Raport.

MURAPOL (27/2017) Zmiana znaczącej umowy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki pod firmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej ("Emitent") - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2016 (opublikowanego w systemie ESPI) - niniejszym informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 r. Emitent zawarł z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000305178) ("Bank") umowę zmieniającą umowę kredytową na warunkach odnawialnego limitu wierzytelności z dnia 8 sierpnia 2016 r., na podstawie której Emitentowi został przyznany kredyt do kwoty 45.000.000 zł ("Umowa zmieniająca"). Zgodnie z Umową zmieniającą kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie przez Emitenta bieżącej działalności, w tym na udzielenie pożyczek spółkom zależnym od Emitenta. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 7 sierpnia 2019 r. Oprocentowanie kredytu stanowi równowartość stopy referencyjnej WIBOR 3M, powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy zmieniającej są w szczególności: hipoteka na nieruchomościach podmiotów wskazanych przez Emitenta o wartości nie niższej niż 100% kwoty kredytu, zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych z rachunków bankowych podmiotów wskazanych przez Emitenta, cesja praw i należności z umów pożyczek zawieranych przez Emitenta ze spółkami zależnymi w ramach wykorzystania linii kredytowej, poręczenie udzielone przez podmioty będące właścicielami nieruchomości obciążonych hipoteką na zabezpieczenie kredytu przez spółki zależne od Emitenta - strony umów pożyczek zawieranych z Emitentem w ramach wykorzystania linii kredytowej. Pozostałe warunki Umowy zmieniającej nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce MURAPOL
2020-04-02 05-04-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649