Raport.

ABM SOLID SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 309 21 569 4 083 5 078 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 659 712 391 168 Zysk (strata) brutto 1 487 1 294 351 305 Zysk (strata) netto 1 985 1 637 468 385 Całkowity dochód razem 1 985 1 637 468 385 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 239 -7 356 1 472 -1 732 Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -145 401 -34 94 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9 471 0 -2 234 0 Przepływy pieniężne netto razem -3 377 -6 955 -797 -1 637 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,50 2,06 0,59 0,49 Stan na: 2018-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2017-12-31 Aktywa razem 70 697 78 496 16 209 18 820 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 232 334 242 118 53 268 58 049 Zobowiązania długoterminowe 10 073 12 868 2 309 3 085 Zobowiązania krótkoterminowe 222 261 229 250 50 959 54 964 Kapitał własny -161 637 -163 622 -37 059 -39 229 Kapitał zakładowy 3 412 3 412 782 818 Średnia Liczba akcji (w szt.) 793 450 793 450 793 450 793 450 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -203,71 -206,22 -46,71 -49,44 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 338 24 870 5 269 5 855 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 937 -707 693 -166 Zysk (strata) brutto 2 774 -306 654 -72 Zysk (strata) netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej 7 093 149 1673 35 Całkowity dochód razem 4 620 122 1 090 28 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -632 -6 182 -149 -1 455 Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 6 057 277 1 429 65 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -8 856 -83 -2 089 -20 Przepływy pieniężne netto razem -3 431 -5 988 -809 -1 410 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,94 0,19 2,11 0,04 Stan na: 2018-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2017-12-31 Aktywa razem 75 607 92 659 17 335 22 216 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 230 892 253 443 52 937 60 765 Zobowiązania długoterminowe 10 261 14 452 2 353 3 465 Zobowiązania krótkoterminowe 220 631 238 991 50 585 57 300 Kapitał własny -155 285 -160 784 -35 603 -38 549 Kapitał zakładowy 3 412 3 412 782 818 Liczba akcji (w szt.) 793 450 793 450 793 450 793 450 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)* -194,64 -202,69 -44,63 -48,60

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  2

  SPIS TREŚCI
  I. WPROWADZENIE DO ŚRÓ DROCZNEGO SKONSOLIDO WANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ............. 6
  1. INFORMACJE O SPÓŁKAC: GRUPY KAP=TAŁOWEH ................................ ................................ ................................ ............. 6
  2. WSKAZANIE CZASU TRWAN IA SPÓŁK= ORAZ HEDNOSTEK GRUPY KAP=TAŁOWEH , HEŻEL= HEST OZNACZON Y ................................ ....... 7
  3. WSKAZAN=E OKRESÓW , ZA KTÓRE PRE ZENTOWANE JEST SKONS OLIDOWANE SPRAWOZDAN IE FINANSOWE I DANE PORÓWNYWALNE . 7
  4. INFORMACHE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁK= DOM=NUHĄCEH ................................ . 7
  5. WSKAZANIE , CZY SKONSOLIDOWANE S PRAWOZDANIE FINANSOW E = DANE PORÓWNYWALN E ZAW=ERAHĄ DANE ŁĄC ZNE – HEŻEL= W
  SKŁAD PRZEDS=ĘB=ORST WA SPÓŁK= LUB HEDNOSTEK GRUPY KAP=TAŁOWEH WC :ODZĄ WEWNĘTRZNE HED NOSTKI ORGANIZACYJNE
  SPO RZĄDZAHĄCE SAMODZ=EL NE SPRAWOZDANIA FINA NSOWE ................................ ................................ ................................ ...... 7
  6. W PRZYPADKU SKONSOLIDO WANEGO SPRAWOZDANIA F=NANSOWEGO SPORZĄDZ ONEGO ZA OKRES , W CZAS=E KTÓREGO NAS TĄP=ŁO
  POŁĄCZEN=E SPÓŁEK – WSKAZANIE , ŻE HE ST TO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSO WE SPORZĄDZONE PO PO ŁĄCZEN=U ORAZ
  WSKAZANIE ZASTOSOWAN EJ METODY ROZLICZENI A POŁĄCZEN=A ................................ ................................ ................................ .. 8
  7. WSKAZANIE , CZY SKONSOLIDOWANE S PRAWOZDANIE FINANSOW E ZOSTAŁ O SPORZĄDZONE PRZY Z AŁOŻEN=U KONTYNUOWAN IA
  DZ=AŁALNOŚC= GOSPODA RCZEJ SPÓŁK= ORAZ HEDNOSTEK GRUPY KAP=TAŁOWEH W DAHĄCEH S=Ę PRZEW=DZ =EĆ PRZYSZŁOŚC= ORAZ CZY NIE
  =STN=EHĄ OKOL=CZNOŚC = WSKAZUHĄCE NA ZAGR OŻEN=E KONTYNUOWAN=A DZ=AŁALNOŚC= ................................ ................................ ... 8
  8. GRAFICZNE PRZEDSTAWIE NIE STRUKTURY ORGANI ZACYJNEJ GRUPY JEDNO STEK POW=ĄZANYC: SPÓŁK= ABM SOLID W UPADŁOŚC=
  UKŁADOWEH WEDŁUG STANU NA DZ=E Ń 30.06.2018 ROKU . ................................ ................................ ................................ ....... 9
  9. INFORMACJE O ZMIANIE SKŁADU HEDNOSTEK POD LEGAHĄCYC: KONSOL=DA CJI LUB WYCENIE METO DĄ PRAW WŁASNOŚC= W OKRESIE
  OBHĘTYM SKONSOL=DOWA NYM SPRAWOZDANIEM FI NANSOWYM I DANYMI PO RÓWNYWALNYM= . ................................ ...................... 10
  10. STWIERDZENIE , ŻE SKONSOL=DOWANE SP RAWOZDANIA FINANSOWE PODLEGAŁY PRZEKSZTAŁ CENIU W CELU ZAPEWNI ENIA
  PORÓWNYWALNOŚC= DANY CH, A ZESTAWIENIE I OBJA ŚN=EN=E RÓŻN=C , BĘDĄCYC: WYN=K=EM KO REKT Z TYTUŁU ZM=AN ZASAD (POLITYKI )
  RAC:UNKOWOŚC= LUB KO REKT BŁĘDÓW PODSTAWOWYC: , ZOSTAŁO ZAM=ESZCZONE W DODATKOWEJ NOCIE O BHAŚN=AHĄCEH ................. 10
  11. WSKAZANIE , CZY W PRZEDSTAWIONYM SKONSOLIDOWANYM SPRA WOZDANIU FINANSOWYM LUB DANYC: PORÓWNYWA LNYCH
  DOKONANO KO REKT WYN=KAHĄCYC: Z ZASTRZEŻEŃ W OP=N=AC : PODM=OTÓW UPRAWN=O NYCH DO BADANIA O SP RAWOZDANIACH
  FINANSOWYCH ZA LATA , ZA KTÓRE SKONSOL=DOW ANE SPRAWOZDANIE FIN ANSOWE LUB DANE PORÓ WNYWALNE ZOSTAŁY ZAM IESZCZONE W
  PROSPEKCIE ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 10
  12. OP=S PRZYHĘTYC: ZASAD (POLITYKI ) RAC:UNKOWOŚC= , W TYM METOD WYCENY A KTYWÓW = PASYWÓW , USTALEN=A PRZYC:ODÓW ,
  KOSZTÓW = WYN=KU F=N ANSOWEGO ORAZ SPOSOB U SPORZĄDZEN=A SKONS OLIDOWANEGO SPRAWOZD ANIA FINANSOWEGO I D ANYCH
  PORÓWNYWAL NYCH ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 10
  13. WSKAZAN=E ŚREDN=C: KU RSÓW WYM=ANY ZŁOTEGO , W OKRESAC: OBHĘTYC: SKONSOLIDOWANYM SPRA WOZDANIEM FINANSOWYM
  = DANYM= PORÓWNYWALN YMI , W STOSUNKU DO EURO , USTALANYCH PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI . ................................ ........... 28
  14. WSKAZANIE CO NAJMNIEJ PODSTAWOWYCH POZYCJI SKONSOLIDOWANEGO SPR AWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ,
  SKONSOLIDOWANEGO RAC :UNKU ZYSKÓW = STRAT , SKONSOLIDOWANEGO SPR AWOZDAN=A Z CAŁKOW= TYC: DOC:ODÓW ORAZ
  SKONSOLIDOWANEGO SPR AWOZDAN=A Z PRZEPŁYW ÓW P=EN=ĘŻNYC: ZE SK ONSOLIDOWANEGO SPRAW OZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH
  PORÓWNYWALNYC: , PRZELICZONYCH NA EUR O, ZE WSKAZANIEM ZASAD PRZYHĘTYC: DO TEGO P RZELICZENIA ................................ ..... 29
  15. WSKAZAN=E = OBHAŚN=EN =E RÓŻN=C W WARTOŚC= UJAWNIONYCH DANYCH O RAZ =STOTNYC: RÓŻN=C DOTYCZĄCYC: PRZYHĘTY CH ZASAD
  (POLITYKI ) RAC:UNKOWOŚC= ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 30
  16. DATA ZATWIERDZ ENIA SPRAWOZDANIA DO PUBLIKACJI ................................ ................................ ................................ ... 30
  II. SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z SYTUACJI F INANSOWEJ ................................ ................................ ..31
  III. SKONSOLIDOWANY RACHU NEK ZYSKÓW I STRAT ................................ ................................ ....................... 33
  IV. SKONS OLIDOWANE SPRAWOZDAN IE Z CAŁKOWITYCH DOC HODÓW ................................ .......................... 33
  V. SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ .......................... 34
  VI. SKONSOLIDOWANE S PRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ ................... 36
  VII. NOTY OBJAŚNIAJĄCE ................................ ................................ ................................ ................................ ...39
  NOTA 1 - DO POZYCH= AKTYWÓW “ RZECZOWE AKTYWA TRWAŁ E” ................................ ................................ .............................. 39


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  3

  NOTA 2 - DO POZYCH= AKTYWÓW “W ARTOŚC= N=EMATER=ALN E” ................................ ................................ ................................ 42
  NOTA 3 - DO POZYCH= AKTYWÓW "W ARTOŚĆ F=RMY " ................................ ................................ ................................ .............. 43
  NOTA 4 - DO POZYCH= AKTYWÓW "PRAWO W=ECZYSTEGO UŻY TKOWANIA GRUNTU " ................................ ................................ ....... 43
  NOTA 5 - DO POZYCH= AKTYWÓW „N =ERUC:OMOŚC= =NWESTY CYJNE ” ................................ ................................ .......................... 44
  NOTA 6 - DO POZYCH= AKTYWÓW „N ALEŻNOŚC= DŁUGOTERM= NOWE ” ................................ ................................ ......................... 44
  NOTA 7 - DO POZYCH= AKTYWÓW „=NWESTYCHE DŁUGOTERM= NOWE ” ................................ ................................ .......................... 44
  NOTA 8 - DO POZYCH= AKTYWÓW „AKTYWA Z TYTUŁU ODROC ZONEGO PODATKU DOCHO DOWEGO ” ................................ .................. 49
  NOTA 9 - DO POZYCH= AKTYWÓW „D ŁUGOTERM=NOWE ROZL=C ZEN=A M=ĘDZYOKRESOWE ” ................................ ............................... 50
  NOTA 10 - DO POZYCH= AKTYWÓW „ZAPASY ” ................................ ................................ ................................ ......................... 51
  NOTA 11 - DO POZYCH= AKTYWÓW „N ALEŻNOŚC= KRÓTKOTERM INOWE ” ................................ ................................ ...................... 51
  NOTA 12 „N ALEŻNOŚC= SPORNE = P RZETERMINOWANE – DŁUGOTERM=NOWE ORAZ KRÓTKOTERM=NOWE ” ................................ ........ 54
  NOTA 13 - DO POZYCH= AKTYWÓW „KRÓTKOTERM=NOWE AKTYW A FINANSOWE ” ORAZ „ŚROD K= P=EN=ĘŻNE = =C: E KWIWALENTY ” ........... 55
  NOTA 14 - DO POZYCH= AKTYWÓW „ŚRODK= P=EN=ĘŻNE = =C H EKWIWALENTY ” ................................ ................................ ................ 55
  NOTA 15 - DO POZYCJI AKT YWÓW „KRÓTKOTERM=NOWE ROZL= CZEN=A M=ĘDZYOKRESOW E” ................................ ............................ 56
  NOTA 16 - DO POZYCH= AKTYWÓW „AKTYWA PRZEZNACZONE D O SPRZEDAŻY ” ................................ ................................ .............. 56
  NOTA 17 „D Z=AŁALNOŚĆ ZAN=EC:AN A” ................................ ................................ ................................ ............................... 57
  NOTA 18 „O DP=SY AKTUAL=ZUHĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW ’ ................................ ................................ ................................ ........ 57
  NOTA 19 - DO POZYCH= PASYWÓW „KAP=TAŁ PODSTAWOWY ” ................................ ................................ ................................ ... 58
  NOTA 20 - DO POZYCH= PASYWÓW „KAP=TAŁ ZAPASOWY ” ................................ ................................ ................................ ......... 59
  NOTA 21 - DO POZYCH= PASYWÓW „KAP=TAŁ Z AKTUAL=ZACH I WYCENY ” ................................ ................................ ....................... 60
  NOTA 22 - DO POZYCH= PASYWÓW „KAP=TAŁ WŁASNY AKCHON AR=USZY MN=EHSZOŚC=O WYCH ”................................ ........................... 60
  NOTA 23 „W ARTOŚĆ KS=ĘGOWA NA H EDNĄ AKCHĘ ” ................................ ................................ ................................ ................. 60
  NOTA 24 - DO POZYCH= PASYWÓW „REZERWA Z TYTUŁU ODRO CZONEGO PODATKU DOCH ODOWEGO ” ................................ ............... 61
  NOTA 25 - DO POZYCH= PASYWÓW „REZERWA DŁUGOTERM=NOW A Z TYT UŁU ŚW=ADCZEŃ PRACOW NICZYCH ” ................................ ...... 62
  NOTA 26 - DO POZYCH= PASYWÓW „POZOSTAŁE REZERWY DŁU GOTERMINOWE ”................................ ................................ ............ 62
  NOTA 27 - DO POZYCH= PASYWÓW „ZOBOW=ĄZAN=A DŁUGOTER M=NOWE Z TYTUŁU KRED YTÓW = POŻYCZEK ” ................................ ....... 63
  NOTA 28 - DO POZYCH= PASYWÓW „ZOBOW=ĄZAN=A DŁUGOTER M=NOWE Z TYTUŁU LEAS INGU FINANSOWEGO ” ................................ ... 63
  NOTA 29 - DO POZYCH= PASYWÓW „POZOSTAŁE ZOBOW=ĄZAN= A DŁUGOTERM=NOWE ” ................................ ................................ ... 63
  NOTA 30 - DO POZYCH= PASYWÓW „ZOBOW=ĄZAN=A KRÓTKOTE RMINOWE ” ................................ ................................ .................. 63
  NOTA 31 - DO POZYCH= PASYWÓW „REZERWA KRÓTKOTERM=NO WA Z TYTUŁU ŚW=ADCZE Ń PRACOWN=CZYC: ” ................................ .... 64
  NOTA 32 - DO POZYCH= PASYWÓW „POZOSTAŁE REZERWY KRÓ TKOTERMINOWE ” ................................ ................................ .......... 64
  NOTA 33 - DO POZYCH= PASYWÓW „ZOBOW=ĄZAN=A KRÓTKOTE RM=NOWE Z TYTUŁU KRE DYTÓW = POŻYCZEK ” ................................ ...... 65
  NOTA 34 - DO POZYCH= PASYWÓW „ZOBOWI ĄZAN=A KRÓTKOTERM=NO WE Z TYTUŁU LEAS=NGU FINANSOWEGO ORAZ INN E ZOBOW=ĄZAN=A
  FINANSOWE ” ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 70
  NOTA 35 - DO POZYCH= PASYWÓW „ZOBOW=ĄZAN=A Z TYTUŁU DOSTAW = USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ” ................................ .................. 71
  NOTA 36 - DO POZYCH= PASYWÓW „ROZL=CZEN=A M=ĘDZYOKR ESOWE ” ................................ ................................ ........................ 71
  VIII. NOTY OBJAŚNIAJACE DO POZYCJI POZABILANSOW YCH ................................ ................................ .............. 72
  NOTA 37 - „N ALEŻNOŚC= = ZOBOW=ĄZ ANIA WARUNKOWE DOTYC ZĄCE HEDNOSTEK POW=Ą ZANYCH ” ................................ .................. 72
  IX. NOTY OBJAŚNIAJACE DO SKONSOLIDOWANEGO RAC HUNKU ZYSKÓW I STRAT ................................ .......... 72
  NOTA 38 - DO POZYCJI „PRZYCHODY NETTO ZE SP RZEDAŻY PRODUKTÓW ” ................................ ................................ ................... 72
  NOTA 39 - DO POZYCJI „PRZYCHODY NETTO ZE SP RZEDAŻY TOWARÓW = MA TERIA ŁÓW ” ................................ ................................ . 73
  NOTA 40 - „KOSZTY WEDŁUG RODZAHU ” ................................ ................................ ................................ .............................. 73
  NOTA 41 - DO POZYCJI „POZOSTAŁE PRZYC:ODY O PERACYJNE ” ................................ ................................ ................................ . 74
  NOTA 42 - DO POZYCJI „POZOSTAŁE KOSZTY OPER ACYJNE ” ................................ ................................ ................................ ....... 74
  NOTA 43 - DO POZYCJI “PRZYCHODY FINANSOWE ” ................................ ................................ ................................ ................. 75
  NOTA 44 - DO POZYCJI “KOSZTY FINANSOWE ” ................................ ................................ ................................ ....................... 76
  NOTA 45 „ZYSKI I STRATY NADZWY CZAJNE ” ................................ ................................ ................................ .......................... 77


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  4

  NOTA 46 - DO POZYCJI „PODATEK DOCH ODOWY „ ................................ ................................ ................................ .................. 77
  NOTA 47 „POZOSTAŁE OBOW=ĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZW=ĘKSZEN=A STRATY )” ................................ ................................ ... 80
  NOTA 48 „U DZ=AŁ W ZYSKAC: (STRATACH ) NETTO JEDNOSTEK PODP ORZĄDKOWANYC: ” ................................ ............................... 80
  NOTA 49 - DO POZYCJI „ ZYSK (STRATA ) NETTO ” ................................ ................................ ................................ .................... 80
  NOTA 50 „ZYSK NA 1 AKCHĘ ” ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 81
  X. NOTY OBJAŚNIAJACE DO SKONSO LIDOWANEGO SPRAWOZDA NIA Z PRZEPŁYWÓW PIE NIĘŻNYCH ............. 81
  NOTA 51 „STRUKTURA ŚRODKÓW P=E N=ĘŻNYC: NA POCZĄTEK I NA KONIEC OKRESU ” ................................ ................................ ..... 81
  NOTA 52 “=NNE KOREKTY W PRZEPŁ YWAC: ŚRODKÓW P=EN=Ę ŻNYC: ” ................................ ................................ ......................... 81
  NOTA 53 „D ANE C:ARAKTERYZUHĄCE SEGMENTY ” ................................ ................................ ................................ ................. 82
  XI. DODATKOWE NOTY OBJAŚ NIAJĄCE ................................ ................................ ................................ ............ 88
  NOTA 1 "INFORMACJE O INSTRUME NTACH FINANSOWYCH ” ................................ ................................ ................................ ...... 88
  NOTA 2 „D ANE O POZYCJACH POZA BILANSOWYCH , W SZCZEGÓLNOŚC= ZOBO W=ĄZAN IACH WARUNKOWYCH ” ................................ ...... 96
  NOTA 3 "D ANE DOTYCZĄCE ZOBOW= ĄZAŃ WOBEC BUDŻETU P AŃSTWA LUB HEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR=AL NEGO Z TYTUŁU UZYSKA NIA
  PRAWA WŁASNOŚC= BUDY NKÓW = BUDOWL= ” ................................ ................................ ................................ ......................... 96
  NOTA 4 „=NFORMACJE O PRZYCHOD ACH , KOSZTACH I WYNIKACH DZ=AŁALNOŚC= ZAN=EC: ANEJ W DANYM OKRESIE LUB PRZEWIDZIANEJ DO
  ZAN=EC:AN=A W NASTĘP NYM OKRESIE ” ................................ ................................ ................................ ................................ . 96
  NOTA 5 „KOSZT WYTWORZEN=A ŚRO DKÓW TRWAŁYC: W BUDO WIE , ŚRODKÓW TRWAŁYC: NA WŁASNE POTRZEBY ” ............................ 96
  NOTA 6 "PONIESIONE I PLANOWAN E NAKŁADY =NWESTYCYH NE” ................................ ................................ ................................ . 97
  NOTA 7 „=NFORMACJE O TRANSAKC JACH Z PODMIOTAMI PO W=ĄZANYM= ” ................................ ................................ ................... 97
  NOTA 8 "INFORMACHE O WSPÓLNYC : PRZEDS=ĘWZ=ĘC=AC: , KTÓRE N=E PODLEGAHĄ KONSOLIDACJI ”, ................................ ................. 99
  NOTA 9 „=NFORMACHE O PRZEC=ĘT NYM ZATRUDNIENIU , Z PODZ=AŁEM NA GRUPY ZAWODOWE ” ................................ ....................... 99
  NA DZ=EŃ 30.06.2018 ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 99
  NOTA 10 „=NFORMACHE O WARTOŚC= N=ESPŁACONYC: ZAL=CZ EK, KREDYTÓW , POŻYCZEK , GWARANCJI , PORĘCZEŃ LUB =NNYC: UMÓW
  ZOBOW=ĄZUHĄCYC: DO Ś W=ADCZEŃ NA RZECZ EM ITENTA ” ................................ ................................ ................................ ........ 99
  NOTA 11 "INFORMACHE O ZNACZĄCY CH ZDARZENIACH , DOTYCZĄCYC: LAT UB=E GŁYC: , UHĘTYC: W SPRAWOZDAN IU FINANSOWYM ZA
  B=EŻĄCY OKRES ” ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 100
  NOTA 12 „=NFORMACHE O ZNACZĄCY CH ZDARZENIACH , HAK=E NASTĄP=ŁY PO D NIU BILANSOWYM , A N=EUWZGLĘDN=ONYC:
  W SPRAWOZDANIU FINAN SOWYM ” ................................ ................................ ................................ ................................ .... 100
  NOTA 13 „=NFORMACJE O RELACJAC H Z PRAWNYM POPRZEDN IKIEM A SPÓŁKĄ ORAZ O SPOSOB= E I ZAKRESI E PRZEHĘC=A AKTYWÓW I
  PASYWÓW ”................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 100
  NOTA 14 „SPRAWOZDANIE FINANSOW E = DANE PORÓWNYWALN E, PRZYNAJMNIEJ W ODNIE SIENIU DO PODSTAWOWY CH POZYCJI BILANSU
  ORAZ RAC:UNKU ZYSKÓW I STRAT SKORYGOWANE ODPO W=EDN=M WSKAŹN=K=EM INFLACJI , Z PODAN=EM ŹRÓDŁA WS KAŹN=KA ORAZ METODY
  JEGO WYKORZYSTANIA , Z PRZYHĘC=EM OKRESU OSTATNIEGO SPRAWOZDA NIA FINANSOWEGO JAKO OKRESU BAZOWEGO , HEŻEL=
  SKUMULOWANA ŚREDN=OR OCZNA STOPA INFLACJI Z OKRESU OSTATNICH T RZEC: LAT DZ=AŁALNOŚ C= EM=TENTA OS=ĄGNĘŁ A LUB
  PRZEKROCZYŁA WARTOŚĆ 100%” ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 100
  NOTA 15 „ZESTAWIENIE ORAZ OBJA ŚN=EN=E RÓŻN=C POM=Ę DZY DANYMI UJAWNIONY MI W SPRAWOZDANIU FI NANSOWYM I DANYCH
  PORÓWNYWALNYC: , A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYM = OPUBL IKOWANYMI SPRAWOZDAN IAMI FINANSOWYMI ” ................................ .. 101
  NOTA 16 „ZMIANY STOSOWANYCH ZA SAD (POLITYKI ) RAC:UNKOWOŚC= = SPOS OBU SPORZĄDZAN=A SPR AWOZDANIA FINANSOWEG O,
  DOKONANYCH W STOSUNK U DO POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO (LAT OBROTOWYCH ), ICH PRZYCZYNY , TYTUŁY ORAZ WPŁYW
  WYWOŁANYC: TYM SKUTK ÓW F=NANSOWYC: NA SY TUACHĘ MAHĄTKOWA = F =NANSOWĄ , PŁYNNOŚĆ ORAZ WYN=K FINANSOWY I
  RENTOWNOŚĆ ” ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 101
  NOTA 17 „D OKONANE KOREKTY BŁĘD ÓW PODSTAWOWYC: , ICH PRZYCZYNY , =C: TYTUŁY ORAZ WPŁY W WYWOŁANYC: TYM SKU TKÓW
  FINANSOWYCH NA SYTUA CHĘ MAHĄTKOWA = F=NA NSOWĄ , PŁYNNOŚĆ ORAZ WYN=K FINANSOWY I RENTOWNO ŚĆ” ............................... 101
  NOTA 18 „W PRZYPADKU WYSTĘPOWAN =A N=EPEWNOŚC= , CO DO MOŻL=WOŚC= KON TYNUOWAN=A DZ=AŁALNO ŚC=, OP=S TYC: N=EPEWNOŚC I
  ORAZ STWIERDZENIE , ŻE TAKA N=EPEWNOŚĆ W YSTĘPUHE ORAZ WSKAZA NIEM CZY SPRAWOZDANI E FINANSOWE ZAWIERA KOREKTY Z TYM
  ZW=ĄZANE ” ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 101


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  5

  NOTA 19 „W PRZYPADKU SPRAWOZDAN IA FINANSOWEGO SPORZ ĄDZONEGO ZA OKRES , W C=ĄGU KTÓREGO NAST ĄP=ŁO POŁĄCZEN=E ,
  WSKAZANIE , ŻE HEST TO SPRAWOZDA N=E F=NANSOWE SPORZĄ DZONE PO POŁĄCZEN=U SPÓŁEK O RAZ WSKAZANIE DNIA P OŁĄCZEN=A =
  ZASTOSOWANEJ METODY POŁĄCZEN=A (NABYCIA , ŁĄCZEN=A ) UDZ=AŁÓW .” ................................ ................................ ................. 102
  NOTA 20 „W PRZYPADKU NIESTOSOWA NIA W SPRAWOZDANIU F INANSOWYM DO WYCENY UDZ=AŁÓW = AKCH= W JEDNOSTKACH W
  HEDNOSTKAC: PODPORZĄ DKOWANYCH - METODY PRAW WŁASNOŚC I - NALEŻY PRZEDSTAW=Ć S KUTKI , HAK=E SPOWODOWAŁYBY JEJ
  ZASTOSOWANIE , ORAZ WPŁYW NA WYN=K FINANSOWY ” ................................ ................................ ................................ ......... 102
  NOTA 21 „JEŚL= SPÓŁKA N=E SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANEGO SPR AWOZDANIA FINANSOWEG O, W DODATKOWEJ NOCIE O BHAŚN=AHĄCEH DO
  SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO NALEŻY PRZEDSTA W=Ć PODSTAWĘ PRAWNĄ N=ESPORZĄDZAN=A SKON SOLIDOWANEGO SPRAWOZ DANIA
  FINANSOWEGO ” ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 102
  NOTA 22 „N =ERUC:OMOŚC= =NWESTY CYJNE ” ................................ ................................ ................................ ...................... 102
  NOTA 23 „=NFORMACJE O KONTRAKT AC: DŁUGOTERM=NOWYC: = WYCEN=E USŁUG BUDO WLANYCH .” ................................ ............ 103
  NOTA 24 „W ARTOŚĆ F=RMY ” ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 103
  NOTA 25 „PODSTAWA PRAWNA WYŁĄC ZENIA ZE SKONSOLIDOW ANEGO SPRAWOZDANIA F =NANSOWEGO N=EKTÓRYC H JEDNOSTEK
  PODPORZĄDKOWANYC: ” ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 103
  NOTA 26 „W YKAZ ZOBOW=ĄZAŃ ZABE ZP=ECZONYC: NA MAHĄT KU” ................................ ................................ ......................... 103  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  6

  I. WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Informacje o Spółkach Grupy Kap itałowej
  ABM SOLID S.A. w upadłości układowej rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 25 .11 .199 1r.
  Siedziba Spółki mieści się w Tarnowie przy ulicy Bartla 3. Spółka wpisana jest do Rejestru
  Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000054847. Wpisu dokonał Sąd R ejonowy w Krakowie Śródmieście
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.10.2001 r.
  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są roboty budowlane związane ze wznoszeniem
  budynków mieszka lnych i niemieszkalnych PKD 41 20Z .
  Rola ABM SO LID S.A. w upadłości ukł adowej w Grupie Kapitałowej
  Grupa Kapitałowa ABM SOLID składa się z kilku Spółek działających w szeroko rozumianej branży
  bu dowlanej. Spółką wiodącą jest ABM SOLID S.A. w upadłości układowej, której akcje są notowane na
  Giełdzie Pa pierów Wartościowych w Warszawie.
  Działalność operacyjną w Grupie Kapitałowej ABM SOLID można podzielić na następujące segmenty:
  budownictwo ogólne, budownictwo inżynieryjne, produkcja i montaż konst rukcji stalowych. Grupa
  bierze udział w inwestycjach bud owlanych także jako konsorcjant i podwykonawca.
  W skład Grupy Kapitałowej ABM SOLID oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą
  następujące spółki (w kolejności alfabetycznej) :

  Nazwa Spółki Siedziba
  Właściwy sąd
  prowadzący
  rejestr
  KRS Zakres
  działalności
  Metoda
  konsolidacji
  % udział
  Grupy w
  kapitale
  ABM INVEST
  TARN ÓW
  Spółka z o.o.
  Tarnów,
  ul. Bartla 3
  Sąd Rejonowy w
  Krakowie
  Śródmieście XII
  Wydział
  Gospodarczy
  Krajowego Rejestru
  Sądowego
  0000291412
  Działalność
  deweloperska,
  realizacja
  projektów
  budowlanych
  związanych ze
  wznoszeniem
  budynków
  pełna 100,00%
  EB RADYMNO
  Spółka z o.o.
  Radymno,
  ul. Złota Góra 56
  Sąd Rejonowy w
  Rzeszowie, XII
  wydział
  Gospodarczy
  Krajowego Rejestru
  Sądowego
  0000129483
  Produkcja
  wyrobów
  budowlanych z
  betonu PKD
  2361Z
  pełna 100,00%
  PRIB Spółka z o.o. Dębno 190
  pow. brzeski
  Sąd Rejonowy w
  Krakowie
  Śródmieście XII
  Wydział
  Gospodarczy
  Krajowego Rejestru
  Sądowego
  0000046798
  Roboty związane
  z budową dróg i
  autostrad PKD
  4211Z,
  a także roboty
  inżynieryjne i
  instala cyjne
  pełna 24,53%


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  7

  TRANS SOLID
  Sp. z o.o.
  Dębno 190
  pow. brzeski
  Sąd Rejonowy w
  Krakowie
  Śródmieście XII
  Wydział
  Gospodarczy
  Krajowego Rejestru
  Sądowego
  0000054612
  Transport,
  gospodarka
  odpadowa
  pełna 19,05%

  2. Wskazanie czasu trwania Spółki oraz jedn ostek Grupy Kapitałowej, jeżeli jest oznaczony
  Czas trwania ABM SOLID S.A. w upadłości układowej oraz spółek w Grupie Kapitałowej nie jest
  oznaczony.

  3. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonso lidowane sprawozdanie finansowe i dane
  porównywalne
  Prezentowane śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe ob ejmuje okres od 01 stycznia 201 8
  roku do 30 czerwca 201 8 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01 stycznia 20 17 do
  31 grudnia 20 17 roku oraz od 1 stycznia 201 7 roku do 30 czerwca 2 01 7 roku.
  Prezentując dane finansowe za I półrocze 20 18 roku zachowano porównywalność do skonsolidowanego
  sprawozdania sporządzonego za I półrocze 20 17 roku .
  Zarówno ABM SOLID, jak i spółki Grupy Kapitałowej sporządzały jednostkowe sprawozdania finansowe
  będące podstawą do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okresy wskazane
  powyżej.

  4. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Dominującej
  Skład Zarządu na dzień 3 0.06 .201 8 roku do nadal przedstawia ł się następująco:
   Marek Pawlik – Prezes Zarządu
  Skład Rad y Nadzorczej na dzień 30.06.201 8 roku do nadal przedstawia się następująco:
   Wiesław Waszkielewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
   Dominik Pawlik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
   Jan Antończy k – Członek Rady Nadzorczej
   Barbara Pawlik – Członek Rady Nadzorczej
   Sebastian Matera – Członek Rady Nadzorczej

  5. Wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane
  łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa Spółki lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą
  wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

  Prezentowane śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne nie
  zawierają danych łącznych, gdyż ani ABM S OLID S.A. w upadł ości układowej ani spółki Grupy Kapitałowej


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  8

  nie posiadają wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania
  finansowe.

  6. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie
  którego nastąpiło połączenie spółek – wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe sporządzone po połączeniu oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia
  W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółek.

  7. Wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania działalności gospodarczej Spółki oraz jednostek grupy kapitałowej w dającej się
  przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie konty nuowania
  działalności
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
  w dającej się przewidzieć przyszłości, chociaż zagrożenie kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej w jej
  obecnym stanie prawnym i fina nsowym istnieje. Okoli cznością zagrażającą kontynuację prowadzenia
  działalności Grupy Kapitałowej może być brak możliwości skutecznego przeprowadzenia układu
  z wierzycielami ABM SOLID i restrukturyzacji zadłużenia. W przypadku zaistnienia takiego negatywn ego
  scenariusza zagrożony byłby byt ABM SOLID co wywołał yby perturbację w pozostałych spółkach Grupy
  Kapitałowej. Kolejnym czynikiem mogącym zagrażać kontynuacj działalności jest płynność finansowa .

  Spółka ABM SOLID oraz pozostałe Spółki zależne znajduje się aktualnie w fazie intensywnej
  restrukturyzacji związanej z odbudowaniem swojej pozycji i przywróceniem pełnej zdolności do
  konkurowania na rynku. Strategicznym celem jest osiągnięcie trwałej zdolności do generowania zysku,
  wzrost wartości poszczególnyc h Spółek i odbudowanie relacji z interesariuszami, w szczególności
  z wierzycielami ABM SOLID. Cel cząstkowy to zawarcie przez ABM SOLID układu z wierzycielami
  pozwalające na zmniejszenie stanu zobowiązań i dające możliwość bezpośredniego udziału we
  wszelk iego rodzaju postępowaniach przetargowych, również publicznych, gwarantujących przyszły
  rozwój.

  W dniu 27 sierpnia 2018 roku Sędzia Komisarz wydał postanowienie w sprawie zwołania Zgromadzenia
  Wierzycieli ABM SOLID S.A. w upadłości układowej na dzień 04 p aździernika 2018 roku na godzinę 11:00
  w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 sala nr 11. Obecny czas Spółka
  zamierza wykorzystać n a odbudowanie pozycji rynkowej oraz kontakty z Wierzycielami, które mają na
  celu doprowadzenie do zaw arcia układu.
  Podstawowym rynkiem działania pozostanie polski obszar budownictwa z możliwą ekspansją na szeroko
  rozumiane rynki wschodnie. Funkcjonowanie na tych rynkach opierać się będzie na istniejących
  i rozbudowywanych kompetencjach ABM SOLID i PRIB w roli organizatora, wykonawcy i podwykonawcy
  inwestycji. Grupa Kapitałowa zamierza przy tym wykorzystać skoordynowane zasoby jakie posiada.
  Grupa prowadzić będzie rozeznanie w celu pozyskania partnerów branżowych i finansowych do zawarcia
  aliansów bieżąc ych i strategicznych. Przewiduje się, że poszczególne spółki Grupy ABM S OLID rozwijać
  będą efekt synergii i wspólną realizację kontraktów w obszarach właściwych dla każdej z nich. Obecnie


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  9

  najsilniejsze związki w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi podmiot ami występują pomiędzy PRIB
  a spółką dominującą, gdzie oferentem jest PRIB a funkcje podwykonawcze przejmuje ABM SOLID. Grupa
  Kapitałowa ABM SOLID będzie nadal zacieśnia ć współpracę z partnerami biznesowymi działającymi na
  rynku budowlanym, z którymi wyst ępują obszary wspólnego interesu. Kooperacja ta odbywać się będzie
  przede wszystkim na polu wspólnego pozyskiwania i realizowania kontraktów. Szerokie doświadczenie
  i cenne referencje są mocnym atutem po stronie Grupy Kapitałowej, który zachęca partnerów do
  współpracy. Taki rodzaj współdziałania jest tym istotniejszy przy teraźniejszej sytuacji na rynku
  budowlanym, że dzięki migracji kompetencji i zasobów pozwala podmiotom efektywniej działać na
  obszarach, w których samodzielnie nie są w stanie funkcjonowa ć. Grupa Kapitałowa planuje dalej
  dopasowywać aktualny poziom zatrudnienia do jej wielkości i docelowej struktury organizacyjnej.
  Majątek nie wykorzystywany operacyjne będzie sprzedawany przez Spółki z Grupy Kapitałowej. Będzie
  to dotyczyło nieruchomości, środków transportu a także zbędnych zapasów. Spółka dominująca rozważa
  również scenariusze alternatywne polegające na zbudowaniu efektu synergii poprzez częściowe zmiany
  lokalizacji prowadzenia działalności przez niektóre z podmiotów grupy, przygotowanie procesów
  konsolidacyjnych, a także ewentualną sprzedaż, połączenie lub likwidację wybranych spółek z grupy
  kapitałowej.

  8. Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych Spółki
  ABM SOLID w upadłości układowej według stanu na d zień 30.06 .201 8 roku.  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  10

  9. Informacje o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji lub wycenie metodą praw
  własności w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi
  porównywalnymi.
  W okresie, którego dotyczy przedmiotowe sprawozdanie nie było zmian w strukturze Grupy
  Kapitałowej, które miały by wpływ na skła d jednostek podlegających konsolidacji .
  10. Stwierdzenie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podleg ały przekształceniu w celu
  zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem
  korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało
  zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej
  Śródroczne s konsolidowane s prawozdanie fi nansowe sporządzone za okres I półrocza 201 8 nie
  podlegało przekształceniu.
  11. Wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub danych
  porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeże ń w opiniach podmiotów
  uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w prospekcie
  W prezentowanym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz danych
  porównywalnych nie dokonywano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów
  uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  12. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów,
  ustalenia przychodów, kosz tów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych
  A. Ogólne założenia polityki rachunkowości (MSR 8)
  Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 201 8 r.
  do 30 czerwca 201 8 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej a także wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. NR 33
  poz.259 z dnia 19 lutego 2009 r.) w sprawie informacji bieżących i okresowych prze kazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych.
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej obejmują:
  1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
  2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
  3. Interpretacje wydane przez Komitet ds. Interpret acji Międzynarodowej Sprawozdawczości
  Fina nsowej (KIMSF) lub istniejący wcześniej Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI).
  W przypadku braku standardu bądź interpretacji mających bezpośrednie zastosowanie do danego
  zdarzenia gospodarczego, kierownictwo Grupy kieruje się własnym osądem przy opracowaniu i
  stosowaniu zasad rachunkowości, co powinno prowadzić do uzyskania informacji, które są:
   przydatne dla użytkowników w procesie podejmowania decyzji gospodarczych,
   wiarygodne, czyli takie, dzięki którym sprawozd anie finansowe:


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  11

  wiarygodnie przedstawia sytuację, majątkową, finansową, wynik finansowy oraz przepływy
  pieniężne,
  odzwierciedla ekonomiczną treść transakcji, innych zdarzeń i warunków, a nie tylko formę prawną,
  jest kompletne we wszystkich istotnych aspek tach.
  Najistotniejszymi wartościami w prezentowanym sprawozdaniu zawierającymi w sobie szacunkowe
  kwoty są koszty amortyzacji majątku trwałego oraz szacunki rezerw wykazane w pozycji pasywów
  sprawozdania z sytuacji majątkowej.
  Grupa wybiera i stosuje zasa dy rachunkowości przestrzegając dwóch podstawowych zasad:
  Ciągłości - wymagającej stosowania w kolejnych okresach sprawozdawczych tych samych zasad
  rachunkowości (wyceny, grupowania pozycji, prezentacji itp.),
  Spójności - oznaczającej stosowanie tej samej polityki rachunkowości w odniesieniu do tego samego
  rodzaju transakcji, pozycji i zdarzeń.
  Rokiem obrotowym dla Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.
  Grupa sporządza skonsolidowany rachunek zysków i strat w układzie kalk ulacyjnym.
  Grupa wybrała metodę pośrednią sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych.
  Wynik finansowy Grupy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
  przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności
  przych odów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
  Walutą funkcjonalną i prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest waluta polska
  (PLN).
  Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta ło sporządzone w tysiącach polskich
  złotych. Ewentualne różnice pomiędzy kwotami ogółem, a sumą ich składników, wynikają z zaokrągleń.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozd anie finansowe ABM SOLID S.A. oraz
  sprawozdania finansowe jednoste k zależnych:
   ABM INVEST Tarnów Spółka z o.o.,
   TRANS SOLID Spółka z o.o.,
   ELEMENTY BUDOWLANE RADYMNO Spółka z o.o.,
   Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa PRIB Spółka z o.o.
  Okresy sprawozdawcze spółek zależnych objętych konsolidacją są taki e same jak okres sprawozdawczy
  jednostki dominującej.
  Salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy objętymi sprawozdaniem skonsolidowanym, w tym
  przychody i koszty oraz zyski i straty wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały wyeliminowane.

  B. Sporz ądzenie sprawozdania wg MSSF po raz pierwszy (MSSF 1)
  Dniem przejścia na MSSF dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest 01.01.2004 r.
  Pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF jest
  sprawozdanie za okres od 01.0 1.2005 r. do 31.12.2005 r.  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  12

  C. Opis przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia
  wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych
  porównywalnych.

  Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności
  występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości
  bilansowych aktywów i zobowiązań Grupy Kapitałowej w przyszłości.

   Wycena wartości aktywów w cenach sprzeda ży Spółki Dominującej ABM SOLID S.A. w upadłości
  układowej
  Z uwagi na ryzyko zagrożenia kontynuowania działania Spółki Dominującej ABM SOLID S.A.w upadłości
  układowej , które wynika z niepewności zatwierdzenia układu z wierzycielami jej sprawozdanie zos tało
  sporządzone w oparciu o wycenę aktywów w cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie
  wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy
  amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utra ty wartości. Spółka dalsza swą
  działalność uwarunkowuje od zawarcia układu z wierzycielami.
   Kwoty szacunkowe
  Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawcz ości Finansowej Zarząd dokonuje pewnych szac unków księgowych, uwzględnia własne
  osądy przy stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości oraz przyjmuje założenia wpływające na
  poszczególne pozycje aktywów i p asywów oraz przychodów i kosztów.
   Pozostałe rezerwy – Emitent dokonał szacowania prawdopodobnyc h zobowiązań z tytułu naliczonych
  przez inwestorów kar z tytułu wypowiedzianych kontraktów oraz zrealizowanych przez gwarantów
  gwarancji dobrego wykon ania
   Przychody z umów o usługę budowlaną – Emitent wycenia zgodnie z zasadą stopnia zaawansowania
  usługi mierzonego wartością kosztów poniesionych do całości planowanych kosztów jej realizacji.
  Spółka dokonuje szacowania wartości planowanych kosztów wykonania umowy o długim okresie
  realizacji.
   Produkcja w toku – Emitent oszacował wartość produkcji w toku rea lizowanych wypowiedzianych
  robót budowlanych w wartości poniesionych nakładów na ich realizację z uwzględnieniem odpisów
  aktualizujących ich wartość do kwoty możliwej do uzyskania w toku planowanej transakcji sprzedaży
  niezakończonej usługi.
   Należności – wycenia się w wartości nominalnej pomniejszonej o dokonane drogą szacowania odpisy
  aktualizujące utworzone na należności przeterminowane oraz wątpliwe.
   Aktywa trwałe – Emitent dokonał odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe w związku
  z przeprowadzeniem oceny trwałej utraty ich wartości, uwzględniającej między innymi wycenę
  dokonaną p rzez rzeczoznawców majątkowych oraz oszacowane wartości rynkowe przez Komisje
  Inwentaryzacyjne wyznaczone do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Spólce. Z
  uwagi na ryzyko kontynuowania działania, które wynika z niepewności zatwierdzenia układu
  Jednostki Dominującej z wierzycielami sprawozdanie Jednostki Dominującej zostało sporząd zone w
  oparciu o wycenę aktywów w cenach sprzedaż y netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  13

  ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub
  umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
   Wartość firmy – test na utratę wartości przepro wadzany jest przy zastosowaniu metody
  zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
   Stawki amortyzacyjne – wysokość stawek amortyzacyjnych określona została na podstawie
  przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego ora z
  wartości niematerialnych. Spółka przeprowadza coroczną weryfikację przyjętych okresów
  ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.
   Inwestycje długoterminowe – zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z
  tytułu trwałej ut raty wartości. Pełnym odpisem aktualizującym objęto podmioty w postępowaniu
  upadłościowym. Spółka przy ocenie wartości pozostałych inwestycji kierowała się własnym
  profesjonalnym osądem.
   Odsetki od kredytów i pożyczek – naliczanie odset ek w okresie upadłoś ci dotyczy zobowiązań
  posiadających zabezpieczenia rzeczowe na majątku Spółki .
   Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej
   Transakcje i salda
  Wycena bieżąca: Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według
  średniego ku rsu NBP obowi ązującego na dany dzień transakcji.
  Wycena bilansowa: Aktywa i pasywa przelicza się według średniego kursu NBP na dany dzień bilansowy.
  Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyr ażonych
  w walutach obcych oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, ujmuje się
  następująco:
  dodatnie różnice kursowe zalicza się do przychodów finansowych,
  ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów finansowych.
   Oddziały Spółek oraz spół ki zależne o odmiennej walucie funkcjonalnej
  Pozycje sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych przelicza się z zastosowaniem
  następujących zasad:
  Poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu NBP na dany dzień bilansowy
  Poszczególn e pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według
  średniego kursu wymiany w okresie sprawozdawczym.
  Powstałe różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych ujmuje się w sprawozdaniu z
  całkowitych dochodów .
   Inwestycje kapitałowe
   Jednostki zależne
  Na dzień nabycia jednostki zależnej (objęcia kontroli) aktywa i pasywa jednostki nabywanej wycenione
  są według ich wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia nad wartością godziwą przejętych aktywów
  netto jest ujmowana w aktywac h bilansu jako wartość firmy (poddawana w późniejszych okresach
  testowi na utratę wartości). W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej przejętych
  aktywów netto, różnica ujmowana jest w rachunku zysków i str at okresu , w którym nastąpiło nabycie.


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  14

   Jednostki stowarzyszone
  Jednostki stowarzyszone to jednostki, na które Spółka wywiera znaczny wpływ, lecz nie sprawuje
  kontroli w ustalaniu zarówno polityki finansowej jak i operacyjnej podmiotu. Udziały w jednostkach
  stowarzyszonych ujmowane są według ceny nabycia z uwzględnieniem zmian w udziale spółki w
  aktywach netto w późniejszych okresach, pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
   Wartości niematerialne
   Wartość firmy
  Wartość firmy nabyta w ramach połączenia jednostek gospodarczych jest początkowo ujmowana wg
  ceny nabycia stanowiącej nadwyżkę kosztów połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem Grupy
  w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań
  warunkowych.
  Po pocz ątkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana wg ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie
  skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Przyjęcie MSSF 3 i znowelizowanego MSR 36 spowodowało zaprzestanie przez Grupę dokonywania
  rocznej amortyzacj i wartości firmy na rzecz co najmniej corocznego badania utraty wartości na poziomie
  ośrodka wypracowującego środki pieniężne począwszy od 1 stycznia 2005 roku.
   Koszty prac rozwojowych
  Po początkowym ujęciu wydatków na prace rozwojowe są one w yceniane w c enie nabycia lub koszcie
  wytworzenia pomniejszonym o kwotę dotychczasowego umorzenia i łączną kwotę odpisów
  aktualizujących z tytułu utraty wartości, której ocenę przeprowadza się co przynajmniej raz w roku.
  Okres i metoda amortyzacji są weryfikowane na ko niec każdego roku obrot owego.
   Inne wartości niematerialne
  Nabyte wartości niematerialne są ujmowane w cenie nabycia. Po początkowym ujęciu, do tej kategorii
  wartości niematerialnych stosuje się model kosztu historycznego. Wartości niematerialne są corocz nie
  weryfikowane pod kątem utraty wartości. Corocznej weryfikacji podlega również okres użytkowania
  i w razie potrzeby jest on korygowany począwszy od kolejnego roku obrot owego.
  Opierając się na głównych założeniach MSSF uznano, że p rawa wieczystego użytkowania gruntu
  spełniają warunek zaliczenia do aktywów, mają wartość zbywczą i można je sprzedać, w związku z tym
  są ujawnioną bilansowo wartością niematerialną. Prawa wieczystego użytkowania gruntów nie
  amortyzuje się.
  Odpisy amorty zacyjne od wartości niematerialnych o określonym czasie użytkowania uwzględniają okres
  użyteczności składników. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową, począwszy od miesiąca
  następnego po miesiącu przyjęcia do użytk owania.
  Średni okres użytkowania wart ości niematerialnych wynosi:
   licencje programów komputerowych i praw autorskich – 2 lata
   koszty zakończonych prac badawczych i rozwojowych – 3 lata
   pozostałe wartości niematerialne – 5 lat.
   Koszty prac badawczych


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  15

  Nakłady poniesione na prace badawcze (lub na realizacje etapu prac badawczych) przedsięwzięcia
  prowadzonego ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
   Rzeczowe aktywa trwałe
  Wartość początkową środków trwałych ustala się według cen nabycia, a w przypadku wytworz enia
  środka trwałego we wł asnym zakresie w wysokości technicznego kosztu wytworzenia, pomniejszonych o
  odpisy z tytułu utraty wartości.
  Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej danego środka trwałego lub ujmuje jako
  odrębny środek trwały (tam, gdzie jest to właściwe) , tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tego
  tytułu nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Spółki, zaś koszt danej pozycji można wiar ygodnie
  zmierzyć. Koszty remontu niezwiększające początkowej wartości użytkowej danego składnika majątku
  trwałego, o bciążają koszty okresu, w którym zostały poni esione.
  Na dzień przejścia na MSSF Grupa dokonała wyceny wszystkich środków trwałych według wartości
  godziwej i uznała tę wartość za zakładany koszt. Kap itał powstały z przeszacowania tych środków
  trwałych ujęt o w kapitale z aktualizacji wyceny.
  Na każdy kolejny dzień bilansowy aktywa trwałe wyceniane są według kosztu zakładanego, ceny nabycia
  lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wa rtości.
  Amortyzacja jest do konywana metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia
  do użytkowania. Amortyzacja odbywa się w okresie ekonomicznej użyteczności środków trw ałych.
  W przypadku modernizacji (ulepszenia, odbudowy) środka trwałego jego okres użytkowa nia ul ega
  zwiększeniu o indywidualnie określony okres użytkowania wynikający z zakresu modernizacji, jednak nie
  dłuższy niż okres ustalony dla nowego środka trwałego.
  Środki trwałe w budowie wyceniane są wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, w tym kosztó w
  finansowania. Składniki te nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy tj. zanim nie są
  dostępne do użytkowania.
  Średnie stawki amortyzacyjne środków trwałych przyjęte w Grupie Kapitałowej dla nowo nabywanych
  środków trwałych :
   grunty: gruntów nie umarza się
   budynki i budowle, w tym:
  o budynki 2,5% - 3%;
  o budowle 3% - 4,5%
   urządzeni a techniczne i maszyny (kotły) 7% - 20%;
   maszyny i ur ządzenia ogólnego zastosowania 14% - 18%;
   maszyny budow lane oraz urządzenia techniczne 10% - 20%;
   sprzęt komputerowy 20%;
   środki transportu 14% - 20%;
   inne środki trwałe 10% - 30%,
  Weryfikacji wartości końcowej i okresów użytkowania środków trwałych dokonuje się na każdy dzień
  bilans owy i w razie potrzeby dokonuje się ich korekty.  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  16

   Utrata wartości
  Na każdy dzień bilansowy dokonuje się przeglądu wartości netto składników majątku trwałego w celu
  stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwą utratę ich wartości. Ocenie podlega
  również zasadn ość kontynuacji ustalonego okresu ekonomicznej użyteczności śro dków trwałych.
  W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna d anego
  składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W syt uacji, gdy składnik
  aktywów nie generuje przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależnymi od
  przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy akt ywów
  generujących przepływy pieniężne, do której należy dany skład nik aktywów.
  Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub grupy
  aktywów), wartość księgowa jest pomniejszana do wartości odzyskiwalnej. Strata z tytułu utraty
  wa rtości jest ujmowana jako koszt w okresie, w któr ym wystąpiła. Kwoty ujętych odpisów
  aktualizujących ulegają odwróceniu w przypadku ustąpienia przyczyn uzasadniających ich utworzenie.
  Wartość netto składnika aktywów (lub grupy aktywów) zwię kszana jest do nowej wyszacowanej
  wartości odzyskiwalnej, nie wyż szej jednak od wartości netto tego składnika aktywów jaka byłaby
  ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich latach. Odwrócenie utraty
  wartości ujmowane jest w przychodach. Utworzone odpisy obciążają pozostałe koszty operacyjne, z
  kolei rozwiązanie odpisów zwiększa pozostałe przychody operacyjne.
   Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
  Zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana” Grupa
  klasyfikuje składniki aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży, jeżeli ich wartość bilansowa
  zostanie odzyskana w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez jego dalsze wykorzystanie. Waru nkiem
  zaliczen ia aktywów do tej grupy jest aktywne poszukiwanie nabywcy przez kierownictwo jednostki oraz
  wysokie prawdo podobieństwo zbycia tych aktywów w ciągu jednego roku od daty ich zakwalifikowania,
  a także dostępność tych aktywów do natychmiastowej sprzedaży.
  Aktywa trwałe (i grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia) zaklasyfikowane jako przezn aczone do
  zbycia wy ceniane są po niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej
  pomniejszonych o koszty związane ze sprzedażą. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do
  zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do zakończenia tran sakcji sprzed aży w ciągu roku od
  momentu zmiany klasyfikacji.
   Nieruchomości inwestycyjne
  Za nieruchomość inwestycyjną uznaje się nieruchomość (grunt, budynek, część budynku lub oba te
  elementy), którą się traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posia daniu ze względu
  na przyrost jej wartości, przy czym nieruch omość taka nie jest:
  wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, świadczeniu usług lub czynnościach
  administr acyjnych, ani też,
  przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednost ki.
  Za nieruchomość inwestycyjną uznaje się jednak nieruchomość przeznaczoną potencjalnie do zbycia,
  jeżeli mimo aktywnego poszukiwania nabywcy przez kierownictwo, nie zachodzi wys okie
  prawdopodobieństwo zbycia tych aktywów w ciągu jednego roku. Bezwzględn ym warunkiem


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  17

  zaklasyfikowania takiej nieruchomości do nieruchomości inwestycyjnych jest uzyskiwanie przychodu
  z czy nszu.
  W przypadku częściowego przeznaczenia nieruchomości do wynajmu, kryterium decydującym o
  zaliczeniu do nieruchomości inwestycyjnej jest stosunek powierzchni przeznaczonej na wynajem do
  całkowitej powierzchni.
  Początkowo nieruchomości inwestycyjne ujmowane są według ceny nabycia z uwzględnieniem kos ztów
  transakcji. Po początkowym ujęciu, nieruchomości inwestycyjne wykazywane są według kos ztu
  historycznego. Wartość nieruchomości inwestycyjnych corocznie podlega porównaniu z ich wartości ą
  rynkową.
  Na dzień przejścia na MSSF Grupa wyceniła nieruchomości inwestycyjne według wartości g odziwej,
  przyjmując ją jako koszt zakładany.
   Leasing
  Leasin g jest klasyfikowany jako leasing finansowy, jeżeli powoduje on przeniesienie zasadniczo cał ego
  ryzyka i korzyści związanych z własnością czyli:
  rozciąga się zasadniczo na cały okres użytkowania danego składnika aktywów
  wartość bieżąca opłat leasingowych j est zasadniczo równa wartości godziwej danego składnika
  akt ywów
  Leasing finansowy jest kapitalizowany w momencie rozpoczęcia okresu leasingu według wart ości
  bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe poniesione w okresie sprawozdawczym w
  części dotycz ącej rat kapitałowych pomniejszają część kapitałową zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowego, pozostała część stanowiąca część odsetkową obciąża koszty finansowe okresu.
  Rozdzielenie opłat leasingowych na część kapitałową i część odsetkową do konywane jest w taki sposób,
  aby uzyskać dla każdego okresu stałą stopę procentową w stosunku do pozostałej do spłacenia kw oty
  zobowiązania.
  Rzeczowe aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego zostały wykazane w bilansie na
  równi z pozostałymi s kładnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych z asad.
  Umowy leasingu niespełniające warunków leasingu finansowego, klasyfikuje się jako leasing operacyjny.
  Opł aty leasingowe ujmowane są jako koszty bieżącego okresu w rachunku zyskó w i strat.
   Zapasy
  Zgodnie z MSR 2 „Zapasy” zapasy są to aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności
  gospodarczej, będące w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaż lub materiały i surowce zużywane
  w proc esie produkcyjnym lub w trakc ie świadczenia usług.
  Zapasy surowców, materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych oraz zakupionych towarów są
  wycenione na dzień bilansowy według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia (kosztu wytworzenia) lub
  możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. C ena sprzedaży netto stanowi cenę sprzedaży
  dok onywanej w toku normalnej działalności gospodarczej, pomniejszoną o szacowane koszty
  zakończenia produkcji i zmienne koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do sku tku.
  Koszty finansowania zapasów wykazuje s ię jako koszty okresu, którego dotyczą, za wyjątkiem zapasów w
  działalności developerskiej.


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  18

  Zasady wyceny następujących grup zapasów:
  wyroby gotowe - wyceniane są w koszcie wytworzenia. Do kosztów wytworzenia nie zalicza się
  kos ztów magazynowania, kosztów sprzedaży, kosztów administracyjnych, które nie przyczyniają się
  do doprowadz enia zapasów do ich aktualnego stanu i miejsca; w działalności deweloperskiej do
  kosztów wytworzenia zalicza się obok kosztów bezpośrednich uzasadnioną część kosztów pośrednich
  oraz koszty finansowania zewnętrznego.
  produkty w toku - wyceniane są w koszcie wytworzenia. Na koszty wytworzenia składają się koszty
  bezpośrednie materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut pośrednich kosztów produkcji ustalony
  przy założeniu normalneg o wykorzystania mocy produkcyjnych, z uwzględnieniem kos ztów
  finansowania zewnętrznego (szczególnie w niezakończonych projektach działalności deweloperskiej).
  Podstawą ustalenia wartości netto produkcji w toku jest ich okresowa ocena przez komisje
  inwenta ryz acyjne dokonujące spisu z natury co najmniej na koniec roku obrachunkowego.
  materiały - wyceniane są w cenie nabycia i rozchodowane według cen nabycia w momencie z akupu,
  ujmując w koszty bieżącego okresu bezpośrednio z dokumentu zakupu.
  towary – składni ki zapasów nabyte w celu ich odsprzedaży wyceniane są w cenie nabycia, w tym
  również nieruchomości wykorzystywane w realizacji projektów deweloperskich (razem z kosztami
  finansowania zewnętrznego).
  Rozchód wyceniany jest wg zasady pierwsze przyszło – pier wsze wyszło.
  Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu bez
  podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu
  powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawn ym oraz powiększona o koszty bezp ośrednio
  związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub
  wprowadzania do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, a obniżona o rab aty,
  upusty i inne podobne zmnie jszenia i odzyski.
  Zapasy są weryfikowane na każdy okres sprawozdawczy. Dla celów urealnienia wartości zap asów
  przeprowadza się analizę struktury wiekowej zapasów, której decydującym czynnikiem jest data
  przychodu i rozchodu z magazynu. Na koniec okresu do konuje się również analizy zapasów pod kątem
  przydatności ekonomicznej oraz utraty wartości, wynikającej z różnicy między ceną księgową a obecną
  ceną rynkową p omniejszoną o koszty sprzedaży (ostrożna wycena).
  Odpisanie wartości zapasów materiałów do pozio mu ich wartości netto możliwej do uzyskania odbywa
  się na zasadzie odpisów indywidualnych. Jednak wartości materiałów i surowców nie odpisuje się do
  kwoty niższej od ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, jeżeli oczekuje się, że wyroby gotowe, do
  produkcji k tórych zostaną wykorzystane, zostaną sprzedane w wysokości ceny nabycia lub kosztu
  wytworzenia lub powyżej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Utworzone odpisy obciążają pozostałe
  koszty operacyjne, z kolei rozwiązanie odpisów zwiększa poz ostałe przychod y operacyjne.

   Koszty finansowania zewnętrznego
  Koszty finansowania zewnętrznego są to odsetki, różnice kursowe oraz inne koszty finansowe które
  można bezpośrednio przypisać nabyciu (zwłaszcza gruntów i usług w procesie działalności
  deweloperskiej), budow ie lub wytworzeniu składnika aktywów, jako część ceny nabycia, wytworzenia
  tego składnika. Koszty te są aktywowane do dnia zakończenia produkcji, budowy.


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  19

  Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty okresu, w którym zostały
  poniesion e.
   Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
  Zgodnie z MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” należności długoterminowe i
  nale żności krótkoterminowe powyżej 12 m -cy wycenia się według wysokości zamortyzowanego kosztu
  ustalon ego przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Efektywną stopę procentową ustala się na
  podstawie śr ednioważonego kosztu kapitału obcego w Spółce. Należności z datą zapadalności poniżej 12
  m-cy nie dyskontuje się.
  Należności handlowe są rozpoznawan e początkowo według wartości godziwej. Wartością godziwą na
  moment początkowego rozpoznania należności handlowych jest wartość nominalna wyn ikająca z
  wystawionych faktur sprzedaży.
  Obowiązujące w Spółce podstawowe terminy płatności za dostarczone towary i usługi ustala się
  indywidualnie dla każdego kontraktu ze względu na jednostkowy charakter produkcji. Co najmniej na
  koniec każdego kwartału podlegają one analizie pod kątem zasady ostrożności. Odpisami
  aktualizującymi obejmowane są należności od jednostek będących w upadłości, likwidacji, objętych
  postępowaniem układowym oraz takie, co do których w ocenie kierownika jednostki występuje
  uzasadnione zagrożenie spłaty. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych.
  Utworzone odpisy obcią żają pozostałe koszty operacyjne, z kolei rozwiązanie odpisów zwię ksza
  pozostałe przychody operacyjne.
  W przypadku gdy wpływ kosztu pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez
  zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływó w pieniężnych do wartości bi eżącej, przy
  zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w
  czasie. Zwiększenie (zmniejszenie) należności w związku z upływem czasu jest u jmowane jako przychody
  (koszty) finansowe.
   Instrumenty finansowe
  Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie w momencie, gdy Grupa staje się stroną
  wiążącej umowy.
  Instrumenty finansowe w momencie początkowego ujęcia zaliczane są do jednej z następujących
  kat egorii:
  instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
  pożyczki i należności,
  aktywa finansowe dostępne do sprzedaży,
  pozostałe zobowiązania finansowe
  instrumenty pochodne
  Instrument finansowy zostaje us unięty z bilansu, gdy jednostka traci kontrolę nad prawami umownymi
  składającymi się na dany instrument finansowy.
   Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  20

  Instrumenty finansowe wyceniane w wartości g odziwej przez wynik finansowy obejmują aktywa
  i zobowiązania nabyte lub zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie tj. są
  przeznaczone do obrotu lub ich realizacji oczekuje się w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, a także
  gdy o klasyfikacji do tej kategorii składnika aktywów/zobowiązań zadecydowała jednostka.
   Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub
  możliwych do określenia pła tnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Grupa z amierza i
  ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu
  wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy
  pro ce ntowej.
   Pożyczki i należności
  Pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej
  stopy proce ntowej.
   Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Wszystkie pozostałe aktywa finansowe zaliczane są do aktywów finansowyc h dostępnych do sprzedaży.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według ich wartości godziwej ustalonej na dzień
  bila nsowy.
  W przypadku braku możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej, aktywa finansowe
  dostępne do sprzedaży są u jmowane w koszcie początkowym z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty
  wartości.
  Skutki zmian wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w kapitale
  z aktualizacji wyceny, chyba że spadek wartości wynika z utraty wartości, której skutki odnosi się
  bezpośrednio do rachunku zysków i strat jako koszt finansowy.
   Pozostałe zobowiązania finansowe
  Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe są klasyfikowane w zależności od ich treści
  ekonomicznej wynikającej z za wartych umów. Pozostałe z obowiązania finansowe są wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procent owej (poza tymi które mogą być
  zaklasyfikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy).
   Rachunko wość zabezpieczeń
  Grupa wdrożyła rachunkowość zabezpieczeń przyszłych przepływów pieniężnych dla części przepływów
  związanych z realizowanymi kontraktami budowlanymi wyrażonymi w walutach obcych. Stosowanie
  rachunkowości zabezpieczeń ma na celu symetryczne i kompensujące ujawnianie zmian wartości pozycji
  zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego.
  Instrumenty zabezpieczające stosowane przez Grupę służą ograniczeniu zmienności przyszłych
  przepływów środków pieniężnych związanych z ryzykiem kursowym i są przypisane konkretnym, wysoce
  prawdopodobnym przyszłym wpływom walutowym z realizowanych kontraktów budowlanych.
  Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy
  pieniężne ujmowane są w kapitałach własnych w ta kiej części, w jakiej dany instrument stanowi
  efektywne zabezpieczenie związanej z nim pozycji zabezpieczanej. Część nieefektywną odnosi się do


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  21

  rachunku zysków i strat jako przychody lub koszty finansowe. Zyski lub straty powstałe na instrumencie
  zabezpiec zającym przepływy pieniężne odnoszone są z kapitałów własnych w rachunek zysków i strat
  w momencie, gdy dana pozycja zabezpieczana wpływa na rachunek zysków i strat.
  Zaprzestanie ujmowania instrumentów pochodnych jako zabezpieczające następuje jeżeli inst rument
  pochodny wygaśnie, zostanie sprzedany, wypowiedziany lub zrealizowany lub jeśli Spółka zrezygnuje
  z traktowania danego instrumentu jako zabezpieczenia. Dla danego instrumentu pochodnego można
  dokonać zmiany przeznaczenia instrumentu p ochodnego, można wyznaczyć mu nowe powiązanie
  zabezpieczające lub nowy rodzaj ryzyka do zabezpieczenia.
  Zyski i straty powstałe w okresach, dla których zabezpieczenie było efektywne, pozostają w kapitałach
  do momentu rozliczenia przez rachunek zysków i st rat pozycji zabezpieczanej. W przypadku, gdy pozycja
  zabezpieczana przestaje funkcjonować jako przyszłe zobowiązanie, zysk/strata ujęta w kapitałach zostaje
  przeniesiona do rachunku zysków i strat.
   Wbudowane instrumenty pochodne
  Wbudowane instrumenty pocho dne wyodrębnia się z umowy zasadniczej i wprowadza do ksiąg
  rachunkowych na dzień zawarcia umowy, gdy zgodnie z MSR 39 spełnione są poniższe warunki:
  instrument finansowy nie jest zaliczany do aktywów przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do
  sprzedaży, k tórych skutki przeszacowania są odnoszone do przychodów lub kosztów finansowych
  okresu sprawozdawczego,
  charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z nim związane nie są ściśle powiązane
  z charakterem umowy zasadniczej i ryzykami z niej wynikającymi,
  od rębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu
  pochodnego, spełniałby definicję instrumentu pochodnego,
  możliwe jest wiarygodne ustalenie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego.
  Dokonanie ponownej oceny umo wy pod kątem wydzielania instrumentów wbudowanych może nastąpić
  w momencie istotnej zmiany warunków umowy, która spowoduje znaczne zmiany w przepływach
  powstających z tej umowy.
   Inwestycje w papiery wartościowe
  Inwestycje w papiery wartościowe klasyfikowa ne są jako przeznaczone do obrotu lub dostępne do
  sprzedaży i wyceniane są na dzień bilansowy według wartości godziwej.
  Inwestycje ujmowane są początkowo według wartości godziwej powiększonej o dodatkowe kos zty
  transakcyjne. W przypadku instrumentów finans owych, dla których nie można w sposób wiarygodny
  określić wartości godziwej (nie istnieje aktywny rynek dla tych instrumentów), dokonuje się wyceny
  według kosztu nabycia instrumentu finansowego pomniejszonego o odpisy aktualizujące jego wa rtość.
   Środki pie niężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
  Środki pieniężne obejmują aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz.
  Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności, łatwo
  wymienialnymi na określone k woty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany
  wartości. Przez krótkoterminowe inwestycje należy rozumieć inwestycje do trzech miesięcy. Do
  ekw iwalentów środków pieniężnych należy zaliczyć lokaty, weksle obce, czeki, obligacje.


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  22

  Do śr odków pieniężnych i ich ekwiwalentów nie zalicza się krótkoterminowych kredytów w rachunkach
  bieżących oraz krótkoterminowych inw estycji w akcje.
  Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
   Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  W sprawozdaniu wykazywana jest również a ktywowana kwota wydatków poniesionych w danym roku
  obrotowym a dotyczących następnych okresów sprawozdawczych, których wartość została wiarygodnie
  określona i spowoduje w przyszłości wpływ korzyści ek onomicznych.
   Kapitały własne
  Ka pitały własne odpowiadają aktywom netto, czyli aktywom pomniejszonym o zobowiązania.
  Ujmuje się je w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych
  prz episami prawa i statutu Spółki.
  Kapitał akcyjny wykazuje się w wysok ości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze
  sąd owym;
  Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku oraz z nadwyżki ceny emisyjnej nad nominalną
  emitowanych akcji;
  Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony z przeszacowania wartości aktywów, akty wów finansowych
  oraz instrumentów zabezpieczających do wartości godziwej, skorygowany o podatek odroczony;
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek o odmiennej walucie funkcjonalnej;
  Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych;
  Wynik finansowy bieżącego okresu obrotowego.
  Kapitał mniejszości
  Kapitał mniejszości stanowi część kapitałów własnych jednostek zależnych objętych konsolidacją pełną,
  która należy do innych udziałowców/akcjonariuszy, niż jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej.
  Zysk/strata netto udziałowców/akcjonariuszy mniejszościowych stanowi część zysków/strat netto
  jednostek zależnych w części należącej do udziałowców/akcjonariuszy innych niż jednostki wchodzące w
  skład Grupy Kapitałowej.
   Rezerwy
  Zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, z obowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” rezerwy są ujm owane, gdy
  spełnione są następujące warunki:
  na jednostce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający z przeszłych zdarzeń,
  prawdopodobne jest, iż wypełnienie obowiązku spowoduje odp ływ zasobów z jednostki,
  można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty zobowiązania.
  Utworzone rezerwy (za wyjątkiem rezerw związanych bezpośrednio z kosztami kontraktów) obciążają
  pozostałe koszty operacyjne, z kolei rozwiązanie rezerw zwiększa pozostałe prz ychody operacyjne.
  Grupa tworzy rezerwy na:
   świadczenia pracownicze


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  23

  Zgodnie z MSR 19 „Świadczenia pracownicze” świadczenia pracownicze to wszystkie formy świa dczeń
  jednostki w zamian za pracę wykonywaną przez pracowników. Są to zarówno świadczenia wypłacan e
  w trakcie zatru dnienia jak i świadczenia wypłacane po okresie zatrudnienia.
  Odprawy emerytalne przysługują pracownikom, którzy rozwiązują umowę o pracę z powodu przejścia na
  emeryturę lub rentę. Wycena tych świadczeń wykonyw ana jest przez przez aktuariuszy lub Dyrektora
  Pe rsonalnego i uwzględnia strukturę zatrudnionych, średnią płacę i stopę dyskontową.
  Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych lub szacunkowych są rozpoznawane w rachunku zysków i strat.
  Powyższe wyceny świadczeń długo - i k rótkoterminowych dokonywana jest na koniec każdego roku
  obrot owego.
   przewidywane zobowiązania, naprawy gwarancyjne
  Tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę
  można w wiarygodny sposób oszacować. Rezerwę na naprawy gwarancyjne tworzy się w wysokości
  porównywalnej do kosztów napraw gwarancyjnych poniesionych w latach ubiegłych.
   rezerwy restrukturyzacyjne
  Rezerwy takie tworzy się na oszacowane w sposób wiarygodny koszty związane z restrukturyzacją
  przedsiębi orstwa. Podstawą do utworzenia rezerw powinny być przewidywane koszty związane
  z restrukturyzacją w tym szczególnie zatrudnienia, kosztów administracyjnych oraz organizacyjnych
  związanych z procesem restrukturyzacji.
   Świadczenia em erytalne
  W ciągu okresu obrotowego Grupa opłaca składki obowiązkowego programu emerytalnego uzależnione
  od wysokości wypłacanych wynagrodzeń brutto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa („Program
  państwowy”). W ramach tego Programu Grupa ma obowiązek opłacać składki w wysokości określonej
  procentowo w stosunku do wynagrodzenia i jedynie wówczas, gdy stają się wymagalne. Program
  państwowy jest zdefiniowanym programem emerytalnym. Koszty z tytułu składek na Program
  państwowy są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym samym okresie, co związane z nimi
  wynagrodzenia.
  Z tytułu niniejszego Programu nie ciąży na Grupie żaden prawny ani zwyczajowo oczekiwany obowiązek
  do wypłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz pracowników, gdyby firma ubezpieczeniowa nie posi adała
  środków na pokrycie zobowiązań wobec udziałowców Programu po ustaniu okresu zatrudnienia.
   Kredyty bankowe i pożyczki
  Kredyty i pożyczki ujmuje się początkowo według wartości godziwej otrzymanych środków pienię żnych
  pomniejszonej o poniesione koszty t ransakcyjne. W kolejnych okresach zobowiązania z tytułu kredytów
  bankowych, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, wyceniane są według skorygowanej
  ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) zgodnie z MSR 39 „Instrumenty finansowe: u jmowanie i
  wycena” .
  Koszty finansowe, łącznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz kosztami
  bezpośrednimi zaciągnięcia kredytów, ujmowane są w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu
  metody efektywnej stopy procentowej i zwiększają wartość księgową i nstrumentu z uwzględnieniem
  spłat dokonanych w bież ącym okresie.


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  24

   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
  Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub część
  pozostałych zobowiązań, któ re stają się wymagalne w okresie normalnego cyklu spłaty od dnia
  bilans owego.
  Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, wykazuje
  się jako zobowiązania długoterminowe. Zobowi ązania inne niż zobowiązania finan sowe wyceniane są w
  wartości godziwej przez wynik finansowy. Na dzień bilansowy wycenia się je wg zamortyzowanego
  kosztu. Zobowiązania, których uregulowanie zgo dnie z umową następuje przez wydanie innych niż
  środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe wycenia się według
  wartości g odziwej.
  Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązań w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty
  (przychody) finansowe. Zobowiązania wyceniane są przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
  Efekt ywną stopę procentową ustala się na podstawie średnioważonego kosztu kapitału obcego w
  Spó łce. Zobowiązań z datą wymagalności poniżej 12 m -cy nie dyskontuje się.
  Dla zobowiązań dotyczących realizowanego przez Grupę układu z Wierzycielami, efektywną stop ę
  procentową ustala się na podstawie średniego poziomu oprocentowania lokat bankowych.
   Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i rozliczenia międzyokresowe przych odów
  Zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” pkt. 11 rozliczen ia
  międzyokresowe bierne są zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty za towary lub usługi, które
  zostały otrzymane lub wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z
  dostawcą, łąc znie z kwotami należnymi pracownikom. Oszacowuj ąc kwoty lub termin zapłaty rozliczeń
  międzyokresowych biernych uwzględnia się stopień niepewności, który jest mniejszy niż w prz ypadku
  rezerw.
  Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się rozliczenia o małym stopniu niepewn ości.
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują
  równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których
  wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
   Przychody ze sprzedaży
  Przy ujmowaniu przychodów obowiązują następujące kryteria:
   Sprzedaż towarów i produktów
  Przychody są ujmowane zgodnie z MSR 18, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa
  własności do towarów i pr oduktów zostały przekazane nabywcy, gdy kwotę przychodó w można wycenić
  w wiarygodny sposób, oraz istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa osiągnie korzyści ekonomiczne
  związane z daną transakcją.
   Świadczenie usług budowlanych
  Spółka stosuje zapisy MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” w odniesieniu do k ontraktów związanych
  z podstawową działalnością operacyjną, których przedmiotem jest budowa obiektów budowlanych.
  W przypadku, gdy wynik kontraktu może być wiarygodnie oszacowany, prz ychody i koszty są


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  25

  rozpoznawane w odniesi eniu do stopnia zaawansowania realizacji kontraktu na dzień bilansowy, bez
  względu na okres realizacji, oraz stopień zaawansowania w wykonaniu.
  Stopień zaawansowania może być mierzony jako jedna z wybranych metod w zależności od charakteru
  umowy:
  proporcja kosztów poniesionych od dnia zawarcia um owy do całości szacowanych kosztów kontraktu
  według sporządzonych kalkulacji;
  pomiar wykonanych prac;
  porównanie fizycznie wykonanych części prac z pracami wynikającymi z umowy.
  W przypadku gdy stopień zaawansowani a niezakończonej usługi nie jest możliwy do ustalenia w sposób
  wiarygo dny na dzień bilansowy, to przychód z wykonania usługi ustala się w wysokości poniesionych
  w danym okresie sprawozdawczym kosztów, nie wyższych od kosztów, których pok rycie przez
  zamawi ającego w przyszłości jest prawdopodobne.
  Koszty związane z kontraktem rozpoznawane są jako koszty okresu w jakim zostały poniesione.
  W przypadku, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że koszty kontraktu przekroczą pr zychody,
  sp odziewana strata na kontrakcie jest natychmiast rozpoznawana i ujmowana jako koszt.
  Aktualizacji kosztów i przychodów na kontrakcie dokonuje się zawsze w przypadku istotnych zmian
  finans owych realizacji kontraktu, ale nie rzadziej niż raz na kwa rtał.
  Przychód na koniec okresu sprawozdawczego ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawans owania
  realizacji kontraktu, z uwzględnieniem przewidywanej marży zysku. Prawidłowość przyjętej metody
  ustalania stopnia zaawansowania wykonania usługi oraz przewi dyw anych całkowitych kosztów
  i przychodów z realizacji usługi jest weryfikowana najpóźniej na dzień bilansowy. Ewentualne korekty
  wynikające z weryfikacji wpłyną na wynik finansowy okresu sprawozdawcz ego, w którym ich dokonano.
   Pozostałe przychody operacyjne i finansowe
   Pozostałe przychody i zyski operacyjne
  Są to przychody okresu sprawozdawczego pośrednio związane z działalnością gospodarczą, w tym np.:
  przychody i zyski z inwestycji;
  rozwiązywanie niewykorzystanych rezerw ora z odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości
  aktywów, utworzonych uprzednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych;
  zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych;
  otrzymane dofinansowania i rozliczenia międzyokresowe dofinan sowań i inne.

   Pozostałe przychody finansowe
  Stanowią przede wszystkim przychody związane z finansowaniem działalności poszczególnych Spółek
  Grupy, w tym np.:
  Zyski z różnic kursowych;
  Zyski z realizacji oraz wyceny do wartości godziwej instrumentów pochod nych zabezpieczających;
  Odsetki - przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty
  należnej, zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej. Heżeli należność traci na wartości, Grupa
  obniża jej wartość bilansową do poziomu wartości odzyskiwanej, równej oszacowanym przyszłym
  przepływom pieniężnym zdyskontowanym według pierwotnej efektywnej stopy procentowej


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  26

  instrumentu, a następnie stopniowo rozl icza się kwotę dyskonta w korespondencji z przychodami
  z tytułu odsetek.
  Dywidendy - przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione
  prawo akcjonari uszy do otrzymania płatności;
  Inne.
   Dotacje państwowe
  Dotacje państwowe ujmuje się w momencie, w którym istnieje uzasadnione przekonanie, że spełnione
  zostały warunki związane z dotacją oraz, że dotacja zostanie otrzymana. Dotacje są ujmowane
  w sprawozdaniu finansowym w sposób zapewniający współmierność z odpowiadającymi im kosztami,
  które w zamierzeniu m ają być kompe nsowane przez dotacje.
  Jeżeli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas jej wartość godziwa jest ujmowana na koncie
  rozliczeń międzyokresowych przychodów, a następnie stopniowo, drogą równych odpisów rocznych, jest
  odnoszona do rachu nku zysków i strat prz ez szacowany okres użytkowania związanego z nią składnika
  aktywów.
   Koszty
  Koszty ujmuje się w rachunku zysków i strat na podstawie bezpośredniego lub pośredniego związku
  pomiędzy poniesionymi kosztami a osiągniętymi przychodami. Całkowity koszt sprzedanyc h produktów,
  towarów i materiałów stanowi:
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów;
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów;
  Koszty sprzedaży
  Koszty ogólnego zarządu.

   Pozostałe koszty operacyjne i finansowe
   Pozostałe koszty i straty operacyjne
  Są to kos zty okresu sprawozdawczego pośrednio związane z działalnością operacyjną, w tym np.:
  straty z inwestycji;
  utworzone rezerwy, kary i odszkodowania;
  odpisy z tytułu utraty wartości aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności, udziałów
  w jednostkach zależnych;
  straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych;
  przekazane darowizny , dofinansowania i inne.
   Pozostałe koszty finansowe
  Stanowią przede wszystkim koszty związane z finansowaniem działalno ści poszczególnych Spółek Grupy,
  w tym np.:
  Straty z różnic kursowych;
  Straty z realizacji oraz wyceny do wartości godziwej instrumentów pochodnych zabezpieczających;
  Odsetki od pożyczek, kredytów i innych źródeł finansowania, w tym dyskonto zobowiązań;
  Inne.


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  27

   Zysk/strata brutto ze sprzedaży
  Zysk/strata brutto ze sprzedaży to różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży (produkcji, usług oraz
  materiałów i towarów) realizowanej na działalności podstawowej a kosztem wytworzenia sprzedanych
  produktów i usług oraz sprzedanych towarów i materiałów.
   Zysk/strata na działalności operacyjnej
  Zysk na działalności operacyjnej kalkulowany jest przed uwzględnieniem kosztów i przychodów
  finansowych.
   Podatki
  Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek odroczony.
   Segmenty działalności
  Informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów
  sprawozdawczości wewnętrznej.
   Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczący ch
  przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

   Standardy i interpretacje zastoso wane po raz pierwszy w roku 2018 :

  Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów :
  Niniejsze sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwie rdzonych przez Unię
  Europejską Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów
  Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji, które zostały wydane i obowiązują
  za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2018 ro ku.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe nie uwzględnia wymienionych poniżej standardów i interpretacji,
  które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź zostały zatwierdzone przez Unię
  Europejską, ale nie weszły w życie do dnia bilansowego.
  W odni esieniu do standardów i interpretacji, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, które
  wchodzą w życie po dniu bilansowym, Spółka nie skorzystała z możliwości ich wcześniejszego
  zastosowania.
  Opublikowane Standardy i =nterpretacje, które zostały w ydane, ale jeszcze nie obowiązują i nie zostały
  wcześniej zastosowane przez Spółkę:
  Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską

  • MSSF 16 „Leasing” zostały przyjęty Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1986 z dnia
  31 października 2017 r. i wchodzi w życie dla okresów rozpoczynających się z dniem
  1 stycznia 2019 roku lub po tym dniu ,  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  28

  • Zmiany do MSSF 9 "W cześniejsze spłaty z ujemną rekompensatą” zostały przyjęte
  Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/498 z dnia 22 marca 2018 r. i wchodzą w życie dla okresów
  rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 roku lub po tym dniu .


  Standardy i interpretacje, które nie są jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską

  • Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w podejściu do podatku dochodowego” została
  opublikow ana przez RMSR 7 czerwca 2017 roku i ma obowiązywać za okresy roczne
  rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2019 roku lub po tym dniu ,
  • Zmiany do MSR 28 “D ługoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach ” zostały opublikow ane przez RMSR 12 października 2017 roku i mają
  obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 roku lub po
  tym dniu ,
  • MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” został opublikowany przez RMSR 18 maja 2017 roku i ma
  obowiązywać dla okr esów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2021 roku lub tym
  dniu,
  • Roczne poprawki MSSF 2015 -2017 zostały opublikowane przez RMSR 12 grudnia 2017 roku i
  mają obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 roku l ub
  po tym dniu,
  • Zmiany do MSR 19 – zmiany w programie pracowniczym, jego ograniczenia lub rozliczenia .
  Zostały opublikowane przez RMSR 7 lutego 2018 roku i mają obowiązywać za okresy roczne
  rozpoczynające się z dniem 1 styc znia 2019 roku lub po tym dni u,
  • Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach
  Sprawozdawczości Finansowej (opublikowane dnia 29 marca 2018 roku) mające zastosowanie
  dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później.

  13. Wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym
  sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w stosunku do euro, ustalanych przez
  Narodowy Bank Polski .
  Wybrane dane finansowe prezentowane w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  przeliczono na walutę w następujący sposób:
   pozycj e skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego
  kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy :
   w dniu 29 cze rwca 2018 roku 1 EUR = 4,3616
   w dniu 29 grudnia 2017 roku 1 EUR = 4,1709
   w dniu 30 czerwca 2017 roku 1 EUR = 4,2265

   pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat , skonsolidowanego sprawozdania
  z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
  przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  29

  przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie
  sprawozdawczym :
   w okresie o d 1 stycznia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. 1 EUR = 4,2395
   w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 1 EUR = 4,2474

  14. Wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
  finansowej , skonsolid owanego rachunku zyskó w i strat, skonsolidowanego spraw ozdania z
  całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych ze
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na euro,
  ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia
  Wymienione pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
  ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy. Wymienione pozycje
  skonsolidowanego rachunku zysków i strat , skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
  oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono po kursie stanowiącym
  średnią arytmetyczną ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski średnich kursów euro na dzień kończący
  każdy miesiąc roku obrotowego.

  WYBRANE DANE FINANSOWE
  w tys. zł w tys. EUR
  półrocze
  narastająco
  /2018 okres od
  2018 -01-01 do
  2018 -06-30
  półrocze
  narastająco
  /2017 okres od
  2017 -01-01 do
  2017 -06-30
  półrocze
  narastająco
  /2018 okres od
  2018 -01-01 do
  2018 -06-30
  półrocze
  narastająco
  /2017 okres od
  2017 -01-01 do
  2017 -06-30
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 338 24 870 5 269 5 855
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 937 (707) 693 (166)
  Zysk (strata) brutto 2 774 (306) 654 (72)
  Zysk (strata) netto akcjonariuszy Jednostki Do minującej 7 093 149 1673 35
  Całkowity dochód razem 4 620 122 1 090 28
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (63 2) (6 182) (149) (1 455)
  Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 6 057 277 1 429 65
  Przepływy środków pi eniężnych z działalności finansowej (8 85 6) (83) (2 089) (20)
  Przepływy pieniężne netto razem (3 43 1) (5 988) (809 ) (1 410)
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,94 0,19 2,11 0,04
  Stan na
  2018 -06 -30
  Stan na
  2017 -12 -31
  Stan na
  2018 -06 -30
  Stan na
  2017 -12 -31
  Aktywa razem 75 607 92 659 17 335 22 216
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 230 892 253 443 52 937 60 765
  Zobowiązania długoterminowe 10 261 14 452 2 353 3 465
  Zobowiązania krótkoterminowe 220 631 238 991 50 585 57 300
  Kapitał własn y (155 285) (16 0 784 ) (35 603) (38 549 )
  Kapitał zakładowy 3 412 3 412 782 818
  Liczba akcji (w szt) 793 450 793 450 793 450 793 450
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)* (194,64) (202,69 ) (44,63) (48,60 )
  *Przy obliczeniu wartości księgowej 1 akcji Kapitał własny został pomniejszony o Kapitał mniejszości


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  30


  15. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących
  przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

  Śródroczne s konsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzo ne za pierwsze półrocze 201 8,
  obejmujące dane porównawcze za pierwsze półrocze 20 17 r. nie zawiera innych różnic pomiędzy
  ujawnionymi danymi oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad rachunkowości, niż te opisane
  w sprawozdaniu i notach.

  16. Data z atwierdzenia sprawozdania do publikacji
  Datą zatwierdzenia do publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest dzień 31 .08 .201 8 r.  Prezes Zarządu – Marek Pawlik  Głó wny Księgowy – Krzysztof Czaja  Tarnów, dnia 31 .08.201 8 r.


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  31


  II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  AKTYWA Nota

  stan na
  201 8-06-30
  koniec
  półrocza
  /201 8

  stan na
  201 7-12-31
  koniec roku
  /201 7

  stan na
  2017 -06-30
  koniec
  półrocza
  /2017

  AKTYWA TRWAŁE 36 66 6 45 522 46 653
  Rzeczowe aktywa trwałe 1 21 528 26 281 27 266
  Wartości niematerialne 2 636 696 777
  Wartość firmy 3 6 926 6 926 6 926
  Prawo wieczystego użytkowania gruntu 4 1 445 5 370 5 370
  Nieruchomości inwestycyjne 5 6 000 6 106 6 212
  Należności dł ugoterminowe 6,12 0 0 0
  Inwestycje długoterminowe 7 0 0 5
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 131 143 97
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 0 0 0
  AKTYWA OBROTOWE 38 941 47 012 48 695
  Zapasy 10 10 779 6 890 7 921
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 11,12 23 751 30 266 29 983
  Należności z tytułu podatku dochodowego od osób
  prawnych
  11 0 0 0
  Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług
  budowlanych
  11 722 3 059 1 817
  Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 0 0 0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 2 802 6 233 7 960
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 887 564 1 014
  AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 0 125 0

  SUMA AKTYWÓW 75 607 92 659 95 348


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  32

  PASYWA Nota
  stan na
  2018 -06-30
  koniec
  półrocza
  /2018
  stan na
  2017 -12-31
  koniec roku
  /2017
  stan na
  2017 -06-30
  koniec
  półrocza
  /2017

  KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM (155 285) (160 784) (166 199)
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
  dominującej (154 438) (160 82 1) (166 238)
  Kapitał podstawowy 19 3 412 3 412 3 412
  Kapitał zapasowy 20 77 929 77 929 77 929
  - w tym z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości
  nominalnej 50 648 50 648 50 648
  Kapitał z aktualizacji wyceny 21 832 832 832
  Niepodzielony wynik z lat u biegłych (243 704) (243 273) (248 560)
  Wynik finansowy netto akcjonariuszy jednostki dominującej 7 093 279 149
  Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych 22 (847) 37 39
  - w tym wynik netto akcjonariuszy mniejszościowych ( 2 473) (20) (27)
  ZOBOWI ĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 261 14 452 20 036
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 2 262 4 133 3 922
  Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 25 427 427 427
  Pozostałe rezerwy długoterminowe 26 7 572 9 869 15 619
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 27 0 0 0
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu 28 0 23 68
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 30 220 631 238 991 241 511
  Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń
  pracowniczycU
  31 245 315 209
  Pozostałe rez erwy krótkoterminowe 32 31 268 37 754 32 251
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i
  pożyczek 33 56 078 65 545 74 577
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
  finansowego
  34 627 676 230
  Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe 52 852 52 852 53 325
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania
  35 71 659 73 377 74 482
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób
  prawnych
  434 430 430
  Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług
  budowlanycU
  191 21 0
  Zal iczki otrzymane 14 16 86
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 559 1 196 1 406
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 120 5 789 3 392
  Rozliczenia międzyokresowe 36 584 1 020 1 123

  SUMA PASYWÓW 75 607 92 659 95 348
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  33


  III. SKONSOLIDO WANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Wariant kalkulacyjny Nota
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów, w tym:
  22 338 24 870
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 38 22 016 24 619
  Przychody nett o ze sprzedaży towarów i materiałów 39 322 251
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
  tym:
  40 21 377 23 778
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21 236 23 506
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 141 272
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 961 1 092
  Koszty sprzedaży 273 224
  Koszty ogólnego zarządu 3 812 3 650
  Zysk (strata) ze sprzedaży (3 124) (2 782)
  Pozostałe przychody operacyjne 41 11 090 12 472
  Pozostałe koszty operacyjne 42 5 029 10 397
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 937 (707)
  Przychody finansowe 43 18 099 982
  Koszty finansowe 44 329 581
  Zysk(strata) na sprzedaży całości lub części udziałów (17 933) 0
  Zysk (strata) brutto 2 774 (306)
  Podatek dochodowy 46 (1 846) (428)
  Zysk/Strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych 48 0
  Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej 4 620 122
  Zysk/(Strata) z działalności zaniechanej 0 0
  Zysk/(Strata) netto za okres obrotowy 4 620 122
  z tego:
  Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszościowych (2 473) (27)
  Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 49 7 093 149
  IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

  Wyszczególnienie 01.01.2018
  30.06.2018
  01.01.2017
  30.06.2017
  Zysk (Strata) netto za okres 4 620 122
  Inne całkowite dochody 0 0
   Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników
  aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 0
  Inne całkowite dochody za okres 0 0
  Całkowity dochód przypadający na: 4 620 122
   akcjonariuszom podmiotu dominującego (2 473) 149
   udziały niekontrolujące 7 093 (27)


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  34


  V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: (63 2) (6 182)
  Zysk (strata) brutto 2 774 (306)
  Korekty razem: (3 40 6) (5 876)
  1.Udziały w zyskach /stratach netto jednostek wycenionych
  metodą praw własności
  0 0
  2. Amortyzacja 1 676 1 878
  3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0
  4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 211 37
  5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1 089 73
  6. Zmiana stanu rezerw (10 91 8) (8 641)
  7. Zmiana stanu zapasów (3 845) (2 458)
  8. Zmiana stanu należności 8 757 (2 666)
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek
  i kredytów
  (1 612 ) 5 465
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (746) 101
  11. Podatek dochodowy 1 84 6 258
  12. Inne ko rekty 136 77
  13. Zysk (strata) mniejszości 0
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (63 2) (6 182)
  Przepływ środków pieniężnyc h z działalności inwestycyjnej: 6 057 277
  Wpływy 6 299 557
  1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych
  6 299 557
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0 0
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
  a) w jednostkach powiązanych 0 0
  b) w pozostałych jednostkach 0 0
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
  Wydatki 242 280
  1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych
  242 280
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0 0
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
  a) w jednostkach powiązanych 0 0
  b) w pozostałych jednostkach 0 0
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 057 277
  Przepływy środków pieniężnych z działalnośc i finansowejJ (8 85 6) (83)
  Wpływy 704 3
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów
  kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  700 0
  2. Kredyty i pożyczki 0 0
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
  4. Inne wpływ y finansowe 4 3
  Wydatki 9 560 86
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  35

  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
  zysku
  0 0
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 9 466 0
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 72 71
  8. Odsetki 22 15
  9. Inne wydatki finansowe 0 0
  Środki pieniężne netto z działalności finan sowej (8 85 6) (83)
  Przepływy pieniężne netto razem (3 43 1) (5 988)
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (3 43 1) (5 988)
  Środki pieniężne na początek okresu 6 233 13 948
  Środki pieniężne na koniec okresu 2 802 7 960  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  36

  VI. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDA NIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Kapitał
  akcjonariuszy
  mniejszościowych
  Kapitał
  własny
  razem

  Kapitał
  podstawowy
  Kapitał zapasowy
  Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny
  Różnice
  kursowe z
  przeliczen ia
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy
  Razem
  Kapitał z
  emisji akcji
  powyżej
  ich
  wartości
  nominalnej
  Pozostały
  kapitał
  zapasowy
  stan na 01 stycznia 2018 3 412 50 648 27 281 832 0 (242 994) (160 821) 37 (160 784)
  Zysk (strata) netto za okres 7 0 93 7 093 (2 473) 4 620
  Inne całkowite dochody za
  okreV
  0 0
  Całkowity dochód za okres 7 093 7 093 ( 2 473) 4 620
  Dywidendy
  Pozostałe zmiany (710) (710) 1 589 879
  Transakcje z właścicielami za
  okres (710) (710) 1 589 879
  stan na 30 czerwca 2018 3 412 50 648 27 281 832 0 (236 611) (154 438) (847) (155 285)  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  37


  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Kapitał
  akcjonariuszy
  mniejszościowych
  Kapitał
  własny
  razem

  Kapitał
  podstawowy
  Kapitał zapasowy
  Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny
  Różnice
  kursowe z
  przeliczenia
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy
  Razem
  Kapitał z
  emisji akcji
  powyżej
  ich
  wartości
  nominalnej
  Pozostały
  kapitał
  zapasowy
  stan na 01 stycznia 2017 3 412 50 648 27 281 832 0 (247 544) (165 371) 55 (165 316)
  Zysk (strata) netto za okres 279 279 (20) 259
  Inne całkowite dochody za
  okreV 0 0 0 0
  Całkowity dochód za okres 279 279 (20) 259
  Dywidendy 0 0 0 0
  Pozostałe zmiany 4 271 4 271 2 4 2 73
  Korekty konsolida cyjne
  Stan na 31 grudzień 2017 3 412 50 648 27 281 832 0 (242 994) (160 821) 37 (160 784)

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  38


  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Kapitał
  akcjonariuszy
  mniejszościowych
  Kapitał
  własny
  razem

  Kapitał
  podstawowy
  Kapitał zapasowy
  Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny
  Różnice
  kursowe z
  przeliczenia
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy
  Razem
  Kapitał z
  emisji akcji
  powyżej
  ich
  wartości
  nominalnej
  Pozostały
  kapitał
  zapasowy
  stan na 01 stycznia 2017 3 412 50 648 27 281 83 2 0 (247 544) (165 371) 55 (165 316)
  Korekta bł ędu podstawowego
  Saldo na dzień 01 stycznia 201 7
  po zmianach
  3 412 50 648 27 281 832 0 (247 544) (165 371) 55 (165 316)
  Zysk (strata) netto za okres 149 149 (27) 122
  Inne całkowite dochody za
  okreV

  Całkowity dochód za okres 0 0 0 149 107 (27) 122
  Dywidendy
  Pozostałe zmiany (1 016) (1 016) 11 (1 005)
  Transakcje z właścicielami za
  okres
  (1 016) (1 016) 11 (1 005)
  stan na 30 czerwca 2017 3 412 50 648 27 281 832 0 ( 248 411) (166 238) 39 (166 199)  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  39

  VII. NOTY OBJAŚNIAJĄC E
  W poniższych notach stany początkowe poszczególnych wartości bilansowych Spółki podlegającej
  konsolidacji po raz pierwszy, zostały wykazane w notach Grupy w pozycji „zwiększenia”. Stany Spółek,
  które zostały sprzedane lub utracono kontrolę i nie podlegają konsolidacji zostały wykazane w notach
  Grupy w pozycji „zmniejszenia”.
  Nota 1 - do pozycji aktywów “ Rzeczowe aktywa trwałe”

  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  1. Środki trw ałe, w tym 21 528 26 281 27 266
  a) grunty 869 905 905
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej,wodnej 12 268 17 314 17 507
  c) urządzenia techniczne i maszyny 3 192 3 565 4 080
  d) środki transportu 585 791 949
  e) inne środki trwałe 4 614 3 706 3 825
  - w tym środki trwałe w budowie 1 889 1 354 2 201
  Rzeczowe aktywa trwałe razem 21 528 26 281 27 266

  Nota 1.1 Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)

  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  Grunty

  Budynki,
  lokale i
  obiekty
  inżyn.
  lądowej
  Urządzenia
  techniczne
  i maszyny
  Środki
  transportu
  Inne
  środki
  trwałe
  Razem
  Wartość brut to na początek okresu
  01.01.2018 905 27 127 19 664 7 620 9 805 65 121
  Zwiększenia 0 0 180 279 1 052 1 511
  Zmniejszenia 36 6 902 243 814 9 8 004
  Wartość brutt o na koniec okresu 869 20 225 19 601 7 085 10 848 58 628
  Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
  na początek okresu 0 9 624 15 388 6 796 4 089 35 897
  Zwiększenia 0 354 548 279 181 1 362
  Zmniejszenia - umorzenie środków
  trwałych likwidowanych/sprzedanych
  0 2 210 238 608 46 3 102
  Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
  na koniec okresu
  0 7 768 15 698 6 467 4 224 34 157
  Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  na początek okresu 0 189 711 33 2 010 2 943
  Zwiększenia – odpis aktualizacyjny 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszen ia 0 0 0 0 0 0
  Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  na koniec okresu
  0 189 711 33 2 010 2 943  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  40

  Wartość netto na początek okresu 905 17 314 3 565 791 3 706 26 281
  Wartość netto na koniec okresu
  30.06.2018
  869 12 268 3 192 585 4 614 21 528  ZMIAN Y ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  Grunty

  Budynki,
  lokale i
  obiekty
  inżyn.
  lądowej
  Urządzenia
  techniczne
  i maszyny
  Środki
  transportu
  Inne
  środki
  trwałe
  Razem
  Wartość brutto na początek okresu
  01.01.2017 905 26 812 19 845 10 115 10 392 68 069
  Zwiększenia 0 315 229 113 335 992
  Zmniejszenia 0 0 410 2 608 922 3 940
  Wartość brutto na koniec okresu 905 27 127 19 664 7 620 9 805 65 121
  Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
  na początek okresu 0 8 624 14 511 8 478 4 541 36 154
  Zwiększenia 0 1 000 1 247 493 316 3 056
  Zmniejszenia - umorzenie środków
  trwałych likwidowanych/sprzedanych
  0 0 370 2 175 768 3 313
  Skumulowana amortyzacja
  (umorzenie) na koniec okresu
  0 9 624 15 388 6 796 4 089 35 897
  Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  na początek okresu 0 189 722 70 2 03 3 3 014
  Zwiększenia – odpis aktualizacyjny 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia 0 0 11 37 23 71
  Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  na koniec okresu
  0 189 711 33 2 010 2 943
  Wartość netto na początek okresu 905 17 999 4 612 1 567 3 818 28 901
  Wartość netto na koniec okresu
  31.12.201 7
  905 17 314 3 565 791 3 706 26 281


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  41

  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  Grunty

  Budynki,
  lokale i
  obiekty
  inżyn.
  lądowej
  Urządzenia
  techniczne
  i maszyny
  Środki
  transportu
  Inne
  środki
  trwałe
  Razem
  Wartość brutto na początek okresu
  01.01.2017 905 26 812 19 845 10 115 10 392 68 069
  Zwiększenia 0 8 174 109 239 530
  Zmniejszenia 0 1 170 1 860 216 2 247
  Wartość brutto na koniec okresu 905 26 819 19 849 8 364 10 415 66 352
  Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
  na początek okresu 0 8 62 4 14 511 8 478 4 541 36 154
  Zwiększenia 0 499 691 326 183 1 699
  Zmniejszenia - umorzenie środków
  trwałych likwidowanych/sprzedanych
  0 0 146 1 455 167 1 768
  Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
  na koniec okresu
  0 9 123 15 056 7 349 4 557 36 085
  Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  na początek okresu 0 189 722 70 2 033 3 014
  Zwiększenia – odpis aktualizacyjny 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia 0 0 9 4 0 13
  Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  na koniec okresu
  0 189 713 66 2 033 3 001
  Wartość netto na po czątek okresu 905 17 999 4 612 1 567 3 818 28 901
  Wartość netto na koniec okresu
  30.06.2017
  905 17 507 4 080 949 3 825 27 266

  Nota 1.2 Struktura własnościowa bilansowych środków trwałych

  STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ŚRODKÓW
  TRWAŁYCH 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  a) własne 21 184 25 891 26 793
  b) obce, w tym: 344 390 473
  - używane na podstawie umowy leasingu 344 390 473
  Rzeczowe aktywa trwałe razem 21 528 26 281 27 266


  Nota 1.3 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo – nie występują

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  42

  Nota 2 - do pozycji aktywów “Wartości niematerialne”
  Nota 2.1 Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych)

  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH 30.06.2018 31.12.2017
  30.06.2017
  Wartość brutto na początek okresu 2 628 2 638 2 638
  Zwiększenia 0 0 0
  Zmniejszenia 2 10 0
  Wartość brutto na koniec okresu 2 626 2 628 2 638
  Skumulowana amortyzacja (umorzenie) Sp
  początek okresu
  1 932 1 781 1 781
  Zwiększenia 60 161 80
  Zmniejszenia - umorzenie wartości
  niematerialnych
  likwidowanych/sprzedanych
  2 10 0
  Skumulowana amortyzacj a (umorzenie) Sk
  koniec okresu
  1 990 1 932 1 861
  Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Sp
  początek okresu
  0 0 0
  Zwiększenia – odpis aktualizacyjny 0 0 0
  Zmniejszenia 0 0 0
  Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Sk
  koniec okresu
  0 0 0
  Wartość nett o na początek okresu 696 857 857
  Wartość n etto na koniec okresu 636 696 777


  Nota 2.3 Wartości niematerialne (struktura własnościowa)

  STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA WARTOŚCI
  NIEMATERIALNYCH 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.201 7
  a) własne 636 696 777
  Wartości ni ematerialne razem 636 696 777

  WARTOŚCI NIEMATERIALNE 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  1 1. Koszty prac rozwojowych 0 0 0
  2 Inne wartości niematerialne 636 696 777
  3 Zaliczki na wartości niematerialne 0 0 0
  4 Wartości niematerialne razem 636 696 777  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  43

  Nota 3 - do pozycji aktywów "Wartość firmy"
  WARTOŚĆ FIRMY 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.201 7
  1. Wartość firmy związana z nabyciem
  przedsiębiorstwa lub jego
  zorganizowanej części
  6 926 6 926 6 926
  Wartość firmy raY em 6 926 6 926 6 926

  Nota 3.1 Zmiany wartości firmy

  Wartość firmy nie uległa zmianie.

  Nota 4 - do pozycji aktywów "Prawo wieczystego użytkowania gruntu"

  PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.2017
  1 445 5 370 5 370

  Nota 4.1 Zmiany wartości prawa wieczystego użytkowania gruntu

  ZMIANY WARTOŚCI PRAWA WIECZYSTEGO
  UŻYTKOWANIA GRUNTU 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  Wartość brutto na początek okresu 5 439 5 439 5 439
  Zwiększenia 0 0 0
  Zmniejszenia 3 925 0 0
  Wartość bru tto na koniec okresu 1 514 5 439 5 439
  Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek
  okresu
  69 69 69
  Zwiększenia 0 0 0
  Zmniejszenia - umorzenie wartości prawa
  wieczystego użytkowania gruntu
  likwidowanego/sprzedanego
  0 0 0
  Skumulowana amortyzacja (um orzenie) na koniec
  okresu
  69 69 69
  Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek
  okresu
  0 0 0
  Zwiększenia – odpis aktualizacyjny 0 0 0
  Zmniejszenia 0 0 0
  Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec
  okresu
  0 0 0
  Wartość netto na początek okresu 5 370 5 370 5 370
  Wartość netto na koniec okresu 1 445 5 370 5 370  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  44


  Nota 5 - do pozycji aktywów „Nieruchomości inwestycyjne”
  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.2017
  a) grunty 1 876 1 876 1 875
  b) budynki, lokale i obiekty i nżynierii lądowej i
  wodnej
  4 124 4 230 4 337
  Nieruchomości inwestycyjne razem 6 000 6 106 6 212

  Nota 5.1 Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych


  ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI
  INWESTYCYJNYCH 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.2017
  Stan na początek okresu 6 9 62 7 270 7 270
  Zwiększenia z tytułu: 0 0 0
  -zakupów 0 0 0
  Zmniejszenia z tytułu: 12 308 0
  -sprzedaży 12 308 298
  Wartość brutto na koniec okresu 6 950 6 962 6 972
  Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek
  okresu 856 663 663
  Zwiększenie z tytułu: 96 195 98
  -amortyzacji 96 195 98
  Zmniejszenia z tytułu: 2 2 1
  -umorzenie 2 2 1
  Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec
  okresu 950 856 760
  Odpisy z tytulu trwałej utraty wartości na początek
  okresu 0 0 0
  Odpisy z tytułu trwałej ut raty wartości na koniec
  okresu 0 0 0
  Wartość netto na początek okresu 6 106 6 607 6 607
  Wartość netto na koniec okresu 6 000 6 106 6 212
  Nota 6 - do pozycji aktywów „Należności długoterminowe”

  Nie występują

  Nota 7 - do pozycji aktywów „Inwestycje d ługoterminowe”

  Nota 7.1 Długoterminowe aktywa finansowe
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  45

  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.2017
  1. w pozostałych jednostkach 0 0 5
  - udziały lub akcje 0 0 5
  Długoterminowe aktywa finansowe razem 0 0 5

  Nota 7.2 Udziały lub ak cje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności –nie
  występują


  Nota 7.3 . Długoterminowe aktywa finansowe

  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.2017
  a) w pozostałych jednostkach 0 0 5
  - udziały lub akcje 0 0 5
  - udzielone pożyczki 0 0 0
  Długoterminowe aktywa finansowe razem 0 5 5


  Nota 7.4 . Zmiana stanu długot erminowych aktywów finansowych

  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW
  FINANSOWYCH 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.201 7
  1. Stan na początek okresu 0 5 5
  2. Zwiększenia ( z tytułu) 0 0 0
  3. Zmniejszenia (z tytułu) 0 5 0
  a) sprzedaż 0 5 0
  4. Stan na koniec okresu 0 0 5  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  46

  Nota 7.5 . Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych – dane według stanu na dzień 30.06.201 8 r.

  L.p. Nazwa Siedziba Przedm iot
  przedsiębiorstwa
  Charakter
  powiązania
  Metoda
  konsolidacji
  Data
  objęcia
  kontroli
  Wartość
  udziałów/akcji
  wg ceny
  nabycia
  Korekty
  aktualizujące
  wartość
  Wartość
  bilansowa
  udziałów/akcji
  Procent
  posiadanego
  kapitału
  udział w
  liczbie
  ogólnej
  głosów na
  walny m
  zgromadzeniu
  1
  ABM INVEST
  Tarnów
  Sp. z o.o.
  Tarnów działalność
  deweloperska zależna pełna 2007 2 900 (2 084) 816 100 100
  2 Trans Solid
  Sp. z o.o. Dębno
  Usługi
  transportowo -
  sprzętowe oraz
  gospodarka
  odpadowa
  zależna pełna 2000 40 (40 ) 0 19,05 19,05
  3 EB RADYMNO
  Sp. z o. o Radymno
  Produkcja
  wyrobów
  betonowych
  zależna pełna 2010 2 700 0 2 700 100 100
  4 PRIB Sp. z o. o Dębno
  roboty
  inżynieryjne,
  instalacyjne i
  drogowe
  zależna pełna 2010 20 196 (20 056 ) 140 24,53 24,53

  W I -szym półroczu roku 2018 Spółka nie dokonywała korekt aktualizujących wartość udziałów w jednostkach podporządkowanych.  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  47


  L.p Nazwa jednostki
  Kapitał własny jednostki na dzień 30.06.201 8 roku, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  jednostki w tym:
  kapitał
  zakładowy
  Ka pitał z
  aktualizacji
  wyceny
  kapitał
  zapasowy
  pozostały kapitał własny, w tym:
  zysk/strata
  z lat
  ubiegłych
  zysk/strata
  netto
  zobowiązania
  długoterminowe
  zobowiązania
  krótkoterminowe
  1 ABM INVEST Tarnów Sp. z o.o. 548 2 900 0 0 (2 352) ( 2 334) (18) 252 0 207
  2 TRANS SOLID Sp.z o.o. 884 210 0 3 851 (3 177) (3 111) (66) 771 0 647
  3 EB RADYMNO Sp. z o.o 2 737 605 492 1 909 (269) (236) (33) 864 0 864
  4 PRIB Sp. z o.o (2 070) 1 140 37 0 (3 247) (41) (3 206) 7 925 0 6 185


  L.p Na zwa jednostki
  należności jednostki w tym:
  aktywa
  jednostki
  razem
  przychody
  ze
  sprzedaży
  nieopłacona
  wartość
  udziałów/akcji
  otrzymane
  lub należne
  dywidendy
  od jednostki
  za ostatni
  rok

  należności
  długoterm
  i-nowe
  należności
  krótkoter
  minowe


  1 ABM INVEST Tarnów Sp. z o.o. 23 0 23 800 33 0 0
  2 TRANS SOLID Sp.z o.o. 432 0 432 1 655 839 0 0
  3 EB RADYMNO Sp. z o.o 1 304 0 1 304 3 600 2 818 0 0
  4 PRIB Sp. z o.o 4 470 0 4 470 5 855 5 952 0 0


  Nota 7.6 Udziały lub akcje w pozostałyc h jednostkach
  Nie występują.  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  48


  Nota 7.7 . Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)

  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  (struktura walutowa) 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.2017
  a) w walucie polskiej 0 0 5
  b) w wa lutach obcych 0 0 0
  Długoterminowe aktywa finansowe razem 0 0 5


  Nota 7.8 . Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności)


  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  (według zbywalności) 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.201 7
  1. z nieograniczoną zbywalnością - notowane na
  giełdach (wartość bilansowa) 0 0 0
  2. z nieograniczoną zbywalnością - notowane na
  rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 0
  3. z nieograniczoną zbywalnością - nienotowane na
  rynku regulowanym (wart ość bilansowa) 0 0 5
  a) akcje 0 0 5
  - korekty aktualizujące wartość za okres 0 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0 5
  - wartość według cen nabycia 0 0 5
  - odpisy aktualizujące wartość za okres 0 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0 0
  4. z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 0
  Wartość według cen nabycia razem 0 0 5
  Wartość na początek okresu razem 0 0 5
  Odpisy aktualizujące wartość za okres raz em 0 0 0
  Wartość bilansowa razem 0 0 5  Nota 7.9 Udzielone pożyczki długoterminowe – nie występują  Noty 7.10 . =nne inwestycje długoterminowe – nie występują

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  49

  Nota 8 - do pozycji aktywów „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”

  AKTYWA Z TY TUŁU ODROCZONEGO PODATKU
  DOCHODOWEGO

  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego na początek okresu, w tym: 143 216 216
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku
  z ujemnymi różnicami przejściowymi z tytułu: 143 216 0
  - Rozliczenia międzyokresowe czynne 0 0 0
  - Odpisy aktualizujące należności 0 0 0
  - Strata podatkowa 0 0 0
  - Rozliczenia kontraktów długoterminowych 0 0 0
  - Rezerwy kosztowe 0 0 0
  - Niewypłacone wynagrodzeni a oraz inne
  świadczenia na rzecz pracowników 0 0 0
  - Rezerwy na świadczenia urlopowe i
  emerytalne 0 0 0
  - Rezerwy na zobowiązania 0 0 0
  - Dyskonto kaucji 143 216 216
  - Pozostałe 0 0 0
  b) odniesionych na kapitał własny w związku z
  uje mnymi różnicami przejściowymi 0 0 0
  2. Zwiększenia 0 0 0
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku
  z ujemnymi różnicami przejściowymi z tytułu: 0 0 0
  - Odsetki od pożyczki/kredytu 0 0 0
  - RMK czynne 0 0 0
  - Odpisy aktualizując e należności 0 0 0
  - Strata podatkowa 0 0 0
  - Rozliczenia kontraktów długoterminowych 0 0 0
  - Rezerwy kosztowe 0 0 0
  - Niewypłacone wynagrodzenia oraz inne
  świadczenia na rzecz pracowników 0 0 0
  - Rezerwy na świadczenia urlopowe i
  emerytalne 0 0 0
  - Rezerwy na zobowiązania 0 0 0
  - Dyskonto kaucji należności 0 0 0
  - Pozostałe 0 0 0
  b) odniesionych na kapitał własny w związku z
  ujemnymi różnicami przejściowymi 0 0 0
  3. Zmniejszenia 12 73 119  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  50

  1a) odniesione na w ynik finansowy okresu w
  związku z ujemnymi różnicami przejściowymi z tytułu: 12 73 0
  - Rozliczenia międzyokresowe czynne 0 0 0
  - Odpisy aktualizujące należności 0 0 0
  - strata podatkowa 0 0 0
  - Rozliczenia kontraktów długoterminowych 0 0 0
  - Rezerwy kosztowe 0 0 0
  - Niewypłacone wynagrodzenia oraz inne
  świadczenia na rzecz pracowników 0 0 0
  - Rezerwy na świadczenia urlopowe i
  emerytalne 0 0 0
  - Pozostałe 0 0 0
  - Myskonto kaucji 12 73 119
  1b) odniesione na kapitał własny 0 0 0
  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego na koniec okresu w tym: 131 143 97
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku
  z ujemnymi różnicami przejściowymi z tytułu: 131 143 0
  - Rozliczenia międzyokresowe czynne 0 0 0
  - Strata podatkowa 0 0 0
  - Rozliczenia kontraktów długoterminowych 0 0 0
  - Rezerwy kosztowe 0 0 0
  - Niewypłacone wynagrodzenia oraz inne
  świadczenia
  na rzecz pracowników
  0 0 0
  - Rezerwy na świadczenia urlopowe i
  emerytalne 0 0 0
  - Rezerwy na zobowiązania 0 0 0
  - Dyskonto kaucji należności 131 143 97
  - Rozliczenia międzyokresowe czynne 0 0 0
  - Pozostałe 0 0 0
  b) odniesionych na kapitał własny w związku z
  ujemnymi różnicami przejściowymi 0 0 0

  Przewidywanej da ty wygaśnięcia różnic przejściowych nie można jednoznacznie określić

  Nota 9 - do pozycji aktywów „Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe”

  Nie występują
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  51

  Nota 10 - do pozycji aktywów „Zapasy”

  ZAPASY 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.2017
  Materiały 4 203 3 241 2 687
  Półprodukty i produkty w toku 5 239 2 637 3 974
  Produkty gotowe 725 615 849
  Towary 81 41 47
  Zaliczki na dostawX 531 356 364
  Zapasy razem 10 779 6 890 7 921
  W tym: odpisy aktualizujące zapasy nierotujące
  powyżej 12 m -cy 761 857 857
  Warto ść odwróconych odpisów aktualizujących
  zapasy 96 0 0

  Zasadą przyjętą przez Grupę ABM SOLID jest tworzenie odpisów aktualizujących zapasy w ciężar
  rachunku zysków i strat jako pozostały koszt operacyjny, natomiast odwrócenie odpisów odnoszone jest
  w pozos tałe przychody operacyjne.

  Nota 11 - do pozycji aktywów „Należności krótkoterminowe”
  Nota 11 .1. Należności krótkoterminowe

  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.201 7
  a) od jednostek powiązanych 167 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 167 0 0
  - do 12 miesięcy 167 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0 0
  b) od pozostałych jednostek 23 584 30 266 29 983
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22 885 29 727 29 252
  - do 12 miesięcy 20 728 25 728 25 242
  - powyżej 12 m iesięcy 2 157 3 999 4 010
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń, w
  tym:
  32 3 153 40
  - z tytułu podatku dochodowego od osób
  prawnych 0 35 0
  - inne 376 386 691
  - dochodzone na drodze sądowej 0 0 0
  c) należne kwoty od odbiorców z tytułu wyceny usług
  budowlanych 72 2 3 059 1 817  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  52

  Należności krótkoterminowe netto razem 24 473 33 325 31 800
  d) odpisy aktualizujące wartość należności 51 905 46 165 55 380
  Należności krótkoterminowe brutto razem 76 378 79 490 87 180

  Not a 11 .2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJACYCH
  WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.201 7
  Stan odpisów aktualizujących na początek okre su 46 165 56 562 56 562
  Zwiększenia z tytułu: 7 51> 1 24D 23C
  - utworzenia nowych 7 510 1 246 235
  Zmniejszenia z tytułu: 1 77> 11 643 1 41E
  - rozwiązania 1 770 11 643 1 417
  Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu 51 905 46 165 55 380

  Nota 11 .2.1 Przyczyny utworzenia odpisów aktualizujących należności

  PRZYCZYNY UTWORZENIA NOWYCH ODPISÓW
  AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.2017
  - związanych z upadłością kontrahentów 2 0 0
  - związanych z zagrożonymi płatnościami 7 508 1 24 6 235
  Razem zwiększenia odpisów aktualizujących 7 510 1 246 235

  Nota 11 .2.2 Przyczyny odwrócenia odpisów aktualizujących należności

  PRZYCZYNY ODWRÓCENIA ODPISÓW
  AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.2017
  - w związku z zapłatą 829 4 695 1 417
  - w związku z zakończeniem postępowania w wyniku
  nieściągalności należności 941 6 871 0
  -inne w tym zmniejszenia spółek nie wchodzących
  do konsolidacji 0 77 0
  Razem zmniejszenia odpisów aktualizujących 1 770 11 643 1 417  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  53

  Nota 11 .3. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO
  (struktura walutowa) 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.2017
  a) w walucie polskiej 76 378 79 490 84 855
  b) w walutach obcych (po przeliczeniu na PLN) 0 0 2 325
  - EUR 0 0 2 325
  c) w walutach obcych
  - EUR 0 0 550
  Należności krótkoterminowe brutto razem (po
  przeliczeniu na PLN) 76 378 79 490 87 180

  Nota 11 .4. Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

  NAL EŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ( brutto)
  - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.2017
  Należności z tytułu dostaw i usług brutto o okresie
  spłaty:
  - do 1 miesiąca 6 639 4 814 12 433
  - powyżej 1 miesiąca do 3 mie sięcy 2 288 2 377 3 928
  - powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 801 1 216 2 206
  - powyżej 6 miesięcy do 1 roku 948 1 110 1 233
  - powyżej 1 roku 4 081 5 429 3 676
  - należności przeterminowane 60 200 60 946 61 196
  Należności z tytułu dostaw i usług razem (b rutto) 74 957 75 892 84 672
  Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu
  dostaw i usług 51 905 46 165 50 244
  Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 23 052 29 727 34 428

  Z uwagi na specyfikę działalności podstawowej Grupy Kapitałowej ABM S OLID (świadczenie usług
  budowlanych) nie jest możliwe precyzyjne określenie przedziału czasowego spłacania należności. Czas,
  na jaki udzielany jest kredyt kupiecki jest zazwyczaj każdorazowo negocjowany w ramach realizowanej
  umowy o budowę.

  Nota 11 .4.1. N ależności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) – z podziałem na należności
  niespłacone w okresie

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  54


  NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE Z TYTUŁU
  DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (brutto)
  niespłacone w okresie:
  30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.2017
  - do 1 m iesiąca 2 120 4 447 2 181
  - powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 225 1 945 258
  - powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 6 447 1 858 1 549
  - powyżej 6 miesięcy do 1 roku 651 1 928 1 304
  - powyżej 1 roku 49 757 50 768 55 904
  Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane
  razem (brutto) 60 200 60 946 61 196
  Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu
  dostaw i usług przeterminowane 51 905 46 165 50 244
  Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane
  razem (netto) 8 295 14 781 10 952

  Nota 12 „Należ ności sporne i przeterminowane – długoterminowe oraz krótkoterminowe”

  W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo - i krótkoterminowych) kwoty należności spornych
  oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dok onano odpisów
  aktualizujących i niewykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej” :


  NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.2017
  Należności z tytułu dostaw i usług
  przeterminowane razem (brutto) 60 200 60 946 61 196
  Odpisy akt ualizujące wartość należności z tytułu
  dostaw i usług przeterminowane 51 905 46 165 50 244
  Należności z tytułu dostaw i usług
  przeterminowane razem (netto) 8 295 14 781 10 952

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  55

  Nota 1 3 - do pozycji aktywów „Krótkoterminowe aktywa finansowe” oraz „Śr odki pieniężne i ich
  ekwiwalenty”

  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ORAZ
  ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.201 7
  1. W jednostkach zależnych 0 0 0
  2. W pozostałych jednostkach 0 0 0
  a) udziały lub akcje 0 0 0
  - w waluc ie polskiej 0 0 0
  - w walucie obcej 0 0 0
  b) należności z tytułu dywidend i innych udziałów
  w zyskacU
  0 0 0
  c) dłużne papiery wartościowe 0 0 0
  d) inne papiery wartościowe 0 0 0
  e) udzielone pożyczki 0 0 0
  - w walucie polskiej 0 0 0
  f) środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty 2 802 6 233 7 960
  g) przeznaczone do sprzedaży 0 0 0
  Krótkoterminowe aktywa finansowe razem 2 802 6 233 7 960

  Nota 13.1 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności ) –
  nie występują.

  Nota 14 - do pozycji aktywów „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”

  ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.201 7
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym: 2 802 6 233 7 960
  a) środki pieniężnie w kasie i na rachunkacU 1 681 1 676 4 255
  b) inne środki pieniężne 1 121 4 557 3 705
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem 2 802 6 233 7 960


  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  56

  Noty 14.1 Struktura walutowa środków pieniężnych

  ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE
  (struktur a walutowa) 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.201 7
  1. Środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach, w
  tym:
  1 681 1 676 4 255
  a) w kasie: 89 53 43
  - w walucie polskiej 89 53 43
  b) na rachunkach bankowych: 1 592 1 623 4 212
  - w walucie polskiej 1 592 1 623 4 212
  2. Inne środki pieniężne, w tym: 1 121 4 557 3 705
  - lokaty bankowe w walucie polskiej 1 121 4 557 3 705
  Razem środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne 2 802 6 233 7 960

  Nota 1 5 - do pozycji aktywów „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”

  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA
  MIĘDZYOKRESOWE 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 700 377 819
  - opłacone ubezpieczenia 199 244 201
  - opłacone czynsze 2 0 4
  - opłacone prenumeraty 2 1 3
  - odsetki od leasing 0 0 0
  - wieczyste użytkowanie gruntów 67 0 0
  - podatek od nieruchomości 277 0 338
  - fundusz socjalny 40 0 38
  - media 0 2 2
  - vat do rozliczenia w następnym okresie 65 65 65
  - inne 48 65 168
  2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 187 187 195
  - prowizje od gwarancji 0 0 3
  - koszty finansowe 151 159 164
  - pozostałe 36 28 28
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem 887 564 1 014

  Nota 16 - do pozycji aktywów „Aktywa przeznaczone do sprzedaży”
  AKTYWA
  PRZEZNACZONE DO
  SPRZEDAŻY
  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  Aktywa finansowe 0 125 0
  - udziały w spółce
  przeznaczone do
  sprzedaży
  0 125 0
  Aktywa trwałe 0 0 0
  Razem aktywa
  przeznaczone do
  sprzedaży
  0 125 0  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  57


  Nota 17 „ Działalność zaniechana ”

  Nie występuje .
  Nota 1 8 „Odpisy aktualizujące wartość aktywów’
  Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów ujętych/odwróconych jest
  istotna, należy ujawnić przyczyny ich utworzenia i odwrócenia .
  Kwoty ujętych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości poszczegó lnych grup aktywów zostały
  zaprezentowane w na stępujących notach:
   Nota 1.1 – odpisy środków trwałych
   Nota 7.8 – odpisy dotyczące długoterminowych aktywów finansowych
   Nota 11.2 ; 11.4 oraz nota 12 – odpisy dotyczące należności
   Nota 13.1 – odpisy dotyczące papierów wartościowych, udziałów oraz innych
  krótkoterminowych aktywów finansowych  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  58

  Nota 1 9 - do pozycji pasywów „ Kapitał podstawowy”
  Seria/
  emisja Rodzaj akcji
  Rodzaj
  uprzywilejowania
  akcji
  Rodzaj
  ograniczen
  ia praw do
  akcji
  Liczba akcji
  Wartość
  serii/emi sji
  wg wartości
  nominalnej
  Cena emisyjna 1 akcji Sposób pokrycia
  kapitału
  Data
  rejestracji
  Prawo do
  dywidendy
  (od daty)
  seria A imienne
  uprzywilejowane
  dwukrotnie co do
  głosu - 12 400 53 w zamian za udziały
  w ABM SOLID Sp. z o.o.
  wkład niepieniężny 14.0 8.2006 14.08.2006
  seria B imienne
  uprzywilejowane
  dwukrotnie co do
  głosu - 283 500 1 219 wkład niep ieniężny 14.08.2006 14.08.2006
  seria C imienne
  uprzywilejowane
  dwukrotnie co do
  głosu - 8 000 34 8 wkład pieniężny 14.08.2006 14.08.2006
  seria D imienn e
  uprzywilejowane
  dwukrotnie co do
  głosu - 59 865 257 6 wkład pieniężny 14.08.2006 14.08.2006
  seria E imienne
  uprzywilejowane
  dwukrotnie co do
  głosu - 11 916 51 w zamian za udziały
  w HYDRO SOLID Sp. z o.o. wkład niepieniężny 14.08.2006 14.08.2006
  seri a F imienne
  uprzywilejowane
  dwukrotnie co do
  głosu - 88 269 380 6 wkład pieniężn y 14.08.2006 14.08.2006
  seria G na okaziciela - - 154 500 665
  491 000 w zamian za udziały
  w ABM SOLID Sp. z o.o.
  491 000 - wkład
  niepieniężny
  14.08.2006 14.08.2006
  1 001 350 akcji za 6 1 001 350 - wkład
  pieniężny
  51 840 akcji w zamian za udziały
  w HYDRO SOLID Sp. z o.o.
  51 840 - wkład
  niepieniężny
  810 akcji za 6,00 810 - wkład
  pieniężny
  Seria H na okaziciela - - 175 000 753 29,50 wkład pieniężny 31.07.2007 31.07.2007
  Liczba akcji razem 793 450
  Kapitał zak ładowy razem na dzień 30.06.20 18 3 412
  Wartość nominalna jednej akcji = 4,30 zł  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  59

  KAPITAŁ ZAKŁADOWY (struktura własności - powyżej 5% liczby głosów)
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku ponad 5 % ogólnej liczby głosów na WZ ABM SOLID S.A. przysługiwało
  następującym Akcjonariuszom:
  Akcjonariusz Liczba akcji
  (szt.)
  Udział w kapitale
  zakładowym (%)
  Liczba głosów
  na WZA
  Udział w głosach na
  WZA z posiadanych
  akcji (%)
  Marek Pawlik 236 962 29,86 469 100 37,31
  Barbara Pawlik 190 078 23,96 380 156 30,23

  Na dzień przekazania przedmiotowego sprawozdania ponad 5% ogólnej liczby głosów na WZ ABM SOLID
  S.A. przysługuje następującym Akcjonariuszom:
  Akcjonariusz Liczba akcji
  (szt.)
  Udział w kapitale
  zakłado wym (%)
  Liczba głosów
  na WZA
  Udział w głosach na
  WZA z posiadanych
  akcji (%)
  Marek Pawlik 240 074 30,26 472 212 37,55
  Barbara Pawlik 190 078 23,96 380 156 30,23


  KAPITAŁ ZAKŁADOWY (wartościowo) 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  a) Wartość nominalna (w złotych) 4,30 4,30 4,30
  b) Liczba akcji razem 793 450 793 450 793 450
  Kapitał zakładowy razem (w tysiącach złotych) 3 412 3 412 3 412

  Nota 20 - do pozycji pasywów „ Kapitał zapasowy”
  KAPITAŁ ZAPASOWY 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  1. Ze sprzedaży ak cji powyżej ich wartości nominalnej 50 648 50 648 50 648
  2. Utworzony ustawowo 511 511 511
  3. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad
  wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 23 916 23 916 23 916
  – Spółki dominującej 23 916 23 916 23 916
  – Gr upy kapitałowej 0 0 0
  4. Z dopłat akcjonariuszy/wspólników 0 0 0
  5. Inny: 2 854 2 854 2 854  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  60

  – przesunięcie różnicy z aktualizacji środków
  trwałych z kapitału z aktualizacji wyceny 2 854 2 854 2 854
  Kapitał zapasowy razem 77 929 77 929 77 929

  Nota 21 - do pozycji pasywów „ Kapitał z aktualizacji wyceny”

  KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  1. Z tytułu aktualizacji środków trwałych 891 891 891
  2. Inny : (59) (59) (59)
  -skutków przeszacowania środków trwałych 96 96 96
  - zysk i i straty zatrzymane (155) (155) (155)
  Kapitał z aktualizacji wyceny razem 832 832 832

  Nota 2 2 - do pozycji pasywów „Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych”
  ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  Stan kapitałów włas nych akcjonariuszy
  mniejszościowych na początek okresu, w tym:
  37 55 55
  Wynik netto udziałowców mniejszościowych za
  poprzedni okres
  (20) (63) (63)
  a) zwiększenia w wyniku przeliczeń konsolidacyjnych 1 589 2 11
  - pozostałych kapitałów mniejszości 1 589 2 11
  b) zmniejszenia w wyniku przeliczeń konsolidacyjnych 0 0 0
  - pozostałych kapitałów mniejszości 0 0 0
  Wynik netto udziałowców mniejszościowych na
  koniec okresu
  (2 473) (20) (27)
  Stan kapitałów własnych akcjonariuszy
  mniejszościowych na koniec okres u razem
  (847) 37 39

  Nota 23 „Wartość księgowa na jedną akcję”
  Wartość księgowa na jedną akcję stanowi iloraz wartości kapitału własnego przypadającego
  akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień bilansowy oraz liczby akcji na dzień bilansowy.

  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ 01.01.201 8-
  30.06.201 8
  01.01.201 7-
  31.12.201 7
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  liczba akcji na dzień bilansowy 793 450 793 450 793 450
  wartość kapitału własnego akcjonariuszy jednostki
  dominującej
  (154 438) (160 821) (166 238)
  Wartość księgo wa na jedną akcję (194,64) (202,69) (209,51)  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  61


  Nota 2 4 - do pozycji pasywów „Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”

  ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU
  ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  1. Stan rezerw z tytułu odroczon ego podatku
  dochodowego na początek okresu, w tym: 4 133 4 310 4 310
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w z tytułu
  dodatnich różnic przejściowych z tytułu: 1 847 2 024 2 024
  - Z wyceny kontraktów długoterminowych 580 622 622
  - Dyskonto kaucji gw arancyjnych 492 114 114
  - Niezapłacone odsetki 38 44 44
  - Zapasy 0 0 0
  - Różnica amort księg i podatkowa 737 1 244 1 244
  - Pozostałe 0 0 0
  b) odniesione na kapitał własny w związku z
  dodatnimi różnicami przejściowymi 2 286 2 286 2 286
  - przes zacowania środków trwałych 2 286 2 286 2 286
  - pozostałe 0 0 0
  c) odniesione na wynik w związku z dodatnimi
  różnicami przejściowymi z tytułu przeszacowania
  Środków trwałych
  > > >
  2. Zwiększenia 1 244 378 160
  a) odniesione na wynik finansowy okr esu w z tytułu
  dodatnich różnic przejściowych z tytułu: 1 244 378 160
  - Dyskonto kaucji gwarancyjnych 0 378 12
  - Różnica bilanowa i podatkowa amortyzacji 1 244 0 148
  b) odniesione na kapitał własny w związku z
  dodatnimi różnicami przejściowymi 0 0 0
  c)odniesione na wynik w związzku z dodatnimi
  różnicami przejsciowymi z tytułu: 0 0 0
  3. Zmniejszenia 3 115 555 548
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z
  dodatnimi różnicami przejściowymi z tytułu: 847 555 548
  - z wyceny kontraktów dług oterminowych 471 42 277
  - dyskonto kaucji gwarancyjnych 353 0 46
  - różnica bilanowa i podatkowa amortyzacji 23 507 223
  - niezapłacone odsetki 0 6 2
  b) odniesione na kapitał własny w związku z
  dodatnimi różnicami przejściowymi z tytułu: 2 268 0 0
  c) odniesione na wynik w związku z dodatnimi > > >  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  62

  różnicami przejściowymi z tytułu przeszacowania
  Środków trwałych
  4. Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego na koniec okresu w tym: 2 262 4 133 3 922
  a) odniesione na wynik finansowy okr esu w z tytułu
  dodatnich różnic przejściowych z tytułu: 2 244 1 847 1 636
  - Z wyceny kontraktów długoterminowych 109 580 345
  - Dyskonto kaucji gwarancyjnych 139 492 80
  - Niezapłacone odsetki 38 38 42
  - Różnica amort księg i podatkowa 1 958 737 1 1 69
  b) odniesione na kapitał własny w związku z
  dodatnimi różnicami przejściowymi z tytułu: 18 2 286 2 286
  - przeszacowania środków trwałych 18 2 286 2 286
  c)odniesione na wynik w związku z dodatnimi
  różnicami przejściowymi z tytułu: 0 0 0
  * Przewidywa nej daty wygaśnięcia różnic przejściowych nie można jednoznacznie określić
  Nota 2 5 - do pozycji pasywów „Rezerwa długoterminowa z tytułu świadczeń pracowniczych”
  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA
  ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE 30.06.2018 31.12.201 7 30.06.2017
  1. Stan na początek okresu 427 427 427
  2. Zwiększenia z tytułu: 0 0 0
  - rezerwa na odprawy emerytalne 0 0 0
  3. Wykorzystanie 0 0 0
  4. Rozwiązanie z tytułu 0 0 0
  - nadmierna rezerwa na odprawy emerytalne 0 0 0
  - inna 0 0 0
  5. Stan na koniec okresu 427 427 427

  Nota 2 6 - do pozycji pasywów „Pozostałe rezerwy długoterminowe”
  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
  DŁUGOTERMINOWYCH 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  1. Stan na początek okresu 9 869 16 300 16 300
  2. Zwiększenia 0 0 0
  3.ZmniejV zenie ( z tytułu) 0 5 761 669
  - przesunięcie do krótkoterminowej 0 5 761 0
  4. Rozwiązanie 2 297 670 12
  5. Stan na koniec okresu 7 572 9 869 15 619
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  63

  Nota 2 7 - do pozycji pasywów „Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek”
  Nie występują.

  Nota 2 8 - do pozycji pasywów „Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego”
  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU
  LEASINGU FINANSOWEGO 30.06.201 8 31.12.2017 30.06.2017
  Długoterminowe zobowiązania finansowe, w tym: 0 23 0
  - umowy leasing u finansowego 0 23 68
  Zobowiązania finansowe długoterminowe razem 0 23 68

  Nota 2 9 - do pozycji pasywów „Pozostałe zobowiązania długoterminowe”
  Nie występują.

  Nota 30 - do pozycji pasywów „Zobowiązania krótkoterminowe”
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 30. 06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń
  pracowniczych
  245 315 209
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 31 268 37 754 32 251
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i
  pożyczek
  56 078 65 545 74 577
  Zobowiązania krótko terminowe z tytułu leasingu
  finansowego oraz inne finansowe
  627 676 230
  Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe 52 852 52 852 53 325
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe,
  w tym:
  71 659 73 377 74 482
  a) z tytułu dostaw i usług 66 508 67 658 67 108
  b) zobowiązania z tytułu podatków, ceł,
  ubezpieczeń, bez podatku dochodowego od osób
  prawnych
  5 151 5 719 7 374
  Zobowiązania z tyt. podatku od osób prawnych 434 430 430
  Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług
  budo wlanych
  191 21 0
  Zaliczki otrzymane 14 16 86
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych, w
  tym:
  1 559 1 196 1 406
  a) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1 469 1 176 1 325
  b) fundusze specjalne (ZFŚS) 90 20 81
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 120 5 789 3 392
  Rozliczenia międzyokresowe 584 1 020 1 123
  Zobowiązanie krótkoterminowe razem 220 631 238 991 241 511  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  64

  Nota 30 .1. Struktura walutowa zobowiązań krótkoterminowych

  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
  (struktura walutowa) 30.06.2018 31.12.20 17 30.06.2017
  a) w walucie polskiej 220 628 238 979 241 496
  b) w walutach obcych (po przeliczeniu na PLN) 3 12 15
  - EUR 3 12 15
  b) w walutach obcych
  - EUR 1 3 4
  Zobowiązanie krótkoterminowe razem
  (po przeliczeniu) 220 631 238 991 241 511

  Nota 31 - do pozycji pasywów „Rezerwa krótkoterminowa z tytułu świadczeń pracowniczych”

  ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY
  NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  1.Stan na początek okresu 315 233 233
  2. Zwiększenia (z tytuł u) 0 134 0
  - rezerwa na urlopy pracownicze 0 134 0
  - rezerwa na odprawy emerytalne 0 0 0
  - rezerwa inne 0 0 0
  3. Wykorzystanie 70 52 24
  4. Rozwiązanie 0 0 0
  5. Stan na koniec okresu 245 315 209

  Nota 3 2 - do pozycji pasywów „Pozostałe rezerwy krótkoterminowe”

  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
  KRÓTKOTERMINOWYCH 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  1. Stan na początek okresu 37 754 39 773 39 773
  2. Zwiększenia (z tytułu) 225 9 535 1 419
  - rezerwa na naprawy gwarancyjne 0 0 0
  - rezerwa na przyszłe koszty budów 31 509 0
  - rezerwa na zobowiązania i roszczenia sporne 194 3 265 1 283
  - przesunięcie z dł ugoterminowych 0 5 761 0
  - pozostałe 0 0 136
  3. Wykorzystanie 110 0 8 941
  4. Rozwiązanie 6 601 11 554 0
  5. Stan na koniec okresu 31 268 37 754 32 251  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  65


  Nota 3 3 - do pozycji pasywów „Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek”

  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
  Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.201 8 31.12.2017 30.06.201 7
  Wobec pozostałych jednostek 56 078 65 545 74 577
  a) k redyty i pożyczki 56 078 65 545 74 577
  - długoterminowe 0 0 0
  - krótkoterminowe 56 078 65 545 74 577
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów
  i pożyczek razem
  56 078 65 545 74 577  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  66

  Nota 3 3.1. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredy tów i pożyczek

  Stan na 30.06.201 8

  Nazwa Jednostki Rodzaj zobowiązania (kredytu /
  pożyczki)
  Kwota
  kredytu /
  pożyczki
  według
  umowy
  Kwota kredytu /
  pożyczki do spłaty Termin spłaty
  tys. zł waluta kapitał
  Bank PKO BP S.A. Kredyt inwestycyjny 20 000 PLN 8 209
  Umowa kredytu
  wypowiedziana w
  dniu 02.07.2012 r.
  Bank PKO BP S.A. Kredyt inwestycyjny 3 000 PLN 764
  Umowa kredytu
  wypowiedziana w dniu
  04.07.2012 r.
  Bank PKO BP S.A. Zadłużenie z tytułu kart 0 PLN 21 -
  Bank PKO BP S.A. Kredyt obrotowy nieo dnawialny 7 000 PLN 0
  Umowa kredytu
  wypowiedziana w
  dniu 02.07.2012 r.
  Bank PKO BP S.A.
  Kredyt w rachunku bieżącym 20 810 PLN 12 547
  Umowa kredytu
  wypowiedziana w
  dniu 02.07.2012 r.
  Kredyt obrotowy odnawialny 4 989 PLN 4 989
  Kredyt obrotowy odnawialn y 9 201 PLN 9 201
  ING Bank Śląski w
  Katowicach S.A., Kredyt inwestycyjny 2 498 PLN
  2 760
  Umowa kredytu
  wypowiedziana w
  dniu 04.07.2012 r.
  ING Bank Śląski w
  Katowicach S.A.
  Kredyt odnawialny udzielony
  Umową wieloproduktową
  17 500 PLN
  Umowa
  wypowiedzi ana w
  dniu 04.07.2012 r. Kredyt odnawialny udzielony
  Umową wieloproduktową 2 427
  Bank BGŻ S.A. Kredyt rewolwingowy 10 000 PLN 9 357
  Umowa
  wypowiedziana w
  dniu 29.06.2012 r.
  Bank PEKAO S.A. Kredyt w rachunku bieżącym 2 300 PLN 1 954 22.09.2011
  MILA 2 Sp. z o.o. Pożyczka 443 PLN 451 18.09.2012
  MILA 2 Sp. z o.o. Pożyczka 2 280 PLN 2 328 02.01.2018
  W księgach na dzień 30.06.201 8r. łącznie ujęto zobowiązania z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1 016 tys. zł.
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  67

  Stan na 31.12.201 7
  Nazwa Jednostki Rodzaj zobowiązania (kredytu /
  pożyczki)
  Kwota
  kredytu /
  pożyczki
  według
  umowy
  Kwota kredytu /
  pożyczki do spłaty Termin spłaty
  tys. zł waluta kapitał
  Bank PKO BP S.A. Kredyt inwestycyjny 20 000 PLN 14 309
  Umowa kredytu
  wypowiedziana w
  dniu 02.07.201 2 r.
  Bank PKO BP S.A. Kredyt inwestycyjny 3 000 PLN 764
  Umowa kredytu
  wypowiedziana w dniu
  04.07.2012 r.
  Bank PKO BP S.A. Zadłużenie z tytułu kart 0 PLN 21 -
  Bank PKO BP S.A. Kredyt obrotowy nieodnawialny 7 000 PLN 2 880
  Umowa kredytu
  wypowiedzia na w
  dniu 02.07.2012 r.
  Bank PKO BP S.A.
  Kredyt w rachunku bieżącym 20 810 PLN 13 034
  Umowa kredytu
  wypowiedziana w
  dniu 02.07.2012 r.
  Kredyt obrotowy odnawialny 4 989 PLN 4 989
  Kredyt obrotowy odnawialny 9 201 PLN 9 201
  ING Bank Śląski w
  Katowicac h S.A., Kredyt inwestycyjny 2 498 PLN
  2 760
  Umowa kredytu
  wypowiedziana w
  dniu 04.07.2012 r.
  ING Bank Śląski w
  Katowicach S.A.
  Kredyt odnawialny udzielony
  Umową wieloproduktową
  17 500 PLN
  Umowa
  wypowiedziana w
  dniu 04.07.2012 r. Kredyt odnawialny ud zielony
  Umową wieloproduktową 2 427
  Bank BGŻ S.A. Kredyt rewolwingowy 10 000 PLN 9 357
  Umowa
  wypowiedziana w
  dniu 29.06.2012 r.
  Bank PEKAO S.A. Kredyt w rachunku bieżącym 2 300 PLN 1 954 22.09.2011
  MILA 2 Sp. z o.o. Pożyczka 443 PLN 451 18.09 .2012
  MILA 2 Sp. z o.o. Pożyczka 2 280 PLN 2 328 02.01.2018
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  68

  Stan na 30.06.2017

  Nazwa Jednostki Rodzaj zobowiązania
  (kredytu / pożyczki)
  Kwota
  kredytu /
  pożyczki
  według
  umowy
  Kwota kredytu / pożyczki do spłaty Termin spłaty
  tys. zł waluta kapitał
  Bank PKO BP S.A. Kredyt inwestycyjny 20 000 PLN 14 576
  Umowa kredytu
  wypowiedziana w
  dniu 02.07.2012 r.
  Bank PKO BP S.A. Kredyt inwestycyjny 3 000 PLN 932
  Umowa kredytu
  wypowiedziana w
  dniu 04.07.2012 r.
  Bank PKO BP S.A. Zadłużenie z tytułu
  kart 0 PLN 21 -
  Bank PKO BP S.A. Kredyt obrotowy
  nieodnawialny 7 000 PLN 2 880
  Umowa kredytu
  wypowiedziana w
  dniu 02.07.2012 r.
  Bank PKO BP S.A.
  Kredyt w rachunku
  bieżącym 20 810 PLN 13 045
  Umowa kredytu
  wypowiedziana w
  dniu 02.07.2012 r. Kredyt obrotowy
  odnawialny 4 989 PLN 4 989
  Kredyt obrotowy
  odnawialny 9 201 PLN 9 201
  ING Bank Śląski w
  Katowicach S.A., Kredyt inwestycyjny 2 498 PLN
  2 760
  Umowa kredytu
  wypowiedziana w
  dniu 04.07.2012 r.
  ING Bank Śląski w
  Katowicach S.A.
  Kredyt odnawialny
  udzielony Umową
  wieloproduktową
  17 500 PLN
  Umowa
  wypowiedziana w
  dniu 04.07.2012 r.  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  69

  Kredyt odnawialny
  udzielony Umową
  wieloproduktową
  2 492
  Bank BGŻ S.A. Kredyt rewolwingowy 10 000 PLN 9 357
  Umowa
  wypowiedziana w
  dniu 29.06.2012 r.
  Bank PEKAO S.A. Kredyt w rachunku
  bieżącym 2 300 PLN 1 954 22.09.2011
  MILA 2 Sp. z o.o.

  Pożyczka

  443

  PLN

  451

  18.09.201 2

  MILA 2 Sp. z o.o.

  Pożyczka

  2 280

  PLN

  2 328

  02.01.2018


  W księgach na dzień 30.06.2017r. łącznie ujęto zobowiązania z tytułu odsetek bankowych w kwocie 9 537 tys. zł.

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  70

  Nota 3 4 - do pozycji pasywów „Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasing u finansowego oraz
  inne zobowiązania finansowe”
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU
  LEASINGU FINANSOWEGO 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  krótkoterminowe zobowiązania finansowe, w tym: 627 676 230
  - umowy leasingu finansowego 627 676 230
  Zobowiązani a finansowe krótkoterminowe razem 627 676 230


  ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU
  FINANSOWEGO 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu 0 0 68
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu 627 676 230
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego razem 627 676 298


  WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W
  LEASINGU 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  Środki transportu w l easingu - wartość netto 344 390 473

  MINIMALNE OPŁATY
  LEASINGOWE
  30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.2017
  wartość
  minimal
  nych
  opłat
  Wartość
  bieżąca
  minimal
  nych
  opłat
  wartość
  minimal
  nych
  opłat
  Wartość
  bieżąca
  minimal
  nych
  opłat
  wartość
  minimalny
  ch opłat
  Wartość
  bieżąca
  minimal
  nych
  opłat
  Zobowiązania płatne w
  przyszłym roku
  121 112 160 156 151 144
  Zobowiązania płatne po
  roku a przed upływem 5
  lat
  0 0 70 65 156 155
  Razem 121 112 230 221 307 299
  Minus:
  Koszty finansowe
  zaliczone do przyszłych
  okresów
  9 0 9 0 8 0
  wartość bieżąca
  minimalnych opłat
  leasingowych
  112 112 221 221 299 299  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  71

  Nota 34.2 Pozostałe zobowiązania f inansowe krótkoterminowe
  POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
  KRÓTKOTERMINOWE 30.06.201 8 31.12.2017 30.06.2017
  Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania, w tym: 52 852 52 852 53 325
  Zobowiązania finansowe z tytułu gwarancji 31 291 31 291 31 764
  - z tytułu em isji dłużnych papierów wartościowych z
  tego: 21 561 21 561 21 561
  - część odsetkowa 1 561 1 561 1 561
  Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania
  finansowe razem 52 852 52 852 53 325

  Nota 3 5 - do pozycji pasywów „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe”

  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
  Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE 30.06.2018 31.12.201 7 30.06.2017
  1) w jednostkach zależnych 125 0 0
  2) wobec pozostałych jednostek 71 534 73 377 74 482
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : 66 383 67 658 67 108
  - do 12 miesięcy 65 814 67 068 66 717
  - powyżej 12 miesięcy 569 590 391
  b) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
  i innych świadczeń
  5 151 5 719 7 374
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 71 659 73 377 74 482

  Nota 3 6 - do pozycji pasywów „ Rozliczenia międzyokresowe”


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 37 0
  a) długoterminowe 0 0 0
  b) krótkoterminowe 0 37 0
  - rezerwy kosztowe 0 29 0
  - inne 0 8 0
  2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 584 983 1 123
  a) długoterminowe 39 418 359
  - dofinansowanie 39 222 206
  - ujawnione środki trwałe 0 0 146
  - inne 0 196 7
  b) krótkoterminowe 545 565 764
  - umorzenie pożyczki 137 139 142  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  72

  - dofinansowanie 408 422 543
  - odszkodowania 0 4 0
  - inne 0 0 79
  Inne rozliczenia międzyokresowe razem 584 1 020 1 123
  VIII. NOTY OBJAŚNIAJACE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
  Nota 37 - „Należności i zobowiązania warunkowe dotyczące jednostek powiązanych”

  ZOBOWI ĄZANIA WARUNKOWE 30.06.2018 30.06.2017
  Zobowiązania warunkowe wobec jednostek
  powiązanych:

  a) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 4 080 4 080
  b) pozostałe zobowiązania warunkowe 49 500 63 659
  Razem stan na koniec okresu 53 580 67 739

  NALE ŻNOŚCI WARUNKOWE 30.06.2018 30.06.2017
  Należności warunkowe od jednostek powiązanych:
  a) otrzymane gwarancje i poręczenia 4 080 4 080
  b) pozostałe należności warunkowe 49 500 69 575
  Razem stan na koniec okresu 53 580 73 655

  W ocenie Spółki wartość zobowiązań i należności warunkowych możliwych do uzyskania z zabezpieczeń
  jest znacząco niższa niż wykazana w powyższych tabelach i opiewa na kwotę około 10 mln zł (wg wycen
  wartości sprzedaży wymuszonej).

  IX. NOTY OBJAŚNIAJACE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
  Nota 38 - do pozycji „Przychody netto ze sprzedaży produktów”
  Nota 38.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)

  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
  (struktura rzeczowa)
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  Segmenty:
  Infrastrukturalny 12 126 11 248
  Kubaturowy 5 203 8 371
  Przemysłowy 973 1 486
  Pozostałe 3 714 3 514
  Przychody netto ze sprzedaży produktów razem 22 016 24 619
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  73

  Nota 38.2. Przychody netto ze sprzedaży produktów (stru ktura terytorialna)

  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
  (struktura terytorialna)
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  a) kraj 22 012 24 274
  b) export 4 345
  Przychody netto ze sprzedaży produktów razem 22 016 24 619

  Nota 39 - do pozycji „Pr zychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów”

  Nota 39.1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa – rodzaje
  działalności)

  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I
  MATERIAŁÓW (struktura rzeczowa)
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01. 2017 -
  30.06.2017
  - materiały budowlane 236 180
  - towary 86 71
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  razem
  322 251

  Nota 39.2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)

  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I
  MATERIAŁÓW (struktura terytorialna)
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  a) kraj 322 251
  b) export 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  razem
  322 251
  Nota 40 - „Koszty według rodzaju”

  Koszty według rodzaju i koszt wytworzeni a
  sprzedanych produktów
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  a) Amortyzacja 1 287 1 782
  b) Zużycie materiałów i energii 11 135 8 714
  c) Usługi obce 5 375 9 200
  d) Podatki i opłaty 1 182 644
  e) Wynagrodzenia 7 249 7 596
  g) Ubezpieczenia społec zne i inne świadczenia 1 470 1 563
  h) Pozostałe koszty rodzajowe 338 553  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  74

  Koszty według rodzaju razem 28 036 30 052
  Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń
  międzyokresowych
  (2 715) (2 655)
  Koszt wytworzenia na własne potrzeby (wielkość
  ujemna)
  0 (17 )
  Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (273) (224)
  Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (3 812) (3 650)
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21 236 23 506

  Nota 41 - do pozycji „Pozostałe przychody operacyjne”
  Nota 41.1 „Pozostałe przychody ope racyjne”
  POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 48 66
  Dotacje 17 123
  Inne przychody operacyjne 11 025 12 283
  Pozostałe przychody operacyjne razem 11 090 12 472

  Nota 41 .2 Inne przychody operacyjne
  INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  1. Rozwiązanie rezerw z tytułu: 9 980 11 184
  -odpisy aktualizujące wartość należności i zapasów 6 504 1743
  -rezerwa na zobowiązania krótkoterminowe 871 0
  -rezerwa na niewykorzystane urlopy 70 0
  -rezerwa na koszty budów 2 298 0
  -pozostałe rezerwy 87 8 631
  -rozwiązanie rezerw napraw gwarancyjnych 150 810
  2. Pozostałe, w tym: 1 045 1 099
  -zwrot kosztów sądowych 84 27
  -odszkodowania otrzymane 137 16 3
  -przychody najem 223 194
  -kary umowne 129 216
  -ulga za złe długi 23 0
  -inne 449 499
  Inne przychody operacyjne razem 11 025 12 283


  Nota 42 - do pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”
  Nota 4 2.1 „Pozostałe koszty operacyjne”  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  75

  POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJ NE 01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 198 0
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 409 373
  Inne koszty operacyjne 1 422 10 024
  Pozostałe koszty operacyjne razem 5 029 10 397

  Nota 4 2.2 Inne koszty operacyjne
  INNE KOSZTY OPERACYJNE 01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  1. Utworzone rezerwy z tytułu: 0 1 258
  - rezerwa kary oraz potencjalne zobowiązania 0 1 258
  - rezerwa na koszty gwarancji 0 0
  - rezerwa na koszty restrukturyzac ji 0 0
  - rezerwa niewykorzystane
  urlopy,odprawy,świadcz.pracownicze 0 0
  - rezerwa na naprawy gwarancyjne 0 0
  - pozostałe rezerwy/w tym: spory sądowe 0 0
  2. Pozostałe, w tym: 1 422 8 766
  - koszty procesów i odwołania 139 118
  - zapłacone zasądzone zobowiązania 0 476
  - odszkodowania i kary 1 001 7 533
  - koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnej 209 215
  - odpisy aktualizujące należności 0 38
  - odpisy aktualizujące zapasy 0 312
  - ulga za złe długi 13 59
  - inne 60 15
  Inne koszty operacyj ne razem 1 422 10 024
  Nota 43 - do pozycji “Przychody finansowe”
  PRZYCHODY FINANSOWE 01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
  - od jednostek powiązanych 0 0
  Odsetki, w tym: 35 843
  - od jednostek powi ązanych 0 0
  Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
  Aktualizacja wartości inwestycji 17 933 0
  Inne 28 0
  Dyskonto kaucji 103 139
  Przychody finansowe razem 18 099 982
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  76

  Nota 43.1. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach - nie występują

  Nota 4 3.2. Przychody finansowe z tytułu odsetek
  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  a) z tytułu udzielonych pożyczek 0 0
  - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - od pozostałych jednostek 0 0
  b) pozostałe odsetk i 35 843
  - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - od pozostałych jednostek 35 843
  Przychody finansowe z tytułu odsetek razem 35 843

  Nota 43.3. Inne przychody finansowe

  INNE PRZYCHODY FINANSOWE 01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  a) dodatnie różnice kursowe 0 0
  - zrealizowane 0 0
  - niezrealizowane 0 0
  b) rozwiązane rezerwy 28 0
  c) pozostałe 0 0
  Inne przychody finansowe razem 28 0

  Nota 44 - do pozycji “Koszty finansowe”

  KOSZTY FINANSOWE 01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  Odsetki, w tym: 262 333
  - dla jednostek powiązanych 0 0
  Strata ze zbycia inwestycji 0 0
  Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
  Inne 8 11
  Dyskonto kaucji 59 237
  Koszty finansowe razem 329 581  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  77

  Nota 44.1. Koszty finansowe z tytułu odsetek

  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  1. od kredytów i pożyczek 5 0
  a) dla jednostek powiązanych, > >
  b) od pozostałych jednostek C >
  2. pozostałe odsetki, w tym: 63 333
  a) dla jednostek powiązanych, > >
  b) od pozostałych je dnostek 63 33A
  3. rezerwy na odsetki 19B >
  Koszty finansowe z tytułu odsetek razem 262 333

  Nota 44 .2. Strata ze zbycia inwestycji – nie występują.

  Nota 44.3. Inne koszty finansowe
  INNE KOSZTY FINANSOWE 01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  a) u jemne różnice kursowe 0 0
  - zrealizowane 0 0
  - niezrealizowane 0 0
  b) utworzone rezerwy 0 0
  c) pozostałe 8 11
  - prowizje bankowe i inne 0 0
  - prowizje od gwarancji 1 8
  - inne pozostałe 7 3
  Inne koszty finansowe razem 8 11

  Nota 44.4. Strata na sprzedaży całości lub części udziałów
  Strata na sprzedaży całości lub części udziałów 01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  Strata na sprzedaży całości lub części udziałów (17 933) 0

  Nota 45 „Zyski i straty nadzwyczajne”
  Nie występują.

  Nota 46 - do pozycji „Podatek dochodowy „
  Nota 46.1. Podatek dochodowy bieżący  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  78


  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  1. Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej 2 774 (306)
  - Zysk (strata) brutto - export 0 0
  2. Odp is wartości firmy 0 0
  3. Odpis ujemnej wartości firmy 0 0
  4. Korekty konsolidacyjne 5 957 (21)
  5. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a
  podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym
  ( wg tytułów)
  (18 910) (981)
  a) Dochody ze źródeł przychodu położon ych za
  granicą 0 0
  b) Koszty niestanowiące kosztów uzyskania
  przychodów 11 935 12 133
  odpisy aktualizujące 7 509 243
  rezerwy kosztowe 2 (42)
  rezerwy na zobowiązania 0 1 258
  amortyzacja bilansowa 1 031 1 219
  wycena kontraktów długoterminowych 145 (1 5 75)
  niewypłacone wynagrodzenia i świadczenia na
  rzecz pracowników 1 697 1 931
  koszty procesów 60 601
  odsetki budżetowe 18 5
  odsetki niezapłacone i prowizje bankowe 194 313
  koszty PFRON 52 51
  odszkodowania i kary 999 7 545
  dyskonto długoterminowych rozrachunków 21 8
  koszty reprezentacji 15 16
  likwidacja ST 10 458
  ulga za złe długi 13 57
  inne wyłączenia 169 45
  c) Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów 10 725 3 095
  zapłacone odsetki i prowizje bankowe 0 9
  rozliczenie kontraktów budowl anych 2 494 0
  rozwiązanie rezerw kosztowych i odpisów 5 613 30
  wypłacone wynagrodzenia 1 694 1 727
  amortyzacja podatkowa 885 843
  leasing samochodów 28 29
  likwidacja ST 11 404
  inne 0 53
  d) Dochody niepodlegające opodatkowaniu 22 597 10 019  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  79

  rozlic zenie kontraktów długoterminowych 0 (1 461)
  rozwiązanie odpisu aktualizującego 18 922 1 710
  rozwiązanie rezerw 3 499 9 441
  kary naliczone 93 216
  dyskonto rozrachunków długoterminowych 45 80
  rozliczenie dofinansowania 14 14
  ulga za zle długi 24 4
  inne wyłączenia 0 15
  e) Pozycje zwiększające przychody podlegające
  opodatkowaniu 2 477 0
  rozliczenie kontraktów długoterminowych 2 477 0
  f) Odliczenia od dochodu 3 0
  6. Podstawa opodatkowania podatkiem
  dochodowym (16 136) ( 1 287)
  7. Podatek dochodowy według stawki 13 0
  8. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i
  obniżki podatku 0 0
  9. Podatek dochodowy bieżący ujęty ( wykazany) w
  deklaracji podatkowej okresu, w tym: 13 0
  wykazany w rachunku zysków i strat 13 0
  dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły
  kapitał własny 0 0

  Nota 46.2. Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat

  PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY
  W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  1. Zmniejszenie (zwięk szenie) z tytułu powstania i
  odwrócenia się różnic przejściowych (1 859) (428)
  - Wycena kontraktów długoterminowych (471) (278)
  - Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 0 0
  - Wycena instrumentów finansowych 0 0
  - Odpisy na należności 0 0
  - Niew ypłacone wynagrodzenia i pozostałe
  świadczenia
  na rzecz pracowników
  0 0
  - Dyskonto kaucji gwarancyjnych 0 (35)
  - Rezerwy kosztowe 0 0
  - Odsetki 0 (2)
  -Różnice bilansowo -podatkowe środki trwałe (1 388) (113)
  - Strata podatkowa 0 0  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  80

  - Pozostałe 0 0
  2. Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany
  stawek podatkowej 0 0
  3. Zmniejszenie( zwiększenie) z tytułu z poprzednio
  nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub
  różnicy przejściowej z poprzedniego okresu
  0 0
  4. Zmniejszenie ( zwięks zenie) z tytułu odpisania
  aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego lub braku możliwości wykorzystania
  rezerwy na odroczony podatek dochodowy
  0 0
  5. Inne składniki podatku odroczonego 0 0
  Podatek dochodowy odroczony razem (1 859) (428)

  Nota 46.3 . Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysku i strat

  PODATEK DOCHODOWY UJĘTY W RACHUNKU
  ZYSKÓW I STRAT
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  1. Podatek dochodowy bieżący 13 0
  2. Podatek dochodowy dotyczący lat ubiegłych 0 0
  2. Podatek dochodow y odroczony (1 859) (428)
  Razem podatek dochodowy w rachunku zysków i
  strat (1 846) (428)

  Nota 47 „Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)”

  Nie występują.

  Nota 48 „Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych ”

  Nie wystąpiły.  Nota 49 - do pozycji „ Zysk (strata) netto”
  ZYSK/(STRATA) NETTO 01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  81

  a) zysk/(strata) netto jednostki dominującej 1 985 1 637
  b) zysk/(strata) netto jednostek zależnych (3 323) (1 494)
  c) kor ekty konsolidacyjne 8 431 6
  Zysk/(strata) netto 7 093 149
  Nota 50 „Zysk na 1 akcję”

  Zysk na jedną akcję zwykłą został wyliczony według formuły: zysk netto z działalności kontynuowanej
  dzielony przez średnioważoną liczbę akcji zwykłych.
  Przy ustalaniu w skaźnika zysku /straty na akcję na prezentowaną w okres ach sprawozdawczych
  średnioważoną liczbę akcji , podobnie jak zysk/stratę z działalności kontynuo wanej (zanualizowaną)
  wyliczono za okres 12 miesięcy poprzedzających datę, na którą sporządzono sprawozdan ie finansowe.

  ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ 01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  średnia ważona liczba akcji w roku 793 450 793 450
  Zysk/Strata z działalności kontynuowanej
  akcjonariuszy jednostki dominującej 7 093 149
  Podstawowy zysk na je dną akcję w zł 8,94 0,19

  X. NOTY OBJAŚNIAJACE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Nota 51 „Struktura środków pieniężnych na początek i na koniec okresu”
  Struktura środków pieniężnych została przedstawiona w nocie objaśniającej nr 14.

  Nota 52 “Inne korekty w przepływach środków pieniężnych”

  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z
  DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  Inne korekty, w tym:
  inne 136 77
  Razem inne korekty przepływów środków
  pieniężnych z dzia łalności operacyjnej 136 77


  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z
  DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  =nne wpływy finansowe w tym:
  Razem inne korekty przepływów środków
  pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0 0  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  82


  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z
  DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  Inne wydatki finansowe
  Razem inne korekty przepływów środków
  pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0 0

  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z
  DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  =nne wpływy finansowe w tym:
  odsetki otrzymane z działalności finansowej 0 0
  Razem inne wpływy finansowe przepływów
  środków pieniężnych 4 3

  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z
  DZIAŁA LNOŚCI FINANSOWEJ
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  Inne wydatki finansowe w tym:
  - prowizje od kredytów bankowych 0 0
  - zaliczka na zakup ŚT 0 0
  Razem inne wydatki finansowe przepływów
  środków pieniężnych 0 0

  Nota 53 „Dane charakt eryzujące segmenty”
  Zastosowanym w niniejszym sprawozdaniu kryterium wyodrębnienia segmentów w Grupie Kapitałowej
  działalności są raporty wewnętrzne służące Zarządowi Spółki do podejmowania decyzji dotyczących
  alokacji zasobów i ocenie wyników segmentów operacyjnych:
   Energetyczny – segment związany z pracami budowlanymi przy obiektach energetycznych jak
  elektrownie konwencjonalne i niekonwencjonalne, układy kogeneracyjne itp.
   Hydrotechniczny – segment ten świadczy usługi w zakresie między innymi: budowy i naprawy
  wałów przeciwpowodziowych, regulacji rzek, renowacji i budowy zbiorników wodnych,
  przeciwpowodziowych, przepompowni itp.
   Infrastrukturalny – segment zajmujący się sprzedażą usług w zakresie budownictwa
  inżynieryjnego takich jak: budowa i naprawa dróg, budowa wiaduktów i mostów, wykonywanie
  uzbrojenia terenu
   Kubaturowy – w ramach tego segmentu wykonywane są obiekty użyteczności publicznej takie
  jak baseny, szkoły wyższe, hale sportowe, obiekty rekreacyjne, obiekty kulturalne itp. W tym
  segmencie w ykonywane są również budynki mieszkalne, bloki i osiedli mieszkaniowe.
   Gospodarka odpadami – segment świadczy usługi w zakresie wykonawstwa sortowni odpadów
  czy zakładów utylizacji odpadów czy składowisk odpadów.
   Ochrona środowiska – segment ten świadczy u sługi w zakresie wykonawstwa sieci
  kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  83

   Przemysłowy – prace polegające na budowie hal przemysłowych, zakładów przemysłowych,
  wykonawstwo konstrukcji stalowych i aluminiowych. Głównie w ramach tego segmentu
  świadczone są r ównież usługi wewnętrzne między segmentami.
   Pozostałe – segment obejmuje pozostałe usługi, inne niż wydzielone powyżej w tym działalność
  deweloperską i sprzedaż materiałów

  Podstawowe dane charakteryzujące segmenty w analizowany m okres ie przedstawia ją tabe le na
  kolejnych stronach.  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  84

  DANE CHARAKTERYZUJĄCE SEGMENTY

  DANE CHARAKTERYZUJĄCE SEGMENTY Infrastrukturalny Kubaturowy Gospodarka
  odpadami
  Ochrona
  środowiska Przemysłowy Pozostałe Razem
  ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 30.06.2018 (MSSF)
  I. Przychody segment u 12 126 9 272 0 0 1 004 4 550 26 952
  1. Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 12 126 5 203 0 0 973 4 036 22 338
  2. Sprzedaż między segmentami 0 4 069 0 0 31 514 4 614
  3.Przychody z tytułu odsetek 0
  II. Koszty segmentu 11 033 9 513 0 0 842 4 54 1 25 929
  1. Koszty sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych 11 031 5 352 0 0 811 4 183 21 377
  2. Koszty sprzedaży między segmentami 2 4 161 0 0 31 358 4 552
  3.Koszty z tytułu odsetek 0
  III. Udział segmentu w wyniku finansowym
  jednostek podporządk owanych wycenianych
  metodą praw własności 0
  IV. Wynik segmentu 1 093 -241 0 0 162 9 1 023
  V. Przychody nieprzypisane 29 190 29 190
  1. Przychody nieprzypisane zewnętrzne 29 155 29 155
  2.Przychody nieprzypisane między segmentami 0 0
  3.Przychody nieprzypisane z tytułu odsetek 35 35
  VI. Koszty nieprzypisane 27 377 27 377
  1. Koszty nieprzypisane zewnętrzne 27 115 27 115
  2.Koszty nieprzypisane między segmentami 0 0
  3.Koszty nieprzypisane z tytułu odsetek 262 262
  VII. Korekty konsolidacyjne -62 -62
  VIII. Wynik finansowy netto przed
  opodatkowaniem i udziałami mniejszości 1 093 -241 0 0 162 1 760 2 774
  IX. Podatek dochodowy -1 846 -1 846
  X.Zysk/(Strata) z działalności zaniechanej 0 0
  XI. Zysk i (straty) mniejszości -2 473 -2 473  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  85

  DANE CHARAKTERYZUJĄCE SEGMENTY Infrastrukturalny Kubaturowy Gospodarka
  odpadami
  Ochrona
  środowiska Przemysłowy Pozostałe Razem
  XII. Wynik finansowy netto 1 093 -241 0 0 162 6 079 7 093
  XIII.Pozycje aktywów
  Aktywa segmentu 34 016 26 010 0 0 2 815 12 766 75 607
  Inwestycje segmentu w jednostkach
  podporządkowanych wycenianych metod ą praw
  własności 0
  Aktywa pozostałe (nieprzypisane) 0
  Korekty konolidacyjne 0
  Aktywa ogółem 34 016 26 010 0 0 2 815 12 766 75 607
  XIV. Pozycje pasywów 0
  Pasywa segmentu 34 016 26 010 0 0 2 815 12 766 75 607
  Pozostałe pasywa (nieprzypisane) 0
  Korekty konolidacyjne 0
  Pasywa ogółem 34 016 26 010 0 0 2 815 12 766 75 607
  XV. Dodatkowe informacje 0
  Nakłady inwestycyjne 0
  Nakłady inwestycyjne (nieprzypisane) 0
  Nakłady inwestycyjne korekty konsol idacyjne 0
  Nakłady inwestycyjne ogółem 0 0 0 0 0 0 0
  Amortyzacja 754 577 0 0 62 283 1 676
  Amortyzacja (nieprzypisana) 0
  Amortyzacja ogółem 754 577 0 0 62 283 1 676

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  86  DANE CHARAKTERYZUJĄCE SEGMENTY Infrastrukturalny Kubaturowy Gospo darka
  odpadami
  Ochrona
  środowiska Przemysłowy Pozostałe Razem
  ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 30.06.2017 (MSSF)
  I. Przychody segmentu 11 248 18 098 0 0 1 490 4 413 35 249
  1. Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 11 248 8 371 0 0 1 486 3 765 24 870
  2. S przedaż między segmentami 0 9 727 0 0 4 648 10 379
  3.Przychody z tytułu odsetek 0
  II. Koszty segmentu 9 874 17 787 -18 -33 1 721 4 776 34 107
  1. Koszty sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych 9 874 8 866 -18 -33 1 721 3 368 23 778
  2. Koszty sprz edaży między segmentami 0 8 921 0 0 0 1 408 10 329
  3.Koszty z tytułu odsetek 0
  III. Udział segmentu w wyniku finansowym
  jednostek podporządkowanych wycenianych
  metodą praw własności 0
  IV. Wynik segmentu 1 374 311 18 33 -231 -363 1 142
  V. Pr zychody nieprzypisane 13 453 13 453
  1. Przychody nieprzypisane zewnętrzne 12 610 12 610
  2.Przychody nieprzypisane między segmentami 0 0
  3.Przychody nieprzypisane z tytułu odsetek 843 843
  VI. Koszty nieprzypisane 14 852 14 852
  1. Koszty nieprzypisane zewnętrzne 14 519 14 519
  2.Koszty nieprzypisane między segmentami 0 0
  3.Koszty nieprzypisane z tytułu odsetek 333 333
  VII. Korekty konsolidacyjne -49 -49
  VIII. Wynik finansowy netto przed
  opodatkowaniem i ud ziałami mniejszości 1 374 311 18 33 -231 -1 811 -306
  IX. Podatek dochodowy -428 -428
  X.Zysk/(Strata) z działalności zaniechanej 0 0
  XI. Zyski (straty) mniejszości -27 -27  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  87

  DANE CHARAKTERYZUJĄCE SEGMENTY Infrastrukturalny Kubaturowy Gospo darka
  odpadami
  Ochrona
  środowiska Przemysłowy Pozostałe Razem
  XII. Wynik finansowy netto 1 374 311 18 33 -231 -1 356 149
  XIII.P ozycje aktywów
  Aktywa segmentu 30 425 48 955 0 0 4 030 11 938 95 348
  Inwestycje segmentu w jednostkach
  podporządkowanych wycenianych metodą praw
  własności 0
  Aktywa pozostałe (nieprzypisane) 0
  Korekty konolidacyjne 0
  Aktywa ogó łem 30 425 48 955 0 0 4 030 11 938 95 348
  XIV. Pozycje pasywów 0
  Pasywa segmentu 30 425 48 955 0 0 4 030 11 938 95 348
  Pozostałe pasywa (nieprzypisane) 0
  Korekty konolidacyjne 0
  Pasywa ogółem 30 425 48 955 0 0 4 030 11 938 95 348
  XV. Dodatkowe informacje 0
  Nakłady inwestycyjne 0
  Nakłady inwestycyjne (nieprzypisane) 0
  Nakłady inwestycyjne korekty konsolidacyjne 0
  Nakłady inwestycyjne ogółem 0 0 0 0 0 0 0
  Amortyzacja 599 964 0 0 79 236 1 878
  Amortyza cja (nieprzypisana) 0
  Amortyzacja ogółem 599 964 0 0 79 236 1 878

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  88

  XI. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
  Nota 1 "Informacje o instrumentach finansowych”

  Informacje o instrumentach finansowych
  W poniższych tabelach zaprezentowano instrumenty finansowe w podziale na poszczególne kategorie aktywów i pasywów.

  Stan na 30.06.2018
  Aktywa finansowe
  wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik -
  przeznaczone do
  obrotu
  Pożyczki i
  należności
  Aktywa
  finansowe
  dostępne
  do
  sprzedaży
  Zobowiązania finsowe
  wyceniane w wa rtości
  godziwej przez wynik
  przeznaczone do obrotu
  Zobowiązanie
  finansowe -
  rachunkowość
  zabezpieczeń
  Zobowiązania
  finansowe
  wyceniane w
  zamortyzowanym
  koszcie
  Inne
  instrumenty
  finansowe
  Razem
  1) Nieruchomości inwestycyjne 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000
  2) Ud ziały i akcje 0 0 0 0 0 0 0
  a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  3)Pożyczki 0 0 0 0 0 0 0 0
  a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  4) Inne aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0
  a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  5)Należności z tytutułu dostaw i
  usług oraz pozostałe należności 0 23 751 0 0 0 0 0 23 751
  a) część długoterminowa 0 2 157 0 0 0 0 0 2 157
  b) część krót koterminowa 0 21 594 0 0 0 0 0 21 594
  6)Środki pienięzne i ich
  ekwiwalenty 2 802 0 0 0 0 0 0 2 802  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  89

  Stan na 30.06.2018
  Aktywa finansowe
  wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik -
  przeznaczone do
  obrotu
  Pożyczki i
  należności
  Aktywa
  finansowe
  dostępne
  do
  sprzedaży
  Zobowiązania finsowe
  wyceniane w wa rtości
  godziwej przez wynik
  przeznaczone do obrotu
  Zobowiązanie
  finansowe -
  rachunkowość
  zabezpieczeń
  Zobowiązania
  finansowe
  wyceniane w
  zamortyzowanym
  koszcie
  Inne
  instrumenty
  finansowe
  Razem
  7)Pochodne instrumenty
  finansowe wbudowane 0 0 0 0 0 0 0 0
  8)Pochodne instrumenty
  finansowe zabezpieczające 0 0 0 0 0 0 0 0
  9)Zobowiązania z tytułu dosta w i
  usług oraz pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 0 71 659 0 71 659
  a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 569 0 569
  b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 71 090 0 71 090
  10)Kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0 56 078 0 56 078
  a) część długotermonowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 56 078 0 56 078
  11)Zobowiązania z tytułu leasingu 0 0 0 0 0 0 627 627
  a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 0 627 627
  12)Pochodne instrumenty
  finansowe wbudowane 0 0 0 0 0 0 0 0
  13)Pochodne instrumenty
  finansowe zabezpieczające 0 0 0 0 0 0 0 0
  14)Zobowiązania z tytułu obligacji 0 0 0 0 0 21 561 0 21 561
  a) część długotermonowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 21 561 0 21 561
  15) Zobowiązanie z tytułu 0 0 0 0 0 0 31 291 31 291  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  90

  Stan na 30.06.2018
  Aktywa finansowe
  wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik -
  przeznaczone do
  obrotu
  Pożyczki i
  należności
  Aktywa
  finansowe
  dostępne
  do
  sprzedaży
  Zobowiązania finsowe
  wyceniane w wa rtości
  godziwej przez wynik
  przeznaczone do obrotu
  Zobowiązanie
  finansowe -
  rachunkowość
  zabezpieczeń
  Zobowiązania
  finansowe
  wyceniane w
  zamortyzowanym
  koszcie
  Inne
  instrumenty
  finansowe
  Razem
  gwa rancji i poręczeń
  a) część długotermonowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 0 31 291 31 291
  RAZEM 8 802 23 751 0 0 0 149 298 31 918 213 769

  Stan na 30.06.2017
  Aktywa finansowe
  wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik -
  przeznaczone do
  obrotu
  Pożyczki i
  należności
  Aktywa
  finansowe
  dostępne
  do
  sprzedaży
  Zobowiązania finsowe
  wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik
  przeznaczone do obrotu
  Zobowiązanie
  finansowe -
  rachunkowość
  zabezpieczeń
  Zobowiązania
  finanso we
  wyceniane w
  zamortyzowanym
  koszcie
  Inne
  instrumenty
  finansowe
  Razem
  1) Nieruchomości inwestycyjne 6 612 0 0 0 0 0 0 6 612
  2) Udziały i akcje 5 0 0 0 0 0 0 5
  a) część długoterminowa 5 0 0 0 0 0 0 5
  b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  3)Poży czki 0 0 0 0 0 0 0 0
  a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  4) Inne aktywa finansowe 0 5 0 0 0 0 0 5
  a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  b) część krótkoterminowa 0 5 0 0 0 0 0 5
  5)Należności z tytutu łu dostaw i
  usług oraz pozostałe należności 0 31 800 0 0 0 0 0 31 800  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  91

  Stan na 30.06.2017
  Aktywa finansowe
  wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik -
  przeznaczone do
  obrotu
  Pożyczki i
  należności
  Aktywa
  finansowe
  dostępne
  do
  sprzedaży
  Zobowiązania finsowe
  wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik
  przeznaczone do obrotu
  Zobowiązanie
  finansowe -
  rachunkowość
  zabezpieczeń
  Zobowiązania
  finanso we
  wyceniane w
  zamortyzowanym
  koszcie
  Inne
  instrumenty
  finansowe
  Razem
  a) część długoterminowa 0 4 010 0 0 0 0 0 4 010
  b) część krótkoterminowa 0 27 790 0 0 0 0 0 27 790
  6)Środki pienięzne i ich
  ekwiwalentX 7 960 0 0 0 0 0 0 7 960
  7)Pochodne instrumen ty
  finansowe wbudowane 0 0 0 0 0 0 0 0
  8)Pochodne instrumenty
  finansowe zabezpieczające 0 0 0 0 0 0 0 0
  9)Zobowiązania z tytułu dostaw i
  usług oraz pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 0 75 736 0 75 736
  a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 391 0 391
  b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 75 345 0 75 345
  10)Kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0 74 577 0 74 577
  a) część długotermonowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 74 577 0 74 577
  11)Zobowiązania z tytułu leasingu 0 0 0 0 0 0 298 298
  a) część dł ugoterminowa 0 0 0 0 0 0 68 68
  b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 0 230 230
  12)Pochodne instrumenty
  finansowe wbudowane 0 0 0 0 0 0 0 0
  13)Pochodne instrumenty
  finansowe zabezpieczające 0 0 0 0 0 0 0 0  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  92

  Stan na 30.06.2017
  Aktywa finansowe
  wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik -
  przeznaczone do
  obrotu
  Pożyczki i
  należności
  Aktywa
  finansowe
  dostępne
  do
  sprzedaży
  Zobowiązania finsowe
  wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik
  przeznaczone do obrotu
  Zobowiązanie
  finansowe -
  rachunkowość
  zabezpieczeń
  Zobowiązania
  finanso we
  wyceniane w
  zamortyzowanym
  koszcie
  Inne
  instrumenty
  finansowe
  Razem
  14)Zobowiązania z tytułu obligacji 0 0 0 0 0 21 5 61 0 21 561
  a) część długotermonowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 21 561 0 21 561
  15) Zobowiązanie z tytułu
  gwarancji i poręczeń 0 0 0 0 0 0 31 764 31 764
  a) część długotermonowa 0 0 0 0 0 0 0 0
  b) część krótkotermin owa 0 0 0 0 0 0 31 764 31 764
  RAZEM 14 577 31 800 0 0 0 171 874 32 062 250 313  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  93

  Opi s metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań
  finansowych
  Wartość bilansowa instrumentów finansowych nie różni się od ich wart ości godziwej.
  Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy
  zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów
  finansowych.
  Środki pieniężne wykazuje się w wartości nomina lnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na
  dzień bilansowy po kursie średnim, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten
  dzień.
  Udzielone pożyczki o zmiennej stopie procentowej, oparte są na stawce WIBOR aktualizowanej w
  cyklach mies ięcznych
  Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
  Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem
  zobowiązań z tytułu dostaw i usług wykazuje się jako długoterminowe. P ozostałe części sald
  wykazywane są jako krótkoterminowe.
  Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim
  ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
  Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w wa lutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy
  uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów
  finansowych.
  Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, zaciągnięte zostały w PLN i są oprocentowane wg zmiennej
  stop y procentowej opartej na stawce WIBOR aktualizowanej w cyklach miesięcznych, szczegółowe
  informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach zamieszczono w notach objaśniających do bilansu.

  Opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych z aliczonych do kategorii
  dostępnych do sprzedaży

  Skutki przeszacowania instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży odnosi się na zwiększenie
  kapitału z aktualizacji wyceny, chyba, że zwiększenie ich wartości stanowi odwrócenie wcześniej
  dokonanego odp isu aktualizującego.

  Wartość godziwa instrumentów finansowych
  Na dzień 30.06.201 8 Grupa nie posiadała zawartych instumentów pochodnych.

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  94

  CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM
  Głównym celem instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa , jest pozyskanie środków
  finansowych na jej działalność. Zasadą stosowaną przez Grupę jest nie prowadzenie obrotu
  instrumentami finansowymi.
  Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują: ryzyko stopy
  procentowej, przepływów pieni ężnych, ryzyko płynności, ryzyko kredytowe, ryzyko walutowe, ryzyko
  związane z zabezpieczeniami finansowymi. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym
  z tych rodzajów ryzyka. Zasady te zostały w skrócie omówione poniżej.
  Poza wymi enionymi niżej ryzykami na dzień publikacji sprawozdania i stnieje ryzyko braku możliwości
  konty nu acji działalności spół ki ABM SOLID S.A. w upadłości układowej w niezmienionym istotnie
  zakresie, k tórego przesłanką jest pogorszona sytuacja finansowa w ty m płynnościowa.
  Szczegółowo ryzyka na które naraż on a jest Spółka jak i cała Grupa K apitałowa zostały opisane
  w sprawozdaniu Zarządu za I półrocze 2018 roku.
  Ryzyko płynności
  Aktualna sytuacja finansowa uniemożliwia Spółkom dostęp do pozyskiwania zewnętrz nego kapitału
  obrotowego w postaci kredytów. Jakkolwiek środki pieniężne obecnie dostępne pozwalają na
  wykorzystan ie ich jako kapitału obrotowego. I stnieje jednak ryzyko, że realizacja kontraktów może być
  utrudniona a środki te okażą się niewystarczające. Spółki podpisując i realizując nowe umowy starają się
  zapewnić odpowiednie bilansowanie wpływów i wydatków. Zmniejszona płynność finansowa pociąga za
  sobą również ograniczenia w obsłudze gwarancyjnej kontraktów na już zakończonych umowach. Może
  się to wią zać z naliczaniem kar przez Inwestorów. Na sytuację płynnościową wpływa również zmiana
  prawa podatkowego (odwrotnego obciążenia VAT , podzielona płatność itp. ) przede wszystkim sprzeczne
  interpretacje tych przepisów przez kontrahentów Spółki, które wpływają na opóźnienia w zapłacie
  należności Emitenta. Kolejną przyczyną, która może mieć wpływ na sytuację płynnościową jest duże
  zaawansowanie produkcji w toku na realizowanych kontraktach oraz przesunięte w czasie wpływy z
  wystawionych faktur.
  Ryzyko stopy pro centowej
  Narażenie Grupy na ryzyko zmiany rynkowych stóp procentowych dotyczy zarówno długoterminowych
  jak i krótkoterminowych zobowiązań finansowych, głównie kredytów i pożyczek, oprocentowanych wg
  zmiennych stóp procentowych.
  Jednak w obecnej sytuacji G rupy Kapitałowej ryzyko stop procentowych uzależnione jest przede
  wszystkim od stanowiska i warunków restrukturyzacji finansowej ustanowionych przez Wierzycieli
  Finansowych (banków oraz obligatariuszy) i nie ma bezpośredniego związku z sytuacją rynkową stó p
  procentowych. Umowy kredytowe w Jednostce Dominującej ABM SOLID S.A. w upadłości układowej oraz
  w grupie kapitałowej zostały wypowiedziane przez banki finansujące. Wymagalne stały się też obligacje.
  Ryzyko związane z zabezpieczeniami finansowymi
  W obecne j sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej w szczególności ABM SOLID S.A. w upadłości
  układowej na dzień publikacji niniejszego sprawozdania po zyskanie gwarancji jest znacznie trudniejsze  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  95

  ze względu na utrudnion y dostęp do limitów kredytowych, linii gwarancy jnych oraz pogorszoną
  wiarygodność z uwagi m.in. na brak zakończonego procesu restrukturyzacji finansowej oraz postawienie
  Spółki w stan upadłości układowej. Na dzień publikacji sprawozdania limity te w instytucjach
  finansowych są dla Spółki ABM SOLID w u padłości układowej zablokowane. Istnieje ryzyko, że ABM
  SOLID oraz Spółki z Grupy mogą nie mieć możliwości realizacji nowych kontraktów dla których
  wymagane są gwarancje zabezpieczające należyte wykonanie.
  Ryzyko kredytowe
  W lipcu 2012 roku banki finans ujące działalność ABM SOLID wypowiedziały umowy kredytowe.
  Obligatariusze złożyli wniosek o przedterminowy zwrot wierzytelności. Jednostka Dominująca, a tym
  samym cała Grupa Kapitałowa utraciła zewnętrzne źródła finansowania działalności.
  Grupa Kapitałowa od dnia ogłoszenia upadłoś ci jednoski Dominujacej do chwili obecnej funkcjonuje bez
  zewnętrznych źródeł finansowania działalności. Z uwagi na wypowiedzenie wszystkich umów
  kredytowych oraz posiadania przez PKO BP S.A. zabezpieczeń rzeczowych na majątku Sp ółki oraz
  majątku Spółek zależnych istnieje ryzyko wszczęcia działań egzekucyjnych.
  Ryzyko walutowe
  Podstawową i sprawozdawczą walutą funkcjonującą w Grupie Kapitałowej jest Złoty Polski (PLN).
  Większość prowadzonych rozliczeń – osiąganych przychodów i kos ztów, realizowana jest w tej walucie.
  Występujące ryzyko po stronie wydatków związanych z zakupem usług, urządzeń czy materiałów jest
  niewielkie i występuje sporadycznie.

  Ryzyko związane z instrumentem wbudowanym
  Grupa Kapitałowa na dzień 30.06. 201 8 nie posiadała umowy, dla której należy zastosować przepisy
  związane z wyodrębnieniem instrumentu wbudowanego.
  Ryzyko związane z procesem restrukturyzacji
  W I półroczu 201 8 roku zarówno ABM SOLID jak i Spółki z Grupy kontynuowały działania
  restrukturyzacyjn e mające na celu poprawę w obszarze operacyjnym oraz finansowym działalności.
  Prowadzone działania zmierzają do zawarcia układu z wierzycielami. Dla realizacji tego nadrzędnego celu
  niezbędne jest wykonanie kolejnych działań restrukturyzacyjnych w najbli ższym czasie, które pozwolą na
  optymalne wykorzystanie zasobów i dostosowanie ich do wielkości Spółki.
  W ramach restrukturyzacji finansowej najistotniejszymi elementami jest restrukturyzacja zadłużenia
  z tytułu kredytów i obligacji, jak również podjęcie działań mających na celu w przyszłości podwyższenie
  kapitału dla zasilenia Jednostki Dominującej w kapitał obrotowy i poprawę płynności. Prowadzone są
  rozmowy z wierzycielami, szuka się wsparcia również u zewnętrznego inwestora.

  Opis poszczególnych ryzyk występujących w Grupie Kapitałowej został zamieszczony również
  w Sprawozdaniu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za I półrocze 2018 roku.
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  96

  Nota 2 „Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunk owych”

  Informacje o należnościach i zobowiązaniach warunkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi Grupy
  Kapitałowej zostały omówione w nocie 37.

  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 30.06.20 18 31.12.2017 30.06.2017
  Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych:
  a) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla
  pozostałych jednostek 2 017 2 236 2 463
  b) pozostałe zobowiązania warunkowe 0 0 0
  Razem stan na koniec okresu 2 017 2 236 2 463


  NALEŻNOŚCI WARUNKOWE 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  Należności wa runkowe od jednostek pozostałych:
  a) otrzymane gwarancje i poręczenia, w tym 1 039 1 893 1 619
  b) pozostałe należności warunkowe 0 4 900 3 512
  Razem stan na koniec okresu 1 039 6 793 5 131

  Nota 3 "Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub j ednostek samorządu terytorialnego
  z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli”

  Nie występują.

  Nota 4 „Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub
  przewidzianej do zaniechania w następnym okresie”
  Informacje są przedstawione w nocie objaśniającej nr 17 .

  Nota 5 „Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby”

  KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W
  BUDOWIE, ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA WŁASNE
  POTRZEBY
  30.06.2018 31.12.2017 30. 06.2017
  1.Środki trwałe 0 0 0
  2. Środki trwałe w budowie 312 327 63
  Razem koszt wytworzenia na własne potrzeby 312 327 63  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  97


  Nota 6 "Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne”

  Poniesione nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne oraz na środki trwałe zostały przedstawione
  szczegółowo z podziałem na grupy w notach 1 i 2. Nakłady inwestycyjne ogółem przedstawiono poniżej:

  PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  1. Wartości niematerialne 0 0 0
  2. Rzeczowe aktywa trwał e 1 511 992 530
  3. Inwestycje kapitałowe 0 0 0
  4. Pozostale inwestycje długoterminowe 0 0 0
  Razem nakłady inwestycyjne 1 511 992 530


  PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE II półrocze
  201 8
  1. Wartości niematerialne 0
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 0
  3. In westycje kapitałowe 0
  4. Pozostałe inwestycje długoterminowe 0
  Razem planowane nakłady inwestycyjne 0

  Nota 7 „Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi”

  Nota 7.1 „=nformacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, dotyczących praw i zob owiązań
  Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

  Nota 7.2 „Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych o: wzajemnych należnościach i
  zobowiązaniach, kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji, inne dane, niezbędne do sporządzenia
  skonsolidowanego sp rawozdania finansowego”

  Poniższa nota zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi, z pominięciem wypłaconych wynagrodzeń
  oraz honorariów osobom zarządzającym i nadzorującym, które zostały przedstawione w odrębnej nocie
  tj. Nocie 10.

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  98


  W grupie kapitałowe j ABM SOLID:

  TRANSAKCJE
  JEDNOSTEK
  POWIĄZANYCH ZA
  OKRES KOŃCZĄCY SIĘ
  30.06.2018
  Sprzedaż
  produktów,
  towarów i
  materiałów
  podmiotom
  powiązanym
  Przychody z
  tytułu
  odsetek od
  podmiotów
  powiązanych
  Koszty z
  tytułu
  odsetek dla
  podmiotów
  powiązanych
  Należności z
  tytułu
  dostaw i
  usług na
  koniec
  okresu od
  podmiotów
  powiązanych
  Należności z
  tytułu
  pożyczek i
  odsetek od
  jednostek
  powiązanych
  Zobowiązani
  a z tytułu
  dostaw i
  usług na
  koniec
  okresu
  wobec
  podmiotów
  powiązanych
  Zobowiązania
  z tytułu
  pożyczek i
  odsetek
  wob ec
  jednostek
  powiązanych
  ABM SOLID S.A. 4 083 2 0 2 790 196 262 0
  ABM INVEST Tarnów
  Sp. z o. o.
  0 0 0 9 0 0 196
  TRANS SOLID Sp. z o.
  o.
  305 0 0 134 0 24 0
  EB RADYMNO Sp. z o.
  o.
  0 0 0 0 0 0 0
  PRIB Sp. z o. o. 225 0 11 253 0 4 295 0
  RAZEM 4 613 2 11 3 186 196 4 581 196


  TRANSAKCJE
  JEDNOSTEK
  POWIĄZANYCH ZA
  OKRES KOŃCZĄCY SIĘ
  30.06.2017
  Sprzedaż
  produktów,
  towarów i
  materiałów
  podmiotom
  powiązanym
  Przychody z
  tytułu
  odsetek od
  podmiotów
  powiązanych
  Koszty z
  tytułu
  odsetek dla
  podmiotów
  powiązanych
  Nal eżności z
  tytułu
  dostaw i
  usług na
  koniec
  okresu od
  podmiotów
  powiązanych
  Należności z
  tytułu
  pożyczek i
  odsetek od
  jednostek
  powiązanych
  Zobowiązani
  a z tytułu
  dostaw i
  usług na
  koniec
  okresu
  wobec
  podmiotów
  powiązanych
  Zobowiązania
  z tytułu
  pożyczek i
  odsetek
  wobec
  jednostek
  powiązanych
  ABM SOLID S.A. 9 694 0 0 7 927 221 175 0
  ABM INVEST Tarnów
  Sp. z o. o.
  0 0 0 9 0 0 221
  TRANS SOLID Sp. z o.
  o.
  466 0 0 47 0 76 0
  EB RADYMNO Sp. z o.
  o.
  0 0 0 0 0 0 0
  PRIB Sp. z o. o. 219 0 0 17 0 8 915 0
  RAZEM 10 37 9 0 0 8 000 221 9 166 221

  Wszystkie transakcje z jednostkami zależnymi w Grupie Kapitałowej zaprezentowane w powyższych
  tabelach podlegały wyłączeniom konsolidacyjnym.

  Dywidendy wypłacone w Grupie ABM SOLID – nie wystąpiły.

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  99


  Pozostałe należności

  Sal da Pożyczek (wraz z odsetkami) pomiędzy
  jednostkami w Grupie na dzień:
  01.01.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  Pożyczki udzielone przez ABM SOL=D na rzecz:
  ABM INVEST Tarnów Spółka z o.o. 196 221

  Nota 8 "Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, k tóre nie podlegają konsolidacji” ,

  Nie wystąpiły.

  Nota 9 „Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe”
  na dzień 30.06.201 8
  Nazwa ABM SOLID ABM INVEST
  TARNÓW TRANS SOLID EB RADYMNO PRIB Sp. z o.o.
  Ogółem 221 0 16 36 28
  Pracow nicy produkcyjni 178 0 13 31 21
  Pracownicy inżynieryjno
  - techniczni 20 0 1 1 2
  Pracownicy administracyjno
  – biurowi 22 0 2 2 4
  Personel kierowniczy (zarząd) 1 0 0 2 1
  *osoby powołane do pełnieni a funk cji w Zarządzie Spółki

  Nota 10 „Informacje o war tości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub
  innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta”

  W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – informacje o wartości niespłaconych zaliczek,
  kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz
  emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem
  warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta
  oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim
  stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób
  zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, kre wnym i powinowatym do
  drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one
  powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot.  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  100

  Pozostałe informacje o pozostałych pożyczkach do spłaty z jednost kami powiązanymi zostały
  przedstawione w dodatkowej nocie objaśniającej numer 7.  Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących 01.01.201 8 – 30.06.201 8
  Osoby nadzorujące – członkowie Rad Nadzorczych 138
  Osoby zarządzające 613
  Pracownicy kluczowi – prokurenci 9
  Ogółem 760

  Nota 10a Wynagrodzenie biegłego rewidenta i umowa

  21 czerwca 201 7 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą wyboru biegłego rewidenta
  tj. firmy MISTERS AUDYTOR ADVISER Sp. z o.o. z siedzibą w Wars zawie , do przeprowadzenia przeglądu
  śródrocznego i badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
  201 7 i 2018 .
  Łączna wysokość wynagrodzenia netto za przegląd sprawozda ń finansowych za I półrocze 201 8 wynosi
  20 400 zł.
  Nota 11 "Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
  finansowym za bieżący okres”

  Nie wystąpiły.

  Nota 12 „Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
  a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym”

  Nie wystąpiły.

  Nota 13 „Informacje o relacjach z prawnym poprzednikiem a Spółką oraz o sposobie i zakresie
  przejęcia aktywów i pasywów”

  Nie wystąpiły.

  Nota 14 „Sprawozdanie finansowe i dane porównyw alne, przynajmniej w odniesieniu do
  podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat skorygowane odpowiednim wskaźnikiem
  inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego
  sprawozdania finansowego jako okresu bazowego, jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z
  okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%”

  Nie wystąpiły.  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  101


  Nota 15 „Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w s prawozdaniu
  finansowym i danych porównywalnych, a uprzednio sporządzonym i opublikowanymi
  sprawozdaniami finansowymi”
  Nie wystąpiły.

  Nota 16 „Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania
  finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich
  przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkowa i
  finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność”

  Nie wystąpiły.

  Nota 17 „Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, ich tytuły oraz wpływ wywołanych
  tym skutków finansowych na sytuację majątkowa i finansową, płynność oraz wynik finansowy i
  rentowność”

  Nie wystąpiły.

  Nota 18 „W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuo wania działalności,
  opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazaniem czy
  sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane”

  Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontyn uowania działalności gospodarczej w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia
  bilansowego, chociaż zagrożenie kontynuacji działalności Jednostki Dominującej i niektórych Spółek
  Grupy w ich obecnym stanie finansowym i prawnym istnieje. Okolicznością m ogącą wpłynąć na
  kontynuację działania Spółki Dominującej może być brak akceptacji przez wierzycieli propozycji
  układowych przedłożonych przez Zarząd i głosowanych podczas Zgromadzenia Wierzycieli .
  Zagrożenie kontynuacji działalności Spółek jest związane z ewentualnym brakiem możliwości
  skutecznego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji, w tym restrukturyzacji zadłużenia oraz znacząco
  utrudnionego procesu odzyskiwania należności (spowodowango sytuacją rynkową), co może przełożyć
  się na stan płynności fina nsowej Spółek .
  Więcej informacji o sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ABM SOLID w upadłości układowej ,
  zagrożeniach kontynuowania działalnosci oraz podjętych działani ach restrukturyzacyjnych zostały
  przedstawione w innych częściach sprawozdania oraz w sprawozdaniu Zarządu z działalności.
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  102

  Nota 19 „W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło
  połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz
  wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody połączenia (nabycia, łączenia) udziałów.”

  Nie wystąpiło.

  Nota 20 „W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji
  w jednostkach w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić
  skutki, jakie spowodowałyby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy”

  Nie wystąpiły.

  Nota 21 „Jeśli Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej
  nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego na leży przedstawić podstawę prawną
  niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego”

  Nie wystąpiło.

  Nota 22 „Nieruchomości inwestycyjne”
  Początkowo nieruchomości inwestycyjne ujmowane są według ceny nabycia z uwzględnieniem kos ztów
  transakcji. Po początkowym ujęciu, nieruchomości inwestycyjne wykazywane są według kosztu
  historycznego.
  Wartość nieruchomości inwestycyjnych corocznie podlega porównianiu z ich bieżącą wartością rynkową.
  Na dzi eń bilansowy tj. 30 czerwca 201 8 roku wartość rynkowa nieru chnowmości inwestycyjnych nie
  odbiega znacząco od prezentowanej wartości według kosztu historycznego.
  Zastosowane metody amortyzacji nieruchomości inwestycyjnych są zbieżne z zasadmi amortyzacji
  przyjętymi dla rzeczowych aktywów trwałych.

  NIERUCHOMOŚCI I NWESTYCYJNE 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.2017
  a) grunty 1 876 1 876 1 875
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
  wodnej
  4 124 4 230 4 337
  Nieruchomości inwestycyjne razem 6 000 6 106 6 212

  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  Przychody 223 40 8 194
  Koszty 209 429 215  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  103


  W prezentowanych okresach nie wystąpiły nieuregulowane zobowiązania dotyczące zakupu i
  wytworzenia nieruchomości inwestycyjnych.
  Nota 23 „Informacje o kontraktach długoterminowych i wycenie usług budowlanych.”

  UJAWNIENIA DOTYCZ ĄCE KONTRAKTÓW
  DŁUGOTERMINOWYCH 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  koszt własny kontraktów 6 216 6 166 10 993
  produkcja w toku 164 2 658 922
  wynik na kontraktach 25 (1 665) 163
  kwoty zafakturowane 6 241 4 501 11 156
  należność z wyceny kontraktu 722 3 05 9 1 817
  zobowiązanie z wyceny kontraktu 191 21 0

  Wycena usług budowlanych 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  AKTYWA
  Stan na koniec okresu 722 3 059 1 817
  PASYWA
  Stan na koniec okresu 191 21 0

  Nota 24 „Wartość firmy”
  Badanie utraty wartoś ci w odniesieniu do wartości firmy
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do utraty wartości firmy wykazanej w
  sprawozdaniu finansowym.
  Nota 25 „Podstawa prawna wyłączenia ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego niektórych
  jednostek podporz ądkowanych”

  Nie wystąpiła.


  Nota 26 „Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku”

  Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majatku - Ograniczenia w wykonywaniu prawa własności
  wg stanu na dzień 30.06.2018

  Zobowiązania zabezpieczone na nieruchomościach in westycyjnych
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  104

  Stan na dzień 30.06.2018
  Rodzaj
  zobowiązania Wierzyciel Rodzaj
  zabezpieczenia Rodzaj majątku
  Limit
  kredytowy
  wielocelowy
  Bank PKO
  BP S.A.
  Hipoteka
  umowna
  kaucyjna
  Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości
  położonej w Bochni
  Udział wy noszący 167635/204303
  w prawie wieczystego użytkowania działki w Bochni
  oraz w prawie własności budynku i urządzenia
  stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomość

  Ograniczenia w wykonywaniu prawa własności
  Stan na dzień 30.06.2018
  Rodzaj
  zobowiązania Wier zyciel
  Rodzaj
  zabezpieczenia
  (Ograniczenie w
  wykonywaniu
  prawa
  własności)
  Opis majątku Spółki stanowiącego
  zabezpieczenie
  Umowa
  wieloproduktowa
  ( Wierzytelność
  pozaukładowa ) ING Bank
  Śląski S.A.
  Hipoteka
  kaucyjna
  Nieruchomość komercyjna - budynek
  admini stracyjno - biurowy, położona w
  Tarnowie Kredyt
  inwestycyjny
  ( Wierzytelność
  pozaukładowa )
  Hipoteka
  kaucyjna
  Limit kredytowy
  wielocelowy
  Bank PKO
  BP S.A.
  Hipoteka
  umowna
  kaucyjna
  Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości
  położonej w Bochni
  Udzi ał wynoszący 167635/204303 w prawie
  wieczystego użytkowania działki w Bochni oraz
  w prawie własności budynku i urządzenia
  stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomość  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  105

  Kredyt obrotowy
  odnawialny
  Bank PKO
  BP S.A.
  Hipoteka
  kaucyjna łączna
  Prawa wieczystego uż ytkowania nieruchomości
  oraz prawa własności budynków położonych w
  m. Biała Niżna, gm. Grybów, oraz m. Grybów
  pow. Nowy Sącz
  Kredyt
  inwestycyjny
  Bank PKO
  BP S.A.
  Hipoteka łączna
  umowna Hipoteka łączna umowna na prawie
  wieczystego użytkowania gruntów oraz
  budynkach
  i budowlach w Rzeszowie
  Hipoteka
  kaucyjna łączna
  Hipoteka łączna
  umowna Hipoteka łączna umowna na prawie
  wieczystego użytkowania gruntów oraz
  budynkach
  i budowlach w Rzeszowie
  Hipoteka
  kaucyjna łączna
  Limit kredytowy
  wielocelowX
  Ban k PKO
  BP S.A.
  Zastaw
  rejestrowy Zapasy materiałowe znajdujące się w Dębnie
  Kredyt
  inwestycyjny
  Bank PKO
  BP S.A.
  Zastaw
  rejestrowy
  20 400 szt. udziałów w spółce Wągrowieckie
  Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o.o.
  w Wągrowcu - wartość nominalna udział ów


  Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majatku - Ograniczenia w wykonywaniu prawa własności
  wg stanu na dzień 30.06.2017

  Rodzaj
  zobowiązania Wierzyciel
  Rodziaj
  zabezpieczenia
  (Ograniczenie w
  wykonywaniu
  prawa własności)
  Opis majatku stanowiącego
  zab ezpieczenie
  Umowa
  wieloproduktowa
  ING Bank Śląski
  S.A.
  Hipoteka kaucyjna
  Nieruchomość komercyjna - budynek
  administracyjno - biurowy, położona
  w Tarnowie Kredyt
  inwestycyjny Hipoteka kaucyjna
  Limit kredytowy
  wielocelowy Bank PKO BP S.A. Hipoteka umow na
  kaucyjna
  Prawo wieczystego użytkowania
  nieruchomości położonej w Bochni  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  106

  Udział wynoszący 167635/204303 w
  prawie wieczystego użytkowania
  działki w Bochni oraz w prawie
  własności budynku i urzadzenia
  stanowiącego odrębną od gruntu
  nieruchomość
  Kredyt obrotowy
  odnawialny Bank PKO BP S.A.
  Hipoteka umowna
  łączna
  Prawa wieczystego użytkowania
  nieruchomości oraz prawa własności
  budynków położonych w m. Biała
  Niżna, gm. Grybów, oraz m. Grybów
  pow. Nowy Sącz
  Hipoteka kaucyjna
  łączna
  Kredyt
  inwestycyjny Bank PKO BP S.A.
  Hipoteka łączna
  umowna Hipoteka łączna umowna na prawie
  wieczystego użytkowania gruntów
  oraz budynkach i budowlach w
  Rzeszowie Hipoteka kaucyjna
  łączna
  Zabezpieczenie
  zapłaty należności
  objętej nakazem
  zapłaty
  Mariusz Bardyga,
  prowadY ący
  działalność
  gospodarczą pod
  firmą "PROFI -BAU"
  Mariusz Bardyga
  Hipoteka
  przymusowa
  Nieruchomość gruntowa,
  niezabudowana położona w Tarnowie
  Limit kredytowy
  wielocelowX Bank PKO BP S.A. Hipoteka łączna
  umowna Nieruchomości położone w Radymnie
  Kredyt
  inwestycyjny Bank PKO BP S.A.
  Hipoteka zwykła
  łączna
  Prawo użytkowania wieczystego
  nieruchomości i prawo własności
  budynków i budowli stanowiących
  odrębny przedmiot własności i prawo
  własności nieruchomości położonej w
  Olsztynie
  Hipoteka umowna
  kaucyjna
  Umowa
  wieloproduktowa
  ING Bank Śląski
  S.A. Hipoteka kaucyjna Nieruchomość zlokalizowana w
  MokrzyskacU
  Limit kredytowy
  wielocelowX Bank PKO BP S.A. Zastaw rejestrowX obrotowe wartość magazynu
  Kredyt
  inwestycyjny Bank PKO BP S.A. Zastaw rejestrowX
  10 592 szt. udziałów w spółce
  Przedsiębiorstwo Robót
  Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o.
  w Olsztynie - wartość nominalna
  udziałów  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 roku

  107  Prezes Zarządu – Marek Pawlik  Główny Księgowy – Krzysztof Czaja
  Tarnów, dnia 31 .08 .201 8 r


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  1

  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  2

  SPIS TREŚCI
  SPIS TREŚCI ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 2
  1. INFORMACJE O SPÓŁCE ................................ ................................ ................................ ............................ 3
  2. WSKAZANIE CZAS U TRWANIA SPÓŁKI , JEŻELI JEST OZNACZON Y ................................ ................................ ......... 3
  3. WSKAZANIE OKRESÓW , ZA KTÓRE PREZENTOWAN E JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE I DANE POR ÓWNYWALNE ........ 3
  4. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ ................................ ............ 4
  5. WSKAZANIE , CZY SPRAWOZDANIE FIN ANSOWE I DANE PORÓWN YWALNE ZAWIERAJĄ DAN E ŁĄCZNE – JEŻELI W SKŁAD
  PRZEDSIĘBIOR STWA SPÓŁKI WCHODZĄ WEWNĘT RZNE JEDNOSTKI ORGAN IZACYJNE SPORZĄDZAJĄ CE SAMODZIELNE
  SPRAWOZDANIA FINANSO WE ................................ ................................ ................................ .................... 4
  6. WSKAZANIE , CZY SPÓŁKA JEST JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ LUB ZNACZ ĄCYM INWESTOREM ORAZ CZY S PORZĄDZA
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE ................................ ................................ ........................... 4
  7. W PRZYPADKU SPRAWOZDAN IA FINANSOWEGO SPORZ ĄDZONEGO ZA OKRES , W CZASIE KTÓREGO NAS TĄPIŁO
  POŁĄCZENIE SPÓŁEK – WSKAZANIE , ŻE JEST TO SPRAWOZDA NIE FINANSOWE SPORZĄD ZONE PO POŁĄCZENIU O RAZ
  WSKAZANIE ZASTOSOWAN EJ METODY ROZLICZENI A POŁĄCZENIA . ................................ ................................ ..... 4
  8. WSKAZANIE , CZY SPRAWOZDANIE FIN ANSOWE ZOSTAŁO SPORZ ĄDZONE PRZY ZAŁOŻENI U KONTYNUOWANIA
  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARC ZEJ SPÓŁKI W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁO ŚCI ORAZ CZY NIE IST NIEJĄ OKOLICZNOŚCI
  WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻ ENIE KONTYNUOWANIA D ZIAŁALNOŚCI . ................................ ................................ ...... 5
  9. STWIERDZENIE , ŻE SPRAWOZDANIA FINANSOWE PODLEGAŁY PRZEKSZTAŁCENIU W CE LU ZAPEWNIENIA
  PORÓWNYWALNOŚCI DANY CH, A ZESTAWIENIE I OBJA ŚNIENIE RÓŻNIC , BĘDĄCYCH WYNIKIEM KO REKT Z TYTUŁU ZMIAN
  ZASAD (POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI LUB KO REKT BŁĘDÓW PODSTAWO WYCH , ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE W
  DODATKOWEJ NOC IE OBJAŚNIAJĄCEJ . ................................ ................................ ................................ .......... 6
  10. WSKAZANIE , CZY W PRZEDSTAWIONYM SPRAWOZDANIU FINANSO WYM LUB DANYCH PORÓW NYWALNYCH DOKONANO
  KOREKT WYNIKAJĄCYCH Z ZASTRZEŻEŃ W OPINI ACH PODMIOTÓW UPRAWN IONYCH DO BADANIA O SPRAWOZDANIACH
  FINANSOWYCH ZA LATA , ZA KTÓRE SPRAWOZDANI E FINANSOWE LUB DANE PORÓWNYWALNE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE
  W PROSPEKCIE . ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 6
  11. INFORMACJE O PRZYJĘTY CH ZASADACH (POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI PRZY SPORZĄDZANIU SP RAWOZDANIA . ............. 6
  12. WSKAZANIE ŚREDNICH KU RSÓW WYMIANY ZŁOTEGO , W OKRESACH OBJĘTYCH SPRAWOZDANIEM FINANS OWYM . ....... 6
  13. WSKAZANIE CO NAJMNIEJ PODSTAWOWYCH POZYCJI BILANSU , RACHUNKU ZYSKÓW I ST RAT ORAZ RACHUNKU
  PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNY CH ZE SPRAWOZDANIA F INANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH , PRZELICZONYCH NA
  EURO , ZE WSKAZANIEM ZASAD PRZYJĘTYCH DO TEGO P RZELICZENIA ................................. ................................ .. 7
  SPRAWOZDANIE Z SYTUA CJI FINANSOWEJ ................................ ................................ .............. 9
  RACHUNEK ZYSKÓW I ST RAT ................................ ................................ ................................ .... 10
  SPRAWOZ DANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ ................................ ... 11
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIA N W KAPITALE WŁASNYM ................................ ............................ 11
  SPRAWOZDANIE Z PRZEP ŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ .. 13
  1. INFORMACJE O REZERWAC H I ODPISACH AKTUALI ZUJĄCYCH . ................................ ................................ .......... 15
  2. DANE CHARAKTERYZUJĄCE SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ................................ ................................ ........ 15
  3. AKTYWA PRZEZNACZONE D O SPRZEDAŻY . ................................ ................................ ................................ .. 21
  4. OPIS CZYNNIKÓW I ZDAR ZEŃ , W SZCZEGÓLNOŚCI O NI ETYPOWYM CHARAKTERZE , MAJĄCYCH ZNACZĄCY WP ŁYW NA
  OSIĄGNIĘTE WYNI KI FINANSOWE . ................................ ................................ ................................ ............. 21
  5. INFORMACJA NA TEMAT S EZONOWOŚCI LUB CYKLI CZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI ABM SOLID S.A. W I POŁOWIE 2018 R.
  ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 24
  6. INFO RMACJA DOTYCZĄCA EMI SJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻ NYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH. ...... 24
  7. INFORMACJA O WYPŁACON EJ (LUB ZADEKLAROWANEJ ) DYWIDENDZIE . ................................ ............................ 24
  8. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WAR UNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH , KTÓRE NASTĄPIŁY OD C ZASU ZAKOŃCZENIA
  OSTATNIEGO ROKU OBRO TOWEGO . ................................ ................................ ................................ .......... 24
  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  3

  W STĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  ZA OKRES OD 01.01.201 8 r. DO 30.06.20 18r.

  Informacje ogólne

  1. Informacje o Spółce .
  a) ABM SOLID S.A. w upadłości ukł adowej rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu
  25.11.1991 r. Siedziba Spółki mieści się w Tar nowie przy uli cy Bartla 3.
  b) Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000054847. Wpisu
  dokonał Sąd Rejonowy w Krakowie Śródmieściu XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego w dniu 23.10.2001 r.
  c) Przedmiotem działalności jest budownictwo og ólne i inżynieri a lądowa P KD – 4020Z .
  Podstawowe dane:
  Nazwa spółki: - ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej
  Siedziba: - Tarnów
  Adres: - ul. Bartla 3, 33 -100 Tarnów
  tel. - 14 626 02 07
  fax. - 14 622 45 51
  Numer KRS: - 0000054847
  REGON: - 850021886
  NIP: - 8730005511
  Kapita ł zakładowy w całości opłacony: 3 411 835,00 zł
  Audytor: -Misters Audytor Adviser Sp. z o. o.

  2. Wskazanie czasu trwania Spółki , jeżeli jest oznaczony .

  Czas trwania ABM SOLID S.A. w upadłości układowej nie jest oznaczony.

  3. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane
  porównywalne .

  Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe ob ejmuje okres od 01 stycznia 201 8 roku
  do 30 czerwca 20 18 roku wraz z danymi porównywaln ymi za okr es od 01 stycznia 20 17 roku
  do 30 czerwca 20 17 roku oraz za okres o d 01 stycznia 20 17 do 31 grudnia 20 17 roku.  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  4

  4. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej .

  Skład Zarządu na dzień 30.06 .201 8 roku przedstawia ł się następująco:

  Marek Pawlik – Prezes Zarządu

  Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.20 18 roku przedstawia się następująco:

  Wiesław Waszkielewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Dominik Pawlik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Jan Antończyk – Członek Rady Nadzorczej
  Barbara Pawlik – Członek Rady Nadzorczej
  Sebastian Matera – Członek Rady Nadzorczej

  5. Ws kazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne –
  jeżeli w skład przedsiębiorstwa Spółki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
  sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe .
  Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finanso we nie zawiera danych łącznych, gdyż
  ABM SOLID S.A. w upadłości układowej nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych
  sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.

  6. Wskazanie, czy Spółka jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem ora z czy
  sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe .
  Na dzień 30.06.20 18 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej jest jednostką dominującą
  wobec:
   PRIB Spółka z o.o.,
   ABM INVEST TARNÓW Spółka z o.o.,
   ELEMENTY BUDOWLANE RADYMNO Spółka z o.o.,
   TRANS SOL ID Spółka z o.o.,

  Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmując konsolidacją metodą
  pełną sprawozdania wszystkich powyższych Spółek.

  7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego
  nastąpiło połączenie sp ółek – wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone
  po połączeniu oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia.

  W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie Spółek.
  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  5

  8. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowani a działalności gospodarczej Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
  czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności .
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowa nia działalności
  gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, chociaż zagrożenie kontynuacji działalności
  Spółki w jej obecnym stanie prawnym i finansowym istnieje. Okolicznością mogącą wpłynąć na
  kontynuację działania Spółki może być brak możliwośc i skutecznego przeprowadzenia układu
  z wierzycielami Spółki i restrukturyzacji zadłużenia oraz potencjalna możliwość utraty płynności
  finansowej.
  Spółka nadal znajduje się w fazie intensywnej restrukturyzacji związanej z odbudowaniem swojej
  pozycji i prz ywróceniem pełnej zdolności do konkurowania na rynku. ABM Solid będzie
  utrzymywać wszystkie istotne elementy systemu zarządzania jakością w oparciu o normy ISO
  serii 9000 zaspokajając potrzeby klientów. Strategicznym celem jest osiągnięcie trwałej zdolnośc i
  do generowania zysku, wzrost wartości firmy i odbudowanie relacji z interesariuszami,
  w szczególności z wierzycielami Spółki.
  Cel cząstkowy to zawarcie układu z wierzycielami pozwalające na zmniejszenie stanu zobowiązań
  i dające możliwość bezpośrednieg o udziału we wszelkiego rodzaju postępowaniach
  przetargowych, również publicznych, gwarantujących przyszły rozwój. Podstawowym rynkiem
  działania pozostanie polski obszar budownictwa z możliwą ekspansją na szeroko rozumiane rynki
  wschodnie. Spółka intensyfi kuje również swoją aktywność na innych rynkach europejskich
  i pozaeuropejskich. Funkcjonowanie na tych rynkach opierać się będzie na istniejących
  i rozbudowywanych kompetencjach Spółki w roli organizatora, wykonawcy i podwykonawcy
  inwestycji. Firma zamie rza przy tym wykorzystać skoordynowane zasoby grupy kapitałowej ABM
  Solid. Firma prowadzić będzie rozeznanie w celu pozyskania partnerów branżowych
  i finansowych do zawarcia aliansów bieżących i strategicznych oraz rozważy dodatkową emisję
  akcji w celu po zyskania kapitału na rozwój.
  W dniu 27 sierpnia 2018 roku Sędzia Komisarz wydał postanowienie w sprawie zwołania
  Zgromadzenia Wierzycieli ABM SOLID S.A. w upadłości układowej na dzień 04 października 2018
  roku na godzinę 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w T arnowie przy ul. Dąbrowskiego 27
  sala nr 11. Obecny c zas Spółka zamierza wykorzystać na odbudowanie pozycji rynkowej
  i kontakty z Wierzycielami, które mają na celu doprowadzenie do zawarcia układu.

  W ocenie Zarządu mając na uwadze powyższe, szereg okol iczności związanych ze stanem
  przedsiębiorstwa Spółki przemawia za zasadnością przyjęcia założenia kontynuowania
  działalności.

  Prezentowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy założeniu kontynuacji
  działalności przez Spółkę w dającej się prze widzieć przyszłości, spójnie z przyjętymi zasadami
  rachunkowości, przy opisanych ryzykach i zasadach wyceny.
  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  6

  9. Stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia
  porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, b ędących wynikiem korekt
  z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało
  zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej .
  Sprawozdanie finansowe sp orządzone za okres od 1 stycznia 201 8 r. do 30 czerwca 201 8r. nie
  podlega ło przekształceniu.

  10. Wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub danych
  porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów
  uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie
  finans owe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w prospekcie .

  W prezentowanym sprawozdaniu finansowym oraz danych porównywalnych nie dokonywano
  korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozd ań
  finansowych.

  11. Informacj e o przyjętych zasad ach (polityki) rachunkowości przy sporządzaniu
  sprawozdania .
  Niniejsze sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 201 8 r. do 3 0 czerwca 201 8 r. zawiera
  skrócone sprawozdanie finansowe ABM SOLID S.A. w upadłości układowej wraz z danym i
  porównywalnymi. Sprawozdani e skrócone sporządzone został o zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) a także wymogami Rozporządzenia Ministra
  Finansów (Dz. U. NR 33 poz.259 z dnia 19 lutego 2009 r.) w sprawie informacji bie żących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
  MSSF obejmują standardy oraz interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
  Finans owej.
  Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych.
  Ewentualne różnice pomiędzy kwotam i ogółem a sumą ich składników wynikają z zaokrągleń.
  Prezentowane śródroczne sprawozdanie finansowe zostało przygotowane p rzy założeniu
  kontynuacji działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, a także spójnie
  z zasadami opisanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej
  ABM SOLID za okres od 1 stycznia 201 7 r. do 30 czerwca 201 7 r.

  12. Wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem
  finansowym .
  Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę
  w następujący sposób:
   pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są we dług średniego kursu
  ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  7

   w dniu 29 czerwca 2018 roku 1 EUR = 4,3616
   w dniu 29 grudnia 201 7 roku 1 EUR = 4,1709
   w dniu 30 czerwca 2017 roku 1 EUR = 4,2265
   pozycje rachunku zysków i st rat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
  sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
  obowią zujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okre sie sprawozdawczym
   w okr esie od 1 stycznia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. 1 EUR = 4,2395
   w okresie od 1 stycznia 201 7 r. do 30 czerwca 201 7 r. 1 EUR = 4,2474

  13. Wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz
  rachunku przepły wów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i danych
  porównywalnych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego
  przeliczenia .

  Wymienione pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według ogłoszonego przez
  Narodowy Bank Polsk i kursu średniego euro na dzień bilansowy. Wymienione pozycje rachunku
  zysków i strat , sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
  pieniężnych przeliczono po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną ogłoszonych przez
  Narodowy Bank Pol ski średnich kursów euro na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego.


  WYBRANE DANE FINANSOWE
  w tys. zł w tys. EUR
  /2018 okres od 201 8-01-01 do 201 8-06-30
  /2017 okres od 201 7-01-01 do 201 7-06-30
  /2018 okres od 201 8-01-01 do 201 8-06-30
  /201 7 okres od 201 7-01-01 do 201 7-06-30
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów 17 309 21 569 4 083 5 078
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 659 712 391 168
  Zysk (strata) brutto 1 487 1 294 351 305
  Zysk (strata) netto 1 98 5 1 637 468 385
  Całkowity dochód razem 1 985 1 637 468 385
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 239 (7 356) 1 472 (1 732)
  Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (145) 401 (34) 94
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (9 471) 0 (2 234) 0
  Przepływy pieniężne netto razem (3 377) (6 955) (797) (1 637)
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,50 2,06 0,59 0,49

  Stan na
  201 8-06 -30
  Stan na
  201 7-12 -31
  Stan na
  201 8-06 -30
  Stan na
  201 7-12 -31
  Aktywa razem 70 697 78 496 16 209 18 820
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 232 334 242 118 53 268 58 049
  Zobowiązania długoterminowe 10 073 12 868 2 309 3 085
  Zobowiązania krótkoterminowe 222 261 229 250 50 959 54 964
  Kapitał własny (161 637) (163 622) (37 059) (39 229)
  Kapitał zakładowy 3 412 3 412 782 818
  Średnia Liczba akcji (w szt.) 793 450 793 450 793 450 793 450
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (203,71) (206,22) (46,71) (49,44)
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną ak cję
  (w zł/EUR) 0 0 0 0  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  8

  Prezes Zarządu – Marek Pawlik  Główny Księgowy – Krzysztof Czaja
  Tarnów, 31 sierpnia 201 8 roku .  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  9


  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  AKTYWA
  stan na
  201 8-06 -30
  koniec II
  kwarta łu
  201 8
  stan na
  201 7-12 -31
  koniec
  roku 201 7
  stan na
  201 7-06 -30
  koniec II
  kwartału
  201 7
  AKTYWA TRWAŁE 37 700 37 539 43 326
  Rzeczowe aktywa trwałe 19 395 19 069 19 398
  Wartości niematerialne 534 593 673
  Wartość firmy 6 926 6 926 6 926
  Prawo wieczystego użytkowania gruntu 1 189 1 189 1 189
  Nieruchomości inwestycyjne 6 000 6 106 6 212
  Należności długoterminowe 0 0 0
  Inwestycje długoterminowe 3 656 3 656 8 928
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
  Długoterminowe rozlicz enia międzyokresowe 0 0 0
  AKTYWA OBROTOWE 32 997 40 832 44 461
  Zapasy 9 594 5 933 6 797
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  należności
  20 691 26 668 29 383
  Należności z tytułu podatku dochodowego od osób
  prawnych
  0 0 0
  Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług
  budowlanych
  577 3 054 1 817
  Krótkoterminowe aktywa finansowe 196 196 221
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 273 4 650 5 562
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 666 331 681
  AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDA ŻY 0 125 0
  a) aktywa finansowe 0 125 0
  b) aktywa trwałe 0 0 0
  SUMA AKTYWÓW 70 697 78 496 87 787

  PASYWA


  KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM (161 637) (163 622) (162 905)
  Kapitał podstawowy 3 412 3 412 3 412
  Kapitał zapasowy 77 929 77 929 77 9 29
  - w tym z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości
  nominalnej
  50 648 50 648 50 648
  Kapitał z aktualizacji wyceny 833 833 833
  Niepodzielony wynik z lat ubiegłych (245 796) (246 716) ( 246 716)
  Wynik finansowy netto 1 985 920 1 637
  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 073 12 868 12 690
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 119 2 617 2 439
  Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń
  pracowniczych
  427 427 427
  Pozostałe rezerwy długoterminowe 7 527 9 824 9 824
  Zobowiązania długotermino we z tytułu kredytów i
  pożyczek
  0 0 0  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  10

  Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu
  finansowego
  0 0 0
  Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe 0 0 0
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 222 261 229 250 238 002
  Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń
  pracowniczych
  245 315 201
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 29 710 30 617 30 332
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i
  pożyczek
  56 078 65 545 74 577
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
  finansowego
  473 473 473
  Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe 52 852 52 852 52 851
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania
  69 055 71 298 72 916
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób
  prawnych
  430 430 430
  Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług
  budowlanych
  0 0 0
  Zaliczki otrzymane 14 16 87
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 363 1 136 1 236
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 11 619 6 096 4 449
  Rozliczenia międzyo kresowe 422 472 450
  ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z
  AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY
  0 0 0

  SUMA PASYWÓW 70 697 78 496 87 787
  Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt) 793 450 793 450 793 450
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (20 3,71) (206,22) (205,31)
  Średnia ważona liczba akcji (w szt) 793 450 793 450 793 450
  Podstawowy zysk na jedną akcję (w zł) 2,50 1,16 2,06

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

  Wariant kalkulacyjny 01.01.201 8-
  30.06.201 8
  01.01.201 7-
  30.06.201 7

  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 17 309 21 569
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 026 21 278
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 283 291
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
  w tym: 16 818 20 443
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16 618 20 246
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 200 197
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 491 1 126
  Koszty sprzedaży 0 0
  Koszty ogólnego zarządu 2 711 2 478
  Zysk (strata) ze sprzedaży (2 220) ( 1 352)  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  11

  Pozostałe przychody operacyjne 5 426 11 859
  Pozostałe koszty operacyjne 1 547 9 795
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 659 712
  Przychody finansowe 18 035 919
  Koszty finansowe 18 207 337
  Zysk (strata) brutto 1 487 1 294
  Podate k dochodowy (498) (343)
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia
  straty 0 0
  Zysk/Strata z udziałów w jednostkach
  podporządkowanych 0 0
  Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej 1 985 1 637
  Zysk/(Strata) z działalności zaniechanej 0 0
  Zysk/(Strata) netto za okres obrotowy 1 985 1 637

  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

  Wyszczególnienie 01.01.201 8
  30.06.201 8
  01.01.201 7
  30.06.201 7
  Zysk (Strata) netto za okres 1 985 1 637
  Inne całkowite dochody 0 0
   Zmiana w nadwyżce z przeszacowania 0 0
  Inne całkowite dochody za okres 0 0
  Całkowity dochód razem 1 985 1 637


  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

  Kapitał zapasowy

  Kapitał
  podstawowy
  Kapitał z
  emisji akcji
  powyżej ich
  wartości
  nominalnej
  Pozostały
  kapitał
  zapasowy
  Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy
  Razem
  stan na 01 stycznia 2018 3 412 50 648 27 281 833 (245 796) (163 622)
  Zysk (strata) netto za
  okres 0 0 0 0 1 985 1 985
  Inne całkowite dochody
  za okres 0 0 0 0 0 0
  Całkowity dochód za
  okres 0 0 0 0 1 985 1 985
  stan na 30 czerwca 2018 3 412 50 648 27 281 833 (243 811) (161 637)  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  12

  Kapitał zapasowy


  Kapitał
  pods tawowy
  Kapitał z
  emisji akcji
  powyżej ich
  wartości
  nominalnej
  Pozostały
  kapitał
  zapasowy
  Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy
  Razem
  stan na 01 stycznia 2017 3 412 50 648 27 281 833

  (246 716)

  (164 542)
  Zysk (strata) netto za
  okre s 920 920
  Inne całkowite dochody
  za okres
  Całkowity dochód za
  okres 0 0 0 0 920 920
  stan na 31 grudnia 2017 3 412 50 648 27 281 833 (245 796) (163 622)

  Kapitał zapasowy

  Kapitał
  podstawowy
  Kapitał z
  emisji akcji
  powyżej ich
  wartości
  nominalnej
  Pozostały
  kapitał
  zapasowy
  Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny
  Niepodzielony
  wynik
  finansowX
  Razem
  stan na 01 stycznia 2017 3 412 50 648 27 281 833 (246 716) (164 542)
  Zysk (strata) netto za
  okres 0 0 0 0 1 637 1 637
  Inne całkowite dochody
  za okres 0 0 0 0 0 0
  Całkowity dochód za
  okreV 0 0 0 0 1 637 1 637
  stan na 30 czerwca 2017 3 412 50 648 27 281 833 (245 079) (162 905)  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  13

  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  01.01.201 8-
  30.06.201 8
  01.01.201 7-
  30.06.201 7
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej: 6 239 (7 356)
  Zysk (strata) brutto 1 487 1 294
  Korekty razem: 4 752 (8 650)
  1. Udziały w zyskach /stratach netto jednostek
  wycenionych metodą praw własności 0 0
  2. Amortyzacja 932 1 099
  3. Zyski (straty) z tytułu różn ic kursowych 0 0
  4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 199 25
  5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (968) 54
  6. Zmiana stanu rezerw (3 966) (8 540)
  7. Zmiana stanu zapasów (3 661) (2 193)
  8. Zmiana stanu należności 8 360 (5 210)
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 745 6 337
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (387) (565)
  11. Podatek dochodowy 498 343
  12. Inne korekty 0 0
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 239 (7 356)
  Przepływ środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej: (145) 401
  Wpływy 95 665
  1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 95 665
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne 0 0
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
  a) w jednostkach powiązanych 0 0
  b) w pozostałych jednostkach 0 0
  - zbycie aktywów finansowych 0 0
  - dywidendy i udziały w zyskach 0 0
  - spłata udzielonych pożyczek
  długoterminowych 0 0
  - odsetki 0 0
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
  Wydatki 240 264
  1. Nabycie wartości niematerialnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 240 264
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne 0 0
  3. Na aktywa finansowe , w tym: 0 0
  a) w jednostkach powiązanych 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  b) w pozostałych jednostkach 0 0
  - nabycie aktywów finansowych 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  14

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (145) 401
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej: (9 471) 0
  Wpływy 0 0

  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i
  innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
  kapitału 0 0
  2. Kredyty i pożyczki 0 0
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
  4. Inne wpływy finansowe 0 0
  Wydatki 9 471 0
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
  3. Inne, niż wypłaty na rze cz właścicieli, wydatki z
  tytułu podziału zysku 0 0
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 9 466 0
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
  finansowego 0 0
  8. Odsetki 5 0
  9. Inne wydatki finansowe 0 0
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (9 471) 0
  Przepływy pieniężne netto razem (3 377) (6 955)
  Bilansowa zmiana stanu środków, w tym: (3 377) (6 955)
  - zmiana stanu środków pieniężnyc h z tyt. różnic
  kursowych 0 0
  Środki pieniężne na początek okresu 4 650 12 517
  Środki pieniężne na koniec okresu 1 273 5 562


  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  15


  Informacja dodatkowa do raportu za pierwsze półrocze 20 18 roku .

  1. Informacje o rezerwach i odpisach aktual izujących.

  W pierwszym półroczu 201 8 roku Spółka ABM SOLID :

  1) zmniejszyła następujące rezerwy:
  - Rezerwę z tytułu podatku odroczonego w kwocie 498 tys. zł
  - Rezerwę na zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 871 tys. zł
  - Rezerwę na koszty budów w kwocie 2 267 tys. zł
  - Rezerwę na badanie sprawozdania w kwocie 29 tys. zł
  - Rezerwę na naprawy gwarancyjne w kwocie 150 tys. zł
  - Rezerwę na niewykorzystane urlopy w kwocie 70 tys. zł
  - Pozostałe rezerwy krótkoterminowe w kwocie 111 tys. zł

  2) zwiększyła następu jące rezerwy:
  - Rezerwę na odsetki w kwocie 194 tys. zł

  Spółka ABM SOLID zwiększyła w I półroczu 2018 roku odpisy aktualizujące wartość należności o
  kwotę 217 tys. zł , a zmniejszyła o kwotę o 826 tys. zł.
  Został rozwiązany odpis aktualizujący wartość m ateriałów w kwocie 96 tys. zł, odpis na zaliczki
  w kwocie 5 tys. zł oraz odpis aktualizujący wartość inwestycji w kwocie 17 933 tys. zł.


  2. Dane charakteryzujące Segmenty Działalności Spółki

  Zastosowanym w niniejszym sprawozdaniu kryterium wyodrębnienia s egmentów w Grupie
  Kapitałowej działalności są raporty wewnętrzne służące Zarządowi Spółki do podejmowania
  decyzji dotyczących alokacji zasobów i ocenie wyników segmentów operacyjnych:
   Energetyczny – segment związany z pracami budowlanymi przy obiektach
  energetycznych jak elektrownie konwencjonalne i niekonwencjonalne, układy
  kogeneracyjne itp.
   Hydrotechniczny – segment ten świadczy usługi w zakresie między innymi: budowy
  i naprawy wałów przeciwpowodziowych, regulacji rzek, renowacji i budowy zbiorników
  wodnych, przeciwpowodziowych, przepompowni itp.
   Infrastrukturalny – segment zajmujący się sprzedażą usług w zakresie budownictwa
  inżynieryjnego takich jak: budowa i naprawa dróg, budowa wiaduktów i mostów,
  wykonywanie uzbrojenia terenu
   Kubaturowy – w rama ch tego segmentu wykonywane są obiekty użyteczności publicznej
  takie jak baseny, szkoły wyższe, hale sportowe, obiekty rekreacyjne, obiekty kulturalne
  itp. W tym segmencie wykonywane są również budynki mieszkalne, bloki i osiedli
  mieszkaniowe.
   Gospodarka o dpadami – segment świadczy usługi w zakresie wykonawstwa sortowni
  odpadów czy zakładów utylizacji odpadów czy składowisk odpadów.  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  16

   Ochrona środowiska – segment ten świadczy usługi w zakresie wykonawstwa sieci
  kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.
   Przemysł owy – prace polegające na budowie hal przemysłowych, zakładów
  przemysłowych, wykonawstwo konstrukcji stalowych i aluminiowych. Głównie w ramach
  tego segmentu świadczone są również usługi wewnętrzne między segmentami.
   Pozostałe – segment obejmuje pozostałe usługi, inne niż wydzielone powyżej w tym
  działalność deweloperską i sprzedaż materiałów.  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  17

  DANE CHARAKTERYZUJĄCE SEGMENTY Infrastrukturalny Kubaturowy Gospodarka
  odpadami
  Ochrona
  środowiska Przemysłowy Pozostałe Razem
  ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 30.06.2018
  (MS SF)
  I. Przychody segmentu 12 126 3 482 0 0 1 087 943 17 638
  1. Sprzedaż na rzecz klientów
  zewnętrznych 12 126 3 482 0 0 1 004 697 17 309
  2. Sprzedaż między segmentami 0 0 0 0 83 246 329
  3.Przychody z tytułu odsetek 0
  II. Koszty segmentu 11 191 3 783 1 0 848 1 324 17 147
  1. Koszty sprzedaży na rzecz klientów
  zewnętrznych 11 033 3 715 0 0 842 1 228 16 818
  2. Koszty sprzedaży między segmentami 158 68 1 0 6 96 329
  3.Koszty z tytułu odsetek 0
  III. Udział segmentu w wyniku
  finansowym j ednostek
  podporządkowanych wycenianych
  metodą praw własności 0
  IV. Wynik segmentu 935 -301 -1 0 239 -381 491
  V. Przychody nieprzypisane 23 461 23 461
  1. Przychody nieprzypisane zewnętrzne 23 432 23 432
  2.Przychody nieprzypisane między
  segmentami 0 0
  3.Przychody nieprzypisane z tytułu
  odsetek 29 29
  VI. Koszty nieprzypisane 22 465 22 465
  1. Koszty nieprzypisane zewnętrzne 22 220 22 220
  2.Koszty nieprzypisane między
  segmentami 0 0
  3.Koszty nieprzypisane z tytuł u odsetek 245 245
  VII. Korekty konsolidacyjne 0 0  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  18

  VIII. Wynik finansowy netto przed
  opodatkowaniem i udziałami mniejszości 935 -301 -1 0 239 615 1 487
  IX. Podatek dochodowy -498 -498
  X. Zysk/(Strata) z działalności
  zaniechanej 0 0
  XI. Zyski (straty) mniejszości 0 0
  XII. Wynik finansowy netto 935 -301 -1 0 239 1 113 1 985
  XIII. Pozycje aktywów
  Aktywa segmentu 48 602 13 957 0 0 4 355 3 783 70 697
  Inwestycje segmentu w jednostkach
  podporządkowanych wycenianych
  metodą p raw własności 0
  Aktywa pozostałe (nieprzypisane) 0
  Korekty kon solidacyjne 0
  Aktywa ogółem 48 602 13 957 0 0 4 355 3 783 70 697
  XIV. Pozycje pasywów
  Pasywa segmentu 48 602 13 957 0 0 4 355 3 783 70 697
  Pozostałe pasywa (niep rzypisane) 0
  Korekty kon solidacyjne 0
  Pasywa ogółem 48 602 13 957 0 0 4 355 3 783 70 697
  XV. Dodatkowe informacje
  Nakłady inwestycyjne 0
  Nakłady inwestycyjne (nieprzypisane) 0
  Nakłady inwestycyjne korekty
  konsolidacyj ne 0
  Nakłady inwestycyjne ogółem 0 0 0 0 0 0 0
  Amortyzacja 641 184 0 0 57 50 932
  Amortyzacja (nieprzypisana) 0
  Amortyzacja ogółem 641 184 0 0 57 50 932
  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  19

  ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 30.06.2017
  (MSSF)
  I. Przychody segmentu 11 24 8 8 138 0 0 1 559 1 114 22 059
  1. Sprzedaż na rzecz klientów
  zewnętrznych 11 248 8 138 0 0 1 490 693 21 569
  2. Sprzedaż między segmentami 0 0 0 0 69 421 490
  3.Przychody z tytułu odsetek 0
  II. Koszty segmentu 10 072 7 841 -10 -33 1 742 1 321 20 93 3
  1. Koszty sprzedaży na rzecz klientów
  zewnętrznych 9 874 7 691 -18 -33 1 721 1 208 20 443
  2. Koszty sprzedaży między segmentami 198 150 8 0 21 113 490
  3.Koszty z tytułu odsetek 0
  III. Udział segmentu w wyniku
  finansowym jednostek
  podporządkowan ych wycenianych
  metodą praw własności 0
  IV. Wynik segmentu 1 176 297 10 33 -183 -207 1 126
  V. Przychody nieprzypisane 12 778 12 778
  1. Przychody nieprzypisane zewnętrzne 11 939 11 939
  2.Przychody nieprzypisane między
  segmentami 0 0
  3.Przychody nieprzypisane z tytułu
  odsetek 839 839
  VI. Koszty nieprzypisane 12 610 12 610
  1. Koszty nieprzypisane zewnętrzne 12 293 12 293
  2.Koszty nieprzypisane między
  segmentami 0 0
  3.Koszty nieprzypisane z tytułu odsetek 317 317
  VII. Korekty konsolidacyjne 0 0
  VIII. Wynik finansowy netto przed
  opodatkowaniem i udziałami mniejszości 1 176 297 10 33 -183 -39 1 294
  IX. Podatek dochodowy -343 -343  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  20

  X. Zysk/(Strata) z działalności
  zaniechanej 0 0
  XI. Zyski (s traty) mniejszości 0 0
  XII. Wynik finansowy netto 1 176 297 10 33 -183 304 1 637
  XIII. Pozycje aktywów
  Aktywa segmentu 44 761 32 386 0 0 6 204 4 436 87 787
  Inwestycje segmentu w jednostkach
  podporządkowanych wycenianych
  metodą praw własnoś ci 0
  Aktywa pozostałe (nieprzypisane) 0
  Korekty kon solidacyjne 0
  Aktywa ogółem 44 761 32 386 0 0 6 204 4 436 87 787
  XIV. Pozycje pasywów 0
  Pasywa segmentu 44 761 32 386 0 0 6 204 4 436 87 787
  Pozostałe pasywa (nieprzypisan e) 0
  Korekty kon solidacyjne 0
  Pasywa ogółem 44 761 32 386 0 0 6 204 4 436 87 787
  XV. Dodatkowe informacje 0
  Nakłady inwestycyjne 0
  Nakłady inwestycyjne (nieprzypisane) 0
  Nakłady inwestycyjne korekty
  konsolidacyjne 0
  Nakłady inwestycyjne ogółem 0 0 0 0 0 0 0
  Amortyzacja 560 405 0 0 78 56 1 099
  Amortyzacja (nieprzypisana) 0
  Amortyzacja ogółem 560 405 0 0 78 56 1 099  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  21


  3. Aktywa przeznaczone do sprzedaży .

  Nie dotyczy.


  4. Opis czynników i zdarzeń, w szczeg ólności o nietypowym charakterze, mających znaczący
  wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.


  Przychody ze sprzedaży uzyskane za I półrocze 2018 roku są niższe od uzyskanych za analogiczny
  okres ubiegłego roku. Jest to rezultatem osiągnięcia niższej wartości przychodów ze sprzedaży
  szczególnie przez Oddział Budownictwa, który nie pozyskał w ostatnim czasie nowych projektów.
  Natomiast wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu zanotował oddział WKS
  Grybów.

  Za sprawą niższej wartości przychodów ze sprzedaży także uzyskany wynik brutto ze sprzedaży
  jest o nieco ponad połowę niższy od uzyskanego w I -szym półroczu ubiegłego roku, a ze względu
  na wyższe niż w I -szym półroczu ubiegłego roku koszty ogólnego zarządu także wynik ze
  sprzedaży jest o ponad p ołowę niższy od ubiegłorocznego.

  Wynik uzyskany na poziomie operacyjnym jest ponad dwukrotnie wyższy a wynik netto o ok. 0,3
  mln zł wyższy od uzyskanego w I -szym półroczu ubiegłego roku.

  Wśród bardziej istotnych zdarzeń, które wpłynęły na uzyskane jednos tkowe wyniki należy
  wymienić:
  - spisanie zobowiązań przedawnionych na dobro pozostałych przychodów operacyjnych w
  kwocie ok. 436 tys. zł
  - zawarcie ugody z wierzycielem Sport Pleszew, której ujęcie w księgach wywarło wpływ na
  wynik na działalności operacyj nej w kwocie ok. + 2.936 tys. zł
  - rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość m ateriałów o wartości ok. + 96 tys. zł

  W obrębie kosztów finansowych jako istotnie wpływające na wynik wymienić można operacje
  związane z utworzeniem rezerw na odsetki od zobo wiązań w kwocie ok. 194 tys. zł.

  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  22

  Wybrane dane finansowe jednostkowe Spółki ABM SOLID [tys. PLN]  Dane finansowe I półrocze
  201 8 201 7 I półrocze
  201 7
  Dynamika
  I półrocze 201 8/
  I półrocze 201 7[%]
  Przychody netto ze sprzeda ży 17 309 49 685 21 569 80
  Wynik brutto ze sprzedaży 491 1 413 1 126 44
  Wynik ze sprzedaży -2 220 - 3 501 -1 352 164
  Wynik z działalności operacyjnej 1 659 - 2 483 712 233
  Amortyzacja 932 2 098 1 099 85
  Wynik EBITDA 2 591 -385 1 811 143
  Wynik netto 1 985 920 1 637 121  Wybrane dane finansowe jednostkowe Spółki ABM SOLID [tys. PLN]


  Wynik netto w dw óch pierwszych kwartałach roku 201 8 i poszczególn ych kwartał ach
  roku 201 7 prezentuje poniższy wykres:

  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  23

  Charakterystyka rentowności

  Porównanie wa rtości wskaźników rentowności w pierw szym półroczu 201 8 r. w stosunku do
  analogicznego okresu ubiegłego roku i całe go 201 7 roku prezentuje tabela:

  Wybrane wskaźniki rentowności jednostkowe Spółki ABM SOLID


  Wskaźnik [%] I półrocze
  201 8 2017 I półrocze
  201 7
  Rentowność brutto ze sprzedaży 2,84 2,84 5,22
  Rentowność ze sprzedaży -12,83 -7,05 -6,27
  Rentowność z działalności operacyjnej 9,58 -5,00 3,30
  Rentowność EBITDA 14,97 -0,77 8,40
  Rentowność netto 11,47 1,85 7,59
  Rentowność aktywów – ROA* 1,79 1,1 7 3,44
  Zysk na akcję [PLN]* 1,60 1,16 3,80
  Rentowność brutto ze sprzedaży – zysk brutto ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży Rentowność ze sprzedaży – zysk ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży Rentowność z działalności operacyjnej – zysk z d ziałalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży Rentowność EBITDA – wynik EBITDA/przychody netto ze sprzedaży Rentowność netto – zysk netto/przychody netto ze sprzedaży Rentowność aktywów (ROA) – zysk netto (ostatnie cztery kwartały)/aktywa Zysk na akcję – zysk netto za ostatnie cztery kwartały/aktualna liczba akcji *wskaźniki liczone do ostatnich czterech kwartałów


  Kształtowanie się wskaźników rentowności brutto ze sprzedaży w poszczególnych
  okresach kwartalnych na przestrzeni roku 2017 i dwóch kwartałów 2018 roku prezentuje
  poniższy wykres:


  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  24


  Wybrane wskaźniki płynności jednostkowe Spółki ABM SOLID

  Wskaźnik 30.06.201 8 31.12.201 7 30.06.201 7
  Płynność bieżąca 0,15 0,18 0,19
  Płynność szybka 0,10 0,15 0,16

  Płynność bieżąca – aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe Płynność szybka – ( aktywa obrotowe -zapasy - krótkoterm.rozl.międzyokr.czynne)/zobowiązania krótkoterminowe


  5. Informacja na temat sezonowości lub cykliczności działalności ABM SOLID S.A.
  w I połowie 20 18 r.

  Działając w branży budowlanej Spółka podlega charakterystycznym dla tego rynku śródrocznym
  wahan iom sprzedaży. W związku z tym przychody kształtują się w poszczególnych kwartałach
  nieregularnie w różnych latach.
  Istotny wpływ na to mają warunki atmosferyczne, stopień zaawa nsowania prac realizowanych
  zleceń, a także posiadane przez Inwestorów środki finansowe i niejednokrotna konieczność
  rozliczenia ich przed zakończeniem danego roku.
  Ze względu na ogłoszenie upadłości Emitenta zgodnie z art. 24 Prawa Zamówień Publicznych
  obecnie Emitent został wykluczony z udziału w przetargach o roboty budowlane z zakresu
  zamówień publicznych, co ma znaczący wpływ na pozyskiwanie nowych zleceń.

  6. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
  wartościowych.

  W omawianym okresie Emitent nie dokonał żadnej nowej emisji oraz wykupu lub spłaty
  dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.


  7. Informacja o wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendzie.

  W I półroczu 20 18 roku Spółka ABM SOLID S.A. nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty
  dywidendy.

  8. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu
  zakończenia ostatniego roku obrotowego.

  Od zakończenia ostatniego roku obrotowego wartość zobowiązań warunkowych zmniejszyła s ię
  o kwo tę 219 tys. zł i wynosi 4 080 tys. zł. Zmniejszył się także stan należności warunkowych
  w tym okresie o kwotę 10 283 tys . zł, do poziomu 922 tys. zł.
  Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze zakończone 30 -06 -201 8 roku

  25

  Prezes Zarządu – Marek Pawlik

  Główny Księgowy – Krzysztof Czaja


  Tarnów, dnia 31 .08.201 8 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku .

  0  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  1
  Spis treści:

  1. OGÓLNE =NFORMACHE O EMITENCIE . ................................ ................................ ......................... 3
  2. OPIS ORGANIZACJI GRUP Y KAP=TAŁOWEH EM=TEN TA, ZE WSKAZANIEM JEDNOS TEK PODLEGAHĄCYC:
  KONSOLIDACJI NA DZIE Ń 30 CZERWCA 2018 R. ................................ ................................ ............ 4
  3. WSKAZAN=E SKUTKÓW ZM= AN W STRUKTURZE EMITENTA ORAZ JEGO GRUPY KAP=TAŁOWEH W TYM W
  WYN=KU POŁĄCZEN=A HE DNOSTEK , UZYSKANIA LUB UTRATY KONTROLI NAD JEDNOST KAM = ZALEŻNYM= ORAZ
  =NWESTYCH= DŁUGOTERM INOWYCH , PODZ=AŁU , RESTRUKTURYZACJI I Z AN=EC:AN=A DZ=AŁALNO ŚC= . ............ 5
  4. OPIS ISTOTNYCH DOKONA Ń LUB N=EPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE , KTÓREGO DOTYCZY RAPO RT, WRAZ Z
  WYKAZEM NAHWAŻN=EHSZ YC: ZDARZEŃ =C: DOTY CZĄCYC: . ................................ ............................. 6
  5. WYBRANE D ANE FINANSOWE ZAWIER AHĄCE PODSTAWOWE POZ YCHE SKRÓCONEGO SPRA WOZDANIA
  FINANSOWEGO (RÓWN=EŻ PRZEL=CZONE NA EURO). ................................ ................................ ..... 8
  6. OPIS CZYNN=KÓW = ZDARZEŃ W SZCZEGÓLNOŚC= O N= ETYPOWYM CHARAKTERZE MAHĄCYC: ZNACZNY WPŁ YW
  NA SPRAWOZDANIE FINA NSOWE W TYM OS=ĄGN=Ę TE WYNIKI FINANSOWE . ................................ ......... 10
  7. OBHAŚN=EN=A DOTYCZĄCE SEZONOWOŚC= = CYKL=C ZNOŚC= DZ=AŁALNOŚC= EMITENTA W PREZENTOWA NYM
  OKRESIE ................................. ................................ ................................ ............................ 13
  8. INFORMACHE DOTYCZĄCE PRZYC:ODÓW ORAZ WYN= KÓW PRZYPADAHĄCYC: N A POSZCZEGÓLNE SEGME NTY
  BRANŻOWE LUB GEOGRAF =CZNE OKREŚLONE ZGOD NIE Z MSSF, W ZALEŻNOŚC= OD TEGO , KTÓRY PODZ=AŁ
  HEST PODZ=AŁEM PODST AWOWYM . ................................ ................................ .......................... 13
  9. ZDARZENIA , KTÓRE WYSTĄP=ŁY PO D N=U NA KTÓRY SPORZĄD ZONO SPRAWOZDANIE , N=E UHĘTYC: W TYM
  SPRAWOZDAN=U A MOGĄC YC: W ZNACZNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA .17
  10. INFORMACHE DOTYCZĄCE EMISJI , WYKUPU = SPŁATY DŁUŻ NYCH I KAP=TAŁOWYC: PAP=ERÓ W
  WARTOŚC=OWYC: . ................................ ................................ ................................ ............... 17
  11. INFORMACHE DOTYCZĄCE WYPŁACONEH (LUB ZADEKLAROWANEJ ) DYW=DENDY ŁĄCZN=E = W PRZELICZENIU NA
  HEDNĄ AKCHĘ Z PODZ=A ŁEM NA AKCHE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE . ................................ ................. 17
  12. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚN=E MOŻL =WOŚC= REAL=ZACH= WC ZEŚN=EH PUBL=KOWANYC H PROGNOZ
  WYN=KÓW NA DANY ROK , W ŚW=ETLE WYN=KÓW ZA PREZENTOWANYCH W RAP ORCIE W STO SUNKU DO
  WYN=KÓW PROGNOZOWANY CH . ................................ ................................ .............................. 18
  13. OPIS PODSTAWOWYCH ZAG ROŻEŃ = RYZYK ................................ ................................ ................. 18
  14. WSKAZANIE AKCJONARIUS ZY POS=ADAHĄCYC: BEZ POŚREDN=O LUB POŚRED NIO PRZEZ PODMIOTY Z ALEŻNE CO
  NAJMNIEJ 5 % OGÓLNEH L=CZBY GŁOSÓ W NA WALNYM ZGROMADZ ENIU EM=TENTA NA DZ=EŃ PRZ EKAZANIA
  RAPORTU WRAZ ZE WSKA ZANIEM LICZBY POSIAD ANYCH PRZEZ TE PODMI OTY AKCJI , ICH PROCENTOWEGO
  UDZ=AŁU W KAP=TALE Z AKŁADOWYM , L=CZBY GŁOSÓW Z N=C: WYN=KAHĄCYC: = =C: P ROCENTOWEGO
  UDZ=AŁU W OGÓLN=EH L =CZB=E GŁOSÓW NA WAL NYM ZGROMADZENIU ORA Z WSKAZANIE ZMIAN W
  STR UKTURZE WŁASNOŚC= ZN ACZNYC: PAK=ETÓW AKC JI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA
  POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO . ................................ ................................ ................. 23
  15. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKC JI EMITENTA LUB UPRAWNIE Ń DO N=C: (OPCJI ) PRZEZ OSOBY
  ZARZĄDZAHĄCE = NADZO RUHĄCE EM=TENTA NA DZ=EŃ PRZ EKAZANIA RAPORTU KWA RTALNEGO , WRAZ ZE
  WSKAZANIEM ZMIAN W S TANIE POSIADANIA W O KRESIE OD PRZEKAZANI A POPRZEDNIEGO RAPOR TU
  KWARTALNEGO , ODRĘBN=E DLA KAŻDEH Z OSÓB . ................................ ................................ .......... 24
  16. WSKAZANIE ISTOTNYCH P OSTĘPOWAŃ TOCZĄCYC: S=Ę PRZED SĄDEM , ORGANEM WŁAŚC=WYM DL A
  POSTĘPOWAN=A ARB=TRAŻOWEGO LUB OR GANEM ADMINISTRACJI PUBL=CZNEH DOTYCZĄCY C: ZOBOW=ĄZAŃ
  ORAZ W=ERZYTELNOŚC= EMITENTA LUB JEDNOST K= OD N=EGO ZALEŻNEH , ZE WSKAZANIEM PRZEDM IOTU
  POSTĘPOWAN=A , WARTOŚC= PRZEDM=OTU SPORU , DATY WSZCZĘC=A POSTĘ POWANIA , STRON WSZCZĘTEGO
  POSTĘPOW ANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA . ................................ ................................ .......... 24
  17. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTK Ę OD N=EGO ZALEŻNĄ H EDNEJ LUB WIELU
  TRANSAK CJI Z PODMIOTAMI POW =ĄZANYM= . ................................ ................................ .............. 28
  18. INFORMACJE O UDZIELEN IU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JE DNOSTKĘ OD N=EGO ZAL EŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYT U
  LUB POŻYCZK= LUB UDZ IELENIU GWARANCJI – ŁĄCZN=E HEDNEMU PODM IOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEH OD
  TEGO PODMIOTU , HEŻEL= ŁĄCZNA WARTOŚ Ć =STN=EHĄCYC: PORĘC ZEŃ LUB GWARANCH= HE ST ZNACZĄCA . ..... 28


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  2
  19. INNE INFORMACJE , KTÓRE SĄ =STOTNE , ZDANIEM EMITENTA , DO OCENY JEGO SYTUAC JI KADROWEJ ,
  MAHĄTKOWEH , FINANSOWEJ , WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN , ORAZ INFORMACJE , KTÓRE SĄ =STOTNE
  DLA OCENY MOŻL=WOŚC = REAL=ZACH= ZOBOW=Ą ZAŃ PRZEZ EMITENTA . ................................ ............... 29
  20. WSKAZAN=E CZYNN=KÓW , KTÓRE W OCEN=E EM=TENTA BĘDĄ M=AŁY W PŁYW NA OS=ĄGN=ĘTE P RZEZ NIEGO
  WYNIKI W PERSPEKTYWI E CO NAJMNIEJ KOLEJN EGO KWARTAŁU . ................................ ..................... 30
  21. OŚW=ADCZEN=E OSOBY ZA RZĄDZAHĄCEH DOTYCZĄC E PÓŁROCZNEGO SPRAWO ZDANIA . ........................... 31
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku .

  3

  1. Ogólne informacje o E mitencie.

  Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 25 .11 .1991 r. Siedziba Spółki mieści się
  w Tarnowie przy ulicy Bartla 3.
  Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000054847. Wpisu dokonał Sąd
  Rejonowy w Krakowie Śródmieściu X== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
  23.10.2001 r. Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.

  W dniu 27 lipc a 2012 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie V Wydział Gospodarczy wydał postanowienie
  o ogłoszeniu upadłości ABM SOL=D S.A. z możliwością zawarcia układu z wierzycielami.

  Następnie 10 sierpnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie wy dał postanowienie o zmianie sposobu
  prowadzenia postępowania upadłościowego ABM SOL=D S.A. w Tarnowie z upadłości układowej
  z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidacje majątku upadłego. Sąd
  postanowi ł powołać Syndyka masy upadłości .

  W dniu 6 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie V Wydział Gospodarczy na wniosek Zarządu
  Spółki wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
  ABM SOL=D S.A. w Tarnowie z postępowania przewidującego likwidację majątku na postępowanie
  z możliwością zawarcia układu. Sąd odwołał Syndyka oraz postanowił powołać Nadzorcę Sądowego .

  Sąd ustanowił Zarząd własny nad Spółką oraz postanowił powołać Nadzorcę Sądowego w osobie
  Katarzyny Marzeny Olejniczak.


  Podstawowe dane:
  Nazwa spółki - ABM SOLID SA w upadłości układowej
  Siedziba: - Tarnów
  Adres: - ul. Bartla 3, 33 -100 Tarnów
  tel. - 14 626 02 07
  fax. - 14 622 45 51
  Numer KRS: - 0000054847
  REGON: - 850021886
  NIP: - 8730005511
  Kapitał z akładowy w całości opłacony - 3 411 835,00 zł
  Audytor: - Misters Audytor Adviser Sp. z o. o.
  Segment dzia łalności: - Przedmiotem działalności są roboty budowlane
  związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
  i niemieszkalnych PKD – 41.20.Z  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  4
  1. Władze Spółki na dzień 30 czerwca 201 8 roku:

  A. Zarząd:
  Marek Pawlik – Prezes Zarządu

  B. Rada Nadzorcza:

  Wiesław Waszkielewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Dominik Pawlik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Han Antończyk – Członek Rady Nadzorczej
  Barbara Pawlik – Członek Rady Nadzorczej
  Sebastian Matera – Członek Rady Nadzorczej

  C. Nadzorca Sądowy:

  Katarzyna Olejniczak – Nadzorca Sądowy


  Zmiany z organach Spółki w = półroczu 201 8 roku.

  W pierwszym półroczu 2018 roku nie nastąpiły zmiany w organach Spółki.


  2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji na dzień 30 czerwca 201 8 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  5
  Wykaz Hednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją pełną na dzień
  30 -06 -201 8 roku.

  Wyszczególnienie Nr KRS Przedmiot działalności
  Udział
  ABM SOLID S.A.
  w kapitale
  ABM =NVEST Tarnów
  Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 0000291412
  zagospodarowanie i sprzedaż
  nieruchomości na własne
  potrzeby
  100,00%
  Elementy Budowlane Radymno
  Sp. z o.o. z siedzibą w Radymnie 0000129483 produkcja elementów
  betonowych 100,00%
  PRIB Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie 0000046798 budownictwo ogólne 24,53%
  TRANS SOL=D Sp. z o.o. z siedzibą
  w Dębnie 0000054612 gospodarka odpadowa 19,05%


  ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej w związku z ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej Spółki
  Budromost Sp. z o.o. oraz postawieniem ABM SILESIA Sp. z o.o. oraz WPRM Sp. z o.o. w stan
  likwidacji utracił kontrolę nad tymi Spółkami w związku z tym nie podlegają one konsolidacji w Grupie
  Kapitałowej ABM SOL=D.
  3. Wskazanie skutków zmian w strukturze Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej w tym w
  wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz
  inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

  ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej:
  W ramac h podejmowanych przez Emitenta działań restrukturyzacyjnych w pierwszym półroczu 2018
  roku podjęto działania zmierzające do ograniczenia działalności gospodarczej wykonywanej
  w Wytwórni Konstrukcji Stalowej RESALMET Rzeszów.

  Przedsiębiorstwa Robót =nżyn ieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. (PRIB) :
  W dniu 3 stycznia 2018 roku Emitent otrzymał ze Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście
  w Krakowie V== Wydział Gospodarczy – Rejestr Zastawów postanowienie o wykreśleniu zastawu
  rejestrowego na 10 592 udziałach Przedsiębiorstwa Robót =nżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o.
  z siedzibą w Dębnie (PRIB) . Następnie w dniu 11 stycznia 2018 roku Emit ent podpisał z =nwestorem
  zewnętrznym umowę sprzedaży części udziałów PR=B (5000 udziałów). W wyniku dokonania
  powyższych działań Emitent stał się mniejszościowym udziałowcem PR=B posiadającym 5 592
  udziałów, stanowiących 24,53 % kapitału zakładowego i upr awniający do takiej samej liczby głosów
  na Zgromadzeniu Wspólników. Hednocześnie =nwestor zewnętrzny stał się większościowym
  udziałowcem tejże Spółki i posiada łącznie 17 000 udziałów, stanowiących 74,56 % kapitału
  zakładowego i uprawniający do takiej same j liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników PR=B.
  W dniu 2 marca 2018 roku Sąd Rejestrowy dokonał wpisu powyższych zmian.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  6
  W dniu 20 lipca 2018 roku Zgromadzenie Wspólników PR=B podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia
  Kapitału zakładowego Spółki PRIB poprzez utworzenie 1 000 nowych udziałów o wartości nominalnej
  50 zł każdy i łącznej wartość 50 000 zł. Wszystkie nowo utworzone udziału zostały objęte przez
  dotychczasowego większościowego udziałowca tj. MARCOM Sp. z o.o. Po zarejestrowaniu
  powyższych zmian udzi ał ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej w kapitale Spółki PR=B spad ł do
  poziomu 23,48 % . W dniu 23 sierpnia 2018 roku Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji wyżej opisanego
  podwyższenia kapitału.

  W okresie, którego dotyczy przedmiotowy raport nie było innych zmian w strukturze jednostki
  gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży
  jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji
  i zaniechania działalności niż opisane powyż ej.

  4. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie , którego dotyczy raport, wraz
  z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

  W okresie którego dotyczy przedmiotowe sprawozdania Spółka nadal znajdowała się w fazie
  intensywnej restrukturyzacji związanej z odbudowaniem swojej pozycji i przywróceniem pełnej
  zdolności do konkurowania na rynku. Podejmowano działania przybliżające Spółkę do zawarcia
  układu z wierzycielami co pozwoli na zmniejszenie stanu zobowiązań i da możliwość bez pośredniego
  udziału we wszelkiego rodzaju postępowaniach przetargowych, również publicznych, gwarantujących
  przyszły rozwój.

  Informacja na temat znaczących Umów i inne istotne zdarzenia.

  ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej

   W dniu 3 stycznia 2018 roku otrzymał ze Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście w Krakowie
  VI= Wydział Gospodarczy – Rejestr Zastawów postanowienie o wykreśleniu zastawu rejestrowego
  na 10 592 udziałach Przedsiębiorstwa Robót =nżynieryjnych Budownictwa Sp . z o.o. z siedzibą
  w Dębnie (Spółka zależna od Emitenta).

   W dniu 11 stycznia 2018 roku ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej podpisał umowę sprzedaży
  części posiadanych udziałów Przedsiębiorstwa Robót =nżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o.
  z siedzibą w Dębnie (spółka zależna od Emitenta). W wyniku tej Umowy Emitent sprzedał na rzecz
  MARCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 5 000 szt. udziałów Przedsiębiorstwa Robót
  =nżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. za łączną cenę 125 000 zł. Hednocześnie firma MARCOM
  Sp. z o.o. objęła 12 000 szt. nowo utworzonych udziałów Przedsiębiorstwa Robót =nżynieryjnych
  Budownictwa Sp. z o.o. Po dokonaniu powyższych transakcji Emitent stał się mniejszościowym
  udziałowcem Przedsiębiorstwa Robót =nżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. i posiada 5 592
  udziałów, stanowiących 24,53 % kapitału zakładowego i uprawniający do takiej samej liczby
  głosów na Zgromadzeniu Wspólników, natomiast firma MARCOM Sp. z o.o. stała się
  większościowym udziałowcem tejże Spółki i posiada 17 000 udziałów, stanowiących 74,56 %
  kapitału zakładowego i uprawniający do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  7
  Powyższa transakcja wynika z działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przez Emitenta.

   W dniu 17 stycznia 2018 roku Emitent (działając jak o Podwykonawca) podpisał z Torpol S.A.
  z siedzibą w Poznaniu (działający jako Wykonawca) umowę której przedmiotem jest wykonanie
  blachownicowej konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz z montażem
  a także wykonanie stalowych chodnik ów technologicznych w ramach realizacji zadania pn.
  "Modernizacja linii kolejowej E30, etap II odcinek Zabrze -Katowice -Kraków. Wartość Umowy
  wynosi 1 173 101,25 zł netto. Termin realizacji do dnia 31 marca 2018 roku.

   W dniu 2 lutego 2018 roku Emitent (Zle ceniobiorca) podpisał z Przedsiębiorstwem
  Wielobranżowym „BAN=MEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (Zleceniodawca) zlecenie na
  wykonanie konstrukcji stalowej przęsła mostu (w osiach 1 -2) wraz z zabezpieczeniem
  antykorozyjnym i montażem w ramach kontraktu pn. „Przebudowa mostu na rzece Dunajec
  w Nowym Sączu”. Szacunkowa wartość zlecenia wynosi 13 599 272,00 zł netto. Termin realizacji
  do dnia 30 września 2018 roku.

   W dniu 5 marca 2018 roku Emitent (Podwykonawca) podpisał z liderem Konsorcjum tj. firmą Most
  Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (Wykonawca) umowę na wykonanie konstrukcji stalowej wraz
  z dostawą i montażem (most drogowy, wiadukt drogowy). Wartość Umowy wynos i 4 244 868,12
  zł netto. Termin realizacji do dnia 30 czerwca 2018 roku.

   W dniu 19 marca 2018 roku Spółka zależna od Emitenta pn. Przedsiębiorstwa Robót
  =nżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie podpisała umowę sprzedaży
  nieruchomości poło żonych w Olsztynie przy ul. Cementowej 3 w skład których weszły poniższe
  działki:
  - nr 14/2 objęta KW numer OL1O/00063772/4,
  - nr 14/3 objęta KW numer OL1O/00036536/0,
  - nr 15 objęta KW numer OL1O/00036822/2,
  - nr 17/2 objęta KW numer OL1O/00044904/0
  - nr 18/2 objęta KW numer OL1O/00036436/9,
  - nr 18/4 objęta KW numer OL1O/00036436/9,
  Łączna kwota transakcji za wyżej wymienione nieruchomości wyniosła 6 100 000 zł netto. Na
  przedmiotowych nieruchomościach wpisane są na rzecz Powszechna Kasa Oszczędności Bank
  Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwane PKO BP lub Bank): hipo teka umowna
  łączna zwykła w kwocie 8.958.600,00 złotych oraz hipoteka umowna łączna kaucyjna do kwoty
  4.500.000,00 złotych zabezpieczająca wierzytelności Banku wynikające z umowy kredytu
  udzielonego Spółce ABM SOL=D S.A. W związku z powyższym cała kwota tr ansakcji została
  przekazana do PKO BP jako spłata wierzytelności przypadającej od ABM SOL=D S.A. zabezpieczonej
  na majątku podmiotu zależnego. Hednocześnie Bank wydał zezwolenia na wykreślenie powyższych
  hipotek. Po dokonaniu tej transakcji wierzytelność n ajwiększego wierzyciela tj. PKO BP wobec
  Emitenta obniżyła się o kwotę powyższej wpłaty, co znacznie przybliża możliwość zawarcia
  układu.

   Emitent mając na uwadze prawomocne Postanowienie Sędziego Komisarza z dnia 31 stycznia
  2017 roku w sprawie ustalenia wierzytelności Banku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  8
  S.A. (dalej zwane: PKO BP) dokonał kolejnej spłaty długo wobec tegoż Banku. W dniu 20 marca
  2018 roku Emitent realizując wobec PKO BP swoje zobowiązanie związane z długiem wynikającym
  z Umowy kredytowej nr 26 1020 2892 000 5996 0061 dokonał spłaty należności głównej w kwocie
  2 880 000 ,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 5 246,92 zł. Zabezpieczeniem wyżej wymienionej
  należności były hipoteki ustanowione na nieruchomościach Emitenta położonych w miej scowości
  Biała Niżna oraz Grybów. W związku z wyżej opisaną spłatą w dniu 12 czerwca 2018 roku Emitent
  otrzymał zawiadomienie ze Sądu Rejonowego w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia
  7 czerwca 2018 roku w sprawie wykreślenia hipoteki umownej łącz nej zwykłej w kwocie 7 000 000
  zł. Wykreślenie hipoteki nastąpiło w związku z oświadczeniem Banku PKO Bank Polski S.A.

   W dniu 19 marca 2018 Sędzia Komisarz wydał postanowienie w postępowaniu upadłościowym
  VGUp 3/12 zatwierdzające listę wierzytelności ABM SOL=D wraz z czteroma listami
  uzupełniającymi. Postanowienie to kończy ponad czteroletni proces uzgadniania wierzytelności
  Emitenta i oznacza, że wierzytelności sporne nie przekraczają ustawowego progu 15% ogó lnej
  kwoty wierzytelności, co równocześnie otwiera drogę do zwołania Zgromadzenia Wierzycieli
  w celu zatwierdzenia układu.

  W pozostałych Spółkach Grupy Kapitałowej ABM SOL=D nie wystąpiły do dnia przekazania niniejszego
  sprawozdania inne istotne zdarze nia, nie ujęte powyżej lub opisane w tym sprawozdaniu, a mogące
  w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy.


  5. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania
  finansowego (również przeliczone na EURO).


  Wybrane dane finansowe Emitenta:


  WYBRANE DANE FINANSOWE
  w tys. zł w tys. EUR
  = półrocze
  narastająco
  /2018 okres od
  2018 -01-01 do
  2018 -06-30
  = półrocze
  narastająco
  /2017 okres od
  2017 -01-01 do
  2017 -06-30
  = półrocze
  narastająco
  /2018 okres od
  2018 -01-01 do
  2018 -06-30
  = półrocze
  narastająco
  /2017 okres od
  2017 -01-01 do
  2017 -06-30
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów 17 309 21 569 4 083 5 078
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 659 712 391 168
  Zysk (strata) brutto 1 487 1 294 351 305
  Zysk (strata) netto 1 985 1 637 468 385
  Całkowity dochód razem 1 985 1 637 468 385
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 239 (7 356) 1 472 (1 732)
  Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (145) 401 (34) 94
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (9 471) 0 (2 234) 0
  Przepływy pieniężne netto razem (3 377) (6 955) (797) (1 637)
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,50 2,06 0,59 0,49


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  9

  Stan na
  201 8-06 -30
  Stan na
  2017 -12 -31
  Stan na
  2018 -06 -30
  Stan na
  201 7-12 -31
  Aktywa razem 70 697 78 496 16 209 18 820
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 232 334 242 118 53 268 58 049
  Zobowiązania długoterminowe 10 073 12 868 2 309 3 085
  Zobowiązania krótkoterminowe 222 261 229 250 50 959 54 964
  Kapitał własny (161 637) (163 622) (37 059) (39 229)
  Kapitał zakładowy 3 412 3 412 782 818
  Średnia Liczba akcji (w szt.) 793 450 793 450 793 450 793 450
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (203,71) (206,22) (46,71) (49,44)
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w
  zł/EUR) 0 0 0 0


  Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej:


  WYBRANE DANE FINANSOWE
  w tys. zł w tys. EUR
  = półrocze
  narastająco
  /2018 okres od
  2018 -01-01 do
  2018 -06-30
  = półrocze
  narastająco
  /2017 okres od
  2017 -01-01 do
  2017 -06-30
  = półrocze
  narastająco
  /2018 okres od
  2018 -01-01 do
  2018 -06-30
  = półrocze
  narastająco
  /2017 okres od
  2017 -01-01 do
  2017 -06-30
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów
  22 338 24 870 5 269 5 855
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 937 (707) 693 (166)
  Zysk (strata) brutto 2 774 (306) 654 (72)
  Zysk (strata) netto akcjonariuszy Hednostki Dominującej 7 093 149 1673 35
  Całkowity dochód razem 4 6 20 122 1 090 28
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (632) (6 182) (149) (1 455)
  Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 6 057 277 1 429 65
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (8 856) (83) (2 089) (20)
  Przepływy pieniężne netto razem (3 431) (5 988) (809) (1 410)
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,94 0,19 2,11 0,04


  Stan na
  201 8-06 -30
  Stan na
  201 7-12 -31
  Stan na
  201 8-06 -30
  Stan na
  2017 -12 -31
  Aktywa razem 75 607 92 659 17 335 22 216
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 230 892 253 443 52 937 60 765
  Zobowiązania długoterminowe 10 261 14 452 2 353 3 465
  Zobowiązania krótkoterminowe 220 631 238 991 50 585 57 300
  Kapitał własny (155 285) (160 784) (35 603) (38 549)
  Kapitał zakładowy 3 412 3 412 782 818
  Liczba akcji (w szt .) 793 450 793 450 793 450 793 450
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)* (194,64) (202,69) (44,63) (48,60)
  *Przy obliczeniu wartości księgowej 1 akcji Kapitał własny został pomniejszony o Kapitał mniejszości  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  10

  6. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny
  wpływ na sprawozdanie finansowe w tym osiągnięte wyniki finansowe.


  Przychody ze sprzedaży uzyskane za = półrocze 2018 roku są niższe od uzyskanych za analogiczny
  okres ub iegłego roku. Hest to rezultatem osiągnięcia niższej wartości przychodów ze sprzedaży
  szczególnie przez Oddział Budownictwa, który nie pozyskał w ostatnim czasie nowych projektów.
  Natomiast wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu zanotował o ddział WKS
  Grybów.

  Za sprawą niższej wartości przychodów ze sprzedaży także uzyskany wynik brutto ze sprzedaży jest
  o nieco ponad połowę niższy od uzyskanego w = -szym półroczu ubiegłego roku, a ze względu na
  wyższe niż w I-szym półroczu ubiegłego roku koszty ogólnego zarządu także wynik ze sprzedaży jest
  o ponad połowę niższy od ubiegłorocznego.

  Wynik uzyskany na poziomie operacyjnym jest ponad dwukrotnie wyższy a wynik netto o ok. 0,3 mln
  zł wyższy od uzyskanego w = -szym półroczu ubiegłego roku.

  Wśró d bardziej istotnych zdarzeń, które wpłynęły na uzyskane jednostkowe wyniki należy wymienić:
  - spisanie zobowiązań przedawnionych na dobro pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie ok.
  436 tys. zł
  - zawarcie ugody z wierzycielem Sport Pleszew, której uj ęcie w księgach wywarło wpływ na wynik na
  działalności operacyjnej w kwocie ok. + 2.936 tys. zł
  - rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość materiałów o wartości ok. + 95 tys. zł
  W obrębie kosztów finansowych jako istotnie wpływające na wynik wymienić można operacje
  związane z utworzeniem rezerw na odsetki od zobowiązań w kwocie ok. 193 tys. zł.

  Na wyniki Grupy Kapitałowej istotnie wpłynęły zdarzenia ujęte w księgach PR=B, do których zaliczyć
  należy:
  - rozwiązanie rezerwy na zobowiązania wobec Banku PKO BP w kwocie około 5.579 tys. zł
  - strata ze sprzedaży nieruchomości objętej hipoteką Banku PKO BP w wysokości ok. 2.483 tys. zł
  - aktualizacja wartości należności na kwotę ok. 1.192 tys. zł.
  Do bardziej istotnych zdarzeń w == kwartale 2018 roku zaliczy ć można także ujęcie w księgach PR=B
  straty bilansowej ze sprzedaży środków trwałych w kwocie ok. 285 tys. zł.

  Poza opisanymi powyżej zdarzeniami w ocenie Emitenta (w okresie objętym raportem półrocznym)
  nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia o nietypowy m charakterze, mające znaczny wpływ na
  osiągnięte wyniki finansowe.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  11

  Wybrane wyniki wypracowane przez Spółkę Dominującą i Grupę Kapitałową przedstawiają poniższe
  tabele.

  Wybrane dane finansowe jednostkowe ABM SOLID [tys. PLN]:  Dane finansowe I półrocze
  20? F 2017 = półrocze
  20? E
  Dynamika
  = półrocze 2018/
  = półrocze 2017 [%]
  Przychody netto ze sprzedaży 17 309 49 685 21 569 80
  Wynik brutto ze sprzedaży 491 1 413 1 126 44
  Wynik ze sprzedaży -2 220 - 3 501 -1 352 164
  Wynik z działalności operacyjnej 1 659 - 2 483 712 233
  Amortyzacja 932 2 098 1 099 85
  Wynik EBITDA 2 591 -385 1 811 143
  Wynik netto 1 985 920 1 637 121
  Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ABM SOL=D [tys. PLN]:  Dane finansowe = półrocze
  2018 2017 I półrocze
  2017
  Dynamika [%]
  = półr. 2018 /
  = półr. 2017
  Przychody netto ze sprzedaży 22 338 58 046 24 870 90
  Wynik brutto ze sprzedaży 961 1 904 1 092 88
  Wynik ze sprzedaży -3 124 -5 768 -2 782 112
  Wynik z działalności operacyjnej 2 937 -3 527 -707 -
  Amortyzacja 1 676 3 416 1 878 89
  Wynik EBITDA 4 613 -111 1 171 394
  Wynik netto (akc. jedn. domin.) 7 093 279 149 4 760
  Charakterystyka rentowności

  Porównanie wartości wskaźników rentowności w = półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu
  ubiegłego i całego 201 7 roku prezentuje tabela:
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  12

  Wybrane wskaźniki rentowności jednostkowe ABM SOL=D:

  Wskaźnik [%] = półrocze
  20? F 2017 = półrocze
  20? E
  Rentowność brutto ze sprzedaży 2,84 2,84 5,22
  Rentowność ze sprzedaży -12,83 -7,05 -6,27
  Rentowność z działalności operacyjnej 9,58 -5,00 3,30
  Rentowność EB=TDA 14,97 -0,77 8,40
  Rentowność netto 11,47 1,85 7,59
  Rentowność aktywów – ROA* 1,79 1,17 3,44
  Zysk na akcję [PLN]* 1,60 1,16 3,80

  Rentowność aktywów (ROA) – zysk netto (ostatnie cztery kwartały)/aktywa Rentowność kapitałów własnych (ROE) – zysk netto (ostatnie cztery kwartały)/kapitały własne (średnia z końca ostatnich czterech kwartałów)
  Zysk na akcję – zysk netto za ostatnie cztery kwartały/aktualna liczba akcji


  Wybrane wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej ABM SOL=D:

  Wskaźnik [%] = półrocze
  2018 2017 = półrocze
  2017
  Rentowność brutto ze sprzedaży 4,30 3,28 4,39
  Rentowność ze sprzedaży -13,99 -9,94 -11,19
  Rentowność z działalności operacyjnej 13,15 -6,08 -2,84
  Rentowność EB=TDA 20,65 -0,19 4,71
  Rentowność netto 31,75 0,48 0,60
  Rentowność aktywów – ROA* 9,55 0,3 0,62

  Rentowność aktywów (ROA) – zysk netto (ostatnie cztery kwartały)/aktywa


  Wybrane wskaźniki płynności jednostkowe ABM SOL=D:

  Wskaźnik 30.06.201 8 31.12.2017 30.06.2017
  Płynność bieżąca 0,15 0,18 0,19
  Płynność szybka 0,10 0,15 0,16

  Wybrane wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej ABM SOL=D:

  Wskaźnik 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017
  Płynność bieżąca 0,18 0,20 0,20
  Płynność szybka 0,12 0,17 0,16

  Płynność bieżąca – aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe Płynność szybka – (aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterm. rozl. międzyokr. czynne)/zobowiązania krótkoterminowe


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  13

  7. Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym
  okresie.

  Działając w branży budowlanej, Grupa Kapitałowa ABM SOL=D podlega charakterystycznym dla tego
  rynku wahaniom sprzedaży. W związku z tym, przychody kształtują się w poszczególnych kwartałach
  nieregularnie w różnych latach. Zazwyczaj = półrocze przynosi dla Grupy Kapitałowej mniejsze
  poziomy sprzedaży niż druga część roku. =stotny wpływ na to mają warunki atmosferyczne, stopień
  zaawansowania prac realizowanych zleceń, a także posiadane przez =nwestorów środki finansowe
  i n iejednokrotna konieczność rozliczenia ich przed zako ńczeniem danego roku. Realizowane
  kontrakty charakteryzują się dużymi wahaniami przychodów w poszczególnych etapach ich realizacji .
  Ze względu na ogłoszenie upadłości Emitenta zgodnie z art. 24 Prawa Zamówień Publicznych obecnie
  Emitent został wykluczony z udziału w przetargach o roboty budowlane z zakresu zamówień
  publicznych, co ma znaczący wpływ na pozyskiwanie nowych zleceń.


  8. =nformacje dotyczące przychodów oraz wyników przypadających na poszczegó lne
  segmenty branżowe lub geograficzne określone zgodnie z MSSF, w zależności od tego,
  który podział jest podziałem podstawowym.


  Podział przychodów na segmenty

  Struktura przychodów w segmentach jednostkowych i skonsolidowanych przedstawiona została
  w p oniższych tabelach i wykresach. Największy udział w przychodach ma segment infrastrukturalny.


  Zestawienie struktury przychodów pokazują poniższe tabele i wykresy.


  Podział jednostkowych przychodów ze sprzedaży w poszczególnych segmentach za
  = półrocze 201 8 roku [tys. PLN].


  PRZYC:ODY NETTO ZE SPRZEDAŻY
  (struktura rzeczowa)
  = półrocze
  2018
  = półrocze
  2017
  Dyn.
  [%]
  A Infrastrukturalny 12 126 11 248 108
  B Kubaturowy 3 482 8 138 43
  C Przemysłowy 1 004 1 490 67
  D Pozostałe 697 693 101
  Suma 17 309 21 569 80


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  14  Podział skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w poszczególnych segmentach za
  = półrocze 201 8 roku [tys. PLN].


  PRZYC:ODY NETTO ZE SPRZEDAŻY
  (struktura rzeczowa)
  = półrocze
  2018
  = półrocze
  2017
  A Infrastrukturalny 12 126 11 248
  B Kubaturowy 5 203 8 371
  C Przemysłowy 973 1 486
  D Pozostałe 4 036 3 765
  Suma 22 338 24 870


  52,1%
  37,7%
  6,9%
  3,2%
  70,1%
  20,1%
  5,8%
  4,0%
  0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
  Infrastrukturalny
  Kubaturowy
  Przemysłowy
  Pozostałe
  Porównanie struktury jednostkowych przychodów wg segmentów
  = półrocze 2018
  = półrocze 2017
  45,2%
  33,7%
  6,0%
  15,1%
  54,3%
  23,3%
  4,4%
  18,1%
  0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
  Infrastrukturalny
  Kubaturowy
  Przemysłowy
  Pozostałe
  Porównanie struktury skonsolidowanych przychodów wg
  segmentów
  = półrocze 2018
  = półrocze 2017


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  15

  Podział przychodów na obszary


  Podział jednostkowych przychodów ze sprzedaży w poszczególnych obszarach za
  = półrocze 201 8 roku [tys. PLN].


  Województwo I półrocze
  2018
  = półrocze
  2017 Dyn.[%]
  1. małopolskie 10 443 1 335 782
  2. podkarpackie 2 762 1 481 186
  3. mazowieckie 1 425 14 660 10
  4. śląskie 1 179 1 842 64
  5. łódzkie 958 0 -
  6. dolnośląskie 454 0 -
  7. świętokrzyskie 88 0 -
  9. pozostałe 0 2 251 0
  Suma 17 309 21 569 80

  6,2%
  6,9%
  68,0%
  8,5%
  0,0%
  0,0%
  0,0%
  10,4%
  60,3%
  16,0%
  8,2%
  6,8%
  5,5%
  2,6%
  0,5%
  0,0%
  0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
  małopolskie
  podkarpackie
  mazowieckie
  śląskie
  łódzkie
  dolnośląskie
  świętokrzyskie
  pozostałe
  Porównanie struktury jednostkowych przychodów wg
  województw
  = półrocze 2018
  = półrocze 2017


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  16
  Strukturę terytorialną Grupy Kapitałowej pokazują poniższe tabele i wykresy.


  Podział skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w poszczególnych obszarach za
  = półrocze 201 8 roku [tys. PLN].


  Województwo I półrocze
  2018
  = półrocze
  2017 Dyn.[%]
  1. małopolskie 10 772 1 824 591
  2. podkarpackie 5 517 3 317 166
  3. śląskie 2 123 2 237 95
  4. mazowieckie 1 475 14 770 10
  5. łódzkie 956 0 -
  6. świętokrzyskie 880 0 -
  7. dolnośląskie 454 0 -
  8. warmińsko -mazurskie 161 471 34
  9. pozostałe 0 2 251 0
  Suma 22 338 24 870 90


  7,3%
  13,3%
  9,0%
  59,4%
  0,0%
  0,0%
  0,0%
  1,9%
  9,1%
  48,2%
  24,7%
  9,5%
  6,6%
  4,3%
  3,9%
  2,0%
  0,7%
  0,0%
  0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
  małopolskie
  podkarpackie
  śląskie
  mazowieckie
  łódzkie
  świętokrzyskie
  dolnośląskie
  warmińsko-mazurskie
  pozostałe
  Porównanie struktury skonsolidowanych przychodów wg
  województw
  = półrocze 2018
  = półrocze 2017


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  17
  9. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono sprawozdanie, nie ujętych w tym
  sprawozdaniu a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe
  Emitenta.

   W dniu 10 lipca 2018 roku ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej (Podwykonawca) podpisał
  (przyjął) z =ntop Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Wykonawca) zamówienie na
  wytworzenie, dostawę i montaż konstrukcji stalowej dla obiektów w km 64,836 – LK 71 tor nr 4
  i w km 155,622 – LK 91 tory 41 i 42 w zakresie zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót
  budowlanych w stacji Rzeszów Główny w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego
  =nfrastruktury Obsługi Podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TS= PRM), Etap === Rzeszów
  Główny”. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 4 952 935,50 zł netto. Termin reali zacji do dnia
  30 października 2018 roku.

   W dniu 14 sierpnia 2018 roku zostały złożone do Sądu Rejonowego w Tarnowie, V Wydział
  Gospodarczy zaktualizowane propozycje układowe Spółki. Złożone propozycje zawierają podział
  na grupy i wartości redukcji w poszc zególnych grupach, które wynikają z opracowanego modelu
  finansowego. Zarząd zakłada, że wierzytelności układowe, będą zaspokajane w oparciu
  o zmodyfikowane Propozycje Układowe, które zakładają możliwie najwyższy stopień
  zaspokojenia wszystkich Wierzycieli przy uwzględnieniu rzeczywistych możliwości Spółki do
  generowania wolnych środków pieniężnych.

   W dniu 27 sierpnia 2018 roku Sędzia Komisa rz ustanowiony w toku postępowania
  upadłościowego Emitenta wydał postanowienie w sprawie zwołania Zgromadzenia W ierzycieli
  ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej na dzień 04 października 2018 roku na godzinę 11:00
  w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy u l. Dąbrowskiego 27 sala nr 11.

  Po zakończeniu = półrocza 2018 roku w Spółce ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej oraz Grupie
  Kapitałowej nie wystąpiły inne istotne zdarzenia a nie opisane w niniejszym sprawozdaniu.

  10. =nformacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
  wartościowych.

  W = półroczu 201 8 roku w samym ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej oraz w spółkach Grupy
  Kapitałowej ABM SOL=D nie były przeprowadzane emisje akcji oraz nie dokonano wykupu i spłaty
  dłużnych papierów wartościowych.

  11. =nformacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu
  na jedną akcję z podział em na akcje zwykłe i uprzywilejowane.


  W I półroczu 201 8 roku Emitent jak i pozostałe Spółki Grupy Kapitałowej nie wypłacały, ani nie
  deklarowała wypłaty dywidendy.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  18
  12. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz
  wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie w stosunku do
  wyników prognozowanych.

  W przedmiotowym okresie Emitenta oraz Spółki z Grupy Kapitałowej ABM SOL=D nie publikowały
  prognoz finansowych.

  13. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk

  1. Ryzyko związane z kontynuacją działalności
  Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
  gospodarczej, chociaż zagrożenie kontynuacji działalności Spółki ABM SOL=D i pozostałych Spółek
  z Grupy Kapitałowej w ich obecn ym stanie prawnym i finansowym istnieje. Okolicznością mogącą
  wpłynąć na kontynuację działania ABM SOL=D o pozostałych Spółek z Grupy Kapitałowej w może być
  brak akceptacji w przyszłości przez wierzycieli propozycji układowych przedłożonych przez Zarząd
  AB M SOLID, tym samym brak możliwości skutecznego przeprowadzenia układu z wierzycielami Spółki
  i restrukturyzacji zadłużenia. Z drugiej jednak strony wierzyciele mają świadomość, że brak układu
  prowadził będzie do likwidacji firmy i znacz nie mniejszego ich z aspokojenia. Spłaceni zostaną
  wówczas tylko nieliczni wierzyciele i to nie w pełnej wysokości oraz posiadający zabezpieczenia
  w formie hipotek i zastawów rejestrowych.

  2. Ryzyko związane z możliwością zmiany trybu prowadzenia postępowania upadłościowego
  W związku z prowadzonym w Sądzie Rejonowym Tarnowie V Wydział Gospodarczy do Spraw
  Upadłościowych i Naprawczych postępowaniem upadłościowym Spółki ABM SOL=D z możliwością
  zawarcia układu Emitent pragnie zwrócić uwagę =nwestorów na istnienie ryzyka zmiany tr ybu
  postępowania z układowego na prowadzone w trybie likwidacyjnym dla ABM SOL=D S.A. lub
  ogłoszenie przez pozostałe Spółki Grupy Kapitałowej upadłości lub postawienie tych Spółek w stan
  likwidacji. Ryzyko to może nabrać szczególnego znaczenia w przypadku:
   wystąpienia sytuacji braku przygotowania do sanacji układowej pod względem organizacyjnym lub
  finansowym,
   w sytuacji braku wystarczającej zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań powstających p o
  ogłoszeniu upadłości,
   kontynuowania postępowania z możl iwością zawarcia układu gdyby było o no niekorzystne dla
  wierzycieli,
   wystąpienia braku nowych kontraktów, inwestorów z uwagi na utrudnione tło dla ich pozyskania.
   próba egzekwowania przez wierzycieli wierzytelności które z mocy prawa objęte są
  postepowanie m upadłościowym Spółki.

  3. Ryzyko związane z płynnością finansową
  Aktualna sytuacja finansowa oraz prawna utrudnia Emitentowi jaki i spółkom z Grupy Kapitałowej
  dostęp do pozyskiwania zewnętrznego kapitału obrotowego w postaci kredytów oraz gwarancji
  należytego wykonania i rękojmi. Hakkolwiek dostępne środki pieniężne obecnie pozwalają na
  wykorzystanie ich jako kapitału obrotowego . Istnieje jedn ak ryzyko, że realizacja kontraktów może
  być utrudniona, bądź niemożliwa, a własne środki mogą okazać się niewystarczające. Ogranicza to


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  19
  możliwość realizacji kontraktów o relatywnie dużych wartościach i jest jedną przyczyn obniżenia
  wysokości przychodów Em itenta i Grupy Kapitałowej . ABM SOLID jaki i Spółki z Grup y Kapitałow ej
  podpisując i realizując nowe umowy będ ą się starał y zapewnić odpowiednie bilansowanie wpływów
  i wydatków. Zmniejszona płynność finansowa pociąga za sobą również ograniczenia w obsłudz e
  gwarancyjnej kontraktów na już zakończonych umowach. Może się to wiązać z naliczaniem kar przez
  =nwestorów. Na sytuację płynnościową wpływa również zmiana prawa podatkowego (odwrotnego
  obciążenia VAT oraz podzielona płatność w VAT ) przede wszystkim sprze czne interpretacje tych
  przepisów przez kontrahentów Spółki, które wpływają na opóźnienia w zapłacie należności Emitenta.
  Kolejną przyczyną, która może mieć wpływ na sytuację płynnościową jest duże zaawansowanie
  produkcji w toku na realizowanych kontrakt ach oraz przesunięte w czasie wpływy z wystawionych
  faktur.

  4. Ryzyko związane z procesem restrukturyzacji
  Obecnie Emitent jak i Grupa ABM SOLID jest w fazie restrukturyzacji (zmiany reorganizacyjne oraz
  własnościowe w Spółkach należących do Grupy Kapitałowej). W konsekwencje tych zmian mogą
  odbić się negatywnie na funkcjonowaniu Emitenta jak i całej Grupy i doprowadzić do istotnego
  zagrożenia kontynuacji realizowanych wspólnie kontraktów.

  5. Ryzyko pozyskiwania nowych kontraktów
  Aktualna sytuacja finansowa i prawna Emitenta jak i Spółek z Grupy utrudnia pozyskiwanie nowych
  kontraktów. Spółka ABM SOL=D w związku z ogłoszeniem upadłości nie spełnia szeregu kryteriów,
  które są wymagane do wielu przetarg ów. Pomimo tego realizowane są działania, które zmierzają do
  podpisywania nowych umów bezpośrednio z inwestorami lub partnerami ABM SOL=D.

  6. Ryzyko związane ze sytuacją w branży budowlanej
  Sytuacja finansowa w branży budowlanej wciąż nie jest najlepsza. Wed ług najnowszych danych
  Przedsiębiorstwa z tego sektora są winne innym firmom znaczne kwoty a ich zaległości nadal rosną.
  Może to spowodować opóźnienia w płatności od firm zlecających kontrakty Emitentowi oraz Grup ie
  Kapitałowej. Podejmowane są działania zm ierzające do zabezpieczenia należnych płatności poprzez
  bezpośrednie płatności od =nwestora. W okresie mniejszej stabilności na rynku budowlanym,
  możliwe jest zmniejszenie portfela zamówień w poszczególnych segmentach.

  7. Ryzyko związane z realizacją kontraktów budowlanych
  Działalność Emitenta jak i Grupy oraz realizacja kontraktów w dużej mierze zależne są od wiedzy,
  doświadczenia oraz kwalifikacji pracowników. Pomimo dużej wiedzy i doświadczenia kadry własnej
  oraz kadry podwykonawców zawsze istnieje ryzyko błędu ludzkiego na etapie projektowania lub
  realizacji oraz innego czynnika, często niezależnego od Spółki , który może spowodować opóźnienia
  w realizacji projektu, niemożność zrealizowania projektu, konieczność zmiany koncepcji projektu.
  Spółka obs erwuje narastający trend związany ze zwiększeniem się problemów w pozyskaniu
  podwykonawców mogących realizować elementy zleceń budowlanych. Dotyczy to prac
  w szczególności o charakterze rzemieślniczym. Skutkiem tych wydarzeń mogą być konsekwencje
  finansow e w postaci roszczeń, kar umownych, niezrealizowanych przychodów, utraty zasobów czy
  poniesienia dodatkowych kosztów projektu. Na skutek wyrządzenia szkody w wyniku
  niezrealizowanego lub nienależycie zrealizowane go zamówienia publicznego Spółki z Grupy mo gą
  zos tać na drodze sądowej pozbawione prawa ubiegania się o wykonywanie kolejnych zamówień


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  20
  publicznych w okresie 3 lat od dnia prawomocnego orzeczenia. Oprócz powyższego realizacja
  kontraktów w sektorze zamówień publicznych związana jest z ryzykiem ogranic zonej możliwości
  weryfikacji stanu przygotowania inwestycji przez inwestora w zakresie dokumentacji projektowej
  w fazie przed złożeniem oferty. Rzeczywisty stan przygotowania inwestycji weryfikowany jest
  podczas realizacji robót budowlanych, w szczególnoś ci w zakresie ewentualnych wad dokumentacji
  projektowej, których eliminacja generuje dodatkowy zakres robót i dodatkowe koszty. Pokrycie
  z kolei kosztów robót dodatkowych generuje potencjalne spory i związane z tym ryzyka, ze względu
  na rozbieżny interes ekonomiczny wykonawcy i inwestora.

  8. Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych
  Rynek budowlany w Polsce jest rozdrobniony i charakteryzuje się dużą konkurencyjnością.
  W przypadku podejmowania agresywnych działań rynkowych i prawnych przez konkurentów,
  Emitent jak i Spółki z Grupy może być zmuszony do podjęcia kroków w celu zapewnienia
  odpowiedniego poziomu sprzedaży, łączącego się np. z obniżeniem ceny usług.

  9. Ryzyko związane z zasobami ludzkimi oraz kadrą kierowniczą
  Osiągnięcie przez Emitenta zamierzonych celów gospodarczych uzależnione jest w znacznym stopniu
  od efektywności i jakości kadry zarządzającej. Utrata osób należących do wyższego i średniego
  szczebla zarząd zającego Emitenta może spowodować w przyszłości pogorszenie osiąganych wyników,
  jak również wpłynąć na skuteczność i możliwość wdrożenia zakładanej strategii rozwoju. Ponadto,
  obecna sytuacja kadrowa na rynku budowlanym powoduje wzrost ryzyka utraty wykwal ifikowanej
  kadry pracowników bezpośrednio produkcyjnych oraz kadry kierowniczej. Pojawiające się na rynku
  nowe podmioty, głównie zagraniczne, jak również podmioty dotychczas istniejące, starają się, wraz
  ze wzrostem liczby zleceń, pozyskiwać wykwalifikowan ą kadrę poprzez proponowanie lepszych
  warunków zatrudnienia pracownikom konkurencji. =stnieje więc ryzyko, że wraz z odchodzeniem
  kluczowych pracowników, Emitent jaki i Spółki z Grupy będ ą miał y ograniczone możliwości
  podejm owania nowych projektów lub będą zmuszone do reagowania na to zjawisko zwiększaniem
  kosztów wynagrodzeń, co będzie miało negatywny wpływ na realizowaną na poziomie Emitenta oraz
  całej Grupy Kapitałowej rentowność operacyjną. W ramach zapobiegania temu ryzyku Emitent jak
  i Spółki z Grup y Kapitałow ej zamierza ją rekrutować pracowników z rynku ukraińskiego lub korzystać
  z usług firm, które współpracują z pracownikami z rynku wschodniego.

  10. Ryzyko związane z karami umownymi
  Kontrakty wykonywane przez Emitenta oraz spółki Grupy Kapitałowej są zabezpieczane przez
  inwestorów karami umownymi dotyczącymi usterek bądź opóźnień w realizacji projektów. Emitent
  zwraca uwagę na możliwość wystąpienia zawartych w kontraktach kar umownych, które mogą
  bezpośrednio wpłynąć na obniżenie wyników finansowych Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej.

  11. Ryzyko zmian cen
  Ceny podstawowych surowców (w tym stali i innych materiałów budowlanych ) mają istotny wpływ
  na wartość ponoszonych kosztów. Znaczący wzrost cen na rynku podstawowych surowców może
  negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta jak i Grupy Kapitanowej i znacząco obniżyć rentowności
  na realizowanych kontraktach.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  21
  12. Ryzyko związane z zabezpieczeniami finansowymi
  =stnieje ryzyko, że Emitent jaki i Spółki z Grupy mogą nie mieć możliwości podejmowania nowych
  kontraktów dla których wymagane są gwarancje zabezpieczające należyte wykonanie. Grupa
  Kapitałowa może nie dojść do porozumienia z Gwarantami i nie uzyskać limitów na wykorzystanie
  gwarancji.

  13. Ryzyko stopy procentowej
  Narażenie Spółki na ryzyko zmiany rynkowych stóp procentowych dotyczy zarówno
  długoterminowych jak i krótkoterminowych zobowiązań finansowych, głównie kredytów i pożyczek,
  oprocentowanych wg zmiennych stóp procentowych.
  W obecnej sytuacji Emitenta jak i Spółek z Grupy kapitałowej ryzyko stóp procentowych uzależnione
  jest przede wszystkim od stanowiska i warunków restrukturyzacji finansowej ustanowionych przez
  Wierzycieli Fin ansowych, których wierzytelności są zabezpieczone majątkowo i nie ma
  bezpośredniego związku z sytuacją rynkową stóp procentowych.

  14. Ryzyko związane z odzyskiwaniem należności.
  W związku z obecną sytuacją branży budowlanej istnieje ryzyko odzyskiwania należności. Trudności
  w odzyskiwaniu należności mogą wpływać na sytuację finansową Emitenta jak i poszczególnych
  Spółek z Grupy Kapitałowej a także mogą skutkować utworzeniem odpis ów aktualizacyjnych co
  przełoży się na wynik Spółki i Grupy Kapitałowej.

  15. Ryzyko wpływu sytuacji ABM SOLID na spółki zależne
  =stnieje ryzyko, że Spółki z Grupy Kapitałowej ze względu na trudną sytuację podmiotu dominującego
  będą miały utrudnienia w prowad zeniu działalności i pozyskiwania finansowania dłużnego (kredyty,
  gwarancje itp. ). Może się to przyczyniać do pogorszenia ich wyników i sytuacji płynnościowej
  a w konsekwencji ogłoszenia upadłości lub likwidacji tych spółek.

  16. Ryzyko egzekucji wierzytelności przez wierzycieli
  =stnieje ryzyko, że wierzyciele ABM SOL=D S.A. którzy są zabezpieczeni hipotecznie mogą wszczynać
  egzekucje wierzytelności wobec ABM SOL=D S.A. jak i spółek zależnych, na których majątku posiadają
  zabezpieczenia. Ewentualne egzekucje lub sprzedaż przez Spółki zależne majątku, który jest
  zabezpieczony hipotecznie może powodować powstanie roszczeń z tego tytułu jakie Spółki zależne
  będą posiadać wobec ABM SOL=D S.A.

  17. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski
  Działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz realizacja założonych przez nich celów jest
  w dużym stopniu uzależniona od występujących w Polsce czynników makroekonomicznych, na które
  Emitent nie ma wpływu. Do czynników takich można zaliczyć inflację, poziom stóp procentowych,
  tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto, politykę fiskalną rządu, poziom realizowanych inwestycji
  oraz poziom wykorzystywania funduszy unijnych. W związku z tym, iż ostatecznym odbiorcą
  produktów Emitenta i jego Grupy Kapitałowej są przedsiębiorstwa, organy samorządu terytorialnego,
  podmioty finansowane z Budżetu Państwa oraz odbiorcy indywidualni, popyt na produkty Emitenta
  i jego Grupy Kapitałowej jest uzależniony od skłonności tych podmiotów do inwestowania oraz
  dostępności do kapitału, który generalnie jest pochodną wielu z wcześniej wymienionych czynników.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  22
  Tym samym pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce może negatywnie wpłynąć na
  sytuację Emitenta jak i całej Grupy Kapitałowej.

  18. Ryzyko związane z polityką gospodarczą rządu oraz polityką NBP
  Wzrost poziomu stóp procentowych, rezerw obowiązkowych NBP, niekorzystne zmiany w polityce
  fiskalnej mogą mieć istotny wpływ na działalność Emitenta. Z uwagi na fakt, że zarówno inwestycje
  przedsiębiorstw jak również ryn ek mieszkaniowy są przede wszystkim finansowane długiem,
  ograniczenie akcji kredytowej będzie miało istotny wpływ na skłonność do inwestowania ze strony
  przedsiębiorców oraz na popyt na mieszkania ze strony osób fizycznych. Polityka gospodarcza rządu
  jest monitorowana przez zagranicznych przedsiębiorców i ewentualnie negatywna jej ocena może
  wpłynąć na ograniczenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co będzie miało
  przełożenie na wartość zleceń na rynku budowlanym. Nadmierne rozbudowywanie proc edur
  związanych z projektami dofinansowywanymi ze środków unijnych może negatywnie wpłynąć na
  słabe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych dla Polski, co może mieć negatywny
  wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Ka pitałowej.

  19. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym
  Nie można wykluczyć, iż ewentualne zmiany przepisów regulujących zasady działalności
  gospodarczej, w tym m.in. prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, funkcjonowania
  specjalnych stref ekonomicznych , pra wo budowlane itp., mogą mieć negatywny wpływ na działalność
  Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Dodatkowo w wielu obszarach życia gospodarczego
  przedsiębiorcy spotykają się z problemem niespójności prawa polskiego oraz unijnego oraz
  niejednoznacznej interpr etacji przepisów. Niesie to za sobą ryzyko strat w związku z przyjęciem
  błędnej wykładni prawa. Negatywny wpływ na działalność Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej
  mogą mieć także zmiany w prawie lokalnym, stanowionym przez samorządy. Regulacje dotyczące
  warunków zabudowy terenu mają istotny wpływ na efektywność działań zmierzających do
  przygotowania inwestycji. Zmienność otoczenia prawnego może negatywnie wpłynąć na sytuację
  Emitenta .

  20. Ryzyko związane z systemem podatkowym
  Polski system podatkowy charakteryzuje się stosunkowo dużą niestabilnością. Część przepisów jest
  sformułowanych mało precyzyjnie i nie posiada jasnych interpretacji. Przedsiębiorstwa działające
  w Polsce są zatem narażone na większe ryzyko popełnienia błęd u w swoich zeznaniach podatkowych
  niż przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynkach o ustabilizowanych p rzepisach
  podatkowych. Istnieje w związku z tym ryzyko, że zmiany przepisów podatkowych mogą
  spowodować wzrost obciążeń podatkowych zarówno Emiten ta jak i spółek z jego Grupy Kapitałowej.
  Odmienna interpretacja przepisów podatkowych przez Emitenta i jego kontrahentów (np. odwrotne
  obciążenie itp.) może wpływać na stan rozliczeń pomiędzy Emitentem a jego kontrahentami.

  21. Ryzyko związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi
  Emitent oraz podmioty z jego Grupy Kapitałowej w związku z prowadzoną działalnością są stroną
  postępowań sądowych, które mogą w przyszłości wpłynąć na koszty jego działalności. Na ewentualne
  efekty postępowań sądowych w zależności od stanu ich zaawansowani a oraz perspektyw Emitent
  tworzy odpowiednie rezerwy finansowe. Hednakże należy zwrócić uwagę, że Emitent prowadzi
  działalność w branży budowlanej, gdzie znaczne jest ryzyko wystąpienia w przyszłości istotnego


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  23
  postępowania sądowego. Emitent nie może równie ż wykluczyć ponoszenia strat z powodu
  przewlekłości toczących się lub mogących toczyć się w przyszłości postępowań sądowych.

  Ziszczenie się któregoś z wyżej opisanych ryzyk mo że wpłynąć na pogorszenie się wyników
  finansowych osiąganych przez Emitenta i je go Grupę Kapitałową oraz mieć wpływ na perspektyw ę
  rozwoju Spółki jak i całej Grupy Kapitałowej . Emitent jak i cała Grupa Kapitałowa podejmuje działania
  minimalizujące powyżej opisane ryzyka.

  14. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
  zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień
  przekazania raportu wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich
  procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich
  procentowego udziału w ogólniej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie
  zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania
  poprzedniego raportu kwartalnego.

  Na dzień 30 czerwca 2018 roku ponad 5% ogólnej liczby głosów na WZ ABM SOL=D S.A. przysługiwało
  następującym Akcjonariuszom:

  Akcjonariusz Liczba akcji
  (szt.)
  Udział w kapitale
  zakładowym (%)
  Liczba głosów
  na WZA
  Udział w głosach na
  WZA z posiadanych
  akcji (%)
  Marek Pawlik 236 962 29,86 469 100 37,31
  Barbara Pawlik 190 078 23,96 380 156 30,23

  Zmiany w strukturze akcjonariatu:
  W dniu 17 lipca 2018 roku Pan Marek Pawlik – Prezes Zarządu ABM SOL=D poinformował o nabyciu:
  - w dniu 13 lipca 2018 roku 30 szt. akcji Emitenta
  - w dniu 16 lipca 2018 roku 20 szt. akcji Emitenta
  - w dniu 17 lipca 2018 roku 60 szt. akcji Emitenta

  W dniu 23 lipca 2018 roku Pan Marek Pawlik – Prezes Zarządu A BM SOL=D poinformował o nabyciu
  w dniu 18 lipca 2018 roku 10 szt. akcji Emitenta

  W dniu 26 lipca 2018 roku Pan Marek Pawlik – Prezes Zarządu ABM SOL=D poinformował o nabyciu:
  - w dniu 23 lipca 2018 roku 10 szt. akcji Emitenta
  - w dniu 25 lipca 2018 roku 10 szt. akcji Emitenta

  W dniu 02 sierpnia 2018 roku Pan Marek Pawlik – Prezes Zar ządu ABM SOL=D poinformował o nabyciu
  w dniu 31 lipca 2018 roku 2 972 szt. akcji Emitenta

  Po uwzględnieniu powyższych transakcji, n a dzień przekazania przedmiotowego sprawozdania ponad
  5% ogólnej liczby głosów na WZ ABM SOL=D S.A. przysługuje następujący m Akcjonariuszom:


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  24

  Akcjonariusz Liczba akcji
  (szt.)
  Udział w kapitale
  zakładowym (%)
  Liczba głosów
  na WZA
  Udział w głosach na
  WZA z posiadanych
  akcji (%)
  Marek Pawlik 240 074 30,26 472 212 37,55
  Barbara Pawlik 190 078 23,96 380 156 30,23

  15. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby
  zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze
  wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu
  kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.


  Stan posiadania akcji ABM SOLID S.A. w upadłości układowej przez osoby zarządzające
  i nadzor ujące Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu jest następujący:


  Akcjonariusz
  Funkcja
  w Zarządzie
  lub Radzie Nadzorczej
  Liczba akcji
  ABM SOLIM
  (szt.)
  Udział w
  kapitale
  zakładowym
  (%)
  Liczba głosów na
  WZA
  ABM SOLIM
  Udział w głosach
  na WZA z
  posiadanych
  akcji (%)
  Marek Pawlik Prezes Zarządu 240 074 30,26 472 212 37,55
  Barbara Pawlik Członek Rady
  Nadzorczej 190 078 23,96 380 156 30,23

  16. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących
  zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, ze wskazaniem
  przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania,
  stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta.

  W okresie I półrocza 2018 roku, jak również do dnia przekazania przedmiotowego raportu nie zostały
  wszczęte istotne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostek
  zależnych.

  Nie wystąpiły również istotne zmiany w toczących się istotnych postępowaniach . Poniżej
  przedstawiono stan toczących się istotnych postępowań sądowych na dzień 30 czerwca 2018 roku :


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  25
  ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej

  1. ABM SOL=D przeciwko Hacek Bogusławski DROB – BOGS; Sąd Okręgowy w Łodzi
  sygn. X GC 605/12.

  Przedmiotem sprawy jest dochodzenie wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w kwocie
  6.981.612,75 złotych oraz kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w kwocie 2.270.000 złotych.
  Spółka informowała o w/w umowie w raportach bieżących 20/2010 z dnia 21 -04 -2010 roku oraz
  nr 05/2011 z dnia 18 -01 -2011 roku. Zgodnie z treścią pozwu łączna wartość należności Spółki wynosi
  9.251.612,75 złotych. Na kwotę tę składa się:
   2.010.049,93 złotych z tytułu braku płatności za wykonane i odebrane roboty, na które zost ały
  wystawione faktury VAT, przyjęte i uznane przez pozwanego przed odstąpieniem od umowy
  przez Spółkę. Zakres robót i fakt odbioru potwierdzają protokoły odbioru;
   3.741.591,10 złotych z tytułu wykonanych, lecz nieodebranych robót, które zgodne z umową
  pod legają zapłacie na podstawie inwentaryzacji na podstawie spisu z natury, który został
  sporządzony pisemnie i obustronnie podpisany wraz z załącznikiem do umowy
  potwierdzającym obliczone wynagrodzenie za wykonane prace;
   1.229.971,72 złotych z tytułu odkupie nia niezabudowanych pozostawionych materiałów
  i urządzeń, z których skorzystał pozwany;
   2.270.000 złotych z tytułu kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Spółkę
  z powodu działań pozwanego.

  Nakazem zapłaty z dnia 5 marca 2012 roku Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał Hackowi
  Bogusławskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: „Zakłady Drobiarskie - DROB -
  BOGS”, aby zapłacił na rzecz Spółki kwotę 9.251.621,75 złotych. Pozwany złożył sprze ciw (sygn. akt. IX
  GC 184/12). Na skutek zarzutu niewłaściwości miejscowej podniesionego przez pozwanego, Sąd
  Okręgowy w Krakowie postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2012 roku stwierdził swoją niewłaściwość
  i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowem u w Łodzi, przed którym sprawa się toczy pod
  sygn. X GC 605/12. Zostało w całości przeprowadzone postępowanie w zakresie dowodów
  osobowych – sąd przesłuchał wszystkich świadków powołanych przez strony. Z kolei w dniu 17
  października 2013r. na posiedzeniu n iejawnym sąd wydał postanowienie o dopuszczeniu dowodu z
  opinii biegłego. Powołanie przez sąd biegli przeprowadzili trzy wizje lokalne na obiekcie pozwanego.
  W dniu 13 stycznia 2015r. doręczona została opinia biegłych, która co do zasady jest korzystna dla
  ABM SOLID. Opinia potwierdza praktycznie wszystkie najistotniejsze tezy podnoszone na
  uzasadnienie roszczenia pozwu. Niekorzystna część opinii biegłych wyraża się w wyliczeniu należnego
  ABM SOLID wynagrodzenia.
  Z punktu widzenia ABM SOL=D biegli zaniżyli wyliczenie należnego wynagrodzenia wedle wyliczeń
  spółki o kwotę ok. 1,8 mln złotych. W konsekwencji zostały złożone szczegółowe zarzuty do opinii
  biegłych, gdzie zostały wskazane braki i błędy w treści opinii. Do opinii biegłych wniósł zarzuty
  również po zwany. Zlecona przez Sąd uzupełniająca pisemna opinia biegłych co do zasady
  podtrzymała zasadnicze wnioski pierwotnej opinii. W konsekwencji obie strony procesu złożyły dalsze
  zarzuty do opinii uzupełniającej.
  Podczas rozprawy wyznaczonej na dzień 23 marc a 2017 roku biegli podtrzymali pisemną opinię
  udzielając odpowiedzi na dodatkowe pytania. Sąd postanowieniem z dnia 26 czerwca 2017 roku


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  26
  zawiesił postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 4 k.p.c. powołując się na toczące się
  postępowanie w kierunku przes tępstwa z art. 233 § 4 Kodeksu karnego.
  W ocenie spółki wszczęcie postępowania karnego zostało zainicjowane przez pozwanego i stanowi
  wyraz jego taktyki procesowej obliczonej na przewłokę postępowania. Spółka wniosła zażalenie na
  postanowienie o zawieszen iu postępowania. Sąd Apelacyjny w Łodzi uwzględnił zażalenie spółki,
  w konsekwencji postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie zawieszenia postanowienia zostało
  uchylone. Sprawa w toku.

  2. Sprawa H. Bogusławski przeciwko ABM SOL=D: SO Kraków sygn. =X GC 6 07/14:

  Hacek Bogusławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Zakłady Drobiarskie - DROB -
  BOGS” złożył w Sądzie Okręgowym w Łodzi pozew przeciwko Spółce domagając się zasądzenia kwoty
  4.540.000,00 złotych tytułem zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy oraz
  nieterminowego wykonania umowy. Spółka złożyła odpowiedź na pozew podnosząc zarzut
  niewłaściwości miejscowej sądu, wskutek czego postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi
  z dnia 8 września 2011 roku sprawa została przekazana do rozpoznania Sąd owi Okręgowemu
  w Krakowie. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział =X Gospodarczy pod
  sygn. =X GC 580/11. Na pierwszej rozprawie w dniu 18 maja 2012 r. Sąd dopuścił dowód z opinii
  biegłego. Ze względu na ogłoszenie upadłości spółki spr awa została przez Sąd z urzędu zawieszona
  (sprawa dotycząca roszczenia =nwestora). W dniu 16 lipca 2014 doręczono postanowienie z dnia
  27 czerwca 2014r. o podjęciu zawieszonego postępowania. Następnie Sąd dokonał wyboru osoby
  biegłego i zlecił sporządzeni e opinii. Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego. Na rozprawie w dniu
  31 maja 2017r.; na wniosek powoda Sąd skierował sprawę do postępowania mediacyjnego.
  Przeprowadzono postępowanie mediacyjne z udziałem mediatora, które nie doprowadziło do
  zawarcia ugody. W konsekwencji spór sadowy będzie kontynuowany. Postępowanie w toku.
  W ocenie spółki w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego przesądzone jest oddalenie powództwa
  w połowie z tej przyczyny, iż na roszczenie pozwu składa się skumulowane arytmetycznie ros zczenie
  o zapłatę kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy za nieterminową realizację z jednej strony –
  kwota 2.270.000, - zł , z drugiej strony kary umowne naliczone za nieterminową realizację – kwota
  2.270.000, - złotych.
  W świetle orzecznictwa – np. uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2012 -07 -18, III CZP 39/12
  roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie
  odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę
  w związku z odstąpieniem od umowy. Przytoczone orzecznictwo jest wprost adekwatne do stanu
  faktycznego sprawy, zatem należy ocenić, iż co do zasady przesądzone jest oddalenie powództwa co
  do połowy roszczenia. Niewielkim ryzykiem jest objęta dr uga składowa powództwa. Wyrok Sądu
  zależy od ustalenia i oceny przez Sąd, czy powód skutecznie odstąpił od umowy względnie oraz czy
  ABM SOL=D ponosi odpowiedzialność za nieterminową realizację przedmiotu umowy. Wynik
  postępowania dowodowego i oceny Sądu po winien być korzystny dla spółki. Za taką oceną
  przemawiają również wnioski wynikające z oceny stanu sprawy toczącej się przed Sądem Okręgowym
  w Łodzi pod sygn. X GC 605/12 w szczególności treść opinii biegłych.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  27
  PRIB Sp. z o.o.

  1) Województwo Warmińsko - Mazurskie Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
  przeciwko PR=B o zapłatę kwoty 345 723,23 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia
  29 października 2014 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu (kara umowna z umowy na prace
  przy zbiorniku wodny m w Dłużkach; Sąd Okręgowy w Olsztynie, sygn. akt = C 645/14). W sprawie
  został wydany niekorzystny wyrok dla PR=B Sp. z o.o. Spółka ta złożyła w sprawie apelację do Sądu
  Apelacyjnego w Białymstoku. Po przystąpieniu nowej Kancelarii apelacja ta została uzu pełniona
  o dodatkowe zarzuty i argumenty w trakcie dwóch rozpraw apelacyjnych w wyniku, których Sąd
  m.in. uzupełniająco przesłuchał biegłego. W dniu 16.12.2016 roku Sąd wydał wyrok zmieniający
  wyrok Sądu = instancji w ten sposób, że oddalone zostało w cał ości powództwo Województwa
  oraz zasądzono na rzecz PR=B zwrot kosztów postępowania w = i == instancji. ZMiUW złożył do
  Sądu Najwyższego skargę kasacyjną . W dniu 18 .04.2018 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu
  Apelacyjnego w Białymstoku i przekazał mu spr awę do ponownego rozpoznania.

  2) Gmina Olsztyn p -ko PR=B Sp. z o.o. o zapłatę kwoty 736.959,61 zł za bezumowne korzystanie
  z gruntu. W sprawie Sąd Okręgowy w Olsztynie = Wydział Cywilny w dniu 11 lutego 2016 r. wydał
  nakaz zapłaty, od którego PR=B złożyła sprzeciw. Do tej pory odbyły się w sprawie 4 rozprawy.
  Na ostatniej rozprawie Sąd na wniosek PR=B zawiesił postępowanie do czasu rozpatrzenia przez
  Sąd Rejonowy w Olsztynie innej sprawy związanej ze sporną nieruchomością. W związku z faktem,
  że postępowanie o zasiedzenie spornych nieruchomości nadal jest w toku, postępowanie
  w przedmiocie zapłaty za bezumowne korzystanie nad al jest zawieszone.

  3) PRIB p rzeciwko Gmina Olsztyn o zasiedzenie nieruchomości. W związku z faktem, że w ww.
  sprawie Miasto Olszyn wystąpiło z roszczeniem o zapłatę kwoty ca 730 tys. za bezumowne
  korzystanie z gruntu przez spółkę, spółka PR=B złożyła wniosek o zasiedzenie tego gruntu. Wnios ek
  został złożony we wrześniu 2016 roku do Sądu Rejonowego w Olsztynie. Gmina Olsztyn złożyła
  krótką i zwięzłą odpowiedź negując żądanie PR=B. Przesłuchano wszystkich świadków. W dn.
  23.08.2017r. Sąd postanowił przeprowadzić dowód z opinii biegłego – celem ustalenia zmian
  powierzchni spornych działek, ich powiazania z resztą działek będących w użytkowaniu spółki,
  trwałości wspólnego ogrodzenia oraz potwierdzenia dokonywanych przekształceń i wydzieleni
  (zgodnie z przedstawionym przez spółkę operatem). Spraw a jest bardzo złożona zarówno na
  gruncie prawnym, jak i faktycznym. W dniu 13.06.2018 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie oddalił
  wniosek o zasiedzenie spółki PR=B uznając, m.in. że nie upłynął nawet 20 letni okres pozwalający
  na zasiedzenie w dobrej wierze prze dmiotowych nieruchomości jak również uznając, że PR=B (jako
  użytkownik wieczysty sąsiednich działek) nie mógł zasiedzieć prawa własności – skoro obie
  nieruchomości traktował tak samo (a zatem skoro „własne” traktował jak użytkownik wieczysty to
  „obce – mie jskie” – musiał też traktować jak użytkownik wieczysty a nie jak właściciel). Orzeczenie
  nie jest prawomocne – w sprawie złożono wniosek o jego uzasadnienie a po jego otrzymaniu
  złożona zostanie apelacja od postanowienia.

  4) PR=B Sp. z o.o. przeciwko Gdańsk a =nfrastruktura Wodociągowo -Kanalizacyjna o zapłatę kwoty
  1.169.307 zł. PR=B spłacił gwaranta z gwarancji ubezpieczeniowej w sytuacji gdy brak było
  podstaw do rozwiązania umowy i zaspokojenia się z gwarancji przez Gdańską =nfrastrukturę –
  doszło zatem do bezpodstawnego wzbogacenia G=WK. W tej sytuacji PR=B złożył pozew w dn.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  28
  06.11.2017r., wraz z wnios kiem o zwolnienie od kosztów Sądowych. po odmowie zwolnienia
  spółki od kosztów, PR=B uiścił wpis a Sąd Okręgowy doręczył pozew stronie pozwanej. Obecnie nie
  został wyznaczony termin rozprawy.

  17. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu
  transakcji z podmiotami powiązanymi .

  W I półroczu 201 8 roku ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej i jednostki od niej zależne nie zawarły
  istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.

  Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych o: wzajemnych należnościach i zobowiązaniach,
  kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji, inne dane, niezbędne do sporządzenia
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


  W Grupie K apitałowej ABM SOL=D:

  TRANSAKCJE
  JEDNOSTEK
  POW=ĄZANYC: ZA
  OKRES KOŃCZĄCY S=Ę
  30.06.201 8r.
  Sprzedaż
  produktów,
  towarów i
  materiałów
  podmiotów
  powiązanych
  Przychody z
  tytułu
  odsetek od
  podmiotów
  powiązanych
  Koszty z
  tytułu
  odsetek dla
  podmiotów
  powiązanych
  Należności z
  tytułu
  dostaw i
  usług na
  koniec
  okresu od
  podmiotów
  powiązanych
  Należności z
  tytułu
  pożyczek i
  odsetek od
  jednostek
  powiązanych
  Zobowiązania
  z tytułu
  dostaw i
  usług na
  koniec okresu
  wobec
  podmiotów
  powiązanych
  Zobowiązania
  z tytułu
  pożyczek i
  odsetek
  wobec
  jednostek
  powiązanych
  ABM =NVEST Tarnów
  Sp. z o.o. 1 0 0 0 0 196 9
  TRANS SOLID Sp. z o.o. 66 0 167 0 0 0 169
  EB RADYMNO Sp. z o.o. 0 0 0 0 0 0 19
  PRIB Sp. z o.o. 4 016 0 205 0 3 124 0 65
  RAZEM 4 083 0 372 0 3 124 196 262  18. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń
  kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce
  zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest
  znacząca.

  W I półroczu 201 8 roku ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej, ani jednostki od niej zależne , nie
  udzielały poręczeń kredytu, pożyczki ani nie udzielały gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce
  zależnej od tego podmiotu .  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  29
  19. =nne informacje, które są istotne, zdaniem emi tenta, do oceny jego sytuacji kadrowej,
  majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne
  dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

  Najważniejszym elementem, który ma wpływ na ocenę sytuacji ABM SOL=D jest prowadzony
  aktualnie proces restrukturyzacji w stanie upadłości z możliwością zawarcia układu. Sprawozdanie
  finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności go spodarczej, chociaż
  zagrożenie kontynuacji działalności Spółki (jak i poszczególnych Spółek z Grupy Kapitałowej) w jej
  obecnym stanie prawnym i finansowym istnieje. Okolicznością mogącą wpłynąć na kontynuację
  działania Spółki może być brak akceptacji przez wierzycieli propozycji układowych przedłożonych
  przez Zarząd, tym samym brak możliwości skutecznego przeprowadzenia układu z wierzycielami
  Spółki i restrukturyzacji zadłużenia a także ziszczenie się któregoś z wyżej opisanych czynników
  ryzyka .

  Istotnymi wydarzeniami przybliżającym Emitenta do zawarcia układu z wierzycielami jest
  rozstrzygnięcie przez Sędziego Komisarza wszystkich istotnych sprzeciwów wniesionych przez
  wierzycieli oraz uwzględnienie korekt wnioskowanych przez Emitenta, co pozwoliło na ob niżenie
  poziomu wierzytelności spornych poniżej ustawowego progu 15% ogólnej sumy wierzytelności oraz
  wydanie przez Sędziego Komisarza postanowienia zatwierdzającego listę wierzytelności ABM SOL=D
  wraz z czteroma listami uzupełniającymi. Dodatkowo Spółka u zyskuje kolejne oświadczenia dot.
  głosowania za układem na warunkach zaproponowanych przez Spółkę . Emitent dysponuje już
  potwierdzeniami od ponad 700 wierzycieli, którzy oddadzą głos „za układem”, co znacząco zwiększa
  prawdopodobieństwo zawarcia układu. Nie mniej jednak kluczowym będzie poparcie układu przez
  największych wierzycieli finansowych Spółki bez których poparcia nie dojdzie do zawarcia układu
  z wierzycielami. Termin Zgromadzenia W ierzycieli ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej został
  wyznaczony na dzień 04 października 2018 roku .

  W = półroczu 2018 roku nadal postępował spadek środków finansowych posiadanych przez Spółkę
  ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej. Hedną z przyczyn znacznego obniżenia stanu środków
  finansowych na rachu nkach bankowych były opóźnienia w płatnościach wynikające ze zmian prawa
  podatkowego (odwrotnego obciążenia VAT) co wpłynęło na niejednolitą interpretacje tych przepisów
  przez kontrahentów Spółki i opóźnienia w zapłacie należności Emitenta. Zjawisko to ma charakter
  dość powszechny i obejmuje liczne podmioty funkcjonujące w branży budowlanej. Kolejną przyczyną
  spadku środków było uruchomienie spłaty długu na rzecz jednego z wierzycieli, który posiadał
  zabezpieczenia w formie hipotek i zastawów rejestrowych. Spłata ta zmniejsza równocześnie kwoty
  poza układowego długu Spółki. Do spadków środków finansowych przyczynia się również obecna
  sytuacja finansowa w branży budowlanej tj. znaczące opóźnienia w płatnościach za wykonane prace.
  W obecnej sytuacji ze względ u na toczące się postępowanie układowe Emitent nie ma możliwości
  pozyskania limitów kredytowych lub gwarancyjnych. Powoduje to duże zaangażowanie własnych
  środków finansowych w działalność operacyjną szczególnie długotrwałe „zamrożenie” gotówki jako
  zabezp ieczenia należytego wykonania kontraktu. Wielokrotnie też ABM SOL=D ponosi koszty zakupu
  materiałów dla swoich podwykonawców co zwiększa zaangażowanie środków własnych na
  realizowanych kontraktach.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  30
  Według najlepszej wiedzy nie występują inne istotne zdar zenia, które mogłyby mieć wpływ na ocenę
  sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy Kapitałowej a nie zostały
  opisane w innych miejscach niniejszego sprawozdania.

  20. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez
  niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

  Spółka i Grupa Kapitałowa aktualnie jest w fazie restrukturyzacji mającej na celu optymalizację
  zasobów, dostosowanie ich do skali prowadzonej działalności możliwej do realizacji w warunkach
  upadłości, realizowane są przedsięwzięcia poprawiające efektywność Emitenta, całej Grupy ABM
  SOL=D oraz jej elementów składowych.
  Kluczowym czynnikiem, który zdeterminuje wyniki Spółki ABM SOL=D w przyszłości jest zawarcie
  układu z wierzyciel ami. Zarząd prowadzi negocjacje z wierzycielami w celu zapewnienia wykonalności
  układu i jak największego zaspokojenia wierzycieli. Zarząd stale współpracuje z Nadzorcą Sądowym
  w celu konsultowania swoich działań.

  W dniu 27 sierpnia 2018 roku Sędzi a Kom isarz wydał po stanowienie w sprawie zwołania
  Zgromadzenia W ierzycieli ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej na dzień 04 października 2018 roku
  na godzinę 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 sala nr 11.
  Obecny c zas Spółka zamierza wykorzystać na odbudowanie pozycji rynkowej i kontakty
  z Wierzycielami, które mają na celu doprowadzenie do zawarcia układu.

  Wyniki Spółki jak i Grupy Kapitałowej mogą być determinowane również brakiem możliwości
  pozyskania nowych ko ntraktów. W celu minimalizacji tegoż zagrożenia Spółka wykorzystuje ścieżkę
  ubiegania się o zamówienia na drodze budowy konsorcjów lub zajmuje pozycję podwykonawcy.
  Działania te powodują jednakże obniżenie oczekiwanych marż na realizacji kontraktów i prowa dzą do
  osłabienia wyników na poziomie działalności podstawowej co również może się przekładać na
  sytuację płynnościową Spółki jak i Grupy Kapitałowej. Na wyniki Spółki może również wpływać
  obecna sytuacja finansowa w branży budowlanej (opóźnienia w płatnoś ciach) oraz braki
  wykwalifikowanych pracowników.

  Spółka posiada, mimo przejściowych trudności, określoną, trwałą pozycję rynkową zwłaszcza
  w branży konstrukcji stalowych i na rynku budowlanym, legitymuje się certyfikatami systemów
  zarządzania jakością – prowadząc do zaspokojenia oczekiwań klientów, dzięki czemu Spółka widzi
  możliwość dalszej kontynuacji działalności gospodarczej.
  Zawarcie układu z wierzycielami pozwoli na zmniejszenie stanu zobowiązań i da możliwość
  bezpośredniego udziału we wszelkiego rodzaju postępowaniach przetargowych, również publicznych,
  gwarantujących przyszły rozwój. Podstawowym rynkiem działania pozostanie polski obszar
  budownictwa z możliwą ekspansją na szeroko rozumiane rynki wschodnie. Funkcjonowanie na tych
  rynkach opierać s ię będzie na istniejących i rozbudowywanych kompetencjach ABM SOL=D w roli
  organizatora, wykonawcy i podwykonawcy inwestycji. Firma zamierza przy tym wykorzystać
  skoordynowane zasoby Grupy Kapitałowej ABM S OLID . Emitent prowadzić będzie rozeznanie w celu
  pozyskania partnerów branżowych i finansowych do zawarcia aliansów bieżących i strategicznych
  oraz rozważy dodatkową emisję akcji w celu pozyskania kapitału na rozwój.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku.
  31

  Ponadto w zależności od efektów prowadzonych rozmów z wierzycielami i ew. zbycia majątku
  nieprodukcyjnego, który wymaga ponoszenia stałych wydatków może się okazać, że wpływ takiego
  zbycia będzie niekorzystny memoriałowo na wynik finansowy, jednakże dla wierzycieli jak też i dla
  poprawy efektywności firmy pod kątem płynności powinien być korz ystny.

  21. Oświadczenie osoby zarządzającej dotyczące półrocznego sprawozdania.
  Marek Pawlik – Prezes Zarząd u ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej oświadcza, że wedle jego
  najlepszej wiedzy, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe ABM SOL=D S.A. oraz półroczne
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 30.06.201 8 r. i dane
  porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że
  odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz jej wynik
  finansowy zarówno w odniesieniu do ABM SOL=D S.A. w upadłości układowej jak i jej Grupy
  Kapitałowej . Dodatkowo Zarząd oświadcza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grup y
  Kapitałowej za = półrocze 201 8 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
  Emitenta i je go Grupy Kapitałowej , w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

  …………………………….…..……
  Marek Pawlik
  Prezes Zarządu  Tarnów, 31 -08 -2018 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ABM Solid SA
ISIN:PLABMSD00015
NIP:873-000-55-11
EKD: 45.00 budownictwo
Adres: ul. Bartla 3 33-100 Tarnów
Telefon:+48 14 6260207
www:www.abmsolid.eu
gpwlink:abmsolid.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce ABM SOLID
2019-04-20 14-04-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649