Raport.

PREMIUM FUND SA (9/2017) Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 7 września 2017 roku w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), działając jako Prezes Zarządu Spółki IWN Spółka Akcyjna ( "IWN S.A.") z siedzibą w Warszawie (03-903) przy ul. Estońskiej 8/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575824, REGON: 362522666, NIP: 1132895425, zawiadamiam że w wyniku zbycia akcji spółki Premium Fund S.A. ("Spółka") notowanej w alternatywnym systemie obrotu New Connect w dniu 4.09.2017 r. zmianie uległo zaangażowanie IWN w akcje Spółki.
Przed transakcją, IWN posiadał 2.495.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki, które stanowiły 76,29% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 76,29% głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 76,29% % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu transakcji zbycia akcji IWN posiada 2.415.000 (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy akcji Spółki, które stanowią 73,84%% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 73,84 %głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowią 73,84 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne od IWN S.A., które posiadałyby akcje Spółki.
IWN nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Premium Fund SA
ISIN:PLSMOKS00015
NIP:524-25-25-571
EKD: 12.00 produkcja wyrobów tytoniowych
Adres: ul. Chmielna 132/134 00-805 Warszawa
Telefon:+48 22 4895297
www:premiumfund.pl
Komentarze o spółce PREMIUM FUND
2019-05-24 17-05-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649