Raport.

MODERN COMMERCE SA (18/2017) Korekta Raportu nr 10/2017 z dnia 25.04.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 10/2017 z dnia 25.04.2017 roku Zarząd Modern Commerce S.A. informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej błędnie wskazano liczbą instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży.
Było:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 12.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K.
Jest:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 13.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K.
Spółka przekazuje pełną treść raportu poniżej:
Modern Commerce S.A. w związku z zamknięciem w dniu 25.04.2017 r. subskrypcji akcji serii K wyemitowanych na podstawie uchwały nr 01/02/2017 Zarządu Emitenta z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, niniejszym informuje co następuje:
1. daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
data rozpoczęcia subskrypcji – 27.02.2017 r.
data zakończenia subskrypcji – 25.04.2017 r.
2. daty przydziału instrumentów finansowych;
25.04.2017
3. liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
Subskrypcja zamknięta obejmowała do 13.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K
4. stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 13.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K.
6. ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.
7. opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne);
Akcje zostały objęte za środki pieniężne.
8. liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
W ramach subskrypcji prywatnej akcji serii K złożono trzy zapisy objęcia akcji.
9. liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
Akcje serii K przydzielono trzem osobom: dwóm osobom fizycznym oraz jednej osobie prawnej.
10. nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii K.
11. łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ok. 13000 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, 0,00 zł
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, notarialne, skarbowe: 0,00 zł
d) promocji oferty : 0,00 zł - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
12. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 11 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości.
Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Modern Commerce SA
ISIN:PLAIRMK00017
NIP:522-290-97-94
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Mołdawska 9 02-127 Warszawa
Telefon:+48 22 2131865
www:www.moderncommercesa.pl
Komentarze o spółce MODERN COMMERCE
2019-05-22 18-05-14
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649