Raport.

ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Grupa Kapitałowa
  Adiuvo Investments


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny
  za === kwartał 2018 r. zakończon y 3 0 września 2018 r.


  Miejsce i data podpisania: Warszawa, 21 listopada 2018 roku

  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za === kwartał 2018 r. zakończony 30 września 2018 r. 2  Spis treści:
  I. WYBRANE DANE FINANSO WE ................................ ................................ ................................ ................. 4
  I.1 SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE ................................ ................................ .............. 4
  I.2 JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ..................... 5
  II. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE AD IUVO INVESTMENTS ... 6
  II.1 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ................................ ................................ ........... 6
  II.2 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ................................ ............... 7
  II.3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ...................... 8
  II.4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ ....... 10
  II.5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ............ 12
  II.6 INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................................ ................................ .............. 13
  NOTA 1 INFORMACJE OGÓLNE ................................ ................................ ................................ ........................... 13
  NOTA 2 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ ................................ ................. 14
  NOTA 3 SKŁAD ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ................................ ................................ ... 15
  3.1 Zarząd ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 15
  3.2 Rada Nadzorcza ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 15
  NOTA 4 PODPISANIE ŚRÓDROCZNE GO SKRÓCONEGO SKONSO LIDOWANEGO SPRAWOZDA NIA FINANSOWEGO ....................... 15
  NOTA 5 ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU ŚRÓDROC ZNEGO SKRÓCONEGO SKO NSOLIDOWANEGO SPRAWO ZDANIA
  FINANSOWEGO ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 16
  5.1 Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego .... 16
  5.2 Założenia dot. kontynuacji działalności ................................ ................................ ................................ .. 16
  5.3 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza ................................ ................................ ...................... 16
  5.4 Polityka rachunkowości ................................ ................................ ................................ ......................... 17
  5.5 Niepewność szacunków ................................ ................................ ................................ ......................... 20
  NOTA 6 KOREKTY BŁĘDÓW ORAZ Z MIANA ZASAD RACHUNKO WOŚCI ................................ ................................ ........... 21
  NOTA 7 CYKLICZNOŚĆ , SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNO ŚCI ................................ ................................ .............................. 24
  NOTA 8 INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNY CH ................................ ................................ ................ 24
  NOTA 9 PRZYCHODY I KOSZTY ................................ ................................ ................................ ........................... 25
  9.1 Pozostałe przychody i koszty operacyjne ................................ ................................ ............................... 25
  9.2 Przychody i koszty finansowe ................................ ................................ ................................ ................ 25
  NOTA 10 ZYSK (STRATA ) PRZYPADAJĄCY /-A NA JEDNĄ AKCJĘ ................................ ................................ ................... 26
  NOTA 11 POŁĄCZENIA I INNE ZMI ANY W STRUKTURZE GRUPY W OKRESIE ŚRÓDR OCZNYM ................................ ............... 26
  NABYCIE , UTWORZENIE ORAZ REOR GANIZACJA SPÓŁEK ZAL EŻNYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ - NIE WYSTĄPIŁY . ..................... 26
  NOTA 12 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁ E ................................ ................................ ................................ ............... 26
  NOTA 13 WARTOŚCI NIEMATERIALN E ................................ ................................ ................................ ................. 27
  NOTA 14 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW ................................ ................................ .......................... 27
  NOTA 15 KAPITAŁ PODSTAWOWY ................................ ................................ ................................ ...................... 28
  NOTA 16 PROGRAMY PŁATNOŚCI NA BAZIE AKCJI ................................ ................................ ................................ ... 29
  NOTA 17 DYWIDENDY ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 30
  NOTA 18 EMISJA I WYKUP PAPIER ÓW DŁUŻNYCH ................................ ................................ ................................ ... 30
  NOTA 19 NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMÓW (KREDYTY I POŻYCZKI ) ................................ ................................ ......... 30
  NOTA 20 REZERWY I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE ................................ ................................ ................................ . 30
  NOTA 21 DOTACJE ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 30
  NOTA 22 ZOBOWIĄZANIA I NAL EŻNOŚCI WARUNKOWE ................................ ................................ ........................... 31
  NOTA 23 INFORMACJE O PODMIOTA CH POWIĄZANYCH ................................ ................................ ........................... 31
  23.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ............................... 31
  23.2 Kluczowy personel kierowniczy ................................ ................................ ................................ ........... 32
  23.3 Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ .................. 33
  NOTA 24 WARTOŚĆ GODZIWA INSTR UMENTÓW FINANSOWYCH ................................ ................................ ............... 33
  NOTA 25 ZDARZENIA PO DNIU BIL ANSOWYM ................................ ................................ ................................ ........ 33
  III. JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZ NE SKRÓCONE SPRAWOZD ANIE FINANSOWE ADIUV O INVESTMENTS S.A. . 35
  III.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ................................ ................................ ................................ ......... 35
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za === kwartał 2018 r. zakończony 30 września 2018 r. 3  III.2 SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ................................ ................................ ............ 36
  III.3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ .................... 37
  III.4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ ................................ ...... 38
  III.5 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ ............ 39
  III.6 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................................ ................................ .............. 40
  NOTA 1 ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU ORAZ PO DPISANIE ŚRÓDROCZNEG O SKRÓCONEGO SPRAWOZ DANIA
  FINANSOWEGO ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 40
  NOTA 2 KOREKTY BŁĘDÓW ORAZ Z MIANA ZASAD RACHUNKO WOŚCI ................................ ................................ ........... 40
  NOTA 3 PRZYCHODY I KOSZTY ................................ ................................ ................................ ........................... 40
  3.1 Pozostałe przychody i koszty operacyjne ................................ ................................ ............................... 40
  3.2 Przychody i koszty finansowe ................................ ................................ ................................ ................ 40
  NOTA 4 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁ E ................................ ................................ ................................ ................. 40
  NOTA 5 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓ W ................................ ................................ ............................ 41
  NOTA 6 REZERWY I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE ................................ ................................ ................................ ... 41
  NOTA 7 ZOBOWIĄZANIA I NALEŻN OŚCI WARUNKOWE ................................ ................................ ............................. 41
  NOTA 8 INFORMACJE O PODMIOTA CH POWIĄZANYCH ................................ ................................ ............................. 41
  8.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ . 41
  8.2 Kluczowy personel kierowniczy ................................ ................................ ................................ ............. 42
  8.3 Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ .................... 43
  NOTA 9 WARTOŚĆ GODZIWA INSTR UMENTÓW FINANSOWYCH ................................ ................................ ................. 43
  NOTA 10 INWESTYCJE W JEDNOSTK ACH ZALEŻNYCH ................................ ................................ ............................... 43
  IV. INFORMACJA ZARZĄDU A DIUVO INVESTMENTS S. A. NA TEMAT DZIAŁALN OŚCI GRUPA ADIUVO W III
  KWARTALE 2018 ROKU ................................ ................................ ................................ ................................ .. 45
  IV.1 OPIS SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................................ ......... 45
  IV.1.1 Omówienie wyników operacyjnych i sytuacji finansowej z uwzględnieniem czynników o
  nietypowym charakterze ................................ ................................ ................................ ............................. 45
  IV.1.2 =nformacje dotyczące segmentów działalności ................................ ................................ .......... 45
  IV.1.3 Prognozy wyników finansowych ................................ ................................ ................................ 46
  IV.1.4 =nformacje o stosowanych zasadach rachunkowości ................................ ................................ . 46
  IV.2 INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ .......................... 46
  IV.3 OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ .................... 46
  IV.3.1 Wykaz istotnych zdarzeń ................................ ................................ ................................ ............ 46
  IV.3.2 =nformacja nt. umów dystrybucyjnych ................................ ................................ ....................... 49
  IV.3.3 Sezonowość działalności ................................ ................................ ................................ ............ 49
  IV.3.4 =stotne czynniki ryzyka w perspektywie kolejnego kwartału ................................ ..................... 50
  IV.3.5 =nformacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi ................................ ............................. 51
  IV.3.6 Informacje o udzieleniu p oręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji ......................... 51
  IV.3.7 Opis postępowań sądowych, administracyjnych i innych ................................ .......................... 51
  IV.3.8 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Grupy Adiuvo ................................ .......................... 51
  IV.4 AKCJONARIAT ................................ ................................ ................................ ............................... 51
  IV.4.1 Informacje o akcjonariuszach znaczących ................................ ................................ .................. 51
  IV.4.2 Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących ................................ ......................... 52
  V. PODPISY OSÓB UPRAWNI ONYCH ................................ ................................ ................................ .......... 53
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za === kwartał 2018 r. zakończony 30 września 2018 r. 4  I. Wybrane dane finansowe
  I.1 SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
  tys. PLN tys. EUR
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  od 01.01.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.01.2017 do 30.09.2017 (niebadane) od 01.01.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.01.2017 do 30.09.2017 (niebadane)
  Przychody ze sprzedaży 2 478 5 624 583 1 321
  Zysk (strata) ze sprzedaży (16 038) (17 304) (3 771) (4 065)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (18 881) (19 868) (4 439) (4 668)
  Zysk (strata) netto (16 249) (18 624) (3 820) (4 375)
  Zysk (strata) netto przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej (11 913) (16 303) (2 801) (3 830)
  Udziałom niekontrolującym (4 336) (2 321) (1 019) (545)
  Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję) - podstawowy (1,60) (1,60) (0,38) (0,38)
  - rozwodniony (1,60) (1,60) (0,38) (0,38)
  Całkowite dochody ogółem (16 482) (18 269) (3 875) (4 292)
  Całkowity dochód ogółem przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej (12 146) (15 979) (2 856) (3 754)
  Udziałom niekontrolującym (4 336) (2 289) (1 019) (538)

  tys. PLN tys. EUR
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  30.09.2018 (niebadane) 31.12.2017 (badane) 30.09.2018 (niebadane) 31.12.2017 (badane)
  Aktywa trwałe 68 328 52 306 15 666 12 541
  Aktywa obrotowe 15 764 14 621 3 614 3 506
  Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 456 - 105 -
  Aktywa ogółem 84 092 66 927 19 280 16 046

  Kapitał własny ogółem 47 428 51 553 10 874 12 360
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 30 942 36 640 7 094 8 785
  Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 16 486 14 913 3 780 3 575
  Zobowiązania długoterminowe 19 371 8 146 4 441 1 953
  Zobowiązania krótkoterminowe 17 293 7 228 3 965 1 733
  Pasywa ogółem 84 092 66 927 19 280 16 045


  tys. PLN tys. EUR
  SPRAWOZDANIE Z PZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  od 01.01.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.01.2017 do 30.09.2017 (niebadane) od 01.01.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.01.2017 do 30.09.2017 (niebadane)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 885) (18 964) (1 854) (4 455)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 471) (12 557) (1 286) (2 950)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 994 22 260 2 820 5 230
  Przepływy pieniężne netto razem (1 362) (9 260) (320) (2 176)

  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za === kwartał 2018 r. zakończony 30 września 2018 r. 5  I.2 JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
  tys. PLN tys. EUR
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  od 01.01.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.01.2017 do 30.09.2017 (niebadane) od 01.01.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.01.2017 do 30.09.2017 (niebadane)
  Przychody ze sprzedaży 3 131 4 286 739 1 007
  Zysk (strata) ze sprzedaży (2 002) (1 420) (472) (334)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (15 270) 3 045 (3 602) 715
  Zysk (strata) netto (13 699) 3 045 (3 231) 715
  Zysk (strata) na akcję (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję) - podstawowy (1,35) 0,30 (0,32) 0,07
  - rozwodniony (1,35) 0,30 (0,32) 0,07
  Całkowite dochody ogółem (13 699) (26 456) (3 231) (6 215)

  tys. PLN tys. EUR
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  30.09.2018 (niebadane) 31.12.2017 (badane) 30.09.2018 (niebadane) 31.12.2017 (badane)
  Aktywa trwałe 129 266 133 508 29 637 32 009
  Aktywa obrotowe 7 754 1 978 1 778 474
  Aktywa ogółem 137 020 135 487 31 415 32 484

  Kapitał własny 105 185 120 445 24 116 28 877
  Zobowiązania długoterminowe 12 942 4 618 2 967 1 107
  Zobowiązania krótkoterminowe 18 893 10 424 4 332 2 499
  Pasywa ogółem 137 020 135 487 31 415 32 484


  tys. PLN tys. EUR
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  od 01.01.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.01.2017 do 30.09.2017 (niebadane) od 01.01.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.01.2017 do 30.09.2017 (niebadane)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 550 (2 113) 130 (496)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 463) (5 163) (1 760) (1 213)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 862 (470) 1 619 (112)
  Przepływy pieniężne netto razem (51) (7 746) (12) (1 821)

  Powyższe wybrane dane finansowe, odpowiednio skonsolidowane i jednostkowe, przeliczone zostały na walutę Euro w
  następujący sposób:
   Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały
  według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 3 0 września 2018 r. (1 EUR = 4, 2714 PLN) i
  na dzień 31 grudnia 2017 r. (1 EUR= 4,1709 PLN).

   Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego i jednostkowego
  sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów
  pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP
  na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do
  30 września 2018 r . (1 EUR = 4, 2535 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2017 r. (1 EUR = 4, 2 566 PLN ).

  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatkowe informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonso lidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 6  II. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Adiuvo
  Investments
  II.1 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Nota od 01.01.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.07.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.01.2017 do 30.09.2017 (niebadane)
  od 01.07.2017 do 30.09.2017 (niebadane)
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 8 2 478 1 025 5 624 1 045
  Koszty działalności operacyjnej (18 516) (5 366) (22 928) (7 407)
  Zmiana stanu produktów 219 (152) 936 706
  Amortyzacja (981) (267) (749) (248)
  Zużycie materiałów i energii (725) 216 (3 806) (1 562)
  Usługi obce (9 945) (3 400) (10 268) (3 391)
  Podatki i opłaty (424) (170) (668) (284)
  Wynagrodzenia (5 639) (1 443) (5 864) (1 839)
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (416) (28) (559) (136)
  Pozostałe koszty rodzajowe (207) 255 (1 713) (561)
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów (398) (375) (237) (92)
  Zysk (strata) ze sprzedaży (16 038) (4 341) (17 304) (6 362)
  Pozostałe przychody operacyjne 9.1 171 (115) 246 (83)
  Pozostałe koszty operacyjne 9.1 (1 322) (749) (214) (122)
  Utrata wartości należności (183) (109) - -
  Przychody finansowe 9.2 935 (600) 589 238
  Koszty finansowe 9.2 (1 092) (178) (1 873) (1 275)
  Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych (1 352) (469) (1 312) (437)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (18 881) (6 562) (19 868) (8 040)
  Podatek dochodowy 2 632 (18) 1 244 593
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (16 249) (6 579) (18 624) (7 448)
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -
  Zysk (strata) netto (16 249) (6 579) (18 624) (7 448)
  Zysk (strata) netto przypisany:
  Akcjonariuszom jednostki dominującej (11 913) (4 694) (16 303) (6 570)
  Udziałom niekontrolującym (4 336) (1 885) (2 321) (878)
  Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w trakcie okresu 10
  (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję) - podstawowy (1,60) (0,89) (1,60) (0,65)
  - rozwodniony (1,60) (0,89) (1,60) (0,65)


  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatkowe informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonso lidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 7  II.2 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH
  Nota od 01.01.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.07.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.01.2017 do 30.09.2017 (niebadane)
  od 01.07.2017 do 30.09.2017 (niebadane)
  Zysk (strata) netto (16 249) (6 579) (18 624) (7 448) Inne całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane do wyniku
  Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych 165 (63) 56 (53)
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (398) 173 299 (9)
  Inne dochody całkowite netto (233) 110 356 (61) Całkowite dochody ogółem (16 482) (6 469) (18 268) (7 509) Całkowity dochód ogółem przypisany : Akcjonariuszom jednostki dominującej (12 146) (4 584) (15 979) (6 619)
  Udziałom niekontrolującym (4 336) (1 885) (2 289) (890)


  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatkowe informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonso lidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 8  II.3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  Nota 30.09.2018 (niebadane) 31.12.2017 (badane)
  AKTYWA
  Aktywa trwałe 68 328 52 306
  Rzeczowe aktywa trwałe 12 384 1 069
  Wartości niematerialne 13 32 804 31 936
  Inwestycje w jednostki stowarzyszone 9 035 7 478
  Pożyczki udzielone 6 228
  Pozostałe aktywa finansowe 162 -
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 482 7 654
  Aktywo kontraktowe 13 455 -
  Pozostałe aktywa - 3 942

  Aktywa obrotowe 15 764 14 621
  Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 15 308 14 621
  Zapasy 4 821 4 839
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 14 4 187 6 065
  Należności z tytułu podatku dochodowego - 18
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 264 3 699
  Pozostałe aktywa 4 036 -
  Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 456 -
  AKTYWA OGÓŁEM 84 092 66 927

  Nota 30.09.2018 (niebadane) 31.12.2017 (badane)
  PASYWA
  Kapitał własny ogółem 47 428 51 553
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 30 942 36 640
  Kapitał akcyjny 1 016 1 016
  Kapitał akcyjny niezarejestrowany 162 -
  Należne wpłaty na kapitał akcyjny 15 (2) (2)
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 88 614 88 614
  Kapitał z wyceny opcji pracowniczych 16 3 841 3 129
  Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych 849 684
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 93 491
  Zyski zatrzymane (63 631) (57 292)
  Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 16 486 14 913
  Zobowiązania długoterminowe 19 371 8 146
  Oprocentowane pożyczki i kredyty 9 711 2 400
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 20 335 337
  Dotacje otrzymane 21 1 672 1 998
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 649 3 411 Rezerwy 4 -
  Zobowiązania krótkoterminowe 17 293 7 228
  Oprocentowane pożyczki i kredyty 220 -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 9 903 4 818
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatkowe informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonso lidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 9  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 132 113
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 20 613 213
  Rezerwy 20 1 305 1 070
  Dotacje otrzymane 21 1 015 1 015
  =nne zobowiązania (Factoring) 4 105 -
  PASYWA OGÓŁEM 84 092 66 927  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatkowe informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 10


  II.4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
  Za okres 01.01.2018 - 30.09.2018 (niebadane)
  Kapitał akcyjny Niezarejestrowany kapitał akcyjny
  Należne wpłaty na kapitał akcyjny
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
  Kapitał z wyceny opcji pracowniczych
  Udział w innych dochodach całkowi tych jednostek stowarzyszonych
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
  Zyski zatrzymane
  Razem przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
  Przypadające na udziały niekontrolujące Razem
  Stan na 01.01.2018 1 016 - (2) 88 614 3 129 684 491 (57 292) 36 640 14 913 51 553
  wdrożenie MSSF 9 - - - - - - - (263) - (124) (124)
  wdrożenie MSSF 15 - - - - - - - 4 540 - 6 102 6 102
  Stan na 01.01.2018 po zmianach 1 016 - (2) 88 614 3 129 684 491 (53 015) 40 917 20 891 61 808
  Zysk (strata) netto - - - - - - - (11 913) (11 913) (4 336) (16 249)
  =nne dochody całkowite - - - - - 165 (398) - (233) (233)
  Całkowite dochody ogółem - - - - - 165 (398) (11 913) (12 146) (4 336) (16 482)
  Ujęcie programu motywacyjnego - - - - 712 - - - 712 - 712
  Emisja akcji - 162 - - - - - - 162 - 162
  Transakcje w jednostkach zależnych bez utraty kontroli - - - - - - - 1 297 1 297 (69) 1 228
  Stan na 30.09.2018 1 016 162 (2) 88 614 3 841 849 93 (63 631) 30 942 16 486 47 428


  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatkowe informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 11  Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
  Za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane)
  Kapitał akcyjny Niezarejestrowany kapitał akcyjny
  Należne wpłaty na kapitał akcyjny
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
  Kapitał z wyceny opcji pracowniczych
  Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
  Zyski zatrzymane
  Razem przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
  Przypadające na udziały niekontrolujące Razem
  Stan na 01.01.2017 1 016 - (5) 87 433 1 394 773 45 (32 699) 57 958 18 934 76 892
  Zysk (strata) netto - - - - - - - (16 303) (16 303) (2 321) (18 624)
  =nne dochody całkowite - - - - - 56 267 - 324 32 356
  Całkowite dochody ogółem - - - - - 56 267 (16 303) (15 979) (2 289) (18 269)
  Ujęcie programu motywacyjnego - - - - 1 482 - - - 1 482 - 1 482
  Transakcje w jednostkach zależnych bez utraty kontroli - - - - - - - 16 507 16 507 6 404 22 911
  Inne zmiany - - - - - - - - - - -
  Stan na 30.09.2017 1 016 - (5) 87 433 2 875 829 313 (32 495) 59 967 23 049 83 016  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 12


  II.5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  od 01.01.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.01.2017 do 30.09.2017 (niebadane)
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto za rok obrotowy (18 881) (19 868)
  Korekty zysku brutto: Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 1 352 1 312
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 349 259
  (Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych ujęte w wyniku (1 659) (233)
  (Zyski) / straty z inwestycji ujęte w wyniku 190 1 187
  Zmiana stanu rezerw 555 208
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 460 192
  Amortyzacja 981 749
  Aktywa umowne (73) -
  Wycena programu motywacyjnego 712 1 642
  Rozliczenie dotacji 408 (139)
  Inne korekty 322 - Zmiany w kapitale obrotowym: Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 456 (4 160)
  Zmiana stanu zapasów 762 (3 144)
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań 6 202 3 050
  Zapłacony podatek dochodowy (21) (19)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 885) (18 964)
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych (135) (125)
  Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 35 12
  Wydatki na pokrycie kosztów prac rozwojowych (2 630) (7 403)
  Wydatki z tytułu nabycia pozostałych wartości niematerialnych - (80)
  Nabycie jednostek zależnych, pomniejszone o przejęte środki pieniężne (5) -
  Nabycie jednostek stowarzyszonych (2 744) (3 546)
  Udzielone pożyczki - (1 420)
  Spłata udzielonych pożyczek 8 5
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 471) (12 557)
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej
  Wpływy netto z emisji akcji 8 -
  Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli - 20 987
  Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 7 924 57
  Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek (1 058) (475)
  Wpływy z tytułu dotacji 1 015 1 719
  Wydatki z tytułu zwrotu dotacji - (27)
  Factoring 4 105 -
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 994 22 260
  Przepływy pieniężne netto razem (1 362) (9 260)
  Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 3 699 9 548
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym (1 435) (9 311)
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 13


  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (73) (51)
  - przepływy pieniężne netto (1 362) (9 260)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 264 237
  - tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania - -

  II.6 INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Nota 1 Informacje ogólne
  Grupa Kapitałowa Adiuvo =nvestments („Grupa”, „Grupa kapitałowa”) składa się ze spółki Adiuvo =nvestments S.A. („Spółka”,
  „Hednostka dominująca”, „Spółka dominująca”) i jej spółek zależnych (patrz Nota 2).
  Hednostka dominująca Adiuvo =nvestments S.A. zost ała utworzona Aktem Notarialnym z dnia 12 lipca 2012 r. ( Rep A Nr
  4933/2012). Pierwotna firma Hednostki dominującej brzmiała Castine =nvestments Spółka Akcyjna. Uchwałą Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3/22.07.2013 z dnia 22 lipca 2013 r. dokonano zmiany firmy na Adiuvo Investment
  Spółka Akcyjna. W 2015 r. zarejestrowano zmiany w statucie Hednostki dominującej przyjęte uchwałą Zwyczajnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 30 czerwca 2015 r., obejmujące m.in. zmianę firmy spółki na Adiuvo =nvestments Spółka
  Akcyjna. Siedziba Spółki dominującej mieści się w Warszawie przy ul. Słomińskiego 15 lok. 509.
  Hednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla m. st. Warszawy, X== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000430513.
  Hednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 146271705.
  Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest działalność w obszarze selekcji, rozwoju, finansowania
  i komercjalizacji innowacyjnych projektów biomedycznych na rynku międzynarodowym. Dzięki zapewnieniu globalnej
  ochrony własności intelektual nej, potwierdzeniu działania (walidacji) technologii w badaniach naukowych (na ludziach i
  zwierzętach) oraz pozyskiwaniu certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu w skali globalnej, Adiuvo =nvestments S.A.
  jest w stanie komercjalizować projekty w róż norodnym modelu biznesowym i w skali międzynarodowej.
  Podstawowym przedmiotem działalności Hednostki dominującej jest:
   działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
   pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń
  i funduszy emerytalnych,
   działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
   pozostałe doradztwo w zakresie prow adzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
   badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.

  Czas trwania Hednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Grupa
  wywiera znaczący wpływ na Hoin t Polish =nvestment Fund CV z siedzibą w :olandii („HP=F”, „Fundusz”), który posiada
  ograniczony 10 -letni okres trwania.
  Podmiotem dominującym spółki Adiuvo =nvestments S.A. jest Orenore Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podmiotem
  dominującym całej Grupy Orenore jest Orenore Investments Limited.

  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 14


  Nota 2 Skład Grupy Kapitałowej
  Jednostki zależne
  W skład Grupy na dzień bilansowy wchodzi Adiuvo =nvestments S.A. oraz następujące spółki zależne:
  Lp. Nazwa jednostki Siedziba Zakres działalności
  Udział w kapitale zakładowym %
  30.09.2018 31.12.201 7
  1. Adiuvo Investments Inc. USA Handel hurtowy i detaliczny 100% 100%
  2. Adiuvo Management Sp. z o.o. Warszawa Działalność związana z zarządzaniem 100% 100%
  3. Airway Medix S.A. (1) Warszawa Badania naukowe i prace rozwojowe 42,66% 42,66%
  4. AlgaeLabs Sp. z o.o. Wrocław Badania naukowe i prace rozwojowe 65,85% 65,85%
  5. Biovo Sp. z o.o. Warszawa Badania naukowe i prace rozwojowe/ Doradztwo w zakresie zarządzania 100% 100%
  6. Biovo Technologies Ltd (2) Izrael Badania naukowe i prace rozwojowe 42,66% 42,66%
  7. Cambridge Chocolate Technologies Inc (3) USA Handel hurtowy i detaliczny 67,88% 67,88%
  8. Cambridge Chocolate Technologies S.A. (3) Warszawa Badania naukowe i prace rozwojowe/ Handel hurtowy i detaliczny 67,88% 67,88%
  11. Cambridge Chocolate Technologies Ltd (3) Wielka Brytania Handel hurtowy i detaliczny 67,88% 67,88%
  13. Cambridge Micelle Technology Inc (4) USA Handel hurtowy i detaliczny 95% 100%
  14. Carocelle Cambridge Micelle Technology Ltd (4) Wielka Brytania Handel hurtowy i detaliczny 95% 100%
  15. Carocelle S.A. (4) Warszawa Badania naukowe i prace rozwojowe 95% 100%
  16. Endo Medical Sp. z o.o. Warszawa Badania naukowe i prace rozwojowe 100% 100%
  17. Glia Sp. z o.o. Warszawa Badania naukowe i prace rozwojowe 80% 80%
  18. IMMD Sp. z o.o. Warszawa Badania naukowe i prace rozwojowe 50% 50%
  19. Marmar Investment Sp. z o.o. Warszawa Badania naukowe i prace rozwojowe 100% 100%
  20. Nutra Sp. z o.o. Warszawa Badania naukowe i prace rozwojowe/ Działalność firm centralnych 100% 100%
  21. OryxPL Sp. z o.o. Warszawa Badania naukowe i prace rozwojowe/ Handel hurtowy i detaliczny 100% 100%
  22. Peptaderm Sp. z o.o. Warszawa Badania naukowe i prace rozwojowe 75,91% 75,91%
  23. Stokpl Sp. z o.o. Białystok Handel hurtowy i detaliczny 100% 100%
  (1) Airway Medix S.A. jest jednostką bezpośrednio kontrolowaną przez Biovo Sp. z o.o., która posiada 39,23% udziału w kapital e zakładowym; bezpośredni udział Adiuvo Investments w Airway Medix S.A. wynosi 3,43%.Łącznie bezpośredni ud ział Grupy w kapitale Airway Me dix S.A. wynosi 42,66%. Ze względu na to, iż Grupa nadal posiada najbardziej znaczący pakiet akcji i jednocześnie występuje rozproszen ie własności oraz praw głosu pozostałych akc jonariuszy, Grupa ocenia, iż sprawuje kontrolę nad Airway Medix S.A.
  (2) Biovo Technologies Ltd jest jednostką bezpośrednio kontrolowaną przez Airway Medix S.A., która posiada 99,90% udziału w k apitale zakładowym.
  (3) Cambridge Chocolate Technologies S.A. jest jednostką bezpośrednio kontrolowaną przez Nutra Sp. z. o.o., która posiada 67,88% udziału w kapitale zakładowym. Cambridge Chocolate Technologies S.A. jest bezpośrednim udziałowcem, posiadającym 100% udziału w kap itale zakładowym Cambridge Chocolate Technologies Ltd oraz Cambridge Chocolate Technologies Inc.
  (4) W przypadku Carocelle S.A. bezpośrednim udziałowcem, posiadającym 95% udziału w kapitale zakładowym, jest spółka zależna Nut ra Sp. z o.o. Carocelle S. A. . posiada 100% udziałów w Carocelle Cambridge Micelle Technology Ltd. oraz Cambridge Micelle Technology Inc.
  Na dzień 3 0 września 2018 r. oraz 31 grudnia 2017 r. udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach
  zależnych był równy udziało wi Grupy w kapitale zakładowym tych jednostek. Wszystkie spółki zależne wch odzące w skład
  Grupy na dzień 30 września 2018 r. oraz 31 grudnia 2017 r. podlegały konsolidacji metodą pełną.
  Jednostki znajdujące się pod znaczącym wpływem Grupy
  Oprócz powyższych jednostek zależnych Grupa wywiera znaczący wpływ na Hoint Polish =nvestment Fund CV z siedzibą w
  Holandii („HP=F”, „Fundusz”). Opis powiązań z Funduszem zamieszczono w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym za rok 2017.

  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 15


  Zmiany w składzie Grupy
  Dnia 12 stycznia 2018 r. podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w Carocelle S.A. o 5 294 akcje stanowiące
  5% w kapitale własnym Carocelle S.A. Tym samym udział GK Adiuvo w spółkach: Carocelle S.A., Cambridge Micelle
  Technology Inc oraz Carocelle Cambridge Micelle Technology Ltd na koniec września 2018 roku spadł w porównaniu do
  31 grudnia 2017 r. ze 100% do 95%. W trzecim kwartale 2018 r. oraz do dnia sporządze nia niniejszego raportu nie nastąpiły
  inne zmiany w składzie Grupy.
  Nota 3 Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki dominującej
  3.1 Zarząd
  Na dzień sporządzenia oraz na dzień publikacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego skład Zarządu Hednostki dominującej przedstawiał się następująco:
  - Marek Orłowski – Prezes Zarządu,
  - Anna Aran owska -Bablok – Członek Zarządu.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. skład Zarządu Spółki dominującej przedstawiał się następująco:
  - Marek Orłowski – Prezes Zarządu,
  - Anna Aranowska -Bablok – Członek Zarządu.
  W dniu 26 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 14 ust. 2 lit. d_ oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki
  powołała Pana Marka Orłowskiego oraz Panią Annę Aranowską -Bablok do Zarządu Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję
  rozpoczynającą się dnia 1 stycznia 2018 r. i kończącą z dniem 31 grudnia 2022 r.
  Z zastrzeżeniem powyższego zdarzenia, w trakcie okresu objętego śródrocznym skróconym skonsolidowanym
  sprawozdaniem finansowym, jak również po dniu bilansowym nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki
  dominującej.
  3.2 Rada Nadzorcza
  Na dzień sporządzenia oraz na dzień publikacji niniejszego śródroczne go skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego skład Rady Nadzorczej Hednostki dominującej przedstawiał się następująco:
  - Tomasz Poniński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Wojciech Napiórkowski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Paweł Nauman - Człone k Rady Nadzorczej,
  - Krzysztof Laskowski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Dariusz Zimny - Członek Rady Nadzorczej.

  Na dzień 31 grudnia 2017 r. skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej przedstawiał się następująco:
  - Tomasz Poniński – Przewodniczący Rady Nadz orczej,
  - Wojciech Napiórkowski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Paweł Nauman - Członek Rady Nadzorczej,
  - Krzysztof Laskowski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Dariusz Zimny - Członek Rady Nadzorczej.
  W trakcie okresu objętego śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, jak również po dniu
  bilansowym nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki dominującej.
  Nota 4 Podpisanie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (skonsolidowane sprawozdanie finansowe) nie podlega
  zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Śródroczne
  skrócone skonsolidowane sp rawozdania finansowe podpisuje kierownik jednostki, tj. Zarząd Adiuvo =nvestments S.A. oraz w
  przypadku wyznaczenia, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Niniejsze śródroczne skrócone
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpis ane w dniu 21 listopada 2018 r.
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w
  dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy od dnia bilanso wego. Opis
  zagrożeń dla kontynuacji działalności oraz przyjętych założeń co do możliwości kontynuowania działalności przez Grupę i
  Spółkę zamieszczono poniżej .


  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 16


  Nota 5 Zasady przyjęte przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  5.1 Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 „Śródroczna
  spraw ozdawczość finansowa”. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres od
  1 stycznia do 3 0 września 2018 r. oraz dane porównywalne obej mujące okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r., a w
  przypadku sprawozdania z sytuacji f inansowej – na dzień 31 grudnia 2017 r.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w
  rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze śródroczne skró cone
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy
  Kapitałowej za rok 2017.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego,
  z wyjątkiem tych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. Na dzień bilansowy nie wystąpiły
  aktywa i zobowiązania, które są wyceniane według wartości godziwej.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
  działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć pr zyszłości. Na dzień podpisania niniejszego
  śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoli czności
  wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.
  5.2 Założenia dot. kontynuacji działalności
  W związku z faktem, iż strategią Grupy nie jest generowanie środków pieniężnych z bieżącej sprzedaży rozwijanych
  produktów pozwal ających na pełne pokrycie kosztów operacyjnych Grupy, Emitent identyfikuje potencjalne ryzyko płynności
  rozumiane jako brak wystarczającej ilości środków pieniężnych lub aktywów płynnych pozwalających na kontynuowanie
  działalności. Ze względu na okolicznoś ci opisane poniżej, ryzyko takie zostało jednak ocenione przez Zarząd Hednostki
  dominującej jako niewielkie.
  Środki, które pozyskane z emisji serii O zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności w tym jako
  zabezpieczenie źródeł finansowania r ealizacji projektów rozwijanych przez poszczególne spółki zależne w ramach strategii
  Spółki.
  Niezależnie od powyższego Emitent zwraca uwagę na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych w związku
  z emisją akcji serii P w sprawie której NWZ Spółk i podjęło decyzję również w dniu 20 sierpnia 2018 roku. Możliwość
  pozyskania środków z emisji akcji serii P stanowi dodatkowe źródło, które może zostać elastycznie wykorzystane w przyszłości
  w zależności od długoterminowych potrzeb finansowych oraz zainter esowania ze strony potencjalnych inwestorów.
  W ramach dywersyfikacji źródeł finansowania Spółka prowadzi również zapowiedziane działania w zakresie pozyskania
  środków z wykorzystaniem finansowania dłużnego, przy czym do dnia sporządzenia niniejszego spraw ozdania żadne
  deklaracje odnośnie możliwości zaangażowania finansowego w takiej formule nie zostały podjęte.
  Niezależnie od powyższego spółka zależna Airway Medix S.A. pozyskała środki finansowe w postaci kredytu bankowego
  (dyskonto wierzytelności).
  Pozys kane finansowanie wraz przepływami realizowanymi w związku z wykonaniem umowy produkcyjnej dla Teleflex =nc,
  pozwoli na finansowanie średniookresowej działalności Grupy Kapitałowej.
  W związku z powyższym, Zarząd Emitenta szacuje, że pozyskane środki pienię żne w Airway Medix oraz planowane wpływy z
  podniesienia kapitału w Hednostce dominującej opisane powyżej zapewnią środki pieniężne niezbędne do funkcjonowania
  Grupy co najmniej przez kolejne 12 miesięcy.
  5.3 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
  Ninie jsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski
  złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane
  w tysiącach złotych, ch yba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 17


  Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:
  w PLN
  Kurs na dzień 30.09.2018 Kurs na dzień 31.12.2017 Kurs średni w okresie 01.01 - 30.09.2018 Kurs średni w okresie 01.01 - 30.09.2017
  EUR 4,2714 4,1709 4,2491 4,2663
  USD 3,6754 3,4813 3,5599 3,8382
  GBP 4,8055 4,7001 4,8062 4,8886
  ILS 1,0136 1,0047 1,0005 1,0573
  Niektóre dane finansowe zawarte w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  zostały zaokrąglone. Z tego powodu w niektórych przedstawionych w sprawozdaniu tabelach suma kwot w danej kolumnie
  lub wierszu może różnić się nieznacznie od wartości łącznej podanej dla danej kolumny lub wiersza.
  5.4 Polityka rachunkowości
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami
  rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok
  zakończony 31 grudnia 2017 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji
  obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 r.
  Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego z a wyjątkiem zmian wprowadzonych przez MSSF 9
  i MSSF 15 obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. Szczegółowy opis zasad rachunkowości przyjętych przez Grupę Kapitałową
  został przedstawiony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Adiuvo =nvestm ents S.A. za 2017 r.
  Zmiany wynikające ze zmian MSSF
  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) lub Komitet ds. =nterpretacji Międzynarodo wej Sprawozdawczości
  Finansowej.
   MSSF 9 Instrumenty finansowe
  Nowy standard został opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku i roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem standardu jest uporzą dkowanie klasyfikacji aktywów
  finansowych oraz wprowadzenie jednolitych zasad podejścia do oceny utraty wartości dotyczących wszystkich instrumentów
  finansowych. Standard wprowadza również nowy model rachunkowości zabezpieczeń w celu ujednolicenia zasad uj mowania
  w sprawozdaniach finansowych informacji o zarządzaniu ryzykiem.
   Wpływ zastosowania MSSF 9
  Grupa zastosowała nowy standard od 1 stycznia 2018 roku, bez przekształcania danych porównawczych, co oznacza, że dane
  za rok 2017 oraz 2018 nie są ze sobą porównywalne, natomiast korekty związane z dostosowaniem do MSSF zostały
  wprowadzone na dzień 1 stycznia 2018 r. z odniesieniem wpływu na kapitał własny.
   MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Nowy ujednolicony standard został opublikowany w dniu 28 maja 201 4 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie. Standard ustanawia
  jednolite ramy ujmowania przychodów i zawiera zasady, które zastąpią większość szczegółow ych wytycznych w zakresie
  ujmowania przychodów istniejących obecnie w MSSF, w szczególności, w MSR 18 Przychody , MSR 11 Umowy o usługę
  budowlaną oraz związanych z nimi interpretacjach.
   Wpływ zastosowania MSSF 15
  Grupa zastosowała nowy standard od 1 styczn ia 2018 roku, bez przekształcania danych porównawczych, co oznacza, że dane
  za rok 2017 oraz 2018 nie są ze sobą porównywalne, natomiast korekty związane z dostosowaniem do MSSF zostały
  wprowadzone na dzień 1 stycznia 2018 r. z odniesieniem wpływu na kapit ał własny.
   Doprecyzowanie zapisów MSSF 15: Przychody z umów z klientami
  Doprecyzowanie zapisów MSSF 15 zostało opublikowane w dniu 12 kwietnia 2016 roku i ma ono zastosowanie do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później (zgodnie z datą rozpoczęcia obowiązywania całego
  standardu). Celem zmian w stan dardzie było wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się w trakcie analiz przedwdrożeniowych
  odnośnie: identyfikacji zobowiązania do spełnienia świadczenia (performance obligation), wytycznych stosowania standardu
  w kwestii identyfikacji zleceniodawcy/agenta oraz przychodów z licencji dotyczących własności intelektualnej, czy wreszcie
  okresy przejściowego przy pierwszym zastosowaniu nowego standardu.
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 18


  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
   Zmiany w MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji
  Zmiany w MSSF 2 zostały opublikowane w dniu 20 czerwca 2016 roku i mają one zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem zmian w standardzie było doprecyzowanie sposobu ujmowania
  niektórych rodzajów transakc ji płatności na bazie akcji.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
   Zmiany w MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 “Instrumenty finansowe” w MSSF 4 “Umowy ubezpieczeniowe”
  opublikowane w dniu 12 wrześn ia 2016 roku.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
   KIMSF 2 2 Transakcje w walucie obcej a wynagrodzenie zaliczkowe
  Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 8 grudnia 2016 roku i ma zast osowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób określić datę
  transakcji dla celów ustalenia właściwego kursu (do przeliczeń) transakcji zawartej w walucie obcej w sy tuacji, gdy jednostka
  płaci lub otrzymuje zaliczkę w walucie obcej.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
   Zmiana w MSR 40 Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnych
  Zmiana w MSR 40 została op ublikowana w dniu 8 grudnia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. Hej celem jest doprecyzowanie, że przeniesienie nieruchomości z lub
  do nieruchomości inwestycyjnych może nastąpić wtedy, i ty lko wtedy, gdy nastąpiła zamiana sposobu użytkowania
  nieruchomości.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
   Zmiany wprowadzone samodzielnie przez Grupę
  Grupa nie dokonała korekty prezentacyjnej danych porównywalnych.
   Standardy nieobowiązujące (nowe standardy i interpretacje)
  W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych
  standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie.
  Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  lub Komitet ds. =nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na dzień
  bilansowy:
   MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts
  Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2016 roku lub później. Nowy standard ma charakter przejściowy w związku z toczącymi się pracami RMSR nad
  uregulowaniem spos obu rozliczania operacji w warunkach regulacji cen. Standard wprowadza zasady ujmowania aktywów i
  zobowiązań powstałych w związku z transakcjami o cenach regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o
  przejściu na MSSF.
  Grupa zastosuje nowy sta ndard nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data wejścia w życie tego
  standardu. Ze względu na przejściowy charakter standardu Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać formalnej
  procedury zatwierdzenia standardu i poczekać na docelowy standard.
  Zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.
   MSSF 16 Leasing
  Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 styc znia 2019 roku lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (ale pod warunkiem równoczesnego
  zastosowania MSSF 15). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie
  zmienia podejście do umów leasing owych o różnym charakterze, nakazując leasingobiorcą wykazywanie w bilansach
  aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych umów leasingowych, niezależnie od ich rodzaju.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszac owanie wpływu
  zastosowania nowego standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu.
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 19


   MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe
  Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2021 roku lub później. Dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (pod warunkiem równoczesnego
  zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF
  4).

  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu
  zastosowania nowego standardu.
   Zmiany do MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
  stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem
  Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później (termin wejścia w życie obecnie został odroczony bez wskazania daty
  początkowej). Zmia ny doprecyzowują rachunkowość transakcji, w których jednostka dominująca traci kontrolę nad jednostką
  zależną, która nie stanowi „biznesu” zgodnie z definicją określoną w MSSF 3 „Połączenia jednostek”, w drodze sprzedaży
  wszystkich lub części udziałów w te j jednostce zależnej do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia
  ujmowanego metodą praw własności.
  Grupa zastosuje zmiany w standardach nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data wejścia w życie
  tego standardu. Aktual nie Komisja Europejska postanowiła odroczyć formalną procedurę zatwierdzenia zmienionych
  standardów.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu
  zastosowania nowego standardu.
   KIMSF 23 Niepewno ść w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego
  Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 7 czerwca 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki s posób ująć w
  sprawozdaniach finansowych podatek dochodowy w przypadkach, gdy istniejące przepisy podatkowe mogą pozostawiać
  pole do interpretacji i różnicy zdań pomiędzy jednostką i organami podatkowymi.
  Grupa zastosuje nową interpretację od 1 stycznia 201 9 roku.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu
  zastosowania nowej interpretacji.
   Zmiana w MSSF 9: Przedpłaty z ujemną rekompensatą
  Zmiana w MSSF 9 została opublikowana w dniu 12 październi ka 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Hej celem jest wskazanie zasad wyceny dla aktywów finansowych,
  które mogą zostać spłacone wcześniej na podstawie warunków umownych i, formalnie, mogły by nie spełniać wymogów testu
  „płatność wyłącznie kapitału i odsetek”, co wykluczałoby ich wycenę w zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej
  przez inne całkowite dochody.
  Grupa zastosuje zmieniony standard od 1 stycznia 2019.
  Grupa ocenia, że zastoso wanie zmienionego standardu nie będzie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe.
   Zmiana w MSR 28: Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
  Zmiana w MSR 28 została opublikowana w dniu 12 października 20 17 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Hej celem jest wskazanie zasad wyceny dla udziałów w jednostkach
  stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach w sytuacji, gdy nie są one wyceniane metodą praw własności.
  Grupa zastosuje zmieniony standard od 1 stycznia 2019.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe.
   Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów
  Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements 2015 -2017)
  W dniu 12 grudnia 2017 roku w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne poprawki do następujących
  standardów:
  - MSSF 3 Połączenia jednostek , w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia kontroli jednostka ponownie wycenia
  posiadane udziały we wspólnym działaniu,
  - MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne , w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia współkontroli jednostka nie
  wycenia ponownie posiadanych udziałów we wspólnym działaniu,
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 20


  - MSR 12 Podatek dochodowy , wskazując, że wszelkie podatkowe konsekwencje wypłat dywidend należy ujmować w taki
  sam sposób,
  - MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego , nakazując zaliczać do źródeł finansowania o charakterze ogólnym również te
  kredyty i pożyczki, które pierwotnie służyły finansowaniu powstających aktywów – od momentu, gdy aktywa są gotowe do
  wykorzystania zgodnie z zamierzonym celem (użytkowanie lub sprzedaż).
  Mają one zastosowanie dla okresów rocznych rozpocz ynających się 1 stycznia 2019 r. lub później.
  Grupa zastosuje zmienione standardy od 1 stycznia 2019.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe.
   Zmiany w MSR 19: Zmiana, ograniczeni e lub rozliczenie programu
  Zmiany w MSR 19 zostały opublikowana w dniu 7 lutego 2018 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Zmiany dotyczą sposobu ponownej wyceny programów
  zdefiniowanych świadc zeń w przypadku, gdy ulegają one zmianie. Zmiany w standardzie oznaczają, że w przypadku ponownej
  wyceny aktywa/zobowiązania netto z tytułu danego programu należy zastosować zaktualizowane założenia w celu określenia
  bieżącego kosztu zatrudnienia i kosztów odsetek dla okresów po zmianie programu. Do tej pory, MSR 19 tego nie wyjaśniał
  precyzyjnie.
  Grupa zastosuje zmienione standardy od 1 stycznia 2019.
  Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdani e
  finansowe.
  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, interpretacji oraz zmian do
  nich, które na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie zostały jeszcze przyjęte
  do stosowania przez UE:
   MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku,
   MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe, opublikowany w dniu 18 maja 2017,
   Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
  stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem opublikowane w dniu 11 września 2014 roku,
   Zmiany w MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji opublikowane w dniu 20 czerwca 2016
  roku,
   KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej a wynagrodzenie zaliczkowe , opublikowana w dniu 8 grudnia 2016 r.,
   Zmiana w MSR 40 Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnych , opublikowana w dniu 8 grud nia 2016 r.
   KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego , opublikowana 7 czerwca 2017 r.,
   Zmiany do MSSF 9 Funkcje przedpłaty z ujemną rekompensatą , opublikowane 12 października 2017 r.,
   Zmiany do MSR 28 Długoterminowe udziały w spółkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach ,
  opublikowane 12 października 2017 r.
   Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów
  Sprawozdawczości Finansowej ( Annual Improvements 2015 -2017 ) opublikowan e w dniu 12 grudni a 2 017 r.,
   Zmiany w MSR 19: Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu opublikowane w dniu 7 lutego 2018 r.
  5.5 Niepewność szacunków
  Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki domi nującej
  kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 21


  oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić
  się od szacow anych przez Zarząd.
  W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd istotne osądy
  w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania niepewności były takie same jak
  zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok w nocie 5.6.
  Nota 6 Korekty błędów oraz zmiana zasad rachunkowości
  W okresie objętym niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grup a nie dokonała
  korekty wcześniej opublikowanych sprawozdań finansowych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany stosowanych
  zasad rachunkowości, z wyjątkiem zastosowania zmian standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów
  rozpoczyna jących się po 1 stycznia 2018 r. Zmiany te dotyczyły standard ów MSSF 9 oraz MSSF 15 . Szczegóły dotyczące zmian
  i ich w pływ na sprawozdanie finansowe przedstawiono poniżej.
  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  Wycena aktywów i zobowiązań finansowych
  Od 1 stycznia 2018, Grupa kwalifikuje aktywa finansowe do jednej z kategorii:
  - wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
  - wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody,
  - wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  - instrume nty finansowe zabezpieczające.
  Grupa klasyfikuje dłużne aktywa finansowe do odpowiedniej kategorii w zależności od modelu biznesowego zarządzania
  aktywami finansowymi oraz od charakterystyki umownych przepływów pieniężnych dla danego składnika aktywów
  finansowych.
  Grup a jako aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie klasyfikuje należności z tytułu dostaw i usług, pożyczki udzielone,
  pozostałe należności finansowe oraz środk i pieniężne i ich ekwiwalenty.
  Na datę bilansową s półka nie posiada ła zabezpieczają cych instrumentów finansowych oraz nie stosuje rachunkowości
  zabezpieczeń.
  Grupa klasyfikuje instrumenty kapitałowe, tj. akcje i udziały w jednostkach pozostałych, do kategorii instrumentów
  finansowych wycenianych wg. zamortyzowanego kosztu .
  Grup a kwalifi kuje zobowiązania finansowe do jednej z kategorii:
  - wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
  - wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  - instrumenty finansowe zabezpieczające.

  Wycena aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu
  Grup a do wyceny aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie stosuje metodę efektywnej stopy
  procentowej. Należności z tytułu dostaw i usług po początkowym ujęciu wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu
  przy zastosowaniu metody efektywne j stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości, przy czym
  należności z tytułu dostaw i usług z datą zapadalności poniżej 12 miesięcy od dnia powstania (tj. niezawierające elementu
  finansowania) i nieprzekazywane do faktoringu, nie p odlegają dyskontowaniu i są wyceniane w wartości nominalnej.

  Wycena aktywów finansowych według wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody
  Zyski i straty na składniku aktywów finansowych stanowiącym instrument kapitałowy, dla którego zastosowano opcję wyceny
  do wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach, za wyjątkiem
  przychodów z tytułu otrzymanych dywidend.

  Wycena aktywów finansowych według wartości godziwej przez wynik finansowy
  Zyski l ub straty wynikające z wyceny składnika aktywów finansowych, kwalifikowanego jako wyceniany według wartości
  godziwej przez wynik finansowy, ujmuje się w wyniku finansowym w okresie, w którym powstały. Zyski lub straty wynikające
  z wyceny pozycji wycenianyc h w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują również przychody z tytułu odsetek i
  dywidendy.

  W niniejszym sprawozdaniu finansowy Grupa nie zidentyfikowała innych aktywów i zobowiązań finansowych niż ujmowane
  na bilansie metodą z amortyzo wanego ko sztu.

  Utrata wartości aktywów finansowych
  MSSF 9 wprowadza nowe podejście do szacowania utraty wartości aktywów finansowych wycenianych według
  zamortyzowanego kosztu lub w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (za wyjątkiem inwestycji w aktywa
  kapitałowe oraz aktywa kontraktowe). Model ut raty wartości bazuje na kalkulacji strat oczekiwanych w odróżnieniu od
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 22


  stosowanego modelu wynikającego z MSR 39, który bazował na koncepcji strat poniesionych. Najistotniejszą pozycją
  aktywów finansowych w sprawozdaniu finansowym Spółki, która podlega nowy m zasadom kalkulacji oczekiwanych strat
  kredytowych są należności handlowe z tytułu dostaw i usług.

  Grup a stosuje następujące uproszczony model wyznaczania od pisów z tytułu utraty wartości.
  - model ogólny (podstawowy),
  - model uproszczony.

  Model o gólny jest stosowany przez Grup ę dla aktywów finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu – innych, niż
  należności z tytułu dostaw i usług oraz dla aktywów wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
  W modelu ogólnym Grupa monitoru je zmiany poziomu ryzyka kredytowego związanego z danym składnikiem aktywów
  finansowych oraz klasyfikuje aktywa finansowe do jednego z trzech etapów wyznaczania odpisów z tytułu utraty wartości w
  oparciu o obserwację zmiany poziomu ryzyka kredytowego w sto sunku do początkowego ujęcia instrumentu.
  W zależności od zaklasyfikowania do poszczególnych etapów, odpis z tytułu utraty wartości jest szacowany w horyzoncie 12 -
  miesięcy (etap 1) lub w horyzoncie życia instrumentu (etap 2 oraz etap 3).
  Na każdy dzień ko ńczący okres sprawozdawczy Grupa dokonuje analizy wystąpienia przesłanek skutkujących
  zaklasyfikowaniem aktywów finansowych do poszczególnych etapów wyznaczania odpisu z tytułu utraty wartości. Przesłanki
  mogą obejmować m.in. zmiany ratingu dłużnika, poważ ne problemy finansowe dłużnika, wystąpienie istotnej niekorzystnej
  zmiany w jego środowisku ekonomicznym, prawnym lub rynkowym.
  Dla celów oszacowania oczekiwanej straty kredytowej Grupa wykorzystuje poziomy prawdopodobieństwa niewypłacalności
  na bazie ryn kowych kwotowań kredytowych instrumentów pochodnych, dla podmiotów o danym ratingu i z danego sektora.
  Grup a uwzględnia informacje dotyczące przyszłości w stosowanych parametrach modelu szacowania strat oczekiwanych
  poprzez kalkulację parametrów prawdopod obieństwa niewypłacalności w oparciu o bieżące kwot owania rynkowe.

  Oczekiwana strata kredytowa jest kalkulowana w momencie ujęcia należności w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz jest
  aktualizowana na każdy kolejny dzień kończący okres sprawozdawczy, w zależności od ilości dni przeterminowania danej
  należności.

  Model uproszczony jest stosowany przez Grupę dla należności z tytułu dostaw i usług.
  Dla celów oszacowania oczekiwanej straty kredytowej Grupa wykorzystuje matrycę rezerw oszacowaną na podst awie
  szacunków zarządu dotyczących prawdopodobieństwa braku spłaty należności .
  Do kalkulacji oczekiwanej straty kredytowej Grupa wyznacza parametr prawdopodobieństwa nieściągalności należności
  oszacowany jakościowo na podstawie klasyfikacji danego aktywa do jednej z pięciu grup. Szczegóły dotyczące oszacowanego
  prawdopodobieństwa oraz charakterystyk poszczególnych grup aktywów przedstawiono poniżej.
  Oczekiwana strata kredytowa jest kalkulowana w momencie ujęcia należności w sprawozdaniu z sytuacji finanso wej oraz jest
  aktualizowana na każdy kolejny dzień kończący okres sprawozdawczy, w zależności od ilości dni przeterminowania danej
  należności.

  Wpływ zastosowania MSSF 9
  Po dokonaniu Testu Kredytu i Odsetek (ang. SPP=) nie zidentyfikowano istotnych różnic w zakresie wyceny aktywów i
  zobowiązań finansowych względem ich wartości bilansowej.
  W odniesieniu do należności handlowych przeprowadzono analizę z wykorzystaniem macierzy prawdopodobieństwa.
  Należności przyporządkowano do grup, którym przypisano prawdopodobieństwo braku spłaty. Ze względu na krótki okres
  współpracy pomiędzy Grupą a kontr ahentami, oceny prawdopodobieństwa braku płatności dokonano na podstawie krótkiej
  historii dotychczasowych spłat należności łącznie z subiektywną oceną kontrahentów dokonaną przez Zarząd Hednostki
  dominującej.
  W oparciu o analizę, należności alokowano do pięciu grup: (i) brak ryzyka braku spłaty w stosunku takich dużych podmiotów
  międzynarodowych o ustalonej historii płatności. Do g rupy tej zakwalifikowano kontrahentów zagranicznych spółek
  zależnych oraz spółkę Teleflex =nc. (ii) bardzo niskie ryzyko braku spłaty należności wynoszące 5%. Do tej gru py kontrahentów
  zaliczono dystry butorów, z którymi Grupa posiada najdłuższe relacje oraz w przypadku których nie wystąpiły historycznie
  problemy z płatnością, (iii) niskie ryzyko barku spłaty należności wynoszące 10% zostało zastosowane dla kontrahentów o
  krótszej historii w spółpracy, w przypadku których nie wystąpiły historyczne problemy z płatnościami, (iv) 30% umiarkowane
  ryzyko spłaty należności oraz (v) istotne ryzyko spłaty należności wynoszące 50% zostało al okowane do pozostałych
  kontrahentów.
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 23


  Powyższe prawdopodobieństwa zostały oszacowane na podstawie analizy jakościowej przeprowadzonej przez Zarząd
  Hednostki dominującej. Ze względ u na stosunkowo, kró tki okres współpracy z poszczególnymi, Zarząd nie dysponu je danymi
  statystycznymi mogącymi być podstawą ilościowych szacunków prawdopodobieństwa braku spłaty.
  W oparciu o powyższe zasady oszacowano korektę należności handlowych oraz zysków zatrzymanych. Grupa skorzystała z
  możliwości przewidzianej w MSSF 9 i nie przekształciła danych dotyczących wcześniejszych okresów. Różnica pomiędzy
  wcześniejszą wartością bilansową, a nową wartością bilansowa wycenioną na dzień 1 stycznia 2018 roku (478 tys. PLN )
  została rozpoznana jako obniżenie zysków zatrzymanych na dzień 1 stycznia 2018 roku (efekt netto zawierający wpływ
  podatku odroczonego wyniósł 387 tys. PLN ).
  W odniesieniu do depozytów i lokat w bankach komercyjnych z powodu wysokiej wiarygodności banków współpracujących
  z Grupą wpływ wdrożenia MSSF 9 oszacowano jako niematerialny z perspektywy sprawozdania finansowego.
  Ponadto, MSSF 9 wprowadził również zmianę w MSR 1, zgodnie z którą od 1 stycznia 2018 roku wymagana jest prezentacja
  straty z tytułu utraty wartości (w tym odwrócenia strat lub zysków z tytułu utraty wa rtości) jako oddzielnej linii w rachunku
  zysków i strat.
  MSSF 15 Przychodu z umów z klientami
  Spółka stosuje zasady MSSF 15 z uwzględnieniem modelu 5 kroków w odniesieniu do portfela umów (lub zobowiązań do
  wykonania świadczenia) o podobnych cechach, jeśli jednostka racjonalnie oczekuje, iż wpływ na sprawozdanie finansowe
  zastosowania poniższych zasad nie będzie istotnie różnił się od zastosowania poniższych zasad w stosunku do pojedynczych
  umów (lub zobowiązań do wykonania świadczenia).
  Wymogi identyfikac ji umowy z klientem
  Umowa z klientem spełnia swoją definicję, gdy zostaną spełnione wszystkie następujące kryteria: strony umowy zawarły
  umowę i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków; Spółka jest w stanie zidentyfikować prawa każdej ze stron
  dotyczące dóbr lub usług, które mają zostać przekazane; Spółka jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za dobra lub
  usługi, które mają zostać przekazane; umowa ma treść ekonomiczną oraz jest prawdopodobne, że Spółka otrzyma
  wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zam ian za dobra lub usługi, które zostaną przekazane klientowi.
  =dentyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia
  W momencie zawarcia umowy Spółka dokonuje oceny dóbr lub usług przyrzeczonych w umowie z klientem i identyfikuje
  jako zobowiązanie do wykonania świadczenia każde przyrzeczenie do przekazania na rzecz klienta: dobra lub usługi (lub
  pakietu dóbr lub usług), które można wyodrębnić lub grupy odrębnych dóbr lub usług, które są zasadniczo takie same i w
  przypadku których przekazanie na rzecz klienta ma taki sam charakter.
  Określenie ceny transakcyjnej
  W celu ustalenia ceny transakcyjnej Spółka uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią zwyczajowe praktyki
  handlowe. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem Spółki – będzie jej przysługiwać w
  zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta, z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osób trzecich
  (na przykład niektórych podatków od sprzedaży, opłaty paliwowej, akcyzy). Wynagrodzenie określone w umowi e z klientem
  może obejmować kwoty stałe, kwoty zmienne lub oba te rodzaje kwot.
  Do oszacowania wynagrodzenia zmiennego Spółka zdecydowała o zastosowaniu metody wartości najbardziej
  prawdopodobnej dla kontraktów z jednym progiem wartościowym oraz metody wa rtości oczekiwanej dla kontraktów, w
  których występuje więcej progów wartościowych, od których przyznawany jest klientowi rabat.
  Alokacja ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczenia
  Spółka przypisuje cenę transakcyjną do każdego zobowiązania do wykonania świadczenia (lub do odrębnego dobra lub
  odrębnej usługi) w kwocie, która odzwierciedla kwotę wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem Spółki – przysługuje
  jej w zamian za przekaz anie przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi.
  Ujęcie przychodów w momencie spełniania zobowiązań do wykonania świadczenia
  Spółka ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia poprzez
  przekazanie p rzyrzeczonego dobra lub usługi (tj. składnika aktywów) klientowi (klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem
  aktywów). Przychody ujmowane są jako kwoty równe cenie transakcyjnej, która została przypisana do danego zobowiązania
  do wykonania świadczenia.
  Spółka przenosi kontrolę nad dobrem lub usługą w miarę upływu czasu i tym samym spełnia zobowiązanie do wykonania
  świadczenia oraz ujmuje przychody w miarę upływu czasu, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
  - klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia w miarę jego wykonywania,
  - w wyniku wykonania świadczenia powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów, a kontrolę nad tym składnikiem
  aktywów – w miarę jego powstawania lub ulepszania – sprawuje klient,
  - w wyniku wykonania świadczenia nie powstaje składnik o alternatywnym zastosowaniu dla Spółki, a Spółce przysługuje
  egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie.

  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 24


  Wpływ zastosowania MSSF 15
  Grupa przeprowadziła analizę skutków wdrożenia niniejszego standardu na datę bilansową. W wyniku analizy oszacowano
  prawdopodobieństwo zrealizowania się drugiej, warunkowej płatności związanej ze sprzedażą technologii Airway Medix CSS.
  Ze względu na prawid łową realizację umów zawartych pomiędzy kupującym a Airway Medix w okresie pomiędzy egzekucją
  umowy a datą niniejszego sprawozdania, prawdopodobieństwo to oszacowano na poziomie 75%, co przełożyło się na
  rozpoznanie, zgodnie z nowym standardem, dodatkowego przychodu w wysokości 3 150 tys. EUR skorygowanego o podatek
  odroczony. Wpływ na kapitał własny korekty związanej z dostosowaniem do MSSF 15 na dzień 1 stycznia 2018 r. wyniósł
  10 642 tys. PLN .
  Nota 7 Cykliczność, sezonowość działal ności
  Zarówno cykliczność jak i sezonowość nie dotyczy działalności Grupy Kapitałowej.
  Nota 8 Informacje dotyczące segmentów operacyjnych
  Grupa za segment uznaje każdą ze spółek wchodzących w skład Grupy, z wyjątkiem spółek Biovo, Airway Medix i Biovo
  Technologies, które są uznawane za jeden segment, ze względu na ścisłą współzależność prowadzonej przez nie działalności.
  Dla celów sprawozdawczych, biorąc pod uwagę kryteria progów prezentacji określone w MSSF 8, Grupa wyodrębnia 4
  segmenty sprawozdawcze:
   Segment Platforma nutraceutyczna (AlgaeLabs, Marmar Investment, Nutra, Carocelle, Carocelle Cambridge Micelle
  Technologies Ltd., Cambridge Micelle Technologies Inc.,Endo Medical, Cambridge Chocolate Technologies Ltd,
  Cambridge Chocola te Technologies Polska S.A., Cambridge Chocolate Technologies Inc., IMMD oraz Adiuvo Investments
  Inc),
   Segment Platforma urządzeń medycznych (Biovo, Airway Medix, Biovo Technologies, Adiuvo Management),
   Segment Projekty eksploracyjne (Peptaderm, Glia),
   Segment Pozostałe (Adiuvo =nvestments, IMMD, OryxPl, Stok.pl ).
  Grupa nie zmieniła podstawy wyodrębniania segmentów oraz ustalania wyniku segmentów w porównaniu z ostatnim
  rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

  Za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

  Urządzenia medyczne Platforma nutraceutyczna Projekty eksploracyjne Pozostałe segmenty Korekty konsolidacyjne Ogółem
  Przychody ze sprzedaży 848 1 831 - 3 141 (3 342) 2 478
  - w ramach segmentu - 201 - 3 141 (3 342) -
  - od klientów zewnętrznych 848 1 630 - - - 2 478
  Koszty działalności operacyjnej (2 856) (13 599) (524) (5 199) 3 661 (18 516)
  Pozostała działalność operacyjna netto (1 056) (189) - (251) 162 (1 334)
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 064) (11 957) (524) (2 309) 481 (17 373)
  Przychody finansowe 1 002 2 864 - 5 087 (8 018) 935
  Koszty finansowe (1 015) (5 629) (579) (19 660) 25 791 (1 092)
  Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych - - - - (1 352) (1 352)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (3 077) (14 722) (1 103) (16 882) 16 902 (18 881 )
  Podatek dochodowy 158 534 - 1 940 - 2 632
  Zysk (strata) netto (2 919) (14 188) (1 103) (14 942) 16 902 (16 249)  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 25


  Za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017

  Urządzenia medyczne Platforma nutraceutyczna Projekty eksploracyjne Pozostałe segmenty Korekty konsolidacyjne Ogółem
  Przychody ze sprzedaży 3 423 6 087 - 4 286 (8 171) 5 624
  - w ramach segmentu 3 213 625 - 4 273 (8 171) (61)
  - od klientów zewnętrznych 210 5 462 - 13 - 5 685
  Koszty działalności operacyjnej (5 060) (17 925) (535) (5 837) 6 429 (22 928)
  Pozostała działalność operacyjna netto 137 (86) 55 (76) 1 30
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 499) (11 924) (481) (1 627) (1 742) (17 272)
  Przychody finansowe 452 2 360 17 4 757 (6 997) 589
  Koszty finansowe (1 505) (6 314) (525) (608) 7 080 (1 873)
  Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych (1 312) - - - - (1 312)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (3 865) (15 878) (989) 2 522 (1 659) (19 868)
  Podatek dochodowy 387 857 - - - 1 244
  Zysk (strata) netto (3 478) (15 021) (989) 2 522 (1 659) (18 624)

  Nota 9 Przychody i koszty
  9.1 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Pozostałe przychody operacyjne 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017
  Przychody z tytułu refaktur 313 -
  Odwrócenie odpisu na zwrot dotacji 226 - Reklasyfikacja przychodu uzyskanego w ramach projektu CSS (480) -
  Otrzymane dotacje 73 139
  Inne 39 107
  Razem 171 246

  Pozostałe koszty operacyjne 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017
  Zwrot dotacji (133) (28)
  Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym (41) -
  Badania i rozwój (464) -
  Koszty z tytułu refaktur (423) -
  Utworzenie rezerw - (90)
  Inne (261) (96)
  Razem (1 322) (214)

  9.2 Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017
  Przychody odsetkowe z tytułu: 40 22
  Pożyczek 40 8
  Pozostałe odsetki - 14
  Różnice kursowe 895 567
  Razem 935 589

  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 26


  Koszty finansowe 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017
  Koszty odsetkowe z tytułu: (594) (267)
  Kredytów i pożyczek (594) (260)
  Pozostałe odsetki - (7)
  Aktualizacja wartości aktywów finansowych (287) -
  Różnice kursowe - (416)
  Umorzenie pożyczek - (1 190)
  Zaliczki na obligacje (211) -
  Razem (1 092) (1 873)

  Nota 10 Zysk (strata) przypadający/ -a na jedną akcję
  Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego
  na zwykłych akcjonariuszy Spółki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących
  w ciągu okresu.
  Zysk rozwo dniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego
  na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe)
  przez średnią ważoną liczbę wyemitow anych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji
  rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe).
  Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące liczby akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego
  zysku (straty) na jedną akcję:
  01.01.2018 - 30.09.2018 01.0 7.201 8 - 30.09.201 8 01.01.201 7 - 30.09.201 7 01.07 .201 7 - 30.09.201 7
  Średnioważona liczba akcji w okresie 10 164 346 10 164 346 10 164 346 10 164 346
  Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje - - 7 422 7 422
  Średnioważona rozwodniona liczba akcji w okresie 10 164 346 10 164 346 10 171 768 10 171 768
  W okresie objętym niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa prowadziła
  programy opcji menedżerskich, które szczegółowo zaprezentowano w nocie 16.
  Transakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych, które miały miejsce w bieżącym okresie
  sprawozdawczym zostały przedstawione w nocie 15.
  Nota 11 Połączenia i inne zmiany w strukturze Grupy w okresie śródrocznym
  Nabycie, utworzenie oraz reorganizacja spółek zależnych w Grupie Kapita łowej - nie wystąpiły.
  Transakcje w spółkach zależnych bez utraty kontroli
  W dniu 12 stycznia 2018 r. podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w Carocelle S.A. o 5 294 akcje stanowiące
  5% w kapitale własnym Carocelle S. A. Tym samym udział GK Adiuvo w spółkach: Carocelle S.A., Cambridge Micelle
  Technology Inc oraz Carocelle Cambrid ge Micelle Technology Ltd spad ł w porównaniu do 31 grudnia 2017 r. ze 100% do 95%.
  Podwyższenie nie zostało opłacone na dzień bilansowy. Wynik na transakcji z podm iotami niekontrolującymi, który został
  ujęty w zyskach zatrzymanych Grupy w związku z przedmiotowym podwyższeniem wyniósł 670 tys. PLN .
  Hednostka zależna Cambridge Chocolate Technologies S.A. prowadzi programy płatności na bazie akcji opisane szczegółowo
  w nocie 16. Rozliczenie tych programów na udziały niekontrolujące skutkowało ujęciem w zyskach zatrzymanych kwoty 479
  tys. PLN .
  Jednostka zależna Airway Medix prowadzi programy motywacyjne opisane szczegółowo w nocie 16. Rozliczenie tych
  programów na udziały niekontrolujące skutkowało ujęciem w zyskach zatrzymanych kwoty 19 tys. PLN .
  Nota 12 Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 30.09.2018 31.12.2017
  Urządzenia techniczne 281 368
  Wyposażenie 65 57
  Pozostałe środki trwałe 37 641
  Środki trwałe w budowie - 3
  384 1 069

  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 27


  W okresie dziewięciu miesięcy 201 8 roku Grupa nabyła rzeczowe aktywa trwałe na kwotę 135 tys. PLN (2017 rok: 167 tys.
  PLN) oraz dokonała zbycia rzeczowych aktywów trwały ch o wartości 35 tys. PLN (2017 rok: 84 tys. PLN). W bieżącym okresie
  sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Nota 13 Wartości niematerialne
  Wartości niematerialne 30.09.2018 31.12.2017
  Niezakończone prace rozwojowe 25 465 24 579
  Zakończone prace rozwojowe 7 007 7 101
  =nne wartości niematerialne 332 256
  32 804 31 936
  W okresie dziewięciu miesięcy 2018 roku Grupa nabyła wartości niematerialne na kwotę 2 630 tys. PLN (2017 rok: 11
  824 tys. PLN, z czego nakłady w kwocie 456 tys. PLN dotyczą wartości niematerialnych prezentowanych jako aktywa
  przeznaczone do sprzedaży). Powyższe nakłady obejmują skapitalizowane koszty rozwijanych technologii. W bieżącym
  okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zbycia wartości niematerialnych oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Wartość skapitalizowanych prac rozwojowych i innych aktywów o nieo kreślonym okresie użytkowania jest testowana pod
  kątem utraty wartości raz do roku lub częściej, jeżeli występują przesłanki utraty wartości. Na dzień bilansowy nie
  stwierdzono przesłanek utraty wartości ww. aktywów niematerialnych, więc nie przeprowadzono testu na utratę ich
  wartości.
  13.1. Aktywa kontraktowe oraz pozostałe aktywa finansowe
  Dnia 3 października 2017 r. dokonano transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. zespołu składników
  materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie rozwoju, wytwarzania, dystrybucji
  oraz sprzedaży technologii dotyczącej zamkniętego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych (closed suction catheter
  airway maintenance system) ("Technologia CSS”) ("ZCP”). W ramach pr zedmiotowej transakcji Spółka zbyła na rzecz
  kupującego „Technologię CSS” za cenę wynoszącą 10.500.000 EUR („Cena Sprzedaży”). Cena Sprzedaży została podzielona
  na dwie transze 60% oraz 40% Ceny Sprzedaży.
  W dniu zamknięcia transakcji Kupujący dokonał pła tności kwoty w wysokości 5.355.000 EUR . Zapłacona kwota jest równa
  pierwszej transzy Ceny Sprzedaży pomniejszonej o kwotę zatrzymaną przez Kupującego na zabezpieczenie ewentualnych
  roszczeń z tytułu Umowy Sprzedaży. Kwota zatrzymana w wysokości 945.000 EUR (30.09.2018: 4 036 tys. PLN , 31.12.2017:
  3 942 tys . PLN ) prezentowana jest w bilansie Spółki jako pozostałe aktywa finansowe.
  W wyniku analizy MSSF 15 oszacowano prawdopodobieństwo zrealizowania się drugiej, warunkowej płatności związanej ze
  sprzedażą technologii Airway Medix CSS. Ze względu na prawidłową realizację umów zawartych pomiędzy kupującym a
  Airway Medix w okresie pomię dzy egzekucją umowy a datą niniejszego sprawozdania, prawdopodobieństwo to oszacowano
  na poziomie 75%, co przełożyło się na ujęcie kwoty 3 150 tys. EUR (30.09.2018: 13 455 tys. PLN ) zaprezentowanej w bilansie
  jako aktywo kontraktowe.

  Nota 14 Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  Zmiany odpisów aktualizujących wartość zapasów i przedstawia poniższa tabela:
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów w okresie 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 31.12.2017
  Stan na początek okresu 52 14
  Utworzony odpis w pozostałych kosztach rodzajowych 20 38
  Stan na koniec okresu 72 52

  Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności przedstawia poniższa tabela:
  Odpisy aktualizujące wartość należności w okresie 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 31.12.2017
  Stan na początek okresu 56 -
  Wdrożenie MSSF 9 478 -
  Stan na początek okresu po korektach 534 -
  Utworzony odpis w pozostałych kosztach operacyjnych 29 56
  Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości (25) -
  Spisanie nieosiągalnych należności (50) -
  Stan na koniec okresu 488 56


  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 28


  Nota 15 Kapitał podstawowy
  Na dzień 3 0 września 2018 r. kapitał zakładowy Hednostki dominującej składał się z wyemitowanych akcji następujących serii:
  Liczba akcji (udziałów) wg serii emisji 30.09.2018 31.12.2017
  Seria A 1 000 000 1 000 000
  Seria B 4 529 160 4 529 160
  Seria C 297 550 297 550
  Seria D 364 166 364 166
  Seria E 495 970 495 970
  Seria F 250 000 250 000
  Seria G 200 000 200 000
  Seria H 500 000 500 000
  Seria I 1 500 000 1 500 000
  Seria J 297 500 297 500
  Seria M 730 000 730 000
  Razem liczba akcji (udziałów) 10 164 346 10 164 346
  Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (NWZ), które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2018 roku spółka Adiuvo
  =nvestments S.A. podjęła decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż łącznie
  440.000,00 zł. Dnia 23 sierpni a 2018 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy X== Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmian § 6 ust. 3 i 4 Statutu Spółki dokonanych na podstawie
  uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  W wykonaniu jednej z ww. uchwał po dniu bilansowym została przeprowadzona subskrypcja prywatna związana z emisją
  akcji serii O. W oparciu o wyniki zakończonego w dniu 27 września 2018 r. procesu budowania księgi popytu, działając na
  podstawie upoważnienia zawartego w §3 ust. 8 lit. a) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20
  sierpnia 2018 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O w wysokości 10,00 zł za
  każdą akcję. W dniu 28 września 2018 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki odnośnie
  ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O w wysokości 10,00 zł za każdą akcję. Oferta prywatna zakończyła si ę po dniu bilansowym,
  dnia 8 października 2018 r., objęciem 1 620 000 akcji serii O. Dnia 8 listopada 2018 r. Zarząd Hednos tki dominującej powziął
  informację o rejestracji podwyższenia kapitału związanego z emisją akcji serii O przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
  Warszawie, X== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Zobowiązania warunkowe dotyczące kapitału zakładowego Jednostki dominującej
  W nocie 16 przedstawiono informacje dotyczące emisji potencjalnych akcji zwykłych z tytułu opcji na akcje Hednostki
  dominującej oferowanych w ramach programów motywacyjnych.
  Nie wystąpiły inne transakcje warunkowego podwyższenia kapitału podstawowego Hedn ostki Dominującej.
  Prawa akcjonariuszy
  Na dzień 30 września 2018 r. 1.700.000 akcji serii B było akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każda
  akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje nie są uprzywilejowane .
  Str uktura akcjonariatu
  Według stanu na dzień 30 września 2018 r. struktura akcjonariatu Hednostki dominującej przedstawiała się następująco:
  Podmiot Siedziba Liczba akcji Liczba głosów %posiadanego kapitału %posiadanych praw głosu
  Orenore Sp. z o.o. i Morluk Sp. z o.o. Sp. k. 5 867 839 7 567 839 57,73% 63,79%
  w tym: Orenore Sp. z o.o. Warszawa 5 262 519 6 962 519 51,77% 58,68%
  w tym: Morluk Sp. z o.o. Sp. k Warszawa 605 320 605 320 5,96% 5,10%
  Investors TFI Warszawa 722 530 722 530 7,11% 6,09%
  Aviva OFE BZ WBK Warszawa 593 591 593 591 5,84% 5,00%
  Pozostali - 2 980 386 2 980 386 29,32% 25,12%
  Suma 10 164 346 11 864 346 100,00% 100,00%

  Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. struktura akcjonariatu Hednostki dominującej przedstawiała się następująco:
  Podmiot Siedziba Liczba akcji Liczba głosów %posiadanego kapitału %posiadanych praw głosu
  Orenore Sp. z o.o. i Morluk Sp. z o.o. Sp. k. Warszawa 5 931 989 7 631 989 58,36 % 64,33 %
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 29


  w tym: Orenore Sp. z o.o. Warszawa 5 326 669 7 026 669 52,41 % 59,23 %
  w tym: Morluk Sp. z o.o. Sp. k. Warszawa 605 320 605 320 5,96% 5,10%
  Investors TFI Warszawa 1 180 052 1 180 052 11,61 % 9,95 %
  Aviva OFE BZ WBK Warszawa 593 591 593 591 5,84% 5,00%
  Pozostali - 2 458 714 2 458 714 24,19 % 20,72 %
  Suma 10 164 346 11 864 346 100,00% 100,00%
  Dodatkowe informacje nt. zmian w strukturze akcjonaria tu znajdują się w rozdziale =V.4 .
  Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień 30 września 2018 r.
  Funkcja Imię i nazwisko Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji
  Prezes Zarządu* Marek Orłowski 5 867 839 7 567 839 586 783,90
  Członek Zarządu Anna Aranowska -Bablok 128 000 128 000 12 800,00 Członek Rady Nadzorczej Dariusz Zimny 243 763 243 763 24 376,30
  Członek Rady Nadzorczej Wojciech Napiórkowski 12 000 12 000 1 200
  *uwzględniając pośredni stan posiadania akcji poprzez Orenore sp. z o. o. (podmiot bezpośrednio zależny od Marka Orłowskiego) oraz Morluk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego.
  Funkcja Imię i nazwisko Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji
  Prezes Zarządu* Marek Orłowski 5 978 839 7 678 839 597 883,90
  Członek Zarządu Anna Aranowska -Bablok 128 000 128 000 12 800,00 Członek Rady Nadzorczej Dariusz Zimny 243 763 243 763 24 376,30
  Członek Rady Nadzorczej Wojciech Napiórkowski 12 000 12 000 1 200
  *uwzględniając pośredni stan posiadania akcji poprzez Orenore sp. z o. o. (podmiot bezpośrednio zależny od Marka Orłowskiego) oraz Morluk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  W związku z rejestracją w dniu 8 listopada 2018 przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
  emisji akcji serii O, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego zmianie uległ pośredn i stan posiadania
  akcji Spółki przez Marka Orłowskiego, o czym Spółka informowała raportami bieżącymi nr 36/2018 i 41/2018.
  Pozostałe osoby nadzorujące nie posiadają akcji Emitenta.
  Nota 16 Programy płatności na bazie akcji
  Szczegóły dotyczące programów akcji pracowniczych przedstawion o w nocie 20.2 do Skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy za 2017. Pomiędzy 31 grudnia 2017 r. a datą bilansową nie miały miejsce zmiany w warunkach
  programów akcji pracowniczych.
  Programy płatności na bazie akcji w Jednostce dominującej
  Wartość godziwa całego programu wynosi 3.548 tys. PLN . W bieżącym okresie sprawozdawczym u jęto w sprawozdaniu Grupy
  kwotę 712 tys. PLN ( 2017: 1 735 tys. PLN ) rozliczoną proporcjonalnie do upływu okresu nabywania uprawnień.
  Programy motywacyjne w Jednostc e zależnej Airway Medix
  Wartość godziwa całego programu dla VP BD wyno si 614 tys . PLN . W bieżącym okresie sprawozdawczym ujęto w
  sprawozdaniu Grupy kwotę 90 tys . PLN (31.12.2017: 180 tys . PLN ) rozliczoną proporcjonalnie do upływu okresu nabywania
  uprawnień.
  Programy motywacyjne w Jednostce zależnej Cambridge Chocolate Technologies
  Wartość godziwa całego programu dla Lycotec Ltd. wynosi 5.743 tys. PLN . W bieżącym okresie sprawozdawczym u jęto w
  sprawozdaniu Grupy kwotę 1 550 tys. PLN (31.12.2017: 2 413 tys. PLN ) rozliczoną proporcjonalnie do upływu okresu
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 30


  nabywania uprawnień.
  Do daty bilansowej, pozostałe warranty nie zostały przydzielone przez zarząd, który również nie określił ich szcze gółowych
  warunków subskrypcji, w tym ceny emisyjnej akcji Spółki związanych z ww. warrantami.
  Nota 17 Dywidendy
  W okresie objętym niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółka dominująca
  nie dokonywała wypłaty dywidendy.
  Nota 18 Emisja i wykup papierów dłużnych
  W okresie objętym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie podjęto decyzji o emisji
  obligacji. Po dniu bilansowym nie miały miejsca emisje dłużnych papierów wartościowych.
  Niemniej w dniu 27 czerwca 2018 roku Emitent zawarł z jedynym obligatariuszem posiadającym 80.000 obligacji imiennych
  serii B/2017 tj. ze spółką zależną Airway Medix S.A. porozumienie zmieniające warunki emisji Obligacji, na mocy którego
  termin wykupu Obligacji został przesunięty z 30 czerwca 2018 roku na dzień 31 grudnia 2018 roku. W pozostałym zakre sie
  warunki emisji Obligacji nie uległy zmianom.
  Nota 19 Naruszenie postanowień umów (kredyty i pożyczki)
  W okresie objętym niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły
  naruszenia postanowie ń umów z tytułu kredytów lub pożyczek.
  Nota 20 Rezerwy i świadczenia pracownicze
  Zmianę stanu rezerw w bieżącym okresie sprawozdawczym prezentuje poniższa tabela:
  Zmiana stanu rezerw w okresie 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 31.12.2017
  Stan na początek okresu 1 070 342
  Utworzenie rezerw w koszty 925 1 220
  Wykorzystanie rezerw (309) (492)
  Rozwiązanie rezerw w pozostałe przychody operacyjne (378) -
  Stan rezerw na koniec okresu, w tym: 1 30 9 1 070
  Rezerwy długoterminowe 4 -
  Rezerwy krótkoterminowe 1 305 1 070
  Wartość zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do 31.12.2017 r. Strukturę
  świadczeń pracowniczych na dzień bilansowy przedstawia poniższa tabela:
  Świadczenia pracownicze 30.09.2018 31.12.2017
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 465 15
  Zobowiązania tytułu odpraw emerytalnych 24 28
  Zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów 143 197
  Zobowiązania z tytułu innych świadczeń 316 308
  Razem zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych, w tym: 948 550
  Zobowiązania długoterminowe 335 337
  Zobowiązania krótkoterminowe 613 213

  Nota 21 Dotacje
  Grupa uzyskuje dotacje pieniężne głównie na pokrycie prowadzonych prac badawczych i rozwojowych. Zmiany stanu dotacji
  w bieżącym okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela:
  Zmiana stanu dotacji w okresie 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 31.12.2017
  Stan na początek okresu 3 013 1 484
  Otrzymanie dotacji przez Grupę w okresie sprawozdawczym - 1 800
  Kwota rozliczonej dotacji ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych (73) (190)
  Zwrot dotacji przez Grupę w okresie sprawozdawczym (253) (4)
  Przekazanie środków z dotacji partnerowi/współkonsorcjantowi - (78)
  Inne zmiany - -
  Stan dotacji na koniec okresu, w tym: 2 687 3 013
  Dotacje długoterminowe 1 672 1 998
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 31


  Dotacje krótkoterminowe 1 015 1 015

  Nota 22 Zobowiązania i należności warunkowe
  W okresie objętym niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły istotne
  zobowiązania warunkowe, poza ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017 w nocie 24.
  Nota 23 Informacje o podmiotach powiązanych
  23.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi
  W poniższej tabeli przedstawiono łączne kwoty transakcji zawartych przez Grupę z podmiotami powiązanymi w okresie
  objętym niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i w okresie porównywalnym.
  Za okres od 01.01.2018 - 30.09.2 018
  Przychody ze sprzedaży podmiotom powiązanym przychody ze sprzedaży przychody z tytułu refaktur przychody odsetkowe
  - pozostałym podmiotom powiązanym 6 - -
  - kluczowemu personelowi kierowniczemu - - 6
  Razem przychody ze sprzedaży podmiotom powiązanym 6 - 6

  Za okres od 01.01.2017 - 30.09.2017
  Przychody ze sprzedaży podmiotom powiązanym przychody ze sprzedaży przychody z tytułu refaktur przychody odsetkowe
  - jednostce dominującej 9 - -
  - od podmiotów pod znaczącym wpływem 210 - -
  - pozostałym podmiotom powiązanym 4 - -
  Razem przychody ze sprzedaży podmiotom powiązanym 223 - -

  Za okres od 01.01.2018 - 30.09.2018
  Zakupy od podmiotów powiązanych zakup usług i towarów zakup aktywów trwałych koszty odsetkowe
  - kluczowego personelu kierowniczego - - (2)
  - jednostki dominującej (415) - (382)
  Razem zakupy od podmiotów powiązanych (415) - (384)

  Za okres od 01.01.2017 - 30.09.2017
  Zakupy od podmiotów powiązanych zakup usług i towarów zakup aktywów trwałych koszty odsetkowe
  - jednostki dominującej - - (260)
  - kluczowego personelu kierowniczego (1) - -
  - pozostałych podmiotów powiązanych (40) - -
  Razem zakupy od podmiotów powiązanych (41) - (260)

  W poniższej tabeli przedstawiono salda rozrachunków z podmiotami powiązanymi istniejące na dzień bilansowy.
  Należności od podmiotów powiązanych 30.09.2018 31.12.2017
  - od kluczowego personelu kierowniczego 46 46
  należności handlowe 46 44
  należności pozostałe - 2
  - od podmiotów pod znaczącym wpływem - 81
  należności handlowe - 42
  należności pozostałe - 39
  - od jednostki dominującej 425 -
  należności handlowe 404 -
  - od pozostałych podmiotów powiązanych - 59
  należności handlowe - 50
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 32


  należności pozostałe - 8
  Razem należności od podmiotów powiązanych 46 186

  Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 30.09.2018 31.12.2017
  - wobec jednostki dominującej 9 619 2 358
  otrzymane pożyczki 9 619 2 358
  - wobec kluczowego personelu kierowniczego 2 -
  zobowiązania handlowe 2 -
  Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 9 620 2 358

  23.2 Kluczowy personel kierowniczy
  Kluczowy personel kierowniczy Grupy obejmuje członków Zarządu i Rady Nadzorczej Hednostki dominującej oraz członków
  Zarządu jednostki sprawującej kontrolę nad Adiuvo =nvestments – tj. Orenore Sp. z o.o.
  W notach 3.1 i 3.2 przedstawiono skład Zarządu i Rady Nadzorczej Hednostki dominującej na dzień bilansowy i w okresie
  objętym niniejszym sprawozdaniem.
  Strukturę świadczeń przedstawia poniższa tabela:
  Świadczenia pracownicze dla kluczowe go personelu kierowniczego 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze - wynagrodzenia 1 259 1003
  Razem 1 259 1 003
  Wynagrodzenia brutto członków Zarządu Hednostki Dominującej przedstawia poniższa tabela.
  Zarząd Razem: Za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 Marek Orłowski Anna Aranowska -Bablok
  Wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Hednostce Dominującej 370 264 634
  Dochody osiągnięte w spółkach zależnych i stowarzyszonych 124 300 424
  =nne tytuły 22 17 39
  Łączne dochody - Zarząd 516 581 1 097

  Zarząd
  Razem: Za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 Marek Orłowski Anna Aranowska -Bablok
  Wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Hednostce Dominującej 363 253 615
  Dochody osiągnięte w spółkach zależnych i stowarzyszonych 124 246 370
  Łączne dochody - Zarząd 487 499 985
  Wynagrodzenia brutto członków Rady Nadzorczej Hednostki Dominującej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 3 0 września
  2018 r. wraz z okresem porównawczym prezentuje poniższa tabela.
  01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017
  Rada Nadzorcza
  Wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostce Dominującej*
  Dochody osiągnięte w spółkach zależnych i stowarzyszonych
  Łączne dochody
  Wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostce Dominującej*
  Dochody osiągnięte w spółkach zależnych i stowarzyszonych
  Łączne dochody
  Poniński Tomasz 28,2 7 35,2 2,4 2,4 4,8
  Laskowski Krzysztof 28,2 7 35,2 2,4 2,4 4,8
  Napiórkowski Wojciech 28,2 - 28,2 2,4 - 2,4
  Dariusz Zimny 27 4 31 - - -
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 33


  Kalkusiński Adam 1,2 2 3,2 2,4 2,4 4,8
  Paweł Nauman 28,2 1 29,2 - - -
  RAZEM 141 21 162 9,6 7,2 16,8
  *Wynagrodzenie brutto bez kosztów pracodawcy

  23.3 Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi
  Transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych.
  Nota 24 Wartość godziwa instrumentów finansowych
  Kategorie instrumentów finansowych
  Klasy instrumentów finansowych wg stanu na dzień 30.09.2018 Aktywa finansowe wg zamortyzowanego kosztu
  Zobowiązania finansowe wg zamortyzowanego kosztu
  Ogółem
  Należności z tytułu dostaw i usług i inne finansowe 3 031 - 3 031
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 264 - 2 264
  Pożyczki udzielone (długoterminowe) 6 - 6
  Kredyty i pożyczki zaciągnięte (długoterminowe) - 9 711 9 711
  Kredyty i pożyczki zaciągnięte (krótkoterminowe) - 220 220
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne finansowe - 8 318 8 318
  Razem 5 302 18 249 23 551
  Kategorie instrumentów finansowych
  Klasy instrumentów finansowych wg stanu na dzień 31.12.2017 Aktywa finansowe wg zamortyzowanego kosztu
  Zobowiązania finansowe wg zamortyzowanego kosztu
  Ogółem
  Należności z tytułu dostaw i usług i inne finansowe 3 450 - 3 450
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 699 - 3 699
  Pożyczki udzielone (długoterminowe) 228 - 228
  Kredyty i pożyczki zaciągnięte (długoterminowe) - 2 400 2 400
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne finansowe - 2 959 2 959
  Razem 7 378 5 359 12 736

  Wartość godziwa instrumentów finansowych jest równa ich wartości bilansowej. W okresie objętym śródrocznym skróconym
  skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany okoliczności biznesowych lub ekonomicznych mających
  wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Grupy.
  Hierarchia wartości godziwej
  W okre sie sprawozdawczym i na dzień bilansowy nie występowały instrumenty finansowe, których podstawą wyceny jest
  wycena w wartości godziwej. W związku z powyższym w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym nie prezentuje się informacji nt. hierarchii wartości godziwej.
  Nota 25 Zdarzenia po dniu bilansowym
  Adiuvo Investments S.A.
  Emisja akcji serii O
  W dniach 1 października – 8 października 2018 r. przeprowadzono subskrypcję związaną z emisją akcji serii O Hednostki
  dominującej. W wyniku przeprowadzonego procesu, objętych zostało 1 620 000 akcji serii O po cenie emisujnej równej 10,00
  PLN. W subskrybcj i brało udział 14 podmiotów. 21 tys. akcji serii O zostało objętych w drodze potrącenia wierzytelności.
  Dnia 8 listopada 2018 r. Zarząd Hednoski dominującej powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału związanego z
  emisją akcji serii O przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego.
  Planowane połączenie Hednostki dominującej z czterema spółkami zależnymi
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 34


  Dnia 9 listopada 2018 r. Zarząd Adiuvo =nvestments S.A. podjął decyzję o zamiarze przepr owadzenia procedury połączenia
  Emitenta z wybranymi spółkami zależnymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Adiuvo tj. spółkami: Nutra sp. z o. o.,
  Biovo sp. z o. o., OryxPL sp. z o. o. oraz StokPL sp. z o. o.
  Wskazane powyżej spółki zależne są podmiotami w 100% zależnymi od Emitenta, a ich zakres działalności obejmuje badania
  naukowe i prace rozwojowe, doradztwo w zakresie zarządzania, działalność firm centralnych oraz handel hurtowy i
  detaliczny.
  Celem planowanego połączenia jest dążenie do optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej wewnątrz Grupy
  Kapitałowej Adiuvo, a w konsekwencji obniżenie kosztów jej funkcjonowania.
  Plan połączenia Adiuvo =nvestments z czterema ww. podmiotami zależnymi został opublikowany 14 listopada 2018 r.
  Airway Medix S.A.
  Dnia 12 października 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Orenore sp. z o.o. zgodnie z którym w dniu 12
  października 2018 roku Orenore sp. z o.o. zawarło umowę zbycia 584.184 akcji Spółki w związku z czym po rozliczeniu ww.
  transakcji bezpoś redni udział Orenore w Airway Medix ulegnie zmniejszeniu poniżej progu 10,0% ogólnej liczby głosów w tej
  spółce.

  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 35


  III. Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Adiuvo Investments
  S.A.
  III.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Nota od 01.01.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.07.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.01.2017 do 30.09.2017 (niebadane)
  od 01.07.2017 do 30.09.2017 (niebadane)
  Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 3 131 765 4 286 1 353 Koszty działalności operacyjnej (5 133) (1 190) (5 706) (1 732)
  Amortyzacja (31) (9) (52) (15)
  Zużycie materiałów i energii (52) (10) (108) (38)
  Usługi obce (2 384) (519) (2 720) (849)
  Podatki i opłaty (139) (23) (175) (21)
  Wynagrodzenia (2 295) (712) (2 037) (676)
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (176) 31 (274) (79)
  Pozostałe koszty rodzajowe (56) 52 (342) (54)
  Zysk (strata) ze sprzedaży (2 002) 1 955 (1 418) (379) - -
  Pozostałe przychody operacyjne 3.1 21 3 22 5
  Utrata wartości należności (206) (47) - -
  Pozostałe koszty operacyjne 3.1 (65) 1 (52) (28)
  Przychody finansowe 3.2 5 202 1 682 4 757 1 574
  Koszty finansowe 3.2 (18 220) (933) (262) (81)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (15 270) 4 619 3 045 1 092
  Podatek dochodowy 1 571 3 911 - -
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (13 699) (488) 3 045 1 092
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
  Zysk (strata) netto (13 699) (488) 3 045 1 092
  Zysk (strata) na akcję
  (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję) - podstawowy (1,35) (0,05) 0,30 0,11
  - rozwodniony (1,35) (0,05) 0,30 0,11
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 36


  III.2 SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH
  Nota od 01.01.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.07.2018 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.01.2017 do 30.09.2017 (niebadane)
  od 01.07.2017 do 30.09.2017 (niebadane) Zysk (strata) netto (13 699) (488) 3 045 1 092 Inne całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane do wyniku
  - inne całkowite dochody ujęte w bieżącym okresie - - (36 074) (14 534)
  Podatek dochodowy dotyczący innych dochodów całkowitych
  6 572 2 679 Inne dochody całkowite netto - - (29 501) (11 855) Całkowite dochody ogółem (13 699) (488) (26 456) (10 763)  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 37


  III.3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  Nota 30.09.2018 (niebadane) 31.12.2017 (badane)
  AKTYWA
  Aktywa trwałe 129 266 133 508
  Rzeczowe aktywa trwałe 4 37 102
  Wartości niematerialne 1 2
  =nwestycje w jednostki zależne 10 52 942 55 376
  Pożyczki udzielone 71 735 76 179
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 389 1 849
  Pozostałe aktywa 162 -

  Aktywa obrotowe 7 754 1 978
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 7 753 1 930
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 48
  AKTYWA OGÓŁEM 137 020 135 487

  Nota 30.09.2018 (niebadane) 31.12.2017 (badane)
  PASYWA

  Kapitał własny ogółem 105 185 120 445
  Kapitał akcyjny 1 016 1 016
  Niezarejestrowany kapitał akcyjny 162 -
  Należne wpłaty na kapitał akcyjny (2) (2)
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 126 158 126 158
  Kapitał z wyceny opcji pracowniczych 3 841 3 129
  Zyski zatrzymane (25 990) (9 857)
  Zobowiązania długoterminowe 12 942 4 618
  Oprocentowane pożyczki i kredyty 9 712 2 358
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 6 24 24
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 206 2 236

  Zobowiązania krótkoterminowe 18 893 10 424
  Obligacje krótkoterminowe 8 603 8 004
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 9 557 1 975
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 6 405 93
  Rezerwy 6 328 351
  PASYWA OGÓŁEM 137 020 135 487

  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 38


  III.4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Za okres 01.01.2018 - 30.09.2018 (niebadane) Kapitał akcyjny Niezarejestrowany kapitał akcyjny
  Należne wpłaty na kapitał akcyjny
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
  Kapitał z wyceny opcji pracowniczych
  Kapitał z przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
  Zyski zatrzymane Razem
  Stan na 01.01.2018 1 016 - (2) 126 158 3 129 - (9 857) 120 445
  Zysk (strata) netto - - - - - - (13 699) (13 699)
  Całkowite dochody ogółem - - - - - - (13 699) (13 699)
  Emisja akcji - 162 - - - - - 162
  Ujęcie programu motywacyjnego - - - - 712 - - 712
  Inne zmiany - - - - - - (2 433) (2 433)
  Stan na 30.09.2018 1 016 162 (2) 126 158 3 841 - (25 989) 105 187

  Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
  Za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane) Kapitał akcyjny Niezarejestrowany kapitał akcyjny
  Należne wpłaty na kapitał akcyjny
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
  Kapitał z wyceny opcji pracowniczych
  Kapitał z przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
  Zyski zatrzymane Razem
  Stan na 01.01.2017 1 016 - (5) 126 158 1 394 163 345 (9 462) 282 446
  Zysk (strata) netto - - - - - - 3 045 3 045
  =nne dochody całkowite - - - - - (29 501) - (29 501)
  Całkowite dochody ogółem - - - - - (29 501) 3 045 (26 456)
  Inne zmiany - - - - 1 482 - - 1 482
  Stan na 30.09.2017 1 016 - (5) 126 158 2 875 133 844 (6 417) 257 472

  * W związku ze zmianą metody wyceny inwestycji w jednostki zależne z dniem 31.12.2017 r. Spółka dokonała przekształcenia danych porównawczych. Szczegóły przekształcenia zostały opisane w
  nocie 26 do jednostkowe go sprawozdania finansowego za rok 2017.
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 39


  III.5 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  od 01.01.20 18 do 30.09.2018 (niebadane)
  od 01.01.2017 do 30.09.2017 (niebadane)
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto za rok obrotowy (15 270) 3 045
  Korekty zysku brutto: Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (4 213) (4 354)
  (Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych ujęte w wyniku (286) (188)
  (Zyski) / straty z inwestycji ujęte w wyniku 17 117 -
  Zmiana stanu rezerw - (70)
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 311 187
  Amortyzacja 31 52
  Wycena programu motywacyjnego 712 -
  Aktywa umowne 412 -
  Zmiany w kapitale obrotowym: Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (5 824) (371)
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań 7 560 (414) -
  Zapłacony podatek dochodowy -
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 550 (2 113)
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych 1 (24)
  Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 35 -
  Nabycie jednostek zależnych, pomniejszone o przejęte środki pieniężne - (8 492)
  Udzielone pożyczki (12 661) (22 401)
  Spłata udzielonych pożyczek 5 162 25 754
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 463) (5 163)
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 7 941 5
  Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek (1 077) (475)
  Wpływy z tytułu spłaty obligacji (2) -
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 862 (470)
  Przepływy pieniężne netto razem (51) (7 746)
  Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
  5
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 48 7 771
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym (47) (7 747)
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4
  - przepływy pieniężne netto (51) (7 747)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 24
  - tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania - -  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 40


  III.6 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Nota 1 Zasady przyjęte przy sporządzaniu oraz podpisanie śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
  Zasady przyjęte przy sporządzaniu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w nocie 4
  oraz nocie 5 śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  W niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd istotne osądy w zakresie
  stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania niepewności były takie same jak zaprezentowane
  w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok w nocie 4.6.
  Nota 2 Korekty błędów oraz zmiana zasad rachunkowości
  W okresie objętym niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonała korekty wcześniej
  opublikowanych sprawozdań finansowych, z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretac ji
  obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 r.
  Nota 3 Przychody i koszty
  3.1 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Pozostałe przychody operacyjne 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017
  Zysk z tytułu zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 -
  Pozostałe 17 22
  Razem 21 22

  Pozostałe koszty operacyjne 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017
  Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym (41) -
  Pozostałe (25) (52)
  Razem (65) (52)

  3.2 Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017
  Przychody odsetkowe z tytułu: 5 202 4 614
  Pożyczek 5 202 4 614
  Różnice kursowe - 143
  Razem 5 202 4 757

  Koszty finansowe 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017
  Koszty odsetkowe z tytułu: (991) (262)
  Kredytów i pożyczek (991) (260)
  Pozostałe odsetki - (2)
  Aktualizacja wartości aktywów finansowych (17 117) -
  Różnice kursowe (112) -
  Razem (18 220) (262)

  Nota 4 Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 30.09.2018 31.12.2017
  Urządzenia techniczne 31 61
  Pozostałe środki trwałe 6 41
  37 102

  W okresie dziewięciu miesięcy 2018 roku Spółka nie nabyła żadnych rzeczowych aktywów trwałych (nabycie 2017 rok: 25 tys.
  PLN). W bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpiło zbycie rzeczowych aktywów trwałych o wartości netto 3 tys. PLN oraz
  likwidacja rzeczowych aktywów trwałyc h o wartości netto 53 tys. PLN.
  W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości.
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 41


  Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów. Nie utworzono również odpisów
  aktualizujących wartość aktywów finansowych.
  Nota 6 Rezerwy i świadczenia pracownicze
  Zmianę stanu rezerw w bieżącym okresie sprawozdawczym prezentuje poniższa tabela: 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 31.12.2017
  Stan na początek okresu 351 108
  Utworzenie rezerw w koszty 108 415
  Wykorzystanie rezerw (131) (172)
  Stan rezerw na koniec okresu, w tym: 328 351
  Rezerwy krótkoterminowe 328 351
  Strukturę świadczeń pracowniczych na dzień bilansowy przedstawia poniższa tabela:
  Świadczenia pracownicze 30.09.2018 31.12.2017
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 318 -
  Zobowiązania tytułu odpraw emerytalnych 24 24
  Zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów 87 93
  Razem zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych, w tym: 429 117
  Zobowiązania długoterminowe 24 24
  Zobowiązania krótkoterminowe 405 93
  Nota 7 Zobowiązania i należności warunkowe
  W okresie objętym niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły istotne zobowiązania
  warunkowe, poza ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 w nocie 21.
  Nota 8 Informacje o podmiotach powiązanych
  8.1 Transakcje z podmi otami powiązanymi
  W poniższej tabeli przedstawiono łączne kwoty transakcji zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi w okresie
  objętym niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym i w okresie porównywalnym.
  Za okres od 01.01.2018 - 30.09.2018
  Przychody ze sprzedaży podmiotom powiązanym przychody ze sprzedaży przychody z tytułu refaktur przychody odsetkowe
  - jednostkom zależnym 3 131 - -
  - kluczowemu personelowi kierowniczemu - - 6
  Razem przychody ze sprzedaży podmiotom powiązanym 3 131 - 6

  Za okres od 01.01.2017 - 30.09.2017
  Przychody ze sprzedaży podmiotom powiązanym przychody ze sprzedaży przychody z tytułu refaktur przychody odsetkowe
  - jednostce dominującej 9 - -
  - jednostkom zależnym 4 273 393 4 611
  - podmiotom stowarzyszonym - 4 -
  - pozostałym podmiotom powiązanym 4 - -
  Razem przychody ze sprzedaży podmiotom powiązanym 4 286 397 4 611

  Za okres od 01.01.2018 - 30.09.2018
  Zakupy od podmiotów powiązanych zakup usług i towarów zakup aktywów trwałych koszty odsetkowe
  - jednostki dominującej - - (382)
  - jednostek zależnych - - (605)
  - kluczowego personelu kierowniczego - - (2)
  Razem zakupy od podmiotów powiązanych - - (989)

  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 42


  Za okres od 01.01.2017 - 30.09.2017
  Zakupy od podmiotów powiązanych zakup usług i towarów zakup aktywów trwałych koszty odsetkowe
  - jednostki dominującej - - (260)
  - jednostek zależnych (5) - -
  - kluczowego personelu kierowniczego (1) - -
  - pozostałych podmiotów powiązanych (31)
  Razem zakupy od podmiotów powiązanych (37) - (260)
  W poniższej tabeli przedstawiono salda rozrachunków z podmiotami powiązanymi istniejące na dzień bilansowy.
  Należności od podmiotów powiązanych 30.09.2018 31.12.2017
  - od jednostki dominującej 404 -
  należności handlowe 22 -
  udzielone pożyczki 382 -
  - od jednostek zależnych 79 232 77 625
  udzielone pożyczki 71 728 75 951
  należności handlowe 7 504 1 646
  należności pozostałe - 28
  - od kluczowego personelu kierowniczego 46 2
  należności handlowe 46 2
  - od podmiotów pod znaczącym wpływem - 1
  należności handlowe - 0
  należności pozostałe - 0
  - od pozostałych podmiotów powiązanych - 59
  należności handlowe - 50
  należności pozostałe - 8
  Razem należności od podmiotów powiązanych 79 682 77 687

  Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 30.09.2018 31.12.2017
  - wobec jednostki dominującej 9 619 2 358
  otrzymane pożyczki 9 619 2 358
  - wobec jednostek zależnych 14 980 9 280
  otrzymane pożyczki 94 -
  obligacje 8 603 8 004
  zobowiązania handlowe 6 284 -
  zobowiązania pozostałe - 1 276
  - wobec kluczowego personelu kierowniczego 2 -
  zobowiązania handlowe 2 -
  Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 24 599 11 638

  8.2 Kluczowy personel kierowniczy
  Kluczowy personel kierowniczy Grupy obejmuje członków Zarządu i Rady Nadzorczej Hednostki dominującej oraz członków
  Zarządu jednostki, sprawującej kontrolę nad Adiuvo =nvestments – tj. Orenore Sp. z o.o.
  W notach 3.1 i 3.2 śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawion o skład Zarządu i
  Rady Nadzorczej Hednostki dominującej na dzień bilansowy i w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.
  W okresie objętym niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym świadczenia pracownicze na rzecz
  kluczowego personelu kiero wniczego wyniosły 634 tys. PLN (01.01 -30.0 9.2017: 616 tys. PLN ), w tym dla Marka Orłowskiego
  370 tys. PLN (01.01 -30.09.2017: 363 tys. PLN ) oraz dla Anny Aranows kiej -Bablok 264 tys. PLN (01.01 -30.09.2017: 253 tys.
  PLN ).
  Ponadto Spółka dokonała zakupu usług od kluczowego personelu kierowniczego, które wykazano w nocie 8.1 – Anna
  Aranowska -Bablok w okresie bieżącym 0 tys. zł (01.01 -30.06.2017: 1 tys. zł).
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym świadczenia na rzecz Rady Nadzorczej wyniosły 141 tys. PLN
  (01.01 -30.09.2017: 11 tys. PLN ), w tym wynagrodzenie brutto dla: Tomasza Ponińskiego 28,2 tys. PLN , Wojciecha
  Napiórkowskiego 28,2 tys. PLN , Adama Kalkusińskiego 1,2 tys. PLN , Krzysztofa Laskowskiego 28,2 tys. PLN , Pawła Naumanna
  28,2 tys. PLN , Dariusza Zimnego 27 tys. PLN . Świadczenia wypłacone w pierwszym kwartale 2018 r. dotyczyły pełnienia funkcji
  członków rady nadzorczej w 2017 r.
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 43


  Szczegółowe informacje dotyczące programu płatności w formie akcji zostały zaprezentowane w nocie 16 skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  8.3 Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi
  Transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych.
  Nota 9 Wartość godziwa instrumentów finansowych
  Wartość godziwa instrumentów finansowych
  Kategorie instrumentów finansowych
  Klasy instrumentów finansowych wg stanu na dzień 30.09.2018
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe wg zamortyzowanego kosztu
  Zobowiązania finansowe wg zamortyzowanego kosztu
  Ogółem
  Należności z tytułu dostaw i usług i inne finansowe - 7 543 - 7 543
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 1 - 1
  =nwestycje w jednostkach zależnych 52 942 - - 52 942
  Pożyczki udzielone (długoterminowe) - 71 735 - 71 735
  Kredyty i pożyczki zaciągnięte (długoterminowe) - - 9 712 9 712
  Obligacje wyemitowane (krótkoterminowe) - - 8 603 8 603
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne finansowe - - 8 651 8 651
  Razem 52 942 79 278 26 966 159 187

  Kategorie instrumentów finansowych
  Klasy instrumentów finansowych wg stanu na dzień 31.12.2017
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Pożyczki i należności
  Zobowiązania finansowe wg zamortyzowanego kosztu
  Ogółem
  Należności z tytułu dostaw i usług i inne finansowe - 1 741 - 1 741
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 48 - 48
  =nwestycje w jednostkach zależnych 55 376 - - 55 376
  Pożyczki udzielone (długoterminowe) - 76 179 - 76 179
  Kredyty i pożyczki zaciągnięte (długoterminowe) - - 2 358 2 358
  Obligacje wyemitowane (krótkoterminowe) - - 8 004 8 004
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne finansowe - - 1 661 1 661
  Razem 55 376 77 969 12 024 145 369

  Zdaniem Zarządu na dzień 30 września 2018 oraz 31 grudnia 2017 wartość godziwa instrumentów finansowych była zbliżona
  do ich wartości bilansowej.
  Spółka nie ujawnia wartości godziwej dla udziałów i akcji w jednostkach zależnych, które zgodnie z polityką rachunkowości
  Spółki wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości W okresie objętym
  śródrocznym skróconym sprawozdaniem fin ansowym nie wystąpiły zmiany okoliczności biznesowych lub ekonomicznych
  mających wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki.
  Nota 10 Inwestycje w jednostkach zależnych
  Zmianę stanu inwestycji w jednostkach zależnych w bieżącym okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela:
  Zmiana stanu inwestycji w jednostki zależne w okresie 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 31.12.2017
  Udziały, akcje w cenie nabycia Stan na początek okresu 56 873 46 990
  Zmiany: 507 9 883
  Objęcie emisji udziałów jednostki zależnej - 11 319
  Sprzedaż udziałów jednostki zależnej - (3 171)
  Inne zmiany 507 1 735
  Stan na koniec okresu 57 380 56 873
  Korekty aktualizujące wartość udziałów, akcji: Korekty ujęte w innych dochodach całkowitych Stan na początek okresu - -
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzon e na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2018 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). Dodatko we informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finan sowego stanowią jego integralną część. 44


  Stan na koniec okresu - -
  Odpisy aktualizujące ujęte w wyniku finansowym Stan na początek okresu (1 497) (114)
  Utworzenie odpisów (koszty finansowe) (2 940) (1 358)
  Rozwiązanie odpisów (przychody finansowe) - 3
  Stan na koniec okresu (4 437) (1 497)
  Wartość bilansowa inwestycji w jednostki zależne 52 942 55 376


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres dziewięciu miesięcy 2018 r. zakończony 30 września 2018 r. 45


  IV. Informacja Zarządu Adiuvo Investments S.A. na temat działalności Grupa Adiuvo
  w III kwartale 2018 roku
  IV.1 OPIS SYTUACJI FINANSOWEJ
  IV.1.1 Omówienie wyników operacyjnych i sytuacji finansowej z uwzględnieniem czynników o nietypowym
  charakterze
  Od początku powstania Adiuvo =nvestments skupia swoje aktywności na pracach badawczo -rozwojowych i komercjalizacji
  technologii w ramach Platformy Nutraceutycznej oraz Platformy Urządzeń Medycznych. W okresie, którego dotyczy raport
  Grupa kontynuowała rozwój produktów z portfolio.
  W ci ągu dziewięciu miesięcy 2018 r. odnotowano 2,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę. Sprzedaż
  ta została wygenerowana przez spółki zależne Adiuvo =nvestments: Airway Medix S.A., spółki grupy kapitałowej Cambridge
  Chocolate Technologies, Carocelle Sp. z o.o. oraz Marmar Investment Sp. z o.o .
  Poziom kosztów operacyjnych z wyłączeniem amortyzacji w ciągu dziewięciu miesięcy 2018 r. spadł o ok. 21% tj. o 4,6 mln
  PLN z 22,1 mln PLN w trzech kwartałach 2017 r. do 17,5 mln PLN w trzech kwartałach 2018 r. Spadek ten wy nikał z głównie
  ze z mniejszen ia kosztu zużycia materiałów i energii , zmiany stany produktów oraz kosztu sprzedanych towarów i materiałów
  łącznie o ok. 2,2 mln PLN (3,1 mln PLN w pi erwszym półroczu 2017 r. vs. 0,9 mln PLN w pierwszym półroczu 2018 r. ). Spadek
  kosztów związany był ze spadkiem przychodów ze sprzedaży oraz poprawą marży brutto na sprzedawanych produktach.
  Zarząd Hednostki dominującej zwraca uwagę na fakt, że koszty R&D, które dotyczą prac rozwojowych przeprowadzanych w
  spółkach zależnych Airway Medix S.A. oraz Nutra Sp. z o.o. (wraz ze spółkami zależnymi), a które w okresie trzech kwartałów
  2018 r. wyniosły 2,6 mln PLN (przy 7,4 mln PLN za okres dziewięciu miesięcy 2017 r.) zostały ujęte w bilansie spółki jako
  zwiększenie pozycji wartości niematerialne.
  Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że ujemny przepływ pieniężny netto z działalności operacyjnej łącznie z
  inwestycyjną spadł z 31,4 mln PLN za okres 9 miesięcy 2017 r. do 1 3,2 mln PLN za okres 9 miesięcy 2018 r.
  IV.1.2 Informacje dotyczące segmentów działalności
  Zgodnie z wymogami MSSF 8, spółka zidentyfikowała segmenty operacyjne w oparciu o wewnętrzne raporty dotyczące tych
  elementów Grupy, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące o przydzielaniu zasobów do danego segmentu
  i oceniające jego wyniki finansowe . Grupa zidentyfikowała cztery następujące segmenty działalności:
  Platforma nutraceutyczna. Na dzień bilansowy do platformy nutraceutycznej należały spółki AlgaeLabs, Marmar =nvestment,
  Nutra, Carocelle, Carocelle Cambridge Micelle Technology Ltd., Cambridge Micelle Technology Inc. Essenoids, Endo Medical,
  Cambridge Chocolate Technologies S.A., Cambridge Chocolate Technologies Ltd, Cambridge Chocolate Technologies Inc.,
  IMMD, Adiuvo Investments Inc). Produkty rozwijane w ramach tej platformy w zamyśle Spółki adresują rosnące
  zapotrzebowania klientów na wysokiej, jakości produkty bez recepty, o po twierdzonej klinicznie skuteczności, służące do
  poprawy stanu zdrowia i opóźniające początki choroby i / lub objawy starzenia. W ramach tej platformy Grupa rozwija
  nowoczesne suplementy diety i żywność funkcjonalna, o udokumentowanej biodostępności i badan iach bioskuteczności
  przeprowadzanych w standardzie farmaceutycznym. Produkty te są przede wszystkim dedykowane prewencji chorób i
  poprawie biomarkerów ryzyka (obniżanie indeksu glikemicznego, stresu oksydacyjnego, poprawa utlenowania tkanek,
  prewencja inf ekcji grypowych, wzmacnianie odporności (immunomodulacja), ochrona skóry przed starzeniem, prewencja
  chorób w okulistyce, klinicznie potwierdzona suplementacja w ciąży i podczas karmienia, obniżanie poziomu trójglicerydów.
  Platforma urządzeń medycznych i „ digital health”.
  Na dzień bilansowy do platformy urządzeń medycznych i digital health należą: Airway Medix, Biovo Technologies oraz Adiuvo
  Management i Biovo. Grupa Airway Medix rozwija urządzenia stosowane na oddziałach intensywnej terapii oraz
  anestezjo logii, opracowywane w oparciu o założenia „high innovation – low tech” tj. urządzenia nieużywające
  zaawansowanych technologii elektronicznych, lecz adresujące podstawowe problemy występujące w środowisku szpitalnym
  takie jak odrespiratorowe zapalenie płuc.
  W ramach tej platformy Grupa rozwija technologie medyczne, w szczególności w obszarach: monitorowania zdrowia
  (głównie poprzez nieinwazyjne technologie nasobne), które w medycynie już zaczynają być wykorzystywane do zarządzania
  procesem leczenia pacjentów (poprzez optymalizację dawki leku, monitorowanie objawów, gromadzenie dużej ilości danych
  w celu personalizacji leczenia), optymalizacji badań klinicznych (z wykorzystaniem tzw. Real World Data w odróżnieniu od
  ewaluacji stanu pacjenta podczas wizyt kontr olnych u lekarza) oraz zarządzania stylem życia, zarówno chorych, jak i osób z
  grup ryzyka
  Projekty eksploracyjne. =nwestycje w te projekty mają charakter oportunistyczny - są indywidualnie oceniane według profilu
  ryzyka, gdzie istotnym elementem jest uzy skanie znacznego, bezzwrotnego wsparcia grantowego. Charakteryzują się one
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres dziewięciu miesięcy 2018 r. zakończony 30 września 2018 r. 46


  wyższym ryzykiem oraz dłuższym horyzontem czasowym prowadzenia prac badawczych (do 15 lat). Na dzień bilansowy do
  Projektów Eksploracyjnych należały spółki Peptaderm oraz Glia.
  Do s egmentu Pozostałe zakwalifikowane zostały spółki administracyjne, nierozwijające produktów z sektora biomedycznego
  (Adiuvo =nvestments) oraz spółki nieprowadzące aktywnej działalności operacyjnej na dzień bilansowy (OryxPl, Stokpl).
  IV.1.3 Prognozy wyników finans owych
  Spółka nie podawała do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób prognoz wyników ani wyników szacunkowych za rok
  2018 ani inne okresy.
  IV.1.4 Informacje o stosowanych zasadach rachunkowości
  =nformacje dotyczące stosowanych zasad rachunkowości przedstawiono w Nocie 5 do śródrocznego skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  IV.2 INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
  Szczegółowe informacje nt. opisu Hednostki Dominującej, składu Grupy Kapitałowej oraz zmian w obrębie Grupy Kapitałowej
  jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym zostały zaprezentowane w notach 1 -3 do śródrocznego skróconego
  sprawozdania finansowego Adiuvo Investments S.A.
  IV.3 OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
  IV.3.1 Wykaz istotn ych zdarzeń
  Grupa Kapitałowa Adiuvo Investments
  Zmiany w składzie struktury Grupy zostały zaprezentowane w nocie 2 do śródrocznego skróconego sprawozdania
  finansowego Adiuvo Investments S.A.
  W okresie bilansowym Spółki portfelowe z portfolio Grupy osiągnęł y kolejne strategiczne kamienie milowe w rozwoju. 10 z
  17 rozwijanych technologii została zaprezentowana liderom w branży oraz liderom opinii, co pozwoliło potwierdzić potencjał
  technologii, zainteresowanie partnerów strategicznych oraz zebrać opinie na te mat możliwych aplikacji. Poniżej
  najistotniejsze wydarzenia dla wybranych Spółek z portfolio.
  AirwayMedix
  W omawianym okresie działania Airway Medix skupione były na ostatecznych przygotowaniach pełnego, gotowego portfolio
  do właściwej prezentacji na kluczowych międzynarodowych kongresach branżowych: targach Medica w Dusseldorfie
  (11.2018), kongresie American Association of Respiratory Care (AACR) w La s Vegas (12.2018) oraz kongresie Society of Critical
  Care Medicine (SCCM) w San Diego (02.2019). Na powyższych międzynarodowych spotkaniach przedstawiciele Spółki.
  (1) prezentować będą osiągnięte wyniki badań klinicznych dla trzech produktów w portfolio,
  (2) prowadzić rozmowy w zakresie pozyskania partnerów dystrybucyjnych oraz
  (3) prowadzić rozmowy z przedstawicielami branżowymi w zakresie partnerstwa strategicznego.
  Po okresie bilansowym odbyła się pierwsza prezentacja na targach Medica w Dusseldorfie . Podczas targów Medica zostały
  zainicjowane rozmowy z 3 potencjalnymi partnerami strategicznymi, z których część zainteresowana jest jednocześnie
  obiema technologiami – OC oraz CPR. Dzięki dużemu zainteresowaniu OC i CPR, zespół Airway Medix pozyskał też kontakty
  od podmiotów zainteresowanych dystrybucją tych produktów w blisko 20 krajach z różnych stron świata.
  W omawianym okresie spółka nadal współpracowała z partnerem strategicznym w zakresie produktu Closed Suction System.
  Po finalizacji transakcji sp rzedaży produktu Closed Suction System, Spółka kontynuuje współpracę ze spółką Teleflex w
  zakresie produkcji, transferu technologii oraz optymalizacji finalnego urządzenia. W ramach tych prac Spółka m.in. zwiększyła
  moce produkcyjne laboratorium w Izraelu oraz wykonała modyfikacje samego produktu i jego dokumentacji technicznej.
  W drugim kwartale 2018 r. spółka przeprowadzała kolejne modyfikacje inżynieryjnego produktu Oral Care. Modyfikacje
  związane były z informacjami zwrotnymi uzyskanymi od lekarzy oraz pielęgniarek po przeprowadzeniu pierwszych testów
  klinicznych w szpitalu Rambam w Izraelu, szpitalu Ichilov Hospital w Izraelu oraz w Allegheny Health Network -Center of
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres dziewięciu miesięcy 2018 r. zakończony 30 września 2018 r. 47


  Exellence in Biofilm Reaserach w Pittsburghu (USA). Dzięki temu w ===Q br. wyprodukowa no finalne urządzenia w skali
  półprzemysłowej, które znajdą zastosowanie w testach klinicznych w =zraelu, Europie oraz Stanach Zjednoczonych.
  W omawianym okresie nastąpiły także istotne optymalizacje w zakresie prac inżynieryjnych dla produktu Cuff Pressu re
  Regulator. W wyniku informacji zwrotnej otrzymanej od potencjalnych nabywców technologii dokonano modyfikacji w
  zakresie konstrukcji urządzenia. Prowadzono również prace nad aktualizacją zgłoszenia FDA/CE. Ponadto, na oddziale
  intensywnej terapii szpita la w =chilov rozpoczęto badania na ludziach z użyciem produktu CPR.
  W drugim kwartale 2018 roku rozszerzono portfolio komercjalizowanych technologii medycznych o innowacyjną maskę
  krtaniową (LMA), wyrób medyczny, używany do utrzymania drożności dróg oddec howych u pacjentów nieprzytomnych oraz
  w anestezjologii. W ostatnich miesiącach raportowanego okresu zabezpieczono własność intelektualną dla produktu oraz
  prowadzono intensywne prace inżynieryjne nad optymalizacją pierwszych wersji urządzenia. Pierwsza pr ezentacja nowej
  technologii i produktów oraz omówienie otrzymanych wyników testów urządzenia będzie miał o miejsce na kongresie AACR,
  4 grudnia br. Urządzenie LMA w ocenie zarządu znacząco podnosi atrakcyjność portfela produktów Airway Medix.

  FixNip
  W minionym okresie spółka osiągnęła strategiczne kamienie milowe, które w ostatnich dniach raportowanego okresu
  zaowocowały rozpoczęciem rozmów o partnerstwie z liderami w branży. Spółka zakończyła testy V&V oraz wyprodukowała
  w skali półprzemysłowej pierw sze 300 urządzeń, które w szczególności posłużą do finalizacji testów biokompatybilności oraz
  rozpoczęcia bad ań klinicznych na ludziach. W == Q.2018 została złożona także pełna dokumentacja regulacyjna na potrzeby
  rejestracji produktu przez Federal Drug Adi nistration (FDA) w celu dopuszczenia produktu do sprzedaży na rynku
  amerykańskim. Po licznych uzupełnieniach, już po okresie bilansowym, Urząd wyznaczył na grudzień datę spotkania z
  przedstawicielami s półki, w celu przedstawienia finalnych wymogów dla reje stracji produktu na rynku amerykańskim.
  Miniony okres zaowocował także przeprowadzeniem badań na zwierzętach (świniach) oraz testow ex -vivo, których
  pozytywne wyniki zaprezentowane zostały na Chicago Plastic Surgeon Conference w Chicago. Przedstawione wyniki spotkały
  się z dużym zainteresowaniem środowiska medycznego, ale także przedstawicieli największych firm w branży.
  Kolejną dobrą informacją dla spółki jest fakt otrzymania grantu w wysokości > 1 mln USD od CSO w =zraelu. Przyznanie grantu
  poprzedziła wielomiesięczna szczegółowa analiza proje ktu pod kątem technologicznym, ale co najważniejsze, możliwości
  przyszłej monetyzacji, przez przedstawicieli =zraelskiej =nstytucji. Wysokie noty otrzymane przez Spółkę potwierdziły stawian e
  przez HP=F oraz zarząd Adiuvo tezy o wysokim potencjale monetyzac ji projektu.
  HealthUp
  W analizowanym okresie spółka :ealthUp zakończyła kliniczne badania użyteczności rozwijanego urządzenia oraz pilotażowe
  testy prowadzone we współpracy z jednym z liderów branżowych. Osiągnięte wyniki potwierdzają stawiane przez spółk ę tezy
  co do dużo lepszego działania urządzenia wobec urządzeń referencyjnych. Na podstawie osiągniętych wyników Spółka
  nawiązała współpracę z Grupę Polfarma w zakresie dostarczenia temu kontrahentowi 400 przenośnych spirometrów
  AioCare. Zakres współpracy poza wyprodukowaniem i dostawą urządzeń obejmuje również dostęp do dedykowanej aplikacji
  mobilnej oraz serwis do końca 2018 roku. Współpraca w ww. zakresie stanowi kolejny kluczowym etap w komercjalizacji
  produktu AioCare. Na dzień sporządzenia raportu, ur ządzenie AioCare zostało zastosowane przez ponad 2500 pacjentów w
  Polsce.
  Równocześnie spółka rozpoczęła rozmowy z partnerami na rynkach zagranicznych w zakresie wspólnych badań klinicznych,
  lokalnej dystrybucji, partnerstwa strategicznego. Na dzień sporzą dzenia raportu s półka prowadzi zawansowane rozmowy o
  współpracy na rynkach Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Austrii, krajów Benelux oraz krajów Bliskiego Wschodu. Prowadzone
  są także zaawansowane rozmowy z liderami w branży o partnerstwie strategicznym.
  Miniony okres zaowocował także złożeniem przez spółkę kolejnej aplikacji patentowej rozszerzając posiadaną już szeroką
  rodzinę patentów. Kontynuowano także wymienne informacji z urzędem rejestracji w Stanach Zjednoczonych.
  SmartMedics
  W minionym okresie s półka kontynuowała prace B+R nad pierwszą na rynku, 6/15/18 -odprowadzeniową elektrodą EKG
  kompatybilną ze sprzętem szpitalnym. Pierwsze przeprowadzone testy potwierdzają, że pozbawiony przewodów plaster
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres dziewięciu miesięcy 2018 r. zakończony 30 września 2018 r. 48


  może być noszony przez 48 godzin, dostępny w technolo gii niewidocznej pod promieniowaniem rentgenowskim oraz może
  być założony w mniej niż 15 sekund, czyli znacznie szybciej niż tradycyjne elektrody w EKG (2 minuty).
  W ostatnim miesiącu raportowanego okresu s półka złożyła nową aplikacje patentową co pozwoli ło na prezentacje
  opracowanego wynalazku i pierwszych prototypów na międzynarodowej konferencji branżowej TCT (Transcatheter
  Cardiovascular Therapeutics) organizowanej przez Cardiovascular Research Foundation w San Diego oraz na European
  Society of Cardiol ogy w Monachium. Na obu kongresach, mimo wczesnego etapu rozwoju, rozwijana technologia spotkała
  się z bardzo dużym zainteresowaniem przedstawicieli branży. M.in. Spóka otrzymała zaproszenie do zaprezentowania w
  jednej z globalnych spółek medical -devices, naszych produktów na spotkaniu doradców EMEA (European Medicines Agency)
  pod koniec miesiąca w Dublinie w =rlandii.
  Cambridge Chocolate Technologies
  W trzecim kwartale Grupa kontynuowała prac wdrożeniowe dla marki Fount (linia produktów z wysoko biodost ępnymi
  polifenolami z kakao i aronii) na rynku amerykańskim. Spółka zakończła rozpoczęte w =Q 2018 badania konsumenckie na 600
  badanych, które pozwoliły na wybór odpowiedniej strategii komunikacyjnej oraz pozycjonowania dla produktu. Także,
  zgodnie z informacjami przekazanymi w poprzednich raportach, Spółka zawiązała partnerstwo z lokalnymi managerami w
  celu pozyskania inwestorów finansowych i branżowych. Pozyskane środki finansowe umożliwią wdrożenie pierwszych
  produktów z linii w najwięk szych sieciach detalicznych w najbliższych miesiącach. W skład zwalidowanej linii Fount wchodzą
  aktualnie 1) Fount milk – czekolada mleczna, (2) Fount dark – czekolada ciemna, (3) Fount chocolate hazelnut spread –
  czekoladowo -orzechowy krem, (4) Fount p eanut butter – masło orzechowe. Produkty są planowane do wdrożenia do
  sprzedaży w 2019 roku.
  Także, po rewizji modelu biznesowego, o czym Spółka informowała w raporcie rocznym, Spółka kontynuowała działania
  promocyjne i sprzedażowe dla marki Esthechoc. W kwietniu, w Wielkiej Brytanii ruszyliśmy z kampanią Golden Skin
  Programme promującą długoterminową suplementację Esthechoc.
  We wrześniu 2018 r. w wyniku współpracy z Domem :andlowym :arrods w Wielkie Brytanii, produkt Esthechoc znalazł się
  ̨
  w ofer cie prestiżowego butiku z ekskluzywną żywnością
  ̨ – Caviar House & Prunier.
  Obecność produktów Grupy Adiuvo na kongresach branżowych w okresie dziewięciu miesięcy 2018 r.
  Międzynarodowa Konferencja Society of Critical Care Medicine w San Antonio – prezentacja urządzeń Oral Care i Cuff
  Pressure Regulator
  Professional Beauty London 2018 – prezentacja produktów spółek CCT, Carocelle i Marmar na najważniejszym wydarzeniu
  (ponad 33 tys odiwedzającyh, 800 marek) branży beauty lepiej w Wielkiej Brytanii.
  London Fashion Week – produkt Esthechoc debiutował jako oficjalny dostawca na jednym z największych wydarzeń
  modowych na świecie. Zostało rozdanych 7 tys. próbek oraz 1000 pudełek Esthechoc. Produkt trafił m.in. do strefy dla V=P,
  projektantów mody, inter national buyers, czołowych tytułów prasowych i mediów digital.
  Healthup: European Respiratory Society - International Congress 2018 – prezentacja technologii AioCare.
  Smartmedix: Transcatheter Cardiovascular Therapeutics organizowanej przez Cardiovascular Research Foundation w San
  Diego oraz na European Society of Cardiology w Monachium.
  Inne wydarzenia
  W dniu 16 stycznia 2018 roku Emitent powziął informację o zawarciu pomiędzy jedną ze spółek portfelowych funduszu HP=F
  prowadzącej działalność w obszarze p rodukcji urządzeń medycznych a zagranicznym kontrahentem branżowym listu
  ofertowego. Postanowienia ww. dokumentu mają charakter niewiążący, z wyjątkiem m.in. postanowień dotyczących
  wyłączności oraz poufności. Na podstawie podpisanego listu ofertowego, str ony prowadzić będą uzgodnienia w zakresie
  potencjalnej sprzedaży aktywów (w szczególności praw własności intelektualnej) technologii rozwijanych przez spółkę
  portfelową HP=F. Zgodnie z wiedzą Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu rozmowy pomiędz y spółką portfelową
  funduszu a ww. kontrahentem są nadal prowadzone.
  W dniu 25 stycznia 2018 r. NWZ Spółki podjęło m.in. uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o
  kwotę nie wyższą niż 162.000,00 PLN z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie
  zmiany Statutu Spółki. W d niu 28 marca 2018 roku po zakończeniu analizy szczegółowych parametrów potencjalnej oferty
  prywatnej, w tym mając na uwadze obecny poziom notowań akcji Spółki oraz bieżących potrzeb finansowych, Zarząd Spółki
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres dziewięciu miesięcy 2018 r. zakończony 30 września 2018 r. 49


  podjął w tym samym dniu decyzję o odstąpieniu d ziałań dotyczących przeprowadzenia emisji akcji w oparciu o ww. uchwałę
  NWZ.
  W dniu 27 czerwca 2018 roku Emitent zawarł z jedynym obligatariuszem posiadającym 80.000 obligacji serii B/2017 tj. ze
  spółką zależną Airway Medix S.A. porozumienie zmieniające wa runki emisji Obligacji, na mocy którego termin wykupu
  Obligacji został przesunięty z 30 czerwca 2018 roku na dzień 31 grudnia 2018 roku.
  W toku prac nad sporządzeniem sprawozdań finansowych za 2017 rok, po przeprowadzeniu testu na utratę wartości
  wynikają cego z zapisów MSR 36 Utrata wartości aktywów: (i) wartości niematerialnych rozpoznanych w skonsolidowanych
  sprawozdaniach Grupy Kapitałowej Adiuvo =nvesments w związku z przejęciem kontroli nad spółką Algaelabs Sp z o.o. w 2014
  r.; (ii) wartości udziałów spółki Algaelabs w jednostkowych sprawozdaniach Adiuvo Investments ; w dniu 12 kwietnia 2018
  roku podjęta została decyzja o dokonaniu odpisu aktualizującego wyżej wymienionych aktywów, co związane jest z utratą
  wartości ww. aktywów odnoszących się do zmiany oceny atrakcyjności perspektyw projektu funkcjonującego w ramach
  wspomnianej spółki zależnej, związanych z brakiem zadowalającej wydajności rozwijanej przez Algaelabs instalacji
  bioreaktorów do hodowli alg :aematococcus pluvialis. Szczegółowe informacje n t. ww. operacji księgowych zostały
  zamieszczone w raporcie bieżącym nr 18/2018 z 12 kwietnia 2018 r.

  IV.3.2 Informacja nt. umów dystrybucyjnych
  W ramach komercjalizacji poszczególnych produktów spółki z Grupy Kapitałowej zawierają tzw. umowy dystrybucyjne na
  pod stawie których za pośrednictwem kontrahentów realizowana jest dystrybucja (w znakomitej większości przypadków
  wyłączna) określonych produktów na wskazanych rynkach geograficznych.
  Poniżej zamieszczono podsumowanie informacji nt. umów dystrybucy jnych obowią zujących na koniec III kwartału 2018 r.
  Spółka Produkt Rynek
  Grupa
  Cambridge
  Chocolate
  Technologies

  Esthechoc Cambridge Beauty Chocolate


  Tajwan
  RPA
  Węgry
  Republika Czeska, Słowacja
  Szwajcaria
  15 krajów Zatoki Perskiej, Bliskiego i Środkowego Wschodu
  Ukraina
  Dom handlowy Harrods, Selfridges, Cabiar Hous & Prunier
  Rosja, Armenia
  Benelux
  Chińska Republika Ludowa, :ongkong, Makau
  Hiszpania
  Włochy, Watykan, San Marino
  Słowenia, Chorwacja
  Meksyk

  Niezależnie od powyższego jedna ze spółek portfelowych HP=F tj. :ealthup sp. z o.o. nawiązała współpracę z Grupę Polpharma
  w zakresie dostarczenia temu kontrahentowi przenośnych spirometrów MySpiroo/AioCare. Zakres współpracy poza
  wyproduk ow aniem i dostawą uzgodnień lic zby urządzeń obejmuje również dostęp do dedykowanej aplikacji mobilnej oraz
  serwis do końca 2018 roku. Współpraca w ww. zakresie stanowi kolejny etap w komercjalizacji produktu My Spiroo. W
  oparciu o ww. współpracę możliwe jest wprowadzenie urządzenia do u żytkowania przez lekarzy oraz pacjentów oraz
  uzyskanie statystycznie istotnych danych nt. przebadanych pacjentów.

  IV.3.3 Sezonowość działalności
  Zarówno cykliczność produkcji jak i jej sezonowość nie dotyczy Grupy Kapitałowej.

  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres dziewięciu miesięcy 2018 r. zakończony 30 września 2018 r. 50


  IV.3.4 Istotne czynniki ryzyka w perspektywie kolejnego kwartału
  Czynniki związane z ograniczoną liczbą terminowych umów dystrybucyjnych, których stroną jest Grupa
  Na datę publikacji niniejszego raportu spółki Grupy są stronami ograniczonej liczby umów dystrybucyjnych. Podpisane
  umowy umożliwiają dystrybucję produktów Grupy na wybranych rynkach. W ramach realizacji ww. umów, w okresie
  dziewięciu miesięcy 2018 roku Gr upa odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 2,4 mln. PLN , związane z
  komercjalizacją produktów.
  Z uwagi na ograniczoną liczbę podmiotów, z którymi Grupa zawarła na datę publikacji niniejszego raportu umowy
  dystrybucyjne istnieje możliwość, że w przyp adku trudności w pozyskaniu kolejnych partnerów może dojść do uzależnienia
  Grupy od umów handlowych zawartych z tymi podmiotami. Ponadto, istnieje prawdopodobieństwo, że dotychczas zawarte
  umowy dystrybucyjne nie zostaną przedłużone na dalsze okresy. Powyż sze czynniki mogą wpływać na sytuację finansową
  Grupy w kolejnych kwartałach.
  Czynniki związane z nie zawarciem umowy w toku prowadzonym rozmów
  Na datę publikacji niniejszego raportu spółki z Grupy prowadzą rozmowy handlowe mające na celu uzgodnienie
  poten cjalnych warunków współpracy w zakresie umów dystrybucyjnych/partnerstwa na określonych terytoriach. =stnieje
  ryzyko, że prowadzone rozmowy nie zakończą się podpisaniem umów lub podpisane umowy.
  Czynniki związane z finansowaniem działalności
  Dotychczasowa działalność Grupy była głównie finansowana przez akcjonariuszy oraz częściowo ze środków publicznych. Z
  uwagi na upływ czasu od podpisania umów dostawy produktów, umów dystrybucyjnych lub transferu technologii do
  otrzymania przychodów z nich wynikających, dalszy rozwój działalności Grupy musi być nadal finansowany nie tylko poprzez
  bieżące przychody, ale także poprzez źródła zewnętrzne, tj. granty i emisje akcji. Wobec faktu, że skala potrzeb finansowych
  Grupy jest znaczna, a perspektywa komercjalizacji i uzyskania przepływów pieniężnych z poszczególnych projektów może być
  odległa w czasie, istnieje ryzyko, że Grupa nie będzie w stanie pozyskać finansowania na swoją działalność, co skutkowałoby
  ograniczeniem lub w skrajnym przypadku zaprzestaniem działalnoś ci. Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych czynników
  może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Grupy.
  Czynniki związane z utratą środków publicznych
  Grupa korzysta z programów dotacji na sfina nsowanie części kosztów ochrony własności intelektualnej lub kosztów prac
  badawczo -rozwojowych. Podczas gdy programy te zasadniczo zmniejszają konieczne inwestycje Grupy, nie ma gwarancji, że
  dotacje zostaną przez cały okres obowiązywania utrzymane przez G rupę. Grupa dotrzymuje starań, aby spełniać wszystkie
  formalności wynikające z umów dotacyjnych, ale nie może zagwarantować, że któraś z umów nie zostanie rozwiązana przez
  instytucję finansującą. Wszelkie ograniczenia dotacji dla Grupy mogą mieć negatywny wpływ na osiągane przez nią wyniki
  finansowe.
  Równocześnie wszystkie podmioty, które otrzymały dotacje podlegają regularnym kontrolom organizowanym przez
  instytucje finansujące. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu warunków umowy benefic jent może
  zostać zobligowany do zwrotu otrzymanej kwoty wraz z odsetkami. Równocześnie wszystkie podmioty, które otrzymały
  dotacje podlegają regularnym kontrolom organizowanym przez instytucje finansujące. W przypadku stwierdzenia
  nieprawidłowości w wykony waniu warunków umowy beneficjent może zostać zobligowany do zwrotu otrzymanej k woty
  wraz z odsetkami. Hednocześ nie zakresy i zasadność dalszej realizacji w ybranych umów dotyczących dofina sowania jest
  obecnie przedmiotem uzgodnień z instytucjami pośredniczą cymi.
  Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych czynników może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
  finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Grupy.
  Czynniki związane z procesem badawczym prowadzonym przez Grupę
  Rozwój projektu realizow anego przez Grupę jest procesem obejmującym kilka kosztownych i niepewnych faz, których celem
  jest wykazanie m.in. bezpieczeństwa stosowania i skuteczności terapeutycznej proponowanego rozwiązania. Grupa może
  nie być w stanie wykazać np. braku działań niep ożądanych lub skuteczności jednego lub kilku produktów ze swojego portfela.
  Wszelkie niepowodzenia w każdej z faz projektowania, produkcji i ewaluacji rozwiązania, mogą opóźnić rozwój i
  komercjalizację, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do zaprzestania projektu. Grupa nie może zagwarantować, że
  proces projektowania, produkcji i ewaluacji będzie przebiegał bez zakłóceń, w terminach zgodnych z potrzebami rynku.
  Wszelkie błędy lub opóźnienia w rozwoju rozwiązań Grupy, mogą mieć istotny negatywny wpływ na d ziałalność, sytuację
  finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową Akcji.
  Czynniki związane z możliwością komercjalizacji opracowywanych przez Grupę produktów lub technologii oraz innych
  innowacji Grupy
  Ochrona produktów i technologii rozwijanych przez Grupę oparta jest na patentach lub zgłoszeniach patentowych. Wartość
  zgłoszeń patentowych oraz patentów będących w posiadaniu Grupy zależy od wykazania innowacyjnych lub lepszych
  właściwości produktów i technologii rozwijanych przez Grupę niż powszechnie dostępne na rynku. Wyniki tych prac są na
  dzisiaj trudne do oszacowania. =stnieje więc prawdopodobieństwo, że nie będą one tak korzystne, jak planowano.
  Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych czynników może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
  finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Grupy lub cenę rynkową Akcji.
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres dziewięciu miesięcy 2018 r. zakończony 30 września 2018 r. 51


  Czynniki związane z patentami
  Grupa posiada unikalne know -how w obszarze badań i rozwoju nad nowymi produktami z branży biomedycznej,
  stanowiących chronioną przepisami prawa tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu uzyskania lepszej ochrony swoich praw,
  Grupa ubiega się o przyznanie odpowiedniej ochrony patentowej na terytorium zarówno Unii Europejskiej, jak i innych
  krajach (np. Australia, Japonia, USA, Chiny). Gr upa dokonała zgłoszeń szeregu wniosków o udzielenie patentów na wynalazki
  w trybie procedury PCT („Patent Cooperation Treaty”), celem uzyskania patentów krajowych w wybranych państwach,
  będących stronami Układu o Współpracy Patentowej i patentu europejskie go, obowiązującego na terenie państw, będących
  stronami Konwencji o patencie europejskim z dnia 5 października 1973 r. W chwili obecnej większość wszczętych przez Grupę
  postępowań jest nadal w toku, a praktyka wskazuje, że postępowania takie trwają co najm niej kilka lat. Do chwili wydania
  decyzji istnieje więc ryzyko związane z odmową udzielenia ochrony patentowej lub udzielenia jej w zakresie węższym niż ta,
  o którą ubiega się Grupa. =stnieje również możliwość podważenia praw Grupy do użytkowania rozwiązan ia objętego
  zgłoszeniem.
  Dodatkowo, do czasu zakończenia procedury patentowej Grupa korzysta z tzw. tymczasowej ochrony zgłoszonych
  wynalazków. Hednakże, w trakcie toczących się postępowań, osoby trzecie, w tym konkurenci Grupy, mogą zgłaszać
  zastrzeżenia do wniosków Grupy, oraz twierdzić, że przysługują im lepsze prawa do zgłoszonych przez Grupę wynalazków.
  Rodzi to ryzyko utrudnienia, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwienia udzielenia Grupie ochrony patentowej.
  Opóźnienie lub brak udzielenia ochro ny patentowej może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową,
  perspektywy rozwoju oraz wyniki Grupy.
  IV.3.5 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
  W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 3 0 września 2018 r. Adiuvo Investments S.A. lub jednostki zależne nie zawierały transakcji
  z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
  =nformacje o typowych i rutynowych transakcjach z jednostkami powiązanymi zostały zaprezentowane w nocie 23 do
  śródrocznego skróconego skonsolidowanego sp rawozdania finansowego powyżej.
  IV.3.6 Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji
  W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 3 0 września 2018 r. Adiuvo =nvestments S.A. oraz jednostki od niej zależne nie udzieliły
  poręczeń kredytu lub poż yczki a także nie udzieliły gwarancji na rzecz jednego podmiotu lub jednostki zależnej od tego
  podmiotu, których łączna wartość byłaby znacząca jak również łączna wartość wszystkich udzielonych poręczeń i gwarancji
  na dzień 30 września 2018 roku nie jest znacząca.
  IV.3.7 Opis postępowań sądowych, administracyjnych i innych
  Na dzień 3 0 września 2018 r. nie toczyły się w odniesieniu do Adiuvo =nvestments S.A. lub jednostek zależnych istotne
  postępowania, przed sądami, organami właściwymi dla postępowań arbitrażowych i organami administracji publicznej,
  dotyczące zobowiązań i wierzytelności Adiuvo =nvestments S.A. lub jednostek od niej zależnych.
  =nformacje o zobowiązaniach warunkowych Emitenta zostały przedstawione w nocie 22 do śródrocznego skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego powyżej.
  IV.3.8 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Gr upy Adiuvo
  Według wiedzy Zarządu Hednostki dominującej na moment publikacji niniejszego raportu informacje w nim przekazane w
  pełni odzwierciedlają fakty, które mogą mieć wpływa na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
  finansowego i ich z mian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.
  IV.4 AKCJONARIAT
  IV.4.1 Informacje o akcjonariuszach znaczących
  Według stanu na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
  okresowego struktura akcjonariatu Hednostki dominującej przedstawiała się następująco:
  Podmiot Siedziba Liczba akcji Liczba głosów %posiadanego kapitału %posiadanych praw głosu
  Orenore Sp. z o.o. i Morluk Sp. z o.o. Sp. k. 5 867 839 7 567 839 57,73% 63,79%
  w tym: Orenore Sp. z o.o. Warszawa 5 262 519 6 962 519 51,77% 58,68%
  w tym: Morluk Sp. z o.o. Sp. k Warszawa 605 320 605 320 5,96% 5,10%
  Investors TFI Warszawa 722 530 722 530 7,11% 6,09%
  Aviva OFE BZ WBK Warszawa 593 591 593 591 5,84% 5,00%
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres dziewięciu miesięcy 2018 r. zakończony 30 września 2018 r. 52


  Pozostali - 2 980 386 2 980 386 29,32% 25,12%
  Suma 10 164 346 11 864 346 100,0% 100,0%

  Struktura akcjonariatu Hednostki dominującej na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego przedstawia się
  następująco:

  Podmiot Siedziba Liczba akcji Liczba głosów %posiadanego kapitału %posiadanych praw głosu
  Orenore Sp. z o.o. i Morluk Sp. z o.o. Sp. k. 5 978 839 7 678 839 50,74% 56,95%
  w tym: Orenore Sp. z o.o. Warszawa 5 373 519 7 073 519 45,60% 52,46%
  w tym: Morluk Sp. z o.o. Sp. k Warszawa 605 320 605 320 5,1% 4,5%
  Investors TFI Warszawa 722 530 722 530 6,1% 5,4%
  Aviva OFE BZ WBK Warszawa 1 233 591 1 233 591 10,5% 9,1%
  Pozostali - 3 849 386 3 849 386 32,7% 28,5%
  Suma 11 784 346 13 484 346 100,0% 100,0%
  *Adiuvo Investments S.A. jest bezpośrednio zależna od Orenore Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podmiotem dominującym całej Grupy Orenore jest Orenore Investments Limited. Za podmiot dominujący wobec Adiuvo Investments S.A., zgodnie z art.4 pkt 14 lit. a) Ustawy o Ofercie Publicznej m oże być uznany Prezes Zarządu Marek Orłowski, który sprawuje kontrolę nad Emitentem za pośrednictwem spółki Orenore sp. z o. o. Orenore sp. z o. o. łączy z Morluk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa porozumieni e dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Emitenta oraz zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Komplementariuszem Morluk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest spółka Morluk Sp. z o. o. Pan Marek Orłowski posiada również 100 udziałów w Morluk Sp. z o.o. sp. k., co stanowi odpowiednio 100% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Łącznie Marek Orłowski, przy uwzględnieniu Akcji posiadanych przez Orenore sp. z o. o. oraz Morluk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dysponuj e 50,74 % Akcjami uprawniającymi do 56,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  W związku z rejestarcją w dniu 8 listopada 2018 przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
  emisji akcji serii O, w okresie od dnia przekazania poprzedniego rapor tu okresowego zmianie uległ udział Orenore Sp. z o.o.
  i Morluk Sp. z o.o. Sp. k., a pośrednio również Marka Orłowskiego, o czym Spółka informowała raportami bieżącymi nr
  36/2018 i 41/2018.

  IV.4.2 Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
  Stan akcji Adiuvo =nvestments S.A. będących w posiadaniu Członków Zarządu na dzień publikacji poprzedniego raportu
  okresowego oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego przedstawiono w nocie nr 15 skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania za okres dziewięciu miesięcy 2018 r.
  Informacje o uprawnieniach do akcji Adiuvo Investments S.A.
  Na dzień publikacji poprzedniego raportu kwartalnego oraz na dzień publikacji niniejszego raportu Pani Anna Aranowska –
  Bablok pełniąca funkcję Członka Zarządu Spół ki posiada uprawnienia do akcji spółki w postaci 167.000 warrantów
  subskrypcyjnych objętych w związku z realizacją programu opcji menedżerskich. Szczegółowe informacje nt. ww. programu
  zamieszczono w nocie 16 śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawo zdania finansowego.

  Prezes Zarządu oraz osoby nadzorujące nie posiadały uprawnień do akcji Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu
  oraz na dzień publikacji ostatniego raportu okresowego.
  Udziały/akcje podmiotów powiązanych w posiadaniu osób za rządzających i nadzorujących
  Prezes Zarządu Marek Orłowski za pośrednictwem Biovo sp. z o.o., Orenore sp z o.o. oraz Adiuvo =nvestments S.A kontroluje
  30 500 546 akcji Airway Medix S.A. o wartości nominalnej 30 500 546 PLN. Członek Zarządu Anna Aranowska -Bablok posiada
  56 tys. akcji Airway Medix. Członek Rady Nadzorczej Dariusz Zimny posiada 410 985 akcji Airway Medix S.A.
  Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji/udziałów w spółkach zależnych od Emitenta.
  Prezes Zarządu Marek Orłowski jest podmiotem dominującym wobec Emitenta, zgodnie z art. 4 pkt 14 lit. a) Ustawy o Ofercie
  Publicznej, który sprawuje kontrolę nad Emitentem za pośrednictwem spółki Orenore sp. z o. o. w której pośrednio posiada
  1 000 udziałó w o łącznej wartości nominalnej 50 tys. PLN . Pan Marek Orłowski posiada udziały w Hoint Polish =nvestment
  Fund Management B.V. będącego udziałowcem podmiotu na który Emitent wywiera znaczący wpływ tj. Joint Polish
  =nvestment Fund z siedzibą w :olandii. Pan Marek Orłowski posiada również 100 udziałów w Morluk sp. z o.o. sp. k., co
  stanowi odpowiednio 100% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
  Pan Tomasz Poniński pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki posiada 250 udzi ałów o wartości nominalnej
  12 500 EUR w podmiocie będącym jednym z inwestorów w podmiocie na który Emitent wywiera znaczący wpływ tj. w Hoint
  Polish =nvestment Fund z siedzibą w :olandii.
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres dziewięciu miesięcy 2018 r. zakończony 30 września 2018 r. 53


  Na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania 1.700.000 Akcji serii B jest akcjami
  imiennymi uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie akcji polega na przyznaniu im 2 głosów na każdą akcję. 1.700.000 akcje
  serii B mogą być w każdym czasie zamienione przez uprawnionego akcjonariusza na akcje na okaziciela. Zgodnie z §6.3.
  Statutu zamiana tych Akcji z Akcji imiennych na okaziciela następuje na pisemny wniosek akcjonariusza zawierający ilość i
  numery seryjne Akcji podlegających zamianie. Zamiana Akcji powinna nastąpić nie później niż 14 dni od otrz ymania przez
  Zarząd wniosku. Z chwilą zamiany Akcji serii B na Akcje na okaziciela, zamienione Akcje tracą status Akcji uprzywilejowanych.
  Akcje imienne uprzywilejowane serii B znajdują się w posiadaniu Orenore sp. z o.o. a w związku z istnieniem pisemnego
  porozumienia zawartego z Morluk Sp. z o.o. Sp. k. z głosy z ww. przysługują łącznie stronom ww. porozumienia.
  Poniższa tabela prezentuje podsumowanie informacji nt. posiadaczy papierów wartościowych dających specjalne
  uprawnienia kontrolne na dzień sporzą dzania niniejszego Sprawozdania.
  Podmiot Liczba akcji
  Liczba
  głosów
  %posiadanego
  kapitału
  %posiadanych
  praw głosu
  Orenore Sp. z o.o. 5 373 519 7 073 519 45,60% 52,46%
  w tym akcje uprzywilejowane 1 700 000 3 400 000 14,43% 25,21%
  w tym akcje na okaziciela 3 673 519 3 673 519 31,17% 27,25%
  Orenore Sp. z o.o. łącznie z Morluk Sp. z o.o. Sp. k. 5 978 839 7 678 839 50,74% 56,95%


  V. Podpisy osób uprawnionych

  Warszawa, dnia 21 listopada 2018 r.
  Zarząd Hednostki dominującej:
  __________________
  Marek Orłowski
  Prezes Zarządu
  __________________
  Anna Aranowska -Bablok
  Członek Zarządu


  Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
  3


  Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
  ul. Słomińskiego 15 lok. 509, 00 -195
  Warszawa
  +48 22 398 39 02
  +48 22 300 99 87
  [email protected]
  www.adiuvoinvestments.com  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Adiuvo Investments SA
ISIN:PLADVIV00015
NIP:5272682571
EKD: 72.11 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Adres: ul. Słomińskiego 15/509 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 3983902
www:www.adiuvo.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce ADIUVO INVESTMENTS
2018-02-04 16:50:23
Przegrany
CZy Audivo jest czynnym zakładem. wypowie się ,czy upadłym"trupem'. OCzeuję, że ktoś kompetentny wypowie się w tej sprawie, W przeciwnym przypadku zwrócę się do KNF.
2018-02-04 16:54:04
Przegrany
Zła spółka AUdiuvo
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649