Raport.

ADIUVO INVESTMENTS SA (27/2018) Zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną a mBank S.A.

Zarząd Adiuvo Investments S.A (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 roku spółka zależna Airway Medix S.A. (Spółka Zależna) zawarła z mBank S.A. (Bank) umowę dyskonta wierzytelności z regresem (Umowa) na podstawie, której Bank nabędzie od Spółki Zależnej wierzytelności handlowe przysługujące Spółce Zależnej od Kontrahenta, (Kontrahent) jako klauzule odszkodowawcze z tytułu umowy dotyczącej sprzedaży technologii zamkniętego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych (Wierzytelność) tj. wierzytelności w wysokości 15% Pierwszej Transzy Ceny sprzedaży ww. technologii. Zaangażowanie Banku z tytułu nabycia Wierzytelności nie przekroczy kwoty 0,945 mln EUR, co stanowi równowartość ok. 4,027 mln PLN. Okres wykorzystania limitu, w którym Spółka Zależna uprawniona będzie do przedstawienia Wierzytelności do nabycia upływa z dniem 28 września 2018 roku. Limit ma charakter nieodnawialny. Umowa została zawarta do końca kwietnia 2019 roku a ryzyko niewypłacalności Kontrahenta ponosi Spółka Zależna.
Z tytułu nabycia Wierzytelności Bankowi przysługuje wynagrodzenie oparte na odsetkach dyskontowych bazujących na stopie bazowej EURIBOR powiększonej o marżę Banku.
Spłata należności względem Banku nastąpi w kwietniu 2019 r.
Zabezpieczeniem spłaty należności Banku jest weksel in blanco wystawiony przez Spółkę Zależną wraz z deklaracją wekslową.
Skorzystanie z przewidzianej w Umowie instytucji dyskonta wierzytelności poprzedzone zostanie spełnieniem okoliczności o charakterze formalno-prawnym obejmujących w szczególności konieczność uzyskania zgody Kontrahenta na dokonanie cesji wierzytelności.
Pozostałe warunki Umowy, w tym dotyczące możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Adiuvo Investments SA
ISIN:PLADVIV00015
NIP:5272682571
EKD: 72.11 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Adres: ul. Słomińskiego 15/509 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 3983902
www:www.adiuvo.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ADIUVO INVESTMENTS
2018-02-04 16:50:23
Przegrany
CZy Audivo jest czynnym zakładem. wypowie się ,czy upadłym"trupem'. OCzeuję, że ktoś kompetentny wypowie się w tej sprawie, W przeciwnym przypadku zwrócę się do KNF.
2018-02-04 16:54:04
Przegrany
Zła spółka AUdiuvo
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor