Raport.

AAT HOLDING SA (12/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AAT HOLDING S.A. na dzień 12 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd AAT HOLDING S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został wskazany zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4 "Regulaminu Walnego Zgromadzania AAT Holding Spółka Akcyjna" nie postanowi o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu liczenia głosów.
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zawarcia umowy zastawu rejestrowego na aktywach AAT HOLDING S.A.
7) Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 27 marca 2018 roku.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pod adresem: http://inwestor.aat.pl. Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej: [email protected]

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1/7
  OGŁOSZENIE
  O ZWOŁANIU NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  AAT HOLDING S.A .
  Zarząd AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 02 -801 Warszawa, ul.
  Puławska 431 , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000552829, NIP: 5252398192, REGON: 141047400, kapita ł zakładow y
  wpłacony w całości w wysokości 40.000.000,00 zł, działając na podstawie art. 39 8 oraz 399 §1
  w związku z art. 402 1 i art. 402 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek
  hand lowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi ze zmianami), oraz § 8 ust. 1 i 3 Statutu
  Spółki niniejszym zwołuje:
  NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  AAT HOLDING S.A.
  („Walne Zgromadzenie”)
  które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 201 8 roku , godz. 10.00
  w siedzibie Spółki w Warszawie , 02 -801 , ul. Puławska 431
  sala konferencyjna na parterze
  INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z
  TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
  Ogólna liczba akcji w AAT HOLDING S.A. na dzień publikacji ogłoszenia tj. w dniu
  16 marca 201 8 wynosi 8.000.000 sztuk i upoważ nia do oddania 8.000.000 głosów.
  PORZĄDEK OBRAD
  1) Otwarcie Nadz wyczajnego Walnego Zgromadz enia.
  2) Wybór Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został
  wskazany zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki.
  3) Stwie rdzenie prawidłowości zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  4) Wybór Komisji Skrut acyjnej o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4 „Regulaminu
  Walnego Zgromadz enia AAT Holding Spół ka Akcyjna” nie postanowi o odstąpieniu od
  wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu
  liczenia głosów.
  5) Przyjęcie porz ądku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6) Podjęcie uchwał y w sprawie zatwierdzenia zawarcia umowy zastawu rejestrowego na
  aktywach AAT HOLDING S.A.
  7) Zakończenie obrad.


  2/7
  PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU:
  Zgodnie z art. 406 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym
  Zgromadzeniu Spółki mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni
  przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)
  tj. na dzień 27 marca 201 8 roku.
  W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze
  zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać od podmiotu prowadzącego
  rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
  uczestn ictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie można złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu
  zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 17 marca 201 8 roku i nie
  później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 28 marca 201 8 roku .
  Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia
  wykazów przekazywanyc h podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych.
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona
  w siedzibie Spółki w Warszawie (02 -801) ul. Puławska 431, przez trzy dni powszednie przed
  odbyciem Walnego Zgro madzenia, tj. w dniach 9, 10 , 11 kwietnia 201 8 roku w godzinach
  8.00 – 16.30.
  Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu
  listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu lis ty
  akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, kierując żądanie na adres
  [email protected] . Akcjonariusz powinien załączyć do żądania kopię (skan)
  zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zg romadzeniu oraz skan dokumentów
  niezbędnych w celu dokonania identyfikacji, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.  3/7
  SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
  głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
  chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pe łnomocnik może udzielić dalszego
  pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować
  więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
  Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachu nku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych
  pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz,
  posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może
  ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykon ywania praw z akcji zapisanych na każdym
  z rachunków.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
  wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji
  niniejszego ogłoszenia na stronie int ernetowej http://inwestor.aat.pl udostępnia do pobrania
  for mularz zawierający wzór pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikow anym
  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu .
  Sposób zawiadomienia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  o ustanowieniu pełnomocnika.
  Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy
  wykorzyst aniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie można przesłać pocztą
  elektroniczną na adres e -mailowy Spółki: [email protected] , najpóźniej do godziny
  23:59 dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia (uchybienie terminowi
  zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na
  przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu na podstawie
  pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej). Wraz z zawiado mieniem należy przesłać
  skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów niezbędnych do identyfikacji, o
  których mowa poniżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej,
  za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z a kcjonariuszem oraz
  pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do
  podejmowania działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz
  potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności n a
  zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej akcjonariuszowi lub
  pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania
  udzielonego pełnomocnictwa.
  Zawiadomienia niespełniające wyżej wymienionych wymogów ni e wywołują skutków
  prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu
  dokumentu pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.
  Pełnomocnik stawiający się na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie
  Spółki, Przewodniczącego lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy
  oryginały dokumentów niezbędnych do identyfikacji, dołączonych do zawiadomienia, o
  których mowa poniżej.


  4/7
  DOKUMENTY NIEZBĘDNE W CELU DOKONANIA IDENTYFIKACJI:
  Akc jonariusz, który zamierza uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywać
  prawo głosu osobiście , powinien w celu dokonania jego identyfikacji, okazać lub złożyć na ręce
  osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy następujące dokumenty :
  a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię dowodu
  osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
  b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię aktualnego
  odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego
  akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w
  imieniu takiego akcjonariusza na Walnym Zg romadzeniu do jego reprezentowania, wraz z
  oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających
  identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowa nia akcjonariusza.
  W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i
  wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w celu dokonania identyfikacji
  akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu pot wierdzającego
  udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub
  osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy następujące dokumenty:
  a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia dowodu
  osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
  b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia aktualnego
  odpisu z w łaściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego
  akcjonariusza oraz prawo osób, które w jego imieniu udzieliły pełnomocnictwa do jego
  reprezentowania, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu
  umożliwiający ch identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego
  tożsamość takich osób;
  c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia dowodu
  osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
  d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia aktualnego
  odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego
  pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela l ub przedstawicieli, którzy stawili się w
  imieniu takiego pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z
  oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających
  identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdza jącego tożsamość
  przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
  W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone
  odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z re jestru, o których mowa
  powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego
  podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu
  takiego podmiotu na Walnym Zgromadzeniu, lub osób, któ re w jego i mieniu udzieliły
  pełnomocnictwa do jego reprezentowania.


  5/7
  W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, Spółka, przewodniczący lub
  osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed
  rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych
  dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony
  do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i
  zachowania ich kopii . W razie ich nieprzedstawienia lub nieumożliwienia sporządzenia i
  zachowania ich kopii, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać
  dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządz onych w języku obcym,
  powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez
  tłumacza przysięgłego.
  Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym
  Zgromadzeniu udzielone przez akcjonariusza j est warunkowe, Spółka, Przewodniczący lub
  osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do przeprowadzenia rejestracji akcjonariuszy, może
  domagać się dowodu, że dany warunek został spełniony.
  Po dokonaniu przez osobę (osoby) wyznaczoną do rejestracji akcjonariusz y weryfikacji danego
  akcjonariusza lub jego przedstawiciela, akcjonariusz lub przedstawiciel akcjonariusza
  potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności złożonym w
  obecności osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy i odb iera kartę do głosowania
  lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio
  Spółka bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia.
  Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 ( jedną dzies iątą ) kapitału zakładowego
  reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona
  przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają
  prawo wyboru jednego z członków komisji. Po złożeniu wniosk u przez akcjonariuszy
  Przewodniczący bezzwłocznie ustala kandydatów i przeprowadza głosowanie.
  Komisja przedstawia swoje stanowisko odnośnie sprawdzenia listy obecności
  Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
  PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKRE ŚLONYCH
  SPRAW W PORZĄDKU OBRAD :
  Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną
  dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw
  w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powin no zostać zgłoszone Zarządowi nie
  później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz
  powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
  porządku obrad. Żądanie może zostać złożone:
   na piśmie (t j. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za
  potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Puławska 431 , 02 -801
  Warszawa
  lub
   w postaci elektronicznej (e -mail), poprzez przesłanie na adres poczty elektroniczne j:
  [email protected]


  6/7
  Akcjonariusz/akcjonariusze Spółki powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
  Spółki na dzień złożenia żądania, załączając do żądania kopię (skan) świadectwa depozytoweg o
  lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa oraz skan dokumentów niezbędnych w celu
  dokonania identyfikacji, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.
  Zarząd, nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego
  Zgromadzenia, ogłosi zmia ny w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub
  akcjonariuszy, poprzez ich opublikowanie w formie raportu bieżącego oraz poprzez
  zamieszczenie na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pod adresem: htt p://inwestor.aat.pl .
  PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
  kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
  dotyczą cych spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,
  które mają zostać wprowadzone do porządku obrad w następujący sposób:
   na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za
  potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Puławska 431 , 02 -801
  Warszawa
  lub
   w postaci elektronicznej (e -mail), poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej:
  [email protected] .
  Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.
  Akcjonariusz/akcjonariusze Spółki powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
  Spółki na dzień złożenia zgłoszenia, załączając do zgłoszenia kopię (skan) świadectwa
  depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestn ictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz skany
  dokumentów niezbędnych w celu dokonania identyfikacji, o których mowa w niniejszym
  ogłoszeniu.
  Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy
  poprzez ich opublikowanie w fo rmie raportu bieżącego oraz na korporacyjnej stronie
  internetowej Spółki pod adresem http://inwestor.aat.pl .
  Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może
  podczas Walnego Zgromad zenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
  do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Projekty te powinny być przedstawione w języku
  polskim.
  DOSTĘP DO DOKUMENTACJI
  Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mogą uzyskać pełny tekst
  dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w
  siedzibie Spółki w Warszawie (02 -801) ul. Puławska 431 oraz za pośrednictwem poczty
  elektronicznej , od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.


  7/7
  Do żądania należy z ałączyć kopię (skan) zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu oraz skan dokumentów niezbędnych w celu dokonania identyfikacji, o których
  mowa w niniejszym ogłoszeniu.
  Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunika cji
  elektronicznej. Komunikacja odbywa się na adres Spółki: [email protected] .
  Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki za pomocą środka komunikacji elektronicznej z
  chwilą ich wpłynięcia na serwe r Spółki. Ryzyko związane z korzystaniem ze środków
  komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.
  ADRES STRONY INTERNETOWEJ
  Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na
  korporacyjnej stronie internetowej Spółki pod ad resem: http://inwestor.aat.pl .
  KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA
  Zarząd nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz
  wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzania przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej.
  Zarząd nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AAT Holding SA
ISIN:PLAATHL00018
NIP:5252398192
EKD: 46.52 sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
Adres: ul. Puławska 431 02-801 Warszawa
Telefon:+48 22 5460546
www:www.aat.pl
Komentarze o spółce AAT HOLDING
2019-05-20 18-05-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649