Raport.

AAT HOLDING SA (11/2018) Osiągnięcie przez podmioty zaangażowania w AAT Holding S.A. przekraczającego określone poziomy

Zarząd AAT Holding S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 8 marca 2018 r. otrzymał zawiadomienie ("Zawiadomienie") w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) od Lock Syndication S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga ("LS"), podmiotu dominującego wobec Spółki oraz Polon (zgodnie z definicją poniżej), jednocześnie działającego w imieniu porozumienia ("Porozumienie"), w skład którego wchodzi LS oraz Spółka.
Zawiadomienie zostało złożone w związku z nabyciem ("Nabycie"), zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 10/2018, przez Polon-Alfa S.A. (przed przekształceniem w spółkę akcyjną - Polon-Alfa sp. z o.o. sp. k.) z siedzibą w Bydgoszczy ("Polon"), spółkę zależną od Spółki, w dniu 7 marca 2018 r. 426.815 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania ok. 5,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w rezultacie czego Porozumienie przekroczyło próg posiadania 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a zarazem zwiększyło posiadaną ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o ponad 1%. Przy tym prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki nie może być wykonywane, zgodnie z art. 364 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.), z akcji Spółki posiadanych przez Polon.
Zgodnie z Zawiadomieniem:
1. Przed dokonaniem Nabycia następujący członkowie Porozumienia posiadali akcje Spółki: LS posiadał bezpośrednio 5.602.464 akcje Spółki, które stanowiły ok. 70,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 5.602.464 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 70,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz nie posiadał pośrednio żadnych akcji Spółki;
2. Po Nabyciu LS łącznie z Polon posiada 6.029.279 akcji Spółki, które stanowią ok. 75,37% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 6.029.279 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 75,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
- LS posiada: (i) bezpośrednio - 5.602.464 akcje Spółki, które stanowią ok. 70,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 5.602.464 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 70,03% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, (ii) pośrednio - poprzez Polon - 426.815 akcji Spółki, które stanowią ok. 5,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 426.815 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 5,34% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
- Polon posiada bezpośrednio 426.815 akcji Spółki, które stanowią ok. 5,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 426.815 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 5,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AAT Holding SA
ISIN:PLAATHL00018
NIP:5252398192
EKD: 46.52 sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
Adres: ul. Puławska 431 02-801 Warszawa
Telefon:+48 22 5460546
www:www.aat.pl
Komentarze o spółce AAT HOLDING
2020-04-09 03-04-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649