Raport.

ABADON REAL ESTATE SA (13/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą ABADON REAL ESTATE S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S. A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku, o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anety Kensoń w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 41/6.
Porządek obrad zgromadzenia:
Przyjmuje się następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie (1) sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017, (2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium - Michałowi Sapocie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki - Nikodemowi Iskra z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki - Michałowi Feist z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Rafałowi Malarzowi z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Wiesławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Markowi Płonka z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Leszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Jakubowi Kocjan z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Arturowi Olejnik z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
25. Wolne wnioski i sprawy rożne.
26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W załączeniu do niniejszego Raportu Emitent przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Zarząd spółki pod firmą ABADON REAL ESTATE S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”), działając na
  podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABADON
  REAL ESTATE S. A., które odbędzie się w dniu 29 cze rwca 2018 roku, o godz. 10:00 w Kancelarii
  Notarialnej Notariusz Anety Kensoń w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 41/6.
  Porządek obrad zgromadzenia:
  Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgr omadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz dania finansowego Spółki za rok obrotowy
  2017.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz dania Zarządu z działalności Spółki za rok
  2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsol idowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok ob rotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz dania Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok 2017.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za r ok obrotowy 2017.
  11. Przedstawienie i rozpatrzenie (1) sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie
  Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki
  za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do pok rycia straty za rok obrotowy 2017, (2)
  sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawo zdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium - Michałowi Sapocie z wykonania przez
  niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok 2017 .
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium członkowi zarządu Spółki – Nikodemowi
  Iskra z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezes a Zarządu Spółki za rok 2017.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium członkowi zarządu Spółki – Michałowi
  Feist z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezes a Zarządu Spółki za rok 2017.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej
  Spółki – Rafałowi Malarzowi z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
  Wiesławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązk ów za rok 2017.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
  Markowi Płonka z wykonania przez niego obowiązków z a rok 2017.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
  Leszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązk ów za rok 2017.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
  Jakubowi Kocjan z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
  Arturowi Olejnik z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
  22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzor czej
  23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wyna gradzania i wysokości wynagrodzenia
  członków Rady Nadzorczej.


  24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia
  członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
  25. Wolne wnioski i sprawy rożne.
  26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
  Informacje dodatkowe:
  • Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
  mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządk u obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie
  powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem
  Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
  proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może z ostać złożone w postaci elektronicznej.
  Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umi eszczenia określonych spraw w porządku obrad
  muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w
  Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich, jako akcjonariuszy ABADON REAL ESTATE S.A. Zarząd
  niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni prze d wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia,
  ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żąda nie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie
  nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
  • Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
  mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać s półce na piśmie lub przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
  obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zo stać wprowadzone do porządku obrad.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez
  stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictw a w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji
  ich, jako akcjonariuszy ABADON REAL ESTATE S.A. Spó łka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na
  stronie internetowej.
  • Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgroma dzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
  spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  • Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadze niu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
  przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczeni a w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
  prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w posta ci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w
  postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpie cznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ak cjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu
  pełnomocnictwa, informując o danych osobowych pełno mocnika oraz treści pełnomocnictwa, w
  drodze wiadomości wysłanej na adres poczty elektron icznej Spółki: [email protected]
  • Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjon ariusza na walnym zgromadzeniu, chyba, że co
  innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli
  wynika to z treści pełnomocnictwa.
  • Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
  wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocni ków do wykonywania praw z akcji zapisanych
  na każdym z rachunków. Pełnomocnik może reprezentow ać więcej niż jednego akcjonariusza i
  głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
  • Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają o soby będące akcjonariuszami spółki na
  szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dz ień rejestracji uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu”), tj. 12 czerwca 2018 r., które zgłos iły, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu


  Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu, podmiotowi prowadzącemu rachunek papi erów wartościowych żądanie wystawienia
  imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Wal nym Zgromadzeniu. Uprawnieni z akcji
  imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu,
  mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, je żeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu
  rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akc je na okaziciela mające postać dokumentu dają
  prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie
  później niż w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walny m Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed
  zakończeniem tego dnia.
  • Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromad zeniu mogą zapoznać się z pełnym tekstem
  dokumentacji Walnego Zgromadzenia, w tym z listą ak cjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
  Walnym Zgromadzeniu, w sekretariacie Spółki mieszcz ącym się w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49, na
  3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. o d dnia 23 czerwca 2018 r., w godzinach od 10:00
  do 15:00. Akcjonariusz ABADON REAL ESTATE S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
  uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieod płatnie pocztą elektroniczną, podając własny
  adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
  • Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, zostaną również
  udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.ab adonre.pl
  • Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnic zenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.
  • Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABAD ON REAL ESTATE S.A. nie przewiduje
  możliwości wykonywania prawa głosu drogą koresponde ncyjną ani przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  • Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiada nia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia.
  § 1

  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala co
  następuje:
  I. Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL
  ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej Panią/Pana
  ................................................... ........................
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów
  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia.
  § 1

  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala, co
  następuje:
  I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgr omadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz dania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz dania Zarządu z działalności Spółki
  za rok 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsol idowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S. A. za rok obrotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz dania Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok 2017.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za r ok obrotowy 2017.
  11. Przedstawienie i rozpatrzenie (1) sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego
  sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok o brotowy 2017, oceniającego
  sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia
  straty za rok obrotowy 2017, (2) sprawozdania z dzi ałalności Rady Nadzorczej za rok
  obrotowy 2017
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawo zdania Rady Nadzorczej Spółki za rok
  2017.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium - Michałowi Sapocie z wykonania
  przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za ro k 2017.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium członkowi zarządu Spółki –
  Nikodemowi Iskra z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za
  rok 2017.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium członkowi zarządu Spółki –
  Michałowi Feist z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok
  2017.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium byłemu Członkowi Rady
  Nadzorczej Spółki – Rafałowi Malarzowi z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  – Wiesławowi Cholewa z wykonania przez niego obowią zków za rok 2017.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  – Markowi Płonka z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  – Leszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowią zków za rok 2017.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  – Jakubowi Kocjan z wykonania przez niego obowiązkó w za rok 2017.


  21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  – Arturowi Olejnik z wykonania przez niego obowiązk ów za rok 2017.
  22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzor czej
  23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wyna gradzania i wysokości wynagrodzenia
  członków Rady Nadzorczej.
  24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wyna gradzania i wysokości wynagrodzenia
  członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
  25. Wolne wnioski i sprawy rożne.
  26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

  I. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów
  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego S półki za rok obrotowy
  2017. § 1

  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala co
  następuje: I. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABADON REAL ESTA TE S.A. za rok obrotowy
  2017 obejmujące:
  a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  b) sprawozdanie finansowe, w tym:
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od d nia 1 stycznia 2017 roku do dnia
  31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w kwo cie 7.519.782,31 zł
  (słownie:
  siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sied emset osiemdziesiąt dwa złote
  31/100),
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku,
  zamykające się sumą bilansową - kwotą aktywów i pas ywów 322.405.700,95 zł
  (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony czterysta pięć tysięcy siedemset złotych
  95/100)

  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do
  dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie n etto stanu środków
  pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kw otę 23.094.215,19 złotych
  (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście piętnaście
  19/100),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do
  dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące spadek kapita łu własnego o kwotę
  7.519.782,31 zł
  (słownie: siedem milionów pięćset dziewiętnaście ty sięcy siedemset
  osiemdziesiąt dwa złote 31/100),

  c) noty objaśniające do sprawozdania finansoweg o.
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:  „za” uchwałą: ……………………………..głosów

  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów

  -

  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzi ałalności Spółki za rok
  2017. § 1

  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala co
  następuje:
  I. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ABADON Real Estate S.A. z działalności ABADON
  Real Estate S.A. za 2017 rok.
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów

  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów


  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozda nia finansowego Grupy
  Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok obrotowy 2017.
  § 1
  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala co
  następuje: I. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie fina nsowe Grupy Kapitałowej Abadon
  Real Estate Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017 ob ejmujące:
  a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe w tym:
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodó w za okres od dnia 1 stycznia
  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie
  16.160.148,50 zł (słownie: szesnaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto
  czterdzieści osiem złotych 50/100)
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31
  grudnia 2017 roku, zamykające się sumą bilansową ( kwotą aktywów i pasywów)
  685.602.501,97 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dwa
  tysiące pięćset jeden złotych 97/100)
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężn ych za okres od dnia 1
  stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wy kazujące zwiększenie netto
  stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pi eniężnych o kwotę 32.074.
  890,19 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemd ziesiąt cztery tysiące osiemset
  dziewięćdziesiąt złotych 19/100)
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w łasnym za okres od dnia
  1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost kapitału
  własnego o kwotę 80.215.141,20 zł (słownie: osiemdz iesiąt milionów dwieście
  piętnaście tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 2 0/100)
  c) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:  „za” uchwałą: ……………………………..głosów
  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzi ałalności Grupy
  Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok 2017. § 1
  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala co
  następuje: I. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Abadon Real Estate S.A. z działalności Grupy
  Kapitałowej Abadon Real Estate Spółki Akcyjnej za 2 017 rok.
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów
  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów


  Uchwała Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2017 § 1
  Walne Zgromadzenie Abadon Real Estate S.A. („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2
  pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu
  i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz po
  rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017
  w kwocie 7.519.782,31 zł
  (słownie: siedem milionów pięćset dziewiętnaście ty sięcy
  siedemset osiemdziesiąt dwa złote 31/100)
  i po zapoznaniu się z oceną Rady
  Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że strata ne tto Spółki za rok obrotowy 2017
  w kwocie zostanie pokryta z zysków osiąganych przez Spółkę w kolejnych latach
  obrotowych.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów

  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów


  Uchwała Nr … /2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.


  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
  obrotowy 2017 § 1

  Walne Zgromadzenie Abadon Real Estate S.A. („Spółka”) po rozpatrzeniu sprawozdania z
  działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, zatwierdza sprawozdanie z działalności
  Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 wraz z Załączn ikiem - sprawozdaniem z działalności
  Komitetu Audytu za rok obrotowy 2017.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów
  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarząd u Spółki - Panu Michałowi
  Sapota z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Z arządu Spółki za rok 2017.
  § 1

  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala co
  następuje:
  I. Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S. A., pełniącemu funkcję
  Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku – Panu Michałowi Sapota, absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. z a okres od dnia 1 stycznia
  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów
  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów


  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarząd u Spółki – Panu
  Nikodemowi Iskra z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu
  Spółki za rok 2017. § 1

  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala co
  następuje: I. Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S. A., pełniącemu funkcję
  Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku – Nikodemowi Iskra, absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. z a okres od dnia 1 stycznia
  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów
  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów


  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarząd u – Michałowi Feist z
  wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarząd u Spółki za rok 2017.
  § 1

  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala co
  następuje:
  I. Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S. A., pełniącemu funkcję
  Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku – Michałowi Feist, absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. z a okres od dnia 1 stycznia
  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów

  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów


  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
  Rafałowi Malarz z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
  § 1

  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala co
  następuje: I. Udziela się byłemu Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna
  Rafałowi Malarz, absolutorium z wykonania przez nie go obowiązków w roku 2017,
  tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 1 3 października 2017 roku.
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów

  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów


  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej Spółki –
  Wiesławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązk ów za rok 2017.
  § 1

  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala co
  następuje:
  I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real E state Spółka Akcyjna
  Wiesławowi Cholewa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
  2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów
  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej Spółki – Markowi
  Płonka z wykonania przez niego obowiązków za rok 20 17.
  § 1

  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala co
  następuje:
  I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real E state Spółka Akcyjna
  Markowi Płonka - absolutorium z wykonania przez nie go obowiązków w roku 2017,
  tj. za okres od dnia 13 października 2017 roku do d nia 31 grudnia 2017 roku.
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów
  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów


  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej Spółki –
  Leszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązk ów za rok 2017.
  § 1

  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala co
  następuje:
  I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real E state Spółka Akcyjna
  Leszkowi Kołodziej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
  2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów
  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów


  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej Spółki –
  Jakubowi Kocjan z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
  § 1

  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala co
  następuje:
  I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real E state Spółka Akcyjna
  Jakubowi Kocjan, absolutorium z wykonania przez nie go obowiązków w roku 2017,
  tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 3 1 grudnia 2017 roku.
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów

  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów


  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej Spółki –
  Arturowi Olejnik z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
  § 1

  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala co
  następuje:
  I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real E state Spółka Akcyjna
  Arturowi Olejnik, absolutorium z wykonania przez ni ego obowiązków w roku 2017,
  tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 3 1 grudnia 2017 roku.
  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów

  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów


  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1
  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej („Spółka”), na
  podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 4 Statutu Spółki, odwołuje z
  dniem [] 2018 roku [] ze składu Rady Nadzorczej.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów
  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów


  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.

  W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
  § 1

  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. („Spółka ”), na podstawie art. 385 § 1
  Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje z dniem [] 2018 roku [] do
  składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej w spólnej kadencji.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów
  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów


  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.
  W sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków
  Rady Nadzorczej
  § 1

  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. („Spółka ”), na podstawie art. 392 § 1
  Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 13) Statutu Sp ółki, uchyla z dniem [] 2018 r. w całości
  uchwałę Nr 6/12/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromad zenia ABADON REAL ESTATE
  Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej (wcześniej VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie) z dnia 15
  grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia zasad wynagra dzania członków Rady Nadzorczej oraz
  uchwałę nr 31/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadze nia ABADON REAL ESTATE Spółka
  Akcyjna w Bielsku-Białej (wcześniej VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie) z dnia 28 czerwca
  2013 roku w sprawie Wynagradzania dla Rady Nadzorcz ej oraz ustala z dniem [] 2018 r.
  następujące indywidualne zasad wynagradzania i wyso kości wynagrodzenia członków Rady
  Nadzorczej:
  A: wysokość wynagrodzenia
  1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - kwota [] złotych b rutto miesięcznie;
  2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - kwota [] złoty ch brutto miesięcznie;
  3) Sekretarz Rady Nadzorczej - kwota [] złotych brutto miesięcznie;
  4) Członek Rady Nadzorczej - kwota [] złotych brutto m iesięcznie;

  B: terminy wypłaty wynagrodzenia
  Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej określone w pkt A wyżej jest wypłacane
  w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca, z dołu.
  C: zasady wypłaty wynagrodzenia
  Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej jest należne wyłącznie w okresie
  powołania do Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym okres powołania do Rady Nadzorczej
  nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówcza s wynagrodzenie z tytułu powołania
  do Rady Nadzorczej należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu
  kalendarzowym pełniona była funkcja w Rady Nadzorcz ej.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………  Łączna liczba ważnych głosów:

  „za” uchwałą: ……………………………..głosów
  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów  Uchwała Nr ......./2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
  Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.
  W sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków
  Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
  § 1

  Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. („Spółka ”), na podstawie art. 392 § 1
  Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 13) Statutu Sp ółki, uchyla z dniem [] 2018 r. w całości
  uchwałę Nr 9/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromad zenia ABADON REAL ESTATE
  Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej z dnia 13 październ ika 2018 roku w sprawie ustalenia zasad
  wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Ra dy Nadzorczej pełniących funkcję
  członków Komitetu Audytu oraz ustala z dniem [] 2018 r. następujące indywidualne zasad
  wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Ko mitetu Audytu Rady Nadzorczej:
  A: wysokość wynagrodzenia
  5) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesi ęcznie;
  6) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesi ęcznie;
  7) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesi ęcznie;
  8) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesi ęcznie;
  9) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesi ęcznie;

  B: terminy wypłaty wynagrodzenia
  Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu określone w pkt A wyżej jest wypłacane
  w terminie wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadz orczej ustalonym uchwałą Walnego
  Zgromadzenia.
  C: zasady wypłaty wynagrodzenia
  Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest należne wyłącznie w okresie
  powołania do Komitetu Audytu. W przypadku, w którym okres powołania do Komitetu Audytu
  nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówcza s wynagrodzenie z tytułu powołania
  do Komitetu Audytu należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu
  kalendarzowym pełniona była funkcja w Komitecie Aud ytu.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………

  Łączna liczba ważnych głosów:  „za” uchwałą: ……………………………..głosów

  „przeciw” uchwale:……………………….głosów
  „wstrzymujących się”: ……………………głosów


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Abadon Real Estate SA
ISIN:PLVARNT00019
NIP:6771007078
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Partyzantów 49 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 8193333
www:www.abadonre.pl
Komentarze o spółce ABADON REAL ESTATE
2019-05-20 19-05-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649