Raport.

YOLO SA (35/2017) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd YOLO S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Tekst jednolity Statutu zawiera zmiany dokonane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ") Spółki z dnia 28 września 2016 r. oraz zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zmiany w Statucie uwzględniają następujące zmiany:
§ 1
Dotychczasowe brzmienie :
1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skrótu firmy: P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Nowe brzmienie:
1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: YOLO Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skrótu firmy: YOLO S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 4 ust. 1
Dotychczasowe brzmienie:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
b) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
c) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
d) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
e) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
f) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
g) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
h) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
j) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
k) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
l) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
m) działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).
Nowe brzmienie:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów - jako przeważający przedmiot działalności spółki,
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
64.91.Z - Leasing finansowy,
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
69.10.Z - Działalność prawnicza,
69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),
82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
§ 6 ust. 1
Dotychczasowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.700.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na:
a) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 1 (słownie: jeden) do 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów),
o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
b) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 16.000.001 (słownie: szesnaście milionów jeden) do 19.700.000 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
Nowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.779.890,00 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) złotych i dzieli się na:
a) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 1 (słownie: jeden) do 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
b) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 16.000.001 (słownie: szesnaście milionów jeden) do 19.700.000 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
c) 79.890 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 19.700.001 (słownie: siedemnaście milionów jeden) do 19.779.890 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
§6 ust. 10 Statutu został skreślony.
Dotychczasowe brzmienie:
10. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie i warunkach uchwały Nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 listopada 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 30 listopada 2016 roku.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Yolo SA
ISIN:PLPRESC00018
NIP:8971702186
EKD: 66.30 działalność związana z zarządzaniem funduszami
Adres: al. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa
Telefon:+48 22 6976455
www:www.presco.pl
Kalendarium raportów
2020-09-23Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce YOLO
2020-05-29 03-05-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649