Raport.

NORTH COAST SA (14/2017) Zmiana umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej

Zarząd Spółki NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 29 maja 2017 r. dotyczącego zawarcia przez Emitenta, jako sprzedającego, ze spółką Perfect Home Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ("Kupujący") umowy sprzedaży 100 % udziałów w spółce zależnej od Emitenta - Habitat Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ("Habitat Investments"), dalej zwanej Umową, informuje o zawarciu z Kupującym aneksu do Umowy, którego głównym celem było przedłużenie terminu płatności ceny za udziały Habitat Investments.
30 czerwca 2017 r. Emitent zawarł z Kupującym aneks do Umowy, na mocy którego:
1) strony przedłużyły termin płatności pełnej ceny sprzedaży za udziały w Habitat Investments z pierwotnego terminu 30 czerwca 2017 r. do dnia 7 lipca 2017 r.,
2) strony zwiększyły kwotę uiszczonego już zadatku w kwocie 850.000 zł o dodatkową kwotę 850.000 zł, której płatność zostanie zlecona przez Kupującego w dniu 30 czerwca 2017 r.
W przypadku braku zapłaty powyższych kwot w przewidzianych Umową terminach, Emitentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-05-26 08-05-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649