Raport.

AFORTI HOLDING SA (56/2018) Przydział Obligacji serii O10 / O10 Series Bonds Allocation

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 06 sierpnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii O10 (dalej: "Obligacje"), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii O10 Spółki.
Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii O10, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 565 (pięćset sześćdziesiąt pięć) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 565.000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100).
Obligacje serii O10 są obligacjami trzyletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii O10 przypada na dzień 06 sierpnia 2021 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Management Board of Aforti Holding SA based in Warsaw ("the Company", "the Issuer") hereby informs that on 6th August 2018 The Management Board passed a resolution of O10 series bonds allocation („the Bonds”). Subscription of the Bonds was conducted in accordance to a resolution of The Management Board on 23th July 2018 of O10 series bonds issue.
In accordance to the resolution of O10 series bonds allocation, The Board allocated 565 (five hundred sixty five) O10 series bonds of 1.000,00 (one thousand) PLN both nominal and emissional value each and 565.000 (five hundred sixty five thousand) PLN in total.
O10 series bonds are three-years unsecured bonds. Bondholders will be paid a monthly coupon at a constant percentage amount of 7,00% per annum. The O10 series bonds purchase date is 6th August 2021. The issued Bonds are denominated in Polish zloty (PLN) and were offered in private issue mode, only on Polish territory.
Legal basis: Article 3, Paragraph 1, Point 8) of the Exhibit 3 “Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market” to the Alternative Trading System Rules

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aforti Holding SA
ISIN:PLMNTHL00016
NIP:525-245-37-55
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa
Telefon:+48 22 6475000
www:www.afortiholding.pl
Komentarze o spółce AFORTI HOLDING
2021-09-24 22-09-06
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor