Raport.

RUCH CHORZÓW SA (15/2017) Przyjęcie oferty oraz zawarcie umowy na objęcie 2.000.000 akcji serii T z Miastem Chorzów

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
"Ruch" Chorzów S.A. w restrukturyzacji z/s w Chorzowie (zw. dalej Emitentem lub Spółką) informuje, że w związku z podjęciem uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.05.2016 r w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy (...) oraz w zw. z podjęciem uchwały Zarządu Spółki z dnia 21.07.2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, Emitent zawarł w dniu 21.07.2017 r. z Miastem Chorzów umowę objęcia akcji.
Emitent zaoferował Miastu Chorzów - Miastu na prawach powiatu do objęcia akcji na okaziciela serii T w liczbie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) w zamian za wkłady pieniężne wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze sądowym.
Miasto Chorzów - Miasto na prawach powiatu przyjęło ofertę objęcia akcji w liczbie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) za łączną cenę emisyjną wynoszącą 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-05-20 06-05-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649