Raport.

WIKANA SA (30/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent"/"Spółka") informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 388 § 1 Ksh oraz § 29 ust. 2 i § 40 ust. 3 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta tj. spółki pod firmą: BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa), jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, która zgodnie z treścią uchwały:
a) dokona przeglądu półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej WIKANA sporządzonych wg stanu na dzień: 30 czerwca 2017 r. oraz 30 czerwca 2018 r.;
b) przeprowadzi badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2017 i 2018.
Wybrany podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3355.
Emitent korzystał wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie przeglądu półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej WIKANA sporządzonych wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. i 30 czerwca 2016 r. oraz w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2015 i 2016.
Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres obejmujący wykonanie wskazanych powyżej czynności.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wikana SA
ISIN:PLELPO000016
NIP:691-00-19-382
EKD: 68.00 działaność związana z obsługą rynku nieruchomości
Adres: ul. Cisowa 11 20-703 Lublin
Telefon:+48 81 4446480
www:www.wikana.pl
Kalendarium raportów
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce WIKANA
2018-01-26 16:08:28
ból głowy
Co tu komentować-dno
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649