Raport.

AFORTI HOLDING SA (17/2018) Przydział Obligacji serii O4/O4 Series Bonds Allocation

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 05 marca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii O4 (dalej:„Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii O4 Spółki.
Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii O4, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1 680 (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.680.000,00 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Obligacje serii O4 są obligacjami trzyletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon
w stałej wysokości równej 8,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii O4 przypada na dzień 05 marca 2021 roku.
Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
O4 Series Bonds Allocation
The Management Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw („the Company”, „the Issuer”), hereby informs that on 5th March 2018 The Management Board passed a resolution of O4 series bonds allocation („the Bonds”). Subscription of the Bonds was conducted in accordance to a resolution of The Management Board on 1st March 2018 of O4 series bonds issue.
In accordance to the resolution of O4 series bonds allocation, The Board allocated 1 680 (one thousand six hundred eighty) O4 series bonds of 1.000,00 (one thousand) PLN both nominal and emissional value each and 1.680.000,00 (one million six thousand eight hundred) PLN in total.
O4 series bonds are three-years unsecured bonds. Bondholders will be paid a monthly coupon at a constant percentage amount of 8,00% per annum. The O4 series bonds purchase date is 5th March 2021. The issued Bonds are denominated in Polish zloty (PLN) and were offered in private issue mode, only on Polish territory.
Legal basis:
Article 3, Paragraph 1, Point 8) of the Exhibit 3 „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market” to the Alternative Trading System Rules

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Aforti H olding S.A.
  I
  00 -613 Warszawa
  t. 22 647 50 00
  e. [email protected]
  www.afortiholding.pl
  -
  -245 -37-55, REGON: 141800547. 7 801 915 .
  RB E BI 17 /2018
  Przydział Obligacji serii O4
  Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w
  dniu 05 marca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii O4 (dalej : „Obligacje”), których subskrypcja
  została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii
  O4 Spółki.
  Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii O4 , Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1 680
  (słownie: jeden tysiąc sześćset osie mdziesiąt ) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc
  złotych) każda, o ł ącznej wartości nominalnej 1. 680.000,00 zł ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięc y złotych ).
  Obligacje serii O4 są obligacjami trzyletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon
  w stałej wysokości równej 8,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii O4 przypada na dzień 05 marca 2021 roku .
  Wyemitow ane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej,
  wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Podstawa prawna:
  §3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Infor macje Bieżące i Okresowe
  przekazywane w Alternatywnym Syste mie Obrotu na rynku NewConnect ”.
  ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
  O4 Series Bonds Allocation
  The M anagement Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw („the Company ”, „ the Issuer ”), hereby informs that on
  5th March 2018 The Management Board passed a resolution of O4 series bonds allocation („the Bonds”). Subscription of
  the Bonds was conducted i n accordance to a resolution of The Management Board on 1st March 2018 of O4 series
  bonds issue.
  In accordance to the resolution of O4 series bonds allocation, The Board allocated 1 680 (one thousand six hundred
  eigh ty) O4 series bonds of 1.000,00 (one thousand) PLN both nominal and emissional value each and 1.68 0.000,00 (one
  million six thousand eight hundred ) PLN in total.
  O4 series bonds are three -years unsecured bonds. Bondholders will be paid a monthly coupo n at a constant percentage
  amount of 8,00% per annum. The O4 series bonds purchase date is 5th March 2021. The issued Bonds are denominated
  in Polish zloty (PLN) and were offered in private issue mode, only on Polish territory.


  Aforti H olding S.A.
  I
  00 -613 Warszawa
  t. 22 647 50 00
  e. [email protected]
  www.afortiholding.pl
  -
  -245 -37-55, REGON: 141800547. 7 801 915 .
  Legal basis:
  Article 3, Pa ragrap h 1, Point 8) of the Exhibit 3 „Current and Periodical Information in the Alternative Trading
  Syst em on the NewConnect market ” to the Alternative Trading System Rules
  Klaudiusz Sytek
  Prezes Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aforti Holding SA
ISIN:PLMNTHL00016
NIP:525-245-37-55
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa
Telefon:+48 22 6475000
www:www.afortiholding.pl
Komentarze o spółce AFORTI HOLDING
2020-04-09 02-04-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649