Raport.

A.P.N. PROMISE SA (3/2019) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2019 roku

Zarząd Spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2019 roku.Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Paszczyk – Prezes ZarząduPodstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  1  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE
  ZA I KWARTAŁ 201 9 ROKU

  Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości
  z dnia 29 września 1994 roku.

  14 maja 201 9 roku  2

  SPIS TREŚCI:

  Lp. Nr strony
  I Informacje o Grupie Kapitałowej APN Promise. 4
  II Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
  Kapitałowej APN Promise, sporządzone zgodnie z polskimi zasadami
  rachunkowości .
  6
  1 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 201 9
  roku.
  6
  2 Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej APN Promise. 6
  3 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej APN Promise. 10
  4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej APN
  Promise. 11
  5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN
  Promise.
  13
  III Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe APN Promise S.A., sporządzone
  zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości .
  15
  1 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego sprawozdania
  finansowego APN Promise S.A. za I kwartał 201 9 roku.
  15
  2 Bilans APN Promise S.A. 15
  3 Rachunek zysków i strat APN Promise S.A. 18
  4 Zestawienie zmian w kapitale własnym APN Promise S.A. 20
  5 Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A. 21
  IV Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta i Grupy
  Kapitałowej APN Promise w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem
  najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym
  charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki.
  23  3
  V Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognozy wyników
  finansowych przez Emitenta i Grupę Kapitałową APN Promise. 25
  VI Informacje dotyczące wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w Spółce
  i Grupie Kapitałowej.
  25
  VII Opis Organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji.
  25
  VIII Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne
  co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na
  dzień przekazania raportu kwartalne go.
  28
  X Liczba osób zatrudnionych przez Grupę Kapitałową APN Promise oraz liczba
  osób zatrudnionych w APN Promise S.A. w przeliczeniu na pełne etaty.
  28

  Raport zawiera 28 kolejno ponumerowanych stron od 1 do 28.

  Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej APN Promise zostało zatwierdzone przez Zarząd
  APN Promise S.A. w dniu 1 4 maja 201 9 roku.


  Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

  Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu
  4
  I. Informacje o Grupie Kapitałowej APN Promise.
  Nazwa (firma) i siedziba Emitenta
  Nazwa (firma): APN Promise S.A.
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba: Warszawa
  Adres siedziby: 02 -672 Warszawa, ul. Domaniewska 44a
  Telefon: +48 22 355 16 00
  Faks: +48 22 355 16 99
  Adres strony internetowej: www.apnpromise.pl
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Kapitał zakładowy: 1.0 50 .068,60 zł
  KRS: 0000375933
  REGON: 012521511
  NIP: 521 -008 -86 -82

  APN Promise S.A. rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku jako spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością (wpis do rejestru: 4 czerwca 1991 roku). Tę formę prawną Spółka utrzymywała
  przez dwadzieścia lat. W roku 2010 dokonano przekształcenia podmiotu w spółkę akcyjną. Emitent
  został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Wa rszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 18 stycznia 2011 roku. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne
  Warszawa.
  APN Promise S.A. jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów
  gospodarczych: dużych i średnich przedsiębiorstw, ale również małych i mikroprzedsiębiorstw, ze
  wszystkich sektorów administracji publicznej, służby zdrowia, energetyki, bankowości,
  tel ekomunikacji, mediów, zakładów ubezpieczeń oraz wielu innych. Wśród swoich odbiorców Spółka
  posiada również sieci handlowe oraz klientów indywidualnych.
  Podstawowymi składnikami oferowanych rozwiązań są:
  • licencje oprogramowania,
  • usługi wdrożeniowe i kon sultingowe,
  • usługi szkoleniowe,
  • audyty zainstalowanego oprogramowania,
  • sprzęt informatyczny,
  • usługi wsparcia technicznego (help desk).
  Jako dostawca licencji spółka APN Promise S.A. jest partnerem m.in. Microsoft, VMware, Veeam,
  Citrix, Symantec, ESET i Kaspersky. Jako partner Microsoft o statusie Licensing Solution Provider (LSP)
  APN Promise S.A. posiada uprawnienia do obsługi umów licen cyjnych Enterprise Agreement (EA),
  Select Plus, Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) oraz umów Open.
  APN Promise S.A posiada również status Dystrybutora w modelu Cloud Solution Provider (CSP), dzięki
  temu może budować kanał partnerski obsługuj ąc w ten sposób sprzedaż rozwiązań chmurowych
  Microsoft czy tez Citrix.  5
  Usługi wdrożeniowe APN Promise S.A. obejmują technologie Microsoft, VMware, Veeam, Citrix,
  NetApp i Symantec. Spółka posiada status Microsoft GOLD Partner w 14 kategoriach.
  Rozwiązani a sprzętowe budowane są na bazie produktów kilku wybranych producentów - Cisco
  (rozwiązania sieciowe), NetApp (pamięci masowe), HP oraz Dell (rozwiązania serwerowe).
  APN Promise S.A. jest również firmą audytorską a podpisane z różnymi producentami
  oprogra mowania kontrakty uprawniają APN Promise S.A. do wystawiania honorowanego przez BSA
  (Business Software Alliance) Certyfikatu Legalności oprogramowania.
  W roku 1998 firma uruchomiła działalność wydawniczą ściśle związaną z informatyką. Ofertę
  wydawniczą st anowią przede wszystkim tłumaczenia książek najsłynniejszych na świecie wydawnictw
  informatycznych, takich jak O’Reilly, Wiley & Sons, McGraw -Hill, Packt Publishing, czy Microsoft Press
  i innych brandów z grupy Pearson.
  Obecnie w sprzedaży jest ponad 200 p ozycji. Większość tytułów dostępna jest również w wersji
  elektronicznej. Dopełnieniem wydawniczej oferty jest informatyczna literatura fachowa
  dystrybuowana przez APN Promise w postaci kilkudziesięciu tysięcy tytułów anglojęzycznych.

  Grupa Kapitałowa APN Promise.

  Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej APN Promise jest firma APN Promise S.A.
  z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskie j 44a, zarejestrowana pod numerem KRS 0000375933
  w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego.
  Podmiotami zależnymi w Grupie Kapitałowej APN Promise są:
  • RET -ALL Sp. z o.o.
  • Alterkom Sp. z o.o.
  • SEVENET S.A.
  • APN ISV HUB Sp. z o.o.
  • APN Usługi Sp. z o.o.
  • ICT ProZone Sp. z o.o.
  • Promise Estonia OÜ
  • A.P.N. Promise SIA
  • A.P.N. Promise UAB

  Zarząd APN Promise S.A.

  Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu
  Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu
  6
  Rada Nadzorcza APN Promise S.A.

  Jacek Rzeźniczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Tomasz Lotz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Monika Zawistowska - Sekretarz Rady Nadzorczej
  Adam Car - Członek Rady Nadzorczej
  Marzena Paszczyk – Członek Rady Nadzorczej

  II. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN
  Promise, sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości .

  1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 201 9 roku.
  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą
  o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 201 9 poz. 35 1), przy założeniu kontynuacji
  działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy wyc enie aktywów i pasywów
  oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuować działalność
  gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać
  działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Walut ą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego
  Raportu Kwartalnego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie
  wskazano inaczej). W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie
  polityki rachunkowości.

  2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej APN Promise.
  Wyszczególnienie na dzień
  31.03.2019 31.03.2018
  A. AKTYWA TRWAŁE 14 158 641,27 12 182 077,27
  I. Wartości niematerialne i prawne 163 584,67 45 097,47
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 18 750,05
  2. Wartość firmy 0,00 -
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 163 584,67 26 347,42
  4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie
  realizacji 0,00 -
  5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne -
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00
  1. Wartość firmy - jednostki zależne
  2. Wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 -
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 2 014 001,95 1 807 600,92
  1. Środki trwałe 2 014 001,95 1 807 600,92
  a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego
  gruntu) 10 121,56 11 178,09
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
  wodnej 351 322,34 363 198,02  7
  c) urządzenia techniczne i maszyny 181 966,14 84 601,22 d) środki transportu 1 331 715,24 1 182 004,84 e) inne środki trwałe 138 876,67 166 618,75
  2. Środki trwałe w budowie
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 -
  IV. Należności długoterminowe 7 760,78 2 267,08
  1. Od jednostek powiązanych 0,00 -
  2. Od pozostałych jednostek 7 760,78 2 267,08
  V. Inwestycje długoterminowe 11 909 699,03 10 263 516,96
  1. Nieruchomości 0,00 -
  2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 -
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 11 909 699,03 10 263 516,96
  a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie
  objętych konsolidacją 256 492,91 0,00
  - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe 0,00 - - udzielone pożyczki 256 492,91 -
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 -
  b) w jednostkach zależnych, współzależnych i
  stowarzyszonych wycenianych metodą praw
  własności
  8 964 058,83 0,00
  - udziały lub akcje 8 964 058,83 - inne papiery wartościowe 0,00 - - udzielone pożyczki 0,00 - - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 - c) w pozostałych jednostkach 2 689 147,29 10 263 516,96 - udziały lub akcje 1 499 253,70 9 475 166,58 - inne papiery wartościowe 768 350,38 788 350,38 - udzielone pożyczki 421 543,21
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 -
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63 594,84 63 594,84
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 63 594,84 63 594,84
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  B. AKTYWA OBROTOWE 124 634 953,58 144 932 066,40
  I. Zapasy 37 249 176,30 43 240 608,41
  1. Materiały 0,00 -
  2. Półprodukty i produkty w toku 36 668 602,67 29 607 025,57
  3. Produkty gotowe
  4. Towary 580 573,63 13 633 582,84
  5. Zaliczki na dostawy
  II. Należności krótkoterminowe 77 423 304,22 98 256 812,01
  1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 - b) inne
  2. Należności od pozostałych jednostek 77 423 304,22 98 256 812,01
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 74 725 545,47 94 636 539,47
  - do 12 miesięcy 74 725 545,47 94 636 539,47 - powyżej 12 miesięcy 0,00
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i
  zdrow. 795 367,41 1 503 015,62
  c) inne 1 902 391,34 2 117 256,92  8
  d) dochodzone na drodze sądowej
  III. Inwestycje krótkoterminowe 9 466 227,87 2 950 932,35
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 466 227,87 2 950 932,35
  a) w jednostkach zależnych i współzależnych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 - - inne papiery wartościowe 0,00 - - udzielone pożyczki 0,00 -
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 -
  b) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 - - inne papiery wartościowe 0,00 - - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 - c) w pozostałych jednostkach 1 514 590,14 1 988 534,30 - udziały lub akcje 0,00 - - inne papiery wartościowe 0,00 - - udzielone pożyczki 1 514 590,14 1 988 534,30
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 -
  d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 951 637,73 962 398,05
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 946 219,59 945 094,63 - inne środki pieniężne 5 418,14 17 303,42 - inne aktywa pieniężne
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 496 245,19 483 713,63
  V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę 0,00 0,00
  1. Należności niezafakturowane 0,00 -
  2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów -
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz )podstawowy
  D. Udziały (akcje) własne 11 204 174,57 11 204 174,57
  AKTYWA RAZEM 149 997 769,42 168 318 318,24

  PASYWA
  Wyszczególnienie
  na dzień
  31.03.2019 31.03.2018
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 35 213 346,00 27 736 477,13
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 050 068,60 1 011 068,60
  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( -)
  III. Udziały (akcje) własne ( -)
  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 168 716,95
  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 25 914 390,85 18 160 965,80
  VII. Różnice kursowe z przeliczenia
  VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 873 194,37 7 728 783,00
  IX. Zysk (strata) netto 2 375 692,18 -333 057,22
  X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI 626 001,36 -63 604,26
  C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK
  PODPORZĄDKOWANYCH 0,00 0,00
  I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne 0,00 0,00
  II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00
  D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA 114 158 422,06 140 645 445,37
  I. Rezerwy na zobowiązania 32 210,29 32 210,29
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 32 210,29 32 210,29  9
  2. Rezerwy na świadczenia pracownicze 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe
  3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe
  II. Zobowiązania długoterminowe 448 846,07 69 767,20
  1. Wobec jednostek powiązanych 679,25
  2. Wobec pozostałych jednostek 448 166,82 69 767,20 a) kredyty i pożyczki 48 837,04 69 767,20
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów
  wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe 399 329,78 d) inne
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 100 175 951,45 112 200 798,56
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
  wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne
  2.
  Wobec pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  powiązanych
  0,00 12 617 947,35
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
  wymagalności: 0,00 2 617 947,35
  - do 12 miesięcy 2 617 947,35 - powyżej 12 miesięcy b) inne 10 000 000,00
  3. Wobec pozostałych jednostek 100 070 424,38 99 516 607,76 a) kredyty i pożyczki 37 432 845,48 29 515 345,01
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów
  wartościowych 0,00 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 78 800,69
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie
  wymagalności: 38 669 460,09 49 549 197,70
  - do 12 miesięcy 38 669 460,09 49 549 197,70 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy 14 448,07 f) zobowiązania wekslowe
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
  świadcz. 23 805 365,93 20 165 148,85
  h) z tytułu wynagrodzeń 44 724,65 73 327,14 i) inne 24 779,47 213 589,06
  3. Fundusze specjalne 105 527,07 66 243,45
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 13 501 414,25 28 342 669,32
  1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13 501 414,25 28 342 669,32 - długoterminowe - krótkoterminowe 13 501 414,25 28 342 669,32
  V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę 0,00 0,00
  1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00
  2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00
  PASYWA RAZEM 149 997 769,42 168 318 318,24
  10
  3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej APN Promise.
  Wyszczególnienie 01.01 -31.03.2019 01.01 -31.03.2018
  A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI,
  w tym: 109 468 567,96 86 515 413,71
  - od jednostek powiązanych
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 99 937 768,45 68 879 414,80
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+",
  zmniejsz. " -")
  III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby
  jednostki
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  materiałów 9 530 799,51 17 635 998,91
  B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 106 178 416,23 86 506 007,42
  I. Amortyzacja 211 663,47 181 857,12
  II. Zużycie materiałów i energii 148 120,70 244 181,72
  III. Usługi obce 92 162 802,36 65 106 332,20
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 38 762,91 489 928,52 - podatek akcyzowy
  V. Wynagrodzenia 1 892 328,24 2 147 427,99
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 330 385,69 408 857,65
  emerytalne
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 197 483,64 307 955,95
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 196 869,22 17 619 466,27
  C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A -B) 3 290 151,73 9 406,29
  D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 60 458,92 61 626,54
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 40 519,09 32 520,33
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  III. Inne przychody operacyjne 19 939,83 29 106,21
  E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 71 051,97 54 057,61
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  III. Inne koszty operacyjne 71 051,97 54 057,61
  F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ
  (C+D -E) 3 279 558,68 16 975,22
  G. PRZYCHODY FINANSOWE 407 653,78 31 815,72
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 373 115,61 0,00
  - od jednostek powiązanych 373 115,61
  II. Odsetki, w tym: 34 538,17 24 308,52 - od jednostek powiązanych
  III. Zysk ze zbycia inwestycji
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji
  V. Inne 7 507,20
  H. KOSZTY FINANSOWE 780 632,03 620 961,53
  I. Odsetki, w tym: 188 142,14 220 401,70 - dla jednostek powiązanych
  II. Strata ze zbycia inwestycji
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 12 136,42
  IV. Inne 592 489,89 388 423,41  11
  I.
  ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB
  CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK
  PODPORZĄDKOWANYCH
  0,00
  J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G -
  H+/ -I) 2 906 580,43 (572 170,59)
  K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY 0,00 0,00
  I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne
  II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00
  L. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 0,00 0,00
  I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00
  II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki
  współzależne 0,00 0,00
  M.
  ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH
  PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH
  METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
  0,00 0,00
  N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/ -K-L+M+/ -N) 2 906 580,43 (572 170,59)
  O. PODATEK DOCHODOWY 469 884,00 202 758,00
  I. Część bieżąca 469 884,00 202 758,00
  II. Część odroczona
  P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA
  ZYSKU
  Q. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI -61 004,25 441 871,37
  R. ZYSK (STRATA) NETTO (O -P-Q+/ -R) 2 375 692,18 (333 057,22)

  4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej APN Promise.
  Wyszczególnienie 01.01 - 31.03.2019 01.01 - 31.03.2018
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 33 116 022,16 29 981 448,63
  - korekty błędów podstawowych

  - skutki zmian zasad (polityki)
  rachunkowości
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po
  korektach 33 116 022,16 29 981 448,63
  1. Kapitał podstawowy na początek okresu 1 050 068,60 1 011 068,60
  1.1. Zmiany kapitału podstawowego
  a) zwiększenie (z tytułu)
  - wydania udziałów / emisji akcji
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  - umorzenia udziałów / akcji
  1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 1 050 068,60 1 011 068,60
  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na
  początek okresu
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał
  podstawowy
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na
  koniec okresu
  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
  3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu  12
  4. Kapitał zapasowy na początek okresu 0,00 1 168 716,95
  4.1. Zmiany kapitału zapasowego
  a) zwiększenie (z tytułu)
  - inne
  - skutki zmian zasad (polityki)
  rachunkowości
  -wartość akcji powyżej wartości
  nominalnej
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  - inne
  4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 0,00 1 168 716,95
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek
  okresu
  - korekty błędów podstawowych
  - skutki zmian zasad (polityki)
  rachunkowości
  5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek
  okresu, po korektach
  5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
  a) zwiększenie (z tytułu)
  aktualizacja wartości inwestycji
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  - zbycia środków trwałych
  5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec
  okresu
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek
  okresu 25 869 503,96 20 072 880,08
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
  a) zwiększenie (z tytułu)
  - podział zysku
  -wartość akcji powyżej wartości
  nominalnej
  - pozostałe 44 886,89
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  - 1 911 914,28
  6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec
  okresu 25 914 390,85 18 160 965,80
  7. Różnice kursowe z przeliczenia na początek
  okresu
  - korekty błędów podstawowych
  - skutki zmian zasad (polityki)
  rachunkowości
  7.1. Różnice kursowe z przeliczenia na początek
  okresu, po korektach
  7.2. Zmiany różnic kursowych z przeliczenia
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  7.3. Różnice kursowe z przeliczenia na koniec
  okresu
  8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -515 899,09
  8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00
  - korekty błędów podstawowych
  - skutki zmian zasad (polityki)
  rachunkowości
  8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
  korektach 0,00  13
  8.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 7 728 783,00
  - zysk z lat ubiegłych 7 728 783,00
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  - przeniesienie na kapitał rezerwowy
  - …….
  8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7 728 783,00
  8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
  - korekty błędów podstawowych
  - skutki zmian zasad (polityki)
  rachunkowości
  8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
  korektach
  8.7. Zmiany straty z lat ubiegłych -5 873 194,37
  a) zwiększenie (z tytułu)
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych
  do pokrycia
  b) zmniejszenie (z tytułu) 5 873 194,37
  - ……. 5 873 194,37
  8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5 873 194,37 0,00
  8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5 873 194,37 7 728 783,00
  9. Wynik netto 2 375 692,18 -333 057,22
  a) zysk netto 2 375 692,18
  b) strata netto (333 057,22)
  c) odpisy z zysku
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
  III. Kapitał własny po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35 213 346,00 27 736 477,13

  5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN Promise.
  Wyszczególnienie 01.01 - 31.03.2019 01.01 - 31.03.2018
  A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk (strata) netto 2 375 692,18 -333 057,22
  II. Korekty razem -38 175 906,89 -22 691 128,92
  1. Zyski (straty) mniejszości 61 004,25 (441 871,37)
  2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach
  wycenianych metodą praw własności -
  3. Amortyzacja 211 663,47 181 857,12
  4. Odpisy wartości firmy
  5. Odpisy ujemnej wartości firmy
  6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (202 790,83) 190 591,16
  8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (40 519,09) (32 520,33)
  9. Zmiana stanu rezerw
  10. Zmiana stanu zapasów 143 131,74 (980 850,96)
  11. Zmiana stanu należności 64 295 480,60 32 815 285,59
  12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i kredytów (104 031 937,71) (55 450 446,24)
  13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 388 080,93 1 026 826,11
  14. Inne korekty z działalności operacyjnej (20,25)
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I±II) (35 800 214,71) (23 024 186,14)
  B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  I. Wpływy 451 581,19 62 311,03  14
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 53 585,38 32 520,33
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne - -
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 397 995,81 29 790,70
  a) w jednostkach powiązanych 373 115,61 0,00
  - zbycie aktywów finansowych
  - dywidendy i udziały w zyskach 373 115,61
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  - odsetki
  - inne wpływy z aktywów finansowych
  b) w pozostałych jednostkach 24 880,20 29 790,70
  - zbycie aktywów finansowych - -
  - dywidendy i udziały w zyskach - -
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
  - odsetki 24 880,20 29 790,70
  - inne wpływy z aktywów finansowych - -
  4. Inne wpływy inwestycyjne -
  II. Wydatki 261 736,75 139 488,79
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 261 736,75 139 488,79
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne - -
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finansowych
  - udzielone pożyczki długoterminowe - -
  b) w pozostałych jednostkach 0,00
  - nabycie aktywów finansowych
  - udzielone pożyczki długoterminowe - -
  4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone
  udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym - -
  5. Inne wydatki inwestycyjne
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I -II) 189 844,44 (77 177,76)
  C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  I. Wpływy 972 747,57 17 308 594,72
  1.
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i
  innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
  kapitału
  - -
  2. Kredyty i pożyczki 972 747,57 17 058 594,72
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - -
  4. Inne wpływy finansowe 250 000,00
  II. Wydatki 262 111,65 932 346,46
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - -
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
  tytułu podziału zysku -
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 5 232,54 6 805,10
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych -  15
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
  finansowego 68 745,22
  8. Odsetki 188 133,89 220 381,86
  9. Inne wydatki finansowe 705 159,50
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I -II) 710 635,92 16 376 248,26
  D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM
  (A.III±B.III±C.III) (34 899 734,35) (6 725 115,64)
  E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW
  PIENIĘŻNYCH, W TYM (34 899 734,35) (6 725 115,64)
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
  różnic kursowych
  F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 42 851 372,08 7 687 513,69
  G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W
  TYM 7 951 637,73 962 398,05
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - -

  III. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe APN Promise S.A., sporządzone zgodnie z polskimi
  zasadami rachunkowości .

  1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego APN
  Promise S.A. za I kwartał 201 9 roku.
  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą
  o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 201 9 poz. 35 1), przy założeniu kontynuacji
  działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy wyc enie aktywów i pasywów oraz
  ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuować działalność gospodarczą
  w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie
  zmniejszyć jej zakresu. Walu tą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego Raportu Kwartalnego jest złoty
  polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). W okresie
  objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości .

  2. Bilans APN Promise S.A.
  AKTYWA 01.01.01 -
  31.03.2019
  01.01.01 -
  31.03.2018
  A. Aktywa trwałe 16 691 527,26 17 125 247,74
  I. Wartości niematerialne i prawne 163 584,67 26 347,42
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2. Wartość firmy 0,00 0,00
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 163 584,67 26 347,42
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 619 635,21 1 250 838,52
  1. Środki trwałe 1 619 635,21 1 250 838,52
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  16
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii
  lądowej i wodnej
  c) urządzenia techniczne i maszyny 150 433,58 28 105,51
  d) środki transportu 1 330 324,96 1 056 114,26
  e) inne środki trwałe 138 876,67 166 618,75
  2. Środki trwałe w budowie
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  1. Od jednostek powiązanych
  2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 14 844 712,54 15 784 466,96
  1. Nieruchomości
  2. Wartości niematerialne i prawne
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 14 844 712,54 15 784 466,96
  a) w jednostkach powiązanych 256 492,91 0,00
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki 256 492,91
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale 11 899 072,34 5 520 950,00
  - udziały lub akcje 11 899 072,34 5 520 950,00
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach 2 689 147,29 10 263 516,96
  - udziały lub akcje 1 499 253,70 9 475 166,58
  - inne papiery wartościowe 768 350,38 788 350,38
  - udzielone pożyczki 421 543,21
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  4. Inne inwestycje długoterminowe
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63 594,84 63 594,84
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 63 594,84 63 594,84
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  B. Aktywa obrotowe 122 296 999,67 139 189 538,65
  I. Zapasy 36 964 564,23 42 747 603,46
  1. Materiały
  2. Półprodukty i produkty w toku 36 668 602,67 29 607 025,57
  3. Produkty gotowe
  4. Towary 295 961,56 13 140 577,89
  5. Zaliczki na dostawy i usługi
  II. Należności krótkoterminowe 76 280 604,55 93 365 280,44
  1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne 0,00 0,00
  2. Należności od pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 2 369 490,64 1 003,82
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 369 490,64 1 003,82
  - do 12 miesięcy 2 369 490,64 1 003,82
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3. Należności od pozostałych jednostek 73 911 113,91 93 364 276,62  17
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 71 664 911,28 90 386 785,63
  - do 12 miesięcy 71 664 911,28 90 386 785,63
  - powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
  publicznoprawnych
  384 549,57 953 061,98
  c) inne 1 861 653,06 2 024 429,01
  d) dochodzone na drodze sądowej
  III. Inwestycje krótkoterminowe 8 574 799,20 2 737 936,84
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 574 799,20 2 737 936,84
  a) w jednostkach powiązanych 1 373 039,46 1 185 000,00
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki 1 373 039,46 1 185 000,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach 1 514 590,14 1 538 534,30
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki 1 514 590,14 1 538 534,30
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 687 169,60 14 402,54
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 687 169,60 9 750,78
  - inne środki pieniężne 4 651,76
  - inne aktywa pieniężne
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 477 031,69 338 717,91
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 11 204 174,57 11 204 174,57
  Aktywa razem 150 192 701,50 167 518 960,96

  PASYWA 01.01.01 -
  31.03.2019
  01.01.01 -
  31.03.2018
  A. Kapitał (fundusz) własny 36 927 978,88 29 490 052,62
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 050 068,60 1 011 068,60
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad
  wartością nominalną udziałów (akcji)
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 26 364 852,90 20 072 880,08
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  - na udziały (akcje) własne
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 7 388 340,02 8 248 486,22
  VI. Zysk (strata) netto 2 124 717,36 157 617,72
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna)
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 113 264 722,62 138 028 908,34
  I. Rezerwy na zobowiązania 32 210,29 32 210,29
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 210,29 32 210,29
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
  - długoterminowa
  - krótkoterminowa
  3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 0,00  18
  II. Zobowiązania długoterminowe 400 009,03 0,00
  1. Wobec jednostek powiązanych 679,25 0,00
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  3. Wobec pozostałych jednostek 399 329,78 0,00
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe 399 329,78 0,00
  d) zobowiązania wekslowe
  e) inne
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 99 331 089,05 109 656 368,54
  1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2 118 368,15 1 114 965,11
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 009 468,15 859 965,11
  - do 12 miesięcy 2 009 468,15 859 965,11
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne 108 900,00 255 000,00
  2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w
  których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 12 617 947,35
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 2 617 947,35
  - do 12 miesięcy 2 617 947,35
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne 10 000 000,00
  3. Wobec pozostałych jednostek 97 107 193,83 95 857 212,63
  a) kredyty i pożyczki 37 411 915,32 29 492 148,45
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe 78 800,69 0,00
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 35 904 651,95 46 461 393,65
  - do 12 miesięcy 35 904 651,95 46 461 393,65
  - powyżej 12 miesięcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy
  f) zobowiązania wekslowe
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 23 707 398,97 19 668 040,13
  h) z tytułu wynagrodzeń 49 195,53
  i) inne 4 426,90 186 434,87
  4. Fundusze specjalne 105 527,07 66 243,45
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 13 501 414,25 28 340 329,51
  1. Ujemna wartość firmy
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13 501 414,25 28 340 329,51
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 13 501 414,25 28 340 329,51
  Pasywa razem 150 192 701,50 167 518 960,96

  3. Rachunek zysków i strat APN Promise S.A.
  Wyszczególnienie 01.01.01 -
  31.03.2019
  01.01.01 -
  31.03.2018
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
  tym: 107 741 154,48 77 689 830,20
  - od jednostek powiązanych 2 041 476,77
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 100 446 732,22 66 420 249,08
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
  dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
  jednostki  19
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 294 422,26 11 269 581,12
  B. Koszty działalności operacyjnej 104 796 032,84 76 804 246,44
  I. Amortyzacja 203 489,61 149 913,80
  II. Zużycie materiałów i energii 124 937,11 197 205,63
  III. Usługi obce 93 512 256,22 63 539 319,02
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 37 658,11 9 177,00
  - podatek akcyzowy
  V. Wynagrodzenia 1 358 784,70 1 440 777,14
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 264 716,11 276 168,04
  - emerytalne 118 735,01 123 757,98
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 143 753,87 181 341,75
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 150 437,11 11 010 344,06
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) 2 945 121,64 885 583,76
  D. Pozostałe przychody operacyjne 60 456,20 2 269,14
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
  trwałych 40 519,09
  II. Dotacje
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IV. Inne przychody operacyjne 19 937,11 2 269,14
  E. Pozostałe koszty operacyjne 68 499,63 53 571,27
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
  trwałych
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  III. Inne koszty operacyjne 68 499,63 53 571,27
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) 2 937 078,21 834 281,63
  G. Przychody finansowe 407 610,74 29 790,70
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 373 115,61 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 373 115,61
  -w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 373 115,61
  b) od jednostek pozostałych, w tym:
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  II. Odsetki, w tym: 34 495,13 29 790,70
  - od jednostek powiązanych 7 041,10
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  - w jednostkach powiązanych
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  V. Inne 0,00 0,00
  H. Koszty finansowe 765 822,59 589 647,61
  I. Odsetki, w tym: 187 410,25 219 659,15
  - dla jednostek powiązanych
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w
  tym:
  - w jednostkach powiązanych
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  IV. Inne 578 412,34 369 988,46
  I. Zysk (strata) brutto (F+G -H) 2 578 866,36 274 424,72
  J. Podatek dochodowy 454 149,00 116 807,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty) 0,00 0,00
  L. Zysk (strata) netto (I -J-K) 2 124 717,36 157 617,72  20
  4. Zestawienie zmian w kapitale własnym APN Promise S.A.
  Wyszczególnienie 01.01.18 -
  31.03.2019
  01.01.18 -
  31.03.2018
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 34 803 261,52 29 332 434,90
  - korekty błędów podstawowych
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
  korektach 34 803 261,52 29 332 434,90
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 050 068,60 1 011 068,60
  1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - wydania udziałów (emisji akcji)
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - umorzenia udziałów (akcji)
  1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 050 068,60 1 011 068,60
  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek
  okresu 0,00 0,00
  2. 1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec
  okresu 0,00 0,00
  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 0,00
  4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  - z podziału zysku (ustawowo)
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
  minimalną wartość)
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - pokrycia straty
  4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
  okresu 0,00 0,00
  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
  okresu 0,00 0,00
  5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  wycena akcji Altus
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - zbycia środków trwałych
  zbycie akcji
  5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
  okresu 0,00 0,00
  6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
  okresu 26 364 852,90 20 072 880,08
  6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
  rezerwowych 0,00 0,00  21
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
  okresu 26 364 852,90 20 072 880,08
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7 388 340,02 8 248 486,22
  7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 388 340,02 8 248 486,22
  - korekty błędów podstawowych
  7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
  korektach 7 388 340,02 8 248 486,22
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - podziału zysku z lat ubiegłych
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7 388 340,02 8 248 486,22
  7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 0,00 0,00
  - korekty błędów podstawowych
  7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
  korektach 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7 388 340,02 8 248 486,22
  8. Wynik netto 2 124 717,36 157 617,72
  a) zysk netto 2 124 717,36 157 617,72
  b) strata netto 0,00 0,00
  c) odpisy z zysku
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 36 927 978,88 29 490 052,62
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 36 927 978,88 29 490 052,62

  5. Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A.
  Wyszczególnienie 01.01.01 -
  31.03.2019
  01.01.01 -
  31.03.2018
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 2 124 717,36 157 617,72
  II. Korekty razem -37 837 860,02 -20 975 363,54
  1. Amortyzacja 203 489,61 149 913,80
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -203 481,56 189 868,45
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -40 519,09
  5. Zmiana stanu rezerw
  6. Zmiana stanu zapasów 168 021,63 -1 267 048,18
  7. Zmiana stanu należności 64 921 549,85 33 469 129,69
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i kredytów -104 284 644,07 -54 577 793,90
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 397 723,61 1 060 566,60
  10. Inne korekty
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I±II) -35 713 142,66 -20 817 745,82
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  22
  I. Wpływy 451 540,03 29 790,70
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 53 585,38
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 397 954,65 29 790,70
  a) w jednostkach powiązanych 373 115,61
  b) w pozostałych jednostkach 24 839,04 29 790,70
  - zbycie aktywów finansowych,
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00
  - odsetki 24 839,04 29 790,70
  - inne wpływy z aktywów finansowych
  4. Inne wpływy inwestycyjne
  II. Wydatki 261 736,75 25 994,49
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 261 736,75 25 994,49
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00
  4. Inne wydatki inwestycyjne
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I -II) 189 803,28 3 796,21
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 844 611,85 17 058 594,72
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i
  innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat kapitału
  2. Kredyty i pożyczki 844 611,85 17 058 594,72
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4. Inne wpływy finansowe
  II. Wydatki 456 155,47 219 659,15
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
  tytułu podziału zysku 0,00 0,00
  4. Spłaty kredytów i pożyczek
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
  finansowego 68 745,22 0,00
  8. Odsetki 187 410,25 219 659,15
  9. Inne wydatki finansowe 200 000,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I -II) 388 456,38 16 838 935,57
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -35 134 883,00 -3 975 014,04
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
  tym 5 672 767,06 -566 139,25
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 40 822 052,60 3 989 416,58
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym 5 687 169,60 14 402,54
  - o ograniczonej możliwości dysponowania  23
  IV. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta i Grupy Kapitałowej APN Promise
  w okresie którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności
  o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki.

  Od 1 stycznia 2018 roku Spółka zmieniła sposób raportowania przychodów ze sprzedaży
  w podziale na sprzedaż towarów i produktów. Dotychczas produkty obce spr zedawane w ramach
  własnych projektów wykazywane były jako „przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów”.
  W nowym podziale cała sprzedaż projektowa i konfekcjonowana wykazywana jest jako „przychody
  netto ze sprzedaży produktów”. Spowodowało to przesu nięcie znacznej części kosztów działalności
  operacyjnej z pozycji „wartość sprzedanych towarów i materiałów” do pozycji „usługi obce”, a także
  przesunięcie znacznej części zapasów z pozycji „towary” do pozycji „półprodukty i produkty w toku”.
  Zmiana ta ma charakter techniczny i została spowodowana potrzebą dostosowania zasad
  raportowania Spółki do nowych przepisów prawa.

  Grupa Kapitałowa APN Promise w pierwszym kwartale 201 9 roku uzyskała przychody ze
  sprzedaży w wysokości 109 468,5 tys. zł, które w stosun ku do analogicznego okresu 201 8 roku są
  wyższe o 22 953 tys. zł (wzrost o 26,53 %).
  Spółka APN Promise S.A. w pierwszym kwartale 201 9 roku uzyskała przychody ze sprzedaży
  w wysokości 107 741 tys. zł, które w stosunku do analogicznego okresu 201 8 roku są w yższe o 30 051
  tys. zł (wzrost o 38,68 %).
  Spółka APN Promise S.A. wzrost przychodów w pierwszym kwartale 201 9 roku zawdzięcza
  prowadzeniu proaktywnej działalności handlowej na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw. Wzrost
  przychodów jest zgodny z przewidywaniami Zarządu oraz założoną sezonowością przychodów.

  Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Cent re spełniających łącznie kryterium umowy
  istotnej.
  W okresie od dnia 29 czerwca 2018 roku do dnia 03 stycznia 2019 roku , łączna wartość
  zamówień złożonych i opłaconych przez Spółkę do firmy Microsoft EMEA Operations Centre
  przekroczyła 20 % przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise za okres ostatnich
  czterech kwartałów obrotowych, tj. kwotę 98 655 452,83 zł. APN Promise S.A. składa zamówienia
  w firmie Microsoft EMEA Operations Centre w ramach ramowej umowy partnerskiej zawa rtej w dniu
  25 sierpnia 2012 r. Zamówienia dotyczą dostarczenia licencji na oprogramowanie Microsoft
  przeznaczone dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Zamówienia nie zawierają specyficznych
  warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla t ego typu umów, w tym
  w zakresie kar umownych . Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na jej wartość.
  Zarząd informował o powyższym r aport em bieżący m ESPI nr 01/2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku.
  24
  Wybór biegłego rewidenta.
  W dniu 14 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 9
  Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
  Spółki za rok 2018 oraz działając na podstawie kompetencji określonych w § 19 ust. 1 pkt. 16 Statutu
  Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za rok 2018. Wybranym podmiotem uprawnionym do
  zbadania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego spr awozdania finansowego za 2018 rok jest
  firma PWB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Arcybiskupa
  Antoniego Baraniaka 88 C, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
  finansowych prowadzoną przez Krajo wą Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 2678. Wybór biegłego
  rewidenta został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa
  z audytorem na dokonanie badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej
  Emitenta zostanie zaw arta na czas określony, niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy.
  Zarząd informował o powyższym r aport em bieżący m ESPI nr 2/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku.

  Uchwalenie Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki.
  W dniu 14 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza APN Promise S.A. podjęła uchwałę nr 3
  w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki. Celem
  wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki (Programu ) jest stworzenie
  skut ecznych mechanizmów motywujących wobec wybranych członków kadry kierowniczej oraz
  kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, prowadzących do dłuższego związania ich ze
  Spółką, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania
  Spółką, poprawy jej wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości
  akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z korzyścią dla wszystkich
  akcjonariuszy. Programem zostaną objęte następujące lata ob rotowe Spółki: 2018, 2019, 2020.
  Program rozpoczyna się od dnia 1 lipca 2019 roku i kończy się z chwilą emisji i przydziału warrantów
  subskrypcyjnych ostatniej transzy. Do udziału w Programie będą uprawnieni członkowie kadry
  kierowniczej oraz pracownicy i współpracownicy Spółki, którzy podejmują lub uczestniczą
  w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju
  Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków oraz poprawy wyników
  finansowych . Szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki określa
  Regulamin stanowiący załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 3/2019 . Powyższa informacja jest
  publikowana z uwagi na fakt, iż wprowadzenie Programu Motywacyjnego ma na celu stworzen ie
  w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie efektywności zarządzania Spółką oraz poprawę
  jej wyników finansowych.
  Zarząd informował o powyższym r aport em bieżący m ESPI nr 3/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku.
  25
  Zawarcie umów z podmiotami z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  Zarząd Spółki w okresie o d dnia 14 stycznia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku zawarł
  sześć umów z podmiotami należącymi do PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. na łączną kwotę 63
  066 901,09 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden 09/100 ) złotych.
  Umowy zostały zawarte w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Dostawę produktów
  Microsoft w ramach umowy Enterprise Agreement". Przedmiotem umów jest zakup licencji
  i uaktualni eń dla posiadanych licencji stanowiskowych i serwerowych w ramach programu Microsoft
  Enterprise (lub równoważnych ). Umowy będą obowiązywać przez okres 3 lat.
  Warunki um ów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
  Emitent uznał z awarcie umów z podmiotami należącymi do PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za
  istotne ze względu na ich łączną wartość.
  Zarząd informował o powyższym r aport em bieżący m ESPI nr 4/2019 z dnia 24 lutego 2019 roku.


  V. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych przez Emitenta
  i Grupę Kapitałową APN Promise.

  Zarząd APN Promise S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych APN Promise S.A. oraz
  Grupy Kapitałowej APN Promise na rok 201 9. Zarząd APN Promise S.A. nie planuje publikowania
  prognoz wyników finansowych dla APN Promise S.A. oraz Grupy Kapitałowej APN Promise.


  VI. Informacje dotyczące wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w Spółce i Grupie Kapitałowej.

  W I kwartale 201 9 roku Emitent nie podejmował działań mających na celu wprowadzenie
  rozwiązań innowacyjnych w Spółce.


  VII. Opis Organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

  Grupa Kapitałowa APN Promise.
  Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej APN Promise jest firma APN Promise S.A.
  z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskie 44a, zarejestrowana pod numerem KRS 0000375933
  w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Kra jowego Rejestru
  Sądowego.

  Podmiotami zależnymi w Grupie Kapitałowej APN Promise są:  26

  Nazwa
  (firma) Siedziba Przedmiot działalności
  Udział
  w kapitale
  zakładowym
  Udział
  w ogólnej
  liczbie
  głosów
  Podlega
  konsolidacji
  RET -ALL
  Sp. z o.o.
  Warszawa,
  ul. Domaniewska
  44a
  Sprzedaż technologii IT
  w kanale Retail 49,75% 49,75% Nie
  Alterkom
  Sp. z o.o.
  Kraków,
  ul. Borkowska 25B
  lok. U2
  Sprzedaż produktów
  i usług IT 70% 70% Tak
  SEVENET
  S.A.
  Gdańsk,
  ul. Galaktyczna 30,
  Dostawa
  zaawansowanych
  rozwiązań
  teleinformatycznych dla
  przedsiębiorstw i
  instytucji
  47,16% 47,16% Nie
  APN ISV
  HUB Sp. z
  o.o.
  Warszawa,
  ul. Domaniewska
  44a,
  Doradztwo w zakresie
  prowadzenia działalności
  gospodarczej i
  zarządzania
  75% 75% Tak
  APN Usługi
  Sp. z o.o.
  Warszawa,
  ul. Domaniewska
  44a,
  Działalność związana
  z oprogramowaniem 100% 100% Tak
  ICT
  ProZone Sp.
  z o.o.
  Warszawa,
  ul. Domaniewska
  44a,
  Działalność związana
  z oprogramowaniem 75% 75% Tak
  Promise
  Estonia OÜ
  Harjumaa, Tallinn,
  Pärnu mnt 130,
  11317
  Działalność związana z
  oprogramowaniem 80% 80% Tak
  A.P.N.
  Promise SIA
  Jeruzalemes str. 5 -
  9
  Riga LV1010
  Działalność związana z
  oprogramowaniem 100% 100% Tak
  UAB
  A.P.N.
  Promise
  Lvovo g. 105A
  Vilnius
  Działalność związana z
  oprogramowaniem 100% 100% Tak

  ALTERKOM Sp. z o. o. specjalizuje się w rozwiązaniach dostępowych oraz wirtualizacji
  serwerów, stacji roboczych i aplikacji. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w realizacji złożonych
  projektów i inwestowaniu w rozwój technologiczny Spółka dostarcza zaawansowan e i kompletne
  rozwiązania. Odzwierciedleniem ilości zebranych doświadczeń jest zarówno lista referencyjna wdrożeń
  systemów informatycznych i biznesowych, jak i zdobyte wyróżnienia przyznane przez producentów.
  Oferta Alterkom Sp. z o.o. obejmuje: usługi (ko nsultacje, wdrożenia, szkolenia i wsparcie),
  oprogramowanie Microsoft, Citrix oraz dostawy sprzętu (serwery, macierze dyskowe, terminale
  graficzne) firm NetApp i Dell. Firma posiada następujące statusy partnerskie: Citrix Gold Solution
  Advisor, VMware Ente rprise Solution Provider, Microsoft Gold Partner, Dell Preferred Partner, NetApp
  Silver Partner (Partner Serwisowy).
  W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami
  należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu w APN Promise
  S.A. pełni funkcję Członka Zarządu w ALTERKOM Sp. z o.o.  27
  RET -ALL Sp. z o. o. jest dystrybutorem akcesoriów dla graczy firm Hori, Big Ben Interactive i
  Performance Designed Products oraz oprogramowania firmy Cor el GmbH i Microsoft Sp. z o.o.
  Swoje kompetencje kieruje także w stronę współpracy marketingowej z sieciami handlowymi.
  Obsługuje promocje w sieciach handlowych a także organizuje usługi merchandisingowe dla
  producentów zarówno sprzętu jak i oprogramowani a.
  W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami
  należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu w APN Promise
  S.A. pełni funkcję Prezesa Zarządu w RET -ALL Sp. z o.o.
  SEVENET S.A. jest firmą z branży IT, zajmującą się od 1997 roku dostawą zaawansowanych
  rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. SEVENET S.A. wykonuje prace
  dla największych polskich przedsiębiorstw oraz instytucji. Oferuje usługi związane z p rojektowaniem,
  wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań.
  Od czerwca 2011 roku akcje Spółki SEVENET S.A. są notowane w Alternatywnym Systemie
  Obrotu rynku NewConnect.
  W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami
  należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu w APN
  Promise S.A. pełni funkcję Członka Zarządu w SEVENET S.A. Ponadto Pan Piotr Paszczyk – Prezes
  Zarządu w APN Promise S.A. pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w SEV ENET S.A. a Pan Tomasz
  Sochacki – Dyrektor Departamentu Usług IT w APN Promise S.A. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej
  w SEVENET S.A.
  APN ISV HUB Sp. z o.o. - działalność Spółki związana jest z poszukiwaniem podmiotów z sektora
  małych przedsiębiorstw, k tórych profil działalności stanowiłby uzupełnienie oferty APN Promise S.A.
  APN Usługi Sp. z o.o - działalność Spółki związana jest z realizowaniem projektów
  inżynieryjnych i wdrożeniowych, wynikających z aktualnych potrzeb rynku IT
  ICT ProZone Sp. z o.o. - działalność Spółki związana jest z hostingiem, portalami internetowymi
  oraz świadczeniem zaawansowanych usług informatycznych.
  Promise Estonia OÜ – działalność Spółki jest związana ze sprzedażą i dostawą rozwiązań
  informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych, w tym licencji oprogramowania,
  usług wdrożeniowych i konsultingowych, usług szkoleniowych, audytów zainstalowanego
  oprogramowania, usług wsparcia technicznego help desk.
  A.P.N. Promise SIA – działalność Spółki jest związana ze sprzedażą rozwiązań informatycznych
  dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych, w tym licencji oprogramowania, usług
  wdrożeniowych i konsultingowych, usług szkoleniowych, audytów zainstalowanego oprogramowania.
  A.P.N . Promise UAB - działalność Spółki jest związana ze sprzedażą i dostawą rozwiązań
  informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych, w tym licencji oprogramowania,
  usług wdrożeniowych i konsultingowych, usług szkoleniowych, audytów zainstalowanego
  oprogramowani a.  28
  VIII. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu
  kwartalnego.

  Nazwa Akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów % Kapitału % Głosów
  Piotr Paszczyk łącznie z
  podmiotem powiązanym 6 066 225 8 566 225 57,77% 65,89%
  Tomasz Bator łącznie z
  podmiotem powiązanym 1 965 598 1 965 598 18,72% 15,12%
  APN Promise S.A. 1 604 106 1 604 106 15,28% 12,34%
  Pozostali 864 757 864 757 8,24% 6,65%
  Łącznie 10 500 686 13 000 686 100% 100%

  IX. Liczba osób zatrudnionych przez Grupę Kapitałowa APN Promise, oraz liczba osób
  zatrudnionych w APN Promise S.A. w przeliczeniu na pełne etaty.  Grupa Kapitałowa APN Promise

  Liczba osób zatrudnionych na
  dzień 31.03.2019 roku
  Liczba osób zatrudnionych na
  dzień 3 1.03.2018 roku
  115 113


  APN Promise S.A.

  Liczba osób zatrudnionych na
  dzień 3 1.03.2019 roku

  91
  Liczba osób zatrudnionych na
  dzień 3 1.03.2019 roku

  84  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:A.P.N. Promise SA
ISIN:PLAPNPS00017
NIP:5210088682
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Domaniewska 44A 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 3551600
www:www.apnpromise.pl
Komentarze o spółce A.P.N. PROMISE
2020-02-21 16-02-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649