Raport.

RAFAKO SA (24/2017) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent" lub "Spółka") informuje o podpisaniu z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") Aneksu ("Aneks") do Umowy limitu kredytowego wielocelowego wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa"), o której Emitent informował w RB 24/2014, RB 8/2015, RB 11/2015, RB 43/2015, RB 14/2016 oraz RB 20/2016.
Aneks do Umowy zawiera przede wszystkim następujące zmiany:
A. W ramach limitu Bank udziela Spółce:
1) kredytu w rachunku bieżącym, w walucie PLN:
a) do dnia 30 lipca 2017 roku, do kwoty 100.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto milionów 00/100),
b) od dnia 31 lipca 2017 roku do dnia 30 sierpnia 2017 roku, do kwoty 90.000.000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt milionów 00/100),
c) od dnia 31 sierpnia 2017 roku do dnia 29 września 2017 roku, do kwoty 80.000.000,00 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów 00/100),
d) od dnia 30 września 2017 roku, do kwoty 70.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów 00/100),
na podstawie dyspozycji wykorzystania kredytu, składanej przez Spółkę.
2) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN:
a) do dnia 30 lipca 2017 roku, do kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów 00/100),
b) od dnia 31 lipca 2017 roku do dnia 30 sierpnia 2017 roku, do kwoty 60.000.000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt milionów 00/100),
c) od dnia 31 sierpnia 2017 roku do dnia 29 września 2017 roku, do kwoty 70.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów 00/100),
d) od dnia 30 września 2017 roku, do kwoty 80.000.000,00 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów 00/100)
na podstawie dyspozycji wykorzystania kredytu składanej przez Spółkę, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,
z zastrzeżeniem, że łączna kwota środków wykorzystanych w ramach limitu nie może przekroczyć kwoty 200.000.000 PLN.
B. Aneks określa termin wykorzystania i spłaty Limitu do dnia 30 czerwca 2018 roku.
C. Spółka zobowiązała się również do aktualizacji istniejących oświadczeń o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 k.p.c, poprzez przedłużenie okresu w którym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2023 roku.
D. W przypadku braku uzyskania przez Spółkę planowanej wartości portfela nowych zamówień w postaci kontraktów podpisanych w roku 2017 w wysokości 700.000.000 zł netto, Bank będzie uprawniony do obniżenia kwoty dostępnego kredytu w rachunku bieżącym o wartość procentową równą wartości procentowej nieuzyskanej przez Spółkę kwoty planowanej wartości portfela, w zaokrągleniu do pełnych milionów. Weryfikacja planowanej wartości portfela będzie dokonana w oparciu o oświadczenie Spółki i zestawienie kontraktów dostarczone do Banku do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Rafako SA
ISIN:PLRAFAK00018
NIP:639-000-17-88
EKD: 28.30 produkcja generatorów pary, cystern, pojemników i zbiorników metalowych; 28.21
Adres: ul. Łąkowa 33 47-400 Racibórz
Telefon:+48 32 4101000
www:www.rafako.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce RAFAKO
2020-02-24 23-02-07
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649