Raport.

MOTORICUS SA (12/2017) Skonsolidowany raport roczny MOTORICUS SA za 2016 rok

Zarząd MOTORICUS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki MOTORICUS S.A. za 2016 rok.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 , ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  1  Skonsolidowany raport roczny 2016  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  2
  Spis treści
  I. List do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Pracowników Grupy Motoricus S.A. ________ 4
  Warszawa, dni a 31.08.2017 r. ________________________________ __________________ 4
  II. Wybrane dane finansowe ________________________________ ___________________ 5
  Wybrane dane finansowe Bilansu ________________________________ ________________ 5
  Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat ________________________________ 5
  2. Władze Spółki ________________________________ _____________________________ 8
  3. Akcjonariat ________________________________ ____________________________ 10
  1. Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz opis organizacji Grupy
  ze wskazanie m jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji
  grupy kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich przyczyn _____________________ 10
  2. Struktura Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. ________________________________ _ 11
  6. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z
  punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej, oraz podstawowe wskaźniki finansowe 15
  Analiza rentowności ________________________________ __________________________ 16
  Cykl kapitału obrotowego netto ________________________________ ________________ 16
  Analiza płynności ________________________________ ____________________________ 17
  Struktura kapitału ________________________________ ____________________________ 17
  7. Ważniejsze okoliczności lub zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz
  wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w roku obrotowy m 2016, a także po jego
  zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, lub których wpływ
  jest możliwy w następnych latach ________________________________ _________ 18
  8. Przewidywany rozwój i plany Spółki na rok 2017, w tym charakterystyka polityki w
  zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ______________________________ 18
  9. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju __________________________ 19
  10. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy __________________________ 19
  11. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka oraz przyjętych przez
  jednostkę celach i metodach zarządzania ryz ykiem finansowym _________________ 19
  12. Struktura głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych
  dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016 ______________ 19
  13. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i
  wartościowym ________________________________ _________________________ 20


  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  3
  22. Informacje o nabyciu akcji własnych, a w szczególności c elu ich nabycia, liczbie i
  wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują,
  cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia ___ 22
  23. Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach) _______________ 22
  16. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego _______________________ 22
  17. Informacje dotyczące zatrudnienia ________________________________ _________ 22
  18. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym _______ 22
  19. Wynag rodzenie Autoryzowanego Doradcy za rok obrotowy 2015 ________________ 22
  20. Czynniki ryzyka ________________________________ _________________________ 23
  Ryzyko niepowodzenia strategii Spółki ________________________________ ___________ 23
  Ryzyko realizowanych kontraktów ________________________________ ______________ 23
  Ryzyko związane z awarią sprzętu ________________________________ _______________ 23
  Ryzyko związane z uzależnieniem się od kluczowych dostawców ______________________ 24
  Ryzyko związane z dużą sezonowością w sprzedaży ________________________________ _ 24
  Ryzyko walutowe ________________________________ ____________________________ 24
  Ryzyko wzrostu konkurencyjności w branży ________________________________ _______ 24
  Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną ________________________________ ___ 25
  Ryzyko związane z zapewnieniem płynności dostaw ________________________________ 25
  Ryzyko związane ze sposobem finansowania działalności ____________________________ 25
  Ryzyko nieterminowych płatności ________________________________ _______________ 25
  Ryzyko związane z zarządzaniem podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej ___ 25
  Ryzyko związane z dwuosobową reprezentacją Spółki ______________________________ 26
  IV. Oświadczenie Zarządu spółki Motoricus S.A. w sprawie rzetelności skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego za rok 2016 ________________________________ ____ 27
  V. Oświadczenie Zarządu spółki Motoricus S.A. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego
  do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. ____________ 28  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  4

  I. List do Akcjonari uszy, Rady Nadzorczej i Pracowników Grupy Motoricus S.A.

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do lektury skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy, który
  obejmował okres od 01.04.2016 do 31.03.2017.
  Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej są zależne zarówno od wyników Motoricus S.A. jak
  i poszczególnych spółek zależnych.
  Rok 2016 był rokiem trudnym dla branży sprzedaży opon. Dlatego też zarówno Emitent
  jak i Spółki wchodzące w skład Grupy podejmowały szereg działań zmierzających do
  restrukturyzacji kosztów. Kładziono tez nacisk na obszary sprzedażowe oraz działania naprawcze
  dotyczące modelu biznesu, w tym na ograniczaniu obszarów nierentownych, ograniczaniu
  kosztów, jak również zapewnieniu finansowania działalności operacyjnej.
  W maju 2017 roku z funkcji Pr ezesa Zarządu Spółki Motoricus S.A. oraz z funkcji w
  spółkach zależnych Motoricus Service i Motoricus.com zrezygnował długoletni Prezes Zarządu.
  Zarząd dokłada wszelkich starań, aby poprawić i ustabilizować sytuację finansową Grupy
  Motoricus, poprawić ren towność działalności operacyjnej w poszczególnych Spółkach, oraz
  zoptymalizować koszty i ustabilizować relacje z kontrahentami.
  W rok u bieżącym Grupa Motoricus poszukuje finansowania na dalszy rozwój bądź
  przeorganizowanie dotychczasowego modelu biznesu.
  Zapraszamy do lektury skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok 2016.

  Tomasz Kostuch
  oddelegowany do Zarządu Członek RN
  Robert Puchała
  Członek Zarządu Motoricus S.A.


  Warszawa, dnia 31.08.201 7 r.


  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  5
  II. Wybrane dane finansowe

  Rok obrotowy 201 6 obejmował okres od 01.04.201 6 do 31.03.201 7.

  Wybrane dane finansowe Bilansu
  Stan na 31. 03.201 6 Stan na 31.03.201 7

  Aktywa trwałe 5 257 512,52 1 231 729,11 5 102 276,63 1 209 127,59
  Aktywa obrotowe 25 720 828,05 6 025 871,06 20 820 435,28 4 933 986,27
  Aktywa razem 30 978 340,57 7 257 600,17 25 922 711,91 6 143 113,87
  Zapasy 10 148 248,46 2 377 529,86 8 659 635,15 2 052 143,50
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 828 652,12 662 696,12 1 476 249,50 349 838,73
  Należności krótkoterminowe 12 336 997,77 2 890 309,66 10 111 353,17 2 396 168,81
  Należności długoterminowe 332 000,00 77 780,90 0,00 0,00
  Zobowiązania krótkoterminowe 25 707 446,76 6 022 736,10 24 009 009,05 5 689 608,28
  Zobowiązania długoterminowe 546 929,40 128 134,52 674 277,27 159 788,91
  Kapitał własny 2 976 378,07 697 305,33 -313 361,34 -74 259,76
  Kapitał podstawowy 8 020 000,00 1 878 924,19 8 020 000,00 1 900 564,00


  Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat
  01.0 4.201 5 - 31. 03.201 6 01. 04.201 6 - 31.03.201 7
  PLN EURO PLN EURO
  Amortyzacja 802 213,82 189 868,60 805 971,64 184 898,28
  Przychody netto ze sprzedaży 64 239 435,56 15 204 240,27 81 013 913,77 18 585 435,59
  Koszty działalności operacyjnej bez
  amortyzacji 63 317 145,39 14 985 951,90 82 391 749,94 18 901 525,5 6
  Zysk / strata ze sprzedaży 120 076,35 28 419,77 -1 377 836,17 -316 089,96
  Pozostałe przychody operacyjne 536 774,49 127 044,21 785 592,20 180 223,03
  Pozostałe koszty operacyjne 1 127 708,72 266 906,99 1 338 492,07 307 064,02
  Zysk / strata z działalno ści operacyjnej -470 857,88 -111 443,01 -1 930 736,04 -442 930,95
  Przychody finansowe 128 316,45 30 370,04 128 821,34 29 552,95
  Koszty finansowe 313 173,07 74 122,05 1 043 757,67 239 448,88
  Zysk / strata brutto -188 992,66 -44 730,93 - 2 652 754,71 -608 569,55
  Zysk / strata netto -84 921,62 -20 099,32 -2 938 074,09 -674 024,79  Do przeliczenia na walutę EURO zostały przyjęte następujące średnie kursy NBP:
  1. 4,2684 z dnia 31.03.2016 r., średni - 4,2251 – dla danych w okresie 01.04.2015 – 31.03.2016 r.
  2. 4,2198 dnia 31.03.2017 r., średni – 4,3590 – dla danych w okresie 01.04.2016 – 31.03.2017 r.
  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  6
  III.
  Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu

  z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna


  za okres

  od dnia 1 kwietnia 201 6 roku do dnia 31 marca 201 7 roku  Warszawa, dnia 31.08.201 7 r.


  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  7
  1. Podstawowe informacje o Spółce

  Nazwa (firma) MOTORICUS Spółka Akcyjna
  Kraj Polska
  Siedziba Warszawa
  Adres ul. Wał Miedzeszyński 438
  Numer KRS 0000315994
  Oznaczenie Sądu Sąd Rejonowy dla m. st. Wa rszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy 8.020.000 PLN
  NIP 9522057653
  REGON 141582671
  Telefon +48 22 740 66 66
  Fax +48 22 77 66 677
  Strona internetowa Korpo.motoricus.com

  Spółka Motoricus S.A. zost ała utworzona na podstawie aktu notarialnego w Kancelarii
  Notarialnej Krzysztofa Buka w Warszawie w dniu 3 października 2008 r . pod firmą Oponix.pl S.A.
  Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
  Sąd Rejonow y dla M iasta Stołecznego Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 21 października 2008 r. Kapitał
  zakładowy w dniu rejestracji wynosił 1.420.000 zł.
  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  8
  2. Władze Spółki

  Poniżej przedstawiono krótkie życiorysy obecnego składu Zarządu Spółki:

  Tomasz Kostuch
  Oddelegowany do Zarządu Członek RN

  Został delegowany do Zarządu Emitenta dnia 08.08.2017r., na okres trzech miesięcy. Upływ
  kadencji przypada na dzień 07.11.2017. Do jego głównych zadań należy k ontroling.
  Posiada wykształcenie wyższe, oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze usług finansowych.

  Robert Puchała
  Członek Zarządu

  Został powołany na stanowisko członka Zarządu Motoricus S.A. 24 września 2014 r. W okresie
  2008 - 2010 r. był C złonkiem Rady Nadzorczej Motoricus S.A .
  Wykształcenie: Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, Wydział Mechaniczny,
  kierunek: Silniki Spalinowe .
  Robert Puchała jest również Rzeczoznawcą Pojazdów Samochodowych.


  Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzo rczej Spółki

  W 201 6 r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 20 maja 2016 r.
  do Zarządu Spółki wpłynęła informacja o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki Pani
  Katarzyny Górskiej. Natomiast 01 lipca 2016 r. do Zarządu Spółki wpłynęła informacja o
  rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Vishnu Mirpuri .

  Zarząd

  W okresie od 01 .04.201 6 do 31 .03 .201 7 r.:
  Witold Gazda – Prezes Zarządu
  Katarzyna Górska – Członek Zarządu -rezygnacja 20 maj 2016
  Robert Puchała – Czło nek Zarządu

  W dniu 22.05.2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Witolda Gazda ze sprawowania funkcji
  Prezesa Zarządu Emitenta oraz rezygnacja z dalszego bycia członkiem zarządu Emitenta
  z dniem 22.05.2017r.
  W dniu 8 sierpnia 2017 roku Członek RN T omasz Kostuch został oddelegowany do Zarządu na 3
  miesiące.

  Na dzień sporządzenia sprawozdania:
  Robert Puchała – Członek Zarządu


  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  9
  Tomasz Kostuch – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do Zarządu

  Rada Nadzorcza
  W roku sprawozdawczym od 01.0 4.201 6 do 31. 03 .201 7 r.:

  W I kwartale od dnia 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. skład Rady nadzorczej:
  Jarosław Marczewski
  Vishnu Mirpuri, do dnia 01 lipca 2016 r.
  Arkadiusz Bogdan
  Krzysztof Dziedzic
  Tomasz Litwiniuk

  W drugim kwartale od dnia 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r. skład Rady nadzorczej:
  Jarosław Marczewski
  Vishnu Mirpuri, do dnia 01 lipca 2016 r.
  Arkadiusz Bogdan
  Krzysztof Dziedzic
  Tomasz Litwiniuk
  Tomasz Kostuch, od dnia 30 września 2016 r.
  W trzecim i czwartym kwartale od dnia 01 pa ździernika 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. skład Rady
  nadzorczej:
  Jarosław Marczewski
  Arkadiusz Bogdan
  Krzysztof Dziedzic
  Tomasz Litwiniuk
  Tomasz Kostuch

  Na dzień sporządzenia sprawozdania:
  Jarosław Marczewski
  Arkadiusz Bogdan
  Krzysztof Dziedzic
  Tomasz Litwiniuk
  Tomasz Kostuch

  W roku obrotowym 201 6 łączna kwota wynagrodzenia należnego :

  1. członkom zarządu Spółki wyniosła: 65 .440,00 zł brutto,
  2. członkom rady nadzorczej Spółki wyniosła: 0,00 zł brutto.

  Łączna kwota wynagrodzenia n ależnego członkom zarządu i członkom rady nadzorczej w roku
  obrotowym 2016 wyniosła 65 .440 ,00 z ł brutto.


  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  10

  3. Akcjonariat

  Na dzień 31. 03 .201 7 r. zarejestrowanych było 16.040.000 szt. akcji Spółki, z czego
  Perdi Ltd. w raz z Carefinance sp. z o.o. – 11.830.00 0 akcji
  . Xaralax Ltd. – 1.170.000 akcji
  G Funds & Capital LLC - 920.000 akcji
  . Pozostali – 2.120.000 akcji
  W roku obrotowym 2016 pakiet akcji został nabyty przez Carefinance Sp.. z o.o.


  1. Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz opis organ izacji Grupy
  ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy
  kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich przyczyn

  Motoricus S.A. sprawuje rolę zarządzającą w Grupie Kapitałowej, natomiast działalność
  operacyjna prowadzo na jest przez wyspecjalizowane spółki z Grupy. Podstawowym
  przedmiotem działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. w minionym
  roku obrotowym 201 6 była działalność w branży motoryzacyjnej oraz w mniejszym zakresie
  działalność agencji marketingowej i poligraficznej. Działalność w branży motoryzacyjnej polegała
  na prowadzeniu sprzedaży detalicznej oraz hurtowej akcesoriów samochodowych, ze
  szczególnym uwzględnieniem opon , felg samochodowych oraz olejów i płynów
  eksploatacyjnych . W ramach Grupy budowana była również sieć franchisingowa – sieć
  detaliczna punktów obsługi pojazdów.

  Głównym założeniem koncepcji działalności Grupy jest stworzenie systemu dystrybucyjnego,
  w którym:
   Aaltonen Team Sp. z o.o. odpowiada za zakupy, obsługę logistyc zną, dystrybucj ę na rzecz
  spółek w Grupie jak również dla zewnętrznych klientów hurtowych.
   Motoricus.com Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż artykułów motoryzacyjnych w oparciu
  o własne sklepy internetowe oraz zewnętrzne systemy afiliacyjne. Klienci pozyskani
  pop rzez platformy internetowe mogą być obsługiwani w sieci pod marką Motoricus.com.
  Spółka opiera swą sprzedaż o w pełni zintegrowaną obsługę logistyczną Aaltonen Team
  Sp. z o.o.
   Motoricus Service Sp. z o.o. odpowiada za budowę sieci serwisów mechanicznych
  działających pod marką Motoricus.com na terenie całego kraju. Specjalizacją serwisów
  jest obsługa mechaniczna samochodów typu Fast Fit, przy czym klienci, z którymi został
  nawiązany kontakt poprzez sklepy internetowe, mogą odebrać akcesoria oraz otrzymać
  pr ofesjonalną obsługę mechaniczną w punktach sieci.
   MotoricusAGRO Sp. z o.o. - Spółka powstała we współpracy z partnerami zagranicznymi,
  której celem działalności jest sprzedaż bezpośrednia artykułów motoryzacyjnych dla
  rolnictwa. MotoricusAGRO dostarcza swo im klientom najwyższej jakości produkty


  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  11
  dedykowane dla maszyn rolniczych oraz przemysłowych. Asortyment obejmuje:
  ogumienie, oleje oraz akumulatory.

  2. Struktura Grupy Kapitałowej Motoricus S.A.

  Spółka Motoricus S.A. na dzień 31. 03 .201 7 r. posiadała następu jące podmioty zależne, jak
  i współ zależne i stowarzyszone* :


  * W dniu 06 maja 2016 r. dokonano wpisu spółki Grist 100 Sp. z o.o. w Krajowym Rejestrze
  Sądowym , która powstała z wydzielenia części majątku spółki Grist 99 Sp. z o.o. (podział
  zarejestrowa ny 22 kwietnia 2016 r.).
  Pełna nazwa Motoricus Service spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością
  Nazwa skrócona Motoricus Service Sp. z o.o.
  Siedziba ul. Wał Miedzeszyński 438, 03 -994 Warszawa
  Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Kapitał zakładowy 100.000,00 zł
  Udział Emitenta w kapitale
  zakładowym
  100% (bezpośrednio)
  Udział Emitenta w liczbie głosów na
  WZ
  100% (bezpośrednio)


  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  12
  Przedmiot działalności sprzedaż detaliczna artykułów motoryzacyjnych,
  naprawa samochodów

  Pełna nazwa Grist 99 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Nazwa skrócona Grist 99 Sp. z o.o.
  Siedziba ul. Warszawska 37 05 -082 Blizne Łaszczyńskiego
  Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Kapitał zakładowy 104 .000,00 zł
  Udział Emitenta w kapitale zakładow ym 100% (bezpośrednio)
  Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ 100% (bezpośrednio)
  Przedmiot działalności agencja poligraficzna  Pełna nazwa Grist 100 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Nazwa skrócona Grist 100 Sp. z o.o.
  Siedziba ul. Wał Miedze szyński 438, 03 -994 Warszawa
  Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Kapitał zakładowy 5.000,00 zł
  Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100% (bezpośrednio)
  Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ 100% (bezpośrednio)
  Przedmiot działalności pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w
  niewyspecjalizowanych sklepach
  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  13

  Pełna nazwa Motoricus.com spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością
  Nazwa skrócona Motoricus.com Sp. z o.o.
  Siedziba ul. Wał Miedzeszyński 438, 03 -994 Warszawa
  Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Kapitał zakładowy 50.000,00 zł
  Udział Emitenta w kapitale
  zakładowym
  100% (pośrednio)
  Udział Emitenta w liczbie głosów na
  WZ
  100% (pośrednio)
  Przedmiot działalności sprzedaż detaliczna artykułów motoryzacyjnych za
  pośrednictwem Internetu


  Pełna nazwa Aaltonen Team s półka z ograniczoną
  odpowiedzialnością
  Nazwa skrócona Aaltonen Team Sp. z o.o.
  Siedziba ul. Wał Miedzeszyński 438, 03 -994 Warszawa
  Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Kapitał zak ładowy 294.000,00 zł
  Udział Emitenta w kapitale
  zakładowym
  100% (pośrednio)
  Udział Emitenta w liczbie głosów na
  WZ
  100% (pośrednio)
  Przedmiot działalności dystrybucja akcesoriów motoryzacyjnych, sprzedaż
  hurtowa
  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  14
  Pełna nazwa Motoricus AGRO spółka z ogr aniczoną
  odpowiedzialnością
  Nazwa skrócona MotoricusAGRO Sp. z o.o.
  Siedziba ul. Wał Miedzeszyński 438, 03 -994 Warszawa
  Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Kapitał zakładowy 50.000,00 zł
  Udział Emitenta w kapitale
  zakładowym
  40% (pośr ednio)
  Udział Emitenta w liczbie głosów na
  WZ
  40% (pośrednio)
  Przedmiot działalności Dystrybucja opon rolniczych i przemysłowych

  Jednostki podlegające konsolidacji przez spółkę Motoricus S.A.:
  1. Motoricus Service Sp. z o.o.;
  2. Grist99 Sp. z o.o.;
  3. Grist 100 Sp. z o.o.;
  4. Motoricus.Com Sp. z o.o.;
  5. Aaltonen Team Sp. z o.o.

  Jednostki nie podlegające konsolidacji:
  1. MotoricusAGRO Sp. z o.o.
  2. Motoricus Motorsport Sp. z o.o.;
  3. HBZ Sp. z o.o.

  MotoricusAGRO Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji, gdyż zgodnie z przyjęta polityką
  rachunkowości Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. konsolidacji nie podlegają spółki zależne i
  współzależne, których suma bilansowa oraz wartość przychodów jest niższa niż 5% łącznej sumy
  bilansowej oraz sumy przychodów wszystkich jednostek Grupy Kap itałowej.
  Udziały w Spółce H.B.Z sp. z o.o. oraz w Spółce Motoricus Motorsport Sp. z o.o. zostały zbyte.
  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  15

  6. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym
  z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej, oraz podstawowe wskaźn iki finansowe

  Poniżej przedstawiono charakterystykę struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego
  bilansu.

  Wartość pozycji w bilansie Udział w sumie bilansowej
  31.03.201 5 31.03.201 6 31.03.201 7 31.03.
  201 5
  31.03.
  201 6
  31.03.
  201 7
  Aktywa trwałe 8 060 103 5 257 513 5 102 277 34% 17% 20%
  Wartości niematerialne i prawne 2 361 113 2 005 956 2 350 608 10% 6% 9%
  Wartość firmy jednostek
  podporządkowanych
  1 138 680 1 052 102 965 523 5% 3% 4%
  Rzeczowe aktywa trwałe 3 638 327 1 151 085 1 477 338 16% 4% 6%
  Aktywa obrotowe 15 364 428 25 720 829 20 820 435 66% 83% 80%
  Zapasy 7 032 683 10 148 249 8 659 635 30% 33% 33%
  Należności krótkoterminowe 9 122 292 12 336 998 10 111 353 30% 40% 39%
  Inwestycje krótkoterminowe 1 019 785 2 992 398 1 678 142 4% 10% 6%
  Aktyw a razem 23 424 531 30 978 341 25 922 712 100% 100 % 100%


  Wartość pozycji w bilansie Udział w sumie bilansowej
  31.03.201 5 31.03.201 6 31.03.201 7 31.03.
  201 5
  31.03.
  201 6
  31.03.
  201 7
  Kapitał (fundusz) własny 3 071 736 2 976 378,07 -313 361 13% 10% -1%
  Kapitał (fundusz) podstawowy 8 020 000 8 020 000 8 020 000 34% 26% 31%
  Kapitał (fundusz) zapasowy 5 073 163 5 073 163 5 073 163 22% 16% 20%
  Zysk (strata) z lat ubiegłych - 9 679 928 - 10 031 863 -10 468 450 - 41% -32% -40%
  Zysk (strata) netto - 341 499 - 84 922 -2 938 074 - 1% 0% -11%
  Wartość firmy jednostek
  podporządkowanych
  832 796 279 496 - 1% 1% -
  Zobowiązania i rezerwy na
  zobowiązania
  19 519 999 27 722 467 26 236 073 83% 89% 101%
  Zobowiązania długoterminowe 1 088 565 546 930 674 277 5% 2% 3%
  Zobowiązania krótkoterminowe 17 145 005 25 707 467 24 009 009 73% 83% 93%
  Pasywa razem 23 424 531 30 978 341 25 922 712 100% 100% 100%

  W roku obrotowym 2016 zmianie uległa struktura skonsolidowanego bilansu Grupy. Obniż eniu
  uległa wartość aktywów obrotow ych, ( spadek o 3pp).
  Największy udział w strukturze aktywów Grupy miały : należności krótkoterminowe (39 %
  aktywów razem), zapasy (33% aktywów razem) , inwestycje krótkoterminowe (6 % aktywów
  razem), wartości nie materialne i prawne (9 % aktywów razem), rzeczow e aktywa trwałe (ok. 4%
  aktywów razem).  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  16
  W skonsolidowanych pasywów, ka pitał własny na dzień 31.03.2017 r. mają wartość ujemna,
  która wynikła ze straty jaka poniosły spółki grupy kapitałowej po bardzo trudnym okresie
  działalności.

  W poniższej analizie pod ano wskaźniki dla okresów od 01.04.2014 do 31.03.2015 oraz od
  01.04.2015 do 31.03.2016.

  Analiza rentowności
  01.04.201 5 – 31.03.201 6 01.04.201 6 – 31.03.201 7 01.04.201 5 – 31.03.201 6
  Rentowność netto ze sprzedaży 0,19% -1,70% 0,19%
  Rentowność EBIT -0,73% -2,38% -0,73%
  Rentowność EBITDA 0,52% -1,38% 0,52%
  Rentowność netto -0,13% -3,63% -0,13%
  Rentowność aktywów (ROA) -0,27% -14,11 % -0,27%
  Rentowność kapitałów własnych (ROE) -2,85% 937,60% -2,85%

  Rentowność netto ze sprzedaży zysk ze sprzedaży/przych ody ze sprzedaży
  Rentowność EBIT EBIT/przychody ze sprzedaży
  Rentowność EBITDA EBITDA/przychody ze sprzedaży
  Rentowność netto zysk netto/przychody ze sprzedaży
  Rentowność aktywów (ROA) zysk netto/aktywa
  Rentowność kapitałów własnych (ROE) zysk netto/k apitał własny

  Ze względu na stratę jaką wygenerowały spółki grupy wskaźniki rentowności mają ujemne
  wartości na wszystkich poziomach rentowności. W roku ubiegłym spółkom udało się poprawić
  wyniki i osiągnąć rentowność EBITDA na poziomie 0,52%, w roku bie żącym niestety
  skonsolidowane wyniku Grupy Kapitałowej wykazują wartości ujemne. Podstawoym zadaniem
  jakie widzi Zarząd Grupy do realizacji w obecnym okresie to zadanie redukcji obszarów
  nierentownych, redukcji kosztów, zwiększenie efektywności działania. Ograniczenie zakresu
  rozwojowych projektów i koncentracja na kluczowych obszarach działalności.

  Cykl kapitału obrotowego netto
  01.04.201 5 – 31.03.201 6 01.04.201 6 – 31.03.201 7
  Cykl zapasów w dniach 58 39
  Cykl należności w dniach 70 46
  Cykl zobowiązań w dniach 146 108
  Cykl konwersji gotówki w dniach -18 -23

  Cykl zapasów w dniach (zapasy * 365)/przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  Cykl należności w dniach (należności krótkoterminowe * 365)/przychody ze sprzedaży
  Cykl zobowiązań w dniach (zobow iązania krótkoterminowe * 365)/przychody ze sprzedaży
  Cykl konwersji gotówki cykl zapasów + cykl należności - cykl zobowiązań w dniach


  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  17


  W okresie 01.04.201 6 – 31.03.201 7 r. zmniejszył się cykl gotówki z minus 18 do minus 23 dni.
  Zmniejszeniu uległ cykl rotacji zapasów i należności do 39 dni w zapasach i do 46 dni z
  należnościach. Zmniejszeniu uległ również cykl rotacji zbowiaząń do 108 dni.

  Analiza płynności
  01.04.2015 – 31.03.201 6 01.04.2016 – 31.03.201 7
  Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 1,00 0,87
  Wskaźnik płynności przyspieszonej 0,61 0,5 0
  Wskaźnik płynności gotówkowej 0,11 0,06

  Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
  Wskaźnik płynności przyspieszonej (aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótko terminowe
  Wskaźnik płynności gotówkowej środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania
  krótkoterminowe

  W zakończonym roku obrotowym wskaźnik płynności gotówkowej obniżył się w porównaniu z
  rokiem ubiegłym i osiągnął wartość 0,06 . Obniżeniu uległy wskaźniki bieżącej płynności
  finansowej (0,87) oraz płynności przyspieszonej (0,50) . Odbudowa płynności jest podstawowym
  zadaniem dla zarządu Grupy Kapitałowej i zarządów spółek zależnych.


  Struktura kapitału
  31.03.201 6 31.03.201 7
  Wska źnik udziałów kapitałów własnych w
  finansowaniu majątku
  0,10 0,12
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,85 0,93
  Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 8,82 -76,83
  Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,18 -0,21

  Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w
  finansowa niu majątku
  kapitał własny/całość a ktywów
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/aktywa razem
  Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/kapitał własny
  Wskaźnik zadłużenia długoterminowego zobowiązania długoterminowe/kapitał własny

  Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w finansowaniu majątku Grupy na koniec marca 2017 r.
  zwiększył się w stosunku do końca marca 2016 r., w szczególności na skutek zmniejszenia
  poziomu aktywów obrotowych. Wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz zadłużenia kapitału
  własnego Grupy mają wartości ujemne ze względu na fakt, że na koniec marca 2017 r.
  skonsolidowana wartość kapitałów własnym ma wartość ujemną.  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  18
  7. W ażniejsze okoliczności lub zdarzenia mające znaczący wpływ na dzi ałalność oraz wyniki
  finansowe Grupy K apitałowej w roku obrotowym 2016, a także po jego zakończeniu,
  do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, lub których wpływ jest możliwy
  w następnych latach

  Główny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz prowadzoną działalność gospodarczą miały:
  1. Kontynuacja projektu konsolidacji i poszukiwanie możliwości strategicznego rozwoju dla
  spółki dystrybucyjnej Aaltonen Team Sp. z o.o. Podpisana w poprzednim roku obrotowym
  umowa inwestycyjna z ud ziałowcami spółki KAZ Dystrybucja Sp. z o.o. nie została sfinalizowana.
  W bieżącym roku obrotowym podejmowane były działania zmierzające do pozyskania inwestora
  branżowego lub finansowego i pozyskanie dodatkowego finansowania działalności.
  2. Organizacja Grupy Kapitałowej. Wdrażana była decyzja o uproszczeniu organizacji i
  ograniczeniu prowadzonej przez Grupę działalności i oparciu jej wyłącznie o branże
  motoryzacyjną. W tym celu nastąpiło przygotowanie do sprzedaży spółki Grist99 Sp. z o.o.
  poprzez podzia ł tego podmiotu wg którego główna działalność operacyjna pozostała w spółce
  Grist99 Sp. z o.o. a pozostała działalność wraz z posiadanymi udziałami spółki Motoricus.com
  Sp. z o.o. została przeniesiona do nowej spółki Grist100 Sp. z o.o. W obecnym roku Spó łka
  Motoricus S.A. rozpatruje możliwość sprzedaży 100 udziałów Grist99 Sp. z o.o. Sprzedane
  zostały udziały Spółki informatyczno -marketingowej HBZ Sp. z o.o. oraz Spółki Motoricus
  Motorsport Sp. z o.o. ze względu na brak możliwości kontrolowania spółki.
  3. Rozwój sieci serwisowej w oparciu o projekt franczyzowy. W ramach wspólnego projektu ze
  spółką Pirelli Polska Sp. z o.o., Motoricus Service Sp. z o.o. (spółka zależna) zaangażował się w
  rozwój sieci franczyzowej. Rozwój tego projektu wymagał jednak zaang ażowania czasu pracy
  dodatkowych osób pracujących na rzecz wyszukiwania i weryfikacji potencjalnych partneró w
  franczyzowych, nakł adów na roz wój systemu informatycznego, wdrożenie procedur
  operacyjnych i organizacyjnych jak ró wnież zaangażowanie dodatkoweg o kapitału obrotowego.
  Ze względu na fakt, iż nakłady na prowadzenie projektu były wysokie, Spółka podjęła decyzję
  aby zawiesić projekt i skoncentrować się na działalności serwisowej, radykalnej redukcji
  koszt ów , osiągnieciu rentowności .
  4. Projekt regenera cji turbosprężarek samochodowych. Grupa uruchomiła n owocześnie
  wyposażony warsztat regeneracji turbosprężarek, przeprowadziła szkolenie pracowników,
  przygotowała procedury produkcyjne i organizacyjne oraz rozpoczęła regenerację pierwszych
  turbosprężarek.

  8. Przewidywany rozwój i plany Spółki na rok 201 7, w tym charakterystyk a polityk i
  w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej

  Plany Grupy Kapitałowej na najbliższy okres koncentrują się na tym aby poprawić i ustabilizować
  sytuację finansową Grupy Motoric us, poprawić rentowność działalności operacyjnej w
  poszczególnych Spółkach, oraz zoptymalizować koszty i ustabilizować relacje z kontrahentami.  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  19

  9. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

  W roku obrotowym 2016 spółki Grupy Kapitałowej nie prow adziła działalności w zakresie badań
  i rozwoju.

  10. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy

  Grupa Kapitałowa Motoricus S.A. osiągnęła w tym okresie wzrost przychodów ze sprzedaży o
  26,11%, oraz wzrost kosztów działalności operacyjnej o 28,49%, co w konsekwencji
  spowodowało stratę ze sprzedaży – 1 377 836,17PLN.
  Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej są zależne zarówno od wyników Motoricus S.A. jak i
  poszczególnych spółek zależnych. O ile Emitent rok 2016 zakończył wynikiem dodatnim o tyle
  pozostałe Spó łki wchodzące w skład Grupy zanotowały straty.
  Rok 2016 był rokiem trudnym dla branży sprzedaży opon. Dlatego też zarówno Emitent jak i
  Spółki wchodzące w skład Grupy podejmowały szereg działań zmierzających do restrukturyzacji
  kosztów. Kładziono tez nacis k na obszary sprzedażowe oraz działania naprawcze dotyczące
  modelu biznesu, w tym na ograniczaniu obszarów nierentownych, ograniczaniu kosztów, jak
  również zapewnieniu finansowania działalności operacyjnej.


  11. Informacje o instrumentach finansowych w zakre sie ryzyka oraz przyjętych przez
  jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym

  Spółki zależne na dzień 31.03.201 7 korzystały z finansowania bankowego na poziomie 5,0 mln
  złotych w formie linii kredyt owej w rachunku bieżącym, 3.1 mln złotych w ramch dwóch umów
  faktoringowych, faktoringu z przejęciem r yzyka oraz faktoringu bez przeję cia ryzyka oraz z linii
  gwar ancyjnej do wartości 1,0 mln złotych.
  Na dzień emisji sprawozdania zarządu spółki zależne korzystały z finansowania bankowego w
  wysokośc i łącznej 2 mln złotych. Umowy faktoringowe zost ały zamknięte a kontrahenci spłacili
  zobowiązania wobec banku finansującego. Zamknięta została również linia gwarancyjna na
  wartość 1.0 mln złotych.

  12. Struktura głównych lokat kapitałowych lub głównych inwest ycji ka pitałowych dokonanych
  w ramach Grupy K apitałowej w roku obrotowym 201 6

  Z punktu widzenia Grupy Kapitałowej Spółki nie odnotowano istotnych, głównych lokat
  kapitałowych lub istotnych, głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy
  Kapita łowej Spółki w roku obrotowym 201 6.


  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  20
  Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowy m, przedmiotowym
  i wartościowym

  Spośród pozycji pozabilansowych Grupa wskazuje:
  W spółce Motoricus S.A.:
   Poręczenie wekslowe umowy o multilinię podpisanej po między Aaltonen Team Spółka z
  o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem kredytowym do 5.000.000 złotych.
   Poręczenie wekslowe umów faktoringowych, umowy faktor ingowej z przejęciem ryzyka
  oraz umowy faktoringowej bez przejęcia ryzyka, podpisanej pomiędzy Aalt onen Team
  Spółka z o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem razem dla dwóch umów do
  3.100.000 złotych.
   Poręczenie wekslowe umowy o linię gwarancyjną podpisanej pomiędzy Aaltonen Team
  Spółka z o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem do 1.000.000 złotych.
   Umowa zabezpieczenia spłaty kredytu przez Aaltonen Team podpisana z poręczycielem
  wekslowym Spółką Radial SJ do wartości hipoteki, max , do 1.800.000 złot ych .
   Poręczenie spółki Motoricus S.A. dotyczące płatności z tytułu dokonywanych transakcji
  handlowych ze spółka Lattex Opony Sp. z o.o. Poręczenie do kwoty 1.500.000 złotych.
   Poręczenie spółki Motoricus S.A. dotyczące płatności z tytułu dokonywanych transakcji
  handlowych Aaltonen Team ze spółka BP Europa. Poręczenie do kwoty 1.500.000
  złotych.
   Poręczenie we kslowe umowy o dofinansowanie projektu PARP.

  W spółce Aaltonen Team Sp. z o.o.:
   Zabezpieczenie wekslem własnym in blanco Umowy o dofinansowanie projektu z PARP.
   Zabezpieczenie wekslowe umowy o multilinię podpisanej pomiędzy Aaltonen Team
  Spółka z o.o. i B ankiem Zachodnim BZWBK z limitem kredytowym do 5.000.000 złotych.
   Zabezpieczenie wekslowe umów faktoringowych, umowy faktor ingowej z przejęciem
  ryzyka oraz umowy faktoringowej bez przejęcia ryzyka, podpisanej pomiędzy Aaltonen
  Team Spółka z o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem razem dla dwóch umów do
  3.100.000 złotych.
   Zabezpieczenie wekslowe umowy o linię gwarancyjną podpisanej pomiędzy Aaltonen
  Team Spółka z o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem do 1.000.000 złotych.
   Umowa zabezpieczenia spłaty kre dytu przez Aaltonen Team podpisana z poręczycielem
  wekslowym Spółką Radial SJ do wartości hipoteki, max , do 1.800.000 złot ych .
   Umowa zabezpieczenia spłaty kredytu przez Aa ltonen Team podpisana z poręczycielami
  wekslowym wekslowymi, (Motoricus SA, Moroticus Service, Motoricus.com), do
  wartości limitu kredytowego.
   Zabezpieczenie wekslem własnym in blanco transakcji handlowych z dostawcami: Pirelli
  Polska Sp. z o.o., Bridgestone Polska Sp. z o.o., Goodyear Dunlop Tyres, Continental
  Opony Polska Sp. z o.o., ITR S.A., Inter Cars S.A. oraz BP Europa SE.


  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  21
   Poręczenie wekslowe umó w leasingu Motoricus Service z leasingodawcą ORIX Polska
  SA, do wartości 41.187,17 złotych.
   Zabezpieczenie wekslowe umó w leasingu Aaltonen Team z leasingodawcą ORIX Polska
  SA, do wartości 91.104,00 złotych.
   Zabezpieczenie wekslowe umów leasingu Aaltonen Team z leasingodaw cą Grenke
  Leasing – linia leasingowa do wartości 200.000,00 złotych.
  Spółka Motoricus.com Sp. z o.o.
   Zabezpieczenie wekslem własnym in blanco Umowy o dofinansowanie projektu z PARP
  13. Poręczenie wekslowe umowy o multilinię podpisanej pomiędzy Aaltonen Team Spółka z
  o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem kredytowym do 5.000.000 złotych.
  14. Poręczenie wekslowe umów faktoringowych, umowy faktoringowej z przejęciem ryzyka
  oraz umowy faktoringowej bez przejęcia ryzyka, podpisanej pomiędzy Aaltonen Team
  Spółka z o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem razem dla dwóch umów do
  3.100.000 złotych.
  15. Poręczenie wekslowe umowy o linię gwarancyjną podpisanej pomiędzy Aaltonen Team
  Spółka z o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem do 1.000.000 złotych.
  16. Umowa zabezpieczenia spłaty kredytu przez Aaltonen Team podpisana z poręczycielem
  wekslowym Spółką Radial SJ do wartości hipoteki, max, do 1.800.000 złotych.
   Zabezpieczenie wekslem własnym in blanc o transakcji handlowych z dostawcami:
  Honkook Tire Budapeszt, Continental Opony, Pirelli Polska sp. z o.o.

  -Spółka Motoricus Service Sp. z o.o.
   Zabezpieczenie wekslem własnym in blanco Umowy o dofinansowanie projektu z PARP
  17. Poręczenie wekslowe umowy o mul tilinię podpisanej pomiędzy Aaltonen Team Spółka z
  o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem kredytowym do 5.000.000 złotych.
  18. Poręczenie wekslowe umów faktoringowych, umowy faktoringowej z przejęciem ryzyka
  oraz umowy faktoringowej bez przejęcia ryzyka, pod pisanej pomiędzy Aaltonen Team
  Spółka z o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem razem dla dwóch umów do
  3.100.000 złotych.
  19. Poręczenie wekslowe umowy o linię gwarancyjną podpisanej pomiędzy Aaltonen Team
  Spółka z o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem do 1.000.000 złotych.
  20. Umowa zabezpieczenia spłaty kredytu przez Aaltonen Team podpisana z poręczycielem
  wekslowym Spółką Radial SJ do wartości hipoteki, max, do 1.800.000 złotych.
   Zabezpieczenie wekslem własnym z tytułu umowy faktoringowej z Bibby Financial
  services do wartości 500.000 złotych.
   Zabezpieczenie wekslowe umów leasingu Motoricus Service z leasingodawcą ORIX
  Polska SA, do wartości 41.187,17 złotych.
  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  22
  21. Informacje o nabyciu akcji własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości
  nomi nalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia
  oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

  Nie dotyczy.

  22. Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach)

  Nie dotyczy.

  16. Informacj e dotyczące zagadnień środowiska naturalnego

  Spółki należące do Grupy realizują obowiązek związany z utylizacją odpadów poprzez
  podpisanie umów z wyspecjalizowanymi podmiotami.

  17. Informacje dotyczące zatrudnienia

  Poniższa tabela zawiera zestawienie inform acji dotyczących liczby osób zatrudnionych
  przez Grupę w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.03.2017 r.

  Spółka Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty
  Motoricus S.A. 2
  Motoricus.com Sp. z o.o. 3
  Aaltonen Team Sp. z o.o. 21
  Motoricus Service Sp. z o.o. 21
  Ogółem 47

  18. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym

  Dnia 07 marca 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Motoricus
  S.A., podczas którego podjęto uchwały o podziale spółki Grist 99 Sp. z o.o. o raz obniżeniu
  kapitału zakładowego. Krajowy Rejestr Sądowy wpisał obniżenie kapitału spółki w dniu 22
  kwietnia 2016 r.


  19. Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy za rok obrotowy 201 5

  W roku obrotowym 201 6 Spółka korzystała z usług ABISTEMA K ancelaria Doradcza Sp. z o.o. na
  podstawie umowy zawartej 27 listopada 2015 r. Spółka, stosując się do punktu 9 Dobrych
  Praktyk Spółek Notowanych na Rynku NewConnect, podaje wynagrodzenie Autoryzowanego
  Doradcy z tytułu świadczenia wszystkich usług, które w roku obrotowym 201 6 wyniosło
  14.760 ,00 zł brutto .


  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  23

  20. Czynniki ryzyka

  Ryzyko niepowodzenia strategii Spółki
  Strategia Spółki zakłada ciągły wzrost udziału Grupy na rynku motoryzacyjnym. Wzrost ten ma
  być realizowany zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych. W obu przypadkach
  zwiększanie udziału w rynku ułatwić mają nowo wdrożone systemy informatyczne, które
  umożliwiają integrację z systemami dostawców, a tym samym znaczny wzrost oferty bez
  ponoszenia kosztów i konieczności magazynowa towarów. Istnieje ryzyko, że w przypadku
  ewentualnych błędów technicznych powstałych na etapie wdrożenia systemów lub integracji z
  systemami dostawców, mogą nastąpić trudności na etapie składania zamówień towarów przez
  klientów lub ich realizacji. Zarząd Spółki minimalizuje powyższ e ryzyko poprzez
  prze prowadzanie działań pilotażowych , co daje możliwość wprowadzania bieżących korekt .

  Plany Spółki zakładają również wzrost Grupy poprzez rozwój działalności na rynkach
  zagranicznych. Zważywszy, że m.in. wyjście na nowe rynki wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
  działalności wynikającym m.in. z ewentualnej błędnej oceny potrzeb klientów oraz trudnościami
  w ich pozyskaniu, w minionym roku obrotowym Spółka kontynuowała projekt mający na celu
  lepszą analizę tych rynków. Ponadto, w miarę realiz acji powyższych planów Zarząd zamierza na
  bieżąco monitorować sytuację na rynku i w razie potrzeby modyfikować przyjęte założenia.

  Ryzyko realizowanych kontraktów
  Ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów minimalizowane jest zarówno poprzez
  dywersy fikację kontrahentów a także poprzez prowadzenie intensywnych działań
  windykacyjnych oraz pre -windykacyjnych. Wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Motoricus
  spółki zależne kierują swoją ofertę do różnych segmentów rynku. Odbiorcami Motoricus.com
  Sp. z o.o. i Motoricus Service Sp. z o.o. są głównie osoby fizyczne, realizujące płatności za
  pobraniem prosto do rąk kuriera (Motoricus.com Sp. z o.o. ) lub gotówką czy kartą płatniczą
  (Motoricus Service Sp. z o.o.) . W ramach struktur Aaltonen Team Sp. z o.o., która prowadzi
  sprzedaż z odroczonymi terminami płatności oraz udziela kredytów kupieckich, istnieje ryzyko
  wypłacalności kontrahentów. W Spółce funkcjonują procedury windykacji, bieżąc ego
  monitor owania stan u zaległości , osoby dedykowane do kontroli kredytu kupi eckiego podejmuj ą
  niezbędne działania w tym zakresie.

  Ryzyko związane z awarią sprzętu
  Grupa w swej działalności opiera się na połączeniach internetowych i automatyzacji procesów
  sprzedażowo -logistycznych. Systemy informatyczne narażone są na awarie co m oże
  spowodować opóźnienia lub brak realizacji zamówień klientów. Podobne ryzyko występuje w
  przypadku awarii łączy internetowych. Ograniczając to ryzyko spółki Grupy mają zapewnione
  wsparcie alternatywnych dostawców usług.  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  24
  Ryzyko związane z uzależnieniem się od kluczowych dostawców
  Grupa Kapitałowa podpisała kilka umów z kluczowymi dostawcami oraz pośrednikami. Dzięki
  temu Grupa nie jest uzależniona od jednego dostawcy i może dokonywać zakupów z wielu
  źródeł, w związku z czym jest mniej podatna na ryzyko c en zakupu towarów.

  Ryzyko związane z dużą sezonowością w sprzedaży
  Rynek sprzedaży opon charakteryzuje się bardzo dużą sezonowością w sprzedaży, co wymaga
  ogromnej elastyczności w zarządzaniu i realizowaniu obsługi klientów. Brak możliwości obsługi
  w bard zo krótkim czasie dużej liczby klientów może spowodować duży wpływ na wynik
  finansowy. Dodatkowo zbyt duże zatrudnienie skutkuje wysokimi kosztami stałymi, istotnie
  wpływającymi na osiągane wyniki poza wzmożonymi okresami sprzedaży. Ograniczając to
  ryzyko Grupa podejmuje następujące działania:
   W najwyższym możliwym stopniu podnosi automatyzację procesów – zakończenie
  wdrożenia systemu ERP przez spółkę Aaltonen Team Sp. z o.o. oraz zakończenie
  wdrożenia platformy internetowej przez spółkę Motoricus.com Sp. z o.o. pozwoliło
  na kilkukrotny wzrost dostępnego w ofercie asortymentu bez wzrost u kosztów i ryzyka
  związanego z ewentualną błędną oceną potrzeb klientów ,
   Okresowo korzysta z pracowników sezonowych,
   W prowadza do sprzedaży produkty oraz usługi, które cechuj e odmienna sezonowość.

  Ryzyko walutowe
  Grupa Kapitałowa może być w pewnym stopniu narażona na ryzyko, związane z wahaniami
  kursów walut. Ryzyko walutowe w największym stopniu związane jest z ponoszeniem przez
  Grupę części kosztów w walutach obcych (przed e wszystkim w walucie EURO) , co związane jest
  z dokonywaniem przez spółki zależne transakcji z klientami zagranicznymi , natomiast przychody
  realizowane są głównie w walucie polskiej . D uża zmienność kursu mo głaby powodować
  trudności w kontrolowaniu zyskowno ści. W związku z powyższym Spółka nie wyklucza
  zastosowania produktów finansowych, które takie ryzyko będą minimalizowały , w przypadku
  zwiększenia skali dokonywanych transakcji zagranicznych.

  Ryzyko wzrostu konkurencyjności w branży
  Grupa Kapitałowa dział a na rynku charakteryzującym się dużą konkurencyjnością. Obecność
  porównywarek cen w Internecie daje klientom możliwość błyskawicznego porównywania ofert i
  wyboru najtańszej z nich. Sprzedaż dla podmiotów gospodarczych oznacza także konieczność
  konkurowani a z innymi dystrybutorami i hurtownikami, poprzez udzielanie kontrahentom
  rabatów czy korzystnych kredytów kupieckich. W związku z powyższym spółki z Grupy
  Kapitałowej dokładają wszelkich starań aby podnosić rentowność sprzedaży, m.in. poprzez
  optymalizacj ę procesów sprzedażowo -logistycznych, dbając równocześnie o dostępność
  szerokiej gamy produktów. Również jednym z elementów podnoszącym konkurencyjność Grupy
  było stworzenie sieci franchisingowej serwisów, która poza dywersyfikacją przychodów
  wpły nęła równ ież na optymalizację kosztów pozyskania klientów.


  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  25

  Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
  Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej zależą od korzystnej koniunktury na rynku oraz
  w branży motoryzacyjnej. Istotny jest także poziom zamożności społeczeństwa o raz aktualny
  kurs złotówki, który w razie załamania może spowodować wzrost kosztów importu towarów .
  Głównym celem Zarządu Spółki na rok obrotowy 2016 r. jest utrzymanie kosztów oraz stanów
  magazynowych na optymalnych poziomach, w celu ograniczenia ryzyka działalności.

  Ryzyko związane z zapewnieniem płynności dostaw
  Bardzo duża sezonowość w sprzedaży głównych produktów powoduje, iż opóźnienia dostaw od
  głównych dostawców mogą spowodować opóźnienia lub brak realizacji zamówień. Nawet
  najmniejsze opóźnienia dostaw w szczycie sezonu mogą spowodować zauważalne straty
  w wyniku handlowym. Zamówienie zbyt dużej ilości towaru powoduje natomiast większe koszty
  magazynowania. W drożeni e systemu ERP przez spółkę Aaltonen Team Sp. z o.o. oraz platformy
  internetowej pr zez spółkę Motoricus.com Sp. z o.o. pozw ala na ścisłe integrowanie systemów
  informatycznych partnerów biznesowych , co Grupa sukcesywnie kontynuuje . Dzięki rozpoczęciu
  pracy w oparciu o nowo wdrożone systemy informatyczne możliwy był również duży wzrost
  dos tępnego w ofercie asortymentu bez wzrostu kosztów i ryzyka związanego z ewentualną
  błędną oceną potrzeb klientów. Takie rozwiązanie umożliwi a realizowanie zamówień klientów
  bezpośrednio z magazynów dostawców.

  Ryzyko związane ze sposobem finansowania dział alności
  Celem Grupy Kapitałowej jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością, a elastycznością
  finansowania poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania, takich jak: pożyczki, kredyty
  w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, umowy leasingu finansowego. Nadmierne zadłużenie
  Spółki może spowodować trudności w dalszym pozyskaniu kapitału obcego
  na satysfakcjonujących warunkach. Spółki należące do Grupy mają przyznane znaczne kredyty
  kupieckie u swoich dostawców. Istnieje ryzyko, iż w przypadku pogorszenia w arunków
  kredytowania, zmiana ta mogłaby mieć istotny, negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy
  Kapitałowej.

  Ryzyko nieterminowych płatności
  Poszczególne spółki Grupy realizują sprzedaż towarów z odroczonym terminem płatności,
  w wyniku czego może powsta ć ryzyko nieotrzymania należności od kontrahentów
  za dostarczone produkty i usługi.

  Ryzyko związane z zarządzaniem podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej
  Spółka Motoricus S.A. zarządza kilkoma podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej,
  osiągając roczne skonsolidowane przychody na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Ze
  względu na rozbudowaną Grupę i wybraną strategię zarządzania po dmiotami zależnymi nie


  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  26
  można wykluczyć trudności operacyjnych i organizacyjnych związanych z zarządzani em
  przedmiotową strukturą.

  Ryzyko związane z dwuosobową reprezentacją Spółki
  W wyniku rezygnacji Pan Katarzyny Górskiej z pełnienia funkcji Członka Zarządu, Zarząd Spółki
  jest dwuosobowy. Zważywszy, że zgodnie ze Statutem Spółki do reprezentowania Spółki
  uprawnieni są dwaj członko wie zarządu działający łącznie istnieje ryzyko, że w przypadku
  niedyspozyc ji jednego z Członków Z arządu mogą zaistnieć przejściowe trudności w zarządzaniu
  Spółką.


  Tomasz Kostuch
  oddelegowany do Zarządu Członek RN
  Robert Pucha ła
  Członek Zarządu Motoricus S.A.


  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  27
  IV. Oświadczenie Zarządu spółki Motoricus S.A . w sprawie rzetelności skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego za rok 201 6  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI M OTORICUS S.A.
  W SPRAWIE RZETELNOŚC I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZ DANIA FINANSOWEGO ZA ROK 201 6


  Zarząd spółki Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że wedle
  jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01. 04 .201 6
  r. do 31. 03 .201 7 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę
  przepisami oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
  i finansową Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. oraz jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie
  z działalności Gr upy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis
  podstawowych zagrożeń i ryzyk.


  Tomasz Kostuch
  oddelegowany do Zarządu Członek RN
  Robert Puchała
  Członek Zarządu Motoricus S.A.


  Warszawa, dnia 31 .08.201 7 r.


  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  28
  V. Oświadczenie Zarzą du spółki Motoricus S.A . w sprawie wyboru podmiotu
  uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 201 6 r.  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI M OTORICUS S.A.
  W SPRAWIE WYBORU POD MIOTU UPRAWNIONEGO D O BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO ZA 201 6 ROK


  Zarząd spółki Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że
  podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01. 04 .20 16 do 31.03 .201 7, FEHU
  GLOBAL AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40 -005) przy ul. Stanisława Moniuszki 4/6A,
  wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem
  4102 , został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci
  dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i
  niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

  Tomasz Kostuch
  oddelegowany do Zarządu Członek RN
  Rober t Puchała
  Członek Zarządu Motoricus S.A.  Warszawa, dnia 31.08.2017 r.  Motoricus S.A.
  Raport roczny 2016
  29
  VI. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 201 6 r.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 201 6 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu
  rocznego

  VII. Opinia i raport z b adania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 201 6 rok
  Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 201 6 rok stanowi
  załącznik do niniejszego raportu rocznego

  Tomasz Kostuch
  oddelegowany do Zarządu Członek RN
  Robert Puch ała
  Członek Zarządu Motoricus S.A.

  Warszawa, dnia 31 .08.201 7 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Motoricus SA
ISIN:PLOPONX00011
NIP:9522057653
EKD: 45:32 sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: Wał Miedzeszyński 438 03-994 Warszawa
Telefon:+48 22 5140280
www:www.motoricus-sa.pl
Komentarze o spółce MOTORICUS
2019-03-25 21-03-05
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649