Raport.

AFORTI HOLDING SA (57/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku / Individual and Consolidated quarterly report for Q II 2018

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport jednostkowy oraz skonsolidowany za II kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Management Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw encloses herewith the individual and consolidated quarterly report for the second quarter of 2018.Legal basis:

Article 5, Paragraph 1, Point 1) of the Exhibit 3 "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market" to the Alternative Trading System Rules

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  11,41 12,42 16,61 21,97
  33,29 41,87 46,53
  69,03
  99,92
  143,82
  0
  20
  40
  60
  80
  100
  120
  140
  160
  IQ
  2016
  IIQ IIIQ IVQ IQ
  2017
  IIQ IIIQ IVQ IQ
  2018
  IIQ
  54,42
  277,94
  192,77 123,65
  373,8 424,06
  323,14
  1055,1
  717,87
  294,6
  0
  200
  400
  600
  800
  1000
  1200
  IQ
  2016
  IIQ IIIQ IVQ IQ
  2017
  IIQ III Q IVQ IQ
  2018
  IIQ


  19,8 24,8 30,72 34,51
  46,23
  56,88
  74,24
  89,63
  102,57
  117,9
  0
  20
  40
  60
  80
  100
  120
  140
  31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018
  4,18 4,27 4,48 4,58 4,86
  5,25 5,58
  5,15 5,21 5,5
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik  11,41 12,42 16,61 21,97
  33,29 41,87 46,53
  69,03
  99,92
  143,82
  0
  20
  40
  60
  80
  100
  120
  140
  160
  IQ
  2016
  IIQ IIIQ IVQ IQ
  2017
  IIQ IIIQ IVQ IQ
  2018
  IIQ
  54,42
  277,94
  192,77
  123,65
  373,8 424,06
  323,14
  1055,1
  424,05
  294,6
  0
  200
  400
  600
  800
  1000
  1200
  IQ
  2016
  IIQ IIIQ IVQ IQ
  2017
  IIQ III Q IVQ IQ
  2018
  IIQ


  19,8 24,8 30,72 34,51
  46,23
  56,88
  74,24
  89,63
  102,57
  117,90
  0
  20
  40
  60
  80
  100
  120
  140
  31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018
  4,18 4,27 4,48 4,58 4,86
  5,25
  5,58
  5,15 5,21
  5,5
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  RAPORT OKRESOWY
  za II kwartał 201 8 roku

  Warszawa, dn. 14 sierpnia 2018 r.

  str. 2

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  SPIS TREŚCI

  1

  Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej i Jednostce dominującej

  2

  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Wybrane dane finansowe
  Grupy Kapitałowej Aforti

  3

  Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe - Wybrane jednostkowe dane
  finansowe Aforti Holding S.A.

  4

  Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosow anych zasad (polityki) rachunkowości

  5

  Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy
  raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym
  charakterze mających wpływ na osiągnięte wyniki

  6

  Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na
  dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

  7

  Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta wskazanych w Dokumencie Informacyj nym
  oraz harmonogram ich realizacji

  8

  Informacje na temat aktywności podejmowanej przez emitenta w okresie objętym
  raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na
  wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

  9

  Oświadczenie Zarządu Spółki

  10 Wykaz raportów bieżących  str. 3

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej
  i Jednostce dominującej

  str. 4

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  INFORMACJE O PODMIOCIE DOMINUJĄCYM

  Źródło: Emitent

  Aforti Holding S.A . jest spółką publiczną , pełniącą funkcję podmi otu dominującego i jako taki nie
  prowadzi działalności operacyjnej, przy czym pełni funkcję spółki holdingowej.

  W skład Grupy Aforti wchodzą:
  AFORTI A c sp. z o.o. – spółka świadc zy usługi rachunkowo – księgowe.
  AFORTI Capital Sp. z o.o. – spółka zarządza jąca funduszem Aforti Mic roLo ans Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty Aktywów Niepublicznych .
  AFORTI Collections S.A. – spółka o zasięgu ogólnopolskim specjalizująca się w zarządzaniu
  należnościami z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi windykacyjnych. S półka zajmuje się
  również nabywaniem oraz serwis owaniem portfeli wierzytelności.
  AFORTI Exchange S.A . – funkcjonalna platforma wymiany walut dla firm, która oferuje hurtowe kursy
  walut, umożliwiając przy tym dokonanie wygodnej, bezgotówkowej wymiany.
  AFORT I Exchange Romania S.A . – funkcjonalna platforma wymiany walut dla fir m, działająca na terenie
  Rumunii, która oferuje hurtowe kursy walut, umożliwiając przy tym dokonanie wygodnej,
  bezgotówkowej wymiany.
  Aforti Exchange Bulgaria AD – funkcjonalna platforma wymiany walut dla fir m, działająca na terenie
  Bułgarii, która oferuje hurtowe kursy walut, umożliwiając przy tym dokonanie wygodnej,
  bezgotówkowej wymiany. Spółka nie podjęła jeszcze działalności operacyjnej .
  AFORTI Factor S.A. – spółka oferuje produkty f aktoringu. Nabywa od Klientów nieprzeterminowane
  wierzytelności z tytułu dostawy towarów i usług, wspierając skuteczne zarządzanie portfelem
  należności.
  AFORTI Finance S.A. – spółka specjalizuje się w udzielaniu pożyczek pozabankowych dla
  przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla spółek cywilnych oraz
  spółek z o.o..

  Nazwa (firma) Aforti Holding Spółka Akcyjna
  Kraj siedziby Polska
  Adres siedziby 00 -613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
  Telefon +48 22 647 50 00
  Faks +48 22 205 08 19
  Adres poczty elektronicznej [email protected]
  Adres strony internetowej www.afortiholding.pl
  KRS: 0000330108, Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS
  NIP: 525 -245 -37 -55
  REGON: 141800547  str. 5

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  AFORTI Finance Romania IFN S.A. – spółka zarejestrowana w Rumunii, która będzie zajmować się
  udzielaniem pożyczek pozabankowych dla przedsiębiorców . Spółka nie pro wadzi jeszcze działalności
  operacyjnej.


  WŁADZE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO

  ZARZĄD
  Imię i nazwisko Funkcja Okres kadencji
  Od Do
  Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu 29.06.2017 29.06.2020
  Paweł Opoka Wiceprezes Zarządu 15.05.2018 15.05.2021
  Źródło: Emitent

  W dniu 15 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do składu Zarządu
  Pana Pawła Opoki i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu . (Raport bieżący EBI nr 33/2018 )

  RADA NADZORCZA
  Imię i nazwisko Funkcja Okres kadencji
  Od Do
  Kamilla Sytek -
  Skonieczna
  Przewodnicząca
  Rady Nadzorczej 29.06.2017 29 .06.2020
  Maciej Stańczuk Członek Rady Nadzorczej 29.06.2017 29 .06.2020
  Dawid Pawłowski Członek Ra dy Nadzorczej 29.06.2017 29 .06.2020
  Olga Chojecka -
  Szymańska Członek Rady Nadzorczej 02.07.2018 02.07.2021
  Ludwik Sobolewski Członek Rady Nadzorczej 02.07.2018 02.07.2021
  Źródło: Emitent

  W dniu 02 lipca 2018 r. do Spółki wpłynęły pisma datowane na 19 cz erwca 2018 r. z informacją o
  rezygnacji z dniem 30 czerwca 2018 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana
  Krzysztofa Dreslera oraz Pana Andrzeja Podsiadło. (Raport bieżący EBI nr 46/2018 , 47/2018 , 50/2018 )

  W dniu 02 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie §15 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła
  uchwałę o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Ludwika Sobolewskiego. (Raport bieżący
  EBI nr 48/2018 )

  W dniu 02 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie §15 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła
  uchwałę o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pani Olgi Chojeckiej -Szymańskiej. (Raport
  bieżący EBI nr 49/2018 )  str. 6

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
  AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYC H, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU,
  CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGRODMADZENIU

  Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na
  WZ
  Udział w kapitale
  zakładowym
  Udział w ogólnej
  liczbie głosów na
  WZ
  Klaudiusz Sytek 6 556 216 6 556 216 84,03% 84,03%
  Kamilla Sytek -
  Skonieczna 503 907 503 907 6,46% 6,46%
  Rafał Bednarczyk 411 864 411 864 5,28 % 5,28 %
  Pozostali (free float) 329 928 329 928 4,23 % 4,23 %
  RAZEM 7 801 915 7 801 915 100,00% 100,00%
  Źródło: Emitent

  źródło: Emitent


  W dniu 11.07.2018 r. Emitent opublikował raport bieżący ESPI nr 27/2018 , w którym poinformował
  o zmianach w strukturze akcjonariatu.


  84,03%
  6,46%
  6,46% 3,05%
  Udział w kapitale zakładowym
  i w ogólnej liczbie głosów na WZ
  Klaudiusz Sytek
  Kamilla Sytek-Skonieczna
  Rafał Bednarczyk
  Pozostali (free float)  str. 7

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK
  PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
  Na dzień publikacji ninie jszego Raportu struktura Grupy Kapitałowej Aforti przedstawia się
  następująco:
  • Aforti Holding S.A. – podmiot dominujący
  • Aforti Finance S.A. – 72,07 % akcji
  o Aforti Finance Romania IFN S.A. – 99,99% akcji pośrednio przez Aforti Finance S.A. ,
  pozostałe 0,01% akcji posiada Pan Klaudiusz Sytek
  • Aforti Collections S.A. – 100% akcji
  • Aforti Capital Sp. z o.o. – 100% udziałów
  • Aforti Factor S.A. (daw. Aforti Corporate Finance S.A.) – 100% akcji
  • Aforti A c Sp. z o.o. – 100% udziałów
  • Aforti Exchange S.A . – 100 % akcji
  o Afo rti Exchange Romania S.A. – 30,57% akcji oraz pośrednio przez Aforti Exchange S.A.
  69,43% akcji
  o Aforti Exchange Bulgaria A.D. – 90% akcji oraz pośrednio przez Aforti Exchange S.A.
  10% akcji  źródło: Emitent
  str. 8

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  INFORMACJE DOTYCZĄCE LIC ZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA,
  W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

  Na koniec II kwartału 2018 roku w spółce Aforti Holding S.A. zatrudnionych było 12 osób w przeliczeniu
  na pełne etaty oraz 42 osoby w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz kontrakty menedże rskie.
  W całej Grupie Kapitałowej Aforti zatrudnionych było 48 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz 117
  os oby w oparciu o umowy cywilno -prawne oraz kontrakty menadżerskie.


  str. 9

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  Kwartalne skrócone SK ONSOLIDOWANE sprawozdanie finansowe
  – wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej AFORTI

  str. 10

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  BILANS

  Tabela 1. Skonsolidowane w ybrane dane finansowe z bilansu na dzień 3 0.06.2018 r. wraz z danymi
  porównawczymi oraz narastająco [dane w PLN]
  Lp. Tytuł stan nadzi eń
  30.06.2018
  stan nadzień
  30.06.2017
  stan na dzień
  31.03.2018
  stan na dzień
  31.03.2017
  A AKTYWA TRWAŁE 32 225 513,98 19 017 185,07 30 009 674,80 14 508 168,71
  I Wartości niematerialne i prawne 837 631,09 625 547,70 545 917,63 669 481,69
  1 Koszty zakońc zonych prac
  rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Inne wartości niematerialne i
  prawne 591 631,89 597 346,00 545 917,63 652 381,69
  4 Zaliczki na wartości niematerialne i
  prawne 245 999,20 28 201,70 0,00 17 100,00
  II Wart ość firmy z konsolidacji 11 987 008,26 13 865 845,79 12 384 603,27 10 264 551,10
  1 Wartość firmy z konsolidacji -
  jednostki zależne 11 987 008,26 13 865 845,79 12 384 603,27 10 264 551,10
  III Rzeczowe aktywa trwałe 2 794 292,04 835 070,32 1 722 324,12 727 458,28
  1 Środki trwałe 2 622 529,33 391 914,92 1 577 918,06 457 369,22
  a grunty (w tym prawo użytkowania
  wieczystego gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b budynki, lokale i obiekty inżynierii
  lądowej i wodnej 9 027,24 1 130,02 9 523,56 1 183,84
  c urządzenia techniczne i maszyny 636 758,13 23 432,11 646 151,82 50 824,25
  d środki transportu 1 706 793,71 265 434,37 692 249,82 294 173,65
  e inne środki trwale 269 950,25 101 918,42 229 992,86 111 187,48
  2 Środki trwałe w budowie 171 762,71 443 155,40 144 406,06 270 089,06
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Należności długoterminowe 162 849,28 40 275,15 77 491,19 32 600,15
  1 Od jednostek powiązanych 6 000,00 2 812,00 0,00 2 312,00
  2
  Od pozostałych jednostek, w
  których jednostka posia da
  zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Od jednostek pozostałych 156 849,28 37 463,15 77 491,19 30 288,15
  V Inwestycje długoterminowe 12 380 712,59 967 119,06 11 399 089,59 544 319,06
  1 Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Wartości niematerial ne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Długoterminowe aktywa finansowe 12 380 712,59 967 119,06 11 399 089,59 544 319,06
  a w jednostkach powiązanych 5 371 058,69 967 119,06 4 389 435,69 544 319,06
  - udziały lub akcje 5 086 466,87 210 775,00 4 171 662,87 0,00
  - inne papiery wartościowe 200 000,00 734 856,34 200 000,00 484 856,34
  - udzielone pożyczki 84 591,82 21 487,72 17 772,82 59 462,72
  - inne długoterminowe aktywa
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  b
  w pozostałych jednostkach, w
  których jednostka pos iada
  zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  c w po zostałych jednostkach 7 009 653,90 0,00 7 009 653,90 0,00  str. 11

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 7 009 653,90 0,00 7 009 653,90 0,00
  - inne długoterminowe aktywa
  finansowe 0,0 0 0,00 0,00 0,00
  4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  VI Długoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 4 063 020,72 2 683 327,05 3 880 249,00 2 269 758,43
  1 Aktywa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego 1 133 710,38 445 257,73 1 133 710,38 457 162,05
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 2 929 310,34 2 238 069,32 2 746 538,62 1 812 596,38
  B AKTYWA OBROTOWE 85 668 472,46 37 868 636,29 72 564 357,04 31 719 564,74
  I Zapasy 0,00 0,00 1 500,00 0,00
  1 Materiały 0,00 0,00 1 500,00 0,00
  2 Półprodu kty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Towary 0,00 0,00 0,00 0,00
  5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Należności krótkoterminowe 21 072 580,98 11 736 856,11 20 108 991,51 14 793 953,72
  1 Należności o d jednostek
  powiązanych 8 779 489,63 5 574 185,43 8 614 125,75 9 745 647,77
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie
  spłaty: 4 177 128,14 4 047 666,78 4 093 687,90 4 895 421,41
  - do 12 miesięcy 4 177 128,14 4 047 666,78 4 093 687,90 4 895 421,41
  - powyż ej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Inne 4 602 361,49 1 526 518,65 4 520 437,85 4 850 226,36
  2
  Należności od pozostałych
  jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie
  spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Należności od pozostałych
  jednostek 12 293 091,35 6 162 670,68 11 494 865,76 5 048 305,95
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie
  spłaty: 589 135,52 645 947,48 561 973,21 1 182 409,03
  - do 12 miesięcy 589 135,52 645 947,48 561 973,21 1 182 409,03
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b
  z tytułu podatków, dotacji, ceł,
  ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz inny ch
  świadczeń
  1 254 735,56 424 712,77 1 045 899,41 276 269,36
  c Inne 10 449 220,27 5 092 010,43 9 886 993,14 3 589 627,56
  d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Inwestycje krótkoterminowe 63 877 214,75 24 451 028,55 50 892 655,27 15 275 6 78,10
  1 Krótkoterminowe aktywa
  finansowe 63 877 214,75 24 451 028,55 50 892 655,27 15 275 678,10
  a w jednostkach powiązanych (550 607,80) 2 496 600,00 1 804 222,20 2 496 600,00
  - udziały lub akcje (550 607,80) 2 496 600,00 1 804 222,20 2 496 600,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach 62 921 223,07 21 228 832,28 46 751 651,03 11 865 132,66  str. 12

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  - udziały lub akcje 1 667 996,43 1 574 996,43 1 667 996,43 1 574 996,43
  - inne papiery wartościowe 6 359 870,73 2 989 000,00 4 685 178,40 2 553 000,00
  - udzielone pożyczki 54 893 355,91 16 663 430,92 40 398 476,20 7 735 731,30
  - inne krótkoterminowe aktywa
  fin ansowe 0,00 1 404,93 0,00 1 404,93
  c środki pieniężne i inne aktywa
  pieniężne 1 506 599,48 725 596,27 2 336 782,04 913 945,44
  - środki pieniężne w kasie i na
  rachunkach 1 501 443,63 722 419,69 2 046 036,60 861 963,21
  - inne środki pieniężne 5 155,85 3 176,58 290 745,44 51 982,23
  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 718 676,73 1 680 751,63 1 561 210,26 1 649 932,92
  C Należne wpłaty na kapit ał (fundusz)
  podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 117 893 986,44 56 885 821,35 102 574 031,83 46 227 733,45
  Źródło: Emitent
  PASYWA
  Lp. Tytuł stan na dzień
  30.06.2018
  stan na dzień
  30.06.2017
  stan na dzień
  31.03.2018
  stan na dzień
  31.03.2017
  A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 508 296,67 5 253 710,11 5 213 691,97 4 857 329,01
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 7 801 915,00 7 801 915,00 7 801 915,00 7 801 915,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy 6 803 898,96 3 5 04 854,16 3 504 854,16 1 750 968,18 - nadwyżka wartości sprzedaży
  (wartości emisyjnej) nad wartością
  nominalną udziałów (akcji)
  1 284 946,80 1 284 946,80 1 284 946,80 1 284 946,80
  III Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 - z ty tułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Pozostałe kapitały (fundusze)
  rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - tworzone zgodnie z umową
  (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00 0,00 - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych (10 110 001,77) (6 850 912,59) (6 810 956,97) (5 069 349,30)
  VI Zysk (strata) netto 1 012 484,47 797 853,54 717 879,77 373 795,13
  X Odpisy z zysku netto w ciągu roku
  obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00
  B Kapitały mniejszości 3 302 442,93 838 291,62 1 780 319,89 1 375 346,42
  C Ujemna wartość firmy jednostek
  podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Ujemna wartość firmy — jednostki
  zależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Ujemna wartość firmy — jednostki
  współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA 109 083 246,85 50 793 819,62 95 580 019,98 39 995 058,02
  I Rezerwy na zobowiązania 5 000,00 14 774,01 20 400,00 27 774,01  str. 13

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego 0,00 5 805,39 0,00 5 805,39
  2 Rezerwa n a świadczenia emerytalne i
  podobne 0,00 0,00 0,00 0,00
  - długoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Pozostałe rezerwy 5 000,00 8 968,62 20 400,00 21 968,62 - długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - krótkoterminowe 5 0 00,00 8 968,62 20 400,00 21 968,62
  II Zobowiązania długoterminowe 70 464 841,99 38 888 833,20 57 894 573,63 24 661 734,78
  1 Wobec jednostek powiązanych 1 267 440,05 24 124,34 1 643 914,27 60 159,95
  2
  Wobec pozostałych jednostek, w
  których jednostka posi ada
  zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Wobec pozostałych jednostek 69 197 401,94 38 864 708,86 56 250 659,36 24 601 574,83
  a kredyty i po życzki 4 333,33 18 972,73 4 333,33 91 006,07
  b z tytułu emisji dłu żnych papierów
  wartościowych 68 317 00 6,97 38 628 000,00 55 986 687,16 24 142 000,00
  c inne zobowiązania finansowe 876 061,64 217 736,13 259 638,87 243 818,76
  d zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  e inne 0,00 0,00 0,00 124 750,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 34 832 865,23 11 890 212,41 33 843 102,18 15 305 549,23
  1 Wobec jednostek powiązanych 404 061,20 888 136,60 411 880,19 284 129,81
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie
  wymagalności 383 309,78 761 909,92 391 128,77 82 109,40
  - do 12 miesięcy 383 309,78 761 909,92 391 128,77 82 109,40 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b inne 20 751,42 126 226,68 20 751,42 202 020,41
  2
  Zobowiązania wobec pozostałych
  jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okre sie
  wymagalności: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Wobec pozostałych jednostek 34 428 804,03 11 002 075,81 33 431 221,99 15 021 419,42
  a kredyty i pożyczk i 18 359,03 18 546,33 27 858,23 18 831,82
  b z tytułu emisji dłu żnych papierów
  wartościowych 11 277 504,81 1 005 000,00 13 322 504,81 6 404 000,00
  c inne zobowiązania finansowe 18 197 113,20 6 682 329,56 15 278 822,10 4 338 385,16
  d z tytułu dostaw i usł ug, o okresie
  wymagalności 1 344 541,81 1 085 024,84 538 365,74 1 939 913,45
  - do 12 miesięcy 1 344 541,81 1 085 024,84 538 365,74 1 939 913,45 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 73,20 0,00 73,20
  f zobowiąz ania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i
  innych 2 876 729,83 1 372 773,76 3 587 097,34 1 431 155,23
  h z tytułu wynagrodzeń 402 117,42 341 945,02 376 583,13 386 316,05
  i inne 312 437,93 496 383,10 299 990,64 502 744,51
  3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Rozliczenia międzyokresowe 3 780 539,63 0,00 3 821 944,17 0,00
  1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 780 539,63 0,00 3 821 944,17 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00  str. 14

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  - krótkoterminowe 3 780 539,63 0,00 3 821 944,17 0,00
  PASYWA RAZEM 117 893 986,44 56 885 821,35 102 574 031,83 46 227 733,45

  Źródło: Emitent

  str. 15

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – WARIANT PORÓWNAWCZY

  Tabela 2. Skonsolidowa ne w ybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat za okres I I kwartału
  2018 r. i narastająco wraz z danymi porównawczymi [dane w PLN]
  Lp. Tytuł 01.0 4.2018 –
  30.06.2018
  01.0 4.2017 –
  30.06 .2017
  01.01.2018 –
  30.06 .2018
  01.01.2017 –
  30.06 .2017
  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z
  nimi, w tym: 143 823 494,95 41 874 227,67 243 746 956,66 75 166 977,29
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 819 530,21 3 842 697,54 13 764 667,83 5 718 101,27
  II
  Zmiana stanu produktów (zwiększenie -
  wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość
  ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III Koszt wytworzenia produktów na własne
  potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  materiałów 136 003 964,74 38 0 31 530,13 229 982 288,83 69 448 876,02
  B Koszty działalności operacyjnej 143 095 686,71 40 655 179,45 241 979 527,17 74 032 905,69
  I Amortyzacja 220 131,21 100 394,65 401 618,51 212 236,81
  II Zużycie materiałów i energii 168 130,31 116 253,44 306 135,01 233 050,79
  III Usługi obce 3 097 311,72 423 509,63 4 984 693,21 1 355 295,30
  IV Podatki i opłaty, w tym: 790 194,65 347 387,09 1 000 886,86 508 101,02 - podatek akcyzowy 3 417,57 0,00 3 417,57 0,00
  V Wynagrodzenia 1 460 649,39 654 686,71 2 653 817,54 1 170 492,99
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 246 723,08 103 001,98 458 525,61 184 286,40
  - emerytalne 102 869,10 39 360,01 189 645,62 66 591,54
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 174 540,03 888 517,21 2 280 570,25 943 485,97
  VIII Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 135 938 006,32 38 021 428,74 229 893 280,18 69 425 956,41
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) 727 808,24 1 219 048,22 1 767 429,49 1 134 071,60
  D Pozostałe przychody operacyjne 193 850,64 1 186,68 504 509,26 37 389,29
  I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
  aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 35 883,89
  II Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Inne przychody operacyjne 193 850,64 1 186,68 504 509,26 1 505,40
  E Po zostałe koszty operacyjne 244 084,45 171 749,71 260 361,85 173 072,02
  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 (100,00) 0,00 (100,00)
  II Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Inne koszty operacyjne 244 084,4 5 171 849,71 260 361,85 173 172,02
  F Zysk (strata) z działalności operacyjnej
  (C+D -E) 677 574,43 1 048 485,19 2 011 576,90 998 388,87
  G Przychody finansowe 5 274 772,88 1 011 673,39 13 066 462,68 2 644 403,21
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00  str. 16

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Odsetki, w tym: 18 074,21 5 396,55 34 788,46 19 105,51
  - od jednostek powiązanych 0,00 (287,67) 0,00 0,00
  III Zysk ze zbycia inwestycji 1 633 897,27 0,00 6 040 942,07 1 203 248,93 - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Inne 3 622 801,40 1 006 276,84 6 990 732,15 1 422 048,77
  H Koszty finansowe 3 738 024,57 919 193,82 9 777 706,38 1 409 264,91
  I Odsetki, w tym: 2 118 306,51 906 467,62 3 575 191,55 1 25 7 997,37
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Strata z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,30
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 1 606 685,66 0,00 5 640 781,90 0,00
  IV Inne 13 032,40 12 726,20 561 732,93 151 267,24
  I Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części
  udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  J Zysk (strata) z działalności gospodarczej
  (F+G –H+/ –I) 2 214 322,74 1 140 964,76 5 30 0 333,20 2 233 527,17
  K Odpis wartości firmy 397 595,00 209 650,94 795 190,00 419 301,88
  I Odpis wartości firmy — jednostki zależne 397 595,00 209 650,94 795 190,00 419 301,88
  II Odpis wartości firmy — jednostki
  współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  L Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Odpis ujemnej wartości firmy — jednostki
  zależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Odpis ujemnej wartości firmy — jednostki
  współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  M Zysk (strata) z udziałów w jednostkach
  podporządkowanych wy cenianych metodą
  praw własności
  0,00 0,00 0,00 0,00
  N Zysk (strata) brutto (J –K+L+/ –M) 1 816 727,74 931 313,82 4 505 143,20 1 814 225,29
  O Podatek dochodowy 0,00 0,00 1 167 757,00 0,00
  P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku
  (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Q Zyski (straty) mniejszości 1 522 123,04 507 255,41 2 324 901,72 1 016 371,75
  R Zysk (strata) netto (N -O–P+/ –Q) 294 604,70 424 058,41 1 012 484,47 797 853,54
  Źródło: Emitent  str. 17

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CASH FLOW)

  Tabe la 3. Skonsolidowane w ybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych za okres
  II kwartału i narastająco sześciu miesiącach 201 8 r. wraz z danymi porównawczymi [dane w PLN]
  Lp. Tytuł 01.01.2018 –
  30.06.2018
  01.01 .2017 -
  30 .06 .201 7
  A. Przepływy środ ków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) netto 1 012 484,47 797 853,54
  II Korekty razem (22 099 217,66) (8 422 818,62)
  1 Zyski (straty mniejszości) 2 324 901,72 1 016 371,75
  2 Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wyceniany ch
  metodą praw własności 0,00 0,00
  3 Amortyzacja 401 618,51 212 236,81
  4 Odpisy wartości firmy 795 190,00 419 301,88
  5 Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 0,00
  6 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  7 Odsetki i udziały w zyskach (dywidend y) 3 540 403,09 1 238 891,86
  8 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (6 040 942,07) (35 883,89)
  9 Zmiana stanu rezerw (22 000,00) (79 440,46)
  10 Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00
  11 Zmiana stanu należności (27 305 490,18) (10 044 647,56)
  12 Zmiana s tanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów (757 226,24) 4 198 861,29
  13 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 468 637,33 (757 010,30)
  14 Inne korekty 3 495 690,17 (4 591 500,00)
  III Przepływy pieniężne netto z działalności op eracyjnej (I ± II) (21 086 733,19) (7 624 965,08)
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  I Wpływy 8 830 603,70 39 195,11
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 0,00 12 386,11
  2 Zbycie inwest ycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne 0,00 0,00
  3 Z aktywów finansowych, w tym: 8 830 603,70 26 809,00
  a) w jednostkach powiązanych 8 830 603,70 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 26 809,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 20 0 00,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 6 809,00
  - Odsetki 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
  II Wydatki 4 093 878,46 575 423,48
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 1 170 143,24 364 648,48
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3 Na aktywa finansowe, w tym: 2 923 735,22 210 775,00
  a) w jednostkach powią zanych 2 910 140,95 210 775,00
  b) w pozostałych jednostkach 13 594,27 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00  str. 18

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  - udzielone pożyczki długoterminowe 13 594,27 0,00
  4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom
  (akcjonariuszom) mniejszośc iowym
  5 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) 4 736 725,24 (536 228,37)
  C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
  I Wpływy 49 046 383,50 21 599 412,73
  1 Wpływy netto z wy dania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00
  2 Kredyty i pożyczki 11 588 236,12 2 201 307,22
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 32 275 000,00 19 379 000,00
  4 Inne wpływy finansowe 5 183 147,38 19 105,51
  II Wydatki 35 047 308,07 13 240 190,11
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
  3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
  zysku 0,00 0,00
  4 Spłaty kredyt ów i pożyczek 0,00 788 165,39
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 12 477 993,03 2 790 000,00
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 157 595,98 175 027,35
  8 Odsetki 3 575 191,55 1 257 997,37
  9 Inne wydatki finansowe 18 836 527,51 8 229 000,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 13 999 075,43 8 359 222,62
  D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) (2 350 932,52) 198 029,17
  E Bilansowa zm iana stanu środków pieniężnych, w tym: (2 350 932,52) 198 029,17
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  F Środki pieniężne na początek okresu 3 857 532,00 527 567,10
  G Środki pienię żne na koniec okresu (F±E), w tym: 1 506 599,48 725 596,27
  - o ograniczonej możliwości dysponowania
  Źródło: Emitent
  str. 19

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  RACHUNEK ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

  Tabela 4. Skonsolidowane w ybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym za okres
  II kwartału i narastająco po sześciu miesiącach 201 8 r. wraz z danymi porównawczymi [dane w PLN]
  Lp. Tytuł 01.01 .2018 -
  30.06. 201 8
  01.01 .2017 -
  30.06.2017
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4 377 023,62 4 455 856,57
  - zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  - korekty błędów podstawowych 0,00
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4 377 023,62 4 455 856,57
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7 801 915,00 7 801 915,00
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00
  - aport 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - umorzenie udziałów (akcji) 0,00 ...... 0,00
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7 801 915,0 0 7 801 915,00
  2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3 504 854,16 1 750 968,18
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3 299 044,80 1 753 885,98
  a zwiększenie (z tytułu) 3 299 044,80 1 753 885,98
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej, 0,00
  - z podziału zysku (ustawowo) 3 299 044,80
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 1 753 885,98
  - emisja nowych akcji 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu przeniesienia na kapitał rez.) 0,00 0,00
  - pokrycia straty 0,00
  - przeniesienie na kapitał podstawowy (rejestracja akcji serii D) 0,00
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6 803 898,96 3 504 854,16
  3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany
  przyjętych zasad (polit yki) rachunkowości 0,00 0,00
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
  4 Pozostałe kap itały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu odpisów z zysku) 0,00
  - zwiększenie z tytułu przeniesienia z kap. Zapasowego 0,00
  b zmniejszenie (z t ytułu) 0,00 0,00
  - wypłata dywidendy 0,00
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00
  5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00
  - zmiany zasad (polity ki) rachunkowości 0,00
  - korekty błędów podstawowych 0,00
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 1 336 122,83 0,00
  - podziału zysku z lat ubiegłych 1 336 122,83
  b zmniejszenie 1 336 122,83 0,00
  - pokrycie strat 1 336 122,83 0,00  str. 20

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  - przeniesienie na kapitał zapasowy 0,00
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu ( -) (8 147 079,80) (5 620 238,40)
  - zmiany zasad (polityki) rachunkowo ści 0,00
  - korekty błędów podstawowych 0,00
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (8 147 079,80) (5 620 238,40)
  a zwiększenie (z tytułu) 3 299 044,80 1 753 885,98
  - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 3 299 044,8 0 1 753 885,98
  b zmniejszenie (z tytułu) (1 336 122,83) (523 211,79)
  - …. (1 336 122,83) (523 211,79)
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (10 110 001,77) (6 850 912,59)
  5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (10 110 001,77) (6 850 912,59)
  6. Wynik netto 1 012 484,47 797 853,54
  a zysk netto 1 012 484,47 797 853,54
  b strata netto (wielkość ujemna) 0,00
  c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 0,00
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 508 296,67 5 253 710,11
  III Kapi tał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty) 5 508 296,67 5 253 710,11
  źródło: Emitent

  str. 21

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
  – wybrane JEDNOSTKOWE dane finansowe Afor ti Holding S.A.

  str. 22

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  BILANS

  Tabela 5. Jednostkowe w ybrane dane finansowe z bilansu na dzień 30.06 .2018 r. wraz z danymi
  porównawczymi oraz narastająco [dane w PLN]
  AKTYWA
  Lp. Tytuł stan na dzień
  30.06.2018
  stan na dzień
  30.06.2017
  stan na dzień
  31.03.2018
  stan na dzień
  31. 03.2017
  A AKTYWA TRWAŁE 111 833 340,37 31 555 099,99 89 621 772,26 24 885 184,11
  I Wartości niematerialne i prawne 36 961,02 19 150,32 44 574,54 12 102,37
  1 Koszty zakończonych prac
  rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  Zmiana stanu produkt ów
  (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Inne wartości niematerialne i
  prawne 36 961,02 2 892,62 44 574,54 3 502,37
  4 Zaliczki na wartości
  niemat erialne i prawne 0,00 16 257,70 0,00 8 600,00
  II Rzeczowe ak tywa trwałe 1 433 950,88 476 621,91 791 032,28 510 998,42
  1 Środki trwałe 1 414 914,28 311 095,28 690 410,32 365 144,87
  a grunty (w tym prawo
  użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b budynki, lokale i obiekty
  inżynierii lądowej i wodnej 8 112,50 0,00 8 555,00 0,00
  c urządzenia techniczne i maszyny 143 290,61 1 306,83 145 822,90 24 792,24
  d środki transportu 1 040 429,13 211 096,03 329 537,22 234 013,33
  e inne środki trwale 223 082,04 98 692,42 206 495,20 106 339,30
  2 Środki trwałe w bud owie 19 036,60 165 526,63 100 621,96 145 853,55
  3 Zaliczki na środki trwałe w
  budowie 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Należności długoterminowe 104 751,71 23 438,01 46 793,62 23 438,01
  1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  Od pozostałych jednostek, w
  których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Od jednostek pozostałych 104 751,71 23 438,01 46 793,62 23 438,01
  IV Inwestycje długoterminowe 107 241 614,30 29 425 797,84 85 917 306,69 23 154 026,34
  1 Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Długoterminowe aktywa
  finansowe 107 241 614,30 29 425 797,84 85 917 306,69 23 154 026,34
  a w jednostkach powiązanych 107 241 614,30 29 425 797,84 85 917 306,69 23 154 026,34
  - udziały lub akcje 83 424 795,30 24 314 777,50 68 128 995,30 19 254 280,00
  - inne papiery wartościowe 22 200 000,00 734 856,34 200 000,00 734 856,34
  - udzielone pożyczki 1 616 819,00 4 376 164,00 17 588 311,39 3 164 890,00
  - inne długoterminowe aktywa
  fina nsowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach, w
  których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00  str. 23

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  - inne długoterminowe aktywa
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  c w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,0 0
  - inne długoterminowe aktywa
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Długoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 3 016 062,46 1 610 091,91 2 822 065,13 1 184 618,97
  1 Aktywa z tytułu odroczonego
  podatku do chodowego 146 622,54 0,00 146 622,54 0,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 2 869 439,92 1 610 091,91 2 675 442,59 1 184 618,97
  B AKTYWA OBROTOWE 8 670 692,53 12 815 326,70 10 966 341,00 14 913 907,18
  I Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Towary 0,00 0,00 0,00 0,00
  5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Należności krótkoterminowe 4 961 678,02 6 523 174,09 4 543 171,87 8 496 865,7 3
  1 Należności od jednostek
  powiązanych 4 757 676,95 4 592 805,08 4 278 200,52 8 164 316,97
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie
  spłaty: 3 194 557,61 2 994 813,78 2 715 081,18 3 177 775,67
  - do 12 miesi ęcy 3 194 557,61 2 994 813,78 2 715 081,18 3 177 775,67
  - powyżej 12 mi esięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Inne 1 563 119,34 1 597 991,30 1 563 119,34 4 986 541,30
  2
  Należności od pozostałych
  jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w
  kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o o kresie
  spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Należności od pozostałych
  jednostek 204 001,07 1 930 369,01 264 971,35 332 548,76
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie
  spłaty: 85 822,27 90 128,04 226 429,05 149 561,06
  - do 12 miesi ęcy 85 822,27 90 128,04 226 429,05 149 561,06
  - powyżej 12 mi esięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b
  z tytułu podatków, dotacji, ceł,
  ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz inn ych
  świadczeń
  21 867,22 214 623,56 2 286,00 155 890,03
  c Inne 96 311,58 1 625 617,41 36 256,30 27 097,67
  d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Inwestycje krótkoterminowe 3 244 482,79 5 202 077,35 5 158 200,22 5 372 542,03
  1 Krótkotermi nowe aktywa
  finansowe 3 244 482,79 5 202 077,35 5 158 200,22 5 372 542,03
  a w jednostkach powiązanych 800 000,00 3 140 000,00 2 711 556,40 3 140 000,00
  - udziały lub akcje 800 000,00 3 140 000,00 2 711 556,40 3 140 000,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00  str. 24

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach 1 983 310,73 1 639 000,00 1 971 618,40 1 639 000,00
  - udziały lub akcje 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
  - inne papiery wartościowe 783 310,73 439 000,00 771 618,40 439 000,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  c środki pieniężne i inne aktywa
  pieniężne 461 172,06 423 077,35 475 025,42 593 542,03
  - środki pieniężne w kasie i na
  rachunkach 461 172,06 423 077,35 475 025,42 546 906,38
  - inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 46 635,65
  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Inne inwestycje krótkote rminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 464 531,72 1 090 075,26 1 264 968,91 1 044 499,42
  C Należne wpłaty na kapitał
  (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 120 504 032,90 44 370 426,69 100 588 113,26 39 799 091,29
  Źródło: Emitent
  PASYWA
  Lp. Tytuł stan na dzień
  30.06.2018
  stan na dzień
  30.06.2017
  stan na dzień
  31.03.2018
  stan na dzień
  31.03.2017
  A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 43 787 489,95 11 919 574,56 43 6 43 365,68 12 158 153,15
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 7 801 915,00 7 801 915,00 7 801 915,00 7 801 915,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy, w
  tym: 6 803 898,96 3 504 854,16 3 504 854,16 1 750 968,18
  - nadwyżka wartości sprzedaży
  (wartości emisyjnej) nad wartością
  nominalną udziałów (akcji)
  1 284 946,80 1 284 946,80 1 284 946,80 1 284 946,80
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji
  wyceny 28 581 297,24 0,00 28 581 297,24 0,00
  - z tytułu aktualizacji wartości
  godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Pozostałe kapita ły (fundusze)
  rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - tworzone zgodnie z umową
  (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych 386 724,23 386 724,23 3 685 769,03 2 140 610,21
  VI Zysk (stra ta) netto 213 654,52 226 081,17 69 530,25 464 659,76
  VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku
  obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00
  B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA 76 716 542,95 32 450 852,13 56 944 747,58 27 640 938,14
  I Rezerwy na zob owiązania 0,00 0,00 15 400,00 13 000,00  str. 25

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Rezerwa na świadczenia
  emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 0,00
  - długoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 15 400,00 13 000,00 - długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 15 400,00 13 000,00
  II Zobowiązania długoterminowe 58 071 579,04 29 046 945,31 44 415 918,85 22 000 534,18
  1 Wobec jednostek powiąz anych 570 292,61 1 085 865,61 47 375,00 727 115,61
  2
  Wobec pozostałych jednostek, w
  których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Wobec pozostałych jednostek 57 501 286,43 27 961 079,70 44 368 543,85 21 273 418,57
  a kredyty i po życzki 0,00 0,00 0,00 0,00
  b z tytułu emisji dłu żnych papierów
  wartościowych 56 650 006,97 27 673 000,00 44 133 687,16 20 964 000,00
  c inne zobowiązania finansowe 851 279,46 163 329,70 234 856,69 184 668,57
  d zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  e Inne 0,00 124 750,00 0,00 124 750,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 18 644 963,91 3 403 906,82 12 513 428,73 5 627 403,96
  1 Wobec jednostek powiązanych 7 762 529,39 546 990,29 552 018,69 515 477,76
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie
  wymagalności 49 749,07 47 695,56 50 723,96 21 103,03
  - do 12 miesięcy 49 749,07 47 695,56 50 723,96 21 103,03 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Inne 7 712 780,32 499 294,73 501 294,73 494 374,73
  2
  Zobowiązania wobec pozostałych
  jednostek, w których jedn ostka
  posiada zaangażowanie w
  kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie
  wymagalności: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Wobec pozos tałych jednostek 10 882 434,52 2 856 916,53 11 961 410,04 5 111 926,20
  a kredyty i pożyczki 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00
  b z tytułu emisji dłu żnych papierów
  wartościowych 8 901 000,00 1 005 000,00 10 946 000,00 2 755 000,00
  c inne zobowiązania fi nansowe 71 644,18 18 612,01 91 750,93 49 811,88
  d z tytułu dostaw i usług, o okresie
  wymagalności 635 928,20 924 883,72 262 217,07 1 295 116,06
  - do 12 miesięcy 635 928,20 924 883,72 262 217,07 1 295 116,06 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00
  f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  g z tytułu podatków, ceł,
  ubezpieczeń i innych 1 067 958,60 449 462,41 438 318,59 548 979,90
  h z tytułu wynagrodzeń 121 379,59 130 115,09 129 086,21 128 478,9 3
  i Inne 74 923,95 319 243,30 84 437,24 324 939,43
  4 Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00  str. 26

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  - długoter minowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  PASYWA RAZEM 120 504 032,90 44 370 426,69 100 588 113,26 39 799 091,29
  Źródło: Emitent

  str. 27

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – WARIANT PORÓWNAWCZY

  Tabela 6. Jednostkowe wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat za okres I I kwartału
  i narastająco po sześciu miesiącach 201 8 r. wraz z danymi porównawczymi [dane w PLN]
  Lp. Tytuł 01.04 .2018 –
  30.06 .2018
  01.0 4.2017 –
  30.06 .2017
  01.01.2018 –
  30.06 .2018
  01.01.2017 –
  30.0 6.2017
  A Przychody netto ze sprzedaży i
  zrównane z nimi, w tym: 3 756 998,27 1 354 531,42 6 735 104,33 1 597 613,89
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 3 756 998,27 1 354 531,42 6 735 104,33 1 597 613, 89
  II
  Zmiana stanu produktów
  (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III Koszt wytworzenia produktów na
  własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B Koszty działalności operacyjnej 2 962 633,83 899 375,30 5 463 967,53 1 655 395,83
  I Amortyzacja 88 068,28 32 842,00 149 137,27 77 004,78
  II Zużycie materiałów i energii 76 222,13 58 658,16 140 387,84 125 586,41
  III Usługi obce 1 080 619 ,82 559 907,52 1 851 833,83 997 770,80
  IV Podatki i opłaty, w tym: 9 232,93 6 161,26 16 841,91 9 828,17
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Wynagrodzenia 521 340,78 153 463,81 965 037,26 298 430,12
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 69 173,00 12 898,55 133 819,40 23 226,91
  -emerytalne 27 718,04 5 461,12 51 963,40 9 809,94
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 117 976,89 75 444,00 2 206 910,02 123 548,64
  VIII Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 0,00 0,00 0,00
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) 794 364,44 455 156,12 1 271 136,80 (57 781,94)
  D Pozostałe przychody operacyjne 167 991,90 0,00 386 611,08 35 883,89
  I Zysk z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 35 883,89
  II Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Ak tualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Inne przychody operacyjne 167 991,90 0,00 386 611,08 0,00
  E Pozostałe koszty operacyjne 180 890,57 387,51 193 929,27 387,51
  I Strata z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Inne koszty operacyjne 180 890,57 387,51 193 929,27 387,51
  F Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C+D -E) 781 465,77 454 768,61 1 463 818,61 (22 285,56)
  G Przyc hody finansowe 2 036 771,33 70 017,64 6 417 591,15 1 430 147,31
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w
  tym: 0,00 0,00 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00
  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00  str. 28

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00
  II Odsetki, w tym: 676 621,62 68 142,28 958 863,49 207 156,95
  - od jednostek powiązanych 675 992,51 67 927,58 955 974,18 206 81 5,52
  III Zysk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym: 1 356 851,27 0,00 5 438 709,57 1 202 700,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Inne 3 298,44 1 875,36 20 018,0 9 20 290,36
  H Koszty finansowe 2 674 112,83 763 364,84 7 667 755,24 1 181 780,58
  I Odsetki, w tym: 1 067 347,81 762 355,24 2 026 893,98 1 180 770,98
  - dla jednostek powiązanych 44 999,27 172 829,10 80 538,37 183 483,87
  II Strata z tytułu rozchodu aktyw ów
  finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 1 606 685,66 0,00 5 640 781,90 0,00
  IV Inne 79,36 1 009,60 79,36 1 009,60
  I Zysk (strata) brutto (F+G -H) 144 124, 27 (238 578,59) 213 654,52 226 081,17
  J Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  K
  Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  L Zysk (strata) netto (I -J-K) 144 124,27 (238 578,59) 213 654,52 226 081,17
  Źródło: Emit ent  str. 29

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CASH FLOW)

  Tabela 7. Jednostkowe w ybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych za okres
  II kwartału i narastająco po sześciu miesiącach 2018 r. wraz z danymi porównawczymi [dane w PLN]
  Lp. Tytuł 01.01 .2018 -
  30.06. 201 8
  01.01 .2017 -
  30.06 .201 7
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) netto 213 654,52 226 081,17
  II Korekty razem 4 647 595,09 (4 532 010,11)
  3 Amortyzacja 149 137,27 77 004,78
  6 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  7 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 068 030,49 973 614,03
  8 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (5 438 709,57) (35 883,89)
  9 Zmiana stanu rezerw (22 000,00) (13 222,57)
  10 Zmiana stanu za pasów 0,00 0,00
  11 Zmiana stanu należności 1 268 537,85 (3 544 161,74)
  12 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
  i kredytów 1 250 663,52 (1 186 527,49)
  13 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 992 680,35 (802 833,23)
  14 Inne korekty 5 379 255,18 0,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 4 861 249,61 (4 305 928,94)
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I Wpływy 13 516 004,79 603 861,11
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 0,00 12 386,11
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne 0,00 0,00
  3 Z aktywów finansowych, w tym: 13 516 004,79 591 475,00
  a) w jednostkach powiązanych 6 941 334,40 0,00
  b) w po zostałych jednostkach 6 574 670,39 591 475,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6 574 670,39 591 475,00
  - odsetki 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finansowy ch 0,00 0,00
  4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
  II Wydatki 36 760 083,30 3 180 506,83
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 243 683,30 182 644,33
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i praw ne 0,00 0,00
  3 Na aktywa finansowe, w tym: 36 516 400,00 2 997 862,50
  a) w jednostkach powiązanych 16 196 000,00 189 697,50
  b) w pozostałych jednostkach 20 320 400,00 2 808 165,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki długotermi nowe 20 320 400,00 2 808 165,00
  4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00  str. 30

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) (23 244 078,51) (2 576 645,72)
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I Wpływy 27 318 863,49 15 676 306,95
  1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00
  2 Kredyty i pożyczki 0,00 2 842 150,00
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 26 360 000,00 12 627 000,00
  4 Inne wpływy f inansowe 958 863,49 207 156,95
  II Wydatki 10 225 151,79 8 665 611,40
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
  3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00
  4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 4 535 389,00
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 8 076 157,49 2 790 000,00
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 122 100,32 159 451,42
  8 Odsetki 2 026 893,98 1 180 770,98
  9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 17 093 711,70 7 010 695,55
  D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) (1 289 117,20) 128 120,89
  E Bilan sowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (1 289 117,20) 128 120,89
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  F Środki pieniężne na początek okresu 1 750 289,26 294 956,46
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F±E), w tym : 461 172,06 423 077,35
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - -
  Źródło: Emitent
  str. 31

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.


  RACHUNEK ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

  Tabela 8. Jednostkowe w ybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym za okres
  II kw artału i narastająco po sześciu miesiącach 2018 r. wraz z danymi porównawczymi [dane w PLN]
  Lp. Tytuł 01.01 .2018 -
  30.06.2018
  01.01 .2018 -
  30.06.2017
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 43 573 835,43 11 693 493,39
  - korekty błędów podstawo wych i zmiany zasad rachunkowości 0,00 0,00
  0,00 0,00
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 43 573 835,43 11 693 493,39
  1 Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna) 7 801 915,0 0 7 801 915,00
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - wydania udziałów (emisji akcji)
  - Aport
  b zmniejszenie (z tytułu)
  - umorzenie udziałów (akcji)
  ......
  1.2. Kapitał (fun dusz) podstawowy na koniec okresu 7 801 915,00 7 801 915,00
  2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3 504 854,16 1 750 968,18
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3 299 044,80 1 753 885,98
  a zwiększenie (z tytułu) 3 299 044,80 1 753 885,98
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej,
  - z podziału zysku (ustawowo) 3 299 044,80 1 753 885,98
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
  wartość)
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - pokrycia straty
  - …………..
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6 803 898,96 3 504 854,16
  3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 28 581 297,24 0,00
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacj i wyceny 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 581 297,24 0,00
  4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00
  4.1. Zmian y pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu)
  - ………..
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - …………
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00
  5 Zysk (strata) z lat ubiegłych n a początek okresu (499 270,56) 386 724,23
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu (499 270,56) 386 724,23
  - zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  - korekty błędów podstawowych
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (499 270,56) 386 724,23  str. 32

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  a zwiększenie (z tytułu) 4 185 039,59 1 753 885,98
  - podziału zysku z lat ubiegłych 4 185 039,59 1 753 885,98
  b zmniejszenie 3 299 044,80 1 753 885,98
  - pokrycie strat 0,00 0,00
  - przeniesienie na kapitał zapasowy 3 299 044,80 1 753 885,98
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 386 724,23 386 724,23
  5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu ( -) 0,00 0,00
  - zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  - korekty błędów podstawowych
  5.5. Strata z lat ubiegłych na począt ek okresu, po korektach 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - przeniesienie zysku z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
  5.6. Strata z lat ubiegły ch na koniec okresu 0,00 0,00
  5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 386 724,23 386 724,23
  6. Wynik netto 213 654,52 226 081,17
  a zysk netto 213 654,52 226 081,17
  b strata netto (wielkość ujemna)
  c odpisy z zysku (wielkość ujemna)
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 43 787 489,95 11 919 574,56
  źródło: Emitent


  str. 33

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.


  Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu
  w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (po lityki) rachunkowości
  str. 34

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  Niniejszy raport, obejmujący dane za drugi kwartał 201 8 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi
  przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań
  finansowych. Raport prezentuje jednostkow e sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek
  zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym
  obejmujące drugi kwartał 201 8 roku oraz dane narastająco za okres od początku roku do dnia 30
  czerwca 2018 roku, wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 201 7 rok.
  Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. Zasady
  rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego sprawozdania finansoweg o za drugi
  kwartał 201 8 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi
  zmianami, zwaną dalej „ustawą”. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów
  historycznych, z wyjątkiem środków trwałych podlegających okresowym aktualizacjom wyceny według
  zasad określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach, przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.
  Aforti Holding S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

  4.1 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niemat erialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały wycenia się według cen nabycia
  pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne.
  Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiącyc h
  nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego m.in. stawki i kwoty
  rocznych odpisów amortyzacyjnych.
  Składniki ww. majątku trwałego o wartości początkowej nieprzekraczającej 100 zł obciążają koszty
  działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Amortyzacja jest dokonywana
  metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej, uwzględnia się
  okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i
  prawnych.
  Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają jego koszty ulepszenia.
  Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu
  zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunk i określone w ustawie.
  Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
  związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  W przypadku zmian technologii produkcji, pr zeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub
  innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości
  niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych
  kosztów operacyjn ych.
  str. 35

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  4.2. Należności długoterminowe i krótkoterminowe
  Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości
  netto (wartość brutto pomniejszona o odpis aktualizacyjny).
  Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywan e są na podstawie indywidualnej oceny należności
  od poszczególnych dłużników, jak również na podstawie ogólnej oceny należności (bez identyfikacji
  dłużnika).
  Indywidualnych odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się osobno dla każdej
  nieściąga lnej należności. Ich wartość określa się na podstawie oceny ryzyka nieściągalności
  przypisanego konkretnemu dłużnikowi. Odpisy dotyczą konkretnej należności i mają ściśle określoną
  kwotę wynikającą z dokumentów źródłowych i kont analitycznych należności. N ależności wyrażone
  w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego
  w tym dniu.
  Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez tworzenie rezerw do wysokości niepokrytej
  gwarancją lub innym zabezpieczeniem. R ezerwy tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie
  wiąże się z daną należnością. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe
  na dzień wyceny i przy zapłacie odnosi się do kosztów bądź przychodów finansowych,
  a w uzasadnionyc h przypadkach do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów,
  a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio
  na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

  4.3. Zapasy
  Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.
  W przypadku, gdy wartość towarów (materiałów) wyceniona według cen nabycia lub zakupu jest
  wyższa od ceny sprzedaży netto, różnicę wycen odpisuje się w pozostałe koszty operacyjne, obniż ając
  tym samym wartość zapasów i wynik finansowy.

  4.4. Środki pieniężne
  Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się
  na dzień bilansowy po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego w tym dniu.

  4.5. R ozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione w danym
  okresie dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.  str. 36

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas
  i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady
  ostrożnej wyceny.

  4.6. Kapitał zakładowy
  Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie
  i wpi sanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako
  należne wkłady na poczet kapitału.

  4.7. Rezerwy na zobowiązania
  Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania
  i wycen ia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się
  odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych,
  zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

  4.8. Z obowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
  Zobowiązania są wykazywane w kwocie nominalnej lub wymagającej zapłaty (zobowiązania z tytułu
  pożyczek), to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłacenia na dzień bilansowy. Odsetki
  te księgowane są w c iężar kosztów finansowych.
  Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie
  Narodowego Banku Polskiego w tym dniu.
  Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny
  i przy uregulowaniu, zalicza się do kosztów bądź przychodów finansowych, a w uzasadnionych
  przypadkach do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia
  środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
  Jeśli termin wymaga lności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań,
  z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części
  sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

  4.9. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosz tów
  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
  zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
  • ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwo tę
  zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,  str. 37

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  • z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec
  nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie
  jest jeszcze znana, w tym z tyt ułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty
  długotrwałego użytku.
  Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosowanie do upływu czasu. Czas
  i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowan iem zasady
  ostrożności.

  4.10. Podatek dochodowy odroczony
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
  aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia
  w przyszłości, twor zona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej
  w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami pr zejściowymi,
  które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty
  podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w w ysokości kwoty podatku
  dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
  przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku
  dochodowego w przyszłości.

  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
  uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
  podatkowego.

  Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu
  spra wozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również
  na kapitał własny.

  4.11. Rozliczenie wyniku finansowego  str. 38

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  Przeniesienie wyni ku finansowego netto następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez
  organ do tego upoważniony.

  4.12. Przychody ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała
  znaczące ryzyko i korzyśc i wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania
  usługi.
  Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po
  uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

  4.13. Wycena transakcji w walutach obc ych
  Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień
  ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
  • kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka —
  w przypadku operacji sprzedaż y lub kupna walut lub operacji zapłaty należności
  lub zobowiązań,
  • średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że
  w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs -
  w przypadku po zostałych operacji.
  Na dzień bilansowy wycenia się w walutach obcych:
  • składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych
  metodą praw własności) - po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego w tym dniu,
  • składniki pasywów - po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego w tym dniu.
  Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych,
  powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza
  się do przych odów / kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia
  produktu, ceny nabycia towaru, ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków
  trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

  4.14. Opodatkowanie
  Wynik finansowy brutto korygują:
  - bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
  - pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty).  str. 39

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  4.15. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  Poniżej zaprezentowano kwartalne skrócone spra wozdanie finansowe Spółki, sporządzone zgodnie
  z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości - za I kwartał 201 8 r., narastająco za pierwszy
  kwartał 201 8 r. wraz z danymi porównawczymi za rok wcześniejszy (rachunek zysków i strat) oraz na
  31 marca 201 8 r. wraz z danymi porównawczymi na 31 marc a roku wcześniejszego (bilans).
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w oparciu o zasady rachunkowości funkcjonujące
  w Spółce i jest zgodne z Ustawą o rachunkowości. W trakcie okresu, za które przygotowane je st
  sprawozdanie, nie dokonywano zmian polityki rachunkowości.
  Dane finansowe podane są w PLN.

  str. 40

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.


  Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta
  w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem
  najważniejszych czy nników i zdarzeń, w szczególności
  o nietypowym charakterze mających wpływ na osiągnięte wyniki
  str. 41

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  5.1. Komentarz dotyczący skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Aforti
  W I I kwartale 201 8 roku Grupa Aforti wypracowała 143 823 494,95 zł przychodów ze sprz edaży, co
  stanowi wzrost o 243,47 proc. w stosunku do 201 7 roku. Zysk netto całej Grupy we wskazanym okresie
  wyniósł 294 604,70 zł i był on niższy niż rok wcześniej o 43,94 procent.

  W ujęciu narastającym po pierwszej połowie 2018 r. Grupa Aforti wygenerow ała 243 746 956,66 zł
  przychodów ze sprzedaży, osiągając wzrost o 224,27 proc. w odniesieniu do pierwszego półrocza 2017
  roku. Na koniec czerwca br. skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 1 012 484,47 zł, czyli o 26,90
  proc. więcej względem analogiczneg o okresu w roku poprzednim.

  Warto zwrócić uwagę na wartość kosztów z działalności, która po I połowie roku wyniosła
  241 979 527,17 zł i była wyższa o 226,85 proc. niż w 2017 roku. Skok ten związany jest z dynamicznym
  rozwojem organicznym Grupy Aforti i wy nika ze zwiększonego poziomu zatrudnienia oraz wdrażania
  nowych projektów, m.in. rozwoju spółek zależnych za granicą.

  Bilans
  Wartość aktywów Grupy Aforti na koniec I połowy 2018 r. wyniosła 117 893 986,44 zł i była wyższa o
  107,25 procent rok -do -roku. Nal eżności długoterminowe Grupy osiągnęły poziom 162 849,28 zł
  i w porównaniu do roku poprzedniego zostały z większon e o 304,34 procent. Wartość kapitału
  własnego w Grupie Aforti wzrosła o 4,85 proc. do 5,51 mln złotych.

  Wybrane aktywności biznesowe poszcze gólnych Spółek holdingu:
  1) Aforti Finance S.A.
  • Rozbudowa zespołu weryfikacji i windykacji (nowe lokalizacje: Rzeszów i Wrocław)
  • Otwarcie nowego oddziału w Gdańsku
  • Uruchomienie własnego call center
  • Zawarcie umowy na stworzenie dedykowanego, autorskiego syste mu IT do obsługi Klientów
  • Przeprowadzenie prac związanych z przeprowadzeniem telewizyjnej kampanii reklamowej
  • Wdrożenie procedur związanych z Rozporządzeniem RODO
  • W I I kwartale br. wartość sprzedanych mikropożyczek wzrosła o 90,09 % rok -do roku.
  • Na koniec czerwca 2018 r. wartość złożonych wniosków pożyczkowych wyniosła 244 038,94
  tys. zł i była wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku o 280,73 %.
  str. 42

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  źródło: Emitent


  2) Aforti Exchange S.A.
  • Prace związane z uzyskaniem licencji krajowej instytucji płatnic zej na terenie Rumunii
  i Bułgarii
  • Udział w targach branżowych w Polsce i w Londynie
  • Wdrożenie procedur związanych z Rozporządzeniem RODO
  • Dynamika wartości wymienionej waluty rok -do -roku (II kwartał 201 8r do I I kwartał u
  201 7r) na polskiej platformie wynosi ła 279,08 proc.


  źródło: Emitent  3) Aforti Ac Sp. z o.o.
  • Świadczenie usług księgowo -kadrowych na potrzeby obsługi Spółek

  str. 43

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  4) Aforti Collections S.A.
  • Na koniec czerwca 2018 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa
  9 670,84 tys. zł, co stanowi s padek o 32,89% rok -do -roku .
  • Rozpoczęto reorganizację struktury wewnętrznej.
  • Przeprowadzono działania marketingowe w celu zwiększenia rozpoznawalności marki.
  • Wdrożenie procedur związanych z Rozporządzeniem RODO

  źródło: Emitent


  5) Aforti Exchange Romania S. A.
  • Pozyskano nowe osoby do zespołu obsługi Klienta
  • Rozpoczęto działania PR w celu zwiększenia rozpoznawalności marki na rynku
  rumuńskim
  • Rozpoczęcie działalności w nowym region ie (Konstanca)


  źródło: Emitent  str. 44

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.


  6) Aforti Factor S.A.
  • Spółka, po okresie przyg otowawczym, w I kwartale 2018 roku rozpoczęła działalność
  operacyjną.
  • Po pierwszej połowie br. wartość sfinansowanych wierzytelności osiągnęła poziom
  8 759,28 tys. złotych.
  • Rozpoczęcie współpracy z platformą peer -to-peer ViVentor
  • Przeprowadzenie akcji pro mocyjnych w celu przyspieszenia zwiększenia udziałów w
  rynku
  • Stopniowe powiększanie zespołu kadrowego
  • Prowadzenie działań informacyjno -edukacyjnych o faktoringu
  • Wdrożenie procedur związanych z Rozporządzeniem RODO
  źródło: Emitent


  5.2. Komentarz dotycząc y jednostkowych wyników finansowych spółki Aforti Holding S.A.
  W raportowanym okresie drugie go kwartału 201 8 roku spółka Aforti Holding S.A. wygenerowała
  3 756 998,27 zł przychodów ze sprzedaży, co wobec analogicznego okresu w roku poprzednim oznacza
  wzro st o 177,37 procent. Zysk netto wyniósł 144 124,27 zł wobec prawie 239 tys. zł straty zanotowanej
  rok wcześniej . Koszty działalności operacyjne j Emitenta we wskazanym okresie osiągnęły wysokość 2
  962 633,83 zł i były wyższe o 229,41 proc. od kosztów zanoto wanych w 201 7 roku.

  W ujęciu narastającym po I połowie 2018 roku Emitent wypracował 6 735 104,33 zł przychodów ze
  sprzedaży oraz 213 654,52 zł zysku netto. W porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego,
  obroty Spółki wzrosły o 321,57 proc., zaś wy nik netto obniżył się nieznacznie o 5,50 procent.
  str. 45

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  Należy podkreślić, iż Emitent, będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywnej działalności
  operacyjnej. Zarząd Spółki główną uwagę koncentruje na budowie grupy firm świadczących usługi
  finansowe dla przedsi ębiorców. Celem Emitenta jest skupienie się tylko na kilku liniach celem
  szybkiego rozwoju rentowności operacyjnej spółek zależnych.


  Statystyki notowań akcji Aforti Holding S.A. na rynku NewConnect
  W I I kwartale 2017 roku wartość obrotów akcjami Emitent a osiągnęła poziom ponad 411,47 tys. zł
  (96,95 tys. euro) . Średni wolumen na sesję wynosił 1 778 , co dało Spółce 73 pozycję na 4 10
  notowanych spółek.
  Minimalny kurs notowań we wskazanym okresie wynosił 2,90 zł, zaś maksymalny 4,74 złotych .
  Kapitalizacja Sp ółki na koniec II kwartału i I półrocza 2018 r. osiągnęła poziom 22,94 mln zł (5,26 mln
  euro), co uplasowało Emitenta na 85 pozycji. Wartość księgowa wyniosła 5, 21 mln złotych. Wskaźnik
  C/Z (P/E) zatrzymał się na poziomie 14,7 . Jednocześnie wskaźnik C/WK ( P/BV) wynosił 4,40 .

  Narastająco, w I połowie 2018 roku wartość obrotów akcjami Emitenta osiągnęła poziom 963,37 tys.
  zł (229,18 tys. euro). Średni wolumen na sesję wynosił 2 062 , co dało Spółce 70 pozycję na 4 15
  notowanych spółek.
  Minimalny kurs notowań we wskazanym okresie wynosił 2,90 zł, zaś maksymalny 4,90 złotych.


  Wskaźniki C/Z (P/E) sugerują poziom, na jakim w danym momencie rynek wycenia daną akcję .
  Wskaźnik C/WK (P/BV) informuje o bieżącej wycenie przez rynek wartości księgowej (ang. book value ),
  czyli różnicy pomiędzy aktywami bilansowymi a zobowiązaniami ogółem. Pokazuje on efektywność
  wykorzystania aktywów, nie uwzględniając źródła pochodzenia kapitału. Spółki z wyższą rentownością
  kapitału własnego mają zazwyczaj wyższy wskaźnik P/BV. Wskaźn ik ten informuje ile razy wartość
  spółki na rynku jest większa (mniejsza) od jej wartości księgowej. Spółki reprezentujące kapitałochłonne
  sektory gospodarki mogą mieć wskaźnik C/WK niższy od firm konsultingowych czy informatycznych.


  str. 46

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania
  publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle
  wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym

  str. 47

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  Zgodnie z raportem bieżącym ESPI 1/2018 z dn. 02 stycznia 2018 r. Spółka odstąpiła od publikacji
  prognozy wyników na rok 2018.
  W opinii Zarządu Spółki dynamicznie zwiększająca się skala działalności Emitenta oraz czynniki
  zewnętrzne związane z jego otoczeniem rynkowym ogr aniczają możliwość precyzyjnego ustalenia
  prognozy wyniku finansowego Emitenta. Biorąc pod uwagę powyższe, publikacja prognoz finansowych
  byłaby obarczona zbyt dużym ryzykiem i mogłaby wprowadzić inwestorów w błąd.
  str. 48

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.


  Opis stanu r ealizacji działań i inwestycji emitenta
  wskazany ch w Dokumencie Informacyjnym
  oraz harmonogram ich realizacji
  str. 49

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  Nie dotyczy
  str. 50

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.  Informacje na temat aktywności podejmowanej przez emitenta w okresie
  obję tym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności poprzez
  inicjatyw y nastawion e na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych
  w przedsiębiorstwie  str. 51

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  Emitent w okresie objętym niniejszym Raportem podejmował czynności związane z bieżącą
  działalnością oraz ro zwojem swoich spółek zależnych. Podejmowane inicjatywy nie były związane
  z wprowadzeniem rozwiązań innowacyjnych.  str. 52

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  Oświadczenie Zarządu

  str. 53

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  Zarząd Aforti Holding S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wi edzy wybrane informacje finansowe
  za II kwartał 201 8 r. oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami
  obowiązującymi Spółkę oraz, że raport kwartalny zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
  sytuacji Spółki.


  Warszawa, 14 sierpni a 2018 r.
  _______________________________
  Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu
  _______________________________
  Paweł Opoka , Wiceprezes Zarządu


  str. 54

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  Wykaz raportów bieżących emitenta
  opublikowa nych w II kwartale 201 8 roku
  str. 55

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  Raporty bieżące opublikowane przez Emitenta w okresie II kwartału 201 8 roku.

  1) System EBI
  2018 -06 -27
  16:18:56
  Bieżący | 45/2018
  Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki Aforti Holding w dniu 26.06.2018 r. / The
  resolutions adopt ed by the Annual General Meeting 26.06.2018
  2018 -06 -26
  17:10:09
  Bieżący | 44/2018
  Przydział Obligacji serii O7 / O7 Series Bonds Allocation
  2018 -06 -20
  17:06:55
  Bieżący | 43/2018
  Terminowy wykup obligacji se rii M12 / Buy out of the M12 series bonds
  2018 -06 -14
  17:15:39
  Bieżący | 42/2018
  Przydział Obligacji serii O 6 / O6 Series Bonds Allocation
  2018 -06 -06
  08:21:40
  Bieżący | 41/2018
  Terminowy wykup obligacji seri i M11 / Buy out of the M11 series bonds
  2018 -06 -01
  08:43:01
  Bieżący | 40/2018
  Terminowy wykup oblig acji serii N25 / Buy out of the N25 series bonds
  2018 -05 -30
  17:46:51
  Bieżący | 39/2018
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2018 roku /
  Convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders on 26.06.2018
  2018 -05 -30
  17:38:11
  Roczny | 38/2018
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok / Consolidated Annual Repo rt for 2017
  2018 -05 -30
  17:34:37
  Roczny | 37/2018
  Jednostkowy Raport Roczny za 2017 rok / Individ ual Annual Report for 2017
  2018 -05 -28
  08:44:59
  Bieżący | 36/2018
  Terminowy wykup obligacji serii N24 / Buy out of the N24 series bonds
  2018 -05 -24
  09:06:46
  Bieżący | 35/2018
  Terminowy wykup obligacji s erii M29 / Buy out of the M29 series bonds
  2018 -05 -23
  08:16:16
  Bieżący | 34/2018
  Terminowy wykup obl igacji serii M10 / Buy out of the M10 series bonds  str. 56

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  2018 -05 -16
  08:52:15
  Bieżący | 33/2018
  Powołanie nowego członka zarządu / Appointment of a new Board Member
  2018 -05 -15
  18:30:12
  Kwartalny | 32/2018
  Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku / Individual and
  Consolidated quarterly report for Q I 2018
  2018 -05 -09
  08:44:48
  Bieżący | 31/2018
  Terminowy wykup obligacji serii M9 / Buy out of the M9 series bonds
  2018 -04 -30
  08:42:27
  Bieżący | 30/2018
  Terminowy wykup obligacji serii M26 / Buy out of the M26 series bonds
  2018 -04 -25
  08:33:51
  Bieżący | 29/ 2018
  Terminowy wykup obligacji serii M8 / Buy out of the M8 series bonds
  2018 -04 -24
  08:50:46
  Bieżący | 28/2018
  Terminowy wykup obligacji serii N19 / Buy out of the N19 series bonds
  2018 -04 -21
  12:32:55
  Bieżący | 27/2018
  Kor ekta raportów bieżących nr 25/2018 i 26/2018 ? dotyczących wyboru podmiotu
  uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
  2018 -04 -19
  17:13:34
  Bieżący | 26/2018
  Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kap itałowej Aforti Holding za lata 2017 i 2018
  2018 -04 -19
  17:09:40
  Bieżący | 25/2018
  Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego
  sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 i 2018
  2018 -04 -18
  17:45:04
  Bieżący | 24/2018
  Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badan ia sprawozdań finansowych /
  Termination of the contract with an entity authorized to audit financial statement
  2018 -04 -09
  19:31:26
  Bieżący | 23/2018
  Przydział Obligacji serii O5 / O5 Series Bonds Allocation
  2018 -04 -03
  08:43:52
  Bieżący | 22/2018
  Terminowy wykup obligacji serii N15/Buy out of the N15 series bonds  str. 57

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  2018 -04 -03
  08:38:45
  Bieżący | 21/2018
  Terminowy wykup obligacji serii M6/Buy out of the M6 series bonds


  2) System ESPI
  2018 -06 -28 08:59:34 Bieżący | 22/2018
  Terminowy wykup obligacji serii I2 przez spółkę zależną Aforti Finance S.A.
  2018 -06 -27 16:32:59
  Bieżący | 21/2018
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów Zwyc zajnym Walnym
  Zgromadzeniu spółki Aforti Holding S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.
  2018 -06 -18 14:40:19 Bieżący | 19/2018
  Terminowy wykup obligacji serii A przez spółkę zależną Aforti Exchange S.A.
  2018 -06 -15 17:04:54
  Bieżący | 18/2017
  Zawarcie umowy o współpracy przez spółkę zależną Aforti Factor S.A. z SIA ViVentor
  LLC
  2018 -06 -08 17:45:09
  Bieżący | 17/2018
  Złożenie niewiążącej oferty dotyczącej akwizycji podmiotu z branży przez spółkę
  zależną Aforti Collections S.A.
  2018 -06 -04 09:07:54
  Bieżący | 16/2018
  Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Fin ance S.A.,
  Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti
  Factor S.A. – maj 2018 r.
  2018 -05 -30 17:59:49 Bieżący | 15/2018
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2018 roku
  2018 -05 -04 09:12:04
  Bieżący | 14/2018
  Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A.,
  Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti
  Factor S.A. – kwiecień 2018 r.  str. 58

  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
  2018 -04 -18 17:48:39 Bieżący | 13/20 18
  Rejestracja nowego podmiotu Grupy Kapitałowej Aforti
  2018 -04 -12 17:08:27 Bieżący | 12/2018
  Sprzedaż akcji spółki zależnej Aforti Finance S.A.
  2018 -04 -05 10:52:59 Bieżący | 11/2018
  Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Aforti Holding na lata 2018 - 2020
  2018 -04 -04 08:51:59
  Bieżący | 10/2018
  Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A.,
  Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti
  Factor S.A. – marzec 2018 r.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

  Periodic Report
  For the II quarter of 201 8

  War saw , August 14 , 2018

  page 2

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  The Index

  1

  General informations about the Capital Group and the Parent Company

  2

  Quarterly condensed and consolidated financial statements - Selected financial data of the
  Aforti Capital Group

  3

  Quarterly condensed individual financial statements - Selected individual financial record of
  Aforti Holding SA

  4

  The fundamental principles of the report preparation, including accounting policy changes

  5

  Characteristics of significant achievements or failures of the issuer in the period covered by
  the report including a description of the most important factors that have an impact on
  achieved results

  6

  The profit forecast for each year in comparison wit h the results presented in the report

  7

  The status and timetable of implementation of the activies and investments of the issuer
  indicated in the information document

  8

  Informations on the issuers activity in the area of development focused on implementing
  innovations to the company in the reporting interval

  9

  The statement of the Board of Directors

  10 The listing of current reports  page 3

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  General Informations about the Capital Group
  and the Parent Company

  page 4

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  PARENT COMPANY

  Source: Issuer

  Aforti Holdin g SA is a public company acting as a parent company, which does not run operating
  activities but act s as a holding company

  The Aforti Group shall be composed of:
  AFORTI Ac sp. z o.o. – the company provides accounting and bookkeeping services
  AFORTI Capital Sp. z o.o. – the company manages the fund of Aforti Mic ro-loans Closed -ended
  Investment Fund of Non -public Assets
  AFORTI Collections S.A. – is a debt collection company specializing in managing liabilities with a wide
  range of collection tools at its disposal. Acquiring and servicing the portfolios of liabilities is the second
  line of the Company’s operation.
  AFORTI Exchange S.A. – is a functional online currency exchange platform for companies. It offers
  wholesale exchange rates, allowing for convenient non -cash exchange.
  AFORTI Exchange Romania S.A. – is a functional online currency exchange platform for companies , that
  operating in Romania . It offers wholesale exchange rates, allowing for convenient non -cash exchange.
  Aforti Exchange Bulgaria AD – is a functional online currency exchange platform for companies , that
  operating in Bulgaria . It offers wholesale exchange rates, allowing for convenient non -cash exchange.
  The company has not yet started operating activity.
  AFORTI Factor S.A. – the company provides factoring services. It acquires from the clients overdue
  receivables of goods or services and supports effective management of the portfolio of receivables.
  AFORTI Finance S.A. – is a company specializing in providing sole proprietors, civil -law partnerships,
  general partnerships and limited liability companies with “non -bank” loans. The product s are
  dedicated to entrepreneurs whose access to financing their own business is restricted due to the stern
  requirements of the banking law.
  AFORTI Finance Romania IFN S.A. – is a company registered in Romania, which will deal with non -bank
  loans for entrepreneurs. The company ha s not yet started operating activity .
  Name (Company ): Aforti Holding Inc
  Country : Poland
  Address : 00 -613 Warsaw , 8 Chałubi nskiego Street
  Telephone : +48 22 647 50 00
  Faks : +48 22 205 08 19
  E-mail address : [email protected]
  Website : www.afortiholding.pl
  KRS: 0000330108, District Court in Warsaw XII Commercial Division of the
  National Court Register
  NIP: 525 -245 -37 -55
  REGON: 141800547  page 5

  Periodic Report for the II quarter of 2018  AUTHORITHIES OF PARENT COMPANY

  BOARD OF DIRECTORS
  Name Function Term of office
  From To
  Klaudiusz Sytek Chairman of the Board 29.06.2017 29.06.2020
  Paweł Opoka Vice -Chairman of the
  Board
  15.05.2018 15.05.2021
  Source : Issuer


  On May 15, 2018, the Supervisory Board of the Company adopted a resolution on appointing
  Mr Paweł Opoka to the Management Board and entrusting him the function of the Vice -President of
  the Management Board. (EBI Current Report No. 33/2018 )

  SUPERVISORY BOA RD
  Name Function Term of office
  From To
  Kamilla Sytek -
  Skonieczna
  President of the
  Supervisory Board 29.06.2017 29 .06.2020
  Maciej Stańczuk Supervisory Board 29.06.2017 29 .06.2020
  Dawid Pawłowski Supervisory Board 29.06.2017 29 .06.2020
  Olga Chojecka -
  Szymańska Supervisory Board 02.07.2018 02.07.2021
  Ludwik Sobolewski Supervisory Board 02.07.2018 02.07.2021
  Source: Issuer

  On July 2, 2018, the Company received letters dated on June 19, 2018 with information about the
  resignation as of June 30, 2018 from the position of a member of the Supervisory Board of the
  Company by Mr. Krzysztof Dresler and Mr. Andrzej Podsiadło. (EBI current report No. 46/2018 ,
  47/2018 , 50/2018 )

  On July 2, 2018, the Supervisory Board of the Company based on §15 para. 4 of the Statutes of the
  Company, adopted a resolution on co -opting Mr. Ludwik Sobolewski to the Supervisory Board. (EBI
  current report No. 48/2018 )

  On July 2, 2018, the Supervisory Board of the Comp any based on §15 para. 4 of the Statutes of the
  Company, adopted a resolution on co -opting Mr s Olga Chojecka -Szymańska to the Supervisory Board.
  (EBI current report No. 49/2018 )  page 6

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  THE SHAREHOLDING STRUCTURE OF THE ISSUER WITH AN INDICATION OF
  SHAREHOLDERS WHO OWNS A MINIMUM 5% OF VOTES ON THE GENERAL
  MEETING ON THE DAY OF TRANSSMISSION OF THE REPORT

  Source : Issuer

  Source : Issuer


  On 11/07/2018, the Issuer published the current report ESPI No. 27/2018 , in which it announced
  changes in the shareholding structure.


  84,03%
  6,46%
  5,28%
  4,23%
  Interest on Share Capital
  and general number of votes at GM
  Klaudiusz Sytek Kamilla Sytek-Skonieczna
  Rafał Bednarczyk Free float
  Shareholder Number of shares Number of votes
  GM
  Interest on Share
  Capital
  The percentage of
  voting rights at
  GM

  Klaudiusz Sytek 6 556 216 6 556 216 84,03% 84,03%
  Kamilla Sytek -
  Skonieczna 503 907 503 907 6,46% 6,46%
  Rafał Bednarczyk 411 864 411 864 5,28 % 5,28 %
  Free float 329 928 329 928 4,23 % 4,23 %
  Total 7 801 915 7 801 915 100,00% 100,00%  page 7

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  THE DESCRIPTION OF THE ORGANIZATION OF THE CAPITAL GROUP, WITH AN
  INDICATION OF THE UNDERTAKINGS TO BE CONSOLIDATED
  The structure of the Capital Group on the day of publication of the report:
  • Aforti Holding S.A. – parent company
  • Aforti Finance S.A. – 72,07 % shares
  o Aforti Finance Romania IFN S.A. – 99.99% shares indirectly through Aforti Finance S.A.,
  the remaining 0.01% shares has Mr. Klaudiusz Sytek
  • Aforti Collections S.A. – 100% shares
  • Aforti Capital Sp. z o. o. – 100% shares
  • Aforti Factor S.A. (Aforti Corporate Finance S.A. ) – 100% shares
  • Aforti A c Sp. z o.o. – 100% shares
  • Aforti Exchange S.A. – 100 % shares
  o Aforti Exchange Romania S.A. – 30.57% of shares and indirectly through Aforti
  Exchange S.A. the 69.43% of shares
  o Aforti Exchange Bulgaria S.A. – 90% shares and indirectly through Aforti Exchange S.A.
  the 10% of shares
  Source : Issuer
  page 8

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  INFORMATIONS CONCERNING THE NUM BER OF PERSONS FULL -TIME
  EMPLOYED BY THE ISSUER

  At the end of the second quarter of 2018 Aforti Holding SA employ ed 12 people on full -time contracts
  and 42 people based on civil law and managerial contracts. The Aforti Capital Group has employed 48
  people for full -time contracts and 117 people based on civil law and managerial contracts.


  page 9

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  Quarterly condensed CONSOLIDATED financial
  statements of the AFORTI Capital Group

  page 10

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  BALANCE

  Table 1. Consolidated selected financial data fr om the balance sheet dated on 30 .06 .2018 together
  with comparative and cumulative data [PLN]
  ASSETS
  Lp. Title Status
  30.06.2018
  Status
  30.06.2017
  Status
  31.03.2018
  Status
  31.03.2017
  A Fixed assets 32 225 513,98 19 017 185,07 30 009 674,80 14 508 168,71
  I Intangible assets 837 631,09 625 547,70 545 917,63 669 481,69
  1 Reasearch and development costs 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Other intengible assets 591 631,89 597 346,00 545 917,63 652 381,69
  4 Intangible assets advances 245 999,20 28 201,70 0,00 17 100,00
  II Consolidated goodwill 11 987 008,26 13 865 845,79 12 384 603,27 10 264 551,10
  1 Concolitaded goodwill - subsidiaries 11 987 008,26 13 865 845,79 12 384 603,27 10 264 551,10
  III Property, plant and equipment 2 794 292,04 835 070,32 1 722 324,12 727 458,28
  1 Capital assets 2 622 529,33 391 914,92 1 577 918,06 457 369,22
  a Land (perpetual usufrut of the land) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Buildings, premisses, civil engineering 9 027,24 1 130,02 9 523,56 1 183,84
  c Equipment and machinery 636 758,13 23 432,11 646 151,82 50 824,25
  d Means of transport 1 706 793,71 265 434,37 692 249,82 294 173,65
  e Fixed assets 269 950,25 101 918,42 229 992,86 111 187,48
  2 Fixed assets in course of consrtuction 171 762,71 443 155,40 144 406,06 270 089,06
  3 Advances on fixed assets in course of construction 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Long -term assets 162 849,28 40 275,15 77 491,19 32 600,15
  1 From related parties 6 000,00 2 812,00 0,00 2 312,00
  2 Froim other capital entities 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 From otherentities 156 849,28 37 463,15 77 491,19 30 288,15
  V Long -term investments 12 380 712,59 967 119,06 11 399 089,59 544 319,06
  1 Real estate 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Intangible assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Long -term financial assets 12 380 712,59 967 119,06 11 399 089,59 544 319,06
  a Affiliated undetakings 5 371 058,69 967 119,06 4 389 435,69 544 319,06
  - stocks or shares 5 086 466,87 210 775,00 4 171 662,87 0,00
  - other securities 200 000,00 734 856,34 200 000,00 484 856,34
  - loans 84 591,82 21 487,72 17 772,82 59 462,72
  - other long -term financial asstes 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Other capital entities 0,00 0,00 0,00 0,00
  - stocks or shares 0,00 0,00 0,00 0,00
  - other securities 0,00 0,00 0,00 0,00
  - loans 0,00 0,00 0,00 0,00
  - other long -term financial assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  c Other entities 7 009 653,90 0,00 7 009 653,90 0,00
  - stocks and shares 0,00 0,00 0,00 0,00
  - other securities 0,00 0,00 0,00 0,00
  - loans 7 009 653,90 0,00 7 009 653,90 0,00
  - other long -term financial assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Other long -term investments 0,00 0,00 0,00 0,00
  VI Long -term accrued settlements 4 063 020,72 2 683 327,05 3 880 249,00 2 269 758,43
  1 Deffered tax assets 1 133 710,38 445 257,73 1 133 710,38 457 162,05
  2 Other accrued settlements 2 929 310,34 2 238 069,32 2 746 538,62 1 812 596,38
  B Current assets 85 668 472,46 37 868 636,29 72 564 357,04 31 719 564,74  page 11

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  I Supplies 0,00 0,00 1 500,00 0,00
  1 Materials 0,00 0,00 1 500,00 0,00
  2 Semi -finished products and products in progress 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Finished products 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Goods 0,00 0,00 0,00 0,00
  5 Supply advances 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Current assets 21 072 580,98 11 736 856,11 20 108 991,51 14 793 953,72
  1 Amounts owed by afiliated undertakings 8 779 489,63 5 574 185,43 8 614 125,75 9 745 647,77
  a Due to supply and service during the collection
  period: 4 177 128,14 4 047 666,78 4 093 687,90 4 895 421,41
  - until 12 months 4 177 128,14 4 047 666,78 4 093 687,90 4 895 421,41
  - over 12 months 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Others 4 602 361,49 1 526 518,65 4 520 437,85 4 850 226,36
  2 Amounts owed by other capital entities 0,00 0,00 0,00 0,00
  a Due to supply and service during the collection
  period: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - until 12 months 0,00 0,00 0,00 0,00
  - over 12 months 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Others 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Amounts owed by other entities 12 293 091,35 6 162 670,68 11 494 865,76 5 048 305,95
  a Due to supply and service during the collection
  period: 589 135,52 645 947,48 561 973,21 1 182 409,03
  - until 12 months 589 135,52 645 947,48 561 973,21 1 182 409,03
  - over 12 months 0,00 0,00 0,00 0,00
  b For taxes, grants, duties, social securities, helth
  insurance and other benefits 1 254 735,56 424 712,77 1 045 899,41 276 269,36
  c Others 10 449 220,27 5 092 010,43 9 886 993,14 3 589 627,56
  d Claims in court 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Short -term investments 63 877 214,75 24 451 028,55 50 892 655,27 15 275 678,10
  1 Short -term financial asstes 63 877 214,75 24 451 028,55 50 892 655,27 15 275 678,10
  a Related parties (550 607,80) 2 496 600,00 1 804 222,20 2 496 600,00
  - stocks or shares (550 607,80) 2 496 600,00 1 804 222,20 2 496 600,00
  - Other intengible assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  - loans 0,00 0,00 0,00 0,00
  - short -term financial assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  b In other entities 62 921 223,07 21 228 832,28 46 751 651,03 11 865 132,66
  - shares or stocks 1 667 996,43 1 574 996,43 1 667 996,43 1 574 996,43
  - Other intengible assets 6 359 870,73 2 989 000,00 4 685 178,40 2 553 000,00
  - loans 54 893 355,91 16 663 430,92 40 398 476,20 7 735 731,30
  - other short -term financial assets 0,00 1 404,93 0,00 1 404,93
  c Money and monetary assets 1 506 599,48 725 596,27 2 336 782,04 913 945,44
  - cash in hand and on the accounts 1 501 443,63 722 419,69 2 046 036,60 861 963,21
  - other money 5 155,85 3 176,58 290 745,44 51 982,23
  - other monetary assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Other short -term investments 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Short -term accrued settlements 718 676,73 1 680 751,63 1 561 210,26 1 649 932,92
  C Unpaid capital 0,00 0,00 0,00 0,00
  D Own shares 0,00 0,00 0,00 0,00
  Total Assets 117 893 986,44 56 885 821,35 102 574 031,83 46 227 733,45
  Source : Issuer


  page 12

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  LIABILITIES
  Lp. Title Status
  30.06.2018
  Status
  30.06.2017
  Status
  31.03.2018
  Status
  31.03.2017
  A Own Capital (fund) 5 508 296,67 5 253 710,11 5 213 691,97 4 857 329,01
  I Share Capital (fund) 7 801 915,00 7 801 915,00 7 801 915,00 7 801 915,00
  II Capital reserve (fund) 6 803 898,96 3 504 854,16 3 504 854,16 1 750 968,18
  - sales value surplus (issuerance value) over
  nominal value of shares 1 284 946,80 1 284 946,80 1 284 946,80 1 284 946,80
  III Revaluation capital (fund) 0,00 0,00 0,00 0,00 - hourly revaluation 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Other capital reserves (fund) 0,00 0,00 0,00 0,00 - in accordance with the agreement/ Articles of
  Associacion 0,00 0,00 0,00 0,00 - to own shares 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Profit (loss) from previous years (10 110 001,77) (6 850 912,59) (6 810 956,97) (5 069 349,30)
  VI Net Profit (loss ) 1 012 484,47 797 853,54 717 879,77 373 795,13
  X Net Profit copies during financial year (negatiive
  rate) 0,00 0,00 0,00 0,00
  B Minority capital 3 302 442,93 838 291,62 1 780 319,89 1 375 346,42
  C Negative goodwill of entities 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Negative goodwill — subsidiary 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Negative goodwill — interdependent entities 0,00 0,00 0,00 0,00
  D FINANCIAL LIABILITIES AND PROVISIONS FOR
  LIABILITIES 109 083 246,85 50 793 819,62 95 580 019,98 39 995 058,02
  I Provisions for liabilities 5 000,00 14 774,01 20 400,00 27 774,01
  1 Deffered tax liabilities 0,00 5 805,39 0,00 5 805,39
  2 Provisions for pensions 0,00 0,00 0,00 0,00 - long -term 0,00 0,00 0,00 0,00 - short -term 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Other provisions 5 000,00 8 968,62 20 400,00 21 968,62 - long -term 0,00 0,00 0,00 0,00 - short -term 5 000,00 8 968,62 20 400,00 21 968,62
  II Long -term liabilities 70 464 841,99 38 888 833,20 57 894 573,63 24 661 734,78
  1 To afiliated undertakings 1 267 440,05 24 124,34 1 643 914,27 60 159,95
  2 To other capital entities 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 To other entities 69 197 401,94 38 864 708,86 56 250 659,36 24 601 574,83
  a Loans 4 333,33 18 972,73 4 333,33 91 006,07
  b Debt securities issued 68 317 006,97 38 628 000,00 55 986 687,16 24 142 000,00
  c Other financial liabilities 876 061,64 217 736,13 259 638,87 243 818,76
  d Marker liabilities 0,00 0,00 0,00 0,00
  e Others 0,00 0,00 0,00 124 750,00
  III Short -term liabilities 34 832 865,23 11 890 212,41 33 843 102,18 15 305 549,23
  1 To afiliated undertakings 404 061,20 888 136,60 411 880,19 284 129,81
  a Due to supplies and services during the collection
  period: 383 309,78 761 909,92 391 128,77 82 109,40
  - until 12 months 383 309,78 761 909,92 391 128,77 82 109,40 - over 12 months 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Others 20 751,42 126 226,68 20 751,42 202 020,41
  2 Liabilities to other capital entities 0,00 0,00 0,00 0,00
  a Due to supplies and services during the collection
  period: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - until 12 months 0,00 0,00 0,00 0,00 - over 12 months 0,00 0,00 0,00 0,00  page 13

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  b Others 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 To other entities 34 428 804,03 11 002 075,81 33 431 221,99 15 021 419,42
  a Loans 18 359,03 18 546,33 27 858,23 18 831,82
  b Debt security issues 11 277 504,81 1 005 000,00 13 322 504,81 6 404 000,00
  c Other financial liabilities 18 197 113,20 6 682 329,56 15 278 822,10 4 338 385,16
  d Due to supplies and services during the collection
  period: 1 344 541,81 1 085 024,84 538 365,74 1 939 913,45
  - until 12 months 1 344 541,81 1 085 024,84 538 365,74 1 939 913,45 - over 12 months 0,00 0,00 0,00 0,00
  e Supplies advances 0,00 73,20 0,00 73,20
  f Marker liabilities 0,00 0,00 0,00 0,00
  g Tax, duties, insurances and others 2 876 729,83 1 372 773,76 3 587 097,34 1 431 155,23
  h Salaries 402 117,42 341 945,02 376 583,13 386 316,05
  i Others 312 437,93 496 383,10 299 990,64 502 744,51
  3 Special funds 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Accruals 3 780 539,63 0,00 3 821 944,17 0,00
  1 Negative goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Other accruals 3 780 539,63 0,00 3 821 944,17 0,00 - long -term 0,00 0,00 0,00 0,00 - short -term 3 780 539,63 0,00 3 821 944,17 0,00
  Total Liabilities 117 893 986,44 56 885 821,35 102 574 031,83 46 227 733,45
  Source : Issuer  page 14

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  INCOME STATEMENT – COMPARATIVER OPTION

  Table 2. Consolidated selected financial data of the profit and loss for the second quarter 2018 and
  cumulatively with comparative data [PLN]
  Lp. Title 01.0 4.2018 –
  30.06.2018
  01.0 4.2017 –
  30.06 .2017
  01.01.2018 –
  30.06 .2018
  01.01.2017 –
  30.06 .2017
  A Net turnover 143 823 494,95 41 874 227,67 243 746 956,66 75 166 977,29
  - Related parties 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Net revenues from sales of products 7 819 530,21 3 842 697,54 13 764 667,83 5 718 101,27
  II
  Changes in the state of products (increase
  – positive value, decrease – negative
  value)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III Costs of product development 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Net revenues from sales of products,
  goods and materials 136 003 964,74 38 031 530,13 229 982 288,83 69 448 876,02
  B Operational costs 143 095 686,71 40 655 179,45 241 979 527,17 74 032 905,69
  I Depreciation 220 131,21 100 394,65 401 618,51 212 236,81
  II Materials and Energy consumption 168 130,31 116 253,44 306 135,01 233 050,79
  III External services 3 097 311,72 423 509,63 4 984 693,21 1 355 295,30
  IV Tax and fees, including: 790 194,65 347 387,09 1 000 886,86 508 101,02 - excise duty 3 417,57 0,00 3 417,57 0,00
  V Salaries 1 460 649,39 654 686,71 2 653 817,54 1 170 492,99
  VI Social Securities and other benefits 246 723,08 103 001,98 458 525,61 184 286,40 - pensions 102 869,10 39 360,01 189 645,62 66 591,54
  VII Other costs 1 174 540,03 888 517,21 2 280 570,25 943 485,97
  VIII Value of the goods and materials sold 135 938 006,32 38 021 428,74 229 893 280,18 69 425 956,41
  C Profit (loss) on sales (A -B) 727 808,24 1 219 048,22 1 767 429,49 1 134 071,60
  D Other operationasl profits 193 850,64 1 186,68 504 509,26 37 389,29
  I Profit of disbursement of fixed assets 0,00 0,00 0,00 35 883,89
  II Grants 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Update on the value of non -financial
  assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Other operating income 193 850,64 1 186,68 504 509,26 1 505,40
  E Other operating costs 244 084,45 171 749,71 260 361,85 173 072,02
  I Loss from disposal of fixed assets 0,00 (100,00) 0,00 (100,00)
  II Update on the value non -finacial asstes 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Other operational costs 244 084,45 171 849,71 260 361,85 173 172,02
  F Profit (loss) on operational activity (C+D -E) 677 574,43 1 048 485,19 2 011 576,90 998 388,87
  G Financial income 5 274 772,88 1 011 673,39 13 066 462,68 2 644 403,21
  I Dividends and shares of profits 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) From related parties 0,00 0,00 0,00 0,00 - capital involved 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) From other entities 0,00 0,00 0,00 0,00 - capital involved 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Interest 18 074,21 5 396,55 34 788,46 19 105,51
  - from related parties 0,00 (287,67) 0,00 0,00
  III Profit from disposal of investemnt 1 633 897,27 0,00 6 040 942,07 1 203 248,93 - related parties 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Update on the investment value 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Others 3 622 801,40 1 006 276,84 6 990 732,15 1 422 048,77
  H Financial expenses 3 738 024,57 919 193,82 9 777 706,38 1 409 264,91  page 15

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  I Interest 2 118 306,51 906 467,62 3 575 191,55 1 257 997,37
  - for related parties 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Loss from disbursement of financial assets 0,00 0,00 0,00 0,30 - in related parties 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Value of financial assets update 1 606 685,66 0,00 5 640 781,90 0,00
  IV Others 13 032,40 12 726,20 561 732,93 151 267,24
  I Profit (loss) on sale of whole or part of unit
  shares 0,00 0,00 0,00 0,00
  J Profit (loss) on business activity
  (F+G –H+/ –I) 2 214 322,74 1 140 964,76 5 300 333,20 2 233 527,17
  K An impairment of the company 397 595,00 209 650,94 795 190,00 419 301,88
  I An impairment — subsidiaries 397 595,00 209 650,94 795 190,00 419 301,88
  II An impairment — interdependent entities 0,00 0,00 0,00 0,00
  L An impairment negative value of the
  company 0,00 0,00 0,00 0,00
  I An impairment negative value of the
  company — subsidiaries 0,00 0,00 0,00 0,00
  II An impairment negative value of the
  company — interdependent entities 0,00 0,00 0,00 0,00
  M Profit (loss) from shares of subsidiaries
  priced by equity method 0,00 0,00 0,00 0,00
  N Profit (loss) gross (J –K+L+/ –M) 1 816 727,74 931 313,82 4 505 143,20 1 814 225,29
  O Income tax 0,00 0,00 1 167 757,00 0,00
  P Other obligatory profit reduction (loss
  increase) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Q Profit (loss ) of minority 1 522 123,04 507 255,41 2 324 901,72 1 016 371,75
  R Profit (loss) net (N -O–P+/ –Q) 294 604,70 424 058,41 1 012 484,47 797 853,54
  Source : Issuer
  page 16

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  CASH FLOW STATEMENT

  Table 3. Consolidated selected financial data of the cash flow statement for the second quarter and
  cumulatively after six months of 2018 together with comparative data [PLN]
  Lp. Title 01.01.2018 –
  30.06.2018
  01.01.2017 –
  30.06.2017
  A. Cash flow net from operations
  I Profit (loss ) net 1 012 484,47 797 853,54
  II Total adjustment (22 099 217,66) (8 422 818,62)
  1 Profits (minority losses ) 2 324 901,72 1 016 371,75
  2 Profits (loss) from shares of entities priced by equity
  method 0,00 0,00
  3 Depreciation 401 618,51 212 236,81
  4 An impairment of goodwill of the company 795 190,00 419 301,88
  5 An impairment of negative goodwill of the company 0,00 0,00
  6 Profit (loss) due to exchange differences 0,00 0,00
  7 Interest and shares on profit (dividends) 3 540 403,09 1 238 891,86
  8 Profits (loss) from investment activity (6 040 942,07) (35 883,89)
  9 Change in the provision (22 000,00) (79 440,46)
  10 Change in stocks 0,00 0,00
  11 Change in financial claims (27 305 490,18) (10 044 647,56)
  12 Change in short -term financial liabilities, excluding
  loans (757 226,24) 4 198 861,29
  13 Change in accrued settlements 1 468 637,33 (757 010,30)
  14 Other provisions 3 495 690,17 (4 591 500,00)
  III Cash flow net from operations (I ± II) (21 086 733,19) (7 624 965,08)
  B. Cash flow from investment activity
  I Profits 8 830 603,70 39 195,11
  1 Disposal of legal, intangible and tangible assets 0,00 12 386,11
  2 Disposal of real estate investments and legal,
  intangible assets 0,00 0,00
  3 Financial assets 8 830 603,70 26 809,00
  a) In related parties 8 830 603,70 0,00
  b) In other entities 0,00 26 809,00
  - Disposal of financial assets 0,00 20 000,00
  - Dividends and shares of profit 0,00 0,00
  - Repayment of long -term loans 0,00 6 809,00
  - Interest 0,00 0,00
  - Other profits from financial shares 0,00 0,00
  4 Other investment profits 0,00 0,00
  II Expenses 4 093 878,46 575 423,48
  1 Aquisition of tangible and intangible fixed assets 1 170 143,24 364 648,48
  2 Investments in real estate and intangible assets 0,00 0,00
  3 Financial assets 2 923 735,22 210 775,00
  a) In related parties 2 910 140,95 210 775,00
  b) In other equities 13 594,27 0,00
  - Aquisition of financial assets 0,00 0,00
  - Long -term loans 13 594,27 0,00
  4 Dividends and other shares on profit paid to minority
  shareholders
  5 Other investment expenses 0,00 0,00
  III Cash flow net from investment activity (I -II) 4 736 725,24 (536 228,37)  page 17

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  C Cash flow from financial activity
  I Profits 49 046 383,50 21 599 412,73
  1 Net recepits from issuance of shares and other
  equity instruments and equity infusion 0,00 0,00
  2 Loans 11 588 236,12 2 201 307,22
  3 Debt securities issuance 32 275 000,00 19 379 000,00
  4 Other financial income 5 183 147,38 19 105,51
  II Expenses 35 047 308,07 13 240 190,11
  1 Aquisition of treasury shares 0,00 0,00
  2 Dividends and other distributions to owners 0,00 0,00
  3 Other expenses than distribution to owners,
  expenses related to sharing of the capital gain 0,00 0,00
  4 Repayment of loans 0,00 788 165,39
  5 Debt securities buyout 12 477 993,03 2 790 000,00
  6 Other financial liabilities 0,00 0,00
  7 Payments from financial leasing 157 595,98 175 027,35
  8 Interest 3 575 191,55 1 257 997,37
  9 Other financial expenses 18 836 527,51 8 229 000,00
  III Net cash flow from financial activity (I -II) 13 999 075,43 8 359 222,62
  D Tolat net cash flow (A.III ± B.III ± CIII) (2 350 932,52) 198 029,17
  E Balance change in cash assets (2 350 932,52) 198 029,17
  - Profit (loss) due to exchange differences 0,00 0,00
  F Cash at the beggining of period 3 857 532,00 527 567,10
  G Cash at the end of period (F±E) 1 506 599,48 725 596,27
  - Restricted possibility of dispatch
  Source : Issuer

  page 18

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  THE STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

  Table 4. Consolidated selected financial data from the statement showing changes in equity for the
  second quarter and after six months 2018 together with comparative data [PLN]
  Lp. Title 01.01 .2018 -
  30.06. 201 8
  01.01 .2017 -
  30.06.2017
  I. Equity (fund ) at the beginning of period (BO) 4 377 023,62 4 455 856,57
  - Changes in accounting policy 0,00 0,00
  - Correction of fundamental errors 0,00
  I.a. Equity (fund) at the beginning of period (BO), after
  adjustments 4 377 023,62 4 455 856,57
  1 Share capital (fund) at the beginning of period 7 801 915,00 7 801 915,00
  1.1. Share capital changes (fund) 0,00 0,00
  a Increase related to: 0,00 0,00
  - Issuance of shares 0,00
  - Contribiution in -kind 0,00 0,00
  b Decrease related to: 0,00 0,00
  - Redemption of shares 0,00 ...... 0,00
  1.2. Equity (fund) at the beginning of period 7 801 915,00 7 801 915,00
  2 Equity (fund) reserve at the beginning of period 3 504 854,16 1 750 968,18
  2.1. Equity (fund) reserve change 3 299 044,80 1 753 885,98
  a Increase related to: 3 299 044,80 1 753 885,98
  - Share issue over nominal value 0,00
  - Appropriation of the profit (by law) 3 299 044,80
  - Appropriation of the profit (over required by law
  nominal value) 0,00 1 753 885,98
  - Issuing of the new shares 0,00
  b Decrease (for the transfer of capital reserve) 0,00 0,00
  - Cover the deficit 0,00
  - Transfer to the share capital (registration of shares D
  series) 0,00
  2.2. Capital reserve status (fund) at the end of the
  beginning of period 6 803 898,96 3 504 854,16
  3 Equity (fund) of revaluation at the beginning of period –
  changes in accounting policy 0,00 0,00
  3.1. Changes in the share capital (fund) of revaluation 0,00 0,00
  a Incerase 0,00 0,00
  b Decrease 0,00 0,00
  3.2. Equity (fund) of revaluation at the end of period 0,00 0,00
  4 Other reserves (fund) at the beginning of period 0,00 0,00
  4.1. Changes in other reserves (fund) 0,00 0,00
  a Increase (copy of the proft) 0,00
  - Increase of capital reserve (transfer) 0,00
  b Decrease 0,00 0,00
  - Divident payment 0,00
  4.2. Other equity reserve (fund) at the end of period 0,00 0,00
  5 Profit (loss) from the previous years at the beginning of
  period 0,00 0,00
  5.1. Profit from the previous years at the beginning of
  period 0,00
  - Changes in the accounting policy 0,00
  - Correction of fundamental errors 0,00  page 19

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  5.2. Profit from the prevoius years at the beginning of
  period, after corrections 0,00 0,00
  a Increase 1 336 122,83 0,00
  - The appropriation of the profit from the previous
  years 1 336 122,83
  b Decrease 1 336 122,83 0,00
  - Loss compensation 1 336 122,83 0,00
  - Transfer of capital reserve 0,00
  5.3. Profit from the previous years at the end of period 0,00 0,00
  5.4 Losses from prevoius years at the beginning of period ( -
  ) (8 147 079,80) (5 620 238,40)
  - Changes in accounting policy 0,00
  - Correction of fundamental errors 0,00
  5.5. Losses from previous years at the beginning of period,
  after corrections (8 147 079,80) (5 620 238,40)
  a Increase 3 299 044,80 1 753 885,98
  - Loss carry -forward from the previous years to cover 3 299 044,80 1 753 885,98
  b Decrease (1 336 122,83) (523 211,79)
  - …. (1 336 122,83) (523 211,79)
  5.6. Losses from previous years at the end of period (10 110 001,77) (6 850 912,59)
  5.7 Profit (loss) from previous years at the end of period (10 110 001,77) (6 850 912,59)
  6. Net income 1 012 484,47 797 853,54
  a Net profit 1 012 484,47 797 853,54
  b Net loss (negative) 0,00
  c Profit copy (negative ) 0,00
  II Equity (fund) at the end of period (BZ) 5 508 296,67 5 253 710,11
  III Equity (fund) after taking into account proposed profit
  (cover loss) 5 508 296,67 5 253 710,11
  Source : Issuer

  page 20

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  Quarterly condensed individual financial statements
  - selected individual financial data of Aforti Holding SA

  page 21

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  BALANCE SHEET

  Table 5. Individual selected financial data of the balance dated on 30.06.2018 together with
  comparative and cumulative data [PLN]
  ASSETS
  Lp. Title Status
  30.06.2018
  Status
  30.06.2017
  Status
  31.03.2018
  Status
  31. 03.2017
  A FIXED ASSETS 111 833 340,37 31 555 099,99 89 621 772,26 24 885 184,11
  I Intangible fixed assets 36 961,02 19 150,32 44 574,54 12 102,37
  1 Costs of the completed, development
  activities 0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  Change in the balance of products
  (increase – positive value, decrease –
  negative value)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Other intengible fixed assets 36 961,02 2 892,62 44 574,54 3 502,37
  4 Intangible fixed assets advance 0,00 16 257,70 0,00 8 600,00
  II Tangible assets 1 433 950,88 476 621,91 791 032,28 510 998,42
  1 Fixed asstets 1 414 914,28 311 095,28 690 410,32 365 144,87
  a Land (perpetual usufruct ) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Buildings, premises i civil engineering
  facilities 8 112,50 0,00 8 555,00 0,00
  c Equipment and machinery 143 290,61 1 306,83 145 822,90 24 792,24
  d Means of transport 1 040 429,13 211 096,03 329 537,22 234 013,33
  e Other fixed assets 223 082,04 98 692,42 206 495,20 106 339,30
  2 Fixed asstets under construction 19 036,60 165 526,63 100 621,96 145 853,55
  3 Fixed asstets under construction
  advances 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Long -term receivables 104 751,71 23 438,01 46 793,62 23 438,01
  1 From afiliates 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 From other capital equities 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 From other equities 104 751,71 23 438,01 46 793,62 23 438,01
  IV Long -term investments 107 241 614,30 29 425 797,84 85 917 306,69 23 154 026,34
  1 Real estate 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Intangible assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Long -term financial assets 107 241 614,30 29 425 797,84 85 917 306,69 23 154 026,34
  a In afiliates 107 241 614,30 29 425 797,84 85 917 306,69 23 154 026,34 - stocks or shares 83 424 795,30 24 314 777,50 68 128 995,30 19 254 280,00 - other securities 22 200 000,00 734 856,34 200 000,00 734 856,34 - loans 1 616 819,00 4 376 164,00 17 588 311,39 3 164 890,00 - other long -term financial assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  b In other capital entities 0,00 0,00 0,00 0,00 - stocks or shares 0,00 0,00 0,00 0,00 - other securities 0,00 0,00 0,00 0,00 - loans 0,00 0,00 0,00 0,00 - other long -term financial assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  c In other equities 0,00 0,00 0,00 0,00 - stocks or shares 0,00 0,00 0,00 0,00 - other securities 0,00 0,00 0,00 0,00 - loans 0,00 0,00 0,00 0,00 - other long -term financial assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Other long -term investments 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Long term accruals 3 016 062,46 1 610 091,91 2 822 065,13 1 184 618,97
  1 Deffered tax assets 146 622,54 0,00 146 622,54 0,00  page 22

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  2 Other accruals 2 869 439,92 1 610 091,91 2 675 442,59 1 184 618,97
  B CURRENT ASSETS 8 670 692,53 12 815 326,70 10 966 341,00 14 913 907,18
  I Supplies 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 Materials 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Semi -finished products and products in
  progress 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Finished products 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Goods 0,00 0,00 0,00 0,00
  5 Advances on supplies 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Short -term receivables 4 961 678,02 6 523 174,09 4 543 171,87 8 496 865,73
  1 Related parties receivables 4 757 676,95 4 592 805,08 4 278 200,52 8 164 316,97
  a Due to supplies and services during the
  collection period: 3 194 557,61 2 994 813,78 2 715 081,18 3 177 775,67
  - until 12 months 3 194 557,61 2 994 813,78 2 715 081,18 3 177 775,67 - over 12 months 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Other 1 563 119,34 1 597 991,30 1 563 119,34 4 986 541,30
  2 Receivables from other capital entities 0,00 0,00 0,00 0,00
  a Due to supplies and services during the
  collection period: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - until 12 months 0,00 0,00 0,00 0,00 - over 12 months 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Other 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Receivables from other entities 204 001,07 1 930 369,01 264 971,35 332 548,76
  a Due to supplies and services during the
  collection period: 85 822,27 90 128,04 226 429,05 149 561,06
  - until 12 months 85 822,27 90 128,04 226 429,05 149 561,06 - over 12 months 0,00 0,00 0,00 0,00
  b
  Due to taxes, grands, duties, social
  securities, health insurrance and other
  benefits
  21 867,22 214 623,56 2 286,00 155 890,03
  c Other 96 311,58 1 625 617,41 36 256,30 27 097,67
  d Claimed at court 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Short -term investemnts 3 244 482,79 5 202 077,35 5 158 200,22 5 372 542,03
  1 Short -term financial assets 3 244 482,79 5 202 077,35 5 158 200,22 5 372 542,03
  a In related parties 800 000,00 3 140 000,00 2 711 556,40 3 140 000,00 - stocks or shares 800 000,00 3 140 000,00 2 711 556,40 3 140 000,00 - other securities 0,00 0,00 0,00 0,00 - loans 0,00 0,00 0,00 0,00 - other short -term financial assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  b In other entities 1 983 310,73 1 639 000,00 1 971 618,40 1 639 000,00 - stocks and shares 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 - other securities 783 310,73 439 000,00 771 618,40 439 000,00 - loans 0,00 0,00 0,00 0,00 - other short -term financial assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  c Money and monetary assets 461 172,06 423 077,35 475 025,42 593 542,03 - cash in hand and in the account 461 172,06 423 077,35 475 025,42 546 906,38 - other money 0,00 0,00 0,00 46 635,65 - other monetary assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Other short -term investemnts 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Short term accruals 464 531,72 1 090 075,26 1 264 968,91 1 044 499,42
  C Unpaid share capital (fund) 0,00 0,00 0,00 0,00
  D Own shares 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ASSETS 120 504 032,90 44 370 426,69 100 588 113,26 39 799 091,29
  Sourse : Issuer
  page 23

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  LIABILITIES
  Lp. Title Status
  30.06.2018
  Status
  30.06.2017
  Status
  31.03.2018
  Status
  31.03.2017
  A Equity (fund) 43 787 489,95 11 919 574,56 43 643 365,68 12 158 153,15
  I Share capital (fund) 7 801 915,00 7 801 915,00 7 801 915,00 7 801 915,00
  II Capital reserve (fund): 6 803 898,96 3 504 854,16 3 504 854,16 1 750 968,18
  - Excess of the sale value (issued
  value) over the nominal value of
  shares
  1 284 946,80 1 284 946,80 1 284 946,80 1 284 946,80
  III Capital (fund ) of revaluation 28 581 297,24 0,00 28 581 297,24 0,00 - due to hourly update 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Other capital reserve (fund) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - carried out in accordance of the
  agreement of the Group (articles
  of associacion)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  - to own shares 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Profit (loss) from previous years 386 724,23 386 724,23 3 685 769,03 2 140 610,21
  VI Net profit (loss ) 213 654,52 226 081,17 69 530,25 464 659,76
  VII Net profit copies during the
  financial year (negative value) 0,00 0,00 0,00 0,00
  B LIABILITIES AND PROVISONS ON
  LIABILITIES 76 716 542,95 32 450 852,13 56 944 747,58 27 640 938,14
  I Provisions on liabilities 0,00 0,00 15 400,00 13 000,00
  1 Deffered tax liability 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Provisions and pensions 0,00 0,00 0,00 0,00 - long -term 0,00 0,00 0,00 0,00 - short -term 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Other reserves 0,00 0,00 15 400,00 13 000,00 - long -term 0,00 0,00 0,00 0,00 - short -term 0,00 0,00 15 400,00 13 000,00
  II Long -term liabilities 58 071 579,04 29 046 945,31 44 415 918,85 22 000 534,18
  1 To affiliated undertakings 570 292,61 1 085 865,61 47 375,00 727 115,61
  2 To other capital entities 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 To other entities 57 501 286,43 27 961 079,70 44 368 543,85 21 273 418,57
  a Loans 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Due to debt securities issues 56 650 006,97 27 673 000,00 44 133 687,16 20 964 000,00
  c Other financial liabilities 851 279,46 163 329,70 234 856,69 184 668,57
  d Marker liabilities 0,00 0,00 0,00 0,00
  e Other 0,00 124 750,00 0,00 124 750,00
  III Short -term liabilities 18 644 963,91 3 403 906,82 12 513 428,73 5 627 403,96
  1 To related parties 7 762 529,39 546 990,29 552 018,69 515 477,76
  a Due to supplies and services, with
  the maturity: 49 749,07 47 695,56 50 723,96 21 103,03
  - until 12 months 49 749,07 47 695,56 50 723,96 21 103,03 - over 12 months 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Other 7 712 780,32 499 294,73 501 294,73 494 374,73
  2 Liabilities to other capital entities 0,00 0,00 0,00 0,00
  a Due to supplies and services, with
  the maturity: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - until 12 months 0,00 0,00 0,00 0,00 - over 12 months 0,00 0,00 0,00 0,00
  b Other 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 To other entities 10 882 434,52 2 856 916,53 11 961 410,04 5 111 926,20
  a Loans 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00  page 24

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  b Due to debt securities issues 8 901 000,00 1 005 000,00 10 946 000,00 2 755 000,00
  c Other financial liabilities 71 644,18 18 612,01 91 750,93 49 811,88
  d Due to supplies and services, with
  the maturity: 635 928,20 924 883,72 262 217,07 1 295 116,06
  - until 12 months 635 928,20 924 883,72 262 217,07 1 295 116,06 - over 12 months 0,00 0,00 0,00 0,00
  e Advances on supplies 0,00 0,00 0,00 0,00
  f Marker liabilities 0,00 0,00 0,00 0,00
  g
  Due to tax, duties, social
  securities, insurrances and other
  benefits
  1 067 958,60 449 462,41 438 318,59 548 979,90
  h Payroll 121 379,59 130 115,09 129 086,21 128 478,93
  i Other 74 923,95 319 243,30 84 437,24 324 939,43
  4 Special funds 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Accruals 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 Negative goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Other accruals 0,00 0,00 0,00 0,00 - long -term 0,00 0,00 0,00 0,00 - short -term 0,00 0,00 0,00 0,00
  TOTAL LIABILITIES 120 504 032,90 44 370 426,69 100 588 113,26 39 799 091,29
  Source : Issuer
  page 25

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  PROFIT AND LOSS ACCOUNT – by nature of expense
  Table 6. Individual selected financial data of the profit and loss account for the second quarter and
  cumulatively after six months 2018 together with comparative data [PLN]
  Lp. Title 01.04.2018 –
  30.06.2018
  01.04.2017 –
  30.06.2017
  01.01.2018 –
  30.06.2018
  01.01.2017 –
  30.06.2017
  A Net revenues from sales and
  equivalent, including revenues: 3 756 998,27 1 354 531,42 6 735 104,33 1 597 613,89
  - Related parties 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Net revenues from sales of
  products 3 756 998,27 1 354 531,42 6 735 104,33 1 597 613,89
  II
  Change in the balance of products
  (increase - positive value, decrease
  - negative value)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III Manufacturing cost of products for
  internal purposes 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Net revenues from sales of goods
  and materials 0,00 0,00 0,00 0,00
  B Operating expenses 2 962 633,83 899 375,30 5 463 967,53 1 655 395,83
  I Amortisation and depreciation 88 068,28 32 842,00 149 137,27 77 004,78
  II Consumption of materials and
  energy 76 222,13 58 658,16 140 387,84 125 586,41
  III External services 1 080 619,82 559 907,52 1 851 833,83 997 770,80
  IV Taxes and charges, including: 9 232,93 6 161,26 16 841,91 9 828,17
  - excise duty 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Payroll 521 340,78 153 463,81 965 037,26 298 430,12
  VI Social security and other benefits 69 173,00 12 898,55 133 819,40 23 226,91
  - pensions 27 718,04 5 461,12 51 963,40 9 809,94
  VII Other costs by type 1 117 976,89 75 444,00 2 206 910,02 123 548,64
  VIII Value of goods and materials sold 0,00 0,00 0,00
  C Profit (loss) on sales (A -B) 794 364,44 455 156,12 1 271 136,80 (57 781,94)
  D Other operating revenues 167 991,90 0,00 386 611,08 35 883,89
  I Profit on disposal of non -financial
  fixed assets 0,00 0,00 0,00 35 883,89
  II Subsidies 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Revaluation of non -financial assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Other operating revenues 167 991,90 0,00 386 611,08 0,00
  E Other operating expenses 180 890,57 387,51 193 929,27 387,51
  I Loss on disposal of non -financial
  fixed assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Revaluation of non -financial assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Other operating expenses 180 890,57 387,51 193 929,27 387,51
  F Profit (loss) on operating activities
  (C+D -E) 781 465,77 454 768,61 1 463 818,61 (22 285,56)
  G Financial revenues 2 036 771,33 70 017,64 6 417 591,15 1 430 147,31
  I Dividends and profit sharing,
  including: 0,00 0,00 0,00
  a) from related parties : 0,00 0,00 0,00
  - capital entity 0,00 0,00 0,00
  b) From other entities : 0,00 0,00 0,00
  - capital entity 0,00 0,00 0,00
  II Interest, including: : 676 621,62 68 142,28 958 863,49 207 156,95
  - From related parties 675 992,51 67 927,58 955 974,18 206 815,52
  III Profit on disposal of financial assets 1 356 851,27 0,00 5 438 709,57 1 202 700,00  page 26

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  - in related parties 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Revaluation of financial assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Other 3 298,44 1 875,36 20 018,09 20 290,36
  H Financial expenses 2 674 112,83 763 364,84 7 667 755,24 1 181 780,58
  I Interest 1 067 347,81 762 355,24 2 026 893,98 1 180 770,98 - for related parties 44 999,27 172 829,10 80 538,37 183 483,87
  II Loss on disposal of financial assets 0,00 0,00 0,00 0,00
  - in relations parties 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Revaluation of financial assets 1 606 685,66 0,00 5 640 781,90 0,00
  IV Other 79,36 1 009,60 79,36 1 009,60
  I Gross profit (loss) (F+G -H) 144 124,27 (238 578,59) 213 654,52 226 081,17
  J Income tax 0,00 0,00 0,00 0,00
  K Other statutory reductions in profit
  (increases in loss) 0,00 0,00 0,00 0,00
  L Net profit (loss) (I -J-K) 144 124,27 (238 578,59) 213 654,52 226 081,17
  Source : Issuer

  page 27

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  CASH -FLOW STATEMENT
  Table 7. Individual selected financial data of the cash flow statement for the second quarter and
  cumulatively after six months of 2018 together with comparative data [PLN]
  Lp. Title 01.01.2018 – 30.06.2018 01.01.2017 – 30.06.2017
  A. Net cash flows from operating activities
  I Net profit (loss ) 213 654,52 226 081,17
  II Total provisions 4 647 595,09 (4 532 010,11)
  3 Amortisation and depreciation 149 137,27 77 004,78
  6 Foreign exchange gains (loss) 0,00 0,00
  7 Interest and gain -share (dividends) 1 068 030,49 973 614,03
  8 Profit (loss) on investment activity (5 438 709,57) (35 883,89)
  9 Changes of provisions (22 000,00) (13 222,57)
  10 Change in stocks 0,00 0,00
  11 Change in receivables 1 268 537,85 (3 544 161,74)
  12 Change in short -term liabilities excluding credits and
  loans 1 250 663,52 (1 186 527,49)
  13 Change in prepayments and accruals 992 680,35 (802 833,23)
  14 Other adjustments 5 379 255,18 0,00
  III Net cash flows from operating activities (I ± II) 4 861 249,61 (4 305 928,94)
  B. Net cash flows from investment activities
  I Inflows 13 516 004,79 603 861,11
  1 Disposal of intangible and tangible fixed assets 0,00 12 386,11
  2 Disposal of investments in real property and in
  intangible assets 0,00 0,00
  3 From financial assets, including: 13 516 004,79 591 475,00
  a) in related parties 6 941 334,40 0,00
  b) in other entities 6 574 670,39 591 475,00
  - Disposal of financial assets 0,00 0,00
  - Dividends and gain -share 0,00 0,00
  - Repayment of long -term loans 6 574 670,39 591 475,00
  - Interest 0,00 0,00
  - Other inflows from financial assets 0,00 0,00
  4 Other investments inflows 0,00 0,00
  II Outflows 36 760 083,30 3 180 506,83
  1 Aquisition of intangable fixed and tangable assets 243 683,30 182 644,33
  2 Investments on real estate and intangable fixed
  assets 0,00 0,00
  3 Financial assets : 36 516 400,00 2 997 862,50
  a) In related parties 16 196 000,00 189 697,50
  b) In other eguities 20 320 400,00 2 808 165,00
  - Aquistion of financial assets 0,00 0,00
  - Long -term loans 20 320 400,00 2 808 165,00
  4 Other investment expenses 0,00 0,00
  III Net cash flows from investment activities (I -II) (23 244 078,51) (2 576 645,72)
  C. Net cash flows from financial activities
  I Inflows 27 318 863,49 15 676 306,95  page 28

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  1 Net inflows from issuance of shares and other capital
  instruments and from capital 0,00 0,00
  2 Credits and loans 0,00 2 842 150,00
  3 Issuance of debt securities 26 360 000,00 12 627 000,00
  4 Other inflows from financial activities 958 863,49 207 156,95
  II Outflows 10 225 151,79 8 665 611,40
  1 Purchase of own shares 0,00 0,00
  2 Dividends and other payments to shareholders 0,00 0,00
  3 Profit distribution liabilities other than profit
  distribution payments to shareholders 0,00 0,00
  4 Repayment of credits and loans 0,00 4 535 389,00
  5 Redemption of debt securities 8 076 157,49 2 790 000,00
  6 Payment of other financial liabilities 0,00 0,00
  7 Payment of liabilities arising from financial leases 122 100,32 159 451,42
  8 Interest 2 026 893,98 1 180 770,98
  9 Other financial expenses 0,00 0,00
  III Net cash flows from financial activities (I -II) 17 093 711,70 7 010 695,55
  D Total net cash flows (A.III ± B.III ± CIII) (1 289 117,20) 128 120,89
  E Balance sheet change in cash: (1 289 117,20) 128 120,89
  - Change in cash due to exchange differences 0,00 0,00
  F Opening balance of cash 1 750 289,26 294 956,46
  G Closing balance of cash (F±E ): 461 172,06 423 077,35
  - Limited possibility of disposition
  Source : Issuer


  page 29

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

  Table 8. Individual selected financial data of the statement of changes in equity for the second quarter
  and cumulatively after six months of 2018 t ogether with comparative data [PLN]
  Lp. Title 01.01 .2018 -
  30.06.2018
  01.01 .2018 -
  30.06.2017
  I. Equity (fun d) at the beginning of period (BO) 43 573 835,43 11 693 493,39
  - Corrections of fundamental errors and changes in
  accounting policy 0,00 0,00
  0,00 0,00
  I.a. Equity (fund) at the beginning of period (BO), after
  provisions 43 573 835,43 11 693 493,39
  1 Change in the balance of products (increase – positive
  value, decrease – negative value) 7 801 915,00 7 801 915,00
  1.1. Changes in share capital (fund) 0,00 0,00
  a Increase 0,00 0,00
  - Issue of shares
  - Contribiuition in -kind
  b Decrease
  - Redemption of shares
  ......
  1.2. Share capital (fund) at the end of period 7 801 915,00 7 801 915,00
  2 Capital (fundusz) reserve at the beginning of period 3 504 854,16 1 750 968,18
  2.1. Changes in capital reserve (fund) 3 299 044,80 1 753 885,98
  a Increase 3 299 044,80 1 753 885,98
  - Issue of shares over nominal value
  - Distribution of shares (by law) 3 299 044,80 1 753 885,98
  - Distribution of shares (over required by law minimum
  value)
  b Decrease 0,00 0,00
  - Loss compensation
  - …………..
  2.2. Capital reserve (fund) balance at the end of period 6 803 898,96 3 504 854,16
  3 Equity (fund) of revaluation at the beginning of period –
  changes in accounting policy 28 581 297,24 0,00
  3.1. Changes in capital (fund) of revaluation 0,00 0,00
  a Increase 0,00
  b Decrease 0,00 0,00
  3.2. Equity (fund) of revaluation at the end of preiod 28 581 297,24 0,00
  4 Other shares reserve (fund) at the beginning of period 0,00 0,00
  4.1. Changes in other capital reserve (fund) 0,00 0,00
  a Increase
  - ………..
  b Decrease 0,00 0,00
  - …………
  4.2. Other capital reserve (fund) at the end of period 0,00 0,00
  5 Profit (loss) from previous years at the beginning of
  period (499 270,56) 386 724,23
  5.1. Profit from previous years at the beginning of period (499 270,56) 386 724,23
  - Changes in accounting policy
  - Correction of fundamental errors  page 30

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  5.2. Profit from previous years at the beginning of period
  after provisions (499 270,56) 386 724,23
  a Increase 4 185 039,59 1 753 885,98
  - Distribiution of profit from previous years 4 185 039,59 1 753 885,98
  b Decrease 3 299 044,80 1 753 885,98
  - Loss compensation 0,00 0,00
  - Transfer to capital reserve 3 299 044,80 1 753 885,98
  5.3. Profit from previous years at the beginning of period 386 724,23 386 724,23
  5.4 Loss from previous years at the beginning of period (-) 0,00 0,00
  - Changes in accounting policy
  - Correction of fundamental errors
  5.5. Loss from previous years at the beginning of period, after
  provisions 0,00 0,00
  a Increase 0,00 0,00
  - Loss carry -over from previous years to cover 0,00 0,00
  b Decrease 0,00 0,00
  - Profit carry -over from previous years to cover 0,00 0,00
  5.6. Loss from previous years at the end of period 0,00 0,00
  5.7 Profit (loss) from previous years at the end of period 386 724,23 386 724,23
  6. Net Result 213 654,52 226 081,17
  a Net profit 213 654,52 226 081,17
  b Net loss (negative value )
  c Profit copy (negative value )
  II Equity (fund) at the end of period (BZ) 43 787 489,95 11 919 574,56
  Source : Issuer  page 31

  Periodic Report for the II quarter of 2018  The fundamental principles for the
  preparation of financial report including
  changes in accounting policy
  page 32

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  This report shall cover the data of the second quarter of 2018 and was not audited or reviewed by an
  auditor or by an entity authorized to audit financial statements. The report presents a separate
  financial statement including the balance sheet, profit and loss account, cash flow statement and
  changes in the equity state ment covering the second quarter of 2018 and cumulative data for the
  period from the beginning of the year 2018 until June 30 , 2018, including comparable periods
  analogical to the year 2017 .
  The Company shall not amend principles in the accounting policy. The principles of the accounting
  policy adopted to the condensed financial statement fro m the I I quater of 2018 are compatible with
  the Accounting Law dated on September 29, 1994. The account ing entries shall be carried out
  according to historic cost principle, with the exclusion of fixed assets under periodic revaluation in
  accordance to the principles described in the Accounting Law and separate legislations whereas
  impact of inflation shall not be taken into account. Aforti Holding S.A. shall prepare the profit and loss
  account in the comparative option.

  4.1 Tangible fixed assets, intangible fixed assets
  Intangible assets and fixed assets shall be measured at depreciated cost. Depreciation charges on
  tangible and intangible fixed assets constituting acquired rights are made on the basis of a depreciation
  plan, including rates and amounts of annual depreciation copies.
  The components of fixed assets with an initial value not exceeding PLN100 shall charge operating costs
  once in a month putting them into use. Depreciation is carried out using the straight -line method.
  When determining the depreciation period and the annual depreciation rate , the period of economic
  utility of the fixed asset and the components of intangible assets shall be taken into account.
  The purchase price or production cost of a fixed asset increases its cost of improvement.
  Foreign fixed assets or intangible assets acc epted for use under a leasing agreement are classified as
  fixed assets if the contract shall comply with the conditions specified in the legislation .
  Fixed assets under the construction are measured at the total amount of costs directly related to their
  acquisition or production, reduced by the impairment losses.
  In the case of changes in the production technology, liquidation, withdrawal from service or other
  reasons causing a permanent impairment of a fixed asset or intangible asset, a n impairment shall be
  made to the other operating costs.

  4.2. Long -term and short -term liabilities
  Long -term receivables, short -term receivables and claims are reported in net value (gross value
  reduced by impairment allowances). Impairment losses on receivables are made on the basis of  page 33

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  individual assessment of receivables from individual debtors as well as on the basis of the general
  assessment of receivables (without identification of the debtor).
  Individual write -offs revaluating receivables are made separately for each irrecoverable amount . Their
  value is determined on the basis of the risk of non -recoverability assigned to a specific debtor. Write -
  downs refer to specific receivable s and have a strictly defined amount as reveale d by the documents
  and analytical accounts of receivable s. Receivables denominated in foreign currenc ies are valued at
  the balance sheet date at the average exchange rate of the National Bank of Poland on that day.
  Receivables shall be revalued by provisioning up to amount not covered by a guarante e or other
  collateral. Provisions shall be created taking into account the degree of risk associated with a given
  receivable. Foreign exchange differences on receivables denominated in foreign currencies resulting
  on the valuation day and after payment ref er to financial costs or revenues , and in justified cases to
  the cost of products production , services or price of goods, as well as the production of fixed assets or
  intangible assets (to increase or decrease these costs).

  4.3. Inventories
  Inventories shall be valued at actual purchase prices, not higher than the net sales prices. If the value
  of goods (materials) measured at the purchase price is higher than the net sale price, the difference
  of valuation is written off in other operating c osts, reducing the value of inventories and the financial
  result.

  4.4. The money
  Cash shall be reported at the nominal value. Cash in foreign currencies shall be valued on the balance
  sheet date at the average exchange rate of the National Bank of Poland on that day.

  4.5. Prepaid expense
  Prepayments shall be made if the costs incurred in a given period relate to future reporting periods.
  Write -offs of prepayments are carried out according to the passage of time. The t ime and the method
  of settlement is justified by the nature of the settled costs, in accordance with the principle of prudent
  valuation.

  4.6. Share capital
  The share capital of th e company shall be carried at amount s specified in the agreement or articles of
  asso ciation and entered in to the court register. Declared but not paid capital contributions are
  recognized as intdependent contributions to capital.  page 34

  Periodic Report for the II quarter of 2018

  4.7. Provisions for liabilities
  Provisions are created for certain or highly probable future liabilities and they are valued at the balance
  sheet date in a reliably estimated value. Provisions are classified as other operating costs, financial
  costs or extraordinary losses, depending on the circumstances related to the future liabilities .

  4.8. Long -term and short -term liabilities
  Liabilities are disclosed in the nominal or demanding amount (liabilities in the instrument loans) ,
  including the interest to be paid as at the balance sheet date. Interest shal be recorded as a financial
  expense.
  Liabilities denominated in foreign currencies are valued according to the balance sheet date at the
  average exchange rate of the National Bank of Poland on that day.
  Exchange differences regarding liabilities denominated in foreign currency resulting from the
  measurement date are recognised as an expense or financial income , and in justified cases, the cost
  of manufacturing products, services or price of goods, as well as the production of fixed assets or
  intangible assets.
  If the due date exceeds one year from the balance sheet date, the balance of these liabilities are shown
  as long -term , with the exception of trade liabilities. The remaining balances are shown as short -term
  liabilities .

  4.9. Accrued expense s
  Passive accruals of costs are made in the amount of probable liabilities falling into the current
  reporting period, resulting in particular:
  • from the services provided to the entity by the counterparties of the entity, when the amount
  of liability can be estimated reliably,
  • from the obligation to provide future benefits related to the current operations to unknown
  persons, the amount of which can be estimated, although the date of the rise to a liability is
  not yet known, including guarranty repairs and warranties for sold lo ng -term products.
  Write -offs of accrued expenses are applied until the passage of time. The time and the method of
  settlement is justified by the nature of the costs to be settled, in accordance with the precautionary
  principle.

  4.10. Deffered tax  page 35

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  Due to temporary differences between the value of assets and liabilities shown in the accounting
  books, their tax value and the tax loss possible to deduct in the future, a provision is recognized and
  deferred tax assets are determined.
  Deferred income tax assets shall be determined in accordance with the amount provided for the future
  for tax deduction, related to deductible temporary differences , which shall reduce the tax base and
  the deductible tax loss determined by taking into account the precautionary princ iple.
  Deferred tax liabilities are the amounts of income taxes payable in future periods in respect of taxable
  temporary differences. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets must be
  determined taking into account the rate of the corporation tax applicable in the year of tax liability.
  The difference between the balance of provisions and deferred tax assets at the end and beginning of
  the reporting period affects the financial result, whereas deferred tax assets and liabilities related to
  operations settled by equity .

  4.11. Financial result statement
  The transfer of the net financial result follows after the approval of the financial report by the
  authorized body.

  4.12. Sales revenue
  Sales revenues are recognized when : the goods are delivered, the unit has transferred significant risks
  and the rewards of ownership of the goods, or service is provided.
  Sales are carried out at net value, excluding tax of goods and service, after taking into account any
  discounts granted.

  4.13. Foreign currency transactions
  The business operations denominated in foreign currency are recognized in the accounting books at
  the time of their performance at the exchange rates:
  • purchase or sale of currencies used by the Bank whose services are used by the entity - in the
  case of sales and purchases of currencies, receivables or liabilit y payment s,
  • the average fixed rate for a given currency by the National Bank of Poland on this day, unless
  a different course has been established in the customs declaration or other binding document
  - for other operations.

  As of the balance sheet date, it is valued in foreign currencies:  page 36

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  • asset components (excluding shares in subordinated entities valued using the equity method)
  - at the average exchange rate of t he National Bank of Poland on that day ,
  • liabilit y components - at the average exchange rate of the National Bank of Poland on that
  day.

  Exchange -rate differences related to other assets and liabilities denominated in foreign currency,
  created on the date of their valuation and when paying receivables and liabilities in foreign currencies
  are included in financial revenues/costs, and in justified cases - to the cost of product production, price
  of goods, price or cost of producing fixed assets, fixed assets under construction or intangible assets.

  4.14. Taxation
  Accounting result is adjusted by:
  - current liabilities due to income tax from legal entities ,
  - other mandatory reduction of profit (increase of loss).

  4.15. Separate financial statements
  The quarterly condensed financial statements of the Company, prepared in accordance with the
  accounting principles applicable to the Company, for the first quarter of 2018, including comparative
  data for the previous year (profit and loss account) and on M arch 31, 2018 including comparative data
  of the previous year (balance) .
  The financial statements have been prepared on the basis of the operating principle of the Company
  and is in accordance with the Accounting Act. During the period for which the repo rt is prepared, there
  were no changes to the accounting policy. The f inancial data are given in PLN.

  page 37

  Periodic Report for the II quarter of 2018


  Characteristics of significant achievements or failures of the issuer
  in the period covered by the report with the description
  of the most important factors and events, in particular
  of unusual nature affecting achieved results
  page 38

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  5.1. Comment on consolidated financial results of Aforti Group
  In the second quarter of 2018, the Aforti Group generated PLN 143 ,823 ,494.95 of sales revenue,
  whcich is an increase of 243.47% compared to 2017. The net profit of the entire Group in the indicated
  period amounted to PLN 294,604.70 and was lower than in the previous year by 43.94 percent.

  Cumulatively, after the first half of 2018, the Aforti Group generated PLN 243, 746 ,956.66 of sales
  revenues, r eaching an increase of 224.27% in relation to the first half of 201 7. At the end of June this
  year, the consolidated net profit reached PLN 1,012,484.47, that is by 26.90 % more com pared to the
  same period in the previous year.

  It is worth paying attention to the value of operating costs, that after I half of this year amounted to
  PLN 241,997. 57.17 and was higher by 226.85% than in 2017 . This jump is related to the dynamic
  organic d evelopment of the Aforti Group and results from increased employment and the
  implementation of new projects, including development of subsidiaries abroad.

  Balance Sheet
  The value of the Aforti Group's assets at the end of the first half of 2018 amounted t o PLN
  117 ,893 ,966.44 and was higher by 107 .25 % year -on -year. Long -term liability of the Group reached the
  level of PLN 162,849.28 and increased by 304.34 % in comparison to the previous year .
  The value of equity in the Aforti Group increased by 4.85% up to PLN 5.51 million.

  Selected business activities of individual holding companies:
  1) Aforti Finance Inc
  • Expansion of the verification and debt collection team (new locations: Rzeszów and
  Wrocław)
  • Opening of a new branch in Gdańsk
  • Launching your own cal l center
  • Conclusion of a contract to create a dedicated, proprietary IT system for customer service
  • Carrying out works related to conducting a television advertising campaign
  • Implementation of procedures related to the Regulation of the GDPR
  • In the second quarter of this year the value of microloans sold increased by 90 .09 % year -on -
  year
  • At the end of June 2018, the value of loan applications submitted amounted to PLN
  244,038,94 thousand. PLN and was higher than in the same period of the previous year by
  280 .73%.  page 39

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  Source:Issuer


  2) Aforti Exchange Inc
  • Implementation of procedures related to the Regulation of the GDPR
  • Work related to obtaining a national license of a payment institution in Romania and Bulgaria
  • Participation in trade fairs in Poland and London
  • Implementation of procedures related to the Regulation of the GDPR
  • The year -on -year growth rate of this currency (Q2 2018 to Q2 2017) on the Polish platform
  was 279 .08 %.


  Source : Issuer  3) Aforti Ac LLC
  • full range of accounting, payroll and HR services for all of the Group members.


  page 40

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  4) Aforti Collections Inc
  ▪ At the end of June 2018, the nominal value of debt collection orders amounted to PLN
  9,670.84. PLN, which is a decrease of 32.89% year -on -year.
  ▪ The internal structure has been reorganized.
  ▪ Marketing activities were carried out in order to increase brand recognition.
  ▪ Implementation of procedures related to the Regulation of the GDPR
  Source : Issuer

  5) Aforti Exchange Romania Inc
  • New people were acquired to the customer service team
  • PR activities have been launched to increase brand recognition on the Romanian
  market
  • Starting operations in a new region (Constanţa)
  Source : Issuer

  6) Aforti Factor Inc
  • The Company, after the preparatory period, in the first quarter of 2018 started
  operating activities.  page 41

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  • After the first half of this year the value of the financed receivables has reached the
  level PLN 8 759.28 thousand
  • Starting cooperation with the ViVentor peer -to-peer platform
  • Conducting promotional campaigns to accelerate the increase of market shares
  • Gradual enlargement of the staff team
  • Conducting informative and educational activities on factoring
  • Implementation of procedures related to the Regulation of the GDPR
  Source : Issuer

  5.2. Comment on Individual financial results of Aforti Holding Inc
  In the reporting period of the second quarter of 2018, Afor ti Holding S.A. generated PLN 3, 756 ,998.27
  of sales revenue, which means an increase of 177.37 % compared to the same period in the previous
  year. Net profit amounted to PLN 144, 124.27 as compared to almost PLN 239 thousand loss recorded
  a year earlier. The operating expenses of the Issuer in the indicated period reached PLN 2,962,6 63.83
  and were higher by 229.41% from costs recorded in 2017.

  Cumul atively, after the first half of 2018, the Issuer generated PLN 6,735,104.33 of sales revenue and
  PLN 213,654.52 of net profit. In comparison to the first half of the previous year, the Com pany's
  turnover grew by 321.57% , while the net result decreased sli ghtly by 5.50 percent.

  It needs to be highlighted that the Issuer, being a holding company, does not conduct active
  operations. The Company's management focuses mainly on the construction of a group of companies
  providing financial services to entrepreneu rs. The aim of the Issuer is to focus only on a few lines to
  rapidly develop the operating profitability of subsidiaries.

  page 42

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  Statistics on the stock quotes of Aforti Holding SA on the Alterntive System Trading NewConnect market
  In the second quarter of 2017, the value of trading on the Issuer's shares reached the level of over PLN
  411.47 thousand ( EUR 96.95 thousand). The average volume per ses sion was 1,778, which gave the
  Company 73 positions for 410 listed companies. The minimum quotation rate in the indicated period
  was PLN 2.90, and the maximum PLN 4.74. The capitalization of the Company at the end of the second
  quarter and yhe first half of 2018 reached PLN 22.94 million (EUR 5.26 million),which placed the Issuer
  at 85 position. The book value was PLN 5.21 million. The C / Z (P / E) ratio has stopped at 14.7. At the
  same time, the C / WK (P / BV) ratio was 4.40.

  Increasingly, in the first half of 2018, the value of trading in the Issuer's shares reached PLN 963,37
  thous and (EUR 229.18 thousand). The average volume per session was 2,062, which gav e the
  Company the 70 positions on 415 listed companies.
  The minimum quotation rate in the indicated period was PLN 2.90, and the maximum PLN 4.90.


  The C / Z (P / E) indicators suggest the level at which a given market measures a given share at a given
  time. The C / WK (P / BV) indicator s inform about the current valuation by the market of the book value,
  i.e. the difference between balance sheet assets and total liabilities. It shows the effectiveness of the
  use of assets, not taking into account the source of capital. Companies with higher return on equity
  usually have a higher P / BV ratio as well . This indicator informs how many times the company's value
  on the market is highe r (smaller) than its book value. Companies representing capital -intensive sectors
  of the economy may have a C / WK ratio lower than consulting or IT companies.
  page 43

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  page 44

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  The ability to implement published financial perspectives for a given year
  including the results presented in quarterly report


  page 45

  Periodic Report for the II quarter of 2018

  According to the current report ESPI 1/2018 dated on January 2, 2018, the Company ha s resigned from
  publishing the financial perspectives for 2018. In the opinion of the Board of Directors of the Company,
  the dynamically growing scale of the Issuer's operations and external factors related to its market
  environment limit the abi lity to precisely determine the financial perspective of the Issuer's financial
  result. Considering the above, the publication of financial forecasts would be too risky and could
  mislead the investors .  page 46

  Periodic Report for the II quarter of 2018  The status of the issuer's activities and investments
  indicated in the Information Document
  and their schedule

  page 47

  Periodic Report for the II quarter of 2018

  Not apply
  page 48

  Periodic Report for the II quarter of 2018  The activity of issuer during the period covered
  by the report in the area of business development
  through initiatives targeted
  innovati on -related solutions in the Company
  page 49

  Periodic Report for the II quarter of 2018

  In the period covered by this Report, the Issuer undertook activities related to the day -to-day
  operations and development of its subsidiaries. The initiative s undertaken were not related with the
  introduction of innovative solutions.  page 50

  Periodic Report for the II quarter of 2018

  Board of Directors statement

  page 51

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  The Board of Directors of Aforti Holding SA declares that selected financial information for the first
  quarter of 2018 as well as comparable data were prepared in accordance with the provisions in force
  to the Company and the quarterly report contains a true overview of development and achievements
  of the Company.  Warsaw , August 14 2018 r.
  _______________________________
  Klaudiusz Sytek, CEO
  _______________________________
  Paweł Opoka , Vice CEO  page 52

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  The list of current reports of the issuer
  published in the first quarter of 2018
  page 53

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  Current reports published by the Issuer in the second quarter of 2018.

  1) EBI System
  2018 -06 -27
  16:18:56
  Current | 45/2018
  Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki Aforti Holding w dniu 26.06.2018 r. / The
  resolutions adopted by the Annual General Meeting 26.06.2018
  2018 -06 -26
  17:10:09
  Current | 44/2018
  Przydział Obligacji serii O7 / O7 Series Bonds Allocation
  2018 -06 -20
  17:06:55
  Current | 43/2018
  Terminowy wykup obligacji serii M12 / Buy out of the M12 series bonds
  2018 -06 -14
  17:15:39
  Current | 42/2018
  Przydział Obligacji serii O6 / O6 Series Bonds Allocation
  2018 -06 -06
  08:21:40
  Current | 41/2018
  Terminowy wykup obligacji serii M11 / Buy out of the M11 series bonds
  2018 -06 -01
  08:43:01
  Current | 40/2018
  Terminowy wykup obligacji serii N25 / Buy out of the N25 series bonds
  2018 -05 -30
  17:46:51
  Current | 39/2018
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2018 roku /
  Convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders on 26.06.2018
  2018 -05 -30
  17:38:11
  Annual | 38/2018
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok / Consolidated Annual Report for 2017
  2018 -05 -30
  17:34:37
  Annual | 37/2018
  Jednostkowy Raport Roczny za 2017 rok / Individual Annual Report for 2017
  2018 -05 -28
  08:44:59
  Current | 36/2018
  Terminowy wykup obligacji serii N24 / Buy out of the N24 series bonds
  2018 -05 -24
  09:06:46
  Current | 35/2018
  Terminowy wykup obligacji serii M29 / Buy out of the M29 series bonds
  2018 -05 -23
  08:16:16
  Current | 34/2018
  Terminowy wykup obligacji serii M10 / Buy out of the M10 series bonds  page 54

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  2018 -05 -16
  08:52:15
  Current | 33/2018
  Powołanie nowego członka zarządu / Appointment of a new Board Member
  2018 -05 -15
  18:30:12
  Quartely | 32/2018
  Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku / Individual and
  Consolidated quarterly report for Q I 2018
  2018 -05 -09
  08:44:48
  Current | 31/2018
  Terminowy wykup obligacji serii M9 / Buy out of the M9 series bonds
  2018 -04 -30
  08:42:27
  Current | 30/2018
  Terminowy wykup obligacji serii M26 / Buy out of the M26 series bonds
  2018 -04 -25
  08:33:51
  Current | 29/2018
  Terminowy wykup obligacji serii M8 / Buy out of the M8 series bonds
  2018 -04 -24
  08:50:46
  Current | 28/2018
  Terminowy wykup obligacji serii N19 / Buy out of the N19 series bonds
  2018 -04 -21
  12:32:55
  Current | 27/2018
  Kore kta raportów bieżących nr 25/2018 i 26/2018 ? dotyczących wyboru podmiotu
  uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
  2018 -04 -19
  17:13:34
  Current | 26/2018
  Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapi tałowej Aforti Holding za lata 2017 i 2018
  2018 -04 -19
  17:09:40
  Current | 25/2018
  Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego
  sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 i 2018
  2018 -04 -18
  17:45:04
  Current | 24/2018
  Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych /
  Termination of the contract with an entity authorized to audit financial statement
  2018 -04 -09
  19:31:26
  Current | 23/2018
  Przy dział Obligacji serii O5 / O5 Series Bonds Allocation
  2018 -04 -03
  08:43:52
  Current | 22/2018
  Terminowy wykup obligacji serii N15/Buy out of the N15 series bonds  page 55

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  2018 -04 -03
  08:38:45
  Current | 21/2018
  Terminowy wykup obligacji serii M6/Buy out of the M6 series bonds


  2) ESPI System
  2018 -06 -28 08:59:34 Current | 22/2018
  Terminowy wykup obligacji serii I2 przez spółkę zależną Aforti Finance S.A.
  2018 -06 -27 16:32:59
  Current | 21/2018
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu spółki Aforti Holding S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.
  2018 -06 -18 14:40:19 Current | 19/2018
  Terminowy wykup obligacji serii A przez spółkę zależną Aforti Exchange S.A.
  2018 -06 -15 17:04:54
  Current | 18/2017
  Zawarcie umowy o współpracy przez spółkę zależną Afo rti Factor S.A. z SIA ViVentor
  LLC
  2018 -06 -08 17:45:09
  Current | 17/2018
  Złożenie niewiążącej oferty dotyczącej akwizycji podmiotu z branży przez spółkę
  zależną Aforti Collections S.A.
  2018 -06 -04 09:07:54
  Current | 16/2018
  Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A.,
  Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti
  Factor S.A. – maj 2018 r.
  2018 -05 -30 17:59:49 Current | 15/2018
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadz enia Spółki na dzień 26 czerwca 2018 roku
  2018 -05 -04 09:12:04
  Current | 14/2018
  Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A.,
  Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti
  Factor S.A. – kwiecień 2018 r.  page 56

  Periodic Report for the II quarter of 2018
  2018 -04 -18 17:48:39 Current | 13/2018
  Rejestracja nowego podmiotu Grupy Kapitałowej Aforti
  2018 -04 -12 17:08:27 Current | 12/2018
  Sprzedaż akcji spółki zależnej Aforti Finance S.A.
  2018 -04 -05 10:52:59 Current | 11/2018
  Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Aforti Holding na lata 2018 - 2020
  2018 -04 -04 08:51:59
  Current | 10/2018
  Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A.,
  Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti
  Factor S.A. – marzec 2018 r.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aforti Holding SA
ISIN:PLMNTHL00016
NIP:525-245-37-55
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa
Telefon:+48 22 6475000
www:www.afortiholding.pl
Komentarze o spółce AFORTI HOLDING
2019-03-24 03-03-56
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649