Raport.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji UNIWHEELS AG

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Uniwheels AG (Spółka) z siedzibą w Bad Dürkheim, Republika Federalna Niemiec (Wezwanie) zostaje ogłoszone przez Superior Industries International Germany AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Republika Federalna Niemiec (Wzywający), na podstawie art. 91 ust. 6 w związku z art. 92 pkt 4ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) (Ustawa o Ofercie Publicznej) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 r., nr 207, poz. 1729, ze zm.) (Rozporządzenie).
1. Oznaczenie akcji objętych Wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.
Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone na wszystkie akcje Spółki, których właścicielami są akcjonariusze inni niż Wzywający, tj. na 954.920 akcji zwykłych na okaziciela bez wartości nominalnej, wyemitowanych przez Uniwheels AG z siedzibą przy Gustav-Kirchhoff-Straße 10, 67098, Bad Dürkheim, Republika Federalna Niemiec, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ludwigshafen am Rhein, Republika Federalna Niemiec pod numerem HRB 64198, będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) kodem ISIN: DE000A13STW4 (Akcje). Na każdą Akcję przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki.
2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego.
Firma: Superior Industries International Germany AG
Siedziba: Frankfurt nad Menem, Republika Federalna Niemiec
Adres: Grüneburgweg 58 – 62, 60322 Frankfurt nad Menem, Republika Federalna Niemiec,
3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje.
Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w pkt 2 niniejszego Wezwania.
4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.
Firma: Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (DMBH)
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Numer telefonu:+48 22 690 39 44
Numer faksu: +48 22 690 39 43
Adres e-mail: [email protected]
5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku Wezwania, i odpowiadająca jej procentowa liczba Akcji, jaką zamierza nabyć, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji.
W wyniku Wezwania Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza uzyskać 7,7% ogólnej liczby Akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 954.920 Akcji uprawniających do 954.920 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje są zdematerializowane.
6. Procentowa liczba głosów, jaką wzywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania i odpowiadająca jej liczba Akcji,
Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 100% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 12.400.000 akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających Akcje - jeżeli Akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.
Nie dotyczy. Jedynie Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabywać Akcje objęte Wezwaniem.
8. Cena, po której nabywane będą Akcje objęte Wezwaniem.
Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 247,87 złotych (dwieście czterdzieści siedem złotych 87/100) złotych za jedną Akcję (Cena Akcji w Wezwaniu).
9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.
Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW wynosi 235,799 złotych.
Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW wynosi 242,1918 złotych.
W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający nabył akcje Spółki wyłącznie w ramach wezwania ogłoszonego na podstawie art. 90a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej w dniu 23 marca 2017 i rozliczonego w dniu 30 maja 2017 r., zgodnie z którym najwyższa cena za akcje Spółki zapłacona przez Wzywającego wynosiła 247,87 złotych (dwieście czterdzieści siedem złotych 87/100).
W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania żaden podmiot dominujący ani zależny Wzywającego nie nabywał akcji Spółki.
Wzywający nie jest, ani w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania nie był, stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
10. Termin przeprowadzenia Wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem, ze wskazaniem czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów.
Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać przedłużony (jednorazowo lub wielokrotnie) wedle uznania Wzywającego łącznie do nie więcej niż 70 (siedemdziesięciu) dni.
Na podstawie § 7 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania (tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem). Na podstawie § 7 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.
Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, przewidywana liczba i terminy transakcji nabycia Akcji mogą ulegać zmianie. Zgodnie z § 9 ust. 4 Rozporządzenia zmiany te mogą być wprowadzane nie później niż na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania. Patrz także pkt 20 poniżej.
11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego.
Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Superior Industries International, Inc. (Superior Industries International) spółka utworzona i działająca na podstawie generalnego prawa spółek stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych z siedzibą przy 26600 Telegraph Road, Suite 400, Southfield, MI 48033, Stany Zjednoczone, notowana na giełdzie papierów wartościowych NYSE.
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego Akcje.
Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w pkt 11 niniejszego Wezwania.
13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką Wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, Wzywający posiada 11.445.080 akcji Spółki stanowiących 92,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Ani podmiot dominujący Wzywającego ani żadne podmioty zależne od Wzywającego nie posiadają akcji Spółki.
Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.
14. Procentowa liczba i procent głosów i odpowiadająca liczba Akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania.
W wyniku przeprowadzenia Wezwania Wzywający, bezpośrednio po przeprowadzeniu Wezwania, zamierza osiągnąć 12.400.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 12.400.000 akcji Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby Akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Żaden podmiot zależny ani dominujący wobec Wzywającego nie zamierza nabyć Akcji w Wezwaniu.
15. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi.
Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt 13 niniejszego Wezwania.
16. Procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania.
Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt 14 niniejszego Wezwania.
17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy Wzywającym a podmiotem nabywającym Akcje.
Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje.
18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.
Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w następujących Punktach Obsługi Klienta DMBH (POK DMBH) oraz Punktach Przyjmowania Zapisów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (PPZ Citi Handlowy) (Punkty Przyjmowania Zapisów):
19. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający Akcje będzie nabywał w czasie trwania Wezwania Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.
Z zastrzeżeniem ewentualnych modyfikacji warunków Wezwania, o których mowa poniżej, do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu Wzywający, będąc jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, nie będzie nabywał Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie.
Transakcje, w wyniku których nastąpi nabycie przez Wzywającego Akcji w Wezwaniu, będą miały miejsce nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, tj. w przypadku nieprzedłużenia ani nieskrócenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż dnia 3 sierpnia 2017 r.
Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. w przypadku nieprzedłużenia ani nieskrócenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż dnia 8 sierpnia 2017 r.
Wzywający nie wyklucza, że dokona zmiany, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, liczby i terminów transakcji, o których mowa powyżej, w celu nabycia objętych zapisami Akcji przed końcem okresu zapisów. Zgodnie z § 9 ust. 4 Rozporządzenia, powyższe zmiany mogą zostać dokonane nie później niż na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.
20. Tryb i sposób zapłaty przez Wzywającego za nabywane Akcje w przypadku Akcji innych niż zdematerializowane.
Nie dotyczy. Wszystkie Akcje są zdematerializowane.
21. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.
Wzywający nie jest podmiotem zależnym w stosunku do Spółki. Wzywający jako posiadacz 11.445.080 akcji Spółki, stanowiących 92,30% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki jest podmiotem dominującym wobec Spółki.
22. Wskazanie, czy podmiot nabywający Akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.
W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje znajdują się w pkt 21 niniejszego Wezwania.
23. Oświadczenie podmiotu nabywającego Akcje o spełnieniu się wszystkich warunków prawnych nabywania Akcji w Wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie Akcji lub wskazanie, że Wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem spełnienia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić spełnienie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie Akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.
Wszystkie warunki prawne nabycia Akcji w Wezwaniu zostały spełnione. Wezwanie nie jest uzależnione od spełnienia jakichkolwiek warunków prawnych.
24. Wskazanie warunków, pod jakimi Wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy Wzywający przewiduje możliwość nabywania Akcji w Wezwaniu mimo niespełnienia się zastrzeżonych warunków, oraz wskazanie terminu, w jakim warunki powinny być spełnione, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.
Wezwanie nie jest ogłaszane pod jakimkolwiek warunkiem.
25. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do spółki, której Akcje są przedmiotem wezwania.
Wzywający jest spółką w całości kontrolowaną przez Superior Industries International, największego producenta aluminiowych kół do samochodów osobowych oraz lekkich samochodów dostawczych w Ameryce Północnej, notowanego na giełdzie papierów wartościowych NYSE w Stanach Zjednoczonych. Wzywający wraz z Superior Industries International zamierzają wspierać dalszy rozwój Spółki.
Wzywający zamierza głosować za uchwałą w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki, która będzie podstawą do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Ponadto, Wzywający zamierza przeprowadzić połączenie ze Spółką w ramach którego zostanie przeprowadzona procedura przymusowego wykupu zgodnie z prawem niemieckim. W wyniku tego połączenia wszystkie aktywa i zobowiązania Spółki zostaną nabyte przez Wzywającego, a Spółka zostanie rozwiązana.
26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego Akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem Wezwania.
W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje znajdują się w pkt 25 niniejszego Wezwania.
27. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu KNF zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.
Zabezpieczenie zostało ustanowione w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku Wzywającego. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego, będącego podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do KNF wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
28. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne.
28.1 Pozostałe warunki Wezwania
Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego.
Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym, ani przedmiotem blokady zabezpieczającej ani obciążenia prawem na rzecz osoby trzeciej.
Wzywający nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.
Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.
28.2 Procedura składania zapisów w Wezwaniu
W pierwszym dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem DMBH otworzy rejestr, w którym, w okresie przyjmowania zapisów, rejestrowane będą zapisy na sprzedaż Akcji osób odpowiadających na Wezwanie.
Osoba mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie w Punkcie Przyjmowania Zapisów, o których mowa w pkt 18 niniejszego Wezwania, powinna podjąć następujące działania:
(a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są jej Akcje dyspozycję blokady tych Akcji do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego, na warunkach określonych w niniejszym Wezwaniu, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba ta powinna także uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), zwracamy uwagę, że w przypadku gdy Akcje zapisane są na rachunku zbiorczym, świadectwo depozytowe powinno zostać wystawione przez posiadacza rachunku zbiorczego; oraz
(b) złożyć, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17:00 czasu warszawskiego, zapis na sprzedaż Akcji, na formularzu udostępnionym przez DMBH w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w pkt. 18 niniejszego Wezwania lub na stronie internetowej DMBH pod adresem: www.dmbh.pl, wraz z oryginałem świadectwa depozytowego, o którym mowa w lit. (a) powyżej. Zapis na Akcje powinien być złożony w jednym z wybranych Punktów Przyjmowania Zapisów wymienionych w pkt 18 niniejszego Wezwania, w godzinach pracy danego Punktu Przyjmowania Zapisów.
Zapisy na Akcje objęte przedmiotem Wezwania mogą być również składane listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji powinna:
(a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są jej Akcje dyspozycję blokady tych Akcji do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego, na warunkach określonych w niniejszym Wezwaniu, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba ta powinna także uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) zwracamy uwagę, że w przypadku gdy Akcje zapisane są na rachunku zbiorczym świadectwo depozytowe powinno zostać wystawione przez posiadacza rachunku zbiorczego; oraz
(b) wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby DMBH otrzymał je najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17:00 czasu warszawskiego:
(i) oryginał świadectwa depozytowego; oraz
(ii) wypełniony i podpisany zapis na sprzedaż Akcji (sporządzony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej DMBH pod adresem: www.dmbh.pl), przy czym podpis oraz umocowanie do złożenia zapisu osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczone notarialnie.
Powyższe dokumenty należy wysłać na adres:
Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Uniwheels AG”.
W przypadku zapisów składanych listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy w pełni wypełnione, złożone na formularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym przez DMBH, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez DMBH najpóźniej do godziny 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem.
Zapis może być złożony wyłącznie przez akcjonariusza, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika.
Osoby fizyczne składające zapis, w Punkcie Przyjmowania Zapisów powinny legitymować się dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie. W przypadku zapisu składanego listem poleconym lub za pośrednictwem poczty kurierskiej, jeśli na zapisie nie ma poświadczenia przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe dokument, z którego wynika umocowanie powinien być załączony do zapisu.
Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania powinny ustalić czas niezbędny dla realizacji wszystkich wyżej opisanych działań. Zapisy na sprzedaż Akcji, które dotrą do DMBH po upływie wyżej określonego terminu nie zostaną przyjęte. DMBH nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjęcie zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.
Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba składająca zapis składa oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu.
Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym swoją siedzibę w Polsce i będącym członkami GPW, oraz podmiotom prowadzącym rachunki papierów wartościowych osób składających zapisy w odpowiedzi na Wezwanie i będącym uczestnikami KDPW. W okresie przyjmowania zapisów na Akcje formularze dokumentów będą również dostępne w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w pkt. 18 niniejszego Wezwania oraz na stronie internetowej DMBH pod adresem: www.dmbh.pl.
W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez DMBH spełniające wymogi określone w niniejszym pkt 28.2.
Klienci DMBH posiadający Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych w DMBH, nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych przy składaniu zapisów na sprzedaż Akcji. W takim przypadku Akcje zostaną zablokowane na podstawie dyspozycji blokady do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie).
W każdym przypadku, przyjęcie zapisu przez DMBH nastąpi po uprzednim sprawdzeniu, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje będące przedmiotem zapisu i czy zostały one zablokowane na jej rachunku w sposób zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Wezwaniu.
W przypadku braku potwierdzenia powyższych okoliczności, zapis nie zostanie przez DMBH przyjęty, co oznacza, że Akcje objęte tym zapisem nie będą przedmiotem transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.
Przedmiotem transakcji nabycia w ramach Wezwania będą wyłącznie Akcje objęte skutecznie złożonymi zapisami spełniającymi warunki określone w treści Wezwania.
Dodatkowe informacje dotyczące procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać w Punktach Przyjmowania Zapisów, o których mowa w pkt. 18 niniejszego Wezwania.
28.3 Koszty rozliczenia
Akcjonariusze, którzy złożą zapisy ponoszą zwyczajowe opłaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z rozliczaniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-05-29 01-05-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649