Raport.

AC SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 126 625 105 726 29 868 24 892 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 579 21 946 6 741 5 167 Zysk (strata) brutto 28 515 21 427 6 726 5 045 Zysk (strata) netto 22 983 17 379 5 421 4 092 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 684 13 966 8 653 3 288 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 694 -3 241 -2 287 -763 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -41 867 -5 715 -9 875 -1 346 Przepływy pieniężne netto, razem -14 877 5 010 -3 509 1 179 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 149 810 150 117 34 347 35 992 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 024 53 706 12 386 12 876 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 120 20 29 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 626 37 829 7 710 9 070 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 95 786 96 411 21 961 23 115 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 429 2 429 557 582 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 796 133 9 717 133 9 796 133 9 717 133 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,73 3,14 0,88 0,74 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,66 3,08 0,86 0,73 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,78 9,92 2,24 2,38 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,60 9,76 2,20 2,34 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,50 2,70 0,59 0,64

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  AC Spółka Akcyjna
  ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok

  Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

  sporządzone według ustawy o rachunkowości
  INFORMACJA DODATKOWA


  Białystok, sierpień 2018  -

  I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU PÓŁROCZNEGO S KRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Informacje porządkowe
  1.1. Nazwa (firma) i siedziba jednostki, organ rejestrow y oraz czas trwania jednostki
  Nazwa: AC Spółka Akcyjna
  Siedziba: ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białysto k
  Podstawowy przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
  produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicz nych i ich silników, w szczególności instalacji gazowych do
  samochodów, produkcja wiązek elektrycznych i elektr oniki oraz wyrobów z tworzyw sztucznych
  Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Białymstok u, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądow ego,
  Rejestr Przedsiębiorców nr 294978
  Czas trwania działalności jednostki: nieograniczony
  1.2. Prezentacja skróconego sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie finansowe obejmuje okresy: od 1 styczn ia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku, a dane porównywalne
  za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 oraz w wymaganym zakresie za okres od 1 stycznia 2017
  roku do 31 grudnia 2017 roku.
  Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w waria ncie kalkulacyjnym oraz rachunek przepływów pieniężnych
  metodą pośrednią.
  Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizac yjnych sporządzających samodzielne sprawozdania
  finansowe.
  W raportowanym okresie ze względu na zasadę istotno ści, Spółka nie objęła konsolidacją utworzonej w lutym 2014
  r. jednostki zależnej AC.STAG SAC z siedzibą w Limi e (Peru) z 99,77% udziałem w kapitale i głosach tej spółki oraz
  utworzonej w listopadzie 2014 r. jednostki zależnej Auto Team Service Sp. z o.o. z siedzibą w Białymst oku z 82,50%
  udziałem w kapitale i głosach spółki a także utworz onej w marcu 2016 r. jednostki zależnej AC Italy s.r.l. z siedzibą w
  Thiene (Włochy), z 90% udziałem w kapitale i głosac h.
  Niniejsze półroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych polskich, a wszystkie wartości,
  o ile nie wskazano inaczej, zaokrąglone zostały do tysiąca.
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zał ożeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
  jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości w n ie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również
  okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według z asady kosztu historycznego, to znaczy, że nie stosowano
  żadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływ infla cji na poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku z ysków i strat.
  Wycena aktywów i pasywów według stanów bilansowych opiera się na ustaleniach ustawowych zawartych w
  rozdziale 4 ustawy o rachunkowości.
  2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu pół rocznego skróconego sprawozdania finansowego za okr es od
  1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 roku są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
  rachunkowości, zwanej dalej ustawą.
  -
  Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wynik u finansowego przyjęto, że jednostka będzie kontynuować
  działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć p rzyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać
  działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.
  2.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i pr awne
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworze nia
  pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
  Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podsta wie
  planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty roc znych odpisów.
  Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.
  Grunty nie podlegają amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacyjne w odniesieniu do środków trwałych ora z wartości
  niematerialnych i prawnych ustalane są w oparciu o okres ich ekonomicznej użyteczności.
  Wyposażenie o wartości jednostkowej poniżej 1.000,- zł jest co do zasady bezpośrednio odpisywane w kos zty w
  momencie przekazania do użytku. Kierownik jednostki może podjąć decyzję o zaliczeniu ich do środków trwałych
  jednorazowo amortyzowanych, bądź amortyzowanych w c zasie.
  Środki trwałe używane w Spółce na podstawie umowy l easingu spełniające przynajmniej jeden z warunków
  zawartych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości wy kazywane są w księgach rachunkowych Spółki jako skł adnik
  aktywów trwałych podlegających amortyzacji, a drugo stronnie jako zobowiązanie finansowe.
  2.2. Inwestycje długoterminowe
  Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje f inansowe zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w
  cenach ich nabycia pomniejszonych o ewentualne odpi sy z tytułu utraty wartości
  .
  2.3. Należności długoterminowe, należności krótkote rminowe i roszczenia
  Należności długoterminowe, należności krótkotermino we i roszczenia wykazywane są w wartości netto
  (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).
  Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty. Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez
  dokonywanie odpisów do wysokości nie pokrytej gwara ncją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące
  dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jaki e wiąże się z daną należnością. Odsetki z tytułu zwłoki w
  zapłacie należności przez odbiorców są księgowane w momencie wpływu środków pieniężnych.
  2.4. Zapasy Zapasy są wykazywane w wartości netto (pomniejszone j o odpisy aktualizujące). Ocena przydatności użytkowej i
  handlowej zapasów dokonywana jest w trakcie bieżący ch przeglądów i spisów z natury.
  Zapasy nabyte na rynku krajowym są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu lub po kosztach wytworzenia, nie
  wyższych od cen sprzedaży netto. Cena sprzedaży net to odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży zapasów or az
  kosztów doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znal ezienia nabywcy. Zapasy importowane wyceniane są łącznie
  z kosztami związanymi ze sprowadzeniem ich z zagran icy. Produkcji w toku nie wycenia się ze względu na krótki
  czas wykonania i niewielką istotność kosztów dotycz ących niezamkniętych na koniec okresu zleceń produk cyjnych.
  Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą FIFO "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".
  2.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
  -
  Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są, je żeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów
  sprawozdawczych. Na dzień bilansowy wycena rozlicze ń międzyokresowych czynnych dokonywana jest przy
  zastosowaniu zasady ostrożności.
  2.6. Kapitał własny
  Kapitał własny ujmuje się w wartości nominalnej z p odziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepisami
  prawa i postanowieniami Statutu.
  Kapitał zakładowy w sprawozdaniu finansowym wykazuj e się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w KRS.
  Kapitał zapasowy tworzony jest z: podziału zysku Spółki,
  nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, po pokryciu kosztów emisji akcji,
  wartości nabycia środków trwałych sfinansowanych z ZFRON,
  nabycia akcji w ramach programów motywacyjnych.
  W ramach programów motywacyjnych opartych na akcjac h Spółki, dokonywana jest aktuarialna wycena
  wartości godziwej uprawnień. Jest ona ujmowana w ka pitale zapasowym Spółki. Spółka stosując zasadę
  ostrożności oraz współmierności przychodów i kosztó w już w trakcie roku sprawozdawczego, którego dotyc zy
  dana transza programu motywacyjnego, tworzy rezerwę na wycenę programu motywacyjnego.
  2.7. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zap łaty, to jest łącznie z niezapłaconymi odsetkami. Odsetki
  od zobowiązań z tytułu dostaw i usług są księgowane w momencie otrzymania not odsetkowych od dostawców .
  2.8. Rezerwy Rezerwy tworzone są, gdy na spółce ciąży obecny obo wiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze
  zdarzeń przeszłych i prawdopodobne jest, że wypełni enie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu ś rodków
  zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz moż na dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiąz ku.
  Spółka tworzy w szczególności rezerwy na:
  Niewykorzystane urlopy uwzględniając, w odniesieniu do poszczególnych pracowników, ilość zaległych dni urlopu
  na dzień bilansowy oraz średniomiesięczne wynagrodz enie. Rezerwę tworzy się odpowiednio w ciężar kosztów
  wytworzenia sprzedanych produktów, kosztów sprzedaż y i zarządu;
  Odprawy emerytalne i rentowe. Zgodnie z zasadą przy jętą przez Spółkę rezerwy na odprawy emerytalne i
  rentowe ze względu na niewielką mobilność pracownik ów szacowane są przez aktuariusza raz na dwa lata
  (ostatni szacunek za rok 2017). Rezerwę tworzy się odpowiednio w ciężar kosztów wytworzenia sprzedanyc h
  produktów, kosztów sprzedaży i zarządu. Na dzień 30 .06.2018 r. Spółka stosując zasadę istotności nie
  dokonywała szacunków rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe.
  Nagrody i premie oraz wycenę programu motywacyjnego do czasu ujęcia w kapitale własnym.
  Naprawy gwarancyjne. Rezerwy zostały oszacowane z u względnieniem statystycznej usterkowości
  sprzedawanych produktów w okresie historycznym. Rez erwę tworzy się w ciężar kosztów sprzedaży.
  Bonusy dla odbiorców. Rezerwy zostały oszacowane w wysokości zobowiązań Spółki m.in. z tytułu umów
  zawartych z odbiorcami wyrobów i towarów sprzedanyc h w okresie 01.01.2018 r.-30.06.2018 r.
  2.9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  -
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane s ą z zachowaniem zasady ostrożności oraz
  współmierności przychodów i kosztów. Obejmują w szc zególności środki pieniężne otrzymane na dofinansowanie
  nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz wart ości niematerialnych i prawnych i zwiększają stopniowo,
  równolegle do odpisów amortyzacyjnych, pozostałe pr zychody operacyjne.
  2.10. Pozycje wyrażone w walutach obcych
  Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujm uje się w księgach rachunkowych na dzień ich
  przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
  faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z c harakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut
  oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
  średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dni a poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty
  należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa powyżej, a także w
  przypadku pozostałych operacji.
  Według kursu faktycznie zastosowanego Spółka wyceni a operacje:
  sprzedaży walut – wycena wg kursu banku ustalonego przy realizacji operacji,
  zakupu walut – wycena wg kursu banku ustalonego pr zy realizacji operacji,
  zapłaty należności – wycena wg kursu kupna banku, w przypadku zapłaty należności realizowanej w
  walucie na rachunek prowadzony w PLN,
  zapłaty zobowiązania – wycena wg kursu sprzedaży b anku, w przypadku zapłaty zobowiązania
  realizowanego w walucie obciążającego rachunek prow adzony w PLN,
  inne, w wyniku których następuje przewalutowanie – wycena wg uzgodnionego kursu
  Według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP Spółka wycenia operacje:
  zapłaty należności wpływające na rachunek walutowy Spółki prowadzony przez bank,
  zapłaty zobowiązania obciążające rachunek walutowy Spółki prowadzony przez bank,
  inne, w wyniku których nie następuje przewalutowan ie.
  Dla obliczenia różnic kursowych powstających na ra chunkach bankowych Spółka stosuje metodę FIFO.
  Na dzień bilansowy pozycje wyrażone w walutach obcy ch wycenia się według następujących zasad:
  składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednos tkach podporządkowanych wycenionych metodą
  praw własności) – po kursie średnim ustalonym dla d anej waluty przez NBP na ten dzień,
  składniki pasywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
  Różnice kursowe, dotyczące aktywów i pasywów wyrażo nych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz
  przy zapłacie należności i zobowiązań, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przycho dów lub kosztów
  finansowych. W rachunku zysków i strat, różnice kur sowe wykazuje się po skompensowaniu, prezentując wy nik z tytułu
  różnic kursowych w pozycji – przychodów lub kosztów finansowych.

  2.11. Przychody ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskan e kwoty netto ze sprzedaży związane z działalnością
  podstawową Spółki, skorygowane o udzielone rabaty, upusty i premie (wypłacone i naliczone).
  2.12. Koszty działalności operacyjnej
  Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz
  uzasadnioną część kosztów pośrednich.
  -
  Spółka sporządza rachunek zysków i start w warianci e kalkulacyjnym
  2.13. Pozostałe przychody i koszty operacyjne.
  Zgodnie z zasadą memoriału i ostrożności Spółka ewi dencjonuje niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne oraz
  wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne.
  2.14. Przychody i koszty finansowe.
  Przychody i koszty finansowe ujmowane są w sprawozd aniu zgodnie z zasadą współmierności przychodów i
  kosztów oraz zasadą ostrożności.
  Zrealizowane i naliczone na dzień bilansowy różnice kursowe wykazuje się w sprawozdaniu finansowym per saldo
  odpowiednio w pozycji „Inne” przychodów lub kosztów finansowych.
  2.15. Podatek dochodowy
  Wynik finansowy brutto korygują:
  bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego o d osób prawnych,
  podatek odroczony
  Zgodnie z art. 37 Ustawy o rachunkowości w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księg ach
  rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wart ością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do
  odliczenia w przyszłości Spółka tworzy rezerwę i us tala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodoweg o, którego
  jest podatnikiem. W kalkulacji podatku dochodowego odroczonego zastosowano stawkę podatku dochodowego od
  osób prawnych w wysokości 19%.
  3. Informacje uzupełniające
  Spółka z dniem 1 stycznia 2018 r. dokonała zmian y polityki rachunkowości i do obliczenia różnic kursowych
  powstających na walutowych rachunkach bankowych sto suje metodę FIFO (poprzednio średnia ważona) oraz
  odnosi rezerwę na naprawy gwarancyjne w ciężar kosz tów sprzedaży (poprzednio koszt wytworzenia sprzedanych
  wyrobów).
  Zmiana w zakresie wyceny środków pieniężnych nie ma wpływu na wynik finansowy brutto, natomiast wpływa na
  wynik finansowy netto i kapitały własne, w związku z uwzględnianiem bilansowych różnic kursowych w kal kulacji
  podatku odroczonego. Spółka uznaje wpływ powyższej zmiany na wynik finansowy i kapitały własne za nieistotny,
  nieprzekraczający kilku tysięcy złotych.
  W pierwszym półroczu 2018r. zwiększono wartość reze rwy na naprawy gwarancyjne o 102 tys. zł.
  Dla informacji finansowych podlegających przeliczen iu na euro zostały przyjęte następujące zasady:
  Pozycje bilansu – według średniego kursu obowiązują cego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla euro
  przez NBP,
  Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przep ływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych dl a euro przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień
  każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.
  W okresie objętym półrocznym skróconym sprawozdani em finansowym oraz w okresie porównywalnym kursy
  przyjęte do przeliczenia na euro wybranych pozycji bilansu kształtowały się następująco:
  Kurs na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił: 1 EUR = 4,3616 PLN
  -
  Kurs na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił: 1 EUR = 4,1709 PLN
  W okresie objętym półrocznym skróconym sprawozdani em finansowym oraz w okresie porównywalnym kursy
  przyjęte do przeliczenia na euro wybranych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pi eniężnych
  kształtowały się następująco:
  Kurs średni w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 r. obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wy nosi 1 EUR = 4,2395 PLN
  Kurs średni w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 r. obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wy nosi 1 EUR = 4,2474 PLN
  II. ISTOTNE ZMIANY WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH, W TYM KOREKT Y Z TYTUŁU REZERW, REZERWA I
  AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO, OD PISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ
  SKŁADNIKÓW AKTYWÓW.
  Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zar ządu dokonania szacunków i założeń, które wpływają na
  wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym oraz w informacjach objaśniających do tego sprawozdania.
  Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają s ię na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i
  zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od prze widywanych. Szacunki i związane z nimi założenia po dlegają
  bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych j est ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacu nku lub
  w okresach bieżących i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, j ak i
  okresów przyszłych.
  Poniższa tabela przedstawia zmiany wielkości szacu nkowych, korekty z tytułu rezerw, rezerwę i aktywa z tytułu
  podatku dochodowego odroczonego oraz odpisy aktuali zujące wartość składników aktywów w prezentowanym
  okresie:
  WIELKOŚCI SZACUNKOWE 30.06.2018 31.12.2017 Zmiana
  Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  Długoterminowe aktywa finansowe 2.000 1.564 436
  Zapasy 2.210 2.224 -14
  Należności z tytułu dostaw i usług 210 210 -
  Należności inne 117 - 117
  Odroczony podatek dochodowy
  Aktywa 2.401 1.696 705
  Rezerwa 2.557 2.450 107
  Rezerwy kosztowe
  Rezerwa na urlopy wypoczynkowe 1.265 688 577
  Rezerwa na nagrody, premie 3.562 703 2.859
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 244 244 -
  Rezerwa na bonusy dla odbiorców 971 715 256
  -
  III. KWOTA I RODZAJ POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBO WIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK
  NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE Z E WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WARTOŚĆ
  LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ.
  Nie zidentyfikowano.
  IV. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W
  PREZENTOWANYM OKRESIE
  Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia branża pro ducentów samochodowych instalacji gazowych, w której
  działa Spółka cechuje się sezonowością sprzedaży. N iższa aktywność występuje w miesiącach zimowych. Wy nika to
  z faktu, iż większość kierowców montuje instalacje gazowe w okresie wiosenno – letnim, kiedy rozpoczyn a się sezon
  dłuższych wyjazdów wakacyjnych, a ceny autogazu w s tosunku do paliw tradycyjnych najczęściej obniżają się.
  Montowaniu instalacji sprzyja też zwiększona w tym okresie ilość transakcji na samochodowym rynku wtó rnym. Z
  powyższych względów najczęściej historycznie obroty IV kwartału miały najmniejszy udział w przychodach całego
  roku, a największe przychody spółka uzyskuje w okresie I półrocza.
  V. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPAS ÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ
  DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU
  Spółka, co do zasady tworzy odpisy aktualizujące na zapasy zalegające w magazynie powyżej 360 dni oraz na
  zapasy określone w drodze szczegółowej identyfikacj i, co do których istnieje wątpliwość co do ich przydatności. W
  pierwszym półroczu 2018 roku, po dokonaniu szczegół owej analizy Spółka persaldo zwiększyła odpis na materiały
  o 1 tys. zł, zmniejszyła odpis na towary o 113 tys. zł i zwiększyła odpis na wyroby gotowe o 98 tys. z ł. Odpisy
  aktualizujące w odniesieniu do poszczególnych grup zapasów na dzień 30 czerwca 2018 r. kształtowały si ę
  następująco:
  Wyszczególnienie Odpis na dzień 30.06.2018
  Materiały 1.445
  Towary 205
  Wyroby gotowe 560
  razem 2.210
  VI. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU TRWA ŁEJ UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW
  FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
  LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW
  Spółka stosując zasadę ostrożności utrzymała w spra wozdaniu za okres pierwszego półrocza 2018 r., utwo rzyła
  dodatkowy odpis aktualizujący wartość długoterminow ych aktywów finansowych w wysokości 436 tys. zł.
  VII. INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU I ROZWIĄZANIU REZERW
  Zmiany rezerw wg tytułów w okresie objętym sprawozd aniem finansowym przedstawiały się następująco
  :
  Rezerwa na naprawy gwarancyjne 870 768 102
  Pozostałe rezerwy 93 104 -11
  -

  Wyszczególnienie Rezerwa na dzień
  31.12.2017 Utworzenie
  rezerwy Wykorzystanie
  rezerwy Rozwiązanie
  rezerwy Rezerwa na dzień
  30.06.2018
  Rezerwa na urlopy
  wypoczynkowe 688 577 - - 1.265
  Rezerwa na odprawy
  emerytalno-rentowe 244 - - - 244
  Rezerwa na premie,
  nagrody
  703 3.562 703 - 3.562
  Rezerwa na naprawy
  gwarancyjne 768 102 - - 870
  Rezerwa na bonusy dla
  odbiorców
  715 1.140 884 - 971
  Pozostałe rezerwy 104 171 78 104 93
  Razem 3.222 5.552 1.665 104 7.005

  VIII.
  INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROCZON EGO PODATKU DOCHODOWEGO
  W związku z istnieniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywó w i
  pasywów, a ich wartością podatkową Spółka tworzy re zerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego, którego jest podatnikiem.
  Zmiany aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podat ku dochodowego w związku z powstaniem i odwróceniem się
  różnic przejściowych w okresie objętym skróconym pó łrocznym sprawozdaniem finansowym przedstawia poniż sza
  tabela:

  Wyszczególnienie Stan na dzień
  31.12.2017 Zwiększenia Zmniejszenia
  Stan na dzień
  30.06.2018
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.696 1.046 341 2.401
  Rezerwa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego
  2.450 187 80 2.557
  IX.
  INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZE DAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW
  TRWAŁYCH
  W raportowanym okresie Spółka nie dokonywała istotn ych transakcji nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów
  trwałych.
  X. INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁU DOKONAN IA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW
  TRWAŁYCH
  -
  W raportowanym okresie Spółka nie podjęła nowych istotnych zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów
  trwałych.
  XI. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH
  Nie wystąpiły.
  XII. WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW
  Spółka w okresie objętym niniejszym raportem ujęła korektę wyceny programu motywacyjnego dla Transzy 2 016 w
  wysokości 55 tys. zł. Wymieniona kwota obniżyła wyn ik finansowy netto i kapitały własne w pierwszym półroczu
  2018 r.
  XIII. INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I W ARUNKÓW PROWADZENIA
  DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ G ODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I
  ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI, NIEZALEŻNIE OD TE GO, CZY TE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA
  SĄ UJĘTE W WARTOŚCI GODZIWEJ CZY W SKORYGOWANEJ CEN IE NABYCIA (KOSZCIE
  ZAMORTYZOWANYM)
  W raportowanym okresie Spółka nie zidentyfikowała t akich zmian, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą
  aktywów finansowych i zobowiązań finansowych
  .
  XIV. INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH
  POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIEN IU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO
  ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZ DAWCZEGO
  Nie wystąpiły.
  XV. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ
  LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻE LI POJEDYŃCZO LUB ŁĄCZNIE
  SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKAC H NIŻ RYNKOWE, WRAZ ZE
  WSKAZANIEM ICH WARTOŚCI
  W raportowanym okresie w Spółce nie wystąpiły istot ne transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi na
  warunkach innych niż rynkowe.
  XVI. INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU USTALANIA WARTOŚCI GOD ZIWEJ INSTRUMENTÓW
  FINANSOWYCH
  Nie nastąpiła.
  XVII. INFORMACJE O ZMIANIE KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWY CH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB
  WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW
  Nie wystąpiły.
  XVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZ IAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
  WARTOŚCIOWYCH.
  W dniu 4 kwietnia 2018 r. osoby uprawnione, realizu jąc swoje uprawnienie z posiadanych 79.000 warrantó w
  subskrypcyjnych serii D z Transzy 2016 Programu Mot ywacyjnego 2016-2017, objęły taką samą liczbę tj. 79.000
  akcji serii D. Na dzień objęcia wszystkie akcje zos tały opłacone w całości. Cena emisyjna jednej akcji wynosiła
  11,00 zł. W wyniku objęcia akcji doszło do podwyższ enia kapitału zakładowego o kwotę 19.750 zł., a kapitału
  -
  zapasowego o kwotę 849.250 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 1 2
  lipca 2018 r.
  XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W
  PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE Z WYKŁE I UPRZYWILEJOWANE.
  W dniu 25 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AC S.A. zatwierdziło sprawozdanie
  finansowe Spółki za rok 2017 i zgodnie z rekomendac ją Zarządu przeznaczyło część wypracowanego zysku n etto
  za 2017 r. w wysokości 24.490.332,50 zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 2,50 zł w przeliczeniu na jedna akcję.
  W Spółce nie występują akcje uprzywilejowane. Dzień dywidendy uchwalono na 18 czerwca 2018 r., a dzień
  wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2018 r. Dywidendę w ypłacono terminowo.
  XX. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓR Y SPORZĄDZONO PÓŁROCZNE
  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM S PRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W
  ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOW E EMITENTA.
  W dniu 1 sierpnia 2018 r. AC S.A. podpisała umowę p rzedwstępną sprzedaży nieruchomości gruntowej
  zabudowanej położonej w Białymstoku przy Alei 1000- lecia Państwa Polskiego 23B za cenę 1.614.000 zł netto
  powiększoną o odsetki od niespłaconej części. Stron y zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną do dni a 30
  czerwca 2020 r. Tytułem zabezpieczenia uzgodnień u mownych kupujący wpłacił na rachunek bankowy AC S.A .
  zadatek w wysokości 300.000 zł brutto i zobowiązał się wpłacać kolejne jego transze miesięcznie.
  XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH L UB AKTYWÓW WARUNKOWYCH,
  KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROK U OBROTOWEGO
  15 kwietnia 2016 r. Walne Zgromadzenie Akcjonarius zy uchwaliło Program Motywacyjny 2016-2017 skierowa ny
  do kluczowych dla Spółki osób, mający na celu umożl iwienie tym osobom, przy spełnieniu ustalonych warunków,
  nabycie praw do objęcia akcji Spółki. W ramach real izacji Programu, po spełnieniu warunków określonych
  Regulaminem Programu Motywacyjnego 2016-2017, osoby uprawnione mają prawo do objęcia do 190.000 akcji
  na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł każda i wartości emisyjnej na poziomie 11 zł.
  W dniu 23 marca 2018 r. w wykonaniu Uchwały Rady Na dzorczej z dnia 15 marca 2018r., zaoferowano Osobom
  Uprawnionym dla Transzy 2017 Programu Motywacyjnego 2016-2017 84.450 warrantów subskrypcyjnych serii D
  uprawniających do objęcia tej samej ilości akcji zw ykłych na okaziciela serii D po cenie emisyjnej 11,00 zł za akcję.
  Osoby Uprawnione przyjęły ofertę i objęły nieodpłat nie łącznie 82.950 warrantów subskrypcyjnych serii D.
  W dniu 9 kwietnia 2018 r. Spółka podpisała Aneks do Umowy Wieloproduktowej nr 828/2015/00000283/00 z d nia
  27 kwietnia 2015 r., zawartej z ING Bank Śląski S.A . Na mocy Aneksu zwiększono kwotę odnawialnego limi tu
  kredytowego do wysokości 33.000.000,- zł do wykorzy stania w formie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
  (PLN, EUR, USD) akredytyw i gwarancji oraz przedłuż ono termin dostępności limitu do dnia 22 kwietnia 2021 r. i
  spłaty kredytu do dnia 23 kwietnia 2021 r. W związk u z podpisaniem Aneksu dokonano zmiany zabezpieczeń
  wierzytelności banku. Zabezpieczenia stanowią:
  weksel własny in blanco z klauzulą bez indosu wraz z deklaracją wekslową,
  hipoteka umowna łączna do kwoty 49.500.000,- zł, na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. 42
  Pułku Piechoty, będącej własnością Spółki,
  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie sta nowiącym zabezpieczenie.
  W dniu 27 kwietnia 2018 r. Spółka zawarła Umowę lim itu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A., na moc y
  której Bank udzielił Spółce limitu kredytowego w kw ocie 30.000.000,- zł, do wykorzystania w formie kredytu w
  rachunku bieżącym (do kwoty 18.000.000,- zł) oraz k redytu obrotowego odnawialnego (do kwoty 12.000.000 ,- zł)
  -
  na okres od 30 kwietnia 2018 r. do 29 kwietnia 2021 r. w walutach PLN, EUR i USD. Zabezpieczenie
  wierzytelności banku stanowią:
  weksel własny in blanco z klauzulą bez indosu wraz z deklaracją wekslową,
  hipoteka umowna do kwoty 45.000.000,- zł, na nieruc homości położonej w Białymstoku przy ul.
  Handlowej 6F, będącej własnością Spółki,
  zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Spółki (maszyn y i urządzenia) o wartości księgowej brutto nie
  niższej niż 25.000.000,- zł,
  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie sta nowiącym zabezpieczenie.
  W dniu 25 maja 2018 r. Walne Zgromadzenie Akcjonari uszy uchwaliło Program Motywacyjny 2018-2019
  skierowany do kluczowych dla Spółki osób, mający na celu umożliwienie tym osobom, przy spełnieniu ustalonych
  warunków, nabycie praw do objęcia akcji Spółki. W r amach realizacji Programu, po spełnieniu warunków
  określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego 2018 -2019 przyjętego przez Radę Nadzorczą, osoby
  uprawnione mają prawo do objęcia do 196.000 akcji n a okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,25 zł każda i
  wartości emisyjnej na poziomie 11 zł.
  O przedłużeniu umowy kredytowej z ING Bankiem Śląsk im S.A. i zawarciu nowej umowy kredytowej z PKO BP
  S.A. oraz utworzeniu Programu Motywacyjnego 2018-2 019 Spółka szczegółowo informowała w raportach
  bieżących.
  XXII. INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ,
  FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA
  Nie wystąpiły
  Data Imię i nazwisko Stanowisko

  Podpis
  Osoba sporządzająca sprawozdanie:

  6 sierpnia 2018 r.

  Ewa Nasuta

  Główna Księgowa

  Zarząd:  6 sierpnia 2018 r.

  Katarzyna Rutkowska

  Prezes Zarządu


  6 sierpnia 2018 r.

  Piotr Marcinkowski

  Wiceprezes Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik


  O Ś W I A D C Z E N I E
  w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego skr óconego sprawozdania finansowego


  Zarząd AC S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepsze j wiedzy, niniejsze półroczne skrócone sprawozdanie
  finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały z godnie z obowiązującymi Spółkę zasadami
  rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik
  finansowy Spółki. Półroczne sprawozdanie z działaln ości Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiąg nięć
  oraz sytuacji AC S.A., w tym opis podstawowych zagr ożeń i ryzyka.

  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i nazwisko Stanowisko

  Podpis
  6 sierp ień 2018r. Katarzyna Rutkowska

  Prezes Zarządu


  6 sierp ień 2018r. Piotr Marcinkowski

  Wicep rezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik  AC Spółka Akcyjna
  ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok

  Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółk i
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.


  Białystok, sierpień 2018 r.  AC S.A.
  Sprawozdanie z działalności Spółki w I półroczu 201 8 r.  -
  1. Podstawowe informacje o Spółce AC S.A .

  1.1. Dane informacyjne
  AC S.A. powstała w wyniku przekształcenia spółki AC Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
  Przekształcenie zostało zarejestrowane przez Sąd Re jonowy w Białymstoku w dniu 17 grudnia 2007 roku. C zas trwania
  Spółki jest nieoznaczony.
  Akcje Spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie P apierów Wartościowych od 11 sierpnia 2011 roku.
  AC S.A. jest producentem wysokiej jakości elementów instalacji gazowych oraz elektroniki i wiązek elektrycznych do
  pojazdów i AGD.
  Przedmiotem działalności AC S.A. jest: – produkcja i sprzedaż zestawów i podzespołów samocho dowych instalacji gazowych (wyroby własne LPG/CNG),
  – produkcja i dystrybucja elektroniki samochodowej i wiązek elektrycznych (wyroby własne automotive),
  – dystrybucja części samochodowych (towary – handel).
  AC S.A. jest wiodącym w Polsce i liczącym się na św iecie producentem i dostawcą wysokiej jakości samochodowych
  instalacji gazowych oraz elementów elektroniki i wi ązek elektrycznych na potrzeby przemysłu samochodow ego, w tym
  zestawów do haków holowniczych i wiązek elektryczny ch do samochodów elektrycznych. AC S.A. jest także
  dystrybutorem części i akcesoriów samochodowych (gł ównie produkcji włoskiej).
  Historia firmy rozpoczęła się w 1986 roku od produk cji podgrzewaczy oleju napędowego do silników Diesl a. Z biegiem
  czasu była poszerzana o inne wyroby elektrotechniki samochodowej: przerywacze, przekaźniki, regulatory napięcia, czy
  też wiązki elektryczne. W połowie lat 90-tych AC po djęła współpracę z niemiecką firmą, dostarczając wi ązki elektryczne
  do haków holowniczych, która stale rozwija się i po szerza o nowe zestawy wiązek z modułem elektroniczn ym.
  W roku 1999 rozpoczęto produkcję elektronicznych sy stemów sterowania wtryskiem gazu do samochodowych i nstalacji
  gazowych na rynek krajowy. Efektem dokonanego wybor u kierunku rozwoju było opracowanie systemów autogaz, które
  pod marką STAG szybko podbiły rynek polski i zagran iczny. Wybrana specjalizacja jest rozwijana do chwili obecnej. O
  jakości produkowanych instalacji autogaz świadczy o becność już na ponad 50 rynkach na świecie.
  Struktura organizacyjna:
  1. AC.STAG S.A.C. w Limie (Peru) - powstała w lutym 20 14 r., AC posiada 99,77% akcji tej spółki. Spółka prowadzi
  działalność operacyjną polegającą na dystrybucji wy robów AC na terenie Peru.
  2. Auto Team Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymsto ku - zarejestrowana w styczniu 2015 r. AC posiada 8 2,5%
  udziałów w spółce mającej na celu zbudowanie sieci warsztatów autogazowych oraz poszerzenie zakresu us ług
  oferowanych przez te warsztaty również w zakresie m echaniki pojazdowej.
  3. AC Italy s.r.l. w Thiene (Włochy) - w marcu 2016 r. AC objęła 90% udziałów w tej spółce. Główny cel dz iałania
  „AC Italy” to sprzedaż wyrobów AC oraz działalność badawczo-rozwojowa.
  Ze względu na nieistotne parametry finansowe spółki te, na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29
  września 1994 r. nie podlegały konsolidacji w preze ntowanym sprawozdaniu finansowym.


  AC S.A.
  Sprawozdanie z działalności Spółki w I półroczu 201 8 r.  -
  1.2. Znaczni akcjonariusze
  Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośredni o poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
  na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania niniejszego raportu, według informacji uzyskanych od
  Akcjonariuszy.
  Kapitał zakładowy Spółki, zgodnie z wpisem do Krajo wego Rejestru Sądowego, na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił
  2.429.283,25 zł i dzielił się na 9.717.133 akcji se rii A, B i C o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Z godnie ze stanem
  faktycznym, wskutek objęcia akcji w ramach Transzy 2016 Programu Motywacyjnego 2016-2017 w dniu 04.04. 2018 r.,
  na dzień 30 czerwca 2018 r. kapitał zakładowy Spółk i wynosił 2.449.033,25 zł i dzielił się na 9.796.133 akcji serii A, B, C
  i D o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Podwyższen ie zostało zarejestrowane w dniu 12 lipca 2018 r. Wszystkie akcje
  są akcjami na okaziciela. Spółka nie wyemitowała ak cji uprzywilejowanych. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na
  walnym zgromadzeniu.
  Stan posiadania akcji AC S.A. przedstawia się nastę pująco*:
  Akcjonariusz
  Liczba akcji/
  liczba głosów
  na dzień
  przekazania
  poprzedniego
  raportu
  kwartalnego
  Udział w kapitale
  zakładowym/ w
  ogólnej liczbie
  głosów na dzień
  przekazania
  poprzedniego
  raportu
  kwartalnego

  Zmiana
  ilość
  Liczba akcji/
  liczba głosów
  na dzień
  przekazania
  niniejszego
  raportu
  Udział w
  kapitale
  zakładowym/ w
  ogólnej liczbie
  głosów na dzień
  przekazania
  niniejszego
  raportu
  PKO BP Bankowy OFE i PKO
  Dobrowolny FE 893.935 9,125% - 893.935 9,125%
  WIM sp. z o.o. 757.799 7,735% - 757.799 7,735%
  WASKULIT FIZ 707.151 7,22% - 707.151 7,22%
  Dariusz Kowalczyk
  549.835 5,61% - 549.835 5,61%
  Nationale Nederlanden OFE 518.304 5,29% - 518.304 5
  ,29%
  Pozostali akcjonariusze 6.369.109 65,02% - 6.369.109 65,02%
  Razem 9.796.133 100,00% - 9.796.133 100,00%
  * Według uzyskanych ostatnio potwierdzeń, a w odnie sieniu do PKO BP Bankowy i PKO Dobrowolny FE oraz N ationale
  Nederlanden OFE na podstawie danych wskazanych w In formacjach o Rocznych Strukturach Aktywów na dzień 31.12.2017 r.
  opublikowanych na ich stronach internetowych

  1.3. Akcje AC S.A. w posiadaniu osób zarządzających i na dzorujących
  Rada Nadzorcza
  Imię i nazwisko
  Liczba akcji/
  liczba głosów
  na dzień
  przekazania
  poprzedniego
  raportu
  kwartalnego
  Udział w kapitale
  zakładowym/ w
  ogólnej liczbie
  głosów na dzień
  przekazania
  poprzedniego
  raportu
  kwartalnego

  Zmiana
  ilość
  Liczba akcji/ liczba
  głosów
  na dzień
  przekazania
  niniejszego raportu
  Udział w kapitale
  zakładowym/ w
  ogólnej liczbie głosów
  na dzień przekazania
  niniejszego raportu
  Zenon Andrzej
  Mierzejewski 428.489 4,37% - 428.489 4,37%  AC S.A.
  Sprawozdanie z działalności Spółki w I półroczu 201 8 r.  -
  Akcje Zenona Andrzeja Mierzejewskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki, objęte są małżeńską wspólnością
  majątkową.
  Anatol Timoszuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorcze j wraz z małżonką Marią Grażyną Timoszuk są wspólnikami
  WIM sp. z o.o. posiadającej 757.799 akcji Spółki, c o stanowi 7,735% udziału w kapitale zakładowym Spół ki oraz ogólnej
  liczbie głosów.
  Dorota Laskowska posiada 183.000 akcji Spółki, stan owiących 1,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz
  ogólnej liczbie głosów. Dorota Laskowska jest żoną Artura Jarosława Laskowskiego – członka Rady Nadzor czej. Akcje
  te są objęte małżeńską wspólnością majątkową.
  Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają opcji na a kcje.

  Zarząd
  Imię i nazwisko
  Liczba akcji/
  liczba głosów
  na dzień
  przekazania
  poprzedniego
  raportu
  Udział w kapitale
  zakładowym/ w
  ogólnej liczbie
  głosów na dzień
  przekazania
  poprzedniego
  raportu

  Zmiana
  ilość
  Liczba akcji/ liczba
  głosów
  na dzień
  przekazania
  niniejszego raportu
  Udział w kapitale
  zakładowym/ w
  ogólnej liczbie głosów
  na dzień przekazania
  niniejszego raportu
  Katarzyna Rutkowska
  Piotr Marcinkowski 135.844
  36.644 1,39%
  0,37% -
  - 135.844
  36.644 1,39%
  0,37%
  Członkowie zarządu nie posiadają opcji na akcje, je
  dnakże jako osoby kluczowe dla spółki mogą uczestni czyć w
  Programie Motywacyjnym 2016-2017 po realizacji okre ślonych celów ekonomicznych. W ramach Transzy 2017
  Programu Motywacyjnego 2016-2017, po spełnieniu war unków wynikających z programu, członkowie zarządu objęli w
  marcu 2018 po 11.000 warrantów subskrypcyjnych, któ re po upływie 12 miesięcy mogą być zamienione odpła tnie na
  akcje spółki AC.
  1.4. Sytuacja kadrowa
  W okresie I półrocza 2018 r. do dnia sporządzenia n iniejszego raportu skład Rady Nadzorczej i Zarządu AC S.A. był
  następujący:
  Rada Nadzorcza:
  Piotr Laskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej (o d dnia 17.12.2007 r.)
  Anatol Timoszuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorcze j (od dnia 08.09.2008 r.)
  Tomasz Marek Krysztofiak – Niezależny Członek Rady Nadzorczej (od dnia 29.11.2010 r.)
  Artur Jarosław Laskowski – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 17.12.2007 r.)
  Zenon Andrzej Mierzejewski – Członek Rady Nadzorcze j (od dnia 08.09.2008 r.)
  Zarząd:
  Katarzyna Rutkowska – Prezes Zarządu od dnia 01.08. 2008 r. (Wiceprezes Zarządu od 17.12.2007 r. do 31.07.2008 r.)
  Piotr Marcinkowski – Wiceprezes Zarządu od dnia 04. 12.2013 r.
  W dniu 15 kwietnia 2016 r. zarówno Rada Nadzorcza j ak i Zarząd zostali wybrani na kolejną 3 – letnią kadencję.  AC S.A.
  Sprawozdanie z działalności Spółki w I półroczu 201 8 r.  -
  2. Sytuacja finansowa
  2.1.
  Opis istotnych dokonań Spółki oraz czynników i zdar zeń mających istotny wpływ na
  sprawozdanie finansowe wraz z wykazem najważniejszy ch zdarzeń dot. Spółki
  W I półroczu 2018 roku Spółka osiągnęła rekordową wartość sprzedaży i zysku netto. Zysk netto wyniósł 23 mln zł
  rosnąc o 32%. Przychody ze sprzedaży osiągnęły pozi om 126,6 mln zł przy wzroście o niespełna 20% w stosunku do
  porównywalnego okresu roku ubiegłego.
  Popytowi na wyroby autogazowe Spółki sprzyjały wyżs ze, niż w ostatnich okresach, poziomy ceny ropy naftowej i paliw
  konwencjonalnych mających przełożenie na atrakcyjną na większości rynków sprzedażowych relację autogaz u do
  benzyny i diesla. Na działalność Spółki korzystny w pływ wywiera również akcentowany coraz mocniej na ś wiecie
  ekologiczny aspekt napędzania samochodów paliwami a lternatywnymi, w tym gazem CNG i LPG.
  W I półroczu 2018 r. sprzedaż do odbiorców polskich stanowiła 35% udział w strukturze sprzedaży, przy 3,6% dynamice
  wzrostu. Wzrost sprzedaży w kraju został osiągnięty m.in. w obszarze pozostałych wyrobów, w szczególno ści wiązek
  elektrycznych. Wzrost sprzedaży eksportowej w I pół roczu 2018 r. to głównie efekt rosnącej sprzedaży instalacji
  gazowych na rynkach byłego ZSRR w związku z upowsze chnianiem autogazu i wyrobów Spółki na tych rynkach.
  Systematyczne poszerzenie asortymentu o własnej pro dukcji komponenty mechaniczne umożliwia większą spr zedaż
  kompletnych systemów, jak też zastępowanie towarów importowanych własnymi produktami. Wzrosła również sprzedaż
  zestawów do haków holowniczych, jak też pozostałych wyrobów (w tym wiązek elektrycznych do samochodów
  elektrycznych). Na wartość sprzedaży eksportowej i realizowanej marży korzystny wpływ wywarło widoczne pod koniec
  raportowanego okresu osłabienie PLN wobec EUR i USD .
  Przychody AC opierają się przede wszystkim na sprze daży samochodowych instalacji gazowych. Sprzedaż ta kich
  instalacji obejmuje w szczególności:
  – sekwencyjne systemy wtrysku gazu pod marką STAG, kt óre jako nowoczesne rozwiązanie technologiczne są
  sprzedawane z wyższą marżą, ich sprzedaż odbywa się w różnych konfiguracjach: w zestawach elektroniki lub w
  tzw. minikitach wraz z własnym lub kupowanym z zewn ątrz modułem mechanicznym, przy czym sprzedaż własn ych
  wyrobów mechanicznych systematycznie rośnie – ich s przedaż w I półroczu 2018 r. wzrosła o 23,5% w porównaniu
  do analogicznego okresu roku ubiegłego;
  – podciśnieniowe systemy LPG pod marką STAG, które ja ko starsze rozwiązania są sprzedawane z niższą marżą i
  mają niewielką wartość w obrotach spółki – ok. 2% u działu w strukturze sprzedaży, zanotowały spadek sp rzedaży o
  5,6%;
  – towary, w skład których wchodzą m.in. części i akce soria motoryzacyjne, komponenty instalacji gazowych których
  spółka nie jest producentem (mechanika i inne akces oria), a sprzedaje je jako uzupełnienie kompleksowej oferty dla
  dystrybutorów. Spadek sprzedaży w I półroczu 2018 r . o 1,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku
  ubiegłego to efekt zastępowania towarów własnymi pr oduktami. Konkurencyjny rynek nie pozwala na realizację
  wysokich marż w tym obszarze sprzedaży.
  Eksport zestawów do haków holowniczych (wiązki elek tryczne wraz z modułami elektronicznymi dla poszczególnych
  marek samochodów), sprzedawanych na kraje Europy Za chodniej poprzez niemieckiego partnera, dzięki
  systematycznemu rozszerzaniu oferty o nowy asortyme nt i zacieśnianiu współpracy z klientem, zanotował w okresie
  I półrocza 2018 r. wzrost w stosunku do analogiczne go okresu roku ubiegłego o 8,7%. Zauważalny wzrost o 1,6 mln
  zł odnotowano w obszarze pozostałych wyrobów na ryn ek motoryzacyjny i AGD. Spadek przychodów ze sprzed aży
  usług jest wynikiem zakończenia umowy najmu nieruch omości.


  AC S.A.
  Sprawozdanie z działalności Spółki w I półroczu 201 8 r.  -
  Asortymentowa struktura sprzedaży AC w ujęciu wartościowym [tys. zł]
  Rodzaj I H 2017 I H 2018
  dynamika
  2018/2017
  struktura struktura
  I H 2017 I H 2018
  Sekwencyjne systemy wtrysku gazu 80 617 99 538 123,5% 76,3% 78,6%
  Podciśnieniowe systemy LPG
  2 595 2 449 94,4% 2,5% 1,9%
  Zestawy do haków holowniczych 10 923 11 875 108,7% 10,3% 9,4%
  Pozostałe wyroby
  2 953 4 583 155,2% 2,8% 3,6%
  Usługi 1 294 957 74,0% 1,2% 0,8%
  Towary i materiały
  7 344 7 223 98,4% 6,9% 5,7%
  Razem 105 726 126 625 119,8% 100,0% 100,0%

  Geograficzna struktura sprzedaży AC w ujęciu wartoś
  ciowym [tys. zł]:
  Kierunek I H 2017 I H 2018
  dynamika
  2018/2017
  struktura struktura
  I H 2017 I H 2018
  Polska 42 889 44 443 103,6% 40,6% 35,1%
  Export, w tym: 62 837 82 182 130,8% 59,4% 64,9%
  Europa 39 942 56 045 140,3% 63,6% 68,2%
  Azja 17 290 20 411 118,1% 27,5% 24,8%
  Pozostałe 5 605 5 726 102,2% 8,9% 7,0%
  Razem 105 726 126 625 119,8% 100,0% 100,0%

  W I półroczu 2018 r., ogólny wzrost sprzedaży zosta ł zrealizowany dzięki wzrostowi sprzedaży eksportowej. Udział
  sprzedaży na rzecz odbiorców zagranicznych wzrósł d o 65% w ogólnej strukturze sprzedaży w stosunku do
  odpowiedniego okresu roku ubiegłego. Najwyższą wart ość sprzedaży systemów instalacji gazowych Spółka realizuje w
  Europie, w tym w Rosji i na Ukrainie. Widoczny wzro st sprzedaży w Azji odbywa się głównie w pozostałyc h krajach
  postradzieckich oraz Indiach i Chinach. Spółka syst ematycznie umacnia i zwiększa swoją sprzedaż na wsz ystkich
  kierunkach eksportowych. Zawirowania polityczne i g ospodarcze na niektórych rynkach eksportowych ogran iczyły ten
  wzrost sprzedaży.
  W raportowanym okresie zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 33 mln zł i był wyższy od
  wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2017 r. o 7,2 mln zł, tj. o 28,2%. W analizowanym okresie wynik na
  pozostałej działalności operacyjnej był zbliżony do wykazanego w I półroczu 2017 r. i wynikał głównie z rozliczenia
  dotacji unijnych i zatrudniania osób niepełnosprawn ych, wynik na działalności finansowej był wyższy o 0,5 mln zł z tytułu
  dodatnich różnic kursowych. Prowadzone inwestycje i intensyfikacja działalności badawczo – rozwojowej skutkują
  wzrostem amortyzacji – w okresie I półrocza 2018 r. o 0,6 mln zł więcej niż w okresie I półrocza 2017 r., co obniżyło
  wynik netto.
  Zarówno koszty sprzedaży jak i koszty ogólnego zarz ądu rosły wolniej niż przychody ze sprzedaży. Wzrost
  kosztów sprzedaży to efekt rosnących przychodów, ja k też zdobywania nowych i rozwoju rynków eksportowy ch,
  tworzenia struktur sprzedażowych i wsparcia technic znego dla nowych produktów, nakładów na uzyskanie h omologacji
  na nowe produkty na poszczególnych rynkach zbytu, r ozbudowy sieci warsztatów gazowych działających pod marką
  Spółki STAG oraz prowadzonych działań marketingowyc h na konkurencyjnym rynku. Wzrost kosztów zarządu wynika
  m.in. ze zwiększonych nakładów na działalność badaw czo – rozwojową.


  AC S.A.
  Sprawozdanie z działalności Spółki w I półroczu 201 8 r.  -
  Suma bilansowa Spółki na dzień 30.06.2018 r. wynios ła 149,8 mln zł, co oznacza jej wzrost w stosunku do 30.06.2017 r.
  o 5,2 mln zł na skutek wzrostu majątku trwałego o 7 ,7 mln zł, przy spadku majątku obrotowego o 2,5 mln zł, co odbyło
  się przy 8,9% wzroście zapasów, spadku należności o 8,4% (głównie na rynku polskim) oraz spadku środków
  pieniężnych w związku z wypłatą dywidendy na koniec raportowanego okresu. Zostało to sfinansowane wzrostem
  kapitałów własnych o 14,9 mln zł w stosunku do poró wnywalnego okresu roku ubiegłego przy spadku zobowi ązań o 9,7
  mln zł (na koniec I półrocza 2017 r. istniały zobow iązania z tytułu dywidendy, która zgodnie z uchwałą wspólników
  została wypłacona we wrześniu 2017).
  W raportowanym okresie Spółka uzyskała dodatnie prz epływy pieniężne z działalności operacyjnej o wartości 36,7 mln
  zł, wyższe o 22,7 mln zł w porównaniu do przepływów analogicznego okresu roku ubiegłego.
  Na wartość dodatnich
  przepływów z działalności operacyjnej w I półroczu 2018 r. wpływ miał przede wszystkim wzrost stanu zo bowiązań
  krótkoterminowych i rezerw, przy mniejszym wzroście zapasów i należności oraz wzrost zysku netto i amortyzacji.
  Przepływy z działalności inwestycyjnej w 2018 r. os iągnęły ujemną wartość głównie w związku z inwestyc jami w majątek
  trwały 9,1 mln zł, w szczególności na zakup maszyn i urządzeń, przy amortyzacji z tego okresu 4,4 mln zł i wpływie z
  dotacji unijnych na zakup środków trwałych 1,3 mln zł. W związku z przesunięciem terminów uruchomienia rozbudowy
  zakładu na początek II półrocza 2018 r. Spółka szac uje łączne wydatki inwestycyjne w 2018 r. na poziom ie 21 mln zł, a
  w 2019 r. na poziomie 19 mln zł, z czego ok. 2,3 ml n zł powinno zostać pokryte w 2018 r. z dotacji unijnej.
  W raportowanym okresie przepływy z działalności fin ansowej osiągnęły ujemną wartość 41,9 mln zł w wyni ku spłaty
  kredytów i wypłaty dywidendy.

  Pozycja walutowa
  W I półroczu 2018 r. struktura walutowa przychodów w Spółce kształtowała się następująco:
  32,1% sprzedaży zostało zrealizowane w PLN,
  60,9% stanowiła sprzedaż w EUR,
  pozostałe 7% stanowiła sprzedaż rozliczana w USD.
  Struktura walutowa zakupów materiałów i towarów w r aportowanym okresie kształtowała się następująco:
  – 29,6% zakupów zostało zrealizowane w PLN,
  – 57,7% stanowiły zakupy w EUR,
  – pozostałe 12,7% stanowiły zakupy rozliczane w USD .
  Dokonując transakcji eksportowych i importowych AC dąży do bilansowania wpływów i wydatków w poszczegó lnych
  walutach. Niemniej jednak sezonowo może zaistnieć n ierównowaga w przepływach walut. Z reguły występuje nadwyżka
  walut, która jest wydawana na inwestycje w maszyny i urządzenia, a w miarę potrzeb podlega przewalutowaniu na PLN.
  Pomimo dużego udziału zakupów surowców do produkcji z importu to znaczny udział sprzedaży eksportowej powoduje
  że nasze marże eksportowe maleją, gdy złoty umacnia się, a rosną – gdy osłabia się. Osłabienie polskiej waluty wobec
  EUR i USD, jakie miało miejsce pod koniec raportowa nego okresu w odniesieniu do porównywalnego okresu roku
  ubiegłego, miało korzystny wpływ na sprzedaż i marż e Spółki.

  2.2.
  Opis czynników mających w ocenie Spółki wpływ na wy niki w perspektywie II półrocza 2018 r.
  Podobne czynniki jak opisane powyżej będą wywierały wpływ na działalność operacyjną i poziom przyszłych wyników
  AC w najbliższym okresie. Są one na bieżąco monitor owane przez Spółkę.
  Za kluczowe uznano następujące czynniki:


  AC S.A.
  Sprawozdanie z działalności Spółki w I półroczu 201 8 r.  -
  kształtowanie się otoczenia makroekonomicznego, w s zczególności w zakresie: cen ropy naftowej i różnicy cen
  paliw konwencjonalnych w stosunku do autogazu na po szczególnych rynkach działania, poziomu kursów walut,
  aktywności konsumentów i konkurentów, cen surowców produkcyjnych oraz polityki fiskalnej wobec autogazu na
  istotnych dla spółki rynkach,
  zmiana lokalnych walut na rynkach eksportowych klie ntów wobec EUR i USD, w których płacą AC,
  kształtowanie się popytu na wyroby Spółki na rynkac h, na których AC działa,
  import samochodów używanych,
  rozwój rynku pojazdów niskoemisyjnych,
  poziom konkurencji na ważnych rynkach dla Spółki,
  inwestycje sprzedażowe w umocnienie pozycji rynkowe j Spółki oraz świadomości marki STAG na rynku,
  poprawę efektywności kosztowej,
  realizację rozpoczętych projektów badawczo – rozwoj owych nad nowymi produktami oraz przygotowanie ich
  homologacji i procesów produkcyjnych oraz sprawną k omercjalizację.

  2.3. Zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiąca mi 2018 r.
  AC S.A. prowadzi działalność gospodarczą w otoczeniu i warunkach, które niosą ze sobą liczne ryzyka. Spółka na
  bieżąco monitoruje i ocenia ryzyka oraz podejmuje d ziałania w celu minimalizacji ich wpływu na sytuację Spółki.
  Można je ująć w dwóch obszarach:
  – ryzyka makroekonomiczne i dotyczące branży oraz
  – ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez Sp ółkę.
  Do kluczowych zagrożeń wpływających na działalność Spółki w następnym okresie można zaliczyć ryzyko zmniejszenia
  popytu na wyroby Spółki w wyniku ogólnoświatowych n iepokojów politycznych i zawirowań gospodarczych, ryzyko
  niekorzystnych cen autogazu w relacji do paliw konw encjonalnych oraz ryzyko stosowania agresywnej poli tyki cenowej
  przez naszych konkurentów, czy też pojawiania się n owych konkurentów.
  Dokonując sprzedaży i zakupów na rynkach zagraniczn ych Spółka narażona jest na ryzyko walutowe, które ogranicza
  w sposób naturalny poprzez bilansowanie wpływów i w ypływów w walutach.
  Spółka identyfikuje i monitoruje w szczególności na stępujące ryzyka:
  Ryzyka makroekonomiczne i dotyczące branży:
  – Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsc e i na świecie
  – Ryzyko napięć politycznych i katastrof klimatycznych w niektórych regionach świata
  – Ryzyko niekorzystnych cen autogazu (LPG i CNG) w re lacji do innych paliw w skali świata
  – Ryzyko zmian polityki podatkowej dla autogazu
  – Ryzyko konkurencyjnej technologii napędzania pojazdów, w tym upowszechnienia samochodów elektrycznych
  – Ryzyko znaczącego wzrostu czynników produkcji: cen surowców, materiałów i energii, robocizny na potrzeby
  produkcyjne
  – Ryzyko braku społecznej akceptacji dla samochodowyc h instalacji gazowych
  – Ryzyko walutowe
  – Ryzyko braku stabilności polskiego systemu prawnego i podatkowego
  – Ryzyko wprowadzenia nowych wymogów homologacyjnych
  – Ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem.
  Ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez AC S.A.:
  – Ryzyko konkurencji technologicznej oferty Spółki
  – Ryzyko opóźnienia wdrożenia nowych produktów
  – Ryzyko braku możliwości opracowania efektywnego sys temu autogaz dla nowych technologii zasilania silników
  – Ryzyko niższego poziomu opłacalności własnej produk cji nowych wyrobów niż w założeniach
  – Ryzyko braku dywersyfikacji asortymentowej przychodów ze sprzedaży


  AC S.A.
  Sprawozdanie z działalności Spółki w I półroczu 201 8 r.  -
  – Ryzyko agresywnej konkurencji cenowej i technologic znej
  – Ryzyko konkurencji ze strony producentów motoryzacy jnych
  – Ryzyko powstania uzależnienia od dystrybutorów
  – Ryzyko powstania uzależnienia od dostawców, ogranic zeń lub braku ciągłości dostaw
  – Ryzyko awarii przemysłowej lub wadliwego wykonania procesu produkcyjnego
  – Ryzyko wizerunkowe
  – Ryzyko kredytowe związane z należnościami handlowym i
  – Ryzyko płynności
  – Ryzyko związane z uzyskiwaniem homologacji
  – Ryzyko związane z inwestycją w rozbudowę zakładu
  – Ryzyko odpowiedzialności za produkt
  – Ryzyko związane z nielegalnym podrabianiem produktów Spółki
  – Ryzyko cofnięcia lub utraty dotacji
  – Ryzyko niezgodności Spółki z obowiązującymi przepisami prawnymi
  – Ryzyko trudności w pozyskaniu pracowników, w tym wy kwalifikowanej kadry pracowniczej
  Ryzyko niepożądanych lub nieuczciwych zachowań prac owników AC S.A. lub osób trzecich.

  3. Pozostałe informacje

  3.1. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji w cześniej publikowanej prognozy
  wyników finansowych
  Spółka nie opublikowała prognozy wyników finansowyc h.

  3.2. Istotne postępowania sądowe
  W I półroczu 2018 roku AC S.A. nie była stroną isto tnych postępowań toczących się przed sądem, organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organe m administracji publicznej dotyczących zobowiązań oraz
  wierzytelności Emitenta lub jego jednostki zależnej .

  3.3. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  W I półroczu 2018 roku AC S.A. i jednostki od niej zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powią zanymi na
  innych warunkach niż rynkowe.

  3.4. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki, udzielone g warancje
  W raportowanym okresie AC S.A. i jednostki od niej zależne nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki oraz nie
  udzielały gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, dla których łączna wartość
  istniejących poręczeń lub gwarancji byłaby znacząca .

  Data Imię i nazwisko Sta nowisko

  Podpis

  6 sierpień 2018 r.

  Katarzyna Rutkowska

  Prezes Zarządu


  6 sierpień 2018 r.

  Piotr Marcinkowski

  Wiceprezes Zarządu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AC SA
ISIN:PLACSA000014
NIP:966-13-19-418
EKD: 29.31 produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
Adres: ul. 42 Pułku Piechoty 50 15-181 Białystok
Telefon:+48 85 7438100
www:www.ac.com.pl
Kalendarium raportów
2021-08-11Raport półroczny
2021-11-09Raport za III kwartał
Komentarze o spółce AC
2021-06-18 16-06-10
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor