Raport.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mangata Holding SA

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mangata Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej („Wezwanie”)
ogłaszane zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”)
1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju
Przedmiotem Wezwania jest 902.448 akcji zwykłych na okaziciela spółki Mangata Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”, „Mangata Holding”), o wartości nominalnej 0,20 zł każda, dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i zarejestrowanych pod kodem ISIN PLZTKMA00017 (zwanych łącznie i każda z osobna jako „Akcje”).
Jedna Akcja Spółki upoważnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego
Firma: Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa („Wzywający”, „Nabywający” lub „Podmiot Nabywający”)
Siedziba: Katowice, Polska
Adres: ul. Kilińskiego 34, 40-062 Katowice, Polska
Forma prawna: spółka komandytowa (sp. k.)
Numer w rejestrze: KRS 0000676606
3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje
Wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania zostaną nabyte przez Wzywającego.
4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego
Firma: mBank S.A., prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku („mBank” lub „Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 697 47 10
Faks: +48 22 697 48 20
E-mail: [email protected] Forma prawna: Spółka akcyjna (S.A.)
Numer w rejestrze: KRS 0000025237
5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć
Nabywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania 902.448 głosów uprawniających do wykonywania 13,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, odpowiadających 902.448 Akcjom Spółki, które Nabywający zamierza nabyć, reprezentujących 13,52% kapitału zakładowego Spółki.
6. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji
Nabywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 4.406.723 głosów uprawniających do wykonywania 66,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, odpowiadających 4.406.723 Akcjom Spółki, reprezentujących 66,00% kapitału zakładowego Spółki.
7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje – jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot
Nie dotyczy. W ramach Wezwania Akcje Spółki zamierza nabyć wyłącznie jeden podmiot – Wzywający.
8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem
Cena, po jakiej Nabywający nabędzie Akcje Spółki objęte Wezwaniem wynosi 114,45 zł (słownie: sto czternaście złotych i czterdzieści pięć groszy), za jedną Akcję Spółki („Cena Akcji”).
9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny
Cena Akcji spełnia kryteria określone w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.
Cena Akcji nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcji Spółki z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, zaokrąglona w górę do pełnych groszy, to jest ceny 114,45 zł (słownie: sto czternaście złotych i czterdzieści pięć groszy).
Wzywający i podmioty od niego zależne nie są stroną żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
Dnia 26 czerwca 2017 roku Wzywający nabył 3.504.275 akcji Spółki tytułem wkładu niepieniężnego wniesionego przez wspólników Wzywającego. Wartość jednej akcji Spółki została określona według zaokrąglonego do pełnych złotych kursu zamknięcia z dnia notowań akcji Spółki na GPW poprzedzającego dzień nabycia akcji Spółki przez Wzywającego i wyniosła 110,00 zł.
Za wyjątkiem powyższego, w ciągu 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający i podmioty od niego zależne nie nabywały żadnych akcji Spółki.
W ciągu 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający i podmioty od niego zależne nie nabywały żadnych akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne.
Wzywający, co zostało wskazane w punkcie 11 poniżej, nie posiada podmiotu dominującego względem niego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy. Niemniej, także podmioty wskazane w punkcie 11 poniżej: (i) nie są stronami żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy (z zastrzeżeniem art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy), oraz (ii) nie nabywały żadnych Akcji Spółki w ciągu 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, oraz (iii) nie nabywały żadnych Akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne w ciągu 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.
10. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów
Data ogłoszenia Wezwania 30 czerwca 2017 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje 20 lipca 2017 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje 2 sierpnia 2017 r.
Przewidywany dzień transakcji na GPW 7 sierpnia 2017 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW 8 sierpnia 2017 r.
Termin przyjmowania zapisów nie może być skrócony.
11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego
Wzywający nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy, tj. nie istnieje podmiot: (i) który posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach Wzywającego, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub (ii) który jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych Wzywającego, lub (iii) w którym więcej niż połowa członków zarządu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze we Wzywającym bądź innym podmiocie pozostającym z Wzywającym w stosunku zależności.
Wzywający jest spółką osobową, w której jedynym komplementariuszem jest Capital MBO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Capital MBO S.A.”), którego udział kapitałowy we Wzywającym wynosi 20,053%. Podmiotem dominującym wobec Capital MBO S.A. jest BI 7 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach („BI 7 Sp. z o.o.”) posiadająca 100% akcji Capital MBO S.A. Wspólnikami BI 7 Sp. z o.o. są natomiast Jan Jurczyk, Maciej Jurczyk oraz Tomasz Jurczyk, każdy posiadający po 25% udziałów w kapitale zakładowym BI 7 Sp. z o.o. oraz Jakub Jurczyk posiadający 15% udziałów i Sebastian Jurczyk posiadający 10% udziałów w kapitale zakładowym BI 7 sp. z o.o. Maciej Jurczyk, Tomasz Jurczyk, Jakub Jurczyk oraz Sebastian Jurczyk są synami Jana Jurczyka. Jan Jurczyk oraz Tomasz Jurczyk pełnią funkcję członków rady nadzorczej w spółkach z grupy kapitałowej Mangata Holding oraz Capital MBO S.A.
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje
Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 11 powyżej.
13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy
Wzywający posiada bezpośrednio 3.504.275 głosów uprawniających do wykonywania 52,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, odpowiadających 3.504.275 Akcjom Spółki, reprezentujących 52,48% kapitału zakładowego Spółki.
Żaden z podmiotów zależnych Wzywającego nie posiada Akcji Spółki uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Komplementariusz Wzywającego – Capital MBO S.A. – nie posiada Akcji Spółki uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. BI 7 Sp. z o.o., Jan Jurczyk, Maciej Jurczyk, Tomasz Jurczyk, Jakub Jurczyk oraz Sebastian Jurczyk nie posiadają Akcji Spółki uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Wzywający i podmioty od niego zależne nie są stroną żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Komplementariusz Wzywającego – Capital MBO S.A. oraz BI 7 sp. z o.o. (będąca jedynym akcjonariuszem Komplementariusza – Capital MBO S.A.) oraz Jan Jurczyk, Maciej Jurczyk, Tomasz Jurczyk, Jakub Jurczyk oraz Sebastian Jurczyk nie są stroną żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy (z zastrzeżeniem art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy).
14. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania
Po przeprowadzeniu wezwania Wzywający wraz z podmiotami wskazanymi w punkcie 11 powyżej i podmiotami zależnymi zamierza osiągnąć 4.406.723 głosów uprawniających do wykonywania 66,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, odpowiadających 4.406.723 Akcjom Spółki, reprezentujących 66,00% kapitału zakładowego Spółki.
15. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi
Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 13 powyżej.
16. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania
Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 13 powyżej.
17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje
Wzywający jest jednocześnie Podmiotem Nabywającym.
18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem
Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w poniżej określonych Punktach Usług Maklerskich Podmiotu Pośredniczącego („PUM”) w godzinach ich otwarcia:
19. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie
W trakcie trwania Wezwania do zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.
Transakcje nabycia Akcji będących przedmiotem niniejszego Wezwania zostaną zawarte na GPW w okresie 3 dni roboczych od dnia zakończenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje. Rozliczenie transakcji nastąpi w okresie 3 dni roboczych od daty zawarcia transakcji w ramach Wezwania.
20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane
Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie akcje zdematerializowane Spółki.
21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności
Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem.
Wzywający jest podmiotem dominującym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem. Wzywający posiada bezpośrednio 3.504.275 głosów uprawniających do wykonywania 52,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, odpowiadających 3.504.275 Akcjom Spółki, reprezentujących 52,48% kapitału zakładowego Spółki.
W związku z powyższym Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu art. 4 ust. 14 Ustawy, ponieważ posiada większość głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności
Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 21 powyżej.
23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania
Na dzień ogłoszenia Wezwania (i) nie istnieją żadne warunki prawne, od których zależałoby nabycie Akcji w drodze Wezwania, oraz (ii) nie jest wymagane otrzymanie żadnych decyzji właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji w Wezwaniu, ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu.
24. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania
Dnia 26 czerwca 2016 roku Wzywający nabył (tytułem wkładu niepieniężnego dokonanego przez wspólników Wzywającego) 3.504.275 akcji Spółki reprezentujących 3.504.275 głosów uprawniających do wykonywania 52,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (“Transakcja”). W ten sposób Wzywający stał się podmiotem dominującym wobec Spółki.
W wyniku Transakcji Wzywający przekroczył bezpośrednio limit 33% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i zgodnie z Ustawą Wzywający jest zobowiązany do ogłoszenia niniejszego Wezwania w celu nabycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Wzywający postrzega swoją ofertę nabycia Akcji Spółki w ramach niniejszego Wezwania jako wykonanie zobowiązań wynikających z Ustawy i niezależnie od liczby Akcji Spółki ostatecznie sprzedanych Wzywającemu w wyniku niniejszego Wezwania, ani Wzywający, ani podmioty wskazane w punkcie 11 niniejszego Wezwania, ani spółki zależne nie planują dalszego zwiększania liczby swoich akcji w kapitale zakładowym Spółki w okresie najbliższych 12 miesięcy.
Inwestycja związana z nabyciem Akcji Spółki ma charakter długoterminowy.
25. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania
Podmiot Nabywający jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 24 powyżej.
26. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania
Zgodnie z art. 77 pkt 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania tylko wtedy, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie pozostałe akcje Spółki objęte niniejszym Wezwaniem po cenie nie niższej niż Cena Akcji wskazana w punkcie 8 niniejszego Wezwania.
27. Wskazanie jednego z trybów określonych w §8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy
Akcje będą nabywane zgodnie z procedurą określoną w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, tj. Wzywający nabędzie wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w okresie przyjmowania zapisów – w przypadku, gdy liczba Akcji nie przekroczy 902.448 lub Wzywający nabędzie Akcje na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w przypadku, gdy liczba Akcji przekroczy 902.448.
28. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy
Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji powstaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od zapisów obejmujących największą liczbę Akcji do zapisów obejmujących najmniejszą liczbę, aż do całkowitego wyczerpania liczby 902.448 Akcji.
29. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia
Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, stanowi oświadczenie mBank S.A., w którym mBank zobowiązuje się do bezwarunkowej wypłaty środków na rachunek inwestycyjny Wzywającego, prowadzony przez Podmiot Pośredniczący, w wysokości niezbędnej do sfinansowania nabycia przez Wzywającego Akcji w ramach Wezwania. Wartość zabezpieczenia jest nie niższa niż 100% łącznej wartości Akcji. Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało złożone do KNF.
30. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne
Pozostałe informacje dotyczące Wezwania
Niniejsze Wezwanie, w tym ewentualne aktualizacje i zmiany informacji zawartych w Wezwaniu, będą publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki.
Akcje nabywane przez Wzywającego nie mogą być przedmiotem zastawu lub nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich.
Wszelkie daty i koszty związane z przeprowadzeniem czynności niezbędnych do zapisywania się na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, np. ustanowienie blokady lub wydanie świadectw depozytowych, są określone przez domy maklerskie oraz banki depozytowe wykonujące te czynności zgodnie z ich regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. Akcjonariusz chcąc zapisać się na sprzedaż Akcji zgodnie z Wezwaniem powinien wziąć pod uwagę wyżej wymienione terminy i związane z tym koszty.
Wzywający nie ponosi odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników lub przedstawicieli ustawowych w związku z wykonywaniem czynności niezbędnych do zapisywania się na sprzedaż Akcji zgodnie z Wezwaniem, ani nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub wypłaty odszkodowań z tytułu nie dojścia Wezwania do skutku, na warunkach przewidzianych w Wezwaniu.
Zapisy złożone w ramach Wezwania mogą być cofnięte jedynie w przypadkach, o których mowa w Rozporządzeniu.
Procedura odpowiedzi na Wezwanie
Akcjonariusze Spółki mający zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji powinni:
(i) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, nieodwołalną dyspozycję blokady tych Akcji oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego;
(ii) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje będące przedmiotem sprzedaży, zawierające informacje na temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego („Świadectwo”); oraz
(iii) złożyć w PUM oryginał Świadectwa wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza oraz dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w PUM Podmiotu Pośredniczącego.
Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów na sprzedaż Akcji, które zostaną doręczone przed rozpoczęciem terminu lub po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, jak również zapisów złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych.
W IMIENIU WZYWAJĄCEGO
Podpis: ___________________________
Imię i nazwisko: Grzegorz Morawiec
Funkcja: Prezes Zarządu Komplementariusza
W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO
Podpis: ___________________________
Imię i nazwisko: Karol Bach
Funkcja: Prokurent
Podpis:
_______________________
Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia
Funkcja: Pełnomocnik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-07 18-04-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649