Raport.

WIKANA SA (26/2017) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZIELONE TARASY Sp.k. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") - zawarła z HEN-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ("Wykonawca") umowę o kompleksowe wykonanie robót budowlanych ("Umowa"), polegających na realizacji trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych ("B1", "B7" i "B8") z usługami i wielostanowiskowym garażem podziemnym, wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, w ramach pierwszego etapu inwestycji pod nazwą "Osiedle Marina B" w Lublinie. Emitent przypomina, że w ramach etapu "A" inwestycji zrealizował dotychczas trzy budynki, a dwa kolejne są w trakcie realizacji.
W ramach etapu objętego Umową powstanie 48 lokali.
Termin realizacji zadania określonego Umową został ustalony na dzień 4 grudnia 2018 r.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i wynosi 6 952 tys. zł netto.
Umowa przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy, jak również z tytułu nieterminowego usunięcia wad w ramach gwarancji/rękojmi czy odstąpienia od Umowy przez Spółkę z winy Wykonawcy. Jednocześnie Spółce przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przekracza kwotę uzyskanych kar umownych. Z kolei Wykonawca jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki z tytułu odstąpienia Wykonawcy od Umowy z winy Spółki, bądź zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, przy czym kary umowne z wszystkich tytułów nie mogą one przekraczać 7,5% wartości Umowy.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wikana SA
ISIN:PLELPO000016
NIP:691-00-19-382
EKD: 68.00 działaność związana z obsługą rynku nieruchomości
Adres: ul. Cisowa 11 20-703 Lublin
Telefon:+48 81 4446480
www:www.wikana.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WIKANA
2018-01-26 16:08:28
ból głowy
Co tu komentować-dno
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649