Raport.

A.P.N. PROMISE SA (2/2018) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2017 roku.

Zarząd Spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2017 roku.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE
  ZA I V KWARTAŁ 2017 ROKU
  Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości
  z dnia 29 września 1994 roku.
  9 lutego 201 8 roku  2
  SPIS TREŚCI:
  Lp. Nr strony
  I Informacje o Grupie Kapitałowej APN Promise. 4
  II Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
  Kapitałowej APN Promise, sporządzone zgodnie z polskimi zasadami
  rachunkowości .
  7
  1 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu Vkonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2017
  roku.
  7
  2 Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej APN Promise. 7
  3 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej APN Promise. 10
  4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej APN
  Promise.
  12
  5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN
  Promise.
  15
  III Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe APN Promise S.A., sporządzone
  zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości .
  18
  1 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego sprawozdania
  finansowego APN Promise S.A. za IV kwartał 2017 roku.
  18
  2 Bilans APN Promise S.A. 18
  3 Rachunek zysków i strat APN Promise S.A. 22
  4 Zestawienie zmian w kapitale własnym APN Promise S.A. 23
  5 Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A. 25
  IV Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta i Grupy 27


  3
  Kapitałowej APN Promise w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem
  najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym
  charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki.
  V Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognozy wyników
  finansowych przez Emitenta i Grupę Kapitałową APN Promise. 33
  VI Informacje dotyczące wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w Spółce
  i Grupie Kapitałowej.
  33
  VII Opis Organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji.
  33
  VIII Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne
  co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na
  dzień przekazania raportu kwartalnego.
  37
  X Liczba osób zatrudnionych przez Grupę Kapitałową APN Promise oraz liczba
  osób zatrudnionych w APN Promise S.A. w przelicze niu na pełne etaty.
  37
  Raport zawiera 3 7 kolejno ponumerowanych stron od 1 do 3 7.
  Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej APN Promise zostało zatwierdzone przez Zarząd
  APN Promise S.A. w dniu 9 lutego 201 8 roku.
  Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu
  Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu  4
  I. Informacje o Grupie Kapitałowej APN Promise.
  Nazwa (firma) i siedziba Emitenta
  Nazwa (firma): APN Promise S.A.
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba: Warszawa
  Adres siedziby: 02 -672 Warszawa, ul. Domaniewska 44a
  Telefon: +48 22 355 16 00
  Faks: +48 22 355 16 99
  Adres strony internetowej: www.apnpromise.pl
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Kapitał zakładowy: 1.011 .068,60 zł
  KRS: 0000375933
  REGON: 012521511
  NIP: 521 -008 -86 -82
  APN Promise S.A. rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku jako spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością (wpis do rejestru: 4 czerwca 1991 roku). Tę formę prawną Spółka utrzymywała
  przez dwadzieścia lat. W roku 2010 dokonano przekształcenia p odmiotu w spółkę akcyjną. Emitent
  został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 18 stycznia 2011 roku. Siedzibą Spółki jest miasto
  stołeczne Warszawa.
  APN Promise S.A. jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów
  podmiotów gospodarczych: dużych i średnich przedsiębiorstw, ale również małych
  i mikroprzedsiębiorstw, ze wszystkich sektorów administracji publicznej, służby zdrowia, energetyki,
  bankowości, te lekomunikacji, mediów, zakładów ubezpieczeń oraz wielu innych. Wśród swoich
  odbiorców Spółka posiada również sieci handlowe oraz klientów indywidualnych.
  Podstawowymi składnikami oferowanych rozwiązań są:
   licencje oprogramowania,
   usługi wdrożeniowe i konsultingowe,
   usługi szkoleniowe,
   audyty zainstalowanego oprogramowania,
   sprzęt informatyczny,
   usługi wsparcia technicznego (help desk).
  Jako dostawca licencji spółka APN Promise S.A. jest partnerem m.in. Microsoft, VMware, Veeam,
  Citrix, Symantec, ESET i Kaspersky. Jako partner Microsoft o statusie Licensing Solution Provider (LSP)


  5
  APN Promise S.A. posiada uprawnienia do obsługi umów licencyjnych Enterprise Agreement (EA),
  Select Plus, Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) oraz umów Open.
  Usługi wdrożeniowe APN Promise S.A. obejmują technologie Microsoft, VMware, Veeam, Citrix,
  NetApp i Symantec. Spółka posiada status Microsoft GOLD Partner w 9 kategoriach i status Silver
  w 4 kategoriach. Rozwiązania sprzętowe budowane są na bazie produktów kilku wybranych
  producentów - Cisco (rozwiązania sieciowe), NetApp (pamięci masowe), HP oraz Dell (rozwiązania
  serwerowe).
  Usługi szkoleniowe APN Promise S.A. realizuje w ramach centrum kompetencyjno -szkoleniowego
  Centrum Edukacyjne Promise. Kalendarz s zkoleń, warsztatów i konferencji ustalany jest w oparciu
  o zapotrzebowanie klientów. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów -
  praktyków, biorących regularny udział w pracach wdrożeniowych APN Promise S.A. Centrum
  Edukacyjne Promise realizuje vouchery szkoleniowe Software Assurance. Jest także ośrodkiem
  egzaminacyjnym Pearson.
  APN Promise S.A. jest również firmą audytorską a podpisane z różnymi producentami
  oprogramowania kontrakty uprawniają APN Promise S.A. do wystawiania honorow anego przez BSA
  (Business Software Alliance) Certyfikatu Legalności oprogramowania.
  Dopełnieniem oferty APN Promise S.A. jest informatyczna literatura fachowa tłumaczona
  i dystrybuowana przez nasze wydawnictwo. Obecnie w naszej ofercie znajduje się ponad 200 tytułów
  wydanych po polsku oraz kilkadziesiąt tysięcy tytułów angielskich, takich wydawnictw jak: Microsoft
  Press, O'Reilly, Wiley & Sons, McGraw -Hill, Packt Publishing, Apress oraz wszystkich należących do
  grupy Pearson.
  Grupa Kapitałowa APN Promis e.
  Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej APN Promise jest firma APN Promise S.A.
  z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskie 44a, zarejestrowana pod numerem KRS
  0000375933 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego.
  Podmiotami zależnymi w Grupie Kapitałowej APN Promise są:  6
   TTS Company Sp. z o.o.,
   RET -ALL Sp. z o.o.
   Alterkom Sp. z o.o.
   Predictes Sp. z o.o.
   SEVENET S.A.
   APN ISV HUB Sp. z o.o.
   APN Usługi Sp. Z o.o.
   ITC ProZone Sp z o.o.
   Promise Estonia OÜ
   A.P.N. Promise SIA
  Zarząd APN Promise S.A.
  Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu
  Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu
  Rada Nadzorcza APN Promise S.A.
  Jacek Rzeźniczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Tomasz Lotz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Monika Zawistowska - Sekretarz Rady Nadzorczej
  Adam Car - Członek Rady Nadzorczej
  Marzena Paszczyk – Członek Rady Nadzorczej  7
  II. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN
  Promise, sporządzone zgodnie z pols kimi zasadami rachunkowości .
  1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu Skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2017 roku.
  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą
  o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 201 7 poz. 2342 ), przy założeniu kontynuacji
  działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy wy cenie aktywów i pasywów
  oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuować działalność gospodarczą
  w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub
  istotnie zmniejszyć jej zakresu. Walu tą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego Raportu Kwartalnego
  jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). W
  okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości .
  2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej APN Promise.
  Wyszczególnienie na dzień
  31.12.2017 31.12.2016
  A. AKTYWA TRWAŁE 12 421 823,66 12 752 236,04
  I. Wartości niematerialne i prawne 57 590,89 170 631,84
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 27 083,37 -
  2. Wartość firmy 0,00 -
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 30 507,52 170 631,84
  4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji 0,00 -
  5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 -
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 2 096 051,93
  1. Wartość firmy - jednostki zależne 0,00 2 096 051,93
  2. Wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 -
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 1 858 977,16 6 520 808,18
  1. Środki trwałe 1 858 977,16 6 520 808,18
  a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu) 11 442,12 280 612,44
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 366 166,94 2 175 194,57
  c) urządzenia techniczne i maszyny 103 131,50 1 180 316,09
  d) środki transportu 1 197 839,34 2 702 814,56
  e) inne środki trwałe 180 397,26 181 870,52
  2. Środki trwałe w budowie 0,00 -
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 -
  IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  1. Od jednostek powiązanych 0,00 -
  2. Od pozostałych jednostek 0,00 -
  V. Inwestycje długoterminowe 10 398 191,06 2 405 972,14
  1. Nieruchomości 0,00 -
  2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 -
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 10 398 191,06 2 405 972,14


  8
  a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych
  konsolidacją 0,00 968 003,24
  - udziały lub akcje 0,00 968 003,24
  - inne papiery wartościowe 0,00 -
  - udzielone pożyczki 0,00 -
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 -
  b) w jednostkach zależnych, współzależnych i
  stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 -
  - inne papiery wartościowe 0,00 -
  - udzielone pożyczki 0,00 -
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 -
  c) w pozostałych jednostkach 10 398 191,06 1 437 968,90
  - udziały lub akcje 9 609 840,68 499 100,00
  - inne papiery wartościowe 788 350,38 938 868,90
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 -
  4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 -
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 107 064,55 1 558 771,95
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 107 064,55 948 740,82
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 610 031,13
  B. AKTYWA OBROTOWE 182 366 035,89 131 463 000,83
  I. Zapasy 39 904 976,51 46 285 604,53
  1. Materiały 0,00 -
  2. Półprodukty i produkty w toku 163 474,78 2 567 986,45
  3. Produkty gotowe 0,00 -
  4. Towary 39 741 501,73 43 717 618,08
  5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 131 857 768,54 67 392 861,67
  1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 -
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 -
  b) inne 0,00 -
  2. Należności od pozostałych jednostek 131 857 768,54 67 392 861,67
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 128 525 051,76 63 876 504,41
  - do 12 miesięcy 128 525 051,76 63 876 504,41
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 -
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. 1 024 565,15 1 406 613,19
  c) inne 2 308 151,63 2 109 744,07
  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III. Inwestycje krótkoterminowe 9 209 546,26 11 957 429,07
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 209 546,26 11 957 429,07
  a) w jednostkach zależnych i współzależnych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 -
  - inne papiery wartościowe 0,00 -
  - udzielone pożyczki 0,00 -
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 -
  b) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 -
  - inne papiery wartościowe 0,00 -
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 -
  c) w pozostałych jednostkach 1 512 636,02 1 444 012,76


  9
  - udziały lub akcje 0,00 -
  - inne papiery wartościowe 0,00 -
  - udzielone pożyczki 1 512 636,02 1 200 493,18
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 243 519,58
  d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 696 910,24 10 513 416,31
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 694 599,64 6 718 265,06
  - inne środki pieniężne 2 310,60 3 795 151,25
  - inne aktywa pieniężne 0,00 -
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 -
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 393 744,58 5 827 105,56
  V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę 0,00 0,00
  1. Należności niezafakturowane 0,00 -
  2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 -
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  D. Udziały (akcje) własne 11 204 174,57 11 204 174,57
  AKTYWA RAZEM 205 992 034,12 155 419 411,44
  PASYWA na dzień
  31.12.2017 31.12.2016
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 30 822 183,59 22 679 826,09
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 011 068,60 1 011 068,60
  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( -) 0,00 0,00
  III. Udziały (akcje) własne ( -) 0,00 0,00
  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 168 716,95 1 670 618,46
  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 20 072 880,08 17 983 036,45
  VII. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00
  VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 57 482,81 -483 342,01
  IX. Zysk (strata) netto 8 512 035,15 2 498 444,59
  X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00
  B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI 78 681,84 4 872 549,33
  C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK
  PODPORZĄDKOWANYCH 0,00 0,00
  I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne 0,00 0,00
  II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00
  D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 175 091 168,69 127 867 036,02
  I. Rezerwy na zobowiązania 73 020,57 1 725 624,54
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 73 020,57 1 368 853,17
  2. Rezerwy na świadczenia pracownicze 0,00 340 931,37
  - długoterminowe 0,00 0,00
  - krótkoterminowe 0,00 340 931,37
  3. Pozostałe rezerwy 0,00 15 840,00
  - długoterminowe 0,00 0,00
  - krótkoterminowe 0,00 15 840,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 248 075,45 1 008 421,12
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2. Wobec pozostałych jednostek 248 075,45 1 008 421,12
  a) kredyty i pożyczki 74 999,74 137 596,54
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 173 075,71 870 824,58
  d) inne 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 147 325 683,99 115 035 932,52
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00


  10
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  2. Wobec pozostałych jednostek 147 325 683,99 114 977 212,37
  a) kredyty i pożyczki 22 755 699,64 16 202 816,29
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 67 020,03 365 204,02
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 96 041 730,74 83 835 629,70
  - do 12 miesięcy 96 041 730,74 83 835 629,70
  - powyżej 12 miesięcy 0,00
  e) zaliczki otrzymane na dostawy 828,31 28 068,51
  f) zobowiązania wekslowe 0,00
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz. 28 201 329,31 14 446 397,70
  h) z tytułu wynagrodzeń 61 419,90 12 296,20
  i) inne 197 656,05 86 799,95
  3. Fundusze specjalne 0,00 58 720,15
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 27 444 388,68 10 097 057,84
  1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 27 444 388,68 10 097 057,84
  - długoterminowe 0,00 562 269,77
  - krótkoterminowe 27 444 388,68 9 534 788,07
  V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę 0,00 0,00
  1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00
  2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00
  PASYWA RAZEM 205 992 034,12 155 419 411,44
  3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej APN Promise.
  01.10 -31.12.17 01.01. -31.12.17 01.10 -31.12.16 01.01 -31.12.16
  A.
  PRZYCHODY NETTO ZE
  SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI,
  w tym:
  153 519 953,00 437 946 162,16 117 340 356,02 396 786 119,60
  - od jednostek
  powiązanych 0,00 0,00 0,00
  I. Przychody netto ze
  sprzedaży produktów 6 153 191,08 33 455 381,46 26 119 307,09 91 935 994,52
  II.
  Zmiana stanu produktów
  (zwiększ. "+", zmniejsz. " -
  ")
  0,00 0,00 -251 695,05 782 695,09
  III.
  Koszt wytw. produktów
  na własne potrzeby
  jednostki
  0,00 0,00 0,00 3 473,37
  IV.
  Przychody netto ze
  sprzedaży towarów i
  materiałów
  147 366 761,92 404 490 780,70 91 472 743,98 304 063 956,62
  B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
  OPERACYJNEJ 153 529 867,18 430 919 720,76 117 555 542,37 396 126 814,43
  I. Amortyzacja 220 318,57 1 080 155,91 528 985,21 2 464 733,95
  II. Zużycie materiałów i
  energii 5 687 590,73 7 036 698,83 9 495 335,79 34 047 651,65


  11
  III. Usługi obce 5 357 443,00 21 067 660,99 10 121 059,95 35 763 527,29
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 14 847,61 57 979,55 102 757,45 285 285,68
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 2 257 042,99 8 942 064,44 4 671 691,57 15 571 770,12
  VI. Ubezpieczenia społeczne
  i inne świadczenia 376 197,72 1 437 275,45 912 674,59 3 599 381,30
  VII. Pozostałe koszty
  rodzajowe 413 808,07 1 353 606,60 1 091 927,91 2 578 173,96
  VIII. Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów 139 202 618,48 389 944 278,98 90 631 109,90 301 816 290,48
  C. ZYSK (STRATA) ZE
  SPRZEDAŻY (A -B) (9 914,18) 7 026 441,40 (215 186,35) 659 305,17
  D. POZOSTAŁE PRZYCHODY
  OPERACYJNE (2 064 165,43) 2 811 305,60 799 312,65 2 842 863,45
  I.
  Zysk ze zbycia
  niefinansowych aktywów
  trwałych
  0,00 12 698,45 -62 489,11 64 155,06
  II. Dotacje 2 327 579,00 1 716 897,16 1 734 685,56
  III. Aktualizacja wartości
  aktywów finansowych -1 754 526,95
  III. Inne przychody
  operacyjne -2 064 165,43 471 028,15 899 431,55 1 044 022,83
  E. POZOSTAŁE KOSZTY
  OPERACYJNE (2 068 828,81) 770 242,72 849 336,93 1 121 837,28
  I.
  Strata ze zbycia
  niefinansowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00 -2 791,60 12 027,67
  II. Aktualizacja wartości
  aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne -2 068 828,81 770 242,72 852 128,53 1 109 809,61
  F.
  ZYSK (STRATA) Z
  DZIAŁALN. OPERACYJNEJ
  (C+D -E)
  (5 250,80) 9 067 504,28 (265 210,63) 2 380 331,34
  G. PRZYCHODY
  FINANSOWE 383 587,41 2 668 070,14 1 055 348,26 2 385 920,18
  I. Dywidendy i udziały w
  zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - od jednostek
  powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 108 607,66 139 088,30 506 744,34 624 563,57
  - od jednostek
  powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 1 001,50 0,00 126 451,16 119 322,30
  IV. Aktualizacja wartości
  inwestycji 0,00 0,00 239 666,11 386 023,43
  V. Inne 273 978,25 2 528 981,84 182 486,65 1 256 010,88
  H. KOSZTY FINANSOWE 316 806,70 1 656 637,04 251 178,21 1 143 656,68
  I. Odsetki, w tym: 316 806,70 963 270,36 206 083,61 602 649,17
  - dla jednostek
  powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Strata ze zbycia
  inwestycji 0,00 571 438,33 0,00
  III. Aktualizacja wartości
  inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 121 928,35 45 094,60 541 007,51


  12
  I.
  ZYSK (STRATA) NA
  SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB
  CZĘŚCI UDZIAŁÓW
  JEDNOSTEK
  PODPORZĄDKOWANYCH
  0,00 0,00 0,00 0,00
  J.
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ.
  GOSPODARCZEJ (F+G -
  H+/ -I)
  61 529,91 10 078 937,38 538 959,42 3 622 594,84
  K.
  WYNIK ZDARZEŃ
  NADZWYCZAJNYCH (K.I. -
  K.II.)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00
  II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00
  L. ODPIS WARTOŚCI FIRMY 7 785,12 97 886,16 274 341,56 784 834,52
  I. Odpis wartości firmy -
  jednostki zależne 7 785,12 97 886,16 274 341,56 784 834,52
  II. Odpis wartości firmy -
  jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  M. ODPIS UJEMNEJ
  WARTOŚCI FIRMY 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Odpis ujemnej wartości
  firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II.
  Odpis ujemnej wartości
  firmy - jednostki
  współzależne
  0,00 0,00 0,00 0,00
  N.
  ZYSK (STRATA) Z
  UDZIAŁÓW W
  JEDNOSTKACH
  PODPORZĄDKOWANYCH
  WYCENIANYCH METODĄ
  PRAW WŁASNOŚCI
  0,00 0,00 0,00 0,00
  O. ZYSK (STRATA) BRUTTO
  (J+/ -K-L+M+/ -N) 2 381 323,79 9 981 051,22 264 617,86 2 837 760,32
  P. PODATEK DOCHODOWY 157 928,67 1 730 734,67 286 077,00 1 227 085,00
  I. Część bieżąca 157 928,67 1 730 734,67 286 077,00 1 227 085,00
  II. Część odroczona 0,00 0,00 0,00
  Q.
  POZOSTAŁE
  OBOWIĄZKOWE
  ZMNIEJSZENIA ZYSKU
  0,00 -931,00 285,00
  R. ZYSKI (STRATY)
  MNIEJSZOŚCI 40 653,29 261 718,60 835 414,47 888 054,27
  S. ZYSK (STRATA) NETTO
  (O-P-Q+/ -R) 2 264 048,42 8 512 035,15 814 886,33 2 498 444,59
  4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej APN Promise.
  01.10 -
  31.12.2017
  01.01 -
  31.12.2017
  01.10 -
  31.12.2016
  01.01 -
  31.12.2016
  I. Kapitał własny na
  początek okresu (BO) 28 009 690,11 22 679 826,09 21 988 195,09 24 498 416,40
  - korekty błędów
  podstawowych 0,00 0,00
  - skutki zmian zasad
  (polityki) rachunkowości 0,00 0,00


  13
  I.a.
  Kapitał własny na
  początek okresu (BO), po
  korektach
  28 009 690,11 22 679 826,09 21 988 195,09 24 498 416,40
  1. Kapitał podstawowy na
  początek okresu 1 011 068,60 1 011 068,60 945 068,60 817 568,60
  1.1. Zmiany kapitału
  podstawowego 0,00 66 000,00 193 500,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 66 000,00 193 500,00
  - wydania udziałów /
  emisji akcji
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - umorzenia udziałów /
  akcji
  1.2. Kapitał podstawowy na
  koniec okresu 1 011 068,60 1 011 068,60 1 011 068,60 1 011 068,60
  2.
  Należne wpłaty na kapitał
  podstawowy na początek
  okresu
  2.1. Zmiany należnych wpłat
  na kapitał podstawowy 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  2.2.
  Należne wpłaty na kapitał
  podstawowy na koniec
  okresu
  0,00 0,00
  3. Udziały (akcje) własne na
  początek okresu
  3.1. Zmiany udziałów (akcji)
  własnych 0,00 0,00
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  3.2. Udziały (akcje) własne na
  koniec okresu 0,00 0,00
  4. Kapitał zapasowy na
  początek okresu 1 277 262,43 1 670 618,46 1 670 618,46 180 027,46
  4.1. Zmiany kapitału
  zapasowego -108 545,48 -501 901,51 1 490 591,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 1 490 591,00
  - inne 0,00 1 490 591,00
  - skutki zmian zasad
  (polityki) rachunkowości 0,00
  -wartość akcji powyżej
  wartości nominalnej
  b) zmniejszenie (z tytułu) 501 901,51 0,00
  - inne 501 901,51
  4.2. Kapitał zapasowy na
  koniec okresu 1 168 716,95 1 168 716,95 1 670 618,46 1 670 618,46
  5.
  Kapitał z aktualizacji
  wyceny na początek
  okresu
  - korekty błędów
  podstawowych
  - skutki zmian zasad
  (polityki) rachunkowości
  5.1. Kapitał z aktualizacji
  wyceny na początek 0,00 0,00


  14
  okresu, po korektach
  5.2. Zmiany kapitału z
  aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  aktualizacja wartości
  inwestycji
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  aktualizacja wartości
  inwestycji
  5.3. Kapitał z aktualizacji
  wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
  6.
  Pozostałe kapitały
  rezerwowe na początek
  okresu
  20 228 889,53 17 234 043,42 20 208 788,75 15 277 019,86
  6.1. Zmiany pozostałych
  kapitałów rezerwowych 2 838 836,66 2 706 016,59
  a) zwiększenie (z tytułu) 2 838 836,66 4 931 768,89
  - podział zysku 2 838 836,66 4 931 768,89
  -wartość akcji powyżej
  wartości nominalnej
  - pozostałe
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 2 225 752,30 2 225 752,30
  6.2
  Pozostałe kapitały
  rezerwowe na koniec
  okresu
  20 072 880,08 20 072 880,08 17 983 036,45 17 983 036,45
  7.
  Różnice kursowe z
  przeliczenia na początek
  okresu
  - korekty błędów
  podstawowych
  - skutki zmian zasad
  (polityki) rachunkowości
  7.1.
  Różnice kursowe z
  przeliczenia na początek
  okresu, po korektach
  0,00 0,00
  7.2. Zmiany różnic kursowych
  z przeliczenia 0,00 0,00
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  7.3.
  Różnice kursowe z
  przeliczenia na koniec
  okresu
  0,00 0,00
  8.
  Zysk (strata) z lat
  ubiegłych na początek
  okresu
  -755 517,19 -483 342,01 -836 280,72 -1 043 781,76
  8.1. Zysk z lat ubiegłych na
  początek okresu
  - korekty błędów
  podstawowych
  - skutki zmian zasad
  (polityki) rachunkowości
  8.2.
  Zysk z lat ubiegłych na
  początek okresu, po
  korektach
  0,00 0,00
  8.3. Zmiany zysku z lat 0,00 0,00


  15
  ubiegłych
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - zysk z lat ubiegłych
  wypłacona dywidenda
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  podział zysku
  8.4. Zysk z lat ubiegłych na
  koniec okresu 0,00
  8.5. Strata z lat ubiegłych na
  początek okresu 836 280,72 1 043 781,76
  - korekty błędów
  podstawowych
  - skutki zmian zasad
  (polityki) rachunkowości
  8.6.
  Strata z lat ubiegłych na
  początek okresu, po
  korektach
  -755 517,81 483 342,01 -836 280,72 1 043 781,76
  8.7. Zmiany straty z lat
  ubiegłych 813 000,02 540 824,82 -352 938,71 -560 439,75
  a) zwiększenie (z tytułu) 813 000,02 540 824,82 0,00
  - przeniesienia straty z lat
  ubiegłych do pokrycia 813 000,02 540 824,82 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 560 439,75
  8.8. Strata z lat ubiegłych na
  koniec okresu 57 482,81 -57 482,81 483 342,01 483 342,01
  8.9.
  Zysk (strata) z lat
  ubiegłych na koniec
  okresu
  6 305 469,54 57 482,81 1 200 216,25 -483 342,01
  9. Wynik netto 2 264 048,42 8 512 035,15 814 886,33 2 498 444,59
  a) zysk netto 2 264 048,42 8 512 035,15 814 886,33 2 498 444,59
  b) strata netto
  c) odpisy z zysku
  II. Kapitał własny na koniec
  okresu (BZ) 30 822 183,59 30 822 183,59 22 679 826,09 22 679 826,09
  III.
  Kapitał własny po
  uwzględnieniu
  proponowanego
  podziału zysku (pokrycia
  straty)
  5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN Promise.
  01.10. -
  31.12.17
  01.01 -
  31.12.2017
  01.10 -
  31.12.2016
  01.01 -
  31.12.2016
  A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk (strata) netto 2 264 048,41 8 512 035,15 814 886,33 2 498 444,59
  II. Korekty razem 11 681 952,45 -9 221 159,47 15 437 379,56 -2 376 758,28
  1. Zyski (straty) mniejszości -40 653,29 (261 718,60) -835 414,47 (888 054,27)
  2.
  Zysk (strata) z udziałów (akcji)
  w jednostkach wycenianych
  metodą praw własności
  0,00 - 0,00 -
  3. Amortyzacja -601 343,46 1 080 155,91 528 985,21 2 464 733,95
  4. Odpisy wartości firmy 0,00 90 101,04 274 341,56 784 834,52


  16
  5. Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 - 0,00 -
  6. Zyski (straty) z tytułu różnic
  kursowych 0,00 - 171 033,74 21 531,45
  7. Odsetki i udziały w zyskach
  (dywidendy) 202 758,28 820 891,13 -284 813,58 3 601,06
  8. Zysk (strata) z działalności
  inwestycyjnej -1 001,50 552 193,88 -1 783 650,81 (1 888 346,85)
  9. Zmiana stanu rezerw (19 403,60) 48 334,05 (1 279 419,80)
  10. Zmiana stanu zapasów 10 319 817,20 (1 714 452,87) -18 580 780,79 (23 004 846,99)
  11. Zmiana stanu należności -93 642 881,45 (77 332 540,38) -28 692 305,81 25 906 892,02
  12.
  Zmiana stanu zobowiązań
  krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i
  kredytów
  70 282 052,57 46 882 414,92 62 421 392,39 6 066 510,28
  13. Zmiana stanu rozliczeń
  międzyokresowych 25 163 204,10 20 681 199,10 3 915 963,53 (10 586 344,59)
  14. Inne korekty z działalności
  operacyjnej - -1 745 705,46 22 150,94
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej (I±II) 13 946 000,86 (709 124,32) 16 252 265,89 121 686,31
  B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  I. Wpływy 109 801,07 1 357 095,55 9 667 115,54 10 715 705,93
  1.
  Zbycie wartości
  niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów
  trwałych
  - 19 152,01 -59 332,51 181 934,35
  2.
  Zbycie inwestycji w
  nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne
  - 0,00 -
  3. Z aktywów finansowych, w
  tym: 109 801,07 1 337 943,54 9 726 448,05 9 845 081,52
  a) w jednostkach powiązanych 8 518,81 1 208 518,81 0,00 0,00
  - zbycie aktywów finansowych - 1 200 000,00 0,00 -
  - dywidendy i udziały w
  zyskach - - 0,00 -
  - spłata udzielonych pożyczek
  długoterminowych - - 0,00 -
  - odsetki 8 518,81 8 518,81 0,00 -
  - inne wpływy z aktywów
  finansowych - - 0,00 -
  b) w pozostałych jednostkach 101 282,26 129 424,73 9 726 448,05 9 845 081,52
  - zbycie aktywów finansowych - 0,00 -
  - dywidendy i udziały w
  zyskach - 0,00 -
  - spłata udzielonych pożyczek
  długoterminowych - 9 000 000,00 9 000 000,00
  - odsetki 101 282,26 129 424,73 726 448,05 845 081,52
  - inne wpływy z aktywów
  finansowych - 0,00 -
  4. Inne wpływy inwestycyjne - - 0,00 688 690,06
  II. Wydatki 512 298,54 5 177 580,01 -4 639 602,02 6 119 320,00
  1.
  Nabycie wartości
  niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów
  124 960,36 924 447,98 760 212,60 2 129 271,47


  17
  trwałych
  2.
  Inwestycje w nieruchomości
  oraz wartości niematerialne i
  prawne
  (10 383,36) - 392 559,03 402 522,22
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 363 402,96 2 444 373,62 -2 078 578,67 2 137 526,31
  a) w jednostkach powiązanych 363 402,96 2 444 373,62 21 421,33 1 638 426,31
  - nabycie aktywów
  finansowych 363 402,96 2 444 373,62 21 421,33 1 638 426,31
  - udzielone pożyczki
  długoterminowe - 0,00 -
  b) w pozostałych jednostkach - 0,00 -2 100 000,00 499 100,00
  - nabycie aktywów
  finansowych - - 0,00 499 100,00
  - udzielone pożyczki
  długoterminowe - - -2 100 000,00 -
  4.
  Dywidendy i inne udziały w
  zyskach wypłacone
  udziałowcom (akcjonariuszom)
  mniejszościowym
  - - -4 063 794,98 -
  5. Inne wydatki inwestycyjne 34 318,58 1 808 758,41 350 000,00 1 450 000,00
  III.
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej (I -
  II)
  (402 497,47) (3 820 484,46) 14 306 717,56 4 596 385,93
  C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  I. Wpływy -8 672 068,83 10 500 167,50 -9 426 524,45 10 830 053,58
  1.
  Wpływy netto z wydania
  udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych
  oraz dopłat do kapitału
  1 257 204,97 2 911 153,19 5 000,00 1 552 888,01
  2. Kredyty i pożyczki -10 899 766,98 6 618 521,13 -9 431 524,45 9 277 165,57
  3. Emisja dłużnych papierów
  wartościowych - 0,00 -
  4. Inne wpływy finansowe 970 493,18 970 493,18 0,00 -
  II. Wydatki -847 997,18 4 233 485,38 15 296 672,88 16 765 926,42
  1. Nabycie udziałów (akcji)
  własnych - 11 204 174,57 11 204 174,57
  2. Dywidendy i inne wypłaty na
  rzecz właścicieli 2 662 622,66 2 912 622,66 4 063 794,98 4 236 845,85
  3.
  Inne, niż wypłaty na rzecz
  właścicieli, wydatki z tytułu
  podziału zysku
  0,00 - 0,00 -
  4. Spłaty kredytów i pożyczek -3 491 185,47 24 067,90 -507,58 21 055,12
  5. Wykup dłużnych papierów
  wartościowych 0,00 - 0,00 -
  6. Z tytułu innych zobowiązań
  finansowych - 0,00 -
  7. Płatności zobowiązań z tytułu
  umów leasingu finansowego 0,00 69 953,87 -146 706,39 732 474,52
  8. Odsetki 312 559,35 958 834,67 175 917,30 571 376,36
  9. Inne wydatki finansowe -331 993,72 268 006,28 0,00 -
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej (I -II) -7 824 071,65 6 266 682,12 -24 723 197,33 (5 935 872,84)


  18
  D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
  RAZEM (A.III±B.III±C.III) 5 719 431,74 1 737 073,34 5 835 786,12 (1 217 800,60)
  E.
  BILANSOWA ZMIANA STANU
  ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W
  TYM
  5 738 835,34 1 737 073,34 -1 217 800,60 (1 217 800,60)
  - zmiana stanu środków
  pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych
  0,00 0,00 0,00
  F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA
  POCZĄTEK OKRESU 1 977 478,50 5 959 836,90 4 677 630,19 11 731 216,91
  G.
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA
  KONIEC OKRESU (F±D), W
  TYM
  7 696 910,24 7 696 910,24 10 513 416,31 10 513 416,31
  - o ograniczonej możliwości
  dysponowania
  III. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe APN Promise S.A., sporządzone zgodnie z polskimi
  zasadami rachunkowości .
  1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego
  APN Promise S.A. za IV kwartał 201 7 roku .
  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą
  o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 201 7 poz. 2342 ), przy założeniu kontynuacji
  działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy wy cenie aktywów i pasywów
  oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuować działalność gospodarczą
  w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub
  istotnie zmniejszyć jej zakresu. Walu tą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego Raportu Kwartalnego
  jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). W
  okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości .
  2. Bilans APN Promise S.A .
  AKTYWA 01.01. -31.12.2017 01.01. -31.12.2016
  A. Aktywa trwałe 17 449 121,15 17 271 724,57
  I. Wartości niematerialne i prawne 30 507,52 53 091,95
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2. Wartość firmy 0,00 0,00
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 30 507,52 53 091,95
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 392 408,02 1 729 477,65
  1. Środki trwałe 1 392 408,02 1 729 477,65
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii
  lądowej i wodnej


  19
  c) urządzenia techniczne i maszyny 39 703,19 160 086,39
  d) środki transportu 1 174 687,11 1 390 340,23
  e) inne środki trwałe 178 017,72 179 051,03
  2. Środki trwałe w budowie
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  1. Od jednostek powiązanych
  2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  3. Od pozostałych jednostek 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 15 919 141,06 15 396 730,15
  1. Nieruchomości
  2. Wartości niematerialne i prawne
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 15 919 141,06 15 396 730,15
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale 14 631 541,88 13 958 761,25
  - udziały lub akcje 14 631 541,88 13 958 761,25
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach 1 287 599,18 1 437 968,90
  - udziały lub akcje 499 248,80 499 100,00
  - inne papiery wartościowe 788 350,38 938 868,90
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  4. Inne inwestycje długoterminowe
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 107 064,55 92 424,82
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 107 064,55 92 424,82
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  B. Aktywa obrotowe 174 631 804,06 91 304 389,43
  I. Zapasy 39 126 799,09 37 733 555,34
  1. Materiały
  2. Półprodukty i produkty w toku 163 474,78 253 808,35
  3. Produkty gotowe
  4. Towary 38 963 324,31 37 479 746,99
  5. Zaliczki na dostawy i usługi
  II. Należności krótkoterminowe 127 474 100,71 49 142 777,19
  1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne 0,00
  2. Należności od pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 128 254,26 179 984,15
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 128 254,26 179 984,15
  - do 12 miesięcy 128 254,26 179 984,15
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3. Należności od pozostałych jednostek 127 345 846,45 48 962 793,04


  20
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 124 314 308,09 46 239 987,97
  - do 12 miesięcy 124 314 308,09 46 239 987,97
  - powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
  publicznoprawnych
  813 364,89 1 032 740,37
  c) inne 2 218 173,47 1 690 064,70
  d) dochodzone na drodze sądowej
  III. Inwestycje krótkoterminowe 6 757 764,82 4 169 943,92
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 757 764,82 4 169 943,92
  a) w jednostkach powiązanych 2 537 636,02 253 836,00
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki 2 537 636,02 253 836,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach 230 000,00 1 200 493,18
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki 230 000,00 1 200 493,18
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 990 128,80 2 715 614,74
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 990 128,80 15 614,74
  - inne środki pieniężne 2 700 000,00
  - inne aktywa pieniężne
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 273 139,44 258 112,98
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 11 204 174,57 11 204 174,57
  Aktywa razem 203 285 099,78 119 780 288,57
  PASYWA 01.01. -31.12.2017 01.01. -31.12.2016
  A. Kapitał (fundusz) własny 31 747 858,51 25 082 041,28
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 011 068,60 1 011 068,60
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad
  wartością nominalną udziałów (akcji)
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 20 072 880,08 20 052 779,30
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  - na udziały (akcje) własne
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00
  VI. Zysk (strata) netto 10 663 909,83 4 018 193,38
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna)
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 171 537 241,27 94 698 247,29
  I. Rezerwy na zobowiązania 73 020,57 92 424,17
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 73 020,57 92 424,17
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
  - długoterminowa
  - krótkoterminowa
  3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
  - długoterminowe


  21
  - krótkoterminowe 0,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 173 075,71 173 075,71
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  3. Wobec pozostałych jednostek 173 075,71 173 075,71
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe 173 075,71 173 075,71
  d) zobowiązania wekslowe
  e) inne
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 143 855 840,83 88 782 173,91
  1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w
  których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1 097 680,90 1 886 309,69
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 097 680,90 1 886 309,69
  - do 12 miesięcy 1 097 680,90 1 886 309,69
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3. Wobec pozostałych jednostek 142 758 159,93 86 840 415,59
  a) kredyty i pożyczki 22 730 274,51 16 111 753,38
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe 67 020,03 136 973,90
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 91 840 196,54 59 545 254,08
  - do 12 miesięcy 91 840 196,54 59 545 254,08
  - powyżej 12 miesięcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy 828,31
  f) zobowiązania wekslowe
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 27 904 338,44 10 992 963,43
  h) z tytułu wynagrodzeń 21 049,71 8 163,20
  i) inne 194 452,39 45 307,60
  4. Fundusze specjalne 0,00 55 448,63
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 27 435 304,16 5 650 573,50
  1. Ujemna wartość firmy
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 27 435 304,16 5 650 573,50
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 27 435 304,16 5 650 573,50
  Pasywa razem 203 285 099,78 119 780 288,57  22
  3. Rachunek zysków i strat APN Promise S.A.
  Treść 01.10. -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.12.2017
  01.10. -
  31.12.2016 01.01. -31.12.2016
  A. Przychody netto ze sprzedaży i
  zrównane z nimi, w tym: 147 660 477,39 412 617 555,45 90 615 943,43 308 902 031,71
  - od jednostek powiązanych 928 112,98 2 444 718,20
  I. Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 10 002 087,68 28 598 141,83 5 641 096,59 21 457 680,19
  II. Zmiana stanu produktów
  (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna)
  0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów
  na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów 137 658 389,71 384 019 413,62 84 974 846,84 287 444 351,52
  B. Koszty działalności operacyjnej 145 315 819,69 405 172 461,48 91 533 885,65 308 889 128,16
  I. Amortyzacja 182 291,01 877 234,20 237 423,87 1 360 789,88
  II. Zużycie materiałów i energii 5 610 661,21 6 734 808,66 555 109,28 1 176 008,12
  III. Usługi obce 5 226 507,05 18 804 304,84 4 470 842,17 14 380 401,87
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 9 374,63 29 652,96 17 454,85 38 548,10
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 1 422 768,27 5 523 889,30 1 219 127,17 4 314 145,68
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia, w tym: 249 179,01 996 443,21 367 961,10 1 031 494,90
  - emerytalne 120 313,44 468 990,84 102 404,70 367 283,06
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 338 303,75 1 034 864,44 571 478,43 1 553 299,73
  VIII. Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów 132 276 734,76 371 171 263,87 84 094 488,78 285 034 439,88
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) 2 344 657,70 7 445 093,97 -917 942,22 12 903,55
  D. Pozostałe przychody operacyjne 196 687,70 2 654 455,38 821 980,65 2 668 427,62
  I. Zysk z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów trwałych 0,00 1 781,00
  II. Dotacje 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 2 327 579,00 2 327 579,00 -37 629,79 1 716 897,16
  IV. Inne przychody operacyjne -2 130 891,30 325 095,38 859 610,44 951 530,46
  E. Pozostałe koszty operacyjne -2 085 905,44 742 020,47 651 877,62 775 960,05
  I. Strata z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów trwałych 0,00 -2 791,60 12 027,67
  II. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne -2 085 905,44 742 020,47 654 669,22 763 932,38
  F. Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C+D -E) 4 627 250,84 9 357 528,88 -747 839,19 1 905 371,12
  G. Przychody finansowe 555 708,31 4 366 283,99 758 615,56 3 155 192,82
  I. Dywidendy i udziały w zyskach,
  w tym: 175 000,00 1 712 221,50 0,00 1 250 000,00
  a) od jednostek powiązanych, w
  tym: 175 000,00 1 712 221,50 1 250 000,00
  -w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 175 000,00 1 712 221,50 1 250 000,00


  23
  b) od jednostek pozostałych, w
  tym: 0,00
  - w których jednostka posaida
  zaangażowanie w kapitale 0,00
  II. Odsetki, w tym: 109 801,07 137 159,26 487 888,36 593 314,88
  - od jednostek powiązanych 0,00 1 380,02
  III. Zysk z tytułu rozchodu
  aktywów finansowych, w tym: 0,00 119 322,30 119 322,30
  - w jednostkach powiązanych 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 0,00
  V. Inne 270 907,24 2 516 903,23 151 404,90 1 192 555,64
  H. Koszty finansowe 323 463,49 1 526 937,37 172 860,94 472 166,56
  I. Odsetki, w tym: 324 464,99 955 499,04 179 989,80 472 166,56
  - dla jednostek powiązanych 0,00
  II. Strata z tytułu rozchodu
  aktywów finansowych, w tym: -1 001,50 571 438,33
  - w jednostkach powiązanych 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 0,00
  IV. Inne 0,00
  I. Zysk (strata) brutto (F+G -H) 4 859 495,66 12 196 875,50 -162 084,57 4 588 397,38
  J. Podatek dochodowy 416 829,67 1 532 965,67 -352 631,00 570 204,00
  K. Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty)
  0,00 0,00
  L. Zysk (strata) netto (I -J-K) 4 442 665,99 10 663 909,83 190 546,43 4 018 193,38
  4. Zestawienie zmian w kapitale własnym APN Promise S.A.
  Treść 01.10. -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.12.2017
  01.10. -
  31.12.2016
  01.01. -
  31.12.2016
  I. Kapitał (fundusz) własny na
  początek okresu (BO) 27 305 192,52 25 082 041,28 24 825 494,85 24 934 142,88
  - korekty błędów podstawowych
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na
  początek okresu (BO), po korektach 27 305 192,52 25 082 041,28 24 825 494,85 24 934 142,88
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na
  początek okresu 1 011 068,60 1 011 068,60 945 068,60 817 568,60
  1. 1. Zmiany kapitału (funduszu)
  podstawowego 0,00 66 000,00 193 500,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 66 000,00 193 500,00
  - wydania udziałów (emisji akcji) 66 000,00 193 500,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00
  - umorzenia udziałów (akcji)
  1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na
  koniec okresu 1 011 068,60 1 011 068,60 1 011 068,60 1 011 068,60
  2. Należne wpłaty na kapitał
  podstawowy na początek okresu 0,00 0,00
  2. 1. Zmiana należnych wpłat na
  kapitał podstawowy 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00


  24
  2. 2. Należne wpłaty na kapitał
  podstawowy na koniec okresu 0,00
  3. Udziały (akcje) własne na początek
  okresu 0,00
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec
  okresu 0,00
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na
  początek okresu 0,00
  4. 1. Zmiany kapitału (funduszu)
  zapasowego 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00
  - emisji akcji powyżej wartości
  nominalnej
  - z podziału zysku (ustawowo)
  - z podziału zysku (ponad wymaganą
  ustawowo minimalną wartość)
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00
  - pokrycia straty
  4. 2. Stan kapitału (funduszu)
  zapasowego na koniec okresu 0,00
  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
  wyceny na początek okresu 0,00
  5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z
  aktualizacji wyceny 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00
  wycena akcji Altus
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00
  - zbycia środków trwałych
  zbycie akcji
  5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
  wyceny na koniec okresu 0,00
  6. Pozostałe kapitały (fundusze)
  rezerwowe na początek okresu 20 072 880,08 20 052 779,30 20 052 779,30 15 147 416,74
  6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów
  (funduszy) rezerwowych 0,00 20 100,78 4 905 362,56
  a) zwiększenie (z tytułu PODZIAŁU
  ZYSKU) 20 100,78 4 905 362,56
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00
  6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze)
  rezerwowe na koniec okresu 20 072 880,08 20 072 880,08 20 052 779,30 20 052 779,30
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na
  początek okresu 0,00 8 969 157,54
  7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek
  okresu 6 221 243,84 4 018 193,38 3 827 646,95 8 969 157,54
  - korekty błędów podstawowych
  7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek
  okresu, po korektach 6 221 243,84 4 018 193,38 3 827 646,95 8 969 157,54
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00
  - podziału zysku z lat ubiegłych 8 969 157,54
  b) zmniejszenie (z tytułu) 4 018 193,38
  - wypłata dywidendy 3 998 092,60 4 063 794,98
  - przeznaczenie na kapitał rezerwowy 20 100,78 4 905 362,56
  7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec 0,00 3 827 646,95 0,00


  25
  okresu
  7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek
  okresu, 0,00
  - korekty błędów podstawowych
  7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek
  okresu, po korektach 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych
  do pokrycia
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00
  7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec
  okresu 0,00
  7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na
  koniec okresu 6 221 243,84 0,00 3 827 646,95
  8. Wynik netto 4 442 665,99 10 663 909,83 190 546,43 4 018 193,38
  a) zysk netto 4 442 665,99 10 663 909,83 190 546,43 4 018 193,38
  b) strata netto 0,00
  c) odpisy z zysku 0,00
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec
  okresu (BZ) 31 747 858,51 31 747 858,51 25 082 041,28 25 082 041,28
  III. Kapitał (fundusz) własny, po
  uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty)
  31 747 858,51 31 747 858,51 25 082 041,28 25 082 041,28
  5. Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A.
  Treść 01.10. -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.12.2017
  01.10. -
  31.12.2016
  01.01. -
  31.12.2016
  A. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 4 442 665,99 10 663 909,83 190 546,43 4 018 193,38
  II. Korekty razem 9 847 254,21 -9 909 015,93 11 963 830,49 -2 771 013,24
  1. Amortyzacja 182 291,01 877 234,20 237 423,87 1 360 789,88
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic
  kursowych 0,00 0,00 0,00
  3. Odsetki i udziały w zyskach
  (dywidendy) 39 663,92 -893 881,72 -307 898,56 -1 371 148,32
  4. Zysk (strata) z działalności
  inwestycyjnej -1 001,50 571 438,33 -1 846 139,92 -1 824 191,79
  5. Zmiana stanu rezerw -19 403,60 -19 403,60 -371,81 -371,81
  6. Zmiana stanu zapasów 10 251 346,82 -1 393 243,75 -16 951 812,69 -21 948 358,67
  7. Zmiana stanu należności -96 236 568,25 -78 331 323,52 -22 390 601,56 25 578 628,95
  8. Zmiana stanu zobowiązań
  krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów
  70 651 488,02 48 525 099,66 50 552 681,56 8 036 673,38
  9. Zmiana stanu rozliczeń
  międzyokresowych 24 979 437,79 20 755 064,47 2 684 024,51 -12 589 559,95
  10. Inne korekty 0,00 -13 474,91 -13 474,91
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej (I±II) 14 289 920,20 754 893,90 12 154 376,92 1 247 180,14
  B. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności inwestycyjnej 0


  26
  I. Wpływy 284 801,07 3 053 898,62 9 729 573,97 11 898 256,23
  1. Zbycie wartości niematerialnych i
  prawnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych
  0,00 4 517,86 3 156,60 116 133,23
  2. Zbycie inwestycji w
  nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne
  0,00 0,00
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 284 801,07 3 049 380,76 9 726 417,37 11 093 432,94
  a) w jednostkach powiązanych 1 200 000,00 1 250 000,00
  b) w pozostałych jednostkach 284 801,07 1 849 380,76 9 726 417,37 9 843 432,94
  - zbycie aktywów finansowych, 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 175 000,00 1 712 221,50 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek
  długoterminowych 0,00 0,00 9 000 000,00 9 000 000,00
  - odsetki 109 801,07 137 159,26 726 417,37 843 432,94
  - inne wpływy z aktywów
  finansowych 0,00
  4. Inne wpływy inwestycyjne 688 690,06
  II. Wydatki 504 457,86 5 099 747,26 -1 578 694,16 5 020 562,75
  1. Nabycie wartości niematerialnych
  i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych
  106 736,32 846 615,23 249 884,51 1 433 036,44
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz
  wartości niematerialne i prawne 0,00
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 363 402,96 2 444 373,62 -2 078 578,67 2 137 526,31
  a) w jednostkach powiązanych 363 402,96 2 444 373,62 21 421,33 1 638 426,31
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -2 100 000,00 499 100,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 499 100,00
  - udzielone pożyczki
  długoterminowe 0,00 0,00 -2 100 000,00 0,00
  4. Inne wydatki inwestycyjne 34 318,58 1 808 758,41 250 000,00 1 450 000,00
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej (I -II) -219 656,79 -2 045 848,64 11 308 268,13 6 877 693,48
  C. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności finansowej 0
  I. Wpływy -5 779 273,80 7 589 014,31 -9 421 107,79 9 238 998,89
  1. Wpływy netto z wydania udziałów
  (emisji akcji) i innych instrumentów
  kapitałowych oraz dopłat do
  kapitału
  0,00 0,00 66 000,00
  2. Kredyty i pożyczki -6 749 766,98 6 618 521,13 -9 421 107,79 9 172 998,89
  3. Emisja dłużnych papierów
  wartościowych 0,00
  4. Inne wpływy finansowe 970 493,18 970 493,18
  II. Wydatki 4 322 557,59 5 023 545,51 11 392 991,66 15 888 078,08
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 11 204 174,57 11 204 174,57
  2. Dywidendy i inne wypłaty na
  rzecz właścicieli 3 998 092,60 3 998 092,60 4 063 794,98
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz
  właścicieli, wydatki z tytułu podziału 0,00 0,00 0,00 0,00


  27
  zysku
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00
  5. Wykup dłużnych papierów
  wartościowych 0,00 0,00 0,00
  6. Z tytułu innych zobowiązań
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  7. Płatności zobowiązań z tytułu
  umów leasingu finansowego 0,00 69 953,87 36 015,45 175 130,13
  8. Odsetki 324 464,99 955 499,04 152 801,64 444 978,40
  9. Inne wydatki finansowe 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej (I-II) -10 101 831,39 2 565 468,80 -20 814 099,45 -6 649 079,19
  D. Przepływy pieniężne netto razem
  (A.III±B.III±C.III) 3 968 432,02 1 274 514,06 2 648 545,60 1 475 794,43
  E. Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych, w tym 1 274 514,06 1 274 514,06 2 715 614,74 1 475 794,43
  - zmiana stanu środków pieniężnych
  z tytułu różnic kursowych 0 0,00 0,00
  F. Środki pieniężne na początek
  okresu 21 696,78 2 715 614,74 67 069,14 1 239 820,31
  G. Środki pieniężne na koniec
  okresu (F±D), w tym 3 990 128,80 3 990 128,80 2 715 614,74 2 715 614,74
  - o ograniczonej możliwości
  dysponowania
  IV. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta i Grupy Kapitałowej APN
  Promise w okresie którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w
  szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki.
  Grupa Kapitałowa APN Promise w czwartym kwartale 2017 roku uzyskała przychody ze
  sprzedaży w wysokości 153 519,9 tys. zł, które w stosunku do analogicznego okresu 2016 r oku są
  wyższe o 36 179,5 tys. zł (wzrost o 30,86 %).
  Spółka APN Promise S.A. w czwartym kwartale 2017 roku uzyskała przychody ze sprzedaży
  w wysokości 147 660 tys. zł, które w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku są wyższe o 57 044
  tys. zł (wzrost o 62,95 %).
  Spółka APN Promise S.A. wyraźny wzrost przychodów w czwartym kwartale 2017 roku
  zawdzięcza prowadzeniu proaktywnej działalności handlowej na rynku średnich i dużych
  przedsiębiorstw. Wzrost przychodów jest zgodny z przewidywaniami Zarządu oraz założoną
  sezonowością przychodów.  28
  Rejestracja "Promise Estonia OÜ" - spółki zależnej od APN Promise S.A.
  W dniu 10 października 2017 roku Zarząd otrzymał informację o zarejestrowaniu "Promise
  Estonia OÜ" – spółki zależnej od APN Promise S.A., która będzie prowadziła działalność na terytorium
  Estonii. Numer rejestrowy nowout worzonego podmiotu: 14348712. APN Promise S.A. jest
  właścicielem 80% udziałów w Promise Estonia OÜ. Przedmiotem działalności spółki zależnej "Promise
  Estonia OÜ" zgodnie z planami Emitenta będzie sprzedaż i dostawa rozwiązań informatycznych dla
  wszystkich typów podmiotów gospodarczych. Spółka będzie dostarczała licencje oprogramowania,
  usługi wdrożeniowe i konsultingowe, usługi szkoleniowe, audyty zainstalowanego oprogramowania,
  usługi wsparcia technicznego help desk.
  Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 24/2017 z dnia 10 października
  2017 roku.
  Zmiana stanu posiadania akcji SEVENET S.A.
  Zarząd APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" w dniu 12 października 2017 roku
  pozyskał informację o zarejestrowaniu w dniu 11 października 2017 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk
  -Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego
  Spółki SEVENET S.A. o kwotę w wysokości 38.054,50 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery
  złote 50/100) w wyniku em isji 380.545 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) sztuk
  akcji serii F. Zarząd Spółki APN Promise S.A. w dniu 3 lipca 2017 roku podpisał Umowę objęcia akcji ze
  Spółką SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku. Umowa dotyczyła objęcia przez Spół kę w drodze
  subskrypcji prywatnej 380.545 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł
  (dziesięć groszy), wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5/04/2017 w sprawie podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku, o czym Spółka informowała
  w raporcie bieżącym nr 16/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku oraz 16/2017/K z dnia 29 lipca 2017 roku.
  Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w SEVENET S.A. Spółka posiadała 3.388.334 (trzy
  miliony trzysta osi emdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje SEVENET S.A.
  stanowiących łącznie 44,52 % w kapitale zakładowym spółki, uprawniających do 3.388.334 (trzy
  miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) głosów na Walnym
  Zg romadzeniu Spółki, stanowiących 44,52 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Spółki.  29
  Obecnie APN Promise S.A. posiada 3.768.879 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem
  tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji SEVENET S.A. sta nowiących łącznie 47,16 % w kapitale
  zakładowym spółki, uprawniających do 3.768.879 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy
  osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 47,16 %
  głosów w ogólnej liczbie gł osów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. APN Promise S.A. jest osobą bisko
  związaną z Członkiem Zarządu SEVENET S.A. – Panem Tomaszem Batorem oraz Członkiem Rady
  Nadzorczej SEVENET S.A. – Panem Piotrem Paszczykiem. Zarząd Emitenta uznał powyższą informację
  za i stotną ze względu fakt, iż dotyczy nabycia akcji podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej APN
  Promise.
  Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 25/2017 z dnia 12 października
  2017 roku.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 16 listopada 2017 roku Zarząd APN Promise S.A. uzyskał informację o wyborze
  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
  w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup komputerów stacjonarnych, drukarek, ur ządzeń
  wielofunkcyjnych oraz dostawa produktów, zaprojektowanie i wdrożenie podsystemów technicznych
  tworzących Centralne Usługi Infrastrukturalne w ramach projektu "Rozwój Systemu Digitalizacji Akt
  Postępowań Przygotowawczych iSDA”. Prokuratura Krajowa ja ko Zamawiający w w/w postępowaniu,
  działając zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
  U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.), po dokonaniu oceny złożonych ofert, dokonała wyboru oferty
  najkorzystniejszej, tj. of erty złożonej przez Konsorcjum firm: APN Promise S.A., ul. Domaniewska 44a,
  02 -672 Warszawa (Lider Konsorcjum) oraz "Koncept" Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03 -992 Warszawa
  (członek Konsorcjum). Oferta APN Promise S.A. jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w
  przedmiotowym postępowaniu na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ,
  spełniających wymagania określone w SIWZ, niepodlegającą odrzuceniu. Cena oferty złożonej przez
  APN Promise S.A. wynosi 78.628.064,39 zł (siedemdziesiąt osiem milionów sześ ćset dwadzieścia
  osiem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 39/100). Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej
  wymienionej informacji z uwagi na istotną dla Emitenta wartość oferty.
  Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 26/2017 z dnia 16 listopada
  2017 roku.  30
  Unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej Konsorcjum – A.P.N. Promise S.A. oraz Koncept
  Sp. z o.o.
  W dniu 4 stycznia 2018 roku Zarząd APN Promise S.A. po inform ował iż w postępowaniu
  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup komputerów stacjonarnych,
  drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz dostawa produktów, zaprojektowanie i wdrożenie
  podsystemów technicznych tworzących Centralne Usługi Infrastruk turalne w ramach projektu
  "Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych iSDA", organizowanym przez
  Prokuraturę Krajową, w dniu 4 stycznia 2018 roku, Krajowa Izba Odwoławcza nakazała
  Zamawiającemu unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejsz ej Konsorcjum – APN Promise S.A. oraz
  Koncept Sp. z o.o., przeprowadzenie ponownej czynności badania i oceny oferty oraz odrzucenia
  ofert złożonych przez:
  1. Konsorcjum - APN Promise S.A. oraz Koncept Sp. z o.o.
  2. Wasko S.A.
  3. Konsorcjum - Decsoft S.A. o raz Maxto Sp. z o.o. S.K.A. oraz Suntar Sp. z o.o.
  4. Konsorcjum - Asseco Data Systems S.A. oraz Asseco Poland S.A.
  O ostatecznym wyniku postępowania: "Zakup komputerów stacjonarnych, drukarek, urządzeń
  wielofunkcyjnych oraz dostawa produktów, zaprojektowa nie i wdrożenie podsystemów technicznych
  tworzących Centralne Usługi Infrastrukturalne w ramach projektu "Rozwój Systemu Digitalizacji Akt
  Postępowań Przygotowawczych iSDA" Spółka poinformuje odrębnym raportem po uzyskaniu
  stosownych informacji.
  O powyższy m Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 2/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku.
  Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki RET -ALL Sp. z o.o. należącej do Grupy
  Kapitałowej APN Promise
  W dniu 8 grudnia 2017 roku Zarząd APN Promise S.A. (Emitent) otrzymał zaświadczenie
  o dokonaniu wpisu postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącego wpisania w dniu 23 listo pada 2017 roku do
  Rejestru Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Ret -All Sp. z o.o., wchodzącej
  w skład Grupy Kapitałowej APN Promise. Kapitał zakładowy Spółki RET -ALL Sp. z. o.o. został
  podwyższony z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt t ysięcy złotych) do kwoty 100.500,00 zł (sto tysięcy
  pięćset złotych), to jest o kwotę 50.500,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych), poprzez
  utworzenie 101 (stu jeden) nowych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł


  31
  (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.500,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy pięćset
  złotych). Wszystkie 101 (sto jeden ) nowo ustanowione udziały w podwyższonym kapitale
  zakładowym Spółki, zostały objęte przez nowego wspólnika - spółkę pod firmą Piotr P aszczyk Spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Tym samym, po zarejestrowania przez Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS wyżej wymienionego
  podwyższenia kapitału zakładowego, udział procentowy AP N Promise S.A. w kapitale zakładowym
  spółki RET -ALL zmniejszył się ze 100 % do 49,75 %, liczba posiadanych głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Wspólników zmniejszyła się ze 100% głosów do 49,75 % głosów. Pan Piotr Paszczyk –
  jedyny wspólnik Piotr Paszczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Prezesem Zarządu APN
  Promise S.A.
  Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 27/2017 z dnia 8 grudnia 2017
  roku.
  Rejestracja SIA "APN Promise" - spółki zależnej od APN Promise S.A.
  Zarząd Spółki APN Promise S.A. w dniu 15 grudnia 2017 roku poinformowała raportem
  bieżącym ESPI nr 28/2017 w nawiązaniu do Raportu bieżącego ESPI nr 21/2017 z dnia 21.08.2017
  roku o zarejestrowaniu SIA "APN Promise" - spółki zależnej od APN Promise S.A., z siedzibą w Rydze,
  która będzie prowadziła działalność na terytorium Łotwy. Numer rejestrowy nowoutworzonego
  podmiotu: 40203111903. APN Promise S.A. jest właścicielem 100% udziałów SIA "APN Promise".
  Przedmiotem działalności spółki zależnej SIA "APN Promise" - zgodnie z pla nami Emitenta będzie
  sprzedaż i dostawa rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych:
  licencje oprogramowania, usługi wdrożeniowe i konsultingowe, usługi szkoleniowe, audyty
  zainstalowanego oprogramowania, usługi wsparcia technicz nego help desk.
  Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 2 8/2017 z dnia 15 grudnia 2017
  roku.
  Przydział warrantów subskrypcyjnych serii F w ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników
  APN Promise S.A.
  Zarząd APN Promise S.A., w wykonaniu postanowień Uchwały nr 5 z dnia 11 marca 2015 roku
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie
  zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, dokonał w dniu 18 gr udnia 2017
  roku w drodze Uchwały Zarządu przydziału 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii F,


  32
  uprawniających do objęcia 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H dla uprawnionych
  pracowników i współpracowników Spółki.
  Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 29/2017 z dnia 18 grudnia 2017
  roku.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Zarząd APN Promise S.A. uzyskał w dniu 20 grudnia 2017 roku informację, iż w wyniku
  rozstrzygnięcia przez Tauron Obsłu ga Klienta Sp. z o.o. Postępowania o udzielenie Zamówienia
  Niepublicznego na zadanie : "Sukcesywne dostawy nowych produktów oraz uaktualnień dla
  posiadanych licencji w ramach licencjonowania grupowego Microsoft" za najkorzystniejszą została
  uznana oferta z łożona przez APN Promise S.A. Cena netto oferty złożonej przez APN Promise S.A.
  wynosi 8 399 321,05 EURO (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta
  dwadzieścia jeden euro 05/100 ). Płatność za realizację zamówienie jest rozłożona na t rzy lata.
  O zawarciu umowy dotyczącej w/w zamówienia APN Promise S.A. poinformuje odrębnym
  raportem. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na
  istotną dla Emitenta wartość oferty.
  O powyższym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI 30/2017 z dnia 20 grudnia 2017
  roku.
  Umowa z TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
  Zarząd APN Promise S.A. w dniu 21 grudnia 2017 roku zawarł z TAURON Obsługa Klienta Sp.
  z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w wyniku rozstrzygnięcia Postępo wania o udzielenie Zamówienia
  Niepublicznego "Sukcesywne dostawy nowych produktów oraz uaktualnień dla posiadanych licencji
  w ramach licencjonowania grupowego Microsoft" Umowę, przedmiotem której jest sprzedaż
  i dostarczenie TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. (Zamawiający ) produktów Microsoft oraz
  świadczenie usług doradczych dotyczących dostarczanych Zamawiającemu w ramach niniejszej
  Umowy produktów Microsoft. Umowa została zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia
  31 grudnia 2020 roku. Zapła ta wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy dokonana będzie
  w trzech ratach w Euro w terminach określonych w Umowie. I rata w wysokości 2.550.838,67 (dwa
  miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści osiem euro 67/100 ). II rata w wysokości
  2.924.241,19 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden euro
  19/100 ). III rata w wysokości 2.924.241,19 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące
  dwieście czterdzieści jeden euro 19/100 ). Kwota netto wynagrodz enia zostanie powiększona o


  33
  należny podatek od towarów i usług (VAT ) ustalony według stawki obowiązującej w dniu wystawienia
  faktury. Zapisy umowy oraz kary umowne nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych
  dla tego rodzaju umów. Zarząd Emitenta uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na jej wartość.
  Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 31/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku.
  APN Promise S.A. liderem wśród dostawców oprogramowania na licencjach firm trzecich
  W przygotowanym rankingu Liderów Polskiego Rynku IT za 2016 rok Spółka APN Promise
  zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Największy dostawca oprogramowania na licencjach firm
  trzecich". Raport Computerworld TOP200 to opracowanie poświęcone rynkowi
  teleinfo rmatycznemu, prezentujące szczegółowe dane finansowe, informacje rynkowe oraz
  komentarze analityków dotyczące dostawców nowoczesnych technologii.
  V. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych przez Emitenta
  i Grupę Kapitał ową APN Promise .
  Zarząd APN Promise S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych APN Promise S.A.
  oraz Grupy Kapi tałowej APN Promise na rok 2017. Zarząd APN Promise S.A. nie planuje publikowania
  prognoz wyników finansowych dla APN Promise S.A. oraz Gr upy Kapitałowej APN Promise.
  VI. Informacje dotycz ące wprowadzania rozwiązań innowacy jnych w Spółce i Grupie Kapitałowej .
  W IV kwartale 2017 roku Emitent nie podejmował działań mających na celu wprowadzenie
  rozwiązań innowacyjnych w Spółce.
  VII. Opis Or ganizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji .
  Grupa Kapitałowa APN Promise.
  Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej APN Promise jest firma APN Promise S.A.
  z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskie 44a, zarejestrowana pod numerem KRS
  0000375933 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego.  34
  Podmiotami zależnymi w Grupie Kapitałowej APN Promise są:
  Nazwa
  (firma) Siedziba Przedmiot
  działalności
  Udział
  w kapitale
  zakładowym
  Udział
  w ogólnej
  liczbie głosów
  Podlega
  konsolidacji
  TTS
  Company
  Sp. z o.o.
  Warszawa,
  ul. Domaniewska
  44a,
  Sprzedaż
  oprogramowania
  komputerowego
  100% 100% Tak
  RET -ALL
  Sp. z o.o.
  Warszawa,
  ul. Domaniewska
  44a
  Sprzedaż technologii
  IT w kanale Retail 49,75 % 49,75 % Nie
  Alterkom Sp.
  z o.o.
  Kraków,
  ul. Borkowska 25B
  lok. U2
  Sprzedaż produktów
  i usług IT 70% 70% Tak
  Predictes Sp.
  z o.o.
  Warszawa,
  ul. Domaniewska
  44a
  Działalność związana
  z oprogramowaniem 50% 50% Tak
  SEVENET
  S.A.
  Gdańsk,
  ul. Galaktyczna 30,
  Dostawa
  zaawansowanych
  rozwiązań
  teleinformatycznych
  dla przedsiębiorstw i
  instytucji
  49,75% 49,75% Nie
  APN ISV HUB
  Sp. z o.o.
  Warszawa,
  ul. Domaniewska
  44a,
  Doradztwo w
  zakresie prowadzenia
  działalności
  gospodarczej i
  zarządzania
  75% 75% Tak
  APN Usługi
  Sp. z o.o.
  Warszawa,
  ul. Domaniewska
  44a,
  Działalność związana
  z oprogramowaniem 100% 100% Tak
  ITC ProZone
  Sp. z o.o.
  Warszawa,
  ul. Domaniewska
  44a,
  Działalność związana
  z oprogramowaniem 100% 100% Tak
  Promise
  Estonia OÜ
  Harjumaa,
  Tallinn, Pärnu
  mnt 130, 11317
  Działalność związana
  z oprogramowaniem 80% 80% Tak
  A.P.N.
  Promise
  SIA
  Jeruzalemes str. 5 -9
  Riga LV1010
  Działalność związana
  z oprogramowaniem 100% 100% Nie  35
  TTS Company Sp. z o.o. specjalizuje się w sprzedaży i dystrybucji oprogramowania
  komputerowego. Aktualnie w ofercie spółki znajdują się rozwiązania autorstwa ponad 500
  producentów pochodzących praktycznie z całego świata. Dodatkowo TTS Company Sp. z o.o. zajmu je
  się rejestracją programów typu shareware oraz importem oprogramowania na indywidualne zlecenie
  klientów. Spółka jest zdecydowanym liderem polskiego rynku w segmencie sprzedaży narzędzi
  programistycznych oraz programów narzędziowych wspierających pracę a dministratorów IT. Firma
  jest członkiem wspierającym Association of Software Professionals (ASP) oraz członkiem założycielem
  polskiego oddziału International Association of Microsoft Channel Partners (IAMCP).
  W ramach realizacji zadań wynikających z nadzo ru właścicielskiego nad podmiotami
  należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Tomasz Bator –Wiceprezes Zarządu w APN
  Promise S.A. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w TTS Company Sp. z o.o.
  ALTERKOM Sp. z o. o. specjalizuje się w rozwiązaniach dostępow ych oraz wirtualizacji
  serwerów, stacji roboczych i aplikacji. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w realizacji złożonych
  projektów i inwestowaniu w rozwój technologiczny Spółka dostarcza zaawansowane i kompletne
  rozwiązania. Odzwierciedleniem ilości zebranych doświadczeń jest zarówno lista referencyjna
  wdrożeń systemów informatycznych i biznesowych, jak i zdobyte wyróżnienia przyznane przez
  producentów. Oferta Alterkom Sp. z o.o. obejmuje: usługi (konsultacje, wdrożenia, szkolenia
  i wsparcie), op rogramowanie Microsoft, Citrix oraz dostawy sprzętu (serwery, macierze dyskowe,
  terminale graficzne) firm NetApp i Dell. Firma posiada następujące statusy partnerskie: Citrix Gold
  Solution Advisor, VMware Enterprise Solution Provider, Microsoft Gold Partne r, Dell Preferred
  Partner, NetApp Silver Partner (Partner Serwisowy).
  W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami
  należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu w APN Promise
  S.A. pełni funkcję Członka Zarządu w ALTERKOM Sp. z o.o.
  RET -ALL Sp. z o. o. jest dystrybutorem oprogramowania firmy Corel GmbH. Swoje
  kompetencje kieruje także w stronę współpracy marketingowej z sieciami handlowymi. Obsługuje
  promocje w sieciach handlowych a także organizuje usługi merchandisingowe dla producentów
  zarówno sprzętu jak i oprogramowania.
  W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami
  należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu w APN Promise
  S.A. pełni funkcję Prezesa Zarządu w RET -ALL Sp. z o.o.
  Predictes Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z oprogramowaniem CXM. Rozwiązania
  CXM (Customer eXperience Management) to zintegrowany zbiór narzędzi marketingowych, które
  służą do śledzenia, nadzorowania i zarządzania internetową interakcją z Klientem.


  36
  W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami
  należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu w APN Promise
  S.A. pe łni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Predictes Sp. z o.o.
  SEVENET S.A. jest firmą z branży IT, zajmującą się od 1997 roku dostawą zaawansowanych
  rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. SEVENET S.A. wykonuje
  prace dla największych polskich przedsiębiorstw oraz instytucji. Oferuje usługi związane z
  projektowaniem, wdrażaniem, konfigur acją i serwisowaniem rozwiązań.
  Od czerwca 2011 roku akcje Spółki SEVENET S.A. są notowane w Alternatywnym Systemie
  Obrotu rynku NewConnect .
  W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami
  należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu w APN
  Promise S.A. pełni funkcję Członka Zarządu w SEVENET S.A. Ponadto Pan Piotr Paszczyk – Prezes
  Zarządu w APN Promise S.A. pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w SEVENET S.A. a Pan Tomasz
  Sochacki – Dyrektor Departamentu Usług IT w APN Promise S.A. pełni funkcję Członka Rady
  Nadzorczej w SEVENET S.A.
  APN ISV HUB Sp. z o.o. - działalność Spółki związana jest z poszukiwaniem podmiotów z
  sektora małych przedsiębiorstw, których profil działalności stanowiłby uzupełnienie oferty APN
  Promise S.A.
  APN Usługi Sp. z o.o - działalność Spółki związana jest z realizowani em projektów
  inżynieryjnych i wdrożeniowych, wynikających z aktualnych potrzeb rynku IT
  ITC ProZone Sp. z o.o . - działalność Spółki związana jest z hostingiem , portalami
  internetowymi oraz świadczeniem zaawansowanych usług informatycznych .
  Promise Estonia OÜ – działalność Spółki jest związana ze sprzedażą i dostawą rozwiązań
  informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych, w tym licencji oprogramowania,
  usług wdrożeniowych i konsultingowych, usług szkoleniowych, audytów zainstalowanego
  oprogramowania, usług wsparcia technicznego help desk.
  A.P.N. Promise SIA – działalność Spółki jest związana ze sprzedażą i dostawą rozwiązań
  informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych, w tym licencji oprogramowania,
  usług wdrożeniowych i konsultingowych, usług szkoleniowych, audytów zainstalowanego
  oprogramowania .  37
  VIII. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu
  kwartalnego.
  Nazwa Akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów % Kapitału % Głosów
  1 Piotr Paszczyk łącznie z
  podmiotem powiązanym 5 866 225 8 366 225 58,02% 66,34%
  2 Tomasz Bator łącznie z
  podmiotem powiązanym 1 865 598 1 865 598 18,45% 14,79%
  3 APN Promise S.A. 1 604 106 1 604 106 15,87% 12,72%
  4 Pozostali 774 757 774 757 7,66% 6,14%
  Łącznie 10 110 686 12 610 686 100% 100%
  IX. Liczba osób zatrudnionych przez Grupę Kapitałowa APN Promise, oraz liczba osób
  zatrudnionych w APN Promise S.A. w przeliczeniu na pełne etaty.
  Grupa Kapitałowa APN Promise
  Liczba o sób zatrudnionych na
  dzień 3 1.12 .2017 roku
  Liczba os ób zatrudnionych na
  dzień 3 1.12 .2016 roku
  123 217
  APN Promise S.A.
  Liczba osób zatrudnionych na
  dzień 3 1.12 .2017roku
  83
  Liczba osób z atrudnionych na
  dzień 3 1.12 .2016 roku
  78  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:A.P.N. Promise SA
ISIN:PLAPNPS00017
NIP:5210088682
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Domaniewska 44A 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 3551600
www:www.apnpromise.pl
Komentarze o spółce A.P.N. PROMISE
2019-04-20 03-04-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649