Raport.

SYGNITY SA (71/2017) Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2017 w sprawie wniosku złożonego przez uprawnionego akcjonariusza dotyczącego projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji, Zarząd Sygnity ("Spółka", "Sygnity") informuje, że podczas kolejnej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 lipca 2017 r. i obradującego po wznowieniu obrad w dniu 17 sierpnia 2017 r. ("NWZ"), akcjonariusze Spółki podjęli m.in. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji ("Uchwała"), której zasadnicze założenia Spółka przekazuje poniżej.
Zgodnie z treścią podjętej Uchwały, NWZ postanowiło o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11.886.242,00 (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote do kwoty nie mniejszej niż 11.886.243,00 (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy) złote i nie większej niż 21.886.242,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote, tj. o kwotę nie mniejszą niż 1 (słownie: jeden) złoty i nie większą niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja ("Akcje").
Zgodnie z decyzją NWZ, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie przeprowadzone w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym NWZ działając w interesie Spółki zdecydowało o wyłączeniu w całości prawa poboru akcjonariuszy do objęcia nowych akcji.
Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, którzy zarejestrowali uczestnictwo w NWZ ("Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa") będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji w liczbie odpowiadającej stosunkowi liczby akcji Spółki zarejestrowanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa na NWZ do liczby wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych na NWZ. W przypadku gdy Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa nie obejmą w całości lub w części zaoferowanych im Akcji, Zarząd Spółki będzie uprawniony do zaoferowania nieobjętych Akcji innym wskazanym przez Zarząd Spółki inwestorom, lecz w pierwszej kolejności Uprawnionym Inwestorom Objętym Prawem Pierwszeństwa, według własnego uznania, przy czym łączna liczba inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje nie może być większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
Jednocześnie NWZ upoważniło Radę Nadzorczą Sygnity do ustalenia ceny emisyjnej Akcji większością 4/5 głosów, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej Akcji. Łączna kwota uzyskana w wyniku emisji Akcji będzie wynosić nie mniej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych i nie więcej niż 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, a umowy objęcia Akcji zostaną zawarte nie później niż w dniu 1 lutego 2018 r.
Spółka przypomina, że zgodnie z wstępnymi ramami porozumienia dotyczącego finansowania działalności operacyjnej Spółki, o których mowa w raporcie bieżącym nr 61/2017, pozyskanie środków finansowych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki stanowi jeden z elementów działań w zakresie ustalenia docelowej struktury finansowania działalności operacyjnej Spółki.
Jednocześnie Spółka informuje, że pełna treść wszystkich podjętych uchwał przez NWZ zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie kolejnego raportu bieżącego niezwłocznie po zakończeniu obrad NWZ i sporządzeniu protokołu z tych obrad.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sygnity SA
ISIN:PLCMPLD00016
NIP:586-00-05-293
EKD: 72.20 doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
Adres: Al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa
Telefon:+48 22 2908800
www:www.sygnity.pl
gpwlink:sygnity.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-06-14Raport półroczny
2019-08-14Raport za III kwartał
2019-06-14Raport półroczny
2019-08-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SYGNITY
2018-01-18 18:07:05
Obserwator
dramat
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649