Raport.

MAKOLAB SA (18/2017) Raport miesięczny za lipiec 2017

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za lipiec 2017 r.
Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  MakoLab S.A., ul. Demokratyczna 46, 93 -430, Łódź, t: 48 42 683 74 60, f: 48 42 683 74 99, www.makolab.pl [email protected] Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289179. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 707 473 PLN. Kapitał zakładowy zo stał wpłacony w całości. NIP 7250015526, REGON 471343117.


  RAPORT MIESIĘCZNY
  01. 0 7 .201 7 – 3 1 . 0 7 .201 7


  Strona 2 z 3

  Spis treści
  INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJ I I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM
  EMITENTA, KTÓRE W OC ENIE EMITENTA MOGĄ M IEĆ W PRZYSZŁOŚCI IS TOTNE SKUTKI DLA
  KONDYCJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW FINANSO WYCH EMITENTA. ................................ ............. 3
  ZESTAWIENIE WSZYSTKI CH INFORMACJI OPUBLI KOWANYCH PRZEZ EMITE NTA W TRYBIE
  RAPORTU BIEŻĄCEGO W OKRESIE OBJĘTYM RAPO RTEM. ................................ ................................ .. 3
  INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMI SJI, JEŻELI TAKA REA LIZACJA, CHOĆBY W CZ ĘŚCI,
  MIAŁA MIEJSCE W OKRE SIE OBJĘTYM RAPORTEM . ................................ ................................ ............. 3
  KALENDARZ INWESTORA, OBEJMUJĄCY WYDARZEN IA MAJĄCE MIEĆ MIEJS CE W
  NADCHODZĄCYM MIESIĄC U, KTÓRE DOTYCZĄ EMI TENTA I SĄ ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
  INTERESÓW INWESTORÓW , W SZCZEGÓLNOŚCI DA TY PUBLIKACJI RAPORT ÓW OKRESOWYCH,
  PLANOWANYCH WALNYCH ZGR OMADZEŃ, OTWARCIA SU BSKRYPCJI, SPOTKAŃ Z INWESTORAMI
  LUB ANALITYKAMI, ORA Z OCZEKIWANY TERMIN PUBLIKACJI RAPORTU A NALITYCZNEGO. ............. 3
  Strona 3 z 3

  INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJ I I ZDARZEŃ W OTOCZE NIU RYNKOWYM
  EMITENTA, KTÓRE W OC ENIE EMITENTA MOGĄ M IEĆ W PRZYSZŁOŚCI IS TOTNE SKUTKI DLA
  KONDYCJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW FINANSO WYCH EMITENTA.
  Znaczący udział eksportu nominowanego w euro w przychodach Spółki – we dług wstępnej wartości
  przychodów 78 % w okresie od 01.0 1.201 7 r. do 31.07.201 7 r. - powoduje powstawanie ryzyka kursowego, co
  może wpływać na wysokość przychodów i zyskowność Spółki.
  W lipcu średni kurs euro względem złotego ule gał wahaniom w przedziale 4,2032 – 4,2650 zł. Sprzedaż
  eksportowa Spółki nominowana w euro w lipcu 201 7 r. zrealizowana została po średnim kursie 4,2378 zł/eur o.
  Konsekwentnie, z uwagi na wysoki udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej, Zarząd MakoLab S.A. na
  bieżąco monitoruje ks ztałtowanie się kursu złotego i podejmuje aktywne działania w celu maksymalizowania
  korzyści ekonomicznych.
  ZESTAWIENIE WSZYSTKI CH INFORMACJI OPUBLI KOWANYCH PRZEZ EMITE NTA W TRYBIE
  RAPORTU BIEŻĄCEGO W OKRESIE OBJĘTYM RAPO RTEM.
  Raport bieżący EBI nr 17/2017 z dnia 14.07 .2017 r. – „Raport miesięczny za czerwiec 2017 ”.

  INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMI SJI, JEŻELI TAKA REA LIZACJA, CHOĆBY W CZ ĘŚCI,
  MIAŁA MIEJSCE W OKRE SIE OBJĘTYM RAPORTEM .
  W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji z 2007 r.
  KALENDARZ INWESTORA, OBEJMUJĄCY WYDARZEN IA MAJĄCE MIEĆ MIEJS CE W
  NADCHODZĄCYM MIESIĄC U, KTÓRE DOTYCZĄ EMI TENTA I SĄ ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
  INTERESÓW INWESTORÓW , W SZCZEGÓLNOŚCI DA TY PUBLIKACJI RAPORT ÓW OKRESOWYCH,
  PLANOWANYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ, OTWARCIA SUBSKRYPCJI, SPOTKAŃ Z INWESTORAMI
  LUB ANALITYKAMI, ORA Z OCZEKIWANY TERMIN PUBLIKACJI RAPORTU A NALITYCZNEGO.
  Raport miesięczny za sierpień 201 7 r. zostanie przekazany do 1 4 września 201 7 r.

  Podstawa prawna publikacji raportu: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
  NewConnect”.

  Łódź, dnia 1 1.08.201 7 r.
  Wojciech Zieliński Mi rosław Sopek
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MakoLab SA
ISIN:PLMKLAB00023
NIP:725-00-15-526
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Demokratyczna 46 93-430 Łódź
Telefon:+48 42 6837460
www:www.makolab.com
Komentarze o spółce MAKOLAB
2019-06-25 08-06-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649