Raport.

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (58/2017) Emisja obligacji podporządkowanych

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjna (PZU), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. PZU wyemitował obligacje podporządkowane (Obligacje) o następujących parametrach:
1. łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 2.250.000.000 PLN;
2. wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000 PLN;
3. cena emisyjna Obligacji była równa ich wartości nominalnej;
4. dzień wykupu obligacji przypada w dniu 29 lipca 2027 r.;
5. obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży wynoszącej 1,80%;
6. dni płatności odsetek przypadają 29 stycznia 2018 r., 29 lipca 2018 r., 29 stycznia 2019 r., 29 lipca 2019 r., 29 stycznia 2020 r., 29 lipca 2020 r., 29 stycznia 2021 r., 29 lipca 2021 r., 29 stycznia 2022 r., 29 lipca 2022 r., 29 stycznia 2023 r., 29 lipca 2023 r., 29 stycznia 2024 r., 29 lipca 2024 r., 29 stycznia 2025 r., 29 lipca 2025 r., 29 stycznia 2026 r., 29 lipca 2026 r. 29 stycznia 2027 r. oraz 29 lipca 2027 r.;
7. PZU SA przysługuje możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji, który może nastąpić w dniu 29 lipca 2022 r.;
8. obligacje nie są zabezpieczone;

9. obligacje nie mają formy dokumentu i są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
10. PZU będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz
11. wpływy z emisji Obligacji zostały zaliczone do środków własnych kategorii 2 PZU zgodnie z art. 245 i n. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz z art. 72 i n. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-02-22 04-02-17
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649