Raport.

PELION SA (54/2017) Uchwały podjęte przez NWZ Pelion S.A. w dniu 11 lipca 2017 r.

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi przedstawia treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11 lipca 2017 roku w Łodzi.
Uchwała nr 1
"§ 1.
Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 791 ze zmianami) ("Ustawa"), w związku z żądaniem wszystkich akcjonariuszy Spółki, to jest Spółki Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji Spółka z o.o., Pana Jacka Szwajcowskiego i Pana Zbigniewa Molendy, zgłoszonym w dniu 14 czerwca 2017 r.
w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION" Spółka akcyjna
z siedzibą w Łodzi, postanawia:
1. znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), w tym dopuszczonych
i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), to jest:
a) 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023),
b) 350.000 ( trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023),
c) 1.250.000 (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C (kod PLMEDCS00023),
d) 23.300 (dwudziestu trzech tysięcy trzystu) akcji imiennych serii F o numerze PLMEDCS00023,
e) 9.372.414 (dziewięciu milionów trzystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu czternastu) akcji zwykłych na okaziciela (kod PLMEDCS00015) - poprzez przywrócenie im formy dokumentu.
2. powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji); ponadto, upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez KDPW kodem PLMEDCS00015 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela Spółki oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLMEDCS00015 z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu, a oraz wycofanie z obrotu akcji na okaziciela oznaczonych przez KDPW kodem PLMEDCS00015 na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 18.145.714 ważnych głosów z 11.145.714 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym 18.145.714 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 2:
"§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie wszystkich akcjonariuszy Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 8 Ustawy pokryje Spółka.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 18.145.714 ważnych głosów z 11.145.714 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, w tym 18.145.714 głosów za, przy braku głosów przeciw
i głosów wstrzymujących się.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce PELION
2020-02-25 22-02-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649