Raport.

SYGNITY SA (65/2017) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

Zarząd Sygnity S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. obradujące w dniu 31 lipca 2017 r. ("NWZ"), postanowiło zarządzić przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 9 sierpnia 2017 r. do godziny 12.00. Zgodnie z decyzją NWZ za zarządzeniem przerwy oddano ważne głosy z 5.770.321 akcji, co stanowiło 48,546% kapitału zakładowego, a łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.770.321, w tym 5.763.956 "za", 720 "przeciw" oraz 5.645 "wstrzymujących się". Wznowione obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki w Warszawie (02-797) pod adresem ul. Franciszka Klimczaka 1.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w trakcie NWZ nie zostały podjęte żadne merytoryczne uchwały oraz nie miało miejsce odstąpienie przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad realizowanego do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sygnity SA
ISIN:PLCMPLD00016
NIP:586-00-05-293
EKD: 72.20 doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
Adres: Al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa
Telefon:+48 22 2908800
www:www.sygnity.pl
Kalendarium raportów
2019-06-14Raport półroczny
2019-08-14Raport za III kwartał
2019-06-14Raport półroczny
2019-08-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SYGNITY
2018-01-18 18:07:05
Obserwator
dramat
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649