Raport.

AFORTI HOLDING SA (10/2018) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku / Individual and Consolidated quarterly report for Q IV 2017

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport jednostkowy oraz skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Management Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw (“the Company”, “the Issuer”) encloses herewith the individual and consolidated quarterly report for the fourth quarter of 2017.
Legal basis:
Article 5, Paragraph 1, Point 1) of the Exhibit 3 “Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market” to the Alternative Trading System Rules

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  RB EBI 10 /2018
  Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I V kwartał 2017 roku
  Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport jednostkowy
  oraz skonsolidowany za I V kwartał 2017 roku.
  Podstawa prawna:
  § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Al ternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe
  przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
  Individual and Consolidated quarterly report for Q I V 2017
  The Management Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw (“the Company”, “the Issuer”) encloses
  herewith the individual and consolidated quarterly report for the fourth quarter of 2017.
  Legal basis:
  Article 5, Paragraph 1, Point 1) of the Exhibit 3 “Current and Periodical Information in the Alternative Trading
  System on the NewConnect market” to the Alternative Trading System Rules
  Klau diusz Sytek
  Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Prezentacja wyników dla Inwestorów


  19,8
  24,8
  30,72 33,87
  46,23
  56,88
  74,24
  89,63
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100
  31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017
  Dziękujemy za uwagę
  Aforti Holding S.A .,
  ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro
  00 -613 Warszawa
  Tel. +48 (22) 647 50 00
  E-mail: inwestorzy @afort iholding .pl


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  RAPORT OKRESOWY
  za =V kwartał 2017 roku
  Warszawa, dn. 14 lutego 2018 r.
  str. 2
  SP=S TREŚC=
  1
  =nformacje ogólne o Grupie Kapitałowej i Hednostce dominującej
  2
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Wybrane dane finansowe
  Grupy Kapitałowej Aforti
  3
  Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe - Wybrane jednostkowe dane
  finansowe Aforti Holding S.A.
  4
  =nformacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
  5
  Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy
  raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym
  charakterze mających wpływ na osiągnięte wyniki
  6
  Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na
  dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym
  7
  Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta wskazanych w Dokumencie =nformacyjnym
  oraz harmonogram ich realizacji
  8
  =nformacje na temat aktywności podejmowanej przez emitenta w okresie objętym
  raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na
  wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie
  9
  Oświadczenie Zarządu Spółki
  10 Wykaz raportów bieżących  str. 3
  =nformacje ogólne o Grupie Kapitałowej
  i Hednostce dominującej
  str. 4
  =NFORMACHE O PODM=OC=E DOM=NUHĄCYM
  Źródło: Emitent
  Aforti Holding S.A . jest spółką publiczną pełniącą funkcję podmiotu dominującego i jako taki nie
  prowadzi działalności operacyjnej, przy czym pełni funkcję spółki holdingowej.
  W skład Grupy Aforti wchodzą:
  AFORTI A c sp. z o.o. – spółka świadczy usługi rachunkowo – księgowe.
  AFORTI Capital Sp. z o.o. – spółka zarządzająca funduszem Aforti Mic roLo ans Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty Aktywów Niepublicznych
  AFORTI Collections S.A. – spółka o zasięgu ogólnopolskim specjalizująca się w zarządzaniu
  należnościami z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi windykacyjnych. Spółka zajmuje si ę
  również nabywaniem oraz serwisowaniem portfeli wierzytelności.
  AFORTI Exchange Sp. z o.o. – funkcjonalna platforma wymiany walut dla firm, która oferuje hurtowe
  kursy walut, umożliwiając przy tym dokonanie wygodnej, bezgotówkowej wymiany.
  AFORTI Factor S .A. – spółka oferuje produkty faktoringu. Nabywa od Klientów nieprzeterminowane
  wierzytelności z tytułu dostawy towarów i usług, wspierając skuteczne zarządzanie portfelem
  należności.
  AFORTI Finance S.A. – spółka specjalizuje się w udzielaniu pożyczek pozabankowych dla
  przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla spółek cywilnych oraz
  spółek z o.o..
  Nazwa (firma) Aforti :olding Spółka Akcyjna
  Kraj siedziby Polska
  Adres siedziby 00 -613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
  Telefon +48 22 647 50 00
  Faks +48 22 205 08 19
  Adres poczty elektronicznej [email protected]
  Adres strony internetowej www.afortiholding.pl
  KRS: 0000330108, Sąd Rejonowy w Warsza wie X== Wydział Gospodarczy KRS
  NIP: 525 -245 -37 -55
  REGON: 141800547  str. 5
  WŁADZE PODM=OTU DOM=NUHĄCEGO
  ZARZĄD
  =mię i nazwisko Funkcja Okres kadencji
  Od Do
  Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu 29.06.2017 29.06.2020
  Źródło: Emitent
  RADA NADZORCZA
  =mię i nazwisko Funkcja Okres kadencji
  Od Do
  Kamilla Sytek -
  Skonieczna
  Przewodnicząca
  Rady Nadzorczej 29.06.2017 29 .06.2020
  Andrzej Podsiadło Członek Rady Nadzorczej 29.06.2017 29 .06.2020
  Krzysztof Dresler Członek Rady Nadzorczej 29.06.2017 29 .06.2020
  Maciej Stańczuk Członek Rady Nadzorczej 29.06.2017 29 .06.2020
  Dawid Pawłowski Członek Rady Nadzorczej 29.06.2017 29 .06.2020
  Źródło: Emitent
  INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
  AKCHONAR=USZY POS=ADAHĄCYC H, NA DZ=EŃ PRZEKAZAN=A RAPORTU,
  CO NAHMN=EH 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGRODMADZENIU
  Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na
  WZ
  Udział w kapitale
  zakładowym
  Udział w ogólnej
  liczbie głosów na
  WZ
  Klaudiusz Sytek 6 556 216 6 556 216 84,03% 84,03%
  Kamilla Sytek -
  Skonieczna
  503 907 503 907 6,46% 6,46%
  Rafał Bednarczyk 503 798 503 798 6,46% 6,46%
  Pozostali (free float) 237 974 237 974 3,05% 3,05%
  RAZEM 7 801 915 7 801 915 100,00% 100,00%
  Źródło: Emitent
  84,03%
  6,46%
  6,46% 3,05%
  Udział w kapitale zakładowym
  i w ogólnej liczbie głosów na WZ
  Klaudiusz Sytek Kamilla Sytek-Skonieczna
  Rafał Bednarczyk Pozostali (free float)  str. 6
  źródło: Emitent
  OP=S ORGAN=ZACH= GRUPY KAP=TAŁOWEH, ZE WSKAZAN=EM HEDNOSTEK
  PODLEGAHĄCYC: KONSOL=DACH=
  Na koniec =V kwartału 2017 roku struktura Grupy Kapitałowej Aforti przedstawiała się następująco:
  • Aforti Holding S.A. - podmiot dominujący
  • Aforti Finance S.A. – 84,21 % akcji
  • Aforti Collections S.A. – 100% akcji
  • Aforti Capital Sp. z o.o. – 100% udziałów
  • Aforti Factor S.A. (daw. Aforti Corporate Finance S.A. ) - 100% akcji
  • Aforti A c Sp. z o.o. – 100% udziałów
  • Aforti Exchange Sp. z o.o. – 99,92% udziałów
  • Aforti Exchange Romania S.A. - 90,00% akcji
  • Aforti Exchange Bulgaria A.D. - 90,00% akcji
  źródło: Emitent
  str. 7
  =NFORMACHE DOTYCZĄCE L=CZBY OSÓB ZATRUDN=ONYC: PRZEZ EM=TENTA,
  W PRZEL=CZEN=U NA PEŁNE ETATY
  Na koniec =V kwartału 2017 roku w spółce Aforti :olding S.A. zatrudnionych było 11 osób w
  przeliczeniu na pełne etaty oraz 49 os oby w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz kontrakty
  menedżerskie. W całej Grupie Kapitałowej Aforti zatrudnionych było 37 osób w przeliczeniu na pełne
  etaty oraz 11 2 osób w oparciu o umowy cywilno -prawne oraz kontrakty menadżerskie.
  str. 8
  Kwartalne skrócone SKONSOLIDOWANE sprawozdanie finansowe
  – wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej AFORT=
  str. 9
  BILANS
  Tabela 1. Skonsolidowane w ybrane dane finansowe z bilansu na dzień 31.12.2017 r. wraz z danymi
  porównawczymi oraz narastająco [dane w PLN]
  Aktywa
  Lp. Tytuł stan na dzień
  31.12.2017
  stan na dzień
  31.12.2016
  A AKTYWA TRWAŁE 20 909 255,77 15 042 427,67
  I Wartości niematerialne i prawne 598 144,28 716 779,38
  1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
  2 Wartość firmy 0,00 0,00
  3 =nne wartości niematerialne i prawne 598 144,28 708 279,38
  4 Zaliczki na wartości niemat erialne i prawne 0,00 8 500,00
  II Wartość firmy z konsolidacji 12 828 812,91 10 753 502,04
  1 Wartość firmy z konsolidacji - jednostki zależne 12 828 812,91 10 753 502,04
  III Rzeczowe aktywa trwałe 1 476 657,68 746 746,53
  1 Środki t rwałe 1 435 906,01 645 955,91
  a grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00
  b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9 577,38 1 237,66
  c urządzenia techniczne i maszyny 630 509,03 58 566,38
  d środki transportu 567 052,41 322 912,93
  e inne środki trwale 228 767,19 263 238,94
  2 Środki trwałe w budowie 40 751,67 73 054,12
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 27 736,50
  IV Należności długoterminowe 63 312,28 99 850,14
  1 Od jednostek powiązanych 0,00 91 000,00
  2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3 Od jednostek pozostałych 63 312,28 8 850,14
  V =nwestycje długoterminowe 2 973 549,99 763 153,06
  1 Nieruchomości 0,00 0,00
  2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3 Długoterminowe aktywa finansowe 2 973 549,99 763 153,06
  a w jednostkach powiązanych 2 924 049,98 763 153,06 - udziały lub akcje 2 176 325,92 0,00 - inne papiery wartościowe 734 856,34 734 856,34 - udzielone pożyczki 12 867,72 28 296,72 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c w pozostałych jednostkach 49 500,01 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 49 500,01 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 968 778,63 1 962 396,52
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 445 257,73 445 257,73  str. 10
  2 =nne rozliczenia międzyokresowe 2 523 520,90 1 517 138,79
  B AKTYWA OBROTOWE 68 720 196,67 18 834 114,24
  I Zapasy 0,00 0,00
  1 Materiały 0,00 0,00
  2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  3 Produkty gotowe 0,00 0,00
  4 Towary 0,00 0,00
  5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00
  II Należności krótkoterminowe 14 014 338,28 8 666 897,36
  1 Należności od jednostek powiązanych 5 545 175,27 7 941 145,48
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 031 429,27 3 142 570,24 - do 12 miesi ęcy 4 031 429,27 3 142 570,24 - powyżej 12 mi esięcy 0,00 0,00
  b inne 1 513 746,00 4 798 575,24
  2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 0,00 0,00
  2 Należności od pozostałych jednostek 8 469 163,01 725 751,88
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 511 855,67 368 118,25 - do 12 miesi ęcy 511 855,67 368 118,25 - powyżej 12 mi esięcy 0,00 0,00
  b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz innych świadczeń 504 977,44 195 983,31
  c inne 7 452 329,90 161 650,32
  d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III =nwestycje krótkoterminowe 52 364 507,57 8 522 545,02
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 52 364 507,57 8 522 545,02
  a w jednostkach powiązanych 6 854 692,00 2 516 600,00 - udziały lub akcje 6 854 692,00 2 496 600,00 - inne papiery wartościowe 0,00 20 000,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach 41 652 176,12 5 478 377,92
  - udziały lub akcje 1 667 996,43 1 574 996,43 - inne papiery wartościowe 3 907 000,00 324 000,00 - udzielone pożyczki 36 077 179,69 3 577 976,56 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 1 404,93
  c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 857 639,45 527 567,10 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 857 637,37 524 440,76 - inne środki pieniężne 2,08 3 126,34 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
  2 =nne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 341 350,82 1 644 671,86
  C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 89 629 452,44 33 876 541,91
  Źródło: Emitent
  str. 11
  PASYWA
  Lp. Tytuł stan na dzień
  31.12.2017
  stan na dzień
  31.12.2016
  A KAP=TAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 146 020,31 4 455 856,57
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 7 801 915,00 7 801 915,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy 3 504 854,16 1 750 968,18
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad
  wartością nominalną udziałów (akcji) 1 284 946,80 1 284 946,80
  III Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych (8 336 919,80) (5 620 238,40)
  VI Zysk (strata) netto 2 176 170,95 523 211,79
  X Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotowego (wielkość
  ujemna) 0,00 0,00
  B Kapitały mniejszości 1 318 199,26 881 774,25
  C Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00
  I Ujemna wartość firmy — jednostki zależne 0,00 0,00
  II Ujemna wartość firmy — jednostki współzależne 0,00 0,00
  D ZOBOW=ĄZAN=A = REZERWY NA ZOBOW=ĄZAN=A 83 165 232,86 28 538 911,09
  I Rezerwy na zobowiązania 30 968,62 94 214,47
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 5 805,39
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00
  3 Pozostałe rezerwy 30 968,62 88 409,08 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 30 968,62 88 409,08
  II Zobowiązania długoterminowe 63 435 023,93 17 889 357,87
  1 Wobec jednostek powiązanych 185 563,46 582 232,00
  2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3 Wobec pozostałych jednostek 63 249 460,47 17 307 125,87
  a kredyty i po życzki 26 333,33 396 690,50
  b z tytułu emisji dłu żnych papierów wartościowych 63 134 000,00 16 584 000,00
  c inne zobowiązania finansowe 89 127,14 326 435,37
  d zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  e inne 0,00 0,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 16 330 533,13 10 555 338,75
  1 Wobec jednostek powiązanych 378 647,60 123 463,69
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 357 901,18 68 065,68 - do 12 miesięcy 357 901,18 68 065,68 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 20 746,42 55 398,01
  2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 0,00 0,00
  2 Wobec pozostałych jednostek 15 951 885,53 10 431 875,06
  a kredyty i pożyczki 18 293,03 428 993,95  str. 12
  b z tytułu emisji dłu żnych papierów wartościowych 0,00 3 795 000,00
  c inne zobowiązania finansowe 13 244 833,99 1 478 148,77
  d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 506 932,89 2 467 826,48 - do 12 miesięcy 506 932,89 2 467 826,48 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 73,20
  f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 979 969,49 1 386 614,76
  h z tytułu wynagrodzeń 350 441,65 378 836,05
  i inne 851 414,48 496 381,85
  3 Fundusze specjalne 0,00 0,00
  IV Rozliczenia międzyokresowe 3 368 707,18 0,00
  1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2 =nne rozliczenia międzyokresowe 3 368 707,18 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 3 368 707,18 0,00
  PASYWA RAZEM 89 629 452,44 33 876 541,91
  Źródło: Emitent
  str. 13
  RAC:UNEK ZYSKÓW = STRAT – WAR=ANT PORÓWNAWCZY
  Tabela 2. Skonsolidowane w ybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat za okres =V kwartału
  i narastająco po dwunastu miesiącach 2017 r. wraz z danymi porównawczymi oraz narastająco [dane
  w PLN]
  Lp. Tytuł 01.10 .2017 -
  31.12.2017
  01.10 .2016 -
  31.12.2016
  01.01 .2017 -
  31.12.2017
  01.01 .2016 -
  31.12.2016
  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
  z nimi, w tym: 69 030 173,84 21 968 812,64 190 731 283,00 62 305 651,09
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 767 161,48 779 209,79 16 310 807,55 1 751 045,59
  II
  Zmiana stanu produktów (zwiększenie -
  wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość
  ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III Koszt wytworzenia produktów na własne
  potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów
  i materiałów 62 263 012,36 21 189 602,85 174 420 475,45 60 554 605,50
  B Koszty działalności operacyjnej 71 859 914,35 22 654 369,32 191 512 099,46 65 173 604,61
  I Amortyzacja 145 971,26 81 787,60 483 945,50 266 344,02
  II Zużycie materiałów i energii 189 532,20 79 655,96 550 659,38 247 684,55
  III Usługi obce 5 255 231,50 724 814,62 7 881 643,54 2 569 433,01
  IV Podatki i opłaty, w tym: 677 134,39 105 781,27 1 601 595,41 321 867,65 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Wynagrodzenia 942 631,79 356 890,83 2 846 704,70 1 053 897,44
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 188 022,41 55 206,03 498 592,92 124 549,13
  - emerytalne 71 932,81 189 326,03 45 370,90
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 134 735,36 68 722,38 3 189 505,92 122 936,17
  VIII Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 62 326 655,44 21 181 510,63 174 459 452,09 60 466 892,64
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) (2 829 740,51) (685 556,68) (780 816,46) (2 867 953,52)
  D Pozostałe przychody operacyjne 116 217,97 5 790,84 184 380,53 63 273,50
  I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
  aktywów trwałych 100,00 2 130,22 34 895,64 1 850,22
  II Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00
  IV Inne przychody operacyjne 116 117,97 3 660,62 149 484,89 61 423,28
  E Pozostałe koszty operacyjne (190 958,12) 26 990,49 238 455,51 75 784,09
  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 100,00 0,00 0,00 0,00
  II Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Inne koszty operacyjne (191 058,12) 26 990,49 238 455,51 75 784,09
  F Zysk (strata) z działalności operacyjnej
  (C+D -E) (2 522 564,42) (706 756,33) (834 891,44) (2 880 464,11)
  G Przychody finansowe 6 124 637,96 1 406 219,88 10 463 067,03 4 958 202,48
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00
  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00  str. 14
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00
  II Odsetki, w tym: (2 857,76) 8 251,13 56 246,77 31 126,66
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 37,72
  III Zysk ze zbycia inwestycji 1 499 878,03 1 260 000,00 2 703 126,96 2 520 000,00 - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 3 035 743,04 0,00 3 035 743,04 2 097 600,00
  V Inne 1 591 874,65 137 968,75 4 667 950,26 309 475,82
  H Koszty finansowe 2 115 003,92 468 575,99 5 095 673,49 1 322 869,78
  I Odsetki, w tym: 1 849 772,38 439 185,38 4 614 617,49 1 204 082,63
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 (55,42)
  II Strata z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,30 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00
  III Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Inne 265 231,54 29 390,61 481 055,70 118 787,15
  I Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części
  udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  J Zysk (strata) z działalności gospodarczej
  (F+G –H+/ –I) 1 487 069,62 230 887,56 4 532 502,10 754 868,59
  K Odpis wartości firmy 209 650,94 51 404,02 838 603,76 205 616,08
  I Odpis wartości firmy — jednostki zależne 209 650,94 51 404,02 838 603,76 205 616,08
  II Odpis wartości firmy — jednostki
  współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  L Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Odpis ujemnej wartości firmy — jednostki
  zależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Odpis ujemnej wartości firmy — jednostki
  współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  M
  Zysk (strata) z udziałów w jednostkach
  podporządkowanych wycenianych metodą
  praw własności
  0,00 0,00 0,00 0,00
  N Zysk (strata) brutto (J –K+L+/ –M) 1 277 418,68 179 483,54 3 693 898,34 549 252,51
  O Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 11 904,32
  P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku
  (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Q Zyski (straty) mniejszości 222 246,51 55 934,76 1 517 727,39 14 136,39
  R Zysk (strata) netto (N -O–P+/ –Q) 1 055 172,17 123 548,78 2 176 170,95 523 211,79
  Źródło: Emitent
  str. 15
  RAC:UNEK PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘŻNYC: (CAS: FLOW)
  Tabela 3. Skonsolidowane w ybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych za okres =V
  kwartału i narastająco po dwunastu miesiącach 2017 r. wraz z danymi porównawczymi oraz
  narastająco [dane w PLN]
  Lp. Tytuł 01.01 .2017 -
  31.12.2017
  01.01 .2016 -
  31.12.2016
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) netto 2 176 170,95 523 211,79
  II Korekty razem (24 048 926,43) (6 248 715,91)
  1 Zyski (straty mniejszości) 1 517 727,39 14 136,39
  2 Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych
  metodą praw własności 0,00 0,00
  3 Amortyzacja 483 945,50 266 344,02
  4 Odpisy wartości firmy 838 603,76 205 616,08
  5 Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 0,00
  6 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  7 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 558 370,72 1 172 955,97
  8 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (34 895,64) (2 130,22)
  9 Zmiana stanu rezerw (63 245,85) 76 357,60
  10 Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00
  11 Zmiana stanu należności (24 713 131,43) (3 608 252,30)
  12 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów (2 822 127,71) 4 479 145,07
  13 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 665 646,11 (2 148 802,44)
  14 Inne korekty (5 479 819,28) (6 704 086,09)
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (= ± ==) (21 872 755,48) (5 725 504,12)
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I Wpływy 68 270,00 118 925,00
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 48 270,00 3 000,00
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne 0,00 0,00
  3 Z aktywów finansowych, w tym: 20 000,00 115 925,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 20 000,00 115 925,00
  - zbycie aktywów finansowych 20 000,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 115 925,00
  - odsetki 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  4 =nne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
  II Wydatki 7 925 404,40 1 576 424,24
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 1 263 915,47 122 565,67
  2 =nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne 0,00 0,00
  3 Na aktywa finansowe, w tym: 6 661 488,93 719 002,23
  a) w jednostkach powiązanych 2 176 325,92 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 4 485 163,01 719 002,23  str. 16
  - nabycie aktywów finansowych 4 451 092,00 719 002,23
  - udzielone pożyczki długoterminowe 34 071,01 0,00
  4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom
  (akcjonariuszom) mniejszościowym 0,00 0,00
  5 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 734 856,34
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (= -II) (7 857 134,40) (1 457 499,24)
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I Wpływy 63 668 957,23 15 413 240,26
  1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00
  2 Kredyty i pożyczki 8 177 025,24 1 056 113,60
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 43 669 000,00 14 326 000,00
  4 =nne wpływy finansowe 11 822 931,99 31 126,66
  II Wydatki 30 608 995,00 7 715 127,52
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
  3 =nne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
  zysku 0,00 0,00
  4 Spłaty kredytów i pożyczek 781 058,09 240 308,19
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 3 547 000,00 4 124 000,00
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 392 319,42 160 112,87
  8 Odsetki 4 614 617,49 1 204 082,63
  9 Inne wydatki finansowe 21 274 000,00 1 986 623,83
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (= -II) 33 059 962,23 7 698 112,74
  D Przepływy pieniężne netto, razem (A.=== ± B.=== ± C===) 3 330 072,35 515 109,38
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 330 072,35 515 109,38
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  F Środki pieniężne na początek okresu 527 567,10 12 457,72
  G Środki pienię żne na koniec okresu (F±E), w tym: 3 857 639,45 527 567,10
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00
  Źródło: Emitent
  str. 17
  RAC:UNEK ZESTAW=EN=A ZM=AN W KAP=TALE WŁASNYM
  Tabela 4. Skonsolidowane w ybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym za okres
  =V kwartału i narastająco po dwunastu miesiącach 2017 r. wraz z danymi porównawczymi oraz
  narastająco [dane w PLN]
  Lp. Tytuł 01.01 .2017 -
  31.12.2017
  01.01 .2016 -
  31.12.2016
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4 455 856,57 3 932 644,78
  - zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
  korektach 4 455 856,57 3 932 644,78
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7 801 915,00 7 801 915,00
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00
  - aport 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - umorzenie udziałów (akcji) 0,00 0,00 ...... 0,00 0,00
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7 801 915,00 7 801 915,00
  2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 750 968,18 1 057 505,80
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 753 885,98 693 462,38
  a zwiększenie (z tytułu) 1 753 885,98 693 462,38
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej, 0,00 0,00
  - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 693 462,38
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
  minimalną wartość) 1 753 885,98 0,00
  - emisja nowych akcji 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu przeniesienia na kapitał rez.) 0,00 0,00
  - pokrycia straty 0,00 0,00
  - przeniesienie na kapitał podstawowy (rejestracja akcji
  serii D) 0,00 0,00
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3 504 854,16 1 750 968,18
  3
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
  okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki)
  rachunkowości
  0,00 0,00
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
  okresu 0,00 0,00
  4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
  okresu 0,00 0,00
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
  rezerwowych 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu odpisów z zysku) 0,00 0,00
  - zwiększenie z tytułu przeniesienia z kap. Zapasowego 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - wypłata dywidendy 0,00 0,00
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
  okresu 0,00 0,00
  5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00  str. 18
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
  - zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00
  b zmniejszenie 0,00 0,00
  - pokrycie strat 0,00
  - przeniesienie na kapitał zapasowy 0,00 0,00
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu ( -) (5 620 238,40) (5 467 358,48)
  - zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  - korekty błędów podstawowych (1 486 007,21) (5 467 358,48)
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (7 106 245,61) 693 462,38
  a zwiększenie (z tytułu) 1 753 885,98 693 462,38
  - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 1 753 885,98 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) (523 211,79) (540 582,46)
  - …. (523 211,79) (540 582,46)
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (8 336 919,80) (5 620 238,40)
  5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (8 336 919,80) (5 620 238,40)
  6. Wynik netto 2 176 170,95 523 211,79
  a zysk netto 2 176 170,95 523 211,79
  b strata netto (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 146 020,31 4 455 856,57
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 146 020,31 4 455 856,57
  źródło: Emitent
  str. 19
  Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
  – wybrane JEDNOSTKOWE dane finansowe Aforti Holding S.A.
  str. 20
  BILANS
  Tabela 5. Jednostkowe w ybrane dane finansowe z bilansu na dzień 31.12.2017 r. wraz z danymi
  porównawczymi oraz narastająco [dane w PLN]
  Aktywa
  Lp. Tytuł stan na dzień
  31.12.2017
  stan na dzień
  31.12.2016
  A AKTYWA TRWAŁE 45 056 255,43 23 864 523,96
  I Wartości niematerialne i prawne 48 843,91 3 252,12
  1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
  2 Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00
  3 =nne wartości niematerialne i prawne 48 843,91 3 252,12
  4 Zaliczki na wartości niemat erialne i prawne 0,00 0,00
  II Rzeczowe aktywa trwałe 538 925,52 542 200,12
  1 Środki t rwałe 538 925,52 542 200,12
  a grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00
  b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 555,00 0,00
  c urządzenia techniczne i maszyny 149 440,56 28 591,43
  d środki transportu 172 900,53 256 930,63
  e inne środki trwale 208 029,43 256 678,06
  2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  III Należności długoterminowe 37 539,71 2 000,00
  1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3 Od jednostek pozostałych 37 539,71 2 000,00
  IV =nwestycje długoterminowe 41 989 747,03 22 427 910,34
  1 Nieruchomości 0,00 0,00
  2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3 Długoterminowe aktywa finansowe 41 989 747,03 22 427 910,34
  a w jednostkach powiązanych 41 989 747,03 22 427 910,34
  - udziały lub akcje 29 569 391,30 19 533 580,00
  - inne papiery wartościowe 734 856,34 734 856,34
  - udzielone pożyczki 11 685 499,39 2 159 474,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  4 =nne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 441 199,26 889 161,38
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00  str. 21
  2 =nne rozliczenia międzyokresowe 2 441 199,26 889 161,38
  B AKTYWA OBROTOWE 18 526 802,29 11 745 581,60
  I Zapasy 0,00 0,00
  1 Materiały 0,00 0,00
  2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  3 Produkty gotowe 0,00 0,00
  4 Towary 0,00 0,00
  5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00
  II Należności krótkoterminowe 6 289 954,78 5 508 452,58
  1 Należności od jednostek powiązanych 6 147 738,89 5 209 899,80
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 584 619,55 313 358,50
  - do 12 miesi ęcy 4 584 619,55 313 358,50
  - powyżej 12 mi esięcy 0,00 0,00
  b inne 1 563 119,34 4 896 541,30
  2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 0,00 0,00
  3 Należności od pozostałych jednostek 142 215,89 298 552,78
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 57 547,58 59 865,69
  - do 12 miesi ęcy 57 547,58 59 865,69
  - powyżej 12 mi esięcy 0,00 0,00
  b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz innych świadczeń 18 849,44 104 465,00
  c inne 65 818,87 134 222,09
  d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III =nwestycje krótkoterminowe 10 176 511,66 5 228 956,46
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 176 511,66 5 228 956,46
  a w jednostkach powiązanych 7 037 222,40 3 160 000,00
  - udziały lub akcje 7 037 222,40 3 140 000,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 20 000,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach 1 389 000,00 1 774 000,00
  - udziały lub akcje 1 200 000,00 1 200 000,00
  - inne papiery wartościowe 189 000,00 574 000,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 750 289,26 294 956,46
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 750 289,26 294 956,46
  - inne środki pieniężne 0,00 0,00
  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
  2 =nne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 060 335,85 1 008 172,56
  C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 63 583 057,72 35 610 105,56
  Źródło: Emitent
  str. 22
  Pasywa
  Lp. Tytuł stan na dzień
  31.12.2017
  stan na dzień
  31.12.2016
  A KAP=TAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 14 221 928,12 11 693 493,39
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 7 801 915,00 7 801 915,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3 504 854,16 1 750 968,18
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad
  wartością nominalną udziałów (akcji) 1 284 946,80 1 284 946,80
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych (499 270,56) 386 724,23
  VI Zysk (strata) netto 3 414 429,52 1 753 885,98
  VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
  ujemna) 0,00 0,00
  B ZOBOW=ĄZAN=A = REZERWY NA ZOBOW=ĄZAN=A 49 361 129,60 23 916 612,17
  I Rezerwy na zobowiązania 22 000,00 13 222,57
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00
  3 Pozostałe rezerwy 22 000,00 13 222,57 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 22 000,00 13 222,57
  II Zobowiązania długoterminowe 47 373 366,84 16 325 696,97
  1 Wobec jednostek powiązanych 112 876,00 2 779 104,61
  2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3 Wobec pozostałych jednostek 47 260 490,84 13 546 592,36
  a kredyty i po życzki 0,00 0,00
  b z tytułu emisji dłu żnych papierów wartościowych 47 216 000,00 13 141 000,00
  c inne zobowiązania finansowe 44 490,84 280 842,36
  d zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  e inne 0,00 124 750,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 1 965 762,76 7 577 692,63
  1 Wobec jednostek powiązanych 526 618,90 380 538,51
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 27 324,17 79 953,78 - do 12 miesięcy 27 324,17 79 953,78 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 499 294,73 300 584,73
  2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 0,00 0,00
  3 Wobec pozostałych jednostek 1 439 143,86 7 197 154,12
  a kredyty i pożyczki 9 600,00 9 600,00
  b z tytułu emisji dłu żnych papierów wartościowych 0,00 3 795 000,00
  c inne zobowiązania finansowe 102 797,39 135 481,36
  d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 266 257,89 2 313 134,08  str. 23
  - do 12 miesięcy 266 257,89 2 313 134,08 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
  f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 452 497,71 475 637,99
  h z tytułu wynagrodzeń 143 872,56 131 885,33
  i inne 464 118,31 336 415,36
  4 Fundusze specjalne 0,00 0,00
  IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00
  PASYWA RAZEM 63 583 057,72 35 610 105,56
  Źródło: Emitent
  str. 24
  RAC:UNEK ZYSKÓW = STRAT – WAR=ANT PORÓWNAWCZY
  Tabela 6. Jednostkowe w ybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat za okres =V kwartału
  i narastająco po dwunastu miesiącach 2017 r. wraz z danymi porównawczymi oraz narastająco [dane
  w PLN]
  Lp. Tytuł 01.10 .2017 -
  31.12.2017
  01.10 .2016 -
  31.12.2016
  01.01 .2017 -
  31.12.2017
  01.01 .2016 -
  31.12.2016
  A
  Przychody netto ze sprzedaży i
  zrównane z nimi,
  w tym:
  3 531 965,31 235 414,13 6 997 715,26 827 162,93
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 3 531 965,31 235 414,13 6 997 715,26 827 162,93
  II
  Zmiana stanu produktów
  (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III Koszt wytworzenia produktów na
  własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B Koszty działalności operacyjnej 4 609 937,35 775 018,15 7 187 438,43 2 745 912,86
  I Amortyzacja 34 443,95 57 165,12 155 357,71 171 603,90
  II Zużycie materiałów i energii 93 361,45 52 022,02 281 521,58 166 768,02
  III Usługi obce 1 469 393,45 466 013,07 3 042 403,41 1 793 666,67
  IV Podatki i opłaty, w tym: 29 758,25 5 498,17 47 582,40 24 522,50
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Wynagrodzenia 313 248,57 132 641,19 750 258,53 479 725,62
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 72 951,80 9 768,21 115 421,80 21 455,75
  -emerytalne 26 236,66 44 256,39
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 596 779,88 51 910,37 2 794 893,00 88 170,40
  VIII Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 0,00 0,00 0,00
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) (1 077 972,04) (539 604,02) (189 723,17) (1 918 749,93)
  D Pozostałe przychody operacyjne 20,00 1 866,83 45 530,44 2 481,84
  I Zysk z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów trwałych 0,00 1 850,22 34 795,64 1 850,22
  II Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00
  IV Inne przychody operacyjne 20,00 16,61 10 734,80 631,62
  E Pozostałe koszty operacyjne 8 814,45 0,00 19 101,39 1 458,23
  I Strata z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Inne koszty operacyjne 8 814,45 0,00 19 101,39 1 458,23
  F Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C+D -E) (1 086 766,49) (537 737,19) (163 294,12) (1 917 726,32)
  G Przychody finansowe 4 694 150,60 1 260 063,81 6 211 621,93 4 620 537,30
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w
  tym: 0,00 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00  str. 25
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00
  II Odsetki, w tym: 157 977,36 62,68 451 670,35 2 935,37
  - od jednostek powiązanych 146 462,56 0,00 439 247,55 2 584,28
  III Zysk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym: 1 500 426,96 1 260 000,00 2 703 126,96 2 520 000,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00
  IV Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 3 035 743,04 0,00 3 035 743,04 2 097 600,00
  V Inne 3,24 1,13 21 081,58 1,93
  H Koszty finansowe 792 278,14 303 219,74 2 633 898,29 948 925,00
  I Odsetki, w tym: 791 935,87 303 219,74 2 632 105,85 948 832,56
  - dla jednostek powiązanych 65 472,33 0,00 264 595,14 0,00
  II Strata z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00
  III Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Inne 342,27 0,00 1 792,44 92,44
  I Zysk (strata) brutto (F+G -H) 2 815 105,97 419 106,88 3 414 429,52 1 753 885,98
  J Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  K
  Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty)
  0,00 0,00
  L Zysk (strata) netto (I -J-K) 2 815 105,97 419 106,88 3 414 429,52 1 753 885,98
  Źródło: Emitent
  str. 26
  RAC:UNEK PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘŻNYC: (CAS: FLOW)
  Tabela 7. Jednostkowe w ybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych za okres =V
  kwartału i narastająco po dwunastu miesiącach 2017 r. wraz z danymi porównawczymi oraz
  narastająco [dane w PLN]
  Lp. Tytuł 01.01 .2017 -
  31.12.2017
  01.01 .2016 -
  31.12.2016
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) netto 3 414 429,52 1 753 885,98
  II Korekty razem (10 915 878,07) (3 406 346,67)
  3 Amortyzacja 155 357,71 171 603,90
  6 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  7 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 161 962,97 901 649,06
  8 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (34 795,64) (1 850,22)
  9 Zmiana stanu rezerw 8 777,43 1 171,09
  10 Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00
  11 Zmiana stanu należności (537 741,91) (3 265 660,85)
  12 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów (6 156 152,27) 2 363 667,67
  13 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2 604 201,17) (1 479 327,32)
  14 Inne korekty (3 909 085,19) (2 097 600,00)
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (= ± ==) (7 501 448,55) (1 652 460,69)
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I Wpływy 10 034 482,61 1 761 257,55
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 48 270,00 2 720,00
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne 0,00 0,00
  3 Z aktywów finansowych, w tym: 9 986 212,61 1 758 537,55
  a) w jednostkach powiązanych 649 698,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 9 336 514,61 1 758 537,55
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 9 336 514,61 1 758 537,55
  - odsetki 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  4 =nne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
  II Wydatki 27 197 150,12 7 102 665,04
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 366 468,82 26 554,70
  2 =nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne 0,00 0,00
  3 Na aktywa finansowe, w tym: 26 830 681,30 6 341 254,00
  a) w jednostkach powiązanych 7 968 141,30 0,00  str. 27
  b) w pozostałych jednostkach 18 862 540,00 6 341 254,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 2 000 000,00
  - udzielone pożyczki długoterminowe 18 862 540,00 4 341 254,00
  4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 734 856,34
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (17 162 667,51) (5 341 407,49)
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I Wpływy 36 809 072,88 13 700 854,98
  1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00
  2 Kredyty i pożyczki 1 537 930,00 3 158 919,61
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 34 801 000,00 10 466 000,00
  4 =nne wpływy finansowe 470 142,88 75 935,37
  II Wydatki 10 689 624,02 6 413 358,30
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
  3 =nne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
  zysku 0,00 0,00
  4 Spłaty kredytów i pożyczek 4 204 158,61 1 151 661,00
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 3 547 000,00 4 124 000,00
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 306 359,56 160 112,87
  8 Odsetki 2 632 105,85 904 584,43
  9 Inne wydatki finansowe 0,00 73 000,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (= -II) 26 119 448,86 7 287 496,68
  D Przepływy pieniężne netto, razem (A.=== ± B.=== ± C===) 1 455 332,80 293 628,50
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 455 332,80 293 628,50
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  F Środki pieniężne na początek okresu 294 956,46 1 327,96
  G Środki pienię żne na koniec okresu (F±E), w tym: 1 750 289,26 294 956,46
  - o ograniczonej możliwości dysponowania
  Źródło: Emitent
  str. 28
  RAC:UNEK ZESTAW=EN=A ZM=AN W KAP=TALE WŁASNYM
  Tabela 8. Jednostkowe w ybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym za okres =V
  kwartału i narastająco po dwunastu miesiącach 2017 r. wraz z danymi porównawczymi oraz
  narastająco [dane w PLN]
  Lp. Tytuł 01.01 .2017 -
  31.12.2017
  01.01 .2016 -
  31.12.2016
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11 693 493,39 9 939 607,41
  - korekty błędów podstawowych i zmiany zasad
  rachunkowości 0,00 0,00
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
  korektach 11 693 493,39 9 939 607,41
  1 Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
  dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 7 801 915,00 7 801 915,00
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00
  - aport
  b zmniejszenie (z tytułu)
  - umorzenie udziałów (akcji)
  ......
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7 801 915,00 7 801 915,00
  2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 750 968,18 1 057 505,80
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 753 885,98 693 462,38
  a zwiększenie (z tytułu) 1 753 885,98 693 462,38
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej,
  - z podziału zysku (ustawowo) 1 753 885,98 693 462,38
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
  minimalną wartość)
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - pokrycia straty
  - …………..
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3 504 854,16 1 750 968,18
  3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
  okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
  4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
  okresu 0,00 0,00
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu)
  - ………..
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - …………
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
  okresu 0,00 0,00
  5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 386 724,23 386 724,23  str. 29
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 386 724,23 386 724,23
  - zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  - korekty błędów podstawowych
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 386 724,23 386 724,23
  a zwiększenie (z tytułu) 1 753 885,98 693 462,38
  - podziału zysku z lat ubiegłych 1 753 885,98 693 462,38
  b zmniejszenie 1 753 885,98 693 462,38
  - pokrycie strat 0,00 0,00
  - przeniesienie na kapitał zapasowy 1 753 885,98 693 462,38
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 386 724,23 386 724,23
  5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu ( -) 0,00 0,00
  - zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  - korekty błędów podstawowych (885 994,79)
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (885 994,79) 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - przeniesienie zysku z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (885 994,79) 0,00
  5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (499 270,56) 386 724,23
  6. Wynik netto 3 414 429,52 1 753 885,98
  a zysk netto 3 414 429,52 1 753 885,98
  b strata netto (wielkość ujemna)
  c odpisy z zysku (wielkość ujemna)
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14 221 928,12 11 693 493,39
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14 221 928,12 11 693 493,39
  źródło: Emitent
  str. 30
  =nformacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu
  w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
  str. 31
  Niniejszy raport, obejmujący dane za czwarty kwartał 2017 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi
  przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań
  finansowych. Raport prezentuje jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek
  zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym
  obejmujące czwarty kwartał 2017 roku oraz dane narastająco za okres od początku roku do dnia
  31 grudnia 2017 roku, wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 2016
  rok.
  Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. Zasady
  rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego sprawozdania finansowego za
  czwarty kwartał 2017 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 wrz eśnia 1994 r. z późniejszymi
  zmianami, zwaną dalej „ustawą”. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów
  historycznych, z wyjątkiem środków trwałych podlegających okresowym aktualizacjom wyceny według
  zasad określonych w ustawie oraz odrębnych prze pisach, przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.
  Aforti :olding S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
  4.1 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trw ały wycenia się według cen nabycia
  pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne.
  Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących
  nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego m.in. stawki i kwoty
  rocznych odpisów amortyzacyjnych.
  Składniki ww. majątku trwałego o wartości początkowej nieprzekraczającej 100 zł obciążają koszty
  działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Amortyzacja jest dokonywana
  metodą lin iową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej, uwzględnia się
  okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i
  prawnych.
  Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają jeg o koszty ulepszenia.
  Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu
  zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w ustawie.
  Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogół u kosztów pozostających w bezpośrednim
  związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub
  innych przyczyn powoduj ących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości
  niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych
  kosztów operacyjnych.  str. 32
  4.2. Należności długoterminowe i krótkoterminowe
  Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości
  netto (wartość brutto pomniejszona o odpis aktualizacyjny).
  Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na podstawie indywidualnej oceny należności
  od poszczególnych dłużników, jak również na podstawie ogólnej oceny należności (bez identyfikacji
  dłużnika).
  =ndywidualnych odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się osobno dla każdej
  nieściągalnej należności. =ch wartość określa się na podstawie oceny ryzyka nieściągalności
  przypisanego konkretnemu dłużnikowi. Odpisy dotyczą konkretnej należności i mają ściśle określoną
  kwotę wynikającą z dokumentów źródłowych i kont analitycznych należności. Należności wyrażone
  w walutach obcych wycenia się na dzień bilanso wy po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego
  w tym dniu.
  Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez tworzenie rezerw do wysokości niepokrytej
  gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Rezerwy tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie
  wiąże si ę z daną należnością. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe
  na dzień wyceny i przy zapłacie odnosi się do kosztów bądź przychodów finansowych,
  a w uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów,
  a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio
  na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).
  4.3. Zapasy
  Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.
  W przypadku, gdy wartość towarów (materiałów) wyceniona według cen nabycia lub zakupu jest
  wyższa od ceny sprzedaży netto, różnicę wycen odpisuje się w pozostałe koszty operacyjne, obniżając
  tym samym wartość zapasów i wynik finansowy.
  4.4. Środki pieniężne
  Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się
  na dzień bilansowy po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego w tym dniu.
  4.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
  Rozliczenia międzyokr esowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione w danym
  okresie dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.  str. 33
  Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas
  i sposób rozliczenia jest uzasadniony cha rakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady
  ostrożnej wyceny.
  4.6. Kapitał zakładowy
  Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie
  i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wk łady kapitałowe ujmuje się jako
  należne wkłady na poczet kapitału.
  4.7. Rezerwy na zobowiązania
  Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania
  i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartośc i. Rezerwy zalicza się
  odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych,
  zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
  4.8. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
  Zobowiązania są w ykazywane w kwocie nominalnej lub wymagającej zapłaty (zobowiązania z tytułu
  pożyczek), to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłacenia na dzień bilansowy. Odsetki
  te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.
  Zobowiązania wyrażone w walutach ob cych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie
  Narodowego Banku Polskiego w tym dniu.
  Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny
  i przy uregulowaniu, zalicza się do kosztów bądź przychodów finansowych, a w uzasadnionych
  przypadkach do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia
  środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
  Heśli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań,
  z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części
  sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
  4.9. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów do konywane są w wysokości prawdopodobnych
  zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
  • ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę
  zobowiązania można oszacować w sposób wiarygo dny,  str. 34
  • z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec
  nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie
  jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty
  długotrwałego użytku.
  Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosowanie do upływu czasu. Czas
  i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady
  ostrożności.
  4.10. Podatek dochodowy odroczony
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
  aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia
  w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odr oczonego podatku dochodowego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej
  w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi,
  które spowodują w przyszłości zmnie jszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty
  podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
  dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
  przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku
  dochodowego w przyszłości.
  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
  uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
  podatkowego.
  Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu
  sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również
  na kapitał własny.
  4.11. Rozliczenie wyniku finansowego  str. 35
  Przeniesienie wyniku finansowego netto następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez
  organ do tego upoważniony.
  4.12. Przychody ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała
  znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania
  usługi.
  Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po
  uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.
  4.13. Wycena transakcji w walutach obcych
  Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień
  ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
  • kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka —
  w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut lub operacji zapłaty n ależności
  lub zobowiązań,
  • średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że
  w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs -
  w przypadku pozostałych operacji.
  Na dzień bilansowy w ycenia się w walutach obcych:
  • składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych
  metodą praw własności) - po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego w tym dniu,
  • składniki pasywów - po kursie średnim Narodowego Banku Pol skiego w tym dniu.
  Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych,
  powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza
  się do przychodów / kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia
  produktu, ceny nabycia towaru, ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków
  trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
  4.14. Opodatkowanie
  Wynik finansowy brutto korygują:
  - bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
  - pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty).
  str. 36
  4.15. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  Poniżej zaprezentowano kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki, spor ządzone zgodnie z
  obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości - za I V kwartał 2017 r., narastająco za czwarty kwartał
  2017 r. wraz z danymi porównawczymi za rok wcześniejszy (rachunek zysków i strat) oraz na 31 grudnia
  2017 r. wraz z danymi porównawczymi na 31 grudnia roku wcześniejszego (bilans).
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w oparciu o zasady rachunkowości funkcjonujące w
  Spółce i jest zgodne z Ustawą o rachunkowości. W trakcie okresu, za które przygotowane jest
  sprawozdanie, nie dokonywa no zmian polityki rachunkowości.
  Dane finansowe podane są w PLN.
  str. 37
  Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta
  w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem
  najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności
  o nietypowym charakterze mających wpływ na osiągnięte wyniki
  str. 38
  5.1. Komentarz dotyczący skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Aforti
  W =V kwartale 2017 roku Grupa Aforti wypracowała ponad 69,03 mln zł przychodów ze sprzedaży, co
  stanowi wzrost o 214,22 proc. w stosunku do 2016 roku. Zysk netto całej Grupy we wskazanym okresie
  wyniósł 1,05 mln zł i był on wyższy niż rok wcześniej o 754,0 5 procent.
  W ujęciu narastającym, na koniec 2017 roku Grupa Aforti wygenerowała ponad 190,73 mln zł
  przychodów ze sprzedaży netto oraz 2,17 mln zł zysku netto. W odniesieniu do roku poprzedniego,
  oba wyniki były wyższe o odpowiednio: 206,12 oraz 315,93 pro cent.
  Bilans
  Wartość aktywów trwałych Grupy Aforti na koniec grudnia 2017 r. wyniosła blisko 21 mln zł i była
  wyższa 39,00 procent rok -do -roku. Należności długoterminowe Grupy osiągnęły poziom 63,3 tys. zł
  i w porównaniu do roku poprzedniego zostały zmni ejszone o 57,71 procent. Hednocześnie łączna
  wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wzrosła o 191, 41 proc. do poziomu 83,16 mln złotych.
  Wartość kapitału własnego w Grupie Aforti wzrosła o 15,49 proc. do 5,14 mln złotych.
  Wybrane aktywności biznesowe poszczególnych Spółek holdingu:
  1) Aforti Finance S.A.
  • przygotowanie do uruchomienia kolejnych sprzedażowych oddziałów własnych (docelowo
  będzie ich 10);
  • wdrożenie nowych narzędzi marketingowych w celu pozyskania nowych klientów;
  • wartość sprzedanych mikropożyczek r -d-r (=V kwartał do =V kwartału) wzrosła o 759,93 proc.
  • wartość złożonych wniosków pożyczkowych wzrosła kwartał -do -kwartału o 1011,66 proc.
  źródło: Emitent
  str. 39
  2) Aforti Exchange Sp. z o .o.
  o Wdrożenie kolejnych nowych funkcjonalności platformy internetowej wymiany walut
  www.afortiexchange.pl ,
  o W =V kwartale kontynuacja polityki sprzedażowej ukierunkowanej na małe i średnie
  przedsiębiorstwa jako głów nych klientów serwisu internetowego
  www.afortiexchange.pl
  o Dynamika wartości wymienionej waluty YoY (=V kwartał 2017r do =V kwartał 2016r ) na
  polskiej platformie wynosi 247,32 proc.
  źródło: Emitent
  3) Aforti Ac Sp. z o.o.
  o Świadczenie usług księgowo -kadrowych na potrzeby obsługi Spółek
  4) Aforti Collections S.A.
  o Pozyskanie ponad 2,64 mln zł wartości spraw windykacyjnych
  o Zmiana modelu nabywanych zleceń
  źródło: Emitent
  str. 40
  5) Aforti Exchange Romania S.A.
  o Rozpoczęcie procesu budowy sieci sprzedaży (1 Dyrektor Zarządzający + 5
  Regionalnych Dyrektorów Sprzedaży)
  o Wartość waluty wymienionej na platformie rumuńskiej: 1,57 mln euro
  źródło: Emitent
  5.2. Komentarz dotyczący jednostkowych wyników finansowych spółki Aforti Holding S.A.
  W raportowanym okresie ostatniego kwartału 2017 roku spółka Aforti :olding S.A. wygenerowała 3,53
  mln zł przychodów ze sprzedaży, co wobec analogicznego okresu w roku poprzednim oznacza wzrost
  o 1 400,32 procent. Zysk netto wyniósł 2,81 mln zł i był wyższy o 571,69 proc. niż rok wcześniej. Koszty
  działalności operacyjne Emitenta we wskazanym okresie osiągnęły wysokość 4,60 mln zł i były wyższe
  o 494,82 proc. od kosztów zanotowanych w 2016 roku.
  Nara stająco, po dwunastu miesiącach 2017 roku, Emitent wypracował ponad 6,99 mln zł przychodów
  ze sprzedaży oraz 3,41 mln zł zysku netto. Wyniki te były wyższe rok -do -roku o odpowiednio: 845,99 i
  94,68 procent. Wartość kosztów działalności operacyjnej na konie c 2017 roku wynosiła 7,18 mln zł i
  również była ona wyższa o 261,75 procent.
  Należy podkreślić, iż Emitent , będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywnej działalności
  operacyjnej. Zarząd Spółki główną uwagę koncentruje na budowie grupy firm świadczących usługi
  finansowe dla przedsiębiorców . Celem Em itenta jest skupienie się tylko na kilku liniach celem
  szybkiego rozwoju rentowności operacyjnej spółek zależnych.
  W =V kwartale 2017 roku Aforti :olding S.A. zakończyła niepubliczne emisje 14 serii obligacji na łączną
  kwotę 9.763.000,00 złotych. Pozyskane w ten sposób środki p rzeznaczone zostały na finansowanie  str. 41
  działalności bieżącej oraz strategicznej . O Emisjach obligacji Spółka informuje za pomocą Rapor tów
  Bieżący ch.
  Statystyki notowań akcji Aforti Holding S.A. na rynku NewConnect
  W =V kwartale 2017 roku wartość obrotów akcjami Emitenta osiągnęła poziom ponad 623 tys. zł (147
  tys. euro). Średni wolumen na sesję wynosił 4 458, co dało Spółce 71 pozycję na 411 notowanych
  spółek.
  Heśli chodzi o stopę zwrotu z akcji, Aforti :olding S.A. znalazła się na miejscu 6., gdzie od początku 2017
  roku stopa zwrotu wynosiła 117,01 proc., zaś na koniec =V kwartału 112,67 procent. Minimalny kurs
  notowań we wskazanym okresie wynosił 1,46 zł, zaś maksymalny 4,00 złote.
  Kapital izacja Spółki na koniec =V kwartału 2017 r. osiągnęła poziom 24,89 mln zł (5,97 mln euro),
  co uplasowało Emitenta na 85 pozycji. Wartość księgowa wyniosła 5,58 mln złotych. Wskaźnik C/Z
  (P/E) zatrzymał się na poziomie 22,2. Hednocześnie wskaźnik C/WK (P/B V) wynosił 4,46.
  Wskaźniki C/Z (P/E) sugerują poziom, na jakim w danym momencie rynek wycenia daną akcję .
  Wskaźnik C/WK (P/BV) informuje o bieżącej wycenie przez rynek wartości księgowej (ang. book value),
  czyli różnicy pomiędzy aktywami bilansowymi a zo bowiązaniami ogółem. Pokazuje on efektywność
  wykorzystania aktywów, nie uwzględniając źródła pochodzenia kapitału. Spółki z wyższą rentownością
  kapitału własnego mają zazwyczaj wyższy wskaźnik P/BV. Wskaźnik ten informuje ile razy wartość
  spółki na rynku j est większa (mniejsza) od jej wartości księgowej. Spółki reprezentujące kapitałochłonne
  sektory gospodarki mogą mieć wskaźnik C/WK niższy od firm konsultingowych czy informatycznych.
  str. 42
  Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania
  publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle
  wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym
  str. 43
  Zgodnie z raportem bieżącym ESP I 1/2018 z dn. 02 stycznia 2018 r. Spółka odstąpiła od publikacji
  prognozy wyników na rok 2018.
  W opinii Zarządu Spółki dynamicznie zwiększająca się skala działalności Emitenta oraz czynniki
  zewnętrzne związane z jego otoczeniem rynkowym ograniczają możli wość precyzyjnego ustalenia
  prognozy wyniku finansowego Emitenta. Biorąc pod uwagę powyższe, publikacja prognoz finansowych
  byłaby obarczona zbyt dużym ryzykiem i mogłaby wprowadzić inwestorów w błąd.
  str. 44
  stanu realizacji działań i inwestycji emitenta
  wskazany ch w Dokumencie Informacyjnym
  oraz harmonogram ich realizacji
  str. 45
  Nie dotyczy
  str. 46
  =nformacje na temat aktywności podejmowanej przez emitenta
  w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
  inicjatywy nastawione na wprowadzenie
  rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie
  str. 47
  Emitent w okresie objętym niniejszym Raportem podejmował czynności związane z bieżącą
  działalnością o raz rozwojem swoich spółek zależnych. Podejmowane inicjatywy nie były związane
  z wprowadzeniem rozwiązań innowacyjnych.
  str. 48
  Oświadczenie Zarządu
  str. 49
  Zarząd Aforti :olding S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe
  za IV kwartał 2017 r. oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami
  obowiązującymi Spółkę oraz, że raport kwartalny zawiera prawdziwy obra z rozwoju i osiągnięć oraz
  sytuacji Spółki.
  Warszawa, 14 lutego 2018 r.
  _______________________________
  Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu
  str. 50
  Wykaz raportów bieżących emitenta
  opublikowanych w IV kwartale 2017 roku
  str. 51
  Raporty bieżące opublikowane przez Emitenta w okresie =V kwartału 201 7 roku.
  1) System EBI
  2017 -12 -27 08:31:45 Bieżący | 97/2017
  Terminowy wykup obligacji serii M32 / Buy out of the M32 series bonds
  2017 -12 -22 17:04:35 Bieżący | 96/2017
  Przydział Obligacji serii N54 / N54 Series Bonds Allocation
  2017 -12 -22 16:28:10 Bieżący | 95/2017
  Terminowy wykup obligacji serii L12
  2017 -12 -15 17:06:20 Bieżący | 94/2017
  Przydział Obligacji serii N53 / N53 Series Bonds Allocation
  2017 -12 -08 17:04:43 Bieżący | 93/2017
  Przydział Obligacji serii N52/N52 Se ries Bonds Allocation
  2017 -12 -05 17:19:20 Bieżący | 92/2017
  Zmiana firmy spółki zależnej z Aforti Corporate Finance S.A. na Aforti Factor S.A.
  2017 -12 -01 17:06:55 Bieżący | 91/2017
  Przydział Obligacji serii N51/N51 Series Bonds Allocation
  2017 -12 -01 17:05:01 Bieżący | 90/2017
  Przydział Obligacji serii N50/N50 Series Bonds Allocation
  2017 -12 -01 17:03:44
  Bieżący | 89/2017
  Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy
  2017
  2017 -12 -01 17:02:07
  Bieżący | 88/2017
  Wybór podmiotu uprawnionego do przepro wadzenia badania jednostkowego
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017  str. 52
  2017 -11 -30 08:33:52
  Bieżący | 87/2017
  Terminowy wykup obligacji serii A przez spółkę zależną / On -time redemption of
  series A bonds by a subsidiary company
  2017 -11 -24 17:15:07 Bieżący | 86/2017
  Przydział Obligacji serii N49/N49 Series Bonds Allocation
  2017 -11 -20 17:19:05
  Bieżący | 85/2017
  Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną/Entering into a significant
  agreement by a subsidiary company
  2017 -11 -17 17:04:07 Bieżący | 84/2017
  Przydział Obligacji serii N48/N48 Series Bonds Allocation
  2017 -11 -15 17:04:59 Bieżący | 83/2017
  Sprzedaż akcji spółki zależnej/Transfer of shares of a subsidiary Company.
  2017 -11 -14 08:52:25
  Bieżący | 82/2017
  Jednostkowy i skonsolidowany raport kwa rtalny za III kwartał 2017
  roku/Individual and Consolidated quarterly report for Q III 2017
  2017 -11 -10 17:03 :33 Bieżący | 81/2017
  Przydział Obligacji serii N47/ N47 Series Bonds Allocation
  2017 -11 -09 17:14:03 Bieżący | 80/2017
  Rejestracja spółki zależnej Aforti Exchange Bulgaria AD z siedzibą w Sofii.
  2017 -11 -09 08:52:45 Bieżący | 79/2017
  Terminowy wykup obligacji serii L9 / Buy out of bonds of L9 series
  2017 -11 -03 17:06:58 Bieżący | 78/2017
  Informacja Istotna/Crucial information
  2017 -11 -03 17:02:12 Bieżący | 77/2017
  Przydzi ał Obligacji serii N46/N46 Series Bonds Allocation
  2017 -10 -27 17:06:00 Bieżący | 76/2017
  Przydział Obligacji serii N45  str. 53
  2017 -10 -26 16:56:46 Bieżący | 75/2017
  Informacja Istotna/Crucial information
  2017 -10 -20 17:02:56 Bieżący | 74/2017
  Przydział Obligacji serii N44/N44 Series Bonds Allocation
  2017 -10 -18 13:00:13
  Bieżący | 73/2017
  Informacja o wykupach obligacji zrealizowanych przez Spółki Grupy /Information
  about the bond redemptions made by the companies of the group
  2017 -10 -13 17:02:40 Bieżący | 72/2 017
  Przydział Obligacji serii N43/N43 Series Bonds Allocation
  2017 -10 -12 16:59:26 Bieżący | 71/2017
  Odpowiedź Akcjonariusza
  2017 -10 -12 16:54:51 Bieżący | 70/2017
  Odpowiedź Akcjonariusza
  2017 -10 -12 15:10:08 Bieżący | 69/2017
  Informacja istotna/Important information
  2017 -10 -12 09:00:42 Bieżący | 68/2017
  Terminowy wykup obligacji serii L7/Buy out of bonds of L7 series
  2017 -10 -06 14:59:12 Bieżący | 67/2017
  Przydział Obligacji serii N42/ N42 Series Bonds Allocation
  2017 -10 -03 08:34:02 Bieżący | 66/2017
  Przydział Obligacji serii N41/ N41 Series Bonds Allocation
  2) System ESPI
  2017 -12 -04 12:01:04 Bieżący | 27/2017
  Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti  str. 54
  Exchange Sp. z o.o.
  oraz Aforti Collections S.A. – listopad 2017 r.
  2017 -11 -03 17:28:28
  Bieżący | 26/2017
  Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti
  Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. – Październik 2017 r./ Operational
  and sales results of Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. and Afor ti
  Collections subs
  2017 -10 -03 10:03:28
  Bieżący | 25/2017
  Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti
  Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. – Wrzesień 2017 r./ Operational
  and sales results of Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. and Aforti
  Collections subsidi  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aforti Holding SA
ISIN:PLMNTHL00016
NIP:525-245-37-55
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa
Telefon:+48 22 6475000
www:www.afortiholding.pl
Komentarze o spółce AFORTI HOLDING
2019-05-20 07-05-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649