Raport.

NAVIMOR-INVEST SA (19/2017) Odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 4/2017 z dnia 10 marca 2017 roku, informuje, że w dniu 4 sierpnia 2017 roku odstąpił od umowy na roboty budowlane zawartej z Gminą Pobiedziska z siedzibą w Pobiedziskach, jako Zamawiającym, na realizację zadania pn.: "Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach".
Przyczyna odstąpienia przez Emitenta od realizacji ww. umowy jest związana z koniecznością skorygowania rozwiązań projektowych, która wyniknęła w toku realizacji inwestycji. Stosowne zmiany do rozwiązań projektowych zostały wprowadzone przez projektanta i zaakceptowane zarówno przez inspektora nadzoru jak i bezpośrednio przez Zamawiającego, co wiąże się z wykonaniem robót dodatkowych nieobjętych pierwotnym przedmiotem zamówienia, których koszt wynosi około 200.000,00 złotych.
Zamawiający, pomimo wystosowanego ze strony Emitenta wniosku, odmówił zlecenia wykonania robót dodatkowych i ustalenia odpłatności za te roboty. Konieczność skorygowania rozwiązań projektowych czyni wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem niemożliwym, a na jej zmianę lub zawarcie umowy dodatkowej Zamawiający nie wyraża zgody. Zastosowanie pierwotnych rozwiązań projektowych jest wykluczone z uwagi na brak możliwości wykonania inwestycji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a wykonany w ten sposób obiekt nie byłby stabilny, co zagrażałoby życiu i zdrowiu jego użytkowników z uwagi na zagrożenie katastrofą budowlaną, natomiast wykonanie inwestycji z uwzględnieniem zmian projektowych nie jest możliwe z uwagi na odmowę zlecenia wykonania tych robót i ustalenia wynagrodzenia za te prace, tj. wskutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
W konsekwencji Emitent nie widzi możliwości kontynuowania robót i jest zmuszony odstąpić od zawartej umowy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:NAVIMOR-INVEST SA
ISIN:PLNVMRI00017
NIP:583-000-05-81
EKD: 43 roboty budowlane specjalistyczne
Adres: ul. Grunwaldzka 212 80-266 Gdańsk
Telefon:+48 58 7685004
www:www.navimorinvest.eu
Komentarze o spółce NAVIMOR-INVEST
2019-03-24 04-03-49
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649