zmienność
  kursu akcji Spółki z okresu 12 miesięcy poprzedzają cych dzień bilansowy, na który jest sporządzane spr awozdanie
  finansowe. Wartość ta została odniesiona w rachunek zysków i strat proporcjonalnie do okresu rozliczenia tego
  elementu Planu Motywacyjnego.
  Podstawowe parametry modelu dwumianowego służącego kalkulacji wartości godziwej potencjalnej premii z tytułu
  realizacji Celu Wzrostu Wartości Akcji zostały prze dstawione w tabeli poniżej:
  kurs akcji Agory S.A. na dzień bilansowy, którego d otyczy sprawozdanie
  finansowe zł 14,44
  zmienność kursu akcji Agory S.A. w okresie ostatnic h dwunastu miesięcy % 29,65
  Średnia Cena Akcji IVQ zł 11,13
  stopa wolna od ryzyka % 1,19-1,52
  (w terminach zapadalności)
  Wpływ Planu Motywacyjnego na jednostkowe sprawozdan ie finansowe Agory S.A. przedstawiono w tabeli poniżej:
  2017 r. 2016 r.
  Rachunek zysków i strat - zwiększenie kosztów wynag rodzeń i świadczeń
  na rzecz pracowników*
  3 052 1 457
  Rachunek zysków i strat – podatek odroczony (580) (277)
  Zobowiązania: rozliczenia międzyokresowe - stan na koniec okresu 2 013 1 457
  Aktywo z tytułu podatku odroczonego - stan na konie c okresu 382 277
  * łączna kwota kosztu w okresie obrotowym obejmuje koszty planu za rok 2017 oraz część kosztu elementu kur sowego planu za rok
  2016, który został rozliczony w maju 2017 r.  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 48
  Łączny koszt Planu Motywacyjnego związany z udziałe m w tym programie członków Zarządu Agory S.A.:
  2017 r. 2016 r.
  Bartosz Hojka
  1 103 521
  Tomasz Jagiełło 631 312
  Agnieszka Sadowska (1) 423 -
  Grzegorz Kania (2) 62 -
  Anna Kryńska - Godlewska (2) 62 -
  Grzegorz Kossakowski (3) 495 312
  Robert Musiał (4) 276 312
  3 052 1 457
  (1) Agnieszka Sadowska zostala powołana do Zarządu Spó łki w dniu 1 marca 2017 r.
  (2) Anna Kryńska – Godlewska i Grzegorz Kania zostali p owołani do Zarządu Spółki w dniu 8 listopada 2017 r.
  (3) Grzegorz Kossakowski pełnił funkcję członka Zarząd u Spółki do dnia 5 września 2017 r.
  (4) Robert Musiał pełnił funkcję członka Zarządu Spółk i do dnia 28 lutego 2017 r.
  27. PRZYCHODY FINANSOWE
  2017 r. 2016 r.
  Dywidendy i udziały w zyskach
  52 962 26 677
  Odsetki z tytułu udzielonych pożyczek i podobne 223 379
  Pozostałe odsetki i przychody z krótkoterminowych aktywów
  finansowych 1 585 1 426
  Zysk ze zbycia finansowych aktywów trwałych (1) 11 031 1 828
  Odwrócenie odpisów aktualizujących aktywa finansow e 174 1 142
  Zyski z tytułu różnic kursowych - 73
  Wycena zobowiązania z tytułu płatności warunkowej - 27
  Pozostałe 94 243
  66 069 31 795
  (1) Zysk ze zbycia finansowych aktywów trwałych dotycz y głównie zbycia udziałów w spółce Green Content Sp. z o.o.
  (nota 35)
  28. KOSZTY FINANSOWE
  2017 r. 2016 r.
  Odsetki, prowizje i inne koszty od kredytów, pożyc zek i leasingu
  1 138 822
  Pozostałe odsetki 389 442
  Odpisy aktualizujące aktywa finansowe (nota 37) 24 691 9 837
  Straty z tytułu różnic kursowych 106 -
  Pozostałe 1 -
  26 325 11 101  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 49
  29. PODATEK DOCHODOWY
  Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat
  2017 r. 2016 r.
  Podatek bieżący
  Bieżące obciążenie podatkowe - -
  Korekty ujęte w sprawozdaniu danego okresu, dotycz ące podatku
  bieżącego za poprzednie okresy
  - (66)
  - (66)
  Podatek odroczony
  Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i od wrócenia się różnic
  przejściowych
  9 279 3 203
  Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu różnicy przejś ciowej poprzedniego
  okresu
  8 600
  9 287 3 803
  Razem podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 9 287 3 737
  Podatek dochodowy ujęty w innych całkowitych
  dochodach 2017 r. 2016 r.
  Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń (49)
  (3)
  Razem podatek dochodowy ujety w innych całkowitych dochodach (49) (3)
  Podatek dochodowy od zysku brutto Spółki różni się od teoretycznej kwoty wynikającej z
  zastosowania stawki podatkowej obowiązującej w Pols ce (19%) jak przedstawiono poniżej:
  2017 r. 2016 r.
  Strata brutto (77 409) (56 491)
  Podatek według ustawowej stawki podatkowej 19% (2016 r.: 19%) 14 708 10 733
  Efekt podatkowy:
  Dywidendy 10 063 5 069
  Pozostałe przychody nie podlegające opodatkowaniu 405 98
  Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (1 334) (1 167)
  Różnice przejściowe, na których nie rozpoznano pod atku
  odroczonego
  (4 691) (1 677)
  Straty podatkowe, od których nie rozpoznano aktywa z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego
  (9 872) (9 853)
  Rozpoznanie odroczonego podatku dochodowego od róż nic
  przejściowych z poprzedniego okresu
  8 600
  Inne - (66)
  Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynosz ącej 12%
  (2016: 6,6%)
  9 287 3 737  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 50
  30. ZYSK/(STRATA) PRZYPADAJĄCY/(-A) NA JEDNĄ AKCJĘ
  Zysk/(strata) podstawowy/a przypadający/(-a) na jed ną akcję oblicza się poprzez podzielenie wyniku netto przez
  średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występują cych w ciągu okresu sprawozdawczego, tj. 47 421 764 (2016 r.
  47 665 426).
  Średnia ważona liczba akcji:
  2017 r. 2016 r.
  Stan na początek okresu 47 665 426 47 665 426
  Wpływ skupu akcji własnych (243 662) -
  Stan na koniec okresu 47 421 764 47 665 426
  Nie występują czynniki powodujące rozwodnienie zysk u/(straty) przypadającego/(-ej) na jedną akcję.
  31. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM
  Spółka jest narażona na następujące rodzaje ryzyka wynikające z korzystania z instrumentów finansowych :
   ryzyko kredytowe
   ryzyko płynności
   ryzyko rynkowe
  Nota przedstawia informacje na temat ekspozycji Spó łki na dany rodzaj ryzyka, cele, zasady oraz procedury pomiaru i
  zarządzania ryzykiem przyjęte przez Spółkę, jak też informacje o zarządzaniu kapitałem przez Spółkę. W innych
  częściach niniejszego jednostkowego sprawozdania fi nansowego przedstawiono wymagane informacje liczbow e.
  Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem
  Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie zasa d zarządzania ryzykiem w Spółce oraz nadzór nad ich
  przestrzeganiem. W Spółce obowiązuje Polityka Zarzą dzania Ryzykiem, która celem jest określenie zasad i ram procesu
  zarządzania ryzykiem oraz ustanowienie odpowiedzial ności uczestników tego procesu.
  Zasady zarządzania ryzykiem określone przez Spółkę mają na celu identyfikację i analizę ryzyk, na które Spółka jest
  narażona, określenie odpowiednich limitów i kontrol i, jak też monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowan ia do niego
  limitów. Zasady i procedury zarządzania ryzykiem po dlegają regularnym przeglądom w celu uwzględnienia zmiany
  warunków rynkowych i zmian w działalności Spółki.
  Komitet Audytu sprawuje nadzór nad wykonywanym prze z kierownictwo monitorowaniem zgodności z zasadami i
  procedurami zarządzania ryzykiem przez Spółkę, jak też dokonuje przeglądów, czy zasady i procedury zar ządzania
  ryzykiem są odpowiednie w odniesieniu do ryzyk na j akie narażona jest Spółka. Komórką wspomagającą Kom itet
  Audytu w wykonywaniu nadzoru jest Audyt Wewnętrzny, który regularnie lub w trybie ad hoc sprawdza działanie
  procedur i mechanizmów kontroli zarządzania ryzykie m. Wyniki pracy Audytu Wewnętrznego w tym zakresie są
  przekazywane Komitetowi Audytu.
  Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Spółkę w sytuacji, kiedy klient lub druga strona
  kontraktu o instrument finansowy nie spełni obowiąz ków wynikających z umowy. Ryzyko kredytowe związane jest
  przede wszystkim z należnościami i udzielonymi poży czkami oraz inwestycjami w papiery wartościowe.
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  Narażenie Spółki na ryzyko kredytowe wynika głównie z indywidualnych cech każdego klienta. Największymi
  odbiorcami usług i towarów Spółki (pod względem wie lkości transakcji) są kolporterzy prasy oraz reklamodawcy (spółki
  nie są powiązane z Agorą S.A.). W związku z tym, że udział wartości transakcji z żadnym odbiorcą nie przekroczył 10%


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 51
  przychodów ze sprzedaży ogółem, nie występuje istot na koncentracja odbiorców. W konsekwencji, ryzyko k redytowe
  Spółki jest ograniczone ze względu na dużą liczbę i dywersyfikację klientów.
  Spółka tworzy odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, które odpowiadają szacunkowej wartości po niesionych
  strat na należnościach z tytułu dostaw i usług, poz ostałych należnościach oraz na inwestycjach. Główny mi składnikami
  odpisu jest część obejmująca specyficzne straty zwi ązane z narażeniem na znaczące pojedyncze ryzyko or az część
  obejmująca łączne straty ustalone dla grup podobnyc h aktywów w związku ze stratami już poniesionymi, które jeszcze
  nie zostały zidentyfikowane. Odpis obejmujący łączn e straty ustala się na podstawie historycznej statystyki płatności
  dla podobnych aktywów finansowych.
  W oparciu o dane historyczne dotyczące płatności, S półka nie tworzy odpisu aktualizującego dla należności od
  klientów powiązanych, dla należności przeterminowan ych do 90 dni oraz dla należności barterowych; około 90% salda,
  które zawiera również należności od największych od biorców, odnosi się do klientów, którzy mają pozytywną historię
  płatności.
  Analiza wiekowa należności, które są przeterminowan e na dzień bilansowy, została przedstawiona w nocie 8.
  Inwestycje
  Spółka ogranicza ryzyko kredytowe poprzez dywersyfi kację inwestycji w fundusze inwestycyjne, które lokują środki w
  różne klasy aktywów dłużnych. Spółka nie nabywa bez pośrednio papierów wartościowych, inwestując wyłącznie
  poprzez fundusze inwestycyjne. Jednocześnie inwesty cje dokonywane są w płynne papiery wartościowe.
  Zabezpieczenia
  Maksymalna kwota narażona na ryzyko kredytowe odpow iada wartości bilansowej posiadanych instrumentów
  finansowych.
  Informacja na temat posiadanych zabezpieczeń został a przedstawiona w nocie 32.
  Ryzyko płynności
  Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudnoś ci w spełnieniu przez Spółkę obowiązków związanych ze
  zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w d rodze wydania środków pieniężnych lub innych aktywó w
  finansowych. Zarządzanie płynnością przez Spółkę po lega na zapewnianiu, w możliwie najwyższym stopniu, aby Spółka
  zawsze posiadała płynność wystarczającą do regulowa nia wymaganych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i
  kryzysowej sytuacji, bez narażania na niedopuszczal ne straty lub podważenie reputacji Spółki.
  Spółka ma zapewnione środki pieniężne płatne na żąd anie w kwocie wystarczającej do pokrycia oczekiwanych
  wydatków operacyjnych, w tym na obsługę zobowiązań finansowych. Ponadto, na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka
  utrzymywała linię kredytową w Banku DNB Bank Polska S. A. (opisaną w nocie 13) oraz była stroną umowy systemu
  zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków (tzw. umowa cash poolingu). Umowa została zawarta w dniu
  25 maja 2017 r. pomiędzy Bankiem DNB Bank Polska Sp ółka Akcyjna z jednej strony a Agorą S.A. i jej wybranymi
  spółkami zależnymi z drugiej strony. Przedmiotem um owy cash poolingu jest optymalizacja płynności finansowej i
  możliwie najbardziej efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi podmiotów uczestniczących w systemie c ash
  poolingu. Agora S.A. pełni rolę uczestnika koordynującego w ramach systemu. W ramach umowy Spółka może
  korzystać ze środków zgromadzonych przez innych uczestników systemu cash poolingu do wysokości 80 000 tys. zł.
  Umowne terminy wymagalności w przypadku zobowiązań handlowych są opisane w nocie 19, a dotyczące kredytu
  bankowego w nocie 13. Przyszłe szacowane przepływy pieniężne wynikające ze zobowiązań finansowych
  przedstawiono w nocie 32.
  Ryzyko rynkowe
  Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowy ch, takich jak kursy walutowe, stopy procentowe i ceny akcji
  będą wpływać na wyniki Spółki, lub na wartość posia danych instrumentów finansowych. Celem zarządzania ryzykiem
  rynkowym jest utrzymanie i kontrolowanie stopnia na rażenia Spółki na ryzyko rynkowe w granicach przyjętych
  parametrów, przy jednoczesnym dążeniu do optymaliza cji stopy zwrotu.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 52
  Ryzyko walutowe
  Ryzyko walutowe wynika głównie ze sprzedaży usług d ruku klientom zagranicznym, zakupów papieru do druku
  kontraktowanych w EURO, zakupów inwestycyjnych oraz z umów na wynajem lokalizacji, które w części są również
  denominowane w walutach obcych, głównie w EURO i US D.
  Należności denominowane w walutach obcych stanowiły na dzień bilansowy równowartość 1 378 tys. zł
  (31 grudnia 2016 r.: 4 550 tys. zł), głównie w EUR O i USD.
  Zobowiązania denominowane w walutach obcych stanowi ły na dzień bilansowy równowartość 771 tys. zł
  (31 grudnia 2016 r.: 2 211 tys. zł), głównie w EUR O i USD.
  Spółka nie zabezpiecza ryzyka walutowego poprzez za wieranie długoterminowych transakcji zabezpieczających ryzyko
  kursowe, ale nie wyklucza zawierania terminowych ko ntraktów walutowych na okres do 6 miesięcy.
  Agora nie była w 2017 r. zaangażowana w opcje walut owe, ani żadne inne instrumenty pochodne o charakterze
  zabezpieczającym lub spekulacyjnym.
  Ryzyko stopy procentowej
  Spółka lokuje wolne środki pieniężne w krótkotermin owe depozyty lub krótkoterminowe aktywa finansowe
  o zmiennej stopie procentowej. Wszystkie tego typu inwestycje mają zapadalność do jednego roku. Ponadt o, Spółka
  udziela pożyczek spółkom powiązanym z oprocentowani em opartym na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę.
  Dodatkowo, Spółka jest stroną kredytu bankowego o z miennej stopie procentowej opartej na WIBOR 1M lub 3M +
  marża banku oraz posiada należności i zobowiązania z tytułu cash poolingu o zmiennej stopie procentowej opartej na
  WIBOR 1M.
  Analiza wrażliwości
  a) Ryzyko stopy procentowej
  Spółka posiada instrumenty finansowe (w tym: lokaty bankowe, kredyty, pożyczki udzielone, należności i zobowiązania
  z tytułu cash poolingu), których wartość godziwa or az przyszłe przepływy środków pieniężnych związane z nimi mogą
  ulegać wahaniom ze względu na zmiany rynkowych stóp procentowych. Przy założeniu wzrostu/spadku stóp
  procentowych o 1pkt%, wpływ zmiany wartości godziwe j instrumentów finansowych według stanu na dzień 31
  grudnia 2017 r. szacowany jest na poziomie spadku/w zrostu wyniku netto o 192 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2016 r.:
  188 tys. zł).
  b) Ryzyko walutowe
  Spółka posiada instrumenty finansowe (w tym: lokaty bankowe, należności i zobowiązania), których wartość godziwa
  może ulegać wahaniom ze względu na zmiany kursów wy miany walut. Przy założeniu wzmocnienia/osłabienia się
  złotego o 10%, wartość godziwa instrumentów finanso wych lub wysokość przyszłych przepływów z nimi związanych
  będzie podlegać wahaniom, na które Spółka jest nara żona na dzień 31 grudnia 2017 r. i których wpływ szacowany jest
  na poziomie wzrostu/spadku wyniku netto o 85 tys. z ł (na dzień 31 grudnia 2016 r.: 247 tys. zł).
  Zarządzanie kapitałem
  Polityka Zarządu polega na utrzymywaniu solidnej po dstawy kapitałowej tak, aby zachować zaufanie inwes torów,
  kredytodawców oraz rynku, jak też zapewnić przyszły rozwój działalności gospodarczej. Nadrzędnym celem Zarządu
  jest rozwój Grupy Agora i na ten cel Spółka chce pr zede wszystkim przeznaczać środki budując długoterm inową
  wartość dla akcjonariuszy poprzez akwizycje i uruch amiając nowe projekty. Zarząd monitoruje poziom wsk aźnika
  zwrotu z kapitału oraz poziom dywidendy przypadając ej na akcje zwykłe. Każdorazowo, decyzja o wypłacie dywidendy
  i wykupie akcji własnych w celu umorzenia jest popr zedzona analizami sytuacji finansowej Spółki w kontekście jej
  bieżących potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, str uktury jej bilansu, a także ceny jej akcji na giełdzie i podlega
  uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie.
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie było zmian zasad zarządzania kapitałem.
  Zarząd dąży do utrzymania równowagi pomiędzy wyższą stopą zwrotu możliwą do osiągnięcia przy wyższym poziomie
  zadłużenia i korzyściami oraz bezpieczeństwem osiąg anym przy solidnym kapitale.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 53
  Spółka oraz żadna z jej spółek zależnych nie podleg ają zewnętrznie ustalonym wymogom kapitałowym.
  32. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
  1) Dane ogólne o instrumentach finansowych
  Lokaty bankowe Krótkoterminowe
  papiery wartościowe
  Pożyczki udzielone Kredyt bankowy
  a) Kwalifikacja Pożyczki i należności Jednostki
  uczestnictwa - aktywa
  finansowe wyceniane
  w wartości godziwej
  przez wynik
  finansowy Pożyczki i należności Zobowiązanie
  finansowe
  b) Zakres i charakter
  instrumentu Inwestycje
  krótkoterminowe o
  niskim ryzyku Inwestycje
  krótkoterminowe o
  niskim ryzyku Pożyczki długo – i
  krótkoterminowe
  Kredyt bankowy
  c) Wartość bilansowa
  instrumentu 31.12.2017 r.:
  271 tys. zł
  31.12.2016 r.:
  1 039 tys. zł. 31.12.2017 r.:
  47 667 tys. zł
  31.12.2016 r.:
  25 126 tys. zł. 31.12.2017 r.:
  3 531 tys. zł
  31.12.2016 r.:
  7 113 tys. zł. 31.12.2017 r.:
  29 473 tys. zł
  31.12.2016 r.:
  25 000 tys. zł.
  d) Wartość
  instrumentu w
  walucie obcej, jeżeli
  dotyczy N/D N/D N/D N/D
  e) Cel nabycia lub
  wystawienia
  Lokowanie wolnych
  środków Lokowanie wolnych
  środków Finansowanie spółek
  powiązanych Kredyt inwestycyjny i
  w rachunku bieżącym
  f) Kwota (wielkość)
  będąca podstawą
  obliczenia przyszłych
  płatności Suma lokat Wartość aktywów Wartość nominalna Wartoś
  ć nominalna
  g) Termin ustalenia
  cen, termin
  zapadalności,
  wygaśnięcia lub
  wykonania
  instrumentu Instrumenty płynne
  typu overnight lub do
  3 miesięcy
  Instrumenty płynne Zgodnie z umowami Linia kredytow
  a -
  opisano w nocie 13.
  h) Możliwość
  wcześniejszego
  rozliczenia Dowolna Dowolna Istnieje Istnieje
  i) Cena lub przedział
  cen realizacji
  instrumentu Wg wartości
  nominalnej i odsetek
  Wg wartości rynkowej Wg wartości
  nominalnej i odsetek Wg wartości
  nominalnej i odsetek
  j) Możliwość wymiany
  lub zamiany na inny
  składnik aktywów lub
  pasywów Brak Brak Brak Brak


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 54
  Lokaty bankowe Krótkoterminowe
  papiery wartościowe
  Pożyczki udzielone Kredyt bankowy
  k) Ustalona stopa lub
  kwota odsetek,
  dywidendy lub innych
  przychodów oraz
  termin ich płatności WIBID minus marża
  banku
  Termin płatności w
  momencie
  zakończenia lokaty Zgodnie z wyceną,
  wycena oparta o
  instrumenty rynku
  pieniężnego.
  Termin płatności w
  momencie
  zakończenia, na
  podstawie decyzji
  Spółki Najczęściej WIBOR +
  marża
  Termin spłaty –
  okresowo wg umowy
  lub w momencie
  spłaty kapitału
  pożyczki
  Kredyt bankowy -
  WIBOR + marża
  banku
  Termin spłaty –
  miesięcznie
  l) Zabezpieczenie
  związane z
  instrumentem,
  przyjęte lub złożone
  Brak Brak Brak Kredyt bankowy -
  zabezpieczenie
  opisane w nocie 13.
  m) Inne warunki
  towarzyszące danemu
  instrumentowi Brak Brak Brak Naruszenie Umowy
  Kredytowej następuje
  po złamaniu każdego
  ze wskaźników:
  Wskaźnik Obsługi
  Zadłużenia oraz
  Wskaźnik Zadłużenia
  Netto
  n) Rodzaj ryzyka
  związanego z
  instrumentem Stopy procentowej,
  kredytowe instytucji
  finansowej Stopy procentowej,
  kredytowe instytucji
  finansowej Stopy procentowej,
  kredytowe
  pożyczkobiorców Stopy procentowej
  o) Wartość godziwa
  instrumentu
  Równa wartości
  bilansowej Równa wartości
  bilansowej Zbliżona do wartości
  bilansowej Zbliżona do wartości
  bilansowej
  p) Metoda ustalenia
  wartości godziwej Zdyskontowane
  przepływy pieniężne Notowania rynkowe Zdyskontowane
  przepływy pieniężne Zdyskontowane
  przepływy pieniężne
  Ryzyko stopy procentowej
  Lokaty bankowe Krótkoterminowe
  papiery wartościowe
  Pożyczki udzielone Kredyt bankowy
  r) Opis ryzyka stopy
  procentowej wynikające ze
  zmiennej stopy
  procentowej wynikające ze
  zmiennej stopy
  procentowej wynikające ze
  zmiennej stopy
  procentowej wynikające ze
  zmiennej stopy
  procentowej
  s) Termin
  zapadalności lub
  wcześniej
  przypadający termin
  przeszacowania Patrz punkt h) Patrz punkt h) Patrz punkt h) Patrz
  punkt h)
  t) Efektywna stopa
  procentowa Bliska nominalnej Bliska nominalnej Bliska nominaln
  ej Bliska nominalnej
  Ryzyko kredytowe
  u) Opis ryzyka
  kredytowego Ryzyko wypłacalności
  banku Ryzyko wypłacalności
  instytucji finansowej Ryzyko wypłacalności
  pożyczkobiorców Brak
  w) Maksymalna
  kwota straty Kwota ulokowana
  minus środki z BFG Kwota ulokowana Kwota ulokowana N/D
  Informacje o należnościach handlowych są zawarte w
  nocie 8, o zobowiązaniach handlowych w nocie 19, natomiast o
  zobowiązaniach z tytułu cash poolingu w nocie 14 i 31.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 55
  2) Dane szczegółowe o instrumentach finansowych
  2017 r. 2016 r.
  Przychody z tytułu odsetek od aktywów finansowych
  Lokaty bankowe 62 86
  Krótkoterminowe papiery wartościowe (certyfikaty inwestycyjne) 951 545
  Pożyczki udzielone 223 379
  Cash pooling 198 80
  Pozostałe (1) 366 685
  Koszty z tytułu odsetek i prowizji od zobowiązań finansowych
  Kredyt bankowy (1 129) (773)
  Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego (9) (5)
  Cash pooling (352) (412)
  (1) Pozycja „Pozostałe” zawiera głównie odsetki od na leżności z tytułu odsprzedaży maszyn drukarskich opisane w
  nocie 6.
  3) Hierarchia instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej
  Spółka stosuje następującą hierarchię dla celów ujawniania informacji na temat instrumentów finansowyc h
  wycenianych w wartości godziwej - w podziale na met ody wyceny:
  - poziom 1: ceny notowane na aktywnym rynku (nieko rygowane) dla identycznych aktywów lub zobowiązań;
  - poziom 2: metody wyceny, w których wszelkie dane mające istotny wpływ na szacowaną wartość godziwą s ą
  obserwowalnymi, bezpośrednio lub pośrednio, danymi rynkowymi;
  - poziom 3: metody wyceny, w których dane wejściowe mające istotny wpływ na szacowaną wartość godziwą nie są
  oparte na obserwowalnych danych rynkowych.
  Poniższa tabela przedstawia instrumenty finansowe w yceniane w wartości godziwej na dzień bilansowy:
  31 grudnia
  2017 r. Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
  47 667 - 47 667 -
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 47 667 - 47 667 -
  31 grudnia
  2016 r.
  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
  25 126
  - 25 126 -
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 25 126 - 25 126 -  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 56
  4) Przepływy pieniężne wynikające z zobowiązań fina nsowych
  Poniżej zaprezentowano przyszłe szacowane i niezdys kontowane przepływy pieniężne wynikające z zobowiąz ań
  finansowych na podstawie umownych terminów płatnośc i obowiązujących na dzień bilansowy:
  31 grudnia 2017 r.
  Przepływy
  pieniężne
  wynikające
  z umów
  do 6 m-cy
  powyżej 6
  do 12 m-cy
  powyżej 1
  do 2 lat
  powyżej 2
  do 5 lat
  powyżej
  5 lat
  Kredyty bankowe
  30 909 4 759 4 445 8 904 12 801 -
  Zobowiązania z tytułu leasingu 205 27 27 53 98 -
  Zobowiązania z tytułu cash
  poolingu 26 668 26 668 - - - -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i
  usług 36 797 36 797 - - - -
  Zobowiązania z tytułu nabycia
  rzeczowych aktywów trwałych 1 756 1 756 - - - -
  Razem 96 335 70 007 4 472 8 957 12 899 -
  31 grudnia 2016 r.
  Przepływy
  pieniężne
  wynikające z umów
  do 6 m-cy
  powyżej 6
  do 12 m-cy
  powyżej 1 do 2 lat powyżej 2
  do 5 lat powyżej
  5 lat
  Kredyty bankowe 26 538
  2 254 4 139 8 207 11 938 -
  Zobowiązania z tytułu leasingu 108 12 13 25 58 -
  Zobowiązania z tytułu cash
  poolingu 27 715 27 715 - - - -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i
  usług 40 430 40 430 - - - -
  Zobowiązania z tytułu nabycia
  rzeczowych aktywów trwałych 759 759 - - - -
  Razem 95 550 71 170 4 152 8 232 11 996 -
  5) Zmiany zobowiązań wynikające z działalności fina
  nsowej
  Poniżej zaprezentowano zmiany zobowiązań wynikające z działalności finansowej w podziale na zmiany wynikające z
  przepływów pieniężnych oraz zmiany o charakterze ni egotówkowym:
  Przepływy pieniężne Zmiany niegotówkowe
  31 grudnia
  2016 Kapitał
  Odsetki i
  prowizje Nabycie
  rzeczowych aktywów
  trwałych w leasingu Naliczone
  odsetki i
  prowizje
  31 grudnia
  2017
  Kredyty bankowe 25 000 4 440 (1 062) - 1 095 29 473
  Leasing finansowy 95 (34) (9) 122 9 183
  Cash pooling, w tym: 17 032 (10 000) (168) - 154 7 018
  Należności (10 683) (8 957) 188 - (198) (19 650)
  Zobowiązania 27 715 (1 043) (356) - 352 26 668  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 57
  33. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA KONTRAKTOWE
  a) Zakontraktowane nakłady inwestycyjne
  Na 31 grudnia 2017 r. zakontraktowane nakłady inwes tycyjne dotyczące rzeczowych aktywów trwałych wynio sły 409
  tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 1 702 tys. zł). Na 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły zakontraktowane nakła dy inwestycyjne
  dotyczące wartości niematerialnych (31 grudnia 2016 r.: 300 tys. zł).
  b) Przyszłe zobowiązania z tytułu umów najmu
  Przyszłe zobowiązania z tytułu minimalnych opłat le asingowych wynikających z umów nieodwołalnego leasi ngu
  operacyjnego (w tym dzierżawy lub najmu) przedstawi ają się następująco:
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Do 1 roku
  3 111 3 846
  Od 1 do 5 lat 3 573 4 493
  Razem 6 684 8 339
  Powyższe kwoty zawierają podatek VAT, który Spółka będzie mogła odzyskać.
  Większość płatności z tytułu leasingu operacyjnego jest denominowana w zł.
  Roczne płatności Spółki z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów wynosiły 1 319 tys. zł.
  Koszty opłat z tytułu leasingu operacyjnego (czynsz e z tytułu wynajmu powierzchni) przedstawione są w nocie 21.
  34. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, UDZIELONE PORĘCZENIA I INNE ZABEZPIECZENIA
  Na 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. stan zobowiązań warunkowych, udzielonych poręczeń i innych
  zabezpieczeń, z których nie powstaną zobowiązania i nne niż wymienione poniżej przedstawiał się następu jąco:
  Beneficjent
  Dłużnik główny Okres ważności
  do 31 grudnia 2017 31 grudnia
  2016 Zakres
  zabezpieczenia
  Poręczenia udzielone przez Agora S.A.
  Bank Pekao S.A.
  Pracownicy Agory
  05.02.2018 -
  30.10.2020 233 307
  kredyty na zakup
  sprzętu
  fotograficznego
  Bank Pekao S.A.
  Doradztwo
  Mediowe Sp. z
  o.o.
  30.06.2017 - 14 400
  umowa cash
  poolingu
  Bank Pekao S.A.
  Optimizers Sp. z
  o.o.
  30.06.2017 - 1 200
  umowa cash
  poolingu
  Bank Pekao S.A.
  Optimizers Sp. z
  o.o.
  25.09.2017 - 375 karty kredytowe
  Bank Pekao S.A.
  Green Content Sp.
  z o.o.
  25.09.2017 - 375 karty kredytowe
  Informacja na temat zobowiązań warunkowych dotycząc ych spraw spornych została zawarta w nocie 17.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 58
  35. GRUPA KAPITAŁOWA AGORY S.A.
  Podstawowe informacje o spółkach, w których Agora S .A. posiada akcje lub udziały (w sposób bezpośredni lub
  pośredni), przedstawiono w tabeli poniżej:
  % posiadanych akcji / udziałów
  (efektywnie)
  31 grudnia
  2017
  31 grudnia
  2016
  Spółki zależne konsolidowane
  1 Agora Poligrafia Sp. z o.o., Tychy
  100,0% 100,0%
  2 Agora TC Sp. z o.o., Warszawa
  100,0% 100,0%
  3 AMS S.A., Warszawa
  100,0% 100,0%
  4 Adpol Sp. z o.o., Warszawa (1)
  100,0% 100,0%
  5 Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. (GRA), Warszawa
  100,0% 100,0%
  6 Doradztwo Mediowe Sp. z o.o., Warszawa (2)
  100,0% 100,0%
  7 IM 40 Sp. z o.o., Warszawa (2)
  72,0% 72,0%
  8 Inforadio Sp. z o.o., Warszawa (2)
  66,1% 66,1%
  9 Helios S.A. , Łódź (5)
  91,4% 88,9%
  10 Next Film Sp. z o.o., Warszawa (3)
  91,4% 88,9%
  11 Next Script Sp. z o.o. (dawniej Joy Media Sp. z o.o.), Warszawa (4), (6)
  68,6% 100,0%
  12 Trader.com (Polska) Sp. z o.o., Warszawa
  100,0% 100,0%
  13 Optimizers Sp. z o.o., Warszawa
  100,0% 100,0%
  14 Yieldbird Sp. z o.o., Warszawa (7)
  77,6% 84,3%
  15 GoldenLine Sp. z o.o., Warszawa
  92,7% 92,7%
  16 Sir Local Sp. z o.o., Warszawa (8)
  - 78,4%
  17 Sport4People Sp. z o.o. w likwidacji, Kraków (9)
  - 100,0%
  18 TV Zone Sp. z o.o., Warszawa (10)
  - 100,0%
  19 PTA Sp. z o.o., Warszawa (10)
  - 100,0%
  20 Plan A Sp. z o.o., Warszawa (11)
  100,0% -
  Jednostki współkontrolowane i stowarzyszone wycenia
  ne metodą praw
  własności
  21 Green Content Sp. z o.o., Warszawa (12)
  - 51,1%
  22 Stopklatka S.A., Warszawa
  41,1% 41,1%
  23 Online Technologies HR Sp. z o.o., Szczecin
  46,2% 46,2%
  24 Hash.fm Sp. z o.o., Warszawa
  49,5% 49,5%
  25 Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o., Warszawa (1)
  40,0% 40,0%
  Spółki nie objęte konsolidacją i wyceną metodą praw własności
  26 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o., Warszawa
  15,8% 15,8%
  (1) pośrednio przez AMS S.A.;
  (2) pośrednio przez GRA Sp. z o.o.;
  (3) pośrednio przez Helios S.A., w dniu 22 lutego 2 018 r. spółka zmieniła swoją siedzibę z Łodzi na Wa rszawę;
  (4) pośrednio przez Next Film Sp. z o.o.;
  (5) nabycie akcji od akcjonariuszy niekontrolującyc h w ramach procedury odkupu akcji;
  (6) nabycie udziałów przez Next Film Sp. z o.o. ora z objęcie nowych udziałów przez udziałowców niekont rolujących,
  ponadto, w dniu 29 maja 2017 r. została zarejestrow ana zmiana nazwy z Joy Media Sp. z o.o. na Next Script Sp. z o.o.;
  (7) podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów przez udziałowców niekontrolujących;
  (8) sprzedaż udziałów w spółce w dniu 21 kwietnia 2 017 r.;
  (9) wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców K rajowego Rejestru Sądowego nastąpiło w dniu 16 lute go 2017 r.;
  (10) połączenie spółek ze spółką Agora TC Sp. z o.o . w dniu 30 czerwca 2017 r.;


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 59
  (11) utworzenie spółki w dniu 14 grudnia 2017 r.;
  (12) sprzedaż udziałów w spółce w dniu 1 września 2 017 r.
  W dniu 2 marca 2017 r . Agora S.A. sprzedała spółce Agora TC Sp. z o.o. z a kwotę 18 tys. zł udziały w spółkach: (i) 400
  udziałów w spółce Joy Media Sp. z o.o. o wartości n ominalnej 20 tys. zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej
  spółki, (ii) 400 udziałów w spółce PTA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 20 tys. zł, stanowiących 100% kapitału
  zakładowego tej spółki, (iii) 1 100 udziałów TV Zon e Sp. z o.o. o wartości nominalnej 55 tys. zł, stanowiących 100%
  kapitału zakładowego tej spółki. Na skutek powyższe j transakcji Agora TC Sp. z o.o. została jedynym wspólnikiem tych
  spółek.
  W dniu 13 marca 2017 r . Agora TC Sp. z o.o. sprzedała spółce Next Film Sp . z o.o. za kwotę 4 500 zł udziały w spółce
  Joy Media Sp. z o.o. o wartości nominalnej 20 tys. zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spół ki. Na skutek
  powyższej transakcji Next Film Sp. z o.o. została j edynym wspólnikiem tej spółki.
  W dniu 13 kwietnia 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Joy Media Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie
  podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 20 tys. zł do kwoty 240 tys. zł poprzez ustanowienie 4 400 nowych
  udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łączne j wartości nominalnej 220 tys. zł. Na skutek tej transakcji, Next Film
  Sp. z o.o. posiadała 4 800 udziałów w spółce Joy Me dia Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki
  oraz dających prawo do 4 800 głosów stanowiących 10 0% głosów na zgromadzeniu wspólników. W dniu 25 kwi etnia
  2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Joy Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w
  sprawie kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 240 tys. zł do kwoty 320 tys. zł poprzez
  ustanowienie 1 600 nowych udziałów o wartości nomin alnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 80 tys. zł.
  Nowoutworzone udziały zostały objęte przez dwóch no wych wspólników, każdy po 800 udziałów. Powyższa zm iana
  została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Kra jowego
  Rejestru Sądowego w dniu 29 maja 2017 r. W tym samy m dniu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zar ejestrował zmianę umowy spółki Joy Media Sp. z o.o. w
  zakresie zmiany firmy, pod którą spółka działa na N ext Script Sp. z o.o. Next Film Sp. z o.o. obecnie posiada 4 800
  udziałów w kapitale zakładowym Next Script Sp. z o. o., stanowiących 75,0% kapitału zakładowego tej spółki oraz
  dających prawo do 4 800 głosów stanowiących 75,0% g łosów na zgromadzeniu wspólników.
  W dniu 29 maja 2017 r . spółki Agora TC Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) , PTA Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”), TV
  Zone Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 2”) złożyły w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI II Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wnioski o z mianę danych w rejestrze przedsiębiorców w zakresie
  połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spół ek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki
  Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Pr zejmującą. W dniu 30 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy d la m.st.
  Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Kraj owego Rejestru Sądowego zarejestrował powyższą zmia nę.
  W dniu 21 lipca 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Next F ilm Sp. z o.o. („Next Film”) podjęło
  uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Next Fi lm poprzez utworzenie 500 nowych udziałów o wartośc i
  nominalnej 1 000 zł każdy i łącznej wartości nomina lnej 500 tys. zł. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólni ków Next Film
  postanowiło przeznaczyć nowo utworzone udziały do o bjęcia przez dotychczasowego wspólnika spółki, tj. spółki Helios
  S.A., który objął 500 nowo utworzonych udziałów w z amian za wkład pieniężny w kwocie 8 000 tys. zł, z czego 500 tys.
  zł zostało przeznaczone na pokrycie kapitału zakład owego Next Film, zaś kwota 7 500 tys. zł została ujęta jako agio i
  zasiliła kapitał zapasowy spółki. W dniu 14 listopa da 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Ł odzi
  zarejestrował powyższą zmianę w rejestrze przedsięb iorców Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie wysokoś ć
  kapitału zakładowego spółki Next Film Sp. z o.o. wy nosi 1 000 tys. zł i dzieli się na 1 000 udziałów o wartości
  nominalnej 1 000 zł każdy, z czego Helios S.A. posi ada 1 000 udziałów w kapitale zakładowym spółki, st anowiących 100
  % udziału w kapitale zakładowym i 100 % głosów na z gromadzeniu wspólników.
  W dniu 9 sierpnia 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Yieldb ird Sp. z o.o. („Yieldbird”) podjęło
  uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez utworzenie 75 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł
  każdy i łącznej wartości nominalnej 3 750 zł. Nadzw yczajne zgromadzenie wspólników Yieldbird Sp. z o.o . postanowiło
  przeznaczyć nowo utworzone udziały do objęcia przez trzech mniejszościowych wspólników Yieldbird, w ten sposób,
  że dwóch wspólników objęło po 30 udziałów każdy, a jeden wspólnik objął 15 udziałów. W dniu 11 października 2017
  r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, zar ejestrował powyższą zmianę w rejestrze przedsiębiorców


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 60
  Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie wysokość kapit ału zakładowego spółki wynosi 47 550 zł i dzieli się na 951
  udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, z czego Agora S.A. posiada 738 udziałów w kapitale zakłado wym spółki,
  stanowiących 77,60% udziału w kapitale zakładowym i 77,60% głosów na zgromadzeniu wspólników.
  W dniu 14 grudnia 2017 r. spółka Agora S.A., jako jedyny wspólnik, zawiązał a spółkę Plan A Sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie. W dniu 21 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy d la m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu ww. spół ki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  Agora S.A. posiada obecnie 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki Plan A Sp. z o.o., o wartości 50 zł każdy, które
  zostały objęte przez Agorę S.A. w zamian za wkład p ieniężny w kwocie 5 000 zł. Posiadane przez Agorę S.A. udziały
  dają jej 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 10 0% głosów na zgromadzeniu wspólników.
   Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Sir Local Sp. z o.o.
  W dniu 21 kwietnia 2017 r. Agora S.A. podpisała umowę sprzedaży 2 110 udziałó w w kapitale zakładowym spółki Sir
  Local Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 105,5 tys. zł na rzecz mniejszościowego
  udziałowca tej spółki za kwotę 10 tys. zł. Przejści e własności udziałów nastąpiło z dniem 24 kwietnia 2017 r. W wyniku
  tej transakcji Agora S.A. przestała być wspólnikiem spółki.
  W dniu 12 grudnia 2017 r. spółka Agora S.A. otrzymała od wspólnika spółki Sir Local Sp. z o.o. („Wspólnik”) zgłoszenie
  o sprzedaży przez niego udziałów tej spółki inwesto rowi zewnętrznemu. Zgodnie z warunkami umowy o sprz edaży
  udziałów z dnia 21 kwietnia 2017 r. zawartej między Agora S.A. i Wspólnikiem („Umowa”) powyższa transa kcja
  skutkowała obowiązkiem Wspólnika do zapłaty spółce Agora S.A. ceny dodatkowej za sprzedaż udziałów Sir Local Sp. z
  o.o. Zgodnie z zapisami Umowy, Agora S.A. otrzymała od Wspólnika wpłatę w dniu 3 stycznia 2018 r. tytułem „ceny
  dodatkowej, umowa sprzedaży udziałów Sir Local Sp. z o.o.” w wysokości 30 tys. zł.
   Sprzedaż udziałów w spółce współkontrolowanej Green Content Sp. z o.o.
  W dniu 1 września 2017 r. Zarząd Agory S.A. otrzymał zawiadomienie o wykonan iu przez Discovery Polska Sp. z o.o.
  opcji zakupu 51,06% udziałów w spółce Green Content Sp. z o.o. Zarząd Agory poinformował jednocześnie o
  zaksięgowaniu na rachunku bankowym Spółki kwoty 19 000 tys. zł jako ceny sprzedaży udziałów w Green Content. W
  rezultacie wykonania opcji, Discovery Polska Sp. z o.o. zostało z dniem 1 września 2017 r. właścicielem 100% udziałów
  w spółce Green Content Sp z o.o., a Agora przestała być wspólnikiem spółki.
  Transakcja zbycia udziałów w Green Content Sp z o.o . miała pozytywny wpływ na wyniki Spółki w 2017 r. Wpływ
  powyższej transakcji na przychody finansowe i wynik netto Agory S.A. wyniósł 11 071 tys. zł.
   Wezwanie do odkupu akcji w spółce zależnej
  W dniu 29 marca 2016 r. akcjonariusz mniejszościowy („Akcjonariusz Mniejszościowy”) Helios S.A. posiadający 320 400
  akcji tej spółki, stanowiących 2,77% kapitału zakła dowego („Akcje”), skierował do Helios S.A. żądanie w trybie art. 418
  (1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") dotyczą ce zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy i um ieszczenia
  w porządku obrad tego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie Akcji („Wezwanie”).
  Na skutek: (i) złożonego Wezwania, (ii) kolejnych ż ądań zgłoszonych w trybie art. 418(1) KSH przez Akc jonariusza
  Mniejszościowego oraz innych akcjonariuszy mniejszo ściowych Helios S.A., którzy nabyli część Akcji od Akcjonariusza
  Mniejszościowego oraz (iii) uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Helios S.A. z 10 maja 2016 r. or az 13 czerwca
  2016 r. w Helios S.A. toczą się obecnie dwie proced ury odkupu („sell out”) (na podstawie art. 418(1) KSH) oraz jedna
  procedura wykupu („squeeze out”) (na podstawie art. 418 KSH), zmierzające do nabycia przez dwóch akcjonariuszy
  Helios S.A, w tym Agorę S.A., Akcji będących w posi adaniu Akcjonariusza Mniejszościowego oraz innych a kcjonariuszy
  mniejszościowych.
  i. Odkup akcji (sell out)
  W ramach realizacji odkupu Akcji, do dnia 30 czerwc a 2016 r. Agora S.A. przelała na rzecz Helios S.A. kwotę 2 938 tys.
  zł tytułem zapłaty ceny odkupu, obliczonej zgodnie z art. 418(1) § 6 KSH. Na dzień 31 grudnia 2016 r., Grupa Agora


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 61
  ujęła w swoim bilansie zobowiązanie do odkupu Akcji akcjonariuszy mniejszościowych Helios S.A. w łącznej kwocie 3
  185 tys. zł. Kwota ta obejmowała kwotę 2 938 tys. z ł. przelaną przez Agorę S.A. na rzecz Helios S.A. (drugostronnie
  ujętą w kapitałach własnych Grupy w pozycji zyski/( straty) z lat ubiegłych i roku bieżącego) oraz łączną kwotę przelaną
  przez drugiego akcjonariusza Helios S.A. w ramach r ealizacji procedur odkupu.
  W wykonaniu procedury odkupu, w dniu 2 czerwca 2017 r. kwota w wysokości 3 171 tys. zł. została przelana przez
  Helios S.A. na rzecz Akcjonariusza Mniejszościowego tytułem odkupu 318 930 akcji. Również w dniu 2 cze rwca
  2017 r. dokonano przekazania kwot w łącznej wysokoś ci 14 tys. zł na rzecz pozostałych akcjonariuszy
  mniejszościowych tytułem odkupu łącznie 1 460 akcji . W wyniku tych transakcji Grupa wypełniła zobowiąz anie do
  wykupu akcji, które było ujęte w bilansie Grupy.
  W wyniku powyższego Agora S.A. zwiększyła wielkość posiadanego pakietu akcji w spółce Helios S.A. z 10 277 800 akcji
  do 10 573 352 akcji tj. o 295 552 akcji. Agora S.A. posiada obecnie 91,44% akcji Helios S.A.
  Akcjonariusze, których akcje są przedmiotem odkupu w procedurach odkupu, nie zgodzili się na cenę odkupu akcji
  wyliczoną zgodnie z treścią art. 418(1) § 6 KSH i n a podstawie art. 418(1) § 7 KSH zawnioskowali do są du rejestrowego
  o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu ustalenia c eny odkupywanych akcji przez Sąd.
  Ostateczna wycena Akcji będących przedmiotem odkupó w zostanie ustalona przez sąd rejestrowy właściwy dla
  siedziby Helios S.A. na podstawie opinii biegłego w yznaczonego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedz iby Helios S.A.
  Ewentualna zmiana wyceny będzie skutkowała korektą ceny odkupywanych akcji. Na dzień publikacji niniejszego
  jednostkowego sprawozdania finansowego Helios S.A. nie otrzymał jeszcze postanowienia o wyznaczeniu biegłego.
  ii. Przymusowy wykup (squeeze out)
  Procedura przymusowego wykupu, która weszła w życie 14 lipca 2016 r. jest realizowana w stosunku do 10 akcji.
  Posiadacz tych akcji nie odpowiedział na wezwanie S półki ogłoszone w przepisanym trybie w Monitorze Są dowym i
  Gospodarczym wzywające akcjonariuszy mniejszościowy ch posiadających powyższe akcje Spółki do złożenia
  dokumentu akcji w Spółce, w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania, pod rygorem
  unieważnienia akcji po tym terminie. W związku z po wyższym Zarząd Helios S.A. w dniu 7 kwietnia 2017 r. podjął
  uchwałę o unieważnieniu w/w akcji, o czym ogłosił w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 maja 201 7 r.
  Obecnie toczy się procedura wyceny akcji przez wyzn aczonego przez Sąd biegłego rewidenta.
  Do dnia publikacji niniejszego jednostkowego sprawo zdania finansowego procedury przymusowego odkupu or az
  wykupu akcji nie zostały zakończone.
  W dniu 10 stycznia 2018 r. doręczony został spółce Helios S.A., pozew złożony przez Akcjonariusza Mnie jszościowego o
  uchylenie uchwał nr 2/2016 oraz 24/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2016 r. w
  sprawie: (i) przyjęcia porządku obrad (nr 2/2016), (ii) przymusowego wykupu akcji należących do akcjon ariuszy
  mniejszościowych (nr 24/2016). Spółka złożyła odpow iedź na pozew, wnosząc o oddalenie powództwa, jako
  bezzasadnego.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 62
  36. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI
  Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty inwestycji i rozrachunków z podmiotami powiązanymi na koniec 2017 r.
  (wraz z danymi porównawczymi):
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.
  Jednostki zależne
  Udziały lub akcje 527 464 552 247
  Udzielone pożyczki długoterminowe - 5 047
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe 2 509 -
  Należności z tytułu cash poolingu 19 650 10 683
  Należności z tytułu dostaw i usług 3 467 3 767
  Należności z tytułu dywidend - 1 028
  Należności pozostałe krótkoterminowe 5 998 17 487
  Zobowiązania z tytułu cash poolingu 26 668 17 897
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 601 4 529
  Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresow e 1 384 5 571
  Jednostki współkontrolowane
  Udziały lub akcje 11 593 19 522
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe 1 022 2 066
  Należności z tytułu dostaw i usług 113 475
  Zobowiązania z tytułu cash poolingu - 9 818
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 28
  Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 100 92
  Jednostki stowarzyszone
  Udziały lub akcje 949 949
  Należności z tytułu dostaw i usług 31 21
  Znaczący inwestor
  Należności z tytułu dostaw i usług - 5
  Zarząd Spółki
  Należności 3 3  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 63
  Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w ciągu 2017 r.
  (wraz z danymi porównawczymi):
  2017 r. 2016 r.
  Jednostki zależne
  Przychody ze sprzedaży 65 855 38 230
  Zakupy produktów, towarów i materiałów (56 919) (81 561)
  Pozostałe koszty operacyjne (22) (9)
  Przychody z tytułu dywidend 52 962 26 317
  Przychody finansowe z tytułu odsetek 739 1 054
  Pozostałe przychody finansowe 93 212
  Strata ze sprzedaży aktywów finansowych (79) -
  Koszty finansowe - odsetki z tytułu cash pooli ngu (323) (398)
  Jednostki współkontrolowane
  Przychody ze sprzedaży 1 344 833
  Zakupy produktów, towarów i materiałów (427) (352)
  Pozostałe koszty operacyjne (1) -
  Przychody finansowe z tytułu odsetek 43 82
  Koszty finansowe - odsetki z tytułu cash poolingu (29) (14)
  Jednostki stowarzyszone
  Przychody ze sprzedaży 38 89
  Zakupy produktów, towarów i materiałów (30) (99)
  Przychody z tytułu dywidend - 360
  Znaczący inwestor
  Przychody ze sprzedaży 52 62
  Pozostałe przychody operacyjne 300 162
  Zarząd Spółki
  Przychody ze sprzedaży 2 2
  W ramach Grupy Agora występują głównie następujące transakcje:
   świadczenie usług reklamowych i poligraficznych,
   dzierżawa maszyn, urządzeń, pomieszczeń, oraz innyc h środków trwałych,
   świadczenie usług typu: prawne, finansowe, administ racyjne, pośrednictwa handlowego, udostępniania wyn ików
  badań rynkowych, usługi o charakterze outsourcingu,
   udzielanie i spłata pożyczek oraz koszty / przychod y związane z obsługą tych pożyczek,
   wypłaty dywidendy,
   rozliczenia z tytułu cash poolingu.
  Transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych w ramach normalnej działalnośc i
  prowadzonej przez podmioty Grupy Agora.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 64
  37. OSZACOWANIA I PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DO SPORZĄDZENIA SP RAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  Oszacowania i przyjęte założenia podlegają ciągłej weryfikacji i są oparte o dane historyczne oraz najlepszą wiedzę
  Spółki na dzień dokonania oszacowania. Spółka dokon uje oszacowań i założeń dotyczących przyszłości. Wyniki tych
  oszacowań nie są z reguły równe rzeczywistym wyniko m. Oszacowania i założenia, które w największym stopniu mogą
  oddziaływać na wartość bilansową aktywów i zobowiąz ań dotyczą wyceny niektórych inwestycji w spółki zależne,
  wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie uż ytkowania (prawa związane z wydawaniem czasopism) o raz
  aktywów trwałych związanych z działalnością poligra ficzną Spółki w związku z postępującym spadkiem prz ychodów ze
  sprzedaży usług poligraficznych w technologii colds et, w której specjalizują się drukarnie Grupy Agora . W celu
  określenia wartości odzyskiwalnych powyższych aktyw ów oszacowano ich wartość użytkową na podstawie
  długoterminowych projekcji przepływów pieniężnych.
  Spółka zwraca uwagę, że wielkość przychodów uwzględ niona w projekcjach przepływów pieniężnych jest uzależniona
  m. in. od ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce oraz w Europie. Przychody te rosną w okresach ożyw ienia
  gospodarczego, a podczas spowolnienia koniunktury g ospodarczej ulegają ograniczeniu. Zmiany takich czynników, jak
  m.in. dynamika PKB, stopa bezrobocia, wysokość wyna grodzeń czy poziom konsumpcji, wpływają na siłę nabywczą
  klientów Spółki oraz konsumentów jej produktów i us ług. Koniunktura gospodarcza w Polsce jest również wrażliwa na
  sytuację polityczną w kraju oraz towarzyszące jej o becnie ryzyko gwałtownych zmian legislacyjnych, któ rych pełnego
  wpływu na warunki prowadzenia działalności gospodar czej nie jesteśmy w stanie obecnie przewidzieć. Ponadto,
  przychody reklamowe zależą również od pozycji na ry nku czytelniczym, słuchalności i oglądalności. Ze względu na
  proces strukturalnych zmian zachodzących w sposobie konsumpcji mediów, rynek zmienia się dynamicznie i jedne
  segmenty mogą zyskiwać, a inne tracić swoją pozycję na tym rynku. Nie ma pewności, że pozycja Spółki w
  poszczególnych segmentach mediów nie ulegnie zmiani e. Na szacunek wartości odzyskiwalnej aktywów istotny wpływ
  ma również przyjęta stopa dyskontowa oraz przyjęta stopa wzrostu po okresie szczegółowych prognoz finansowych w
  tzw. okresie rezydualnym.
  Spółka zidentyfikowała dwa kluczowe założenia, któr ych zmiana w największym stopniu wpływa na oszacowa nie
  wartości odzyskiwalnej tych aktywów:
  1) realna stopa zmiany przepływów pieniężnych do do starczycieli kapitału i długu ("free cash flow to firm") po okresie
  szczegółowych prognoz finansowych w tzw. okresie re zydualnym oraz
  2) stopa dyskontowa (przed opodatkowaniem).
  Podstawowe informacje o zastosowanej metodzie wycen y i przyjętych założeniach znajdują się w tabeli poniżej:
  Inwestycja w spółkę
  Trader.com (Polska) Sp. z
  o.o. - działalność
  internetowa
  Aktywa i wartość firmy
  związane z prawami do
  wydawania określonych
  czasopism o nieokreślonym
  okresie użytkowania
  Aktywa trwałe
  związane z
  działalnością
  poligraficzną
  Przyjęte założenia Projekcje finansowe oraz projekc je rynku na lata następne szacowane w oparciu o
  najlepszą wiedzę o rynku, dostępne dane rynkowe ora z dotychczasowe
  doświadczenia
  Okres projekcji
  szczegółowej 5 lat 5 lat 10 lat
  Lata: Realna stopa zmiany przepływów pieniężnych do dosta
  rczycieli kapitału i długu ("free
  cash flow to firm") w okresie projekcji szczegółowe j dla lat (przed opodatkowaniem)
  2018 (21%) (29%) (56%)
  2019 61% (10%) (40%)
  2020 12% 10% (16%)
  2021 (11%) 1% (19%)
  2022 15% (13%) (32%)


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 65
  Stopa dyskontowa dla lat (przed opodatkowaniem)
  2018-2022 7,0% 8,2% 7,0%
  Przyjęta realna długoterminowa stopa wzrostu po okr
  esie prognozy
  0,5% 0,0% *
  * w przypadku projekcji finansowej działalności pol igraficznej przyjęto 10-letni okres prognozy szczegółowej oraz
  oszacowano wartość rezydualną aktywów na zakończeni e okresu projekcji.
  W wyniku przeprowadzonych testów dokonane zostały o dpisy z tytułu utraty wartości w odniesieniu do udziałów w
  spółkę Trader.com (Polska) Sp. z.o.o. w wysokości 2 4 248 tys. zł, w odniesieniu do wartości tytułu prasowego „Cztery
  Kąty” w wysokości 13 192 tys. zł (w tym 2 198 tys. zł dotyczy wartości firmy związanej z nabytymi tytu łami czasopism)
  oraz w odniesieniu do aktywów trwałych związanych z działalnością poligraficzną w wysokości 36 145 tys. zł (z tego
  36 105 tys. zł dotyczy rzeczowych aktywów trwałych klasyfikowanych do kategorii „Urządzenia techniczne i maszyny”,
  „Środki transportu” oraz „Pozostałe” zgodnie z wart ościami przedstawionymi w nocie 4, a pozostałe 40 t ys. zł dotyczy
  wartości niematerialnych klasyfikowanych do kategor ii „Koncesje, patenty i licencje”). Niekorzystna zmiana
  kluczowych założeń powodowałaby konieczność dokonan ia dodatkowych odpisów w odniesieniu do powyższych
  aktywów.
  W 2017 r. Spółka ujęła również odpis aktualizujący udziały w spółkę Optimizers Sp. z o.o. w wysokości 443 tys. zł w
  związku z planowanym zakończeniem działalności oper acyjnej tej spółki.
  W 2016 r. w wyniku przeprowadzonych testów dokonane zostały odpisy z tytułu utraty wartości w odniesieniu do
  udziałów związanych z działalnością w Trader.com (P olska) Sp. z.o.o. w wysokości 7 700 tys. zł oraz w odniesieniu do
  udziałów w spółce Sir Local Sp. z o.o. w wysokości 2 108 tys. zł.
  Do kluczowych oszacowań i założeń, które w najwięks zym stopniu mogą oddziaływać na wartości ujęte w
  sprawozdaniu finansowym Spółki, należy również ujęc ie aktywów z tytułu podatku odroczonego od nierozliczonych
  strat podatkowych z lat ubiegłych. Informacje na t emat tych założeń i osądów zostały przedstawione w nocie 15.  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 66
  38. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELICZE NIEM NA EURO
  Wybrane dane finansowe prezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w
  następujący sposób:
   Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rach unku przepływów pieniężnych za 2017 r. (2016 r.) pr zeliczono
  według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną śred nich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
  ostatni dzień każdego miesiąca czterech kwartałów. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,2447 zł (1 EURO = 4,375 7 zł).
   Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kurs u ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień
  bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2017 r. 1 EURO = 4,1709 zł, na 31 grudnia 2016 r. 1 EURO = 4,4240 zł.
  w tys. zł w tys. EURO
  Rok Rok
  Rok Rok
  2017 2016 2017 2016
  Przychody ze sprzedaży 492 520 576 059 116 032 131 650
  Strata z działalności operacyjnej (117 153) (77 185) (27 600) (17 639)
  Strata brutto (77 409) (56 491) (18 237) (12 910)
  Strata netto (68 122) (52 754) (16 049) (12 056)
  Przepływy środków pieniężnych netto
  z działalności operacyjnej
  (34 875) (39 270) (8 216) (8 975)
  Przepływy środków pieniężnych netto
  z działalności inwestycyjnej
  60 886 63 766 14 344 14 573
  Przepływy środków pieniężnych netto
  z działalności finansowej
  (28 577) (24 214) (6 732) (5 534)
  Zmiana stanu środków pieniężnych
  i ich ekwiwalentów
  (2 566) 282 (605) 64
  Aktywa razem 998 586 1 115 231 239 417 252 087
  Zobowiązania długoterminowe 23 675 30 147 5 676 6 814
  Zobowiązania krótkoterminowe 142 299 162 814 34 117 36 802
  Kapitał własny 832 612 922 270 199 624 208 470
  Kapitał zakładowy 47 665 47 665 11 428 10 774
  Średnia ważona liczba akcji 47 421 764 47 665 426 47 421 764 47 665 426
  Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata)
  przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł /
  EURO)
  (1,44) (1,11) (0,34) (0,25)
  Wartość księgowa na jedną akcję
  (w zł / EUR)
  17,56 19,35 4,21 4,37  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 67
  39. WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM
   Sprzedaż nieruchomości
  W dniu 22 stycznia 2018 r. Spółka poinformowała o zawarciu warunkowej umowy s przedaży prawa użytkowania
  wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni około 347 m2 zlokalizowanych przy ul.
  Wełniarskiej 19/20 oraz ul. Tkackiej 7/8 w Gdańsku, wraz z prawem własności budynku administracyjno-mi eszkalnego
  posadowionego na nich o powierzchni netto około 1 508 m2.
  W dniu 20 lutego 2018 r. Spółka zawarła aneks do powyższej przedwstępnej um owy sprzedaży. Na mocy podpisanego
  aneksu zmieniony został termin zawarcia ostatecznej Umowy sprzedaży. Pierwotnie podpisanie powyższej U mowy
  zostało zaplanowane do dnia 20 lutego 2018 r. Nowy termin zawarcia ostatecznej umowy został wyznaczony do dnia
  27 lutego 2018 r.
  W dniu 27 lutego 2018 r. Spółka podpisała umowę sprzedaży powyższych nieruc homości. Decyzja o sprzedaży
  nieruchomości wynikała z faktu, iż Spółka nie wykor zystuje efektywnie całej powierzchni nieruchomości na działalność
  operacyjną. W opinii Spółki optymalnym rozwiązaniem będzie najem powierzchni biurowej dostosowanej do aktualnej
  skali działalności Spółki w Gdańsku. Łączna cena sp rzedaży Nieruchomości wyniosła 8,65 mln zł netto, a pozytywny
  wpływ tej transakcji na wynik operacyjny Spółki w p ierwszym kwartale 2018 r. wyniesie ok. 5,6 mln zł.
  Ponadto, w dniu 26 lutego 2018 r. , w związku ze spełnieniem się warunku sprzedaży pr awa użytkowania wieczystego,
  Spółka podpisała umowę przeniesienia prawa użytkowa nia wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o
  łącznej powierzchni 6 270 mkw., położonej przy ulic y Czerniakowskiej 85/87 w Warszawie. Łączna wartoś ć transakcji
  wyniosła 19,0 mln zł netto, a jej pozytywny wpływ n a wynik operacyjny Spółki wyniesie 8,3 mln zł w pierwszym
  kwartale 2018 r.
   Zwolnienie grupowe w segmencie Druk
  W dniu 7 lutego 2018 r. Zarząd Agory S.A. poinformował o:
  (i) zawarciu przez Spółkę, w dniu 7 lutego 2018 rok u, trójstronnego porozumienia ("Porozumienie") ze z wiązkiem
  zawodowym działającym przy Spółce (które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003
  roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow nikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
  pracowników) oraz z radą pracowników Spółki (które stanowi porozumienie w trybie przepisów Ustawy z dn ia 7
  kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji),
  (ii) podjęciu przez zarząd Spółki, w dniu 7 lutego 2018 r., uchwały o przeprowadzeniu zwolnienia grupo wego
  w segmencie Druk w Grupie Agora na zasadach określonych w zawartym Porozumieniu.
  Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresi e od 15 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r. i obejmie do 53
  pracowników segmentu Druk w Grupie Agora, co stanow i około 16,3% wszystkich zatrudnionych w tym segmencie.
  Na mocy Porozumienia zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących Spółkę
  przepisów prawa. Do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczona zostanie dodatkowa rekompensata
  w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracow nicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi
  obejmującymi m.in. wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz przekwalifikowaniu. Części pracowników, którzy pozostaną
  zatrudnieni w segmencie Druk podwyższone zostanie w ynagrodzenie zasadnicze w związku między innymi ze
  zmienionym zakresem obowiązków. Spółka, zgodnie z wymogami prawa, przekaże stosowne informacje, w tym treść
  zawartego Porozumienia Powiatowemu Urzędowi Pracy.
  Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupow ych, która obciąży wynik Grupy Agora w pierwszym kwartale
  2018 r. wyniesie około 1,6 mln zł. Grupa Agora szacuje, że oszczędności z tytułu restrukturyzacji w skali roku mogą
  wynieść około 2,0 - 2,5 mln zł.
  Spółka przekaże ostateczne kwoty kosztów i oszczędn ości z tytułu przeprowadzenia zwolnienia grupowego wraz
  z komentarzem zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2018 r.


  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 68
  Przyczyną planowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, jest postępujący spadek
  przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych w technologii coldset, w której specjalizują się drukarnie Grupy Agora.
  Trend ten wynika w dużej mierze z kondycji rynku pr asowego w Polsce, którego uczestnicy są głównymi na bywcami
  usług realizowanych w tej technologii. Zlecenia od klientów z innych branż, w tym realizowane w techno logii heatset,
  mają istotnie mniejszy udział w przychodach z dział alności poligraficznej Grupy - ze względu na ograniczenia
  infrastrukturalne nie były i nie są one w stanie skompensować utraty przychodów związanych z drukiem c oldset.
  Biorąc pod uwagę obecną kondycję rynku prasowego, n egatywne prognozy dotyczące perspektyw jego dalszego
  rozwoju oraz postępującą cyfryzację mediów, nie jest możliwe zahamowanie trendu spadkowego w działalno ści
  poligraficznej w technologii coldset. Zarząd Spółki uznał, iż niezbędne jest podjęcie zdecydowanych dz iałań
  restrukturyzacyjnych, które mają na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania drukarni oraz zoptymalizo wanie
  procesów operacyjnych tak, aby ograniczyć negatywny wpływ spadających wolumenów druku na kondycję fina nsową
  segmentu Druk, m.in. poprzez dopasowanie struktury zatrudnienia do aktualnego wolumenu świadczonych us ług
  produkcyjnych.
   Podatkowa Grupa Kapitałowa
  W dniu 15 lutego 2018 r. Zarząd Agory S.A. otrzymał decyzję z dnia 15 luteg o 2018 r. wydaną przez Naczelnika
  Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawi e o dokonaniu rejestracji umowy o utworzeniu Podatkowej
  Grupy Kapitałowej Agora („PGK”), w skład której wej dą: Agora S.A. oraz następujące spółki zależne: Grupa Radiowa
  Agory Sp. z o.o., Agora TC Sp. z o.o., Trader.com ( Polska) Sp. z o.o., Helios S.A., AMS S.A., Yieldbird Sp. z o.o. oraz Plan
  A Sp. z o.o.
  W umowie o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, Agora została wskazana jako spółka reprezentująca PGK w
  zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordyn acji
  podatkowej.
  PGK zostanie utworzona z dniem 1 marca 2018 r., a k ażdy następny rok podatkowy będzie się pokrywał z rokiem
  kalendarzowym. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2020 r.
  Spółka szacuje, że utworzenie podatkowej grupy kapi tałowej może spowodować przewidziane przepisami pra wa
  obniżenie zobowiązania podatkowego PGK o około 5 ml n zł w każdym roku funkcjonowania PGK.
   Działalność gastronomiczna w spółce zależnej
  W dniu 6 marca 2018 r. Helios S.A., spółka zależna Agory, zawarła umowę i nwestycyjną z dwoma inwestorami
  indywidualnymi – Piotrem Grajewskim oraz Piotrem Ko mórem. Przedmiotem umowy jest zawiązanie nowej spół ki i
  współpraca stron w jej ramach. Celem nowoutworzonej spółki będzie opracowanie koncepcji, stworzenie,
  prowadzenie oraz rozwijanie (głównie poprzez budowę marek własnych) sieci około 45 punktów gastronomicznych,
  które będą zlokalizowane w Polsce, w centrach handlowych lub jako samodzielne lokale.
  Przy zawiązaniu spółki Helios objął 90% udziałów w spółce (odpowiadających 90% ogólnej liczby głosów n a
  zgromadzeniu wspólników) i zainwestuje w nią 5 mln zł. Helios przewiduje, że jego łączna wartość inwestycji w spółkę
  nie przekroczy 10 mln zł. Inwestorzy indywidualni o bejmą łącznie 10% udziałów w spółce (po 5% każdy). Umowa
  przewiduje możliwość zwiększenia udziału inwestorów indywidualnych do 30% łącznie, pod warunkiem spełn ienia
  przez spółkę ustalonych celów finansowych.
  Na datę publikacji niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego spółka nie została jeszcze wpisana do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  AGORA S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że z aznaczono inaczej)
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 69
   Pozostałe informacje
  W dniu 28 lutego 2018 r. spółka Agora S.A., jako jedyny wspólnik, zawiązała spółkę Agora Finanse Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie i objęła 100 udziałów w kapitale zakład owym spółki o wartości 50 zł każdy, w zamian za wkład pieniężny
  w kwocie 5 000 zł. Posiadane przez Agorę S.A. udziały dają jej 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów
  na zgromadzeniu wspólników.
  W dniu 7 marca 2018 r. spółka Agora S.A. podpisała list intencyjny ze spó łką Kino Polska TV S.A. („Kino Polska”)
  dotyczący potencjalnego kupna przez Kino Polska cał ości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka S.A.
  („Transakcja”). Zgodnie z treścią podpisanego listu intencyjnego Agora i Kino Polska będą prowadziły n egocjacje
  dotyczące zasad i warunków przeprowadzenia rozważan ej Transakcji. List intencyjny nie stanowi wiążącego
  zobowiązania Agora i Kino Polska do przeprowadzenia Transakcji. List Intencyjny obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 1
  AGORA S.A.
  Sprawozdanie
  Zarządu z
  działalności Spółki
  za rok 2017
  do jednostkowego
  sprawozdania
  finansowego
  8 marca 2018 r.  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Strona 2
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  SPIS TREŚCI
  AGORA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SP ÓŁKI ZA ROK 2017 DO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO ....................................... .................................................................................................................. 5
  I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYN IKI FINANSOWE SPÓŁKI ............................................ 5
  II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA RO ZWOJU SPÓŁKI ......................................................... 7
  1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE ............................ ........................................................................................................ 7
  1.1. Rynek reklamy [1] .................................................. ................................................... ............................... 7
  1.2 Sprzedaż egzemplarzowa dzienników [4] ......... ........................................................................................ 7
  2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE ............................ ...................................................................................................... 8
  2.1. Przychody .................................... ............................................................................................................. 8
  2.2. Koszty operacyjne ............................ ........................................................................................................ 8
  3. PERSPEKTYWY .................................... ............................................................................................................... 8
  3.1. Przychody .................................... ............................................................................................................. 9
  3.1.1 Rynek reklamy [3] ........................... .................................................................................................... 9
  3.1.2 Sprzedaż prasy .............................. .................................................................................................... 1 0
  3.2. Koszty operacyjne ............................ ...................................................................................................... 10
  3.2.1 Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracownikó w .......................................................................... 10
  3.2.2 Koszty usług obcych ......................... ................................................................................................. 10
  3.2.3 Koszty materiałów i energii ................. .............................................................................................. 10
  3.2.4 Koszty marketingu i promocji................. ........................................................................................... 10
  4. KIERUNKI ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA .... ............................................................................. 11
  5. INFORMACJE O AKTUALNEJ I PRZEWIDYWANEJ SYTUACJI FINANSOWEJ ...................................................... 11
  III. WYNIKI FINANSOWE ............................. ............................................................................................................. 12
  1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT AGORA S.A. ............. ......................................................................................... 12
  1.1. Podstawowe produkty, towary i usługi Spółki .. ..................................................................................... 13
  1.2. Przychody i rynki zbytu ...................... .................................................................................................... 1 4
  1.3. Rynki zaopatrzenia ........................... ...................................................................................................... 14
  1.4. Przychody i koszty finansowe ................. ............................................................................................... 14
  2. BILANS AGORA S.A. .............................. ........................................................................................................... 15
  2.1. Aktywa trwałe ................................ ........................................................................................................ 15
  2.2. Aktywa obrotowe .............................. .................................................................................................... 1 5
  2.3. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe ........ ...................................................................................... 15
  2.4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe ....... ..................................................................................... 15
  3. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH AGORA S.A. ....... ................................................................................. 16
  3.1. Działalność operacyjna ....................... ................................................................................................... 16
  3.2. Działalność inwestycyjna ..................... .................................................................................................. 16
  3.3. Działalność finansowa ........................ .................................................................................................... 1 6
  4. WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE [2] ................ .......................................................................................... 17
  PRZYPISY ........................................... ...................................................................................................................... 18
  IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ...................... ..................................................................................................... 20
  IV.A. INFORMACJE O UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNO ŚCI EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ, W
  TYM ZNANYCH GRUPIE UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJO NARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI),
  UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI .. ........................................................................ 20
  IV.B. INFORMACJE O STRUKTURZE, ORGANIZACJI, POWIĄZA NIACH ORAZ INWESTYCJACH KAPITAŁOWYCH
  EMITENTA A TAKŻE STRUKTURZE AKCJONARIATU .......... ................................................................................... 22
  1. Struktura powiązań kapitałowych emitenta z jedn ostkami podporządkowanymi ........................................ 22
  2. Zmiany w strukturze i organizacji grupy kapitało wej ..................................................................................... 23
  3. Przynależność do branżowych organizacji krajowyc h i zagranicznych. .......................................................... 26
  4. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne ........ .............................................................................................. 26
  5. Zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki ........ ................................................................................................ 27
  IV.C. INNE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ............... ................................................................................................ 29
  1. Informacje o transakcjach zawartych przez emiten ta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami
  powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe ....... .................................................................................. 29
  2. Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządz ającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku
  rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska ................................................................................. 29
  3. Wynagrodzenia, nagrody i korzyści Członków Zarzą du i Rady Nadzorczej Emitenta ..................................... 30  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Strona 3
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  4. Stan posiadania akcji Agory S.A. oraz akcji i udziałów w podmiotach powiązanych Agory S.A. przez
  członków Zarządu .................................. ....................................................................................................... 30
  4.1. Akcje w Agorze S.A. .......................... ...................................................................................................... 30
  4.2. Akcje w jednostce powiązanej Helios S.A. ..... ........................................................................................ 30
  4.3. Udziały w jednostce powiązanej Agora Holding S p. z o.o. ..................................................................... 31
  5. Stan posiadania akcji Agory S.A. oraz akcji i ud ziałów w podmiotach powiązanych Agory S.A. przez
  członków Rady Nadzorczej........................... ................................................................................................. 31
  5.1. Akcje w Agorze S.A. .......................... ...................................................................................................... 31
  5.2. Udziały w jednostce powiązanej Agora Holding S p. z o.o. ..................................................................... 31
  6. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przed siębiorstwem Emitenta i jego grupą kapitałową ...... 31
  7. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umo wach dotyczących kredytów i pożyczek oraz
  gwarancjach i poręczeniach udzielonych Agorze S.A. .................................................................................. 32
  8. Informacje o udzielonych w 2017 r. pożyczkach, p oręczeniach i gwarancjach oraz pozycjach
  pozabilansowych ................................... ........................................................................................................ 32
  9. Informacje o systemie kontroli programów akcji p racowniczych .................................................................. 32
  10. Informacje o wyborze i umowach z podmiotem upra wnionym do badania sprawozdań finansowych ...... 32
  11. Informacja o instrumentach finansowych .................................................................................................... 33
  12. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń .... ............................................................................................. 33
  13. Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności za 2017 r. z określeniem stopnia
  ich wpływu ........................................ ............................................................................................................ 36
  14. Postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzyte lności Emitenta lub jednostki od niego zależnej,
  których wartość w jednym postępowaniu lub łącznie w e wszystkich postępowaniach stanowiłaby co
  najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta ......... ...................................................................................... 36
  15. Oddziały posiadane przez spółkę ............... ................................................................................................... 37
  16. Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji prognoz finansowych .................................................................... 37
  17. Informacje o nabyciu akcji własnych ........... ................................................................................................. 37
  18. Emisja papierów wartościowych ................. ................................................................................................. 38
  19. Pozostałe informacje .......................... .......................................................................................................... 38
  V. OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KO RPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ S.A. W 2017 R.... 45
  1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym podlegała spółka w 2017 roku ................................................... 45
  2. Wskazanie postanowień ładu korporacyjnego, które ni e były przez emitenta stosowane, wraz ze
  wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny niez astosowania powyższych postanowień oraz w jaki
  sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danego postanowienia lub jakie
  kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezast osowania danego postanowienia w przyszłości ......... 45
  3. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek gi ełdowych ..................................................................... 45
  3.1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestor ami .............................................................................. 45
  3.2. Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych i członków rad nadzorczych ................... 46
  3.3. Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszam i ................................................................................. 47
  4. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i je go zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i
  sposobu ich wykonywania ........................... ................................................................................................. 48
  5. Skład osobowy i jego zmiany oraz zasady działani a organów zarządzających i nadzorujących Spółki ora z
  ich komitetów. .................................... .......................................................................................................... 49
  5.1. Zarząd........................................ ............................................................................................................. 49
  5.2. Rada Nadzorcza................................ ...................................................................................................... 52
  5.3 Komitet i komisja działające w ramach Rady Nadz orczej ....................................................................... 54
  (i) Komitet Audytu: .............................. ...................................................................................................... 54
  (ii) Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń: ......... ..................................................................................... 55
  6. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzają cych oraz uprawnienia osób zarządzających,
  w szczególności prawo do podjęcia decyzji o wykupie lub emisji akcji ........................................................ 56
  6.1. Powoływanie .................................. ........................................................................................................ 56
  6.2. Odwoływanie .................................. ....................................................................................................... 56
  6.3. Uprawnienia osób zarządzających .............. ........................................................................................... 57
  7. Wskazanie akcjonariuszy posiadających znaczne pa kiety akcji ...................................................................... 57
  8. Posiadacze papierów wartościowych, które dają sp ecjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do
  Emitenta........................................... ............................................................................................................. 57
  9. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własno ści papierów wartościowych Emitenta ........................ 58  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Strona 4
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  10. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu .................................................................................................. 58
  11. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce sys temów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
  w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań fi nansowych i skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych ....................................... ........................................................................................................... 59
  12. Zasady zmiany statutu Agory S.A. .............. ................................................................................................... 60
  13. Polityka wynagrodzeń........................... ........................................................................................................ 60
  14. Polityka różnorodności ........................ ......................................................................................................... 64
  15. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikając ych z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze
  dla byłych osób zarządzających, nadzorujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi
  emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu ................................................... 66
  16. Polityka działań społeczno-sponsoringowych .... .......................................................................................... 66
  VI. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU .......................... ....................................................................................................... 69
  1. Oświadczenie odnośnie przyjętych zasad rachunkowośc i ............................................................................ 69
  2. Oświadczenie odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  dokonującego badania rocznego jednostkowego sprawoz dania finansowego ............................................ 69
  3. Raport na temat informacji niefinansowych ......... ....................................................................................... 69  [ w w w . a g o r a . p l ]
  Strona 5
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  AGORA S.A.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2017
  DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  PRZYCHODY 492,5 MLN ZŁ,
  EBITDA (28,8) MLN ZŁ,
  STRATA NETTO (68,1) MLN ZŁ,
  GOTÓWKA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (34,9) MLN ZŁ
  Agora S.A. („Spółka”, „Emitent”) jest spółką dominu jącą grupy kapitałowej Agora S.A. („Grupa Agora”, „Grupa”).
  Prezentacja wg segmentów operacyjnych, stosownie do wymagań MSSF 8 Segmenty operacyjne , została dokonana
  zgodnie z podejściem zarządczym na poziomie Grupy A gora i jest zawarta w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności
  Grupy Agora za rok 2017 do skonsolidowanego sprawoz dania finansowego” oraz w „Skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2017 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.”
  By zrozumieć istotę działalności Grupy Agora, zalec a się zapoznanie ze „Sprawozdaniem Zarządu z działa lności Grupy
  Agora S.A. za rok 2017 do skonsolidowanego sprawozd ania finansowego”.
  Wszystkie dane (jeżeli nie zostanie wskazane inacze j) obejmują 2017 r., zaś porównania mówią o dynamic e w
  stosunku do 2016 r.
  I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYN IKI FINANSOWE SPÓŁKI
   Przychody Agory S.A. („Agora”, „Spółka”) wyniosły 4 92,5 mln zł i zmniejszyły się o 14,5%. Najistotniejszym
  czynnikiem wpływającym na poziom przychodów Spółki były niższe o 38,8% wpływy ze sprzedaży usług
  poligraficznych, które stanowiły 82,1 mln zł. Ten s padek wynika głównie z mniejszego wolumenu zamówień ,
  w szczególności w technologii coldset. Wpływy ze sp rzedaży usług reklamowych wyniosły 207,0 mln zł i b yły
  niższe o 12,4%, głównie za sprawą dalszego ogranicz enia wydatków na reklamę w prasie drukowanej.
  Wpływy ze sprzedaży wydawnictw zmniejszyły się o 2, 1% i wyniosły 138,7 mln zł. W 2017 r. istotny wpływ
  na poziom przychodów z pozostałej sprzedaży miały w pływy z działalności filmowej Spółki, która w drugim
  kwartale 2017 r. została w całości przeniesiona do spółki NEXT FILM.
   Koszty operacyjne netto Spółki wyniosły 609,7 mln z ł i były niższe o 6,7% niż w 2016 r. Należy jednak
  pamiętać, że w czwartym kwartale 2017 r. koszty ope racyjne Spółki były obciążone kosztami odpisów
  aktualizujących wartość aktywów w wysokości 50,6 ml n zł. W 2017 r. zmniejszyły się wszystkie pozycje
  kosztów operacyjnych Spółki. Największy spadek, o 2 8,0% do kwoty 96,2 mln zł, miał miejsce w kosztach
  zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedan ych towarów i materiałów. To efekt niższego wolumen u
  zamówień w pionie Druk Agory S.A. oraz mniejszej li czby i niższego wolumenu druku tytułów własnych.
  Istotnie, o 16,4% do kwoty 146,4 mln zł, zmniejszył y się koszty usług obcych. Na wartość tej pozycji
  kosztowej wpłynęło przeniesienie działalności filmo wej Spółki w zakresie produkcji i koprodukcji do spółki
  NEXT FILM oraz brak projektów typu Wiedźmin 3: Dziki Gon. Koszty usług obcych były natomiast wyższe w
  segmencie Internet, co wiązało się głównie z większ ą skalą przychodów z reklamy w modelu
  programatycznym. Ograniczenie kosztów reprezentacji i reklamy związane było głównie z mniejszą
  aktywnością promocyjną Gazety Wyborczej i czasopism. Zmniejszyły się również koszty wynagr odzeń i  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 6
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  świadczeń na rzecz pracowników. To głównie efekt procesu zwolnienia grupowego przeprowadzonego w
  2016 r.
   W 2017 r. Spółka przeprowadziła testy na utratę war tości aktywów w oparciu o m.in. długoterminowe
  prognozy finansowe poszczególnych segmentów. Analiz y te wykazały konieczność dokonania odpisów
  aktualizujących wartość aktywów trwałych. Największ e z nich miały miejsce w pionie Druk Agory S.A. (36,1
  mln zł) oraz w segmencie Prasa (13,2 mln zł, główni e wartość tytułu prasowego Cztery Kąty) i wpłynęły
  negatywnie na wynik operacyjny Agory. Dodatkowo, Sp ółka dokonała odpisu wartości udziałów w spółce
  Trader.com. (Polska) Sp. z o.o w wysokości 24,2 mln zł, co dodatkowo negatywnie obciążyło jej wynik ne tto.
   Spółka odnotowała istotnie niższą stratę na poziomi e EBITDA niż w 2016 r. - wyniosła ona 28,8 mln zł.
  Wpływ na wyniki Spółki na poziomie EBIT i netto mia ły odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i
  wartości niematerialnych w wysokości 50,6 mln zł. W rezultacie rozpoznania odpisów strata netto Spółki
  wyniosła 68,1 mln zł, a strata operacyjna na poziom ie EBIT wyniosła 117,2 mln zł. Pozytywny wpływ na
  wyniki Spółki, w kwocie 11,1 mln zł, miała transakc ja zbycia udziałów w Green Content Sp. z o.o. – nad awcy
  programu telewizyjnego METRO.
   Na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka dysponowała środ kami pieniężnymi w wysokości 57,1 mln zł, na które
  składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 9,4 mln zł (kasa, rachunki i lokaty bankowe) oraz 47,7
  mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wart ościowe.
   Na koniec grudnia 2017 r. zadłużenie Spółki z tytuł u kredytów bankowych wyniosło 29,5 mln zł. Na
  podstawie Umowy o Limit Kredytowy („Umowa”) zawarte j z bankiem DNB Bank Polska S. A. w dniu 25 maja
  2017 r. Agora S.A. otrzymała kredyt nieodnawialny w wysokości 25,0 mln zł przeznaczony na spłatę
  zadłużenia z tytułu kredytu terminowego w Banku Pol ska Kasa Opieki S.A., który podlega spłacie w 12
  ratach kwartalnych począwszy od 1 lipca 2018 r. Ponadto, Spółka dysponuje otwartym limitem kredytowym
  w rachunku bieżącym do kwoty 75,0 mln zł („Overdraf t 1”), który może być wykorzystany w okresie 12
  miesięcy od dnia podpisania Umowy, m.in. w celu fin ansowania bądź refinansowania akwizycji, wydatków
  inwestycyjnych oraz kapitału obrotowego, a po upływ ie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy podlega
  automatycznej konwersji na kredyt nieodnawialny spł acany w ratach kwartalnych. Spółka dysponuje
  również otwartym limitem kredytowym w rachunku bież ącym do kwoty 35,0 mln zł („Overdraft 2”), który
  może być wykorzystany w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy w celu finansowania kapitału
  obrotowego oraz innych celów korporacyjnych Spółki, m.in. w systemie cash poolingu.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 7
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA RO ZWOJU SPÓŁKI
  1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
  1.1. Rynek reklamy [1]
  Według szacunków Agory S.A. („Spółka”, „Agora”), op artych na dostępnych źródłach danych w 2017 r. wart ość
  wydatków reklamowych ogółem w Polsce wyniosła około 8,8 mld zł i wzrosła o ponad 2,0% w stosunku do 2016 r. W
  tym czasie reklamodawcy ograniczyli swoje wydatki n a reklamę w prasie i na nośnikach reklamy zewnętrzn ej.
  Wzrosły natomiast wydatki na reklamę w internecie, kinie oraz w telewizji. W radiu wartość wydatków na reklamę
  była na tym samym poziomie co w 2016 r.
  Dane dotyczące szacunków dynamiki zmian wartości wy datków reklamowych w poszczególnych mediach
  zaprezentowano w tabeli poniżej:
  Tab. 1
  Wydatki na
  reklamę ogółem Internet Kino Telewizja Radio Reklama
  zewnętrzna Czasopisma Dzienniki
  2,0% 8,0% 4,5% 1,5% 0,0% (1,5%) (9,0%) (14,5%)
  Udział poszczególnych segmentów rynku w wydatkach n
  a reklamę ogółem w 2017 r. przedstawiono w tabeli poniżej:
  Tab. 2
  Udział w
  wydatkach na
  reklamę ogółem
  Telewizja Internet Radio Reklama
  zewnętrzna Czasopisma Dzienniki Kino
  100,0% 47,0% 31,5% 7,0% 5,5% 5,0% 2,5% 1,5%
  1.2 Sprzedaż egzemplarzowa dzienników [4]
  W 2017 r. rozpowszechnianie płatne razem dzienników w Polsce zmniejszyło się o 11,4 %. Największe spadki miały
  miejsce w segmencie dzienników regionalnych.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 8
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
  2.1. Przychody
  Przychody Agory S.A. wyniosły 492,5 mln zł i zmniejszyły się o 14,5%. Najistotniejszy wpływ na spadek przychodów
  Spółki miały niższe wpływy ze sprzedaży usług polig raficznych, które zmniejszyły się o 38,8% do kwoty 82,1 mln zł,
  głównie ze względu na mniejszy wolumen zamówień. Dr ugim czynnikiem, który istotnie wpłynął na poziom
  przychodów Spółki, były niższe o 12,4% wpływy ze sp rzedaży usług reklamowych, które wyniosły 207,0 mln zł. To
  głównie skutek dalszego ograniczenia wydatków na re klamę w dziennikach oraz zaprzestania wydawania wyb ranych
  tytułów prasowych. Kolejnym czynnikiem wpływającym na poziom przychodów Spółki były niższe o 2,1% przychody
  ze sprzedaży wydawnictw, które stanowiły 138,7 mln zł.
  2.2. Koszty operacyjne
  Koszty operacyjne netto Spółki w 2017 r. wyniosły 609,7 mln zł i były niżs ze o 6,7% niż w 2016 r. Udało się tego
  dokonać pomimo kosztów odpisów aktualizujących wart ości aktywów trwałych i wartości niematerialnych, które
  obciążyły wyniki Spółki w czwartym kwartale 2017 r. kwotą 50,6 mln zł.
  Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników zmniejszyły się o 2,9%. Wpływ na to miało głównie i ch
  ograniczenie w segmentach Prasa, Internet i Druk or az w działach wspomagających.
  Zatrudnienie etatowe w Spółce na koniec 2017 r. wyniosło 1 720 etatów i zmniejszyło się o 120 etatów w stosunku
  do końca 2016 r.
  W Spółce funkcjonują różne systemy motywacyjne (np. gotówkowe plany motywacyjne, systemy motywacyjne w
  działach sprzedaży, plany motywacyjne dla członków zarządu i kluczowych menadżerów itp.), których koszty
  obciążają pozycję wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników .
  Usługi obce zmniejszyły się w 2017 r. o 16,4% do kwoty 146,4 m ln zł. Na spadek tej pozycji kosztowej wpływ miały
  głównie niższe koszty działalności filmowej związan e z jej przeniesieniem z Agory S.A. do spółki NEXT FILM oraz
  niższe koszty usług produkcyjnych.
  Koszty zużycia materiałów i energii oraz wartość sp rzedanych towarów i materiałów wyniosły 96,2 mln zł i
  zmniejszyły się o 28,0%. Miało to związek głównie z niższym kosztem materiałów produkcyjnych w związku z istotnie
  niższym wolumenem druku.
  Koszty reprezentacji i reklamy Spółki wyniosły w 2017 r. 53,6 mln zł i zmniejszył y się o 24,9%. Przyczyniły się do tego
  głównie niższe koszty reprezentacji i reklamy w seg mencie Prasa oraz w Wydawnictwie Agora.
  3. PERSPEKTYWY
  W dniu 26 lutego 2018 r. Spółka poinformowała o zaw arciu umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
  niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej p owierzchni 6270 mkw. w Warszawie, położonej przy ul icy
  Czerniakowskiej 85/87 („Nieruchomość”).
  Łączna wartość transakcji to 19,0 mln zł netto, a jej pozytywny wpływ na wynik operacyjny (EBIT) Agora S.A. i Grupy
  Agora to 8,3 mln zł w pierwszym kwartale 2018 r.
  W dniu 27 lutego 2018 r. Spółka poinformowała o pod pisaniu umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczyste go
  dwóch nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni około 347 m2 zlokalizowanych przy ul. Wełniarskiej 19/20
  oraz ul. Tkackiej 7/8 w Gdańsku, wraz z prawem włas ności budynku administracyjno-mieszkalnego posadowi onego
  na nich o powierzchni netto około 1 508 m2 (dalej łącznie jako "Nieruchomość").
  Łączna cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 8,65 m ln zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik
  operacyjny Grupy Agora w pierwszym kwartale 2018 r. wyniesie ok. 5,6 mln zł.
  Decyzja o sprzedaży powyższych nieruchomości wynika ła z faktu, iż Spółka nie wykorzystywała efektywnie tych
  nieruchomości na działalność operacyjną.
  W dniu 7 lutego 2018 r. Spółka zawarła porozumienie ze związkiem zawodowym oraz z radą pracowników na mocy,
  którego Grupa Agora zwolni do 53 pracowników zatrud nionych w segmencie Druk (co stanowi 16,3% wszystkich  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 9
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  zatrudnionych w tym segmencie - w tym 1,9% zatrudnionych w Agora S.A. oraz 17,1% zatrudnionych w spółce Agora
  Poligrafia Sp. z o.o., na dzień 1 lutego 2018 r.), w okresie od 15 lutego do 16 marca 2018 r. Szacowan y koszty rezerwy
  związanej z procesem zwolnienia grupowego wyniesie około 1,6 mln zł i obciąży wynik Grupy Agora w pierwszym
  kwartale 2018 r. Szacowane oszczędności z tytułu pr ocesu restrukturyzacji wyniosą w skali roku około 2,0-2,5 mln zł.
  Ostateczne kwoty zostaną podane w raporcie za pierw szy kwartał 2018 r.
  Przyczyną planowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, jest postępujący spadek
  przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych w technologii coldset, w której specjalizują się drukarnie Grupy
  Agora. Trend ten wynika w dużej mierze z kondycji r ynku prasowego w Polsce, którego uczestnicy są głów nymi
  nabywcami usług realizowanych w tej technologii. W 2017 r. istotny wpływ na spadek przychodów z tej działalności
  miały decyzje części klientów spoza branży prasowej o rezygnacji z druku materiałów promocyjnych w tec hnologii
  coldset na rzecz druku w innej technologii. Zlecenia od klientów z innych branż, w tym realizowane w t echnologii
  heatset, mają istotnie mniejszy udział w przychodach z działalności poligraficznej Grupy - ze względu na ograniczenia
  infrastrukturalne nie były i nie są one w stanie skompensować utraty przychodów związanych z drukiem c oldset.
  Dlatego też Zarząd Spółki uznał, iż niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych , które mają
  na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania drukarn i oraz zoptymalizowanie procesów operacyjnych tak, aby
  ograniczyć negatywny wpływ spadających wolumenów dr uku na kondycję finansową segmentu Druk, m.in. poprzez
  dopasowanie struktury zatrudnienia do aktualnego wolumenu świadczonych usług produkcyjnych.
  3.1. Przychody
  W opinii Spółki poziom jej przychodów w 2018 r. będ zie niższy niż w 2017 r. Wpływ na to będą miały głównie niższe
  wolumeny zamówień na usługi druku, trendy na rynku wydatków na reklamę w prasie drukowanej oraz niższe
  wpływy ze sprzedaży egzemplarzowej wydawnictw papie rowych, m.in. w związku z ograniczeniem liczby
  wydawnictw w portfelu.
  3.1.1 Rynek reklamy [3]
  Rynek reklamy w Polsce w 2017 r. wzrósł o ponad 2,0 % do kwoty około 8,8 mld zł.
  Według szacunków Spółki, w 2018 r. wartość wydatków na reklamę w Polsce powinna wzrosnąć od 2% do 4% w
  porównaniu z 2017 r. Dane o szacowanych dynamikach zmian wartości wydatków reklamowych ogółem oraz w
  poszczególnych mediach zaprezentowano w tabeli poni żej:  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 10
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Tab. 3
  Wydatki na
  reklamę ogółem Telewizja Internet Czasopisma Radio Reklama
  zewnętrzna Dzienniki Kino
  2% - 4% 1-3% 7-10% (9%)-(7%) 1-3% 1-3% (12%)-(10%) 4%-6%
  3.1.2 Sprzedaż prasy
  W 2018 r. utrzymają się negatywne trendy dotyczące
  spadku sprzedaży egzemplarzowej dzienników i czasop ism w
  formie drukowanej, jednak ich dynamika nie powinna być wyższa niż w latach poprzednich. Spółka systematycznie
  dokonuje przeglądu portfela wydawanych tytułów pras owych. W październiku 2017 r. Agora podjęła decyzję o
  zaprzestaniu wydawania dwóch tytułów: Dom&Wnętrze oraz Magnolia. Natomiast na początku 2018 r. sprzedała
  prawa do wydawania tytułu Świat motocykli spółce założonej przez pracownika redakcji pisma. Konsekwencje tych
  decyzji będą widoczne w poziomie przychodów generow anych przez pion Czasopisma Agory. Jednocześnie Spółka
  pracuje nad rozwojem sprzedaży wydawnictw w formie cyfrowej. Na koniec grudnia 2017 r. liczba płatnych
  prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej wyniosła blisko 133 tys. W samym czwartym kwartale 2017 r. liczba
  prenumerat cyfrowych dziennika wzrosła aż o 23 tys. W opinii Spółki działania te w dłuższym terminie, wraz z innymi
  czynnikami, wpłyną na ustabilizowanie wyników finan sowych segmentu Prasa.
  3.2. Koszty operacyjne
  W 2018 r. Spółka planuje ograniczenie kosztów opera cyjnych w większości segmentów biznesowych. Spadek
  kosztów operacyjnych będzie się wiązał z niższymi k osztami usług druku oraz ograniczeniem kosztów oper acyjnych w
  segmencie Prasa. Istotny wpływ na poziom kosztów op eracyjnych Spółki będzie miało również przeniesienie
  działalności filmowej w zakresie produkcji i koprod ukcji do spółki NEXT FILM.
  3.2.1 Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracownikó w
  Na wysokość kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzec z pracowników może wpłynąć realizacja projektów
  rozwojowych w Spółce. W segmencie Druk na poziom tych kosztów wpływ będzie miała rezerwa na zwolnienia
  grupowe. Spółka szacuje jej wysokość na około 1,6 m ln zł w pierwszym kwartale 2018 r. W segmencie Internet
  wpływ na wysokość kosztów wynagrodzeń i świadczeń n a rzecz pracowników w największym stopniu będzie mieć
  wzrost liczby pracowników etatowych. W segmencie Pr asa koszty te powinny być niższe niż w 2017 r.
  3.2.2 Koszty usług obcych
  W 2017 r. koszty usług obcych wyniosły 146,4 mln zł. W opinii Spółki w 2018 r. poziom tych kosztów będ zie niższy,
  głównie ze względu na mniejszy wolumen usług druku oraz z przeniesienie działalności filmowej w zakresie produkcji
  i koprodukcji do spółki NEXT FILM.
  3.2.3 Koszty materiałów i energii
  W 2017 r. koszty materiałów i energii zmniejszyły s ię w porównaniu do 2016 r. W opinii Spółki w 2018 r . ta pozycja
  kosztowa będzie kształtowana przez podobne trendy r ynkowe co w 2017 r. Największy wpływ na tę pozycję ma
  działalność poligraficzna prowadzona w ramach Spółk i, a w szczególności koszty materiałów produkcyjnych,
  wolumen produkcji oraz kurs wymiany euro do złotego .
  3.2.4 Koszty marketingu i promocji
  W 2017 r. koszty reprezentacji i reklamy były niższ e o 24,9% w porównaniu z 2016 r. W 2018 r. koszty t e
  prawdopodobnie będą na niższym poziomie niż w 2017 r., głównie ze względu na działania promocyjne w
  segmentach Prasa oraz Internet. Należy jednak pamię tać, że poziom tych wydatków jest uzależniony od dynamiki
  zmian zachodzących w poszczególnych mediach, od lic zby uruchamianych projektów rozwojowych, a także od
  rynkowej aktywności i projektów konkurencji.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 11
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  4. KIERUNKI ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
  Celem nadrzędnym Spółki pozostaje rozwój na rynku rozrywki i mediów. Grupa Agora chce go realizować poprzez
  wzrost przychodów oraz poprawę rentowności zgodnie z ogłoszonymi w marcu 2014 r. średnioterminowymi planami
  rozwoju. Kluczem do osiągnięcia tych celów w najbli ższych latach jest realizacja kilku najważniejszych zadań, wśród
  których jako najważniejsze Spółka określiła cyfrową transformację działalności prasowej oraz poprawę r entowności
  pozostałych biznesów Grupy.
  Od 2014 r. Grupa Agora z sukcesem realizuje cyfrową transformację działalności prasowej. Na koniec 2017 r. liczba
  prenumerat cyfrowych w serwisie Wyborcza.pl wyniosł a blisko 133 tys. Jednocześnie, Spółka optymalizuje
  działalność w obszarach związanych z wydawaniem dzi ennika w formie papierowej.
  Agora systematycznie rozwija swoje biznesy pozapras owe. W sferze działalności kinowej celem Grupy jest
  rozbudowa sieci kin Helios oraz zwiększenie skali d ziałalności filmowej. W 2017 r. sieć kin Helios powiększyła się o
  trzy kolejne kina i na koniec 2017 r. liczyła już 4 4 nowoczesne obiekty. Na rynku reklamy zewnętrznej Agora chce
  umocnić swoją pozycję w segmencie nośników premium. Systematycznie realizowany plan w tym zakresie pr zyniósł
  w 2017 r. istotną poprawę wyników operacyjnych AMS S.A. Priorytetem dla działalności internetowej Grupy jest
  dalsza dywersyfikacja źródeł przychodów oraz popraw a wyników operacyjnych. Celem Grupy w zakresie dzia łalności
  radiowej jest zwiększenie zasięgu technicznego obec nie działających stacji. W kwestii kosztów operacyjnych Grupa
  systematycznie podejmuje inicjatywy optymalizacyjne związane z kosztami wspólnych usług i infrastruktury, które
  mają na celu uproszczenie i ujednolicenie procesów wewnątrz Grupy.
  W 2018 r. Grupa Agora planuje rozwój na rynku usług gastronomicznych.
  5. INFORMACJE O AKTUALNEJ I PRZEWIDYWANEJ SYTUACJI FINANSOWEJ
  Zdaniem Zarządu Agora S.A. sytuacja finansowa Spółki jest stabilna i nie jest zagrożona utratą płynności finansowej.
  Szczegółowy opis sytuacji finansowej i wyników fina nsowych Spółki został przedstawiony w rozdziale III niniejszego
  Sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 r.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 12
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  III. WYNIKI FINANSOWE
  1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT AGORA S.A.
  Tab. 4
  w mln zł
  2017 2016
  % zmiany 2017 do 2016
  Przychody ze sprzedaży netto (1) 492,5 576,1 (14,5%)
  Sprzedaż usług reklamowych 207,0 236,3 (12,4%)
  Sprzedaż wydawnictw 138,7 141,7 (2,1%)
  Sprzedaż usług poligraficznych 82,1 134,2 (38,8%)
  Pozostała sprzedaż (2) 64,7 63,9 1,3%
  Koszty operacyjne netto, w tym: (609,7) (653,3) (6,7%)
  Zużycie materiałów i energii oraz wartość sprzedany ch towarów i
  materiałów
  (96,2) (133,7) (28,0%)
  Amortyzacja (37,8) (39,2) (3,6%)
  Usługi obce (146,4) (175,1) (16,4%)
  Wynagrodzenia i świadczenia (201,0) (207,0) (2,9%)
  Reprezentacja i reklama (53,6) (71,4) (24,9%)
  Koszty związane ze zwolnieniem grupowym (3) - (6,9) -
  Odpisy aktualizujące (4) (50,6) (0,1) 34 789,8%
  Pozostałe przychody operacyjne (5) - 6,0 -
  Wynik operacyjny - EBIT (117,2) (77,2) (51,8%)
  Przychody i koszty finansowe netto, w tym: 39,8 20,7 92,3%
  Przychody z krótkoterminowych inwestycji 1,1 0,6 83,3%
  Przychody z tytułu dywidend 53,0 26,7 98,5%
  Zysk ze zbycia udziałów (6) 11,0 1,8 511,1%
  Koszty kredytów, leasingu finansowego i cash poolin gu (1,5) (1,2) 25,0%
  Odpisy aktualizujące udziały (7) (24,7) (9,8) 152,0%
  Strata brutto (77,4) (56,5) (37,0%)
  Podatek dochodowy 9,3 3,7 151,4%
  Strata netto (68,1) (52,8) (29,0%)
  marża EBIT (EBIT/Przychody) (23,8%) (13,4%) (10,4pkt %)
  EBITDA (8) (28,8) (37,9) 23,9%
  marża EBITDA (EBITDA/Przychody) (5,8%) (6,6%) 0,8pkt %
  (1) poszczególne pozycje przychodów ze sprzedaży, poza przychodami ze sprzedaży usług poligraficznych, zawierają
  przychody ze sprzedaży Wydawnictwa Agora i działaln ości filmowej;
  (2) zawiera przychody z sublicencji udzielonej przez Ag orę S.A. spółce zależnej wchodzącej w skład Grupy A gora na
  dystrybucję filmów;
  (3) dotyczy kosztów zwolnienia grupowego przeprowadzone go w spółce Agora S.A. w czwartym kwartale 2016 r.;
  (4) podane kwoty obejmują odpisy aktualizujące z tytuł u utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i war tości
  niematerialnych; w 2017 r. odpisy dotyczyły głównie wartości tytułu prasowego „Cztery Kąty” oraz aktywów
  trwałych działalności poligraficznej (opisanych w n ocie 37 do jednostkowego sprawozdania finansowego);  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 13
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  (5) podana kwota w 2016 r. obejmuje zysk ze sprzedaży n ieruchomości w Łodzi (opisanej w nocie 4 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego);
  (6) dotyczy głównie zysku ze sprzedaży udziałów w spółc e Green Content Sp. z o.o. (opisanego w nocie 35 do
  jednostkowego sprawozdania finansowego);
  (7) podane kwoty obejmują odpisy aktualizujące udziały w spółkach zależnych (opisane w nocie 37 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego);
  (8) wskaźnik „EBITDA” definiowany jest jako EBIT powięk szony o amortyzację i odpisy z tytułu utraty wartości
  rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialn ych. Odpisy z tytułu utraty wartości są uwzględniane w
  wyliczeniu wskaźnika EBITDA począwszy od czwartego kwartału 2017 r., dane porównawcze zostały odpowied nio
  przekształcone. Definicje wskaźników finansowych zostały szczegółow o omówione w Przypisach do części III
  niniejszego Sprawozdania Zarządu.
  1.1. Podstawowe produkty, towary i usługi Spółki
  Tab. 5
  w mln zł
  2017
  % udział w przychodach ogółem 2016
  % udział w
  przychodach
  ogółem
  zmiany w %
  udziale 2017
  versus 2016
  Przychody ze sprzedaży netto 492,5 100,0% 576,1 100,0% -
  Sprzedaż usług reklamowych (1) 207,0 42,0% 236,3 41,0% 1,0pkt %
  w tym Pion Internet (2) 86,8 17,6% 97,4 16,9% 0,7pkt %
  w tym Gazeta Wyborcza (2) 68,5 13,9% 82,4 14,3% (0,4pkt %)
  w tym Czasopisma (2) 24,5 5,0% 24,6 4,3% 0,7pkt %
  w tym Metrocafe.pl (2) - 0,0% 11,8 2,0% (2,0pkt %)
  Sprzedaż wydawnictw (1) 138,7 28,2% 141,7 24,6% 3,6pkt %
  w tym Gazeta Wyborcza (2) 92,9 18,9% 102,1 17,7% 1,2pkt %
  w tym Czasopisma (2) 11,3 2,3% 14,3 2,5% (0,2pkt %)
  Sprzedaż usług poligraficznych 82,1 16,7% 134,2 23,3% (6,6pkt %)
  Pozostała sprzedaż (1), (3) 64,7 13,1% 63,9 11,1% 2,0pkt %
  (1) poszczególne pozycje przychodów ze sprzedaży, poza przychodami ze sprzedaży usług poligraficznych, zawierają
  przychody ze sprzedaży Wydawnictwa Agora i działaln ości filmowej, których łączna wartość w 2017 r. wyniosła 60,5
  mln zł (w 2016 r. 49,1 mln zł);
  (2) podane kwoty nie zawierają przychodów ze sprzedaży Wydawnictwa Agora;
  (3) zawiera przychody z sublicencji udzielonej prze z Agorę S.A. spółce zależnej wchodzącej w skład Gru py Agora na
  dystrybucję filmów.
  W 2017 r. przychody pionu Internet Agory S.A. były niższe niż w 2016 r. Wynika to głównie z trendów ry nkowych –
  coraz większej dominacji graczy globalnych na rynku usług internetowych. Dodatkowym czynnikiem wpływaj ącym na
  poziom przychodów pionu Internet Agory S.A. była zm iana sposobu rozliczeń i zakresu usług świadczonych dla
  Gazety Wyborczej oraz przeniesienie części działalności związanej z usługami rekrutacyjnymi do spółki zależnej
  GoldenLine.
  W 2017 r. Gazeta Wyborcza utrzymała pozycję lidera wśród dzienników opiniotw órczych. Średnie
  rozpowszechnianie płatne Gazety Wyborczej wyniosło 124 tys. egzemplarzy i zmniejszyło się o 2 2,0% w stosunku do
  analogicznego okresu 2016 r. W tym okresie wpływy z e sprzedaży Gazety Wyborczej zmniejszyły się o 9,0% w
  stosunku do 2016 r. W omawianym okresie tygodniowy zasięg czytelniczy Gazety Wyborczej (według wskaźnika CCS)
  wyniósł 5,3% (1,6 mln czytelników), co zapewniło je j drugie miejsce wśród dzienników ogólnopolskich. J ednocześnie
  warto zauważyć, że na koniec grudnia 2017 r. liczba płatnych prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej wyniosła
  blisko 133 tys., a istotny wzrost wartości przychod ów z tego tytułu miał pozytywny wpływ na poziom prz ychodów ze
  sprzedaży wydawnictw dziennika.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 14
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  W 2017 r. przychody pionu Czasopisma ze sprzedaży wydawnictw były o 21,0% niższe niż w 2016 r. W tym czasie
  średnie rozpowszechnianie płatne miesięczników Agor y wyniosło 214,5 tys. egz. i zmniejszyło się o 29,4% w stosunku
  do 2016 r. Jest to efekt częściowej rezygnacji wyda wcy z dystrybucji e-wydań w związku z dynamicznym r ozwojem
  serwisów internetowych czasopism, a także zaprzesta niem wydawania tytułu Pogoda na życie oraz rezygnacji z kilku
  wydań specjalnych w różnych tytułach.
  Wydawnictwo Agora wydało premierowo w 2017 r. 56 ks iążek, 28 wydawnictw muzycznych i 10 wydawnictw
  filmowych. Dodatkowo, Wydawnictwo Agora prowadziło sprzedaż tytułów wydanych przez innych wydawców. W
  sumie do sprzedaży wprowadzono 136 wydawnictw książ kowych, filmowych oraz muzycznych. W rezultacie w
  omawianym okresie Wydawnictwo Agora sprzedało około 1,4 mln książek i książek z płytami CD i DVD. Wśród
  najlepiej sprzedających się wydawnictw książkowych znalazła się Sztuka kochania Michaliny Wisłockiej oraz biografia
  Anny Przybylskiej - Ania.
  1.2. Przychody i rynki zbytu
  Ponad 90% przychodów ogółem Spółki pochodzi ze sprz edaży na rynku krajowym. Sprzedaż na rynkach
  zagranicznych realizowana jest głównie poprzez sprz edaż usług druku i usług reklamowych dla klientów
  zagranicznych oraz sprzedaż wydawnictw (w tym prenu meraty zagranicznej).
  Spółka nie jest uzależniona od jednego odbiorcy ofe rowanych przez nią produktów i usług. Największymi odbiorcami
  produktów wytwarzanych w ramach działalności Spółki (pod względem wielkości transakcji) są kolporterzy prasy
  (spółki te nie są powiązane z Agorą S.A.). Udział w artości transakcji netto z żadnym odbiorcą nie przekroczył
  w 2017 r. 10% przychodów ze sprzedaży ogółem.
  1.3. Rynki zaopatrzenia
  Spółka nie jest uzależniona od jednego dostawcy tow arów i usług. Istotnymi pozycjami w kosztach operacyjnych jest
  koszt zakupu papieru i usługi druku. Spółka zakupuj e papier na potrzeby działalności poligraficznej i druku tytułów
  własnych od kilku dostawców. Udział wartości transa kcji netto z żadnym dostawcą nie przekroczył w 2017 r. 10%
  przychodów ze sprzedaży Spółki.
  1.4. Przychody i koszty finansowe
  Na wynik na działalności finansowej Spółki w 2017 r . pozytywny wpływ miały głównie przychody z tytułu dywidend
  od spółek powiązanych oraz zysk ze sprzedaży udział ów w spółce Green Content Sp. z o.o. Spółka poniosł a koszty
  finansowe wynikające z odpisów aktualizujących udzi ały w spółkach zależnych oraz koszty prowizji i odsetek
  związane z kredytem bankowym, leasingiem finansowym i zobowiązaniami z tytułu cash poolingu.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 15
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  2. BILANS AGORA S.A.
  Tab. 6
  w mln zł
  31.12.2017 31.12.2016 % zmiany do 31.12.2016
  Aktywa trwałe 763,8 880,8 (13,3%)
  udział w sumie bilansowej 76,5% 79,0% (2,5pkt %)
  Aktywa obrotowe 234,8 234,4 0,2%
  udział w sumie bilansowej 23,5% 21,0% 2,5pkt %
  RAZEM AKTYWA 998,6 1 115,2 (10,5%)
  Kapitał własny 832,6 922,3 (9,7%)
  udział w sumie bilansowej 83,4% 82,7% 0,7pkt %
  Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 23,7 30,1 (21,3%)
  udział w sumie bilansowej 2,4% 2,7% (0,3pkt %)
  Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 142,3 162,8 (12,6%)
  udział w sumie bilansowej 14,2% 14,6% (0,4pkt %)
  RAZEM PASYWA 998,6 1 115,2 (10,5%)
  2.1. Aktywa trwałe
  Na spadek wartości aktywów trwałych w odniesieniu d o stanu na 31 grudnia 2016 r. wpływ miały głównie odpisy
  amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości dot yczące rzeczowych aktywów trwałych i wartości niema terialnych,
  które zostały częściowo skompensowane nowymi nakład ami inwestycyjnymi.
  Na zmianę wartości aktywów trwałych w porównaniu do 31 grudnia 2016 r. wpłynęło również zbycie udziałów w
  spółce Green Content Sp. z o.o., utworzenie odpisu aktualizującego udziały w spółkę Trader.com (Polska ) Sp. z o.o.
  oraz reklasyfikacja części rzeczowych aktywów trwał ych do aktywów obrotowych w związku ich zaklasyfiko waniem
  do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży.
  2.2. Aktywa obrotowe
  Aktywa obrotowe nie uległy istotnej zmianie. Na war tość aktywów obrotowych, w stosunku do 31 grudnia 2 016 r.,
  wpłynęło zmniejszenie salda należności krótkotermin owych, które zostało skompensowane wzrostem salda
  krótkoterminowych aktywów finansowych.
  2.3. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
  Na spadek salda zobowiązań i rezerw długoterminowyc h, w stosunku do 31 grudnia 2016 r., wpłynął głównie spadek
  rezerwy z tytułu podatku odroczonego związany ze zm niejszeniem różnicy przejściowej między wartością księgową i
  podatkową niefinansowych aktywów trwałych.
  2.4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
  Na spadek wartości zobowiązań i rezerw krótkotermin owych, w stosunku do 31 grudnia 2016 r., wpłynęło głównie
  zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych, rezerw n a zobowiązania (w związku z wykorzystaniem rezerwy na
  zwolnienie grupowe) oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 16
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  3. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH AGORA S.A.
  Tab. 7
  w mln zł
  2017 2016
  % zmiany 2017 do 2016
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjne j (34,9) (39,3) 11,2%
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 60,9 63,8 (4,5%)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28,6) (24,2) (18,2%)
  Razem przepływy pieniężne netto (2,6) 0,3 -
  Środki pieniężne na koniec okresu 9,4 12,0 (21,7%)
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka dysponowała środ kami pieniężnymi w wysokości 57,1 mln zł, na które składały się
  gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 9,4 mln zł (k asa, rachunki i lokaty bankowe) oraz 47,7 mln zł zainwestowane
  w krótkoterminowe papiery wartościowe.
  Agora nie była w 2017 r. zaangażowana w opcje walut owe, ani żadne inne instrumenty pochodne o charakterze
  zabezpieczającym lub spekulacyjnym.
  Na podstawie Umowy o Limit Kredytowy („Umowa”) zawa rtej z bankiem DNB Bank Polska S. A. w dniu 25 maja
  2017 r. Agora S.A. otrzymała kredyt nieodnawialny w wysokości 25,0 mln zł przeznaczony na spłatę zadłużenia z
  tytułu kredytu terminowego w Banku Polska Kasa Opie ki S.A., który podlega spłacie w 12 ratach kwartalnych
  począwszy od 1 lipca 2018 r. Ponadto, Spółka dyspon uje otwartym limitem kredytowym w rachunku bieżącym do
  kwoty 75,0 mln zł („Overdraft 1”), który może być w ykorzystany w okresie 12 miesięcy od dnia podpisani a Umowy,
  m.in. w celu finansowania bądź refinansowania akwiz ycji, wydatków inwestycyjnych oraz kapitału obrotowego, a po
  upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy podlega automatycznej konwersji na kredyt nieodnawialny spłacany w
  ratach kwartalnych. Spółka dysponuje również otwart ym limitem kredytowym w rachunku bieżącym do kwoty 35,0
  mln zł („Overdraft 2”), który może być wykorzystany w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy w c elu
  finansowania kapitału obrotowego oraz innych celów korporacyjnych Spółki, m.in. w systemie cash poolingu.
  Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarz ądu, biorąc pod uwagę posiadane środki własne, funk cjonujący
  w Grupie system cash poolingu oraz dostępny limit k redytowy, Spółka nie przewiduje wystąpienia problem ów z
  płynnością finansową w związku z realizacją zamierz eń inwestycyjnych (w tym inwestycji kapitałowych).
  3.1. Działalność operacyjna
  W 2017 r. Spółka odnotowała poprawę w wartości uzys kanych środków pieniężnych netto z podstawowej
  działalności operacyjnej (ujemne przepływy pieniężn e zmniejszyły się o 11,2% w porównaniu do roku ubie głego).
  3.2. Działalność inwestycyjna
  Dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności i nwestycyjnej w 2017 r. to głównie efekt wpływów z t ytułu
  dywidend, sprzedaży udziałów w spółkach powiązanych oraz wpływów ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwał ych.
  Powyższe wpływy zostały częściowo skompensowane wyd atkami inwestycyjnymi na rzeczowe aktywa trwałe i
  wartości niematerialne oraz wydatkami netto na naby cie krótkoterminowych papierów wartościowych.
  3.3. Działalność finansowa
  Ujemne przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w 2017 r. wynikały głównie z przeprowadzone go skupu
  akcji własnych oraz wypływów netto z tytułu cash po olingu. Powyższe wydatki zostały częściowo skompens owane
  wpływami netto z tytułu kredytów.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 17
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  4. WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE [2]
  Tab. 8
  2017 2016
  % zmiany 2017 do 2016
  Wskaźniki rentowności
  rentowność sprzedaży netto (13,8%) (9,2%) (4,6pkt %)
  rentowność sprzedaży brutto 32,5% 29,8% 2,7pkt %
  rentowność kapitału własnego (7,8%) (5,5%) (2,3pkt %)
  Wskaźniki efektywności
  szybkość obrotu zapasów 22 dni 18 dni 22,2%
  szybkość obrotu należności 79 dni 78 dni 1,3%
  szybkość obrotu zobowiązań (2) 36 dni 38 dni (5,3%)
  Wskaźnik płynności
  wskaźnik płynności 1,6 1,4 14,3%
  Wskaźniki finansowania
  stopa zadłużenia (1) - - -
  wskaźnik pokrycia odsetek (107,0) (87,1) 22,8%
  kasowy wskaźnik pokrycia odsetek (41,5) (66,8) (37,9%)
  (1) na dzień 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2016 r. wystę powała nadwyżka gotówki i aktywów finansowych
  o wysokim stopniu płynności nad zadłużeniem z tytuł u kredytów i pożyczek;
  (2) wartość wskaźnika szybkości obrotu zobowiązań w okr esie porównawczym uległa zmianie w związku ze zmian ą
  w definicji tego wskaźnika przedstawioną w Przypisa ch do niniejszego Sprawozdania Zarządu.
  Definicje wskaźników finansowych [2] zostały omówione w Przypisach.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 18
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  PRZYPISY
  [1] Dane dotyczą reklam i ogłoszeń w sześciu mediac h (prasa, radio, telewizja, reklama zewnętrzna, internet, kino).
  W niniejszym sprawozdaniu Agora skorygowała dane do tyczące wydatków na reklamę w dziennikach w czwartym
  kwartale 2016 r. oraz w pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2017 r., a ponadto dane dotyczące wydatkó w na
  reklamę w telewizji w pierwszym i drugim kwartale 2 016 r. oraz w trzecim kwartale 2017 r., w Internecie w
  pierwszym, drugim, trzecim i w czwartym kwartale 2 016 r. oraz w pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2017 r oraz
  wydatki na reklamę kinową w pierwszym, drugim i tr zecim kwartale 2017 r.
  O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, prezentowane w treści niniejszego komentarza dane dotyczące poz iomu
  rynkowych wydatków na reklamę w prasie i radiu są s zacowane przez Agorę z uwzględnieniem poziomu średn iego
  rabatu i podawane są w cenach bieżących. Z tego też względu, biorąc pod uwagę presję rabatową i wyprze daż przez
  media czasów/powierzchni reklamowej, dane te mogą b yć obarczone pewnymi błędami, które mogą być korygowane
  na bieżąco. Dane dla prasy dotyczą jedynie ogłoszeń wymiarowych, z pominięciem insertów, ogłoszeń drob nych
  i nekrologów. Jako podstawę do szacunków użyto wyda tków cennikowych z następujących źródeł: monitoring Kantar
  Media, monitoring Agory S.A.
  Wydatki na reklamę w telewizji, kinie i w interneci e oparte są na wstępnych szacunkach domu mediowego Starcom;
  szacunki rynku telewizyjnego obejmują kwoty związane z emisją regularnej reklamy oraz wskazań sponsorskich wraz
  z lokowaniem produktu, nie zawierają natomiast kwot związanych z telezakupami lub innymi formami promo cji.
  Szacunki rynku internetowego obejmują, oprócz wydat ków na reklamę graficzną (display), także wydatki na reklamy
  w wyszukiwarkach (Search Engine Marketing), e-mail marketing oraz wydatki na reklamę wideo.
  Szacunki rynku reklamy zewnętrznej pochodzą z danyc h Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej.
  Spółka zwraca uwagę, iż wszystkie szacunki dotycząc e udziałów w wydatkach na reklamę mogą być obarczon e
  błędem, co jest związane ze znaczącą presją rabatow ą ze strony reklamodawców oraz z brakiem wiarygodny ch
  danych na temat przeciętnej rynkowej wartości udzie lanych rabatów. Wraz z uzyskiwaniem dokładniejszych
  informacji rynkowych w kolejnych kwartałach Spółka może skorygować szacunki dotyczące wydatków w
  poszczególnych mediach.
  [2] Definicje wskaźników:
  Rentowność sprzedaży netto = Zysk / (strata) netto
  Przychody ze sprzedaży
  Rentowność sprzedaży
  brutto = Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży
  Rentowność kapitału = Zysk / (strata) netto
  (Kapitał własny na początek okresu + Kapitał własny na koniec okresu) / 2
  Szybkość obrotu należności = (Należności z tytułu dostaw i usług brutto na począ
  tek okresu + Należności z tytułu
  dostaw i usług brutto na koniec okresu) / 2
  Przychody ze sprzedaży /liczba dni
  Szybkość obrotu
  zobowiązań (1) = (Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na początek i
  na koniec okresu + rozliczenia
  międzyokresowe z tytułu niezafakturowanych kosztów na początek i na koniec okresu) / 2
  (Koszt własny sprzedaży + koszty sprzedaży + koszty ogólnego zarządu) / liczba dni
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 19
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Szybkość obrotu zapasów = (Zapasy na początek okresu + Zapasy na koniec okres
  u) / 2
  Koszt własny sprzedaży / liczba dni
  Wskaźnik płynności I = Aktywa obrotowe
  Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
  Stopa zadłużenia = Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe z tyt
  ułu kredytów i pożyczek – środki
  pieniężne i inne aktywa pieniężne – aktywa finansow e o wysokim stopniu płynności
  Suma pasywów
  Wskaźnik pokrycia odsetek = Zysk / (strata) na działalności operacyjnej
  Koszty odsetek
  Kasowy wskaźnik pokrycia
  odsetek =
  Wolne przepływy pieniężne (2)
  Koszty odsetek
  (1) począwszy od 2017 r. w liczniku wskaźnika szyb kości obrotu zobowiązań uwzględniono rozliczenia
  międzyokresowe z tytułu niezafakturowanych kosztów a w mianowniku koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu,
  wartości porównawcze wskaźnika zostały odpowiednio przekształcone;
  (2) Wolne przepływy pieniężne = Przepływy środków p ieniężnych netto z działalności operacyjnej + Wydatki
  inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości n iematerialne.
  Wskaźnik „EBIT” stanowi zysk/(stratę) z działalnośc i operacyjnej definiowaną jako zysk/ (strata) netto określone
  zgodnie z MSSF z wyłączeniem przychodów i kosztów f inansowych, udziału w zyskach/(stratach) netto jednostek
  rozliczanych metodą praw własności oraz podatku doc hodowego.
  Wskaźnik „EBITDA” definiowany jest jako EBIT powię kszony o amortyzację i odpisy z tytułu utraty wartości
  rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialn ych*.
  *odpisy z tytułu utraty wartości są uwzględniane w wyliczeniu wskaźnika EBITDA począwszy od czwartego kwartału
  2017 r., dane porównawcze zostały odpowiednio przek ształcone.
  W opinii Zarządu EBITDA stanowi przydatny uzupełnia jący wskaźnik finansowy odzwierciedlający rentowność Spółki.
  Zarząd zwraca uwagę, że EBIT i EBITDA nie są wskaźn ikami określonymi w MSSF i nie mają ujednoliconego
  standardu. W związku z tym ich wyliczenie i prezent acja przez Spółkę mogą być odmienne, niż stosowane przez inne
  spółki.
  [3] Dane dotyczące liczby rozpowszechnianych egzem plarzy dzienników prezentowane są według informacji Związku
  Kontroli i Dystrybucji Prasy (ZKDP). Używane w nini ejszym komentarzu pojęcie "sprzedaż" oznacza
  "rozpowszechnianie płatne razem" z deklaracji skład anych przez wydawców do Związku Kontroli i Dystrybu cji Prasy.
  Natomiast "średni dzienny nakład" jest tożsamy ze " średnim nakładem jednorazowym" również zawartym w
  deklaracji dla ZKDP.
  Dane o czytelnictwie dzienników pochodzą z Polskich Badań Czytelnictwa - badania realizowanego przez f irmę
  MillwardBrown na losowej, ogólnopolskiej próbie Pol aków powyżej 15. roku życia. Użyto wskaźnika CCS -
  Czytelnictwa Cyklu Sezonowego, informującego o odse tku respondentów deklarujących czytanie przynajmniej
  jednego wydania tytułu w ciągu 7 dni poprzedzającyc h badanie. Wielkość próby ogólnopolskiej: styczeń-grudzień
  2017 r. N = 19 964.
  [4] Dane dotyczące średniego rozpowszechniania płat nego miesięczników są danymi własnymi wydawcy. Dane
  cennikowe dotyczące czasopism pochodzą z monitoringu Kantar Media; reklama komercyjna brandowa, reklam a
  modułowa oraz teksty promocyjne; pominięto tytuły specjalistyczne; uwzględniono oraz 117 miesięczników i 75
  czasopisma o innej periodyczności; razem 192 czasopisma w okresie: styczeń-grudzień 2017 r.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 20
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
  IV.A. INFORMACJE O UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNO ŚCI EMITENTA I GRUPY
  KAPITAŁOWEJ, W TYM ZNANYCH GRUPIE UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY
  AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB
  KOOPERACJI
   Zawarcie przez Spółkę Umowy o Limit Kredytowy z ban kiem DNB Polska S.A.
  W raporcie bieżącym z dnia 25 maja 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 25 maja 2017 r. Spółka
  zawarła Umowę o Limit Kredytowy („Umowa”) z bankiem DNB Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank”).
  Na mocy podpisanej Umowy Spółka dysponuje limitem k redytowym („Limit Kredytowy”) do wysokości 135 000
  000,00 zł dostępnym w następującej formie:
  − Kredyt nieodnawialny 1 do kwoty 25 000 000,00 zł (przeznaczony na spłatę wielocelowego limitu kredytowego
  udostępnionego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. n a mocy Umowy kredytowej nr 2014/137/DDF o Wielocelo wy
  Limit Kredytowy z dnia 28 maja 2014 r., wraz z późniejszymi zmianami); Kredyt nieodnawialny 1 podlega spłacie w 12
  równych kwartalnych ratach kapitałowych. Spłata pie rwszej raty nastąpi w pierwszym dniu kwartału
  kalendarzowego następującego po 12 miesiącach od daty wykorzystania Kredytu,
  − Overdra] 2, czyli limit kredytowy w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 35 000 000,00 zł, który m oże być
  wykorzystany w celu finansowania kapitału obrotowego oraz innych celów korporacyjnych Spółki z wykorzystaniem
  tzw. cash poolingu. Termin jego wykorzystania to 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy,
  − Overdra] 1, czyli limit kredytowy w rachunku bież ącym do maksymalnej kwoty 75 000 000,00 zł, który m oże być
  wykorzystany m.in. w celu finansowania bądź refinansowania akwizycji, wydatków inwestycyjnych oraz kap itału
  obrotowego. Termin jego wykorzystania to 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. W przypadku wykorzystan ia
  całości lub części tej kwoty w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy może ona na wniosek Spółki u lec
  konwersji na Kredyt nieodnawialny 2 do maksymalnej kwoty 75 000 000,00 zł. Po upływie 12 miesięcy od dnia
  zawarcia Umowy, całość kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym zostanie automatycznie
  skonwertowana przez Bank na Kredyt nieodnawialny 2. Każda transza wykorzystanego kredytu nieodnawialnego
  podlega spłacie w 12 równych kwartalnych ratach kapitałowych. Spłata pierwszej raty nastąpi w pierwszym dniu
  kwartału kalendarzowego przypadającego po drugiej r ocznicy podpisania Umowy.
  Zgodnie z postanowieniami Umowy Limit Kredytowy jes t zabezpieczony m.in. oświadczeniem o dobrowolnym
  poddaniu się egzekucji przez Spółkę, hipoteką umowną, ustanowioną na rzecz Banku na nieruchomościach
  położonych w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, na których to nieruchomościach przysługuje Spółce prawo
  użytkowania wieczystego oraz prawo własności położo nego na nich budynku oraz przelewem praw z polisy
  ubezpieczeniowej na powyższej nieruchomości.
  Dodatkowo Spółka zobowiązała się do utrzymywania w okresie kredytowym określonych parametrów i wskaźników
  finansowych dotyczących jej działalności na uzgodnionym z Bankiem poziomie. Jednocześnie Spółka zobowi ązała się,
  że w określonym w Umowie terminie przeniesie do Banku istotną część obsługi transakcyjnej.
  Limit Kredytowy oprocentowany jest stawką WIBOR dla jednomiesięcznych albo trzymiesięcznych depozytów w PLN
  powiększoną o marżę Banku. W przypadku niespłacenia w terminie określonym w Umowie części lub całości
  wierzytelności Banku obciąży on Spółkę odsetkami w wysokości stopy bazowej powiększonej o 3,85pkt%. Po za tym
  w Umowie nie występują postanowienia dotyczące kar umownych.
  Jednocześnie Spółka i wybrane spółki z jej grupy kapitałowej zawarły z Bankiem umowę tzw. cash pooling u. W
  ramach tej umowy Spółka może korzystać z sublimitu do wysokości 80 000 000,00 zł ze środków zgromadzon ych
  przez innych uczestników systemu cash poolingu.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 21
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
   Utworzenie przez Spółkę podatkowej grupy kapitałowe j.
  W raporcie bieżącym z dnia 21 grudnia 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, iż w dniu 21 grudn ia 2017 r. podjął
  uchwałę o zamiarze utworzenia podatkowej grupy kapi tałowej („PGK”), w skład której weszły Agora oraz
  następujące spółki zależne: Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o., Agora TC Sp. z o.o., Trader.com (Polska) Sp. z o.o., Helios
  S.A., AMS S.A., Yieldbird Sp. z o.o. oraz Plan A Sp. z o.o.
  Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej wymagało sp ełnienia szeregu wymogów formalnych, w tym zebrania
  szeregu zgód korporacyjnych oraz rejestracji wniosku o utworzenie podatkowej grupy kapitałowej przez N aczelnika
  właściwego Urzędu Skarbowego.
  W umowie o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora została wskazana jako spółka reprezentująca PGK w
  zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordyn acji
  podatkowej. Umowa o utworzeniu PGK została zawarta na okres do 31 grudnia 2020 r.
  Spółka szacuje, że wdrożenie projektu utworzenia po datkowej grupy kapitałowej może spowodować przewidz iane
  przepisami prawa obniżenie zobowiązania podatkowego PGK o około 5 mln zł w każdym roku funkcjonowania PGK.
  W raporcie bieżącym z dnia 16 lutego 2018 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, iż w dniu 15 luteg o 2018 r. otrzymał
  decyzję z dnia 15 lutego 2018 r. wydaną przez Nacze lnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w
  Warszawie o dokonaniu rejestracji umowy o utworzeni u Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora, w skład której
  weszły: Agora S.A. oraz następujące spółki zależne: Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o., Agora TC Sp. z o.o ., Trader.com
  (Polska) Sp. z o.o., Helios S.A., AMS S.A., Yieldbi rd Sp. z o.o. oraz Plan A Sp. z o.o.
  PGK została utworzona z dniem 1 marca 2018 r., a ka żdy następny rok podatkowy, aż do 31 grudnia 2020 r ., będzie
  się pokrywał z rokiem kalendarzowym.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 22
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  IV.B. INFORMACJE O STRUKTURZE, ORGANIZACJI, POWIĄZA NIACH ORAZ
  INWESTYCJACH KAPITAŁOWYCH EMITENTA A TAKŻE STRUKTURZE AKCJONARIATU
  1. STRUKTURA POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z JEDN OSTKAMI
  PODPORZĄDKOWANYMI
  Wykaz spółek, w których Agora S.A. posiada akcje lu b udziały (w sposób bezpośredni lub pośredni), przedstawiono w
  tabeli poniżej: Tab. 9
  % posiadanych akcji / udziałów
  (efektywnie)
  31 grudnia
  2017
  31 grudnia
  2016
  Spółki zależne konsolidowane
  1 Agora Poligrafia Sp. z o.o., Tychy
  100,0% 100,0%
  2 Agora TC Sp. z o.o., Warszawa
  100,0% 100,0%
  3 AMS S.A., Warszawa
  100,0% 100,0%
  4 Adpol Sp. z o.o., Warszawa (1)
  100,0% 100,0%
  5 Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. (GRA), Warszawa
  100,0% 100,0%
  6 Doradztwo Mediowe Sp. z o.o., Warszawa (2)
  100,0% 100,0%
  7 IM 40 Sp. z o.o., Warszawa (2)
  72,0% 72,0%
  8 Inforadio Sp. z o.o., Warszawa (2)
  66,1% 66,1%
  9 Helios S.A. , Łódź (5)
  91,4% 88,9%
  10 Next Film Sp. z o.o., Warszawa (3)
  91,4% 88,9%
  11 Next Script Sp. z o.o. (dawniej Joy Media Sp. z o.o.), Warszawa (4), (6)
  68,6% 100,0%
  12 Trader.com (Polska) Sp. z o.o., Warszawa
  100,0% 100,0%
  13 Optimizers Sp. z o.o., Warszawa
  100,0% 100,0%
  14 Yieldbird Sp. z o.o., Warszawa (7)
  77,6% 84,3%
  15 GoldenLine Sp. z o.o., Warszawa
  92,7% 92,7%
  16 Sir Local Sp. z o.o., Warszawa (8)
  - 78,4%
  17 Sport4People Sp. z o.o. w likwidacji, Kraków (9)
  - 100,0%
  18 TV Zone Sp. z o.o., Warszawa (10)
  - 100,0%
  19 PTA Sp. z o.o., Warszawa (10)
  - 100,0%
  20 Plan A Sp. z o.o., Warszawa (11)
  100,0% -
  Jednostki współkontrolowane i stowarzyszone wycenia
  ne metodą praw
  własności
  21 Green Content Sp. z o.o., Warszawa (12)
  - 51,1%
  22 Stopklatka S.A., Warszawa
  41,1% 41,1%
  23 Online Technologies HR Sp. z o.o., Szczecin
  46,2% 46,2%
  24 Hash.fm Sp. z o.o., Warszawa
  49,5% 49,5%
  25 Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o., Warszawa (1)
  40,0% 40,0%
  Spółki nie objęte konsolidacją i wyceną metodą praw własności
  26 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o., Warszawa
  15,8% 15,8%
  (1) pośrednio przez AMS S.A.;
  (2) pośrednio przez GRA Sp. z o.o.;
  (3) pośrednio przez Helios S.A., w dniu 22 lutego 2 018 r. spółka zmieniła swoją siedzibę z Łodzi na Wa rszawę;
  (4) pośrednio przez Next Film Sp. z o.o.;
  (5) nabycie akcji od akcjonariuszy niekontrolującyc h w ramach procedury odkupu akcji;  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 23
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  (6) nabycie udziałów przez Next Film Sp. z o.o. ora z objęcie nowych udziałów przez udziałowców niekont rolujących,
  ponadto, w dniu 29 maja 2017 r. została zarejestrow ana zmiana nazwy z Joy Media Sp. z o.o. na Next Scr ipt Sp. z
  o.o.;
  (7) podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów przez udziałowców niekontrolujących;
  (8) sprzedaż udziałów w spółce w dniu 21 kwietnia 2 017 r.;
  (9) wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców K rajowego Rejestru Sądowego nastąpiło w dniu 16 lute go 2017 r.;
  (10) połączenie spółek ze spółką Agora TC Sp. z o.o . w dniu 30 czerwca 2017 r.;
  (11) utworzenie spółki w dniu 14 grudnia 2017 r.;
  (12) sprzedaż udziałów w spółce w dniu 1 września 2 017 r.
  2. ZMIANY W STRUKTURZE I ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁO WEJ
  W dniu 2 marca 2017 r. Agora S.A. sprzedała Agorze TC Sp. z o.o. z siedzi bą w Warszawie za kwotę 18 tys. zł
  następujące udziały: (i) 400 udziałów w spółce Joy Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o łącznej w artości
  nominalnej 20 tys. zł, stanowiących 100% kapitału z akładowego tej spółki, (ii) 400 udziałów w spółce PTA Sp. z o.o. z
  siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 20 tys. zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki,
  (iii) 1 100 udziałów TV Zone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 55 tys. z ł, stanowiących
  100% kapitału zakładowego tej spółki. Na skutek pow yższej transakcji Agora TC Sp. z o.o. została jedynym
  wspólnikiem tych spółek.
  W dniu 13 marca 2017 r. Agora TC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sprzeda ła spółce Next Film Sp. z o.o. z siedzibą w
  Łodzi za kwotę 4 500 zł udziały w spółce Joy Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej
  20 tys. zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Na skutek powyższej transakcji Next Film Sp. z o.o.
  została jedynym wspólnikiem tej spółki.
  W dniu 13 kwietnia 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Joy Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 20 tys. zł do kwoty 240 tys. zł poprzez
  ustanowienie 4 400 nowych udziałów o wartości nomin alnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 220 tys. zł. Po
  zarejestrowaniu powyższej zmiany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, Next Film Sp. z o.o. p osiada 4 800 udziałów w spółce Joy Media Sp. z o.o. ,
  stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki o raz dających prawo do 4 800 głosów stanowiących 100 %
  głosów na zgromadzeniu wspólników. W dniu 25 kwietn ia 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki
  Joy Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie kolejnego podwyższenia kapitału
  zakładowego spółki z kwoty 240 tys. zł do kwoty 320 tys. zł poprzez ustanowienie 1 600 nowych udziałów o wartości
  nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalne j 80 tys. zł. Nowo utworzone udziały zostały przeznaczone dwóm
  nowym wspólnikom, po 800 udziałów każdemu. Powyższa zmiana została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla
  m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarcz y Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 maja 2017 r . W
  tym samym dniu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wa rszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego zarejestrował zmianę umowy spółki Joy Medi a Sp. z o.o. w zakresie zmiany firmy, pod którą spółka działa
  na Next Script Sp. z o.o. Next Film Sp. z o.o. obec nie posiada 4 800 udziałów w kapitale zakładowym Ne xt Script Sp. z
  o.o., stanowiących 75,0% kapitału zakładowego tej s półki oraz dających prawo do 4 800 głosów stanowiąc ych 75,0%
  głosów na zgromadzeniu wspólników.
  W dniu 21 kwietnia 2017 r. Agora S.A. podpisała umowę sprzedaży 2 110 udziałó w w kapitale zakładowym spółki Sir
  Local Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalne j 105,5 tys. zł
  na rzecz mniejszościowego wspólnika tej spółki za k wotę 10 tys. zł. Przejście własności udziałów nastąpiło z dniem 24
  kwietnia 2017 r., tym samym Agora S.A. nie posiada żadnych udziałów w spółce Sir Local Sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie.
  W dniu 29 maja 2017 r. spółki Agora TC Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”), PTA Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”)
  oraz TV Zone Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 2”) zł ożyły w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warsz awie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wni oski o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców w
  związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 K odeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego
  majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą. W dniu 30 czerwca 2017 r. Sąd  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 24
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzi ał Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował
  powyższą zmianę.
  W dniu 21 lipca 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Next F ilm Sp. z o.o. („Next Film”) podjęło
  uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Next Fi lm poprzez utworzenie 500 nowych udziałów o wartośc i
  nominalnej 1 000 zł każdy i łącznej wartości nomina lnej 500 tys. zł. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólni ków Next
  Film postanowiło przeznaczyć nowo utworzone udziały do objęcia przez dotychczasowego wspólnika spółki, tj. spółki
  Helios S.A., który objął 500 nowo utworzonych udzia łów w zamian za wkład pieniężny w kwocie 8 000 tys. zł, z czego
  500 tys. zł zostało przeznaczone na pokrycie kapita łu zakładowego Next Film, zaś kwota 7 500 tys. zł z ostała ujęta
  jako agio i zasiliła kapitał zapasowy spółki. W dni u 14 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śró dmieścia w Łodzi
  zarejestrował powyższą zmianę w rejestrze przedsięb iorców Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie wysokoś ć
  kapitału zakładowego spółki Next Film Sp. z o.o. wy nosi 1 000 tys. zł i dzieli się na 1 000 udziałów o wartości
  nominalnej 1 000 zł każdy, z czego Helios S.A. posi ada 1 000 udziałów w kapitale zakładowym spółki, st anowiących
  100 % udziału w kapitale zakładowym i 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników.
  W dniu 9 sierpnia 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Yieldb ird Sp. z o.o. („Yieldbird”) podjęło
  uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez utworzenie 75 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł
  każdy i łącznej wartości nominalnej 3 750 zł. Nadzw yczajne zgromadzenie wspólników Yieldbird Sp. z o.o.
  postanowiło przeznaczyć nowo utworzone udziały do o bjęcia trzem mniejszościowym wspólnikom Yieldbird, z czego
  dwóm wspólnikom po 30 udziałów, a jednemu wspólniko wi 15 udziałów. W dniu 11 października 2017 r. Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, zarejestro wał powyższą zmianę w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego. Obecnie wysokość kapitału zakład owego spółki wynosi 47 550 zł i dzieli się na 951 udziałów o
  wartości nominalnej 50 zł każdy, z czego Agora S.A. posiada 738 udziałów w kapitale zakładowym spółki,
  stanowiących 77,60% udziału w kapitale zakładowym i 77,60% głosów na zgromadzeniu wspólników. Podwyższ enie
  kapitału jest powiązane z planem motywacyjnym opart ym o udziały Yieldbird, który został opisany w nocie 27 do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  W raporcie bieżącym z dnia 21 sierpnia 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że otrzymał zawiad omienie od
  Discovery Polska sp. z o.o. ("Discovery") o zamiarz e wykonania opcji zakupu przez Discovery pozostałyc h 51,06%
  udziałów w spółce Green Content Sp. z o.o. ("Green Content") od Spółki w dniu 1 września 2017 r. W rap orcie
  bieżącym z dnia 1 września 2017 r. Zarząd Agory S.A . poinformował, że otrzymał zawiadomienia o wykonan iu opcji
  zakupu przez Discovery 51,06% udziałów w Green Cont ent. Zarząd Agory S.A. poinformował jednocześnie o
  zaksięgowaniu na rachunku bankowym Spółki kwoty 19 000 140 zł (dziewiętnaście milionów sto czterdzieści złotych)
  jako ceny sprzedaży udziałów w Green Content. W rez ultacie wykonania opcji, Discovery Polska Sp. z o.o. zostało z
  dniem 1 września 2017 r. właścicielem 100% udziałów w spółce Green Content Sp. z o.o., a Agora S.A. przestała być
  udziałowcem Green Content. Pozytywny wpływ powyższe j transakcji na przychody finansowe i jednostkowy wynik
  netto Agory S.A. wyniósł 11,1 mln zł. Grupa Agora o dnotowała przychody finansowe z tytułu zbycia udzia łów w
  spółce współkontrolowanej w wysokości 10,2 mln zł, a pozytywny wpływ transakcji na skonsolidowany wyni k netto
  Grupy wyniósł 11,4 mln zł.
  W dniu 12 grudnia 2017 r. spółka Agora S.A. otrzymała od wspólnika spółki Sir Local Sp. z o.o. („Wspólnik”)
  zgłoszenie o sprzedaży przez niego udziałów tej spó łki inwestorowi zewnętrznemu. Zgodnie z warunkami u mowy
  sprzedaży udziałów z dnia 21 kwietnia 2017 r. zawar tej między Agora S.A. i Wspólnikiem („Umowa”) powyż sza
  transakcja skutkowała obowiązkiem Wspólnika do zapł aty spółce Agora S.A. ceny dodatkowej za sprzedaż udziałów
  Sir Local Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami Umowy, Agor a S.A. otrzymała od Wspólnika wpłatę w dniu 3 stycz nia 2018 r.
  tytułem „ceny dodatkowej, umowa sprzedaży udziałów Sir Local Sp. z o.o.” w wysokości 30 tys. zł.
  W dniu 14 grudnia 2017 r. spółka Agora S.A., jako jedyny wspólnik, zawiązał a spółkę Plan A Sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie. W dniu 21 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy d la m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu ww. spół ki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego. Agora S.A. posiada obecnie 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki Plan A Sp. z o.o., o wartości 50 zł
  każdy, które zostały objęte przez Agorę S.A. w zami an za wkład pieniężny w kwocie 5 000 zł. Posiadane przez Agorę
  S.A. udziały dają jej 100% udziału w kapitale zakła dowym oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
  W dniu 25 stycznia 2018 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Optimi zers Sp. z o.o. („Optimizers”)
  podjęło uchwałę o zakończeniu dotychczasowej działa lności operacyjnej Optimizers, w tym w szczególności na  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 25
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  niepodejmowaniu nowych aktywności biznesowych w ram ach dotychczasowej działalności operacyjnej Optimizers.
  Powyższa uchwała nie stanowi uchwały o rozwiązaniu Optimizers, o której mowa w art. 270 pkt 2) Kodeksu spółek
  handlowych.
  W dniu 28 lutego 2018 r. spółka Agora S.A., jako jedyny wspólnik, zawiązała spółkę Agora Finanse Sp. z o.o. z
  siedzibą w Warszawie i objęła 100 udziałów w kapit ale zakładowym spółki o wartości 50 zł każdy, w zam ian za wkład
  pieniężny w kwocie 5 000 zł. Posiadane przez Agorę S.A. udziały dają jej 100% udziału w kapitale zakładowym oraz
  100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
   Wezwanie do przymusowego odkupu akcji w spółce zale żnej
  W dniu 29 marca 2016 r. akcjonariusz mniejszościowy („Akcjonariusz Mniejszościowy”) Helios S.A. posiadający 320
  400 akcji tej spółki, stanowiących 2,77% kapitału z akładowego („Akcje”), skierował do Helios S.A. żąda nie w trybie
  art. 418 (1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH" ) dotyczące zwołania walnego zgromadzenia akcjonari uszy i
  umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia spr awy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie Akcji
  („Wezwanie”).
  Na skutek: (i) złożonego Wezwania, (ii) kolejnych ż ądań zgłoszonych w trybie art. 418(1) KSH przez Akc jonariusza
  Mniejszościowego oraz innych akcjonariuszy mniejszo ściowych Helios S.A., którzy nabyli część Akcji od Akcjonariusza
  Mniejszościowego oraz (iii) uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Helios S.A. z 10 maja 2016 r. or az 13
  czerwca 2016 r. w Helios S.A. toczą się obecnie dwi e procedury odkupu („sell out”) (na podstawie art. 418(1) KSH)
  oraz jedna procedura wykupu („squeeze out”) (na pod stawie art. 418 KSH), zmierzające do nabycia przez dwóch
  akcjonariuszy Helios S.A, w tym Agorę S.A., Akcji b ędących w posiadaniu Akcjonariusza Mniejszościowego oraz
  innych akcjonariuszy mniejszościowych.
  i. Odkup akcji (sell out)
  W ramach realizacji odkupu Akcji, do dnia 30 czerwc a 2016 r. Agora S.A. przelała na rzecz Helios S.A. kwotę 2 938 tys.
  zł tytułem zapłaty ceny odkupu, obliczonej zgodnie z art. 418(1) § 6 KSH. Na dzień 31 grudnia 2016 r., Grupa Agora
  ujęła w swoim bilansie zobowiązanie do odkupu Akcji akcjonariuszy mniejszościowych Helios S.A. w łącznej kwocie 3
  185 tys. zł. Kwota ta obejmowała kwotę 2 938 tys. z ł. przelaną przez Agorę S.A. na rzecz Helios S.A. (drugostronnie
  ujętą w kapitałach własnych Grupy w pozycji zyski/( straty) z lat ubiegłych i roku bieżącego) oraz łączną kwotę
  przelaną przez drugiego akcjonariusza Helios S.A. w ramach realizacji procedur odkupu.
  W wykonaniu procedury odkupu, w dniu 2 czerwca 2017 r. kwota w wysokości 3 171 tys. zł. została przelana przez
  Helios S.A. na rzecz Akcjonariusza Mniejszościowego tytułem odkupu 318 930 akcji. Również w dniu 2 cze rwca
  2017 r. dokonano przekazania kwot w łącznej wysokoś ci 14 tys. zł na rzecz pozostałych akcjonariuszy
  mniejszościowych tytułem odkupu łącznie 1 460 akcji . W wyniku tych transakcji Grupa wypełniła zobowiąz anie do
  wykupu akcji, które było ujęte w bilansie Grupy.
  W wyniku powyższego Agora S.A. zwiększyła wielkość posiadanego pakietu akcji w spółce Helios S.A. z 10 277 800
  akcji do 10 573 352 akcji tj. o 295 552 akcji. Agor a S.A. posiada obecnie 91,44% akcji Helios S.A.
  Akcjonariusze, których akcje są przedmiotem odkupu w procedurach odkupu, nie zgodzili się na cenę odkupu akcji
  wyliczoną zgodnie z treścią art. 418(1) § 6 KSH i n a podstawie art. 418(1) § 7 KSH zawnioskowali do są du
  rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta w cel u ustalenia ceny odkupywanych akcji przez Sąd.
  Ostateczna wycena Akcji będących przedmiotem odkupó w zostanie ustalona przez sąd rejestrowy właściwy dla
  siedziby Helios S.A. na podstawie opinii biegłego w yznaczonego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedz iby Helios
  S.A. Ewentualna zmiana wyceny będzie skutkowała kor ektą ceny odkupywanych akcji. Na dzień publikacji niniejszego
  raportu Helios S.A. nie otrzymał jeszcze postanowie nia o wyznaczeniu biegłego.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 26
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  ii. Przymusowy wykup (squeeze out)
  Procedura przymusowego wykupu, która weszła w życie 14 lipca 2016 r. jest realizowana w stosunku do 10 akcji.
  Posiadacz tych akcji nie odpowiedział na wezwanie S półki ogłoszone w przepisanym trybie w Monitorze Są dowym i
  Gospodarczym wzywające akcjonariuszy mniejszościowy ch posiadających powyższe akcje Spółki do złożenia
  dokumentu akcji w Spółce, w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania, pod rygorem
  unieważnienia akcji po tym terminie. W związku z po wyższym Zarząd Helios S.A. w dniu 7 kwietnia 2017 r. podjął
  uchwałę o unieważnieniu w/w akcji, co ogłosił w Mon itorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 maja 2017 r.
  Obecnie toczy się procedura wyceny akcji przez wyzn aczonego przez Sąd biegłego rewidenta.
  Do dnia publikacji niniejszego raportu procedury pr zymusowego odkupu oraz wykupu akcji nie zostały zak ończone.
  W dniu 10 stycznia 2018 r. doręczony został spółce Helios S.A., pozew złożony przez Akcjonariusza Mnie jszościowego
  o uchylenie uchwał nr 2/2016 oraz 24/2016 Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 20 16 r. w
  sprawie: (i) przyjęcia porządku obrad (nr 2/2016), (ii) przymusowego wykupu akcji należących do akcjon ariuszy
  mniejszościowych (nr 24/2016). Spółka złożyła odpow iedź na pozew, wnosząc o oddalenie powództwa, jako
  bezzasadnego.
  3. PRZYNALEŻNOŚĆ DO BRANŻOWYCH ORGANIZACJI KRAJOWYC H I ZAGRANICZNYCH.
  Spółka chce aktywnie kształtować otoczenie, w którym na co dzień funkcjonuje. Dlatego też jest aktywny m
  uczestnikiem organizacji skupiających specjalistów z branż istotnych dla jej działalności. Główne orga nizacje, w
  pracach których uczestniczą przedstawiciele Spółki:
  - polskie: - PKPP Lewiatan,
  - Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
  - Izba Wydawców Prasy,
  - Związek Kontroli Dystrybucji Prasy,
  - Polskie Badania Internetu,
  - IAB Polska – Internet Advertising Bureau Polska,
  - Stowarzyszenie ReproPol,
  - IAA Polska - Międzynarodowe Stowarzyszenie Rekla my, Polska,
  - ZPAV – Związek Producentów Audio Video,
  - KIPA – Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  - Krajowa Izba Książki.
  - zagraniczne:
  - INMA – International Newsmedia Marketing Association,
  - EPC – European Publishers Council.
  Ponadto Spółka prowadzi działalność charytatywną i społeczną m.in. poprzez Fundację Agory.
  4. GŁÓWNE INWESTYCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
  Wartość netto wartości niematerialnych Spółki (praw a związane z wydawaniem czasopism, koncesje, licenc je,
  patenty, pozostałe) zmniejszyła się w 2017 r. o 17, 9 mln zł (w tym wartość brutto nie uległa zmianie, wartość
  umorzenia i odpisów z tytułu utraty wartości wzrosł a o 17,9 mln zł). Szczegółowe informacje dotyczące wartości
  niematerialnych znajdują się w nocie 3 do jednostko wego sprawozdania finansowego.
  Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych Spółki zm niejszyła się w 2017 r. o 62,4 mln zł (w tym wartość brutto
  zmniejszyła się o 4,5 mln zł, wartość umorzenia i o dpisów z tytułu utraty wartości zwiększyła się o 57,9 mln zł).
  Szczegółowe informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych znajdują się w nocie 4 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 27
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Wartość głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej przez Agorę S.A. (inwestycje w
  akcje i udziały w spółkach, pożyczki) w 2017 r. zwi ększyła się o 0,2 mln zł i zmniejszyła się o 37,9 mln zł zgodnie z
  poniższym zestawieniem: Tab. 10
  w mln zł zwiększenia zmniejszenia
  akcje i udziały 0,0 32,7
  pożyczki
  0,2 5,2
  RAZEM 0,2 37,9
  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera nota 5
  do jednostkowego sprawozdania finansowego.
  W 2017 r. inwestycje Spółki zostały sfinansowane ze środków własnych. Kredyt nieodnawialny w kwocie 25 mln zł
  wykorzystany przez Agorę S.A. w banku DNB Bank Pols ka S.A. był przeznaczony na spłatę istniejącego zadłużenia z
  tytułu wielocelowego limitu kredytowego w Banku Pol ska Kasa Opieki S.A.
  W 2017 r. Spółka inwestowała poza grupą kapitałową, lokując nadwyżkę środków pieniężnych głównie w
  krótkoterminowe papiery wartościowe i w krótkotermi nowe lokaty bankowe. Łączna kwota tych inwestycji wyniosła
  na koniec 2017 r. 47,9 mln zł.
  5. ZMIANY W STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI
  Zgodnie z formalnymi zawiadomieniami otrzymanymi od akcjonariuszy, w szczególności na podstawie art. 69 Ustawy
  z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i waru nkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publ icznych, na dzień przekazania raportu rocznego za rok 2016
  następujący akcjonariusze mogli wykonywać ponad 5 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki:
  Tab. 11
  liczba akcji % udział w
  kapitale
  zakładowym liczba głosów
  na WZ % udział w
  liczbie głosów na WZ
  Agora-Holding Sp. z o.o.
  (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem
  z dnia 24 września 2015 r. )
  5 401 852 11,33 22 528 252 34,77
  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
  (Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień
  oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU)
  (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z dnia 27
  grudnia 2012 r.) (1)
  7 594 611 15,93 7 594 611 11,72
  w tym:
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota
  Jesień (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z
  dnia 27 grudnia 2012 r.) (1)
  7 585 661 15,91 7 585 661 11,71
  Media Development Investment Fund, Inc.
  (MDIF Media Holdings I, LLC)
  (zgodnie z formalnym zawiadomieniem
  otrzymanym w dniu 6 czerwca 2016 r.)
  5 350 000 11,22 5 350 000 8,26
  Nationale – Nederlanden Powszechne
  Towarzystwo Emerytalne S.A. (Nationale –
  Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz
  Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz
  Emerytalny) (zgodnie z ostatnim
  zawiadomieniem z dnia 9 czerwca 2016 r.)
  4 493 055 9,43 4 493 055 6,93  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 28
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  liczba akcji % udział w
  kapitale
  zakładowym liczba głosów
  na WZ % udział w
  liczbie głosów na WZ
  Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne
  S.A. (Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny)
  (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z dnia 7
  grudnia 2015 r.)
  3 283 154 6,89 3 283 154 5,07
  (1) liczba akcji wg zawiadomienia akcjonariusza – s tan na 27 grudnia 2012 r.; udziały w głosach i kapi tale
  zakładowym Agory S.A. zostały przeliczone przez Spółkę po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
   Istotne zmiany struktury akcjonariatu
  W raporcie bieżącym z dnia 15 grudnia 2017 r ., Zarząd Agory S.A. poinformował, iż 15 grudnia 20 17 r. wpłynęło do
  Spółki zawiadomienie od Aegon Powszechne Towarzystw o Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul.
  Wołoska 5, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzi e Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wyd ział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028767, reprezentującą Aegon Otwarty
  Fundusz Emerytalny, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warsza wie
  VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 13, o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 5,0% głosów.
  Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku transakcj i zbycia zawartej w dniu 12 grudnia 2017 r. i rozliczonej w
  dniu 14 grudnia 2017 r. zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5,0% głosów.
  Zgodnie z treścią zawiadomienia, według stanu na dz ień 14 grudnia 2017 r. Aegon Powszechne Towarzystwo
  Emerytalne S.A. posiadał 2 849 788 akcji Spółki, co stanowiło 5,979% udziału w kapitale zakładowym, or az 2 849 788
  głosów z posiadanych akcji, stanowiących 4,398% ogó lnej liczby głosów.
  Przed zbyciem akcji Aegon Otwarty Fundusz Emerytaln y posiadał 3 324 036 akcji Agory, co stanowiło 6,974% udziału
  w kapitale zakładowym, oraz 3 324 036 głosów z posi adanych akcji, stanowiących 5,130% ogólnej liczby głosów.
  Zgodnie z formalnymi zawiadomieniami otrzymanymi od akcjonariuszy, w szczególności na podstawie art. 69 Ustawy
  z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i waru nkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na dzień przekazania niniejszego raportu rocznego
  następujący akcjonariusze mogą wykonywać ponad 5,0% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:
  Tab. 12
  liczba akcji % udział w
  kapitale
  zakładowym liczba głosów
  na WZ % udział w
  liczbie głosów na WZ
  Agora-Holding Sp. z o.o.
  (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem
  z dnia 24 września 2015 r. )
  5 401 852 11,33 22 528 252 34,77
  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
  (Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień
  oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU)
  (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z dnia 27
  grudnia 2012 r.)(1)
  7 594 611 15,93 7 594 611 11,72
  w tym:
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota
  Jesień (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z
  dnia 27 grudnia 2012 r.)(1)
  7 585 661 15,91 7 585 661 11,71
  Media Development Investment Fund, Inc.
  (MDIF Media Holdings I, LLC)
  (zgodnie z formalnym zawiadomieniem
  otrzymanym w dniu 6 czerwca 2016 r.)
  5 350 000 11,22 5 350 000 8,26  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 29
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  liczba akcji % udział w
  kapitale
  zakładowym liczba głosów
  na WZ % udział w
  liczbie głosów na WZ
  Nationale – Nederlanden Powszechne
  Towarzystwo Emerytalne S.A. (Nationale –
  Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz
  Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz
  Emerytalny) (zgodnie z ostatnim
  zawiadomieniem z dnia 9 czerwca 2016 r.)
  4 493 055 9,43 4 493 055 6,93
  (1) liczba akcji wg zawiadomienia akcjonariusza – stan na 27 grudnia 2012 r.; udziały w głosach i kapitale
  zakładowym Agory S.A. zostały przeliczone przez Spółkę po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
  Zarząd Agory S.A. nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmian y w
  proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
  IV.C. INNE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
  1. INFORMACJE O TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITEN TA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO
  ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKAC H NIŻ RYNKOWE
  W ramach Grupy Agora występują głównie następujące transakcje:
   świadczenie usług reklamowych i poligraficznych,
   dzierżawa maszyn, urządzeń, pomieszczeń oraz innych środków trwałych,
   świadczenie usług typu: prawne, finansowe, administ racyjne, pośrednictwa handlowego, udostępniania
  wyników badań rynkowych, usługi o charakterze outso urcingu,
   udzielanie i spłata pożyczek oraz koszty / przychod y związane z obsługą tych pożyczek,
   wypłaty dywidendy,
   rozliczenia z tytułu cash poolingu.
  Powyższe transakcje z podmiotami powiązanymi są zaw ierane na warunkach rynkowych w ramach normalnej
  działalności prowadzonej przez podmioty Grupy Agora . Szczegółowe informacje o transakcjach z podmiotam i
  powiązanymi znajdują się w nocie 36 jednostkowego s prawozdania finansowego.
  2. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZ AJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE
  REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO
  STANOWISKA
  Obowiązujące umowy o pracę zawarte z członkami Zarz ądu Agory S.A. przewidują, że w okresie 18 miesięcy od dnia:
  (i) w którym ze statutu Agory S.A. zostanie usunięt e uprawnienie akcjonariuszy akcji serii A do wskazy wania
  kandydatów do Zarządu tej Spółki,
  (ii) w którym jeden podmiot lub grupa podmiotów dzi ałających w porozumieniu przekroczy próg 50,0% ogól nej liczby
  głosów na Walnym Zgromadzeniu Agory S.A.,
  (iii) w którym Rada Nadzorcza Spółki zostanie powoł ana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w tryb ie
  określonym w art. 385 § 3-9 KSH, w przypadku wypowi edzenia umowy o pracę przez Spółkę, członek Zarządu Agory
  S.A. otrzyma odprawę w wysokości sumy następujących składników:
  (i) kwoty będącej równowartością dwunastokrotności mies ięcznego wynagrodzenia zasadniczego
  przysługującego członkowi Zarządu Agory S.A. za mie siąc poprzedzający miesiąc, w którym członek Zarządu
  Agory S.A. otrzyma wypowiedzenie,
  (ii) kwoty będącej równowartością premii rocznej za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym umowa o
  pracę uległa rozwiązaniu.
  Odprawa, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie prz ysługuje w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn
  wskazanych w przepisach art. 52 § 1 Kodeksu pracy.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 30
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  3. WYNAGRODZENIA, NAGRODY I KORZYŚCI CZŁONKÓW ZARZĄ DU I RADY NADZORCZEJ
  EMITENTA
  Wynagrodzenia wypłacone przez Agorę S.A. członkom Z arządu w 2017 r. wynosiły 4 642 tys. zł (2016 r.: 8 572 tys. zł).
  Kwota ta obejmuje wynagrodzenia oraz premie wypłaco ne za okres pełnienia funkcji członka Zarządu.
  Wynagrodzenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej w 2017 r. wynosiły 468 tys. zł (2016 r.: 468 tys. zł).
  Tomasz Jagiełło uzyskał dodatkowo wynagrodzenie z t ytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Helios S.A. w
  wysokości 356 tys. zł (w 2016 r.: 356 tys. zł), a A gnieszka Sadowska z tytułu pełnienia funkcji członk a zarządu spółki
  Stopklatka S.A. w wysokości 253 tys. zł. Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywal i żadnych
  wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współkontrolowanych i stowarzy szonych.
  Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń członk ów Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. znajdują się w nocie
  25 do jednostkowego sprawozdania finansowego.
  Informacja o zobowiązaniach wobec byłych członków Z arządu została przedstawiona w nocie 17 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego.
  W Spółce realizowany był również plan motywacyjny o party o instrumenty finansowe, w którym uczestniczyli
  członkowie Zarządu Agory S.A. Szczegółowe informacj e na temat tego planu znajdują się w nocie 26 do
  jednostkowego sprawozdania finansowego.
  Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie przysługiwały inne od opisanych wyżej
  wynagrodzenia, nagrody ani korzyści, wypłacone, nal eżne lub potencjalnie należne z tytułu pełnionych funkcji.
  4. STAN POSIADANIA AKCJI AGORY S.A. ORAZ AKCJI I UD ZIAŁÓW W PODMIOTACH
  POWIĄZANYCH AGORY S.A. PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Członkowie Zarządu Agory S.A. nie posiadali udziałó w ani akcji w Spółce oraz podmiotach powiązanych ze Spółką, z
  wyjątkiem udziałów i akcji opisanych poniżej:
  4.1. Akcje w Agorze S.A.
  Tab. 13
  stan na 31.12.2017
  (liczba akcji) Wartość nominalna (zł)
  Bartosz Hojka 2 900 2 900
  Tomasz Jagiełło
  Grzegorz Kania 0
  0 0
  0
  Anna Kryńska – Godlewska 0 0
  Agnieszka Sadowska 0 0
  4.2. Akcje w jednostce powiązanej Helios S.A.
  Tab. 14
  stan na 31.12.2017
  (liczba akcji) Wartość nominalna (zł)
  Tomasz Jagiełło 833 838
  83 383
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 31
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  4.3. Udziały w jednostce powiązanej Agora Holding S p. z o.o.
  Tab. 15
  stan na 31.12.2017
  (liczba akcji) Wartość nominalna (zł)
  Bartosz Hojka 1
  10 427,84
  5. STAN POSIADANIA AKCJI AGORY S.A. ORAZ AKCJI I UD
  ZIAŁÓW W PODMIOTACH
  POWIĄZANYCH AGORY S.A. PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZ EJ
  5.1. Akcje w Agorze S.A.
  Tab. 16
  stan na 31.12.2017
  (liczba akcji) Wartość nominalna
  (zł)
  Andrzej Szlęzak 0 0
  Wanda Rapaczynski 882 990 882 990
  Dariusz Formela 0 0
  Tomasz Sielicki 33 33
  Andrzej Dobosz
  Maciej Wiśniewski 0
  0 0
  0
  Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali żadnych up rawnień do akcji (opcji).
  5.2. Udziały w jednostce powiązanej Agora Holding S p. z o.o.
  Tab. 17
  stan na 31.12.2017
  (liczba udziałów) Wartość nominalna (zł)
  Wanda Rapaczynski 1
  10 427,84
  6. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZED
  SIĘBIORSTWEM EMITENTA I
  JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ
  W 2017 r. nastąpiły istotne zmiany w składzie Zarzą du Agory S.A., które miały wpływ na sposób zarządza nia
  przedsiębiorstwem. W trakcie roku zmieniła się pona d połowa składu Zarządu Spółki, a jego skład został poszerzony
  o dodatkowego członka Zarządu, nadzorującego inwest ycje i projekty rozwojowe, w które angażuje się Grupa Agora.
  W związku z nowym składem Zarządu Agory S.A. zmieni ł się również podział obszarów, za które odpowiadają
  poszczególni członkowie Zarządu Spółki.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 32
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  7. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH UMO WACH DOTYCZĄCYCH
  KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ GWARANCJACH I PORĘCZENIACH UDZIELONYCH AGORZE S.A.
  W 2017 r. Spółce nie została wypowiedziana żadna umowa kredytu ani pożyczki, ani sama Spółka takich umów nie
  wypowiedziała.
  Agora S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadała do stępną linię kredytową w banku DNB Bank Polska S. A . na
  podstawie umowy zawartej w dniu 25 maja 2017 r. Tab. 18
  Kredytodawca
  Kwota linii
  kredytowej Waluta Oprocentowanie
  (%) Data umowy Data wymagalności
  DNB Bank
  Polska S. A.
  135,0 mln PLN
  WIBOR 1M lub 3M + marża banku 25 maj 2017
  kredyt nieodnawialny - 12 rat kwartalnych od
  01.07.2018 do 1.04.2021; kredyt w rachunku
  bieżącym - okres dostępności do 24 maja
  2018 r.
  Dodatkowe informacje na temat umowy z DNB Bank Pols ka S. A. zostały przedstawione w punkcie IV.A niniejszego
  Sprawozdania Zarządu.
  8. INFORMACJE O UDZIELONYCH W 2017 R. POŻYCZKACH, P ORĘCZENIACH I GWARANCJACH
  ORAZ POZYCJACH POZABILANSOWYCH
  W 2017 r. Agora S.A. nie udzieliła nowych pożyczek.
  Szczegółowe informacje na temat zobowiązaniach poza bilansowych ( w tym na temat udzielonych poręczeń i
  wystawionych weksli) znajdują się w nocie 34 do jed nostkowego sprawozdania finansowego.
  9. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI P RACOWNICZYCH
  W 2017 r. w Spółce nie istniał program akcji pracowniczych.
  10. INFORMACJE O WYBORZE I UMOWACH Z PODMIOTEM UPRA WNIONYM DO BADANIA
  SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  W dniu 30 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki dokon ała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawoz dań
  finansowych. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej oraz zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, spółka KPMG Audyt
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka koma ndytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 4A,
  wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 3546, została wybr ana
  na biegłego rewidenta Spółki, który zbada sprawozdania finansowe za rok 2017, 2018 i 2019.
  Informacje o umowach i wartościach umów zawartych z podmiotem uprawnionym do badania znajdują się w tabeli
  poniżej (kwoty netto w tys. zł):
  Tab. 19
  w tys. zł
  Rok obrotowy
  kończący się
  31 grudnia 2017 r. Rok obrotowy
  kończący się
  31 grudnia 2016 r.
  Badanie rocznego sprawozdania finansowego (1) 121,2 102,6
  Inne usługi poświadczające, w tym przegląd
  sprawozdania finansowego (1)
  80,8
  68,4
  (1) Wynagrodzenia obejmują kwoty wypłacone i należne za profesjonalne usługi związane z badaniem oraz
  przeglądem jednostkowego oraz skonsolidowanego spra wozdania finansowego jednostki dominującej za dany
  rok (dane 2017 r. według trzyletniej umowy z dnia 2 4 lipca 2017r., dane 2016 r. według trzyletniej umowy z
  dnia 26 czerwca 2014 r.)  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 33
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  11. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
  Informacje o instrumentach finansowych w zakresie:
   ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty
  płynności finansowej, na jakie narażona jest Spółka oraz
   przyjętych przez Spółkę celach i metodach zarządzan ia ryzykiem finansowym
  przedstawiono w notach 31 i 32 do jednostkowego spr awozdania finansowego.
  12. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ
   Ryzyko makroekonomiczne
  Wielkość przychodów jest uzależniona od ogólnej kon iunktury gospodarczej w Polsce oraz w Europie. Przychody te
  rosną w okresach ożywienia gospodarczego, a podczas spowolnienia koniunktury gospodarczej ulegają ograniczeniu.
  Zmiany takich czynników, jak m.in. dynamika PKB, stopa bezrobocia, wysokość wynagrodzeń czy poziom kon sumpcji,
  wpływają na siłę nabywczą klientów Spółki oraz konsumentów jej produktów i usług. Skłonność do wydatk ów
  konsumpcyjnych kształtuje również wysokość budżetów reklamowych klientów. Szacujemy, iż w 2017 r.
  reklamodawcy wydali na reklamę o 2,0% więcej niż rok wcześniej. Wydatki reklamowe wzrosły w większości
  segmentów rynku reklamowego. Ograniczenia wydatków reklamowych miały miejsce jedynie w prasie oraz w
  reklamie zewnętrznej. Należy pamiętać, że wartość wpływów reklamowych zależy nie tylko od wolumenu rek lam i
  ogłoszeń, ale również od cen uzyskiwanych przez med ia, co jeszcze bardziej utrudnia oszacowanie wartości
  wydatków na poszczególnych rynkach reklamowych. Kon iunktura gospodarcza w Polsce jest wrażliwa na sytuację
  polityczną w kraju oraz towarzyszące jej obecnie ryzyko gwałtownych zmian legislacyjnych, których pełn ego wpływu
  na warunki prowadzenia działalności gospodarczej nie jesteśmy w stanie obecnie przewidzieć.
   Sezonowość wydatków reklamowych
  Przychody Spółki ze sprzedaży charakteryzują się se zonowością. W pierwszym i trzecim kwartale przychod y
  reklamowe są zwykle niższe od tych uzyskiwanych w d rugim i czwartym kwartale danego roku obrotowego.
   Struktura rynku reklamowego i pozycja poszczególnyc h mediów na rynku czytelnictwa, oglądalności i
  słuchalności
  Przychody reklamowe Spółki generowane są przez następujące media: dzienniki, czasopisma i internet. W wyniku
  zmian strukturalnych zachodzących w mediach oraz ic h konwergencji, media znajdujące się w portfolio Spółki
  konkurują o wpływy reklamowe nie tylko z konkurenta mi ze swoich segmentów, ale również z nadawcami
  telewizyjnymi, którzy stanowili blisko połowę rynku reklamowego (47,0%) w 2017 r. Kolejnym dużym segme ntem
  rynku reklamowego, z 31,5,0% udziałem, był internet . Wydatki na reklamę w czasopismach i dziennikach s tanowiły
  odpowiednio 5,0% oraz 2,5% wszystkich wydatków rekl amowych. Z wykorzystaniem nośników reklamy zewnętrz nej
  zrealizowano, w 2016 r., 5,5% wszystkich wydatków r eklamowych, natomiast wydatki na reklamę radiową st anowiły
  7,0% wydatków reklamowych. Udział wydatków reklamow ych w kinach wyniósł 1,5% całkowitych wydatków na
  reklamę w Polsce. Obserwując dynamiki poszczególnyc h mediów oraz biorąc pod uwagę szacunki Spółki dotyczące
  wartości rynku reklamy w 2017 r. istnieje ryzyko, ż e udziały poszczególnych mediów w łącznym rynku rek lamy będą
  się zmieniać, co może mieć wpływ na pozycję Spółki i jej przychody. Dodatkowo, w wyniku zmian opisywan ych
  powyżej oraz konsolidacji na rynku reklamy nasila s ię konkurencja pomiędzy poszczególnymi mediami co m oże mieć
  wpływ na przychody reklamowe Spółki. Ponadto, w zwi ązku ze zmianami zachodzącymi w mediach oraz rozwoj em
  technologicznym nie ma pewności, że Spółka będzie w stanie we właściwym stopniu i czasie reagować na powyższe
  zmiany, co może mieć negatywny wpływ na jej pozycję i wyniki. Przychody reklamowe zależą również od pozycji na
  rynku czytelniczym, słuchalności i oglądalności. Ze względu na proces strukturalnych zmian zachodzącyc h w sposobie
  konsumpcji mediów, rynek zmienia się dynamicznie i jedne segmenty mogą zyskiwać, a inne tracić swoją pozycję na
  tym rynku. Nie ma pewności, że pozycja Spółki w pos zczególnych segmentach mediów nie ulegnie zmianie.
  Gwałtownie wprowadzane zmiany legislacyjne regulują ce określone obszary działalności gospodarczej mogą wpłynąć
  nie tylko na sytuację makroekonomiczną w Polsce, al e także na skłonność i sposób wydatkowania budżetów
  reklamowych przez reklamodawców, wśród których znaj dują się również spółki z udziałem Skarbu Państwa.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 34
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
   Prasa
  Rynek prasy płatnej doświadcza obecnie globalnego t rendu spadku sprzedaży egzemplarzowej oraz ogranicz ania
  wydatków reklamowych. Tytuły prasowe wydawane przez Spółkę, podobnie jak konkurencyjne tytuły prasowe, nie
  są odporne na zmiany zachodzące na rynku. Następuje również migracja ogłoszeń drobnych z prasy do internetu.
  Dynamika powyższych procesów może mieć negatywny wp ływ na sprzedaż egzemplarzy prasy i osiągane przez
  Spółkę przychody. Jednocześnie Spółka prowadzi cyfryzację swoich treści z wykorzystaniem mierzonego paywalla w
  serwisach internetowych związanych z Gazetą Wyborczą. Na koniec 2017 r. liczba płatnych aktywnych subskry pcji
  cyfrowych wyniosła blisko 133 tys. Obecnie Spółka koncentruje swoje działania na zwiększeniu średniego przychodu
  z każdej prenumeraty i wpływów z reklamy w serwisac h związanych z Gazetą Wyborczą . Trudno jest ocenić, czy cele
  te uda się Spółce zrealizować, biorąc pod uwagę duż ą konkurencję na rynku internetowym.
   Dystrybucja prasy
  Głównym kanałem dystrybucji prasy, z którego korzys tają wszyscy wydawcy prasy w Polsce, są sieci punktów
  sprzedaży gazet zlokalizowane w miejscach o dużym n atężeniu ruchu. Rynek dystrybucji w Polsce jest silnie
  skoncentrowany – dwóch największych dystrybutorów m a ponad 80% udział w kolportażu prasy. Dlatego istotne
  problemy finansowe lub operacyjne któregokolwiek z dwóch największych kolporterów mogą mieć negatywny
  wpływ na sprzedaż oraz wyniki Spółki.
   Internet
  Polski rynek internetowych usług reklamowych jest n iezwykle konkurencyjny, a liczba użytkowników internetu nie
  rośnie już tak szybko. Działalność internetowa jest w dużej mierze uzależniona od postępu technologicz nego i liczby
  użytkowników, a utrzymanie silnej pozycji na tym ry nku jest możliwe dzięki inwestycjom w nowoczesne i
  innowacyjne rozwiązania technologiczne. Rozwój tego medium determinuje również dostępna infrastruktura .
  Wzrasta liczba podmiotów korzystających z połączeń internetowych przy użyciu technologii mobilnej. Zarówno
  zmiany w sposobie użytkowania internetu, jak i wzro st prędkości połączeń mogą wpływać na dynamikę rozw oju
  poszczególnych segmentów rynku reklamy internetowej . Spółka w tym segmencie konkuruje zarówno z podmiotami
  lokalnymi jak i międzynarodowymi. Na tak konkurency jnym rynku nie ma pewności, że pozycja Grupy pod wz ględem
  oglądalności w tym segmencie rynku oraz wpływy z in ternetowych usług reklamowych nie ulegną zmianie.
  Dodatkowo, rynek reklamy internetowej ulega istotny m przekształceniom. Coraz większą popularnością cieszy się
  reklama w wyszukiwarkach oraz w mediach społecznośc iowych. Tym samym rośnie również rola i znaczenie
  globalnych platform typu Facebook i Google, które s ą największymi beneficjentami wzrostu na rynku rekl amy
  internetowej w Polsce. Głównym źródłem przychodów i nternetowych Spółki jest reklama graficzna. Coraz większe
  znaczenie zyskują reklama programmatic, wideo oraz reklama mobilna. Silna pozycja na szybko zmieniającym się
  rynku reklamy internetowej wymaga inwestycji w zaaw ansowane rozwiązania technologiczne. Nie ma pewnośc i, że
  Spółka zdoła konkurować w tej dziedzinie z graczami krajowymi i międzynarodowymi o dużym zapleczu fina nsowym.
   Odpowiedzialność za publikowane treści
  Prowadzona przez Spółkę działalność opiera się w wi elu aspektach na publikowaniu treści: dziennikarzy, pisarzy,
  publicystów czy użytkowników forów internetowych. T o może wiązać się z odpowiedzialnością lub
  współodpowiedzialnością wydawcy za rozpowszechnianie informacji sprzecznych z prawem, w tym naruszających
  dobra osobiste. Nie można wykluczyć sytuacji, w których Grupa mogłaby nieumyślnie naruszyć takie prawa i w
  efekcie pod jej adresem mogłyby zostać wysunięte roszczenia z tego tytułu, w wyniku których mogłaby wystąpić
  konieczność zapłacenia stosownych odszkodowań.
   Ryzyko roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej
  Prowadzona przez Spółkę działalność opiera się w zn acznej mierze na korzystaniu z praw własności intelektualnej i
  zawartych umowach licencyjnych. W przekonaniu Spółk i nie narusza ona w swojej działalności praw własności
  intelektualnej osób trzecich. Nie można jednak wykl uczyć sytuacji, w których Agora mogłaby nieumyślnie naruszyć
  takie prawa. W efekcie pod adresem Spółki mogłyby z ostać wysunięte roszczenia z tego tytułu, w wyniku których
  mogłaby wystąpić konieczność zapłacenia stosownych odszkodowań.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 35
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
   Ryzyko zmienności przepisów prawa, w szczególności regulujących działalność Spółki
  W związku z faktem, że regulacje prawne ulegają w P olsce częstym zmianom, mogą one mieć negatywny wpły w na
  działalność Spółki oraz pociągać za sobą ryzyko w p rowadzeniu działalności gospodarczej. W szczególności na
  aktywność Spółki i jej grupy kapitałowej mogą mieć wpływ zmiany prawa regulującego wykonywaną działaln ość, w
  tym wprowadzające zmiany w zasadach przetwarzania d anych osobowych, zapisach Ustawy o radiofonii i telewizji
  oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zmiana aktów
  regulujących działalność rynku kapitałowego w Polsc e, a także zasady prowadzenia działalności handlowe j w Polsce.
  Nowe regulacje prawne mogą potencjalnie stwarzać pe wne ryzyko związane z problemami interpretacyjnymi,
  brakiem praktyki orzeczniczej, niekorzystnymi inter pretacjami przyjmowanymi przez sądy lub organy admi nistracji
  publicznej.
  Dodatkowo, przepisy podatkowe w Polsce charakteryzu je się dużą zmiennością. Ewentualne zmiany dotyczące
  opodatkowania działalności gospodarczej, zarówno w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług,
  jak też innych podatków, mogą wpłynąć negatywnie na działalność i poziom wyników Spółki.
  Spółka narażona jest również na ryzyko związane z m ożliwością zmian interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  wydawanych przez organy podatkowe, mających wpływ n a działalność operacyjną oraz wyniki finansowe.
   Testy na utratę wartości aktywów
  Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finan sowej Spółka przeprowadza testy na utratę
  wartości aktywów. W przeszłości oraz w bieżącym okr esie, w kilku przypadkach, gdy wyniki testów były negatywne,
  Spółka dokonywała stosownych odpisów, które obciąża ły rachunek zysków i strat (jednostkowy i/lub
  skonsolidowany). Nie ma pewności, że wyniki testów na utratę wartości aktywów przeprowadzone w przyszł ości
  dadzą pozytywne rezultaty.
   Ryzyko walutowe
  Osiągane przez Spółkę przychody są wyrażone w złoty ch polskich. Część kosztów operacyjnych Spółki związana
  głównie z działalnością kinową, usługami i materiał ami produkcyjnymi oraz usługami IT, powiązana jest z kursami
  wymiany walut obcych. Wahania kursów wymiany walut mogą mieć wpływ m.in. na poziom kosztów i osiągane przez
  Spółkę wyniki.
   Ryzyko stóp procentowych
  Zmiany stóp procentowych mogą wpływać na koszty fin ansowe Spółki związane z kosztem obsługi zadłużenia Spółki.
   Ryzyko utraty kluczowych pracowników
  Sukcesy osiągane przez Spółkę zależą m.in. od zaang ażowania i umiejętności kluczowych pracowników. Kad ra
  menadżerska zatrudniona w Agorze w istotnym stopniu przyczyniła się zarówno do rozwoju Spółki, jak i skutecznej
  optymalizacji jej procesów operacyjnych. Utrata lub brak możliwości znalezienia wykwalifikowanej kadry na
  kluczowe stanowiska może mieć istotny negatywny wpł yw na działalność operacyjną lub dalsze perspektywy
  rozwoju Spółki. Ze względu na konkurencję o wysoko wykwalifikowany personel, Spółka nie ma pewności cz y będzie
  w stanie zatrzymać wszystkich kluczowych pracownikó w.
   Ryzyko sporów zbiorowych z pracownikami
  W dniu 12 grudnia 2011 r. została utworzona Organiz acja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” AGORA S.A. i
  INFORADIO SP. Z.O.O („OM”), która działa przy Agorz e S.A., Inforadiu Sp. z o.o., Agorze Poligrafii Sp. z o.o., AMS S.A.,
  Trader.com (Polska) Sp. z o.o. oraz Grupie Radiowej Agory Sp. z o.o. Zgodnie z wymogami prawa zarządy spółek, przy
  których funkcjonują związki zawodowe, przeprowadzaj ą konsultacje lub odpowiednio uzgadniają określone prawem
  decyzje z OM.
  Spółka stara się utrzymywać dobre relacje ze swoimi pracownikami i na bieżąco rozwiązywać wszelkie zai stniałe
  problemy. Nie można jednak wykluczyć ryzyka sporów zbiorowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 36
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
   Ryzyko związane z funkcjonowaniem w ramach podatkow ej grupy kapitałowej (PGK)
  Funkcjonowanie w ramach PGK nakłada na Agorę S.A. o bowiązek utrzymania co najmniej 75% udziałów w spółkach
  zależnych wchodzących w skład PGK, przez okres trwa nia PGK. Biorąc pod uwagę zmiany w otoczeniu rynkow ym
  oraz realizację strategii Grupy Agora, może zaistnieć konieczność dokonania zmian w strukturze właścic ielskiej, co -
  w przypadku zmniejszenia wysokości wspomnianych udz iałów w którejkolwiek ze spółek poniżej progu 75%, będzie
  skutkować wsteczną utratą statusu PGK. Wiąże się t o z utratą oszczędności podatkowych, wzrostem koszt ów
  zamknięcia roku podatkowego oraz koniecznością spor ządzenia dodatkowej dokumentacji cen transferowych.
  Dodatkowo, funkcjonowanie w ramach PGK nakłada na o rganizację cały szereg wymogów ustawowych, jak np.
  uzyskiwanie co najmniej 2% poziomu rentowności poda tkowej PGK. Na podstawie prognoz finansowych
  przygotowanych na dzień utworzenia PGK, Spółka oczekuje, że wszystkie wymogi ustawowe zostaną spełnione przez
  cały okres trwania PGK. Biorąc pod uwagę, że przysz łe wyniki finansowe spółek wchodzących w skład PGK
  uzależnione są od szeregu czynników, z których części Spółka nie jest w stanie obecnie przewidzieć lub wiarygodnie
  oszacować, nie ma pewności, czy przez cały okres fu nkcjonowania PGK grupa ośmiu spółek, tworzących PGK , będzie
  w stanie zrealizować wymogi związane z utrzymaniem wyżej opisanego progu rentowności, z tym, że
  niezrealizowanie warunku rentowności nie spowoduje wstecznej utraty korzyści wynikających z PGK.
   Ryzyko związane z działalnością poligraficzną
  Zmiany w sposobie konsumpcji mediów, a w szczególno ści popularność mediów cyfrowych sprawiają, że zmniejsza
  się zapotrzebowanie na usługi poligraficzne, co ma m.in. odzwierciedlenie w spadającym wolumenie zamów ień i
  spadku przychodów. Nadpodaż mocy produkcyjnych oraz silna presja cenowa na rynku usług poligraficznych mogą
  skutkować dalszym odpływem klientów oraz spadkiem p rzychodów drukarni należących do Agory i Grupy Agora.
  Drukarnie Agory specjalizują się w usługach druku realizowanych w technologii coldset. Głównymi odbio rcami ich są
  wydawcy dzienników, tygodników oraz sieci handlowe. Drukują one również wydawaną przez Agorę S.A. Gazetę
  Wyborczą. Drukarnie Agory oferują również usługi druku w te chnologii heatset. Stanowią one jednak mniejszy udz iał
  w całości produkcji poligraficznej Agory i mogą nie być w stanie skompensować spadków związanych z pro dukcją w
  technologii coldset.
  13. CZYNNIKI I NIETYPOWE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI ZA
  2017 R. Z OKREŚLENIEM STOPNIA ICH WPŁYWU
  Pozytywny wpływ na wyniki Spółki w 2017 r. miała re alizacja opcji zakupu przez Discovery Polska sp. z o.o. 51,06%
  udziałów w spółce Green Content sp. z o.o. w dniu 1 września 2017 r. W rezultacie wykonania opcji Discovery Polska
  Sp. z o.o. zostało właścicielem 100,0% udziałów w s półce Green Content Sp. z o.o., a Agora przestała b yć
  udziałowcem Green Content. Wpływ powyższej transakc ji na wynik netto Agory S.A. wyniósł 11,1 mln zł.
  Natomiast w 2017 r. najistotniejszym czynnikiem, kt óry negatywnie wpłynął na wyniki Spółki były odpisy
  aktualizujące wartość aktywów trwałych w wysokości 75,3 mln zł, które obciążyły wyniki Agory w czwartym kwartale
  2017 r. Dotyczyły one głównie aktywów związanych z działalnością poligraficzną i prasową oraz udziałów w spółce
  Trader.com (Polska) Sp. z o.o.
  W czwartym kwartale 2017 r. Agora dokonała również przeglądu okresów użytkowania wybranych aktywów
  trwałych, co skutkowało jednorazowymi wyższymi odpi sami amortyzacyjnymi w kosztach ogólnych Agory S.A. w
  wysokości 2,0 mln zł.
  14. POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTE LNOŚCI EMITENTA LUB
  JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ W JEDN YM POSTĘPOWANIU LUB
  ŁĄCZNIE WE WSZYSTKICH POSTĘPOWANIACH STANOWIŁABY CO NAJMNIEJ 10 %
  KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA
  W 2017 r. nie toczyły się postępowania wobec Agory S.A. lub jednostki od niej zależnej, które dotyczyłyby ich
  zobowiązań lub wierzytelności, których wartość w je dnym postępowaniu lub łącznie we wszystkich postępo waniach
  stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Spó łki.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 37
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  15. ODDZIAŁY POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ
  Agora S.A. posiada 19 oddziałów oraz zakład główny w Warszawie.
  16. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH
  Zarząd Agory S.A. nie publikował wcześniej prognoz wyników finansowych i dlatego raport nie zawiera st anowiska
  Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania takich pr ognoz ani różnic pomiędzy wynikami finansowymi a ic h
  prognozami.
  17. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH
  W raporcie bieżącym z dnia 26 września 2017 r. Zarząd Agory S.A. ogłosił ofertę zakupu nie więcej niż 1 191 635
  (słownie: jednego miliona stu dziewięćdziesięciu je den tysięcy sześciuset trzydziestu pięciu) akcji Spółki,
  stanowiących na dzień ogłoszenia oferty łącznie nie więcej niż 2,50% kapitału zakładowego Spółki („Ofe rta").
  Oferta została ogłoszona w związku z realizacją pro gramu nabywania akcji własnych na zasadach określon ych w
  uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół ki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu
  nabywania akcji własnych Spółki („Uchwała”). Treść Uchwały została opublikowana w formie raportu bieżą cego nr
  10/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
  Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w Ofercie byli wszyscy akcjonariusze Spółki. W ramach Oferty Spółka
  mogła nabyć nie więcej niż 1 084 595 (słownie: jede n milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt
  pięć) akcji na okaziciela notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz nie więcej ni ż 107 040
  (słownie: sto siedem tysięcy czterdzieści) akcji imiennych, które w dniu ogłoszenia Oferty stanowiły o dpowiednio nie
  więcej niż 2,28% oraz nie więcej niż 0,22% kapitału zakładowego Spółki. Oferowana cena zakupu jednej a kcji
  wyniosła 20,00 zł i była jednolita dla akcji imiennych i akcji na okaziciela. Zgodnie z Uchwałą, Spółk a przeznaczyła na
  nabywanie akcji w ramach Oferty maksymalnie do 23 8 32 713 zł (słownie: dwudziestu trzech milionów ośmiuset
  trzydziestu dwóch tysięcy siedmiuset trzynastu złotych).
  Na podstawie Uchwały, Spółka została upoważniona do nabycia, w ramach jednej lub więcej ofert, nie więcej niż
  1 537 594 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieśc i siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje, które
  stanowiły nie więcej niż 3,23% kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie do nabywania akcji własnych z ostało
  udzielone Zarządowi Spółki na okres do dnia 31 grudnia 2017 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków
  finansowych kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację programu skupu akcji (wraz z kosztami ich
  nabycia), tj. 23 832 713 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące siedem set trzynaście
  złotych). Biorąc pod uwagę, iż Uchwała przewidywała cenę minimalną i maksymalną nabycia akcji Spółki n a,
  odpowiednio, 15,50 zł oraz 20,00 zł za jedną akcję, natomiast ostateczna cena nabycia akcji została us talona na
  20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), ostateczna liczba nabywanych w Ofercie akcji została ustalona na 1 191 635
  akcji Spółki, tak aby łączna cena przeznaczona na n abycie akcji mieściła się w kwocie kapitału rezerwowego
  przeznaczonego na realizację programu skupu akcji własnych.
  Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpoczęło się w dniu 2 października 2017 r ., a
  zakończyło w dniu 6 października 2017 r. Rozliczenie wszystkich transakcji odbyło się w dniu 10 października 2017 r.
  Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozlic zeniu Oferty był Millennium Dom Maklerski S.A. Szczegółowe
  informacje dotyczące zasad przeprowadzenia skupu ak cji własnych i procedury odpowiedzi znajdowały się w Ofercie,
  która została opublikowana na stronie Spółki www.ag ora.pl.
  W raporcie bieżącym z dnia 10 października 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 10 paźd ziernika
  2017 r. Spółka nabyła łącznie 1 084 595 akcji własnych w ramach realizacji Programu Nabywania Akcji Wł asnych.
  Nabyte akcje były akcjami na okaziciela notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o w artości
  nominalnej 1,0 zł każda akcja, które (na datę 10 października 2017 r.) łącznie stanowiły 2,28% kapitału zakładowego
  Spółki oraz łącznie odpowiadały 1 084 595 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,67% ogó lnej
  liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Nabyte Akcje"). Cena zakupu wynosiła 20,0 zł za jedną Nabytą Akcję
  oraz 21 691 900 zł łącznie za wszystkie Nabyte Akcje.
  Łączna liczba akcji na okaziciela zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty wyniosł a 29 131 971
  akcji. Akcjonariusze nie zgłosili akcji imiennych do sprzedaży.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 38
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji na okazi ciela zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach
  Programu Nabywania Akcji Własnych przekroczyła łącz ną liczbę akcji, którą Spółka zamierzała nabyć w ramach
  Oferty z puli akcji na okaziciela (tj. 1 084 595 akcji), liczba akcji nabytych od poszczególnych akcjo nariuszy została
  obliczona przy zastosowaniu zasad redukcji szczegół owo opisanych w punkcie 10 Oferty. Średnia stopa re dukcji w
  puli akcji na okaziciela wyniosła 96,3%.
  Przed nabyciem Akcji Nabytych w ramach Programu Nab ywania Akcji Własnych Spółka nie posiadała żadnych akcji
  własnych. Obecnie Spółka posiada jedynie Akcje Nabyte.
  Zgodnie z prawem Spółka nie wykonuje praw udziałowy ch z akcji własnych. Spółka zamierza umorzyć skupione akcje
  na najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu.
  18. EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
  Spółka nie emitowała w 2017 r. papierów wartościowy ch.
  19. POZOSTAŁE INFORMACJE
   Istotne wydarzenia dla działalności Spółki
  W raporcie bieżącym z dnia 17 lutego 2017 r . Zarząd Agora S.A. poinformował, iż w dniu 17 lute go 2017 r. Spółka
  otrzymała od Członka Zarządu Pana Roberta Musiała o świadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu
  Spółki, ze skutkiem na dzień 28 lutego 2017 r. Powo dem rezygnacji były przyczyny osobiste i inne plany zawodowe.
  W raporcie bieżącym z dnia 1 marca 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że stosownie do pos tanowień par. 28
  ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd powołał w drodze kooptacji do swojego grona Panią Agnieszkę Sadowską. W Zarządzie
  Agory S.A. nadzoruje ona segmenty Internet i Druk, piony Technologia i Czasopisma, dział Big data oraz działalność
  telewizyjną. Zgodnie z zapisami par. 28 ust. 3 Stat utu Spółki, Zarząd Spółki był zobowiązany na najbli ższym
  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki umieścić w po rządku obrad punkt dotyczący zatwierdzenia powołania
  nowego członka Zarządu w drodze kooptacji i przedstawić stosowny projekt uchwały.
  W raporcie bieżącym z dnia 5 września 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 5 wrześni a 2017 r. Spółka
  otrzymała oświadczenie Pana Grzegorza Kossakowskieg o o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Agory S.A.
  obecnej kadencji ze skutkiem na dzień złożenia tego oświadczenia oraz o rezygnacji z kandydowania do Z arządu
  Spółki na następną kadencję.
  W raporcie bieżącym z dnia 9 listopada 2017 r. Zarząd Agory SA poinformował, że członkowie Rady N adzorczej, na
  podstawie postanowień § 21 ust. 4 statutu Spółki, na już zakończonym posiedzeniu, w dniu 9 listopada 2 017 r.
  powołali w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorcz ej pana Macieja Wiśniewskiego. Powołanie pana Macie ja
  Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej związane było z rezygnacją z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki
  Pani Anny Kryńskiej–Godlewskej.
  W raporcie bieżącym z dnia 20 grudnia 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, iż Helios S.A., spó łka zależna Agory,
  podpisała w dniu 20 grudnia 2017 r. list intencyjny z dwoma osobami fizycznymi w celu założenia spółki zajmującej
  się rozwijaniem i prowadzeniem sieci lokali gastronomicznych m.in. w segmencie „fast casual”.
  Warunkiem zawarcia umowy inwestycyjnej jest uzgodni enie szczegółowych zasad współpracy i prowadzenia nowo
  powołanej spółki oraz uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Wartość inwestycji nie jest kwotą znaczącą z perspe ktywy Agory ani jej spółki zależnej Helios S.A., może jednak
  oznaczać rozpoczęcie przez podmiot z grupy kapitało wej Agory działalności w nowym segmencie rynku.
  Jednocześnie Spółka informuje, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron.
  W raporcie bieżącym z dnia 15 lutego 2018 r. Zarząd Agory S.A. poinformował o wydaniu w dniu 15 lutego 2018
  roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji, polegając ej na
  utworzeniu przez Helios S.A. z siedzibą w Łodzi wraz z dwiema osobami fizycznymi, wspólnego przedsiębi orcy joint  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 39
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  venture, na zasadach określonych we wniosku zgłosze niowym i opisanych w raporcie bieżącym z dnia 20 grudnia
  2017 r.
  Uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację oraz uzgodnienie szczegółowych zasad współpracy i prowad zenia
  nowo powołanej spółki było warunkiem zawarcia umowy inwestycyjnej i powołania spółki zajmującej się
  rozwijaniem i prowadzeniem sieci lokali gastronomicznych, m.in. w segmencie „fast casual”.
  W raporcie bieżącym z dnia 6 mara 2018 r. Zarząd Agory S.A. poinformował o zawarciu w dniu 6 marca 2018 r.
  umowy inwestycyjnej przez Helios S.A., spółkę zależną Agory, z dwoma inwestorami indywidualnymi – Piot rem
  Grajewskim oraz Piotrem Komórem. Przedmiotem umowy jest zawiązanie nowej spółki i współpraca stron w jej
  ramach. Celem nowoutworzonej spółki będzie opracowa nie koncepcji, stworzenie, prowadzenie oraz rozwijanie
  (głównie poprzez budowę marek własnych) sieci około 45 punktów gastronomicznych, które będą zlokalizowane w
  Polsce, w centrach handlowych lub jako samodzielne lokale.
  Przy zawiązaniu spółki Helios objął 90% udziałów w spółce (odpowiadających 90% ogólnej liczby głosów n a
  zgromadzeniu wspólników) i zainwestuje w nią 5 mln zł. Helios przewiduje, że jego łączna wartość inwestycji w
  spółkę nie przekroczy 10 mln zł. Inwestorzy indywid ualni obejmą łącznie 10% udziałów w spółce (po 5% k ażdy).
  Umowa przewiduje możliwość zwiększenia udziału Inwe storów Indywidualnych do 30% łącznie, pod warunkiem
  spełnienia przez spółkę ustalonych celów finansowych.
  Na datę publikacji niniejszego raportu spółka nie została jeszcze wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego.
  W raporcie bieżącym z dnia 7 mara 2018 r. Zarząd Agory S.A. poinformował o podpisaniu przez Spółkę w dniu 7
  marca 2018 listu intencyjnego ze spółką Kino Polska TV S.A. („Kino Polska”) dotyczącego potencjalnego kupna przez
  Kino Polska całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka S.A. („Transakcja”).
  Zgodnie z treścią podpisanego listu intencyjnego Ag ora i Kino Polska będą prowadziły negocjacje dotycz ące zasad i
  warunków przeprowadzenia rozważanej Transakcji.
  List intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania Agora i Kino Polska do przeprowadzenia Transakcji. List
  Intencyjny obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.
   Kierunki rozwoju Grupy Agory, średniookresowe prior ytety Grupy Agora
  W raporcie bieżącym z dnia 9 stycznia 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował iż na koniec grudni a 2016 r. liczba
  prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej wyniosła blisko 100 tys., co oznacza wyższą niż za planowana realizację
  jednego z celów strategicznych Spółki. Średniotermi nowe plany rozwoju Grupy Agora przewidywały iż na k oniec
  2016 r. liczba płatnych prenumerat cyfrowych dziennika wyniesie 90 tys. Cel wyznaczony liczbą prenumer at
  cyfrowych Gazety Wyborczej związany jest z transformacją modelu biznesowego d ziałalności prasowej Spółki.
  Liczba prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej wzrosła o około 30% w stosunku do danych odnotowan ych na
  koniec grudnia 2015 r. (ponad 77 tys. prenumerat cyfrowych).
  W raporcie bieżącym z dnia 20 października 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, iż liczba prenumerat
  cyfrowych Gazety Wyborczej wyniosła blisko 110 tys., co oznacza szybszą niż z aplanowana realizację jednego z celów
  strategicznych Spółki. Średnioterminowe plany rozwo ju Grupy Agora przewidywały iż liczba płatnych prenumerat
  cyfrowych dziennika wyniesie około 110 tys. na koniec 2017 r. W ostatnich miesiącach Spółka poprawiła również
  poziom monetyzacji treści cyfrowych Gazety Wyborczej, co było również jednym z celów strategicznych dl a
  segmentu Prasa. Cel wyznaczony liczbą prenumerat cy frowych Gazety Wyborczej związany jest z transformacją
  modelu biznesowego działalności prasowej Spółki.
   Rekomendacja Zarządu Agory S.A. w sprawie niewypłac enia dywidendy i dystrybucji zysków z lat ubiegłych.
  W raporcie bieżącym z dnia 11 maja 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 11 maja 2017 r. podjęta
  została Uchwała Zarządu Spółki w sprawie rekomendow ania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niewypłacen ia  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 40
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  dywidendy. Zarząd zaproponował pokrycie straty nett o za rok obrotowy 2016 w wysokości 52 754 372,37 zł z
  kapitału zapasowego Spółki.
  Jednocześnie Zarząd Spółki podjął decyzję o zarekom endowaniu Walnemu Zgromadzeniu dystrybucji do
  akcjonariuszy zysków zatrzymanych z lat ubiegłych p oprzez sfinansowanie do końca 2017 r. procesu skupu akcji
  własnych do maksymalnej łącznej kwoty 23 832 713 zł , przy cenie nabycia kształtującej się w przedziale 15,50 zł –
  20,00 zł za akcję.
  Powyższy wniosek uzyskał pozytywną opinię Rady Nadz orczej Spółki.
   Walne Zgromadzenia Agory S.A.
  W raporcie bieżącym z dnia 26 maja 2017 r., Zarząd Agory S.A. poinformował o zwołaniu na dzień 21 czerwca
  2017 r. na godz. 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agory S.A. („Walne Zgromadzenie”).
  W raporcie bieżącym z dnia 26 maja 2017 r. opublikowane zostały projekty uchwał podlegające p rzedłożeniu
  Walnemu Zgromadzeniu.
  W raporcie bieżącym z dnia 21 czerwca 2017 r. Zarząd Agory S.A. przekazał do publicznej wiadomoś ci treść uchwał
  podjętych przez Walne Zgromadzenie, w tym uchwał do tyczących: (i) zatwierdzenia powołania do składu Zarządu
  Spółki Pani Agnieszki Magdaleny Sadowskiej, które n astąpiło w drodze kooptacji w dniu 1 marca 2017 r., (ii)
  upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji włas nych Spółki w celu ich późniejszego umorzenia, a także
  podanie ogólnych warunków tego procesu, (iii) utwor zenia celowego kapitału rezerwowego przeznaczonego na
  nabycie akcji własnych w celu umorzenia.
  W raporcie bieżącym z dnia 21 czerwca 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że na Walnym Zgrom adzeniu w
  dniu 21 czerwca 2017 r. następujący akcjonariusze posiadali ponad 5,0% liczby głosów na tym zgromadzen iu:
  - Agora - Holding Sp. z o.o.: 22 528 252 głosy, tj. 4 9,32% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i
  34,77% ogólnej liczby głosów.
  - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień": 7 80 0 000 głosów, tj. 17,07% głosów na tym Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu i 12,04% ogólnej liczby głosów.
  - MDIF Media Holdings I, LL: 5 355 645 głosów tj. 11, 72% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i
  8,27% ogólnej liczby głosów.
  - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4 000 000 głosów tj. 8,76% głosów na tym Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu i 6,17% ogólnej liczby głosów.
  - Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny: 3 556 548 głosów tj. 7,79% głosów na tym Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu i 5,49% ogólnej liczby głosów.
  W raporcie bieżącym z dnia 5 września 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 5 wrześn ia 2017 r.
  otrzymał od spółki Agora-Holding Sp. z o.o., będącej akcjonariuszem Spółki posiadającym 100,0% uprzywi lejowanych
  akcji serii A, wniosek o zwołanie w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej do końca 2017 r., Nadzwy czajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki. Jednocześnie Agora-Hol ding Sp. z o.o. przekazała informację o zamiarze zgłoszenia
  kandydatur na członków Zarządu Spółki: Pani Anny Kr yńskiej-Godlewskiej i Pana Grzegorza Kani.
  Jednocześnie, Zarząd Agory S.A. poinformował, że otrzymał informację od Przewodniczącego Rady Nadzorcz ej Spółki
  o zamiarze powołania w drodze kooptacji Pana Macieja Wiśniewskiego do Rady Nadzorczej Spółki, po złożeniu przez
  Panią Annę Kryńską-Godlewską rezygnacji z zasiadani a w Radzie Nadzorczej Spółki.
  W raporcie bieżącym z dnia 13 października 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował o zwołaniu na dzień 8 listopada
  2017 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgrom adzenia Akcjonariuszy Agory S.A. („Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie”).
  W raporcie bieżącym z dnia 13 października 2017 r. opublikowane zostały projekty uchwał podlegające
  przedłożeniu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
  W raporcie bieżącym z dnia 24 października 2017 r. Zarząd Agory S.A. przekazał do publicznej wiadomości
  zgłoszenie przez Agorę Holding Sp. z o.o. kandydatur Pani Anny Kryńskiej-Godlewskiej i Pana Grzegorza Kani na  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 41
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  członków Zarządu Agory S.A. Agora-Holding Sp. z o.o ., jest akcjonariuszem Spółki posiadającym 100%
  uprzywilejowanych akcji serii A, które dają uprawnienie m.in. do zgłaszania kandydatur na członków zar ządu Spółki.
  W raporcie bieżącym z dnia 24 października 2017 r. Zarząd Agory S.A. przekazał do publicznej wiadomoś ci, że do
  Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Anny Kryńskiej – Go dlewskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej Agory S.A., ze
  skutkiem na chwilę zamknięcia Nadzwyczajnego Walneg o Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 listopada 2017 r.
  W raporcie bieżącym z dnia 8 listopada 2017 r. Zarząd Agory S.A. przekazał do publicznej wiadomośc i treść uchwał
  powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, t j. powołanie do Zarządu Spółki Pani Anny Kryńskiej –
  Godlewskiej i Pana Grzegorza Kani.
  W raporcie bieżącym z dnia 8 listopada 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że na Nadzwyczajny m Walnym
  Zgromadzeniu w dniu 8 listopada 2017 r. następujący akcjonariusze posiadali ponad 5,0% liczby głosów na tym
  zgromadzeniu:
  - Agora - Holding Sp. z o.o.: 22.528.252 głosy, tj. 4 9,98% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzen iu i
  34,77% ogólnej liczby głosów,
  - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień": 7.50 0.000 głosów, tj. 16,64% głosów na tym Nadzwyczajny m
  Walnym Zgromadzeniu i 11,58% ogólnej liczby głosów,
  - MDIF Media Holdings I, LL: 5.355.645 głosów tj. 11, 88% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i
  8,27% ogólnej liczby głosów,
  - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4 .000.000 głosów tj. 8,87% głosów na tym
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 6,17% ogólnej liczby głosów,
  - Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny: 3.424.136 głosów tj. 7,60% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu i 5,28% ogólnej liczby głosów.
   Sprzedaż nieruchomości
  W raporcie bieżącym z dnia 27 października 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 27 paźdz iernika
  2017 r. Spółka zawarła przyrzeczoną warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej
  nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 6270 mkw. w Warszawie, położonej przy ulicy Czerniakowsk iej
  85/87 (odpowiednio: „Nieruchomość" oraz „Umowa Waru nkowa").
  Umowa Warunkowa miała charakter umowy sprzedaży o s kutkach zobowiązujących, zawartej pod warunkiem
  nieskorzystania przez Prezydenta m.st. Warszawy z p rawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
  Nieruchomości („Warunek"). W razie spełnienia się W arunku zostanie zawarta przez Spółkę umowa rozporzą dzająca
  prawem użytkowania wieczystego Nieruchomością („Umo wa Przenosząca”).
  W raporcie bieżącym z dnia 7 grudnia 2017 r., Zarząd Agory S.A. poinformował, w nawiązaniu do rap ortów
  bieżących 33/2016 oraz 25/2017, że na mocy Zmiany d o Umowy Warunkowej z dnia 7 grudnia 2017 r. sprzeda ż
  prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruc homości gruntowej o łącznej powierzchni 6270 mkw. w
  Warszawie, położonej przy ulicy Czerniakowskiej 85/ 87 nastąpi do końca lutego 2018 r., a nie jak wcześ niej
  informowano do końca 2017 r.
  Zawarta w dniu 7 grudnia 2017 r. Zmiana do Umowy Wa runkowej zawartej w dniu 27 października 2017 r. nie
  wpływała na charakter Umowy Warunkowej, która pozos tała umową sprzedaży o skutkach zobowiązujących,
  zawartą pod warunkiem nieskorzystania przez Prezyde nta m.st. Warszawy z prawa pierwokupu prawa użytkow ania
  wieczystego Nieruchomości.
  W raporcie bieżącym z dnia 26 lutego 2018 r ., Zarząd Agory S.A. poinformował, że w związku ze spełnieniem się
  warunku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Spó łka podpisała w dniu 26 lutego 2018 r. umowę przeniesienia
  prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruc homości gruntowej o łącznej powierzchni 6270 mkw. w
  Warszawie, położonej przy ulicy Czerniakowskiej 85/ 87.
  Łączna wartość transakcji to 19,0 mln zł netto, a j ej pozytywny wpływ na wynik operacyjny (EBIT) Agora S.A. i Grupy
  Agora to 8,3 mln zł w pierwszym kwartale 2018 r.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 42
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  W raporcie bieżącym z dnia 22 stycznia 2018 r ., Zarząd Agory S.A. poinformował, iż w dniu 22 sty cznia 2018 r.
  Spółka zawarła warunkową umowę sprzedaży prawa użyt kowania wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych o
  łącznej powierzchni około 347 m2 zlokalizowanych pr zy ul. Wełniarskiej 19/20 oraz ul. Tkackiej 7/8 w Gdańsku, wraz
  z prawem własności budynku administracyjno-mieszkal nego posadowionego na nich o powierzchni netto około 1508
  m2 (dalej łącznie jako "Nieruchomość").
  Decyzja o sprzedaży Nieruchomości wynikała z faktu, iż Spółka nie wykorzystywała efektywnie całej powierzchni
  Nieruchomości na działalność operacyjną. W opinii S półki optymalnym rozwiązaniem będzie najem powierzc hni
  biurowej dostosowanej do aktualnej skali działalnoś ci Spółki w Gdańsku.
  W raporcie bieżącym z dnia 20 lutego 2018 r ., Zarząd Agory S.A. poinformował, iż w dniu 20 lut ego 2018 r. Spółka
  zawarła aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży praw a użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości
  gruntowych o łącznej powierzchni około 347 m2 zloka lizowanych przy ul. Wełniarskiej 19/20 oraz ul. Tkackiej 7/8 w
  Gdańsku, wraz z prawem własności budynku administra cyjno-mieszkalnego posadowionego na nich o powierzchni
  netto około 1508 m2.
  Na mocy podpisanego aneksu zmieniony został termin zawarcia ostatecznej Umowy sprzedaży. Pierwotnie
  podpisanie powyższej Umowy zostało zaplanowane do d nia 20 lutego 2018 r. Nowy termin zawarcia ostatecznej
  umowy został wyznaczony do dnia 27 lutego 2018 r.
  W raporcie bieżącym z dnia 27 lutego 2018 r., Zarząd Agory S.A. poinformował, iż w dniu 27 luteg o 2018 r. Spółka
  podpisała Umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczys tego dwóch nieruchomości gruntowych o łącznej
  powierzchni około 347 m2 zlokalizowanych przy ul. W ełniarskiej 19/20 oraz ul. Tkackiej 7/8 w Gdańsku, wraz z
  prawem własności budynku administracyjno-mieszkalne go posadowionego na nich o powierzchni netto około 1 508
  m2.
  Łączna cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 8,65 m ln zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik
  operacyjny Grupy Agora w pierwszym kwartale 2018 r. wyniesie ok. 5,6 mln zł.
   Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Agory S.A .
  W raporcie bieżącym z dnia 19 września 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że Spółce zostało doręczone
  zawiadomienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, w
  przedmiocie wpisu w dniu 23 sierpnia 2017 r. hipoteki na przysługującym Agorze S.A. prawie użytkowania
  wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, ul. Czerska 8/10 oraz przysługującym Spółce prawie własności
  budynku położonego na tej nieruchomości. Na dzień 3 1 sierpnia 2017 r. wartość ewidencyjna netto powyższych
  aktywów wyniosła 105 634 769,67. Wartość ustanowion ej hipoteki to 202 500 000,00 zł.
  Hipoteka została ustanowiona na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Umowy o Limit Kredytowy („Umowa ") z
  bankiem DNB Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank"), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/20 17 z
  dnia 25 maja 2017 r. Umowa dotyczyła limitu kredytowego do wysokości 135 000 000,00 zł.
  Hipoteka zabezpiecza spłatę wierzytelności Banku ob ejmujące m.in. kapitał, odsetki od kapitału, odsetki za
  opóźnienie w spłacie kredytu, prowizje i opłaty od kredytu przewidziane i określone w Umowie.
  Jednocześnie Spółka poinformowała, iż spłaciła w ca łości wszystkie zobowiązania z tytułu dotychczasowego
  Wielocelowego Limitu Kredytowego wraz z prowizją, odsetkami i innymi należnościami na rzecz Banku Polska Kasa
  Opieki S.A. na podstawie umowy zawartej w dniu 28 m aja 2014 r. Spółka rozpoczęła postępowanie zmierzające do
  wykreślenia hipoteki umownej ustanowionej na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. obciążającej wyżej wymienione
  aktywa.
  W raporcie bieżącym z dnia 2 listopada 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, iż Spółce zostało doręczone
  zawiadomienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, w
  przedmiocie wykreślenia w dniu 26 października 2017 r. hipoteki umownej ustanowionej na przysługującym Agorze
  S.A. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości p ołożonej w Warszawie, ul. Czerska 8/10 oraz przysługującym
  Spółce prawie własności budynku położonego na tej n ieruchomości na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. na
  podstawie umowy zawartej w dniu 28 maja 2014 r. o Wielocelowy Limit Kredytowy.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 43
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
   Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzeni e MAR
  W raporcie bieżącym z dnia 11 października 2017 r. Zarząd Agory S.A., wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust.
  3 Rozporządzenia MAR poinformował, iż dnia 11 paźdz iernika 2017 roku do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia w
  trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
   Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań f inansowych
  W raporcie bieżącym z dnia 30 marca 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 30 marca 2017 r. Rada
  Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnion ego do badania sprawozdań finansowych. Na mocy uchw ały
  Rady Nadzorczej oraz zgodnie z postanowieniami stat utu Spółki, spółka KPMG Audyt Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 4A, wpisana na listę
  podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finans owych z numerem 3546, została wybrana na biegłego
  rewidenta Spółki, który zbada sprawozdania finansowe za rok 2017, 2018 i 2019.
   Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.
  W raporcie bieżącym z dnia 28 listopada 2017 r. Zarząd Agory S.A. poinformował o terminach przekaz ywania w roku
  obrotowym 2018 skonsolidowanych raportów okresowych .
  Jednocześnie Spółka poinformowała, że nie będzie: ( i) publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku
  z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawier ały kwartalną informację finansową, (ii) publikowała
  jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie
  zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania
  sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową, (iii) publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za
  czwarty kwartał 2017 r. oraz za drugi kwartał 2018 r.
   Informacja o przeprowadzanych testach na utratę war tości aktywów.
  W raporcie bieżącym z dnia 4 stycznia 2018 r., Zarząd Agory S.A. poinformował iż zgodnie z wymoga mi
  Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finans owej Grupa Agora ("Grupa") była w trakcie
  przeprowadzania testów na utratę wartości aktywów w oparciu o m.in. długoterminowe prognozy finansowe
  poszczególnych segmentów Grupy.
  Prowadzone analizy wykazują prawdopodobieństwo koni eczności dokonania odpisów aktualizacyjnych wartości
  aktywów trwałych w segmencie Druk, wartości tytułu prasowego „Cztery Kąty” oraz wartości firmy Trader.com.
  (Polska) Sp. z o.o., których wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny Grupy za czwarty kwartał 2017 r. mógł
  wynieść łącznie około 70-90 mln zł, według wstępnych szacunków, możliwych do dokonania na dzień 4 styc znia
  2018 r.
  Dodatkowo, Spółka przeprowadziła przegląd okresów użytkowania wybranych aktywów trwałych Grupy Agora, co
  mogło skutkować wyższymi odpisami amortyzacyjnymi, które obniżą wynik operacyjny Grupy w czwartym kwartale
  2017 r. o około 5 mln zł.
  Ostateczna wartość odpisów aktualizacyjnych wyniosła 88,9 mln zł i została podana przez Spółkę wraz z publikacją
  sprawozdań finansowych za 2017 r.
   Procedura konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrud nienia w segmencie Druk w Grupie Agora
  W raporcie bieżącym z dnia 1 lutego 2018 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 1 lutego 2018 r., zgodnie z
  postanowieniami Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
  stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury konsultacji w
  sprawie zwolnień grupowych ze związkiem zawodowym d ziałającym przy Spółce. Dodatkowo, w związku z Ustawą z
  dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, konsultacje prowadzone
  były również z radą pracowników Spółki.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 44
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Przyczyną planowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, jest postępujący spadek
  przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych w technologii coldset, w której specjalizują się drukarnie Grupy
  Agora. Trend ten wynika w dużej mierze z kondycji r ynku prasowego w Polsce, którego uczestnicy są głów nymi
  nabywcami usług realizowanych w tej technologii. Zlecenia od klientów z innych branż, w tym realizowan e w
  technologii heatset, mają istotnie mniejszy udział w przychodach z działalności poligraficznej Grupy - ze względu na
  ograniczenia infrastrukturalne nie były i nie są on e w stanie skompensować utraty przychodów związanyc h z
  drukiem coldset.
  Biorąc pod uwagę obecną kondycję rynku prasowego, negatywne prognozy dotyczące perspektyw jego dalszego
  rozwoju oraz postępującą cyfryzację mediów, nie jest możliwe zahamowanie trendu spadkowego w działalno ści
  poligraficznej w technologii coldset. Zarząd Spółki uznał, iż niezbędne jest podjęcie zdecydowanych dz iałań
  restrukturyzacyjnych, które mają na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania drukarni oraz zoptymalizo wanie
  procesów operacyjnych tak, aby ograniczyć negatywny wpływ spadających wolumenów druku na kondycję
  finansową segmentu Druk, m.in. poprzez dopasowanie struktury zatrudnienia do aktualnego wolumenu
  świadczonych usług produkcyjnych.
  Zamiarem Zarządu Agory S.A. było przeprowadzenie zwolnień do 53 pracowników zatrudnionych w segmencie Druk
  w Grupie Agora (co stanowiło 16,3% wszystkich zatrudnionych w tym segmencie - w tym 1,9% zatrudnionych w
  Agora S.A. oraz 17,1% zatrudnionych w spółce Agora Poligrafia Sp. z o.o., na dzień 1 lutego 2018 r.), w okresie od 21
  lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r.
  Spółka przeprowadzi te zmiany z dbałością o pracown ików, oferując im szereg działań osłonowych i wspierających.
  Zarząd Spółki w dniu 1 lutego 2018 r. zwrócił się d o związku zawodowego działającego przy Spółce i rad y
  pracowników Spółki o przystąpienie do konsultacji w powyższej sprawie oraz powiadomił właściwy urząd p racy o
  zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Spółc e.
  W raporcie bieżącym z dnia 7 lutego 2018 r. Zarząd Agory S.A., w nawiązaniu do raportu bieżące go Nr 3/2018 z dnia
  1 lutego r., poinformował o:
  (i) zawarciu przez Spółkę, w dniu 7 lutego 2018 rok u, trójstronnego porozumienia ("Porozumienie") ze z wiązkiem
  zawodowym działającym przy Spółce (które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca
  2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z p racownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
  pracowników) oraz z radą pracowników Spółki (które stanowi porozumienie w trybie przepisów Ustawy z dn ia 7
  kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji),
  (ii) podjęciu przez zarząd Spółki, w dniu 7 lutego 2018 r., uchwały o przeprowadzeniu zwolnienia grupo wego w
  segmencie Druk w Grupie Agora na zasadach określonych w zawartym Porozumieniu.
  Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresi e od 15 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r. i obejmie do 53
  pracowników segmentu Druk w Grupie Agora, co stanow i około 16,3% wszystkich zatrudnionych w tym segmencie.
  Na mocy Porozumienia zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących
  Spółkę przepisów prawa. Do odprawy wynikającej z pr zepisów prawa, doliczona zostanie dodatkowa rekompe nsata
  w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracow nicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi
  obejmującymi m.in. wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz przekwalifikowaniu. Części pracowników, którzy pozostaną
  zatrudnieni w segmencie Druk podwyższone zostanie w ynagrodzenie zasadnicze w związku między innymi ze
  zmienionym zakresem obowiązków. Spółka, zgodnie z wymogami prawa, przekaże stosowne informacje, w tym treść
  zawartego Porozumienia Powiatowemu Urzędowi Pracy.
  Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupow ych, która obciąży wynik Grupy Agora w pierwszym kwartale
  2018 r. wyniesie około 1,6 mln zł. Grupa Agora szacuje, że oszczędności z tytułu restrukturyzacji w skali roku mogą
  wynieść około 2,0 - 2,5 mln zł.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 45
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  V. OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KO RPORACYJNEGO PRZEZ
  AGORĘ S.A. W 2017 R.
  Niniejsze Oświadczenie i Raport o stosowaniu Ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2017 r. zostało sporządzone
  na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Minis tra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitent ów papierów wartościowych oraz warunków uznawania z a
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa p aństwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U.
  2014, poz. 133 z późn. zm.)
  1. ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRYM PODLEGAŁA S PÓŁKA W 2017 ROKU
  W 2017 r. Agora S.A. podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre praktyki spółe k
  notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”). Dobre P raktyki zostały przyjęte uchwałą Rady GPW nr 26/1413/2015
  z dnia 13 października 2015 roku. Zarząd Spółki dok łada należytej staranności w celu przestrzegania zasad Dobrych
  Praktyk. Dobre praktyki są dostępne publicznie na s tronie internetowej GPW (https://www.gpw.pl/dobre-p raktyki).
  2. WSKAZANIE POSTANOWIEŃ ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NI E BYŁY PRZEZ EMITENTA
  STOSOWANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚ CI I PRZYCZYNY
  NIEZASTOSOWANIA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ ORAZ W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA ZAMIERZA
  USUNĄĆ EWENTUALNE SKUTKI NIEZASTOSOWANIA DANEGO POS TANOWIENIA LUB JAKIE
  KROKI ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO NIEZAST OSOWANIA DANEGO
  POSTANOWIENIA W PRZYSZŁOŚCI
  W 2017 r. Spółka stosowała wszystkie postanowienia Dobrych Praktyk. Rekomendacja dotycząca zapewnienia
  akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadz eniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  (IV.R.2) w zakresie zapewnienia akcjonariuszom dwus tronnej komunikacji, przy wykorzystaniu środków kom unikacji
  elektronicznej, w czasie rzeczywistym, w ramach któ rej akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego
  zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejs ce obrad, była realizowana poprzez kontakt za pomoc ą
  dedykowanego adresu email.
  3. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK GI EŁDOWYCH
  3.1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestor ami
  W zakresie prowadzonej polityki informacyjnej Spółka stosuje się do zaleceń rekomendacji poprzez zapew nienie
  wszystkim zainteresowanym łatwego i niedyskryminującego nikogo dostępu do informacji za pomocą różnorodnych
  narzędzi komunikacji.
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza w niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu,
  informacje wymagane przepisami prawa i zasadami szc zegółowymi Dobrych Praktyk oraz inne dokumenty
  korporacyjne mające na celu jak najszersze przybliżenie zainteresowanym profilu działalności Spółki. M imo, że akcje
  Agory S.A. nie są zakwalifikowane do indeksu WIG20 i mWIG40, Spółka udostępnia wszystkie powyższe info rmacje i
  dokumenty również w języku angielskim.
  Dodatkowo Spółka prowadzi mobilną wersję serwisu re lacji inwestorskich oraz biura prasowego Agory, a także konto
  Spółki w serwisie Twitter, umożliwiając tym samym b ieżący dostęp do informacji. Spółka zapewnia bezpośredni oraz
  imienny kontakt z pracownikami działu relacji inwes torskich oraz przedstawicielami Zarządu Spółki. Spółka oferuje
  także newsletter korporacyjny, który umożliwia otrz ymywanie wybranych bieżących informacji korporacyjn ych lub
  prasowych. Dodatkowo, Spółka prowadzi mailing branż owy z raportami dotyczącymi poszczególnych segmentó w
  mediów. Spółka zamieszcza również na swojej stronie raporty dotyczące przestrzegania przez nią zasad ładu
  korporacyjnego oraz informacje o zasadzie dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania spraw ozdań
  finansowych. Na początku 2018 r. Spółka uruchomiła nową wersję serwisu korporacyjnego.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 46
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  W przypadku, gdy Spółka poweźmie wiedzę o rozpowsze chnianiu w mediach nieprawdziwych informacji, które mogą
  istotnie wpłynąć na jej ocenę lub wizerunek, Zarząd Spółki niezwłocznie po powzięciu takiej wiedzy pod ejmuje
  decyzję, w jaki sposób najskuteczniej zareagować na tego typu informacje – poprzez zamieszczenie oświa dczenia na
  stronie korporacyjnej Spółki czy stosując inne, wyb rane rozwiązania, jeżeli charakter informacji i okoliczności
  publikacji takich informacji dają podstawy uznać przyjęcie takiego rozwiązania za bardziej właściwe.
  Spółka dokłada wszelkich starań, aby sporządzić i o publikować raporty okresowe w możliwie najkrótszym czasie po
  zakończeniu okresu sprawozdawczego, biorąc pod uwag ę złożoność struktury kapitałowej Spółki. Zarząd Agory S.A.
  spotyka się cyklicznie z przedstawicielami rynku kapitałowego oraz mediów na spotkaniach po publikacji wyników
  kwartalnych. Spotkania te są również transmitowane przez internet tak, aby umożliwić wszystkim, którzy nie mogli
  stawić się osobiście, zarówno śledzenie ich przebiegu, jak i zadawanie pytań drogą mailową.
  3.2. Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych i członków rad nadzorczych
  Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki w swoim działaniu kierują się interesem Spółki. W skład Zarządu i Rady Nadzorczej
  powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifik acje i doświadczenie.
  Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członków Zarządu. Spół ka
  publikuje na swojej stronie korporacyjnej podział o dpowiedzialności za poszczególne obszary działalnoś ci spółki
  pomiędzy poszczególnych członków Zarządu. W ramach podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu
  w 2017 r. jeden z nich pełnił jednocześnie funkcję prezesa zarządu spółki zależnej Helios S.A., wchodz ącej w skład
  segmentu biznesowego bezpośrednio przez niego nadzo rowanego. Drugi członek zarządu pełnił jednocześnie funkcję
  członka zarządu spółki zależnej Stopklatka S.A., kt óra z ramienia Agory S.A. była przez niego nadzorow ana. W opinii
  Zarządu wspiera to skuteczną realizację planu rozwo ju zarówno tych spółek, jak i całego przedsiębiorstwa emitenta.
  Rada Nadzorcza Spółki nie ma wpływu na dobór kandyd atów do Zarządu Spółki. Prawo zgłaszania kandydatów na
  członków Zarządu należy do akcjonariuszy posiadając ych akcje serii A, natomiast wyboru członków Zarząd u
  dokonuje Walne Zgromadzenie (z zastrzeżeniem możliw ości kooptacji członków Zarządu zgodnie z postanowieniami
  Statutu). Niemniej jednak, oceniając pracę poszczeg ólnych członków Zarządu po zakończeniu każdego roku
  obrotowego, Rada Nadzorcza rozmawia z każdym z czło nków Zarządu o ich planach dotyczących dalszego pełnienia
  swojej funkcji tak, żeby dążyć do zapewnienia efekt ywnego funkcjonowania Zarządu.
  Przedstawiciele Rady Nadzorczej Agory reprezentują różne obszary wiedzy i długoletnie doświadczenie zawodowe,
  co pozwala im patrzeć na zagadnienia związane z fun kcjonowaniem Spółki i Grupy z szerszej perspektywy.
  Przedstawiciele Rady Nadzorczej są w stanie poświęc ić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obow iązków.
  W przypadku rezygnacji lub niemożności sprawowania czynności przez członka Rady Nadzorczej, Spółka niezwłocznie
  podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej, z tym
  zastrzeżeniem, że członkowie Rady Nadzorczej są pow oływani przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z wymogam i
  Dobrych Praktyk, co najmniej dwóch członków Rady Na dzorczej spełnia wymogi niezależności.
  Członkowie Rady Nadzorczej Spółki na bieżąco otrzym ują wszelkie niezbędne informacje o sprawach dotyczących
  funkcjonowania Spółki i Grupy. Dodatkowo, Spółka za pewnia Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z
  profesjonalnych, niezależnych usług doradczych (uwz ględniając sytuację finansową Spółki), które w ocenie Rady
  mogą być niezbędne do sprawowania przez nią efektyw nego nadzoru w Spółce.
  Rada Nadzorcza Agory nie odstąpiła od realizacji ża dnej z Dobrych Praktyk stosowanych przez członków r ad
  nadzorczych. W ramach swoich obowiązków sporządza ona zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny
  systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem , compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Powy ższa
  ocena obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrol ne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansow ego i
  działalności operacyjnej. Ocena ta jest publikowana przez Spółkę wraz ze wszystkimi materiałami związa nymi z
  walnym zgromadzeniem na stronie korporacyjnej Spółk i.
  Jednocześnie Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje s prawy, które są przedmiotem obrad walnego zgromadze nia.
  Przedstawiciele Rady Nadzorczej zawsze uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwi ającym
  im udzielenie, w dopuszczalnym przez przepisy obowi ązującego prawa zakresie, odpowiedzi na ewentualne pytania
  ze strony akcjonariuszy. W 2017 r. podczas obrad Wa lnego Zgromadzenia Radę Nadzorczą reprezentował jej
  przewodniczący Pan Andrzej Szlęzak.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 47
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Rada co roku przygotowuje również sprawozdanie ze s wojej działalności w danym roku obrotowym. Rada przedstawi
  również sprawozdanie ze swojej działalności w 2017 r., które obejmie informacje na temat: składu Rady i jej
  Komitetów, spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności, liczby posiedzeń Rady i jej Komitetów w
  raportowanym okresie oraz dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza przedstawi również
  swoją ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowią zków informacyjnych dotyczących stosowania ładu
  korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy or az przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowy ch, jak również ocenę racjonalności prowadzonej przez
  Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub i nnej o zbliżonym charakterze albo informację o brak u takiej
  polityki.
  W przypadku powiązań członka Rady Nadzorczej z akcj onariuszem dysponującym więcej niż 5% ogólnej liczby głosów
  informuje on Zarząd Spółki oraz pozostałych członkó w Rady Nadzorczej o tym fakcie. Podobnie dzieje się w
  przypadku konfliktu interesów lub możliwości jego p owstania.
  3.3. Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszam i
  Obecnie papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są przedmiotem obrotu jedynie na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie, stąd też wszyscy akcjonariusze Spółki nabywają swoje prawa zgodnie z polskim system
  prawnym w jednakowych terminach. Wszyscy akcjonariu sze Spółki, w zakresie transakcji i umów zawieranych przez
  Spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powi ązanymi, są traktowani jednakowo w takich samych sy tuacjach.
  W przypadku wprowadzania zmian w regulaminie walneg o zgromadzenia, Spółka stara się to czynić z należytym
  wyprzedzeniem tak, aby umożliwić wszystkim akcjonar iuszom wykonywanie ich praw, jak również Spółka dok łada
  starań, aby zmiany w regulaminie walnego zgromadzen ia obowiązywały najwcześniej od następnego walnego
  zgromadzenia.
  Spółka dokłada również wszelkich starań (w tym ustalenie miejsca i terminu walnego zgromadzenia), aby zapewnić
  jak najszerszemu gronu akcjonariuszy możliwość ucze stniczenia w walnym zgromadzeniu. Spółka informuje
  niezwłocznie o wszelkich zmianach dotyczących organizacji walnego zgromadzenia, w tym o tych zgłoszonych do
  porządku obrad walnego zgromadzenia. Agora umożliwi a również udział w walnym zgromadzeniu Spółki
  przedstawicielom mediów.
  Spółka dąży do odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie (biorąc pod uwagę
  również organizację działalności Grupy Agora) po pu blikacji raportu rocznego, z uwzględnieniem właściwych
  przepisów prawa. W dniu 21 czerwca 2017 r. Walne Zg romadzenie Spółki, zwołane na wniosek Zarządu, obradowało
  w jej siedzibie w Warszawie, a wszystkie dokumenty związane z jego organizacją i przebiegiem, w tym zapis
  transmisji wideo, znalazły się na stronie korporacy jnej Spółki. Jego przebieg był zgodny z przepisami kodeksu spółek
  handlowych oraz regulaminem Walnego Zgromadzenia. C złonkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident
  obecni w toku obrad, byli gotowi do udzielania wyja śnień w zakresie swoich kompetencji i przepisów pra wa. Pytania
  ze strony akcjonariuszy zadawane w trakcie przebieg u walnego zgromadzenia i udzielane na nie odpowiedz i są
  dostępne dla wszystkich dzięki transmitowaniu przeb iegu walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  Dodatkowo, gdy pojawia się taka potrzeba, Spółka sp orządza listę pytań zadawanych przed i w trakcie walnego
  zgromadzenia oraz odpowiedzi udzielonych na te pyta nia. Odpowiedzi na pytania udzielają obecni na walnym
  zgromadzeniu przedstawiciele Zarządu oraz Rady Nadz orczej Spółki.
  Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół ki w 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian w
  regulaminie walnego Zgromadzenia oraz Statucie Spół ki.
  Walne Zgromadzenie zatwierdziło roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok
  obrotowy 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalno ści Spółki w roku obrotowym 2016.
  Walne Zgromadzenie ustaliło liczbę członków Rady Na dzorczej kadencji rozpoczynającej się wraz z jego
  zakończeniem na 6 osób, powołując do składu Rady Na dzorczej: Dariusza Formelę, Tomasza Sielickiego, Wandę
  Rapaczyński, Andrzeja Szlęzaka, Annę Marię Kryńską- Godlewską oraz Andrzeja Dobosza.
  W 2017 r. Walne Zgromadzenie zatwierdziło powołanie do składu Zarządu Agnieszki Sadowskiej, które nastąpiło
  w drodze kooptacji, w dniu 1 marca 2017 r
  W 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło równ ież uchwałę w sprawie pokrycia straty netto z kapitału
  zapasowego Spółki oraz upoważniło Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich późniejszego  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 48
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  umorzenia. Walne Zgromadzenie wydzieliło w tym celu z kapitału zapasowego kwotę 23.832.713 zł na fundusz
  rezerwowy utworzony w celu realizacji skupu akcji w łasnych.
  8 listopada 2017 r. odbyło się również Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zostało ono zwołane na wniosek
  Zarządu, obradowało w siedzibie głównej Spółki w Wa rszawie, a wszystkie dokumenty związane z jego organizacją i
  przebiegiem, w tym zapis transmisji wideo, znalazły się na stronie korporacyjnej Spółki. Jego przebieg był zgodny z
  przepisami kodeksu spółek handlowych oraz regulamin em Walnego Zgromadzenia.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu zarządu Agory Annę Kryńską-Godlewską oraz Grzegorza
  Kanię na wspólną kadencję, która wygaśnie z dniem o dbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawo zdanie
  finansowe za 2017 rok.
  Od kilku lat Spółka prowadzi transmisję obrad walne go zgromadzenia w czasie rzeczywistym zarówno w jęz yku
  polskim, jak i angielskim. W trakcie obydwu walnych zgromadzeń zorganizowanych w 2017 r. Spółka zapewn iła
  akcjonariuszom możliwość dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej z wykorzystaniem dedykowanego adresu e-mail. Ze względu na istotne nakłady finansowe i
  technologiczne oraz potencjalne wątpliwości prawne, Spółka nie umożliwia wykonywania, osobiście lub pr zez
  pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzen ia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Spółka dąży do przestrzegania wszystkich zasad szcz egółowych dotyczących walnego zgromadzenia i relacj i z
  akcjonariuszami wskazanych w Dobrych Praktykach.
  4. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JE GO ZASADNICZYCH UPRAWNIEŃ
  ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA
  Walne Zgromadzenie Agory („WZ”) działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Agory.
  Paragraf 16 ust. 2 Statutu przewiduje możliwość uch walenia przez WZ Regulaminu Walnego Zgromadzenia
  określającego zasady jego funkcjonowania. Uchwaleni e, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej
  ważności trzech czwartych głosów oddanych. Regulami n WZ znajduje się pod adresem URL:
  https://www.agora.pl/media/Dokumenty/Regulamin_waln ego_zgromadzenia.pdf. WZ zwoływane jest zgodnie z
  przepisami kodeksu spółek handlowych.
  O ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statut u nie stanowią inaczej, uchwały WZ podejmowane są
  bezwzględną większością głosów oddanych. Zgodnie z §15 ust. 2 Statutu, uchwały dotyczące połączenia Spółki z
  innym podmiotem, innych form konsolidacji, jakie są lub będą dopuszczone przez przepisy prawa, podział u Spółki, a
  także ustalania zasad wynagradzania członków Rady N adzorczej, w tym także osobnego wynagrodzenia dla
  członków, którzy zostali oddelegowani do stałego in dywidualnego wykonywania nadzoru, podejmowane są
  większością trzech czwartych głosów oddanych. Więks zości trzech czwartych głosów oddanych w obecności
  akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 50% kap itału zakładowego Spółki wymagają dla swojej ważnoś ci
  uchwały dotyczące usunięcia spraw spod obrad walneg o zgromadzenia, które wcześniej objęte były porządkiem
  dziennym. Natomiast gdy o usunięcie spraw z porządk u dziennego wnosi Zarząd Spółki, uchwała wymaga
  bezwzględnej większości głosów oddanych. Uchwały WZ nie wymaga nabycie oraz zbycie nieruchomości,
  użytkowania wieczystego, a także udziału w nierucho mości.
  Zgodnie z §15 ust. 4 Statutu, usunięcie spraw umies zczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia na ż ądanie
  zgłoszone na podstawie art. 400 lub art. 401 Kodeks u spółek handlowych przez akcjonariusza reprezentuj ącego co
  najmniej taką część kapitału, jaka jest wskazana w tych przepisach, wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie
  żądanie. Podjęcie uchwały dotyczącej odpowiedzialno ści akcjonariusza wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu wymaga
  większości trzech czwartych głosów oddanych w obecn ości akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50%
  wszystkich akcji Spółki uprawniających do głosowani a przy podjęciu takiej uchwały.
  Według §17 ust. 1 Statutu żaden akcjonariusz nie mo że wykonywać więcej niż 20% ogólnej liczby głosów n a walnym
  zgromadzeniu, przy czym przy ustalaniu obowiązków n abywców znacznych pakietów akcji, przewidzianych w
  Ustawie o ofercie publicznej, takie ograniczenie pr awa głosu nie istnieje. Wspomnianego ograniczenia p rawa głosu
  nie stosuje się również do:
   akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje s erii A,
   akcjonariusza, który - posiadając akcje uprawniając e do nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na wa lnym
  zgromadzeniu - ogłosił zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej wezwanie do zapisywania się na sprzedaż  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 49
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  lub zamianę wszystkich akcji Spółki i w ramach taki ego wezwania nabył akcje uprawniające, łącznie z do tychczas
  posiadanymi przez niego akcjami Spółki, do wykonywa nia co najmniej 75% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu. Przy obliczaniu udziałów akcjonariusz a w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, o
  których mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, że wspomniane (20-procentowe) ograniczenie prawa głos u nie
  istnieje.
  Zgodnie z §17 ust. 5 Statutu udział głosów podmiotó w zagranicznych i podmiotów kontrolowanych przez po dmioty
  zagraniczne na Walnym Zgromadzeniu nie może przekro czyć 49%. Ograniczenie to nie ma zastosowania w
  odniesieniu do podmiotów mających siedzibę lub miej sce zamieszkania w państwie członkowskim Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego.
  Przy podejmowaniu uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu publicznego na każdą akcję, bez względu na jej
  uprzywilejowanie, przypada jeden głos.
  Zgodnie z §7 ust. 1 Statutu, poza akcjami imiennymi serii A, na kapitał zakładowy Spółki składają się akcje zwykłe serii
  BiD, imienne i na okaziciela. Akcje imienne serii A uprzywilejowane są w ten sposób, przy uwzględnieni u wyżej
  wspomnianych zastrzeżeń, że każda z nich uprawnia d o pięciu głosów na walnym zgromadzeniu.
  Zgodnie z §11 ust. 1 Statutu zbycie lub zamiana upr zywilejowanych akcji serii A na akcje na okaziciela wymaga
  pisemnej zgody właścicieli co najmniej 50% uprzywil ejowanych akcji serii A wpisanych do księgi akcyjnej w dniu
  złożenia wniosku o wyrażenie zgody na zbycie lub za mianę uprzywilejowanych akcji serii A na akcje na okaziciela. W
  ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, Zarząd jes t obowiązany doręczyć odpis wniosku każdemu z właśc icieli
  uprzywilejowanych akcji serii A, którzy są uprawnie ni do wyrażenia zgody, na adres akcjonariusza wpisa ny w księdze
  akcyjnej.
  Kandydatów na członków Rady Nadzorczej mają prawo z głaszać akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje
  serii A lub akcjonariusze, którzy na ostatnim walny m zgromadzeniu, przed zgłoszeniem kandydatur, udoku mentowali
  prawo do nie mniej niż 5% głosów i posiadają w chwi li zgłoszenia kandydatur nie mniej niż 5% kapitału zakładowego
  Spółki (§ 21 ust. 1 lit. a Statutu). W przypadku zł ożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej poz ostali
  członkowie organu mogą w drodze kooptacji powołać n owego członka, który swoje czynności będzie sprawować do
  czasu wyboru członka Rady Nadzorczej przez walne zg romadzenie, nie dłużej jednak niż do upływu wspólnej kadencji
  Rady Nadzorczej. Odwołanie (usunięcie) członka Rady Nadzorczej przed upływem wspólnej kadencji Rady Na dzorczej
  może nastąpić uchwałą walnego zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że do czasu
  ustania przywilejów akcji serii A, za przyjęciem ta kiej uchwały oddanych zostanie 80% głosów przypadaj ących na
  wszystkie uprzywilejowane akcje serii A.
  Informacje na temat uprawnień walnego zgromadzenia i praw akcjonariuszy odnośnie powoływania i odwoływania
  członków Zarządu są zawarte w dalszej części niniej szego dokumentu.
  Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest n iedopuszczalna.
  Prawa akcjonariuszy Spółki, w tym prawa akcjonarius zy mniejszościowych, wykonywane są w zakresie i w s posób
  zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych.
  Realizując zasadę przejrzystości, efektywnej polity ki informacyjnej oraz starając się zapewnić wszystk im
  akcjonariuszom równy dostęp do informacji o Spółce, Agora S.A. prowadzi transmisję obrad Walnego Zgrom adzenia
  przez internet, w języku polskim i angielskim.
  W obradach walnego zgromadzenia Spółki uczestniczą zawsze przedstawiciele Zarządu, Rady Nadzorczej oraz
  biegłego rewidenta Spółki.
  5. SKŁAD OSOBOWY I JEGO ZMIANY ORAZ ZASADY DZIAŁANI A ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I
  NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW.
  5.1. Zarząd
  Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy kodeksu s półek handlowych oraz Statutu. Zgodnie ze Statutem, Zarząd
  składa się z od trzech do sześciu członków, których dokładną liczbę określają akcjonariusze posiadający większość
  uprzywilejowanych akcji serii A, a po ustaniu przyw ilejów w stosunku do tych akcji, Rada Nadzorcza (§ 28 Statutu).
  Kadencja Zarządu trwa 5 lat (§29 ust. 1 Statutu). R ada Nadzorcza w konsultacji z Prezesem Zarządu usta la
  wynagrodzenie oraz inne świadczenia dla Członków Za rządu. Zgodnie z §27 Statutu Spółki, Zarząd kieruje  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 50
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnąt rz. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane
  z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone do komp etencji innych władz Spółki. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą
  większością głosów (§34 ust. 1 Statutu). Do składan ia oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków maj ątkowych
  Spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważniony jest każdy Członek Zarządu jednoosobowo. Organizacj ę i sposób
  działania Zarządu określa szczegółowo regulamin org anizacji i pracy Zarządu.
  Zgodnie z §35 Statutu, członków Zarządu obejmuje za kaz konkurencji. W szczególności nie mogą oni zajmować się
  interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestni czyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik,
  akcjonariusz lub członek władz. Zakaz ten nie obejm uje uczestnictwa Członków Zarządu w organach nadzor czych i
  zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka jest bezpośrednio lub pośrednio powiązana
  kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 1% papierów wartościowych spółek publicznych prowa dzących
  działalność konkurencyjną.
  Na dzień przedstawienia niniejszego Sprawozdania Z arządu, w skład Zarządu Spółki wchodzą:
  - Bartosz Hojka – Prezes Zarządu,
  - Tomasz Jagiełło - Członek Zarządu,
  - Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu (od dnia 1 m arca 2017 r.),
  - Anna Kryńska-Godlewska - Członek Zarządu (od dnia 8 listopada 2017 r.),
  - Grzegorz Kania - Członek Zarządu (od dnia 8 listo pada 2017 r.).
  Bartosz Hojka
  Członek Zarządu Spółki od 28 czerwca 2013 r. Od 12 marca 2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Agory.
  Nadzoruje segmenty Radio i Prasa, pion Sprzedaży Ko rporacyjnej oraz działy Pracowniczy i Komunikacji
  Korporacyjnej. Zasiada w radach nadzorczych Helios S.A., AMS S.A., Yieldbird Sp. z o.o., Goldenline Sp. z o.o.
  i Stopklatka S.A.
  Od samego początku swojej kariery zawodowej związan y był z mediami elektronicznymi, m.in. jako redaktor w
  katowickim radiu TOP oraz w ośrodku regionalnym TVP w Katowicach. Pracę w Agorze rozpoczął w 1998 r.
  na stanowisku dyrektora programowego śląskiego radi a Karolina. Następnie, jako dyrektor programu i promocji
  wszystkich stacji należących do Grupy Radiowej Agor y sp. z o.o. (GRA), był m.in. odpowiedzialny za wprowadzenie
  na rynek marki Radio Złote Przeboje. W latach 2005 - 2013 członek zarządu i dyrektor zarządzający GRA, obejmującej
  Radio Złote Przeboje, Rock Radio, Radio Pogoda oraz Radio TOK FM, którego GRA jest większościowym udzi ałowcem.
  Przeprowadził restrukturyzację, która zaowocowała s kokową poprawą rentowności segmentu radiowego. Pod jego
  kierownictwem Radio TOK FM stało się jednym z najba rdziej opiniotwórczych mediów w Polsce, GRA zwiększyła
  skalę swojej działalności oraz rozwinęła pod marką Tuba.FM innowacyjną ofertę w internecie, na urządze niach
  mobilnych i w SMART TV. Ponadto GRA założyła Doradz two Mediowe - lidera rynku pośrednictwa reklamowego
  w radiu, obejmującego obecnie zespół Tandem Media.
  Bartosz Hojka jest członkiem Rady Digital News Init iative (DNI) Fund - funduszu założonego przez firmę Google, w
  ramach którego wydawcy z całej Europy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów rozwijających wysokiej
  jakości dziennikarstwo dzięki technologii i innowac jom.
  Urodzony w 1974 r., absolwent dziennikarstwa na Uni wersytecie Śląskim. Od 2010 r. wykładowca na Wydzia le Radia
  i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.
  Tomasz Jagiełło
  Członek zarządu Agory od 28 czerwca 2013 r. Nadzoru je spółki Helios i NEXT FILM, Wydawnictwo Agora, a także dział
  Prawny Agory. Zasiada w radach nadzorczych spółek A MS S.A. i Stopklatka S.A.
  Tomasz Jagiełło jest założycielem i prezesem zarząd u spółki Helios S.A., największego operatora sieci kin w Polsce
  pod względem liczby obiektów. Współtwórca sukcesu s półki, od początku odpowiedzialny za jej rozwój i strategię.
  Reprezentował spółkę podczas transakcji nabycia w 2 007 r. sieci 5 kin Kinoplex oraz podczas transakcji nabycia
  większościowego pakietu akcji spółki przez Agorę S. A. w 2010 r. Był jednym z pomysłodawców powołania f irmy NEXT
  FILM Sp. z o.o., dzięki której Helios poszerzył swo ją działalność o dystrybucję filmową.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 51
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Kina Pols kie, przez kilka lat był też członkiem Rady Polskiego Instytutu
  Sztuki Filmowej.
  Urodzony w 1967 r., absolwent Wydziału Prawa Uniwer sytetu Łódzkiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu
  w Edynburgu.
  Agnieszka Sadowska
  Wchodzi w skład zarządu Agory od 1 marca 2017 r. Na dzoruje segmenty Internet, Druk i Reklama Zewnętrzna, pion
  Czasopisma, dział Big Data oraz działalność telewiz yjną.
  Agnieszka Sadowska jest związana z Agorą od 1999 r. Swoją karierę rozpoczęła jako analityk finansowy, pracowała
  również w dziale Nowe Przedsięwzięcia, odpowiadając ym za przejęcia i inwestycje w Grupie Agora, a także była
  kierownikiem działu Controlling & Business Developm ent.
  W latach 2010 - 2013 była dyrektorem zarządzającym platformy internetowej Publio.pl, zajmującej się sprzedażą e-
  booków i audiobooków. Stworzyła koncepcję oraz nadz orowała powstanie i działalność serwisu, który po roku od
  startu znalazł się w czołówce księgarni internetowy ch z publikacjami elektronicznymi.
  Agnieszka Sadowska od listopada 2013 r. z sukcesem kieruje rozwojem działalności telewizyjnej w Grupie Agora, w
  tym współpracą z Kino Polska TV S.A. przy rozwijani u kanału filmowego Stopklatka TV. Jest Członkiem Za rządu spółki
  Stopklatka S.A. Współtworzyła sukces spółki, która w niecałe 3 lata od uruchomienia osiągnęła rentowno ść.
  Jednocześnie w ramach struktur Agory S.A. odpowiada ła za skuteczne przeprowadzenie Spółki przez proces
  koncesyjny i pozyskanie koncesji na nadawanie nazie mnego kanału telewizyjnego METRO w ramach multiplek su 8
  (MUX-8). Od 2016 r. była Prezesem Zarządu spółki Gr een Content Sp. z o.o., która uzyskała koncesję na nadawanie
  kanału METRO. Stacja została uruchomiona 2 grudnia 2016 r. i od początku nadawania uzyskiwała najlepsze wyniki
  spośród wszystkich kanałów telewizyjnych w ofercie MUX-8. Agnieszka Sadowska współuczestniczyła równie ż
  w procesie pozyskania przez Agorę inwestora strateg icznego do rozwoju kanału METRO, a następnie w sprz edaży
  kanału spółce Discovery Polska.
  Urodzona w 1974 r., absolwentka kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławi u. W
  1999 r. uzyskała tytuł MBA w Szkole Biznesu Politec hniki Warszawskiej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu
  zarządzania i finansów, w tym ACCA, uzyskując statu s ACCA member.
  Anna Kryńska-Godlewska
  Od 8 listopada 2017 r. wchodzi w skład zarządu Agor y. Nadzoruje działalność pionu Nowe Przedsięwzięcia .
  Anna Kryńska-Godlewska jest menadżerem z ponad dwud ziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania
  inwestycjami kapitałowymi. Ponad 20 lat pracowała d la Media Development Investment Fund, gdzie przez o statnie 9
  lat pełniła funkcję członka zarządu i dyrektor inwe stycyjnej odpowiedzialnej za inwestycje funduszu w sektorze
  mediów w Europie, Azji, Afryce oraz w Ameryce Połud niowej. Wcześniej była związana m.in. z Fidea Management,
  firmą zarządzającą X NFI, CIECH S.A. oraz z Bankiem Handlowym w Warszawie. Od 23 czerwca 2016 r. do 8 listopada
  2017 r. zasiadała w Radzie Nadzorczej Agory S.A.
  Urodzona w 1972 r., jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Banko wości
  oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. Ukończyła kursy doszkalające m.in. w Harvard Business School.
  Grzegorz Kania
  Od 8 listopada 2017 r. wchodzi w skład zarządu Agor y. Nadzoruje piony Finanse i Administracja oraz Technologie,
  a także dział Audytu Wewnętrznego.
  Grzegorz Kania to specjalista w dziedzinie zarządza nia finansami z blisko dwudziestoletnim doświadczen iem
  w międzynarodowych firmach. Karierę rozpoczął w Pri cewaterhouseCoopers, specjalizując się w usługach doradztwa
  i audytu dla podmiotów z sektora nowych technologii , mediów i rozrywki. W latach 2003-2008 pełnił funk cję
  zastępcy dyrektora finansowego UPC Polska. W latach 2008-2011 kierował finansami w skandynawskiej Grup ie
  Kapitałowej BLStream (obecnie Intive), będącej dost arczycielem aplikacji mobilnych i innych rozwiązań
  informatycznych. Od 2012 r. pełnił funkcję CFO w Ri ngier Axel Springer Polska, a od 2014 r. - w Grupie Onet-RAS
  Polska.
  Urodzony w 1973 r., absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od 2001 r. jest
  członkiem ACCA.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 52
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  5.2. Rada Nadzorcza
  Rada Nadzorcza Spółki działa w oparciu o przepisy k odeksu spółek handlowych oraz Statutu. Zgodnie z §1 8 ust. 1
  Statutu, Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mni ej niż sześciu i nie więcej niż dziesięciu członków powoływanych
  przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem pozostały ch postanowień Statutu. Liczbę członków Rady Nadzorczej
  ustala Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Rady Na dzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady
  Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie zastępcę prze wodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje (§18 ust. 2
  Statutu).
  Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. W związku z powyższym, kadencja
  poprzedniej Rady Nadzorczej wygasła z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego
  sprawozdanie finansowe za 2015 r. tj. w dniu 23 czerwca 2016 r. Jednocześnie w tym samym dniu Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało skład obecnej Rady Nadzorczej, której kadencja wygaśnie z dniem
  odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r.
  Zgodnie z §20 ust. 4 Statutu, co najmniej dwóch czł onków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni. Obe cnie w
  Radzie Nadzorczej Spółki większość członków Rady Na dzorczej ma status niezależnych członków. Większość
  członków Rady Nadzorczej spełnia również wymogi nie zależności określone w Dobrych Praktykach. Do szczególnych
  kompetencji Rady Nadzorczej Agory należy m. in. oce na sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozdania finansowego Spółki, ocena wniosków Zar ządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
  ustalanie, w porozumieniu z Prezesem Zarządu, wynag rodzenia członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta i
  wyrażanie zgody na warunki istotnych transakcji Spó łki z podmiotami powiązanymi oraz inne kwestie prze widziane
  przez przepisy prawa i postanowienia Statutu. Zgodn ie z §23 ust. 8 Statutu, posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane
  są przynajmniej raz na kwartał. Przewodniczący zwoł uje także posiedzenia Rady Nadzorczej na żądanie Za rządu
  Spółki, wyrażone w formie uchwały, lub na żądanie k ażdego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Na dzorczej
  mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezp ośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób
  umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestnic zących w nim członków. Za miejsce posiedzenia
  przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków bezpośr edniego porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce
  pobytu prowadzącego posiedzenie.
  Zgodnie z §23 ust. 5 Statutu, uchwały Rady Nadzorcz ej zapadają bezwzględną większością głosów przy obe cności co
  najmniej ponad połowy członków Rady Nadzorczej, z z astrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu
  przewidujących inną większość i kworum.
  Na dzień przedstawienia niniejszego Sprawozdania Za rządu w skład Rady Nadzorczej Spółki (kadencja obec na)
  wchodzą:
  - Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Andrzej Dobosz – Członek Rady Nadzorczej,
  - Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej,
  - Wanda Rapaczynski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej,
  - Maciej Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej (od 9 listopada 2017 r.).
  Na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonari uszy Spółki, tj. 21 czerwca 2017 r., w skład Rady Nadzorczej
  Spółki (kadencja poprzednia) wchodzili:
  - Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Andrzej Dobosz – Członek Rady Nadzorczej,
  - Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej,
  - Anna Kryńska – Godlewska – Członek Rady Nadzorcze j,
  - Wanda Rapaczynski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 53
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  dr hab. Andrzej Szlęzak
  Partner kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & S zlęzak (SK&S). Pracę w SK&S rozpoczął krótko po jej powstaniu
  w 1991 r. W 1993 r. został w niej partnerem, zaś w 1996 r. starszym partnerem. W ramach działalności w SK&S
  uczestniczył w obsłudze prawnej szeregu transakcji prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacji wielu sektorów
  przemysłu polskiego i bankowości, nadzorował liczne projekty z obszaru fuzji i przejęć, brał udział w projektach typu
  greenfield, sporządzał liczne projekty dokumentacji transakcyjnej oraz był autorem wielu ekspertyz pra wnych
  z obszaru prawa cywilnego i handlowego. Jest arbitr em Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarc zej
  w Warszawie i wiceprzewodniczącym jego Rady Arbitra żowej; był wielokrotnie powoływany jako arbiter w sporach
  prowadzonych przed Międzynarodowym Trybunałem Arbit rażowym ICC w Paryżu.
  Andrzej Szlęzak uzyskał stopień magistra filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym i magistra pr awa na Wydziale
  Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1979-81 odbył aplikację sędziowską w Sądzie
  Wojewódzkim w Poznaniu. Od 1979 r. był pracownikiem naukowym Instytutu Prawa Cywilnego UAM, w którym
  obronił pracę doktorską oraz rozprawę habilitacyjną z zakresu prawa cywilnego. W 1994 r. powołany zost ał na
  stanowisko profesora UAM, na którym pozostawał do m omentu odejścia z Wydziału Prawa w 1996 r. Dr hab. A.
  Szlęzak był stypendystą wielu zagranicznych uczelni , w tym uniwersytetów w Oxfordzie i Michigan. Obecn ie dr hab.
  A. Szlęzak jest profesorem Uniwersytetu SWPS w Wars zawie. To autor licznych publikacji, w tym obcojęzycznych,
  z dziedziny prawa cywilnego i handlowego.
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało Andrzeja S zlęzaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agory S.A. W
  ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Andrzej Szlęzak j est członkiem Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń.
  Jeśli chodzi o niezależność członków Rady Nadzorcze j oraz Komitety działające przy Radzie Nadzorczej – kwestie te
  zostały omówione w oddzielnej sekcji raportu.
  Andrzej Dobosz
  Polski krytyk literacki, felietonista, aktor niepro fesjonalny. Był członkiem Klubu Krzywego Koła, Zwią zku Literatów
  Polskich i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Je st członkiem Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Hi storyków
  Sztuki I Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Autor t akich publikacji, jak „Z różnych półek”, „Pustelnik z Krakowskiego
  Przedmieścia”, „Ogrody i śmietniki”, „Generał w bib liotece”.
  Studiował polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim.
  W ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Andrzej Dobosz jest członkiem Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń.
  Dariusz Formela
  Od 2012 r. prezes zarządu Gobarto S.A. (wcześniej P KM DUDA S.A.) odpowiedzialny za opracowanie i wdroż enie
  strategii tej spółki. W latach 2009 - 2012 pełnił f unkcję członka zarządu PKM DUDA S.A. oraz prezesa z arządu spółki
  CM Makton S.A. W latach 1998 - 2008 był związany z grupą kapitałową ORLEN, gdzie pełnił również funkcję członka
  zarządu spółki PKN ORLEN i Możejki Nafta, odpowiedz ialnego m.in. za nadzór nad spółkami z grupy kapitałowej i
  integrację posiadanych aktywów kapitałowych. Odpowi adał za opracowanie i wdrożenie planu restrukturyzacji w
  grupie kapitałowej ORLEN. Obecnie Dariusz Formela z asiada w Komitecie Audytu spółki Avia Solutions Group S.A.
  Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Uzyskał również dyplom MBA
  University of Bradford i WSPIZ im. Leona Koźmińskie go.
  W ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Dariusz Formela jest przewodniczącym Komitetu Audytu.
  Wanda Rapaczynski
  Związana z Agorą niemal od początku jej istnienia, w latach 1998-2007 oraz w okresie od 28 czerwca 201 3 r. do 12
  marca 2014 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu. Pod jej przywództwem Agora wyrosła na jedną z największ ych i
  najbardziej znanych spółek medialnych w Europie Śro dkowo-Wschodniej. Po zaprzestaniu pełnienia funkcji Prezesa
  Zarządu w 2007 r. pozostała z nią związana jako dor adca rady nadzorczej Spółki do momentu jej powołani a do składu
  organu nadzorczego. W latach 2009 - 2013 członek ra dy nadzorczej Spółki. Reprezentowała Agorę w European
  Publishers Council i w Polskiej Konfederacji Pracod awców Prywatnych LEWIATAN, gdzie pełniła funkcję cz łonka rady
  głównej oraz członka rady nadzorczej Polskiego Zwią zku Pracodawców Prywatnych Mediów i Reklamy.
  W latach 1984-1992 kierowała działem rozwoju nowych produktów w Citibank NA w Nowym Jorku. Wcześniej p rzez
  dwa lata była dyrektorem projektu badawczego na wyd ziale psychologii Yale University, a w latach 1977-1979  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 54
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  pracownikiem naukowym Educational Testing Service w Princeton, New Jersey. Karierę zawodową zaczynała jako
  wykładowca psychologii na uniwersytetach w Nowym Jo rku i Connecticut.
  Od 2008 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Adecco S. A., szwajcarskiej spółki giełdowej o międzynarodowym zasięgu,
  zajmującej się działalnością rekrutacyjną. Pełni w niej funkcję przewodniczącej Komitetu Corporate Gov ernance.
  Przez wiele lat zasiadała w Radzie Central European University w Budapeszcie, gdzie kierowała Komisją ds. Audytu.
  Była wieloletnim członkiem International Advisory C ouncil w Brookings Institution w Waszyngtonie. Od 2 002 r.
  należy do Polskiej Grupy w Trilateral Commission.
  W 1977 r. otrzymała tytuł doktora psychologii City University of New York. Absolwentka Yale University , School of
  Organization and Management, gdzie w 1984 r. uzyska ła tytuł Master of Private & Public Management.
  W ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Wanda Rapaczyns ki jest członkiem Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń.
  Tomasz Sielicki
  Tomasz Sielicki pracował w Sygnity S.A. (dawniej Co mputerLand S.A.) od momentu powstania spółki w 1991 r. Od
  1992 do 2005 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a n astępnie przez 2 lata pełnił funkcję Prezydenta Grupy Sygnity
  (dawniej Grupy ComputerLand). Jest powszechnie uzna wany za twórcę sukcesu firmy. Od 2007 r. do 2017 r.
  wchodził w skład Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
  Jest członkiem m.in. Rady Fundacji Rozwoju Społecze ństwa Informacyjnego, Rady Fundacji Gessel dla Muze um
  Narodowego w Warszawie, Trilateral Commission, Rady Fundacji Wspólna Droga, Rady Programowej Akademii
  Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława Pagi oraz Ra dy Instytutu Spraw Publicznych, a także członkiem zarządu
  Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
  W ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Tomasz Sielicki jest członkiem Komitetu Audytu..
  Maciej Wiśniewski
  Maciej Wiśniewski ma dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami oraz funduszami
  inwestycyjnymi. Z sukcesem założył, rozwinął i sprz edał Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które
  było jednym z pierwszych na polskim rynku prywatnyc h towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wcześniej był
  związany z BZ WBK AIB Asset Management i LG Bank. K arierę zawodową rozpoczynał w Raiffeisen Capital i w Banku
  Millennium.
  Jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości w S zkole Głównej Handlowej oraz Finansów w London Busi ness
  School.
  W ramach Rady Nadzorczej Agory S.A. Maciej Wiśniews ki jest członkiem Komitetu Audytu.
  5.3 Komitet i komisja działające w ramach Rady Nadz orczej
  W ramach Rady Nadzorczej działają: Komitet Audytu oraz Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń, powołane n a
  podstawie Statutu Spółki, które pełnią funkcje dora dcze dla Rady Nadzorczej. Kompetencje i tryb działa nia Komitetu
  Audytu oraz Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń zos tały określone regulaminami tych ciał przyjętych uchwałami
  Rady Nadzorczej. Na dzień przedstawienia niniejszeg o Raportu skład komitetu i komisji kształtuje się w następujący
  sposób:
  (i) Komitet Audytu:
  - Dariusz Formela – przewodniczący Komitetu Audytu ,
  - Tomasz Sielicki,
  - Maciej Wiśniewski.
  Do kompetencji Komitetu Audytu należy sprawowanie c zynności nadzorczych w zakresie monitorowania
  sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Agora or az czynności rewizji finansowej, sprawowanie czynności
  nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontr oli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania
  ryzykiem oraz sprawowanie czynności nadzorczych w z akresie monitorowania niezależności audytorów
  zewnętrznych.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 55
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Komitet Audytu w celu realizacji przyznanych kompet encji może żądać przedłożenia przez Spółkę określonej
  informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnych do
  wykonywania czynności Komitetu Audytu oraz badać do kumenty Spółki.
  Komitet Audytu odbywa posiedzenia, w miarę potrzeb, co najmniej cztery razy w roku.
  Posiedzenia Komitetu Audytu są zwoływane przez jego przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek
  członka Komitetu Audytu, a także na wniosek Zarządu , wewnętrznego lub zewnętrznego audytora. Posiedzen ia
  Komitetu Audytu mogą zostać zwołane także przez Prz ewodniczącego Rady Nadzorczej.
  Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej swoje w nioski, stanowiska i rekomendacje w terminie umożliwiającym
  podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań, jak również roczne i półroczne sprawozdania ze swo jej
  działalności w danym roku obrotowym oraz ocenę sytu acji Spółki w obszarach będących w zakresie jego
  kompetencji.
  Na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 201 7 r. oraz zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, KPMG
  Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółk a komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inf lanckiej
  4A, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do bada nia sprawozdań finansowych z numerem 3546, została
  wybrana na biegłego rewidenta Spółki, który zbada sprawozdania finansowe za rok 2017, 2018 i 2019.
  W grudniu 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła w formie uchwały „Politykę wyboru firmy audytorskiej do badania
  sprawozdań finansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałow ej Agora S.A.” oraz „Procedurę wyboru firmy audytorskiej w
  Agora S.A. i Grupie Kapitałowej Agora S.A.”Obowiązek przyjęcia powyższych dokumentów wynikał z Ustawy z dnia 11
  maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.
  (ii) Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń:
  - Wanda Rapaczynski - przewodnicząca Komisji ds. Os obowych i Wynagrodzeń,
  - Andrzej Dobosz,
  - Andrzej Szlęzak.
  Zgodnie z Regulaminem Komisji ds. Osobowych i Wynag rodzeń do jej zadań należy okresowa ocena zasad
  wynagradzania członków Zarządu i przekazywanie Radz ie Nadzorczej odpowiednich rekomendacji w tym zakre sie,
  sporządzanie rekomendacji co do wysokości wynagrodz eń oraz przyznawanie dodatkowych świadczeń dla
  poszczególnych członków Zarządu w celu ich rozpatrz enia przez Radę Nadzorczą.
  Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń, przekazując Ra dzie Nadzorczej powyższe rekomendacje, powinna okre ślać
  wszystkie formy wynagrodzenia, w szczególności wyna grodzenie stałe, system wynagradzania za wyniki oraz
  odprawy. Dodatkowo do kompetencji Komisji ds. Osobo wych i Wynagrodzeń należy doradzanie Radzie Nadzorczej w
  zakresie kryteriów wyboru i procedur powoływania cz łonków Zarządu w przypadkach przewidzianych w Statu cie
  Spółki, doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie pro cedur umożliwiających zapewnienie właściwej sukcesj i członków
  Zarządu w przypadkach przewidzianych w Statucie Spó łki.
  Posiedzenia Komisji ds. Osobowych i wynagrodzeń odb ywają się tak często, jak jest to niezbędne dla jej
  prawidłowego funkcjonowania, co najmniej raz w roku .
  Posiedzenia Komisji są zwoływane przez jej Przewodn iczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji,
  członka Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu Spółki. Posiedzenia Komisji mogą zostać zwołane także prze z
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  Komisja przedkłada Radzie Nadzorczej swoje wnioski, stanowiska i rekomendacje w terminie umożliwiający m
  podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań oraz coroczne sprawozdanie ze swojej działalności w danym
  roku obrotowym oraz ocenę sytuacji Spółki w obszara ch będących w zakresie jej kompetencji.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 56
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  6. ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄ CYCH ORAZ UPRAWNIENIA
  OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘ CIA DECYZJI O WYKUPIE LUB
  EMISJI AKCJI
  6.1. Powoływanie
  Zgodnie z § 28 Statutu Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem powołania dodatkow ych
  członków Zarządu w drodze kooptacji.
  Z zastrzeżeniem sytuacji, w której następuje koopta cja dodatkowych członków Zarządu, Zarząd składa się z od trzech
  do sześciu członków, przy czym dokładna liczba czło nków określana jest przez akcjonariuszy posiadający ch większość
  uprzywilejowanych akcji serii A, a po ustaniu przyw ilejów wszystkich akcji serii A - przez Radę Nadzorczą.
  W toku kadencji Zarząd może w drodze kooptacji powo łać nie więcej niż dwóch dodatkowych członków; kooptacja
  dodatkowych członków następuje uchwałą Zarządu. W p rzypadku powołania członka Zarządu w drodze kooptacji,
  Zarząd jest obowiązany na najbliższym zwyczajnym wa lnym zgromadzeniu umieścić w porządku obrad punkt
  dotyczący zatwierdzenia powołania nowego członka Za rządu w drodze kooptacji i przedstawić stosowny projekt
  uchwały. Jeżeli walne zgromadzenie nie zatwierdzi p owołania nowego członka Zarządu w drodze kooptacji, mandat
  tego członka Zarządu wygasa z momentem zakończenia tego walnego zgromadzenia.
  Zgodnie ze Statutem członkami Zarządu muszą być w w iększości obywatele polscy zamieszkali w Polsce.
  Zgodnie z § 30 Statutu Agory S.A. kandydatów na czł onków Zarządu mają prawo zgłaszać wyłącznie akcjona riusze
  posiadający uprzywilejowane akcje serii A, a po ust aniu przywilejów w stosunku do wszystkich tych akcj i Rada
  Nadzorcza.
  W przypadku, gdy osoby uprawnione do określenia lic zby członków Zarządu i zgłoszenia kandydatów na członków
  Zarządu nie skorzystają z jednego albo obydwu z tyc h uprawnień, wówczas uprawnienie, z którego nie sko rzystano,
  przysługiwać będzie odpowiednio: dla określenia lic zby członków Zarządu - Walnemu Zgromadzeniu, a w pr zypadku
  zgłaszania kandydatów - każdemu akcjonariuszowi w t rakcie Walnego Zgromadzenia.
  6.2. Odwoływanie
  Zgodnie z § 31 Statutu odwołanie (usunięcie) poszcz ególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upły wem
  kadencji może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Wa lnego Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów, z
  zastrzeżeniem że do czasu ustania przywilejów akcji serii A, za przyjęciem takiej uchwały oddanych zostanie 80%
  głosów przypadających na wszystkie uprzywilejowane akcje serii A. Uchwała o odwołaniu (usunięciu) członków
  Zarządu powinna określać przyczyny, z powodu któryc h odwołanie następuje.
  Członkowie Zarządu powołani w drodze kooptacji mogą być odwołani w sposób przewidziany powyżej, albo uchwałą
  Zarządu, przy czym osoby zainteresowane nie mogą gł osować w tej sprawie.
  W przypadku odwołania części członków Zarządu lub w ygaśnięcia mandatu z innych przyczyn w toku kadencji,
  wybory uzupełniające będą przeprowadzone dopiero wó wczas, gdy liczba członków Zarządu sprawujących swoje
  funkcje wyniesie mniej niż trzy osoby lub gdy wymóg , by większość w składzie Zarządu stanowili obywatele polscy
  zamieszkali w Polsce, przestanie być spełniany.
  Jeżeli liczba członków Zarządu będzie niższa od wym aganej zgodnie z ustępem poprzedzającym, Zarząd zob owiązany
  będzie bezzwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zgrom adzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
  Wybory uzupełniające mogą odbyć się także w trakcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zgodnie z
  obowiązującymi przepisami termin jego odbycia powin ien nastąpić w nieodległym czasie, a zwołanie
  nadzwyczajnego Zgromadzenia byłoby w takim przypadk u niecelowe.
  Przy wyborach uzupełniających stosować się będzie z asady obowiązujące przy powoływaniu członków Zarząd u na
  pełną jego kadencję.
  Zgodnie z § 33 ust. 1 Statutu członkowie Zarządu mo gą wybrać ze swego składu prezesa lub osoby pełniąc e inne
  funkcje.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 57
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  6.3. Uprawnienia osób zarządzających
  Zgodnie z § 27 Statutu Spółki, Zarząd Spółki kieruj e jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
  Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżon e do
  kompetencji innych władz Spółki.
  Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcj i pozostaje w gestii Walnego Zgromadzenia Spółki.
  7. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH ZNACZNE PA KIETY AKCJI
  Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, na dzień przekazywania niniejszego Sprawozdania Zarządu następujący
  akcjonariusze mogli wykonywać ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki:
  liczba akcji % udział w
  kapitale
  zakładowym liczba głosów
  na WZ % udział w
  liczbie głosów
  na WZ
  Agora-Holding Sp. z o.o.
  (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem
  z dnia 24 września 2015 r. )
  5 401 852 11,33 22 528 252 34,77
  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
  (Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień
  oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU)
  (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z dnia 27
  grudnia 2012 r.)(1)
  7 594 611 15,93 7 594 611 11,72
  w tym:
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota
  Jesień (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z
  dnia 27 grudnia 2012 r.)(1)
  7 585 661 15,91 7 585 661 11,71
  Media Development Investment Fund, Inc.
  (MDIF Media Holdings I, LLC)
  (zgodnie z formalnym zawiadomieniem
  otrzymanym w dniu 6 czerwca 2016 r.)
  5 350 000 11,22 5 350 000 8,26
  Nationale – Nederlanden Powszechne
  Towarzystwo Emerytalne S.A. (Nationale –
  Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz
  Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz
  Emerytalny) (zgodnie z ostatnim
  zawiadomieniem z dnia 9 czerwca 2016 r.)
  4 493 055 9,43 4 493 055 6,93
  (1) liczba akcji wg zawiadomienia akcjonariusza – stan na 27 grudnia 2012 r.; udziały w głosach i kapitale
  zakładowym Agory S.A. zostały przeliczone przez Spółkę po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
  Zarząd Agory S.A. nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmian y w
  proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
  8. POSIADACZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SP ECJALNE UPRAWNIENIA
  KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA
  Akcje serii A
  Jedynym posiadaczem akcji serii A jest Agora Holdin g Sp. z o.o. Do przedmiotowych akcji przypisany jest szereg
  przywilejów, odnoszących się przede wszystkich do p rawa głosu, ustalania liczby członków Zarządu, możliwości
  przedstawiania kandydatów na członków Zarządu i Rad y Nadzorczej, odwoływania ich, a także udzielanie zgody na
  zbycie akcji serii A bądź zamianę ich na akcje na o kaziciela. Każda z akcji serii A uprawnia do 5 głosów na Walnym  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 58
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Zgromadzeniu, jak również ograniczenie w wykonywani u prawa głosu (zgodnie z którym żaden akcjonariusz nie
  może wykonywać więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - przewidziane w § 17 ust. 1) nie
  ma zastosowania do akcjonariuszy posiadających uprz ywilejowane akcje serii A.
  Akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje ser ii A mają wyłączne prawo zgłaszania kandydatów na c złonków
  Zarządu oraz znajdują się wśród ograniczonej liczby podmiotów posiadających wyłączne prawo zgłaszania
  kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Agora S.A. Akcjonariusze posiadający większość uprzywilejowanych
  akcji serii A mogą także określać dokładną liczbę członków Zarządu.
  Kolejne uprawnienie łączące się z posiadaniem akcji serii A dotyczy odwoływania członków Zarządu i Rad y
  Nadzorczej przed upływem ich kadencji. Może ono nas tąpić w drodze podjęcia uchwały przez Walne Zgromad zenie.
  Wymagana jest wtedy zwykła większość głosów, z zast rzeżeniem, że do czasu ustania przywilejów akcji serii A, za
  przyjęciem takiej uchwały oddanych musi zostać 80% głosów przypadających na wszystkie uprzywilejowane akcje
  serii A.
  W Statucie Spółki Agora S.A. znajduje się zastrzeże nie, iż żaden akcjonariusz nie może wykonywać więce j niż 20%
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przy ustalaniu obowiązków nabywców znacznych
  pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o publiczny m obrocie papierami wartościowymi takie ograniczeni e prawa
  głosu nie istnieje. Powyższego ograniczenia prawa g łosu nie stosuje się również do akcjonariuszy posiadających
  uprzywilejowane akcje serii A.
  Przy podejmowaniu uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu publicznego na każdą akcję, bez względu na jej
  uprzywilejowanie, przypada jeden głos.
  9. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNO ŚCI PAPIERÓW
  WARTOŚCIOWYCH EMITENTA
  Zgodnie ze Statutem Agory S.A. zbycie lub zamiana a kcji serii A na akcje na okaziciela wymaga pisemnej zgody
  właścicieli co najmniej 50% uprzywilejowanych akcji serii A wpisanych do księgi akcyjnej w dniu złożenia wniosku o
  wyrażenie takiej zgody. Procedura wnioskowania o po wyższą zgodę i jej udzielanie są przewidziane w Statucie.
  Ponadto, sprzedaż uprzywilejowanych akcji serii A m oże być dokonana jedynie za cenę nie wyższą od ich wartości
  nominalnej.
  10. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU
  Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, żaden akc jonariusz nie może wykonywać więcej niż 20% ogólnej liczby
  głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przy ustalaniu obowi ązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych
  w Ustawie o ofercie publicznej takie ograniczenie p rawa głosu nie istnieje. Ograniczenie prawa głosu, o którym
  mowa w zdaniu powyżej, nie stosuje się do:
  a) akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcj e serii A;
  b) akcjonariusza, który - posiadając akcje uprawnia jące do nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu - ogłosił zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej wezwanie do zapisywania się na sprzedaż
  lub zamianę wszystkich akcji Spółki i w ramach taki ego wezwania nabył akcje uprawniające, łącznie z do tychczas
  posiadanymi przez niego akcjami Spółki, do wykonywa nia co najmniej 75% ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu. Przy obliczaniu udziałów akcjonariusz a w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, o których
  mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, że ogranic zenie prawa głosu przewidziane w § 17 ust. 1 Statutu Spółki
  nie istnieje.
  Dla potrzeb powyższego ograniczenia wykonywania pra wa głosu oraz wyjątku od tego ograniczenia przewidzianego
  w punkcie b) powyżej, wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za wykonywanie prawa głosu
  przez podmiot dominujący w rozumieniu Ustawy o ofer cie publicznej.
  Udział głosów podmiotów zagranicznych i podmiotów k ontrolowanych przez podmioty zagraniczne na Walnym
  Zgromadzeniu nie może przekroczyć 49%. Ograniczenie to nie ma zastosowania w odniesieniu do podmiotów
  mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państw ie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego .  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 59
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Przy podejmowaniu uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu publicznego na każdą akcję, bez względu na jej
  uprzywilejowanie, przypada jeden głos.
  11. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYS TEMÓW KONTROLI
  WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA
  SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDA Ń FINANSOWYCH
  Zarządy spółek z Grupy są odpowiedzialne za systemy kontroli wewnętrznej funkcjonujące w poszczególnych
  spółkach i skuteczność ich funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów ok resowych
  przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z
  późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżącyc h i okresowych przekazywanych przez emitentów papie rów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
  niebędącego państwem członkowskim.
  Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania spra wozdań finansowych i raportów okresowych w
  poszczególnych spółkach Grupy sprawuje odpowiednio Dyrektor Finansowy spółki dominującej bądź dyrektor
  finansowy/zarząd odpowiedniej spółki. Za organizację prac związanych z przygotowaniem rocznych i śródr ocznych
  sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest dział Sp rawozdawczości Finansowej, funkcjonujący w pionie
  finansowo-administracyjnym Spółki oraz działy finansowo – księgowe poszczególnych spółek Grupy. Spółka na
  bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i reg ulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów
  sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.
  Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg, wśród członków Zar ządu Spółki dominującej oraz kadry kierowniczej Grupy
  dystrybuowane są raporty z informacją zarządczą ana lizujące kluczowe dane finansowe i wskaźniki operacyjne
  segmentów biznesowych. W trybie miesięcznym organiz owane są również spotkania Zarządu z kadrą kierowniczą, w
  celu omówienia wyników Spółki i Grupy w podziale na poszczególne segmenty oraz piony.
  Dane finansowe będące podstawą jednostkowych i skon solidowanych sprawozdań finansowych oraz raportów
  okresowych pochodzą z systemów księgowo-finansowych, w których rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką
  rachunkową Spółki i Grupy (zatwierdzoną przez Zarzą d) opartą na Międzynarodowych Standardach
  Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdania wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  (dawniej: Międzynarodowych Standardów Rachunkowości) Spółka przygotowuje od 1992 r.
  Sporządzone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy są przekazywane członkowi
  zarządu nadzorującemu pion Finanse i Administracja oraz Dyrektorowi Finansowemu do wstępnej weryfikacj i, a
  następnie Zarządowi do ostatecznej weryfikacji. Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe pr zed ich
  publikacją przekazywane są również do członków Komitetu Audytu.
  Przynajmniej raz na kwartał odbywają się posiedzenia Rady Nadzorczej, w trakcie których, w zależności od zapytań
  przedstawianych przez członków Rady Nadzorczej, Zar ząd udziela informacji dotyczących kluczowych danych
  finansowych i wskaźników operacyjnych segmentów biznesowych.
  Skonsolidowane i jednostkowe roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają odpowiednio niezależn emu
  badaniu oraz przeglądowi przez biegłego rewidenta Spółki. Wyniki badania i przeglądu prezentowane są przez
  biegłego rewidenta członkowi zarządu nadzorującemu pion Finanse i Administracja, kierownictwu pionu
  finansowego (w tym Dyrektorowi Finansowemu) oraz publikowane w raporcie biegłego rewidenta.
  Wnioski z badania i przeglądu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawiane są
  Komitetowi Audytu. Przedstawiciele Komitetu Audytu analizują wyniki badania i przeglądu na zamkniętych
  posiedzeniach z biegłym rewidentem Spółki, także bez udziału Zarządu Spółki.
  Biegły rewident dodatkowo przekazuje Komitetowi Aud ytu rekomendacje dotyczące usprawnień systemu kontr oli
  wewnętrznej w Spółce i Grupie, które zostały zidentyfikowane podczas audytu sprawozdań finansowych.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 60
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Dodatkowo w Spółce funkcjonuje Dział Audytu Wewnętr znego, którego jednym z głównych zadań jest identyfikacja
  ryzyk i słabości kontroli wewnętrznej. Komitet Audy tu na swoich posiedzeniach omawia wyniki pracy Audy tu
  Wewnętrznego z jego dyrektorem, także bez udziału Zarządu Spółki.
  Otrzymane rekomendacje biegłego rewidenta i Audytu Wewnętrznego są omawiane przez Komitet Audytu z
  Zarządem Spółki.
  12. ZASADY ZMIANY STATUTU AGORY S.A.
  Statut Agory S.A. nie zawiera postanowień odmiennych od przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie zmiany
  Statutu Spółki.
  13. POLITYKA WYNAGRODZEŃ
  W zakresie rekomendacji dotyczącej polityki wynagra dzania w Spółce, zasady ustalania wynagrodzeń praco wników
  Spółki, z wyjątkiem członków Zarządu i Rady Nadzorc zej, ustalane są zgodnie z wewnętrznymi regulaminam i
  wynagradzania. Z kolei wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, zgodnie z przyjętą w 2015 r. polityką wynagradzania
  kluczowych menadżerów w Grupie Agora, ustalane są przez Radę Nadzorczą w oparciu o rekomendację Komis ji ds.
  Osobowych i Wynagrodzeń, działającej w ramach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustala cele oraz kryteria
  premiowania dla poszczególnych członków Zarządu za dany rok obrotowy oraz w dłuższym terminie. Raport z jej
  stosowania znajduje się w dalszej części dokumentu.
  Obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń bezpośre dnio wspiera realizację średnioterminowych planów rozwoju
  Grupy Agora.
  System wynagradzania funkcjonujący w Spółce opiera się na wynagrodzeniu stałym oraz wynagrodzeniu zmie nnym,
  wynikającym planów motywacyjnych oraz premii uznani owych.
  Polityka wynagradzania w Grupie Agora różnicuje poz iom wynagradzania w zależności od zajmowanego stano wiska,
  efektów pracy i posiadanych kompetencji. Dzięki czę ści zmiennej zapewnia elastyczność i dostosowanie d o potrzeb
  pracodawcy.
  Przełożenie, poprzez plan motywacyjny, celów ściśle powiązanych ze średnioterminowymi planami rozwoju Grupy
  Agora na kadrę menadżerską, a także dalej na pracow ników, zapewnia efektywne wsparcie przedsięwzięć
  biznesowych Agory.
  Motywacyjny system wynagrodzeń dla pracowników i ka dry menadżerskiej składa się z części stałej (wynagrodzenie
  zasadnicze), części zmiennej (obejmującej premie ro czne i nagrody uznaniowe) oraz świadczeń pozapłacow ych.
  Wynagrodzenie zasadnicze w Spółce i spółkach z Grup y Agora jest powiązane z potencjałem, kompetencjami i
  wynikami realizacji celów pracownika.
  Celem systemu jest motywowanie pracowników do osiąg ania wysokich wyników w pracy poprzez realizację
  wyznaczonych celów indywidualnych i ocenę postaw, a dla kadry menadżerskiej ma stanowić narzędzie do
  motywowania pracowników. W ramach systemu premiowan ia dokonuje się oceny rocznej pracownika oraz
  podsumowuje się całokształt pracy pracownika za dan y rok premiowy, wskazuje obszary będące mocnymi str onami
  pracownika oraz te, które wymagają dalszego rozwoju . Ocena roczna obejmuje ocenę poziomu realizacji celów
  indywidualnych i postaw w skali całego roku, jak ró wnież ocenę całokształtu pracy pracownika w danym r oku
  premiowym i jest podstawą do wyliczenia wartości pr emii.
  Agora zapewnia pracownikom także świadczenia pozapł acowe, takie jak współfinansowanie opieki medycznej,
  system kafeteryjny czy samochód służbowy. Pracownic y mają także możliwość skorzystania z pożyczek
  pracowniczych m.in. na cele mieszkaniowe, a także s ą beneficjentami świadczeń z Zakładowego Funduszu Ś wiadczeń
  Socjalnych.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 61
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Polityka wynagrodzeń dla członków zarządu Agory S.A .
  Zgodnie ze Statutem, ustalenie warunków umów oraz w ysokości wynagrodzeń Prezesa Zarządu oraz pozostałych
  członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorc zej Agory, przy czym ustalenie warunków umów oraz
  wysokości wynagrodzeń pozostałych członków Zarządu dokonywane jest w konsultacji z Prezesem Zarządu.
  System wynagrodzeń dla członków Zarządu Agory funkc jonuje w oparciu o trzy elementy - część stałą
  (wynagrodzenie zasadnicze), część zmienną (system m otywacyjny oraz premię uznaniową) oraz świadczeń
  pozapłacowych, których zakres ustala Rada Nadzorcza .
  Wynagrodzenia członków zarządu wypłacone w 2017 r. (w tys. zł)
  Członek zarządu Suma Wynagrodzenie
  zasadnicze Wynagrodzenie
  zmienne Pozostałe
  świadczenia
  Bartosz Hojka 1 643 804 836 3
  Tomasz Jagiełło 745 240 505 -
  Agnieszka Sadowska (1) 560 283 272 5
  Grzegorz Kania (2) 90 90 - -
  Anna Kryńska-Godlewska (2) 90 90 - -
  Grzegorz Kossakowski (3) 908 400 505 3
  Robert Musiał (4) 606 100 505 1
  (1) Agnieszka Sadowska została powołana do Zarządu Spół ki w dniu 1 marca 2017 r.
  (2) Anna Kryńska – Godlewska i Grzegorz Kania zostali p owołani do Zarządu Spółki w dniu 8 listopada 2017 r.
  (3) Grzegorz Kossakowski pełnił funkcję członka Zarządu Spółki do dnia 5 września 2017 r.
  (4) Robert Musiał pełnił funkcję członka Zarządu Spółki do dnia 28 lutego 2017 r.
  Wynagrodzenia wypłacone przez Agorę S.A. członkom Z arządu w 2017 r. wynosiły 4 642 tys. zł, przy czym kwota ta
  obejmuje również wypłaty z tytułu premii motywacyjn ych.
  Tomasz Jagiełło uzyskał dodatkowo wynagrodzenie z t ytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Helios S.A. w
  wysokości 356 tys. zł (w 2016 r.: 356 tys. zł), a A gnieszka Sadowska z tytułu pełnienia funkcji członk a zarządu spółki
  Stopklatka S.A. w wysokości 253 tys. zł. Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywal i żadnych
  wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współkontrolowanych i stowarzy szonych.
  Czterech z pięciu członków Zarządu w 2017 r. dyspon owało samochodami służbowymi nabytymi przez Spółkę.
  Tomasz Jagiełło dysponował samochodem służbowym zak upionym przez spółkę Helios S.A.
  W Grupie Agora realizowane były również dwa plany m otywacyjne oparte o instrumenty finansowe, w których
  uczestniczyli członkowie Zarządu Agory S.A. oraz cz łonkowie zarządu spółki zależnej Yieldbird Sp. z o.o. Szczegółowe
  informacje na temat tych planów znajdują się w noci e 27 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  W 2017 r. nie wystąpiły istotne zmiany w sposobie w ynagradzania członków zarządu Spółki.
  W 2017 r. wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji osób wchodzących w skład organów zarządzających i
  nadzorujących spółki zależne w Grupie Agora wyniosł y 5 648 tys. zł (w 2016 r. 5 912 tys. zł).
  Członkowie Zarządu Agory S.A. są również objęci opi eką medyczną na takich samych zasadach jak pozostal i
  pracownicy Spółki.  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 62
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Wynagrodzenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej w 2017 r. (w tys. zł)
  Członek Rady Nadzorczej Wynagrodzenie zasadnicze
  Andrzej Szlęzak (przewodniczący Rady Nadzorczej) 10 8
  Wanda Rapaczynski 72
  Tomasz Sielicki 72
  Dariusz Formela 72
  Anna Kryńska - Godlewska (1) 62
  Andrzej Dobosz 72
  Maciej Wiśniewski (2) 10
  (1) Anna Kryńska – Godlewska pełniła funkcję członka R ady Nadzorczej do 8 listopada 2017 r.;
  (2) Maciej Wiśniewski pełni funkcję członka Rady Nadzor czej od 9 listopada 2017 r.
  Łącznie wynagrodzenia te wyniosły 468 tys. zł (2016 r.: 468 tys. zł).
  Warunki umów o pracę członków zarządu Agory S.A.
  Obowiązujące umowy o pracę zawarte z członkami Zarz ądu Agory S.A. przewidują, że w okresie 18 miesięcy od dnia:
  (i) w którym ze statutu Agory S.A. zostanie usunię te uprawnienie akcjonariuszy akcji serii A do wskazywania
  kandydatów do Zarządu tej Spółki,
  (ii) w którym jeden podmiot lub grupa podmiotów dz iałających w porozumieniu przekroczy próg 50% ogólnej
  liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Agory S.A.,
  (iii) w którym Rada Nadzorcza Spółki zostanie powo łana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w trybie
  określonym w art. 385 § 3-9 KSH, w przypadku wypowi edzenia umowy o pracę przez Spółkę, członek
  Zarządu Agory S.A. otrzyma odprawę w wysokości sumy następujących składników:
  (i) kwoty będącej równowartością dwunastokrotności mies ięcznego wynagrodzenia zasadniczego
  przysługującego członkowi Zarządu Agory S.A. za mie siąc poprzedzający miesiąc, w którym członek Zarządu
  Agory S.A. otrzyma wypowiedzenie,
  (ii) kwoty będącej równowartością premii rocznej za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym umowa o
  pracę uległa rozwiązaniu.
  Odprawa, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie prz ysługuje w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn
  wskazanych w przepisach art. 52 § 1 Kodeksu pracy.
  Zasady ustalania wartości Planu Motywacyjnego na la ta 2016-2017
  Począwszy od drugiego kwartału 2016 r. członkowie Z arządu Spółki uczestniczą w programie motywacyjnym („Plan
  Motywacyjny”) uprawniającym do otrzymania Premii Ro cznej składającej się z dwóch komponentów, których
  podstawowy opis został przedstawiony poniżej:
  (i) stopień realizacji celu odnoszącego się do w yniku EBITDA Grupy Agora („Cel EBITDA”). Cel EBITDA określony
  został jako wartość wyniku EBITDA (stanowiącego sum ę zysku/straty z działalności operacyjnej i amortyzacji) do
  osiągnięcia w danym roku obrotowym ustalona przez R adę Nadzorczą. Wartość potencjalnej premii w tym
  elemencie Planu Motywacyjnego jest zależna od stopn ia realizacji Celu EBITDA i będzie określona w oparciu o
  zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora za dany rok obrotowy;
  (ii) stopień aprecjacji ceny giełdowej akcji Spółk i („Cel Wzrostu Wartości Akcji”). Wartość potencjal nej premii w tym
  elemencie Planu Motywacyjnego jest zależna od stopn ia aprecjacji kursu akcji w przyszłości. Stopień aprecjacji
  kursu akcji wyliczany jest jako różnica między śred nią kursu akcji Spółki w pierwszym kwartale roku ob rotowego  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 63
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  następującego po roku obrotowym, za który premia je st obliczana („Średnia Cena Akcji IQ”) a średnią z kursów
  akcji Spółki w czwartym kwartale poprzedniego roku obrotowego w stosunku do roku obrotowego, za który
  premia jest obliczana („Średnia Cena Akcji IVQ”). W przypadku gdyby Średnia Cena Akcji IQ była niższa niż
  Średnia Cena Akcji IVQ, Cel Wzrostu Wartości Akcji uznaje się za niezrealizowany i premia w tym elemen cie
  Planu Motywacyjnego nie zostanie przyznana.
  Przyznanie premii z Planu Motywacyjnego uzależnione jest również od spełnienia warunku o charakterze
  nierynkowym, polegającego na pozostawaniu uprawnion ego pracownika w Zarządzie Spółki w okresie obrotowym,
  którego premia dotyczy.
  Zasady, cele, korekty i warunki rozliczenia nowego Planu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki zos tały
  określone w uchwale Rady Nadzorczej.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r., wartość rezerwy na pre mię z tytułu realizacji Celu EBITDA została oszacowana w oparciu
  o najlepszy szacunek przewidywanej wartości realiza cji Celu EBITDA w 2017 r. i odniesiona w rachunek z ysków i
  strat.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r., wartość rezerwy na pre mię z tytułu realizacji Celu Wzrostu Wartości Akcji została
  oszacowana przy wykorzystaniu modelu dwumianowego ( model Cox, Ross, Rubinstein ), biorącego pod uwagę m.in.:
  bieżącą wysokość kursu akcji Spółki (na dzień bilan sowy, którego dotyczy sprawozdanie finansowe) oraz zmienność
  kursu akcji Spółki z okresu 12 miesięcy poprzedzają cych dzień bilansowy, na który jest sporządzane spr awozdanie
  finansowe. Wartość ta została odniesiona w rachunek zysków i strat proporcjonalnie do okresu rozliczenia tego
  elementu Planu Motywacyjnego.
  Podstawowe parametry modelu dwumianowego służącego kalkulacji wartości godziwej potencjalnej premii z tytułu
  realizacji Celu Wzrostu Wartości Akcji zostały prze dstawione w tabeli poniżej:
  kurs akcji Agory S.A. na dzień bilansowy, którego d otyczy sprawozdanie
  finansowe zł 14,44
  zmienność kursu akcji Agory S.A. w okresie ostatnic h dwunastu miesięcy % 29,65
  Średnia Cena Akcji IVQ zł 11,13
  stopa wolna od ryzyka % 1,19-1,52
  (w terminach zapadalności)
  Wpływ Planu Motywacyjnego na jednostkowe sprawozdan ie finansowe Agory S.A. przedstawiono w tabeli
  poniżej:
  2017 r. 2016 r.
  Rachunek zysków i strat - zwiększenie kosztów wynag rodzeń i świadczeń
  na rzecz pracowników*
  3 052 1 457
  Rachunek zysków i strat – podatek odroczony (580) (277)
  Zobowiązania: rozliczenia międzyokresowe - stan na koniec okresu 2 013 1 457
  Aktywo z tytułu podatku odroczonego - stan na konie c okresu 382 277
  * łączna kwota kosztu w 2017 r. obejmuje koszty planu za 2017 r. oraz część kosztu elementu kursowego planu za 2016 r., który
  został rozliczony w maju 2017 r.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 64
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Łączny koszt Planu Motywacyjnego związany z udziałe m w tym programie członków Zarządu Agory S.A.:
  2017 r. 2016 r.
  Bartosz Hojka
  1 103 521
  Tomasz Jagiełło 631 312
  Agnieszka Sadowska (1) 423 -
  Grzegorz Kania (2) 62 -
  Anna Kryńska - Godlewska (2) 62 -
  Grzegorz Kossakowski (3) 495 312
  Robert Musiał (4) 276 312
  3 052 1 457
  (1) Agnieszka Sadowska została powołana do Zarządu Spół ki w dniu 1 marca 2017 r.
  (2) Anna Kryńska – Godlewska i Grzegorz Kania zostali powołani do Zarządu Spółki w dniu 8 listopada 2017 r.
  (3) Grzegorz Kossakowski pełnił funkcję członka Zarząd u Spółki do dnia 5 września 2017 r.
  (4) Robert Musiał pełnił funkcję członka Zarządu Spółk i do dnia 28 lutego 2017 r.
  14. POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI
  W zakresie rekomendacji dotyczącej wszechstronności i różnorodności zrównoważonego udziału kobiet i mę żczyzn
  we władzach spółek, Zarząd Spółki zwraca uwagę, że nie ma wpływu na skład głównych organów Spółki. Kan dydatów
  na członków Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać akc jonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A lub
  akcjonariusze, którzy na ostatnim walnym zgromadzen iu, przed zgłoszeniem kandydatur, udokumentowali prawo do
  nie mniej niż 5% głosów i posiadają w chwili zgłosz enia kandydatur nie mniej niż 5% kapitału zakładowe go Spółki (§
  21 ust. 1 lit. a Statutu). Zgodnie z § 30 Statutu A gory S.A. kandydatów na członków Zarządu mają prawo zgłaszać
  wyłącznie akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A, a po ustaniu przywilejów w stosunku do
  wszystkich tych akcji, Rada Nadzorcza. W przypadku, gdy osoby uprawnione do określenia liczby członków Zarządu i
  zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu nie skorz ystają z jednego albo obydwu z tych uprawnień, wówc zas
  uprawnienie, z którego nie skorzystano, przysługiwa ć będzie odpowiednio: dla określenia liczby członków Zarządu -
  Walnemu Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszania kand ydatów - każdemu akcjonariuszowi w trakcie Walnego
  Zgromadzenia.
  Jednocześnie, Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że zgodnie z przyjętą w grudniu 2015 r. polityką różno rodności w
  Grupie Agora, przy wyborze kandydatów na wszystkie stanowiska, które leżą w kompetencji Zarządu, w Spółce
  decydujące znaczenie odgrywają takie kryteria jak w iedza, doświadczenie i umiejętności niezbędne do piastowania
  danej funkcji. Stosowanie tych zasad w odniesieniu do wszystkich pracowników Spółki i Grupy zapewnia z drowe
  funkcjonowanie organizacji i podejmowanie nowych wy zwań biznesowych.
  Różnorodność i otwartość to wartości będące integra lną częścią zarówno działań biznesowych Spółki, jak i jej polityki
  zatrudniania. U podłoża polityki różnorodności real izowanej w Agora S.A. znajduje się Karta Agory, któ ra powstała
  wraz z „Gazetą Wyborczą” i Spółką.
  Agora S.A. jako pracodawca kieruje się zasadami rów nego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim formom
  dyskryminacji, wierząc, że przynosi to realne korzy ści i wspiera rozwój oraz innowacyjność Agory S.A. Jednym z celów
  polityki różnorodności realizowanej w Agorze S.A. j est podkreślenie otwartości organizacji na różnorod ność, która
  zwiększa efektywność pracy, buduje zaufanie oraz pr zeciwdziała dyskryminacji. Praktyka różnorodności ma na celu
  również w pełni wykorzystać potencjał pracowników, ich różnorodnych umiejętności, doświadczeń i talentów
  w atmosferze szacunku, wsparcia i pracy zespołowej.
  Agora jako pracodawca tworzy atmosferę pracy, w któ rej pracownicy czują się szanowani i mają poczucie, że mogą w
  pełni realizować swój potencjał zawodowy. Agora two rzy kulturę dialogu, otwartości, tolerancji i pracy zespołowej.
  W Agora S.A. w 2016 r. została wprowadzona polityka różnorodności, która dotyczy wszystkich pracowników. Jej
  celem jest konsekwentne tworzenie miejsca pracy wol nego od dyskryminacji bez względu na przyczyny, a  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 65
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  jednocześnie zatrudniającego najlepszych specjalist ów, którzy współtworzą sukces spółki. Agora S.A. j est
  pracodawcą, który dba o rozwój zespołu poprzez szko lenia wewnętrzne i zewnętrzne. Polityka różnorodności Agora
  S.A. opiera się na przełamywaniu takich barier, ja k wiek, płeć czy stan zdrowia i przyświeca jej zasada, że potencjał
  zawodowy pracowników wynika z ich kompetencji. Spół ka chce w ten sposób jak najlepiej wspierać realizację swojej
  strategii, a odbiorcom swoich produktów i usług ofe rować je na najwyższym poziomie.
  Rada Nadzorcza
  Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej określa s tatut spółki, inne obowiązujące przepisy prawa i inne
  regulacje, którym podlega Spółka. Spółka ma ogranic zony wpływ na kształtowaniu składu organu nadzorują cego jej
  działalność.
  Pomimo tego, obecny, 6-osoby skład Rady Nadzorczej w 2017 r. odzwierciedlał wszystkie idee leżące u podstaw
  polityki różnorodności.
  Zarząd
  Procedura powoływania Zarządu określona jest równie ż w Statucie Spółki. Prawo do wskazania kandydatów na
  członka zarządu mają wyłącznie posiadacze akcji ser ii A. W opinii Spółki przedstawiane przez nich kandydatury brały
  pod uwagę jako decydujące kryterium przede wszystki m wysokie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe w gł ównych
  obszarach działalności Grupy Agora oraz merytoryczn e przygotowanie do pełnienia funkcji członka zarządu.
  Członkowie Zarządu Spółki posiadają uzupełniające s ię doświadczenie i kompetencje - są absolwentami uc zelni:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ślą ski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Edynburgu,
  Politechnika Wrocławska, Francuski Instytut Zarządz ania, Harvard Business School (kursy doszkalające), Uniwersytet
  Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Biznesu Politechni ki Warszawskiej.
  Warto podkreślić, że decydującym aspektem przy wybo rze władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów jest
  zapewnienie wszechstronności i różnorodności, szcze gólnie w obszarze doświadczenia zawodowego, wieku,
  kierunków wykształcenia oraz płci. Decydujące są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz doświad czenie
  zawodowe i merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji.
  Struktura płci w organach nadzorujących i zarządzaj ących w Agora S.A.
  Mężczyźni Kobiety
  Stan na koniec roku 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2016 r.
  Zarząd 3 4 2 0
  Rada Nadzorcza 5 4 1 2
  1 marca 2017 r. do Zarządu Agora S.A. powołana zost ała Agnieszka Sadowska, a od 8 listopada 2017 r. Anna Kryńska
  – Godlewska. Tym samym w Zarządzie Spółki zasiadaj ą dwie kobiety.
  Organy administrujące
  Organy administrujące w Grupie Agora to pracownicy, którzy zajmują stanowiska kierownicze. Polityka
  różnorodności odnośnie organów administrujących pol ega na stworzeniu miejsca pracy wolnego od dyskryminacji ze
  względu na płeć, wiek, pochodzenie, stan zdrowia, w ykształcenie, przekonania polityczne lub religijne, w którym
  kompetencje i doświadczenie są podstawą kultury org anizacyjnej. Realizacja tego podejścia widoczna jest w
  różnorodności zespołów w całej Grupie. Jednym z klu czowych aspektów dotyczących różnorodności ze wzglę du na
  zbliżoną liczbę pracowników i pracownic (kobiety st anowiły na dzień 31.12.2017 r. w całej Grupie 51,7%  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 66
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  pracowników, mężczyźni zaś 48,3%) jest równość płci . Struktura płci w organach administrujących wskazuje, że cel
  ten jest osiągnięty.
  Struktura płci w organach administrujących (stanowi ska kierownicze) w Grupie Agora (stan na 31.12.2017 ).
  % w ramach Grupy Agora
  Kobiety
  Mężczyźni
  Grupa Agora 50,9% 49,1%
  W dniu 8 marca 2017 r. Spółka jako pierwsza grupa m edialna w Polsce podpisała również Kartę Różnorodności,
  dołączając do europejskiej inicjatywy mającej na ce lu upowszechnianie różnorodności w miejscu pracy.
  15. INFORMACJE O WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄC YCH Z EMERYTUR I
  ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE DLA BYŁYCH OSÓB ZA RZĄDZAJĄCYCH,
  NADZORUJĄCYCH ORAZ O ZOBOWIĄZANIACH ZACIĄGNIĘTYCH W ZWIĄZKU Z TYMI
  EMERYTURAMI, ZE WSKAZANIEM KWOTY OGÓŁEM DLA KAŻDEJ KATEGORII ORGANU
  Emitent nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób
  zarządzających, nadzorujących lub byłych członków o rganów administrujących.
  16. POLITYKA DZIAŁAŃ SPOŁECZNO-SPONSORINGOWYCH
  Polityka działań społeczno-sponsoringowych w Grupie Agora została przyjęta przez Zarząd w 2016 r. jako
  wyraz strategicznego podejścia do społecznej odpowi edzialności biznesu. W 2017 r. Spółka kontynuowała
  długoletnie działania w ramach filarów: społecznego , edukacyjnego, kulturalnego oraz charytatywnego, jednocześnie
  inicjowała też nowe projekty. Wśród nich znalazły s ię działania ogólnopolskie i regionalne, realizowane zarówno
  przez Agorę S.A. (w tym „Gazetę Wyborczą” oraz jej oddziały z całej Polski, portal Gazeta.pl i jego serwisy,
  Wydawnictwo Agora), jak również Radio TOK FM i radi ostacje Agory, sieć kin Helios, spółkę z rynku reklamy
  zewnętrznej AMS i Fundację Agory.
  W ramach działań społecznych Agora realizuje długofalowe kampanie na rzecz senio rów, społeczeństwa
  obywatelskiego oraz zrównoważonego rozwoju miast, a ngażuje się też w tematy środowiskowe. Akcja
  DługoWIECZNI już po raz kolejny poruszała temat osób starszych, m.in. dzięki specjalnemu dodatkowi dostępnemu z
  „Gazetą Wyborczą” – Kopercie życia oraz w związku z obchodami Tygodnia Seniora w Poznaniu . Z obywatelskiego
  punktu widzenia istotne były dyskusje z ważnymi osobistościami składające się na cykl spotk ań Wyborcza na żywo,
  odbywających się w całej Polsce. W ub. r. w blisko 80 lokalnych spotkaniach zorganizowanych w ramach t ego
  projektu wzięło udział prawie 7 tys. osób. Radio TO K FM cyklicznie przygotowuje debaty związane z ważn ym
  tematem społecznym - w 2017 r. formuła Usłysz… poświęcona była reformie edukacji. Dodatkowo Radio TOK FM już
  po raz 7. przyznało swoją Nagrodę im. Anny Laszuk dla postaci, organizacji lub instytucji mającej wyjątko wy wpływ
  na rzeczywistość. Prowadzone od wielu lat działania na rzecz rozwoju miast i ich społeczności w 2017 r . były
  skupione w ogólnopolskiej akcji Pracownia miast oraz w regionalnych wydarzeniach: Miasta Idei na Śląsku oraz
  Śląskie bez smogu! Ta ostatnia kampania dodatkowo była związana z akc ją społeczną Oddychać po ludzku . W
  obszarze środowiskowym warto wyróżnić działania por talu Gazeta.pl, który już trzeci raz zaangażował się w
  kampanię Greenpeace Adoptuj pszczołę. Dodatkowo w 2017 r. Agora zainicjowała nowe projekty społeczn e
  skierowane do różnych grup interesariuszy. Wrocławs ki oddział „Gazety Wyborczej” wydał bezpłatną gazetę dla
  Ukraińców „Pryvit”, zaś zespół wideo Gazeta.pl przygotował społecznie zaangażowane filmy: „Kiedy zobaczyłem Cię
  po raz pierwszy” - związany z Dniem Ojca oraz „ Powstańcy 1944” - upamiętniający uczestników Powstania
  Warszawskiego, a także rozmowy z przedsiębiorcami n a tematy społeczne w ramach cyklu Next.Gazeta.pl pod
  tytułem „Next Time”.
  Wydawnictwo Agora i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wspólnie z  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 67
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  bibliotekami popularyzowały czytelnictwo w ramach a kcji „Paczka literacka” . Natomiast nowatorski projekt „Gazety
  Wyborczej” „ Jutronauci” wielowymiarowo wspierał szerzenie innowacyjnych po staw. W artykułach, materiałach
  wideo, na spotkaniach i konferencjach wizjonerzy i badacze opowiadali o swoich wynalazkach, pomysłach i planach,
  a do programu stypendialnego „Bilet za horyzont” pr zyszli jutronauci zgłosili 207 projektów. Ważną dyskusję na
  temat różnorodności w medialnych newsroomach oraz o becności w mediach informacji z mniejszych krajów Unii
  Europejskiej zainicjował NewsMavens.com – pierwszy europejski serwis tworzony wyłącznie przez kobiety.
  Pionierski projekt zyskał dofinansowanie Google DNI oraz zaangażował już 21 dziennikarek z 13 redakcji.
  Kluczowym tematem podejmowanym w ramach społecznej odpowiedzialności Agory jest edukacja, a wśród
  realizowanych działań znajdują się m.in. projekty s kierowane do szkół, nauczycieli i rodziców oraz ucz niów. Wsparcie
  placówek oświatowych w trudnym procesie zmian było celem 16. edycji akcji Szkoła z Klasą 2.0. Do projektu
  prowadzonego przez Fundację Szkoła z Klasą, Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”, przy wsparciu
  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji A gory, zgłosiło się 95 szkół oraz 642 nauczycieli i innych
  pracowników szkoły. Podobnym projektem edukacyjnym była akcja Matematyka się liczy , którą realizowała „Gazeta
  Wyborcza” wspólnie z Fundacją mBanku. Oprócz konkur su dla szkół odbyły się też: konferencja edukacyjna,
  warsztaty oraz targi, a dodatkowo powstały specjaln e materiały informacyjne oraz serwis Wyborcza.pl/ma tematyka.
  Swoje działania edukacyjne rozwija również sieć kin Helios. Kino na temat i Kino na temat Junior to cykle spotkań
  filmowych, w których młodzi widzowie mają możliwość dyskusji na ważne tematy poprzedzonej seansem
  interesującego tytułu. Najmłodsi, oprócz udziału w pokazie, mogą uczestniczyć w grach i zabawach
  ogólnorozwojowych. W 2017 odbyło się przeszło 2,5 t ys. seansów w całej Polsce.
  Media Grupy Agora angażują się również w działania związane z promowaniem i upowszechnianiem
  kultury . Przykładem takich długoletnich projektów są przyz nawane nagrody literackie (Nagroda NIKE, Nagroda im.
  Ryszarda Kapuścińskiego ), warszawskie festiwale i wydarzenia ( Co Jest Grane Festival, Europejskie Targi Muzyczne
  Co Jest Grane 24 ) oraz Olsztyn Green Festival . Istotne są też nagrody kulturalne przyznawane w w ielu redakcjach
  lokalnych „Gazety Wyborczej”, np. Wdechy w Warszawi e, Nagroda WARTO we Wrocławiu oraz katowicka Cegła z
  Gazety - Nagroda im. Janoscha. Od 1998 r. przyznawa na jest Nagroda NIKE dla książki roku. Fundatorami tej nagrody
  oraz działalności Fundacji NIKE są Agora oraz Funda cja Agory. Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego , organizowana
  od 2010 r. przez „Gazetę Wyborczą” i Miasto st. War szawa, to wyróżnienie przyznawane autorom najlepsze j książki
  reporterskiej roku i najlepszego przekładu roku. Do datkowymi działaniami związanymi z tą nagrodą są ak cje
  edukacyjne propagujące twórczość Ryszarda Kapuścińs kiego wśród uczniów warszawskich szkół. Od 14 lat tygodnik
  „Gazety Wyborczej” „Co Jest Grane 24” organizuje wa rszawskie nagrody kulturalne „Wdechy”. W Warszawie
  odbywają się też dwa duże wydarzenia kulturowo-muzy czne: letni Co Jest Grane Festival , oraz jesienne Europejskie
  Targi Muzyczne Co Jest Grane 24 , zaś w Olsztynie odbywa się Olsztyn Green Festival. Działania Grupy Agora dotyczą
  również promocji polskiego kina. Kultura Dostępna w Kinach jest częścią wieloletniego programu organizowanego
  przez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Ku ltury i Dziedzictwa Narodowego w całym kraju. Dzięki cyklowi
  szerokie grono odbiorców może zapoznać się z polską sztuką filmową. W 2017 r. w ramach cyklu w kinach sieci
  Helios odbyło się blisko 2,2 tys. seansów prawie 50 polskich filmów. Od 18 lat AMS zaprasza też młodyc h grafików do
  tworzenia plakatów o tematyce społecznej. Galeria Plakatu AMS jest prawdopodobnie największym w Polsce
  konkursem tego typu. W 2017 r. uczestnicy zgłosili niemal 500 projektów na temat „Rzeczpospolita = Rze cz
  wspólna”. Zwycięskie prace można przez rok oglądać w całej Polsce na citylightach należących do AMS. Wśród
  nowych inicjatyw kulturalnych AMS znalazły się dzia łania związane z promocją polskiej literatury, dlatego m.in.
  powstały specjalne przystanki tematyczne: „Przystanek: Literatura” oraz „Przystanek: Wyspiański”. W 2017 r. roku
  „Gazeta Wyborcza” zainicjowała również cykliczne sp otkania z twórcami, o których się mówi i dziełami, które się
  przeżywa. W 6 spotkaniach pod hasłem Centrum Premier Czerska 8/10 wzięło udział ok. 3 tys. osób, zaś kilkanaście
  tysięcy oglądało je dzięki transmisjom na Wyborcza. pl i w media społecznościowych. Wśród gości zaś był y takie
  osoby, jak: Agnieszka Holland, Olga Tokarczuk, Elżb ieta Dzikowska, Martyna Wojciechowska, Marek Kamińs ki,
  Aleksander Doba, Krystyna Janda czy twórcy filmu „T wój Vincent”, a także Dan Brown. W 2017 r. swoją pi erwszą
  edycję miał projekt Akademia Opowieści , którego celem było zachęcenie czytelników „Gazety Wyborczej” do
  opisania najważniejszej postaci w ich życiu. Inicjatywa reporterów związanych z „Dużym Formatem” oraz Ośrodka
  „Brama Grodzka – Teatr NN” polegała na spotkaniach i warsztatach w 12 polskich miastach. Towarzyszyły im
  artykuły i materiały publikowane w „Dużym Formacie” oraz w serwisie Wyborcza.pl/akademiaopowiesci, a także
  konkurs i konferencja podsumowujące cały projekt. W konkursie pt. „Najważniejszy człowiek w moim życiu”
  czytelnicy nadesłali 1655 opowieści o osobach ważny ch, choć nieznanych powszechnie.
  Ostatnim z filarów działalności społecznej Agory są działania charytatywne, w które angażują się również
  pracownicy Spółki. Jako przykład wymienić można dłu goletnie zaangażowanie „Gazety Wyborczej” w akcje
  charytatywne z okazji Dnia Dziecka , a także działania podejmowane w ramach Fabryki świętego Mikołaja we
  Wrocławiu oraz akcji Krzesła dla ISKIERKI w Katowicach. Dodatkowo w ramach wyrównywania szan s już od wielu lat  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 68
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Fundacja Agory wspólnie z Akademią Rozwoju Filantro pii prowadzi program Agrafka Agory. Pracownicy, czytelnicy,
  słuchacze, widzowie oraz klienci Grupy Agora co rok u angażują się w aukcje i zbiórki na rzecz Wielkiej Orkiestry
  Świątecznej Pomocy. W 2017 r. udało się zebrać łącznie ponad 22 tys. zł , a „Gazeta Wyborcza” była patronem
  medialnym 25. Finału WOŚP. W lokalnych redakcjach d ziennika i kinach Helios zbierano pieniądze do skarbonek, w
  kinach organizowane były też sztaby WOŚP. Aukcje zo rganizowały: Radio TOK FM, portal Gazeta.pl, a także Radio
  Złote Przeboje i sieć kin Helios. W 2017 r. radiost acje Grupy Agora zaangażowały się też w specjalną a kcję
  charytatywną „Odbudowujemy wieś Wysoka Zaborska” , mającą wspomóc tych, którzy ucierpieli w sierpnio wej
  nawałnicy. Łącznie udało się zebrać 282 tys. zł na rzecz poszkodowanych rodzin, a na konto Gminy Brusy trafiło
  dodatkowo 15 tys. zł ze sprzedaży specjalnego blok u reklamowego. Grupa Radiowa Agory ufundowała równi eż
  kontener mieszkalny dla jednej z najbardziej poszko dowanych rodzin.
  Wyrazem priorytetowego podejścia do kwestii społecz nych w Spółce jest zaangażowanie pracowników w
  różnego rodzaju działania pro bono. W ramach akcji „Przeczytana – wymień się” przekazane przez pracown ików
  książki trafiają m.in. do domów samotnej matki i sz pitali. W 2017 r. pracownicy Agory wzięli udział w akcji
  honorowego oddawania krwi, w której udało się zebra ć 5 litrów krwi. Uczestniczyli też w plebiscycie „Recykling
  życzliwości”, w którym wybrali organizację, na rzec z której Spółka przekazała środki ze sprzedaży papi erowego
  archiwum „Gazety Wyborczej”. Akcje i projekty realizowane w ramach obszaru zaang ażowania społecznego w pełni odzwierciedlają cele
  zawarte w Polityce działań społeczno-sponsoringowych w Grupie Agora – są nimi: edukacja, rozwój indywidualny i
  społeczny, kształtowanie postaw obywatelskich i dba łość o prawa człowieka, promocja kultury i powszech nego
  dostępu do niej, promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, troska o środowisko naturalne oraz o innych wyrażające
  się w akcjach charytatywnych i pomocowych.
  W opinii Agory realizacja Polityki działań społeczno-sponsoringowych jest zgodna z interesem Spółki oraz jej
  interesariuszy, w tym akcjonariuszy, ponieważ tworz y wartość firmy, przyczynia się do rozwoju społecznego i jest
  wyrazem odpowiedzialności Spółki za jej wpływ na ot oczenie.
  [ w w w . a g o r a . p l ] Strona 69
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 do jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  VI. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
  1. OŚWIADCZENIE ODNOŚNIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚC I
  Zarząd Agory potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, roczne sprawozdanie finansowe i dane poró wnywalne
  sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasada mi rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób
  prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i fi nansową Spółki oraz jej wynik finansowy.
  Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z awiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz syt uacji Spółki,
  w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
  2. OŚWIADCZENIE ODNOŚNIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
  SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DOKONUJĄCEGO BADANIA ROCZNEG O JEDNOSTKOWEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Zarząd Agory potwierdza, że podmiot uprawniony do b adania sprawozdań finansowych dokonujący badania
  rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego zos tał wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot
  ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego s prawozdania finansowego spełniali warunki do wyraże nia
  bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym zgodnie z obowiązującymi pr zepisami
  i standardami zawodowymi.
  3. RAPORT NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
  Wypełniając wymogi Ustawy o Rachunkowości Spółka pr zedstawia odrębne skonsolidowane sprawozdanie Grupy
  Agora oraz odrębne jednostkowe sprawozdanie Agory S.A. na temat informacji niefinansowych za 2017 r. Raporty
  niefinansowe skonsolidowane i jednostkowe zostały s porządzone według międzynarodowych standardów
  raportowania Global Reporting Initiative (GRI G4). Zgodnie z art. 49b pkt 9 Ustawy o Rachunkowości rap orty
  niefinansowe skonsolidowane i jednostkowe są dostęp ne na stronie internetowej Spółki www.agora.pl (pod
  adresem: https://www.agora.pl/raportCSR-2017) w polskiej i angielskiej wersji językowej.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Agora SA
ISIN:PLAGORA00067
NIP:526-030-56-44
EKD: 22.10 wydawanie gazet
Adres: ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa
Telefon:+48 22 5556000
www:www.agora.pl
Kalendarium raportów
2020-05-15Raport za I kwartał
2020-08-14Raport półroczny
2020-11-17Raport za III kwartał
Komentarze o spółce AGORA
2020-04-04 05-04-52
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649