Raport.

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (21/2017) Rejestracja przez sąd zmiany statutu i struktury kapitału zakładowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") w związku z otrzymaniem postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 lipca 2017 r., informuje o zarejestrowaniu i wpisaniu w dniu 12 lipca 2017 r. w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez ww. Sąd zmian w statucie i strukturze kapitału zakładowego Emitenta.
Zarejestrowane zmiany statutu dotyczyły zmiany §5 i §8 ust. 2.
Dotychczasowe brzmienie § 5 statutu Spółki było następujące:
"§5
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich,
b) zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
c) zarządzanie portfelem maklerskich instrumentów finansowych,
d) doradztwo inwestycyjne w zakresie maklerskich instrumentów finansowych,
e) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
f) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych.
2. Podjęcie przez Spółkę działalności, o której mowa w ust. 1 pkt a - d Statutu wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, stosownego do zakresu działalności, który Spółka zamierza prowadzić.
3. Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki nie może być wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt b - f Statutu.".
Aktualne brzmienie §5 statutu Spółki jest następujące:
"§5
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich,
2) tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym wprowadzanie ich do obrotu,
3) zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
4) zarządzanie portfelami instrumentów finansowych,
5) doradztwo inwestycyjne w zakresie instrumentów finansowych,
6) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
7) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA,
8) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
9) doradztwo inwestycyjne w odniesieniu do instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 7 i 8,
10) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych,
przy czym określenia użyte w celu określenia przedmiotu działalności Spółki mają znaczenie określone w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
2. Prowadzenie przez Spółkę działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - 6 Statutu wymaga posiadania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, stosownego do zakresu działalności, który Spółka zamierza prowadzić.
3. Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki nie może być wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 6 Statutu.".
Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 2 statutu Spółki było następujące:
"§8
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 60.255.359 (sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, w tym:
1) 19.784.372 (dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje serii A o numerach od 21036792 do 33751106, od 33974419 do 38011106, od 38550355 do 41583723,
2) 18.110.179 (osiemnaście milionów sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii A1-A4 o numerach od 00000001 do 18110179,
3) 997.701 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden) akcji serii A5 o numerach od 18165374 do 19163074,
4) 507.284 (pięćset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) akcje serii A6 o numerach od 19191139 do 19698422,
5) 1.268.210 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 21036791,
6) 17.270.071 (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji serii B o numerach od 00000001 do 17270071,
7) 2.317.542 (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje serii C o numerach od 00000001 do 02317542.".

Aktualne brzmienie §8 ust. 2 jest następujące:
"§8
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 60.255.359 (sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, w tym:
1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164,
2) 1 268 210 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 21036791,
3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791,
4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791,
5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791,
6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791,
7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791,
8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791,
9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791,
10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791,
11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791,
12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106,
13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418,
14) 2 496 688 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 38011106,
15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354,
16) 1 193 369 akcji serii A21 o numerach od 40390355 do 41583723.
17) 17 270 071 akcji serii B o numerach od 00000001 do 17270071,
18) 2 317 542 akcje serii C o numerach od 00000001 do 02317542.".
Quercus TFI S.A. załącza tekst jednolity statutu Emitenta, uwzględniający przedmiotowe zmiany.
Zmiana struktury kapitału zakładowego Emitenta polega na:
- połączeniu dotychczasowych akcji serii A1-A4, A5 i A6 w jedną serię A1-A6,
- podziale dotychczasowych akcji serii A, na akcje serii A8, serii A9, serii A10, serii A11, serii A12, serii A13, serii A14, serii A15, serii A16, serii A17, serii A18, serii A19, serii A20, serii A21.
Podstawa prawna:
- §38 ust. 1 pkt 2 ppkt b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- § 5 ust. 1 pkt 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  tekst jednolity statutu Quercus TFI S.A. uwzględniający : zmiany statutu z dnia 10 stycznia 2008 r., zmiany statutu z dnia 9 maja 2008 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 16 czerwca 2008 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2009 r., zmiany statutu z dnia 30 kwietnia 2010 r., zmiany statutu z dnia 29 czerwca 2010 r., dookreślenie wyso kości kapitału zakładowego z dnia 9 września 2010 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2011 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2012 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2013 r., zmiany statutu z dnia 3 września 2014 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2015 r., zmiany statutu z dnia 2 września 2015 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmiany statutu z dnia 25 października 2016 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  Strona 1 z 6
  S T A T U T
  S P Ó Ł K I A K C Y J N E J
  /tekst jednolity/
  niniejszy tekst jednolity statutu został sporządzony przez Zarząd Spółki
  w celu złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym , zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
  o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186, z późn. zm.)

  §1. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  Firma Spółki -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  1. Spółka działa pod firmą: „Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna”. -----------------
  2. Spółka może uż ywać firmy w skróconym brzmieniu: „Quercus TFI Spółka Akcyjna”. ---------------------------
  3. Spółka może używać w obrocie skrótów: „Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” oraz
  „Quercus TFI S.A.”. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------
  §2. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  Siedziba Spółki -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -------------------------------- -------------------------------- --------------
  §3. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  Obszar działalności -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -------------------------------- --------------------------
  §4. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  Oddziały, udział w Spółkach -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  Spółka może tworzyć oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. Spółka może
  występować jako wspólnik bądź akc jonariusz w innych spółkach, tak w kraju, jak i za granicą. ----------------------
  §5. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  Przedmiot działalności -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  1) tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym
  pośrednictwo w zbywaniu i odkup ywaniu jednostek uczestnictwa oraz reprezentowanie ich wobec osób
  trzecich, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  2) tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych
  zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jedno stek
  uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym
  wprowadzanie ich do obrotu, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  3) zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, -------------------------------- ----------------------
  4) zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, -------------------------------- --------------------------------
  5) doradztwo inwest ycyjne w zakresie instrumentów finansowych, -------------------------------- -----------------
  6) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ---------------------
  7) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych
  utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy
  zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, ---
  8) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy
  inwestycyjnyc h otwartych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, ---------------
  9) doradztwo inwestycyjne w odniesieniu do instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 7 i 8, -----
  10) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, -------------------------------- -----------------------
  przy czym określenia użyte w celu określenia przedmiotu działalności Spółki mają znaczenie określone w
  ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
  inwestycyjnymi. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  2. Prowadzenie przez Spółkę działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – 6 Statutu wymaga posiadania
  zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, stosownego do zakresu działalności, który Spółka zamierza
  prowadzić. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  3. Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki nie może być wykonywanie czynno ści, o których mowa w
  ust. 1 pkt 2 – 6 Statutu. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------
  §6. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  Czas trwania Spółki -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  §7. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  Kapitał -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.025.535,90 zł (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy pięćset
  trzydzieści pięć złotych i dzi ewięćdziesiąt groszy). -------------------------------- -------------------------------- ------


  tekst jednolity statutu Quercus TFI S.A. uwzględniający : zmiany statutu z dnia 10 stycznia 2008 r., zmiany statutu z dnia 9 maja 2008 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 16 czerwca 2008 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2009 r., zmiany statutu z dnia 30 kwietnia 2010 r., zmiany statutu z dnia 29 czerwca 2010 r., dookreślenie wyso kości kapitału zakładowego z dnia 9 września 2010 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2011 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2012 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2013 r., zmiany statutu z dnia 3 września 2014 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2015 r., zmiany statutu z dnia 2 września 2015 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmiany statutu z dnia 25 października 2016 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  Strona 2 z 6
  2. Założyciele przed zarejestrowaniem Spółki opłacili gotówką w całości początkowy kapitał zakładowy w
  wysokości 4.270.000,00 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) złotych, obejmując akcje imienne
  serii A. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  §8. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  Akcje -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
  1. Warto ść nominalna akcji Spółki wynosi 10 (dziesięć) groszy. -------------------------------- -------------------------
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 60.255.359 (sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt pięć
  tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, w tym: -------------------------------- -------------------------------- ------
  1) 19 615 164 akcje serii A1 -A6 o numerach od 00000001 do 19615164, -------------------------------- ---------
  2) 1 268 210 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 21036791, -------------------------------- ----------------
  3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791, -------------------------------- ------------------
  4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791, -------------------------------- ----------------
  5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 230167 92 do 24216791, -------------------------------- --------------
  6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791, -------------------------------- --------------
  7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791, -------------------------------- --------------
  8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791, -------------------------------- -----------------
  9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27 306791, -------------------------------- -----------------
  10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791, -------------------------------- --------------
  11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791, -------------------------------- --------------
  12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106, -------------------------------- -----------------
  13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418 , -------------------------------- --------------
  14) 2 496 688 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 38011106, -------------------------------- --------------
  15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354, -------------------------------- --------------
  16) 1 193 369 akcji serii A21 o numerach od 40390355 do 41583723 , -------------------------------- --------------
  17) 17 270 071 akcji serii B o numerach od 00000001 do 17270071, -------------------------------- ----------------
  18) 2 317 542 akcje serii C o numerach od 00000001 do 02317542. -------------------------------- -----------------
  3. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela, z tym że akcje danej
  serii z chwilą ich dematerializacji stają się akcjami na okaziciela i nie mogą być wówczas z amienione na
  akcje imienne . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  4. Każda akcja daje równe uprawnienia, jest niepodzielna i uprawnia do oddania 1 (jednego) głosu na Walnym
  Zgromadzeniu. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  5. Zarząd prowadzi księgę akcji imiennych (Księgę Akcyjną), do której wpisuje, oprócz informacji
  przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, informacje o sporządzonych i wydanych
  dokumentach akcji imiennych (odcinkach zbiorowych akcji) oraz przeznaczeniu akcji do dematerializacji. --
  §9. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  Organy Spółki -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  Organami Spółki są: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  a) Zarząd, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  b) Rada Nadzorcza, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  c) Walne Zgromadzenie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
  §10. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Zarząd -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Pierwszego
  Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesa / Wiceprezesów Zarządu lub Członka / Członków Zarządu. -----------
  2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) la ta. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej
  kadencji. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------- ---
  4. Funkcje członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie . -------------------------------- -------------------------------
  5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Zarząd, z zastrzeżeniem po stanowień § 19 pkt c. ---------------------
  6. Rada Nadzorcza uchwala Politykę Wynagradzania członków Zarządu, z tym że Rada Nadzorcza uwzględnia
  decyzje Walnego Zgromadzenia w Polityce Wynagradzania. -------------------------------- --------------------------
  §11. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Reprezentacja Spółki -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie
  albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -------------------------------- --------------------------------
  2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada
  Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Sposób reprezentowania Spółki
  przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej lub odpowiednia uchwała Rady Nadzorczej. ----


  tekst jednolity statutu Quercus TFI S.A. uwzględniający : zmiany statutu z dnia 10 stycznia 2008 r., zmiany statutu z dnia 9 maja 2008 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 16 czerwca 2008 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2009 r., zmiany statutu z dnia 30 kwietnia 2010 r., zmiany statutu z dnia 29 czerwca 2010 r., dookreślenie wyso kości kapitału zakładowego z dnia 9 września 2010 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2011 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2012 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2013 r., zmiany statutu z dnia 3 września 2014 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2015 r., zmiany statutu z dnia 2 września 2015 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmiany statutu z dnia 25 października 2016 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  Strona 3 z 6
  3. Transakcje z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną
  Spółk i lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem, wymagają
  zasięgnięcia opinii Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  §12. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Organizacja Zarządu -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  1. Organizację prac Zarządu i tryb jego funkcjonowania określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarz ąd
  większością co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) głosów. -------------------------------- -------------------------------- --
  2. Prezes Zarządu kieruje działaniami Zarządu, organizuje jego pracę i przewodniczy posiedzeniom Zarządu,
  zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zarządu. -------------------------------- ------------------------------
  3. Jeżeli Prezes Zarządu jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków lub nie został
  powołany, wówczas za wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu czasowo odpowiedzialny jest Pierwszy
  Wiceprezes Zarządu lub, w przypadku gdy również on jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich
  obowiązków lub nie został powołany, inny członek Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w
  Regulaminie Zarządu. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
  4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wybranym przez Zarząd. ---------
  §13. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Uchwały Zarządu -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględn ą większością głosów. -------------------------------- ------------------------
  2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -------------------------------- -----------------------
  3. Uchwały Zarządu mogą być ważnie podjęte, bez względu na liczbę obecnych członków Zarządu, jeżeli
  wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -------------------------------- ----
  4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowo) lub przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne jeżeli wszyscy
  członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwał y. -------------------------------- --------------
  5. Zasady podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 4 określa Regulamin Zarządu. -----------------------
  §14. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Kompetencje Zarządu -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, należą do kompetencji Zarządu. -------
  §15. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Rada Nadzorcza -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  oraz Wiceprzewodniczącego / Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej
  lub Członka / Członków Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na
  okres wspólnej kadencji. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------
  3. Członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----------------------
  4. Funkcje członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z tym że Walne Zgromadzenie może
  upoważnić Radę Nadzorczą do dokonania wyboru członków pełniących poszczególne funkcje. ----------------
  §16. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Organizacja Rady Nadzorczej -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------
  1. Organizację prac Rady Nadzorczej i tryb jej funkcjonowania określa Regulamin Rady Nadzorczej
  uchwalany przez nią większością co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) głosów. -------------------------------- --------
  2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje działaniami Rady Nadzorczej, organizuje jej pracę i
  przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rady
  Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków lub
  nie został powołany, wówczas za wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej czasowo
  odpowiedzialny jest inny członek Rady Nadzorczej, zgodnie z za sadami określonymi w Regulaminie Rady
  Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wybranym przez Radę
  Nadzorczą. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  §17. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Uchwały Rady Nadzorczej -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
  1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -------------------------------- -------------
  2. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego. -------------------------------- ------------
  3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być ważnie podjęte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa
  członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. -------------------------------- --------------


  tekst jednolity statutu Quercus TFI S.A. uwzględniający : zmiany statutu z dnia 10 stycznia 2008 r., zmiany statutu z dnia 9 maja 2008 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 16 czerwca 2008 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2009 r., zmiany statutu z dnia 30 kwietnia 2010 r., zmiany statutu z dnia 29 czerwca 2010 r., dookreślenie wyso kości kapitału zakładowego z dnia 9 września 2010 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2011 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2012 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2013 r., zmiany statutu z dnia 3 września 2014 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2015 r., zmiany statutu z dnia 2 września 2015 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmiany statutu z dnia 25 października 2016 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  Strona 4 z 6
  4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za
  pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
  wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -------------------------------- ---------------
  5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowo) lub przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne jeżeli
  wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchw ały. ------------------------
  6. Możliwość podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów
  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zawieszania w czynnościach członków
  Zarządu. Zasady podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 o kreśla Regulamin Rady
  Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  §18. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Wynagrodzenie Rady Nadzorczej -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  1. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady
  Nadzorczej lub jej komitetów w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. --------------------------------
  2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej
  lub jej komitetów, w maksymalnej wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, chyba że otrzymują
  wynagrodzenie uwzględniające zwrot tych kosztów. -------------------------------- -------------------------------- -----
  3. Walne Zgromadzeni e uchwala Politykę Wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----------------------------
  §19. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Dodatkowe kompetencje Rady Nadzorczej -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach Kodeksu
  spółek handlowych oraz innych postanowieniach niniejs zego Statutu, należy: -------------------------------- -----------
  a) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania
  finansowego Spółki, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------
  b) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdań finansowych
  funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, o ile statuty funduszy inwestycyjnych tak stanowią, --
  c) przyjmowanie zasad i warunków programów motywacyjnych dla personelu Spółki, w tym członków
  Zarządu, realizowanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych, w tym określanie kr ęgu osób
  uprawnionych do uczestnictwa w danym programie oraz warunków finansowych realizacji danego
  programu, z wyłączeniem podejmowania decyzji o wprowadzeniu danego programu oraz ustalania
  indywidualnych warunków finansowych dla uczestników programu inny ch niż członkowie Zarządu, które to
  decyzje i ustalenia są zastrzeżone do kompetencji Zarządu. -------------------------------- ----------------------------
  §20. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Walne Zgromadzenie -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i działa według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych
  oraz w niniejszym Statucie jako Zwycz ajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. ---------------------------
  2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  najbliższego Walnego Zg romadzenia. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  §21. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Organizacja Walnego Zgromadzenia -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu i przeprowadza wybór
  Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego
  Zgromadzenia, otwiera je Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej. --------------
  2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -------------------------------- -------------------------------- ---
  §22. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Uchwały Walnego Zgromadzenia -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek
  han dlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -------------------------------- -----------------------------
  2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy
  Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -------------------------------- ---------
  3. Jeśli bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje straty przekraczające sumę kapitału zapasowego, kapitałów
  rezerwowych i 1/3 kapitału zakładowego, wówczas uchwała o rozwiązaniu Spółki podjęta na podstawie
  art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) oddany ch głosów, w
  obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ---------------------------
  §23. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Dodatkowe kompetencje Walnego Zgromadzenia -------------------------------- -------------------------------- -------------
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach
  Kodeksu spółek handlowych oraz innych postanowieniach niniejszego Statutu, należy określenie dnia, według


  tekst jednolity statutu Quercus TFI S.A. uwzględniający : zmiany statutu z dnia 10 stycznia 2008 r., zmiany statutu z dnia 9 maja 2008 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 16 czerwca 2008 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2009 r., zmiany statutu z dnia 30 kwietnia 2010 r., zmiany statutu z dnia 29 czerwca 2010 r., dookreślenie wyso kości kapitału zakładowego z dnia 9 września 2010 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2011 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2012 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2013 r., zmiany statutu z dnia 3 września 2014 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2015 r., zmiany statutu z dnia 2 września 2015 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmiany statutu z dnia 25 października 2016 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  Strona 5 z 6
  którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), z
  zastrzeżeniem, że w okresie gdy Spółka jest spółką publicz ną, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, do
  kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również określenie terminu wypłaty dywidendy . -----------------------
  §24. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Umorzenie akcji -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  Akcje mogą być umarzane zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- ---------------
  §25. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Ograniczenia zbywania i ro zporządzania akcjami -------------------------------- -------------------------------- --------------
  1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. -------------------------------- -----------------------
  2. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji udziela Zarząd Spółki, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. W pierwszej kolejności Założycielom, a w następnej kolejności pozostałym akcjonariuszom, posiadającym
  akcje imienne serii A lub B przysługuje prawo pierwokupu zbywanych akcji imiennych, proporcjonalnie do
  liczby akcji posiadanych przez osoby korzystające z prawa pierwokupu, zarówno w przypadku udzielenia
  przez Spółkę zgody na zbycie akcji, jak i w przypadku odmowy udzielenia takiej zgody . ------------------------
  4. Tryb odmowy przez Spółkę udzielenia zgody na zbycie akcji jest następujący: -------------------------------- ----
  a) Spółka podejmuje decyzję o odmowie udzielenia zgody na zbycie akcji w terminie nie dłuższym niż
  dwa tygo dnie od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji i niezwłocznie informuje o tym
  akcjonariusza, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------
  b) po podjęciu decyzji o odmowie udzielenia zgody na zbycie akcji, w terminie nie dłuższym niż dwa
  miesiące od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesien ia akcji, Spółka wskazuje nabywcę akcji, --------
  c) wynagrodzenie za zbywane akcje wynosi pięciokrotność zysku netto za poprzedni rok obrotowy
  przypadającego na jedną akcję, z tym że nie może być niższe od wartości przypadających na akcję
  aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o
  kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, -------------------------------- ---------------------------
  d) zapłata za zbywane akcje powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od wskazania
  nabywcy akcji. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------
  5. Zastawnik lub użytkown ik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, z zastrzeżeniem, że Zarząd może
  udzielić zgody na wykonywanie prawa głosu przez określonego zastawnika lub użytkownika. -----------------
  §26. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Zaliczki na poczet dywidendy -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------
  Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet p rzewidywanej dywidendy na koniec roku
  obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady
  Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  §27. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Kapitał -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  Na kapitały Spółki składają się: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitały rezer wowe, o ile zostały
  utworzone. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  §28. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Kapitał zapasowy -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy,
  dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał ten może być również
  zasilany środkami pochodzącymi z innych źródeł. -------------------------------- -------------------------------- -------------
  §29. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Kapitał rezerwowy -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  Kapitały rezerwowe mogą być tworzone niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku za dany
  rok obrotowy, w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie . Kapitały te mogą być również zasilane
  środkami pochodzącymi z innych źródeł. -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  §30. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Kapitał docelowy i emisja akcji -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----
  1. Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 126.000 (sto dwadzieścia sześć
  tysięcy) złotych, w terminie do dnia 31 (t rzydziestego pierwszego) grudnia 2010 (dwa tysiące dziesiątego)
  roku (kapitał docelowy). -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  2. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie w ramach subskrypcji zamkniętej lub
  subskrypcji prywatnej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
  3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może p ozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, w
  przypadku emisji akcji w ramach kapitału docelowego. -------------------------------- -------------------------------- -
  4. Zarząd może podjąć decyzję o emisji warrantów subskrypcyjnych. -------------------------------- -------------------
  5. Niezależnie od powyższych postanowień, Walne Zgromadzenie może w każdym czasi e zadecydować o
  emisji nowych akcji, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w niniejszym Statucie. Dotychczasowym


  tekst jednolity statutu Quercus TFI S.A. uwzględniający : zmiany statutu z dnia 10 stycznia 2008 r., zmiany statutu z dnia 9 maja 2008 r., dookreślenie wysokości kapitału zakładowego z dnia 16 czerwca 2008 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2009 r., zmiany statutu z dnia 30 kwietnia 2010 r., zmiany statutu z dnia 29 czerwca 2010 r., dookreślenie wyso kości kapitału zakładowego z dnia 9 września 2010 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2011 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2012 r., zmiany statutu z dnia 25 kwietnia 2013 r., zmiany statutu z dnia 3 września 2014 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2015 r., zmiany statutu z dnia 2 września 2015 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmiany statutu z dnia 25 października 2016 r., zmiany statutu z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  Strona 6 z 6
  akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych
  akcji. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  §31. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Założyciele -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  Założyciel ami Spółki są: Sebastian Buczek, Jakub Głowacki, Artur Paderewski i Piotr Płuska. ----------------------
  §32. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  Rok obrotowy -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ISIN:PLQRCUS00012
NIP:1080003520
EKD: 66.30 działalność związania z zarządzaniem funduszami
Adres: ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa
Telefon:+48 22 2053000
www:www.quercustfi.pl
Kalendarium raportów
2019-08-09Raport półroczny
2019-10-18Raport za III kwartał
2019-08-09Raport półroczny
2019-10-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce QUERCUS TOWARZYSTW...
2019-07-18 21-07-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649