Raport.

AFORTI HOLDING SA (79/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku / Individual and Consolidated quarterly report for Q III 2018

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport jednostkowy oraz skonsolidowany za III kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Management Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw encloses herewith the individual and consolidated quarterly report for the third quarter of 2018.Legal basis:

Article 5, Paragraph 1, Point 1) of the Exhibit 3 "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market" to the Alternative Trading System Rules

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  RQ EBI 79 /2018

  Klaudiusz Sytek
  Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  11,41 12,42 16,61 21,97
  33,29 41,87 46,53
  69,03
  99,92
  143,82
  121,98
  0
  20
  40
  60
  80
  100
  120
  140
  160
  54,42
  277,94
  192,77 123,65
  373,8 424,06
  323,14
  1055,1
  717,87
  294,6 231,93
  0
  200
  400
  600
  800
  1000
  1200
  IQ
  2016
  IIQ IIIQ IVQ IQ
  2017
  IIQ III Q IVQ IQ
  2018
  IIQ IIIQ


  19,8 24,8 30,72 34,51
  46,23
  56,88
  74,24
  89,63
  102,57
  117,9
  140,37
  0
  20
  40
  60
  80
  100
  120
  140
  160
  31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018
  4,27 4,48 4,58 4,86 5,25 5,58
  5,15 5,21 5,5 5,74
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  RAPORT OKRESOWY
  za III kwartał 201 8 roku

  Warszawa, dn. 14 listopad a 2018 r.

  str. 2

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  SPIS TREŚCI

  1

  Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej i Jednostce dominującej

  2

  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Wybra ne dane finansowe
  Grupy Kapitałowej Aforti

  3

  Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe - Wybrane jednostkowe dane
  finansowe Aforti Holding S.A.

  4

  Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
  stos owanych zasad (polityki) rachunkowości

  5

  Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy
  raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym
  charakterze mających wpływ na osiągnięt e wyniki

  6

  Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na
  dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym rapo rcie kwartalnym

  7

  Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta wskazanych w Dokumencie Informac yjnym
  oraz harmonogram ich realizacji

  8

  Informacje na temat aktywności podejmowanej przez emitenta w okresie objętym
  raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na
  wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

  9

  Oświadczenie Zarządu Spółki

  10 Wykaz raportów bieżących  str. 3

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej
  i Jednostce dominującej

  str. 4

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  INFORMACJE O PODMIOCIE DOMINUJĄCYM

  Źródło: Emitent

  Aforti Holding S.A . jest spółką publiczną , pełniącą funkcję pod miotu dominują cego i jako taki nie
  prowadzi działalności operacyjnej, przy czym pełni funkcję spółki holdingowej.

  W skład Grupy Aforti wchodzą:
  AFORTI A c sp. z o.o. – spółka świadc zy usługi rachunkowo – księgowe.
  AFORTI Capital Sp. z o.o. – spółka zarząd zająca fundusz em Aforti Mic roLo ans Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty Aktywów Niepublicznych .
  AFORTI Collections S.A. – spółka o zasięgu ogólnopolskim specjalizująca się w zarządzaniu
  należnościami z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi windykacyjnych. Spółka zajmuj e się
  również nabywaniem oraz serwis owaniem portfeli wierzytelności.
  AFORTI Exchange S.A . – funkcjonalna platforma wymiany walut dla firm, która oferuje hurtowe kursy
  walut, umożliwiając przy tym dokonanie wygodnej, bezgotówkowej wymiany.
  AFO RTI Exchange Romania S.A . – funkcjonalna platforma wymiany walut dla fir m, działająca na terenie
  Rumunii, która oferuje hurtowe kursy walut, umożliwiając przy tym dokonanie wygodnej,
  bezgotówkowej wymiany.
  Aforti Exchange Bulgaria AD – funkcjonalna platfor ma wymiany wal ut dla fir m, działająca na terenie
  Bułgarii, która oferuje hurtowe kursy walut, umożliwiając przy tym dokonanie wygodnej,
  bezgotówkowej wymiany. Spółka nie podjęła jeszcze działalności operacyjnej .
  AFORTI Factor S.A. – spó łka oferuje produkty faktoringu. N abywa od Klientów nieprzeterminowane
  wierzytelności z tytułu dostawy towarów i usług, wspierając skuteczne zarządzanie portfelem
  należności.
  AFORTI Finance S.A. – spółka specjalizuje się w udzielaniu pożyczek pozabankowyc h dla
  przedsiębiorcó w prowadzących jedno osobową działalność gospodarczą, dla spółek cywilnych oraz
  spółek z o.o..

  Nazwa (firma) Aforti Holding Spółka Akcyjna
  Kra j siedziby Polska
  Adres siedziby 00 -613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
  Telefon +48 22 647 50 00
  Faks +48 22 205 08 19
  Adres poczty elektronicznej [email protected]
  Adres strony internetowej www.aforti .pl
  KRS: 0000330108, Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS
  NIP: 525 -245 -37 -55
  REGON: 141800547  str. 5

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  AFORTI Finance Romania IFN S.A. – spółka zarejestrowana w Rumunii, która będzie zajmować się
  udzielaniem pożyczek pozabankowych dla przedsiębiorców . Spółka nie p rowadzi jeszcz e działalności
  operacyjnej.


  WŁADZE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO

  ZARZĄD
  Imię i nazwisko Funkcja Okres kadencji
  Od Do
  Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu 29.06.2017 29.06.2020
  Paweł Opoka Wiceprezes Zarządu 15.05.2018 15.05.2021
  Źródło: Emitent

  W dniu 15 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do składu Zarządu
  Pana Pawła Opoki i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu . (Raport bieżący EBI nr 33/ 2018 )

  RADA NADZORCZA
  Imię i nazwisko Funkcja Okres kadencji
  Od Do
  Kamilla Sytek -
  Skonieczna
  Przewodnicząca
  Rady Nadzorczej 29.06.2017 29 .06.2020
  Maciej Stańczuk Członek Rady Nadzorczej 29.06.2017 29 .06.2020
  Dawid Pawłowski Członek Rady Nad zorcze j 29.06.2017 29 .06.2020
  Olga Chojecka -
  Szymańska Członek Rady Nadzorczej 02.07.2018 02.07.2021
  Ludwik Sobolewski Członek Rady Nadzorczej 02.07.2018 02.07.2021
  Źródło: Emitent

  W dniu 02 lipca 2018 r. do Spółki wpłynęły pisma datowane na 19 czerwca 2018 r . z informacją o
  rezygnacji z dniem 30 czerwca 2 018 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana
  Krzysztofa Dreslera oraz Pana Andrzeja Podsiadło. (Raport bieżą cy EBI nr 46/2018 , 47/2018 , 50/2018 )

  W dniu 02 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie §15 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła
  uchwałę o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Lud wika Sobolewskiego. (Raport bieżący
  EBI nr 48/2018 )

  W dniu 02 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie §15 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła
  uchwałę o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pani Olgi Chojeckiej -Szymańskiej. (Raport
  bieżący EBI nr 49/2018 )  str. 6

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
  AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYC H, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU,
  CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGRODMADZENIU

  Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na
  WZ
  Udział w kapitale
  zakładowym
  Udział w ogólnej
  liczbie głosów na
  WZ
  Klaudiusz Sytek 6 556 216 6 556 216 84,03% 84,03%
  Kamilla Sytek -
  Skonieczna 503 907 503 907 6,46% 6,46%
  Rafał Bednarczyk 411 864 411 864 5,28 % 5,28 %
  Pozostali (free float) 329 928 329 928 4,23 % 4,23 %
  RAZEM 7 801 915 7 801 915 100,00% 100,00%
  Źródło: Emitent

  źródło: Emitent


  W dniu 11.07.2018 r. Emitent opublikował raport bieżący ESPI nr 27/2018 , w którym poinformował
  o zmianach w strukturze akcjonariatu.


  84,03%
  6,46%
  6,46% 3,05%
  Udział w kapitale zakładowym
  i w ogólnej liczbie głosów na WZ
  Klaudiusz Sytek
  Kamilla Sytek-Skonieczna
  Rafał Bednarczyk
  Pozostali (free float)  str. 7

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK
  PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
  Na dzień publikacji ninie jszego Raportu struktura Grupy Kapitałowej Aforti przedstawia się
  następująco:
  • Aforti Holding S.A. – podmiot dominujący
  • Aforti Finance S.A. – 72,07 % akcji
  o Aforti Finance Romania IFN S.A. – 99,99 % akcji pośrednio przez Aforti Finance S.A. ,
  pozostałe 0,01% akcji posiada Pan Klaudiusz Sytek
  • Aforti Collections S.A. – 100% akcji
  • Aforti Capital Sp. z o.o. – 100% udziałów
  • Aforti Factor S.A. (daw. Aforti Corporate Finance S.A.) – 100% akcji
  • Aforti A c Sp. z o.o. – 100% udziałów
  • Aforti Exchange S.A . – 100 % akcji
  o Afo rti Exchange Romania S.A. – 30,57% akcji oraz pośrednio przez Aforti Exchange S.A.
  69,43% akcji
  o Aforti Exchange Bulgaria A.D. – 90% akcji oraz pośrednio przez Aforti Exchange S.A.
  10% akcji
  źródło: Emitent  str. 8

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.


  INFORMACJE DOTYCZĄCE LI CZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH P RZEZ EMITENTA,
  W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

  Na koniec III kwartału 2018 roku w spółce Aforti Holding S.A. zatrudnionych było 14 ,57 osób w
  przeliczeniu na pełne etaty oraz 56 osób w oparciu o umowy cywilnoprawne , kontrakty menedże rsk ie
  oraz powołani a na członka zarządu .
  W całej Grupie Kapitałowej Aforti na terenie Polski o raz krajów zagranicznych (Rumunia i Bułgaria)
  zatrudnionych było 75,77 osób w przelicze niu na pełne etaty oraz 159 osób w oparciu o umowy
  cywilno -prawne , kontra kty menadżerskie oraz powołania na członka zarządu.


  str. 9

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  Kwartalne skrócone SKO NSOLIDOWANE sprawozdanie finansowe
  – wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej AFORTI

  str. 10

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  BILANS

  Tabela 1. Skonsolidowane w yb rane dane finansowe z bilansu na dzień 3 0.09.2018 r. wraz z danymi
  porównawczymi oraz narastająco [dane w PLN]
  Lp. Tytuł stan nadzie ń
  30.09.2018
  stan nadzień
  30.09.2017
  stan nadzień
  30.06.2018
  stan nadzień
  30.06.2017
  A AKTYWA TRWAŁE 29 376 960,13 20 263 4 37,39 32 225 513,98 19 017 185,07
  I Wartości niematerialne i prawne 977 091,20 615 114,08 837 631,09 625 547,70
  1 Koszty zakończon ych prac
  rozwojo wych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Inne wartości niematerialne i
  prawne 829 81 4,65 613 195,28 591 631,89 597 346,00
  4 Zaliczki na wartości niematerialne i
  prawne 147 276,55 1 918,80 245 999,20 28 201,70
  II Wa rtość firmy z konsolidacji 11 589 413,26 13 701 177,85 11 987 008,26 13 865 845,79
  1 Wartość firmy z konsolidacji -
  jednost ki zależne 11 589 413,26 13 701 177,85 11 987 008,26 13 865 845,79
  III Rzeczowe aktywa trwałe 2 651 437,05 1 407 322,65 2 794 292,0 4 835 070,32
  1 Środki trwałe 2 582 630,42 1 067 206,50 2 622 529,33 391 914,92
  a grunty (w tym prawo użytkowania
  wieczyste go gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b budynki, lokale i obiekty inżynierii
  lądowej i wodnej 8 530,92 9 631,20 9 027,24 1 130,02
  c urzą dzen ia techniczne i maszyny 365 107,63 490 380,14 636 758,13 23 432,11
  d środki transportu 1 933 473,57 346 819,09 1 706 79 3,71 265 434,37
  e inne środki trwale 275 518,30 220 376,07 269 950,25 101 918,42
  2 Środki trwałe w budowie 68 806,63 340 116,15 171 762,71 443 155,40
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Należności długoterminowe 274 199,76 76 2 40,28 162 849,28 40 275,15
  1 Od jednostek powiązanych 18 475,00 0,00 6 000,00 2 812,00
  2
  Od pozostałych jednostek, w
  których jedno stka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Od jednostek pozostałych 255 724,76 76 240,28 156 849,28 37 463 ,15
  V Inwestycje długoterminowe 8 323 401,37 1 117 445,86 12 380 712,59 967 119,06
  1 Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Wartości niemate rialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Długoterminowe aktywa finansowe 8 323 401,37 1 117 445,86 12 380 712,59 967 1 19,06
  a w jednostkach powiązanych 8 323 401,37 1 067 029,18 5 371 058,69 967 119,06
  - udziały lub akcje 6 123 401,37 297 295,12 5 086 466,87 210 775,00
  - inne papiery wartościowe 2 200 000,00 734 856,34 200 000,00 734 856,34
  - udzielone pożyczki 0,00 34 877,72 84 591,82 21 487,72
  - inne długoterminowe aktywa
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  b
  w pozostałych jednostkach, w
  któ rych jednostka posiada
  zaangażow anie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne pap iery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  c w pozostałych jednostkach 0,00 50 416,68 7 009 653,90 0,00  str. 11

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inn e papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 50 416,68 7 009 653,90 0,00
  - inne długoterminowe aktywa
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  VI Długoterminowe rozliczenia
  międzyokre sowe 5 561 417,49 3 346 136,67 4 063 020,72 2 683 327,05
  1 Aktywa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego 2 283 979,04 445 257,73 1 133 710,38 445 257,73
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 277 438,45 2 900 878,94 2 929 310,34 2 238 069,32
  B AKTYWA OBR OTOWE 110 994 168,28 53 971 736,61 85 668 472,46 37 868 636,29
  I Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Pół pro dukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Towary 0,00 0,00 0,00 0,00
  5 Zalic zki na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Należności krótkoterminowe 26 925 646,93 12 444 095,08 21 072 580,98 11 736 856,11
  1 Należno ści od jednostek
  powiązanych 8 677 318,03 5 742 664,42 8 779 489,63 5 574 185,43
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie
  spłat y: 1 300 522,33 4 182 199,84 4 177 128,14 4 047 666,78
  - do 12 miesięcy 1 300 522,33 4 182 199,84 4 177 128,14 4 047 666,78
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Inne 7 376 795,70 1 560 464,58 4 602 361,49 1 526 518,65
  2
  Należności od pozosta łych
  jednostek, w któ rych jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie
  spłat y: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Należności od pozostałych
  jednostek 18 248 328,90 6 701 430,66 12 293 091,35 6 162 670,68
  a z tytułu dostaw i usłu g, o okresie
  spłaty: 775 978,32 841 430,67 589 135,52 645 947,48
  - do 12 miesięcy 775 978,32 841 430,67 589 135,52 645 94 7,48
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b
  z tytułu podatków, dotacji, ceł,
  ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz inn ych
  świadczeń
  1 818 954,51 678 665,29 1 254 735,56 424 712,77
  c Inne 15 653 396,07 5 181 334,70 10 449 220,27 5 092 010,43
  d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Inwestycje krótkoterminowe 80 307 348,70 35 981 846,84 63 877 214,75 24 451 028,55
  1 Krótkoterminowe aktywa
  finansowe 80 307 348,70 35 981 846,84 63 877 214,75 24 451 028,55
  a w jednostkach powiąza nych 3 248 717,73 2 496 600,00 (550 607,80) 2 496 600,00
  - udziały lub akcje 3 248 717,73 2 496 600,00 (550 607,80) 2 496 600,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe akty wa
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach 72 779 972,46 30 583 891,82 62 921 223,07 21 228 832,28  str. 12

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  - udziały l ub akcje 68 000,00 1 649 996,43 1 667 996,43 1 574 996,43
  - inne papiery wartościowe 6 394 020,65 3 582 000,00 6 359 870, 73 2 989 000,00
  - udzielone pożyczki 66 317 951,81 25 350 490,46 54 893 355,91 16 663 430,92
  - inne krótkoterminowe aktywa
  fin ansowe 0,00 1 404,93 0,00 1 404,93
  c środki pieniężne i inne aktywa
  pieniężne 4 278 658,51 2 901 355,02 1 506 599,48 725 59 6,27
  - środki pieniężne w kasie i na
  rachunkach 3 562 575,28 2 858 165,95 1 501 443,63 722 419,69
  - inne środki pieniężne 716 083,23 43 189,07 5 155,85 3 176,58
  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 3 761 172,65 5 545 794,69 718 676,73 1 680 751,63
  C Należne wpłaty na k apitał (fundusz)
  po dstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 140 371 128,41 74 235 173,99 102 574 031,83 117 893 986,44
  Źródło: Emitent
  PASYWA
  Lp. Tytuł stan na dzień
  30.09.2018
  stan na dzień
  30.09.2017
  stan na dzień
  30.06.2018
  stan na dzień
  30.06.2017
  A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 740 234,46 5 576 855,35 5 508 296,67 5 253 7 10,11
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 7 801 915,00 7 801 915,00 7 801 915,00 7 801 915,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy 6 803 898,9 6 3 504 854,16 6 803 898,96 3 504 854,16 - nadwyżka wartości sprzedaży
  (wartości em isyjnej) nad wartością
  nominalną udział ów (akcji)
  1 284 946,80 1 284 946,80 1 284 946,80 1 284 946,80
  III Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Pozostałe kapitały (fundusze)
  rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - twor zone zgodnie z umową
  (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00 0,00 - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Zysk (strat a) z lat ubiegłych (10 110 001,77) (6 850 912,59) (10 110 001,77) (6 850 912,59)
  VI Zysk (strata) netto 1 244 422,26 1 120 998,78 1 012 484,47 797 853,54
  X Odpisy z zysku netto w ciągu roku
  obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00
  B Kapitały mni ejszości 2 989 576,03 1 095 952,75 3 302 442,93 838 291,62
  C Ujemna wartość firmy jednostek
  podporządkowanych 0,00 0,00 0,0 0 0,00
  I Ujemna wartość firmy — jednostki
  zależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Ujemna wartość firmy — jednostki
  współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA 131 641 317,92 67 562 365,89 109 083 246,85 50 793 819,62
  I Rezerwy na z obowiązania 5 000,00 14 774,01 5 000,00 14 774,01  str. 13

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego 0,00 5 805,39 0,00 5 805,39
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i
  podobne 0,00 0,00 0,00 0,00
  - długoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Pozostałe rezerwy 5 000,00 8 968,62 5 000,00 8 968,62 - długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - krótkotermi nowe 5 000,00 8 968,62 5 000,00 8 968,62
  II Zobowiązania długoterminowe 73 830 682,69 51 099 591,76 70 464 841,99 38 888 83 3,20
  1 Wobec jednostek powiązanych 1 170 621,05 199 738,30 1 267 440,05 24 124,34
  2
  Wobec pozostałych jednostek, w
  których jednost ka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Wobec pozostałych jednostek 72 660 061,64 50 899 853,46 69 197 40 1,94 38 864 708,86
  a kredyty i po życzki 0,00 26 333,33 4 333,33 18 972,73
  b z tytułu emisji dłu żnych papierów
  wartościowych 71 784 000,00 50 667 000,04 68 317 006,97 38 628 000,00
  c inne zobowiązania finansowe 876 061,64 206 520,09 876 061,64 217 736,13
  d zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  e inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 54 037 300,52 14 899 217 ,23 34 832 865,23 11 890 212,41
  1 Wobec jednoste k powiązanych 394 411,05 624 430,99 404 061,20 888 136,60
  a z tytułu dosta w i usług, o o kresie
  wymagalności 369 742,43 570 624,23 383 309,78 761 909,92
  - do 12 miesięcy 369 742,43 570 624,23 383 309,78 76 1 909,92 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b inne 24 668,62 53 806,76 20 751,42 126 226,68
  2
  Zobowiązania wobec pozostałych
  jednostek, w których jednostk a
  posiada zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresi e
  wymagalności: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Wobec pozostałych jednost ek 53 642 889,47 14 274 786,24 34 428 804,03 11 002 075,81
  a kredyty i pożyczki 9 743,13 22 007,41 18 359,03 18 546,33
  b z tytułu emisji dłu żnych papierów
  wartościowych 16 561 504,81 420 000,00 11 277 50 4,81 1 005 000,00
  c inne zobowiązania finansowe 31 647 323,66 10 519 890,59 18 197 113,20 6 682 329,56
  d z tytułu dostaw i usług, o okresie
  wymagalności 1 621 538,44 1 472 846,18 1 344 541,81 1 085 024,84
  - do 12 miesięcy 1 621 538,44 1 472 846,18 1 34 4 541,81 1 085 024,84 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 73,20 0,00 73,20
  f zobowiąz ania wek slowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i
  innych 3 260 230,91 1 089 899,83 2 876 729,83 1 3 72 773,76
  h z tytułu wynagrodzeń 319 070,36 411 034,87 402 117,42 341 945,02
  i inne 223 478,16 339 034,16 312 437,93 496 383,10
  3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Rozliczenia międzyokresowe 3 768 334,71 1 548 782,89 3 780 539,63 0,00
  1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Inne rozliczenia międzyokr esowe 3 768 334,71 1 548 782,89 3 780 539,63 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00  str. 14

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  - krótkoterminowe 3 768 334,71 1 548 782,89 3 780 539,63 0,00
  PASYWA RAZEM 140 371 128,41 74 235 1 73,99 117 893 986,44 56 885 821,35

  Źródło: Emitent

  str. 15

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – WARIANT PORÓWNAWCZY

  Tabela 2. Sko nsolidowane w ybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat za okres I II kwartału
  2018 r. i narastająco wra z z danymi porówn awczymi [dane w PLN]
  Lp. Tytuł 01.07.2018 –
  30.09.2018
  01.07.2017 –
  30.09.2017
  01.01.2018 –
  30.09.2018
  01.01.2017 –
  30.09.2017
  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z
  nimi, w tym: 121 982 214,86 46 534 131,87 365 729 171,52 121 701 10 9,16
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 630 817,62 3 825 544,80 19 39 5 485,45 9 543 646,07
  II
  Zmiana stanu produktów (zwiększenie -
  wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość
  ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III Koszt wytworzenia produktów na własne
  potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  materiałów 116 351 397,24 42 708 587,07 346 333 686,07 112 157 463,09
  B Koszty działalności operacyjnej 123 784 193,05 45 619 2 79,42 365 763 720,22 119 652 185,11
  I Amortyzacja 266 934,21 125 737,43 668 552,72 337 974,24
  II Zużycie materiałów i energii 179 338,21 128 076,39 485 473 ,22 361 127,18
  III Usługi obce 2 795 977,37 1 271 116,74 7 780 670,58 2 626 412,04
  IV Podatki i o płaty, w tym: 765 744,86 416 360,00 1 766 631,72 924 461,02 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 3 417,57 0,00
  V Wynagrodzenia 1 324 256,51 733 579,9 2 3 978 074,05 1 904 072,91
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 230 337,68 126 284,11 688 863,29 310 570,51
  - emerytalne 95 072,33 50 801,68 284 717,95 117 393,22
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 959 487,08 111 284,59 4 240 057,33 1 054 770,56
  VIII Wartość spr zedanych to waró w i
  materiałów 116 262 117,13 42 706 840,24 346 155 397,31 112 132 796,65
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) (1 801 978,19) 914 852,45 (34 548,70) 2 048 924,05
  D Pozostałe przychody operacyjne 185 409,11 30 773,27 689 918,37 68 162,56
  I Zysk z tytu łu rozchodu nie finansowych
  aktywów trwałych 27 130,16 (1 088,25) 27 130,16 34 795,6 4
  II Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Inne przychody operacyjne 158 278,95 31 861,52 662 7 88,21 33 366,92
  E Pozostałe koszty operacyjne 4 532 842,17 256 341,61 4 793 204,02 429 413,63
  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 (100,00)
  II Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Inne koszty operacyjne 4 532 842,17 256 341,61 4 793 204,02 429 513,63
  F Zysk (strata) z działalności oper acyjnej
  (C+D -E) (6 149 411,25) 689 284,11 (4 137 834,35) 1 687 672,98
  G Przychody finansowe 5 258 134,13 1 694 025,86 18 324 596,81 4 338 429,07
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00  str. 16

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w k tórych jednostk a posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Odsetki, w tym: 156 260,11 39 99 9,02 191 048,57 59 104,53
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Zysk ze zbycia inwestycji 2 524 325,92 0,00 8 565 267,99 1 203 248,93 - w jednostka ch powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Inne 2 577 548,10 1 654 026,84 9 568 280,25 3 076 075,61
  H Koszty finansowe (556 053,68) 1 571 404,66 9 221 652,70 2 980 669,57
  I Odsetki, w tym: 1 356 089,41 1 506 847,74 4 931 280,96 2 764 845,11
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Strata z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,30
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Aktualizacja wartości aktyw ów
  finansowych (2 602 881,24) 0,00 3 037 900,66 0,00
  IV Inne 690 738,15 64 556,92 1 252 471,08 215 8 24,16
  I Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części
  udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  J Zysk (strata) z działalności gospodarczej
  (F+G –H+/ –I) (335 223,44) 811 905,31 4 965 109,76 3 045 432,48
  K Odpis wartości firmy 397 595,00 209 650,94 1 192 785,01 628 952,82
  I Odpis wartości firmy — jednostki zależne 397 595,00 209 650,94 1 192 785,01 628 952,82
  II Odpis wartości firmy — jednostki
  współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  L Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Odpis uj emnej wartości firmy — jednostki
  zależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Odpis ujemnej wartości firmy — jednostki
  współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  M Zysk (strata) z udziałów w jednostkach
  podporządkowanych wycenianych metodą
  praw własności
  0,00 0,00 0,00 0,00
  N Zysk (strata) brutto (J –K+L+/ –M) (732 818,44) 602 254,37 3 772 324,75 2 416 479,66
  O Podatek dochodowy (322 420,66) 0,00 845 336,34 0,00
  P Pozostałe obowi ązkowe zmniejsz enie zysku
  (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Q Zyski (straty) mniejszości (64 2 335,57) 279 109,13 1 682 566,15 1 295 480,88
  R Zysk (strata) netto (N -O–P+/ –Q) 231 937,79 323 145,24 1 244 422,26 1 120 998,78
  Źródło: Emitent  str. 17

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.

  RACHUNEK PR ZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CASH FLOW)

  Tabela 3. Skonsolidowane w ybrane dane finansowe z r achunku przepływów pieniężnych za okres
  III kwartałów 201 8 r. wraz z danymi porównawczymi [dane w PLN]
  Lp. Tytuł 01.0 1.2018 –
  30.0 9.2018
  01.0 1.2017 -
  30 .09.201 7
  A. Przepływ y środkó w pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) netto 1 244 422,2 6 1 120 998,78
  II Korekty razem (33 493 335,96) (21 683 138,64)
  1 Zyski (straty mniejszości) 1 682 566,15 1 295 480,88
  2 Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych
  metodą praw własności 0,00 0,00
  3 Amortyzacja 668 552,72 337 974,24
  4 Odpisy wartości firmy 1 192 785,01 628 952,82
  5 Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 0,00
  6 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  7 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 740 232,39 2 705 740,58
  8 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (8 565 267,99) (34 795,64)
  9 Zmiana stanu rezerw (22 000,00) (79 440,46)
  10 Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00
  11 Zmiana st anu należności (34 085 460,94) (16 175 807,38)
  12 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów 4 692 3 72,71 (1 967 232,59)
  13 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (3 084 460,28) (3 736 080,09)
  14 Inne korekty (712 655,73) (4 657 931,00)
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) (32 248 913,70) (20 562 139,86)
  B. Przepływy środk ów pien iężnych z dział alności
  inwestycyjnej
  I Wpływy 8 826 601,65 68 270,00
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 0,00 48 270,00
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne 0,00 0,00
  3 Z aktywów finansowych, w tym: 8 826 601,65 20 000,00
  a) w jednost kach powiązanyc h 8 755 604,10 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 70 997,55 20 000,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 20 000,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  - spłata udz ielonych p ożyczek długoterminowych 70 997,55 0,00
  - Odsetki 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
  II Wy datki 5 380 758,02 1 494 971,78
  1 Naby cie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 1 433 682,57 1 065 678,98
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3 Na aktywa finansowe, w tym: 3 947 075,45 429 292,80
  a) w jednostkach powiązanych 3 947 075,45 297 295,12
  b) w pozostałych jednostk ach 0,00 131 997,68
  - nabycie akty wów finansowych 0,00 75 000,00  str. 18

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 56 997,68
  4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom
  (akcjonariuszom) mniejszościowym 0,00 0,00
  5 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne j (I-II) 3 445 843,63 (1 426 701,78)
  C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
  I Wpływy 77 695 533,97 44 474 552,01
  1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  inst rumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00
  2 Kredyty i pożyczki 18 105 916,02 4 548 705,62
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 40 800 000,00 30 825 000,04
  4 Inne wpływ y finansow e 18 789 617,95 9 100 846,35
  II Wydatki 48 471 337,39 20 111 922,45
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
  3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
  zysku 0,00 0,00
  4 Spłaty kredytów i pożyczek 4 333,33 777 343,71
  5 Wy kup dłużny ch papierów war tościowych 17 270 460,49 2 425 000,00
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 206 712,71 245 733,63
  8 Odsetki 4 931 280,96 2 764 845,11
  9 Inne wydatki finanso we 26 058 549, 90 13 899 000,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 29 224 196,58 24 362 629,56
  D Przepływy pie niężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) 421 126,51 2 373 787,92
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w t ym: 421 126,51 2 373 787,92
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  F Środki pieniężne na początek okresu 3 857 532,00 527 567,10
  G Środki pienię żne na koniec okresu (F±E), w tym: 4 278 658,51 2 901 355,02
  - o ogranic zone j możliwości dysponowania 0,00
  Źródło: Emitent
  str. 19

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  RACHUNEK ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

  Tabela 4. Skonsolidowane w ybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym za okres
  III kwartałów 201 8 r. wraz z danymi porównawczy mi [dane w PLN]
  Lp. Tytuł 01.01 .2018 -
  30.0 9.201 8
  01.01 .2017 -
  30.0 9.2017
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4 377 023,62 4 455 856,57
  - zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00
  I.a. Kapitał (fundu sz) włas ny na po czątek okresu (BO), po korektach 4 377 023,62 4 455 856,57
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7 801 915,00 7 801 915,00
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - wy dania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00
  - aport 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - umorzenie udziałów (akcji) 0,00 0,00 ...... 0,00 0,00
  1.2 . Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7 801 915,00 7 801 915,00
  2 Kapitał (fundusz) za pasowy na począ tek o kresu 3 504 854,16 1 750 968,18
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3 299 044,80 1 753 885,98
  a zwiększenie (z tytułu) 3 299 044,80 1 753 885,98
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej, 0,00 0,00
  - z podziału zysku (ustawo wo) 3 299 044,8 0 0,00
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 1 753 885,98
  - emisja nowych akcji 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu przeniesienia na kapitał rez.) 0,00 0,00
  - pokrycia straty 0,00 0,00
  - przeniesienie na kap itał podstawowy (rejestracja a kcji serii D) 0,00 0,00
  2.2. Stan kapita łu (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6 803 898,96 3 504 854,16
  3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany
  przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  3.1. Zmi any kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  b zmniejsze nie (z tytułu) 0,00 0,00
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
  4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw owe na początek okresu 0,00 0,00
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu odpisów z zysku) 0,00 0,00
  - zwi ększenie z tytułu przeniesienia z kap. Zapasowego 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - wypłata dywi dendy 0,00 0,00
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00
  5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na poc zątek okresu 0,00 0,00
  - zmiany zasad (polityki) rachunk owości 0,00 0,0 0
  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 1 336 122,83 0,00
  - podziału zysku z lat ubiegłych 1 336 122,83 0,00
  b zmniejszenie 1 336 122,83 0,0 0
  - pokrycie s trat 1 336 122,83 0,00  str. 20

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  - przeniesienie na kapitał zapasowy 0,00 0,00
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu ( -) (8 147 079,80) (5 620 238,40)
  - zmiany zasad (polityki) rachunkow ości 0,00 0,00
  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek ok resu, po korektach (8 147 079,80) (5 620 238,40)
  a zwiększenie (z tytułu) 3 299 044,80 1 753 885,98
  - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 3 29 9 044,80 1 753 885,98
  b zmniejszenie (z tytułu) (1 336 122,83) (523 211,79)
  - …. (1 336 122,83) (523 211,79)
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (10 110 001,77) (6 850 912,59)
  5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (10 110 001,77) (6 850 912,59)
  6. Wynik nett o 1 244 422,26 1 120 998,78
  a zysk netto 1 244 422,26 1 120 998,78
  b strata netto (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 740 234,46 5 576 855,36
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty) 5 740 234,46 5 576 855,36
  źródło: Emi tent

  str. 21

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
  – wybrane JEDNOSTKOWE da ne finansowe Af orti Holding S.A.

  str. 22

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  BILANS

  Tabela 5. Jednostkowe w ybrane dane finansowe z bilansu na dzień 30.09.2018 r. wraz z danymi
  porówn awczymi oraz narastająco [dane w PLN]
  AKTYWA
  Lp. Tytuł stan na dzień
  30.0 9.2018
  stan na dzień
  30.0 9.2017
  stan na d zień
  30.06.2018
  stan na dzień
  30.06.2017
  A AKTYWA TRWAŁE 111 263 978,00 36 536 082,79 111 833 340,37 31 555 099,99
  I Wartości niematerialne i prawne 29 550,87 38 000,13 36 961,02 19 150,32
  1 Koszty zakończonych prac
  rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  Zm iana stanu prod uktów
  (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Inne wartości niematerialne i
  pra wne 29 550,87 38 000,13 36 961,02 2 892,62
  4 Zaliczki na wartości
  niemat erialne i prawne 0,00 0,00 0,00 16 257,70
  II Rzeczowe ak tywa trwałe 1 297 080,31 524 843,58 1 433 950,88 476 621,91
  1 Środki trwałe 1 297 080,31 524 843,58 1 414 914,28 311 095,28
  a grunty (w tym prawo
  użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b budynki, lokale i obiekty
  inżynierii l ądowej i wodnej 7 670,00 8 555,00 8 112,50 0,00
  c urządzenia techniczne i maszyny 127 477,19 123 764,07 143 290,61 1 306,83
  d środki trans portu 932 003,03 188 178,73 1 040 429,13 211 096,03
  e inne środki trwale 229 930,09 204 345,78 223 082,04 98 692,4 2
  2 Środki trw ałe w budo wie 0,00 0,00 19 036,60 165 526,63
  3 Zaliczki na środki trwałe w
  budowie 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Należności długot erminowe 196 072,71 34 833,71 104 751,71 23 438,01
  1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  Od pozostałyc h jednostek, w
  których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Od jednostek pozostałych 196 072,71 34 833,71 104 75 1,71 23 438,01
  IV Inwestycje długoterminowe 106 365 857,93 33 665 503,84 107 241 614,30 29 425 797,84
  1 Nieruchom ości 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Długoterminowe aktywa
  finansowe 106 365 857,93 33 665 503, 84 107 241 614,30 29 425 797,84
  a w jednostkach powiązanych 106 365 857,93 33 665 503,84 107 241 614,30 29 425 797 ,84
  - udział y lub ak cje 89 265 857,93 28 040 225,50 83 424 795,30 24 314 777,50
  - inne papiery wartościowe 17 100 000,00 734 856,34 22 200 000,00 734 856,34
  - udzielone pożyczki 0,00 4 890 422,00 1 616 819,00 4 376 164,00
  - inne długoterminowe aktywa
  finansow e 0,00 0,00 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach, w
  których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00  str. 23

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  - inne długoterminowe aktywa
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  c w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzi ały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Długoterm inowe roz liczenia
  międzyokresowe 3 375 416,18 2 272 901,53 3 016 062,46 1 610 091,91
  1 Aktywa z tytułu odroczonego
  podatku dochod owego 146 622,54 0,00 146 622,54 0,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 228 793,64 2 272 901,53 2 869 439,92 1 610 091,91
  B AKTYWA OBROTOWE 18 251 392,68 16 730 996,52 8 670 692,53 12 815 326,70
  I Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Towary 0,00 0,00 0,00 0,0 0
  5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Należności krótkoterminowe 8 859 610,54 4 970 525,71 4 961 678,02 6 523 174,09
  1 Należności od jednostek
  powiązanych 8 443 779,66 4 477 593,01 4 757 676,95 4 592 805,08
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie
  spłaty: 3 156 131,04 2 879 601,71 3 194 557,61 2 994 813,78
  - do 12 miesi ęcy 3 156 131,04 2 879 601,71 3 194 55 7,61 2 994 813, 78
  - powyżej 12 mi esięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Inne 5 287 648,62 1 597 991,30 1 563 119,34 1 597 991,30
  2
  Należności od p ozostałych
  jedn ostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w
  kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okres ie
  spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Należności od pozostałych
  jednostek 415 830,88 492 932,70 204 001,07 1 930 369,01
  a z tytuł u dosta w i usłu g, o okr esie
  spłaty: 216 724,54 80 960,06 85 822,27 90 128,04
  - do 12 miesi ęcy 216 724,54 80 960,06 85 822,27 90 128,04
  - powyżej 12 mi esięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b
  z tytułu podatków, dotacji, ceł,
  ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz innych
  św iadczeń
  1 140,54 379 430,45 21 867,22 214 623,56
  c Inne 197 965,80 32 542,19 96 311,58 1 625 617,41
  d dochodzone na drodze s ądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Inwestycje krótkoterminowe 6 198 993,40 6 902 560,94 3 244 482,79 5 202 077,35
  1 Krótkoterminowe aktywa
  finansowe 6 198 993,40 6 902 560,94 3 244 482,79 5 202 077,35
  a w jednostkach powiązanych 4 941 104,61 3 140 000,00 80 0 000,00 3 140 000,00
  - udziały lub akcje 4 941 104,61 3 140 000,00 800 000,00 3 140 000,00
  - inne papiery wa rtościowe 0,00 0,00 0,00 0,00  str. 24

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach 792 460,65 1 639 000,00 1 983 310,73 1 639 000,00
  - udziały lub akcje 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
  - inne papiery wartościowe 792 460,65 439 000,00 783 310,73 439 000,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  c środki pieniężne i inne aktywa
  pieniężne 465 428,14 2 123 56 0,94 461 172,06 423 077,35
  - środki pieniężne w kasie i na
  rachunkach 465 428,14 2 123 560,94 461 172,06 423 077,35
  - inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Inne inwestycje krótkoter minowe 0,00 0,0 0 0,00 0,00
  IV Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 3 192 788,74 4 857 909,87 464 531,72 1 090 075,26
  C Należne wpłaty na kapitał
  (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 129 515 370,68 53 267 079,31 120 504 032,90 44 370 426,69
  Źródło: Emitent
  PAS YWA
  Lp. Tytuł stan na dzień
  30.0 9.2018
  stan na dzień
  30.0 9.2017
  stan na dzień
  30.06.2018
  stan na dzień
  30.06.2017
  A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 50 467 375,01 12 292 816,94 43 78 7 489,95 11 919 574,56
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 7 801 915,00 7 801 915,00 7 801 915,00 7 801 915,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy, w
  tym: 6 803 898,96 3 504 854,16 6 803 898,96 3 504 854,16
  - nadwyżka wartości sprzedaży
  (wartości emisyjnej) nad w artością
  nomina lną udziałów (a kcji)
  1 284 946,80 1 284 946,80 1 284 946,80 1 284 946,80
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji
  wyceny 28 581 2 97,24 0,00 28 581 297,24 0,00
  - z tytułu aktualizacji wartości
  godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Pozostałe kapitał y (fundusze)
  rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - tworzone zgodnie z umową
  (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych 386 724,23 386 724,23 386 724,23 386 724,23
  VI Zysk (strata) n etto 6 893 539, 58 599 323,55 213 654,52 226 081,17
  VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku
  obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00
  B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA 79 047 995,67 40 974 262,37 76 716 542,95 32 450 852,13
  I Rezerwy na zobow iązania 0,00 0,00 0,00 0,00  str. 25

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Rezerwa na świadczenia
  emerytalne i po dobne 0,00 0,00 0,00 0,00
  - długoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Pozost ałe rezerwy 0,0 0 0,00 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Zobowiązania długoterminow e 68 994 753,07 38 604 105,37 58 071 579,04 29 046 945,31
  1 Wobec jednostek powiązanych 473 473,61 706 403,61 570 292,61 1 085 86 5,61
  2
  Wobec pozostałych jednostek, w
  których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Wobec pozosta łych jednostek 68 521 279,46 37 897 701,76 57 501 286,43 27 961 079,70
  a kredyty i po życzki 0,00 0,00 0,00 0,00
  b z tytułu emisj i dłu żnych papierów
  wartościowych 67 670 000,00 37 616 000,04 56 650 006,97 27 673 000,00
  c inne zobowiązania finansowe 851 2 79,46 156 951,72 851 279,46 163 329,70
  d zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  e Inne 0,00 124 750,00 0,00 12 4 750,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 10 053 242,60 2 370 157,00 18 644 963,91 3 403 906,82
  1 Wobec jednostek powiązanych 4 353 313,59 499 544,73 7 762 529,39 546 990,29
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie
  wymagalności 47 218,00 250,00 49 749,07 47 695,56
  - do 12 miesięcy 47 218,00 250,00 49 749,07 47 695,56 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Inne 4 306 095,59 499 294,73 7 712 780,32 499 294,73
  2
  Zobowiązania wobec pozostałych
  jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w
  kap itale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie
  wymagalności: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Wobec pozostałych jednostek 5 699 929,01 1 8 70 612,27 10 88 2 434,52 2 856 916,53
  a kredyty i pożyczki 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00
  b z tytułu emisji dłu żnych papierów
  wartościo wych 4 472 000,00 420 000,00 8 901 000,00 1 005 000,00
  c inne zobowiązania finansowe 58 874,87 7 647,97 71 644,18 18 612,01
  d z tytułu dostaw i usług, o okresie
  wymagalności 381 861,76 737 442,46 635 928,20 924 883,72
  - do 12 miesięcy 381 861,76 737 44 2,46 635 928,20 924 883,72 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00
  f zob owiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  g z tytułu podatków, ceł,
  ubezpieczeń i innych 729 722,87 283 749,53 1 067 958,60 449 462,41
  h z tytułu wynagrodzeń 35 719,67 181 472,84 121 379,59 130 115,09
  i Inne 12 149,84 230 699,47 74 923,95 31 9 243,30
  4 Fun dusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00  str. 26

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  - długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - krótkotermin owe 0,00 0,00 0,00 0,00
  PASYWA RAZEM 129 515 370,68 53 267 079,31 120 504 032,90 44 370 426,69
  Źródło: Emitent

  str. 27

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – WARIANT PORÓWNAWCZY

  Tabela 6. Jednostkowe w ybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat za okres III kwartału
  i narastająco po trzech kwartałach 201 8 r. wraz z danymi porównawczymi [dane w PLN]
  Lp. Tytuł 01.0 7.2018 –
  30.0 9.2018
  01.0 7.2017 –
  30.0 9.2017
  01.01.2018 –
  30.0 9.2018
  01.01.2017 –
  30.0 9.2017
  A Przychody netto ze sprzedaży i
  zró wnane z nimi, w tym: 5 441 336,53 1 868 136,06 12 176 440,86 3 465 749,95
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 5 441 336,53 1 868 136,06 12 176 440,86 3 465 749,95
  II
  Zmiana stanu produktów
  (zwiększenie - wartość doda tnia,
  zmniejsze nie - wartość ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III Koszt wytworzenia produktów na
  własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B Koszty działalności opera cyjnej 3 102 68 5,62 922 105,25 8 566 653,15 2 577 501,08
  I Amortyzacja 108 893,04 43 908,98 258 030,31 120 913,76
  II Zużycie materiałów i e nergii 76 246,43 62 573,72 216 634,27 188 160,13
  III Usługi obce 1 118 134,71 575 239,16 2 969 968,54 1 573 009,96
  IV Podatki i opłaty, w tym: 24 077,75 7 995,98 40 919,66 17 824,15
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Wynagrodzenia 530 942,56 13 8 579,84 1 495 979,82 437 009,96
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 77 556,54 19 243,09 211 375,94 42 4 70,00
  -emery talne 29 138,92 8 209,79 81 102,32 18 019,73
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 166 834,59 74 564,48 3 373 744,61 198 113,12
  VIII Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) 2 338 650,91 946 030,81 3 609 787,71 888 248,87
  D Pozostałe przychody operacyjne 36 038,66 9 626,55 422 649,74 45 510,44
  I Zysk z tytułu rozchodu
  niefina nsowych aktywów trwałych 27 130,16 (1 088,25) 27 130,16 34 795,64
  II Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Aktualizacja wartości aktyw ów
  niefinansow ych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Inne przychody operacyjne 8 908,50 10 714,80 395 519,58 10 714,80
  E Pozostałe koszt y operacyjne 9 994,31 9 899,43 203 923,58 10 286,94
  I Strata z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów trwałych 0,0 0 0,00 0,00 0,0 0
  II Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Inne koszty operacyjne 9 994,31 9 899,43 203 923,5 8 10 286,94
  F Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C+D -E) 2 364 695,26 945 757,93 3 828 513,87 923 472,37
  G Przychody finan sowe 2 894 999,26 87 324,02 9 312 590,41 1 517 471,33
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w
  tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) od jed nostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00  str. 28

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Odsetki, w tym: 398 294,34 86 536,04 1 357 157,83 293 692,99
  - od jednostek powiązanych 377 930,56 85 96 9,47 1 333 904, 74 292 784,99
  III Zysk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym: 2 516 631,92 0,00 7 955 341,49 1 202 700,00
  - w jedno stkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Inne (19 927,00) 787,9 8 91,09 21 078,34
  H Koszty finansowe (1 420 190,54) 659 839,57 6 247 564,70 1 841 620,15
  I Odsetki, w tym: 1 181 510,31 659 399,00 3 208 404,29 1 840 169,98
  - dla jednostek powiązanych 203 219,60 15 638,94 283 757,97 199 122,81
  II Strata z tytułu rozch odu aktywów
  fin ansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Aktualizacja warto ści aktywów
  finansowych (2 602 881,24) 0,00 3 037 900,66 0,00
  IV Inne 1 180,39 440,57 1 259,75 1 450,17
  I Zysk (s trata) brutto ( F+G -H) 6 679 885,06 373 242,38 6 893 539,58 599 323,55
  J Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  K
  Pozostałe obowiązkowe
  zmnie jszenia zysku (zwiększenia
  straty)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  L Zysk (strata) netto (I -J-K) 6 679 885,06 373 242,38 6 893 539,58 599 323 ,55
  Źródło: Emitent  str. 29

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CASH FLOW)

  Tabela 7. Jednostkowe w ybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych za okres
  trzech kwartałów 2018 r. wraz z danymi porównawczymi [da ne w PLN]
  Lp. Tytuł 01.01 .2018 -
  30.0 9.201 8
  01.01 .2017 -
  30.0 9.201 7
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strat a) netto 6 893 539,58 599 323,55
  II Korekty razem (5 080 053,73) (5 958 539,00)
  3 Amortyzacja 258 030,31 120 913, 76
  6 Zyski (st raty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  7 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 851 246,46 1 546 476,99
  8 Zysk (strata ) z działalności inwestycyjnej (7 117 966,32) (34 795,64)
  9 Zmiana stanu rezerw (22 000,00) (13 222,57)
  10 Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00
  11 Zmiana stanu należności 202 484,33 784 393,16
  12 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożycze k
  i kredytów (95 916,89) (3 128 827,24)
  13 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2 094 930,39) (5 233 477,46)
  14 Inne korekty 1 938 998,77 0,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 1 813 485,85 (5 359 215,45)
  B. Przepływy środków pi eniężnych z działalności inwestycyjnej
  I Wpływy 21 694 638,79 2 992 857,00
  1 Zbycie wartości niemater ialnych i prawn ych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 0,00 48 270,00
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne 0,00 0,00
  3 Z aktywów finansowych, w tym: 21 694 638,79 2 944 587,00
  a) w jednostkach powiązanych 11 946 330,40 0,00
  b) w pozo stałych jednostkach 9 748 308,39 2 944 587,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 9 748 308,39 2 944 587,00
  - odsetki 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finanso wych 0,00 0,00
  4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
  II Wydatki 47 688 904,62 10 897 779,65
  1 Nabycie wartości niematerialny ch i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 208 295,62 307 099,15
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości ni ematerialne i p rawne 0,00 0,00
  3 Na aktywa finansowe, w tym: 47 480 609,00 10 590 680,50
  a) w jednostkach powiązanych 25 603 390,00 4 915 1 45,50
  b) w pozostałych jednostkach 21 877 219,00 5 675 535,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - udzielon e pożyczki dług oterminowe 21 877 219,00 5 675 535,00
  4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00  str. 30

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inw estycyjnej (I -II) (25 994 265,83) (7 904 922,65)
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I Wpł ywy 38 780 157, 83 26 446 973,03
  1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00
  2 Kredyty i pożyczki 0,00 4 833 280,00
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 37 423 000,00 21 320 00 0,04
  4 Inne wp ływy finansowe 1 357 157,83 293 692,99
  II Wydatki 15 884 238,97 11 354 230,45
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
  3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tyt ułu podziału zy sku 0,00 0,00
  4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 6 905 981,00
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 12 515 460,49 2 425 00 0,00
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 160 374,19 183 079,47
  8 Odsetki 3 208 404,29 1 840 169,98
  9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 22 895 918,86 15 092 742,58
  D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) (1 284 8 61,12) 1 828 60 4,48
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (1 284 861,12) 1 828 604,48
  - zmiana stanu środków pieniężnych z t ytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  F Środki pieniężne na początek okresu 1 750 289,26 294 956,46
  G Środki pieniężne na koniec okre su (F±E), w tym: 465 428,14 2 123 560,94
  - o ograniczonej możliwości dysponowania
  Źródło: Emitent
  str. 31

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.


  RACHUNEK ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

  Tabela 8. Jednostkowe w ybrane dane finansowe z zestawienia zmian w ka pitale własnym za okres
  trzech kwartałów 2018 r. wraz z danymi porównawczymi [dane w PLN]
  Lp. Tytuł 01.01 .2018 -
  30.0 9.2018
  01.01 .2018 -
  30.0 9.2017
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 43 573 835,43 11 693 493,39
  - korekty błędów podstawow ych i zmiany za sad rachunkowości 0,00 0,00
  0,00 0,00
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 43 573 835,43 11 693 493,39
  1 Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna) 7 801 915,00 7 801 915,00
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00
  - Aport 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - umorzenie udziałów (akcji) 0,00 0,00
  ...... 0,00 0,00
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7 801 915,00 7 801 915,00
  2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okr esu 3 504 854,16 1 750 968,18
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3 299 044,80 1 753 885,98
  a zwiększenie (z tytułu) 3 29 9 044,80 1 753 885,98
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej, 0,00 0,00
  - z podziału zysku (ustawowo) 3 299 044,80 1 7 53 885,98
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
  wartość) 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - pokryc ia straty 0,00 0,00
  - ………….. 0,00 0,00
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6 803 898,96 3 504 854, 16
  3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 28 581 297,24 0,00
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00
  b zmniejszenie (z tytu łu) 0,00 0,00
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 581 297,24 0,00
  4 Pozostałe kapi tały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - ……….. 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - ………… 0,00 0,00
  4.2. Pozostałe kapitał y (fundusze) re zerwowe na koniec okresu 0,00 0,00
  5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (499 270,56) 386 724,23
  5.1. Zysk z la t ubiegłych na początek okresu (499 270,56) 386 724,23
  - zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  - korekty błę dów podstawowyc h
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (499 270,56) 386 724,23  str. 32

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  a zwiększenie (z tytułu) 4 185 039 ,59 1 753 885,98
  - podziału zysku z lat ubiegłych 4 185 039,59 1 753 885,98
  b zmniejszenie 3 299 044,80 1 753 885 ,98
  - pokrycie strat 0,00 0,00
  - przeniesienie na kapitał zapasowy 3 299 044,80 1 753 885,98
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 386 724,23 386 724,23
  5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu ( -) 0,00 0,00
  - zmiany zasad (polityki) rachunk owości 0,00 0,0 0
  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
  a zwiększe nie (z tytułu) 0,00 0,00
  - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - prz eniesienie zysku z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  5.7 Zysk (stra ta) z lat ubiegłych na koniec okresu 386 724,23 386 724,23
  6. Wynik netto 6 893 539,58 599 323,55
  a zysk netto 6 893 539,58 599 323,55
  b strata netto (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 50 467 375,01 12 292 816,94
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego
  pod ziału zysku (po krycia straty) 50 467 375,01 12 292 816,94

  źródło: Emitent
  str. 33

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  Informacje o zasa dach przyjętych przy sporządzaniu raportu
  w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości


  str. 34

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  Niniejszy raport , obejmujący dane za trzeci kwartał 201 8 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi
  przez biegłego rewidenta lub przez podmi ot uprawniony do przeprowadzania kontroli s prawozdań
  finansowych. Raport prezentuje jednostkowe sprawozdanie finans owe obejmujące bi lans, rachunek
  zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym
  obejmujące trzeci kwartał 201 8 roku oraz dane narastająco za o kres od początku roku do dnia 30
  września 2018 roku, wraz z okresami por ównywalnymi obejm ującymi okresy analogiczne za 201 7 rok.
  Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości . Zasady
  rachunkowości przyjęte przy sporzą dzaniu niniejszego skróconego sprawozdania finansowego za
  trzeci kwartał 201 8 r. są zgodn e z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi
  zmianami, zwaną dalej „ustawą”. Zapisy księgowe są prow adzone według zasady kosztów
  historycznych, z wyjątkiem środków trwałych podlegających okresowym aktualizacjom wyce ny według
  zasad o kreślonych w ustawie oraz odrębnych przepisach, przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.
  Aforti Holding S.A. sporządz a rachunek zysków i strat w wariancie porów nawczym.

  4.1 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
  Wartości niemater ialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały wycenia się według cen nabycia
  pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne .
  Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących
  nabyte prawa, do konywane są na po dstawie planu amortyzacji, zawierającego m.in. stawki i kwoty
  rocznych odpisów amortyzacyjnych.
  Składniki ww. majątku trwał ego o wartości początkowej nieprzekraczającej 100 zł obciążają koszty
  działalności jednorazowo w miesiącu oddania i ch do użytkowania . Amortyzacja jest dokonywana
  metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej, uwzględnia się
  okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i
  prawnych.
  Cenę naby cia lub koszt wyt worzenia środka trwałego powiększają jego koszty ulepszenia.
  Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęt e do używania na mocy umowy leasingu
  zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w usta wie.
  Środki trwał e w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
  związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomn iejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do lik widacji, wycofani a z używania lub
  innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości
  niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych
  kosztów operacyjnych.
  str. 35

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  4.2. Należno ści długoterminow e i krótkoterminowe
  Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości
  netto (warto ść brutto pomniejszona o odpis aktualizacyjny).
  Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na podstawie indywidualnej oce ny należności
  od poszczególnych dłużników, jak również na podstawie ogólnej oceny należności (bez identyfikacji
  dłużnika).
  Indywidualnych odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się osobno dla każdej
  nieściągalnej należności. I ch wartość określ a się na podstawie oceny ryzyka nieściągalności
  przypisanego konkretnemu dłużnikowi. Odpisy dotyczą konkretnej należności i mają ściśle określoną
  kwotę wynikającą z dokumentów źródłowych i kont analitycznych należności. Należności wyrażone
  w walutach obcy ch wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego
  w tym dniu.
  Należności podlegają aktualizacj i wyceny poprzez tworzenie rezerw do wysokości niepokrytej
  gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Rezerwy tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie
  wiąże się z daną należnością. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe
  na dzień wyceny i przy zapłacie odnosi się do kosztów bądź przychodów finansowych,
  a w uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów,
  a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (od powiednio
  na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

  4.3. Zapasy
  Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu nie wyższ ych jednak od cen sprzedaży netto.
  W przypadku, gdy wartość towarów (materiałów) wyceniona według cen nabycia lub zakupu jes t
  wyższa od ceny sprzedaży netto, różnicę wycen odpisuje się w pozostałe koszty operacyjne, obniża jąc
  tym samym war tość zapasów i wy nik finansowy.

  4.4. Środki pieniężne
  Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcyc h wycenia się
  na dzień bilansowy po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego w tym dniu.

  4.5. Rozliczenia międzyo kresowe kosztów c zynne
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione w danym
  okresie dotyczą przyszłych o kresów sprawozdawczych.  str. 36

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie d o upływu czasu. Cza s
  i sposób rozli czenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady
  ostrożnej wyceny.

  4.6. Kapitał zakładowy
  Kapi tał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie
  i wp isanej w rejestrze sądowym. Zadeklar owane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako
  należne wkłady na poczet kapitału.

  4.7. Rezerwy na zobowiązania
  Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania
  i wyce nia się je na dzień bilansowy w wiar ygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się
  odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub s trat nadzwyczajnych,
  zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

  4.8. Zobowiązania długot erminowe i krótko terminowe
  Zobowiązania są wykazywane w kwocie nominalnej lub wymagającej zapłaty (zobowiązania z tytułu
  pożyczek), to jest ł ącznie z odsetkami przypadającymi do zapłacenia na dzień bilansowy. Odsetki
  te księgowane są w ciężar kosztów fina nsowych.
  Zobowiąz ania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie
  Narodowego Banku Polskiego w tym dniu.
  Różn ice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny
  i przy uregulowaniu, zalicz a się do kosztów bądź przychodów finansowych, a w uzasadnionych
  przypadkach do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia
  środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
  Jeśli termin wymag alności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań,
  z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozos tałe części
  sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

  4.9. Bierne rozliczenia międzyokresowe kos ztów
  Bierne rozlicz enia międzyokreso we kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
  zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
  • ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę
  zobowiązania mo żna oszacować w s posób wiarygodny,  str. 37

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  • z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec
  nieznanych osób, który ch kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie
  jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwaranc yjnych i rękojmi za sprzedane produkty
  długotrwałego użytku.
  Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosowanie do upływ u czasu. Czas
  i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych k osztów, z zachowaniem zasady
  ostrożn ości.

  4.10. Poda tek dochodowy odroczony
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
  aktywów i pa sywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia
  w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty prz ewidzianej
  w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z uje mnymi różnicami przejściowymi,
  które spowodują w przy szłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty
  podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy u względnieniu zasady ostrożności.

  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodow ego tworzy się w wysokości kwoty pod atku
  dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
  przejściowych, to jest różnic, które spowoduj ą zwiększenie podstawy obliczenia podatku
  dochodowego w przyszłości.

  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczone go podatku dochod owego ustala się przy
  uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
  podatkowego.

  Różni ca pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i po czątek okresu
  sprawozdawczego wpływa na wynik finanso wy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również
  na kapitał własny.

  4.11. Rozliczenie wyniku finansowego  str. 38

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  Przeniesienie wyniku finansowego net to następuje po z atwierdzeniu sprawozdania finansowego przez
  organ do tego upoważniony.

  4.12. Przychody ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przeka zała
  znaczące ryzyko i korzyści wynikające z pra w własności do to warów, lub w momencie wykonania
  usługi.
  Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i u sług oraz po
  uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

  4.13. Wy cena transakcji w walutach obcych
  Wyrażone w wal utach obcych oper acje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień
  ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
  • kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka —
  w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut lub operacji zapł aty należności
  lub zobowiązań,
  • średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzi eń, chyba że
  w zgło szeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs -
  w przypadku pozostałych operacji .
  Na dzień bilans owy wycenia się w walutach obcych:
  • składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowa nych wycenionych
  met odą praw własności) - po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego w tym dniu,
  • składniki pasywów - po kursie średni m Narodowego Bank u Polskiego w tym dniu.
  Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach ob cych,
  powstałe na dz ień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza
  się do przychodów / kosztów fin ansowych, a w uza sadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia
  produktu, ceny nabycia towaru, ceny nabycia lub kosztu wy tworzenia środków tr wałych, środków
  trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

  4.14. Opodatkowanie
  Wynik finansowy br utto korygują:
  - bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
  - pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty).  str. 39

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  4.15. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  Poniżej zaprezentowano kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki, sporządz one zgodnie
  z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości - za III kwartał 201 8 r., narastająco po trzech
  kwartałach 201 8 r. wraz z danymi porównawczymi za rok wcześniejszy (rachunek zysków i strat) oraz
  na 30 września 201 8 r. wraz z dan ymi porównawczymi na 30 września roku wcześniejszego (bilans).
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w oparciu o zasady rachunkowości funkcjonujące
  w Spółce i jest zgodne z Ustawą o ra chunkowości. W trakcie okresu, za które przygotowane jest
  sprawo zdanie, nie dokon ywano zmian polityki rachunkowości.
  Dane finansowe podane są w PLN.

  str. 40

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.


  Charakterystyka istotn ych dokonań lub niepowodzeń emitenta
  w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem
  najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczeg ólności
  o nietypowym charakterze mających wpływ na osiągnięte wyniki
  str. 41

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  5.1. Komentarz dotyczący skonsolidowanych wyników fin ansowych Grupy Aforti
  W I II kwartale 201 8 roku Grupa Kapitałowa Aforti wypracowała 121.982.214,86 zł przychodów ze
  sprzedaży, co sta now i wzrost o 162,13 proc. w stosunku do 201 7 roku.
  Wzrost przychodów wynika z kons ekwentnie reali zowanej strategii rozwoju Grupy Aforti na lata 2018 -
  2020 i związany jes t m.in . z działaniami służącymi wejści u Grupy na rynk i zagranicz ne , a także stałym
  zwiększa niem udziału jej spółek w rynku krajowym.
  Zysk netto całej Grupy we wskazanym okresie wyniósł 231.937,79 zł i był on niższy niż rok wcześniej o
  28,22 procent . Wynik ten znalazł się pod w pływem inwestycji , wynikających z dynamicznego r ozw oju
  Grupy, w tym m.in . konieczności poniesienia stosownych nakładów fi nansowych. Należy zauważyć , iż
  pomimo prowadzony ch inwestycji, Grupa długoterminowo wypracow uje dodatni wynik netto .

  W ujęciu narastającym po trzech kwartałach 2018 r. Grupa Aforti wygenerowała 365.729.171 ,52 zł
  przychodów ze sprzedaży, osiągaj ąc wzrost o 200,51 proc . w odniesieniu do analogicznego okresu
  2017 roku. Na koniec września br. skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 1.244.422,26 zł, czyli o
  11,01 proc. więcej względem an alogicznego okresu w roku poprzednim.
  Warto zauważyć, iż w os tatnim czasie Grupa Aforti kład zie duży na cisk na stałe pod wyższanie poziomu
  jakości obsługi Klient ów o raz minimalizowanie ryzyk związan ych z działalnością operacyjn ą
  poszczególnych spółe k zależnych Emitenta , co powinno z naleźć odzwierciedlenie w osi ąga nych w
  przyszłości wyn ikach finansowych.

  Bilans
  Wartość aktywów Grupy Aforti na koniec wrz eśnia 2018 r. wyniosła 140.371.128,41 zł i była wyższa o
  89,09 procent rok -do -roku. Wzrost wartości aktywów związany był z dynamicznym rozwojem Grupy,
  rosnąc ymi wynikami operac yjnymi o raz sprzedażowymi , a także rozbudowie obecnych i nowych
  kanałów dotarcia do Kl ienta.
  Należności długoterminowe Grupy osiągnęły poziom 274.199,76 zł i w porównaniu do roku
  pop rzedniego zostały z większon e o 259,65 procent. Wartość kapitału własnego w Grupie Aforti
  wzrosła o 94,84 proc. do 131.641.317,92 złotych.

  Wyb rane aktywności biznesowe poszczególnych Spółek holdingu:
  1) Aforti Finance S.A.
  • Przygotowano i wdrożono procedury związane z obowiązywaniem us tawy o przeciwdziałaniu
  praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).
  • Rozpoczę to prac e nad dedykowan ym , autorsk im system em IT do obsługi Klientów spółki.  str. 42

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  • W lipcu uruchomiona została telewizyjna kampania reklamowa kampania spółki. Zaś we
  wrześniu rozpoc zęto prace nad kolejną kampanią telewizyjną na sezon jesienno -zimowy.
  • Zaprojektowano i uruchomiono nową str onę int ernetową, która dzięki swojej przejrzystości
  pozwoli Klientom spółki na szybsze i łatwiejsze zapoznanie się z ofertą p roduktów Aforti
  Finance .
  • W trzecim kwartale dokonano również zmian personalnych: powołano nowego członka
  zarządu na stanowisko Wice prezesa , który jest odpowiedzialny za obszar rozwoju działalności
  spółki. Departament weryfikacji i windykacji zyskał nowego, doświadczonego dyrekto ra. W
  związku z obiema zmianami, przemodelowana została wewnętrzna struktura spółki. Dzięki
  czemu już we wrz eśniu o siągnięto najlepszy w historii współczynnik zaakceptowanych
  wniosków pożyczkowych. Ponadto, w przypadku zaległych spła t pożyczek, wzrasta
  wsp ółczynnik odzyskiwalności tych należności.
  • Narastająco, na koniec września 2018 roku Aforti Finance S.A. udz ielił 4 37 pożyczek
  (o 28,91% więcej rok -do -roku) o łącznej wartości 45 161,03 tys. PLN i wynik ten stanowi wzrost
  o 91,03% w obec 2017 roku.
  • W II I kwartale br. s półka wdrażała n owe systemy monitoringu, analizy i weryfikacji nowych
  Klientów , co będzie miało wpływ na dalszy wzrost jakości posiadanego portfela pożyczkowe go.
  • We wskazanym o kresie testowan o także nowe procesy pozwalające na zwiększenie liczby
  wpływający ch wnio sków pożyczkowych , odpowi adających prz yjęty m przez spółkę kryteri om
  jakościowy m. Od stycznia do końca września br. złożonych zostało 2936 wniosków o udzielenie
  pożyczki na łączną kwotę 373 902,00 tys. PLN. Liczba złożonych wniosków wzrosła o 81,01%,
  zaś ich łączna wartość o 204,61% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.
  źródło : Emitent

  str. 43

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  2) Aforti Finance Romania IFN S.A.
  • W III kwartale 2018 roku Aforti Finance Romania IFN prowadziła dz iałania zmierzające
  do finalizacji procesu uzyskania licencji niebankowej instytucji finansowej. Aktywność
  ta zakończyła się pomyślnie, spółka w dni u 31.10.2018 r. uzyskała w/w licencję (rapo rt
  bieżący ESPI 35/2018 z dn. 31.10.2018 r.) . Tym samym spółka w IV kwar tale roku
  przystąpiła do uruchomienia swojej działalności operacyjnej .

  3) Aforti Exchange S.A.
  • Rozpoczę to prac e nad uruchomieniem własnego call center jeszcze w 2018 roku.
  Prowadzon a rekrutacj a zakończyła się na przełomie października i listopada br. , zaś
  call center zostało uruchomione na początku listopada.
  • Spółka dzięki negocjacjom z bankami uzysk ała atrakcyjne warunki współpracy dla
  swoich Klientów. Wpłynęło to zwiększenie poziomu uzyskiwanej marży, a w
  konse kwencji na polepszenie poziomu rentowno ści firmy.
  • W sierpniu br. powiększony został skład zarządu spółki. Stanowisko wiceprezesa
  zarządu obją ł Pan Marcin Chmielewski, który odpowiada za skuteczny rozwój spółek
  zagranicznych oraz wdrażanie nowoczesnych rozw iązań w celu optymalizacji procesu
  obsł ugi Klienta.
  • Z sukcesem przeprowadzono działania aktywizujące Klientów dotychczas
  zarejestrowanych, al e wykonujących niewiele transakcji wymiany walut.
  Przep rowadzono także kampanię w celu pozyskania nowych klientów, dzięki czemu w
  III kwartale spółka pobi ła rekord nowych rejestracji.
  • Powiększony został także zespół regionalnych dyrekto rów sprzedaży , dzięki czemu
  zwiększono efektywność pozyskiwania nowych Klientów .
  • Przygotowano i wdrożono procedur y związan e z ob owiązywaniem ustawy
  o przeciwdziała niu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) .
  • Spółka dołączyła do grupy biorącej u dział w pracach nad projektem PolishAPI
  prowadzonym przez Związek Banków Polskich. Pozwoli to Aforti Exchange uzyskać, a
  nast ępnie wdrożyć wiedzę w zakresie implement acji wymogów dyrektywy PSD2 (wraz
  z towarzyszącymi jej innymi aktami prawnymi) dla instytucji płatniczych oraz
  podmiotów trzecich. Docelowo usprawni to obsługę Klienta w chwili rozpoczęcia
  obowiązywania dyrektywy PS D2.
  • Dynamika wartości wymienionej waluty rok -do -roku (III kwartał 201 8 r. do I II kwartał u
  201 7 r.) na polskiej pla tformie wynosi ła 166,4 8 proc.  str. 44

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  • Na koniec września br. wartość obrotu osiągnęła poziom 173 163,34 tys. EUR, notując
  wzrost o 209,44% rok -do -rok u.

  źródło: Emitent

  3) Aforti Exchange Roma nia S.A.
  • Rozpoczę to kampani ę komunikacyjno -marketingow ą na terenie Rumun ii. Pojawiły się
  pierwsze artykuły oraz wywiady telewizyjne z zarządem spółki w celu wypromowania
  marki Aforti Exchange na tamtejszym rynku p rzedsiębiorców.
  • Dokonano zmiany dostawców usług zewnętrznych w celu optymalizacji kosztów.
  • Wdrożono nową procedurę obs ługi Klienta , aby ogranicz yć ryzyk o prania pieniędzy i
  finansowania terroryzmu.
  • Rozpocz ęto prace remon towe w nowym biurze spółki.

  źródło: Emitent  str. 45

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.

  3) Aforti Ac Sp. z o.o.
  • Świadczeni e usług księgowo -kadrowych na potrzeby obsługi Spółek

  4) Aforti Collections S.A.
  • W sierpniu 2018 r. spółka nabyła większościowy pa kiet udziałów w spółce LifeBelt Sp.
  z o.o., działającej w branży windykacyjnej. Spółki złożyły już do są du rejonowe go plan
  połąc zenia. Połączenie ww. podmiotów ma na celu wzmocni enie pozycj i Aforti
  Collections na rynku windykacyjnym . LifeBelt uzupełni stru ktury Aforti Collections
  poprzez włącznie do nich doświadczonego zespołu menadżerskiego, a także poprzez
  dostarczen ie innowacyjn ego, autorskiego systemu IT, pozwalającego na efektywną
  obsługę zarówno dużych firm, jak i przedsiębiorców z sektora MSP, oferuj ących usługi
  B2B. Aforti Collections opracuje także wspólną strategię handlową, która uwzględni
  know -how oraz doświ adczenie obu podmiotów w branży windykacyjnej.
  • Przygotowano i wdrożono procedur y związan e z obowiązywaniem ustawy o
  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) .
  • W zw iązku z przeprowadzonym połączeniem Aforti Collections z LifeBelt, testowane
  są n owe procedu ry związane z pozyskaniem nowyc h Kl ientów , a także optymalizacją
  proces ów zarządzania jakością w od niesieniu do budowy portfela posiadanych
  wierzytelności.
  źródło: Emitent  str. 46

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  LIFEBELT SP. Z O.O.
  źródło: LifeBelt sp. z o.o.

  5) Aforti Factor S .A.
  • Udoskonal ono procedur y związan e z weryfikacją nowych Klientów.
  • Pełną działalność operacyjną rozpoczął departament weryfikac ji i windykacji.
  • Wdrożono kol ejny etap pro cesu związanego z uruchomieniem dedykowanego
  systemu IT służącego do zautomatyzowanej analizy wniosków fak toringowych.
  • Spół ka prowadziła akcje pr omocyjne w celu zwiększenia rozpoznawalności marki
  Aforti Factor .
  • Przy gotowano i wdrożono procedur y związan e z obowiązywaniem ustawy
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) .
  • W wrześniu 2018 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A.
  wyniosła 2 678,6 9 tys. PLN. Jednocześ nie narastająco, na koniec września br. wartość
  ta osiągnęła poziom 17 086,16 tys. złotych. Z uwagi na fakt, iż spółka z aczęła
  działalnoś ć operacyjną w styczniu 2018 roku, dane porównawcze nie są dostępne.
  • W III kwartale br. spółka konty nuowała prowadzenie działań komunikacyjnych ora z
  edukacyjnych, mających na cel u zb udowanie wiarygodnego wizer unku .
  • Prowadzono także działania sprzedażowe, które przyczynią się do rozbudowania i
  zwiększenia poziomu jakości portfela wierzytelności w kolejnych okres ach
  raportowych .  str. 47

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.

  źródło: Emitent


  5.2. Komentarz dotyczący JEDNOSTKOWYCH wyników finansowych spółki Aforti Holding S.A.
  W r aportowanym okresie trzecie go kwartału 201 8 roku spółka Aforti Holding S.A. wygenerowała
  5.441.336,53 zł przychodó w ze sprzedaży, co wo bec analogicznego okresu w roku poprzednim oznacza
  wzrost o 191,27 procent. Zysk netto wyniósł 6.679.885,06 zł i był wyż szy o 1.689,69 proc. niż w roku
  poprzednim . Koszty działalności operacyjne j Emitenta we wskazanym okresie osiągnęły wysokość
  3.102.685,5 3 zł i były wyższe o 236,48 proc. od kosztów zanotowanych w 201 7 roku.

  W ujęciu narastającym po trzech kwartałach 2018 roku Emitent wypracował 12.176.440,86 zł
  przychodów ze sprzedaży oraz 6.893.539,58 zł zysku netto. W porównaniu do tego samego okresu
  roku poprzedniego, obroty Spółki wzrosły o 251,34 proc., zaś wynik netto o 1.050,22 procent.

  Należy podkreślić, iż Emiten t, będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywnej działalności
  operacyjnej. Zarząd Spółki główną uwagę koncentruje n a budowie grupy firm świadczących usługi
  finansowe dla przedsiębiorców. Celem Emitenta jest skupienie się tylko na kilku liniach celem
  szybki ego rozwoju rentowności operacyjnej spółek zależnych.


  Statystyki notowań akcji Aforti Holding S.A. na rynku NewC onnect
  W I II kwartale 201 8 roku wartość obrotów akcjami Emitenta osiągnęła poziom 265,45 tys. zł ( 61,33
  tys. euro) . Średni wolumen na sesję w ynosił 934 , co dało Spółce 91 pozycję na 4 05 notowanych spółek.  str. 48

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  Minimalny kurs notowań we wskazanym okresie wynosił 2,40 zł, zaś maksyma lny 7,02 złotych .
  Kapitalizacja Spółki na koniec III kwartału 2018 r. osiągnęła poziom 52,74 mln zł (12,35 mln euro), co
  uplasowało Emitenta na 39 pozycji. Wartość księgowa wyniosła 5, 51 mln złotych. Wskaźnik C/Z (P/E)
  zatrzymał się na poziomie 36,8 . Jedno cześnie wskaźnik C/WK (P/BV) wynosił 9,57 .


  Wskaźniki C/Z (P/E) sugerują poziom, na jakim w danym momencie rynek wyceni a daną akcję .
  Wskaźnik C/WK (P/BV) informuje o bieżącej wycenie przez rynek wartości księgowej (ang. book value),
  czyli różnicy pomiędz y aktywami bilansowymi a zobowiązaniami ogółem. Pokazuje on efektywność
  wykorzystania aktywów, nie uwzględniając źródła pochodzenia kap itału. Spółki z wyższą rentownością
  kapitału własnego mają zazwyczaj wyższy wskaźnik P/BV. Wskaźnik ten informuje ile raz y wartość
  spółki na rynku jest większa (mniejsza) od jej wartości księgowej. Spółki reprezentujące kapitałochłonne
  sekto ry gospodarki m ogą mieć wskaźnik C/WK niższy od firm konsultingowych czy informatycznych.

  str. 49

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.

  Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania
  publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle
  wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym

  str. 50

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  Zgodnie z raportem bieżącym ESPI 1/2018 z dn. 02 stycznia 2018 r. Spółka odstąpiła od publikacji
  prognozy wyników na rok 2018.
  W opinii Zarządu Spółki dynamiczn ie zwiększająca się skala działalności Emitenta oraz czynniki
  zewnętrzne związane z jego otoczeniem rynkowym ograni czają możliw ość precyzyjnego ustalenia
  prognozy wyniku finansowego Emitenta. Biorąc pod uwagę powyższe, publik acja prognoz finansowych
  byłaby obarczona zbyt dużym ryzykiem i mogłaby wprowadzić inwestorów w błąd.
  str. 51

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.


  Opis stanu real izacji dział ań i inwestycji emitenta
  wskazany ch w Dokumencie Informacyjnym
  oraz harmonogram ich realizacji
  str. 52

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.

  Nie dotyczy
  str. 53

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.  Informacje na temat aktywności podejmowanej przez emitenta w okresie
  objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności poprzez
  inicjatyw y nastawion e na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych
  w przedsiębiorst wie  str. 54

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.

  Emitent w okresie objętym niniejszym Raportem podejmował czynności związane z bieżącą
  działalnością oraz rozwo jem swoich s półek zależnych. Podejmowane inicjatywy nie były związane
  z wprowadzeniem rozwiązań innowacyjnych.  str. 55

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.

  Oświadczenie Zarządu

  str. 56

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.

  Zarząd Aforti Holding S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedz y wybrane in formacje finansowe
  za III kwartał 201 8 r. oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami
  obowiązującymi Spółkę o raz, że raport kwartalny zawiera prawdziwy obr az rozwoju i osiągnięć oraz
  sytuacji Spółki.


  Warszawa, 14 listopada 2018 r.
  _______________________________
  Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu
  _______________________________
  Paweł Op oka , Wiceprezes Zarządu


  str. 57

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  Wykaz raportów bieżących emitenta
  opublikowan ych w III kw artale 201 8 roku
  str. 58

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  Raporty bieżące opublikowane przez Emitenta w okresie III kwartału 201 8 roku.

  1) System EBI
  2018 -09 -28 09:27:20 Bieżący | 67/2018
  Przydział Obligacji serii O17 / O17 Series Bonds Allocation
  2018 -09 -28 09:24:33 Bieżący | 66/2018
  Przydział Obligacji serii O15 / O15 Series Bonds Allocati on
  2018 -09 -26 08:59:55 Bieżący | 65/2018
  Terminowy wykup oblig acji serii M21 / Buy out of the M21 series bonds
  2018 -09 -24 09:01:05 Bieżący | 64/2018
  Terminowy wykup obligacji serii M20 / Buy out of the M20 series bonds
  2018 -09 -17 17:02:45 Bieżący | 63/2 018
  Przydział Obligacji serii O14 / O14 Series Bonds Allocation
  2018 -09 -12 08:1 8:22 Bieżący | 62/2018
  Terminowy wykup obligacji serii M19 / Buy out of the M19 series bond s
  2018 -08 -29 08:39:36 Bieżący | 61/2018
  Terminowy wykup obligacji serii M18/Buy out of the M 18 series bonds
  2018 -08 -28 17:30:19 Bieżący | 60/2018
  Przydział Obligacji serii O12/O 12 Series Bonds Allocation
  2018 -08 -17 17:04:08 Bieżący | 59/2018
  Przydział Obligacji serii O11 / O11 Series Bonds Allocation
  2018 -08 -16 08:59:04 Bieżący | 58/2018
  Terminowy wykup obligacji serii M17 / Buy out of the M17 series bonds
  2018 -08 -14 17:13:52
  Kwartalny | 57/201 8
  Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku / Individual
  and Consolidated quarterly report for Q II 2018
  2018 -08 -07 17:07:16 Bieżący | 56/2018
  Przydział Obligacji serii O10 / O10 Series Bonds Allocation
  2018 -08 -01 08:31:05 Bieżą cy | 55/201 8
  Terminowy wykup obligacji serii M16 / Buy out of the M16 series bonds
  2018 -07 -23 17 :31:29 Bieżący | 54/2018
  Przydział Obligacji serii O9 / O9 Series Bonds Allocation
  2018 -07 -18 17:05:35 Bieżący | 53/2018
  Terminowy wykup obligacji serii M14/Buy out of the M14 series bon ds
  2018 -07 -09 17:09:33 Bieżący | 52/2018
  Przydział Obligacji serii O8 / O8 Series Bonds All ocation
  2018 -07 -04 08:44:36 Bieżący | 51/2018
  Terminowy wykup obligacji s erii M13 / Buy out of the M13 series bonds  str. 59

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  2018 -07 -02 19:06:26
  Bieżący | 50/2018
  Korekta raportów bieżących nr 46/2018 i 47/2018 – dotyczących rezygncji Członków
  Rady Nadzorczej / Correction of current reports no. 46/2018 and 47/2018
  2018 -07 -02 17:16:27
  Bieżący | 49/ 2018
  Powołanie Członka Rady Nadzorczej / Appointment of a new Supervisory Board
  Me mber
  2018 -07 -02 17:12:53
  Bieżący | 48/2018
  Powołanie Członka Rady Nadzorczej / Appointment of a new Supervisory Board
  Member
  2018 -07 -02 17:09:12 Bieżący | 47/2018
  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej / Resignation of a Supervisory Board Member
  2018 -07 -02 17:05:59 Bieżący | 46/2018
  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej / Resignation of a Supervisory Board Member


  2) System ESPI
  2018 -09 -18 17:06:22 Bieżący | 32/2018
  Podpisanie prze z spółkę za leżną Aforti Finance umowy celowej
  2018 -09 -13 11:16:30 Bieżący | 31/2018
  Rejestracja spółki zależ nej Aforti Limited LLC
  2018 -09 -04 08:54:35
  Bie żący | 30/2 018
  Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Afor ti Finance S.A.,
  Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz
  Aforti Factor S.A . – sierpie ń 2018 r.
  2018 -08 -13 17:06:53
  Bieżący | 29/ 2018
  Połączenie spółki zależnej Aforti Collections S.A. z po dmiotem z b ranży
  windykac yjnej
  2018 -08 -02 08:56:09
  Bieżący | 28/2018
  Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Fi nance S.A.,
  Aforti Exchan ge S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz
  Aforti Factor S.A. – lipiec 2018 r.
  2018 -07 -11 16:03:59 Bieżący | 27/2018
  Informacja dotycząca zmiany struktury akcjonariat u Emitenta
  2018 -07 -09 17:19:24 Bieżący | 26/2018
  Zawiadomieni e o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
  2018 -07 -03 09:07:54 Bieżący | 25/2018
  Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A.,  str. 60

  Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
  Aforti Exchange S.A ., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. o raz
  Aforti Factor S.A. – czerwiec 2018 r.
  2018 -07 -03 09 :01:09
  Bieżący | 24/2018
  Informacja uzupełniająca do Ra portu nr 23 /2018 dot. objęcia obligacji Spółki
  Zależnej
  2018 -07 -02 17:23:34 Bieżący | 23/2018
  Objęcie obligacji Spółki Zależnej Aforti Finance S.A.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aforti Holding SA
ISIN:PLMNTHL00016
NIP:525-245-37-55
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa
Telefon:+48 22 6475000
www:www.afortiholding.pl
Komentarze o spółce AFORTI HOLDING
2019-04-22 13-04-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649