Raport.

OEX SA (32/2017) Rejestracja zmiany w Statucie OEX S.A.

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 8 sierpnia br. Spółce doręczono postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: "sąd rejestrowy"), na podstawie którego w dniu 21 lipca 2017 r. zarejestrowano zmianę w Statucie Spółki (uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2017 r.), z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych poniżej.
Zarząd Spółki informuje, iż sąd rejestrowy wpisując ww. zmianę w rejestrze przedsiębiorców KRS na podstawie wniosku Spółki, pominął punkt dotyczący wykreślenia przedmiotu działalności - kod PKD 47.42.Z "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach". Brak wykreślenia wskazanego przedmiotu działalności spowodowany jest oczywistą omyłką sądu rejestrowego, Spółka niezwłocznie złoży do sądu rejestrowego dodatkowy wniosek o sprostowanie ww. omyłki.
Zarząd Spółki przedstawia poniżej zestawienie dotychczas obowiązujących postanowień Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki oraz postanowień Statutu uwzględniających wprowadzoną zmianę (w kształcie uchwalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2017 r.):
Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu Spółki:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
2. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),
3. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),
4. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),
5. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),
6. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
7. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
8. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
9. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
10. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),
11. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z),
12. Handel energią elektryczną (35.14.Z)."
Dokonana zmiana § 4 Statutu Spółki:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
2. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
3. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
5. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
6. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
7. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
8. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:OEX SA
ISIN:PLTELL000023
NIP:779-15-80-574
EKD: 61.90 działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Adres: ul. Franciszka Klimczaka 1 02-797 Warszawa
Telefon:+48 22 3956133
www:www.oex.pl
gpwlink:oex.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-10Raport roczny
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-04-10Raport roczny
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
Komentarze o spółce OEX
2019-03-24 04-03-54
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649