Raport.

YOLO SA (39/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd YOLO S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz. 14.00 w Pile przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6 z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawianiem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki a także o dematerializacji i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B Spółki na rynek regulowany.
10.Wolne głosy i wnioski.
11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także projekty uchwał wraz z uzasadnieniami wybranych projektów znajdują się w załączeniu.
Ogłoszenie o zwołaniu oraz informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 sierpnia 2017 r. zostały także umieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale: "Relacje Inwestorskie/Władze Spółki/Walne Zgromadzenie/Najbliższe Walne Zgromadzenie" (http://www.yologroup.pl/najblizsze-walne-zgromadzenie5.php).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  FORMULARZ
  POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  NA NAD ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU YOLO S.A. Z SIEDZIB Ą W WARSZAWIE
  ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 SIERPNIA 201 7 ROKU

  1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych w celu
  umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 21 sierpnia 201 7 roku.
  2. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji
  Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
  3. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez
  Akcjonariusza.
  4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
  5. Formularz umożliwia:
  a. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego
  pełnomocnika,
  b. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w
  odniesieniu do sposo bu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą
  głosować ma pełnomocnik.
  6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W
  przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej
  rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
  7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych
  akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z
  których pełnomocnik ma g łosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku
  wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we
  wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
  8. Zawarte w części II formularza tabele umo żliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i
  dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
  9. Pragniemy nadmienić , iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się
  od projektów uchwał poddanych pod głosowani e bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W
  celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku,
  zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek
  takiej sytuacji.  CZĘŚĆ I
  DANE MAJĄCE NA CEL U IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

  PEŁNOMOCNIK:
  ___________________________________________________________________
  (imi ę i nazwisko / firma Pełnomocnika)
  ___________________________________________________________________
  (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
  ___________________________________________________________________
  (NIP, PESEL/ REGON)


  AKCJONARIUSZ:
  ___________________________________________________________________
  (imię i nazwisko Akcj onariusza)
  ____________________________________________________________________
  (adres zamieszkania, nr telefonu, adres e mail)
  ___________________________________________________________________
  (NIP, PESEL/ REGON /KRS )
  ___________________________________________________________________
  (liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)  CZĘŚĆ II
  INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  NA NAD ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU YOLO S.A. Z SIEDZI BĄ W WARSZAWIE
  ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 SIERPNIA 201 7 ROKU NA GODZ . 14 .00

  Uchwała nr 1
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A.
  z dnia 21 sierpnia 2017
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
   za  Liczba akcji
  ______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu

  Liczba akcji
  ______________
   wstrzymuję się  Liczba akcji
  ______________
   wg uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji
  ______________
   Inne
  ............................................................................................................................. ......................................
  ............................................................................................ .......................................................................
  ............................................................................................................................. ......................................
  W przypadku głosowa nia przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
  wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*:
  ............................................................................................................................. ............. .........................
  ............................................................................................................................. ......................................
  .................................................................. .................................................................................................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie
  ............................................................................ ......................................................................................
  ............................................................................................................................. .....................................
  Treść instrukcji*:
  ............................................................................................................................. ......................................
  ............................................................................... ....................................................................................
  ............................................................................................................................. ......................................

  * w p rzypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić  Uchwała nr 2
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A.
  z dnia 21 sierpnia 2017 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

   za  Liczba akcji
  ______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu

  Liczba akcji
  ______________
   wstrzymuję się  Liczba akcji
  ______________
   wg uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji
  ______________
   Inne
  ............................................................................................................................. ......................................
  ............................................................................................ .......................................................................
  ............................................................................................................................. ......................................
  W przypadku głosowa nia przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
  wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*:
  ............................................................................................................................. ............. .........................
  ............................................................................................................................. ......................................
  .................................................................. .................................................................................................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie
  ............................................................................ ......................................................................................
  ............................................................................................................................. .....................................
  Treść instrukcji*:
  ............................................................................................................................. ......................................
  ............................................................................... ....................................................................................
  ............................................................................................................................. ......................................

  * w p rzypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
  Uchwała nr 3
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A.
  z dnia 21 sierpnia 2017 roku
  w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia

   za  Liczba akcji
  ______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu

  Liczba akcji
  ______________
   wstrzymuję się  Liczba akcji
  ______________
   wg uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji
  ______________
   Inne
  ............................................................................................................................. ......................................
  ............................................................................................ .......................................................................
  ............................................................................................................................. ......................................
  W przypadku głosowa nia przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
  wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*:
  ............................................................................................................................. ............. .........................
  ............................................................................................................................. ......................................
  .................................................................. .................................................................................................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie
  ............................................................................ ......................................................................................
  ............................................................................................................................. .....................................
  Treść instrukcji*:
  ............................................................................................................................. ......................................
  ............................................................................... ....................................................................................
  ............................................................................................................................. ......................................

  * w p rzypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
  Uchwała nr 4
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A.
  z dnia 21 sierpnia 2017 roku
  w sprawie umorzenia akcji własnych

   za  Liczba akcji
  ______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu

  Liczba akcji
  ______________
   wstrzymuję się  Liczba akcji
  ______________
   wg uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji
  ______________
   Inne
  ............................................................................................................................. ......................................
  ............................................................................................ .......................................................................
  ............................................................................................................................. ......................................
  W przypadku głosowa nia przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
  wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*:
  ............................................................................................................................. ............. .........................
  ............................................................................................................................. ......................................
  .................................................................. .................................................................................................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie
  ............................................................................ ......................................................................................
  ............................................................................................................................. .....................................
  Treść instrukcji*:
  ............................................................................................................................. ......................................
  ............................................................................... ....................................................................................
  ............................................................................................................................. ......................................

  * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić  Uchwała nr 5
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A.
  z dnia 21 sierpnia 2017 roku
  w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki

   za  Liczba akcji
  ______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu

  Liczba akcji
  ______________
   wstrzymuję się  Liczba akcji
  ______________
   wg uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji
  ______________
   Inne
  ............................................................................................................................. ......................................
  ............................................................................................ .......................................................................
  ............................................................................................................................. ......................................
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
  wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*:
  ............................................................................................................................. ...... ................................
  ............................................................................................................................. ......................................
  ........................................................... ........................................................................................................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie
  ..................................................................... .............................................................................................
  ............................................................................................................................. .....................................
  Treść instrukcji*:
  ............................................................................................................................. ......................................
  ........................................................................ ...........................................................................................
  ............................................................................................................................. ......................................

  * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić  Uchwała nr 6
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A.
  z dnia 21 sierpnia 2017 roku
  w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

   za  Liczba akcji
  ______________
   przeciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu

  Liczba akcji
  ______________
   wstrzymuję się  Liczba akcji
  ______________
   wg uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji
  ______________
   Inne
  ............................................................................................................................. ......................................
  ............................................................................................ .......................................................................
  ............................................................................................................................. ......................................
  W przypadku głosowa nia przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
  wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*:
  ............................................................................................................................. ......................................
  ............................................................................................ .......................................................................
  ............................................................................................................................. ......................................
  Instrukcje dotycząc e sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie
  ............................................................................................................................. .....................................
  ............................... ............................................................................................................................. ......
  Treść instrukcji*:
  ......................................................................................................... ..........................................................
  ............................................................................................................................. ......................................
  ................................. ............................................................................................................................. .....

  * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
  Uchwała nr 7
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO S.A.
  z dnia 21 sierpnia 2017 roku
  w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji w arrantów subskrypcyjnych serii B z
  pozbawianiem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji
  serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowe go w drodze emisji akcji serii D z
  pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu
  Spółki a także o dematerializacji i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D Spółki
  na rynek regulowany
   za  Liczba akcji
  ______________
   prz eciw
   zgłoszenie
  sprzeciwu

  Liczba akcji
  ______________
   wstrzymuję się  Liczba akcji
  ______________
   wg uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji
  ______________
   Inne
  ............................................................................................................................. ......................................
  ............................................................................................ .......................................................................
  ............................................................................................................................. ......................................
  W przypadku głosowa nia przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
  wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*:
  ............................................................................................................................. ......................................
  ............................................................................................ .......................................................................
  ............................................................................................................................. ......................................
  Instrukcje dotycząc e sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie
  ............................................................................................................................. .....................................
  ............................... ............................................................................................................................. ......
  Treść instrukcji*:
  ......................................................................................................... ..........................................................
  ............................................................................................................................. ......................................
  ................................. ............................................................................................................................. .....

  * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Informacja o ogólnej liczbie akcji
  w Spółce działaj ącej pod firm ą YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  i liczbie głosów z tych akcj i w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia


  Wszystkie akcje YOLO Spółka Akcyjna są akcjami na okaziciela.  Seria akcji Liczba akcji % udział w
  kapitale
  zakładowym

  Liczba głosów na
  ZWZ

  % udział w
  liczbie
  głosów

  A 16.000.000 80,89 % 16.000.000 80,89 %
  B 3.700.000 18,7 % 3.700.000 18,7 %
  C 79.890 0,41% 79.890 0,41%
  Suma 19.7 79.890 100% 13.252.527* 67 %*


  *Spółka posiada 6 527 363 akcji własnych, zgodnie z treścią art. 364 § 2 k.s.h. akcje te nie uprawniają
  do oddania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  1


  Ogłoszenie o zwołaniu
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  na dzień 21 sierpnia 2017 r.

  Zarząd YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000372319 , działając na podstawie uchwały nr 2 Zarządu
  Spółki z dnia 25 lipca 2017 r. oraz na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 § 1 i 2 oraz art. 402 2 w zw. z art.
  398 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, zwołuje Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie, które
  odbę dzie się w dniu 21 sierpnia 201 7 r. o godz . 14:00 w Pile przy u l. Dr Franciszka Witaszka 6 z
  następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
  7. Po djęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki .
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów
  subskrypcyjnych serii B z pozbawianiem prawa poboru dotychc zasowych akcjonariuszy,
  uprawni ających do objęcia akcji serii B oraz warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji akcji ser ii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
  prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki a także o dematerializacji i
  ubieganiu się o dopuszcze nie i wprowadzenie akcji serii B Spółki na rynek regulowany.
  10. Wolne głosy i wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.


  Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Zgodnie z treścią art. 406 1 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w
  Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 5
  sierpnia 2017 r.

  Prawo do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  W Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami
  Spółki na 16 dni przed datą Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji
  uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  2

  Uprawn ieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
  przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli
  są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji.

  Uprawnieni ze zdemateria lizowanych akcji na okaz iciela Spółki YOLO S.A. nie wcześniej niż po
  ogłoszeniu o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
  powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. 5 sierpnia
  2017 r.) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie
  wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zosta ć wskazana część
  lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
  Zaświadczenie, o którym mowa powyższej, musi zawierać:
  a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  b) liczbę akcji,
  c) rod zaj i kod akcji,
  d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
  e) wartość nominalną akcji,
  f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  h) cel wystawienia zaświadczenia,
  i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

  Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestn ictw a w N WZ Spółka ustali na podstawie wykazu
  sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie
  instrumentami finansowymi.
  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie
  wykazów przekazany ch nie później niż na 12 dni przed datą NWZ przez podmioty uprawnione
  zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów
  przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o
  prawie uc zestnictwa w NWZ.
  Prawo akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia

  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
  mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed
  wyznaczonym terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 lipca 201 7 r. Żądanie
  powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
  Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Nadz wyczajnego
  Walnego Zgr omadzenia, tj. do dnia 3 sier pnia 2017 r., ogłasza zmiany porządku obrad, wprowadzone
  na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci


  3

  elektronicznej na adres: [email protected] .pl . Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające
  uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
  Spółki mogą przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub
  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają
  zostać wprowadzone do porząd ku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka
  niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
  należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected] .

  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad podczas Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
  uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo
  wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia do czas u zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad
  obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim
  uzasadnieniem winny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu uchwały z podaniem
  imienia i nazwiska albo fir my (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia.

  Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Zgodnie z art. 412 oraz 412 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w
  Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
  pełnomocników.
  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
  Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu
  lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z
  właś ciwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
  podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym
  pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
  Pełnomocnic two, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie lub w postaci
  elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego
  ogłoszenia i dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie intern etowej Spółki
  www.yologroup .pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia – oraz w Centrum


  4

  Operacyjnym Spółki w Pile przy al. Wojska Polskiego 49B / ul. Dr Franciszka Witaszka 6 , w godzinach
  od 8:00 do 16:00 .
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nad zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania
  prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
  pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej
  powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w
  postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres e -mail: [email protected] .pl najpóź niej do godziny
  9:00 w dniu rozpoczęcia Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w
  postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczn ą na adres: [email protected] .pl .
  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i
  mocodawcy ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i
  adresu poczty elektronicznej obu osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna wskazywać
  również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
  Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sf ormułowane w odrębnym dokumencie podpisanym
  przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik
  w formacie PDF na adres e -mail wskazany powyżej. Obowiązkowo wraz z pełnomocnictwem
  elektronicznym należy przesła ć dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do
  udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać
  przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności. Jeżeli pełnomocnikiem na
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej
  Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu tylko w dniu 21 sierpnia 2017 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjo nariuszowi
  okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie
  dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
  Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

  Dokumentacja

  Pełny tekst dokume ntacji, która ma być przedstawiona Nadz wyczajne mu Walnemu Zgromadzeniu
  oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub
  spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  na stronie internetowej Spółki www.yologroup.pl w zakładce Relacje Inwe storskie – Walne
  Zgromadzenia.
  Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z
  przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadz wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w Centrum Operacyjnym Spółki w
  Pile pr zy al. Wojska Polskiego 49B / ul. Dr Franciszka Witaszka 6 , w godzinach od 8:00 do 16:00 .


  5

  Adres strony internetowej, na której będą udo stępnione informacje dotycząc e N WZ
  Wszelkie informacje dotyczące N WZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem:
  http://www.yologroup.pl/najblizsze -walne -zgromadzenie5.php
  Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Zgodnie z art. 407 ksh l ista uprawnio nych do uczestnictwa na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  będzie przedstawiona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed przeprowadzeniem
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia w Centrum Operacyjnym Spółki w Pile przy al. Wojska
  Polskiego 49B / ul. Dr Franciszka Witaszka 6 , w godzinach od 8:00 do 16:00 . Akcjonariusz może żądać
  nieodpłatnego przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista
  powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobranie wystawionego za świadczenia o prawie
  uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdz enie , czy akcjonariusz został
  ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  Informacja o uczestnictwie w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej i drogą korespondencyjną oraz wykonywania prawa głosu drogą
  korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

  Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą
  korespondencyjną , ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie
  przewiduje również możliwości wypo wiadania się w trakcie Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej
  formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
  obra d nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
  przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu
  pełnomocnika na adres e -mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza .
  W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale
  sporządzone zostały w języku innym niż język polski , obowiązany on jest dołączyć do nich
  tłumaczenie na język polski , które zostało sporządzone przez tłumacza przysięgłego.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. Z SIEDZIBĄ W
  WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA 21 SIERPNIA 2017 ROKU


  Uchwała nr 1
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
  z dnia 21 sierpnia 2017 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Nadz wyc zajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, uchwala co
  następuje:
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Pa nią [___].
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  ==================================================================================

  Uchwała nr 2
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
  z dnia 21 sierpnia 2017 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  Zwyczajne Walne Zgro madzenie YOLO S.A. uchwala co następuje:
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
  zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu
  Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wpro wadzenia Programu Motywacyjnego, emisji
  warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawianiem prawa poboru dotychczasowych
  akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii B oraz warunkowego
  podwyższenia kapitału zakładowe go w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem
  dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu


  Spółki a także o dematerializacji i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji
  serii B Spółki na rynek regulowany.
  10. Wolne głosy i wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Na dzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ==================================================================================

  Uchwała nr 3
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
  z dnia 21 sierpnia 2017 r.
  w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu
  Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:
  §1
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia dopuścić media do relacjonowania
  przebiegu obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ==================================================================================

  Uchw ała nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
  z dnia 21 sierpnia 2017 r.
  w sprawie umorzenie akcji własnych

  Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt. 2 Statutu Spółki
  YOLO S.A. („ Spółka ”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:
  §1
  Działając na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca
  2016 roku w przedmiocie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji w celu
  umorzenia oraz w związku z Wezwaniem do zapisywania się na spr zedaż akcji spółki P.R.E.S.C.O.
  Group S.A. (obecnie YOLO S.A.) z dnia 14 września 2016 r. przygotowanego przez Dom Maklerski
  mBanku z siedzibą w Warszawie („ Wezwanie ”) Spółka nabyła w celu umorzenia 6.527.363 (sześć
  milionów pięćset dwadzieścia siedem tysi ęcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji własnych, zwykłych na
  okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i
  oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych:
  PLPRESC 00018 („ Akcje ”) za wynagrodzeniem w wysokości 47.976.118,05 (słownie: czterdzieści
  siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemnaście i 05 /100) złotych.  § 2
  Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 6.527.363 (sześć milionów pięćse t dwadzieścia
  siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcje Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł
  (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych kodem papierów w artościowych PLPRESC00018 nabytych
  przez Spółkę w celu ich umorzenia. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału
  zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2
  k.s.h.

  § 3
  Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w z w. z §
  10 p kt. 2 Statutu Spółki . Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji
  umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

  § 4
  W związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości
  łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 6.527.363 ,00 (sześć milionów pięćset
  dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) złotych.

  §5
  1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniże nia kapitału zakładoweg o Spółki.
  2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej
  uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

  §6
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  ============================================ ======================================

  Uchwała nr 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
  z dnia 21 sierpnia 2015 roku
  w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki

  Nadzwycz ajne Walne Zgromadzenie spółki YOLO S.A. („ Spółka ”) w związku z podjęciem Uchwały nr 4
  z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych tj. 6.527.363 (sześć milionów
  pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji , o wartości nomi nalnej 1,00 zł
  (jeden złoty 00/1 00 ) każda („Akcje ”), oraz wobec zdematerializowania wszystkich akcji zapisanych w
  KDPW pod kodem PLPRESC00018 i braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii i
  jak i co do numeru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje :

  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie wszystkich akcji Spółki
  zapisanych przez KDPW pod kodem PLPRESC00018 i oznaczyć je jako akcje serii A.  § 2
  Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej
  niniejszą uchwałą.

  § 3
  Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględni eniem
  zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

  § 4
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania
  zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

  ==================================================================================

  Uchwała nr 6
  Nad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
  z dnia 21 sierpnia 2015 roku
  w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

  §1
  Nadzwycz ajne Walne Zgromadzenie spółki YOLO S.A. („ Spółka ”) w związku z podjęciem Uchwały nr 4
  z dnia 21 s ierpnia 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych tj. 6.527.363 (sześć milionów
  pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji , o wartości nomi nalnej 1,00 zł
  (jeden złoty 00/1 00 ) każda („Akcje ”), na podstawie art. 360 § 1 i 4 k.s.h. i art. 455 § 1 i 2 k.s.h.,
  dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji . Obniżenie kapitału
  zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia i
  dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku
  umorzenia Akcji.

  § 2
  Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniże nia kapitału zakładowego Spółki .

  § 3
  Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt. 2 Statutu Spółki
  Nadzwyczajne Walne Zg romadzenie Spółki zmienia Art. 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że
  otrzymuje on brzmienie:
  „1.Kapitał zakładowy S półki wynosi 13 .252 .527 ,00 (trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa
  tysiące pięćset dwadzieścia siedem ) złotych i dzieli się na 13 .252 .527 (trzynaście milionów dwieście
  pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem ) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości
  nominalnej 1,0 0 zł (jeden złoty) każda akcja.”


  § 4
  Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem Akcji i tym
  samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu
  Akcji.

  § 5
  Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej
  niniejszą uchwałą.

  § 6
  Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględni eniem
  zmian wprowadzonych w § 3 niniejszej uchwały.

  § 7
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania
  zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

  ===================================================================== =============
  Uchwala nr 7
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
  z dnia 21 sierpnia 2017 r.
  w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z
  pozbawianiem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawni ających do objęcia akcji serii
  B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowe go w drodze emisji akcji serii B z
  pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu
  Spółki a także o dematerializacji i ubieganiu si ę o dopuszcze nie i wprowadzenie akcji serii B Spółki
  na rynek regulowany

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 430, 433, 448 i art. 453
  ksh, uchwala co następuje:
  I. PROGRAM MOTYWACYJNY
  §1
  1. Postanawia się o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób o kluczowym
  znaczeniu dla Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej („ Program Motywacyjny "). Program
  Motywacyjny realizowany będzie w okresie 3 (słownie: trzech) lat obrotowych tj. za lata
  obrotow e 2018 – 2020, liczone jako okresy od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku
  obrotowego.
  2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla
  wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez
  trwałe związanie osó b uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką i jej celami.
  §2
  Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję i przydział Warrantów Subskrypcyjnych
  uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego akcji Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
  Warunkiem objęcia o raz wykonania praw z Warrantów S ubskrypcyjnych poprzez objęcie akcji Spółki z
  pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki będzie stwierdzenie spełnienia
  przez wskazane odrębnie osoby uprawnione celów lub kryteriów określonych zgodnie z
  postanowieniami niniejszej uchwały i aktów wykonawczych.
  II. EMISJA W ARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B Z POZBAWIENIEM DOTYCHCZASOWYCH
  AKCJONARIUSZY PR AWA POBORU UPRAWNIAJĄ CYCH DO OBJĘCIA AKCJI SERII B Z POZBAWIENIEM
  DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU
  §3
  1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 6 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 12
  niniejszej uchwały, uchwala się emisję od 1 (słownie: jeden) do 444.000 (słownie:
  czterysta czterdzieści cztery tysiące) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z
  prawem do objęcia akcji serii B Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych
  akcjonariuszy Spółki („ Warranty Subskrypcyjne ").
  2. Każdy Warra nt Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii B
  Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z § 4 - 5 niniejszej uchwały.
  3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. Zaoferowanie Warrantów
  Subskrypcyjnych nastąpi w trybie wy łączającym przeprowadzenie oferty publicznej w
  rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
  spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm., tekst jednolity z dnia 28 czerwca
  2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).
  4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.
  5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii B mogą być wykonane do dnia 30
  grudnia 2021 roku.
  6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia
  akcji serii B w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.

  §4
  1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie wskazanym odrębnie
  osobom o k luczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej wskazanym
  przez Zarząd Spółki, a w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą
  na warunkach określonych w uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały
  Regulaminie Pro gramu Motywacyjnego, w uchwałach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
  podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu
  Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych zwane
  dalej łącznie „ Osobami Uprawniony mi ").


  2. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.
  Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów S ubskrypcyjnych jest w opinii
  akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również
  jej akcjonariuszy.
  3. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów
  udziału w Programie Motywacyjnym szczegółowo określonych w Regulaminie Programu
  Motywacyjnego.
  4. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte i wykonane przez Osoby Uprawnione
  w terminie wskazanym w § 3 ust. 5 tracą ważność.

  §5
  1. Upoważnia się Zarząd Spółki do uchwalenia za zgodą Rady Nadzorczej Regulaminu
  Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu
  Motywacyjnego („ Regulami n Programu Motywacyjnego "), uwzględniającego
  postanowienia niniejszej uchwały.
  2. Regulamin Programu Motywacyjnego określać będzie co najmniej wskazane poniżej
  kryteria przydziału Warrantów Subskrypcyjnych, uprawniając jednocześnie Osoby
  Uprawnione do wykonan ia praw z objętych Warrantów Subskrypcyjnych. Regulamin
  Programu Motywacyjnego będzie wskazywać ponadto szczegółowe proporcje powstania
  prawa do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych w zależności
  osiąganego celu, przy czym Osoby Uprawnione n abędą prawo do objęcia i wykonania
  praw w związku z osiągnięciem oznaczonego odrębnie celu wynikowego dotyczącego
  istotnych obszarów funkcjonowania Spółki.
  3. Kryteria przydziału Warrantów Subskrypcyjnych, uprawniające jednocześnie Osoby
  Uprawnione do wykonan ia praw z objętych Warrantów Subskrypcyjnych dotyczyć będą
  osiągnięcia określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz
  indywidualnie oznaczanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą w odniesieniu do każdej z
  Osób Uprawnionych celów wynikowych (dalej „ Cele Wynikowe ”). Cele Wynikowe będą
  oznaczane odrębnie i weryfikowane dla każdego z rocznych okresów obowiązywania
  Programu Motywacyjnego.
  4. Regulamin Programu Motywacyjnego określić może ponadto kryterium lojalnościowe
  rozumiane jako świadczenie pra cy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki lub spółek z jej
  Grupy Kapitałowej na podstawie powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego
  stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w
  zamian za wynagrodzenie lub świadc zenie pieniężne od Spółki lub spółek z jej Grupy
  Kapitałowej przez określony okres, którego łączne spełnienie z Celem Wynikowym może
  być wymagane do powstania prawa do objęcia i wykonania praw z Warrantów
  Subskrypcyjnych.
  5. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nad zorczą Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności
  niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.


  II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
  §6
  W trybie określonym w art. 448 ksh podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie
  większą niż 444.000 (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące) złote w drodze emisji nie więcej
  niż 444.000 (słownie: czterystu czterdziestu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o
  wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda.
  §7
  Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii
  B posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
  §8
  Pozbawia się dotychczasowych akcjonar iuszy prawa poboru akcji serii B. Pozbawienie prawa poboru
  w stosunku do akcji serii B jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym
  interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy.
  §9
  1. Prawo objęcia akcji serii B przysługuje posi adaczom Warrantów Subskrypcyjnych
  2. Akcje serii B obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
  3. Akcje serii B obejmowane będą po cenie emisyjnej równej 1,01 (jeden złoty 01/100)
  złotych.

  §10
  Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  a) w przypadku, gdy akcje serii B zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku
  roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 ksh włącznie, akcje te
  uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio
  rok, w którym doszło do ich wydania;
  b) w przypadku, gdy akcje serii B zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie po dniu
  dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 ksh do końc a roku obrotowego - akcje uczestniczą
  w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
  Wobec faktu, iż akcje serii B zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji", o którym mowa w
  ust. 1, rozumie się zapisanie akcji ser ii B na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej.

  §11
  1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu
  na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez
  Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii B.
  2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:


  a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszcze niem
  wprowadzeniem akcji serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A.;
  b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie
  określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w a rt. 5 ustawy o obrocie
  instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).
  3. Upoważnia się Radę Nadzorczą oraz Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków emisji
  akcji serii B które powinny obejmować co najmniej: treść oferty objęcia akcji serii B
  warunki pr zyjmowania oświadczeń o objęciu akcje serii B oraz do podjęcia wszelkich
  innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.

  III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI
  §12
  W § 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu :
  „Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 444.000 (słownie: czterysta czterdzieści
  cztery tysię cy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 444.000 (słownie: czterysta czterdzieści cztery
  tysięcy) akcj i zwykłych na okaziciela serii B o wart ości nominalnej 1.00 zł (słownie: jeden złoty
  00/100) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznani e prawa do
  objęcia akcji serii B posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na
  podstawie i warunkach uchwały Nr 6 Nadzwyczajneg o Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia
  2017 roku. Upraw nionymi do objęcia akcji serii B będą posiadacze W arrantów Subskrypcyjnych serii B
  wyemitowanych przez Spó łką. Prawo objęcia akcji serii B może być wykonane do dnia 31 grudnia
  2021 roku. "
  §13
  Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem
  zmian wprowadzonych w § 12 niniejszej uchwały.
  §14
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci 6 Statutu
  Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w dniu rejestracji
  przez sąd rejestrowy zmiany § 6 Statutu Spół ki w brzmieniu ustalonym w § 12 niniejszej uchwały.
  ================================================================= =================
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik
  UZASADNIENIA PROJEKTÓW WYBRANYCH UCHWAŁ
  NA NAD ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE YOLO S.A. W DNIU 21 .08 .201 7 R.


  1. Uzasadnienie uchwały nr 3 w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu
  obrad
  YOLO S.A. jest spółką publiczną, która za cel stawia so bie transparentność działania oraz jasne
  i czytelne przedstawienie relacji inwestorom. Stąd dopuszczenie mediów do relacjonowania
  przebiegu obrad jest uzasadnione.

  2. Uzasadnienie uchwały nr 4 w sprawie w sprawie umorzenia akcji własnych
  Podjęcie przedmiotow ej uchwały jest konsekwencją wykonania przez Spółkę Uchwały nr 20
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2016 roku w przedmiocie
  upoważnienia zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji w celu umorzenia . W
  wyniku Wezwania do z apisywania się na sprzedaż akcji spółki P.R.E.S.C.O. Group S.A.
  (obecnie YOLO S.A.) z dnia 14 września 2016 r. przygotowanego przez Dom Maklerski
  mBanku z siedzibą w Warszawie i rozliczonego w dniu 24 października 2016 r. Spółka nabyła,
  w celu umorzenia 6. 527.363 (sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta
  sześćd ziesiąt trzy) akcji własnych, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł.
  (słownie: jeden złoty) każda . Jednym z celów zwołania przedmiotowego Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia jest więc umorzenie przedmiotowych akcji własnych.

  3. Uzasadnienie uchwały nr 5 w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki
  Na podstawie uchwały nr 4 Spółka dokonuje umorzenia akcji własnych. Je dnocześnie z uwagi
  na zdematerializowanie wszystkich akcji Spółki zapisanych w KDPW pod kodem
  PLPRESC00018 i braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii i jak i co do
  numeru, nie jest możliwe określenie serii i numeru akcji, które zostaną umorzone i tym
  samym odpowiedniej zmiany statut u Spółki. Wobec powyższego celowa jest zmiana
  oznaczenia wszystkich akcji Spółki na serię A, co umożliwi precyzyjne wskazanie obecnego
  kapitału zakładowego. Zmiana oznaczenia akcji Spółki nie wpływa na prawa z tych akcji
  wynikające.

  4. Uzasadnienie uchwały nr 6 w spra wie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany
  Statutu Spółki.
  Konieczność obniżenia kapitału zakładowego i w konsekwencji zmiany statutu Spółki w tym
  zakresie jest wynikiem podjęcia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO
  S.A., na podstawie której umorzono 6.527.363 (sześć milionów pięćset dwadzieścia s iedem
  tysięcy t rzysta sześćdziesiąt trzy) akcji własnych . Na podstawie art. 360 ust. 1 kodeksu spółek
  handlowych u morzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego, a u chwała o obniżeniu
  kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto
  uchwałę o umorzeniu akcji.

  5. Uzasadnienie uchwały nr 7 w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji
  warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawianiem prawa poboru dotychczasowych
  akcjonariuszy, uprawni ających do objęcia akcji seri i B oraz warunkowego podwyższenia


  kapitału zakładow ego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych
  akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki a także o
  dematerializacji i ubieganiu się o dopuszcze nie i wprowadzen ie akcji serii B Spółki na rynek
  regulowany.
  Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznani a prawa do
  objęcia akcji serii B posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B. Warranty
  Subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego
  przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki.
  Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych
  dla pracowników Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz osób, mających wpły w na wyniki i rozwój
  Spół ki oraz budowanie wartości dla a kcjonariuszy Spółki . Jest to szczególnie istotne na
  obecnym etapie rozwoju Spółki i wiąże się z rozpoczęciem działalności przez Spółkę w nowej
  branży ( consumer finance ). Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa
  emisja, do grona a kcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką.
  Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów
  Subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii B leży w interesie Spółki i nie nar usza uprawnień
  dotychczasowych a kcjonariuszy Spółki.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Yolo SA
ISIN:PLPRESC00018
NIP:8971702186
EKD: 66.30 działalność związana z zarządzaniem funduszami
Adres: al. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa
Telefon:+48 22 6976455
www:www.presco.pl
Kalendarium raportów
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce YOLO
2019-05-20 06-05-01
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649