Raport.

RAJDY 4X4 SA (71/2017) Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Rajdy 4x4 S.A. w dniu 14.09.2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Rajdy 4×4 S. A. z siedzibą w Łodzi informuje o zwołaniu na dzień 14 września 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Łodzi . o godz. 10, w siedzibie Spółki przy ul. Sienkiewicza 82/84.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
- treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 14.09.2017 r.
- projekty Uchwał;
- informacja o ogólnej liczbie głosów;
- formularz głosowania przez pełnomocnika;
- wzór pełnomocnictwa.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Rajdy 4×4 SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
Sporządzono w Łodzi, dnia 18 sierpnia 2017 r.
I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA
Zarząd spółki Rajdy 4×4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (?Spółka?), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?), zwołuje na dzień 14 września 2017 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Sienkiewicza 82/84 w Łodzi.
II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zmian składu Rady Nadzorczej.
2) zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany nazwy spółki oraz przedmiotu działalności,
3) podwyższenia kapitału zakładowego spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru,
4) uchylenia uchwały nr 2 WZA z 21.07.2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 29 sierpnia 2017 r. (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dalej:?Dzień Rejestracji?). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien żądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 18 sierpnia 2017 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim pod Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 30 sierpnia 2017 r.).
Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
IV.1. Informacje ogólne
Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:
1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected];
2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem pracy biura Zarządu, tj. w dniu powszednie od godz. 8:00 do godz. 17:00;
3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.rajdy4x4-sa.pl
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie z powyższymi regulacjami. Są one dostępne, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym dokumentami, które mają być przedstawione Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, na stronie internetowej Spółki (www.rajdy4x4-sa.pl).
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt e-mail: [email protected]
IV.2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia.
Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź.
Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres [email protected]
Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być zgłoszone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.
IV.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenia powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przysyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres: ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź.
Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśliw tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również droga elektroniczną, na adres [email protected]
Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Statutowi Spółki oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
IV.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
IV.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika
Zgodnie z art. 412-4122 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:
1) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
2) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
3) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
4) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres: ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź..
Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres [email protected]
Zawiadomienie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS lub innego rejestru (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS lub innego rejestru),
3) imię i nazwisko pełnomocnika,
4) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6) datę udzielenia pełnomocnictwa,
7) wskazanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanowić także dalszych pełnomocników,
9) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.
Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności na obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]ółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.rajdy4x4-sa.pl formularze, które mogą być wykorzystane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.
IV.6. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ani wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
IV.7. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1


  Uchwaa Nr ______ /2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Rajdy 4X4 Spóka Akcyjna z siedzib
  ą w odzi
  z dnia ______ 2017 roku
  w sprawie wyboru Przewodnicz
  ącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  § 1
  Dziaaj
  ąc na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóek handlowy ch Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Rajdy 4x4 Spóka Akcyjna z siedzib
  ą w odzi postanawia wybra ć na
  Przewodnicz
  ącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spóki Pan a
  _________________.
  § 2
  Uchwaa wchodzi w
  życie z chwil ą podj ęcia.  2

  Uchwaa Nr ______ /2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Rajdy 4X4 Spóka Akcyjna z siedzib
  ą w odzi
  z dnia ______ 2017 roku
  w sprawie przyj
  ęcia porz ądku obrad

  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rajdy 4X4 Spóka Ak cyjna z siedzib
  ą w odzi
  postanawia przyj
  ąć porz ądek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejm uj ący:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodnicz
  ącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporz
  ądzenie listy obecno ści.
  4. Stwierdzenie prawidowo
  ści zwoania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ści do
  podejmowania uchwa.
  5. Przyj
  ęcie porz ądku obrad.
  6. Podj
  ęcie uchwa w przedmiocie:
  1) zmian skadu Rady Nadzorczej.
  2) zmian w Statucie Spóki w zakresie zmiany nazwy spó ki oraz przedmiotu
  dziaalno
  ści,
  3) podwy
  ższenia kapitau zakadowego spóki z pozbawieniem d otychczasowych
  akcjonariuszy spóki prawa poboru,
  4) uchylenia uchway nr 2 WZA z 21.07.2017 r. w sprawi e emisji warrantów
  subskrypcyjnych uprawniaj
  ących do obj ęcia akcji spóki w ramach
  warunkowego podwy
  ższenia kapitau zakadowego spóki.
  7. Zamkni
  ęcie Walnego Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwaa wchodzi w
  życie z chwil ą podj ęcia.  3


  Uchwaa Nr ______ /2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Rajdy 4X4 Spóka Akcyjna z siedzib
  ą w odzi
  z dnia ______ 2017 roku
  w sprawie w sprawie powoania czonka Rady Nadzorcz ej
  §1
  Dziaaj
  ąc na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóek handlowy ch oraz Statutu Spóki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rajdy 4X4 Spóka Ak cyjna powouje niniejszym
  Pana/Pani
  ą ____________________________do skadu Rady Nadzorc zej Spóki.
  § 2
  Uchwaa wchodzi w
  życie z chwil ą podj ęcia.
  4
  Uchwaa Nr ______ /2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Rajdy 4X4 Spóka Akcyjna z siedzib
  ą w odzi
  z dnia ______ 2017 roku
  w sprawie w sprawie odwoania czonka Rady Nadzorcz ej
  §1
  Dziaaj
  ąc na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóek handlowy ch oraz Statutu Spóki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rajdy 4X4 Spóka A kcyjna odwouje niniejszym
  Pana/Pani
  ą _______________________________ze skadu Rady Nadz orczej Spóki.
  § 2
  Uchwaa wchodzi w
  życie z chwil ą podj ęcia.


  5
  Uchwaa Nr ______ /2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Rajdy 4X4 Spóka Akcyjna z siedzib
  ą w odzi
  z dnia ______ 2017 roku
  w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spóki

  Dziaaj
  ąc na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spóek hand lowych oraz Statutu Spóki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rajdy 4X4 Spóka Ak cyjna uchwala co nast
  ępuje:

  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza nast
  ępuj ące zmiany do Statutu
  Spóki:
  Paragraf XX Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
  (…)

  Otrzymuje brzmienie:
  (…) § 2
  Upowa
  żnia si ę Rad ę Nadzorcz ą Spóki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spó ki

  § 3
  Uchwaa wchodzi w
  życie z chwil ą podj ęcia.
  6
  Uchwaa Nr ______ /2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Rajdy 4X4 Spóka Akcyjna z siedzib
  ą w odzi
  z dnia ______ 2017 roku
  podwy
  ższenia kapitau zakadowego spóki z pozbawieniem d otychczasowych
  akcjonariuszy spóki prawa poboru

  Dziaaj
  ąc na podstawie art. 430 do 433 Kodeksu spóek handl owych Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Rajdy 4X4 Spóka Akcyjna uchwala co na st
  ępuje:
  §1
  1. Podwy
  ższa si ę kapita zakadowy Spóki o kwot ę nie wy ższ ą ni ż ………. z
  (…………….. zotych) tj. do kwoty nie wy
  ższej ni ż …………. z
  (………………………………………………………………… zotych) poprzez
  emisj
  ę nie wi ęcej ni ż ………… (………………) akcji zwykych na okaziciela serii
  …., o warto
  ści nominalnej …. z (sownie ……. zotych) ka żda akcja (dalej „Akcje
  serii ….”).
  2. Akcje serii … s
  ą akcjami zwykymi na okaziciela.
  3. Obj
  ęcie Akcji serii …. nast ąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spóek
  handlowych w drodze subskrypcji prywatnej, tj. w dr odze zo
  żenia oferty przez
  Spók
  ę i jej przyj ęcia przez oznaczonych adresatów.
  4. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii …. wynosi …… z (…………….. zotych) za
  jedn
  ą Akcj ę serii …...
  5. Akcje serii ….. zostan
  ą pokryte wkadami pieni ęż nymi/niepieni ęż nymi wniesionymi
  przed zarejestrowaniem podwy
  ższenia kapitau zakadowego.
  6. Akcje serii …. b
  ędą uczestniczy ć w dywidendzie pocz ąwszy od wypat z zysku, jaki
  przeznaczony b
  ędzie do podziau za rok obrotowy 2018, to jest od d nia 01 stycznia
  2018 roku.
  7. Umowy obj
  ęcia Akcji serii …… zostan ą zawarte w terminie do dnia ……………
  roku.
  8. Akcje serii …. b
  ędą miay form ę dokumentu.
  9. Podwy
  ższenie kapitau zakadowego zostanie dokonane w gra nicach okre ślonych w
  ust. 1 uchway, w wysoko
  ści odpowiadaj ącej liczbie akcji obj ętych w drodze
  subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu s póek handlowych). Upowa
  żnia


  7
  si
  ę i zobowi ązuje Zarz ąd Spóki do zo żenia przed zgoszeniem podwy ższenia kapitau
  zakadowego do rejestru s
  ądowego, o świadczenia w trybie art. 310 § 2 w zwi ązku z
  art. 431 § 7 Kodeksu spóek handlowych, o wysoko
  ści obj ętego kapitau zakadowego.
  §2
  1. W interesie Spóki pozbawia si
  ę dotychczasowych akcjonariuszy w cao ści prawa poboru.
  2. Przyjmuje si
  ę do wiadomo ści opini ę Zarz ądu dotycz ącą pozbawienia w/w prawa.

  §3
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowa
  żnia si ę Zarz ąd Spóki do:
  a) wskazania osób uprawnionych do obj
  ęcia Akcji serii …., do zawarcia z nimi umów o
  obj
  ęciu Akcji serii …. oraz do podj ęcia dziaa ń niezb ędnych w celu wykonania
  niniejszej uchway,
  b) podj
  ęcia wszelkich innych czynno ści faktycznych i prawnych zwi ązanych z
  podwy
  ższeniem kapitau zakadowego Spóki,
  c) podejmowania uchwa oraz innych dziaa
  ń w sprawie dematerializacji akcji i praw do
  akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Pap ierów Warto
  ściowych S.A. o
  rejestracj
  ę akcji i praw do akcji, 4
  d) podejmowania uchwa oraz innych dziaa
  ń maj ących na celu wprowadzenie akcji do
  obrotu prowadzonego przez Gied
  ę Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. lub
  ubiegania si
  ę o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowany m.

  §4
  Uchwaa wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.
  8
  Uchwaa Nr ______ /2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Rajdy 4X4 Spóka Akcyjna z siedzib
  ą w odzi
  z dnia ______ 2017 roku
  uchylenia uchway Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz y

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rajdy 4X4 Spóka Ak cyjna uchwala co nast
  ępuje:

  §1
  Uchyla si
  ę Uchwa ę nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 l ipca 2017 r.
  w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawnia j
  ących do obj ęcia akcji spóki
  w ramach warunkowego podwy
  ższenia kapitau zakadowego spóki. §2
  Uchwaa wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-06-26 02-06-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649