Raport.

MARVIPOL SA (46/2017) Zgromadzenie Obligatariuszy - korekta treści raportu.

Działając na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Zarząd Marvipol S.A. [Emitent] informuje o podaniu w treści Raportu bieżącego nr 46/2017 opublikowanego w dniu 29 czerwca 2017 r. błędnej treści podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii "S" uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji. Prawidłowe brzmienie ww. uchwały jest następujące:
"Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji w ten sposób, że punkt 11.2. lit. (g) punkt (B) Warunków Emisji Obligacji, w dotychczasowym brzmieniu:
"(B) płatności dywidendy, której wartość nie przekracza w danym roku kalendarzowym 25% skonsolidowanego zysku netto Grupy Emitenta;"
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"(B) płatności dywidendy, której wartość nie przekracza w danym roku kalendarzowym 25% skonsolidowanego zysku netto Grupy Emitenta, a w przypadku dywidendy za 2016 rok - płatności dywidendy, której wartość nie przekracza 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Emitenta za 2016 rok;"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Marvipol SA
ISIN:PLMRVPL00016
NIP:526-12-11-046
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Prosta 32 00-838 Warszawa
Telefon:+48 22 5365000
www:www.marvipol.pl
Kalendarium raportów
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-08-28Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MARVIPOL
2020-04-03 08-04-18
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649