Raport.

MONNARI TRADE SA (78/2017) Skup akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 27 stycznia 2016 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu
30 sierpnia 2017 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 5250 akcji Emitenta (Kod ISIN PLMNRTR00012), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,017 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,015 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,72 zł.
Emitent posiada łącznie 991 686 akcji własnych, stanowiących 3,24 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 2,82 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r., zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2013 r. oraz zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.03.2015 r.
Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać:
- umorzone,
- przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia,
- mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę;
- ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach,
- a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone
w akcjach Spółki.
Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Informacje szczegółowe dot. przeprowadzonych transakcji nabycia akcji własnych
  Nazwa emitenta MONNARI TRADE S.A.
  Kod ISIN: PLMNRTR00012
  Miejsce obrotu: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  Lp.
  Data i godzina zawarcia
  transakcji Papier
  Wolumen Cena
  transakcji
  PLN
  Wartość
  łączna PLN
  130.08.2017 11:28:20 MON 67 7,72 517,24
  230.08.2017 11:28:20 MON 5 183 7,72 40 012,76
  Razem: 5 250 40 530,00
  Średnia cena zakupu: 7,7200


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Monnari Trade SA
ISIN:PLMNRTR00012
NIP:725-17-84-741
EKD: 47.71 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Radwańska 6 90-453 Łódź
Telefon:+48 42 6368761
www:www.monnaritrade.com
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
Komentarze o spółce MONNARI TRADE
2019-05-22 19-05-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649