Raport.

AAT HOLDING SA (10/2018) Informacje dotyczące nabycia przez jednostkę zależną AAT Holding S.A. akcji AAT Holding S.A.

Zarząd AAT Holding S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wyników oferty zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, że w rezultacie (i) przyjęcia Ofert Sprzedaży (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym nr 9/2018), oraz (ii) rozliczenia w dniu 7 marca 2018 r. transakcji sprzedaży akcji Spółki przez osoby, które złożyły Oferty Sprzedaży, wszystkie akcje Spółki objęte Ofertami Sprzedaży, tj. 426.815 akcji Spółki, zostały nabyte przez Polon-Alfa S.A. (przed przekształceniem w spółkę akcyjną - Polon-Alfa sp. z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.) ("Polon"), podmiot zależny od Spółki.
Akcje Spółki nabyte przez Polon mogą zostać przeznaczone w celu: (i) umorzenia; lub (ii) dokonania zapłaty w ramach przyszłych transakcji nabycia udziałów lub akcji w innych spółkach lub innych aktywów; lub (iii) w celu inwestycyjnym, w tym do odpłatnej odsprzedaży lub w celu udzielenia pożyczki akcji innym podmiotom; lub (iv) w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia dematerializacji akcji Spółki.
Akcje Spółki zostały nabyte przez Polon po cenie 23,00 PLN za jedną akcję.
Nabyte przez Polon akcje Spółki mają wartość nominalną 5 PLN każda, stanowią ok. 5,34% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania ok. 5,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przy tym prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki nie może być wykonywane, zgodnie z art. 364 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.), z akcji Spółki posiadanych przez Polon.
Po nabyciu przez Polon akcji Spółki w rezultacie przyjęcia Ofert Sprzedaży Polon posiada łącznie 426.815 akcji Spółki. Spółka nie posiada akcji własnych.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AAT Holding SA
ISIN:PLAATHL00018
NIP:5252398192
EKD: 46.52 sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
Adres: ul. Puławska 431 02-801 Warszawa
Telefon:+48 22 5460546
www:www.aat.pl
Komentarze o spółce AAT HOLDING
2020-04-02 08-04-51
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649