Raport.

MARVIPOL SA (47/2017) Rekomendacja Zarządu Marvipol S.A. dotycząca propozycji wypłaty przez Emitenta dywidendy.

Zarząd spółki Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent], nawiązując do treści Raportu bieżącego nr 43/2017 opublikowanego przez Emitenta w dn. 13 czerwca 2017 r., dotyczącego pisma akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, zawierającego zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. na godz. 14:00 [Zgłoszenie] oraz Raportu bieżącego nr 44/2017 opublikowanego przez Emitenta w dn. 21 czerwca 2017 r., dotyczącego stanowiska Zarządu Marvipol S.A. dotyczącego projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgłoszonych przez Akcjonariusza, niniejszym wskazuje, iż z uwagi na:
1. wyrażenie przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, będącym bankiem kredytującym podmiot zależny od Spółki - spółkę pod firmą British Automotive Polska S.A., na podstawie umów kredytowych zgody na wypłatę przez kredytowaną spółkę 90% zysku za 2016 rok obrotowy, co jest kwotą wystarczającą dla wydania przez zarząd Spółki rekomendacji odnośnie wypłaty podwyższonej dywidendy;
2. wyrażenie zgody przez Obligatariuszy na wypłatę podwyższonej dywidendy;
Zarząd spółki Marvipol S.A. podjął w dniu dzisiejszym (30 czerwca 2017 roku) uchwałę w sprawie rekomendacji odnośnie wypłaty dywidendy, w której zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przychylenie się do idei wypłaty przez Spółkę dywidendy w kwocie 34.072.518,64 (trzydzieści cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemnaście 64/100) złotych oraz wypłatę dywidendy w podanej wysokości w dwóch terminach.
Wypłata dywidendy w podanej wysokości będzie oznaczać dwukrotnie wyższą dywidendę niż rekomendowana przez Zarząd pierwotnie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Marvipol SA
ISIN:PLMRVPL00016
NIP:526-12-11-046
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Prosta 32 00-838 Warszawa
Telefon:+48 22 5365000
www:www.marvipol.pl
Kalendarium raportów
2020-03-27Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-08-28Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MARVIPOL
2020-02-22 05-02-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649