Raport.

NOTORIA SERWIS SA (5/2017) udzielenie pełnomocnictw do wykonywania prawa głosu na ZWZ

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Notoria Serwis S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trzybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Artura Sieranta o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 - tekst jednolity, ze zm.; dalej: "Ustawa") zawiadamiam, że w wyniku udzielonych mi pięciu pełnomocnictw do wykonywania prawa głosu na ZWZ Notoria Serwis S.A. ("Spółka"), które odbyło się 30 czerwca 2017 r. przekroczyłem 33% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Pełnomocnictwa obejmowały 123.346 akcji zwykłych na okaziciela zapewniających 123.346 głosów. Cztery udzielone pełnomocnictwa zawierały instrukcje co do sposobu głosowania w przedmiocie uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, jedno upoważniało Pełnomocnika do głosowania według jego własnego uznania.
Podczas Zgromadzenia wykonywałem łącznie prawo głosu z 381.957 akcji zapewniających 381.957 głosów co stanowi 33,21% kapitału i ogólnej liczby głosów.
Przed dniem 28 czerwca 2017 roku (otrzymanie pierwszego pełnomocnictwa), oraz po dniu 30 czerwca 2017 (zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wygaśnięcie wszystkich pełnomocnictw) posiadałem:
- bezpośrednio 168.387 akcji Spółki zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 14,64% udziału w kapitale oraz ogólnej liczbie głosów,
- łącznie wraz z żoną oraz pośrednio przez Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach - 267.945 akcji Spółki zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 23,30% udziału w kapitale oraz ogólnej liczbie głosów."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-05-29 03-05-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649