Raport.

RSY SA (8/2017) Sprawozdanie z działalności Emitenta z II kwartał 2017 roku

Zarząd RSY S.A. z siedzibą w Iławie przekazuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Emitenta za II kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1


  RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 201 7 ROKU  Iława, 11 sierpnia 201 7 r.
  2


  SPIS TREŚCI


  1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ................................ ................................ ...................... 3
  2. STRUKTURA AKCJONARIAT U EMITENTA , ZE WSKAZANIEM AKCJON ARIUSZY POSIADAJĄCYC H, NA DZIEŃ
  PRZEKAZANIA RAPORTU , CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGR OMADZENIU ................................ ..4
  3. OPIS ORGANIZACJI GRUP Y KAPITAŁOWEJ , ZE WSKAZANIEM JEDNOS TEK PODLEGAJĄCYCH KO NSOLIDACJI ..... 4
  4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPOR ZĄDZANIU RAPORTU , W TYM INFORMACJE O Z MIANACH
  STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI ................................ ................................ ...... 4
  5. WYBRANE SKONSOLIDOWAN E DANE FINANSOWE ................................ ................................ ........... 5
  6. WYBRANE JEDNOSTKOWE D ANE FINANSOWE ................................ ................................ ............. 10
  7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTY KA ISTOTNY CH DOKONAŃ LUB NIEPO WODZEŃ EMITENTA W OK RESIE , KTÓREGO
  DOTYCZY RAPORT , WRAZ Z OPISEM NAJWAŻ NIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ , W SZCZEGÓLNOŚCI O
  NIETYPOWYM CHARAKTER ZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OS IĄGNIĘTE WYNIKI ................................ ........... 15
  8. INICJATYWY PODEJMOWAN E W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
  DZIAŁALNOŚCI , NASTAWIONE NA WPROWA DZENIE ROZWIĄZAŃ INN OWACYJNYCH W PRZEDSI ĘBIORSTWIE ... 16
  9. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY RE ALIZACJI PROGNOZ FIN ANSOWYCH ............................ 16
  10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNI ONYCH PRZEZ EMITENT A, W PRZELICZENIU NA PE ŁNE
  ETATY ................................ ................................ ................................ .............................. 16  3

  1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

  Nazwa Emitenta: RSY
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Siedziba: ul. Grunwaldzka 13; 14 -200 Iława
  Telefon: + 48 89 648 21 31
  Fax: + 48 89 648 93 31
  Strona Internetowa: www.rsy.ilawa.pl
  E-mail: [email protected]
  REGON: 519608560
  NIP: 7441667501
  Numer KRS: 0000367579

  Zarząd:
  Szymon Klimaszyk Prezes Zarządu
  Mariusz Matusik Wiceprezes Zarządu

  Rada Nadzorcza:
  Joanna Tobolska Członek Rady Nadzorczej
  Aneta Niedziela Członek Rady Nadzorczej
  Tomasz Adam Kuciel Człon ek Rady Nadzorczej
  Wiesława Wałdowska -Trzciałkowska Członek Rady Nadzorczej
  Teresa Maria Furmańczyk Członek Rady Nadzorczej

  4

  2. STRUKTURA AKCJONARIAT U EMITENTA , ZE WSKAZANIEM AKCJON ARIUSZY
  POSIADAJĄCYCH , NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU , CO NAJMNIEJ 5%
  GŁOSÓW NA WALNYM ZGR OMADZENIU

  Poniższe dane, dotyczące struktury akcjonariatu RSY S.A., zostały zebrane i przedstawione
  z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki, jednakże mogą one nie uwzględniać
  ewentualnych transakcji kupna -sprzeda ży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została
  poinformowana.

  Struktura akcjonariatu i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stan na: 1 1 sierpień 201 7r.)
  Akcjonariusz
  Liczba posiadanych akcji
  (odpowiada % udziałowi w
  ogólnej licznie głosów n a
  WZ)
  Wartość nominalna akcji (odpowiada
  % udziałowi w ogólnej liczbie głosów
  na WZ)
  % udział w kapitale
  zakładowym (odpowiada %
  udziałowi w ogólnej liczbie
  głosów na WZ)
  ZASTAL S.A. 7 604 500 7 604 500 68,51%
  CSY S.A. 3 081 500 3 081 500 27,76%
  Pozostali 414 000 414 000 3,73%
  Razem 11 100 000 11 100 000 100 %
  Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy

  3. O PIS ORGANIZACJI GRUP Y KAPITAŁOWEJ , ZE WSKAZANIEM JEDNOS TEK
  PODLEGAJĄCYCH KONSOL IDACJI

  Emitent tworzy grupę kapitałową wobec czego publikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W
  skład grupy kapitałowej RSY wchodzą Spółki:
  a) RSY S.A. – jednostka dominująca ,
  b) RSY sp. z o.o. – jednostka zależna w 100% od RSY S.A.

  4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPOR ZĄDZANIU RAPORTU , W
  TYM INFORMACJE O ZMI ANACH STOSOWANYCH ZA SAD (POLITYKI )
  RACHUNKOWOŚCI

  Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 201 7 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot
  uprawniony do badania sprawozdań finansowych .
  Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:
   załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i
  okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
   Z zasadami (polityką) rachunkowoś ci wynikającymi z Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz
  związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w


  5

  zakresie nieuregulowanym w tych Sta ndardach - stosownie do wymogów Ustawy o
  rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
  Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 201 7 do 30 czerwca 201 7 roku oraz
  dane porównawcze za okres od 01 stycznia 201 6 do 30 czerwca 201 6 roku .
  Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących
  w Spółce w 201 6 roku.

  5. W YBRANE SKONSOLIDOWAN E DANE FINANSOWE

  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.201 7 31.12.2016 30.06.2016
  AKTYWA
  A Aktywa trwałe 3 113 883 2 275 996 2 074 433
  I Wartości niematerialne i prawne
  II Rzeczowe aktywa trwałe 827 187 169 936 154 623
  III Należności długoterminowe
  IV Inwestycje długoterminowe 971 640 971 640 971 640
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 315 056 1 134 420 948 170
  B Aktywa obrotowe 1 496 734 524 268 795 297
  I Zapasy 704 994 201 730 257 773
  II Należności krótkoterminowe 464 196 308 821 523 657
  III Inwestycje krótkoterminowe 277 125 9 460 1 913
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50 417 4 257 11 954
  C Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik
  finansowy 1 491 871 2 023 627 3 101 910
  A k t y w a r a z e m 6 102 488 4 823 891 5 971 641
  PASYWA
  A Kapitał (fundusz) własny 1 857 729 4 120 741 5 020 184
  I Kapitał (fundusz)podstawowy 11 100 000 11 100 000 11 100 000
  II Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
  III Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)
  IV Kapitał zapasowy
  V Kapitał z aktualizacji wyceny 301 926
  VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -9 309 948 -3 647 461 -3 647 461
  VIII Zysk (strata) netto -234 249 -3 331 798 -2 432 355
  IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
  B Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 958 218
  C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 286 540 703 151 951 457
  I Zobowiązania długoterminowe 183 908 53 145 14 182
  II Zobowiązania krótkoterminowe 3 102 633 650 006 937 275
  P a s y w a r a z e m 6 102 488 4 823 891 5 971 641  6


  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  II kwartał
  2017 /
  okres 01 -
  04 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartał
  2016 /
  okres
  01 -04 -2016
  30 -06 -2016
  II kwartały
  2017 /
  okres
  01 -01 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartały
  2016 /
  okres
  01 -01 -2016
  30 -06 -2016
  A
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
  tym: 3 128 666 189 896 3 197 066 480 616
  - od jednostek powiązanych 0 46 500 16 224 136 500
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 119 783 45 036 3 164 783 148 986
  II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 883 144 860 32 283 331 630
  B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 514 913 144 377 2 537 313 333 551
  - jednostkom powiązanym 0 2 222 114 14 283
  I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 506 893 0 2 506 893 13 930
  II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 020 144 377 30 420 319 621
  C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 613 754 45 520 659 754 147 065
  D Koszty sprzedaży 55 152 8 921 61 453 16 427
  E Koszty ogólnego zarządu 420 253 50 119 458 966 112 352
  F Zysk (strata) ze sprzedaży 138 349 -13 521 139 334 18 286
  G Pozostałe przychody operacyjne 114 118 0 114 328 1 316
  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
  II Dotacje 0 0 0 0
  III Inne przychody operacyjne 114 118 0 114 328 1 316
  H Pozostałe koszty operacyjne 9 741 45 399 11 752 53 246
  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 45 399 0 45 399
  III Inne koszty operacyjne 9 741 0 11 752 7 846
  I Zysk (strata) z działalności operacyjnej 242 726 -58 920 241 910 -33 644
  J Przychody finansowe 43 0 48 0
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
  - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
  II Odsetki, w tym: 43 0 48 0
  - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
  III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
  V Inne 0 0 0 0
  K Koszty finansowe 397 100 1 331 375 577 241 2 944 608
  I Odsetki w tym: 41 558 1 985 44 446 5 179
  - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
  II Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  III Aktualizacja wartości inwestycji 354 504 1 329 390 531 756 2 939 429
  IV Inne 1 039 0 1 039 0
  L Zysk (strata) z działalności gospodarczej -154 332 -1 390 295 -335 283 -2 978 252
  M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
  I Zyski nadzwyczajne
  II Straty nadzwyczajne


  7


  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  II kwartał
  2017 /
  okres 01 -
  04 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartał
  2016 /
  okres
  01 -04 -2016
  30 -06 -2016
  II kwartały
  2017 /
  okres
  01 -01 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartały
  2016 /
  okres
  01 -01 -2016
  30 -06 -2016
  N Zysk (strata) brutto -154 332 -1 390 295 -335 283 -2 978 252
  O Podatek dochodowy 0 0 0 0
  P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -67 356 -252 584 -101 034 -545 897
  R Zysk (strata) netto -86 976 -1 137 711 -234 249 -2 432 355

  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  II kwartał
  2017 /
  okres 01 -
  04 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartał
  2016 / okres
  01 -04 -2016
  30 -06 -2016
  II kwartały
  2017 /
  okres 01 -
  01 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartały
  2016 / okres
  01 -01 -2016
  30 -06 -2016
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) brutto -154 332 -1 390 295 -335 283 -2 978 252
  II Korekty razem 341 616 1 404 119 530 789 3 980 537
  1 Amortyzacja 70 881 14 319 89 454 28 638
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 41 515 1 985 44 398 5 179
  4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
  5 Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0
  6 Zmiana stanu zapasów -85 593 142 390 100 407 182 390
  7 Zmiana stanu należności 52 143 -114 933 148 397 792 618
  8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów -62 723 28 703 -341 329 41 434
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -29 113 2 265 -42 294 -9 151
  10 Inne korekty z działalności operacyjnej 354 504 1 329 390 531 756 2 939 429
  Gotówka z działalności operacyjnej 187 284 13 824 195 506 1 002 285
  Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony 0 0 0 0
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II) 187 284 13 824 195 506 1 002 285
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I Wpływy 0 0 0 0
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 0 0 0 0
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne
  3 Z aktywów finansowych 0 0
  4 Inne wpływy inwestycyjne
  II Wydatki 30 561 0 30 561 969 973
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 30 561 0 30 561 0
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3 Na aktywa finansowe 0 969 973
  4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom
  (akcjonariuszom) mniejszościowym


  8

  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  II kwartał
  2017 /
  okres 01 -
  04 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartał
  2016 / okres
  01 -04 -2016
  30 -06 -2016
  II kwartały
  2017 /
  okres 01 -
  01 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartały
  2016 / okres
  01 -01 -2016
  30 -06 -2016
  5 Inne wydatki inwestycyjne
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -30 561 0 -30 561 -969 973
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I Wpływy 0 0 0 0
  1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2 Kredyty i pożyczki
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4 Inne wpływy finansowe
  II Wydatki 163 550 15 565 179 543 32 159
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
  zysku
  4 Spłaty kredytów i pożyczek
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12 035 13 580 25 145 26 980
  8 Odsetki 41 515 1 985 44 398 5 179
  9 Inne wydatki finansowe 110 000 110 000
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -163 550 -15 565 -179 543 -32 159
  D Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III) -6 827 -1 741 -14 598 153
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -6 827 -1 741 -14 598 153
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F Środki pieniężne na początek okresu 173 953 3 654 181 723 1 760
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym 167 125 1 913 167 125 1 913
  - o ograniczonej możliwości dysponowania

  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
  WŁASNYM
  II kwartał
  2017 / okres
  01 -04 -2017
  30 -06 -2017
  II
  kwartał
  2016 /
  okres
  01 -04 -2016
  30 -06 -2016
  II kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartały
  2016 / okres
  01 -01 -2016
  30 -06 -2016
  I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 973 468 6 157 895 2 596 978 7 452 539
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),
  po korektach 3 973 468 6 157 895 2 596 978 7 452 539
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000
  1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0 0 0
  a) zwiększenie 0
  b) zmniejszenie
  1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000


  9

  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
  WŁASNYM
  II kwartał
  2017 / okres
  01 -04 -2017
  30 -06 -2017
  II
  kwartał
  2016 /
  okres
  01 -04 -2016
  30 -06 -2016
  II kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartały
  2016 / okres
  01 -01 -2016
  30 -06 -2016
  2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na
  początek okresu
  2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec
  okresu 0 0 0 0
  3 Udziały (akcje) własne na początek okresu
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0 0 0
  4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0 82 662
  4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0 0 0 -82 662
  a) zwiększenie 0
  b) zmniejszenie 82 662
  4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
  okresu 0 0 0 0
  5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
  okresu 301 926 301 926
  5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
  okresu 301 926 0 301 926 0
  6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
  początek okresu
  6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
  rezerwowych 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
  koniec okresu 0 0 0 0
  7 Różnice kursowe z przeliczenia
  8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -9 457 221 -4 942 105 -9 309 948 -3 730 123
  8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
  8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
  korektach 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie 0 0 0 0
  8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
  8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 9 457 221 4 942 105 9 309 948 3 730 123
  8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
  korektach 9 457 221 4 942 105 9 309 948 3 730 123


  10

  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
  WŁASNYM
  II kwartał
  2017 / okres
  01 -04 -2017
  30 -06 -2017
  II
  kwartał
  2016 /
  okres
  01 -04 -2016
  30 -06 -2016
  II kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartały
  2016 / okres
  01 -01 -2016
  30 -06 -2016
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie 82 662
  8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 9 457 221 4 942 105 9 309 948 3 647 461
  8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9 457 221 -4 942 105 -9 309 948 -3 647 461
  9 Wynik netto -86 976 -1 137 711 -234 249 -2 432 355
  a) zysk netto
  b) strata netto 86 976 1 137 711 234 249 2 432 355
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 857 729 5 020 184 1 857 729 5 020 184
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 857 729 5 020 184 1 857 729 5 020 184

  6. W YBRANE JEDNOSTKOWE D ANE FINANSOWE

  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  AKTYWA
  A Aktywa trwałe 2 356 127 2 275 996 2 074 433
  I Wartości niematerialne i prawne
  II Rzeczowe aktywa trwałe 139 033 169 936 154 623
  III Należności długoterminowe
  IV Inwestycje długoterminowe 981 640 971 640 971 640
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 235 454 1 134 420 948 170
  B Aktywa obrotowe 271 542 524 268 795 297
  I Zapasy 14 207 201 730 257 773
  II Należności krótkoterminowe 133 684 308 821 523 657
  III Inwestycje krótkoterminowe 111 690 9 460 1 913
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 962 4 257 11 954
  C Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez
  wynik finansowy 1 491 871 2 023 627 3 101 910
  A k t y w a r a z e m 4 119 540 4 823 891 5 971 641
  PASYWA
  A Kapitał (fundusz) własny 3 782 271 4 120 741 5 020 184
  I Kapitał (fundusz)podstawowy 11 100 000 11 100 000 11 100 000
  II Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
  III Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)
  IV Kapitał zapasowy
  V Kapitał z aktualizacji wyceny
  VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 979 259 -3 647 461 -3 647 461
  VIII Zysk (strata) netto -338 470 -3 331 798 -2 432 355
  IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)


  11

  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 337 269 703 151 951 457
  I Zobowiązania długoterminowe 32 339 53 145 14 182
  II Zobowiązania krótkoterminowe 304 930 650 006 937 275
  P a s y w a r a z e m 4 119 540 4 823 891 5 971 641


  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  II kwartał
  2017 / okres
  01 -04 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartał
  2016 / okres
  01 -04 -2016
  30 -06 -2016
  II kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartały 2016 /
  okres 01 -01 -
  2016 30 -06 -
  2016
  A
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 50 550 189 896 118 950 480 616
  - od jednostek powiązanych 45 000 46 500 90 000 136 500
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 45 000 45 036 90 000 148 986
  II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 550 144 860 28 950 331 630
  B
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
  tym: 5 205 144 377 27 605 333 551
  - jednostkom powiązanym 0 2 222 0 14 283
  I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 13 930
  II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 205 144 377 27 605 319 621
  C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 45 345 45 520 91 345 147 065
  D Koszty sprzedaży 8 873 8 921 15 175 16 427
  E Koszty ogólnego zarządu 47 697 50 119 86 411 112 352
  F Zysk (strata) ze sprzedaży -11 226 -13 521 -10 241 18 286
  G Pozostałe przychody operacyjne 114 116 0 114 326 1 316
  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
  II Dotacje 0 0 0 0
  III Inne przychody operacyjne 114 116 0 114 326 1 316
  H Pozostałe koszty operacyjne 3 941 45 399 5 952 53 246
  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 45 399 0 45 399
  III Inne koszty operacyjne 3 941 0 5 952 7 846
  I Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98 949 -58 920 98 133 -33 644
  J Przychody finansowe 0 0 5 0
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
  - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
  II Odsetki, w tym: 0 0 5 0
  - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
  III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
  V Inne 0 0 0 0
  K Koszty finansowe 357 502 1 331 375 537 642 2 944 608
  I Odsetki w tym: 2 998 1 985 5 886 5 179
  - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
  II Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  III Aktualizacja wartości inwestycji 354 504 1 329 390 531 756 2 939 429


  12


  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  II kwartał
  2017 / okres
  01 -04 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartał
  2016 / okres
  01 -04 -2016
  30 -06 -2016
  II kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartały 2016 /
  okres 01 -01 -
  2016 30 -06 -
  2016
  IV Inne 0 0 0 0
  L Zysk (strata) z działalności gospodarczej -258 552 -1 390 295 -439 504 -2 978 252
  M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
  I Zyski nadzwyczajne
  II Straty nadzwyczajne
  N Zysk (strata) brutto -258 552 -1 390 295 -439 504 -2 978 252
  O Podatek dochodowy 0 0 0 0
  P
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty) -67 356 -252 584 -101 034 -545 897
  R Zysk (strata) netto -191 196 -1 137 711 -338 470 -2 432 355

  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH
  II kwartał
  2017 / okres
  01 -04 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartał
  2016 / okres
  01 -04 -2016
  30 -06 -2016
  II kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartały
  2016 / okres
  01 -01 -2016
  30 -06 -2016
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej
  I Zysk (strata) brutto -258 552 -1 390 295 -439 504 -2 978 252
  II Korekty razem 391 686 1 404 119 580 859 3 980 537
  1 Amortyzacja 14 770 14 319 33 342 28 638
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 998 1 985 5 881 5 179
  4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
  5 Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0
  6 Zmiana stanu zapasów 1 523 142 390 187 523 182 390
  7 Zmiana stanu należności 78 884 -114 933 175 137 792 618
  8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i kredytów -66 469 28 703 -345 075 41 434
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 476 2 265 -7 705 -9 151
  10 Inne korekty z działalności operacyjnej 354 504 1 329 390 531 756 2 939 429
  Gotówka z działalności operacyjnej 133 133 13 824 141 356 1 002 285
  Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony 0 0 0 0
  III Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I ±II) 133 133 13 824 141 356 1 002 285
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  I Wpływy 0 0 0 0
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne
  3 Z aktywów finansowych 0 0 0 0
  4 Inne wpływy inwestycyjne


  13

  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH
  II kwartał
  2017 / okres
  01 -04 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartał
  2016 / okres
  01 -04 -2016
  30 -06 -2016
  II kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartały
  2016 / okres
  01 -01 -2016
  30 -06 -2016
  II Wydatki 12 439 0 12 439 969 973
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 2 439 0 2 439 0
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne
  3 Na aktywa finansowe 10 000 0 10 000 969 973
  4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone
  udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym
  5 Inne wydatki inwestycyjne
  III Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I - II) -12 439 0 -12 439 -969 973
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej
  I Wpływy 0 0 0 0
  1
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i
  innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
  kapitału

  2 Kredyty i pożyczki
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4 Inne wpływy finansowe
  II Wydatki 120 694 15 565 136 687 32 159
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
  tytułu podziału zysku
  4 Spłaty kredytów i pożyczek
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
  finansowego 7 697 13 580 20 806 26 980
  8 Odsetki 2 998 1 985 5 881 5 179
  9 Inne wydatki finansowe 110 000 110 000
  III Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I - II) -120 694 -15 565 -136 687 -32 159
  D Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III) 0 -1 741 -7 770 153
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
  tym 0 -1 741 -7 770 153
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych
  F Środki pieniężne na początek okresu 1 690 3 654 9 460 1 760
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym 1 690 1 913 1 690 1 913
  - o ograniczonej możliwości dysponowania  14

  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
  WŁASNYM
  II
  kwartał
  2017 /
  okres 01 -
  04 -2017
  30 -06 -2017
  II
  kwartał
  2016 /
  okres
  01 -04 -2016
  30 -06 -2016
  II kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartały
  2016 / okres
  01 -01 -2016
  30 -06 -2016
  I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 973 468 6 157 895 4 120 741 7 452 539
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),
  po korektach 3 973 468 6 157 895 4 120 741 7 452 539
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000
  1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0 0 0
  a) zwiększenie 0
  b) zmniejszenie
  1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000
  2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek
  okresu
  2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec
  okresu 0 0 0 0
  3 Udziały (akcje) własne na początek okresu
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0 0 0
  4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0 82 662
  4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0 0 0 -82 662
  a) zwiększenie 0 0 0
  b) zmniejszenie 82 662
  4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
  okresu 0 0 0 0
  5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
  okresu 0
  5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
  a) zwiększenie 0 0 0
  b) zmniejszenie
  5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
  okresu 0 0 0 0
  6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
  początek okresu
  6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
  rezerwowych 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
  okresu 0 0 0 0
  7 Różnice kursowe z przeliczenia
  8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 126 532 -4 942 105 -6 979 259 -3 730 123


  15

  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
  WŁASNYM
  II
  kwartał
  2017 /
  okres 01 -
  04 -2017
  30 -06 -2017
  II
  kwartał
  2016 /
  okres
  01 -04 -2016
  30 -06 -2016
  II kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -06 -2017
  II kwartały
  2016 / okres
  01 -01 -2016
  30 -06 -2016
  8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
  8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
  korektach 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie 0 0 0
  8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
  8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 7 126 532 4 942 105 6 979 259 3 730 123
  8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
  korektach 7 126 532 4 942 105 6 979 259 3 730 123
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie 82 662
  8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 126 532 4 942 105 6 979 259 3 647 461
  8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 126 532 -4 942 105 -6 979 259 -3 647 461
  9 Wynik netto -191 196 -1 137 711 -338 470 -2 432 355
  a) zysk netto
  b) strata netto 191 196 1 137 711 338 470 2 432 355
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 782 271 5 020 184 3 782 271 5 020 184
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 782 271 5 020 184 3 782 271 5 020 184


  7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTY KA ISTOTNYCH DOKONAŃ LU B NIEPOWODZEŃ
  EMITENTA W OKRESIE , KTÓREGO DOTYCZY RAPO RT , WRAZ Z OPISEM
  NAJWAŻNIEJSZYCH CZYN NIKÓW I ZDARZEŃ , W SZCZEGÓLNOŚCI O NI ETYPOWYM
  CHARAKTERZE , MAJĄCYCH WPŁYW NA OS IĄGNIĘTE WYNIKI

  W I I kwartale 201 7 roku przychody ze sprzedaży w grupie kapitałowej RSY S.A. wyniosły 3.128.666 zł
  Wynik netto z działalności operacyjnej w I I kwartale br. wyniósł 242.726 zł netto, natomiast z
  działalności gospodarczej – 86.976 zł netto.
  Natomiast RSY Sp. z o.o. zajmująca się naprawą silników wysokoprężnych, której 100 % udziałowcem
  jest RSY S.A. zanotowała zysk na poziomie 104.000 zł za dwa pierwsze kwartały bieżącego roku.
  W minionym kwartale nadal kontynuowana była współpraca z naszym partnerem Spółką Akcyjną PESA
  w zakresie dostarczania zes połów napędowych do przeprowadzanych w Bydgoszczy napraw głównych
  autobusów szynowych. RSY Sp. z o.o. regularnie dostarcza do naszego partnera w Bydgoszczy po
  naprawach głównych silnik Mercedes Benz/MTU serii OM460/6H1800.


  16

  Planowane jest również rozpoczęci a w drugiej połowie bieżącego roku bardzo dużego kontraktu z
  PESA Bydgoszcz S.A., dotyczącego napraw całych zespołów napędowych do autobusów szynowych.
  Jeśli do niego dojdzie Spółka poinformuje o tym w komunikacie w kolejnym kwartale.
  Po uzyskaniu Koncesj i Wojskowej została podpisana oficjalna umowa z Wojskowymi Zakładami
  Uzbrojenia w Grudziądzu dotycząca obejmująca swoim zakresem naprawy główne silników
  wysokoprężnych oraz podzespołów silników.
  Spółka Akcyjna prowadząca sprzedaż maszyn rolniczych kontynuu je działalność z tym związaną,
  jednakże z uwagi na brak funkcjonujących prawidło dopłat z Funduszu PROV, przychody uległy z tego
  tytułu znacznemu obniżeniu.
  .

  8. INICJATYWY PODEJMOWAN E W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE
  ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚC I, NASTAWIONE NA WPROWA DZENIE
  ROZWIĄZAŃ INNOWACYJN YCH W PRZEDSIĘBIORST WIE

  Spółka Akcyjna od lipca bieżącego roku została subdealerem reaktywowanej na polskim rynku marki
  uznanego producenta specjalnych samochodów ciężarowych TATRA, wraz z pełnym zaplecz em
  serwisowm oraz gwarancyjnym.
  .
  9. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY RE ALIZACJI PROGNOZ FIN ANSOWYCH

  Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 201 7.

  10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNI ONYCH PRZEZ EMITENTA , W PRZELICZENIU NA PEŁNE
  ETATY

  Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, na dzień 11.08 .201 7 wynosiła 52,55 etatu .

  Zarząd Spółki RSY S.A.

  Szymon Klimaszyk Mariusz Matusik  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:RSY SA
ISIN:PLRSYSA00014
NIP:744-16-67-501
EKD: 45.20 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława
Telefon:+48 89 6482131
www:www.rsy.ilawa.pl
Komentarze o spółce RSY
2020-01-28 04-01-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649