Raport.

ACREBIT SA (21/2019) Zmiana stanu posiadania

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 roku Emitent powziął informację od Mirosława Malinowskiego ("Akcjonariusz"), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa o ofercie"), zawiadomił, iż dnia 12 kwietnia 2019 roku dokonał transakcji zbycia 180.000 akcji Spółki. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.
W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Akcjonariusza.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Dokonanie w dniu 12 kwietnia 2019 roku transakcji zbycia 180.000 akcji Spółki, na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej dnia 12 kwietnia 2019 roku, co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Akcjonariusza.
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 318 249 akcji Spółki reprezentujących 11,47 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 11,47 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 138.249 akcji Spółki reprezentujących 4,99 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 4,99 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4) Podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:
Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.
5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:
Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.
6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.
7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Nie dotyczy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Acrebit SA
ISIN:PLACREO00019
NIP:524-25-73-311
EKD: 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
Adres: ul. Odrowąża 15 03-310 Warszawa
Telefon:+48 22 6120058
www:www.acrebit.pl
Komentarze o spółce ACREBIT
2019-07-23 18-07-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649