Raport.

PBG SA (46/2017) Otrzymanie Zawiadomienia w związku z art. 69 ust. 1 w związku z art. 69b i w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz art. 87 ust. 5 Ustawy o Ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki PBG S.A. (dalej "PBG", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 24 sierpnia 2017 roku Zawiadomienia sporządzonego w związku z art. 69 ust. 1 w związku z art. 69b i w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz art. 87 ust. 5 Ustawy o Ofercie, w zakresie znacznych pakietów akcji:
1) składający Zawiadomienie:
VTT Fund Limited (dalej: "VTT") oraz Vega Select Opportunities Fund Limited (dalej: "Vega"), (dalej łącznie jako "Zawiadamiający");
2) zakres Zawiadomienia:
a. zbycie przez VTT w dniu 18 sierpnia 2017 roku, poza rynkiem regulowanym, 11.686.315 akcji serii H, stanowiących 1,45% w kapitale i ogólnej liczbie głosów;
3) Informacja o liczbie akcji posiadanych, udziale procentowym w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po transakcji wskazanej w punkcie 2) niniejszego raportu wg stanu na dzień 18 sierpnia 2017 roku:
a. VTT bezpośrednio posiadał 31.661.321 akcji, stanowiących 3,94% w kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów (spadek poniżej 5%);
b. Vega było uprawnione do wykonywania głosów z 11.832.189 akcji serii H stanowiących 1,47% w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów;
c. VTT i Vega razem mogą wykonywać prawa głosu z 43.493.510 akcji, stanowiących 5,41% w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu i tyle samo w kapitale zakładowym.
Pełen tekst Zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
O zawiadomieniu wcześniej składanym przez Zawiadamiającego Spółka informowała raportem bieżącym numer 49/2016 z dnia 19 listopada 2016 roku, raportem bieżącym 42/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku oraz raportem bieżącym 44/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PBG SA
ISIN:PLPBG0000029
NIP:777-21-94-746
EKD: 45.21 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: Wysogotowo, ul. Skórzewska 35 62-081 Przeźmierowo
Telefon:+48 61 6651700
www:www.pbg-sa.pl
gpwlink:pbg.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce PBG
2019-04-20 14-04-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649