Raport.

ADIUVO INVESTMENTS SA (28/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 20 sierpnia 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 sierpnia 2018 r. (NWZ). Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał, a ponadto nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, która nie została podjęta.
Dodatkowo Spółka informuje, że opinia Zarządu Spółki dotycząca zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji została przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 23 lipca 2018 roku łącznie z projektami uchwał na NWZ.
Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Załącznik do raportu bieżącego 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r.
  1

  Uchwała nr 1
  Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia
  Adiuvo Investment s Spółka Akcyjna
  z dnia 20 sierpnia 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego

  §1.
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pan ią Annę Aranowską -Bablok na
  Przewodniczącego Zgromadzenia.

  §2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
  Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.740.133
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,31%
  Łączna liczba ważnych głosów: 8.440.133
  Liczba głosów „za”: 8.440.133
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

  Uchwała nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
  z dnia 20 sierpnia 2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
  §1.


  Załącznik do raportu bieżącego 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r.
  2

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad
  Zgromadzenia:
  1. Otwarcie Zgromadze nia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie
  wyższą niż 162 .000 ,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych
  akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki .
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie
  wyższą niż 139.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowyc h
  akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

  §2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
  Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.740.133
  Procentowy udz iał ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,31%
  Łączna liczba ważnych głosów: 8.440.133
  Liczba głosów „za”: 8.440.133
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
  Uchwała nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Adiuvo Investments Spó łka Akcyjna


  Załącznik do raportu bieżącego 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r.
  3

  z dnia 20 sierpnia 2018 roku
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż
  162.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz
  w sprawie zmiany Statutu Spółki

  Działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, a
  także §11 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki
  dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do
  objęcia akcji oraz proponowany sposób u stalenia ceny emisyjnej akcji, Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie uchwala, co następuje:

  § 1.
  1. Podwyższa się kapitał zakładowy Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie o kwotę nie wyższą niż 162.000,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące
  złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.620.000 (milion sześćset dwadzieścia
  tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
  groszy) oznaczonych jako seria O.
  2. Akcje serii O od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie
  począwszy od dnia 1 stycznia 201 7 roku, na zasadach równych z dotychczas
  istniejącymi akcjami Spółki.
  3. Akcje serii O zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.

  §2.
  Nadzwyczajne Walne Z gromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyłącza w interesie Spółki prawo poboru
  emitowanych akcji serii O przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
  Wyłączenie prawa poboru umożliwi Spółce zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji
  serii O wybranym przez Zarząd inwestorom, co doprowadzi do zwiększenia środków
  finansowych Spółki przeznaczonych na inwestycje. Tym samym, przyjmuje się pisemną


  Załącznik do raportu bieżącego 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r.
  4

  opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru or az sposób
  ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O.

  §3.
  1. Emisja akcji serii O będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu
  art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanej wyłącznie do
  wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149, którzy zostaną wskazani
  przez Zarząd („ Uprawnieni Inwestorzy ”).
  2. Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki uprawnionymi do
  udziału w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (tj.
  będącymi akcjonariuszami Spółki na dzień rejestracji u czestnictwa na niniejsze
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ Data Prawa Pierwszeństwa ”),
  podczas którego jest podejmowana niniejsza uchwała) („ Uprawnieni Inwestorzy
  Objęci Prawem Pierwszeństwa ”) będzie przysługiwać, w pierwszej kolejności,
  prawo pierw szeństwa objęcia akcji serii O, w liczbie odpowiadającej iloczynowi:
  (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora
  Objętego Prawem Pierwszeństwa na Datę Prawa Pierwszeństwa wskazanej w
  dokumencie potwierdzającym lub liście upraw nionych do uczestnictwa w
  niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o których mowa poniżej, do
  liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa oraz
  (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji serii O, przy
  czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji serii O nie będzie liczbą
  całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej
  („ Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii O” ).
  3. Warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Prawem Pierw szeństwa mógł
  skorzystać z Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu akcji serii O, jest spełnienie
  przez Uprawnionego Inwestora niżej wymienionych dodatkowych warunków
  (“ Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem
  Pierwszeństwa” ): (a) przedstawienie Spółce, nie później niż w terminie 4 dni od
  dnia odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokumentu
  potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa


  Załącznik do raportu bieżącego 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r.
  5

  Pierwszeństwa i posiadał co najmniej 0,4% kapitału zakładowego S półki, przy
  czym obecność inwestora na liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wystarczającym potwierdzeniem,
  że był on akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa; (b) złożenie
  przez tego inwestora w procesie budowania księgi popytu deklaracji
  zainteresowania objęciem akcji serii O, po cenie nie niższej niż ostatecznie
  ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna, oraz (c) zawarcie ze Spółką umowy
  objęcia zaoferowanych mu akcji serii O po cenie emisyjne j ustalonej przez
  Zarząd Spółki.
  4. W drugiej kolejności, w przypadku gdyby w wyniku alokacji Akcji Serii O
  zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej pozostały nieobjęte Akcje Serii O, Zarząd będzie
  uprawniony do przydzielenia nieobjętych Akcji Serii O Uprawnionym
  Inwesto rom Objętym Prawem Pierwszeństwa wybranym przez Zarząd według
  kryteriów ustalonych wedle uznania Zarządu.
  5. W trzeciej kolejności, w przypadku gdyby w wyniku zaoferowania Akcji Serii O
  Uprawnionym Akcjonariuszom zgodnie z ust. 2 -4 powyżej pozostały nieobjęte
  Akcje Serii O, Zarząd zaoferuje Akcje Serii O podmiotom wybranym przez
  Zarząd wedle własnego uznania, po cenie nie niższej niż płacona przez
  Uprawnionych Inwestorów Objętych Prawem Pierwszeństwa objęcia akcji serii
  O, przy czym całkowita liczba inwestorów , którym zaoferowane zostaną akcje
  nowej emisji nie może być większa niż 149.
  6. W wypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw
  emerytalnych lub instytucji świadczących usługę zarządzania portfelami
  instrumentów finansowych, na potrzeby realizacji prawa pierwszeństwa w
  obejmowaniu akcji serii O za Uprawnionego Inwestora przyjmuje się wszystkie
  fundusze zarządzane przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, jedno
  powszechne towarzystwo emerytalne lub wszystkich klientów jednej instyt ucji
  świadczącej usługę zarządzania portfelami instrumentów finansowych. Powyższe
  postanowienie stosuje się analogicznie do innych przypadków w których jedna
  instytucja finansowa reprezentuje więcej niż jeden podmiot prawa bądź zarządza
  wieloma portfelami instrumentów finansowych.


  Załącznik do raportu bieżącego 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r.
  6

  7. Umowy objęcia akcji serii O zostaną zawarte nie później niż w terminie 6
  (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
  8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warsz awie upoważnia Zarząd Spółki do:
  a) Ustalenia , za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej akcji serii O z
  zastrzeżeniem, że zostanie ona ustalona w oparciu o wyniki procesu
  budowania księgi popytu wśród inwestorów, przy założeniu maksymalizacji
  wpływów z emisji akcji serii O;
  b) określenia terminu złożenia ofert objęcia akcji serii O i zawarcia przez
  Spółkę umów objęcia akcji serii O, oraz terminu wpłaty ceny emisyjnej akcji
  serii O;
  c) wyboru inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji seri i
  O;
  d) zawarcia umów objęcia akcji (umów subskrypcyjnych) serii O w trybie art.
  431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych;
  e) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych
  w celu zaoferowania akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej w
  rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz do określenia
  szczegółowych warunków objęcia akcji serii O;
  f) dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału
  zakładowego i ilości objętych akcji serii O wyemitowanych na podstawie
  niniejszej uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki
  w statucie Spółki;
  g) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej
  uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
  h) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii O w depozycie papierów
  wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A .

  §4.


  Załącznik do raportu bieżącego 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r.
  7

  W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się §6 ust. 1 Statutu
  Spółki w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.016.434,70 zł (słownie: jeden
  milion szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt
  groszy) i nie więcej niż 1.178.4 34,60 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt
  osiem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy) oraz dzieli
  się na nie mniej niż 10.164.347 (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt
  cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem ) i nie więcej niż 11.784.346 (słownie:
  jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści
  sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje
  w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następując e serie:
  a) 1.000.000 (milion) akcji serii A;
  b) 4.529.160 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto
  sześćdziesiąt) akcji serii B;
  c) 297.550 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji
  serii C;
  d) 364.166 (trzysta sześćdziesią t cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji
  serii D;
  e) 495.970 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt)
  akcji serii E;
  f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F;
  g) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii G;
  h) 500.000 (p ięćset tysięcy) akcji serii H;
  i) 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji serii I;
  j) 297.500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii J;
  k) 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii M;
  l) nie więcej niż 1.620.000 (milion sześćset dwad zieścia tysięcy) akcji serii O.”

  §5.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załącznik do raportu bieżącego 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r.
  8

  W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
  Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.740.133
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,31%
  Łączna liczba ważnych głosów: 8.440.133
  Liczba głosów „za”: 8.440.133
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0


  Uchwała nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
  z dnia 20 sierpnia 2018 roku
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż
  139.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz
  w sprawie zmiany Statutu Spółki

  Działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek h andlowych, a
  także §11 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki
  dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do
  objęcia akcji oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, Nadzwyczaj ne
  Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie uchwala, co następuje:

  § 1.
  1. Podwyższa się kapitał zakładowy Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie o kwotę nie wyższą niż 139.000,00 zł (sto trzydzieści dziewięć
  tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.390.000 (milion trzysta


  Załącznik do raportu bieżącego 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r.
  9

  dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł
  (dziesięć groszy) oznaczonych jako seria P.
  2. Akcje serii P od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie
  począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku, na zasadach równych z dotychczas
  istniejącymi akcjami Spółki.
  3. Akcje serii P zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.

  §2.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo In vestments Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyłącza w interesie Spółki prawo poboru
  emitowanych akcji serii P przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
  Wyłączenie prawa poboru umożliwi Spółce zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji
  serii P wybr anym przez Zarząd inwestorom, co doprowadzi do zwiększenia środków
  finansowych Spółki przeznaczonych na inwestycje. Tym samym, przyjmuje się pisemną
  opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób
  ustalenia ceny emisyjnej Akc ji Serii P.

  §3.
  1. Emisja akcji serii P będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu
  art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanej wyłącznie do
  wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149, którzy zostaną wskazani
  przez Zarząd („ Uprawnieni Inwestorzy ”).
  2. Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki uprawnionymi do
  udziału w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (tj.
  będącymi akcjonariuszami Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ Data Prawa Pierwszeństwa ”),
  podczas którego jest podejmowana niniejsza uchwała) („ Uprawnieni Inwestorzy
  Objęci Prawem Pierwszeństwa ”) będzie przysługiwać, w pierwszej kolejności,
  prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii P, w licz bie odpowiadającej iloczynowi:
  (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora
  Objętego Prawem Pierwszeństwa na Datę Prawa Pierwszeństwa wskazanej w


  Załącznik do raportu bieżącego 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r.
  10

  dokumencie potwierdzającym lub liście uprawnionych do uczestnictwa w
  niniejszym N adzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o których mowa poniżej, do
  liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa oraz
  (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji serii P, przy
  czym w przypadku, gdy tak określona lic zba akcji serii P nie będzie liczbą
  całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej
  („ Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii P” ).
  3. Warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Prawem Pierwszeństwa mógł
  skorzystać z Prawa Pierw szeństwa w Obejmowaniu akcji serii P, jest spełnienie
  przez Uprawnionego Inwestora niżej wymienionych dodatkowych warunków
  (“ Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem
  Pierwszeństwa” ): (a) przedstawienie Spółce, nie później niż w terminie 4 dni od
  dnia odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokumentu
  potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa
  Pierwszeństwa i posiadał co najmniej 0,4% kapitału zakładowego Spółki, przy
  czym obecność inwestora na liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wystarczającym potwierdzeniem,
  że był on akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa; (b) złożenie
  przez tego inwestora w procesie budowania księgi popytu dekl aracji
  zainteresowania objęciem akcji serii P, po cenie nie niższej niż ostatecznie
  ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna, oraz (c) zawarcie ze Spółką umowy
  objęcia zaoferowanych mu akcji serii P po cenie emisyjnej ustalonej przez
  Zarząd Spółki.
  4. W dru giej kolejności, w przypadku gdyby w wyniku alokacji Akcji Serii P zgodnie
  z ust. 2 i 3 powyżej pozostały nieobjęte Akcje Serii P, Zarząd będzie uprawniony
  do przydzielenia nieobjętych Akcji Serii P Uprawnionym Inwestorom Objętym
  Prawem Pierwszeństwa wybra nym przez Zarząd według kryteriów ustalonych
  wedle uznania Zarządu.
  5. W trzeciej kolejności, w przypadku gdyby w wyniku zaoferowania Akcji Serii P
  Uprawnionym Akcjonariuszom zgodnie z ust. 2 -4 powyżej pozostały nieobjęte
  Akcje Serii P, Zarząd zaoferuje Akcje Serii P podmiotom wybranym przez Zarząd


  Załącznik do raportu bieżącego 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r.
  11

  wedle własnego uznania, po cenie nie niższej niż płacona przez Uprawnionych
  Inwestorów Objętych Prawem Pierwszeństwa objęcia akcji serii P, przy czym
  całkowita liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną akcje now ej emisji nie
  może być większa niż 149.
  6. W wypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw
  emerytalnych lub instytucji świadczących usługę zarządzania portfelami
  instrumentów finansowych, na potrzeby realizacji prawa pierwszeństwa w
  obej mowaniu akcji serii P za Uprawnionego Inwestora przyjmuje się wszystkie
  fundusze zarządzane przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, jedno
  powszechne towarzystwo emerytalne lub wszystkich klientów jednej instytucji
  świadczącej usługę zarządzania po rtfelami instrumentów finansowych. Powyższe
  postanowienie stosuje się analogicznie do innych przypadków w których jedna
  instytucja finansowa reprezentuje więcej niż jeden podmiot prawa bądź zarządza
  wieloma portfelami instrumentów finansowych.
  7. Umowy objęci a akcji serii P zostaną zawarte nie później niż w terminie 6
  (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
  8. Dokumenty akcji imiennych serii P nie będą wydawane przed pełną wpłatą ceny
  emisyjnej.
  9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adi uvo Investments Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
  a) Ustalenia , za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej akcji serii P z
  zastrzeżeniem, że zostanie ona ustalona w oparciu o wyniki procesu
  budowania księgi popytu wśród in westorów, przy założeniu maksymalizacji
  wpływów z emisji akcji serii P;
  b) określenia terminu złożenia ofert objęcia akcji serii P i zawarcia przez
  Spółkę umów objęcia akcji serii P, oraz terminu wpłaty ceny emisyjnej akcji
  serii P;
  c) wyboru inwestorów, do któr ych zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii
  P;
  d) zawarcia umów objęcia akcji (umów subskrypcyjnych) serii P w trybie art.
  431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych;


  Załącznik do raportu bieżącego 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r.
  12

  e) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych
  w celu zaoferowa nia akcji serii P w trybie subskrypcji prywatnej w
  rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz do określenia
  szczegółowych warunków objęcia akcji serii P, przy czym upoważnia się i
  zobowiązuje Zarząd Spółki do pozyskania od osób, którym of erowane będą
  akcje serii P oświadczenia, że nie złożą wniosku o zamianę akcji serii P na
  akcje na okaziciela przed dniem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na
  rynku regulowanym akcji serii O emitowanych na podstawie uchwały nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Z gromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2018
  roku ;
  f) dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału
  zakładowego i ilości objętych akcji serii P wyemitowanych na podstawie
  niniejszej uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakłado wego Spółki
  w statucie Spółki;
  g) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej
  uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
  h) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii P w depozycie papierów
  wartościowych oraz dopuszcz enia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ., przy czym zawarcie umowy o
  rejestrację akcji serii P w depozycie papierów wartościowych oraz
  dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym nastąpi
  nie w cześniej niż po zamianie akcji serii P na akcje na okaziciela oraz nie
  wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia dopuszczenia i wprowadzenia
  do obrotu na rynku regulowanym akcji serii O emitowanych na podstawie
  uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgroma dzenia Spółki z dnia 20
  sierpnia 2018 roku.

  §4.
  1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się §6 ust. 1
  Statutu Spółki w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące
  brzmienie:


  Załącznik do raportu bieżącego 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r.
  13

  „6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej n iż 1.016.434,70 zł (słownie: jeden
  milion szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt
  groszy) i nie więcej niż 1.155.434,60 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt
  pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i sześćdziesią t groszy) oraz dzieli się
  na nie mniej niż 10.164.347 (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt cztery
  tysiące trzysta czterdzieści siedem) i nie więcej niż 11.554.346 (słownie:
  jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieś ci sześć)
  akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje w
  kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:
  a) 1.000.000 (milion) akcji serii A;
  b) 4.529.160 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto
  sześćdz iesiąt) akcji serii B;
  c) 297.550 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji
  serii C;
  d) 364.166 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji
  serii D;
  e) 495.970 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt)
  akcji serii E;
  f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F;
  g) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii G;
  h) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii H;
  i) 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji serii I;
  j) 297.500 (dwieście dziewięćdziesiąt s iedem tysięcy pięćset) akcji serii J;
  k) 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii M;
  l) nie więcej niż 1.390.000 (milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii
  P.”

  2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się §6 ust. 3
  Sta tutu Spółki w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące
  brzmienie:


  Załącznik do raportu bieżącego 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r.
  14

  „6.3. Akcje serii B o numerach B. 2.223.851 - B. 3.923.850, akcje serii D oraz akcje
  serii P są akcjami imiennymi. Akcje serii B o numerach B. 2.223.851 - B.
  3.923.850, akcje se rii D oraz akcje serii P mogą zostać zamienione w całości lub
  części w każdym czasie na akcje na okaziciela. Zamiana tych akcji z imiennych
  na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza uprawnionego z tych akcji.
  Wniosek akcjonariusza powinien zawierać ilość i numery seryjne akcji
  podlegających zamianie. Wniosek powinien być złożony Zarządowi na piśmie.
  Zamiana akcji powinna nastąpić nie później niż 14 (czternaście) dni od
  otrzymania przez Zarząd wniosku.”

  §5.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
  Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.740.133
  Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,31%
  Łączna liczba ważnych głosów: 8.440.133
  Liczba głosów „za”: 7.847.133
  Liczba głosów „pr zeciw”: 593.000
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Adiuvo Investments SA
ISIN:PLADVIV00015
NIP:5272682571
EKD: 72.11 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Adres: ul. Słomińskiego 15/509 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 3983902
www:www.adiuvo.pl
Kalendarium raportów
2020-04-24Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-25Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ADIUVO INVESTMENTS
2018-02-04 16:50:23
Przegrany
CZy Audivo jest czynnym zakładem. wypowie się ,czy upadłym"trupem'. OCzeuję, że ktoś kompetentny wypowie się w tej sprawie, W przeciwnym przypadku zwrócę się do KNF.
2018-02-04 16:54:04
Przegrany
Zła spółka AUdiuvo
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649