Raport.

AAT HOLDING SA (13/2018) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AAT HOLDING S.A. zwołanego na dzień 12 kwietnia 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd AAT HOLDING S.A. ("Spółka") przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
  ZGROMADZENIA AAT HOLDING S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 KWIETNIA
  2018 ROKU
  PROJEKT DO PKT. 2 PORZĄDKU OBRAD
  Uchwała Nr [1] /04/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą:
  AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 12 kwietnia 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie
  spółki AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Wars zawie uchwala , co następuje:
  § 1
  Wybrać Pana/ Panią _______________________ jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki.
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.
  Wyjaśnienie:
  Uchwała ma charakter porządkowy.
  Uchwała będzie podjęta, jeżeli LOCK Syndication S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu nie wskaże
  Przewodniczącego Walnego Zgromadzania przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad.
  §10 ustęp 4 Statut u Spółki „Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wskazywany jest na
  piśmie (na zasadzie uprawnienia osobistego) przez spółkę LOCK Syndication S.C.A. z siedzibą
  w Luksemburgu. Wskazany w taki sposób Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera
  Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy LOCK Syndication S.C.A. nie wskaże
  Przewodni czącego Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad,
  stosuje się przepisy art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych.”


  PROJEKT DO PKT. 4 PORZĄDKU OBRAD
  Uchwała Nr [2] /04/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą:
  AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 12 kwietnia 2018 roku
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
  uchwala , co następuje:
  § 1
  1) Wybrać 3 -osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  w następującym składzie:
  a) ______________________
  b) ______________________
  c) ______________________
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.
  Wyjaśnienie:
  Uchwała będzie podjęta, jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie postanowi o
  odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, w związku z korzystaniem podczas Walnego
  Zgromadzenia z elektronicznego systemu liczenia głosów.
  Zgodnie z REGULAMINEM WALNEGO Z GROMDZENIA AAT HOLDING SPÓŁKA
  AKCYJNA (Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT
  Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie
  przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia):
  „V. KOMISJA SKRU TACYJNA §13 Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji
  Skrutacyjnej w składzie trzech osób.
  1) W razie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej podejmuje ona działania pomocnicze
  związane z głosowaniem oraz czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem, w szczególn ości
  nadzoruje działanie urządzeń liczących głosy lub samodzielnie dokonuje ich zliczenia, jak
  również ustala wyniki głosowania i przekazuje je Przewodniczącemu.
  2) Wybór członków Komisji Skrutacyjnej odbywa się odpowiednio na zasadach określonych w
  § 9 ust. 4-8 Regulaminu.
  3) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może postanowić o odstąpieniu od wyboru
  Komisji Skrutacyjnej, jeżeli podczas Walnego Zgromadzenia korzysta się z elektronicznego
  systemu liczenia głosów.”
  PROJEKT DO PKT. 5 PORZĄDKU OBRAD
  Uchwała Nr [3] /04/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą:
  AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 12 kwietnia 2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie
  spółki AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala , co następuje:
  § 1
  Przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia :
  1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
  2) Wybór Przewodniczą cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został
  wskazany zgodnie z §10 ustęp 4 Statut u Spółki.
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  4) Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Prze wodniczący na podstawie §13 ustęp 4 „Regulaminu
  Walnego Zgromadz enia AAT Holding Spół ka Akcyjna” nie postanowi o odstąpieniu od
  wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu
  liczenia głosów.
  5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyc zajnego Walnego Zgromadzenia .
  6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zawarcia umowy zastawu rejestrowego na
  aktywach AAT HOLDING S.A.
  7) Zakończenie obrad.
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.  PROJEKT DO PKT. 6 PORZĄDKU OBRAD
  § 2
  Uchwała Nr [4] /04/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą:
  AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 12 kwietnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia zawarcia umowy zastawu rejestrowego na aktywach
  AAT HOLDING S.A.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
  działając na podstawie art. 17 § 2 w związku z art. 393 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
  kodeks spółek handlowych, uchwala, co następuje:
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na obciążenie zbioru
  ruchomości i praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki zastawem rejestrowym
  w związku z, między innymi, umową zabezpieczonych kredytów uprzywilejowanych do
  łącznej kwoty 116.200.000 PLN zawartą przez , między innymi, Spółkę, Bank Zachodni WBK
  S.A. oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 16 lutego 2018 r. oraz obligacjami imiennymi
  serii A wyemitowanymi przez Spółkę w dniu 20 lutego 2018 r. do łącznej wartości nominalnej
  33.473.000 PLN, który został usta nowiony na podstawie umowy zastawu rejestrowego na
  aktywach Spółki z dnia 16 lutego 2018 roku, zawartej pomiędzy Spółką jako zastawcą,
  a Bankiem Zachodnim WBK S.A. jako zastawnikiem oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia
  zastawnika przewidziane tamże i ewe ntualne zmiany powyższej umowy zastawu i zastawu
  rejestrowego.
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AAT Holding SA
ISIN:PLAATHL00018
NIP:5252398192
EKD: 46.52 sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
Adres: ul. Puławska 431 02-801 Warszawa
Telefon:+48 22 5460546
www:www.aat.pl
Komentarze o spółce AAT HOLDING
2019-05-22 18-05-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649